Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Vật lý Skkn-dạy tiết thực hành trong chương trình vật lí lớp 6...

Tài liệu Skkn-dạy tiết thực hành trong chương trình vật lí lớp 6

.PDF
18
2364
67

Mô tả:

http://violet.vn/vudat_gv Tr−êng THCS Tiªn §éng Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tø kú Tr−êng thcs tiªn ®éng PhÇn ghi sè ph¸ch Kinh nghiÖm “ D¹y tiÕt thùc hµnh trong ch−¬ng tr×nh vËt lý líp 6” 6” M«n : VËt lý T¸c gi¶: Vò V¨n §¹t §¸nh gi¸ cña nhµ tr−êng ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... 1 http://violet.vn/vudat_gv Tr−êng THCS Tiªn §éng Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tø kú Tr−êng thcs tiªn ®éng PhÇn ghi sè ph¸ch Kinh nghiÖm “ D¹y tiÕt thùc hµnh trong ch−¬ng tr×nh vËt lý líp 6” 6” M«n : VËt lý T¸c gi¶: Vò V¨n §¹t §¸nh gi¸ cña nhµ tr−êng ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... 2 http://violet.vn/vudat_gv Tr−êng THCS Tiªn §éng PhÇn ghi sè ph¸ch Kinh nghiÖm “ D¹y tiÕt thùc hµnh trong ch−¬ng tr×nh vËt lý líp 6” 6” M«n : VËt lý Khèi líp: 6 §¸nh gi¸ cña nhµ tr−êng ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Tªn t¸c gi¶:........................................................................................................... Tr−êng :........................................................................................................... 3 http://violet.vn/vudat_gv Tr−êng THCS Tiªn §éng A. §Æt vÊn ®Ò I. C¬ së lÝ luËn: X· héi ®ang thay ®æi tõng ngµy víi nh÷ng yªu cÇu ngµy cµng cao ®èi víi con ng−êi. HÖ thèng gi¸o dôc – ®µo t¹o ®· cã nh÷ng sù ®æi míi c¨n b¶n ®Ó ®µo t¹o ra nh÷ng con ng−êi ®¸p øng c¸c yªu cÇu cao cña x· héi. Trong c¸c môc tiªu ®Æt ra th× môc tiªu chñ ®¹o lµ ®µo t¹o ra nh÷ng con ng−êi míi toµn diÖn. Víi ®Þnh h−íng nh− trªn tõ n¨m häc 2002 – 2003, chóng ta ®· cã sù ®æi míi ph−¬ng ph¸p theo h−íng ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng cña ng−êi häc. Qua ®ã h×nh thµnh cho häc sinh t− duy tÝch cùc, ®éc lËp, s¸ng t¹o, n©ng cao n¨ng lùc ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, rÌn luyÖn kÜ n¨ng, vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn; tõ ®ã h×nh thµnh kh¶ n¨ng tù häc. Lµ gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y m«n VËt lý, t«i ®Æc biÖt quan t©m tíi ph−¬ng ph¸p d¹y c¸c bµi thùc hµnh trong ch−¬ng tr×nh vµ viÖc h×nh thµnh c¸c kÜ n¨ng thùc hµnh cña c¸c em häc sinh. Trong c¸c bµi thùc hµnh cã ®iÓm kh¸c c¨n b¶n víi c¸c bµi cã thÝ nghiÖm nghiªn cøu kiÕn thøc míi ®ã lµ: trong c¸c bµi lÝ thuyÕt häc sinh tõ viÖc quan s¸t, lµm thÝ nghiÖm, tõ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm rót ra c¸c kÕt luËn cÇn thiÕt th× trong bµi thùc hµnh häc sinh lµm c¸c thÝ nghiÖm ®Ó kiÓm nghiÖm c¸c kiÕn thøc ®· biÕt hoÆc cô thÓ ho¸ mét kiÕn thøc ®· t×m hiÓu. Nhê vËy, th«ng qua giê thùc hµnh chóng ta kh«ng chØ cñng cè kiÕn thøc thùc hµnh cho häc sinh, h×nh thµnh míi hoÆc rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng thùc hµnh cÇn thiÕt, chóng ta cßn lµm cho häc sinh tin t−ëng tuyÖt ®èi víi khoa häc, vµo bé m«n. Tõ cã cã høng thó t×m hiÓu bé m«n, qua ®ã kh¼ng ®Þnh ph−¬ng ph¸p chñ ®éng nghiªn cøu bé m«n lµ ph−¬ng ph¸p thùc nghiÖm. II. C¬ së thùc tiÔn: Qua gÇn 4 n¨m häc thùc hiÖn ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc, chóng ta thÊy sù ®æi míi râ rÖt, nÕu cã chØ thÊy trong c¸c giê d¹y chuyªn ®Ò, giê héi gi¶ng trong ®ã sù ®æi míi giê thùc hµnh l¹i cµng Ýt. Trong khi ®ã, theo quy ®Þnh cña ch−¬ng tr×nh vËt lý THCS chóng ta cã 10 bµi thùc hµnh ( líp 6: 2; líp 7: 2; líp 8: 1; líp 9: 5); qua ®ã ta thÊy tÇm quan träng cña bµi thùc hµnh còng nh− tÇm quan träng cña viÖc ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y trong bµi thùc hµnh. MÆt kh¸c, tõ n¨m häc 2004 – 2005 vµ ®Æc biÖt tõ n¨m häc 2005 – 2006, bµi thùc hµnh g¾n liÒn víi viÖc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh ( ®iÓm cña bµi thùc hµnh ®−îc lÊy lµm ®iÓm kiÓm tra th−êng xuyªn). Do ®ã, viÖc d¹y tèt vµ häc cã hiÖu qu¶ bµi thùc hµnh lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu. 4 http://violet.vn/vudat_gv Tr−êng THCS Tiªn §éng Thø ba, ®èi víi mét häc sinh líp 6, lµ n¨m häc ®Çu tiªn ®−îc lµm quen víi m«n vËt lý còng nh− lµm quen víi ph−¬ng ph¸p ®Æc tr−ng cña bé m«n. Do ®ã c¸c kÜ n¨ng lµm thÝ nghiÖm còng nh− c¸c kÜ n¨ng thùc hµnh cÇn thiÕt gÇn nh− kh«ng cã. Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y t«i thÊy nÕu gi¸o viªn lµm tèt c¸c bµi thùc hµnh ë líp 6 th× khi d¹y c¸c bµi thùc hµnh ë líp 7,8,9 sÏ ®¬n gi¶n vµ cã hiÖu qu¶ h¬n rÊt nhiÒu. Qua nh÷ng vÊn ®Ò ®· ph©n tÝch ë trªn vµ qua kinh nghiÖm bµi thùc hµnh vËt lý nhiÒu n¨m t«i ®· tæng kÕt trong ®Ò tµi: “ Kinh nghiÖm d¹y tiÕt thùc hµnh trong ch−¬ng tr×nh vËt lý líp 6” ®Ó c¸c ®ång nghiÖm cïng trao ®æi vµ ®ãng gãp ý kiÕn. III. Môc tiªu cña ®Ò tµi: Tõ ®Þnh h−íng chung cña viÖc ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc, ¸p dông trong viÖc tæ chøc mét bµi thùc hµnh theo h−íng míi. §−a ra mét sè c«ng viÖc cÇn lµm ®Ó thùc hiÖn giê thùc hµnh cã hiÖu qu¶. Thèng nhÊt mÉu so¹n mét bµi thùc hµnh cïng biÓu ®iÓm ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh th«ng qua b¸o c¸o thùc hµnh. IV. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: §Ó nghiªn cøu vÊn ®Ò trªn t«i ®· sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p chÝnh lµ: - Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra. - Ph−¬ng ph¸p thèng kÕ. - Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch. - Ph−¬ng ph¸p so s¸nh ®èi chiÕu. 5 http://violet.vn/vudat_gv Tr−êng THCS Tiªn §éng B. gi¶i quyÕt vÊn ®Ò: I. §iÒu tra thùc tr¹ng tr−íc khi nghiªn cøu: 1. ThuËn lîi: Thø nhÊt, do ®Æc thï cña m«n VËt lý lµ bé m«n khoa häc thùc nghiÖm, ®èi t−îng cña bé m«n lµ c¸c sù vËt, hiÖn t−îng, c¸c quy luËt vËt lý trong tù nhiªn. ChÝnh v× vËy c¸c em häc sinh ®· ®−îc tiÕp cËn víi nh÷ng øng dông cña vËt lý ngay tõ nhá vµ hµng ngµy. §ã lµ nguån ®éng lùc g©y høng thó, lßng ham hiÓu biÕt, kÝch thÝch sù tß mß, cÇn kh¸m ph¸ cña häc sinh. Thø hai, c¸c øng dông kÜ thuËt cña m«n VËt lý ngµy cµng ®ãng vai trß quan träng trong ®êi sèng vµ s¶n xuÊt nªn t¹o thªm høng thó t×m hiÓu bé m«n. Thø ba, trong mét sè n¨m gÇn ®©y, ®éi ngò gi¸o viªn chuyªn vËt lý ®−îc bæ xung kÞp thêi, ®a sè häc lµ nh÷ng gi¸o viªn cã kiÕn thøc, lµnh nghÒ, biÕt sö dông thµnh th¹o c¸c ®å dïng, cã øng xö s− ph¹m linh ho¹t...Do ®ã, viÖc tæ chøc giê vËt lý cã thÝ nghiÖm nãi chung vµ giê thùc hµnh nãi riªng kh«ng qu¸ khã kh¨n. Thø t−, song song víi viÖc ®æi míi ch−¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa, ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y mçi tr−êng ®−îc cÊp mét bé ®å dïng d¹y häc t−¬ng ®èi ®Çy ®ñ. 2. Khã kh¨n: Thø nhÊt, do c¸c em häc sinh líp 6 míi lµm quen víi bé m«n còng nh− sè tiÕt trªn tuÇn rÊt Ýt ( 1 tiÕt/tuÇn) nªn kÜ n¨ng thùc hµnh cña häc sinh cßn yÕu. §ång thêi, häc sinh ch−a cã kh¸i niÖm vÒ tiÕn tr×nh còng nh− c¸ch thùc hiÖn mét bµi thùc hµnh, kh«ng h×nh dung m×nh ph¶i lµm nh÷ng c«ng viÖc g×. Thø hai, ®å dïng d¹y häc t−¬ng ®èi ®Çy ®ñ song chÊt l−îng, ®é chÝnh x¸c cña c¸c dông cô ch−a ®¶m b¶o. Tõ ®ã, ¶nh h−ëng tíi ®é chÝnh x¸c cña kÕt cña kÕt qu¶ thùc hµnh, t¸c ®éng tíi niÒm tin cña c¸c em vµo khoa häc. VÝ dô: nhiÖt kÕ r−îu, b¨ng phiÕn, lùc kÕ... Thø ba, ®Ó tæ chøc häc sinh thùc hµnh theo nhãm ®ßi hái ph¶i cã phßng chuyªn m«n ( phßng chøc n¨ng), tuy nhiªn míi cã rÊt Ýt tr−êng cã ®−îc ®iÒu kiÖn nµy nªn ¶nh h−ëng kh«ng nhá tíi viÖc tæ chøc thùc hµnh. Thø t−, tuy gi¸o viªn vËt lý ®−îc bæ sung nh−ng ch−a ®¶m b¶o biªn chÕ ®ñ c¸c tr−êng, ®ång thêi n¨ng lùc s− ph¹m cña gi¸o viªn kh«ng ®ång ®Òu. Cßn t×nh tr¹ng gi¸o viªn d¹y chÐo m«n. YÕu tè nµy ¶nh h−ëng kh«ng nhá tíi chÊt l−îng giê thùc hµnh. Thø n¨m, sù chuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc cho mét tiÕt d¹y cã thÝ nghiÖm nãi chung vµ mét tiÕt d¹y thùc hµnh nãi riªng ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i ®Çu t− nhiÒu thêi gian, c«ng 6 http://violet.vn/vudat_gv Tr−êng THCS Tiªn §éng søc ®Ó chuÈn bÞ. Trong khi ®ã c¸n bé chuyªn tr¸ch ®å dïng ch−a cã, nhiÒu gi¸o viªn ng¹i chuÈn bÞ, chØ chuÈn bÞ mét bé ®Ó ®èi phã dÉn ®Õn t×nh tr¹ng thÇy lµm thùc hµnh hé häc sinh. Nãi tãm l¹i, ®Ó d¹y bµi thùc hµnh cã hiÖu qu¶ ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i cã ph−¬ng ph¸p d¹y häc hîp lý, gióp häc sinh tiÕp cËn mét c¸ch ®óng quy luËt, phï hîp víi t©m sinh lý. Qua ®ã h×nh thµnh kÜ n¨ng, phÈm chÊt cña ng−êi lao ®éng míi, ph¸t triÓn trÝ tuÖ. MÆt kh¸c, ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i cã lßng yªu nghÒ, cã n¨ng lùc s− ph¹m nhÊt ®Þnh,... II. Nh÷ng c«ng viÖc thùc tÕ ®· lµm: 1. Th−êng xuyªn chó ý rÌn luyÖn kÜ n¨ng lµm thÝ nghiÖm cho häc sinh: Trong giê thùc hµnh, ho¹t ®éng chñ yÕu lµ ho¹t ®éng lµm thùc hµnh cña häc sinh. Do ®ã c¸c thao t¸c lµm thÝ nghiÖm cña häc sinh cã ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ thÝ nghiÖm nãi riªng vµ sù thµnh c«ng cña giê thùc hµnh nãi chung. Thao t¸c thÝ nghiÖm cña häc sinh ®· thµnh th¹o th× gi¸o viªn tr¸nh ®−îc sù h−íng dÉn kh«ng cÇn thiÕt. Muèn vËy, trong mçi giê häc gi¸o viªn cÇn lu«n quan t©m chó ý rÌn luyÖn kÜ n¨ng lµm thÝ nghiÖm cho häc sinh. Cô thÓ: - Gi¸o viªn lµm mÉu chÝnh x¸c, th−êng xuyªn kiÓm tra, chÝnh x¸c ho¸ c¸c thao t¸c cña häc sinh trong qu¸ tr×nh häc sinh lµm thÝ nghiÖm. - Trong c¸c bµi häc sinh cÇn n¾m ch¾c c¸c thao t¸c sau: + LËp ph−¬ng ¸n lµm thÝ nghiÖm kiÓm tra mét vÊn ®Ò nµo ®ã. + BiÕt chän dông cô thÝ nghiÖm phï hîp víi ph−¬ng ¸n ®Ò ra. + Lµm thÝ nghiÖm ®óng quy tr×nh, ghi kÕt qu¶ vµo phiÕu häc tËp. + BiÕt xö lý kÕt qu¶ thu ®−îc -> kÕt luËn cÇn thiÕt. VÝ dô: Trong bµi: “ Thùc hµnh x¸c ®Þnh khèi l−îng riªng cña sái” – VËt lý 6, häc sinh cÇn thµnh th¹o c¸c kÜ n¨ng sau: - Sö dông c©n R« - bÐc - van ®Ó c©n mét vËt. - §o thÓ tÝch mét vËt r¾n kh«ng thÊm n−íc b»ng b×nh chia ®é. - §æi ®¬n vÞ c¸c ®¹i l−îng: khèi l−îng, thÓ tÝch. 2. §æi míi kh©u chuÈn bÞ bµi: a. §æi míi kh©u so¹n gi¸o ¸n bµi thùc hµnh: 7 http://violet.vn/vudat_gv Tr−êng THCS Tiªn §éng + §æi míi ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tõ kh©u x¸c ®Þnh môc tiªu bµi häc, trong ®ã x¸c ®Þnh tËp trung môc tiªu cña trß, chØ râ møc ®é häc sinh ph¶i ®¹t ®−îc qua bµi thùc hµnh. Gi¸o viªn cÇn l−îng ho¸ c¸c môc tiªu theo 3 møc ®é: biÕt, hiÓu, vËn dông vÒ 3 m¶ng: kiÕn thøc, kÜ n¨ng, th¸i ®é ®ñ ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ bµi thùc hµnh. + Trong c¸ch so¹n gi¸o ¸n cò, th−êng tËp trung c¸c ho¹t ®éng cña gi¸o viªn, lµm sao gi¸o viªn thùc hiÖn hÕt c¸c c«ng viÖc trong mét tiÕt häc mµ Ýt quan t©m ®Õn viÖc häc sinh thu nhËn ®−îc g×? Do ®ã ph−¬ng ph¸p, gi¸o ¸n ph¶i tËp trung vµo c¸c ho¹t ®éng cña häc sinh, t¨ng c−êng c¸c ho¹t ®éng theo nhãm, t¨ng c−êng giao tiÕp trß – trß, thÇy – trß ®Ó häc sinh tù béc lé m×nh qua ®ã lµm s¸ng tá c¸c vÊn ®Ò häc sinh cßn v−íng m¾c. Trong gi¸o ¸n cÇn ®−a ra c¸c dù kiÕn tæ chøc tiÕt thùc hµnh còng nh− c¸c t×nh huèng cã thÓ x¶y ra tõ ®ã cã biÖn ph¸p dù phßng hîp lý. Trong gi¸o ¸n, thÇy lµ ng−êi tæ chøc c¸c ho¹t ®éng, h−íng dÉn häc sinh thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, tuyÖt ®èi thÇy kh«ng lµm thùc hµnh hé häc sinh. Trong qu¸ tr×nh diÔn biÕn giê häc, thÇy linh ho¹t ®iÒu chØnh diÔn biÕn c¸c ho¹t ®éng, xö lý c¸c t×nh huèng x¶y ra sao cho giê thùc hµnh diÔn ra ®óng kÕ ho¹ch c¶ vÒ thêi gian vµ hiÖu qu¶. ThÇy chØ uèn n¾n, gióp ®ì c¸c nhãm nÕu trong qu¸ tr×nh thùc hµnh häc sinh gÆp c¸c khã kh¨n hoÆc lµm träng tµi trong c¸c cuéc tranh luËn cña häc sinh. b. C«ng t¸c chuÈn bÞ : dông cô, b¶ng biÓu, s¬ ®å, phiÕu häc tËp,... §Ó giê thùc hµnh cã hiÖu qu¶ th× viÖc chuÈn bÞ c¸c dông cô thÝ nghiÖm, b¶ng biÓu,...cã vai trß quyÕt ®Þnh. Gi¸o viªn cÇn x¸c ®Þnh ®−îc cÇn dông cô nµo, sè l−îng bao nhiªu. C¸c ®å dïng cÇn ®¶m b¶o mét sè yªu cÇu: + §¶m b¶o chÝnh x¸c khoa häc. + TËp trung ®−îc sù chó ý cña häc sinh. + ThÓ hiÖn râ b¶n chÊt hiÖn t−îng cÇn nghiªn cøu. + NÕu lµ dông cô ®Ó h−íng dÉn häc sinh th× ph¶i ®¶m b¶o c¶ líp ph¶i quan s¸t ®−îc. NÕu c¸c dông cô thiÕu chÝnh x¸c hoÆc ch−a hîp lý th× gi¸o viªn cÇn cã biÖn ph¸p thay thÕ nh−: thay thÝ nghiÖm kh¸c cã cïng b¶n chÊt ®Ó nghiªn cøu, c¶i tiÕn hoÆc lµm míi dông cô cho phï hîp,... §èi víi bµi thùc hµnh th× sù chuÈn bÞ cña häc sinh ®ãng vai trß rÊt lín. Th«ng th−êng häc sinh cÇn chuÈn bÞ: b¸o c¸o thùc hµnh, c¸c kiÕn thøc cò cã liªn quan, mét sè dông cô gi¸o viªn giao chuÈn bÞ ë nhµ, vÝ dô: chuÈn bÞ sái trong bµi thùc hµnh: “ X¸c ®Þnh khèi l−îng riªng cña sái”,...Do ®ã gi¸o viªn cÇn nh¾c nhë häc sinh ngay ë bµi häc tr−íc vµ kiÓm tra tr−íc khi tiÕn hµnh thùc hµnh. ChØ khi nµo viÖc chuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh chu ®¸o th× giê thùc hµnh míi cã kÕt qu¶ cao nhÊt. 8 http://violet.vn/vudat_gv Tr−êng THCS Tiªn §éng c. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thùc hµnh khoa häc, ®óng bµi b¶n: Trong ho¹t ®éng thùc hµnh, ho¹t ®éng chñ yÕu lµ cña häc sinh. §èi víi c¸c em häc sinh líp 6 ho¹t ®éng theo nhãm cßn nhiÒu l¹ lÉm, do ®ã gi¸o viªn cÇn thùc hiÖn tèt viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng theo nhãm. Cô thÓ theo quy tr×nh sau: B−íc 1: Th¶o luËn chung ®−a ra c¸c môc tiªu cña thÝ nghiÖm cÇn lµm: nªu ®−îc môc tiªu cô thÓ cÇn ®¹t ®−îc sau khi lµm thÝ nghiÖm. VÝ dô: - BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh khèi l−îng riªng cña mét vËt r¾n. - BiÕt ®o nhiÖt ®é c¬ thÓ ng−êi b»ng nhiÖt kÕ y tÕ. B−íc 2: ¤n l¹i lý thuyÕt, nh¾c l¹i c¸c ®iÓm chÝnh vÒ néi dung c¸c ®Þnh luËt, c¸c quy t¾c ®· häc cÇn dïng trong bµi thùc hµnh. Cô thÓ gi¸o viªn cÇn tæ chøc th¶o luËn tèt phÇn c©u hái chuÈn bÞ ®· cã trong b¸o c¸o thùc hµnh. B−íc 3: Lùa chän c¸c dông cô, thiÕt bÞ: liÖt kª c¸c dông cô cÇn thiÕt trong thÝ nghiÖm. L−u ý giíi thiÖu dông cô g¾n víi môc ®Ých sö dông, tr¸nh t×nh tr¹ng giíi thiÖu kiÓu liÖt kª. B−íc 4: H−íng dÉn häc sinh lµm thÝ nghiÖm bao gåm c¸c ho¹t ®éng: - H−íng dÉn häc sinh c¸ch l¾p r¸p thÝ nghiÖm kÕt hîp víi häc sinh t×m hiÓu qua s¸ch gi¸o khoa. - Tr×nh tù c¸c phÐp ®o, c¸c thao t¸c. - C¸c b¶ng sè liÖu cÇn thu thËp, c¸ch ghi b¸o c¸o thùc hµnh. - C¸ch xö lý sè liÖu, tÝnh sai sè,... - L−u ý c¸c vÊn ®Ò an toµn trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. B−íc 5: Chia nhãm, giao nhiÖm vô: Gi¸o viªn cÇn chia nhãm khoa häc ®ång thêi giao nhiÖm vô cô thÓ cho nhãm. Th«ng th−êng gi¸o viªn cö nhãm tr−ëng, nhãm tr−ëng giao nhiÖm vô cô thÓ tíi c¸c thµnh viªn. Gi¸o viªn cÇn quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy tr¸nh t×nh tr¹ng cã em chØ ngåi ch¬i kh«ng tham gia vµo ho¹t ®éng thùc hµnh. B−íc 6: Häc sinh lµm thÝ nghiÖm. B−íc 7: C¸ nh©n häc sinh hoµn thµnh b¸o c¸o thÝ nghiÖm, rót ra nhËn xÐt, kÕt luËn cÇn thiÕt. 3. §æi míi c¸ch ®¸nh gi¸ häc sinh qua bµi thùc hµnh: Trong c¸c n¨m võa qua ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc sinh qua bµi thùc hµnh mét c¸ch t−¬ng ®èi toµn diÖn t«i dùa vµo 3 tiªu chÝ sau: - KÜ n¨ng thùc hµnh: 3 ®iÓm. 9 http://violet.vn/vudat_gv Tr−êng THCS Tiªn §éng - KÕt qu¶ thùc hµnh: 6 ®iÓm. - Th¸i ®é thùc hµnh, ®¶m b¶o ®óng thêi gian: 1 ®iÓm. 4. D¹y thùc nghiÖm - ®èi chøng: §Ó x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña c¸ch lµm trªn t«i ®· so s¸nh ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y theo h−íng ®æi míi ®· thùc hiÖn ë c¸c n¨m häc 2004-2005; 2005-2006 vµ ®èi chiÕu víi kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c n¨m häc 2002-2003; 2003-2004. §èi t−îng so s¸nh lµ c¸c líp 6 chÊt l−îng cao cã tr×nh ®é t−¬ng ®èi ngang nhau nh−ng ®−îc gi¶ng d¹y theo ph−¬ng ph¸p kh¸c nhau. Gi¸o ¸n gi¶ng d¹y bµi thùc hµnh: “ X¸c ®Þnh khèi l−îng riªng cña sái” theo h−íng cô thÓ nh− sau: TiÕt 13: Thùc hµnh vµ kiÓm tra thùc hµnh: X¸c ®Þnh khèi l−îng riªng cña sái. I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh khèi l−îng riªng cña mét vËt r¾n. - BiÕt c¸ch tiÕn hµnh mét bµi thùc hµnh vËt lý. - Cñng cè c¸c kiÕn thøc vÒ: khèi l−îng, thÓ tÝch, khèi l−îng riªng,... 2. KÜ n¨ng: - RÌn c¸c kÜ n¨ng sö dông c©n R« - bec - van ®Ó ®o khèi l−îng. - Sö dông b×nh chia ®é ®Ó ®o thÓ tÝch cña vËt r¾n kh«ng thÊm n−íc. - §æi c¸c ®¬n vÞ: khèi l−îng, thÓ tÝch. 3. Th¸i ®é: - Trung thùc víi kÕt qu¶ thÝ nghiÖm, thao t¸c lµm thÝ nghiÖm khoa häc. - Ham häc, muèn t×m hiÓu bé m«n. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: ChuÈn bÞ cho mçi nhãm: - 1 c©n R« - bec - van cã §CNN lµ 10g. - 1 b×nh chia ®é cã GH§100m3, §CNN lµ 1cm3. - 1 cèc n−íc, kh¨n kh«,... 10 http://violet.vn/vudat_gv Tr−êng THCS Tiªn §éng 2. Häc sinh: - B¸o c¸o thùc hµnh (gi¸o viªn ®· h−íng dÉn tõ tiÕt tr−íc). - 10 ®Õn 15 viªn sái b»ng ®èt ngãn tay, röa s¹ch, lau kh«. - Kh¨n kh«, giÊy lau. III. Tæ chøc ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng 1: ( 6 phót). KiÓm tra, chia nhãm: GV: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh: + B¸o c¸o thùc hµnh ( mçi em mét b¶n). + Tr¶ lêi c¸c c©u hái chuÈn bÞ trong b¸o c¸o. + ChuÈn bÞ sái, kh¨n lau theo yªu cÇu. GV: ChÝnh x¸c ho¸ c©u tr¶ lêi cña häc sinh. GV: Th«ng b¸o môc tiªu cña bµi thùc hµnh: X¸c ®Þnh khèi l−îng riªng cña mét vËt r¾n kh«ng thÊm n−íc ( cô thÓ trong bµi lµ x¸c ®Þnh khèi l−îng riªng cña sái). GV: Chia c¸c nhãm: 2 bµn lµ mét nhãm, ph©n c«ng nhãm tr−ëng, th− ký vµ nªu c¸c c«ng viÖc mµ nhãm tr−ëng, th− ký vµ c¸c thµnh viªn ph¶i thùc hiÖn. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸ch lµm thÝ nghiÖm: GV: Yªu cÇu HS t×m hiÓu phÇn 2 – TiÕn hµnh ®o trong s¸ch gi¸o khoa. Hoµn thµnh phÇn 5 trong b¸o c¸o thùc hµnh. GV: Yªu cÇu häc sinh nªu tãm t¾t c¸ch lµm. GV: Tæ chøc th¶o luËn c¶ líp thèng nhÊt c¸ch lµm thÝ nghiÖm theo néi dung phÇn 2. Gi¸o viªn cã thÓ cô thÓ ho¸ c¸ch lµm thÝ nghiÖm thµnh c¸c b−íc cô thÓ nh− sau: B−íc 1: Chia sái lµm 3 phÇn, ®¸nh dÊu. B−íc 2: C©n khèi l−îng mçi phÇn. B−íc 3: §o thÓ tÝch mçi phÇn b»ng b×nh chia ®é. B−íc 4: TÝnh khèi l−îng riªng cña mçi phÇn 11 HS: §Ó b¸o c¸o thùc hµnh vµ c¸c dông cô lªn bµn cho gi¸o viªn kiÓm tra. HS : Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cña tõng thµnh viªn trong nhãm. HS: Ho¹t ®éng nhãm, t×m hiÓu th«ng tin s¸ch gi¸o khoa, th¶o luËn hoµn thµnh môc 5 trong b¸o c¸o thùc hµnh. HS: §¹i diÖn nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn vÒ c¸ch lµm thÝ nghiÖm. http://violet.vn/vudat_gv theo c«ng thøc: D = Tr−êng THCS Tiªn §éng m V Trong ®ã: - D: khèi l−îng riªng (Kg/m3). - m: khèi l−îng ( Kg). - V: thÓ tÝch (m3). GV: L−u ý häc sinh thao t¸c cho sái vµo HS: N¾m v÷ng c¸c b−íc tiÕn hµnh thÝ b×nh chia ®é ®Ó tr¸nh vì b×nh. nghiÖm. GV: Lµm mÉu c¸c thao t¸c thÝ nghiÖm. HS: Quan s¸t c¸c thao t¸c lµm mÉu cña gi¸o viªn. Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh ®o: GV: Yªu cÇu c¸c nhãm lµm thÝ nghiÖm theo HS: TiÕn hµnh thùc hµnh theo c¸c b−íc h−íng dÉn trªn, ghi kÕt qu¶ vµo b¸o c¸o thùc gi¸o viªn ®· h−íng dÉn. Ghi kÕt qu¶ thÝ hµnh. nghiÖm vµo b¸o c¸o thùc hµnh. GV: Theo dâi c¸c nhãm thùc hµnh, gióp ®ì nhãm gÆp khã kh¨n ®ång thêi ®Ó ®¸nh gi¸ ý thøc ho¹t ®éng cña c¸c nhãm. Ho¹t ®éng 4: Hoµn thµnh b¸o c¸o thùc hµnh: GV: Yªu cÇu häc sinh tõ c¸c sè liÖu thu thËp HS : C¸ nh©n hoµn thµnh b¸o c¸o thùc ®−îc hoµn thµnh b¸o c¸o thùc hµnh, tÝnh gi¸ hµnh. trÞ trung b×nh, khèi l−îng riªng cña sái. Ho¹t ®éng 5: Tæng kÕt ®¸nh gi¸ buæi thùc hµnh: GV: Yªu cÇu häc sinh thu dän dông cô thÝ HS: Thu dän, cÊt tr¶ dông cô thÝ nghiÖm. nghiÖm. GV: Yªu cÇu häc sinh nép b¸o c¸o thùc hµnh. HS: Nép b¸o c¸o thùc hµnh. GV: §¸nh gi¸ kÜ n¨ng thùc hµnh, kÕt qu¶ thùc hµnh, th¸i ®é thùc hµnh cña häc sinh theo thang ®iÓm: - ý thøc: 3 ®iÓm ( Tèt: 3®iÓm; Kh¸: 2®iÓm; Trung b×nh: 1®iÓm). - KÕt qu¶ thùc hµnh: 6 ®iÓm. - TiÕn ®é thùc hµnh ®óng thêi gian: 1 ®iÓm. GV: Kh¾c s©u cho häc sinh nh÷ng vÊn ®Ò cÇn lµm trong giê thùc hµnh. 12 http://violet.vn/vudat_gv Tr−êng THCS Tiªn §éng IV. H−íng dÉn vÒ nhµ: Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh vÒ nhµ: - Ghi nh÷ng nÐt chÝnh c¸ch x¸c ®Þnh khèi l−îng riªng cña mét vËt r¾n vµo vë. - ¸p dông tù x¸c ®Þnh khèi l−îng riªng cña mét sè vËt r¾n kh¸c b»ng c¸c dông cô cã s½n nh− c©n ®ßn, c©n ®ång hå, ®o thÓ tÝch b»ng b×nh chia ®é tù chÕ hoÆc b»ng èng b¬m tiªm,... - T×m hiÓu tr−íc bµi 13: M¸y c¬ ®¬n gi¶n. III. kÕt qu¶ ¸p dông ®Ò tµi: Sau 4 n¨m häc trùc tiÕp gi¶ng d¹y m«n VËt lý 6 vµ tæ chøc d¹y tiÕt thùc hµnh theo h−íng ®æi míi nh− ®· tr×nh bµy ë trªn t«i thÊy ®¹t ®−îc kÕt qu¶ râ nÐt sau: - Häc sinh tÝch cùc tham gia bµi thùc hµnh, n¾m ch¾c kiÕn thøc cã liªn quan, mong muèn ®−îc häc c¸c bµi thùc hµnh. - Häc sinh ®−îc rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng lµm thÝ nghiÖm c¬ b¶n nh−: ®−a ra ph−¬ng ¸n lµm thÝ nghiÖm, chän dông cô thÝch hîp, l¾p r¸p dông cô, lµm thÝ nghiÖm,...§ång thêi cã kÜ n¨ng thùc hµnh vµ tæ chøc thùc hµnh c¬ b¶n: t×m hiÓu c¬ së lý thuyÕt, lµm thÝ nghiÖm kiÓm tra, ghi b¸o c¸o thùc hµnh, xö lý sè liÖu trªn b¸o c¸o thùc hµnh ®Ó kh¼ng ®Þnh gi¶ thuyÕt ban ®Çu. - Gi¸o viªn tæ chøc mét tiÕt thùc hµnh theo h−íng míi ®¬n gi¶n h¬n rÊt nhiÒu: kh«ng ph¶i thuyÕt tr×nh nhiÒu, chØ ®ãng vai trß lµ ng−êi h−íng dÉn, träng tµi,...X¸c suÊt giê thùc hµnh thµnh c«ng lµ 99%. Kh«ng cßn t×nh tr¹ng ch¸y gi¸o ¸n do kh«ng chñ ®éng ®−îc c¸c ho¹t ®éng thùc hµnh cña häc sinh, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña häc sinh linh ho¹t h¬n. Qua bµi thùc hµnh, gi¸o viªn cã nh÷ng ®¸nh gi¸ vÒ kiÕn thøc, kÜ n¨ng, th¸i ®é häc tËp cña häc sinh (qua b¸o c¸o thùc hµnh) chÝnh x¸c h¬n, s¸t víi ®èi t−îng h¬n. KÕt qu¶ so s¸nh ®iÓm cña b¸o c¸o thùc hµnh 4 líp 6 trong 4 n¨m häc thÓ hiÖn râ ®iÒu ®ã. Trong b¶ng th× n¨m häc 2002-2003; 2003-2004 do ch−a cã kinh nghiÖm nªn kÕt qu¶ kh¸ thÊp, c¸c n¨m häc 2004-2005; 2005-2006 do ¸p dông kinh nghiÖm ë trªn ®· thu ®−îc c¸c kÕt qu¶ nh− mong muèn: B¶ng 1: Líp N¨m häc SÜ sè 6A 2002-2003 39 6B 2003-2004 40 6C 2004-2005 41 6D 2005-2006 34 Giái SL % Kh¸ SL % 13 T.b×nh SL % YÕu SL % http://violet.vn/vudat_gv Tr−êng THCS Tiªn §éng T«i ®· thùc hiÖn ®èi chøng 3 líp 7 thÊy r»ng nÕu ë líp 6 c¸c em ®−îc häc tèt tiÕt thùc hµnh th× ë líp 7 c¸c em ph¸t huy rÊt tèt. C¸c líp 7 trong b¶ng 2 lµ sù kÕt hîp cña c¸c líp 6 trong b¶ng 1 B¶ng 2: Líp N¨m häc SÜ sè 7A 2002-2003 39 7B 2003-2004 40 7C 2004-2005 41 Giái SL % Kh¸ SL % T.b×nh SL % YÕu SL % IV. Bµi häc kinh nghiÖm: - Ph−¬ng ph¸p tæ chøc bµi thùc hµnh theo ph−¬ng ph¸p ®æi míi ®−îc x©y dùng trªn lý luËn ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc theo h−íng ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh vµ qua thùc tÕ gi¶ng d¹y mét c¸ch nghiªm tóc, cã kiÓm tra, ®¸nh gi¸ giê d¹y mét c¸ch kh¸ch quan. - Kinh nghiÖm trªn ¸p dông chñ yÕu trong c¸c bµi thùc hµnh. §ång thêi cã thÓ ¸p dông trong c¸c ho¹t ®éng nhãm cã thÝ nghiÖm dïng ®Ó nghiªn cøu kiÕn thøc míi. - Lµm tèt viÖc tæ chøc bµi thùc hµnh gãp phÇn thùc hiÖn khÈu hiÖu: “ Häc ®i ®«i víi hµnh”, gióp häc sinh nghiªn cøu bé m«n dÔ dµng h¬n, t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh häc lªn cao, v÷ng vµng c¶ vÒ lý thuyÕt vµ thùc hµnh. - Cã kÜ n¨ng vËn dông thùc hµnh, cã ý thøc céng ®ång tr¸ch nhiÖm, cã t¸c phong cña ng−êi lao ®éng míi. V. §iÒu kiÖn ¸p dông: 1. Gi¸o viªn: - Ph¶i thùc sù yªu nghÒ, ®Çu t− nghiªn cøu con ®−êng h×nh thµnh kiÕn thøc tõ ®ã cã ph−¬ng ph¸p dÉn d¾t häc sinh hîp lý, ®Çu t− c«ng søc chuÈn bÞ ®å dïng thÝ nghiÖm, c¸c b¶ng biÓu phôc vô thùc hµnh, phiÕu häc tËp,...®ång thêi nghiªn cøu, t×m hiÓu ®Ó sö dông c¸c ®å dïng mét c¸ch thµnh th¹o, cã ph−¬ng ¸n thay thÕ, ®iÒu chØnh kÞp thêi, phï hîp víi ®èi t−îng häc sinh. - Gi¶ng d¹y nhiÖt t×nh, tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o, ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh. Muèn vËy gi¸o viªn ph¶i cã tr×nh ®é, lµnh nghÒ, cã øng xö s− ph¹m linh ho¹t, sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn d¹y häc thµnh th¹o, tÝch cùc sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn hiÖn ®¹i. - Th−êng xuyªn häc hái kinh nghiÖm, rÌn luyÖn tay nghÒ, tù häc n©ng cao tr×nh ®é, tham gia ®Çy ®ñ c¸c líp tËp huÊn ®Ó n¾m b¾t, cËp nhËt th−êng xuyªn qu¸ tr×nh ®æi míi ph−¬ng ph¸p, ®ång thêi trao ®æi cïng ®ång nghiÖp c¸c vÊn ®Ò cßn míi, khã, ch−a cã sù thèng nhÊt trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. 14 http://violet.vn/vudat_gv Tr−êng THCS Tiªn §éng 2. Häc sinh: Ph¶i thùc sù cã sù gi¸c ngé vÒ môc ®Ých häc tËp tõ ®ã cã y thøc tù gi¸c häc tËp, ham mª tù lùc kh¸m ph¸ kiÕn thøc, qua ®ã h×nh thµnh ph−¬ng ph¸p tù häc. - Cã tinh thÇn céng ®ång tr¸ch nhiÖm trong c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ - thÓ hiÖn ë ®©y lµ ho¹t ®éng nhãm. VI. VÊn ®Ò cßn bá ngá: Trong giíi h¹n cña ®Ò tµi t«i míi chØ ®Ò cËp ®Õn ph−¬ng ph¸p d¹y tiÕt thùc hµnh ë líp 6. Trong c¸c n¨m sau t«i sÏ tiÕp tôc nghiªn cøu ®Ó ®−a ra kinh nghiÖm d¹y c¸c bµi thùc hµnh líp 7,8,9 cã hiÖu qu¶ h¬n. Trong ch−¬ng tr×nh THCS ngoµi m«n VËt lý th× c¸c m«n nh−: Sinh häc, Ho¸ häc...còng cã ph−¬ng ph¸p d¹y häc, cã c¸c bµi thùc hµnh t−¬ng tù. Do ®ã chóng ta cã thÓ ¸p dông chuyªn ®Ò nghiªn cøu më réng víi m«n Sinh häc, Ho¸ häc,.. 15 http://violet.vn/vudat_gv Tr−êng THCS Tiªn §éng c. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 1. KÕt luËn: Qua 4 n¨m thùc hiÖn ®æi míi ch−¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa vµ ph−¬ng ph¸p d¹y häc chóng ta ®ang b−íc ®Çu ®¹t ®−îc c¸c kÕt qu¶ t−¬ng ®èi kh¶ quan. §iÒu ®ã kh¼ng ®Þnh viÖc thùc hiÖn ®æi míi lµ hoµn toµn ®óng ®¾n vµ phï hîp víi quy luËt tù nhiªn. Trong 4 n¨m häc d¹y thùc hµnh theo ph−¬ng ph¸p míi t«i nhËn thÊy nÕu chóng ta thùc sù chó ý tæ chøc bµi thùc hµnh cã hiÖu qu¶ sÏ mang l¹i c¸c t¸c dông rÊt lín. Cô thÓ: Häc sinh ®−îc cñng cè c¸c kiÕn thøc ®· häc, cã kÜ n¨ng thùc hµnh v÷ng vµng, biÕt x©y dùng kÕ ho¹ch lµm viÖc. Qua ®ã gióp häc sinh n¾m kiÕn thøc s©u s¾c h¬n, t¹o ®−îc niÒm tin cña c¸c em vµo khoa häc, vµo bé m«n. §ång thêi qua viÖc lµm thÝ nghiÖm chóng ta gi¸o dôc kÜ thuËt tæng hîp cho häc sinh. Tæ chøc tèt giê thùc hµnh chóng ta ®¸p øng ®−îc yªu cÇu t©m sinh lý løa tuæi c¸c em lµ rÊt hiÕu ®éng, ham hiÓu biÕt nh−ng dÔ trë thµnh v« bæ vµ chãng ch¸n, qua giê thùc hµnh chóng ta h−íng sù say mª t×m hiÓu cña c¸c em vµo nh÷ng vÊn ®Ò cã ®Þnh h−íng gióp c¸c em h×nh thµnh th¸i ®é cña ng−êi lao ®éng míi. Tõ ®ã c¸c em cã høng thó nghiªn cøu bé m«n h¬n. §æi míi ph−¬ng ph¸p ®ang lµ vÊn ®Ò thêi sù còng nh− mét tiªu chÝ ®¸nh gi¸ giê d¹y cña gi¸o viªn hiÖn nay. §Ó qu¸ tr×nh ®æi míi thùc sù mang l¹i hiÖu qu¶ th× yªu cÇu chóng ta ph¶i cã sù ®æi míi toµn diÖn, ®ång bé ë tÊt c¶ c¸c kh©u, c¸c vÊn ®Ò,...§ång thêi yªu cÇu mçi gi¸o viªn chóng ta ph¶i cã sù cè g¾ng, kh¾c phôc c¸c khã kh¨n hiÖn t¹i. T«i tin r»ng nÕu chóng ta thùc hiÖn ®−îc nh− vËy th× viÖc ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc cña chóng ta nhÊt ®Þnh sÏ th¾ng lîi. 2. Mét sè kiÕn nghÞ. §Ó gióp cho viÖc ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc nãi chung vµ tæ chøc bµi thùc hµnh nãi riªng diÔn ra nhanh chãng vµ cã hiÖu qu¶, gióp gi¸o viªn cã ý thøc tèt trong viÖc ®æi míi còng nh− cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc tæ chøc bµi thùc hµnh, gióp häc sinh ph¸t huy cao ®é tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng trong giê häc. T«i m¹nh d¹n ®−a ra mét sè ®Ò xuÊt sau: a. §èi víi ch−¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa. + CÇn t¨ng c−êng giê thùc hµnh trong ch−¬ng tr×nh vËt lý 6,7,8 ®Ó gióp häc sinh cã ®iÒu kiÖn cä s¸t h¬n, rÌn kÜ n¨ng thùc hµnh h¬n. + Trong mét sè bµi, sè ®¬n vÞ kiÕn thøc cßn qu¸ nhiÒu. VÝ dô: Bµi 6: Lùc – Hai lùc c©n b»ng ( VËt lý 6). Bµi 11: Khèi l−îng riªng, träng l−îng riªng. 16 http://violet.vn/vudat_gv Tr−êng THCS Tiªn §éng DÉn ®Õn viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thùc hµnh gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ mÆt thêi gian. b. §èi víi ngµnh, tr−êng. - §¶m b¶o ®ñ biªn chÕ gi¸o viªn vËt lý cho c¸c tr−êng. - T¹o ®iÒu kiÖn x©y dùng phßng bé m«n cã bµn ghÕ phï hîp, cã c¸n bé chuyªn tr¸ch phô tr¸ch phßng ®å dïng. - Th−êng xuyªn ®Çu t− kinh phÝ bæ sung c¸c dông cô, trang thiÕt bÞ, b¶o d−ìng nh»m ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c c¸c dông cô, cña kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. - Th−êng xuyªn tæ chøc c¸c héi th¶o chuyªn ®Ò cÊp côm, cÊp huyÖn ®Ó gi¸o viªn ®−îc trao ®æi kinh nghiÖm gi¶ng d¹y, t×m h−íng ®i cho c¸c vÊn ®Ò khã. - Cã chÕ ®é riªng ®èi víi c¸c gi¸o viªn d¹y c¸c m«n cã nhiÒu ®å dïng, dông cô. - Thay ®æi chÕ ®é khen th−ëng ®èi víi nh÷ng gi¸o viªn cã ®Ò tµi SKKN ®−îc xÕp thø h¹ng cao cÊp huyÖn, cÊp tØnh. Trªn ®©y lµ toµn bé kinh nghiÖm cña t«i vÒ viÖc ®æi míi giê thùc hµnh trong ch−¬ng tr×nh vËt lý 6. T«i m¹nh d¹n trao ®æi cïng c¸c b¹n ®ång nghiÖp, rÊt mong nhËn ®−îc c¸c ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c ®ång chÝ ®Ó kinh nghiÖm cña t«i ®−îc hoµn thiÖn h¬n, phong phó h¬n. 17 http://violet.vn/vudat_gv Tr−êng THCS Tiªn §éng Tµi liÖu tham kh¶o ----------- 1. Ph−¬ng ph¸p d¹y häc vËt lý ë tr−êng THCS – NguyÔn §øc Th©m – NXB Gi¸o dôc. 2. Tµi liÖu phæ biÕn SKKN cña Së gi¸o dôc & §µo t¹o H¶i D−¬ng. 3. S¸ch gi¸o khoa VËt lý 6. 4. S¸ch gi¸o viªn VËt lý 6. 5. C¸c tµi liÖu vÒ ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc hiÖn hµnh. 18
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan