Tài liệu Nhà khung tầng hầm

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 254 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Nhà khung tầng hầm
I. TÍNH TOAÙN KHOÁI LÖÔÏNG ÑAÁT ÑAØO : Ñaëc ñieåm cuûa coâng trình coù taàng haàm, vì theá khoái löôïng ñaøo ñaát cho coâng trình raát lôùn, chieám phaàn lôùn khoái löôïng coâng vieäc cuõng nhö chi phí coâng trình. Vì vaäy, ñoøi hoûi chuùng ta phaûi ñöa ra phöông aùn thi coângô4 coù hieäu quaû veà kinh teá cuõng nhö phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thi coâng moät caùch hôïp lyù, coù hieäu quaû veà kinh teá cuõng nhö phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thi coâng thöïc teá vaø tieán ñoä thi coâng. Ñaát ôû coâng tröôøng xaây döïng thuoäc loaïi ñaát caáp III theo tieâu chuaån phaân loaïi caáp ñaát. Tra baûng ta choïn ñoä doác cuûa maùi doác m = 0,67 1- Khoái löôïng ñaát ñaøo cho taàng haàm: c d H d a Ta coù: Vhaàm = H [ab + cd + (a+c)(b+d)] 6 Vôùi a = 150 (m) c = a + 2mh = 150 + 2 x 0,67 x 5 = 156,7 (m) Khoaûng hôû ñeå thi coâng coáp pha cho töôøng chaén laø 6m. Vaäy coù b = 15 + 3 + 2 x 6 = 30 (m) d = b + 2mh = 30 + 2 x 0,67 x 5 = 36,7 (m) Suy ra: Vhaàm = 5 [150 x 30 + 156,7 x 36,7 + (150 + 156,7)(30 + 36,7)] = 25589,82 (m3) 6 2. Khoái löôïng ñaát ñaøo cho moùng: Töông töï nhö treân ta coù khoái löôïng ñaát ñaøo cho moät moùng Vmoùng = H [ab + cd + (a+c)(b+d)] 6 Vôùi a = 145 (m) c = a + 2mh = 145 + 2 x 0,67 x 1 = 151,7 (m) Khoaûng hôû ñeå thi coâng coáp pha moùng laø 1m. Vaäy coù b = 3 + 2 x 1 = 5 (m) d = b + 2mh = 5 + 2 x 0,67 x 1 = 6,34 (m) Suy ra: Vhaàm = 1 [145 x 4 + 151,7 x 6,34 + (145 + 151,7)(4 + 6,34)] = 768,28 (m3) 6 Khoái löôïng ñaát ñaøo cho hai moùng: Vm = 2. Vhaàm = 2 x 768,28 = 1536,55 (m3) Vaäy theå tích ñaát caàn thieát phaûi ñaøo: V = Vhaàm + Vm = 25589,82 + 1536,55 = 27126,37 (m3) Trang 1 II. PHAÂN CHIA COÂNG TRÌNH THAØNH CAÙC ÑOAÏN, CAÙC ÑÔÏT ÑOÅ BEÂTOÂNG: Caùc boä phaän chính caáu taïo neân coâng trình: - Moùng: chaïy suoát chieàu daøi coâng trình ñeå naâng ñôõ toaøn boä taûi troïng beân treân coâng trình. - Töôøng chaén: Bao quanh coâng trình, coù taùc duïng chaén ñaát trong quaù trình thi coâng, ñoàng thôøi taïo khoâng gian cho taàng haàm. - Coät : Naèm treân moùng, coù taùc duïng truyeàn löïc töø daàm, saøn xuoáng moùng. - Daàm, saøn : Taïo khoâng gian söû duïng, naâng ñôõ taûi troïng do ngöôøi, trang thieát bò kyõ thuaät. Nhaän thaáy raèng coâng vieäc ñoå beâtoâng cho coâng trình vôùi khoái löôïng raát lôùn. Do vaäy, yeâu caàu caàn phaûi tieán haønh phaân chia töøng ñôït, ñoaïn ñoå beâtoâng cho coâng trình ñeå ñaûm baûo yeâu caàu kyõ thuaät thi coâng vaø boá trí nhaân löïc hôïp lyù. Vieäc phaân ñoaïn, phaân ñôït trong coâng taùc ñoå beâtoâng toaøn khoái phuï thuoäc vaøo maùy troän, phöông tieän vaän chuyeån vöõa beâtoâng vaø löôïng vaät tö cung caáp ôû hieän tröôøng. Ngoaøi ra noù coøn phuï thuoäc vaøo möùc ñoä phöùc taïp cuûa keát caáu vaø coâng taùc coáp pha. Coâng trình coù chieàu daøi 144 m, ta boá trí 2 khe bieán daïng, coâng trình phaân thaønh 10 ñôït nhö sau: Ñôït 10 1,3m Ñôït 9 5,3m Ñôït 8 1,3m Ñôït 7 5,3m Ñôït 6 Ñôït 1 1,3m Ñôït 4 2m Ñôït 3 2,5m Ñôït 2 2,5m Ñôït 5 5,3m 0,9m * Ñôït 1: Thi coâng moùng baêng Chia thaønh 12 phaân ñoaïn nhö hình veõ 12600 12600 11400 1 2 3 11400 4 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 1 11 12600 12600 11400 5 6 7 11400 8 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 12600 9 12600 10 11400 11400 11 12 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 31 Trang 2 * Ñôït 2: Thi coâng töôøng chaén: töø cao ñoä -5m ñeán -2,5m Chia thaønh 3 phaân ñoaïn, ranh giôùi giöõa caùc phaân ñoaïn truøng vôùi khe nhieät, khe luùn. 1 3 2 1 33 11 * Ñôït 3: Thi coâng töôøng chaén: töø cao ñoä -2,5m ñeán 0m Phaân ñoaïn töông töï nhö ñôït 2 * Ñôït 4: Thi coâng töôøng chaén: töø cao ñoä 0m ñeán 2m Phaân ñoaïn töông töï nhö ñôït 2 * Ñôït 5: Thi coâng coät taàng haàm: Chia thaønh 3 phaân ñoaïn, ranh giôùi giöõa caùc phaân ñoaïn truøng vôùi khe nhieät, khe luùn. * Ñôït 6: Thi coâng daàm, saøn taàng haàm: Chia thaønh 15 phaân ñoaïn nhö hình veõ 10000 9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800 6600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 1 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 31 11 * Ñôït 7: Thi coâng coät taàng 1 Chia thaønh 3 phaân ñoaïn, ranh giôùi giöõa caùc phaân ñoaïn truøng vôùi khe nhieät, khe luùn. * Ñôït 8: Thi coâng daàm, saøn taàng 1 Chia thaønh 15 phaân ñoaïn nhö ñôït 6 * Ñôït 9: Thi coâng coät taàng 2. Chia thaønh 3 phaân ñoaïn nhö ñôït 7 * Ñôït 10: Thi coâng daàm, saøn taàng 2 Chia thaønh 15 phaân ñoaïn nhö ñôït 6 III. TÍNH TOAÙN KHOÁI LÖÔÏNG BEÂTOÂNG, COÁT THEÙP, COÁP PHA CHO TÖØNG ÑOAÏN, TÖØNG ÑÔÏT: Trang 3 Muïc ñích tính toaùn: Ñeå bieát ñöôïc löôïng vaät lieäu caàn thieát toái ña cho töøng ñôït, töøng ñoaïn coâng trình, töø ñoù coù keá hoaïch cung öùng vaät tö, vaät lieäu ñaùp öùng kòp thôøi ñaày ñuû cho coâng taùc xaây laép vaø cuõng döïa vaøo ñoù ñeå xaây döïng caùc coâng trình taïm thôøi (kho chöùa) cho töøng loaïi vaät tö. 1. Tính khoái löôïng beâtoâng : Ñôït 1: ñoå beâtoâng moùng: 12 phaân ñoaïn Phaân ñoaïn 1,2,5,6,9,10 : V1,2,5,6,9,10 = 2 x (0,9 x 3 x 12,6) = 68,04 (m3) Phaân ñoaïn 3,4,7,8,11,12 : V3,4,7,8,11,12 = 2 x (0,9 x 3 x 11,4) = 61,56 (m3) Suy ra: Vñ1 = 6 x 68,04 + 6 x 61,56 = 777,6 (m3) Ñôït 2: ñoå beâtoâng töôøng chaén: töø cao ñoä -5m ñeán -2,5m 3 phaân ñoaïn : V1,2,3 = 2 x (0,3 x 2,5 x 48) = 72 (m3) Suy ra: Vñ2 = 3 x 72 = 216 (m3) Ñôït 3: ñoå beâtoâng töôøng chaén: töø cao ñoä -2,5m ñeán 0m Töông töï nhö ñôït 2, Vñ3 = 3 x 72 = 216 (m3) Ñôït 4: ñoå beâtoâng töôøng chaén: töø cao ñoä 0m ñeán 2m 3 phaân ñoaïn : V1,2,3 = 2 x (0,3 x 2 x 48) = 57,6 (m3) Suy ra: Vñ4 = 3 x 57,6 = 172,8 (m3) Ñôït 5: ñoå beâtoâng coät taàng haàm: 3 phaân ñoaïn V1,2,3 = 22 x (0,45 x 0,9 x 5,7) = 50,787 (m3) Suy ra: Vñ5 = 3 x 50,787 = 152,361 (m3) Ñôït 6: ñoå beâtoâng daàm, saøn taàng haàm: 15 phaân ñoaïn V1 = [(15 + 0,9)x0,45x1,3x3 + (0,3x0,7x10x6 – 0,3x0,7x0,45x18) + (0,1(15 + 3)x10)] = 56,804 (m3) V15 = [(15 + 0,9)x0,45x1,3x2+ (0,3x0,7x6,6x6 – 0,3x0,7x0,45x12) + (0,1(15 + 3)x6,6)] = 37,665 (m3) V5,10 = [(15 + 0,9)x0,45x1,3x3 + (0,3x0,7x9,8x6 – 0,3x0,7x0,45x18) + (0,1(15 + 3)x9,8)] = 56,192 (m3) Vcoøn laïi = [(15 + 0,9)x0,45x1,3x2+ (0,3x0,7x9,8x6 – 0,3x0,7x0,45x12) + (0,1(15 + 3)x9,8)] = 47,46 (m3) Suy ra: Vñ6 = 56,804 + 37,665 + 2 x 56,192 + 11 x 47,46 = 728,913 (m3) Ñôït 7: ñoå beâtoâng coät taàng 1: 3 phaân ñoaïn Töông töï ñôït 5, V1,2,3 = 50,787 (m3) Suy ra: Vñ7 = 152,361 (m3) Ñôït 8: ñoå beâtoâng daàm, saøn taàng 1: 15 phaân ñoaïn V1 = 15 x 0,45 x 1,3 x 3 + (1,3 + 0,6) x 3,6 x 0,45 x 3 + (0,3 x 0,7 x 10 x 8 – 2 0,3x0,7x0,45x24) + 0,1(15 + 2 x 3,6)x10 = 67,674 (m3) V15 =15 x 0,45 x1,3 x 2 +(1,3 + 0,6) x 3,6 x 0,45x 2 +(0,3 x0,7 x 6,6 x 8 – 0,3x 2 0,7 x0,45 x16) + 0,1(15 + 7,2)x 6,6 = 44,856 (m3) Trang 4 V5,10 = 15 x 0,45 x 1,3 x 3 + (1,3 + 0,6) x 3,6 x 0,45 x 3 + (0,3 x 0,7 x 9,8 x 8 – 2 0,3 x 0,7 x0,45 x 24) + 0,1(15 + 7,2)x 9,8 = 66,894 (m3) Vcoøn laïi = 15 x 0,45 x 1,3 x 2 + (1,3 + 0,6) x 3,6 x 0,45x 2 + (0,3 x 0,7 x 9,8 x 8 – 2 0,3x0,7x0,45x16) + 0,1(15 + 7,2)x 9,8 = 57,336 (m3) Suy ra: Vñ8 = 67,674 + 44,856 + 2 x 66,894 + 11 x 57,336 = 877,014 (m3) Ñôït 9: ñoå beâtoâng coät taàng 2: 3 phaân ñoaïn Töông töï ñôït 5, V1,2,3 = 50,787 (m3) Suy ra: Vñ9 = 152,361 (m3) Ñôït 10: ñoå beâtoâng daàm, saøn taàng 2: 15 phaân ñoaïn Töông töï ñôït 8 V1 = 67,674 (m3) V15 = 44,856 (m3) V5,10 = 66,894 (m3) Vcoøn laïi = 57,336 (m3) Suy ra: Vñ10 = 877,014 (m3) Baûng toùm taét: Ñôït 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Theå tích 777,6 216 216 172,8 152,361 728,913 152,361 877,014 152,361 877,014 (m3) 2. Tính khoái löôïng coát theùp : Töø keát quaû tính toaùn treân ta coù baûng tính toaùn sô boä khoái löôïng coát theùp cho töøng ñôït: Haøm löôïng theùp öùng vôùi : Saøn, töôøng moùng : 100 kg/m3 Daàm, coät : 120 kg/m3 Ñôït 1 2 Khoái löôïng 77760 21600 (kg) 3 4 5 6 7 8 21600 17280 18283 82286 18283 98848 9 10 18283 98848 3. Tính khoái löôïng coáp pha caàn thieát : * Coáp pha moùng: S = (144 x1 x2 + 2 x 3,2 x 1) x 2 = 589 m2 * Coáp pha töôøng: S = (144 x 7,1 x 2 + 0,5 x 7,1 x 2) x 2 = 4104 m2 * Coáp pha coät: S = (2 x 0,45 x 5,8 + 1,1 x 5,8 x 2) x 33 x 3 x 2 = 3560 m2 * Coáp pha daàm saøn taàng haàm: S = (15 + 3) x 144 x 0,8 + 6 x 2 x 0,8 x 144 – 6 x 2 x 0,8 x 0,47 x 33 Trang 5 + (15 + 1) x 1,4 x 2 x 33 + 1,4 x 4,7 x 2 x 33 = 5220 m2 * Coáp pha daàm saøn taàng 1 vaø taàng 2 : S = 2[(15 + 7,2) x 144 x 0,8 + 8 x 2 x 0,8 x 144 – 8 x 2 x 0,8 x 0,47 x 33 + (15 + 1) x 1,4 x 2 x 33 + 0,7 x 0,47 x 2 x 33 + 3,8 x 0,47 x 2 x 33] = 11640 m2 Vaäy toång khoái löôïng coáp pha caàn thieát: ∑ = 589 + 4104 + 3560 + 5220 + 11640 = 25113 m 2 IV. LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN THI COÂNG ÑUÙC BEÂTOÂNG TOAØN KHOÁI : Ñaëc tröng cuûa vieäc ñoå beâtoâng toaøn khoái laø quaù trình troän vöõa beâtoâng, vaän chuyeån beâtoâng vaø ñaàm beâtoâng. 1. Phöông aùn thi coâng baèng thuû coâng: Tieán haønh troän, vaän chuyeån vaø ñaàm chaët beâtoâng moät caùch thuû coâng, phöông aùn naøy ñöôïc duøng khi: - Ñoái vôùi nhöõng coâng trình nhoû. - Löôïng beâtoâng caàn ñoå laø quaù ít. - Ngoaøi hieän tröôøng khoâng ñaët ñöôïc maùy troän (do maët baèng quaù chaät heïp hoaëc khoâng coù nguoàn ñieän). - Khoâng coù ñöôøng vaän chuyeån töø traïm troän hay töø nhaø maùy beâtoâng ñeán nôi caàn ñoå. Phöông aùn naøy coù giaù thaønh reû nhöng chaát löôïng coâng trình khoâng cao, toán söùc, khoù ñeàu, naêng suaát thaáp, toác ñoä chaäm, vaø cöôøng ñoä beâtoâng khoâng cao so vôùi troän baèng maùy, vôùi maùc beâtoâng töông ñöông, thöôøng phaûi theâm vaøo 5-15% ximaêng. 2. Phöông aùn thi coâng baèng cô giôùi keát hôïp vôùi thuû coâng: Tieán haønh troän vöõa beâtoâng, vaän chuyeån beâtoâng vaø ñaàm beâtoâng baèng cô giôùi keát hôïp vôùi thuû coâng ôû moät soá coâng vieäc coù khoái löôïng ít. Phöông aùn naøy coù nhieàu öu ñieåm: giaûm söùc lao ñoäng, ñaûm baûo chaát löôïng toát, cho naêng suaát cao, ñaåy nhanh tieán ñoä thi coâng vaø tieát kieäm ñöôïc xi maêng. Löïa choïn phöông aùn: - Töø baûng toùm taét khoái löôïng beâtoâng ta thaáy, khoái löôïng beâtoâng caàn ñoå cho töøng ñôït laø raát lôùn. - Maët baèng coâng trình chaïy daøi vaø roäng. - Ñòa hình khu ñaát xaây döïng baèng phaúng, cho pheùp ñaët caùc maùy thi coâng lôùn. Do vaäy, vieäc thi coâng thuû coâng laø khoâng hôïp lyù vì raát toán söùc, tieán ñoä thi coâng chaäm maø chaát löôïng beâtoâng khoâng ñaûm baûo, toán nhieàu ximaêng. Vaäy ta choïn phöông aùn thi coâng cô giôùi keát hôïp vôùi thuû coâng phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá cuûa coâng trình. V. LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN COÁP PHA: 1. So saùnh caùc chæ tieâu veà kinh teá – kyõ thuaät : a) So saùnh veà kyõ thuaät : COFFA GOÃ COFFA THEÙP Trang 6 Vaät lieäu Thöôøng söû duïng nhoùm goã caáp thaáp neân deã coâng veânh do nhieät ñoä, muïc naùt do ñoä aåm. Lieân keát Duøng neïp goã, ñinh lieân keát caùc taám vaùn rôøi neân ñoä chaéc chaén khoâng cao. Laép döïng Söû duïngnhieàu nhaân coâng ñeå caét, noái, laép gheùp caùc taám vaùn cho ñuùng kích cuûa caáu kieän. Khaû naêng chòu löïc vaø öùng duïng Khaû naêng chòu löïc ngaøy caøng keùm vì tieát dieän giaûm sau moãi laàn laép döïng. Deã maát oån ñònh do lieân keát keùm neân phaûi söû duïng nhieàu thanh choáng ñeå taêng cöôøng. Beà maët thaønh phaåm sau khi thaùo coffa Saàn suøi, giaûm tieát dieän chòu löïc. Vaät lieäu Söû duïng theùp taám vaø theùp hình lieân keát vôùi nhau neân ít chòu aûnh höôûng cuûa thôøi tieát. Lieân keát Söû duïng caùc choát lieân keát baèng theùp laøm saún ñoàn boä vôùi coffa neân raát chaéc chaén. Laép döïng Chæ caàn löïa choïn nhöõng taám coffa phuø hôïp vôùi kích thöôùc caáu kieän ñeå laép gheùp do ñoù söû duïng ít nhaân coâng hôn. Khaû naêng chòu löïc vaø öùng duïng Khaû naêng chòu löïc suy giaûm khoâng ñaùng keå theo thôøi gian söû duïng OÅn ñònh toát do caùc lieân keát chaéc chaén. Beà maët thaønh phaåm sau khi thaùo coffa Nhaün, khoâng laøm giaûm tieát dieän chòu löïc b) So saùnh kinh teá: Trong xaây döïng, phí toån veà coáp pha chieám ñeán 15 – 30% giaù thaønh coâng trình, vì vaäy, chuùng ta phaûi suy nghó tính toaùn caån thaän vieäc löïa choïn phöông aùn coáp pha naøo coù theå ñaûm baûo caùc yeâu caàu kyõ thuaät ñoàng thôøi giaûm giaù thaønh, giaûm coâng lao ñoäng. Do coâng trình coù dieän tích coppha daàm saøn laø raát lôùn hôn nhieàu so vôùi caùc loaïi coppha khaùc neân ta chuû yeáu seõ tính toaùn lôïi ích kinh teá veà coppha daàm, saøn. Ngaøy nay trong xaây döïng, ngöôøi ta thöôøng söû duïng hai loaïi coáp pha ñeå thi coâng laø coáp pha goã hoaëc coáp pha theùp. Moãi loaïi trong töøng tröôøng hôïp cuï theå ñeàu theå hieän öu theá vöôït troäi cuûa mình. Nhieäm vuï cuûa ngöôøi thieát keá laø phaûi löïa choïn phöông aùn naøo phuø hôïp nhaát. Sau ñaây ta laäp keá hoaïch ñaàu tö cho hai phöông aùn coppha theùp vaø goã, söû duïng cho daàm saøn vaø laáy dieän tích cuûa saøn taàng haàm ñeå tính toaùn. PHÖÔNG AÙN COÂPPHA GOÃ : Khoái löôïng m2 sô boä cuûa saøn : 0,8(15 + 3) x 144 = 2074 (m2) Khoái löôïng m2 daàm : 33x[(15+0,45) x1,3x2 +0,45 x(15 + 0,45)]+ 6(0,7x 144 x 2 + 0,3x144) = 3024 (m2 ) BAÛNG ÑÒNH MÖÙC ÑVT:100 m2 daàm,saøn Coâng taùc Thaønh phaàn hao Ñôn vò Ñònh möùc Trang 7 xaây laép phí Daàm Goã vaùn Goã ñaø neïp Goã choáng Ñinh m3 m3 m3 kg 0.792 0.189 0.975 14.29 Saøn Goã vaùn Goã ñaø neïp Goã choáng Ñinh m3 m3 m3 kg 0.792 0.112 0.668 8.05 Vôùi baûng ñònh möùc treân, khoái löông goã caàn dung cho 1 saøn V1 = (0.792+0.189+0.975)x20,74 + (0,792+0.112+0.668) x 30,24 = 88,1 m3 Ñoái vôùi thôøi ñieåm hieän nay giaù goã khoaûng 2 trieäu/ m3 Giaù tieàn phaûi ñaøu tö cho laø : T1 = 88,1 x 2 = 176,2 (trieäu). Ngoaøi ra, ñinh khoaûng 6 ngaøn/kg. Do ñoù : T2 = 14.29×30,24×0.006 + 8.05×20,74×0.006 = 3,59 (trieäu). Vaäy chi phí cho vieäc söû duïng coáp pha goã laø : T = T1 + T2 = 176,2 + 3,59 = 179,79 (trieäu). PHÖÔNG AÙN COÂPPHA THEÙP : Döï kieán soá löôïng caùc boä vaùn khuoân daøn giaùo seõ söû duïng : Soá boä giaùo phaúng hoaëc khoâng gian caàn trong moät saøn laø :2000 boä Soá caây choáng ñôn caàn trong moät saøn :200 caây BAÛNG GIAÙ Teân vaät tö Ñôn vò Giaù (ñ) 2 Coáp pha 1m 80.000 Giaùo boä 115.000 Caây choáng 1caây 160.000 Soá tieàn chi phí cho vieäc mua coppha : T = (20,74 + 30,24)x0,08 + 2000 x 0,115 + 250 x 0,16 = 274,08 trieäu. 2. Löïa choïn phöông aùn thi coâng : So saùnh caùc phöông aùn treân ta thaáy söû phöông aùn söû duïng coppha goã reû hôn nhieàu so vôùi khi söû duïng coppha theùp. Tuy nhieân vôùi chieán löôïc phaùt trieån laâu daøi cuûa coâng ty ñang thi coâng coâng trình thì vieäc ñaàu tö vaøo phöông aùn coppha theùp coù lôïi hôn raát nhieàu. Vaû laïi, vôùi trình ñoä kó thuaät ngaøy caøng tieán boä, vieäc thi coâng baèng vaùn khuoân goã khoâng nhöõng daàn trôû neân laïc haäu maø vaät lieäu goã cuõng trôû neân quyù hieám, khoù tìm. Vôùi nhöõng yeáu toá vöøa neâu treân, ta seõ choïn phöông aùn coppha theùp ñeå tieán haønh thi coâng coâng trình. Ñeå thaáy roõ söï ñuùng ñaén cuûa vieäc ñaàu tö duøng coppha theùp, ta thöû ñi tính toaùn nhö sau: Trang 8 Ví duï nhö phöông aùn treân vôùi söï luaân löu coù theå leân ñeán 50 laàn thì giaù thaønh 1 löôït cuûa phöông aùn coppha theùp seõ laø: 274,08 = 5,48 (trieäu/löôït). 50 Trong khi ñoù ñeå söû duïng coppha goã vôùi ñoä luaân löu toái ña laø 7 laàn thì giaù thaønh cuûa 1 löôït laø: 179,79 = 25.68 (trieäu/löôït). 7 VI. TRÌNH TÖÏ LAÉP ÑAËT COÁP PHA, COÁT THEÙP CUÛA TÖØNG KEÁT CAÁU COÂNG TRÌNH. 1. Trình töï laép ñaët coáp pha cho caùc loaïi keát caáu: a) Coáp pha moùng baêng: Do ta ñaõ duøng coáp pha theùp tieâu chuaån laøm coáp pha cho ñaøi coïc. Trình töï laép ñaët coáp pha ñaøi moùng nhö sau: - Laáy daáu chu vi ñaøi moùng. - Duøng nhöõng taám vaùn khuoân theùp kích thöôùc 500x1200 vaø 400x1200 ñaët naèm ngang. - Sau khi döïng nhöõng taám vaùn khuoân xong, ta duøng caùc goâng theùp laøm neïp ngang vaø ñöùng ñeå lieân keát caùc taám vaùn khuoân laïi vôùi nhau, roài duøng caùc thanh choáng baèng theùp ñieàu chænh ñöôïc chieàu cao laøm choáng xieân . - Coáp pha moùng baêng goàm moät hoäp vuoâng thaáp nhaát taïo bôûi boán taám vaùn khuoân. Khi chòu löïc ñaïp ngang cuûa beâ toâng thì moãi taám vaùn khuoân naøy ñöôïc giöõ baèng caùc vaùn goâng, vaø ñöôïc choáng haäu baèng caùc thanh xieân, tyø leân taám vaùn loùt ñaët theo maùi doác cuûa hoá moùng. - Ñeå coù theå laép chính xaùc vaø coá ñònh ñöôïc chaân coáp pha, ngöôøi ta vuøi nhöõng maãu goå vaøo lôùp beâ toâng coøn non cuûa maët treân moùng coät. Khi beâ toâng moùng khoâ ngöôøi ta ñoùng moät khung cöõ leân nhöõng maãu goå choân saún ñoù theo ñuùng caùc ñöôøng tim ñaõ ñöôïc vaïch saún, chaân coáp pha coät seõ ñöôïc ñaët leân treân khung goå cöû, vaø ñöôïc coá ñònh vaøo ñoù baèng nhöõng neïp vieàn. b) Coáp pha töôøng chaén: Trang 9 chaéc. - Tröôùc tieân döïng coáp pha moät maët töôøng töïa treân nhöõng coät vaø neo chaèng vöõng - Sau khi ñaët xong coát theùp môùi döïng coáp pha maët beân kia töôøng, ôû giöõa hai lôùp coáp pha coù nhöõng thanh vaêng tam vaø neo giöõ baèng daây chaèng hoaëc bu loâng ñaûm baûo chieàu daøy cuûa töôøng. - Coá ñònh coáp pha töôøng baèng thanh choáng, daây chaèng vaø laøm saøn coâng taùc ñeå ñoå beâtoâng. - Do töôøng chaén moûng vaø cao, coát theùp daøy, ta gheùp nhöõng taám coáp pha cao khoaûng 1,5m ñeå ñoå vaø ñaàm beâtoâng, ñoå xong thì gheùp tieáp cao leân daàn. c) Coáp pha coät: - Sau khi thi coâng xong coát theùp coät, ta tieán haønh laép coáp pha coät, boán maët coät ñöôïc laép töø döôùi leân baèng vaùn khuoân theùp ñònh hình. Xung quanh coät coù ñoùng goâng theùp ñeå chòu aùp löïc ngang cuûa vöõa beâtoâng vaø giöõ cho vaùn khuoân coät ñuùng kích thöôùc thieát keá, caùc goâng ñöôïc ñaët caùch nhau 70 (cm) ñeå vaùn khuoân khoûi phình. Trang 10 - Nhöõng coät coù chieàu cao lôùn khi laép coáp pha caàn chöøa loå troáng ñeå coù theå ñöa oáng voøi voi vaøo beân trong ñeå ñoå beâtoâng khoûi bò phaân taàng. - Ñeå vò trí coät khoâng bò xeâ dòch, ta duøng caùc oáng choáng xieân tyø xuoáng neàn (hoaëc saøn). - Trong quaù trình laép coáp pha coät ñeå kieåm tra caùc phöông ta duøng maùy traéc ñòa (ñeå kieåm tra maët caét ngang coät) vaø caùc quaû doïi (ñeå kieåm tra theo phöông ñöùng) . - Goâng khi thaùo caàn duøng buùa goû nheï vaøo neâm. Tuyeät ñoái khoâng söû duïng goâng laøm choå ñöùng trong khi ñieàu chænh vaùn khuoân vaø ñoå beâ toâng. d) Coáp pha daàm saøn: - Sau khi ñoå beâ toâng coät ta tieán haønh laép döïng coáp pha daàm saøn. Coáp pha daàm ñöôïc laép gheùp ôû hai maët vaø lieân keát vôùi nhau baèng giaèng . Coät choáng co ruùt vaø thanh ñôû ngang duøng ñeå ñôû daàm. - Kieåm tra ñoä cao daàm baèng caùch ñieàu chænh ñoä cao coät choáng. - Coáp pha saøn ñöôïc laép gheùp töø nhöõng taám coáp pha theùp ñònh hình. Taïi nhöõng kích thöôùc taám coáp pha theùp khoâng phuø hôïp thì duøng nhöõng taám buø. - Ñôû coáp pha saøn laø heä thoáng daøn giaùo khoâng gian, kích thöôùc cuûa heä thoáng daøn giaùo naøy ñöôïc thieát keá theo chuaån vaø khoaûng caùch giöõa caùc khung phuï thuoäc vaøo beà daøy saøn vaø taûi troïng taùc ñoäng. • Trình töï laép raùp vaùn khuoân daàm saøn : - Ñaët giaùo choáng coâng cuï ñuùng vò trí, ñieàu chænh kích treân ñaàu giaùo choáng ñuùng yeâu caàu . - Ñaët ñaø ngang baèng goã treân ñaàu kích, kieåm tra laïi tim daàm vaø cao ñoä cuûa ñaø ngang . - Ñaët vaùn khuoân ñaùy daàm, thaønh daàm, thanh giaèng lieân keát giöõa hai thaønh daàm, con ñoän. - Ñaët daøn giaùo khoâng gian, kieåm tra cao ñoä saøn baèng nhöõng kích vít treân ñaàu caùc oáng daùo. - Ñaët vaùn khuoân saøn . 2. Trình töï laép ñaët coát theùp cho caùc loaïi keát caáu: Coát theùp tröôùc khi gia coâng vaø ñoå beâ toâng caàn baûo ñaûm caùc yeâu caàu sau: - Beà maët saïch khoâng dính buøn, daàu môû, khoâng coù vaåy saét vaø caùc lôùp gæ, caùc thanh theùp bò beïp, bò giaûm tieát dieän do laøm saïch hoaëc do nhöõng nguyeân nhaân khaùc khoâng ñöôïc vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp 2% ñöôøng kính. Neáu vöôït quaù giôùi haïn naøy thì loaïi theùp ñoù hoaëc ñöôïc söû duïng theo dieän tích tieát dieän thöïc teá . - Coát theùp caàn ñöôïc keùo uoán vaø naén thaúng tröôùc khi söû duïng . Söûa thaúng vaø ñaùnh gæ coát theùp : - Nhöõng thanh nhoû thì duøng buùa ñaäp cho thaúng hoaëc duøng van caùn daøi ñeå beû thaúng . - Nhöõng thanh coát theùp lôùn treân 24mm söûa thaúng baèng maùy uoán . - Nhöõng cuoän daây coát theùp ñöôïc keùo baèng tôøi . Khi naøy daây coát theùp khoâng nhöõng ñöôïc keùo thaúng maø khi keùo daây theùp giaûn ra laøm bong caùc vaåy gæ seùt ngoaøi coát theùp , ñôû maát coâng caïo gæ . - Ñaùnh gæ baèng baøn chaûi saét hoaëc tuoát theùp qua ñoáng caùt . Caét vaø uoán coát theùp : Trang 11 - Theùp coù ñöôøng kính töø 10 mm trôû xuoáng thì duøng keùo ñeå caét vaø uoán. - Theùp coù ñöôøng kính töø 12 mm trôû leân thì duøng maùy caét , uoán ñeå caét uoán theùp . - Theùp söû duïng cho coâng trình haàu heát laø theùp gai neân khoâng caàn beû moùc. - Coát theùp ñöôïc caét uoán phuø hôïp vôùi hình daïng vaø kích thöôùc thieát keá. - Saûn phaåm coát theùp ñöôïc caét uoán xong caàn ñöôïc kieåm tra theo töøng loâ. Haøn coát theùp : - Lieân keát haøn ñöôïc thöïc hieän theo nhieàu caùch khaùc nhau, nhöng phaûi baûo ñaûm chaát löôïng moái haøn theo yeâu caàu thieát keá . - Caùc moái haøn phaûi ñaùp öùng caùc yeâu caàu sau : + Beà maët nhaún khoâng chaùy, khoâng ñöùt quaûng, khoâng thu heïp cuïc boä vaø khoâng coù boït . + Baûo ñaûm chieàu daøi vaø chieàu cao ñöôøng haøn theo yeâu caàu thieát keá . Noái buoäc coát theùp : - Khoâng noái ôû caùc vò trí chòu löïc lôùn vaø choå uoán cong. Trong moät maët caét cuûa tieát dieän keát caáu khoâng noái quaù 50% dieän tích toång coäng cuûa coát theùp chòu löïc ñoái vôùi coát theùp coù gôø, vaø khoâng quaù 25% ñoái vôùi coát theùp trôn . - Vieäc noái buoäc coát theùp caàn thoûa maûn caùc yeâu caàu sau : + Chieàu daøi noái buoäc coát theùp trong khung vaø löôùi theùp baèng (30 ÷ 45)d vaø khoâng nhoû hôn 25cm ñoái vôùi theùp chòu keùo, baèng (20 ÷ 40)d vaø khoâng nhoû hôn 20cm ñoái vôùi theùp chòu neùn . + Khi noái coát theùp trôn ôû vuøng chòu keùo phaûi uoán moùc, coát theùp coù gôø thì khoâng caàn uoán moùc . + Trong moät moái noái caàn buoäc ít nhaát laø 3 vò trí (ôû giöõa vaø hai ñaàu ñoaïn noái). + Daây buoäc duøng daây theùp meàm ñöôøng kính 1mm . Vaän chuyeån vaø laép döïng coát theùp : - Vieäc vaän chuyeån coát theùp ñaõ gia coâng caàn baûo ñaûm caùc yeâu caàu sau: + Khoâng laøm hö hoûng vaø bieán daïng saûn phaåm coát theùp . + Coát theùp töøng thanh neân buoäc theo töøng chuûng loaïi ñeå traùnh nhaàm laån khi söû duïng . + Phaân chia thaønh töøng boä phaän nhoû phuø hôïp vôùi phöông tieän vaän chuyeån, laép döïng coát theùp . - Coâng taùc laép döïng coát theùp caàn thoûa maõn caùc yeâu caàu sau : + Caùc boä phaän laép döïng tröôùc khoâng ñöôïc gaây trôû ngaïi cho caùc boä phaän laép döïng sau . + Coù bieän phaùp oån ñònh vò trí coát theùp ñeå khoâng bò bieán daïng trong quaù trình ñoå beâ toâng . + Caùc con keâ caàn ñaët taïi caùc vò trí thích hôïp tuøy theo maät ñoä coát theùp , nhöng khoâng lôùn hôn 1m moät ñieåm keâ . Con keâ coù chieàu daøy baèng lôùp beâ toâng baûo veä coát theùp , noù ñöôïc laøm baèng caùc vaät lieäu khoâng aên moøn coát theùp vaø khoâng phaù huûy beâ toâng . + Sai leäch chieàu daøy lôùp beâ toâng baûo veä so vôùi thieát keá khoâng ñöôïc vöôït quaù 3mm ñoái vôùi lôùp beâ toâng baûo veä coù chieàu daøy nhoû hôn 15mm , vaø 5mm ñoái vôùi lôùp beâ toâng baûo veä coù chieàu daøy lôùn hôn 15mm . Trang 12 ⇒ Trình töï vaø caùch thöùc laép ñaët coát theùp cho caùc keát caáu : a) Laép ñaët coát theùp moùng: Tröôùc khi tieán haønh coâng taùc coát theùp ta tieán haønh caùc coâng taùc sau : - Hoaøn thieän maët neàn moùng : laøm baèng phaúng vaø ñaàm chaët. - Ñoå beâ toâng loùt daøy 10cm vaø ñaàm chaët, lôùp loùt naøy laøm baèng beâ toâng ngheøo. Muïc ñích cuûa lôùp beâ toâng loùt laø taïo moät beà maët baèng phaúng cho vieäc thi coâng ñöôïc thuaän tieän, ngöôøi ñi laïi khoâng laøm hö hoûng neàn coâng trình, ñoàng thôøi ngaên khoâng cho ñaát neàn huùt nöôùc xi maêng cuûa beâ toâng moùng laøm trô coát theùp ñaùy moùng . - Khoái löôïng coát theùp ñaøi moùng lôùn, neân phaûi ñaët töøng thanh rieâng leû taïi choå. - Tröôùc khi ñaët coát theùp, caàn ñaùnh daáu sôn treân maët neàn beâ toâng loùt caùc vò trí coát ngang vaø doïc, sau ñoù raõi theùp vaø buoäc. - Trong vieäc ñaët coát theùp caàn phaûi ñaûm baûo vò trí ñuùng cuûa töøng thanh vaø ñaûm baûo ñoä daøy cuûa lôùp beâ toâng baûo veä. Giöõa coát theùp vaø coáp pha ñöùng thì phaûi buoäc caùc mieáng beâ toâng ñeäm vaøo coát theùp baèng daây theùp nhoû - Nghieäm thu coát theùp laø kieåm tra caùc kích thöôùc theo ñuùng baûn veû thieát keá caáu taïo, kieåm tra vò trí vaø caùch ñaët caùc mieáng beâ toâng ñeäm, kieåm tra ñoä vöõng chaéc vaø ñoå oån ñònh cuûa khung coát theùp ñaûm baûo khoâng chuyeån dòch vaø bieán daïng khi ñuùc, ñaàm beâ toâng. b) Laép ñaët coát theùp töôøng chaén: Coát theùp coù daïng löôùi goàm coát theùp doïc (hoaëc ñöùng) vaø coát ngang, ñaët choàng leân nhau, neáu thieát keá khoâng quy ñònh roõ thì cöù caùch 1 ñieåm (giao nhau cuûa coát theùp doïc vaø ngang) laïi buoäc 1 ñieåm. Rieâng 2 haøng theùp ngoaøi cuøng thì ñieåm naøo cuõng phaûi buoäc, vaø buoäc cheùo nhau ñeå traùnh coát theùp bò xeâ dòch. Khi töôøng chaén coù 2 lôùp löôùi theùp thì caàn ñaët moät soá coát theùp laøm cöõ giöõ khoaûng caùch 2 lôùp coát theùp, coát theùp cöõ boá trí kieåu baøn côø hay hoa mai, cöù caùch khoaûng 3-4 thanh theùp ñaët moät cöõ. c) Laép ñaët coát theùp coät: Coät lôùn neân ta ñaët töøng caây, haøn hoaëc noái buoäc vôùi coát theùp caáy saün treân moùng. Sau ño, thaû theùp ñai töø ñænh coät xuoáng, loàng ra ngoaøi theùp chòu löïc vaø buoäc theùp ñai vaøo theùp chòu löïc theo khoaûng caùch thieát keá. Chuù yù : ta laép döïng coát theùp coät tröôùc roài môùi laép döïng coáp pha coät . d) Laép ñaët coát theùp daàm: Do daàm chính lôùn (45×130cm) neân ñaët töøng thanh taïi choå. Khi döïng coáp pha ñaùy thì ñaët buoäc coát theùp daàm, sau cuøng môùi gheùp coáp pha thaønh daàm. Coát theùp daàm phuï loàng xuyeân vaøo daàm chính. Ñaët coát theùp daàm chính tröôùc, daàm phuï sau. Ñaët xong coát theùp daàm chính xoû töøng caây coát theùp daàm phuï vaøo khe khung theùp daàm chính theo thieát keá, khi xoû theùp daàm phuï nhôù loàng theùp ñai vaøo coát theùp doïc cuûa daàm phuï, sau ñoù tieán haønh buoäc taïi choã coát theùp daàm phuï. e) Laép ñaët coát theùp saøn : Ñaët coát theùp daàm chính roài ñeán daàm phuï vaø sau cuøng laø coát theùp saøn. Coát theùp saøn thöôøng boá trí luoàn qua khung theùp cuûa daàm , cho neân sau khi buoäc xong coát theùp daàm môùi cho raûi vaø buoäc coát theùp saøn. Trang 13 VII. TÍNH TOAÙN KIEÅM TRA KHAÛ NAÊNG CHÒU LÖÏC, ÑOÄ OÅN ÑÒNH CUÛA COÁP PHA, GIAØN GIAÙO, SAØN COÂNG TAÙC: A. MOÙNG BAÊNG: - Moùng cao 0,9 m, roäng 3m - Duøng taám coáp pha tieâu chuaån baèng theùp loaïi roäng ≤ 300, daøi 1800 - Khung söôøn chòu löïc do haõng Lenex cheá taïo. Coáp pha ñöôïc lieân keát baèng caùc neâm choát. 1. Kieåm tra thanh söôøn ñöùng: a. Kieåm tra veà ñoä beàn : - Taûi troïng do beâtoâng ñoå vaøo coáp pha p1 = 200 kg/m2. Cho thuøng ñoå 1 laàn 0,2 m3 - AÙp löïc ñaåy ngang p2 = γ . H H : Chieàu cao lôùp beâtoâng sinh ra aùp löïc ngang. Khi ñaàm baèng ñaàm duøi H = 0,75 m. ⇒ p2 = 2500 x 0,75 = 1875 kg/m2 Toång taûi troïng taùc duïng ngang leân coáp pha ñöùng: p = p1 + p2 = 200 + 1875 = 2075 kg/m2 - Ñieåm lieân keát choáng ñôõ thanh söôøn ñöùng caùch nhau 700mm. Heä söôøn ñöùng vôùi khoaûng caùch a = 800mm - Löïc phaân boá treân 1 m daøi söôøn ñöùng q = p x 0,8 = 2075 x 0,8 = 1660 kg/m Moâmen lôùn nhaát treân thanh söôøn ñöùng M= ql 2 1660 x 0,7 2 = = 101,675 kgm 8 8 Duøng thanh söôøn ñöùng 2L50x50x5 gheùp laïi vôùi nhau coù : W = 6,25 cm3 ; J = 22,4 cm4 ÖÙng suaát lôùn nhaát cuûa söôøn ñöùng: σ = 10167,5 M = 6,25 = 1627 kg/cm2 W σ < R = 2100 kg/cm2 ⇒ thanh söôøn ñöùng ñaûm baûo ñoä beàn. b. Kieåm tra veà ñoä voõng: 3l 3x 70 = = 0,21 cm. 1000 1000 (70) 4 5 1660 fmax = . . = 0,11 cm. 384 100 2,1x10 6 x 22,4 fmax ≤ [f] = Vaäy fmax < [f] ⇒ thanh söôøn ñöùng ñaûm baûo ñieàu kieän bieán daïng Keát luaän : thanh söôøn ñöùng ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc. 2. Kieåm tra saøn coâng taùc: Taûi troïng treân saøn - Ba ngöôøi thi coâng + 1 ñaàm duøi P1 = 200 + 20 = 220 kg P 220 - Taûi troïng moät daàm coâng taùc chòu: P = 1 = = 110 kg 2 2 Moâmen lôùn nhaát ôû giöõa daàm: Trang 14 Mmax = Pl 110x3,2 = = 80 kgm 4 4 Daàm saøn coâng taùc duøng [ coù [ σ ] = 2100 kg/cm2 Wyc = M max 8000 = = 3,809 cm2 [σ] 2100 vaäy caáu taïo 1 [ N − 8 coù Wy = 5,89 cm2 > Wyc Daàm saøn coâng taùc ñöôïc lieân keát vôùi thanh choáng ñöùng cuûa moùng Dieän tích 2 caây choáng ñöùng: F = 4,8 x 2 = 9,6 cm2 o Dieän tích yeâu caàu: Fyc = N 110 = = 0,026 cm2 R 2100 x 2 F > Fyc ⇒ ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc. 3. Kieåm tra thanh choáng xieân vaø thanh choáng ngang: Choïn thanh choáng xieân vaø thanh choáng ngang L50x50x5coù R’a = Ra = 3600 kG/cm2 ; F = 4,8 cm2 Löïc taùc duïng leân 1m daøi cuûa daàm thoøi ñaàu: q = p x 0,8 = 2075 x 0,8 = 1660 kg/m Laáy moâmen ñoái vôùi ñieåm A, ta coù: MA = R x AK – ql x l =0 2 trong ñoù R: löïc neùn trong thanh choáng xieân 1660 x 0,9x 0,9 ⇒ R= = 1358,25 kG 2 x 0,7x sin 45 o Heä soá an toaøn choáng laät K = 1,3 Thanh choáng xieân chòu neùn doïc thôù. Ta coù R’a x F = 3600 x 4,8 = 17280 kG > 1,3 x 1358,25 = 1765,73 kG vaäy thanh choáng xieân ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc Laáy moâmen ñoái vôùi ñieåm B, nhaän thaáy löïc keùo trong thanh choáng ngang nhoû hôn löïc keùo trong thanh choáng xieân. Vaäy thanh choïn nhö vaäy laø ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc B. TÖÔØNG CHAÉN: - Töôøng cao 7m, daøy 30 cm. - Duøng caàn truïc thaùp baùnh xích ñeå ñoå beâtoâng - Duøng taám coáp pha theùp tieâu chuaån do haõng Lenex cheá taïo - Caùc söôøn ngang vaø söôøn ñöùng ñeàu duøng baèng theùp goùc daïng [ - Khoaûng caùch giöõa caùc söôøn ngang : 0,75m - Khoaûng caùch giöõa caùc söôøn ñöùng : 2,0m - Kích thöôùc coáp pha 30 x (1800 ; 1200 …) 1. Kieåm tra söôøn doïc: a. Kieåm tra ñoä beàn - Taûi troïng do beâtoâng ñoå vaøo coáp pha p1 = 200 kg/m2. Cho thuøng ñoå 1 laàn 0,2 m3 - AÙp löïc ñaåy ngang p2 = γ . H H : Chieàu cao lôùp beâtoâng sinh ra aùp löïc ngang. Khi ñaàm baèng ñaàm duøi Trang 15 H = 0,75 m. ⇒ p2 = 2500 x 0,75 = 1875 kg/m2 Toång taûi troïng taùc duïng ngang leân coáp pha ñöùng: p = p1 + p2 = 200 + 1875 = 2075 kg/m2 Vì coáp pha ñöôïc gheùp naèm ngang neân phía ngoaøi keá noù laø heä söôøn ñöùng vôùi khoaûng caùch a = 800. Löïc phaân boá ñeàu treân 1m daøi söôøn doïc coáp pha laø: q = 2075 x 0,9 = 1867,5kg/m Moâmen lôùn nhaát treân söôøn: M= 1867,5x(1,2) 2 ql 2 = = 336,15kgm 8 8 Vôùi söôøn ngang coáp pha ñöôïc caáu taïo baèng theùp ][ N0 6,5 coù W = 30 cm3; J = 97,2 cm4 ; R = 2100 kg/cm2 ÖÙng suaát lôùn nhaát cuûa söôøn ngang: σ = M 33615 = = 1120,5 kg/cm2 W 30 σ < R = 2100 kg/cm2 ⇒ söôøn ngang ñaûm baûo ñoä beàn. b. Kieåm tra ñoä voõng: 3l 3x120 = = 0,36 cm. 1000 1000 5 1867,5 (120) 4 fmax = . . = 0,247cm. 384 100 2,1x10 6 x 97,2 fmax ≤ [f] = Vaäy fmax < [f] ⇒ söôøn doïc ñaûm baûo ñieàu kieän bieán daïng Keát luaän : Söôøn doïc coáp pha ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc. 1. Kieåm tra thanh söôøn ñöùng: a. Kieåm tra veà ñoä beàn : - Taûi troïng do beâtoâng ñoå vaøo coáp pha p1 = 200 kg/m2. Cho thuøng ñoå 1 laàn 0,2 m3 - AÙp löïc ñaåy ngang p2 = γ . H H : Chieàu cao lôùp beâtoâng sinh ra aùp löïc ngang. Khi ñaàm baèng ñaàm duøi H = 0,75 m. ⇒ p2 = 2500 x 0,75 = 1875 kg/m2 Toång taûi troïng taùc duïng ngang leân coáp pha ñöùng: p = p1 + p2 = 200 + 1875 = 2075 kg/m2 - Ñieåm lieân keát choáng ñôõ thanh söôøn ñöùng caùch nhau 900mm. Heä söôøn ñöùng vôùi khoaûng caùch a = 1200mm - Löïc phaân boá treân 1 m daøi söôøn ñöùng q = p x 1,2 = 2075 x 1,2 = 2490 kg/m Moâmen lôùn nhaát treân thanh söôøn ñöùng M= ql 2 2490 x 0,9 2 = = 252,11 kgm 8 8 Vôùi söôøn ngang coáp pha ñöôïc caáu taïo baèng theùp ][ N0 8 coù W = 44,8 cm3; J = 178,8 cm4 ; R = 2100 kg/cm2 ÖÙng suaát lôùn nhaát cuûa söôøn ñöùng: σ = 25211 M = 44,8 = 562,75 kg/cm2 W Trang 16 σ < R = 2100 kg/cm2 ⇒ thanh söôøn ñöùng ñaûm baûo ñoä beàn. b. Kieåm tra veà ñoä voõng: 3l 3x90 = = 0,27 cm. 1000 1000 (90) 4 5 2490 fmax = . . = 0,002 cm. 384 100 2,1x10 6 x178,8 fmax ≤ [f] = Vaäy fmax < [f] ⇒ thanh söôøn ñöùng ñaûm baûo ñieàu kieän bieán daïng Keát luaän : thanh söôøn ñöùng ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc. 2. Kieåm tra saøn coâng taùc: Taûi troïng treân saøn - Ba ngöôøi thi coâng + 1 ñaàm duøi P1 = 200 + 20 = 220 kg P 220 - Taûi troïng moät daàm coâng taùc chòu: P = 1 = = 110 kg 2 2 Moâmen lôùn nhaát ôû giöõa daàm: Mmax = Pl 110 x 0,9 = = 24,75 kgm 4 4 Daàm saøn coâng taùc duøng [ coù [ σ ] = 2100 kg/cm2 Wyc = M max 2475 = = 1,18 cm2 [σ] 2100 vaäy caáu taïo 1 [ N − 5 coù Wy = 2,75 cm2 > Wyc 3. Choïn heä choáng xieân: Choïn heä choáng xieân nhö hình veõ, ñaûm baûo ñuû khaû naêng chòu löïc. o C. COÄT: - Coät coù tieát dieän 450 x 900 - Coáp pha coät ñöôïc caáu taïo töø nhöõng taám coáp pha tieâu chuaån do haõng Lenex cheá taïo. Theo chieàu caïnh ngaén cuûa coät duøng taám coù kích thöôùc 300 x 1800, 150 x 900. Theo chieàu caïnh daøi duøng taám 300 x 1800. - Goâng coät duøng theùp goùc L70x6 coù khoaûng caùch ñeàu 0,5m. - Ñieàu chænh thaúng ñöùng coáp pha baèng caùc caây choáng coù taêng ñô vaø baèng caùc daây theùp giaèng coù taêng ñô neo vaøo caùc maãu theùp ñaõ choân saün trong beâtoâng. Caùc chi tieát naøy ñaët caáu taïo vì khaû naêng chòu löïc cuûa noù laø raát lôùn so vôùi taûi troïng taùc duïng. 1. Kieåm tra goâng coät: a. Kieåm tra ñoä beàn: - Taûi troïng do beâtoâng ñoå vaøo coáp pha p1 = 200 kg/m2. - AÙp löïc ñaåy ngang p2 = γ . H H : Chieàu cao lôùp beâtoâng sinh ra aùp löïc ngang. Khi ñaàm baèng ñaàm duøi H = 0,75 m. ⇒ p2 = 2500 x 0,75 = 1875 kg/m2 Toång taûi troïng taùc duïng leân 1m2 laø : p = p1 + p2 = 200 + 1875 = 2075 kg/m2 - Duøng theùp L70x6 coù W = 7,43 cm3 ; J = 37,6 cm4 Trang 17 - Löïc taùc duïng treân 1m daøi goâng q = p x 0,6 = 2075 x 0,6 = 1245 kg/m - Ñieåm lieân keát giöõa 2 thanh goâng: l = 900 + 50 + 70 = 1020 mm - Moâmen lôùn nhaát treân goâng: ql 2 1037,5x1,02 2 = = 156kgm. 8 8 15600 M - ÖÙng suaát lôùn nhaát: σ = = 7,43 = 2090 kg/cm2 W M= σ < R = 2100 kg/cm2 ⇒ goâng ñaûm baûo ñoä beàn. b. Kieåm tra ñoä voõng: 3l 3x102 = = 0,306 cm. 1000 1000 5 1037,5 (102) 4 fmax = . . = 0,23 cm. 384 100 2,1x10 6 x37,6 fmax ≤ [f] = Vaäy fmax < [f] ⇒ goâng ñaûm baûo ñieàu kieän bieán daïng Keát luaän : goâng ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc. 2. Kieåm tra thanh choáng xieân: Choïn caây choáng xieân loaïi V2, caáu taïo heä caây choáng nhö hình veõ laø ñuû khaû naêng chòu löïc D. DAÀM SAØN: 1. Daàm chính: - Kích thöôùc daàm chính 450 x 1300 - Duøng taám coáp pha theùp tieâu chuaån. Thaønh daàm duøng caùc taám coáp pha theùp 300x1800, 150x900. Ñaùy daàm duøng caùc taám coáp pha 300x1800, 200x1500 - Goùc giao giöõa daàm vaø saøn duøng taám goùc trong - Choáng ñôõ daàm baèng caùc caây choáng theùp - Taïi choã giao nhau giöõa coáp pha thaønh vaø coáp pha ñaùy daàm baèng caùc taám goùc ngoaøi. - Lieân keát giöõa caùc coáp pha baèng caùc neâm choát, giöõa caùc coáp pha vaø söôøn choáng ñöùng baèng caùc moùc coù buloâng. - Coáp pha thaønh ñöôïc ñaët naèm ngang neân phía ngoaøi coù caùc söôøn ñöùng duøng baèng 2L50x5 ñaët gheùp vôùi nhau vaø caùch khoaûng a = 600 coù W = 6,25 cm3; J = 22,4 cm4 a. Kieåm tra söôøn ñöùng ñôõ coáp pha thaønh daàm: Khoaûng caùch giöõa 2 ñieåm lieân keát cuûa söôøn ñöùng laø 800 mm. Löïc phaân boá treân 1 m daøi söôøn ñöùng q = p x 0,6 = 2075 x 0,8 = 1245 kg/m Moâmen lôùn nhaát söôøn ñöùng: M= ql 2 1245 x 0.8 2 = = 99.6 kgm 8 8 Duøng söôøn ñöùng coù : W = 6,25 cm3 ; J = 22,4 cm4 ÖÙng suaát lôùn nhaát cuûa söôøn doïc: σ = 9960 M = 6,25 = 1594 kg/cm2 W Trang 18 σ < R = 2100 kg/cm2 ⇒ söôøn ñöùng ñaûm baûo ñoä beàn. 3l 3x 70 = = 0,21 cm. 1000 1000 5 1660 (70) 4 fmax = . . = 0,11 cm. 384 100 2,1x10 6 x 22,4 fmax ≤ [f] = Vaäy fmax < [f] ⇒ söôøn ñöùng ñaûm baûo ñieàu kieän bieán daïng Keát luaän : söôøn ñöùng ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc. b. Kieåm tra thanh choáng xieân : Choïn thanh choáng xieân vaø thanh choáng ngang L50x50x5coù R’a = Ra = 3600 kG/cm2 ; F = 4,8 cm2 Löïc taùc duïng leân 1m daøi cuûa daàm thoøi ñaàu: q = p x 0,8 = 2075 x 0,8 = 1660 kg/m Laáy moâmen ñoái vôùi ñieåm A, ta coù: MA = R x AK – ql x l =0 2 trong ñoù R: löïc neùn trong thanh choáng xieân 1660 x1,3x1,3 ⇒ R= = 3007kG 2 x 0,55x sin 58 o Heä soá an toaøn choáng laät K = 1,3 Thanh choáng xieân chòu neùn doïc thôù. Ta coù R’a x F = 3600 x 4,8 = 17280 kG > 1,3 x 3007= 3910 kG vaäy thanh choáng xieân ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc c. Kieåm tra söôøn doïc ñôõ coáp pha ñaùy daàm: Vì daàm lôùn, coù taûi troïng phaân boá ñeàu treân ñaùy daàm lôùn neân ñeå taêng khaû naêng chòu löïc o cho coáp pha ñaùy daàm ta duøng 2 theùp I N − 10 coù W = 10 cm3 ; Jy = 35,2 cm4. - Taûi troïng do beâtoâng ñoå vaøo coáp pha p1 = 200 kg/m2. - Troïng löôïng keát caáu p2 = (2500 + 600 + 120) x 1,2 = 3864 kg/cm2 - Taûi troïng gaây ra do ñaàm beâtoâng p3 = 130 kg/m2 Toång taûi troïng taùc duïng leân 1m2 laø : p = p1 + p2 + p3 = 200 + 3864+ 130 = 4194 kg/m2 Löïc phaân boá ñeàu treân 1m daøi söôøn doïc coáp pha laø: q = 3330 x 0,3 = 629,1 kg/m 2 Moâmen lôùn nhaát treân söôøn: 629,1x (0,6) 2 ql 2 = = 28,31 kgm 8 8 M 2248 ÖÙng suaát lôùn nhaát cuûa söôøn doïc: σ = = = 283 kg/cm2 P = 299,7 kg PW = 299,7 kg10 M= σ < R = 2100 kg/cm2 ⇒ söôøn doïc ñaûm baûo ñoä beàn. d. Kieåm tra ñaø ngang chòu löïc ñôõ daàm: Ñaø ngang ñôõ daàm duøng450 2L70x6 gheùp300 quy caùch laïi450 vôùi nhau coù J = 75,2 cm 4 ; W = 14,86 cm3 Trang 19 Löïc taùc duïng leân ñaø ngang laø löïc truyeàn töø daàm xuoáng taïi vò trí ñaët theùp chöõ I ñôõ ñaùy daàm. Löïc truyeàn vaøo daàm: P = ql = 499,5 x 0,6 = 299,7 kg Moâmen lôùn nhaát treân ñaø ngang: M = P x 0,45 = 299,7 x 0,45 = 134,865 kgm ÖÙng suaát lôùn nhaát treân ñaø ngang: ,5 σ = M = 13486 = 908 kg/cm2 14,86 W σ < R = 2100 kg/cm2 ⇒ ñaø ngang ñaûm baûo ñoä beàn. 3l 3x120 = = 0,36 cm. 1000 1000 299,7 x 45 Pa fmax = .(3l2 – 4a2) = (3x1202 – 4 x 452). 24 x 2,1x10 6 x 75,2 x100 24.E.J fmax ≤ [f] = Vaäy fmax = 0,0012 cm < [f] ⇒ ñaø ngang ñaûm baûo ñieàu kieän bieán daïng Keát luaän : ñaø ngang ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc. 2. Daàm phuï: - Caáu taïo coáp pha töông töï daàm chính: coáp pha thaønh, coáp pha ñaùy - Vieäc tính toaùn, kieåm tra nhö daàm chính cho keát quaû ñaûm baûo. 3. Saøn: - Duøng caùc taám coáp pha theùp tieâu chuaån do haõng Lenex cheá taïo - Duøng caùc daàm theùp tieâu chuaån ñeå ñôõ coáp pha saøn. - Khoaûng caùch giöõa caùc saøn laø 900 - Khoaûng caùch giöõa caùc taám coáp pha saøn theo phöông song song vôùi daàm ñôõ ta ñaët theâm 1 daàm goã roài choáng caùc caây choáng theâm vaøo. - Coáp pha daàm (xaø) coù hai thaønh phaàn chính laø thaønh vaø ñaùy. Coáp pha thaønh chòu löïc xoâ ngang do vieäc ñoå vöõa beâtoâng vaø chaán ñoäng cuûa ñaàm gaây ra. Ta thöôøng laáy coáp pha thaønh theo caáu taïo, cuøng laøm vieäc vôùi caùc neïp, goâng, vaêng… - Coáp pha ñaùy chòu löïc thaúng ñöùng do troïng löôïng cuûa beâtoâng, cuûa coáp pha (taûi troïng tónh) vaø troïng löôïng cuûa ngöôøi, cuûa xe, cuûa maùy (taûi troïng ñoäng) gaây ra. Tuy nhieân, do ta söû duïng coáp pha theùp ñònh hình ñaõ ñöôïc cheá taïo saün, vì theá vieäc tính toaùn thieát keá coáp pha ôû ñaây thöïc teá laø tìm khoaûng caùch cuûa coät choáng ôû döôùi coáp pha ñaùy. ql2 M = 10 l l l l l l Trang 20
- Xem thêm -