Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Phương pháp kế toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp...

Tài liệu Phương pháp kế toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp

.PDF
46
269
97

Mô tả:

Phương pháp kế toán chi phí sản xuất trong các Doanh nghiệp
Đề án môn học GVHD: Trương Hồng Phương Lời mở đầu Chi phí sản xuất hiện nay là một vấn đề quan trọng đối với tất cả các Doanh Nghiệp. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Doanh Nghiệp. Đó là mục đích tôn chỉ mỗi doanh nghiệp. Hiện nay trong chuẩn mực kế toán Việt Nam cũng như kết toán Quốc tế đã có nhiều phương pháp kế toán chi phí sản xuất. Để lựa chọn được một phương pháp hợp lý cho Doanh Nghiệp mình là rất khó khăn. Nó đòi hỏi cần phải có thời gian để nghiên cứu. Như thế cũng đã khẳng định được tầm quan trọng của phương pháp kế toán chi phí sản xuất. Chính vì thế mà em đã lựa chọn đề tài: Phương pháp kế toán chi phí sản xuất trong các Doanh Nghiệp. Em mong rằng trong quá trình nghiên cứu sẽ tích luỹ đợc một số kiến thức bổ ích cho công việc sau này của mình. Trong thời gian nghiên cứu cho phép em đã lựa chọn nhiều tài liệu khác nhau phục vụ cho đề tài của minh. Do thời gian có hạn nên đè tài của em sẽ có nhiều sai sót mong thầy cô sửa chữa và giúp em hoàn thiện đề tài của minh. Em xin chân thành cảm ơn! Trong đề án của em ngoài lời mở đầu này còn bao gồm ba phần sau: Phần I: Cơ sở lý luận về phương pháp kế toán chi phí sản xuất trong các Doanh Nghiệp. Phần II: Thực trạng của chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành về phương pháp kế toán chi phí sản xuất. Phần III: Một số hạn chế và một số phương pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất. Sinh viên: Trần Thị Loan 1 Lớp: KT13042 Đề án môn học GVHD: Trương Hồng Phương Phần I: Cơ sở lý luận về phương pháp kế toán chi phí sản xuất 1.1 Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất: 1.1.1 Khái niệm: a. Theo quan điểm của các nước Bắc MỸ: Chi phí được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau trong những tình hướng khác nhau. Thuật ngữ “chi phí” thường được sử dụng gắn liền với các loại chi phí cụ thể cho các mục đích nhất định. Riêng đối với kế toán tài chính, thuật ngữ “chi phí” được sử dụng để phản ánh giá trị của các nguồn lực đã hao phí để có các hàng hoá hoặc các dịch vụ. b. Theo quan điểm của các nước Tây Âu: Chi phí là số tiền bỏ ra để mua các yếu tố cần thiết cho quá trình kinh doanh nhằm sinh lợi cho Doanh Nghiệp. Chi phí bao gồm: Chi phí nguyên, vật liệu, dự trữ sản xuất khác. Chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh :Chiphí tiền điện nước, chiphí dịch vụ mua ngoài, chi phí nhân viên Không tính vàop chi phí những số tiền bỏ ra như: mua sắm TSCĐ hữu hình, vô hình, mua chứng khoán.Nhưng được tính vào một số khoản doanh nghiệp không phải trả : Chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dự phòng. c.Theo quan điểm của Việt Nam: Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí mà Doanh Nghiệp phải tiêu dùng trong một kỳ để thực hiện quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thực chất chi phí là sự chuyển vốn - chuyển dịch giá trị của các yếu tố sản xuất vào các đối tượng tính giá (sản phẩm, lao vụ, dịch vụ). d. Theo quan điểm của cá nhân: Sinh viên: Trần Thị Loan 2 Lớp: KT13042 Đề án môn học GVHD: Trương Hồng Phương Chi phí sản xuất là tất cả chi phí về lao động sống và lao động vật hoá mà Doanh Nghiệp đã chi ra trong một kỳ nhất định biểu hiện bằng tiền để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của mình trong một kỳ nhất định. 1.1.2.Phân loại chi phí sản xuất: a. Theo quan điểm của các nước Bắc Mỹ: Phân loại theo mối quan hệ của chi phí với các khoản mục trên báo cáo tài chính. Theo cách phân loại này có hai loại chi phí cơ bản: a.Chi phí sản phẩm: .Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp: bao gồm những chi phí về nguyên vật liệu có thể được xác định một cách trực tiếp và dễ dàng cho sản phẩm sản xuất. Các linh kiện điện tử dùng để lắp ráp một máy tính hay các tấm kim loại, kính để lắp ráp một chiếc ô tô là các ví dụ vầ chi phí nguyên vật liêu trực tiếp. .Chi phí nhân công trực tiếp: Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm các khoản thù lao cho những nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm. Doanh Nghiệp có thể có nhiều nhân viên khác tham gia gián tiếp vào quá trình sản xuất sản phẩm, như giám đốc phân xưởng, nhân viên bảo dưỡng máy, bảo vệ phân xưởng. Tuy nhiên, do việc tính toán trực tiếp tiền lương của nhân viên này cho những sản phẩm cụ thể gặp nhiều khó khăn nên chúng được gọi là chi phí nhân công gián tiếp và là một thành phần của chi phí sản xuất chung. .Chi phí sản xuất chung: Bao gồm tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm mà chưa tính vào chi phí chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp. Chi phí sản xuất chung thường bao gồm: chi phí vật liệu gián tiếp, chi phí nhân công gián tiếp, khấu hao máy móc thết bị và nhà xưởng, chi phí sửa chữa bảo dưỡng, chi phí về tiền điện, nước, điện thoại… Sinh viên: Trần Thị Loan 3 Lớp: KT13042 Đề án môn học GVHD: Trương Hồng Phương b.Chi phí thời kỳ: Là những phí tổn được tính ngay vào chi phí kinh doanh trong kỳ .Chi phí bán hàng: là những phí tổn cần thiết cho quá trình tiêu thụ sản phẩm. Chi phí bán hàng thường bao gồm tiền quảng cáo, hoa hồng bán hàng, tiền vận chuyển hàng đem bán, chi phí lưu kho lưu bãi, lương của nhân viên bán hàng. .Chi phí quản lý: là những phí tổn cho việc tổ chức điều hành hoạt động của Doanh Nghiệp mà không thể xếp vào chi phí sản xuất hay chi phí bán hàng. Chi phí quản lý thường bao gồm: lương của cán bộ quản lý và nhân viên văn phòng, khấu hao nhà văn phòng và các thiết bị quản lý. b. Theo quan điểm của các nước Tây Âu: Theo chế độ hiện hành chi phí đựoc chia làm 3 loại: -Chi phí sản xuất kinh doanh: Là chi phí bỏ ra dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh Nghiệp như: chi phí thu mua NVL, hàng hoá vật tư sử dụng ngay, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí nhân viên. -Chi phí tài chính: Là các chi phí phát sinh cho hoạt động tài chính của Doanh Nghiệp như lãi tiền, chiết khấu cho khách hàng hưởng, lãi về khoản mục khác, lỗ về hối đoái. -Chi phí đặc biệt: Là các chi phí phát sinh cho hoạt động đặc biệt của Doanh Nghiệp như chi phí nộp phạt do doanh nghiệp vi phạm hợp đồng, tiền phạt về thuế, truy thu thuế, giá trị kế toán TSCĐ nhượng bán. c.Theo quan điểm của Việt Nam: Phân loại chi phí sản xuất – kinh doanh là việc sắp xếp chi phí sản xuấtkinh doanh vào từng loại, từng nhóm khác nhau theo những đặc trưng nhất định Sinh viên: Trần Thị Loan 4 Lớp: KT13042 Đề án môn học GVHD: Trương Hồng Phương -Phân theo yếu tố chi phí sản xuát: Theo quy định hiện hành ở Việt Nam, toàn bộ chi phí được chia làm 7 yếu tố: .Yếu tố chi phí nguyên liệu, vật liêu: bao gồm toàn bộ giá trị nguyên, vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ….sử dụng vào sản xuất-kinh doanh (loại trừ giá trị vật liệu dùng không hết nhập lại kho và phế liêu thu hồi) .Yếu tố chi phí nhiên liệu, động lực sử dụng cho quá trình sản xuất - kinh doanh trong kỳ. .Yếu tố chi phí tiền lương và các khoản phụ cấp lương phản ánh tổng số tiền lương và phụ cấp mang tính chất lương phải trả cho toàn bộ người lao động. .Yếu tố chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn: phản ánh số quỹ bảo hiểm xà hội, bảo hiểm y tế , kinh phí công đoàn trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lương và phụ cấp phải trả cho người lao động tính vào chi phí. .Yếu tố chi phí khấu hao tài sản cố định: phản ánh tổng số khấu hao tài sản cố định phải trích trong kỳ của tất cả tài sản cố định sử dụng cho hoạt động sản xuất - kinh doanh trong kỳ. .Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài: phản ánh toàn bộ chi phí dịch vụ mua ngoài dùng vào sản xuất kinh doanh. . Yếu tố chi phí khác bằng tiền: phản ánh toàn bộ chi phí khác bằng tiền chưa phản ánh váo các yếu tố trên dùng cho hoạt động sản xuất - kinh doanh. -Phân theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm: Sinh viên: Trần Thị Loan 5 Lớp: KT13042 Đề án môn học GVHD: Trương Hồng Phương Theo quy định hiện hành ở Việt Nam thì chia thành 5 khoản mục chi phí sau: .Chi phí nguyên, vật liệu trực tiép: phản ánh toàn bộ chi phí về nguyên, vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu….tham gia trực tiếp vào việc sản xuất, chế tạo sản phẩm hay thực hiện lao vụ, dịch vụ. .Chi phí nhân công trực tiếp: gồm tiền lương, phụ cấp lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất hay thực hiện các dịch vụ và các koản trích cho các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn theo tỷ lệ với tiền lương công nhân trực tiếp phát sinh tính vào chi phí. .Chi phí sản xuất chung: là chi phí phát sinh trong phạm vi phân xưởng sản xuất (trừ chi phí vật liệu và nhân công trực tiếp) .Chi phí bán hàng: là chi phí phát sinh liên quan đến tiêu thụ sản phẩm, hành hoá, dịch vụ trong doanh nghiệp. .Chi phí quản lý doanh nghiệp: là chi phí phát sinh liên quan đến quản trị kinh doanh và quản lý hành chính trong phạm vi toàn Doanh Nghiệp -Phân loại chi phí theo chức năng trong sản xuất kinh doanh: .Chi phí thực hiện chức năng sản xuất: gồm những khoản phát sinh liên quan đến việc chế tạo sản phẩm hay thực hiện các lao vụ, dịch vụ trong phạm vi phân xưởng. . Chi phí thực hiện chức năng tiêu thụ: gồm tất cả những chi phí phát sinh liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm, hang hoá lao vụ.. .Chi phí thực hiện chức năng quản lý: gồm các chi phí quản lý kinh doanh, hành chính và những chi phí liên quan đến hoạt dộng của DN. -Phân loại theo cách thức kết chuyển chi phí -Phân loại theo quan hệ của chi phí với khối lượng, công việc, sản phẩm hoàn thành Sinh viên: Trần Thị Loan 6 Lớp: KT13042 Đề án môn học GVHD: Trương Hồng Phương .Biến phí: những chi phí thay đổi về tổng số, về tỷ lệ so với khối lượng công việc hoàn thành, chẳng hạn chi phí về nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp... . Định phí: là chi phí không đổi về tổng số so với khối lượng công việc hoàn thành, chẳng hạn chi phí về khấu hao tài sản cố định, chi phí thuê mặt bằng, phương tiện kinh doanh… 1.2 Nội dung của phương pháp tính chi phí sản xuất của các nước trên thế giới: 1.2.1. Các nước Bắc Mỹ: 1.2.1.1 Hạch toán chi phí sản phẩm: a. Hạch toán chi phí theo công việc: Theo phương pháp này chi phí được tập hợp, theo dõi cho từng công việc hay đơn đặt hàng. Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp cho từng công việc (đơn đặt hàng) cụ thể. Đối với chi phí sản xuất chung, do khó xác định trực tiếp cho từng sản phẩm sản xuất nên nó được tính cho từng công việc (đơn đặt hàng) theo mức ước tính ngay từ đầu kỳ kinh doanh. -Phương pháp hạch toán chi phí theo quá trình sản xuất Theo phương pháp này, chi phí được tập hợp, theo dõi cho từng bộ phận hay từng giai đoạn sản xuất trong một khoản thời gian nhất định. Các bước hạch toán theo hai phương pháp này được tóm theo sơ đồ sau: Sinh viên: Trần Thị Loan 7 Lớp: KT13042 Đề án môn học GVHD: Trương Hồng Phương Sơ đồ hạch toán chi phí theo công việc và hạch toán chi phí theo quá trình sản xuất Phương pháp hạch toán chi phí theo công việc Sản phẩm dở dang Cp NVL trực tiếp, CP nhân công trực tiếp, CP sản xuất chung Đơn đặt hàng số 1 Đơn đặt hàng số 2 Thành phẩm Đơn đặt hàng số n Phương pháp hạch toán chi phí theo qúa trình sản xuất Sản phẩm dở dang Cp NVL trực tiếp CP nhân công trực tiếp, CP sản xuất chung Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Thành phẩm Giai đoạn n a.Kế toán chi phí sản xuất theo hệ thống kê khai thường xuyên hàng tồn kho: Sinh viên: Trần Thị Loan 8 Lớp: KT13042 Đề án môn học GVHD: Trương Hồng Phương * Các tài khoản sử dụng: Các hai phương pháp hạch toán theo công việc và phương pháp hạch toán theo quá trình sản xuất đều sử dụng các tài khoản : Nguyên vật liệu, Sản phẩm dở dang; Tuy nhiên, tài khoản Sản phẩm dở dang sẽ được mở chi tiết cho từng công việc và được mở chi tiết cho từng quá trình sản xuất đối với phương pháp hạch toán chi phí theo quá trình sản xuất. *Trình tự hạch toán: -Kế toán chi phí nguyên vật liệu +Khi xuất dùng trực tiếp nguyên, vật liệu cho từng đơn đặt hàng hoặc từng quá trình sản xuất, kế toán ghi: Nợ Tk “ Sản phẩm dở dang” Có Tk “Nguyên, vật liệu” +Khi xuất dùng nguyên, vật liệu cho nhu cầu chung trong phân xưởng sản xuất, mà không thể tập hợp trực tiếp cho từng đơn đặt hàng hay quá trình sản xuất (chi phí nguyên, vật liệu gián tiếp) kế toán phản ánh như sau: Nợ Tk “Chi phí sản xuất chung” Có Tk “Nguyên, vật liệu” -Kế toán chi phí nhân công: + Đối với chi phí nhân công trực tiếp cho từng đơn đặt hàng, hay từng quá trình sản xuất, kế toán ghi: Nợ Tk “Sản phẩm dở dang” Có TK “ Phải trả công nhân viên” + Đối với chi phí nhân công gián tiếp, kế toán tập hợp chung cho cả phân xưởng sản xuất: N ợ Tk “Chi phí sản xuất chung” Có Tk “Phải trả công nhân viên” -Kế toán chi phí sản xuất chung: Sinh viên: Trần Thị Loan 9 Lớp: KT13042 Đề án môn học GVHD: Trương Hồng Phương Ngoài các chi phí nguyên, vật liệu gián tiếp và chi phí nhân công gián tiếp, các chi phí sản xuất chung khác được tập hợp vào tài khoản này, ví dụ Nợ TK “Chi phí sản xuất chung” Có Tk “Phải trả người bán” Có TK “Thuế phải nộp” Có TK “Chi phí trả trước” Có TK “Khấu hao luỹ kế” Chi phí sản xuất chung được ước tính cho sản phẩm lúc đầu kỳ (theo cả phương pháp hạch toán chi phí theo quá trình sản xuất và phương pháp hạch toán chi phí theo công việc) hoặc phân bổ cho sản phẩm vào cuối kỳ (phương pháp hạch toán chi phí theo quá trình sản xuất) Nợ Tk “Sản phẩm dở dang” C ó TK “Chi phí sản xuất chung” Sinh viên: Trần Thị Loan 10 Lớp: KT13042 Đề án môn học GVHD: Trương Hồng Phương Sơ đồ: Hạch toán chi phí sản xuất theo hệ thống kê khai thường xuyên: Tk “NVL” dở dang Tk Tk “Giá vốn “thành phẩm” TK Giá vốn thành CP NVL trực tiếp hoàn thành “Sản phẩm hàng bán” Giá trị sản phẩm phẩm tiêu thụ Tk “CPSX chung” CP NVL gián tiếp TK “Phải trả người bán CP d ịch v ụ mua ngo ài dung cho SX Tk “Khấu hao” Khấu hao TSC Đ dùng cho SX TK “Phải trả CNV CP nhân công gián tiếp” Cp nhân công trực tiếp Sinh viên: Trần Thị Loan 11 Lớp: KT13042 Đề án môn học GVHD: Trương Hồng Phương b. Hạch toán chi phí sản xuất theo hệ thống kiểm kê định kỳ hàng tồn kho: *T ài kh oản sử dụng: Với hệ thống kiểm kê định kỳ hàng tồn kho, kế toán sử dụng các tài khoản sản phẩm dở dang. Tổng hợp sản xuất, Thành phẩm; Giá vốn hàng bán; Nguyên vật liệu; Chi phí sản xuất chung. Điểm khác biệt so với hệ thống kê khai thường xuyên là tài khoản Nguyên, vật liệu thường chỉ bao gồm nguyên, vật liệu trực tiếp dùng cho sản xuất được phản ánh trên tài khoản Dự trữ cho nhà máy (Factory supplies) *Trình tự hạch toán: -Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp Nợ TK “Tổng hợp sản xuất” Có TK “Phải trả công nhân viên” -Tập hợp chi phí sản xuất chung: + Chi phí Nguyên, vật liệu gián tiếp dùng cho sản xuất: Nợ Tk “Chi phí sản xuất chung” Có Tk “Dự trữ cho nhà máy” +Chi phí nhân công gián tiếp phục vụ cho sản xuất Nợ TK “Chi phí sản chung” Có TK “Phải trả công nhân viên” +Các chi phí sản xuất chung” Nợ TK “Chi phí sản xuất chung” Có TK “Phải trả người bán” Có Tk “Khấu hao luỹ kế” Có TK ……… Sinh viên: Trần Thị Loan 12 Lớp: KT13042 Đề án môn học GVHD: Trương Hồng Phương -Phân bổ chi phí sản xuất chung cho các công việc hoặc quá trình sản xuất: Nợ Tk “Tổng hợp sản xuất” Có Tk “Chi phí sản xuất chung” -Thực hiện các bút toán khoá sổ để xác định chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: +Bút toán 1: Nợ Tk “tổng hợp sản xuất” Có Tk “Sản phẩm dở dang”: giá trị sản phẩm dở dang đầy kỳ Có Tk “Nguyên vật liệu”: giá trị nguyên, vât liệu mua trong kỳ Có TK “Chi phí Mua NVL”: Chi phí vân chuyển vật liệu mua trong kỳ. +Bút toán 2: Nợ Tk “Sản phẩm dở dang”: Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ Nợ Tk “Nguyên, vật liệu”: Giá trị nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ Có TK “Tổng hợp sản xuất” -Phản ánh giá vốn thành phẩm tiêu thụ trong kỳ. Nợ TK “Thành phẩm”: Giá trị thành phẩm tồn kho cuối k ỳ Nợ TK “Giá vốn hàng bán”: Giá vốn của thành phẩm tiêu thụ trong kỳ Có TK “Thành phẩm”: Thành phẩm tồn kho đầu kỳ Có TK “Tổng hợp sản xuất” Sinh viên: Trần Thị Loan 13 Lớp: KT13042 Đề án môn học GVHD: Trương Hồng Phương Sơ đồ: Hạch toán chi phí sản xuất theo hệ thống kiểm kê định kỳ Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ Tk “NVL” Tk “Tổng hợp sản xuất” Giá trị NVL tồn kho đầu kỳ TK “Giá vốn hàng bán” Tk “S.phẩm dở dang Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ TK “Mua NVL” Giá trị NVL mua trong kỳ TK “CP mua NVL” Cp mua NVL trong kỳ TK “Ph ải tr ả CNV” Cp nhân công trực tiếp Tk “CPSX chung Chi phí nhân công gián tiếp CP SX chung TK “Dự trữ cho nhà máy “ Cp Vl gián tiếp Tk “Khấu hao luỹ kế Khấu hao TSCĐ dùng cho sản xuất Sinh viên: Trần Thị Loan 14 Lớp: KT13042 Đề án môn học GVHD: Trương Hồng Phương 1.2.1.2. Hạch toán chi phí thời kỳ: a.Tài khoản sử dụng: Để hạch toán chi phí thời kỳ kế toán có thể áp dụng một trong hai phương pháp sau: (1) Mở hai tài khoản chi phí bán hàng và tài khoản chi phí quản lý (2) Không mở riêng hai tài khảon Chi phí bán hàng và chi phí quản lý mà xây xựng các tài khoản để tập hợp vừa theo công dụng, vừa theo nội dung của chi phí. b.Trình tự hạch toán: Thông thường các chi phí quản lý, chi phí bán hàng được xác định khi kế toán thực hiện các bút toán điều chỉnh cuối kỳ. *Nếu không sử dụng tài khoản Chi phí bán hàng và tài khoản chi phí quản lý, kế toán tập hợp riêng từng loại chi phí theo từng nội dung và mục đích cụ thể, ví dụ như: -Phản ánh chi phí tiền lương nhân viên bán hàng: Nợ Tk “Chi phí nhân viên bán hàng” Có Tk “Phải trả công nhân viên” -Phản ánh chi phí nhân viên quản lý Nợ TK “Chi phí nhân viên quản lý” Có TK “Phải trả công nhân viên” -Trích khấu hao tài sản cố định dùng cho bán hàng: Nợ Tk “Chi phí khấu hao thiết bị bán hàng” Có TK “Khấu hao luỹ kế - thiết bị bán hàng” *Nếu sử dụng tài khoản “Chi phí bán hàng” và tài khoản “Chi phí quản lý”, căn cứ vào mục đích sử dụng chi phí kế toán ghi: Nợ Tk “Chi phí bán hàng” Sinh viên: Trần Thị Loan 15 Lớp: KT13042 Đề án môn học GVHD: Trương Hồng Phương Nợ TK “Chi phí quản lý” Có Tk “Phải trả công nhân viên” Có TK “Phải trả người bán” Có TK “Khấu hao luỹ kế” Có Tk … Các tài khoản chi phí này, cuối kỳ được khóa sổ chuyển sang tài khoản “Tổng hợp thu nhập” để xác định kết quả kinh doanh. 1.2.2. Phương pháp hạch toán chi phí ở các nước Tây Âu: a. Mua nguyên, vật liệu, hàng hoá: -Trong kế toán pháp, phương pháp hạch toán hàng tồn kho là KKĐK, do đó khi mua NVL, hàng hoá, các loại vật liệu không dự trữ được ……phải sử dụng Tk 60 – Mua và sử dụng các, các Tk chi tiết như sau: 601 – Mua nguyên vật liệu 602 – Mua các loại dự trữ sản xuất khác 604 – Mua công trình nghiên cứu 605 – Mua máy móc thiết bị, đồ trang bị 606 – Mua hàng hóa 609 – Mua hàng hoá 609 - Giảm giá, bớt giá, hồi khấu nhà cung cấp chấp thuận -Trình tự hạch toán : Tk 60 - Kế toán hàng tồn kho và Tk 40 – Nhà cung cấp. Để tiện theo dõi trong phần này chỉ nêu phương pháp hạch toán chủ yếu: +Khi mua NVL, hành hoá sử dụng ngay: Nợ TK 601,602, 604, 605, 606, 607… Nợ Tk 4456 – TVA trả hôn Nhà nước Có Tk 512, 531 Có TK 401, 403. Sinh viên: Trần Thị Loan 16 Lớp: KT13042 Đề án môn học GVHD: Trương Hồng Phương + Khi mua NVL, hàng hoá được nhà cung cấp giảm gi, hồi khấu ngoài hoá đơn: Nợ Tk 512, 531, 401. Có TK 4456 – TVA trả hộ Nhà nước Có TK 609 - Giảm giá, bớt giá hòi khấu nhf cung cấp chấp thuận + Cuối năm, kết chuyển: Nợ TK 609 - Giảm giá, bớt giá, hồi khấu nhà cung cấp chấp thuận Có Tk 601, 607 b. Chi phí dịch vụ mua ngoài * TK sử dụng: Tk 61 - Dịch vụ mua ngoài, dùng để ghi nhận các chi phí trả cho người thứ ba về công tác, dịch vụ đã thực hiện cho Doanh Nghiệp như các chi phí thanh toán cho tiểu thầu, chi phí bảo hiểm, thuê tài sản, chi phí nghiên cứu sưu tầm, chi phí tu bổ sửa chữa …..Tk 61 được chi tiết: 611 – Chi phí tiểu thầu về mua trả góp 612 - Tiền thuê mướn 614 - Tiền thuê mướn 615 – Chi phí tu bổ sửa chữa 616 – Chi phí bảo hiểm 617 – Chi phí nghiên cứu sưu tầm 618 – Chi phí khác 619 - Giảm giá, bớt giá, hồi khấu nhận được về các dịch vụ mua ngoài *Trình tự hạch toán: +Khi thanh toán các dịch vụ mua ngoài: Nợ TK 611- 618 Nợ Tk 4456 – TVA trả hộ NN (nếu có) Sinh viên: Trần Thị Loan 17 Lớp: KT13042 Đề án môn học GVHD: Trương Hồng Phương Có TK 512, 531, 401…. +Nếu được giảm giá, bớt giá, hồi khấu… Nợ Tk 512, 513, 401…… Có TK 4456 – TVA trả hộ NN Có TK 619 - Giảm giá, bớt giá, hồi khấu…. +Cuối năm kết chuyển: Nợ TK 619 - Giảm giá, bớt giá, hồi khấu. Có TK 611 – 618 c. Chi phí mua ngoài khác: *Tk sử dụng: Tk sử dụng Tk 62 – Các dịch vụ mua ngoài khác. Ghi nhận các chi phí trả cho người thứ ba như tiền lương thuê ngoài , hoa hồng môi giới, chi phí quảng cáo, chi phí vận chuyển, chi phí bưu điện, lệ phí ngân hàng....Tk 62 sử dụng các TK chi tiết sau: 612 - Tiền lương nhân viên ngoài Doanh Nghiệp 622 - Tiền thù lao cho người trung gian + Tiền hoa hồng và môi giới mua hàng +Tiền công quản lý công nợ (Các khoản thanh toán và dịch vụ, quản lý kế toán, đòi nợ, bảo đảm, hoa hồng cho người tài trợ….) 623 – Chi phí quảng cáo, xuất bản, xã giao, quà tặng cho khách hàng 624 – Chi phí vận chuyển hàng mua hàng bán 625 - Chi phí dời chỗ, đi công tác, tiếp tân 626 - Chi phí bưu điện và viễn thông 627 – Chi phí dịch vụ ngân hàng 628 – Chi phí khác 629 - Giảm giá, bớt giá, hồi khấu nhận được về các dịch vụ mua ngoài khác Sinh viên: Trần Thị Loan 18 Lớp: KT13042 Đề án môn học GVHD: Trương Hồng Phương *Trình tự hạch toán: +Khi thanh toán dịch vụ mua ngoài khác Nợ TK 621, 628 - Tuỳ theo từng loại chi phí Nợ Tk 4456 – TVA trả hộ NN (nếu có) Có TK 512, 531, 401……. +Nếu được giảm giá, bớt giá, hồi khấu Nợ TK 512, 531, 401 Có TK 4456 – TVA trả hộ NN (nếu có) Có TK 629 - Giảm giá, bớt giá, hồi khấu nhận được về các dịch vụ mua ngoài khác +Cuối năm kết chuyển Nợ TK 629 - Giảm giá, bớt giá, hồi khấu nhận được về các dịch vụ mua ngoài khác Có Tk 621 – 628 - Tuỳ theo từng loại chi phí d. Chi phí về thuế: *TK sử dụng: Sử dụng TK 63 - Thuế, đảm phụ và các khoản phải nộp tương tự: Ghi nhận các thuế, lệ phí cho cơ quan thuế vụ và cơ quan khác như thuế môn bài, thuế trước bạ, thuế lương bổng, thuế tập nghề, thuế di chuyển tài sản…..TK 63 bao gồm các tài khoản chi tiết sau: 631 - Thuế, đảm phụ và các khoản nộp tương tự trên tiền công, thuế lương bổng, thuế tập nghề (Cơ quan thuế vụ). 633 - Thuế, đảm phụ và các khoản phải nộp tương tự trên tiền công: Thuế vận chuyển (cơ quan khác) 635 - Thuế đảm phụ và các khoản phải nộp tương tự khác: thuế nghề nghiệp, thuế địa ốc, thuế doanh thu..(cơ quan thuế vụ) Sinh viên: Trần Thị Loan 19 Lớp: KT13042 Đề án môn học GVHD: Trương Hồng Phương 637 - Thuế, đảm phụ và các khoản phải nộp tương tự: thuế nộp cho cơ quan công quyền quốc tế, thuế đóng góp ở nước ngoài, đóng góp bổ sung vào chi phí của công ty..(cơ quan khác) *Trình tự hạch toán: +Nếu nộp thuế không chia theo định kỳ: Nợ Tk 631, 637 - Tuỳ theo từng loại hình thuế Có Tk 512,531 +Nếu nộp thuế chia theo định kỳ (ví dụ Thuế doanh thu): .Nhận được giấy báo của cơ quan thuế: Nợ TK 631-637 - Tuỳ theo từng loại thuế Có TK 445 – Nhà nước- Thuế doanh thu .Từng kỳ nộp thuế: Nợ TK 445 – Nhà nước - Thuế doanh thu Có TK 512,531 +Riêng thuế GTGT có hai loại: .Thuế GTGT không thu hồi được gọi là thuế doanh thu hạch toán giống như trên .Thuế GTGT thu hồi được (Tức là sẽ được khấu trừ) loại thuế này được ghi vào chi phí thuế, khi mua hàng hạch toán vào TK 4456 – TVA trả hộ NN, khi bán hàng hạch toán vào TK 4457 – TVA thu hộ NN, từ đó xác định số thuế GTGT phải nộp trên TK 4455 – TVA phải nộp NN e.Chi phí nhân viên: Tk 64 – Chi phí nhân viên. Có các TK cấp hai sau: 641 – Thù lao nhânviên 644 – Thù lao cho chủ nhân 645 – Chi phí an ninh xã hội dự phòng 646 - Phần đóng góp xã hội của bản thân chủ nhân Sinh viên: Trần Thị Loan 20 Lớp: KT13042
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan