Tài liệu Nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ hàn khung xe wave 110cc

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 420 |
  • Lượt tải: 55

Mô tả:

Nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ hàn khung xe Wave 110cc
§å ¸n Tèt NghiÖp -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Bộ giáo dục và đào tạo Trường đại học bách khoa ha nội cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập - tự do - hạnh phúc ........o0o…….. nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp ……………………………………………………………………… Khoá………………………………………Khoa……………………………… Nghành………………………………………………………………………… Họ và tên 1.Đầu đề thiết kế: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2.các số liệu ban đầu: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 3.Nội dung các phần thuyết minh và tính toán: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 4.các bản vẽ dồ thị (ghi rõ các loại bản vẽ về kích thước các bản vẽ): ___________________________________________________________ §å ¸n Tèt NghiÖp -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 5.cán bộ hướng dẫn: phần họ tên cán bộ ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 6.ngày giao nhiệm vụ thiết kế:……………………………………………… 7.ngày hoàn thành nhiệm vụ: …….……………………………………………………………………….... Ngày ……..Tháng……..Năm Chủ nhiệm bộ môn cán bộ hướng dẫn (ký,ghi rõ họ tên) (ký,ghi rõ họ tên) Học sinh đã hoàn thành (và nộp toàn bộ bản thiết kế cho khoa) Ngày ……..Tháng……..Năm (ký,ghi rõ họ tên) ___________________________________________________________ §å ¸n Tèt NghiÖp -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Nhận xét của giáo viên hướng dẫn ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ___________________________________________________________ §å ¸n Tèt NghiÖp -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. nhận xét của giáo viên duyệt ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ___________________________________________________________ §å ¸n Tèt NghiÖp -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Môc lôc më ®Çu: Ch¬ng 1 - giíi thiÖu vÒ s¶n xuÊt khung xe m¸y b»ng ph¬ng Ph¸p hµn & t×nh h×nh ph¸t triÓn c«ng nghÖ hµn co2 1.1-Giíi thiÖu chung vÒ s¶n xuÊt xe m¸y b»ng ph¬ng ph¸p hµn…………………………….……..10 1.2-øng dông c«ng nghÖ hµn nãng ch¶y trong m«i trêng khÝ b¶o vÖ co2 ë viÖt nam……………..….11 1.3-Nhu cÇu s¶n xuÊt c«ng nghiÖp . ®èi víi c«ng nghÖ hµn trong m«i tr¬ng khÝ b¶o vÖ co2……….....14 1.4-T×nh h×nh ¸p dông c«ng nghÖ hµn trong m«i trêng khÝ b¶o vÖ co2 trªn thÕ giíi.................................16 Ch¬ng 2 - Ph©n tÝch kÕt cÊu khung xe WAVE 110 CC 2.1 - Ph©n tÝch chi tiÕt ph«i……………………………………………23 2.2 - §Æc ®iÓm kÕt cÊu hµn khung xe Wave 110 cc……...…………...26 2.3 - Yªu cÇu kü thuËt cña khung xe Wave 110 cc……...……………28 Ch¬ng 3 - LËp quy tr×nh c«ng nghÖ hµn 3.1 - ThiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ hµn khung xe Wave 110cc….…29 3.1.1- Nguyªn c«ng 1: Hµn côm l¾p m¸y sau………………………...33 3.1.2- Nguyªn c«ng 2: Hµn côm l¾p ®Ìn sau vµ côm l¾p gi¶m sãc….34 3.1.3- Nguyªn c«ng 3: Hµn côm ®Çu cæ phuèc……………………….36 3.1.4- Nguyªn c«ng 4: Hµn hai cµng xe sau…………………………..39 3.1.5- Nguyªn c«ng 5: Hµn ®u«i sau…………………………………..41 3.1.6- Nguyªn c«ng 6: KiÓm tra……………………………………….43 3.2 - X¸c ®Þnh chÕ ®é hµn……………………………………….……44 3.2.1- ChÕ ®é hµn cho nguyªn c«ng 1..………………………………..44 3.2.2- ChÕ ®é hµn cho nguyªn c«ng 2…………………………………45 ___________________________________________________________ §å ¸n Tèt NghiÖp -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3.2.3- ChÕ ®é hµn cho nguyªn c«ng 3…………………………………46 3.2.4- ChÕ ®é hµn cho nguyªn c«ng 4…………………………………47 3.2.5- ChÕ ®é hµn cho nguyªn c«ng 5…………………………………48 3.3 - ThiÕt kÕ s¬ ®å ph©n xëng hµn…………………………………50 ch¬ng 4 - mét sè ®Æc ®iÓm cua ®å g¸ 4.1 - Môc ®Ých yªu cÇu cña ®å g¸ ……………….…………………..52 4.1.1- Môc ®Ých cña ®å g¸ hµn………………………………………...52 4.1.2- Yªu cÇu cña ®å g¸ hµn……………………………………….....52 4.2 - §Æc ®iÓm cña ®å g¸ cho tõng nguyªn c«ng……………………53 4.2.1- §å g¸ cho nguyªn c«ng 1………………………………………..53 4.2.2- §å g¸ cho nguyªn c«ng 2………………………………………..53 4.2.3- §å g¸ cho nguyªn c«ng 3………………………………………..53 4.2.4- §å g¸ cho nguyªn c«ng 4………………………………………..54 4.2.5- §å g¸ cho nguyªn c«ng 5………………………………………..54 ch¬ng 5 - khuyÕt tËt cña khung xe sau khi hµn 5.1 - C¸c khuyÕt tËt vµ nguyªn nh©n g©y ra……….………………..55 5.2 - KhuyÕt tËt vµ biÕn d¹ng sau hµn………………….……………58 5.2.1- Sai lÖch kÝch thíc………………………………………………58 5.2.2- C¸c lo¹i khuyÕt tËt………………………………………………59 ch¬ng 6 - x©y dùng ph¬ng ph¸p kiÓm tra 6.1 - Ph«i vµ vËt liÖu hµn……………………………….…………….60 6.2 - §µo t¹o kiÓm tra tay nghÒ thî hµn…………….……………….60 6.3 - KiÓm tra quy tr×nh c«ng nghÖ hµn,thao t¸c cña thî hµn….….61 6.4 - KiÓm tra kÝch thíc trong vµ sau khi hµn………………….….61 6.4.1- KiÓm tra c«ng viÖc chuÈn bÞ mèi hµn………………………….62 6.4.2- KiÓm tra trong khi hµn…………………………………………62 6.4.3- KiÓm tra sau khi hµn……………………………………………62 6.5 - KiÓm tra khung khi xuÊt xëng……………….……………….63 6.6 - C¸c ph¬ng ph¸p kiÓm tra………………………….………….63 6.6.1- Ph¬ng ph¸p kiÓm tra mèi hang b»ng m¾t……………………63 6.6.2- Ph¬ng ph¸p chiÕu x¹ xuyªn qua mèi hµn……………………64 6.6.3- KiÓm tra b»ng ph¬ng ph¸p siªu ©m………………………….64 6.6.4- Ph¬ng ph¸p ph¸t quang b»ng chØ thÞ mµu…………………...64 6.6.5- Ph¬ng ph¸p thÈm thÊu b»ng dÇu ho¶………………………..64 6.6.6- Ph¬ng ph¸p thö b»ng thuû lùc tÜnh vµ cã ¸p suÊt…………...64 ___________________________________________________________ §å ¸n Tèt NghiÖp -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 6.6.7- Thö mÉu c«ng nghÖ……………………………………………..64 6.6.8- Thö kim c¬ng…………………………………………………..64 6.6.9- Thö c¬ tÝnh………………………………………………………65 6.7 - X©y dùng ph¬ng ph¸p kiÓm tra ®é bÒn cña khung xe b»ng ph¬ng ph¸p thö rung…………….....65 ch¬ng 7 – an toµn lao ®éng vµ biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn lao ®éng 7.1 - An toµn lao ®éng ……………………………………….………69 7.1.1- An toµn lao ®éng trong c«ng nghiÖp…………………………..69 7.1.2- An toµn lao ®éng trong hµn……………………………………70 7.1.3- §é an toµn c¸c thiÕt bÞ ®å g¸…………………………………...71 7.2 - C¸c tai n¹n cã thÓ x¶y ra trong khi hµn………….…………...71 7.2.1- §iÖn giËt…………………………………………………… . …71 7.2.2- Báng do hå quang…………………………………… ..………72 7.2.3- ChÊn th¬ng do ch¸y næ khÝ hµn……………………………...72 7.3 - Nh÷ng vËt quay cã thÓ g©y chÊn th¬ng……...………………72 7.4 - An toµn næ b×nh khÝ…………………………………………….73 7.5 - ¤ nhiÔm do khãi hµn…………………………………………...73 7.6 - C¸c nguyªn nh©n kh¸c…………………………………………73 kÕt luËn: ___________________________________________________________ §å ¸n Tèt NghiÖp -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. LêI NãI §ÇU Qua 3 n¨m häc tËp vµ nghiªn cøu t¹i Trêng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi, chóng em ®· ®îc c¸c thÇy, c« truyÒn ®¹t cho nh÷ng kiÕn thøc c¶ vÒ lý thuyÕt vµ thùc hµnh,®Ó chóng em ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®ã vµo thùc tÕ vµ lµm quen c«ng viÖc ®éc lËp cña ngêi kü s trong t¬ng lai, th«ng qua mét c«ng viÖc cô thÓ, chÝnh v× lý do ®ã mµ chóng em ®· ®îc nhËn ®Ò tµi tèt nghiÖp rÊt thùc tÕ ®ã lµ: "Nghiªn cøu thiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ hµn khung xe Wave 110cc". Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n chóng em ®îc sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn Ngäc Thµnh lµ gi¶ng viªn bé m«n Hµn & CNKL. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n chóng em cßn nhiÒu bì ngì, do cha cã kinh nghiÖm thùc tiÔn nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. V× vËy, chóng em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy, c« gi¸o ®Ó hoµn thµnh tèt ®å ¸n tèt nghiÖp vµ nhiÖm vô häc tËp t¹i trêng . ___________________________________________________________ §å ¸n Tèt NghiÖp -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. CH¦¥NG 1- giíi thiÖu vÒ s¶n xuÊt khung xe m¸y b»ng ph¬ng Ph¸p hµn vµ t×nh h×nh ph¸t triÓn c«ng nghÖ hµn co2 1.1- Giíi thiÖu chung vÒ s¶n xuÊt khung xe m¸y b»ng ph¬ng ph¸p hµn Ngµy nay xe g¾n m¸y lµ mét ph¬ng tiÖn phæ biÕn víi tÊt c¶ mäi ngêi.Tõ vµi n¨m trë l¹i ®©y xe m¸y míi ®îc l¾p r¸p vµ s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam. Nhng phÇn m¸y chóng ta vÉn ph¶i nhËp c¸c linh kiÖn cña níc ngoµi vÒ l¾p. Sù tån t¹i nhiÒu ph¬ng thøc s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam lµ phæ biÕn, cã 2 ph¬ng thøc sau: + Ph¬ng thøc s¶n xuÊt hiÖn ®¹i (tù ®éng ho¸ cao). + Ph¬ng thøc s¶n xuÊt b¸n tù ®éng vµ thñ c«ng. Ph¬ng thøc 1: Lµ cña c¸c h·ng lín nh Honda, Suzuki, Yamaha. S¶n phÈm chñ yÕu lµ c¸c lo¹i xe g¾n m¸y chÊt lîng cao nhng gi¸ thµnh cao. Ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt khung xe cña hä hoµn toµn tù ®éng tõ kh©u hµn ®Õn kiÓm tra, chÝnh v× thÕ chÊt lîng hoµn toµn tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña ngêi tiªu dïng . Ph¬ng thøc 2: Lµ ph¬ng thøc cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt nhá lÎ, c¸c m¸y c¬ khÝ gia c«ng theo yªu cÇu cña thÞ trêng. Do khã kh¨n vÒ vèn lÉn chuyªn m«n, chÝnh v× thÕ s¶n phÈm chÊt lîng kÐm h¬n nhng ngîc l¹i gi¸ thµnh thÊp, tho¶ m·n mét lùc lîng ®«ng ®¶o ngêi tiªu dïng cã thu nhËp thÊp . Tuy lµ 2 ph¬ng thøc s¶n xuÊt, nhng khung xe m¸y ngµy nay chñ yÕu dïng ph¬ng ph¸p hµn v× u ®iÓm cña nã so víi c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c nh sau: + Hµn ®îc tÊt c¶ c¸c vËt liÖu, c¸c vÞ trÝ. + ChÊt lîng mèi hµn tèt. ChÝnh v× thÕ dÉn ®Õn kÕt cÊu khung xe gän nhÑ, tiÕt kiÖm vËt liÖu, tiÕt kiÖm n¨ng lîng. ___________________________________________________________ §å ¸n Tèt NghiÖp -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. C¸c ph¬ng ph¸p hµn chñ yÕu lµ hµn khÝ b¶o vÖ, v× nã ®¹t ®îc yªu cÇu chÊt lîng mèi hµn so víi kim lo¹i c¬ b¶n, céng víi kÕt cÊu ®a d¹ng cña khung xe nªn chØ cã ph¬ng ph¸p hµn khÝ b¶o vÖ lµ u ®iÓm nhÊt. 1.2 - øng dông c«ng nghÖ hµn nãng ch¶y trong m«i trêng khÝ b¶o vÖ co2 ë ViÖt Nam C«ng nghÖ hµn nãng ch¶y trong m«i trêng khÝ b¶o vÖ CO2 ë níc ta ®· tr¶i qua mét qu¸ tr×nh h¬n 15 n¨m, víi nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng liªn quan ®Õn ®Æc thï nÒn kinh tÕ, tr×nh ®é s¶n xuÊt c«ng nghÖ vµ thêi tiÕt khÝ hËu ViÖt Nam. Thùc tÕ qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ øng dông c«ng nghÖ hµn CO 2 cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. NhËn thÊy tÇm quan träng vµ ý nghÜa cña ph¬ng ph¸p c«ng nghÖ hµn nµy trong nÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp tõ nh÷ng n¨m b¶y m¬i .C¸c c¬ quan nghiªn cøu vµ c¸c ngµnh qu¶n lý s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®· quan t©m ®Õn lÜnh vùc c«ng nghÖ hµn CO 2 . T¹i héi nghÞ hµn toµn quèc lÇn thø nhÊt 1979, b¸o c¸o cña PGS NguyÔn T¨ng Long, ViÖn khoa häc c«ng nghÖ Quèc phßng, còng nh b¸o c¸o cña ViÖn khoa häc X©y dùng ®· ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vai trß quan träng cña c«ng nghÖ hµn CO 2 trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ sù cÇn thiÕt nghiªn cøu øng dông lÜnh vùc c«ng nghÖ nµy vµo thùc tÕ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp níc ta nãi chung. ë mét sè ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, nh ngµnh ®êng s¾t ViÖt Nam, ngµnh giao th«ng vËn t¶i (GTVT), X©y dùng, quèc phßng nãi riªng c«ng nghÖ hµn CO2 ®· ®îc quan t©m ®Õn trong nhiÒu b¸o c¸o, c¸c héi th¶o vµ c¸c dù ¸n ph¸t triÓn s¶n xuÊt . C«ng tr×nh nghiªn cøu ®Çu tiªn vÒ lÜnh vùc c«ng nghÖ hµn CO 2 ë níc ta ®îc triÓn khai t¹i ViÖn khoa häc kü thuËt x©y dùng. ViÖc nghiªn cøu ®îc tiÕn hµnh trªn c¬ së trang thiÕt bÞ vµ vËt liÖu cña Thôy §iÓn. B¸o c¸o gi¸m ®Þnh ®Ò tµi nµy ®· kh¼ng ®Þnh râ nh÷ng u ®iÓm, tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, vµ triÓn väng to lín cña viÖc øng dông c«ng nghÖ hµn CO 2 vµo s¶n xuÊt c¬ khÝ cña ®Êt níc. ___________________________________________________________ §å ¸n Tèt NghiÖp -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. §Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp nhµ níc cña ViÖn Khoa häc kü thuËt x©y dùng ®· gi¸m ®Þnh. Song, sau ®ã h¬n 10 n¨m, viÖc øng dông c«ng nghÖ hµn CO2 vµo thùc tÕ s¶n xuÊt vÉn cha ®îc quan t©m ®óng møc. ViÖc øng dông c«ng nghÖ hµn CO2 trong giai ®o¹n tríc n¨m 1990 vµo s¶n xuÊt cha mang l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc, cã thÓ cã nhiÒu nguyªn nh©n chÝnh xuÊt ph¸t tõ hai khÝa c¹nh. Mét lµ do thùc tÕ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®ang trong c¬ chÕ qu¶n lý quan liªu bao cÊp nhng cha cã sù c¹nh tranh gay g¾t vÒ n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt lîng s¶n phÈm. Kh¶ n¨ng thø 2 cã thÓ c¨n b¶n h¬n ®ã lµ sù nghiªn cøu ®Çu t lµm chñ c«ng nghÖ hµn CO2 trong s¶n xuÊt cßn Ýt, nªn cã nhiÒu khã kh¨n ¸ch t¾c n¶y sinh. §ã lµ sù kh«ng æn ®Þnh trong qu¸ tr×nh hµn dÉn ®Õn kh«ng æn ®Þnh chÊt lîng, vµ cã thÓ ®©y chÝnh lµ do ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè m«i trêng g©y ra, nhng do h¹n chÕ vÒ ®iÒu kiÖn kinh phÝ nªn ®· cha ®îc gi¶i quyÕt ®óng møc vµ v× vËy ta vÉn cha øng dông ®¹i trµ c«ng nghÖ hµn CO2 vµo s¶n xuÊt ®îc . Trong mét vµi n¨m gÇn ®©y, Trêng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi, còng ®· nghiªn cøu c«ng nghÖ hµn CO2 ®Ó hµn thÐp hîp kim c¸c lo¹i . Tõ n¨m 1978 trë l¹i ®©y, c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ c«ng nghÖ hµn CO2 trong níc ta nãi chung ®· cã nh÷ng kÕt qu¶ phôc vô tríc m¾t vµ t¬ng lai. Cho ®Õn kho¶ng n¨m 1990 viÖc øng dông c«ng nghÖ hµn CO 2 vµo thùc tÕ s¶n xuÊt cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Nh vËy c¸c nghiªn cøu tríc ®©y tuy ®· t¹o ®îc tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ hµn CO2 ë ViÖt Nam. Song viÖc ¸p dông c«ng nghÖ hµn nµy vµo thùc tÕ vÉn cha ®îc quan t©m ®óng møc. Nã ®ßi hái ph¶i gi¶i quyÕt mét sè néi dung khoa häc - c«ng nghÖ g¾n liÒn víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ ë ViÖt Nam. Vµ chØ khi ®· nghiªn cøu gi¶i quyÕt nh÷ng néi dung khoa häc kü thuËt ®ã, tõng bíc chÕ ®é c«ng nghÖ, x¸c ®Þnh chÕ ®é c«ng nghÖ hµn phï hîp th× ___________________________________________________________ §å ¸n Tèt NghiÖp -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. míi cã thÓ ¸p dông c«ng nghÖ hµn nãng ch¶y trong m«i trêng khÝ b¶o vÖ CO2 vµo thùc tÕ ®iÒu kiÖn ViÖt Nam ta ®îc. Nh ®· kh¶o s¸t vµ ph©n tÝch ë phÇn trªn, c«ng nghÖ hµn CO2 còng nh c¸c c«ng nghÖ kh¸c, nã bao gåm c¸c vÊn ®Ò vÒ thiÕt bÞ, vËt liÖu, c«ng nghÖ. Trong mèi quan hÖ kh¨ng khÝt víi b¶n chÊt vËt lÝ cña qu¸ tr×nh hµn nãng ch¶y trong m«i trêng khÝ b¶o vÖ CO2, thiÕt bÞ hµn ®· ®îc thÕ giíi nghiªn cøu kü. Thùc tÕ ngµy nay, trªn ®Êt níc ta hiÖn nay ®ang tån t¹i nhiÒu thiÕt bÞ hµn dïng cho c«ng nghÖ hµn CO2. §Æc biÖt cã nhiÒu lo¹i thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cña c¸c h·ng hµng lín trªn thÕ giíi nh : Xs 200 ®Õn Xs 600 cña h·ng DAIHEN; RF 200 ®Õn RF 1000 cña h·ng Panasonic ; c¸c lo¹i thiÕt bÞ míi cña c¸c h·ng SAF ; ESAB; LINCON còng ®ang ®îc chµo b¸n trªn thÞ trêng níc ta. VÊn ®Ò chÕ t¹o vËt liÖu liªn quan ®Õn nhiÒu lÜnh vùc kü thuËt, c«ng nghÖ kh¸c nhau: kü thuËt lß cao , kü thuËt luyÖn kim. H¬n n÷a, d©y hµn dïng cho c«ng nghÖ hµn CO2 ®· ®îc tiªu chuÈn ho¸ vµ nhiÒu níc ®· s¶n xuÊt ®¹i trµ, viÖc nhËp mua còng rÊt thuËn lîi. Nh vËy cßn l¹i vÊn ®Ò c«ng nghÖ lµ cÇn quan t©m nghiªn cøu. C¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu Khoa häc - c«ng nghÖ trong níc ta tríc ®©y còng ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò nµy. Mét vÊn ®Ò quan t©m n÷a lµ khÝ b¶o vÖ CO 2 . ViÖc mua nhËp khÝ CO2 ë níc ngoµi lµ kh«ng thùc tÕ, v× gi¸ c¶ kh«ng hîp lý. Nh vËy nghiªn cøu sö dông CO2 cña ViÖt Nam ®Ó dïng cho c«ng nghÖ hµn CO 2 sÏ cã ý nghÜa khoa häc vµ thùc tiÔn cao. Nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu thùc nghiÖm bíc ®Çu trong níc ta cho thÊy: YÕu tè m«i trêng khÝ hËu vµ khÝ CO2 cña ViÖt Nam cã ¶nh hëng ®¸ng kÓ ®Õn chÊt lîng cña qu¸ tr×nh hµn nãng ch¶y trong m«i trêng khÝ b¶o vÖ CO2. §Ó ¸p dông ®îc c«ng nghÖ hµn CO2 vµo thùc tÕ s¶n xuÊt ë níc ta, cÇn thiÕt ph¶i nghiªn cøu kh¶o s¸t mét sè yÕu tè cña m«i trêng khÝ hËu trong mèi quan hÖ víi qu¸ tr×nh lý ho¸ cña qu¸ tr×nh luyÖn kim mèi hµn, c¸c qu¸ tr×nh ___________________________________________________________ §å ¸n Tèt NghiÖp -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. nhiÖt víi c¸c yÕu tè vËt liÖu vµ thiÕt bÞ hµn. Trªn c¬ së ®ã, ta cã thÓ tiÕn hµnh x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn c«ng nghÖ hµn cô thÓ ®èi víi nhãm thÐp, hoÆc tõng lo¹i h×nh kÕt cÊu cña yªu cÇu s¶n xuÊt. Nh vËy c¸c yÕu tè m«i trêng khÝ hËu, khÝ b¶o vÖ CO2 lµ c¸c ®èi tîng cÇn quan t©m trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ hµn CO2 vµo thùc tÕ s¶n xuÊt ë ®iÒu kiÖn ViÖt Nam. 1.3 -Nhu cÇu s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®èi víi c«ng nghÖ hµn trong m«i trêng khÝ b¶o vÖ co2 Tõ n¨m 1980 nhiÒu dù ¸n ®Çu t s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, tuy ®ang ë giai ®o¹n chuÈn bÞ, nhng còng ®· cã mét sè ngµnh vµ c¬ së s¶n xuÊt m¹nh d¹n nhËp vÒ hµng lo¹t c¸c thiÕt bÞ hµn trong m«i trêng khÝ b¶o vÖ CO2 nh ngµnh ®êng s¾t ViÖt Nam ®· nhËp vÒ hµng tr¨m tæ hîp thiÕt bÞ hµn b¸n tù ®éng trong m«i trêng khÝ b¶o vÖ CO2 lo¹i MAGPOL – 400 vµ MAGPOL - 630. Nhµ m¸y ®ãng tÇu B¹ch §»ng, nhµ m¸y c¬ khÝ CÈm Ph¶, nhµ m¸y söa ch÷a tÇu biÓn Phµ Rõng, Liªn hîp ®ãng tÇu Ba Son .... Còng ®· nhËp vÒ mét sè tæ hîp thiÕt bÞ hµn trong m«i trêng khÝ b¶o vÖ CO2 . T¹i mét sè cuéc héi th¶o chuyªn ngµnh hµn vµ chuyªn ®Ò khoa häc kh¸c nh héi th¶o vÒ " M¸y C«ng nghÖ hµn " t¹i trêng §¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi (1994); héi nghÞ khoa häc 30 n¨m ngµy thµnh lËp ViÖn Khoa häc cña GS.PTS Ph¹m H÷u Phøc (Bé GTVT); PGS.PTS Hoµng Tïng (§HBK Hµ Néi) còng ®· ®Ò cËp vµ kh¼ng ®Þnh tÝnh cÊp b¸ch cña viÖc nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ hµn CO 2 vµo thùc tÕ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña ®Êt níc . T×nh h×nh øng dông c«ng nghÖ hµn CO 2 trong giai ®o¹n nµy cha cã hiÖu qu¶ nh mong muèn. NhiÒu nhµ s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý rÊt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ hµn. T×nh h×nh ®ã ®· lµm cho tÝnh cÊp thiÕt cña viÖc nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ hµn CO2 t¨ng lªn do c¶ hai nh©n tè: Nhu cÇu øng dông phôc vô s¶n xuÊt vµ khai th¸c nguån thiÕt bÞ hµn ®ang cÇn thiÕt. ___________________________________________________________ §å ¸n Tèt NghiÖp -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. N¨m 1991, mét sè c¬ së nghiªn cøu, ViÖn C«ng nghÖ Quèc gia, ViÖn Hµn RITST, Trêng §HBK Hµ Néi, ViÖn Nghiªn cøu m¸y ®· quan t©m vµ ®Æt vÊn ®Ò nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ hµn CO2 , cã thÓ nãi næi bËt nhÊt lµ ViÖn Hµn RITST. Sau khi triÓn khai nghiªn cøu ®Ò tµi bíc mét cã hiÖu qu¶, ®· ®Ò nghÞ dïng khÝ CO2 do ViÖt nam s¶n xuÊt cho c«ng nghÖ hµn CO2 . §Ò tµi cÊp bé ®· ®îc ®Æt ra. §Ò c¬ng ®· kh¼ng ®Þnh râ nhu cÇu s¶n xuÊt c¬ khÝ (trong vµ ngoµi ngµnh GTVT) ®ßi hái øng dông c«ng nghÖ hµn CO 2 ë møc ®é ngµy cµng bøc b¸ch. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu trong ngµnh GTVT, c¨n cø vµo kÕt qu¶ nghiªn cøu th¨m dß cña RITST vÒ ph¬ng ph¸p c«ng nghÖ hµn CO2 Bé GTVT ®· duyÖt kinh phÝ ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp Bé: “Nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ hµn CO2 b»ng khÝ cña ViÖt Nam, phôc vô s¶n xuÊt c¬ khÝ trong vµ ngoµi ngµnh GTVT”. Thùc tr¹ng s¶n xuÊt c¬ khÝ cña ngµnh GTVT nãi riªng, cña níc ta nãi chung rÊt ®a d¹ng. Nhu cÇu vÒ hµn ®èi víi khu vùc s¶n xuÊt , ph¬ng tiÖn vËn t¶i lµ rÊt lín , kh«ng nh÷ng trong lÜnh vùc ®ãng míi mµ ngay c¶ trong khu vùc söa ch÷a phôc håi ph¬ng tiÖn còng cã nhu cÇu øng dông c«ng nghÖ hµn nãi chung vµ c«ng nghÖ hµn CO2 nãi riªng lµ rÊt lín. Thùc tr¹ng kÕt cÊu, vËt liÖu, chi tiÕt m¸y . . . ®èi víi d¹ng ph¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸ ®a d¹ng, cã nhiÒu lo¹i thÐp kh¸c nhau , ®Æc biÖt lµ thÐp hîp kim thÊp . MÊy n¨m qua, ë níc ta viÖc øng dông c«ng nghÖ hµn CO2 vµo s¶n xuÊt gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ trªn thùc tÕ ®· kh«ng thu ®îc hiÖu qu¶ nh mong muèn. C¸c hiÖn tîng dÉn ®Õn nh÷ng tån t¹i trong qu¸ tr×nh øng dông c«ng nghÖ hµn CO2 thêng lµ: - Mèi hµn bÞ rç khÝ c¸c lo¹i - BÒ mÆt mèi hµn gå ghÒ, bÞ lâm HiÖn tîng b¾n toÐ kim lo¹i láng ra ngoµi bÓ hµn ë møc kh«ng thÓ chÊp nhËn ®îc. HiÖn tîng nµy võa lµm t¨ng tæn thÊt vËt liÖu hµn, g©y l·ng phÝ lín, võa g©y t¾c d©y hµn, lµm gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh hµn. KÕt qu¶ lµm gi¶m n¨ng ___________________________________________________________ §å ¸n Tèt NghiÖp -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. suÊt lao ®éng tíi møc kÐm h¬n hµn tay, h háng c¶ c¸c chi tiÕt hµn, gi¶m chÊt lîng mèi hµn. Cho ®Õn mét vµi n¨m gÇn ®©y c«ng nghÖ hµn CO 2 ë níc ta ®· ®îc kh¾c phôc nhiÒu vµ ®· ®îc ¸p dông réng r·i trong c¸c c¬ së s¶n xuÊt trong níc vµ c¸c c«ng ty liªn doanh víi níc ngoµi . 1.4 - T×nh h×nh ¸p dông c«ng nghÖ hµn trong m«i trêng khÝ b¶o vÖ CO2 trªn thÕ giíi. Hµn lµ mét ph¬ng ph¸p c«ng nghÖ nh»m ®¹t ®îc mèi hµn kh«ng th¸o ®îc b»ng c¸ch dïng nguån nhiÖt nung nãng vËt liÖu chç hµn ®Õn tr¹ng th¸i ch¶y hoÆc dÎo, sau ®ã vËt hµn ®«ng ®Æc hoÆc nhê lùc Ðp mèi liªn kÕt ®îc h×nh thµnh gäi lµ mèi hµn. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã thÓ ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p c«ng nghÖ tiªn tiÕn nh c¬ khÝ ho¸, tù ®éng ho¸. §iÒu ®ã gióp cho n¨ng suÊt ®îc cao h¬n vµ ®iÒu kiÖn lao ®éng ®îc c¶i thiÖn râ rÖt . Liªn X« lµ mét trong nh÷ng níc cã ngµnh hµn ph¸t triÓn sím nhÊt vµ cã nhiÒu thµnh tùu trong ngµnh hµn nhÊt.Vµo n¨m 1802, ViÖn sÜ hµn l©m khoa häc Nga BERNARDOS ®· ph¸t minh ra hå quang ®iÖn, ®©y lµ mét ph¸t minh quan träng vÒ nguån n¨ng lîng míi, cã c«ng suÊt lín cã thÓ ¸p dông ®îc cho ngµnh c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y. §Æc biÖt trong lÜnh vùc c«ng nghÖ hµn. Sau h¬n mét thÕ kû, c«ng nghÖ hµn ®· ph¸t triÒn rÊt nhanh vµ ®¹t ®îc nhiÒu thµnh qu¶ vÒ khoa häc, c«ng nghiÖp vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ trong mäi ngµnh c«ng nghÖ. Sau thÕ kû 20, viÖc dïng ph¬ng ph¸p hµn hå quang ®· lan sang c¸c níc kh¸c nh : §øc, Mü , NhËt, Ph¸p, Thuþ §iÓn . . . vµ nhiÒu níc kh¸c. Tõ ®ã tíi nay, ngµnh hµn cµng ph¸t triÓn réng r·i vµ cã rÊt nhiÒu c¸c trung t©m nghiªn cøu , c¸c viÖn nghiªn cøu ®i s©u vµo nghiªn cøu c«ng nghÖ hµn vµ ®· ph¸t minh ra nhiÒu ph¬ng ph¸p hµn hiÖn ®¹i nh : Hµn ®iÖn tö , hµn ___________________________________________________________ §å ¸n Tèt NghiÖp -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. plasma .... ®· cho n¨ng suÊt cao ®ång thêi n©ng cao ®îc chÊt lîng mèi hµn lªn rÊt nhiÒu lÇn. §i ®«i víi viÖc tù ®éng ho¸ trong c«ng nghiÖp c¬ khÝ trªn thÕ giíi, ngµnh hµn ngµy cµng ®îc tù ®éng ho¸ ®Ó ®¸p øng ®îc kÞp thêi nhu cÇu ®ßi hái cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nãi chung vµ ngµnh hµn nãi riªng. Trªn c¬ së tù ®éng ho¸, hµn ®îc ph¸t triÓn trªn 2 lÜnh vùc: hµn tù ®éng vµ hµn b¸n tù ®éng. Hµn tù ®éng vµ b¸n tù ®éng díi líp thuèc. Hµn tù ®éng vµ b¸n tù ®éng trong m«i trêng khÝ b¶o vÖ. Trong hÇu hÕt c¸c ph¬ng ph¸p hµn, kim lo¹i ®Òu ®îc nung nãng lªn ®Õn nhiÖt ®é rÊt cao mµ t¹i ®ã c¸c lùc ho¸ häc cña kim lo¹i víi «xy vµ c¸c khÝ kh¸c (hy®ro, Ni t¬) lµ rÊt m¹nh. VÊn ®Ò cÇn ph¶i gi¶i quyÕt lµ b¶o vÖ hiÖu qu¶ kim lo¹i vïng hµn vµ vïng ¶nh hëng nhiÖt. Cã ph¬ng ph¸p hµn trong m«i trêng khÝ b¶o vÖ b»ng CO2 , CO2 + Ar vµ He + Ar b»ng ®iÖn cùc nãng ch¶y ®îc sö dông réng r·i nhÊt hÇu nh ë tÊt c¶ c¸c níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nh : Nga, Anh, Ph¸p, Mü, NhËt, Thôy §iÓn, TiÖp Kh¾c. V× c¸c lÝ do sau : Ph¬ng ph¸p hµn tù ®éng vµ b¸n tù ®éng trong m«i trêng khÝ b¶o vÖ lµ mét ph¬ng ph¸p cã tÝnh n¨ng ®éng nhÊt. §èi víi hµn b¸n tù ®éng th× cã thÓ hµn ®øng, hµn sÊp , hµn trÇn . . . tèc ®é hµn so víi c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c lµ rÊt nhanh vµ cho mèi hµn ®¶m b¶o. Hµn trong m«i trêng khÝ b¶o vÖ cã hai ph¬ng ph¸p ®ã lµ hµn tù ®éng vµ hµn b¸n tù ®éng. Hai ph¬ng ph¸p hµn trªn ®Òu cho hiÖu qu¶ vµ chÊt lîng mèi hµn nh nhau, song ph¬ng ph¸p hµn tù ®éng l¹i cho n¨ng suÊt cao h¬n , nhng trong hµn b¸n tù ®éng th× l¹i hµn ®îc ë nhiÒu t thÕ h¬n. KhÝ b¶o vÖ hµn cã tÝnh n¨ng h¬n h¼n c¸c chÊt liÖu b¶o vÖ mèi hµn nh: thuèc hµn, ph¬ng ph¸p hµn nµy khi hµn xong th× ngêi thî kh«ng cÇn cã nguyªn c«ng gâ xØ, nh vËy ®· lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng mµ mèi hµn vÉn ___________________________________________________________ §å ¸n Tèt NghiÖp -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ®¹t ®îc chÊt lîng nh yªu cÇu.KhÝ b¶o vÖ vïng hµn cã hai lo¹i c¬ b¶n sau : khÝ ho¹t tÝnh CO2 vµ hçn hîp cña chóng CO2 + Ar . KhÝ tr¬ bao gåm c¸c khÝ nh heli vµ Ar, c¸c khÝ tr¬ lµ lo¹i khÝ ®¾t tiÒn v× lÝ do khã chÕ t¹o nªn chØ ®îc dïng trong mèi hµn quan träng mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh trong mét kÕt cÊu hµn cô thÓ, nhng trong thùc tÕ s¶n xuÊt th× hÇu hÕt c¸c mèi hµn kh«ng ®ßi hái møc ®é cao, VÝ dô hµn c¸c khung thÐp trong x©y dùng, c¸c lo¹i thÐp dông cô, thÐp c¸c bon trung b×nh. Do ®ã viÖc sö dông khÝ tr¬ ®¹i trµ lµ mét viÖc lµm kh«ng kinh tÕ vµ viÖc sö dông c¸c lo¹i khÝ ho¹t tÝnh ®Æc biÖt lµ CO2 lµ cÇn thiÕt v× cã hai lÝ do sau: * TÝnh kinh tÕ : So víi c¸c khÝ b¶o vÖ kh¸c nh He, Ar th× khÝ CO2 cã tÝnh kinh tÕ cao vµ s½n cã. Cã thÓ lÊy khÝ CO2 tõ khÝ th¶i lß cao, tõ qu¸ tr×nh lªn men cån rîu , bia .... trong c«ng nghÖ ho¸ häc , tõ qu¸ tr×nh chÕ biÕn dÇu má. Nãi chung khÝ CO2 lµ khÝ s½n cã vµ rÎ tiÒn h¬n c¸c khÝ kh¸c dïng lµm khÝ b¶o vÖ còng nh thuèc hµn khi hµn díi líp thuèc. N¨ng suÊt cña ph¬ng ph¸p nµy kh¸ cao . * TÝnh kü thuËt : So víi hµn hå quang tay th× hµn trong m«i trêng khÝ b¶o vÖ CO2 cã ®Æc ®iÓm lµ vïng hµn nhá, tèc ®é nguéi lín do t¸c dông lµm nguéi cña khÝ CO 2 vµ líp xØ rÊt máng . C¸c mèi hµn do vËy kh«ng cÇn ph¶i gâ xØ sau khi hµn. ChÊt lîng cña mèi hµn æn ®Þnh, tèt h¬n nhiÒu so víi hµn hå quang tay vµ gÇn b»ng víi mèi hµn tù ®éng díi líp thuèc hµn. Mèi hµn sau khi hµn xong kh«ng bÞ rß rØ, vïng hµn nhá, mèi hµn h×nh thµnh tèt ë mäi vÞ trÝ kh«ng gian. §èi víi c¸c mèi hµn ®øng, hµn trÇn hoÆc c¸c ®êng hµn ng¾n, cong nghiªng th× ph¬ng ph¸p hµn trong m«i trêng khÝ b¶o vÖ CO2 thÓ hiÖn râ u ®iÓm cña m×nh do vËn tèc nguéi lín vµ vïng hµn nhá nªn vïng ¶nh hëng nhiÖt cña mèi hµn trong m«i trêng khÝ b¶o vÖ CO2 nhá h¬n 3 - 4 lÇn so víi ___________________________________________________________ §å ¸n Tèt NghiÖp -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. khÝ hµn b»ng ngän löa khÝ O2 - c2h2 . V× vËy øng suÊt vµ biÕn d¹ng còng gi¶m ®¸ng kÓ. Khèi lîng riªng cña CO2 lín h¬n kh«ng khÝ 1,5 lÇn còng t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho viÖc b¶o vÖ kim lo¹i láng khái t¸c ®éng cña kh«ng khÝ bªn ngoµi. ChÝnh v× vËy hµn trong m«i trêng khÝ b¶o vÖ CO2 b»ng ®iÖn cùc nãng ch¶y ®îc ¸p dông réng r·i trªn thÕ giíi. B¶ng 1.1 So s¸nh n¨ng suÊt hµn ___________________________________________________________ §å ¸n Tèt NghiÖp -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Ph¬ng ph¸p hµn Cêng ®é HÖ sè nãng HÖ sè sö N¨ng dßng ®iÖn ch¶y dông suÊt (A) (g/Ah) m¸y (%) (Kg/h) Hµn b¸n tù ®éng trong CO2 - D©y φ 1,2 180 - 250 12,0 60 1,58 - D©y φ 2,0 300 - 350 16,0 60 3,14 300 - 350 18 50 4 800 - 850 16 50 6,8 800 - 850 16 50 6,6 160 - 180 8 7 0,96 Hµn b¸n tù ®éng díi líp thuèc - D©y φ 2,0 Hµn tù ®éng trong CO2 - D©y φ 5 Hµn tù ®éng díi líp thuèc - D©y φ 5 Hµn hå quang tay que YOHU 13/45 φ 4 B¶ng 1.2 lîng ®iÖn n¨ng tiªu thô Ph¬ng ph¸p hµn §iÖn n¨ng tiªu thô §iÖn ¸p hå quang ___________________________________________________________ §å ¸n Tèt NghiÖp -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. (KWh) (V) Hµn b¸n tù ®éng trong CO2 - D©y φ 1,2 2,5 26 - D©y φ 2,0 4,0 34 – 36 5,5 38 - 40 3,5 40 - 42 6,8 40 - 42 Hµn tù ®éng trong CO2 - D©y φ 5 Hµn tù ®éng díi líp thuèc - D©y φ 5 Hµn hå quang tay que YOHU 13/45 φ 4 B¶ng 1.3 lîng vËt liÖu cÇn ®Ó t¹o ra 1 kg kim lo¹i nãng ch¶y ___________________________________________________________
- Xem thêm -