Tài liệu Phát hiện một loại đột biến gen ty thể ở người việt nam bằng kỹ thuật pcr-rflp

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1018 |
  • Lượt tải: 0