Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Ngoại ngữ TOEFL - IELTS - TOEIC Nên dùng thời gian thế nào ở tuổi 22 - song ngữ...

Tài liệu Nên dùng thời gian thế nào ở tuổi 22 - song ngữ

.PDF
29
863
91

Mô tả:

HOW SHOULD A 22-YEAR-OLD INVEST TIME? NÊN DÙNG THỜI GIAN THẾ NÀO Ở TUỔI 22 When I was 22 years old, I spent time running out with my friends, chasing tail, spending time smoking up, and generally being a millionaire Khi tôi 22 tuổi, tôi đã dành thời gian để đi chơi với bạn bè, tán gái, hút thuốc và cố gắng để trở thành triệu phú. 10 years later I discovered a secret that helped me achieve and learn more in 1 year than I had in all the previous 10 years. 10 năm sau đó, tôi đã nhận ra một bí mật, một điều giúp tôi chỉ trong một năm đã học được và có được nhiều hơn những gì tôi đã có trong suốt 10 năm trước. Here's the secret for you to apply this in your life and get results and success that you've never even dreamed about. Đây là điều bí mật để bạn ứng dụng nó vào cuộc sống của bạn, để đạt được kết quả và sự thành công mà bạn sẽ thậm chí chưa bao giờ mơ tới. Invest your time in the following activities and you will gain more power, money, friends, love and affection. Hãy dành thời gian của bạn vào các hoạt động này và bạn sẽ có được quyền năng, tiền bạc, bạn bè, tình cảm và sự ảnh hưởng. Your friends will look up to you for your courage to do the things that they've only just dreamed about, your family will look up to you and be proud of your many achievements. Bạn bè sẽ ngưỡng mộ bạn vì bạn đã dám làm những thứ mà họ chỉ dám mơ ước, gia đình sẽ nhìn bạn đầy tự hào về những thành công mà bạn đạt được. Your colleagues will become jealous of your stratospheric success. They will look towards you for advice on how to become successful like you. Những người đồng nghiệp của bạn sẽ bắt đầu ghen tỵ với những thành công nổi trội của bạn. Họ sẽ tìm đến bạn xin những lời khuyên để có thể trở nên thành công như bạn. If you don't do these things, 10 years down the line you will wonder where all your time went, what you did wrong to become such a failure. Nếu như bạn không làm những điều này, 10 năm sau bạn sẽ tự hỏi thời gian của bạn đã đi đâu, điều gì bạn đã làm sai để nhận lấy sự thất bại như thế này. Your friends will forget you as a has-been, and your family will treat you like that 'bum-sibling' they have. Những người bạn của bạn sẽ quên bạn, và gia đình của bạn sẽ đối xử với bạn như một kẻ ăn bám mà họ đang phải mang theo. Here are 5 things you should invest your time in everyday to become a success. Đây là 5 điều mà bạn nên dành thời gian của bạn làm mỗi ngày để trở nên thành công. But a WORD OF WARNING... Nhưng bạn cần lưu ý If you try doing these things at the same time you will fail. So pick one of the things mentioned below. Nếu bạn cố gắng làm tất cả những điều này trong cùng một khoảng thời gian, bạn sẽ thất bại. Vì vậy hãy chọn một trong những điều dưới đây. Learn how to do it. Figure it out. Then spend 1 month to learn how to do this better. Practice it every day for 1 month before taking on anything else. Hãy học cách làm điều đó. Cố gắng để hiểu nó. Sau đó dành một tháng để học cách làm điều này tốt hơn. Thực hành công việc này mỗi ngày trong một tháng liền trước khi bắt đầu làm những thứ khác. After the 1 month is over this will have become your habit and you will be able to do it unconsciously. Then when you add another thing from the list below it won't seem very hard. Sau khi một tháng kết thúc nó sẽ trở thành những thói quen và bạn sẽ có thể làm nó một cách vô thức. Sau đó khi bạn bắt đầu làm thêm những điều mới từ danh sách dưới đây, việc đó sẽ không còn khó khăn nữa. Within the year you'll be doing each of these things unconsciously and will have developed an arsenal of habits that will support you for the rest of your life. Trong một năm bạn sẽ làm những điều này một cách vô thức và phát triển một tập hợp những thói quen sẽ còn giúp bạn trong suốt khoảng thời gian còn lại của cuộc đời. The Power Of Creating Good Habits Sức mạnh của việc tạo lập những thói quen tốt The biggest secret that man has discovered over the last few decades is the power of habit. Once a habit is established it lasts for a life time. Bí mật lớn nhất mà loài người đã phát hiện ra trong những năm của thập kỷ trước là sức mạnh của thói quen. Một khi thói quen được hình thành nó sẽ kéo dài suốt cả cuộc đời một con người. Developing a habit in the beginning seems hard, but once you master something and include it in your habits, this will be forgotten and you'll just do it easily. Phát triển một thói quen vào những lúc ban đầu có vẻ như khó khăn, nhưng khi bạn đã làm chủ được một số thứ và đưa nó vào trong những thói quen của bạn, những sự khó khăn này sẽ biến mất và bạn sẽ làm công việc một cách dễ dàng. Think about tying your shoelaces. How do you do that? Do you loop each lace and then knot them, or do you loop one and then knot the other lace through the loop. Hãy nghĩ về cách bạn thắt dây giầy. Làm thế nào bạn làm điều đó ? Có phải bạn đã thắt các dây buộc và sau đó cột chúng lại, hay bạn đã thắt một cái và sau đó cột các dây buộc qua những vòng ren? Each of us ties our shoelaces differently. But once we get this, we'll tie them each time the same way, without even thinking about it. Mỗi người trong chúng ta buộc giầy theo những cách khác nhau. Nhưng khi chúng ta đã làm được điều đó, chúng ta sẽ thắt dây của những chiếc giầy vào mỗi thời điểm khác nhau theo một cách duy nhất mà không cần nghĩ về chúng. This is the power of habit. This is the first thing you should invest your time in. Điều này là sức mạnh của thói quen. Đây là điều đầu tiên mà bạn nên dành thời gian của mình. A habit is usually formed when you repeat something in the exact same manner everyday for at least 21 days. Some habits take longer, some shorter. Một thói quen thường được tạo lập khi bạn lặp lại những việc mình làm theo một cách giống nhau mỗi ngày trong ít nhất 21 ngày. Một số thói quen cần thời gian dài hơn, và một số thì ngắn hơn. So to average it out - invest 30 days to establish each habit. Vì vậy trung bình bạn nên dành 30 ngày cho việc tạo lập một thói quen mới. The 5 Most Powerful Habits That Anyone Can Learn 5 thói quen có sức mạnh lớn nhất mà mọi người có thể học These 5 habits will support you throughout your life Đây là 5 thói quen sẽ hỗ trợ cho cả cuộc đời của bạn. Whether you decide to become an academic and do multiple Ph.Ds, or are an athlete looking to become professional. Cho dù bạn quyết định trở thành một học giả với vài luận văn tiến sĩ, hoặc là một vận động viên đang muốn lên chuyên nghiệp. Whether you are a mother looking to give your kids a better life, or a high powered business woman seeking venture capital investment. Cho dù bạn là một người mẹ đang tìm cách để cung cấp cho những đứa trẻ của mình một cuộc sống tốt hơn, hoặc là một nhà đầu tư có quyền lực đang tìm kiếm một khoản đầu tư mạo hiểm. 1. Take Care Of Your Body 1. Chăm sóc cơ thể của bạn. No matter what you do in your life, you will do it in your body. You cannot replace it, get a new one, or trade it in. This is your body and your will live in it. Không quan trọng bạn làm gì trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ phải chăm sóc cơ thể của bạn. Bạn không thể thay thế nó, mua một cơ thể mới, hoặc bán nó đi. Đây là cơ thể của bạn và bạn sẽ sống cùng với nó. It might not be the perfect body that you want, but this is the one you have. If you take care of it now - it will take care of you when you 60, 70 or 80 years old. Nó không thể là một cơ hoàn hảo mà bạn muốn, nhưng đây là cái mà bạn có. Nếu như bạn chăm sóc nó bây giờ - nó sẽ giúp được bạn ít nhiều khi bạn 60, 70 hay 80 tuổi. The way to take care of your body is simple. Eat less & Exercise more. Cách chăm sóc cơ thể bạn rất đơn giản. Ăn ít và tập thể dục nhiều Spend 30 - 60 Minutes Each Day Exercising. Dành 30 đến 60 phút mỗi ngày để tập thể dục. This does not mean that you join a gym and start pumping weights. It means that you work every muscle in your body. Nó không có nghĩa rằng bạn đến một phòng tập gym và bắt đầu nâng tạ. Nó có nghĩa là bạn hãy để cho tất cả các phần trên cơ thể mình được hoạt động. Spend conscious time to move the muscles in your arms, back and legs. Take the time to join a gym and workout and use your muscles. Do this because most of us now spend more time sitting on couches than moving around. Hãy chủ động dành một khoảng thời gian để di chuyển cơ bắp ở những cánh tay, lưng và đôi chân. Dành thời gian để tham gia một phòng tập gym, luyện tập và vận hành những cơ bắp của bạn. Bạn cần làm điều này bởi vì ngày nay phần lớn chúng ta dành thời gian để nằm ườn trên ghế hơn là đứng dậy và đi ra ngoài. The human body was made to move around to do things. That's the first thing to take care of the body. Learn this habit first. Cơ thể loài người được tạo ra để di chuyển và để làm mọi thứ. Vì vậy, điều đầu tiên là chăm sóc cơ thể. Học thói quen này đầu tiên. Spend 30 - 60 minutes each day exercising. Dành 30 đến 60 phút mỗi ngày tập thể dục Eat Food That Is Fresh & Healthy Ăn thức ăn tươi và có lợi cho sức khỏe. The next step to take care of your body is to eat well. Treat your body like a home. This is the home where you live. Bước tiếp theo để chăm sóc cho cơ thể của bạn là ăn uống phù hợp. Hãy coi cơ thể bạn giống như một ngôi nhà. Đây là ngôi nhà nơi bạn sống. If you bring good things to this home the home will become nicer and you'll enjoy living in it. If you bring rotten stuff into this home the home will decay and you'll hate living there. Nếu bạn mang lại những thứ tốt đẹp cho ngôi nhà này, nó sẽ trở nên dễ chịu và bạn sẽ thích sống ở đó. Nếu bạn mang lại những thứ vô giá trị vào ngôi nhà này, nó sẽ trở nên hoang phế và bạn sẽ ghét sống ở đó. So eat good stuff. Eat as much fresh fruits & vegetables as you can everyday. Include a fruit and vegetables in your diet. This will give you the energy that you need. Vì vậy ăn những loại đồ ăn tốt. Ăn thật nhiều trái cây tươi và rau xanh mà bạn có thể ăn được mỗi ngày. Hãy thêm một loại trái cây và nhiều rau vào khẩu phần ăn hiện thời của bạn. Nó sẽ cho bạn năng lượng mà bạn cần. Play A Sport That You Like Everyday Chơi một môn thể thao mà bạn thích mỗi ngày. This is something that will help you relax your mind. That can get you moving physically and get you out of your head and present in the moment. Đây là cách giúp giúp bạn thư giãn. Nó cho phép bạn có thể di chuyển cơ thể và giúp bạn thoát ra khỏi những áp lực ở thời điển hiện tại. Something that you do physically, like Tennis or Basketball. The benefit of these sports (or other sports) is that you get out of your head and get in the moment. Một số môn thể thao mà bạn có thể luyện tập là tennis và bóng rổ. Lợi ích của những môn thể thao này (và các môn khác nữa) là giúp bạn thoát ra khỏi những phiền muộn và được giải trí. The rush of the moment will help your mind relax for a minute and focus on the right now instead of being stuck on analyzing the past or estimating the future. Những khoảnh khắc này sẽ giúp bạn thư giãn đầu óc trong chốc lát và tập trung vào tận hưởng hiện tại thay vì gặp rắc rối với việc phân tích quá khứ hay ước đoán tương lai. Additionally the competition will re-juvenate you. Competition in life is how we grow. The more competition we have the sharper, faster, better we become. Thêm vào đó sự cạnh tranh trong thể thao sẽ làm bạn lấy lại những nhiệt huyết. Sự cạnh tranh trong cuộc sống là cách để chúng ta phát triển. Càng nhiều sự cạnh tranh chúng ta sẽ càng trở nên sắc sảo, nhanh hơn và tốt hơn. Unfortunately in the current job environment that we work in - we can't get immediate feedback on competition. Most of the time at work we are working in teams where we need the team to succeed. But our personal success is often based on the failure of other members on the team. Nhưng thật không may mắn, trong môi trường làm việc hiện tại mà chúng ta đang làm, chúng ta không thể nhận những lời nhận xét ngay lập tức về sự cạnh tranh. Phần lớn thời gian làm việc chúng ta ở trong những đội nhóm nào đó, và chúng ta muốn cả nhóm thành công. Nhưng sự thành công cá nhân của chúng ta thường dựa trên vào sự thất bại của những người khác trong cùng đội. For e.g. You can't become the manager of your team - if everyone in your team also becomes the manager of your team. Ví dụ như: bạn không thể trở thành quản lý của đội mình nếu như mọi người trong đội cũng trở thành quản lý của đội đó. So taking up a sport will give you the immediate rush of competition, the instant feedback of success or failure and you will grow. Vì vậy chơi một môn thể thao sẽ mang đến cho bạn áp lực của sự cạnh tranh, những ý kiến phản hồi ngay lập lức về thành công và thất bại và bạn sẽ phát triển. Avoid Junk Food Tránh những đồ ăn vặt. Junk food as the name suggests is junk. It's useless, worthless for the body. It doesn't provide the nutrition that your body needs. Đồ ăn vặt giống như cái tên của nó cho thấy đây là những thứ vô giá trị. Nó không có tác dụng gì đối với cơ thể bạn. Nó không cung cấp những thứ mà cơ thể bạn cần. If you feed your body with junk food, you will become lethargic, you will lose energy and over a period of time you will gain weight and lose health. Nếu bạn nhồi đầy cơ thể mình những đồ ăn vặt, bạn sẽ trở nên bơ phờ, bạn sẽ mất năng lượng và theo thời gian bạn sẽ tăng cân và giảm sức khỏe. Eat food that is free of preservatives, sugar, corn, syrup and overly loaded with salt and carbs. Ăn những thức ăn không có chất bảo quản, đường, ngô, xi-rô, những thứ quá nhiều muối và tinh bột. These sugar and carbs have an addictive effect on the body and will cause you to crave them more and more causing your body to become dependent on these foods. Đường và tinh bột là những chất gây nghiện đối với cơ thể và sẽ làm bạn thèm ăn chúng nhiều hơn nữa. Điều này dẫn đến việc cơ thể bạn sẽ bắt đầu phụ thuộc vào những loại đồ ăn này. Good foods will make your body strong and healthy. Addictive foods will make your body lethargic and rotten. Các loại đồ ăn tốt sẽ làm cho cơ thể bạn khỏe mạnh hơn. Những đồ ăn gây nghiện sẽ làm cho cơ thể bạn bơ phờ và suy sụp. 2. Take Care of Your Mind 2. Chăm sóc trí tuệ của bạn We are living in a time when we do most of our work using our minds. We sit on desks and computers creating for people using our minds. Chúng ta đang sống trong thời đại mà chúng ta làm việc chủ yếu dựa vào tri thức. Chúng ta ngồi ở bàn làm việc cùng chiếc máy tính và tạo ra những sản phầm mới cho thế giới bằng bộ não của chúng ta. Even if this isn't true for you, it is. If you are a construction worker who lays bricks, or a day care assistant who helps kids, this is true for you. Thậm chí nếu điều này không đúng với bạn thì nó vẫn đúng. Nếu như bạn là một công nhân xây dựng hàng ngày làm việc với những lớp gạch ngói, hay là một cô trông trẻ, điều này vẫn đúng với bạn. Your mind is the one thing that controls your thoughts everyday and the thoughts that you think create the reality that you see around you. So take care of your mind. Trí tuệ của bạn là thứ điều khiển những suy nghĩ của bạn mỗi ngày và những suy nghĩ này đã tạo ra cuộc sống hiện tại mà bạn đang sống Vì vậy hãy nuôi dưỡng trí tuệ của bạn But how do you take care of your mind? The mind like anything else is has the characteristics of a muscle. You use it, or lose it. And as long as you are using it, it will remain fit and healthy. The minutes you stop using it, it will decay and rust. So you keep this muscle active by doing the following. Vậy làm thế nào để nuôi dưỡng trí tuệ của bạn Trí tuệ cũng giống như những thứ khác hoạt động dựa trên sức mạnh cơ bắp. Hoặc bạn phải sử dụng nó thường xuyên, hoặc bạn sẽ mất nó. Miễn là bạn đang sử dụng nó, nó sẽ tốt và khỏe. Mỗi phút mà bạn ngừng sử dụng nó, nó sẽ suy yếu và tàn lụi. Vì vậy bạn hãy giữ cho loại cơ này được hoạt động bằng cách làm những điều dưới đây. Read Every Day There is no difference between the person who does not read the one who cannot read. Spend 30 minutes each morning and night reading. Đọc mỗi ngày Không có sự khác biệt nào giữa người không chịu đọc và người không có khả năng đọc. Dành 30 phút mỗi sáng và mỗi tối cho việc đọc. Read motivational books. Books about philosophy, economics, politics, literature. Read fiction. Read self-help books. Read about parenting, read about health. Read about science and technology. But read a book not a blog. Đọc những quyển sách có thể truyền cho bạn cảm hứng. Đọc sách về triết học, kinh tế, chính trị, văn học. Đọc tiểu thuyết. Đọc về cách nuôi dạy con cái, đọc về sức khỏe. Đọc về khoa học và công nghệ. Nhưng hãy đọc 1 quyển sách chứ không phải đọc một bài blog. A book has a very permanent nature. It is written with a lot of thought and research. It is the gist of an author's life experiences. So read a book everyday. Một quyển sách có bản chất vĩnh cửu. Nó được viết với rất nhiều suy nghĩ và nghiên cứu. Đó là sự kết tinh lại từ kinh nghiệm sống của tác giả. Vì vậy đọc một quyển sách mỗi ngày. This will keep your mind stimulated and open to ideas. You will get a number of ideas for each author that you can implement in your life. You will also get opinions from across the globe. Điều này sẽ làm cho trí tuệ của bạn được kích thích và luôn rộng mở cho những cho ý tưởng mới. Bạn sẽ có rất nhiều ý tưởng học được từ mỗi tác giả mà bạn có thể thực hiện trong cuộc sống của bạn. Bạn cũng sẽ học được những quan điểm từ khắp mọi nơi trên thế giới. Ideas that would not have reached you if you only spoke to the people you met everday. So read a book. Spend 30 minutes morning and night reading a book. Những ý tưởng mới mẻ sẽ không thể đến với bạn nếu bạn chỉ nói chuyện với những người mà bạn thường gặp mỗi ngày. Vì vậy hãy đọc một quyển sách. Hãy dành 30 phút mỗi sáng và tối để đọc. Write Every Day Viết mỗi ngày The only way to bring your thoughts to reality is to write them down. If you don't write them down they will be lost to the electric impulses inside your brain. Chỉ có một cách duy nhất để biến những ý tưởng của bạn thành hiện thực là viết chúng. Nếu bạn không viết chúng ra chúng sẽ bị biến mất giữa dòng suy nghĩ bên trong đầu bạn. So write your thoughts down, write ideas that come to you, write your philosophy about life. Vì vậy hãy viết những suy nghĩ của bạn, viết những ý tưởng của bạn, viết những triết lý của bạn về cuộc sống. Write ever day. This will help you clear your thought and formulate complete ideas. Viết mỗi ngày. Nó sẽ giúp bạn làm sáng tỏ ý tưởng của bạn và khiến chúng dần có hình hài hoàn chỉnh. If you have a problem. Write it down. You will be able to come up with a solution better, once you've written down the problem. Nếu bạn gặp một vấn đề nào đó, hãy viết chúng ra. Bạn sẽ có thể tìm thấy một cách giải quyết tốt hơn khi bạn đã viết lại những vấn đề đó If you have a crush on someone. Write it down. Write down the things that you like about that person, how it makes you feel, what you would do for them. Nếu bạn có cảm tình với một ai đó. Viết nó ra. Viết những điều bạn thích về người đó, cảm giác người đó đã mang lại, và những gì bạn muốn được làm cho họ. All these things when written down will help clarify your thoughts about love and life, about right and wrong. Tất cả điều này khi được viết ra sẽ giúp bạn làm sáng tỏ những suy nghĩ của bạn về tình cảm và cuộc sống, về đúng và sai. Writing will help identify truths about your thoughts and define how you think. As you progress in your writing, read about writing better. Then write better. Viết giúp bạn xác định sự thật về những suy nghĩ trong đầu bạn và định hình cách bạn nghĩ. Khi bạn có những sự tiến bộ trong việc viết lách, hãy tiếp tục đọc thêm về cách để có thể viết tốt hơn. Và sau đó là thực hành nó. The better you write, the better you will think. Nếu bạn càng viết tốt hơn, bạn sẽ càng suy nghĩ tốt hơn. Develop Your Mind In Other Ways Phát triển những suy nghĩ của bạn theo các cách khác nhau. The more neural connections your mind has the better it is. The faster it can do things. The better it can fight agains disease in old age, like Alzheimers. Càng có nhiều kết nối giữa những neron thần kinh, bộ não của bạn sẽ càng sáng suốt hơn. Nó sẽ càng làm việc nhanh hơn. Và càng có khả năng chống lại những căn bệnh tuổi già như Alzheimers. You can create new neural connections in your mind by doing new things. The more 'new' things you try the more your brain will become developed. Bạn có thể tạo ra những kết nối mới giữa những neron thần kinh của bạn bằng cách làm những điều mới mẻ. Càng nhiều những điều mới mẻ mà bạn cố gắng làm, bộ não của bạn sẽ càng phát triển hơn. Even if you suck at something - the experience of doing it, learning the rule, trying it out will develop your mind. Thậm chí khi bạn gặp khó khăn khi làm, thì kinh nghiệm bạn có khi làm điều đó, những điều mà bạn học được từ nó, và việc bạn gắng thử áp dụng những điều mình học được cũng giúp phát triển suy nghĩ của bạn. Listen to and watch things that will develop you mind. Instead of watching TV, watch TED Talks. Nghe và xem những thứ giúp phát triển suy nghĩ của bạn thay vì xem TV và nghe Ted Talks. Instead of listening to 'distressing' music, listen to sweet, kind music. Listen to Mozart, listen to Beethoven. Thay vì nghe những bản nhạc phiền muộn hãy nghe những bản nhạc ngọt ngào, tươi sáng. Nghe nhạc của Mozart, nghe nhạc của Beethoven. Plan to learn a new skill every year. Pick up playing an instrument one year. Spend time learning this instrument like this will be something that you will play all your life. Lên kế hoạch để học một kỹ năng mới mỗi năm. Dành một năm để chơi một nhạc cụ mới. Hãy dành thời gian chơi nhạc cụ này trong năm đó như thể bạn sẽ chơi nó suốt cuộc đời bạn. The next year learn to play a new sport. Something that you'v never tried before. This will both help your muscles improve and improve your mind. Trong năm tiếp theo học chơi một môn thể thao mới. Những môn mà bạn chưa bao giờ chơi trước đây. Nó sẽ giúp cải thiện cơ bắp và suy nghĩ của bạn. Avoid Junk In Your Mind Tránh làm vấy bẩn những suy nghĩ của bạn. Just like your body needs good food to run, your mind needs good fuel to run. Cũng giống như cơ thể bạn cần những thực phẩm tốt để hoạt động, suy nghĩ của bạn cũng cần những nguồn năng lượng tốt để hoạt động. If you feed your mind with junk 'input' like mindless television, excessive drama, or constant news coverage whether TV or newspapers, your mind will become lethargic and fatigued. Nếu bạn để suy nghĩ của bạn bị ảnh hưởng bởi những yếu tố như những chương trình truyền hình nhảm nhí, phim ảnh sến và những thông tin khác tràn ngập trên khắp TV và các mặt báo, đầu óc của bạn sẽ trở nên bơ phờ và mệt mỏi. You will lose the will to do things, since your mind will associate doing things with depressing sad news. Bạn sẽ mất đi ý chí để làm những điều bạn muốn, bởi vì suy nghĩ của bạn sẽ bị tác động bởi các thông tin xấu. So avoid all news, whether TV or newspaper. Avoid junk TV like dramas on TV. Avoid excessive emotional drama on TV. This will give you space in your head to do things that will help build up your mind. Vì vậy hãy hạn chế việc theo dõi thông tin ở trên TV hay báo chí. Bỏ qua những chương trình TV vô bổ như kịch trên TV. Hạn chế xem phim ảnh sến sủa. Điều này sẽ mang đến cho bạn những khoảng không cần thiết để xây dựng những suy nghĩ và ý tưởng của riêng mình 3. Take Care Of Your Relationships 3. Quan tâm đến những mối quan hệ của bạn How to you get a friend, by being a friend. Nếu bạn muốn có thêm bạn, hãy trở thành một người mà mọi người muốn làm bạn In life you are born with a very few people in your life. Your parents. Your siblings. Your grandparents if they are still alive. Your cousins if you are close to them. Khi bạn sinh ra, những mối quan hệ của bạn rất hạn chế. Bố mẹ bạn. Những anh chị em của bạn. Ông bà bạn nếu họ còn sống. Anh chị em họ nếu bạn gần gũi với họ. Every other relationship in your life you have to go out and create. You make friends along the way. Some of the good, some of them not so good. Để có những mối quan hệ khác trong cuộc sống, bạn phải đi ra ngoài và tự tạo lập. Bạn có thêm những người bạn mới theo cách này. Trong số họ một vài người là tốt, vài người khác lại không tốt lắm These friends that you make in your journey through life will become your support system. the people you meet everyday, from the grocer, to the kid working at Best Buy. Những người mà bạn có trong suốt chuyến đi của cuộc đời sẽ trở thành nguồn năng lượng hỗ trợ bạn. Đó có thể là những người mà bạn gặp mỗi ngày từ hiệu tạp hóa cho đến những đứa trẻ làm việc tại Best Buy. Sure, at 22 you're probably thinking, 'who gives a f*&K about these people...' but down the line it is these people, these relationships that will matter most to you in your life. Chắc chắn ở tuổi 22 bạn sẽ có thể nghĩ rằng “Những người này sẽ đem lại cái gì?”. Tuy nhiên những con người ấy, những mối quan hệ ấy sẽ có thể là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Vậy làm sao để có thể tạo dựng các mối quan hệ tốt? The way to take care of your relationships is as follows Remember Birthdays & Anniversaries Even if your friends tell you they don't celebrate birthdays. Even if your family become sullen when you call them for anniversaries. Remember them. Ghi nhớ những ngày sinh nhật và các dịp kỷ niệm Thậm chí bạn bè nói với bạn họ rằng không tổ chức sinh nhật. Thậm chí gia đình cũng thờ ơ khi bạn nói về những ngày lễ kỷ niệm. Nhưng bạn vẫn phải nhớ đến những ngày này. Even though people say they don't care, everyone cares about their own special days. When you remember their birthday & anniversaries, they will remember your kindness. Mọi người thường nói rằng họ không quan tâm, nhưng thực ra ai cũng nhớ về những ngày đặc biệt của riêng họ. Khi bạn nhớ ngày sinh nhật và các dịp lễ kỷ niệm của họ, họ sẽ ghi nhớ lòng tốt của bạn. But it doesn't end there. Remember the special moments in their lives. If they had a kid, remember the date and call them, or write them a card on that occasion. Nhưng mọi chuyện không kết thúc ở đây. Hãy ghi nhớ những khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc sống của họ. Nếu họ có con, hãy nhớ đến ngày này và gọi cho họ, hoặc viết cho họ một tấm thiệp về dịp này. Yes, even in the day of email, and text. A phonecall or a card have a HUGE impact than a Facebook message or text. Over the years your kindness for others in the form of remembering their special days will snowball and you will become a powerhouse. Đúng như vậy, trong thời đại về email và tin nhắn, Một cuộc gọi hoặc một tấm thiệp có tác động hớn hơn nhiều một tin nhắn Facebook hay một thư điện tử. Trải qua nhiều năm, lòng tốt của bạn dành cho những người khác tạo thành từ việc nhớ những dịp đặc biệt của họ sẽ được ghi nhận và bạn sẽ trở thành một người được nhớ đến. It good to know that some one cares about you - both for them and for you, when you are in trouble, or they are. Nó thật tốt khi biết rằng có một người khác đang quan tâm đến bạn - tốt cho cả họ và bạn, nhất là khi bạn hoặc họ đang trải qua những lúc khó khăn Remember when they had hard times in their lives. If they were close to their grandparents and they recently passed away. Remember them on that day. Help your friends get over these moments. Hãy nhớ đến khi bạn bè có những khoảng thời gian khó khăn trong cuộc đời. Nếu họ có ông bà hoặc người thân mới mất. Hãy nhớ đến họ trong những ngày đó. Giúp đỡ họ vượt qua những khoảnh khắc đấy. When you need them, when your loved ones leave you, your friends will be there to catch you before you fall. Khi bạn cần họ, khi người tình rời bỏ bạn, bạn bè sẽ là người ở cạnh bạn trong lúc bạn suy sụp nhất. Forgive Them Before They Ask For Forgiveness Tha thứ cho họ trước khi học yêu cầu sự tha thứ In the long scheme of life small things don't matter. It doesn't matter if your friend forgot to tell you first about their new job. Or they didn't tell you about the girl they were proposing to. Trong cuộc đời rất dài của bạn những điều nhỏ nhặt không quan trọng. Nó không là vấn đề gì nếu bạn không phải là người đầu tiên mà bạn bè gọi thông báo về công việc mới của họ. Hoặc họ không nói cho bạn biết về cô gái mà họ đang cầu hôn. Be a gentleman and forgive them in your heart even before they ask for forgiveness. Then let the incident go. They will realize you are a big hearted person and treat you like that. Trở thành một quý ông và tha thứ cho họ thậm chí trước khi họ xin một sự tha thứ. Hãy để những việc nhỏ này qua đi. Họ sẽ nhận ra bạn có một trái tim tràn đầy tình thương và họ sẽ đối xử với bạn như thế. But when you do this - don't resent them after. Really forget the incident and forgive them. Nhưng khi bạn làm điều này- đừng nhắc lại nó sau đó. Thật sự quên những sự việc này và tha thứ cho họ. This is more for you, then for them. If you keep holding onto every single hurt that any one has done for you then your baggage will become so heavy you won't be able to go through the door. Điều này tốt cho cả bạn lẫn họ. Nếu bạn giữ những sự tổn thương mà những người khác đã làm đối với bạn, khi đó hành trang trong đời của bạn sẽ trở nên nặng nề và bạn không thể tiến bước được. You'll be stuck inside your own head and no one will want to be around you. No one will want to trip on your baggage. Bạn sẽ bị những vấn vương trong suy nghĩ của bạn và không một ai muốn bên cạnh bạn. Không một ai muốn đi cùng một người như thế. But if you do forgive them and forget the incidences you will be free. Your carefree nature will be reflective in everything that you do and everyone will want to be around you. Nhưng nếu bạn tha thứ cho họ và quên đi những sự việc đó bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Sự quan tâm một cách vô tư sẽ phản ánh tất cả những gì bạn làm và mọi người sẽ muốn ở bên bạn. Avoid Emotional Vampires Tránh lợi dụng tình cảm No matter how good you are to people, occasionally there will be some who are vampires. They suck all the time and energy out of you. Không quan trọng bạn đối xử tốt với con người như thế nào, thỉnh thoảng vẫn có một số người chỉ muốn lợi dụng. Họ lấy hết tất cả thời gian và năng lượng của bạn. Sometimes you will encounter them at your workplace. Some of them will be your childhood friends, or even a member of your family. Thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp họ ở nơi làm việc của bạn. Một số người trong họ là những người đã chơi với bạn từ nhỏ, và thậm chí là những người thân trong gia đình bạn. No matter what you do, you can't change them, you can't help them improve, you cannot guide them. Không quan trọng bạn làm gì, bạn không thể thay đổi họ và không thể giúp họ cải thiện. Bạn không thể hướng dẫn họ. So the best thing to do with people like this is to avoid them. Though it might hurt you in the beginning, but the best thing for you and them is to avoid them. Vì vậy cách tốt nhất bạn có thể làm với những người thế này là tránh xa họ. Mặc dù nó có thể làm tổn thương bạn vào thời điểm đầu, nhưng điều tốt nhất cho bạn và họ là tránh xa họ ra. You can be kind and make an excuse for not meeting them, but that will only last so long. So take the bigger step and let them know that they are an emotional strain on you - and you'd much rather hang out with more positive people. Bạn có thể lịch sự và nói lời xin lỗi vì không gặp họ, nhưng điều này sẽ không kéo dài quá lâu. Vì vậy thực hiện những quyết định lớn hơn và cho họ biết rằng họ đang lợi dụng những tình cảm của bạn. Và tốt hơn hết là bạn nên gặp những người tích cực hơn. People who support your goals, your dreams, your aspiration. People who share your ambitions and values. These are the people who will really help you grow. Đó là những người ủng hộ mục đích của bạn, những giấc mơ của bạn và khát vọng của bạn. Những người chia sẻ những tham vọng và giá trị của bạn. Đây là những người sẵn sàng giúp bạn phát triển. The vampires will get hurt - but there is no better way to deal with them. The sooner you take care of them the better. Những kẻ lợi dụng sớm muộn sẽ gặp quả báo – đó là điều đương nhiên. Tuy nhiên đối với cá nhân bạn, bạn nên tránh xa họ càng sớm càng tốt. Really dig deep and find out the people who bother you in your life like that and then stop meeting them and hanging out with them. Hãy thật sự nghĩ xem ai là những người thường gây phiền phức cho bạn trong cuộc sống và sau đó, đừng gặp và hẹn hò với họ nữa CAUTION: If it turns out that everyone in your life seems to be a vampire you either need to change them all, or look inside yourself and change yourself. Cẩn thận: Nếu bạn thấy rằng mọi người trong cuộc sống của bạn đều có vẻ như là một kẻ lợi dụng, thì bạn cần phải hoặc thay đổi họ hoặc nhìn lại chính mình và thay đổi chính mình. Most likely, the conclusion will be to change yourself and your attitude towards them. Nhiều khả năng điều này sẽ làm thay đổi chính bạn và thái độ của bạn đối với họ. 4. Take Care Of Your Finances 4. Quan tâm đến tình hình tài chính của bạn. No matter how you grew up, in abundance or poverty, it is your duty to take care of your own finances. Không quan trọng là bạn đã lớn lên như thế nào, trong sung túc hay nghèo khó, nhiệm vụ của bạn là để ý đế tình hình tài chính của chính bạn. Even if you parents have taken care of them for you, even if you have a trust fund, even if you have an empty bank account. You are responsible for it. It is your responsibility to take care of your finances. Cho dù bố mẹ bạn thường là người quan tâm đến vấn đề này thay cho bạn, hay là bạn đang có một quỹ đầu tư riêng, hay là bạn đang không còn một xu nào trong tài khoản ngân hàng, thì bạn vẫn là người phải chịu trách nhiệm về vấn đề đó. Quan tâm đến tình hình tài chính của bạn là trách nhiệm của chính bạn. If you take care of your finances starting today they will take care of you when you most need them. When you are old, or sick, or sending your kids to school, or helping a parent through sickness. Your finances will help you. Nếu bạn quan tâm đến chúng vào ngày hôm nay, chúng sẽ quan tâm đến bạn khi bạn cần đến chúng nhất. Khi bạn già, ốm, hoặc là khi phải gửi những đứa con của bạn đến trường hoặc khi phải giúp đỡ bố mẹ bạn trong lúc họ ốm đau, thì những khoản tiền của bạn sẽ giúp bạn. If you don't take care of your finances you will end up in debt. Your shoulders will droop and your mind will be gripped by thoughts of money. You will end up living the life of an indebted servant, where you have to work to pay of your debts.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan