Tài liệu SKKN Gây hứng thú học Tiếng Anh THCS

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 3189 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Ph¬ng ph¸p g©y høng thó cho häc sinh trong giê häc ngo¹i ng÷ PH¬ng ph¸p g©y høng thó cho häc sinh trong giê häc ngo¹i ng÷ I) Lý do chän ®Ò tµi Ngµy nay khi nÒn kinh tÕ cña c¸c níc trªn thÕ giíi ngµy cµng ph¸t triÓn th× sù giao lu v¨n ho¸ chÝnh trÞ, x· héi gi÷a c¸c quèc gia ngµy cµng ®îc më réng. §Ó giao tiÕp ®îc víi nhau th× ®ßi hái c¸c quèc gia kh¸c nhau trªn thÕ giíi ph¶i biÕt sö dông thµnh th¹o mét ng«n ng÷ chung ngoµi tiÕng mÑ ®Î cña m×nh. Trong c¸c ng«n ng÷ giao tiÕp th«ng dông trªn thÕ giíi, TiÕng Anh ®ang ®îc coi lµ ng«n ng÷ chung phæ biÕn nhÊt. Tõ nhiÒu n¨m nay, viÖc häc ngo¹i ng÷ ngµy cµng ®îc phæ biÕn réng r·i vµ m«n häc nµy ®ang trë thµnh m«n häc b¾t buéc trong c¸c trêng häc. Bëi vËy yªu cÇu ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó giê d¹y ®¹t chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ cao. Yªu cÇu nµy ®ßi hái ngêi gi¸o viªn ph¶i lu«n hoµn thiÖn m×nh kh«ng chØ vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n mµ c¶ vÒ ph¬ng ph¸p d¹y häc vµ thñ thuËt d¹y häc. Lµ mét gi¸o viªn TiÕng Anh THCS, t«i lu«n tr¨n trë vÒ c¸i nghiÖp “ Lµm ThÇy” cña m×nh lµ d¹y lµm sao cho trß hiÓu vµ ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc, s¸ng t¹o ë c¸c em. ChÝnh v× vËy t«i thiÕt nghÜ viÖc trau råi ph¬ng ph¸p kh«ng ph¶i lµ cña riªng ai mµ lµ vÊn ®Ò chung cho mäi gi¸o viªn. Cïng mét vÊn ®Ò song ngêi thÇy ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó nã ®¬n gi¶n nhÊt, dÔ hiÓu nhÊt khi truyÒn ®¹t cho c¸c em, gióp c¸c em hiÓu vµ kh¾c s©u ®îc vÊn ®Ò. Trong v« vµn ph¬ng ph¸p d¹y häc “ hay” cña c¸c ®ång nghiÖp mµ t«i ®· häc hái. T«i muèn gãp mét phÇn c«ng søc nhá bÐ cña m×nh vµo “ héi nghÞ s¸ng kiÕn kinh nghiÖm” n¨m häc 2006 – 2007 ®Ó lµm sao ®¹t ®îc c¸i ®Ých cuèi cïng lµ sù “hiÓu biÕt”, “ chÊt lîng” vµ “ kiÕn thøc” cña trß. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2007 1 Ph¬ng ph¸p g©y høng thó cho häc sinh trong giê häc ngo¹i ng÷ II. Thùc tr¹ng vÊn ®Ò Nh chóng ta ®· biÕt, TiÕng Anh lµ mét m«n häc míi vµ t¬ng ®èi khã ®èi víi häc sinh. §Æc biÖt lµ ®èi víi häc sinh n«ng th«n. V× vËy vÊn ®Ò “ lµm thÕ nµo ®Ó g©y ®îc høng thó cho häc sinh trong giê häc Ngo¹i Ng÷” lu«n lµ c©u hái lín mµ tÊt c¶ gi¸o viªn d¹y Ngo¹i Ng÷ ®Òu muèn t×m ra c©u tr¶ lêi. Thùc tÕ cho thÊy ë mét sè tiÕt häc, nÕu nh ngêi thÇy ¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y häc theo lèi ¸p ®Æt – ThÇy ®äc cho Trß chÐp th× chØ cã 15% 20% häc sinh suy nghÜ vµ lµm viÖc tÝch cùc, sè häc sinh cßn l¹i còng chØ ghi bµi vµ l¾ng nghe mét c¸ch thô ®éng, m¸y mãc mµ kh«ng hiÓu ®îc néi dung cña bµi. Nh vËy hiÖu qu¶ häc tËp thÊp, häc sinh kh¸ giái Ýt, häc sinh yÕu kÐm nhiÒu. H¬n n÷a, líp häc rÊt ån v× häc sinh kh«ng chó ý vµo bµi häc. §Ó kh¾c phôc ®îc t×nh tr¹ng ®ã th× ph¬ng ph¸p hiÖu qu¶ nhÊt lµ mçi gi¸o viªn ph¶i tù chän ra cho m×nh ph¬ng ph¸p d¹y phï hîp th«ng qua mét qu¸ tr×nh t×m tßi, thö nghiÖm vµ kinh nghiÖm gi¶ng d¹y thùc tÕ cña b¶n th©n trªn c¬ së hiÓu biÕt vÒ lý thuyÕt cña viÖc d¹y häc. Qua nhiÒu n¨m häc hái, tham kh¶o tµi liÖu vµ nh÷ng kinh nghiÖm ®îc rót ra th«ng qua c¸c giê d¹y thùc tÕ ë trªn líp, b¶n th©n t«i ®· t×m ra ®îc ph¬ng ph¸p d¹y phï hîp, thu hót ®îc phÇn lín häc sinh tham gia bµi häc mét c¸ch chñ ®éng, s¸ng t¹o còng nh “ G©y høng thó cho c¸c em mçi khi ®Õn tiÕt häc ngo¹i ng÷”. Ph¬ng ph¸p nµy t«i ®· ¸p dông trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y cña m×nh vµ thu ®îc kÕt qu¶ rÊt kh¶ quan. V× vËy t«i m¹nh d¹n tr×nh bµy kinh nghiÖm thùc tÕ cña m×nh tríc c¸c ®ång nghiÖp ®Ó trao ®æi häc tËp nh»m kh«ng ngõng n©ng cao tay nghÒ víi môc ®Ých cuèi cïng lµ lµm sao cho häc sinh say mª h¬n n÷a ®èi víi m«n häc TiÕng anh. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2007 2 Ph¬ng ph¸p g©y høng thó cho häc sinh trong giê häc ngo¹i ng÷ III. BiÖn ph¸p thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh häc, häc sinh sÏ ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao nÕu nh c¸c em x¸c ®Þnh ®îc ®éng c¬ häc tËp cña m×nh . §èi víi häc sinh THCS , ®éng c¬ häc tËp sÏ cã ®îc khi c¸c em c¶m thÊy cã høng thó ®èi víi m«n häc vµ thÊy ®îc sù tiÕn bé cña m×nh qua c¸c giê häc. 1. Ph¬ng ph¸p g©y høng thó cho häc sinh th«ng qua ®å dïng trùc quan. Theo quan ®iÓm cña t«i tÊt c¶ c¸c ph¬ng tiÖn d¹y häc nh b¨ng, ®µi vµ c¸c ph¬ng tiÖn trùc quan nh tranh, ¶nh, ®å vËt thËt, … ®Òu cã thÓ g©y høng thó cho häc sinh trong häc tËp. Trong ®ã viÖc sö dông ®å dïng trùc quan lµ ph¬ng ph¸p g©y høng thó cho häc sinh hiÖu qu¶ nhÊt trong gi¶ng d¹y Ngo¹i Ng÷ v× ph¬ng tiÖn trùc quan ®ãng vai trß quan träng trong viÖc thiÕt lËp mèi quan hÖ gi÷a ng«n ng÷ vµ ý nghÜa, gióp häc sinh liªn tëng ®îc ý nghÜa cña ng«n ng÷ mét c¸ch trùc tiÕp, dÔ dµng, dÔ kh¾c s©u mµ kh«ng cÇn phiªn dÞch. Víi c¸c chñ ®Ò gÇn gòi, s¸t thùc víi cuéc sèng thêng ngµy cña bé s¸ch gi¸o khoa TiÕng Anh tõ khèi 6 ®Õn khèi 9, gi¸o viªn cã thÓ giíi thiÖu tõ míi hay tÝnh huèng th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn trùc quan nh h×nh ¶nh hay ®å vËt thËt. VÝ dô: Khi d¹y ( Unit 2 – At school – English 6). §Ó giíi thiÖu tõ míi: a door  mét c¸i cöa (ra vµo) a window  mét c¸i cöa sæ a board  mét c¸i b¶ng a school bag  mét c¸i tói s¸ch häc sinh a pencil  mét c¸i bót ch×. a pen  mét c¸i bót S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2007 3 Ph¬ng ph¸p g©y høng thó cho häc sinh trong giê häc ngo¹i ng÷ a ruler  mét c¸i thíc an eraser  mét côc tÈy a desk  mét c¸i bµn Gi¸o viªn cã thÓ chØ vµo c¸c ®å vËt cã thËt ë trong líp vµ giíi thiÖu: “ This’s a board” or “ This is a desk” ,… Sau ®ã gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh nh×n vµo ®å vËt vµ ®o¸n nghÜa cña tõ. Ph¬ng ph¸p nµy cho c¸c em høng thó häc tËp vµ sù tËp trung cao v× c¸c tõ mµ gi¸o viªn giíi thiÖu lµ nh÷ng ®å vËt rÊt gÇn gòi vµ dÔ ®o¸n nghÜa ®èi víi c¸c em. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i lóc nµo còng cã s½n ®å vËt thËt ë trêng nªn gi¸o viªn cã thÓ sö dông tranh ¶nh ®Ó thay thÕ. Trong bé s¸ch gi¸o khoa TiÕng Anh míi, h×nh ¶nh ®îc ®a ra ®Ó giíi thiÖu rÊt s½n , sèng ®éng vµ gièng víi h×nh ¶nh thËt trong cuéc sèng. V× vËy trong khi gi¶ng d¹y, gi¸o viªn kh«ng nh÷ng ph¶i biÕt khai th¸c vµ sö dông chóng mét c¸ch tèi ®a mµ cßn ph¶i sö dông mét c¸ch linh ho¹t vµ s¸ng t¹o. §©y lµ c¸ch d¹y nhÑ nhµng nhÊt, dÔ hiÓu nhÊt nhng kÕt qu¶ ®¹t ®îc rÊt cao vµ rÊt phï hîp víi ®èi tîng häc sinh trung häc c¬ së. VÝ dô: Khi d¹y bµi 3 ( Unit 3: At home), ®Ó d¹y c¸c tõ: a living room: mét phßng kh¸ch an armchair: mét c¸i ghÕ bµnh a couch : mét c¸i ghÕ sa l«ng dµi. a book self : mét c¸i gi¸ s¸ch. a television: mét c¸i ti vi a stereo: mét giµn/m¸y nghe nh¹c a telephone: mét c¸i ®iÖn tho¹i Gi¸o viªn cã thÓ dïng tranh trong s¸ch hoÆc phãng to c¸c bøc tranh nãi vÒ c¸c ®å vËt trªn lªn mét tê giÊy to vµ treo lªn b¶ng nh»m t¹o sù chó ý S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2007 4 Ph¬ng ph¸p g©y høng thó cho häc sinh trong giê häc ngo¹i ng÷ cña häc sinh vµo bµi häc. Sau ®ã gi¸o viªn ®a ra c¸c c©u hái ®Ó gîi më cho häc sinh nãi vÒ chñ ®Ò cña bµi. GV ?: Em h·y nh×n vµo tranh vµ cho c« biÕt c¸c vËt dông trong bøc tranh thêng ®îc sö dông ë ®©u? HS: ë nhµ.  Gi¸o viªn giíi thiÖu chñ ®Ò “ My house ” ( nhµ cña t«i). Sau phÇn më bµi gi¸o viªn cã thÓ sö dông c¸c bøc tranh trªn ®Ó giíi thiÖu tõ míi theo c¸c bíc sau: - Gi¸o viªn treo tranh lªn b¶ng: - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh nãi vÒ tªn cña c¸c ®å vËt ë trong tranh b»ng TiÕng ViÖt. Sau ®ã gi¸o viªn híng dÉn c¸ch ®äc vµ viÕt b»ng TiÕng Anh t¬ng øng. 1. Telephone 2. Television 3. Couch 4. Bookself ... S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2007 5 Ph¬ng ph¸p g©y høng thó cho häc sinh trong giê häc ngo¹i ng÷ Ngoµi viÖc sö dông c¸c ®å dïng trùc quan ®Ó giíi thiÖu tõ míi, chñ ®Ò hay t×nh huèng cña bµi, gi¸o viªn cã thÓ sö dông chóng ®Ó cñng cè bµi häc nh»m gióp cho häc sinh kh¾c s©u h¬n néi dung cña bµi vµ häc s«i næi h¬n. VÝ dô: Unit 5: ( Part B). It’ s time for recess ( Giê ra ch¬i) - English 7. Sau khi d¹y xong bµi häc, gi¸o viªn cã thÓ sö dông tranh ®Ó cñng cè l¹i tõ míi còng nh cñng cè l¹i kiÕn thøc mµ c¸c em ®· häc trong bµi b»ng c¸ch: - Gi¸o viªn treo tranh nãi vÒ c¸c ho¹t ®éng tiªu biÓu trong giê ra ch¬i lªn trªn b¶ng. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2007 6 Ph¬ng ph¸p g©y høng thó cho häc sinh trong giê häc ngo¹i ng÷ Sau ®ã gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh gÊp s¸ch vë l¹i, nh×n vµo tranh vµ nãi vÒ ho¹t ®éng cña c¸c b¹n häc sinh trong giê ra ch¬i. VÝ dô: Picture a - Student says: the girls are skipping Picture b - Student says: the boys are talking Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y trªn líp, t«i thÊy c¸c gi¸o cô trùc quan lu«n lµm cho giê häc s«i næi, ®¹t hiÖu qu¶ cao vµ g©y ®îc høng thó ®èi víi häc sinh trong giê häc. 2. Ph¬ng ph¸p khªu gîi trÝ tß mß vµ tÝnh ham hiÓu biÕt cña häc sinh. §èi víi løa tuæi häc sinh THCS sù tß mß vµ tÝnh ham hiÓu biÕt cña c¸c em rÊt lín nªn c¸c em dÔ bÞ l«i cuèn vµo nh÷ng vÊn ®Ò mµ chóng quan t©m. Do vËy, khi biªn so¹n s¸ch gi¸o khoa TiÕng Anh tõ Khèi 6 ®Õn khèi 9 c¸c nhµ biªn so¹n s¸ch hiÖn hµnh ®· tËp trung vµo nh÷ng chñ ®Ò gÇn gòi, s¸t thùc víi häc sinh, phï hîp víi tr×nh ®é, t©m lÝ løa tuæi, nhu cÇu, së thÝch còng nh vèn sèng cña c¸c em. VÝ dô 1: Khi nãi ®Õn chñ ®Ò vÒ c«ng viÖc hµng ngµy trong bµi 5 – TiÕng Anh 6 ( Unit 5 – English 6) cã c¸c chñ ®iÓm sau: A. My day ( mét ngµy cña t«i) B. My routime ( C«ng viÖc thêng nhËt cña t«i) Nãi ®Õn chñ ®Ò vÒ ®å ¨n vµ ®å uèng cã c¸c chñ ®iÓm nh: - Food and Drink ( Unit 10 – English 6) - At the store ( Unit 11 – English 6) - Our food ( Unit 12 – English 7) Nãi vÒ chñ ®Ò ®Þa ®iÓm ( places) - (A) Our house ( Nhµ cña t«i) - (C) Around the house (Xung quanh ng«i nhµ)– (Unit 6– English 6) S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2007 7 Ph¬ng ph¸p g©y høng thó cho häc sinh trong giê häc ngo¹i ng÷ hay Asking the way ( Unit 8 – English 7) Nãi vÒ chñ ®Ò b¹n bÌ – My friend. – ( English 8) Hay nãi vÒ chñ ®Ò nghØ ng¬i: Unit 14: Summer Vacation ( English 6) A. Vacation destinations ( Unit 14 – English 6) B. A holiday in Nha Trang ( Unit 9 – English 7)  TÊt c¶ c¸c chñ ®Ò nµy ®Òu g©y høng thó cho häc sinh vµ khªu gîi ®îc ë c¸c em tÝnh tß mß rÊt cao. V× vËy gi¸o viªn ph¶i biÕt c¸ch ®a ra c¸c t×nh huèng ®Ó l«i cuèn c¸c em vµo chñ ®Ò cña bµi còng nh nh÷ng ho¹t ®éng ë trªn líp. VÝ dô1: Khi muèn giíi thiÖu chñ ®Ò “ How do you feel ?” Unit 10 ( English 6) §Ó l«i cuèn sù chó ý cña häc sinh vµo bµi häc , gi¸o viªn võa hµnh ®éng ( uèng níc) võa nãi. “ I’m thirsty” – c« kh¸t. Sau ®ã, gi¸o viªn hái häc sinh “How do you feel?”- Em c¶m thÊy thÕ nµo? häc sinh tr¶ lêi “ Em nãng”, “em mÖt” ,…  Gi¸o viªn giíi thiÖu bµi. Nh vËy häc sinh sÏ nhanh chãng hiÓu ®îc yªu cÇu cña gi¸o viªn vµ dÔ dµng thùc hµnh. Student 1: I’m hot. Student 2: I’m tired. VÝ dô 2: Khi d¹y Unit 12: “Sports and Pastime” - ThÓ thao vµ c¸c trß gi¶i trÝ ( English 6) ®Ó thu hót ®îc sù chó ý cña häc sinh vµo ho¹t ®éng trªn líp, gi¸o viªn cã thÓ ®a ra c©u hái. T: Do you like sports? ( C¸c em cã thÝch thÓ thao kh«ng?) Ss: Yes, we do ( cã) T: VËy h«m nay chóng ta sÏ nãi vÒ chñ ®Ò : “ ThÓ thao vµ c¸c trß gi¶i trÝ”. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2007 8 Ph¬ng ph¸p g©y høng thó cho häc sinh trong giê häc ngo¹i ng÷ Sau ®ã gi¸o viªn giíi thiÖu cho häc sinh mét sè tõ míi nãi vÒ c¸c m«n thÓ thao vµ híng dÉn c¸ch ®äc cho c¸c em. TiÕp theo, ®Ó l«i cuèn häc sinh vµo ho¹t ®éng thùc hµnh, gi¸o viªn cã thÓ lµm mÉu. T: I play volleyball vµ hái: Which sport do you play? ( T«i ch¬i bãng chuyÒn) ( Em ch¬i m«n thÓ thao nµo?) Häc sinh sÏ dÔ dµng hiÓu ®îc yªu cÇu cña gi¸o viªn vµ thùc hµnh. Student 1: I play soccer. Student 2: I play badminton, ... hay khi d¹y Unit 6: Part B. It’s time for recess : (English 7) Sau khi häc xong phÇn B1 vÒ nh÷ng ho¹t ®éng mµ häc sinh ViÖt Nam thêng lµm sau giê häc. ë phÇn B2 häc sinh sÏ ®îc häc mét bµi ®äc nãi vÒ nh÷ng ho¹t ®éng cña häc sinh Mü trong thêi gian r·nh rçi. §Ó khªu gîi trÝ tß mß cña häc sinh vµo bµi häc gi¸o viªn cã thÓ hái nh sau: T: Do you know what students in the USA like to do in their free time? ( C¸c em cã biÕt häc sinh ë Mü thÝch lµm g× vµo lóc rçi kh«ng?) SS: guess the activities ( ®o¸n hµnh ®éng) T: Now look at the pictures given and compare with your guessing. ( bay giê c¸c em h·y nh×n vµo tranh cho s½n vµ so s¸nh víi nh÷ng dù ®o¸n cña em.) Ch¾c ch¾n häc sinh sÏ rÊt thÝch thó vµ tß mß muèn biÕt c¸c b¹n häc sinh Mü thêng tham gia ho¹t ®éng g× lóc r·nh rçi. 3. Ph¬ng ph¸p thóc ®Èy ®éng c¬ häc tËp cña häc sinh. Nh ®· nãi ë trªn, häc sinh chØ cã ®îc ®éng c¬ häc tËp khi c¸c em c¶m thÊy høng thó ®èi víi m«n häc vµ thÊy ®îc sù tiÕn bé cña m×nh. Do vËy, ngoµi viÖc sö dông c¸c t×nh huèng th¸ch ®è nh»m hÊp dÉn, l«i cuèn S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2007 9 Ph¬ng ph¸p g©y høng thó cho häc sinh trong giê häc ngo¹i ng÷ häc sinh vµo nh÷ng ho¹t ®éng trªn líp, gi¸o viªn cßn ph¶i biÕt khÝch lÖ, ®éng viªn c¸c em trong häc tËp. §Ó gióp c¸c em nhËn thÊy ®îc sù tiÕn bé trong häc tËp, gi¸o viªn cÇn ph¶i chó ý ®Õn tÝnh võa søc trong d¹y häc, tr¸nh kh«ng nªn ®a ra nh÷ng yªu cÇu qu¸ cao ®èi víi häc sinh. Ngoµi ra gi¸o viªn cÇn khuyÕn khÝch häc sinh häc theo ph¬ng ch©m thö nghiÖm vµ chÊp nhËn m¾c lçi trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. Thùc tÕ cho thÊy, cã nh÷ng häc sinh biÕt nhng kh«ng d¸m nãi v× sî bÞ m¾c lçi. Mét sè em kh¸c kh«ng d¸m gi¬ tay ph¸t biÓu v× sî nãi sai bÞ c¸c b¹n cêi, c« gi¸o chª. Theo t«i ®©y chÝnh lµ yÕu tè t©m lÝ mµ gi¸o viªn d¹y ngo¹i ng÷ cÇn ph¶i xem xÐt ®Ó gióp c¸c em cã ®îc høng thó häc tËp hay Ýt ra lµ tÝch cùc h¬n trong c¸c giê häc. Trong qu¸ tr×nh d¹y, gi¸o viªn kh«ng nªn qu¸ kh¾t khe víi nh÷ng lçi mµ häc sinh m¾c ph¶i ( VÝ dô: lçi ph¸t ©m, lçi chÝnh t¶, thËm chÝ lµ lçi ng÷ ph¸p) ®Ó tr¸nh cho c¸c em t©m lÝ sî m¾c lçi khi thùc hµnh. VÝ dô: Trong khi thùc hµnh, häc sinh nãi: She play badminton hoÆc We has a dog, .... Thay v× ng¾t lêi khi c¸c em ®Ó söa lçi, gi¸o viªn cã thÓ ®Ó cho häc sinh tr¶ lêi xong, gi¸o viªn khÝch lÖ hay cæ vò c¸c em b»ng nh÷ng c©u nh: “Very good”, “thank you” or “ not bad”, … Sau ®ã gi¸o viªn gäi häc sinh kh¸c nhËn xÐt vµ söa lçi cho b¹n hoÆc gi¸o viªn söa lçi ®Ó tr¸nh lµm cho c¸c em nhôt chÝ hay mÊt høng thó luyÖn tËp. 4. Ph¬ng ph¸p sö dông c¸c trß ch¬i trong gi¶ng d¹y ngo¹i ng÷. ViÖc biÕt sö dông c¸c trß ch¬i trong gi¶ng d¹y Ngo¹i ng÷ nh»m t¹o cho häc sinh cã høng thó trong häc tËp ®èi víi m«n häc. V× vËy gi¸o viªn cÇn ph¶i biÕt vËn dông c¸c trß ch¬i trong c¸c bµi d¹y ®Ó cho häc sinh “ häc S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2007 10 Ph¬ng ph¸p g©y høng thó cho häc sinh trong giê häc ngo¹i ng÷ mµ ch¬i, ch¬i mµ häc”. Tuy nhiªn, tuú vµo tõng bµi cô thÓ mµ gi¸o viªn cã thÓ chän ra trß ch¬i phï hîp víi môc ®Ých cña bµi häc. 1. Trß ch¬i “ Bingo” ®îc dïng ®Ó kiÓm tra vèn tõ vùng cña häc sinh ®ång thêi kiÓm tra ®é nhanh nh¹y vµ kÜ n¨ng nghe cña c¸c em. VÝ dô. Khi d¹y phÇn : “ Numbers” ( Sè ®Õm) trong s¸ch gi¸o khoa TiÕng Anh 6, gi¸o viªn chuÈn bÞ s½n mét d·y sè bÊt k× kh«ng theo thø tù tõ 1 ®Õn 20. Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh vÏ mét b¶ng gåm 9 « vu«ng vµ viÕt vµo mçi « vu«ng 1 sè bÊt k× nµo ®ã trong nhãm tõ 1 ®Õn 20. Gi¸o viªn ®äc lÇn lît c¸c con sè trong d·y sè mµ m×nh ®· chuÈn bÞ s½n. Häc sinh l¾ng nghe vµ ®¸nh dÊu vµo « con sè mµ gi¸o viªn võa ®äc. Häc sinh nµo cã 3 « liªn tôc ®îc ®¸nh dÊu th× h« to “ Bingo”. Häc sinh nµo “ Bingo” b¶ng sè cña m×nh tríc lµ ngêi chiÕn th¾ng. 2. Trß ch¬i: “ Jumble words” ®îc dïng ®Ó kiÓm tra tõ vùng. VÝ dô: Khi d¹y xong chñ ®Ò “Food and Drink” trong TiÕng Anh 6. §Ó kiÓm tra xem häc sinh cã thuéc tõ vùng vµ nhanh m¾t hay kh«ng gi¸o viªn cã thÓ viÕt mét sè tõ bÞ x¸o trén lªn b¶ng. - eronga. - awtre - riutf - ppael - iol – kcoigno vµ yªu cÇu häc sinh xÕp l¹i thµnh tõ cã nghÜa  orange ( qu¶ cam)  water ( níc)  fruit ( hoa qu¶)  apple ( qu¶ t¸o) S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2007 11 Ph¬ng ph¸p g©y høng thó cho häc sinh trong giê häc ngo¹i ng÷  cooking oil ( dÇu ¨n) 3. Trß ch¬i “ Slap the board” . Dïng ®Ó kiÓm tra tõ vùng hoÆc cñng cè l¹i kiÕn thøc. VÝ dô : Khi d¹y bµi 8 – “ Places” trong s¸ch TiÕng anh líp 7, gi¸o viªn viÕt c¸c danh tõ nãi vÒ ®Þa ®iÓm vµo c¸c m¶nh giÊy nhá vµ g¾n lªn b¶ng. Hospital Bank Movie theater Market Restaurant School - Gi¸o viªn gäi tõng cÆp häc sinh mét lªn b¶ng. - Gi¸o viªn h« to tõ TiÕng ViÖt , häc sinh vç vµo tõ ®îc gäi b»ng TiÕng Anh ë trªn b¶ng. Em nµo vç nhanh vµ ®óng nhiÒu h¬n sÏ lµ ngêi chiÕn th¾ng. 4.Guessing game: VÝ dô: Khi d¹y bµi 9 – “ The body” trong s¸ch TiÕng Anh líp 6, gi¸o viªn cã thÓ lång ghÐp trß ch¬i hái ®o¸n nh sau: - Sau khi häc sinh ®îc häc c¸ch m« t¶ h×nh d¸ng bªn ngoµi cña c¸c nh©n vËt , gi¸o viªn cho mét häc sinh lªn b¶ng vµ ghi tªn cña mét b¹n trong líp mµ c¸c em muèn miªu t¶ vµo mét m¶nh giÊy mµ kh«ng cho c¸c b¹n kh¸c biÕt. Sau ®ã gi¸o viªn cho häc sinh t¶ b»ng TiÕng Anh vµ yªu cÇu c¸c häc sinh kh¸c ®o¸n xem b¹n ®ã lµ ai. VÝ dô : This girl is tall and thin. She has an oval face. She has long black hair. Who’s she? NÕu em nµo ®o¸n ®óng th× ®îc lªn thay thÕ ngêi trªn b¶ng. 5. Trß ch¬i “ Nought and crosses” S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2007 12 Ph¬ng ph¸p g©y høng thó cho häc sinh trong giê häc ngo¹i ng÷ VÝ dô: Trong giê luyÖn nãi – Unit 3 ( English 8) ®Ó thùc hµnh c¸ch nãi vª vÞ trÝ cña ®ß vËt, gi¸o viªn cho c¸c em ch¬i trß ch¬i “ Nought and crosses” (O and X) b»ng c¸ch. - KÎ 9 « vu«ng lªn b¶ng, mçi « chøa 1 tõ. Clock Knives Calendar Rice cooker Cup board Stove Sink Disk rack Flowers Råi chia líp thµnh 2 nhãm: Nhãm 1 lµ Nought (o) vµ nhãm 2 lµ Crosses (x). Hai nhãm lÇn lît chän tõ trong « vµ ®Æt c©u theo mÉu. EX. The fruit is in the bowl The plate is on the table Nhãm nµo ®Æt c©u ®óng sÏ ®îc 1 (o) hoÆc 1(x). Nhãm nµo cã 3(o) hoÆc 3(x) trªn mét hµng ngang hay chÐo tríc th× sÏ chiÕn th¾ng. Trß ch¬i nµy cã thÓ ¸p dông trong c¸c bµi tËp tr¶ lêi c©u hái Ngoµi c¸c trß ch¬i trªn, chóng ta cã thÓ ¸p dông c¸c lo¹i trß ch¬i kh¸c nh: Lucky numbers, wordsquare, networds, pyramid, … ®Ó cho giê d¹y thªm sinh ®éng vµ thu hót ®îc sù chó ý cña häc sinh. IV. KÕt qu¶ thùc hiÖn Sau hai n¨m thö nghiÖm nh÷ng ph¬ng ph¸p trªn ®èi víi khèi 6 t«i thÊy ®Ò tµi thùc sù mang tÝnh kh¶ thi. C¨n cø vµo kÕt qu¶ häc k× I n¨m häc 2005 – 2006 vµ n¨m häc 2006 –2007 t«i thÊy chÊt lîng gi¶ng d¹y ®· ®îc t¨ng lªn mét c¸ch râ rÖt. Cô thÓ lµ: * N¨m häc 2005 – 2006: Tæng kÕt häc k× I. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2007 13 Ph¬ng ph¸p g©y høng thó cho häc sinh trong giê häc ngo¹i ng÷ Tæng sè häc sinh khèi 6 80 Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu KÐm SL % SL % SL % SL % SL % 3 3.8 14 17.5 55 68.7 8 10 0 0 * N¨m häc 2006 – 2007. Tæng kÕt häc k× I Tæng sè häc sinh khèi 6 63 Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu KÐm SL % SL % SL % SL % SL % 6 9.5 16 25.3 29 46.1 3 47.6 0 0 ChÝnh v× vËy t«i m¹nh d¹n ®a ®Ò tµi nµy ra ®Ó cïng th¶o luËn, chia sÎ vµ rót kinh nghiÖm ®Ó gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y. V.Bµi häc kinh nghiÖm: Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y Ngo¹i ng÷ ë trêng THCS, t«i cã thÓ nãi r»ng viÖc g©y ®îc høng thó cho häc sinh ®èi víi m«n häc lµ v« cïng quan träng v×: NÕu nh c¸c em cã ®îc høng thó ®èi víi m«n häc th× c¸c em míi nç lùc phÊn ®Êu hÕt m×nh ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao trong häc tËp. Do ®ã ®Ó g©y ®îc høng thó häc tËp cho häc sinh t«i ®· sö dông gi¸o cô trùc quan, c¸c trß ch¬i còng nh khÝch lÖ c¸c em tham gia thùc hµnh trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y cña m×nh. Tuy nhiªn ®Ó vËn dông thµnh c«ng ®îc ph¬ng ph¸p trªn cßn phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè nh ( Néi dung, môc ®Ých, … cña bµi) . V× vËy t«i rÊt mong sù gãp ý ch©n thµnh cña c¸c ®ång nghiÖp ®Ó ph¬ng ph¸p cña t«i hoµn thiÖn h¬n. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2007 14
- Xem thêm -