Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo án - Bài giảng Sáng kiến kinh nghiệm Sáng kiến tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất công...

Tài liệu Sáng kiến tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất công

.DOC
6
13012
88

Mô tả:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÃ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------BÁO CÁO TÓM TẮT NỘI DUNG, HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN - Tên sáng kiến: “Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất công”. - Tên cá nhân thực hiện: Nguyễn Trọng Tài. - Thời gian đã được triển khai thực hiện: Từ năm 2013 đến năm 2015. 1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến: Do tồn tại lịch sử trước đây khi nhà nước thực hiện chủ trương trang trải đất đai cho hộ gia đình, cá nhân nằm đang sen với các quỹ đất công, nên việc dồn điền đổi thửa gặp nhiều khó khăn chưa thực hiện được. UBND các xã, thị trấn U Minh còn buông lỏng chưa thực sự quan tâm đến công tác quản lý nhà nước về đất công; Cán bộ Địa chính chưa thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp UBND các xã, thị trấn U Minh quản lý đất công chặt chẽ theo quy định của pháp luật, nên tình trạng đất đai bị lấn, chiếm, bỏ hoang hóa, chậm đưa đất vào sử dụng; Việc quản lý và sử dụng đất công vẫn còn lãng phí, sử dụng đất sai mục đích, kém hiệu quả, chưa xây dựng bố trí phương án quản lý và sử dụng đất công. Chính vì vậy, trước yêu cầu thực tế đó, Trưởng phòng TN&MT huyện tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có Văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, 1 thị trấn U Minh cần phải Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất công và tôi lựa chọn đề tài này để làm sáng kiến kinh nghiệm thực hiện trong thời gian tới. 2. Phạm vi triển khai thực hiện: UBND các xã, thị trấn U Minh. 3. Mô tả sáng kiến: - Về kế hoạch thực hiện, qua kết quả kiểm tra, rà soát về quỹ đất công trên địa bàn huyện U Minh có tổng diện tích: 423,701 ha. Trong đó: đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 0,58 ha; đất kênh bờ trong các lâm phần giao lại 243,6 ha; đất cho mượn 5,83 ha; đất bị lấn, chiếm 131,906 ha; đất cho thuê 38,305 ha; đất bỏ hoang 4,06 ha. Từ số liệu trên cho thấy, thực trạng sử dụng quỹ đất công chưa thật sự có hiệu quả, nhiều khu đất đã sử dụng không đúng mục đích, cho thuê, cho mượn, chậm đưa đất vào sử dụng, đăng ký quyền sử dụng đất chưa hết diện tích đất… Những vướng mắc trong quản lý đất công ích hiện nay chính là những diện tích đất nằm rải rác, manh múng, nhỏ lẽ nơi khó canh tác, khó quản lý, bên cạnh đó UBND các xã, thị trấn U Minh tận dụng quỹ đất hợp đồng cho thuê hàng năm, giá đất cho thuê chưa phù hợp theo quy định của pháp luật. - Về công tác phối hợp, bản thân đã phối hợp các ngành có liên quan của huyện được diễn ra chặt chẽ từ việc xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, tổ chức kiểm tra, rà soát về quỹ đất công, khảo sát, đo đạc toàn bộ các thửa đất công trên địa bàn các xã, thị trấn U Minh. 2 Trong quá trình thực hiện các công việc trên, phát sinh những vấn đề buông lõng trong quản lý, sử dụng đất chưa hiệu quản, sai mục đích… thì bản thân tôi đã chỉ ra cho Chủ tịch UBND các xã, thị trấn U Minh về cách quản lý và đề xuất ý tưởng tổ chức sử dụng đất tiết kiệm, đúng mục đích, có hiệu quả, chỉ đạo bộ phận chuyên môn của đơn vị đo đạc cấm mốc ranh giới các thửa đất, kê khai đăng ký đất đai vào sổ Địa chính nhà nước… 4. Kết quả, hiệu quả mang lại: - Theo đánh giá chung, qua thời gian triển khai thực hiện, đã giải quyết được một số bất cập vướng mắt trong công tác quản lý và sử dụng đất công chỉ đạo UBND các xã, thị trấn U Minh rà soát lại toàn bộ diện tích đất công ích và các hợp đồng cho mượn, cho thuê đất công ích, sử dụng đất không đúng mục đích, lấn, chiếm đất công trên địa bàn; có kế hoạch cụ thể về bố trí quản lý và sử dụng đất hợp lý. Đối với các thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND các xã, thị trấn U Minh liên hệ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Cà Mau thiết lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Chỉ thị 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. 3 Đất hợp đồng cho thuê chưa phù hợp theo quy định của pháp luật thì đã được UBND các xã, thị trấn U Minh thiết lập hợp đồng đúng quy định của pháp luật. Đối với đất công cho mượn đã được UBND các xã, thị trấn U Minh hoàn tất các thủ tục, chấm dứt việc cho mượn chuyển sang cho thuê đất. Đối với đất công ích bị lấn, chiếm đã được UBND các xã, thị trấn U Minh cũng cố toàn bộ bồ sơ, phối hợp Phòng TN&MT huyện lập biên bản xử lý theo luật định. Đối với đất công còn hoang hóa, chậm đưa vào sử dụng, đã được Phòng NN&PTNT huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn U Minh lập phương án bố trí cây trồng vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao làm mô hình nhân rộng. UBND các xã, thị trấn U Minh đã rà soát đo đạc, cấm mốc các thửa đất công, kê khai vào sổ địa chính Nhà nước. Một số thửa đất đang thực hiện mô hình sản xuất, đang ứng dụng các tiến bộ khoa học mới vào sản xuất và đưa các giống cây trồng mới có năng suất và giá trị kinh tế cao phù hợp với vị trí, đặc điểm của từng khu đất giao UBND các xã, thị trấn U Minh làm mô hình nhân rộng. Phòng TN&MT huyện đã tổ chức khảo sát các khu đất quỹ đất công ở các tuyến giao thông thuận tiện, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, tham mưu UBND huyện lập phương án giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân khó khăn về đất ở và có nhu cầu sử dụng đất ở. Phối hợp các ngành có liên quan và UBND cá xã, thị trấn U Minh xử lý nghiêm các trường hợp đất bị lấn, chiếm 4 - Bước đầu đã đáp ứng cơ bản và kịp thời yêu cầu của công tác quản lý và sử dụng đất công ích đã góp phần nâng cao chất lượng về công tác quản lý và tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các đơn vị, các cá nhân về công tác quản lý và sử dụng đất công ích. 5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến: Như đã trình bày, khả năng được ứng dụng của sáng kiến được thực hiện rộng rãi với quy mô trong toàn huyện. 6. Kiến nghị, đề xuất: UBND huyện xem xét kịp thời khen thưởng những đơn vị, những cá nhân thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quản lý và sử dụng đất công, có hình thức xử lý, kỹ luật đối với những đơn vị, những cá nhân nào còn buông lõng công tác quản lý nhà nước về quản lý và sử dụng đất công để tình trang lấn, chiếm, cho mượn, cho thuê trái quy định của pháp luật./. Ý kiến xác nhận Ngày 03 tháng 01 năm 2014 của đơn vị Người báo cáo Nguyễn Trọng Tài 5 6
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng