Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Quy trình bảo dưỡng và sữa chữa máy bay công ty tnhh một thành viên kỹ thuật máy...

Tài liệu Quy trình bảo dưỡng và sữa chữa máy bay công ty tnhh một thành viên kỹ thuật máy bay (vaeco)

.PDF
29
943
97

Mô tả:

Quy trình bảo dưỡng và sữa chữa máy bay công ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Máy Bay (VAECO)
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC LÔØI MÔÛ ÑAÀU Nhaèm cuûng coá kieán thöùc ñaõ ñöôïc hoïc ôû tröôøng vaø taïo ñieàu kieän ñeå sinh vieân thaâm nhaäp thöïc teá, nhaän daïng vaán ñeà vaø tìm caùch ñöa ra höôùng giaûi quyeát vaán ñeá döïa treân kieán thöc ñaõ ñöôïc hoïc. Boâ moân ĐIỆN CÔNG NGHIỆP cuõng nhö khoa ĐIỆN- ĐIỆN TỬ tröôøng ÑAÏI HOÏC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ñaõ ñoàng yù cho em veà thöïc taäp taïi Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật máy bay (VAECO) nôi em ñang laøm vieäc.Thôøi gian thöïc taäp cuõng laø tieàn ñeà ñeå chuaån bò ñeà taøi cho luaän vaên toát nghieäp tieáp theo, thôøi gian thöïc taäp tuy ngaén nhöng ñaõ giuùp em heä thoáng laïi nhöõng kieán thöùc vaø hieåu theâm veà nhöõng quy trình baûo döôõng vaø söûa chöõa maùy bay trong công ty. Ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa ban quaûn lyù xöôûng BAÛO DÖÔÕNG VAØ SÖÛA CHÖÕA cuøng vôùi caùc anh em coâng nhaân trong coâng ty ,em ñaõ boå sung ñöôïc nhieàu kieán thöùc thöïc teá hôn. Vì thôøi gian thöïc taäp ngaén vaø kieán thöùc coù haïn neân baùo caùo coøn nhieàu sai soùt, em raát mong caùc thaày coâ thoâng caûm vaø goùp yù ñeå baùo caùo ñöôïc toát hôn. Em xin chaân thaønh caûm ôn ban giaùm ñoác, quaûn ñoác xöôûng baûo döôõng vaø söûa chöõa cuøng toaøn theå caùc anh em coâng nhaân ñaõ giuùp ñôõ vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho em thöïc taäp vaø hoaøn thaønh baùo caùo thöïc taäp naøy. Nhaân ñaây em cuõng baøy toû loøng bieát ôn saâu saéc ñeán thầy HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC ôû boä moân ĐIỆN CÔNG NGHIỆP nói riêng và toaøn theå caùc thaày coâ khoa ĐIỆNĐIỆN TỬ - tröôøng ÑAÏI HOÏC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ nói chung ñaõ truyeàn ñaït kieán thöùc cho em trong suoát nhöõng naêm qua. TpHCM, ngaøy 08 thaùng 08 naêm 2009 Sinh vieân thöïc taäp Trần Anh Trung SVTT : TRẦN ANH TRUNG 1 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC CHÖÔNG 1 : . GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 1. Thông tin chung Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay có tên giao dịch là VAECO, được thành lập năm 2006 theo quyết định số 1276/QĐ-TTg ngày 28/09/2006 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập hai Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75, A76 và Phòng Kỹ thuật bảo dưỡng thuộc Văn phòng khu vực miền Trung. VAECO là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (TCT), hiện nay có hơn 2000 người, với cơ cấu tổ chức như sau: 1. Ban Giám đốc 2. Các cơ quan, đơn vị (sau đây gọi tắt là đơn vị): Trung tâm Bảo dưỡng Ngoại trường HAN Trung tâm Bảo dưỡng Ngoại trường HCM Trung tâm Bảo dưỡng Ngoại trường DAD Trung tâm Bảo dưỡng Nội trường HAN Trung tâm Bảo dưỡng Nội trường HCM Trung tâm Bảo dưỡng thiết bị và động cơ HCM Trung tâm Bảo dưỡng thiết bị HAN Trung tâm đào tạo Ban Đảm bảo chất lượng Ban Kỹ thuật và CNTT Ban Kế hoạch; Ban Cung ứng vật tư Ban Tổ chức và phát triển nhân lực Ban Tài chính - Kế toán Văn phòng Công ty Chi nhánh HCM Chi nhánh DAD Từ năm 1976 đến năm 1997, A75/A76 đã từng bước quản lý và thực hiện bảo dưỡng tất cả các dạng cho các loại máy bay: AN-24, IL-14, IL-18, Li2, IAK-40, TU-134 thuộc sở hữu của TCT. Từ năm 1991, A75/A76 đã bắt đầu cung cấp các dịch vụ kỹ thuật đối với các loại máy bay mà TCT thuê, như B737, B767 và A320. Tháng sáu năm 1998, A75/A76 đồng thời được Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) phê chuẩn Tổ chức bảo dưỡng máy bay theo Quy chế hàng không 145 (QCHK-145) và Cục Hàng không SEYCHELLES phê chuẩn theo Seychelles ANO. Từ đó, A75/A76 được giao điều hành bảo dưỡng và thực hiện tất cả các dạng bảo dưỡng cho các máy bay A320/A321/A330, F70, ATR72 và B777. SVTT : TRẦN ANH TRUNG 2 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC 2. Sau đây là một số thông tin cơ bản về Xí nghiệp Sửa chữa Máy bay A75 Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty T.N.H.H Một thành viên Kỹ thuật Máy bay, Hàng không Việt nam Tên tiếng Anh: Vietnam Airlines Engineering Company Limited. Tên viết tắt: VAECO Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Nội bài, Hà Nội Tel/Fax: +84.4.3886.5532 SITA: HANEEVN - SGNEEVN Mã số thuế VAT: 01027.1367.3 VAECO đã được phê chuẩn chứng chỉ bảo dưỡng VAR-145 của Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam, tương đương với các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như JAR145, EASA-145. 3. Quá trình lịch sử phát triển của Xí nghiệp Cùng với sự phát triển thăng trầm của ngành Hàng không Dân dụng Việt Nam, Xí nghiệp Sửa chữa Máy bay A75 đã trải qua các giai đoạn lịch sử phát triển sau đây : 1. Giai đoạn từ 1976 đến 1980. Xí nghiệp Sửa chữa Máy bay A75 có tên gọi là Xưởng Máy bay A75 được thành lập theo quyết định số 420/QĐ-TC ngày 03 tháng 7 năm 1976 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hàng không Dân dụng Việt nam. Khi mới thành lập, Xưởng tiếp quản toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật của Air Vietnam thuộc chế độ Việt nam Cộng hòa cũ, một số máy bay DC-3, DC-4, DC-6 cùng số công nhân lưu dung là 504 người và 16 cán bộ quản lý được điều động từ Trung đoàn Vận tải Không quân 919 sang. Từ khi tiếp thu trung tâm kỹ thuật Tân Sơn Nhất, Xí nghiệp phân bố quản lý ở mức độ Xưởng trưởng, Xưởng phó, Trưởng bộ phận trực tiếp sản xuất. 2. Giai đoạn từ 1981 đến 1989. Do nhu cầu ngày càng phát triển của ngành Hàng không và đặc biệt là sự ra đời của Cục Kỹ thuật Hàng không (cơ quan quản lý ngành dọc về kỹ thuật của ngành Hàng không Dân dụng), vào tháng 12 năm 1981, cơ cấu tổ chức quản lý của xưởng được chuyển thành Xí nghiệp Sửa chữa Máy bay A75 với các chỉ tiêu kế hoạch chính được nhà nước giaọ như: " Chỉ tiêu kế hoạch hành khách mỗi năm. " Chỉ tiêu kế hoạch Tổng số giờ bay mỗi năm. Đây là bước đầu thực hiện kế hoạch hóa theo kế hoạch chỉ tiêu sản lượng vận chuyển hành khách được giao trong năm. Điều đó đòi hỏi công tác kế hoạch, phân bố giờ công, khai thác sử dụng hợp lý cơ sở máy bay nhằm đáp ứng đồng bộ giữa kế hoạch khai thác máy bay, kế hoạch bảo dưỡng kỹ thuật và dự phòng khai thác SVTT : TRẦN ANH TRUNG 3 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC trong các trường hợp hỏng hóc đặc biệt đột xuất phải đồng bộ và mức độ quản lý kỹ thuật phải chuyển sang kế hoạch hóa. Trong giai đoạn này, Xí nghiệp Sửa chữa Máy bay A75 chủ yếu bảo dưỡng các loại máy bay Liên Xô cũ như TU-134, JAK-40, AH-2, AH-24, AH-30, IL-18. Do đặc trưng kỹ thuật bảo dưỡng của các loại máy bay này là thực hiện trung tu, đại tu định kỳ tại Liên Xô và Xí nghiệp chỉ thực hiện sửa chữa hỏng hóc nhỏ. 3. Giai đoạn từ 1989 đến 1999 Từ những năm cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ VI bước sang Đại hội lần thứ VII. Tổng cục Hàng không Dân dụng Việt Nam trực thuộc Bộ Quốc Phòng đã có sự chuyển mình quyết định cho sự tăng trưởng của ngành hàng không để phù hợp với sự phát triển kinh tế nhà nước và nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý và điều tiết của Nhà nước. Xóa bỏ triệt để cơ chế quan liêu bao cấp, hình thành cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước bằng pháp luật, kế hoạch, chính sách và các công cụ khác. Xây dựng và phát triển đồng bộ các thị trường tiêu thụ, vật tư, dịch vụ, tiền vốn, sức lao động... Thực hiện giao lưu kinh tế thông suốt trong cả nước với thị trường thế giới... Năm 1989, để phù hợp với nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Tổng Công ty Hàng không Việt nam đã được chuyển từ Bộ quốc phòng sang Bộ Giao thông vận tải và sau đó tách khỏi Bộ Giao thông vận tải chuyển về trực thuộc Chính phủ. Hàng không Việt nam được chia tách ra thành Cục Hàng không Dân dụng Việt nam là cơ quan ngang bộ trực thuộc Chính phủ làm công tác quản lý nhà nước về ngành hàng không và Tổng Công ty Hàng không Việt nam có chức năng kinh doanh vận tải và các dịch vụ khác về hàng không. Tổng Công ty Hàng không Việt nam bao gồm 11 công ty thành viên đựơc hạch toán độc lập trong đó Xí nghiệp Sửa chữa Máy bay A75 (tại sân bay Tân Sơn Nhất) và Xí nghiệp Sửa chữa Máy bay A76 (tại sân bay Nội Bài) không chỉ có chức năng đảm bảo an toàn chuyến bay cho ngành hàng không Việt nam mà còn làm các dịch vụ bảo dưỡng cho các chuyến bay quốc tế bay đến hai sân bay lớn nhất là Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Chính sự chuyển đổi cơ chế đó đã tạo đà phát triển cho ngành hàng không nói chung và Xí nghiệp A75 nói riêng. Từ năm 1992, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, Hàng không Việt nam bắt đầu chuyển hướng sử dụng các máy bay tư bản trong vận tải hành khách và hàng hóa. Cụ thể là đã mua 4 chiếc và thuê khô 2 chiếc máy bay chủng loại ATR-72 của Pháp. Sau đó, vào những năm 1995-1996 thuê khô 10 chiếc AirBus A320 và 3 chiếc Boeing B767. 4. Giai đoạn từ 1999 đến nay: Kể từ năm 1999, Xí nghiệp Sửa chữa Máy bay A75 thực hiện một bước đột phá bằng việc chuyển giao công nghệ bảo dưỡng loại máy bay Boeing B767 tại Brunei. Xí nghiệp đã đưa cán cán bộ quản lý, các kỹ sư và thơ máy đến Brunei trong thời gian dài để học tập và chuyển giao về quy trình bảo dưỡng máy bay của họ. Sau thời gian chuyển giao, Xí nghiệp cũng đã có một số thợ máy có chứng chỉ bảo SVTT : TRẦN ANH TRUNG 4 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC dưỡng máy bay (CRS), xây dựng được hệ thống MOE, MPM và Section Procedures, từ đó Xí nghiệp được phê chuẩn chứng chỉ bảo dưỡng JAR-145 (JAR – Joint Aviation Requirements). Hiện nay, Xí nghiệp đã được giao quản lý và bảo dưỡng loại máy bay hiện đại nhất của Tổng công ty hiện có là Boeing 777-200ER và Airbus A330-200 sử dụng hai loại động cơ khác nhau. SVTT : TRẦN ANH TRUNG 5 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC CHÖÔNG 2 : TOÅ CHÖÙC KINH DOANH VAØ SAÛN XUAÁT 1. Ban laõnh ñaïo công ty kỹ thuật VAECO Hội đồng thành viên 01. Ông Nguyễn Văn Hưng 02. Ông Võ Tá Sửu 03. Ông Nguyễn Ngọc Trọng 04. Ông Huỳnh Nhật Quang 05. Ông Trần Văn Động Chủ tịch Hội đồng Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên kiêm Tổng Giám Đốc điều hành Ban Kiểm soát 01. Ông Lại Đức Vĩnh 02. Bà Hà Thị Thu Hằng 03. Ông Tô Việt Thắng Kiểm soát viên Kiểm soát viên Kiểm soát viên Ban Điều hành Công ty 01. Ông Trần Văn Động 02. Ông Nguyễn Văn Hồng 03. Ông Trương Văn Hà 04. Ông Hoàng Đăng Toàn Tổng Giám Đốc Phó Tổng Giám đốc - phụ trách Kế hoạch Hành chính Nhân l ực Phó Tổng Giám đốc - phụ trách Bảo dưỡng Nội trường & Quan hệ khách hàng Phó Tổng Giám đốc - phụ trách Bảo dưỡng Ngoại trường Phó Tổng Giám đốc - phụ trách Bảo dưỡng Thiết bị Động cơ và An toàn An Ninh 06. Ông Hồ Văn Minh Giám đốc Chi nhánh VAECO tại TP Hồ Chí Minh 07. Ông Nguyễn Quang Túc Trưởng ban Tổ chức và Phát triển Nhân lực 08. Ông Đỗ Trọng Giang Quyền Kế toán trưởng 09. Ông Phạm Đăng Thanh Trưởng ban Đảm bảo chất lượng 10. Ông Bạch Quốc Thắng Chánh văn phòng 11. Ông Phan Bùi Huỳ Trưởng ban Kỹ thuật & Công nghệ Thông tin 12. Ông Phạm Văn Hà Trưởng ban Kế hoạch 13. Ông Phạm Hoàng Huyên Trưởng ban Cung ứng Vật tư 14. Ông Lê Tấn Việt Giám đốc Trung tâm bảo dưỡng Nội trường Hà nội 15. Ông Nguyễn Minh Tâm Giám đốc Trung tâm bảo dưỡng Nội trường Tp Hồ Chí Minh 16. Ông Trần Đình Phúc Giám đốc Trung tâm bảo dưỡng Ngoại trường Hà nội 05. Ông Cù Văn Sản SVTT : TRẦN ANH TRUNG 6 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC Giám đốc Trung tâm bảo dưỡng Ngoại trường Tp Hồ Chí Minh Giám đốc Trung tâm bảo dưỡng Ngoại trường và chi nhánh 18. Ông Phạm Minh Hiệp Đà Nẵng 19. Ông Nguyễn Văn Mẫn Giám đốc Trung tâm bảo dưỡng Trang Thiết bị Hà nội Giám đốc Trung tâm bảo dưỡng Trang Thiết bị & Động cơ Tp 20. Ông Nguyễn Anh Vũ Hồ Chí Minh 21. Ông Nguyễn Minh Tuấn Giám đốc Trung tâm Đào tạo 17. Ông Mai Tuấn Anh 2. Hoaït ñoäng kinh doanh vaø Toå chöùc saûn xuaát : a. hoaït ñoäng kinh doanh : chuyeân baûo döôõng maùy bay cho toång coâng ty Haøng Khoâng Vieät Nam vaø caùc haõng maùy bay treân theá giôùi… DANH MỤC MÁY BAY BẢO DƯỠNG TẠI CHI NHÁNH VAECO HCM Sau đây là danh mục hiện thời các máy bay của Tổng Công ty Hàng không Việt nam mà VAECO chi nhánh HCM chịu trách nhiệm bảo dưỡng chính. Các thông tin bao gồm số đăng ký ( A/C Reg), loại máy bay (A/C Type), mã AMASIS (AMS), số Serial No (MSN), số Line No (MLN), ngày trả tàu (Delivery). A C R eg Type AMS MSN VN-A141 B777 141 28688 436 15/04/2003 UNK . VN-A142 B777 142 32701 443 15/06/2003 UNK . VN-A143 B777 143 33502 450 20/08/2003 N/A . VN-A144 B777 144 33503 453 10/09/2003 N/A . VN-A145 B777 145 33504 491 20/08/2004 N/A . VN-A146 B777 146 33505 486 20/07/2004 N/A . VN-A147 B777 147 . VN-A149 B777 149 . VN-B202 ATR72 215 215 215 04/01/1991 N/A . VN-B204 ATR72 314 341 341 23/11/1992 N/A . VN-B206 ATR72 419 419 419 05/07/1994 N/A VN-B208 ATR72 416 416 416 29/08/1994 N/A VN-B210 ATR72 210 678 678 12/09/2001 N/A VN-B212 ATR72 212 685 685 14/02/2002 N/A SVTT : TRẦN ANH TRUNG MLN MFD Date Delivery Remark . 7 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VN-B214 ATR72 214 688 688 VN-B216 ATR72 VN-B218 ATR72 VN- B248 ATR72 522 522 522 VN-B246 ATR72 523 523 523 GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC 24/05/2002 N/A ATR72-500 31/08/2000 29/03/2010 b. Toå chöùc saûn xuaát : Do tình hìng saûn xuaát thöïc teá, haàu heát caùc nhaân vieân trong công ty ñeàu phaûi ñi laøm ca kíp, thöïc hieän vaø phuï giuùp cho quaù trình baûo döôõng maùy bay cuûa công ty ñöôïc thuaän lôïi, nhanh coùng, chính xaùc ñeå ñöa maùy bay vaøo khai thaùc 1 caùch an toaøn vaø hieäu quaû. Do ñoù caùch boá trí ca laøm vieäc sao cho phuø hôïp vôùi quaù trình thöc teá. Quaù trình laøm vieäc ca kíp ñöôïc ban giaùm ñoác vaø caùc caáp laõnh ñaïo nghieân cöùu 1 caùch coù khoa hoïc neân ñaõ taïo söï thoaûi maùi laøm vieäc cuûa caùc nhaân vieân trong công ty. Ñôn cöû moät soá ca kíp cuûa moät soá boä phaän nhö sau Trung tâm baûo döôõng Ngoại trường HCM: coù 4 ñoäi chia lamø 3 ca 1 ngaøy. Ca 1 baét ñaàu luùc 5h00 keát thuùc luùc 12h. ca 2 baét ñaàu luùc 12h00 keát thuùc lúc 20h00. Ca 3 bắt đầu từ 20h00 tới 4h00 sáng hôm sau. Ca 4 nghỉ và luân phiên nhau làm giữa các ca đảm bảo trực 24/24. Phoøng cung öùng vaät tö : laøm giôø haønh chính vaø coù cöû ngöôøi tröïc ban ñeâm luaân phieân nhau Phaân xöôûng cô giôùi noäi tröôøng : laøm vieäc haønh chính vaø coù cöû nhaân vieân tröïc moãi ngaøy vaøo ban ñeâm. Ñoäi xe maùy : chia laøm 3 ca 4 kíp, tröïc 24/24… 3. Caùc quy trình saûn xuaát vaø baûo döôõng : NOÄI DUNG CAÙC QUI TRÌNH BAÛO DÖÔÕNG PHAÀN 2 CAÙC QUI TRÌNH BAÛO DÖÔÕNG – TOÅNG QUAÙT P2 0 1 Qui trình ñaùnh giaù Nhaø Cung Öùng vaø kieåm soaùt Nhaø thaàu phuï P2 0 2 Chaáp nhaän/ Kieåm tra thieát bò taàu bay vaø vaät lieäu töø caùc Nhaø Thaàu beân ngoaøi P2 0 3 Baûo quaûn, treo theû vaø xuaát caùc thieát bò taøu bay vaø vaät lieäu cho baûo döôõng taøu bay P2 0 4 Chaáp thuaän duïng cuï vaø thieát bò P205 Hieäu chuaån duïng cuï vaø thieát bò P2 0 6 Söû duïng duïng cuï vaø thieát bò P2 0 7 Tieâu chuaån veä sinh ñoái vôùi cô sôû baûo döôõng P2 0 8 Höôùng daãn baûo döôõng vaø quan heä vôùi chæ daãn cuûa nhaø saûn xuaát taøu bay/ boä phaän taøu bay, bao goàm caû vieäc caäp nhaät vaø caáp cho nhaân vieân P2 0 9 Qui trình söûa chöõa SVTT : TRẦN ANH TRUNG 8 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC P2 1 0 Tuaân thuû chöông trình baûo döôõng maùy bay P2 1 1 Qui trình thöïc hieän thoâng baùo kyõ thuaät baét buoäc P2 1 2 Qui trình caûi tieán tuøy choïn (khoâng baét buoäc) P2 1 3 Söû duïng vaø hoaøn thieän caùc taøi lieäu baûo döôõng P2 1 4 Kieåm soaùt hoà sô kyõ thuaät P2 1 5 Söûa chöõa hoûng hoùc phaùt sinh trong baûo döôõng noäi tröôøng P2 1 6 Qui trình cho pheùp ñöa maùy bay/ thieát bò maùy bay vaøo khai thaùc P2 1 7 Quaûn lyù hoà sô kyõ thuaät cho caùc nhaø khai thaùc theo QCHK-KT1 P2 1 8 Baùo caùo söï coá cho Cuïc HKVN/ Nhaø Khai Thaùc/ Nhaø Cheá Taïo P2 1 9 Hoaøn traû caùc thieát bò maùy bay hoûng veà kho P2 2 0 Qui trình göûi caùc thieát bò hoûng ñeán caùc Nhaø thaàu beân ngoaøi P2 2 1 Kieåm soaùt caùc heä thoáng thoáng keâ baûo döôõng baèng maùy tính P2 2 2 Kieåm soaùt laäp keá hoaïch giôø coâng lao ñoäng cho coâng taùc baûo döôõng ñònh kyø (chöa ban haønh) P2 2 3 Kieåm soaùt caùc noäi dung xung yeáu (chöa ban haønh) P2 2 4 Caùc qui trình baûo döôõng ñaëc bieät • • Noå maùy (P224.2) Kieåm tra heä thoáng taêng aùp buoàng kín (P224.3) • • Phuïc vuï ñöa ñoùn maùy bay (P224.4) Kieåm soaùt caùc thieát bò vaø vaät lieäu thaûi (P224.5) • • Huûy boû thieát bò maùy bay vaø caùc vaät lieäu khaùc (P224.6) Kieåm tra keùp (P224.7) • • “Vaët” thieát bò (P224.8) Kieåm tra tröôùc khi bay ETOPS/ RVSM (P224.9) • • Caäp nhaät cô sôû döõ lieäu cuûa FMS (P224.10) Bay thöû (P224.11) • • Kieåm tra caùc chi tieát coøn soùt laïi treân maùy bay (P224.12) Troïng taûi vaø caân baèng (P224.13) • • Kieåm soaùt caùc thieát bò coøn toát thaùo xuoáng töø maùy bay (P224.14) Thueâ/baùn caùc thieát bò maùy bay, duïng cuï hoaëc thieát bò (P224.15) • • Theo doõi hoûng hoùc (P224.16) Caùc yeâu caàu taïo leäch giôø (P224.17) SVTT : TRẦN ANH TRUNG 9 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP • • • GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC Ghi cheùp caùc duïng cuï vaø thieát bò kieåm tra söû duïng cho coâng vieäc baûo döôõng hoaëc hieäu chænh (P224.18) Baûo döôõng maùy bay cho caùc Haõng haøng khoâng khaùc (P224.19) Cheá taïo taïi choã (P224.20) P2 2 5 Qui trình phaùt hieän vaø khaéc phuïc caùc loãi sai baûo döôõng (chöa ban haønh) P2 2 6 Qui trình ñoåi ca (chöa ban haønh) P2 2 7 Qui trình thoâng baùo caùc noäi dung toái nghóa, khoù hieåu trong caùc döõ lieäu baûo döôõng cho chuû sôû höõu chöùng chæ loaïi (chöa ban haønh) P2 2 8 Qui trình laäp keá hoaïch saûn xuaát (chöa ban haønh) PHAÀN L2 CAÙC QUI TRÌNH BAÛO DÖÔÕNG NGOAÏI TRÖÔØNG BOÅ SUNG PL201 Kieåm soaùt thieát bò maùy bay, duïng cuï vaø trang thieát bò phuïc vuï baûo döôõng ngoaïi tröôøng. PL202 Caùc qui trình baûo döôõng ngoaïi tröôøng lieân quan tôùi caùc coâng vieäc phuïc vuï/ naïp nhieân lieäu/ phaù baêng v.v… PL203 Kieåm soaùt hoûng hoùc vaø caùc hoûng hoùc coù tính laëp laïi ôû ngoaïi tröôøng. PL204 Qui trình hoaøn thieän nhaät kyù kyõ thuaät ôû ngoaïi tröôøng. PL205 Qui trình ngoaïi tröôøng ñoái vôùi caùc thieát bò thueâ. PL206 Qui trình ngoaïi tröôøng ñoái vôùi vieäc hoaøn traû caùc thieát bò hoûng thaùo xuoáng töø maùy bay. PHAÀN 3 CAÙC QUI TRÌNH CUÛA HEÄ THOÁNG CHAÁT LÖÔÏNG P3 0 1 Ñaùnh giaù chaát löôïng qui trình cuûa toå chöùc baûo döôõng P3 0 2 Ñaùnh giaù chaát löôïng maùy bay P3 0 3 Qui trình ñaùnh giaù chaát löôïng caùc hoaït ñoäng khaéc phuïc P3 0 4 Tieâu chuaån chuyeân moân vaø huaán luyeän ñoäi nguõ nhaân vieân kyõ thuaät ñöôïc caáp xaùc nhaän baûo döôõng P305 Hoà sô nhaân vieân kyõ thuaät ñöôïc caáp Xaùc Nhaän Baûo Döôõng P3 0 6 Ñaùnh giaù vieân chaát löôïng P3 0 7 Kieåm tra vieân chaát löôïng P3 0 8 Phaân caáp nhaân vieân kyõ thuaät P3 0 9 Kieåm soaùt quaù trình mieãn giaûm noäi dung baûo döôõng maùy bay vaø thieát bò maùy bay P3 1 0 Kieåm soaùt nhaân nhöôïng ñoái vôùi söï sai leäch töø caùc qui trình cuûa toå chöùc SVTT : TRẦN ANH TRUNG 10 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC P3 1 1 Qui trình xaùc ñònh trình ñoä chuyeân moân ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng chuyeân duïng nhö kieåm tra khoâng phaù huûy, haøn v.v… P3 1 2 Söï kieåm soaùt caùc Ñoäi hoã trôï cuûa Nhaø cheá taïo vaø caùc ñoäi coâng taùc baûo döôõng khaùc P3 1 3 Qui trình huaán luyeän yeáu toá con ngöôøi (chöa ban haønh) Trong phaàn phuï luïc seõ trình baøy moät soá quy trình tieâu bieåu 4. boá trí maët baèng nhaø xöôûng Hình : Toaøn caûnh chi nhánh VAECO HCM SVTT : TRẦN ANH TRUNG 11 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC CHÖÔNG 3 : THÖÏC TAÄP TÌM HIEÅU QUY TRÌNH BẢO DƯỞNG MÁY PHÁT MÁY BAY ATR72-200 (P/N 8260-123) Khối máy phát P/N 8260-123 Máy phát/bộ khởi động có số quy cách (Part number P/N 8260-123). Máy phát/bộ khởi động gồm có các phần chính sau : - Khung máy - Bích đỡ ổ bi - Cụm ổ bi cổ góp - Cốt máy - Truyền cảm tốc độ Hoạt động : Máy phát/khởi động chứa 1 mạch từ 4 cực với 4 cuộn dây shunt được mắc nối tiếp giữa đầu (A) và đầu âm (E), 4 cuộn dây chuyển mạch và bù trừ mắc nối tiếp giữa đầu (E) và các chổi than âm cực. Đầu (D) được nối vào các chổi than âm. Đặc tính kỹ thuật : SVTT : TRẦN ANH TRUNG 12 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC 1. Tổng quát : -Độ cao hoạt động tối đa : 10600 m (35000 feet) -Hệ thống làm mát : tự làm mát và làm mát bằng khí nén Hình quạt làm mát máy phát -Chiều quay : ngược hiều kim đồng hồ -Kích thước : 296.5 mm L (11.673 inches), 158 mm D (6.220 inches) -Trọng lượng máy : 18.350 kg (40.45 lbs) 2. Chi tiết : Chế độ máy phát : -Điện áp : 30 VDC -Dòng định mức : 400 A -Công suất : 12 KW -Vận tốc quay : 7200 – 12000 vòng/phút (RPM) Chế độ khởi động : -Moment quay (torque) : 3.6 m.kg (26.03 ft.lb) -Vận tốc : 1750 vòng/phút (RPM) -Dòng điện : 800 A -Điện áp : 16 VDC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 13 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC BẢO QUẢN VA LƯU KHO Lưu kho trong thời gian ngắn : thiết bị được bảo quản trong package và được giữ ở nơi khô ráo. Lưu kho trong thời gian dài : thiết bị được bọc trong bọc chống thấm nước và đóng gói lại khi hết thời hạn lưu kho (shelf life) Đóng gói : Bọc thương mại ban đầu : thiết bị được đóng gói trong bọc nhựa và đặt trong thùng gỗ có lót đệm chống shock. Đóng gói thiết bị khi bảo quản thời gian dài : thiết bị được bảo quản trong các thùng chống nước. Xuất kho : Trước khi đưa vào khai thác, cần thực hiện kiểm tra độ cách điện. Độ cách điện phải trên 20 KΩ. Nếu không đạt thì sấy máy ở nhiệt độ 1200C trong 2 giờ. Nếu độ cách điệm vẫn nhỏ hơn 20KΩ thì phải gửi máy đi sửa chữa. KIỂM TRA : SVTT : TRẦN ANH TRUNG 14 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC 1.Khái quát : Trong giao đoạn kiểm tra, cần phân biệt để chọn ra những chi tiết sử dụng lại từ những phần phải thay thế Kiểm tra : -Mức độ sạch của máy và lớp varnish bảo vệ -Các vết nứt, trầy xước, rỉ sét -Dấu hiệu của sự mài mòn -Tình trạng các ren, bánh răng So sánh kích thước của các chi tiết với các quy định trong bảng « Hiệu chỉnh và dung sai ». Loại bỏ các chi tiết có dung sai quá mức cho phép. Những chi itiết đặc biệt phải được kiểm tra theo các chỉ dẫn riêng ngoài các phần kiểm tra đã nêu ở trên. 2.Phần kiểm tra đặc biệt : Kiểm tra khung máy : -Thực hiện kiểm tra độ cách điện SVTT : TRẦN ANH TRUNG 15 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC -Đo điện trở của cuộn cảm sun giữa các chân (A và E). Giá trị phải đạt là 2.03 Ω ± 0.1 Ω ở nhiệt độ 200C, nếu không đạt thì loại bỏ khung máy -Kiểm tra thông mạch của cuộn dây bù và chuyển mạch giữa các chân (D và E), nếu không đạt thì loại bỏ khung máy. Kiểm tra phần cốt máy (Armature) -Các đoạn của cổ góp (commutator) phải đạt độ bóng đều với các vết xước nhỏ, và phải thấy rõ độ lồi lõm. Nếu không đạt thì tiến hành làm diamond bề mặt Chú ý : -Không sờ vào cổ góp điện -Các vết trầy tròn nhỏ đồng nhất tạo ra bởi việc sử dụng chổi than carbon hoạt động ở độ cao lớn là bình thường và không ảnh hưởng tới hoạt động của máy. -Nếu các đoạn trên bị đen, kiểm tra lại armature xem có ngắn mạch hợăc cuộn dây bị hở mạch. -Đo điện trở cách điện giữa commutator và trục quay Kiểm tra chổi than : SVTT : TRẦN ANH TRUNG 16 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC Chú ý : -Không tháo chổi than ra khỏi các máng để kiểm tra -Nếu 1 chổi than bị tháo ra thì phải thay toàn bộ các chổi than SVTT : TRẦN ANH TRUNG 17 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC -Để nguyên các chổi than trong máng, đo chiều dài của chồi than giữa phần vai (brush yoke) và phần phía trên chổi than -Đặt dụng cụ đo chổi than P/N 0-31023 lên trên lò xo chổi than -Xoay núm A theo hướng mũi tên B cho đến khi tiếp xúc với máng dẫn -Giữ dụng cụ ở vị trí này và đặt thước đo C cho đến khi thước tiếp xúc với chổi than. Nếu lỗ D ngang bằng với mặt phẳng E thì tuổi thọ của chổi than còn khoảng 15 giờ. Chú ý : Các đầu nối điện A,D,B,E phải được torque theo giá trị bảng dưới đây : ĐẦU NỐI LỰC XIẾT A 0.45 m.daN (3.31 ft.lb) D 0.25 m.daN (1.84 ft.lb) B 1.20 m.daN (8.85 ft.lb) E 1.90 m.daN (14.01 ft.lb) Kiểm tra các vòng bi : -Các vòng bi phải xoay tự do, không có vết trầy do ma sát và không hư hỏng. Nếu không đạt yêu cầu thì loại bỏ các vòng bi. Chú ý : các vòng bi đã được bôi trơn để làm việc cho đến khi bị loại bỏ vì vậy không bôi trơn lại các vòng bi này Kiểm tra vòng đệm : -Kiểm tra không bị bẩn và độ dày của vòng đệm phải ≥ 2 mm, nếu không đạt thì loại bỏ. Chú ý : đo độ dày ở mặt ngoài của vòng đệm. Kiểm tra cụm ổ bi cổ góp điện : -Kiểm tra các máng dẫn : bề mặt trong phẳng, trơn, không biến dạng. Loại bọ ổ bi cổ góp nếu không đạt yêu cầu. Điều chỉnh truyền cảm tốc độ : SVTT : TRẦN ANH TRUNG 18 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC Việc hiệu chỉnh phải được thực hiện khi không có tải với tốc độ vòng quay 5000 vòng/phút ở chế độ khởi động (starter operating mode) Điều chỉnh sơ bộ : dùng thước lá điều chỉnh trước khoảng cách giữa truyền cảm tốc độ và đĩa bằng 0.2mm Điều chỉnh : cho máy quay 5000 vòng/phút và dùng oscilloscope để kiểm tra chu kỳ T, T phải bằng 1 ms. Nếu điện áp nhỏ nhất đo được nhỏ hơn 1.4 V thì giảm khoảng cách truyền cảm tốc độ với đĩa. Khoàng cách này phải là lớn hơn bằng 0.15 mm Thiết bị đo vòng quay máy phát SVTT : TRẦN ANH TRUNG 19 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC XỬ LÍ HỎNG HÓC : Hỏng hóc Nguyên nhân Rung và tiếng ồn bất thường -Quạt tỳ vào vòng chụp -Ổ bi sau hỏng Khắc phục -Kiểm tra quạt và vòng chụp, thay chi tiết hỏng -Thay ổ bi CHẾ ĐỘ KHỞI ĐỘNG -Máy không quay -Gãy trục -Sun chổi than hở -Khi có tải, máy không quay -Mòn các chổi than ở vận tốc bình thường và không tạo ra moment quay 3.6 m,daN (26.55 ft.lb) -Tiêu thụ dòng quá mức -Thay trục -Thay chổi than -Đo độ dài chổi than và thay các chổi than khi lệch quá giới hạn dung sai cho phép -Ngắn mạch từng phần ở cuộn cảm -Thay khung máy -Đoản mạch ở các cuộn dây của cổ góp hoặc cốt máy -Lau chùi cổ góp. Nếu vẫn còn thì thay cốt máy CHẾ ĐỘ MÁY PHÁT -Điện áp ra 0V -Chuyển mạch sai SVTT : TRẦN ANH TRUNG -Gãy trục -Thay trục -Dây sun ngắn mạch hoặc hở -Thay khung -Chổi than không trượt đúng -Lau chùi các máng dẫn vào máng dẫn của nó 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

thumb
Năng lượng gió...
130
78479
145