Tài liệu Nghiên cứu và thiết kế mô hình điều khiển tự động quá trình cắt nhôm

  • Số trang: 92 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 182 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Nghiên cứu và thiết kế mô hình điều khiển tự động quá trình cắt nhôm
B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 Më ®Çu 1. §Æt vÊn ®Ò Tù ®éng ngµy cµng ®ãng vai trß quan träng trong cuéc sèng vµ c«ng nghiÖp. Ngµy nay ngµnh tù ®éng ®· ph¸t triÓn tíi tr×nh ®é cao nhê nh÷ng tiÕn bé cña lý thuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng, cña ngµnh kh¸c nhau nh− ®iÖn tö, tin häc...NhiÒu hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®· ra ®êi, nh−ng ph¸t triÓn m¹nh vµ cã kh¶ n¨ng phôc vô réng lµ bé ®iÒu khiÓn PLC. Së dÜ thÕ, do bé PLC cã nhiÒu −u ®iÓm næi bËt so nh÷ng bé ®iÒu khiÓn kh¸c: - C¹nh tranh ®−îc gi¸ thµnh víi c¸c bé ®iÒu khiÓn kh¸c. - Thêi gian l¾p ®Æt c«ng tr×nh ng¾n. - DÔ dµng thay ®æi mµ kh«ng g©y tæn thÊt tµi chÝnh. - CÇn Ýt thêi gian huÊn luyÖn. - øng dông ®iÒu khiÓn trong ph¹m vÞ réng - DÔ dµng thay đổi thiết kế nhờ phần mềm. - Dễ bảo tr×. C¸c chỉ thị vµo ra gióp xử lý sự cố dễ hơn vµ nhanh hơn. - Độ tin cậy cao. - Chuẩn hãa được phần cøng ®iÒu khiÓn - ThÝch øng trong m«i trường khắc nhiệt: Nhiệt độ, độ ẩm, ®iÖn ¸p dao ®éng, tiÕng ån. Cuèi thËp niªn 60 xuÊt hiÖn kh¸i niÖm vÒ PLC vµ ®· ®−îc ph¸t triÓn rÊt m¹nh. N¨m 1974 PLC ®· sö dông nhiÒu bé xö lý nh−: m¹ch ®Þnh thêi gian, bé ®Õm, dung l−îng nhá ®Õn 12KB vµ cã 1024 ®iÓm nhËp xuÊt. N¨m 1976 ®· giíi thiÖu hÖ thèng ®−a tÝn hiÖu vµo ra tõ xa. N¨m 1977 PLC ®· dïng ®Õn vi xö lý. N¨m 1980 ph¸t triÓn c¸c khèi nhËp xuÊt th«ng minh n©ng cao ®iÒu khiÓn thuËn lîi qua viÔn th«ng, n©ng cao viÖc ph¸t triÓn phÇn mÒm, dïng m¸y tÝnh c¸ nh©n lËp tr×nh. §Õn n¨m 1985 ®· thµnh lËp m¹ng PLC. N−íc ta lµ n−íc ®ang ph¸t triÓn trªn thÕ giíi, muèn ®i lªn n−íc cã nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn khi §¶ng vµ Nhµ n−íc ta chñ ®éng øng dông khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Êy nhanh c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa 1 Tr−êng ®hnni – hµ néi khoa c¬ ®iÖn B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 ®Êt n−íc. Mét trong nh÷ng ph−¬ng ¸n tèt nhÊt vµ ®−îc sö dông réng hiÖn nay lµ thay thÕ nh÷ng hÖ thèng cò vµ l¹c hËu b»ng bé ®iÒu khiÓn PLC. §Ó ph¸t triÓn m¹nh h¬n n÷a, nhiÖm vô ®Æt ra hµng ®Çu lµ ®µo t¹o nh÷ng chuyªn gia vÒ tù ®éng ®iÒu khiÓn nãi chung vµ vÒ PLC nãi riªng. Lµ mét kü s− ®iÖn, c«ng viÖc sÏ g¾n liÒn víi ®iÒu khiÓn, vËn hµnh hÖ thèng s¶n xuÊt. Nh− vËy, nh÷ng hiÓu biÕt vÒ PLC sÏ t¹o nhiÒu thuËn lîi ®Ó lµm viÖc tèt h¬n. Khi ®ang cßn ngåi trªn ghÕ nhµ tr−êng, viÖc t×m hiÓu, nghiªn cøu v÷ng ph−¬ng ph¸p lËp tr×nh bé PLC rÊt cã ý nghÜa vµ lµ ®iÒu kiÖn tèt nhÊt häc hái, tÝch lòy kinh nghiÖm. 2. Môc ®Ých cña ®Ò tµi - Nghiªn cøu d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt nh«m ®Þnh h×nh. - Nghiªn cøu bé ®iÒu khiÓn PLC cña simatic S7 - 200, CPU 224. - øng phÇn mÒm Simatic S7 - 200 ®Ó thµnh lËp ®iÒu khiÓn tù ®éng qu¸ tr×nh c¾t nh«m cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt nh«m ®Þnh h×nh. 3. Néi dung ®Ò tµi - Tæng quan vÒ Nhµ m¸y Nh«m §«ng Anh thuéc C«ng ty C¬ khÝ §«ng Anh. - Tæng quan vÒ tù ®éng hãa qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - C¬ së lý thuyÕt ®Ó thiÕt kÕ m« h×nh ®iÒu khiÓn tù ®éng qu¸ tr×nh c¾t nh«m. - X©y dùng m« h×nh ®iÒu khiÓn. 4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu - C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu kÕ thõa + KÕ thõa c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu cña thÕ hÖ tr−íc vÒ c¬ së lý thuyÕt cña phÇn mÒm lËp tr×nh Simatic S7 - 200. + KÕ thõa c¸c m« h×nh s¶n xuÊt ®· cã trong thùc tiÔn. - §Þnh h−íng nghiªn cøu + Nghiªn cøu c¸c phÇn mÒm lËp tr×nh trªn m¸y tÝnh. + Thay ®æi ph−¬ng ph¸p lËp tr×nh ®Ó t×m ra c¸c ph−¬ng ph¸p ®¬n gi¶n, dÔ sö dông vµ hiÖu qu¶ h¬n. + Thµnh lËp ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn. 2 Tr−êng ®hnni – hµ néi khoa c¬ ®iÖn B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 - Ph−¬ng ph¸p thùc nghiÖm kiÓm chøng. + Ch¹y thö ch−¬ng tr×nh, ph¸t hiÖn lçi vµ hoµn thiÖn ch−¬ng tr×nh. - Dông cô thùc hµnh + M¸y tÝnh PC (Personal Computer). + Bé ®iÒu khiÓn Logic kh¶ tr×nh PLC S7 - 200, CPU 224. + Bé m« pháng, cæng truyÒn th«ng RS485 vµ RS232. 3 Tr−êng ®hnni – hµ néi khoa c¬ ®iÖn B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 Ch−¬ng I Tæng quan 1.1. Tæng quan vÒ Nhµ m¸y nh«m §«ng Anh thuéc C«ng ty C¬ khÝ §«ng Anh 1.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Nhµ m¸y vµ C«ng ty C«ng ty C¬ khÝ §«ng Anh (CK§A) - mét doanh nghiÖp Nhµ n−íc thuéc Tæng C«ng ty X©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng - Bé X©y dùng. Ngµy 26 th¸ng 6 n¨m 1963, theo quyÕt ®Þnh sè 955/BKT cña Bé KiÕn tróc, Nhµ m¸y c¬ khÝ KiÕn tróc §«ng Anh ®−îc thµnh lËp trªn c¬ së thèng nhÊt x−ëng söa ch÷a C«ng ty thi c«ng c¬ giíi, b¸n c¬ giíi vµ tæ chøc s¶n xuÊt mét sè phô tïng thay thÕ ®Ó phôc vô cho viÖc söa ch÷a. N¨m 1978, Nhµ m¸y c¬ khÝ KiÕn tróc §«ng Anh ®−îc ®æi tªn thµnh Nhµ m¸y c¬ khÝ X©y dùng §«ng Anh. Ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 1989, theo quyÕt ®Þnh sè 1010/BXD-TCL§ cña Bé X©y dùng, Nhµ m¸y c¬ khÝ X©y dùng §«ng Anh ®−îc ®æi tªn thµnh Nhµ m¸y c¬ khÝ vµ ®¹i tu « t« m¸y kÐo §«ng Anh thuéc liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp thi c«ng c¬ giíi, Bé X©y dùng. Ngµy 20 th¸ng 01 n¨m 1995 theo quyÕt ®Þnh sè 998/BXD-TCL§ cña Bé X©y dùng, Nhµ m¸y c¬ khÝ vµ ®¹i tu «t« m¸y kÐo ®−îc ®æi tªn thµnh C«ng ty c¬ khÝ §«ng Anh. Th¸ng 8 n¨m 2004 C«ng Ty thµnh lËp ra Nhµ m¸y nh«m §«ng Anh, vµ ®i vµo ho¹t ®éng th¸ng 4 n¨m 2005, nh»m cung cÊp nhiÒu chñng lo¹i, vËt liÖu nh«m ®Þnh h×nh cho x©y dùng. 1.1.2. C¸c chñng lo¹i cña Nhµ m¸y vµ C«ng ty ®ang s¶n xuÊt * C«ng ty ®· ®¨ng ký s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng sau: - S÷a ch÷a, ®¹i tu « t« m¸y kÐo, s¶n xuÊt phô tïng cho thiÕt bÞ m¸y ngµnh X©y dùng. - ChÕ t¹o s¶n phÈm ®óc chÊt l−îng cao vµ gia c«ng c¬ khÝ cho c¸c ngµnh Xi m¨ng, nhiÖt ®iÖn vµ c¸c ngµnh kh¸c trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. 4 Tr−êng ®hnni – hµ néi khoa c¬ ®iÖn B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 - S¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn, chÕ t¹o c¸c giµn kh«ng gian khíp cÇu khÈu ®é lín. - Kinh doanh x¨ng dÇu vµ dÞch vô cho h·ng KOMAT’SU ( NhËt B¶n). - Liªn doanh cïng tËp ®oµn SUMITOMO (NhËt B¶n) ®Çu t− c¬ së h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp Th¨ng Long. * Nhµ m¸y nh«m §«ng Anh cã ba d©y chuyÒn ®ïn Ðp nh«m tù ®éng ®−îc nhËp tõ Hµn Quèc ( 650 tÊn, 1350 tÊn, 1800 tÊn) ®· vµ ®ang s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm nh«m ®Þnh h×nh chÝnh sau: - Cöa sæ lïa hÖ §A 70 - Cöa ®i c¸nh lïi hÖ §A 76 - Cöa ®i c¸nh lïi vµ khung cè ®Þnh hÖ §A 76 - Cöa sæ c¸nh ®¬n hÖ §A 40 - Cöa ®i c¸nh ®¬n hÖ §A 40 - Cöa sæ hai c¸nh hÖ §A 40 - Cöa ®i 2 c¸nh hÖ §A 48 - Cöa sæ bËt hÖ §A 38 - Cöa ®i c¸nh më hÖ §A 70 - V¸ch ng¨n hÖ §A 76 - Cöa thñy lùc - Cöa cuèn - M¸i hiªn di ®éng - Thang - Mµnh, rÌm - Tñ kÖ - MÆt dùng Trong ®ã cã c¸c nhãm s¶n phÈm ®øng ®Çu ViÖt Nam ®ã lµ: - Nhãm s¶n phÈm hîp kim ®óc: Bi nghiÒn, vËt nghiÒn vµ nhiÒu lo¹i phô tïng kh¸c nhau chÕ t¹o b»ng thÐp ®óc, gang ®óc vµ c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c phôc vô cho ngµnh xi m¨ng, nhiÖt ®iÖn, s¶n xuÊt ph©n ho¸ häc, mÝa ®−êng, giÊy vµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c. C«ng ty chiÕm kho¶ng 85% tæng thÞ phÇn trong 5 Tr−êng ®hnni – hµ néi khoa c¬ ®iÖn B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 n−íc cña nhãm s¶n phÈm nµy víi tæng s¶n l−îng b¸n xÊp xØ 5000 tÊn s¶n phÈm/n¨m. Vµ c«ng ty xuÊt khÈu ®−îc h¬n 500 tÊn/n¨m. - Nhãm s¶n phÈm giµn kh«ng gian: Phôc vô cho viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng vµ nhµ c«ng nghiÖp ®ßi hái khÈu ®é réng lín kh«ng cÇn cét nh− c¸c khu liªn hîp thÓ thao, s©n v©n ®éng, chî, siªu thÞ, nhµ m¸y... C«ng Ty lµ doanh nghiÖp duy nhÊt cña ViÖt Nam ®· ®Çu t− thiÕt bÞ ®ång bé, hiÖn ®¹i cña CHLB §øc ®Ó s¶n xuÊt, chÕ t¹o 100% c¸c thiÕt bÞ chi tiÕt cña giµn kh«ng gian t¹i ViÖt Nam theo tiªu chuÈn Ch©u ¢u. §ång thêi, C«ng ty chiÕm kho¶ng 95% tæng thÞ phÇn trong n−íc cña nhãm s¶n phÈm nµy vµ b¾t ®Çu xóc tiÕn viÖc xuÊt khÈu sang c¸c n−íc ASEAN. - Nhãm s¶n phÈm nh«m hîp kim ®Þnh h×nh: §−îc sö dông cho c¸c tßa nhµ cao tÇng hay hé gia ®×nh. §©y lµ nhãm s¶n phÈm míi ®−îc chÕ t¹o b»ng mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh− d©y chuyÒn thiÕt bÞ ®ïn Ðp cña h·ng s¶n xuÊt hµng ®Çu trªn thÕ giíi UBE - NhËt b¶n vµ hÖ thèng d©y chuyÒn anèt ho¸, m¹ cÇu, phñ bãng E.D, s¬n tÜnh ®iÖn, phñ film...do tËp ®oµn Decoral System SRL Italia cung cÊp. S¶n phÈm cã chÊt l−îng cao vµ ®¹t tiªu chuÈn Ch©u ¢u. - Nhãm s¶n phÈm kh¸c: S¶n phÈm trôc c¸n ®−îc chÕ t¹o b»ng thÐp ®óc, gang cÇu ®óc vµ c¸c lo¹i hîp kim kh¸c phôc vô cho c¸c ngµnh luyÖn c¸n thÐp, mÝa ®−êng, giÊy...C¸c s¶n phÈm phi tiªu chuÈn, n¾p cèng, m¸y nghiÒn quay, xil« c¸c lo¹i, coffa, cét chèng, xÝch t¶i xÝch treo vµ kÕt cÊu thÐp kh¸c nh− hµng rµo, ®−êng èng, cÇu thang... - Th−¬ng m¹i vµ dÞch vô: C«ng ty lµ ®¹i lÝ b¸n hµng vµ thùc hiÖn dÞch vô b¶o hµnh m¸y x©y dùng cña h·ng KOMATSU (NhËt B¶n ), söa ch÷a, ®¹i tu xe m¸y, c¸c s¶n phÈm nhËp ngo¹i cña ngµnh Xi m¨ng, kinh doanh x¨ng dÇu... - Hîp t¸c vµ liªn doanh: C«ng ty c¬ khÝ §«ng Anh ®· liªn doanh víi tËp ®oµn SUMITOMO (NhËt B¶n ) theo tØ lÖ vèn gãp lµ 42/58 lµ chñ ®Çu t− Khu c«ng nghiÖp Th¨ng Long t¹i Hµ Néi. 6 Tr−êng ®hnni – hµ néi khoa c¬ ®iÖn B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 1.1.3. ¦u ®iÓm v−ît tréi cña s¶n phÈm nh«m 1. NhÑ vµ bÒn 2. §é thÈm mü cao 3. TÝnh dÉn ®iÖn 4. TÝnh dÉn nhiÖt 5. NhiÖt ®é nãng ch¶y thÊp 6. RÔ gia c«ng c¬ khÝ 7. Kh«ng ®éc h¹i 8. Kh«ng tõ tÝnh 9. Kh«ng ®¸nh löa 10. §é chÞu va ®Ëp lín 11. DÔ ®µn håi. Ngoµi ra, víi nh÷ng s¶n phÈm Anèt, s¬n tÜnh ®iÖn hay phñ film ®Òu cã líp b¶o vÖ trªn bÒ mÆt lµm cho s¶n phÈm cã tÝnh chèng ¨n mßn cao vµ kh«ng phai mµu. 1.1.4. Nh÷ng thµnh tùu cña C«ng ty Trong h¬n 40 n¨m ho¹t ®éng C¬ khÝ §«ng Anh lu«n tù hµo lµ doanh nghiÖp ®øng ®Çu ViÖt Nam trªn lÜnh vùc: S¶n xuÊt, kinh doanh dÞch vô vµ c¶ trªn lÜnh vùc céng ®ång. CK§A ®· ®−îc §¶ng, Nhµ n−íc nhiÒu tæ chøc cã uy tÝn trong n−íc vµ quèc tÕ chøng nhËn vµ trao tÆng nh÷ng chøng chØ, b»ng khen cao quý: 1. Nhµ n−íc trao tÆng: Hu©n ch−¬ng lao ®éng h¹ng nhÊt, nh× ba vµo c¸c n¨m 1999, 1992, 1984. 2. Tõ n¨m 1990 ®Õn nay ®· cã 10 lÇn nhËn b»ng khen, cê thi ®ua cña Bé tr−ëng Bé X©y Dùng. 3. Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ m«i tr−êng trao tÆng: ™ N¨m 1997 b»ng khen th−ëng theo quyÕt ®Þnh sè 782/Q§-KH ngµy 20/6/1997 vÒ nghiªn cøu s¶n xuÊt bi nghiÒn xi m¨ng. ™ N¨m 1998 tËp thÓ c¸n bé khoa häc c«ng nghÖ ®−îc tÆng gi¶i nh× gi¶i th−ëng VIFOTEC. 7 Tr−êng ®hnni – hµ néi khoa c¬ ®iÖn B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 C¸c Huy ch−¬ng vµng tham gia Héi chî triÓn l·m: ™ Ngµy 22/3/2002 Bé c«ng nghiÖp tÆng cóp “Ng«i sao chÊt l−îng” cña Ban tæ chøc Héi chî triÓn l·m c¬ khÝ - ®iÖn - ®iÖn tö - luyÖn kim 2002. ™ Ngµy 22/3/2002 Bé C«ng nghiÖp tÆng huy ch−¬ng vµng s¶n phÈm phô tïng m¸y nghiÒn xi m¨ng (bi ®¹n, tÊm lãt) vµ s¶n phÈm “Giµn l−íi kh«ng gian dïng trong x©y dùng”. ™ N¨m 2002 T¹i Héi chî Doanh nghiÖp ViÖt Nam h−íng tíi ngµn n¨m Th¨ng long Hµ Néi. Doanh nghiÖp ®−îc “Cóp Hµ Néi vµng” cho s¶n phÈm bi ®¹n nghiÒn, phô tïng m¸y nghiÒn, giµn l−íi kh«ng gian dïng trong x©y dùng. ™ T¹i Héi chî Ngµnh X©y dùng ViÖt Nam 2003. C«ng ty ®−îc tÆng cóp vµng VIET NAM CONEXPO 2003 cho ®¬n vÞ vÒ c¸c s¶n phÈm bi, ®¹n nghiÒn; s¶n phÈm tÊm lãt m¸y nghiÒn; s¶n phÈm giµn l−íi kh«ng gian dïng trong x©y dùng. ™ T¹i Héi chî hµng VN chÊt l−îng cao ®−îc tÆng Cóp vµng Made in Viet Nam 2003 vµ chøng nhËn hµng ViÖt Nam chÊt l−îng cao phï hîp tiªu chuÈn cho s¶n phÈm bi, ®¹n nghiÒn; s¶n phÈm phô tïng m¸y nghiÒn - TÊm lãt; s¶n phÈm giµn l−íi kh«ng gian dïng trong x©y dùng; vµ chøng nhËn quyÒn sö dông dÊu hiÖu hµng ViÖt Nam chÊt l−îng cao phï hîp tiªu chuÈn bi ®¹n nghiÒn, phô tïng m¸y nghiÒn, giµn l−íi kh«ng gian trong x©y dùng. ™ N¨m 2004 t¹i Héi chî “H¶i phßng Héi nhËp vµ ph¸t triÓn” Bé Khoa häc c«ng nghÖ trao tÆng cóp vµng cho s¶n phÈm giµn l−íi kh«ng gian vµ trao tÆng cóp vµng cña triÓn l·m. 4. N¨m 2004: Cóp vµng v× sù ph¸t triÓn céng ®ång 5. N¨m 2004: Gi¶i th−ëng sao vµng ®Êt ViÖt 6. N¨m 2005: ¤ng L¹i V¨n §µm - gi¸m ®èc c«ng ty ®¹t danh hiÖu doanh nh©n ViÖt Nam. 1.1.5. T×nh h×nh s¶n xuÊt nh«m trong n−íc vµ ngoµi n−íc Nh÷ng s¶n phÈm nh«m cµng ngµy cµng cã vÞ trÝ quan träng trong cuéc sèng vµ ®−îc øng dông trong nhiÒu lÜnh vùc. Bëi v×, nh«m cã nh÷ng −u ®iÓm 8 Tr−êng ®hnni – hµ néi khoa c¬ ®iÖn B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 h¬n so víi nhiÒu vËt liÖu kh¸c. S¶n phÈm nh«m ®−îc øng dông nhiÒu trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cÇn cã vËt liÖu nhÑ ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c... øng dông cña viÖc s¶n xuÊt trªn thÕ giíi: TÝnh theo c¶ sè l−îng lÉn gi¸ trÞ, viÖc sö dông nh«m v−ît tÊt c¶ c¸c kim lo¹i kh¸c, trõ s¾t, vµ ®ãng vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Nh«m nguyªn chÊt cã søc chÞu kÐo thÊp, nh−ng t¹o ra c¸c hîp kim víi nhiÒu nguyªn tè nh− ®ång, kÏm, magiª, mangan. Khi ®−îc gia c«ng c¬ - nhiÖt, c¸c hîp kim nh«m nµy cã c¸c thuéc tÝnh c¬ häc t¨ng lªn ®¸ng kÓ. + C¸c hîp kim nh«m t¹o thµnh phÇn quan träng trong c¸c m¸y bay vµ tªn löa do tû lÖ søc bÒn cao trªn cïng khèi luîng. + Khi nh«m ®−îc bay h¬i trong ch©n kh«ng, nã t¹o ra líp bao phñ ph¶n x¹ c¶ ¸nh s¸ng vµ bøc x¹ nhiÖt. C¸c líp bao phñ nµy t¹o thµnh mét líp máng cña «xÝt nh«m b¶o vÖ, nã kh«ng bi h− háng nh− c¸c líp b¹c bao phñ vÉn bÞ. Trªn thùc tÕ, gÇn nh− toµn bé c¸c lo¹i g−¬ng hiÖn ®¹i ®−îc s¶n xuÊt sö dông líp ph¶n x¹ b»ng nh«m trªn mÆt sau cña thuû tinh. C¸c g−¬ng cÇu, kÝnh thiªn v¨n còng ®−îc phñ mét líp máng nh«m, nh−ng lµ ë mÆt tr−íc ®Ó tr¸nh c¸c ph¶n x¹ bªn trong mÆc dï ®iÒu nµy lµm cho bÒ mÆt nh¹y c¶m h¬n víi c¸c tæn th−¬ng. + C¸c lo¹i vá phñ nh«m ®«i khi ®−îc dïng thay vá phñ vµng ®Ó phñ vÖ tinh hay khÝ cÇu ®Ó t¨ng nhiÖt ®é cho chóng, nhê vµo ®Æc tÝnh hÊp thô bøc x¹ ®iÖn tö c¶u mÆt trêi tèt, mµ bøc x¹ hång ngo¹i vµo ban ®ªm thÊp. + Hîp kim nh«m, nhÑ vµ bÒn, ®−îc dïng ®Ó chÕ t¹o c¸c chi tiÕt cña ph−¬ng tiÖn vËn t¶i (« t«, m¸y bay, xe t¶i, tµu ho¶, tµu biÓn, v.v.) + Nh«m siªu tinh khiÕt chøa 99,980%-99,999% nh«m ®−îc sö dông trong c«ng nghiÖp ®iÖn tö vµ s¶n xuÊt ®Üa CD. + Nh«m d¹ng bét th«ng th−êng ®−îc sö dông ®Ó t¹o mµu b¹c trong s¬n. C¸c b«ng nh«m cã thÓ cho thªm vµo trong s¬n lãt, chñ yÕu lµ trong xö lý gç, khi kh« ®i c¸c b«ng nh«m sÏ t¹o ra líp kh¸ng n−íc rÊt tèt. + Nh«m d−¬ng cùc hãa lµ æn ®Þnh h¬n ®èi víi sù «xi hãa vµ nã ®−îc sö dông trong c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau cña x©y dùng. 9 Tr−êng ®hnni – hµ néi khoa c¬ ®iÖn B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 + PhÇn lín c¸c bé t¶n nhiÖt cho CPU cña m¸y tÝnh hiÖn ®¹i ®−îc s¶n xuÊt tõ nh«m v× nã dÔ dµng trong s¶n xuÊt vµ ®é dÉn nhiÖt cao. ë ViÖt Nam, do n−íc ta ch−a cã ®ñ c«ng nghÖ ®Ó chÕ t¹o ra c¸c ph«i nh«m ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ nªn phÇn lín c¸c ph«i nh«m ®Òu ®−îc nhËp tõ c¸c n−íc ph¸t triÓn nh− NhËt, Hµn Quèc, óc...HiÖn nay, n−íc ta ®ang s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm nh«m ®Ó phôc vô x©y dùng h¹ tÇng, c¸c c«ng tr×nh phôc vô ®êi sèng con ng−êi trong n−íc, vµ còng cã xuÊt khÈu sang c¸c n−íc kh¸c víi sè l−îng ch−a lín. 1.2. Môc ®Ých, øng dông vµ ý nghÜa cña tù ®éng hãa trong s¶n xuÊt nh«m ®Þnh h×nh - Môc ®Ých ViÖc C«ng ty thµnh lËp ra Nhµ m¸y Nh«m ®· gi¶i quyÕt phÇn lín nh÷ng s¶n phÈm nh«m x©y dùng tr−íc ®©y n−íc ta ph¶i nhËp tõ n−íc ngoµi, lµm cho c¸c c«ng tr×nh trong n−íc ngµy ®−îc néi ®Þa hãa vµ ®ång thêi gi¶m gi¸ thµnh, n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm. C¸c s¶n phÈm mµ Nhµ m¸y s¶n xuÊt ra ®Òu ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9001: 2000. - øng dông Trong viÖc s¶n xuÊt nh«m ®Þnh h×nh trªn m¸y cho ra nh÷ng cÊu tróc x¸c ®Þnh (profile) lµ kh©u quyÕt ®Þnh chÊt l−îng s¶n phÈm. Qu¸ tr×nh nµy ®−îc thùc hiÖn tõ khi b¾t ®Çu ®−a ph«i nh«m vµo lß gia nhiÖt ®Ó nung ph«i nh«m, sau ®ã ®−a ®Õn kh©u c¾t ph«i. Khi c¾t ph«i xong ®−a vµo m¸y ®ïn Ðp nh«m. Trong khi ph«i nh«m cÊu t¹o lµ h×nh trô (cã ®−êng kÝnh: 4 inch, 5 inch, 6 inch vµ dµi 5,8 m) rÊt lín nªn khi thùc hiÖn b»ng ph−¬ng ph¸p thñ c«ng rÊt phøc t¹p vµ cã ®é chÝnh x¸c kh«ng cao. ChÝnh v× v©y, Nhµ m¸y ®· sö dông d©y chuyÒn SUNK YUNG MACHINERY CO.LTD ( §©y lµ d©y chuyÒn tù ®éng hãa s¶n xuÊt nh«m hiÖn ®¹i cña Hµn Quèc). D©y chuyÒn ®−îc vËn hµnh b»ng hai chÕ ®é: chÕ ®« tù ®éng (Auto) vµ chÕ ®é b¸n tù ®éng (Manu). Khi ¸p dông d©y chuyÒn tù ®éng ho¸ nµy sÏ ®−îc 10 Tr−êng ®hnni – hµ néi khoa c¬ ®iÖn B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 thùc hiÖn mét c¸ch dÔ dµng vµ cho ra nh−ng s¶n phÈm ®¶m b¶o chÊt l−îng. - ý nghÜa Thay thÕ ®−îc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thñ c«ng tr−íc ®©y b»ng mét d©y chuyÒn hiÖn ®¹i. Thay thÕ c¸c kh©u thñ c«ng tr−íc ®©y b»ng qu¸ tr×nh tù ®éng hãa: nh− qu¸ tr×nh c¾t ph«i, qu¸ tr×nh c¾t nh«m, vËn chuyÓn vËt liªu...Toµn bé d©y chuyÒn tù ®éng khÐp kÝn, lµm viÖc liªn tôc, ®−îc kÕt nèi víi m¸y tÝnh, chØ cÇn cã ng−êi ®øng ®iÒu khiÓn, quan s¸t. M¸y tÝnh sÏ tù ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh«m dùa trªn nh÷ng th«ng sè mµ con ng−êi nhËp vµo. Khi cã lçi ë mét kh©u nµo ®ã, vÝ dô nh− ph«i nh«m kh«ng ®ñ chiÒu dµi ®Ó ®−a vµo qu¸ tr×nh Ðp do ng−êi ®iÒu khiÓn ®Æt sÏ cã ®Ìn b¸o lçi... Mét −u ®iÓm râ nÐt khi ¸p dông c«ng nghÖ míi lµ gi¶m ®−îc nh©n c«ng ®¸ng kÓ, chØ cã mét sè ng−êi rÊt Ýt ®øng kiÓm tra vµ ®iÒu khiÓn. ChÝnh v× vËy mµ chi phÝ cho nh©n c«ng gi¶m ®i rÊt nhiÒu. §Æc biÖt h¬n lµ n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng s¶n phÈm rÊt cao. C¸c chØ tiªu kü thuËt ®−îc ®¶m b¶o tuyÖt ®èi. 1.3. Môc ®Ých vµ ý nghÜa ®iÒu khiÓn tù ®éng qu¸ tr×nh c¾t trong d©y chuyÒn - Môc ®Ých + C¾t nh«m ng»m môc ®Ých ph©n lo¹i s¶n phÈm theo chiÒu dµi mµ nhµ s¶n xuÊt ®· ®Þnh tr−íc theo tiªu chuÈn. + NÕu nhµ ®Æt hµng víi sè l−îng lín th× nhµ m¸y còng cã thÓ c¾t theo yªu cÇu víi sè l−îng lín - ý nghÜa Trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt nh«m ®Þnh h×nh, kh©u c¾t nh«m lµ mét trong kh©u quan träng trong d©y chuyÒn ®Ó tr−íc khi nh«m ®−îc chuyÓn sang kh©u xö lý kh¸c. Vµ còng lµ kh©u kiÓm tra xem s¶n phÈm nh«m cã ®¹t tiªu chuÈn hay kh«ng. 11 Tr−êng ®hnni – hµ néi khoa c¬ ®iÖn B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 1.4. Qu¸ tr×nh c¾t ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c Qu¸ tr×nh c¾t nh«m ®−îc ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c khi ®¸p øng ®ñ nh÷ng nhu cÇu sau: - Tr−íc khi nh«m ®−îc ®−a vµo qu¸ trÝnh c¾t cÇn ph¶i cã sù kiÓm tra ®Ó khi c¾t xong nh«m sÏ ®−îc chuyÓn sang kh©u kh¸c ®Ó xö lý tiÕp. - §é dµi nh«m cÇn c¾t ph¶i ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c. - Bé phËn Ðp chÆt thanh nh«m ®Ó c¾t ph¶i ®¶m b¶o ch¾c ch¾n trong qu¸ trÝnh c¾t vµ kh«ng lµm thay ®æi h×nh d¹ng tr−íc vµ sau khi c¾t. 1.5. Vai trß cña ngµnh tù ®éng ho¸ 1.5.1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ngµnh tù ®éng ho¸ Ngµy nay, cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c ngµnh ®iÖn tö vµ c«ng nghÖ th«ng tin, c¸c hÖ thèng tù ®éng ho¸ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng cã nh÷ng b−íc tiÕn v−ît bËc. Ngoµi c¸c d¹ng hÖ ®iÒu khiÓn truyÒn thèng, cßn xuÊt hiÖn thªm c¸c d¹ng hÖ míi, ngµy cµng ®¸p øng tèt h¬n yªu cÇu c«ng nghÖ. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¸c n−íc cã nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn tiÕn hµnh réng r·i tù ®éng ho¸ trong s¶n xuÊt lo¹i nhá. §iÒu nµy ph¶n ¸nh xu thÕ chung cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi tõ s¶n xuÊt lo¹i lín vµ hµng khèi sang s¶n xuÊt lo¹i nhá vµ hµng khèi thay ®æi. Nhê c¸c thµnh tùu to lín cña c«ng nghÖ th«ng tin vµ c¸c lÜnh vùc khoa häc kh¸c, ngµnh c«ng nghiÖp gia c«ng c¬ khÝ cña thÕ giíi trong nh÷ng n¨m cuèi cña thÕ kû XX ®· cã sù thay ®æi s©u s¾c. Sù xuÊt hiÖn cña mét lo¹t c¸c c«ng nghÖ mòi nhän nh− kü thuËt linh ho¹t (Agile Engineening) hÖ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt qua mµn h×nh (Visual Manufacturing System) kü thuËt t¹o mÉu nhanh (Rapid Prototyping) c«ng nghÖ Nan« ®· cho phÐp tù ®éng ho¸ toµn phÇn kh«ng chØ trong s¶n xuÊt hµng khèi mµ cßn trong s¶n xuÊt lo¹i nhá vµ ®¬n chiÕc. ChÝnh sù thay ®æi nhanh cña s¶n xuÊt ®· liªn kÕt chÆt chÏ c«ng nghÖ th«ng tin víi c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y, lµm xuÊt hiÖn mét lo¹t c¸c thiÕt bÞ vµ hÖ thèng tù ®éng ho¸ hoµn toµn míi nh− c¸c lo¹i m¸y mãc ®iÒu khiÓn sè, c¸c trung t©m gia c«ng, c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn theo ch−¬ng tr×nh l«gic PLC (Programmable Logic Control), c¸c hÖ thèng s¶n xuÊt 12 Tr−êng ®hnni – hµ néi khoa c¬ ®iÖn B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 linh ho¹t FMS (Flexble Manufacturing Systems), c¸c hÖ thèng s¶n xuÊt tÝch hîp CIM (Computer Integadted Manufacturing) cho phÐp chuyÓn ®æi nhanh s¶n phÈm gia c«ng víi thêi gian chuÈn bÞ s¶n xuÊt Ýt, rót ng¾n chu kú s¶n phÈm, ®¸p øng tèt tÝnh thay ®æi nhanh cña s¶n phÈm hiÖn ®¹i. 1.5.2. Thµnh tùu vµ kÕt qu¶ mang l¹i do ¸p dông tù ®éng ho¸ - DÉn h−íng vµ ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ trong kh«ng gian, bao gåm m¸y bay d©n dông, tªn löa, m¸y bay chiÕn ®Êu, tµu vËn t¶i, vÖ tinh...HÖ thèng ®iÒu khiÓn nµy ®· ®¶m b¶o ®−îc tÝnh æn ®Þnh vµ chÝnh x¸c d−íi t¸c ®éng cña nhiÔu vµ m«i tr−êng vµ chÝnh hÖ thèng. - HÖ ®iÒu khiÓn trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, tõ m¸y tù ®éng ®Õn m¹ch tÝch hîp. Nh÷ng thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn b»ng m¸y tÝnh ®· cã ®é chÝnh x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ l¾p r¸p rÊt cao ®Ó t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm cã chÊt l−îng tèt. - HÖ thèng ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp, vÝ dô trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Hydrocacbon vµ nhiÒu chÊt ho¸ häc kh¸c. HÖ ®iÒu khiÓn nµy xö lý hµng ngµn th«ng tin lÊy tõ c¶m biÕn ®Ó ®iÒu khiÓn hµng tr¨m c¬ cÊu chÊp hµnh: van, cÊp nhiÖt, b¬m ...®Ó cho s¶n phÈm víi yªu cÇu kh¾t khe vÒ tÝnh n¨ng kü thuËt. - §iÒu khiÓn hÖ truyÒn th«ng bao gåm: hÖ thèng ®iÖn tho¹i vµ Internet. HÖ thèng ®iÒu khiÓn cã nhiÖm vô kiÓm so¸t møc n¨ng l−îng ®Çu vµo, ®Çu ra vµ khi truyÒn dÉn, th«ng b¸o nh÷ng sù cè ®a d¹ng, phøc t¹p th−êng xÈy ra trong truyÒn th«ng. 1.5.3. C«ng nghÖ th«ng tin víi tù ®éng ho¸ C«ng nghiÖp lu«n g¾n víi tù ®éng ho¸ tõ thña s¬ khai, khi ®ã c«ng nghÖ T§H ph¸t triÓn trªn nÒn t¶ng kü thuËt Analog. Vµi chôc n¨m trë l¹i ®©y c¸c thiÕt bÞ tÝnh to¸n tèc ®é cao ra ®êi, kü thuËt sè øng dông trong tù ®éng ho¸ ®· cho phÐp thay thÕ hÇu hÕt nh÷ng bé ®iÒu khiÓn cøng x−a kia b»ng thiÕt bÞ sè vµ phÇn mÒm ®iÒu khiÓn. C¸c thiÕt bÞ thu thËp vµ xö lý sè liÖu ngµy cµng ®−îc øng dông réng r·i, cÊu thµnh nh÷ng hÖ th«ng minh ®iÒu khiÓn xö lý hµng chôc ngµn tÝn hiÖu vµo/ra. Kh¸i niÖm tin häc c«ng nghiÖp (Industrial IT) ®· chÝnh thøc kh¼ng ®Þnh vai trß cña c«ng nghÖ th«ng tin trong tù ®éng ho¸. 13 Tr−êng ®hnni – hµ néi khoa c¬ ®iÖn B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 Tin häc c«ng nghiÖp bao gåm phÇn cøng, phÇn mÒm, thiÕt bÞ m¹ng vµ c¶ Internet. C¸c hÖ thèng tù ®éng ho¸ ®· ®−îc chÕ t¹o trªn nhiÒu c«ng nghÖ kh¸c nhau. Ta cã thÓ thÊy c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc tù ®éng b»ng c¸c cam, chèt c¬ khÝ, c¸c hÖ thèng tù ®éng ho¹t ®éng b»ng nguyªn lý khÝ nÐn, thuû lùc, r¬le c¬ ®iÖn, m¹ch ®iÖn tö t−¬ng tù, m¹ch ®iÖn tö sè...C¸c thiÕt bÞ hÖ thèng nµy cã chøc n¨ng xö lÝ vµ møc ®é tù ®éng thÊp so víi c¸c hÖ thèng tù ®éng hiÖn ®¹i ®−îc x©y dùng trªn nÒn t¶ng cña c«ng nghÖ th«ng tin. Trong khi c¸c hÖ thèng tin häc sö dông m¸y tÝnh ®Ó hç trî vµ tù ®éng ho¸ qu¸ tr×nh qu¶n lý, th× c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng dïng m¸y tÝnh ®Ó ®iÒu khiÓn vµ tù ®éng ho¸ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ. ChÝnh v× vËy c¸c thµnh tùu cña c«ng nghÖ phÇn cøng 1010 vµ c«ng nghÖ phÇn mÒm cña m¸y 108 tÝnh ®iÖn tö ®−îc ¸p dông vµ ph¸t 106 triÓn mét c¸ch cã chän läc vµ hiÖu 104 qu¶ cho c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng. Vµ sù ph¸t triÓn nh− vò b·o cña c«ng nghÖ th«ng tin kÐo theo sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña lÜnh vùc tù ®éng ho¸. 102 HÖ tù tæ chøc HÖ §K ph©n tÇn HÖ §K ph©n cÊp R¬le PLC B¸n dÉn 100 1930 40 50 60 70 80 90 2000 H×nh 1.1: §å thÞ biÓu diÔn chøc n¨ng xö lÝ ë c¸c hÖ thèng T§H trong 70 n¨m qua Ta cã thÓ thÊy qu¸ tr×nh c«ng nghÖ tin häc th©m nhËp vµo tõng phÇn tö, thiÕt bÞ thuéc lÜnh vùc tù ®éng ho¸ nh− ®Çu ®o c¬ cÊu chÊp hµnh, thiÕt bÞ giao diÖn víi ng−êi vËn hµnh thËm chÝ vµo c¶ r¬le, Contactor, nót bÊm mµ tr−íc kia lµm b»ng c¬ khÝ. Tr−íc kia ®Çu ®o gåm phÇn tö biÕn ®æi tõ tham sè ®o sang tÝn hiÖu ®iÖn, m¹ch khuyÕch ®¹i, m¹ch läc vµ m¹ch biÕn ®æi sang chuÈn 4 - 20mA ®Ó truyÒn tÝn hiÖu ®o vÒ trung t©m xö lý. HiÖn nay ®Çu ®o ®· ®−îc tÝch hîp chÝp vi xö lý, biÕn ®æi ADC, bé truyÒn d÷ liÖu sè víi phÇn mÒm ®o ®¹c, läc sè, tÝnh to¸n vµ truyÒn kÕt qu¶ trªn m¹ng sè vÒ th¼ng m¸y tÝnh trung t©m. Nh− vËy ®Çu ®o ®· 14 Tr−êng ®hnni – hµ néi khoa c¬ ®iÖn B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 ®−îc sè ho¸ vµ ngµy cµng th«ng minh do chøc n¨ng xö lý tõ m¸y tÝnh trung t©m tr−íc kia nay ®· ®−îc chuyÓn xuèng xö lý t¹i chç b»ng ch−¬ng tr×nh nhóng trong ®Çu ®o. T−¬ng tù nh− vËy c¬ cÊu chÊp hµnh nh− m«t¬ ®· ®−îc chÕ t¹o g¾n kÕt h÷u c¬ víi c¶ bé servo víi c¸c thuËt to¸n ®iÒu chØnh PID (Proportional Integral Derivative) t¹i chç vµ kh¶ n¨ng nèi m¹ng sè tíi m¸y chñ. C¸c tñ r¬le ®iÒu khiÓn chiÕm diÖn tÝch lín trong c¸c phßng ®iÒu khiÓn nay ®−îc co gän trong c¸c PLC (Programmable Logic Controller). C¸c bµn ®iÒu khiÓn víi hµng lo¹t ®ång hå chØ b¸o, c¸c phÝm, nót ®iÒu khiÓn, c¸c bé tù ghi trªn giÊy cång kÒnh nay ®−îc thay thÕ b»ng mét vµi PC (Personal Computer). HÖ thèng c¸p truyÒn tÝn hiÖu Analog 4 - 20mA, 10V tõ c¸c ®Çu ®o c¬ cÊu chÊp hµnh vÒ trung t©m ®iÒu khiÓn b»ng nhÞp tr−íc ®©y ®· ®−îc thay thÕ b»ng vµi c¸p ®ång trôc hoÆc c¸p quang truyÒn d÷ liÖu sè. Cã thÓ nãi c«ng nghÖ th«ng tin “chiÕm phÇn ngµy cµng nhiÒu” vµo c¸c phÇn tö, hÖ thèng tù ®éng ho¸. 15 Tr−êng ®hnni – hµ néi khoa c¬ ®iÖn B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 1.6. KÕt luËn ch−¬ng I Trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp tù ®éng ho¸ ®ãng mét vai trß rÊt quan träng, thuËt ng÷ nµy kh«ng cßn xa l¹ víi nhiÒu ng−êi. T§H ®· th©m nhËp vµo hÇu hÕt c¸c nghµnh nghÒ trong cuéc sèng, tõ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, gia ®×nh, giao th«ng vËn t¶i. §Æc biÖt, T§H kh«ng thÓ thiÕu trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. Nã quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt, chÊt l−îng s¶n phÈm, kh¶ n¨ng linh ®éng, ®¸p øng víi c¸c thay ®æi nhanh chãng cña thÞ tr−êng nh»m gi÷ uy tÝn víi kh¸ch hµng vµ b¶o ®¶m m«i tr−êng sèng, d©y chuyÒn cµng hiÖn ®¹i th× phÕ liÖu cµng Ýt, « nhiÔm cµng gi¶m. C«ng nghÖ tù ®éng ho¸ kh«ng nh÷ng mang l¹i d©y chuyÒn c«ng nghÖ cao t¨ng n¨ng suÊt chÊt l−îng s¶n phÈm mµ cßn ph¶i gi¶m gi¸ thµnh, t¨ng thu nhËp cho ng−êi lao ®éng. §ã lµ nh÷ng tiªu chÝ mµ mäi ngµnh s¶n xuÊt ph¶i ®¹t tíi nhÊt lµ khi hoµ nhËp vµo m«i tr−êng c¹nh tranh quèc tÕ. XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng cña thùc tiÔn cuéc sèng mµ t«i ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt nh«m cña Nhµ m¸y nh«m thuéc C«ng ty C¬ khÝ §«ng Anh. Qua nghiªn cøu tæng quan chóng ta thÊy ®−îc môc ®Ých vµ ý nghÜa to lín cña viÖc s¶n xuÊt nh«m ®Þnh h×nh ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cña n−íc ta. §Æc biÖt h¬n, viÖc øng dông tù ®éng ho¸ vµo ®iÒu khiÓn mét d©y chuyÒn cã quy m« s¶n xuÊt lín, hiÖn ®¹i lµ yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. Trªn c¬ së kÕ thõa d©y chuyÒn hiÖn cã vµ nh÷ng ®Þnh h−íng ph¸t triÓn cña Nhµ m¸y lµ tiÒn ®Ò quan träng ®Ó t«i tiÕn hµnh nghiªn cøu vµ thiÕt kÕ d©y chuyÒn c«ng nghÖ míi cho phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt ngµy cµng cao cña ®Êt n−íc. 16 Tr−êng ®hnni – hµ néi khoa c¬ ®iÖn B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 Ch−¬ng II X©y dùng thuËt to¸n ®iÒu khiÓn tù ®éng qu¸ tr×nh c¾t nh«m 2.1. Quy tr×nh c«ng nghÖ vµ ho¹t ®éng cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt nh«m ®Þnh h×nh 2.1.1 S¬ ®å c«ng nghÖ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt nh«m ®Þnh h×nh 17 Tr−êng ®hnni – hµ néi khoa c¬ ®iÖn B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 18 Tr−êng ®hnni – hµ néi khoa c¬ ®iÖn B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 19 Tr−êng ®hnni – hµ néi khoa c¬ ®iÖn B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 Chó thÝch: KT 1: KiÓm tra sau Ðp KT 2: KiÓm tra sau kÐo KT 3: KiÓm tra sau c¾t thanh KT 4: KiÓm tra khi hãa giµ KT 5: KiÓm tra nhiÖt ®é dung dÞch, ®é PH, nång ®é hãa chÊt, chÊt l−îng röa n−íc KT 6: KiÓm tra qu¸ tr×nh tiÒn xö lý s¬n tÜnh ®iÖn KT 7: KiÓm tra s¶n phÈm sau khi s¬n KT 8: KiÓm tra s¶n phÈm sau khi phñ Film KT 9: KiÓm tra chuyÓn c«ng ®o¹n bao gãi s¶n phÈm s¬n tÜnh ®iÖn KT 10: KiÓm tra chuyÓn c«ng ®o¹n bao gãi s¶n phÈm Anèt : S¶n phÈm b¹c : S¶n phÈm Anèt m¹ mµu kh«ng phñ bãng : S¶n phÈm Anèt m¹ mµu phñ bãng E.D 20 Tr−êng ®hnni – hµ néi khoa c¬ ®iÖn
- Xem thêm -