Tài liệu Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh hải dương đến năm 2020 định hướng đến 2030

  • Số trang: 146 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 580 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương đến năm 2020 định hướng đến 2030
Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn GTVT tØnh H¶i D−¬ng ®Õn 2020 vµ ®Þnh h−íng ®Õn 2030 më ®Çu • Sự cần thiết lập quy hoạch. Hải Dương là một tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng ñiểm Bắc bộ, nằm giữa tam giác phát triển kinh tế (Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh) tiếp giáp với 6 tỉnh, thành phố như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Hưng Yên. Vị trí của Hải Dương có nhiều hướng tác ñộng mang tính liên vùng, có vai trò quan trọng làm cầu nối thủ ñô Hà Nội với thành phố cảng Hải Phòng, thành phố du lịch Hạ Long. Với tiềm năng, thế mạnh sẵn có; ñược ðảng và Nhà nước quan tâm chỉ ñạo, ñược các Bộ, ngành Trung ương giúp ñỡ, ðảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh ñã phát huy truyền thống ñoàn kết và cách mạng, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, liên tục phấn ñấu ñạt ñược nhiều tiến bộ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển KTXH. Hạ tầng KTXH ngày càng ñược quan tâm ñầu tư, ñã ñáp ứng bước ñầu cho phát triển kinh tế và phục vụ ñời sống của nhân dân. Sản xuất công nghiệp, dịch vụ tăng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng phát triển công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. ðời sống của ñại bộ phận nhân dân ñược cải thiện; công tác xoá ñói giảm nghèo ñạt kết quả cao, ñáp ứng yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị và ổn ñịnh xã hội. Trong những năm qua tỉnh Hải Dương ñã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý và ñầu tư phát triển hệ thống GTVT của tỉnh. Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Hải Dương ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020 ñã ñược Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương phê duyệt tại quyết ñịnh số 1909/2005/Qð-UB ngày 06/5/2005 và ñã triển khai thực hiện. Kể từ ñó ñến nay, tình hình phát triển KTXH, hạ tầng kỹ thuật của cả nước nói chung và Hải Dương nói riêng, cũng như các tỉnh lân cận trong vùng ñã có nhiều thay ñổi lớn. Một số quan ñiểm, phương hướng phát triển và một số vấn ñề nêu ra trong quy hoạch không còn phù hợp với tình hình hiện tại và triển vọng sắp tới, khi Hải Dương ñã là một tỉnh có nhiều tiềm năng và ñiều kiện phát triển nhanh, mạnh, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và phát triển dịch vụ, với khả năng ñô thị hoá cao. Năm 2020 ñược dự báo là mốc thời gian quan trọng ñể Việt Nam “cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện ñại”. Năm 2020 cũng là mốc thời gian ñủ ñể tạo dựng hạ tầng kinh tế – kỹ thuật, ñưa Hải Dương trở thành một tỉnh có nền công nghiệp và dịch vụ phát triển. Ở cấp trung ương, một số quy hoạch phát triển GTVT ñã ñược Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt quy hoạch ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030: Quyết ñịnh số 35/2009/Qð- TTg ngày 3/3/2009 về việc “ Phê duyệt ñiều chỉnh Chiến lược GTVT ñến năm 2020, tầm nhìn ñến 2030”; Së GTVT H¶i D−¬ng - ViÖn ChiÕn l−îc vµ Ph¸t triÓn GTVT (TDSI) 1 Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn GTVT tØnh H¶i D−¬ng ®Õn 2020 vµ ®Þnh h−íng ®Õn 2030 Quyết ñịnh số 1686/Qð- TTg ngày 20/11/2008 về việc “ Phê duyệt Chiến lược phát triển GTVT ñường sắt Việt Nam ñến năm 2020 và tầm nhìn ñến năm 2050”; Quyết ñịnh số 13/2008/Qð- BGTVT ngày 06/8/2008 về việc “Phê duyệt ðiều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển tổng thể phát triển GTVT ñường thuỷ nội ñịa Việt Nam ñến năm 2020”; Quyết ñịnh số 1436/Qð-TTg, ngày 10/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “ ðiều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT ñường sắt Việt Nam ñến năm 2020, tầm nhìn ñến năm 2030”; Quyết ñịnh số 1327/Qð-TTg, ngày 24/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển GTVT ñường bộ Việt Nam ñến năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030”. Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Hải Dương ñược phê duyệt trước ñây có mốc thời ñiểm ñến 2010, chỉ ñịnh hướng ñến 2020, hầu hết các mục tiêu của quy hoạch ñược duyệt ñã ñược thực hiện và hoàn thành trong giai ñoạn 2006-2009, trong ñó có ñầu tư xây dựng các tuyến ñường tỉnh và các tuyến quốc lộ, ñường cao tốc và phát triển mạng lưới vận tải. Tuy nhiên trong thời gian thực hiện quy hoạch do nguồn lực có hạn nên việc ñầu tư xây dựng còn chưa ñồng bộ, nguồn vốn cho công tác ñầu tư xây dựng GTVT theo quy hoạch mới chỉ ñáp ứng ñược một phần nên có hạn chế nhất ñịnh ñến kết quả thực hiện chung. Trước thực tế ñó, ñể ñáp ứng yêu cầu phát triển KTXH của tỉnh Hải Dương ñến năm 2020 và những năm tiếp theo, việc lập “Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Hải Dương ñến năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030” là rất cần thiết. • Căn cứ lập quy hoạch. - Các căn cứ ñược sử dụng ñể lập quy hoạch phát triển GTVT là những quy ñịnh chung về luật pháp, chính sách của nhà nước, cũng như chiến lược và quy hoạch các ngành, các lĩnh vực có liên quan trong giai ñoạn quy hoạch. Các căn cứ chủ yếu làm cơ sở lập quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Hải Dương như sau: - Quy hoạch phát triển KTXH của cả nước; - Quy hoạch phát triển KTXH tỉnh Hải Dương ñến năm 2020. - Quy hoạch phát triển KTXH của các vùng liên quan; - Quy hoạch phát triển các ngành, các lĩnh vực có liên quan; - Quy hoạch chung xây dựng vùng thủ ñô Hà Nội; - Quy hoạch sử dụng ñất tỉnh Hải Dương ñến năm 2015 và ñịnh hướng ñến năm 2020, kế hoạch sử dụng ñất giai ñoạn 2010-2015; - Quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Hải Dương ñến năm 2015, quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương giai ñoạn 2006-2020. Quy hoạch phát triển nông nghiệp, quy hoạch thủy lợi và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hải Dương ñến năm 2020; Së GTVT H¶i D−¬ng - ViÖn ChiÕn l−îc vµ Ph¸t triÓn GTVT (TDSI) 2 Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn GTVT tØnh H¶i D−¬ng ®Õn 2020 vµ ®Þnh h−íng ®Õn 2030 - Quy hoạch phát triển KT-XH các huyện, thành phố, thị xã, quy hoạch chung xây dựng ñô thị và quy hoạch các khu chức năng; - Các Nghị ðịnh, Quyết ñịnh của Chính phủ về các vấn ñề liên quan ñến KTXH của ñịa phương, ñặc biệt là chiến lược, quy hoạch phát triển ngành GTVT, Quy hoạch phát triển GTVT ñường bộ, ñường sắt, ñường thuỷ nội ñịa, ñường biển, hàng không, cụ thể như sau: Quyết ñịnh số 35/2009/Qð- TTg ngày 3/3/2009 về việc “ Phê duyệt ñiều chỉnh Chiến lược GTVT ñến năm 2020, tầm nhìn ñến 2030”; Quyết ñịnh số 1686/Qð- TTg ngày 20/11/2008 về việc “ Phê duyệt Chiến lược phát triển GTVT ñường sắt Việt Nam ñến năm 2020 và tầm nhìn ñến năm 2050”; Quyết ñịnh số 13/2008/Qð- BGTVT ngày 06/8/2008 về việc “Phê duyệt ðiều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển tổng thể phát triển GTVT ñường thuỷ nội ñịa Việt Nam ñến năm 2020”; Quyết ñịnh số 1436/QðTTg, ngày 10/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “ ðiều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT ñường sắt Việt Nam ñến năm 2020, tầm nhìn ñến năm 2030”; Quyết ñịnh số 1327/Qð-TTg, ngày 24/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển GTVT ñường bộ Việt Nam ñến năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030”; - Các Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Quyết ñịnh của UBND tỉnh liên quan ñến phát triển KTXH, phát triển GTVT, các quy hoạch chuyên ngành trong tỉnh: Văn bản số 1266/UBND-VP ngày 9/9/2009; -Các số liệu thống kê, khảo sát, ñiều tra cơ bản về các lĩnh vực có liên quan ở ñịa phương và trong phạm vi cả nước; - Các nghiên cứu của các tổ chức quốc tế ñã thực hiện liên quan ñến phát triển KTXH của ñịa phương và các vùng lân cận, cũng như các dự án về phát triển GTVT; - Nghị ñịnh số 92/2006/Nð-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển KTXH. Trong Nghị ñịnh này quy ñịnh trách nhiệm và trình tự lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội cả nước, các vùng, các tỉnh, thành phố cho tới các cấp quận, huyện và thị xã; trong ñó bao gồm quy hoạch phát triển các ngành, các lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu; - Nghị ñịnh số 04/2008/Nð-CP ngày 11/01/2008 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 92/2006/Nð-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển KTXH; - Quyết ñịnh số 281/2007/Qð-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ KH-ðT về việc ban hành ñịnh mức chi phí lập quy hoạch, thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 1/7/2008 của Bộ KH-ðT; - Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24/02/2010 Quy ñịnh về quản lý và bảo vệ KCHT giao thông ñường bộ; - Quyết ñịnh phê duyệt ñề cương nhiệm vụ quy hoạch số 209/Qð-UBND ngày 21/01/2010 của UBND tỉnh. Së GTVT H¶i D−¬ng - ViÖn ChiÕn l−îc vµ Ph¸t triÓn GTVT (TDSI) 3 Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn GTVT tØnh H¶i D−¬ng ®Õn 2020 vµ ®Þnh h−íng ®Õn 2030 • ðối tượng, phạm vi nghiên cứu. - Phạm vi nghiên cứu: toàn bộ phạm vi hành chính tỉnh Hải Dương và các tỉnh lân cận. - ðối tượng nghiên cứu là toàn bộ hệ thống GTVT tỉnh Hải Dương bao gồm: KCHT giao thông, vận tải và dịch vụ vận tải, công nghiệp GTVT trên ñịa bàn tỉnh. • Mục tiêu và nhiệm vụ quy hoạch. Mục tiêu: Nghiên cứu lập quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Hải Dương ñến năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030 nhằm ñáp ứng yêu cầu phát triển KTXH của tỉnh (ñảm bảo phát triển GTVT phải ñi trước một bước ñể tạo ñà cho phát triển KTXH). GTVT là bộ phận rất quan trọng của KCHT, vì vậy phát triển GTVT phù hợp với ñịnh hướng phát triển KTXH của tỉnh, ñồng thời ñảm bảo liên kết với vùng và cả nước. Nhiệm vụ lập quy hoạch GTVT: - Nghiên cứu quy hoạch phát triển KCHT giao thông ñường bộ, ñường sắt và ñường thuỷ nội ñịa. + Về ñường bộ tập trung vào hệ thống ñường cao tốc, quốc lộ, ñường tỉnh (bao gồm cả công trình trên ñường như cầu,..); giao thông tĩnh, hệ thống bến bãi ñỗ xe liên tỉnh, nội tỉnh, tổng thể về giao thông các huyện, thành phố, giao thông nông thôn. + Về ñường sắt tập trung vào mạng ñường sắt quốc gia và các ga ñường sắt trên ñịa bàn Hải Dương; + Về ñường thuỷ nội ñịa tập trung vào các tuyến ñường thuỷ nội ñịa có khai thác vận tải, trong ñó có hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải, các bến bãi phục vụ vận tải. - Nghiên cứu quy hoạch vận tải (phương tiện vận tải, luồng tuyến vận tải, dịch vụ vận tải,...) - Quy hoạch công nghiệp GTVT trên ñịa bàn tỉnh. - Quản lý khai thác cơ sở hạ tầng, bảo trì ñường bộ, công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực xây dựng CSHT, khai thác vận tải, kiểm ñịnh chất lượng phương tiện. - Kiến nghị các giải pháp ñể thực hiện quy hoạch (giải pháp về huy ñộng vốn, phân kỳ thực hiện, ñảm bảo ATGT,...). Së GTVT H¶i D−¬ng - ViÖn ChiÕn l−îc vµ Ph¸t triÓn GTVT (TDSI) 4 Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn GTVT tØnh H¶i D−¬ng ®Õn 2020 vµ ®Þnh h−íng ®Õn 2030 PhÇn I HiÖn tr¹ng giao th«ng vËn t¶i tØnh H¶i D−¬ng 1.1. Hiện trạng phát triển kinh tế – xã hội. 1.1.1. ðiều kiện tự nhiên. • Vị trí ñịa lý-kinh tế. Hải Dương là tỉnh thuộc ñồng bằng sông Hồng, nằm trong vùng Kinh tế trọng ñiểm Bắc Bộ có vị trí ñiểm cực bắc tại 21015’ ñộ vĩ bắc, ñiểm cực nam tại 200 36’ ñộ vĩ bắc; ñiểm cực ñông tại 106036’ ñộ kinh ñông; ñiểm cực tây tại 106006’ ñộ kinh ñông. Hải Dương tiếp giáp với 6 tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Bình, Hưng Yên và Hải Phòng. Với trí ñịa lý thuận lợi, ñiều kiện tự nhiên ưu ñãi lại có nhiều tuyến giao thông quan trọng và huyết mạch chạy qua thuộc 2 trục hành lang kinh tế: Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng, Quảng Ninh. • ðặc ñiểm ñịa hình. Tổng diện tích tự nhiên của Hải Dương là 165.477 ha. Trong ñó: Diện tích ñất nông nghiệp là 106.577ha chiếm 64,42%, ñất phi nông nghiệp là 58.165 ha chiếm 35,15% còn lại là ñất chưa sử dụng với diện tích 375 ha chiếm khoảng 0,44% diện tích. ðịa hình nghiêng và thấp dần từ Tây Bắc xuống ðông Nam. Phía ðông của tỉnh có một số vùng trũng, thường bị ảnh hưởng của thuỷ triều và bị ngập vào mùa mưa. ðịa hình của tỉnh ñược chia ra làm hai vùng chính: vùng ñồi núi chiếm khoảng 11% diện tích ñất tự nhiên bao gồm diện tích một phần thị xã Chí Linh và huyện Kinh Môn, chủ yếu là ñồi, núi thấp phù hợp với việc xây dựng các cơ sở công nghiệp, du lịch và trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ và các loại cây công nghiệp. Vùng ñồng bằng bao gồm các huyện, thị còn lại có ñộ cao trung bình khoảng từ 3- 4 m so với mực nước biển, ñất ñai bằng phẳng, màu mỡ phù hợp với việc trồng cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày. Với phần lớn diện tích vùng ñồng bằng với thổ nhưỡng ñặc trưng của vùng ñồng bằng sông Hồng, Hải Dương có thể ña dạng hoá và phát triển thế mạnh trong việc trồng và chế biến nhiều loại nông sản khác nhau, bên cạch ñó có thể xem xét và trồng một số loại cây công nghiệp khác. • ðặc ñiểm khí hậu, thuỷ văn. Hải Dương nằm trong vùng nhiệt ñới khí hậu gió mùa, nóng ẩm, ñược chia thành 4 mùa rõ rệt. Nhiệt ñộ trung bình hàng năm là 230C, thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng. Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1100-1800mm. Tuy nhiên lượng mưa phân bố không ñều, tập trung vào tháng 6, 7, 8 dễ gây úng lụt, ảnh hưởng không tốt ñến vận tải, dân sinh và sản xuất. ðộ ẩm không khí trung bình cao từ 78-87%, các tháng có ñộ ẩm cao nhất là tháng 3 và tháng 4 lên tới 89 Së GTVT H¶i D−¬ng - ViÖn ChiÕn l−îc vµ Ph¸t triÓn GTVT (TDSI) 5 Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn GTVT tØnh H¶i D−¬ng ®Õn 2020 vµ ®Þnh h−íng ®Õn 2030 - 92%. ðặc biệt, về mùa ñông mưa nhỏ rất thuận lợi cho việc phát triển cây rau màu thực phẩm, nhất là rau xuất khẩu. • Tài nguyên kháng sản Hải Dương không phải là tỉnh có nhiều loại tài nguyên khoáng sản, nhưng lại có một số loại khoáng sản có trữ lượng lớn, chất lượng tốt, có giá trị kinh tế cao, là nguyên liệu ñầu vào ñể sản xuất các loại vật liệu xây dựng như: ðá vôi; cao lanh, sét chịu lửa... Ngoài ra còn có một số nguyên vật liệu khác như: ñá, cát, sỏi, than bùn, ñất sét, bô xít, thuỷ ngân. ðây là nguồn tài nguyên lớn phục vụ công nghiệp vật liệu xây dựng. Các tài nguyên như: ñá vôi, xi măng, ñất sét, than ñá, cao lanh tập trung chủ yếu ở khu vực ðông Bắc của tỉnh. Với các ñiều kiện như trên, Hải Dương trong tương lai sẽ hội ñủ các yếu tố ñể có thể xây dựng và phát triển một hệ thống giao thông hiện ñại, ñồng bộ nhằm ñáp ứng nhu cầu vận tải hàng hoá, hành khách ngày càng tăng, qua ñó phục vụ tốt cho quá trình phát triển kinh tế, ñưa Hải Dương thành một trong các tỉnh phát triển của vùng KTTð phía bắc. 1.1.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội. • Tổ chức hành chính Tính ñến thời ñiểm hiện tại tỉnh Hải Dương có 12 huyện, thị xã và thành phố bao gồm: thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh và các huyện Nam Sách; Kinh Môn; Kim Thành; Thanh Hà; Cẩm Giàng; Bình Giang; Gia Lộc; Tứ Kỳ; Ninh Giang; Thanh Miện. • Dân số, lao ñộng. Dân số toàn tỉnh theo số liệu tổng ñiều tra dân số 01/4/2009 là 1.703.492 người, trong ñó dân số ñô thị là 324.930 người, chiếm 19,1%, dân số nông thôn là 1.378.562 người, chiếm 80,9%, tỷ lệ tăng dân số là 0,3%. Ước tính dân số năm 2010 toàn tỉnh có 1.715.989 người, trong ñó dân số thành thị là 374,429 người, chiếm 21,8%, dân số nông thôn 1.341.560 người, chiếm 78,2%. Tốc ñộ tăng dân số dân số bình quân trong giai ñoạn 2000 - 2010 của toàn tỉnh là 0,3%/năm. Lực lượng lao ñộng ñang làm việc trong các ngành kinh tế năm 2010 là 971.600 người, trong ñó lao ñộng nông lâm thuỷ sản chiếm 54,5%; công nghiệp xây dựng chiếm 27,3%; dịch vụ chiếm 18,2%. Lao ñộng có việc làm hiện ñang làm việc tại các ngành trong nền kinh tế quốc dân tăng khá, song cơ cấu còn chưa hợp lý. Số lao ñộng làm việc tại các ngành công nghiệp – xây dựng, dịch vụ ñã có bước tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn còn khá khiêm tốn, tỷ lệ lao ñộng ở khu vực nông thôn vẫn còn khá cao khoảng 60%. Nguồn lao ñộng làm việc trong các ngành kinh tế hàng năm tuy có tăng. Tuy nhiên, tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo mới ñạt khoảng 40%. • Hiện trạng phát triển kinh tế Së GTVT H¶i D−¬ng - ViÖn ChiÕn l−îc vµ Ph¸t triÓn GTVT (TDSI) 6 Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn GTVT tØnh H¶i D−¬ng ®Õn 2020 vµ ®Þnh h−íng ®Õn 2030 Cùng với sự tăng trưởng của kinh tế cả nước, kinh tế Hải Dương ñã có bước tăng trưởng cao. Tốc ñộ tăng trưởng GDP trong giai ñoạn 2000 -2010 ñạt 10,31%. GDP theo giá trị hiện hành năm 2000 là 6.175 tỷ ñồng, năm 2010 là 30.732 tỷ ñồng. Cơ cấu kinh tế của Hải Dương trong những năm qua có sự chuyển biến tích cực theo hướng tỷ trọng ngành nông, lâm, thuỷ sản giảm dần và tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Nếu như năm 2000 ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm tỷ trọng 34,8% thì năm 2010 ngành này chỉ còn chiếm 23%, năm 2000 ngành công nghiệp xây dựng có tỷ trọng 37,20%, năm 2010 tỷ trọng ngành này 45,28 %, ngành dịch vụ năm 2000 có tỷ trọng 28% năm 2010 là 31,73%. Nông, lâm, thuỷ sản: Giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản có mức tăng trưởng 3,45% trong giai ñoạn 2000 -2010 với giá trị năm 2000 là 2.943.217 triệu ñồng, năm 2010 là 4.133.000 triệu ñồng. Trong ngành nông, lâm, thuỷ sản thì ngành thuỷ sản có tốc ñộ tăng trưởng mạnh nhất với tốc ñộ tăng trưởng bình quân 11,75%, tiếp ñó là ngành nông nghiệp với tốc ñộ 2,85% cuối cùng ngành lâm nghiệp có tốc ñộ tăng trưởng 0,78%. Trong ngành nông, lâm,thuỷ sản tỷ trọng của ngành nông nghiệp vẫn chiếm vai trò chủ ñạo, tỷ trọng lĩnh vực này thường xuyên chiếm hơn 90%, khu vực lâm nghiệp có tỷ trọng khá thấp chiếm chưa tới 1% trong tổng số, lĩnh vực thuỷ sản tỷ trọng thay ñổi theo hướng tăng dần tuy nhiên, tỷ trọng mới ñạt khoảng 10%. Các sản phẩm nông, lâm nghiệp thuỷ sản của tỉnh chủ yếu vẫn là lúa, rau ñậu, cây ăn quả, gia cầm, gia súc như: trâu, bò, lợn, gà... Công nghiệp. Công nghiệp ñóng vai trò rất quan trọng ñối với việc phát triển kinh tế mỗi ñịa phương. Trong những năm gần ñây việc phát triển công nghiệp của Hải Dương ñã có những bước tiến lớn. Hiện tại, ñã có nhiều khu công nghiệp phát triển với quy mô vừa và lớn trên ñịa bàn tỉnh. Công nghiệp trong giai ñoạn qua có bước tăng trưởng vượt bậc, tốc ñộ tăng trưởng thời kỳ 2000 - 2010 ñạt 17,92% năm. ðóng góp vào sự tăng trưởng mạnh mẽ này, khu vực kinh tế ngoài nhà nước và khu vực vực kinh tế có vốn ñầu tư nước ngoài có vị trí và ý nghĩa rất lớn. Tốc ñộ tăng trưởng của khối kinh tế ngoài nhà nước là 23,02%, khu vực có vốn ñầu tư nước ngoài tăng 34,74%. Bên cạnh sự tăng trưởng mạnh của hai khu vực trên khu vực kinh tế nhà nước tốc ñộ tăng trưởng còn chậm (ñặc biệt tại bộ phận kinh tế ñịa phương còn tăng trưởng âm - 4,87%) Các sản phẩm công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh tương ñối phong phú và ña dạng, các sản phẩm này thuộc ba nhóm ngành chính: công nghiệp khai thác như: Khai thác ñá, khai thác các loại mỏ; ngành công nghiệp chế biến như: sản Së GTVT H¶i D−¬ng - ViÖn ChiÕn l−îc vµ Ph¸t triÓn GTVT (TDSI) 7 Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn GTVT tØnh H¶i D−¬ng ®Õn 2020 vµ ®Þnh h−íng ®Õn 2030 xuất thực phẩm và ñồ uống, dệt, sản xuất trang phục, chế biến gỗ... công nghiệp sản xuất và phân phối ñiện, nước,... Thương mại, Dịch vụ. Sự phát triển của nền kinh tế thị trường cùng với nhiều chính sách mới trong lĩnh vực thương mại ñược ban hành ñã làm cho thị trường Hải Dương có nhiều thay ñổi, hàng hoá ña dạng và phong phú. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ trên ñịa bàn tỉnh liên tục tăng. Tốc ñộ tăng trưởng trong thời kỳ 2000 2010 ñạt 16,14% Cùng với sự phát triển KTXH hoạt ñộng thương mại của tỉnh nói chung và tổng mức lưu chuyển hàng hoá nói riêng trên ñịa bàn tỉnh không ngừng phát triển cả về quy mô, khối lượng lẫn giá trị. Với sự ra ñời của nhiều chính sách khuyến khích phát triển nên cơ cấu lưu chuyển hàng hoá trong thời gian vừa qua có sự dịch chuyển ñáng kể. Tỷ trọng kinh tế từ khu vực ngoài nhà nước ngày càng chiếm một tỷ trọng lớn và có tốc ñộ phát triển khá cao, trong khi ñó kinh tế từ khu vực nhà nước tuy có tăng nhưng với tốc ñộ thấp hơn. Nếu phân theo cơ cấu hiện tại, trong tổng mức bán lẻ và doanh thu trên ñịa bàn tỉnh thì khu vực thương mại chiếm tỷ trọng chủ yếu với 83%, khu vực khách sạn, nhà hàng chiếm 8% còn lại khu vực du lịch, dịch vụ chiếm 9%. Xuất, nhập khẩu. Hoạt ñộng xuất nhập khẩu của tỉnh trong những năm qua có nhiều thuận lợi và thời cơ mới, trong những năm trở lại ñây quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các nước trên thế giới và khu vực ngày càng mở rộng. Nhà nước ta có nhiều chính sách khuyến khích xuất nhập khẩu, nhất là về xuất khẩu như: Tín dụng hỗ trợ xuất nhập khẩu, về kim ngạch xuất nhập khẩu, về thanh toán ngân hàng… nên xuất nhập khẩu của Hải Dương ñã thu ñược một số thành tựu nhất ñịnh. Xuất khẩu của Hải Dương năm 2000 ñạt 45.325 nghìn USD thì năm 2010 con số này ước ñạt 1.030.000 nghìn USD tốc ñộ tăng trưởng giai ñoạn này ñạt 36,66%. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là : da, giày, quần áo, bánh kẹo, hoá chất,... Du lịch: Hải Dương là ñịa phương có rất nhiều thế mạnh về du lịch. Với các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, các làng nghề truyến thống và các lễ hội... ñã tạo ra nét ña dạng và hấp dẫn của du lịch Hải Dương. Hoạt ñộng du lịch trong những năm vừa qua trên ñịa bàn có tốc ñộ phát triển mạnh, ñiều này ñã có tác ñộng rất lớn ñến hoạt ñộng KTXH của Hải Dương, lượng khách du lịch hàng năm ñến với Hải Dương ngày càng tăng không những làm tăng thêm mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ, mà còn làm tăng khả năng xuất khẩu hàng hoá tại chỗ ñối với các du khách nước ngoài. Së GTVT H¶i D−¬ng - ViÖn ChiÕn l−îc vµ Ph¸t triÓn GTVT (TDSI) 8 Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn GTVT tØnh H¶i D−¬ng ®Õn 2020 vµ ®Þnh h−íng ®Õn 2030 Tuy doanh thu từ hoạt ñộng du lịch còn khiêm tốn, song tốc ñộ của ngành này tăng trưởng rất cao. Trong giai ñoạn 2000 -2010 tốc ñộ tăng trưởng ñạt 94% với giá trị năm 2010 ước ñạt 930.000 triệu ñồng. Lượng khách du lịch Hải Dương cũng có mức tăng khá với 18% giai ñoạn 2000-2010 (ñặc biệt ñối với khách quốc tế, tốc ñộ tăng trưởng ước ñạt 37%). Bên cạnh những thành tựu ñã ñạt ñược trong giai ñoạn qua, ngành du lịch vẫn còn có những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Tốc ñộ phát triển còn chưa tương xứng với các tiềm năng, hiệu quả kinh tế mang ñến từ các hoạt ñộng chưa lớn, chưa tạo ra ñược các sản phẩm du lịch có chất lượng cao, chưa tạo ra ñược các tour du lịch khép kín. Tính vụ mùa trong hoạt ñộng du lịch vẫn tồn tại, các dịch vụ, sản phẩm du lịch chưa cao, chưa có khả năng thu hút khách du lịch ở lại dài ngày... 1.1. Hiện trạng giao thông vận tải. 1.2.1. Tổng quan về hệ thống giao thông vận tải của tỉnh. Hải Dương là một tỉnh có vị trí ñịa lý thuận lợi, có nhiều tuyến giao thông quan trọng chạy qua như Quốc lộ 5, QL18, QL10, QL37, QL38, ñường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Hạ Long – Móng Cái (quy hoạch), ñường sắt Hà Nội – Hải Phòng, ñường sắt Kép – Hạ Long, có nhiều tuyến sông trung ương chạy qua, ñây là ñiều kiện thuận lợi ñể Hải Dương có thể giao lưu và trao ñổi thuận lợi với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh là các tỉnh phát triển kinh tế của khu vực trọng ñiểm Bắc Bộ và cả nước. Mạng lưới giao thông ñược phân bố tương ñối hợp lý trên ñịa bàn tỉnh, có 3 phương thức vận tải là ñường bộ, ñường thuỷ nội ñịa và ñường sắt rất thuận tiện cho việc lưu thông hàng hoá và hành khách trong và ngoài tỉnh. Mạng lưới ñường bộ bao gồm quốc lộ, ñường tỉnh, ñường ñô thị và ñường giao thông nông thôn. Tổng cộng chiều dài ñường hiện có khoảng 9332 km. Mạng lưới sông ngòi phong phú là ưu thế của GTVT thuỷ tỉnh Hải Dương. Trong tỉnh có 12 tuyến sông do Trung ương quản lý dài 274,5 km gồm những sông lớn như: Sông Luộc, sông Thái Bình, sông Kinh Thầy…tạo ñiều kiện cho Hải Dương tiếp cận với các tỉnh phía bắc và lưu thông với ñường biển. Sông ñịa phương ñang quản lý có 6 tuyến dài 122 Km. 1.2.2. Hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông trong tỉnh. 1.2.2.1. Hiện trạng mạng lưới giao thông ñường bộ. Mạng lưới giao thông ñường bộ bao gồm các quốc lộ, ñường tỉnh, ñường huyện, ñường ñô thị và ñường GTNT ñược phân bố tương ñối hợp lý trên ñịa bàn với tổng số khoảng 9332 km; trong ñó: quốc lộ có 5 tuyến dài 143,6km, ñường tỉnh có 17 tuyến dài 381,06km, ñường ñô thị có 275 tuyến dài 192,73km; ñường huyện có 110 tuyến dài 432,48 km, ñường xã có tổng chiều dài 1353,28 Së GTVT H¶i D−¬ng - ViÖn ChiÕn l−îc vµ Ph¸t triÓn GTVT (TDSI) 9 Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn GTVT tØnh H¶i D−¬ng ®Õn 2020 vµ ®Þnh h−íng ®Õn 2030 km; ngoài ra còn khoảng 6829,21 km ñường thôn, xóm, ñường trên ñê và ñường ra ñồng. Biểu ñồ tỷ lệ phần trăm về số km ñường bộ toàn tỉnh Quèc lé 1,5% §−êng th«n, xãm, ra ®ång 73,2% §−êng tØnh 4,1% §−êng ®« thÞ 2,1% §−êng huyÖn 4,6% §−êng x· 14,5% (1). Hiện trạng hệ thống Quốc lộ Trên ñịa bàn tỉnh Hải Dương có 5 tuyến quốc lộ chạy qua với tổng chiều dài 143,6km, trong ñó có 121,5 km mặt ñường bê tông nhựa, 2,3 km mặt ñường bê tông xi măng và 19,8 km mặt ñường ñá dăm. Trong số 5 tuyến quốc lộ có 5 tuyến do Trung ương quản lý: QL5, QL10, QL37, QL18 và QL38; chỉ có 1 ñoạn tuyến QL37 (khoảng 30,2 km), Trung ương uỷ thác cho tỉnh quản lý. So với vùng ðồng Bằng Sông Hồng và cả nước, mật ñộ ñường quốc lộ/diện tích (100 km2) của Hải Dương cao hơn mức trung bình của vùng. Mật ñộ ñường quốc lộ/1000 dân số của Hải Hương cũng cao hơn bình quân vùng ðBSH nhưng lại thấp hơn bình quân chung của cả nước. 1. Quốc lộ 5 Quốc lộ 5 chạy cắt ngang qua tỉnh Hải Dương từ phía Tây sang phía ðông, trên ñịa phận tỉnh Hải Dương, tuyến QL5 xuất phát từ Hưng Thịnh (Km 33+720) - giáp ranh giữa Hưng Yên và Hải Dương ñến Kim Lương (Km77+830) – giáp ranh giữa Hải Phòng và Hải Dương, dài 44,1km ; QL5 là tuyến ñường quan trọng, ñóng vai trò chiến lược trong vùng trọng ñiểm Bắc Bộ, nối thủ ñô Hà Nội với các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng; trên ñịa phận tỉnh, tuyến ñi qua nhiều khu trung tâm và khu dân cư ñông ñúc, ñặc biệt là trung tâm (thị trấn) các huyện Cẩm Giàng, thành phố Hải Dương và Kim Thành. Tuyến cắt qua nhiều quốc lộ và ñường tỉnh: QL38, QL37, ðT394, ðT391, ðT399, ðT390, ðT390B, ðT389 và ðT388. Së GTVT H¶i D−¬ng - ViÖn ChiÕn l−îc vµ Ph¸t triÓn GTVT (TDSI) 10 Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn GTVT tØnh H¶i D−¬ng ®Õn 2020 vµ ®Þnh h−íng ®Õn 2030 Tình trạng kỹ thuật: ðoạn tuyến qua ñịa bàn tỉnh Hải Dương ñạt tiêu chuẩn ñường cấp I, một số ñoạn qua trung tâm thị trấn có tiêu chuẩn ñường ñô thị; kết cấu mặt ñường BTN; riêng ñoạn ñường gom QL5 ñạt tiêu chuẩn ñường cấp V, mặt ñường BTN. Cầu cống: Trên tuyến QL5, cầu cống ñược thiết kế vĩnh cửu, tải trọng lớn (H30XB80) theo ñúng cấp hạng kỹ thuật tuyến ñường. Khả năng thông qua: Tuyến ñường ñảm bảo thông xe quanh năm, cầu cống có tải trọng lớn ñảm bảo cho tất cả các loại xe thông dụng ñi qua, lưu lượng thông xe trên 55.612 xcqñ/ ngày ñêm. 2. Quốc lộ 18 Quốc lộ 18 qua ñịa phận tỉnh Hải Dương bắt ñầu từ Phả Lại (Km26+433) giáp ranh giữa Bắc Ninh và Hải Dương, qua thị trấn Sao ðỏ ñến Hoàng Tiến (Km46+300) – giáp ranh Hải Dương và Quảng Ninh, dài 19,87km. QL18 cũng là một trục quan trọng chạy song song với QL5 về phía Bắc; tuyến giao cắt với các quốc lộ và ñường tỉnh: QL37, ðT398, ðT398B. ðịa hình: Nói chung, tuyến chạy qua vùng ñịa hình ñồng bằng, nhiều ñoạn qua khu dân cư ñông ñúc, ñặc biệt là ñoạn qua thị xã Chí Linh. Tình trạng kỹ thuật: ðoạn quốc lộ 18 qua ñịa phận tỉnh Hải Dương ñạt các cấp kỹ thuật II, III - ñồng bằng, mặt ñường bê tông nhựa, có một ñoạn ngắn có kết cấu mặt ñường bê tông xi măng; chất lượng ñường ở mức trung bình – xấu, có những ñoạn rất xấu. Cầu cống: Trên tuyến QL18, cầu cống ñược thiết kế theo tiêu chuẩn H30-XB80, ñảm bảo lưu thông an toàn. Năng lực thông qua: Tuyến thông xe quanh năm, lưu lượng xe thông qua khoảng trên 10.839 xcqñ/ ngày ñêm. 3. Quốc lộ 37 Quốc lộ 37 là tuyến quốc lộ thuộc vành ñai III – biên giới, trên ñịa phận tỉnh Hải Dương, tuyến bắt ñầu từ bến phà Chanh (Km30+087) - giáp ranh giữa Hải Dương và Hải Phòng, tuyến ñi qua thị trấn Ninh Giang, ngược lên phía Bắc qua thị trấn Gia Lộc rồi ñi chung QL5, qua thị trấn Nam Sách, cắt qua QL18 tới cầu Trung Quê (Km95+180) – giáp ranh Hải Dương và Bắc Giang; tổng chiều dài tuyến trên ñịa phận tỉnh Hải Dương là 64,8km. Tuyến QL37 là tuyến ñường quan trọng trong phát triển KTXH cũng như ñảm bảo an ninh quốc phòng, tuyến là giao cắt với các quốc lộ và ñường tỉnh: QL5, QL18, ðT391, ðT396, ðT392, ðT393, ðT395, ðT399, ðT390, ðT398. ðịa hình: Toàn tuyến ñi qua vùng ñồng bằng, một số thị trấn tập trung ñông dân cư hai bên ñường. Tình trạng kỹ thuật: Toàn tuyến ñạt tiêu chuẩn ñường cấp III - ñồng bằng, mặt ñường bê tông nhựa và ñá nhựa, chất lượng ñường nói chung ở mức tốt và trung bình. Së GTVT H¶i D−¬ng - ViÖn ChiÕn l−îc vµ Ph¸t triÓn GTVT (TDSI) 11 Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn GTVT tØnh H¶i D−¬ng ®Õn 2020 vµ ®Þnh h−íng ®Õn 2030 Năng lực thông qua: Tuyến thông xe quanh năm, hệ thống cầu, cống tốt, bảo ñảm tải trọng xe 13 - 18 tấn qua lại an toàn. Lưu lượng xe thông qua khoảng 714-1500-3000 xcqñ/ ngày ñêm từng ñoạn . 4. Quốc lộ 38 Trên ñịa phận tỉnh Hải Dương, QL38 bắt ñầu từ Cẩm Hưng (Km22+465) ñi xuống phía Nam, cắt qua QL5 ñi tới thị trấn Kẻ Sặt – huyện Bình Giang ñến ñịa phận xã Thúc Kháng (Km36+275 – giáp ranh giữa Hải Dương và Hưng Yên); Tuyến QL38 giao cắt với các quốc lộ và ñường tỉnh: QL5, ðT392, tổng chiều dài 13,81km. ðịa hình: Toàn tuyến chạy qua vùng ñồng bằng, ñặc biệt tuyến chạy qua thị trấn Kẻ Sặt, dân cư ñông ñúc hai bên ñường. Tình trạng kỹ thuật: Tuyến ñường chủ yếu ñạt tiêu chuẩn ñường cấp IV, chỉ có một ñoạn ngắn (1,9km) ñường ñạt tiêu chuẩn cấp III; kết cấu mặt ñường bê tông nhựa; chất lượng ñường nói chung ở mức tốt và trung bình. Năng lực thông qua: Tuyến thông xe quanh năm, hệ thống cầu, cống tốt, bảo ñảm tải trọng xe 13 - 18 tấn qua lại an toàn. 5. Quốc lộ 10 Trên ñịa phận tỉnh Hải Dương, QL10 ñi qua một ñoạn rất ngắn khoảng 1km, thuộc ñịa phận Quý Cao - xã Nguyên Giáp, trong ñó có cầu Quý Cao vượt sông Luộc, huyện Tứ Kỳ (Km43+000 – Km44+000. ðoạn tuyến ñạt tiêu chuẩn cấp III - ñồng bằng, mặt ñường bê tông nhựa. Lưu lượng xe thông qua khoảng 2825 xcqñ/ ngày ñêm. (2). Hiện trạng và ñánh giá hệ thống ñường tỉnh Hiện tại, Hải Dương có 17 tuyến ñường tỉnh với tổng chiều dài 381,06km; trong ñó có 92,06km mặt ñường bê tông nhựa; 272,15 km mặt ñường ñá dăm láng nhựa; 7,44km mặt ñường bê tông xi măng; 6,2 km mặt ñường cấp phối và 3,22 km ñường có kết cấu mặt khác. Biểu ñồ biểu thị tỉ lệ loại mặt ñường ñối với ñường tỉnh Cấp phối 1,6% Loại khác 0,8% BTXM 2,0% BTN 24,2% ðá dăm nhựa 71,4% Së GTVT H¶i D−¬ng - ViÖn ChiÕn l−îc vµ Ph¸t triÓn GTVT (TDSI) 12 Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn GTVT tØnh H¶i D−¬ng ®Õn 2020 vµ ®Þnh h−íng ®Õn 2030 1. ðường tỉnh 388 Tuyến ðT388, bắt ñầu từ thị trấn Mạo Khê, ðông Triều, Quảng Ninh (ñiểm giao với QL18) ñi theo hướng Tây – Nam, qua Phú Thứ, Hiệp Sơn huyện Kinh Môn, cắt qua QL5 ñi vòng theo hướng ðông – Nam về Tam Kỳ ñi sang thành phố Hải Phòng, kết thúc tại ñiểm giao với QL10 tại Ngọ Dương, An Hải, Hải Phòng; tuyến ñi qua các huyện ðông Triều (tỉnh Quảng Ninh), Kinh Môn, Kim Thành (Hải Dương) và An Hải Hải Phòng, với tổng chiều dài 31,3km (trên ñịa bàn tỉnh Hải Dương 30 Km). ðường tỉnh 388 cắt qua các quốc lộ, ñường tỉnh: QL5, ðT389, ðT389B. ðịa hình tuyến: - ðoạn Cầu ðá Vách - An Thái qua khu vực ñồi núi thấp thuộc các xã của huyện Kinh Môn, dân cư ñông ñúc có các thị trấn Minh Tân, Phú Thứ, An Lưu và Phú Thái. Có các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản như: Xi măng Hoàng Thạch, Xi măng Phúc Sơn, Xi măng Trung Hải, Công ty Khai thác Khoáng sản Hải Dương, các nhà máy sản xuất xi măng lò ñứng công suất nhỏ. - ðoạn An Thái - Ngọ Dương qua khu vực ñồng bằng, thuộc các xã của huyện Kim Thành, dân cư ñông ñúc xen kẽ ruộng sản xuất nông nghiệp. Có thị trấn Phú Thái và các xã Kim ðính, ðồng Gia. - ðoạn Ngọ Dương - Quốc lộ 10 thuộc huyện An Hải - Hải Phòng qua khu vực ñồng bằng dân cư xen kẽ ruộng sản xuất nông nghiệp. Tình trạng kỹ thuật tuyến: - ðoạn Cầu ðá Vách - ngã ba An Thái ñược xây dựng mới có chiều dài 12,64 Km theo tiêu chuẩn ñường cấp III: Nền ñường rộng 12m, mặt ñường 9m; mặt ñường thảm bê tông nhựa. Riêng ñoạn từ Km3 - Km5 do Công ty XM Hoàng Thạch ñầu tư xây dựng qua thị trấn Phú Thứ mặt ñường bằng BTXM dầy 25cm; móng ñường bằng cấp phối ñá dăm. - ðoạn từ ngã ba An Thái ñến QL5 dài 2 Km (1,7 Km ñường và cầu An Thái dài 300m) ñược ñầu tư xây dựng lần 1 hoàn thành năm 2000 theo tiêu chuẩn ñường cấp III và ñược cải tạo nâng cấp hoàn chỉnh năm 2008. Nền ñường 12m, mặt ñường 7m, mặt ñường thảm bê tông nhựa. - ðoạn từ An Thái - Ngọ Dương: ñược xây dựng phân kỳ từ 1998 - 2006 chủ yếu với tiêu chuẩn ñường cấp IV châm chước: Nền ñường rộng 7,5m; mặt ñường 5,5m; mặt ñường ñá dăm nhựa. Riêng ñoạn qua thị trấn Phú Thái ñược xây dựng mở rộng mặt ñường rộng 10,5 m có vỉa hè hai bên, trải thảm bê tông nhựa. Chất lượng toàn tuyến cơ bản còn tốt, một số ñoạn xuất hiện lún, rạn nứt nhỏ không ảnh hưởng nhiều ñến công tác bảo ñảm ATGT. Kết cấu mặt ñường ñoạn này chủ yếu là ñá dăm thấm nhập nhựa. - ðoạn Ngọ Dương - Quốc lộ 10: Nền ñường rộng 7m, mặt ñường 5m ñược ñầu tư cải tạo nâng cấp năm 2003, chất lượng kỹ thuật tốt. Së GTVT H¶i D−¬ng - ViÖn ChiÕn l−îc vµ Ph¸t triÓn GTVT (TDSI) 13 Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn GTVT tØnh H¶i D−¬ng ®Õn 2020 vµ ®Þnh h−íng ®Õn 2030 Cầu cống: Trên tuyến có 5 cầu/ 1730m. Năng lực thông qua: ðường thông xe quanh năm, cầu cống ñảm bảo xe H13-30 tấn qua lại an toàn; lưu lượng xe thông qua khoảng trên 3315 xcqñ/ngày ñêm. 2. ðường tỉnh 389 ðường tỉnh 389 xuất phát từ ñiểm giao QL5 tại thị trấn Lai Khê, Kim Thành, Hải Dương ñi vòng lên phía Bắc ñến Thất Hùng thì quay ngược lại hướng Nam cắt ðT388 tại thị trấn An Lưu - Kinh Môn, kết thúc giao với ðT388. Tuyến ñi qua ñịa phận các huyện Kim Thành, Kinh Môn, với tổng chiều dài 26,4km. ðịa hình tuyến: - ðoạn Lai Khê - Bến Tuần Mây: ñầu tuyến từ QL5 ñến bến phà Tuần Mây dài 2Km qua thị trấn Lai Khê thuộc huyện Kim Thành dân cư hai bên ñông ñúc, hình thành dãy phố; ñoạn này phải vượt sông Kinh Môn bằng bến phà Tuần Mây. ðoạn từ bến Tuần Mây ñến bến Phà Triều qua khu vực ñịa hành ñồng ruộng xen kẽ khu dân cư và một số ñồi núi như: núi Vũ, núi Sâu...ngoài ra còn có các nhà máy, xí nghiệp nhỏ, trường học, doanh trại quân ñội. ðiểm bến Phà Triều thuộc xã Thất Hùng huyện Kinh Môn ñi thẳng qua phà sang Quảng Ninh (Phà Triều do tỉnh Quảng Ninh quản lý). Khu vực này dân cư ñông ñúc, hình thành dãy phố hai bên. - ðoạn từ Phà Triều ñến Hiệp Thượng chủ yếu qua khu vực ñồng ruộng, dân cư thưa thớt. Bên phải tuyến là dãy núi An Phụ (có các di tích ðền Cao, tượng ñài Trần Hưng ðạo); bên trái tuyến là sông Kinh Thầy. - ðoạn từ Ngã ba Hiệp Thượng ñến hết Thị trấn Kinh Môn qua khu vực dân cư ñông ñúc hình thành dẫy phố hai bên; trong ñoạn này tuyến vượt qua dốc ñèo ngựa núi An Lưu thuộc thị trấn Kinh Môn. Tình trạng kỹ thuật tuyến: Kết cấu mặt ñường toàn tuyến chủ yếu là ñá dăm thấm nhập nhựa dầy trung bình 12 - 15cm; móng ñường bằng cấp phối dầy trung bình 25 - 30cm. Chất lượng nhìn chung còn tốt; những ñoạn bị hư hỏng hiện ñang ñược ñầu tư cải tạo nâng cấp với tiêu chuẩn ñường cấp IV, mặt trải ñá dăm TNN, móng bằng cấp phối ñá dăm. Trên tuyến còn 2 cầu An Lưu 1 và An Lưu 2 ñang xây dựng với tải trọng H30-XB80, rộng 9m, còn lại chủ yếu là những cầu bản nhỏ có khẩu ñộ từ 3 5m; ñược xây dựng từ những năm 90, tải trọng thiết kế chủ yếu là H13-X60; trên tuyến có bến phà Tuần Mây Km1+500; ngoài ra tại Km14+300 có bến Phà Triều sang Quảng Ninh. Cầu cống: Trên tuyến có 6 cầu/ 57,44md. Së GTVT H¶i D−¬ng - ViÖn ChiÕn l−îc vµ Ph¸t triÓn GTVT (TDSI) 14 Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn GTVT tØnh H¶i D−¬ng ®Õn 2020 vµ ®Þnh h−íng ®Õn 2030 Năng lực thông qua: Toàn tuyến nhìn chung thông xe quanh năm; lưu lượng xe thông qua khoảng trên 1455 xcqñ/ ngày ñêm. 3. ðường tỉnh 389B ðường tỉnh 389B gần như tuyến nhánh của ðT389, bắt ñầu từ ñiểm giao ðT388 tại Thị trấn Kinh Môn ñi theo hướng Tây và kết thúc giao với ðT389 tại xã Phúc Thành - Kinh Môn, Hải Dương. Tuyến nằm hoàn toàn trong huyện Kinh Môn, với tổng chiều dài 13,81km. Tuyến cắt qua các ñường tỉnh 388 và 389. ðịa hình tuyến: Tuyến chạy trong vùng ñồng bằng và qua một số khu vực trung tâm xã, dân cư tập trung ñông ñúc. Tình trạng kỹ thuật tuyến: Kết cấu mặt ñường toàn tuyến chủ yếu là ñá dăm thấm nhập nhựa, ñạt tiêu chuẩn ñường cấp IV, chất lượng ñường ở mức trung bình. Cầu cống: cầu cống ñảm bảo lưu thông an toàn Khả năng thông qua: Tuyến thông xe quanh năm, lưu lượng xe thông qua khoảng trên 987 xcqñ/ngày ñêm. 4. ðường tỉnh 390 ðường tỉnh 390, bắt ñầu từ chân ñê bến Nấu Khê, Nam Sách, Hải Dương, tuyến ñi xuống phía Nam ñi qua thị trấn Nam Sách, rồi cắt qua QL5, tuyến tiếp tục ñi vòng xuống phía ðông – Nam, qua thị trấn Thanh Hà và kết thúc tại phà Quang Thanh, Thanh Hà, Hải Dương. Tuyến ñi qua các huyện, thành phố: Nam Sách, TP. Hải Dương, Thanh Hà, với tổng chiều dài 38,9km. ðT390 cắt qua các quốc lộ, ñường tỉnh: QL5, ðT390B ðịa hình tuyến: - ðoạn Nấu Khê - Ngã Ba Chè: ðây là một ñoạn thuộc tuyến ñường quốc lộ 17A cũ; bắt ñầu từ chân ñê bến ñò Nấu Khê thuộc xã Nam Hưng huyện Nam Sách; ñoạn tuyến qua khu vực chủ yếu là ñồng ruộng, xen kẽ dân cư, trường học. ðoạn nằm trong thị trấn Nam Sách hai bên dân cư ñông ñúc hình thành dãy phố (ñoạn này dài khoảng 1,5 Km). - ðoạn Ngã Ba Chè - QL5: ñịa hình ñoạn nằm trong thị trấn qua khu vực dân cư ñông ñúc hình thành dãy phố hai bên; ñoạn từ bến Hàn ñến QL5 ñi song song với ñê sông Thái Bình, phía bên trái là ñồng ruộng xen kẽ dân cư. - ðoạn QL5 - Trường Hàng Giang: ñịa hình hai bên chủ yếu là ñồng ruộng xen kẽ dân cư. - ðoạn Trường Hàng Giang - Thị trấn Thanh Hà: ñịa hình qua các khu dân cư xen lẫn ñồng ruộng, mương thủy lợi và ao hồ. Các khu dân cư bám sát Së GTVT H¶i D−¬ng - ViÖn ChiÕn l−îc vµ Ph¸t triÓn GTVT (TDSI) 15 Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn GTVT tØnh H¶i D−¬ng ®Õn 2020 vµ ®Þnh h−íng ®Õn 2030 ñường không bảo ñảm bề rộng hành lang ATðB. ðoạn nằm trong thị trấn dân cư ñông ñúc hình thành dãy phố hai bên. - ðoạn Thị trấn Thanh Hà - Cầu Hợp Thanh: ñoạn này chủ yếu qua khu vực cánh ñồng xen kẽ một số khu dân cư. Các khu dân cư bám sát ñường không bảo ñảm bề rộng hành lang ATðB. Hiện ñang xây dựng cầu Hợp Thanh. - ðoạn Cầu Hợp Thanh - Phà Quang Thanh: ñi qua 6 xã khu ñảo của huyện Thanh Hà; ñịa hình chủ yếu là ñồng ruộng xen lẫn dân cư, mương thủy lợi và ao hồ nhỏ. Tình trạng kỹ thuật tuyến: Kết cấu mặt ñường toàn tuyến chủ yếu là ñá dăm thấm nhập nhựa dầy trung bình 12 - 15cm; móng ñường bằng cấp phối dầy trung bình 25 - 30cm. Chất lượng ở mức trung bình; Một số ñoạn qua thị trấn Nam Sách, thị trấn Thanh Hà mặt ñường ñược mở rộng 12 - 14m, mặt ñường thảm bê tông nhựa. Cầu cống: Toàn tuyến có 3 cầu/ 390m. Năng lực thông qua: Tuyến ñường thông xe quanh năm; lưu lượng xe thông qua khoảng 1074 – 2561 xcqñ/ ngày ñêm, tùy ñoạn. 5. ðường tỉnh 390B ðường tỉnh 390B là tuyến nối giữa QL5 và ðT390, bắt ñầu từ QL5 tại xã Hồng Lạc, Thanh Hà và kết thúc giao với ðT390 tại thị trấn Thanh Hà, Hải Dương với tổng chiều dài 11km. ðịa hình tuyến: ðiểm ñầu tuyến giao với QL5 tại xã Hồng Lạc - Thanh Hà , giáp ñường ñầu cầu Lai Vu (QL5), cắt qua ñường sắt Hà Nội - Hải Phòng; ñoạn ñầu tuyến từ Km0 - Km1 ñi trùng với ñê sông Rạng. ðoạn Km1-Km7 qua khu vực chủ yếu là ñồng ruộng xen kẽ các khu dân cư; ñoạn Km7-Km9 qua khu vực ñông dân cư xen kẽ mương và ao hồ; ñoạn Km9-Km10 qua khu vực ruộng trồng vải, cây ăn quả ngắn ngày; ñoạn Km10-Km10+700, qua cầu Hương thuộc ñịa phận thị trấn Thanh Hà dân cư ñông ñúc hình thành dãy phố hai bên. Các ñọan tuyến qua các khu dân cư hành lang ATðB ñều bị lấn chiếm, xây dựng các công trình phụ tạm ảnh hưởng rất lớn ñến khả năng thoát nước mặt ñường. Những ñoạn có rãnh dọc thường bị bồi lắng và bịt kín các cửa thu nước. Tình trạng kỹ thuật tuyến: Kết cấu mặt ñường toàn tuyến chủ yếu là ñá dăm thấm nhập nhựa dầy trung bình 12 - 15cm; móng ñường bằng cấp phối dầy trung bình 25 - 30cm. ðọan tuyến trên ñê mặt ñường BTXM chất lượng nhìn chung còn tốt; những ñoạn bị hư hỏng hiện ñang ñược ñầu tư cải tạo nâng cấp với tiêu chuẩn ñường Së GTVT H¶i D−¬ng - ViÖn ChiÕn l−îc vµ Ph¸t triÓn GTVT (TDSI) 16 Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn GTVT tØnh H¶i D−¬ng ®Õn 2020 vµ ®Þnh h−íng ®Õn 2030 cấp IV, mặt trải ñá dăm TNN, móng bằng cấp phối ñá dăm. ðoạn qua thị trấn Thanh Hà mặt ñường ñược mở rộng 7,0 m thảm bê tông nhựa. Cầu cống: Toàn tuyến có 2 cầu/ 115 m. Khả năng thông qua: Tuyến thông xe quanh năm. 6. ðường tỉnh 391 ðường tỉnh 391 chạy theo hướng Bắc - Nam, bắt ñầu tại ñiểm giao QL5 tại Ngã tư bến Hàn - TP Hải Dương, tuyến ñi xuống phía Nam, qua thị trấn Tứ Kỳ ñến sát ranh giới giữa tỉnh Hải Dương và Hải Phòng, tuyến chuyển hướng ñi sang phía Tây và kết thúc tại ñiểm giao QL37 tại bến Chanh – thị trấn Ninh Giang, Hải Dương. Tuyến ñi qua ñịa phận các huyện: TP Hải Dương, Tứ Kỳ và Ninh Giang, với tổng chiều dài 40km. Tuyến ñường tỉnh 391 cắt qua các quốc lộ, ñường tỉnh: QL5, QL37, ðT395, ðT392. ðịa hình tuyến: - ðoạn QL5 - Ngã tư Phúc Duyên: ðây là ñoạn thuộc ñịa bàn Thành phố Hải Dương, ñoạn tuyến này còn có tên phố là ðiện Biên Phủ và một phần phố Lê Thanh Nghị; ñịa hình dân cư hai bên là dẫy phố ngoài ra tuyến phải qua ñiểm giao với ñường sắt Hà Nội - Hải Phòng và ngã tư Máy Sứ có hệ thống ñèn tín hiệu. - ðoạn Ngã tư Phúc Duyên - Cống Câu: ñoạn này cũng thuộc ñịa bàn thành phố Hải Dương có tên phố là Yết Kiêu, dân cư hai bên ñông ñúc hình thành dãy phố. - ðoạn Cống Câu - Quý Cao: thuộc ñịa bàn thành phố Hải Dương và huyện Tứ Kỳ, ñịa hình chủ yếu qua các khu dân cư, thị tứ, thị trấn xen kẽ ñồng ruộng, mương thủy lợi, ao hồ, vườn tược...;có hai thị trấn: Thị trấn Tứ Kỳ và Thị trấn Quý Cao, các thị tứ Ngã tư mắc, Mũ. Các khu thị trấn, thị tứ dân cư ñông ñúc hình thành các dãy phố hai bên tuyến. - ðoạn Quý Cao - Ninh Giang ñi chung với ñê tả Sông Luộc bên phải tuyến chủ yếu là ñồng ruộng xen kẽ dân cư thưa thớt, mương thủy lợi dọc tuyến và một số ao hồ nhỏ. Bên trái tuyến là ñê sông luộc có cao ñộ 2,5 - 3 m so với mặt ñường. Nhìn chung toàn tuyến các ñoạn qua khu vực dân cư hành lang ñường bị lấn chiếm xây dựng công trình phụ, lều quán, trồng cây ảnh hưởng ñến ATGT và thoát nước công trình. Tình trạng kỹ thuật tuyến: ðoạn từ QL5 – cầu Cất, mặt ñường có bề rộng từ 12 - 14m ñược ñầu tư qua dự án Nâng cao hiệu quả khai thác QL5 từ năm 2000 và 2002, mặt ñường thảm bê tông AtFal. ðoạn cầu Cất - Ngã tư Phúc Duyên ñược cải tạo nâng cấp bảo ñảm các tiêu chuẩn kỹ thuật theo dự án WB4, chất lượng cơ bản còn tốt. Së GTVT H¶i D−¬ng - ViÖn ChiÕn l−îc vµ Ph¸t triÓn GTVT (TDSI) 17 Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn GTVT tØnh H¶i D−¬ng ®Õn 2020 vµ ®Þnh h−íng ®Õn 2030 ðoạn từ Ngã tư Phúc Duyên ñến Quý Cao ñược Bộ GTVT ñầu tư cải tạo nâg cấp toàn tuyến năm 2005 theo dự án nâng cao hiệu quả khai thác QL10; quy mô ñường cấp IV mở rộng (nền 9m; mặt ñường 7m) móng ñường bằng cấp phối ñá dăm, mặt ñường thảm bê tông Atfal, các yêu cầu kỹ thuật khác bảo ñảm. ðoạn từ Quý Cao - Ninh Giang ñược thảm bê tông nhựa toàn tuyến năm 2000 theo dự án nâng cao hiệu quả khai thác QL10, chất lượng kỹ thuật ñến nay cơ bản còn tốt. Cầu cống: Toàn tuyến có 6 cầu/ 340,37m dài, cầu cống các loại ñảm bảo cho các phương tiện qua lại an toàn. Năng lực thông qua: Tuyến ñường ñảm bảo thông xe quanh năm; lưu lượng khoảng 3821 xcqñ/ngày ñêm. 7. ðường tỉnh 392 ðường tỉnh 392 ñi theo hướng vòng cung, bắt ñầu tại ñiểm giao QL38 tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tuyến ñi xuống phía Nam ñến ñịa phận xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện (ñiểm giao với ðT392B), tuyến ñi vòng sang phía ðông giao với QL37 (tại xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang), tuyến ñi chung với QL37 một ñoạn khoảng 1km rồi tách ra và kết thúc tại ñiểm giao ðT391 tại thị trấn Tứ Kỳ. Tuyến ñi qua các huyện Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Ninh Giang, Tứ Kỳ, với tổng chiều dài 37,63km. ðường tỉnh 392 cắt qua các quốc lộ, ñường tỉnh: QL38, QL37, ðT395, ðT394, ðT393, ðT392B, ðT399, ðT396B, ðT391. ðịa hình tuyến: - ðịa hình ðoạn Sặt - Phủ ñi qua khu dân cư xen kẽ ñồng ruộng, mương thủy lợi; ñoạn nằm trong thị trấn Sặt dân cư ñông ñúc, hình thành dãy phố hai bên; ñoạn qua khu các cơ quan chuyên môn của huyện có ñường gom dọc chạy song song và mương thủy lợi bên trái tuyến, bên phải là ruộng canh tác nông nghiệp. ðoạn trong thị tứ Phủ dân cư ñông ñúc, hình thành dãy phố hai bên; ñiểm trong thị trấn Sặt giao cắt với ñường tỉnh 394 và 394B. - ðoạn Phủ - Chương ñịa hình dân cư xen lẫn ruộng canh tác, ao hồ, mương thủy lợi. - ðoạn Chương - Bóng: ñịa hình chủ yếu qua khu vực ruộng canh tác, xen kẽ khu dân cư, tại ngã tư Bóng dân cư ñông ñúc hình thành dãy phố hai bên. - ðoạn Bóng - Cầu Ràm: ñịa hình chủ yếu qua khu vực ruộng canh tác xen kẽ dân cư nhỏ, mương thủy lợi, ao hồ nhỏ. ðoạn qua khu vực xã Vạn Phúc ñi chung với ñê sông Mới, ñoạn ñi qua xã Nghĩa An ñi chung với ñê sông Cửu An; ,bên trái là vườn tược, dân cư xen kẽ. - ðoạn cầu Ràm - Tứ Kỳ: ñây là ñoạn tuyến mở mới qua khu vực ruộng canh tác, ñịa hình bằng phẳng, ñoạn ñầu và cuối qua khu dân cư; ñoạn trong thị trấn Tứ kỳ qua khu vực các cơ quan huyện, trường học, bệnh viện, sân vận ñộng. Së GTVT H¶i D−¬ng - ViÖn ChiÕn l−îc vµ Ph¸t triÓn GTVT (TDSI) 18 Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn GTVT tØnh H¶i D−¬ng ®Õn 2020 vµ ®Þnh h−íng ®Õn 2030 Nhìn chung toàn tuyến các ñoạn qua khu vực dân cư hành lang ñường bị lấn chiếm xây dựng công trình phụ, lều quán, trồng cây...ảnh hưởng ñến ATGT và thoát nước công trình. Tình trạng kỹ thuật tuyến: - ðịa hình ðoạn Sặt - Phủ: ñược cải tạo nâng cấp toàn bộ theo tiêu chuẩn ñường cấp III, nền ñường rộng 12,0m; mặt ñường 11m mặt ñường thảm bê tông nhựa, móng ñường bằng cấp phối ñá dăm; chất lượng kỹ thuật tương ñối tốt. Hệ thống cầu cống bảo ñảm tải trọng H30-XB80. - ðoạn Phủ - Chương: ðã ñược cải tạo nâng cấp ñường cấp III, còn 01 km giao với ñường cao tốc HN-HP (Km8-Km9) ñang chờ ñầu tư cùng với nút giao cao tốc. - ðoạn Chương - Bóng: ñạt tiêu chuẩn ñường cấp IV châm trước ; bề rộng nền ñường 7,5m; mặt ñường 5,5m; kết cấu mặt ñường bằng ñá dăm thấm nhập nhựa, móng ñường bằng cấp phối. Chất lượng ñoạn này ở mức ñộ trung bình, khả năng thông xe tốt. - ðoạn Bóng - Cầu Ràm: ñạt tiêu chuẩn ñường cấp IV châm trước ; bề rộng nền ñường 7,5m; mặt ñường 5,5m; kết cấu mặt ñường bằng ñá dăm thấm nhập nhựa, móng ñường bằng cấp phối. Chất lượng ñoạn này ở mức ñộ trung bình, khả năng thông xe tốt. - ðoạn cầu Ràm - Tứ Kỳ: ðược ñầu tư xây dựng mới năm 2003- 2004 ñạt tiêu chuẩn ñường cấp IV nền ñường 9m; mặt ñường 6m; kết cấu mặt ñường bằng ñá dăm thấm nhập nhựa, móng ñường bằng cấp phối. Chất lượng ñoạn này ở mức ñộ trung bình, khả năng thông xe tốt. Cầu cống: Toàn tuyến có 9 cầu/ 158,45m dài; hệ thống cầu cống bảo ñảm tải trọng H13-X60 (một số cầu cống bảo ñảm tải trọng H30-XB80) ñảm bảo phương tiện qua lại an toàn. Năng lực thông qua: Tuyến ñường thông xe quanh năm, lưu lượng xe trung bình khoảng 4130 xcqñ/ngày ñêm. 8. ðường tỉnh 392B ðường tỉnh 392B ñi theo hướng Bắc - Nam, bắt ñầu tại ñiểm giao với ðT392 tại Ngã ba Chương, tuyến ñi xuống phía Bắc qua thị trấn Thanh Miện và kết thúc tại Bến Trại - Tiền Phong - Thanh Miện. Tuyến nằm hoàn toàn trong huyện Thanh Miện, với tổng chiều dài 12,53km. ðường tỉnh 392B giao cắt với các ñường tỉnh 392, 392C, 399, 396. ðịa hình tuyến: - ðoạn Chương - TT Thanh Miện ñịa hình bên phải qua khu dân cư ñông ñúc hình thành dãy phố bên trái mương thủy nông chạy dọc theo tuyến. Së GTVT H¶i D−¬ng - ViÖn ChiÕn l−îc vµ Ph¸t triÓn GTVT (TDSI) 19 Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn GTVT tØnh H¶i D−¬ng ®Õn 2020 vµ ®Þnh h−íng ®Õn 2030 - ðoạn nằm trong thị trấn Thanh Miện (cầu Lê Bình - Ngã ba Thanh Miện) và ñoạn ñi chung với ñường tỉnh 399 (38B) tới ngã ba An Nghiệp qua khu vực các cơ quan huyện Thanh Miện dân cư hai bên ñông ñúc, nhiều cửa hàng, siêu thị. - ðoạn từ ngã ba An Nghiệp ñến hết tuyến qua khu vực ñịa hình ñồng ruộng xen kẽ dân cư, mương thủy lợi và ao hồ. Nhìn chung toàn tuyến các ñoạn qua khu vực dân cư hành lang ñường bị lấn chiếm xây dựng công trình phụ, lều quán, trồng cây...ảnh hưởng ñến ATGT và thoát nước công trình. Tình trạng kỹ thuật tuyến: - ðoạn Chương ñến Cầu Lê Bình ñược cải tạo năm 2004 mặt ñường rộng 10m thảm bê tông nhựa, chất lượng tốt; - ðoạn từ cầu Lê Bình ñến Ngã ba An Nghiệp mặt ñường rộng 10 - 14m bằng ñá dăm thấm nhập nhựa, chất lượng cơ bản còn tốt; - ðoạn còn lại kết cấu mặt bằng ñá dăm thấm nhập nhựa, xây dựng 5 - 10 năm, chất lượng trung bình, có ñoạn chất lượng kém (Km3-Km4; ); ñoạn cuối tuyến Km11+500-Km12+700 ñã ñược cải tạo nâng cấp. Cầu cống: Toàn tuyến có 4 cầu/ 35 m dài, tải trọng H10- H13 không thuận thuận tiện cho phương tiện cơ giới qua lại. Năng lực thông qua: Tuyến ñường thông xe quanh năm, lưu lượng xe trung bình khoảng 2142 xcqñ/ngày ñêm. 9. ðường tỉnh 392C Tuyến ñường tỉnh 392C gần như một tuyến nhánh ñi theo hướng vòng cung, kết nối giữa hai ñường tỉnh 393 và 392B; tuyến bắt ñầu tại ñiểm giao ðT392B – thị trấn Thanh Miện, ñi vòng về phía Tây tới xã ðoàn Kết thì vòng ngược lên phía Bắc, kết thúc tại ñiểm giao với ðT393 - Hồng Quang – Thanh Miện. Tuyến nằm hoàn toàn trong huyện Thanh Miện, với tổng chiều dài 10,5km. ðịa hình tuyến: Tuyến ñường tỉnh 392C nằm hoàn toàn trong vùng ñồng bằng, ñi qua một số khu dân cư ñông (tập trung tại trung tâm các xã dọc tuyến). Tình trạng kỹ thuật tuyến: Toàn tuyến ñạt tiêu chuẩn ñường cấp IV, kết cấu mặt ñường ñá dăm nhựa. Cầu cống: Cấp tải trọng ñạt H10-H13 không thụận tiện cho phương tiện cơ giới qua lại . Năng lực thông qua: Tuyến ñường thông xe quanh năm, lưu lượng xe trung bình khoảng 1210 xcqñ/ngày ñêm. 10. ðường tỉnh 393 Tuyến ñường tỉnh 393, bắt ñầu từ Chợ Cuối - thị trấn Gia Lộc, tuyến ñi theo hương Tây – Nam tới cầu Từ Ô - Thanh Miện (ñiểm giáp ranh giữa tỉnh Së GTVT H¶i D−¬ng - ViÖn ChiÕn l−îc vµ Ph¸t triÓn GTVT (TDSI) 20
- Xem thêm -