Tài liệu Skkn giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên công nhân viên trường thcs

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 205 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

A. Phần thứ nhất: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Quan điểm của Đảng về GD&ĐT trong giai đoạn cách mạng mới : Nghị quyết TW II khoá VIII và kết luận của hội nghị TW VI khoá IX của BCH TW Đảng Cộng Sản Việt Nam xác địmh rõ: Muốn đưa đất nước Việt Nam trở thành một nước Công nghiệp Hoá- Hiện đại Hoá thì phải coi:”GD & ĐT là một trong những quốc sách hàng đầu”. Từ đó giúp đội ngũ làm công tác Giáo dục chúng ta nhận thức sâu sắc: Chiến lược con người phải là một chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt. Chỉ thị 40-CT/TW Ra ngày 15/06/2004 của Ban bí thư Trung ương về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Bên cạnh đó theo từng giai đoạn, ngành Giáo dục- Đào tạo nước ta đã có nhiều cải chính lớn như: Việc thay đổi nội dung chương trình; Thay đổi phương pháp giảng dạy và thay đổi cách quản lý giáo dục ...Nhằm chấn hưng giáo dục. Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng về công tác giáo dục đã nêu: “Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội. Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Đề cao trách nhiệm của gia đình và xã hội phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong giáo dục thế hệ trẻ”. 1.2. Quan điểm và sự quản lý của nhà nước về giáo dục. 1 “Phát triển đội ngũ nhà giáo đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và chuẩn về chất lượng, đáp ứng nhu cầu vừa tăng quy mô, vừa tăng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục”; ” Xây dựng và thực hiện chuẩn hoá đội ngũ cán quản lý giáo dục. Đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp về kiến thức, kỹ năng quản lý và rèn luyện phẩm chất đạo đức. Đồng thời điều chỉnh, sắp xếp lại cán bộ theo yêu cầu mới phù hợp với phẩm chất và năng lực từng người”. (Dự thảo chiến lược phát triển GD&ĐT đến năm 2020 của BGD&ĐT, NXBGD - Hà Nội 2000) 1.3. Căn cứ vào định hướng phát triển giáo dục của Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XVII; Văn kiện đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bá Thước lần thứ XXI; Báo cáo chính trị của Đảng bộ xã Điền Trung khóa VIII; Nghị quyết của Chi bộ trường THCS Điền Trung khóa VI (2009- 2011). 1.4. Căn cứ quan điểm chỉ đạo thực hiện” Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục 2010-2015 và tầm nhìn 2010- 2011” của trường THCS Điền Trung về chỉ tiêu đội ngũ cán bộ giáo viên: - Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá khá giỏi từ 80% trở lên. - 100% giáo viên phải thường xuyên thực hiện đúng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy của BGD&ĐT. - Có 70% CBGV- CNV có trình độ đại học trở lên, 100% tổ trưởng chuyên môn có trình độ đại học, còn lại đều đạt chuẩn. - 100% CBQL,GV, NV sử dụng thành thạo máy tính. - Số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin trên 10%. - Biết ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý; Công tác chỉ đạo chuyên môn; Công tác Tài chính- Kế toán, Nhằm đưa các hoạt động này ngày càng đạt hiệu quả cao. 2 Trước tình hình thế kỷ XXI, thế kỷ của sự bùng nổ kỳ diệu về trí tuệ của loài người thì Giáo Dục đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của mỗi quốc gia. Nhất là khi Việt Nam đã là thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO). vấn đề đặt ra với ngành Giáo dục và Đào tạo là phải chuẩn bị cho thế hệ trẻ như thế nào để đáp ứng được yêu cầu của những thập niên đầu của thế kỷ nhằm thích ứng với sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ, tham gia tích cực vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhìn lại những năm qua, GD&ĐT cả nước đã đạt được những thành tựu nhất định. Cùng với việc nâng cao trình độ học vấn và phát triển nhân cách cho các thế hệ học sinh, ngành GD&ĐT đã góp phần đắc lực vào việc đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có một bộ phận là nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên qua nhìn nhận với một cách nhìn trung thực khách quan về chất lượng đội ngũ CBGV- CNV trong trường THCS Điền Trung nói riêng và của CBGV bậc THCS nói chung vẫn còn một bộ phận chưa đáp ứng được yêu cầu của chiến lược con người trong giai đoạn mới. Việc đánh giá xếp loại CBGVCNV của nhiều trường còn ở mức độ chung chung, chưa cụ thể hóa được quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; Pháp luật của nhà nước và hướng chỉ đạo của ngành, đặc biệt là văn bản của Bộ Nội Vụ và của Bộ Giáo dục và đào tạo cho phù hợp với tình hình thực tế của từng trường, đó là: - Quyết định số 06/QĐ-BNV ngày 26 tháng 03 năm 2006 của Bộ Nội Vụ về việc ban hành quy chế đánh giá xếp loại giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập. - Hướng dẫn của BGD& ĐT về (Quy chế đánh giá, xếp loại chuyên môn nghiệp vụ giáo viên mầm non, giáo viên Tiểu học, giáo viên Trung học cơ sở, giáo viên Trung học phổ thông, giáo viên của trung tâm giáo dục thường xuyên và trung 3 tâm kỹ thuật tổng hợp- Hướng nghiệp và hướng dẫn dánh giá, xếp loại giờ dạy ở bậc trung học). Phần lớn còn mang tính hình thức báo cáo thành tích không thực tế; Chưa thực sự mạnh dạn chấp nhận chất lượng thực tế của đội ngũ CBGV- CNV. Vì thế trong tập thể CBGV vẫn còn môt số người có tư tưởng an bài, chưa coi trọng nghề nghiệp của chính mình dẫn đến ý thức trách nhiệm kém; Chưa coi việc tự học tự bồi dưỡng là công việc thường xuyên dẫn đến chưa đáp ứng được yêu cầu chuẩn nghề nghiệp trong giai đoạn mới. Chúng ta tự khẳng định rằng: Còn hạn chế lớn nêu trên không phải là do công tác quản lý của nhà trường không có nhiều cố gắng; Không phải cấp uỷ chính quyền địa phương không quan tâm; Càng không phải những con người này bẩm sinh họ có những yếu điểm trên. Phải chăng trong công tác quản lý chưa thực sự tìm ra giải pháp hay; biện pháp xử lý các hạn chế chưa hài hoà, chưa đủ mạnh và chưa phối kết hợp hài hoà hiệu lực của các lực lượng giáo dục trong xã hội. Vì vậy, thấm nhuần chủ chương đường lối của Đảng ta về công tác giáo dục và hướng chỉ đạo của ngành GD&ĐT. Là người CBQL giáo dục, không thể bằng lòng trước thực tiễn nêu trên. Với suy nghĩ đó tôi chọn nêu một SKKN mang tên: ”GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN- CÔNG NHÂN VIÊN”. 2. Mục đích nghiên cứu. - Tôi nghiên cứu đề tài này nhằm mục đích: Đưa ra một hệ thống tiêu chí cụ thể để đánh giá xếp loại toàn diện một CBGV/tuần/tháng/năm và từ đó nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ. - Tôi rất tâm đắc với đề tài này vì nó đã giúp cho chính bản thân tôi thành công lớn trong công tác quản lý trường học; Nó là con đường khá trọn vẹn để đi 4 đến sự thành công trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV. Mục đích cuối cùng của tôi là đưa vào áp dụng cho trường THCS Điền Trung và được đưa vào áp dụng cho cho nhiều nhà trường cũng đang có những vướng mắc nói trên. 3. Đối tượng nghiên cứu. Chất lượng toàn diện của đội ngũ CBGV. 4. Phạm vi nghiên cứu. Cán bộ giáo viên trường THCS Điền Trung. 5. Phương pháp nghiên cứu. Tiến hành nghiên cứu đề tài này tôi sử dụng kết hợp các phương pháp: Điều tra - Khảo sát; Thống kê- so sánh và mở rộng tính dân chủ trong trong nhà trường. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn tạo nên những đóng góp mới. 6.1. ý nghĩa lý luận: Với một hệ thống tiêu chí đánh giá xếp loại toàn diện một cán bộ giáo viên đầy đủ- chặt chẽ- phù hợp trên tuần, trên tháng, trên năm và với từng bản giao khoán chất lượng được đưa ra dân chủ nhất trí cao nó sẽ trở thành nghị quyết của hội đồng sư phạm và từ đó nó trở thành mệnh lệnh đối với mỗi CBGV, nó sẽ thường xuyên nhắc nhở mỗi người qua việc xếp loại từng tuần, từng tháng, từng năm. Bên cạnh tiêu chí đánh giá xếp loại toàn diện một CBGV và mỗi bản khoán cho từng cá nhân còn có biện pháp xử lý kết quả về mức độ hoàn thành công việc của từng CBGV một cách hài hoà, thoả đáng. Đặc biệt đối với những CBGV phải xếp loại yếu, thực chất không phải hoàn toàn do khả năng, năng lực của họ yếu, mà có thể vì chưa có biện pháp xử lý đủ mạnh, giúp họ xác định lại vị trí đúng đắn của mình. Vì vậy biện pháp mạnh cần đưa ra đó là: Thông báo trước hội đồng sư phạm; Hội đồng giáo dục; Các lực lượng giáo dục trong địa bàn và phòng Giáo 5 Dục được biết về kết quả xếp loại toàn diện của CBGV, nhằm tạo động lực chung khích lệ những cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ và giúp những người chưa hoàn thành tốt phải tự hiểu về mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện. Làm như vậy chắc chắn chúng ta sẽ có một tập thể những người thầy đảm bảo đúng yêu cầu: “Vừa hồng vừa chuyên” theo đúng nghĩa của nó. Có thầy tốt ắt sẽ có trò tốt - Chất lượng sẽ được học của học sinh sẽ được nâng lên. 6.2. Ý nghĩa thực tiễn tạo nên những đóng góp mới: Sáng kiến kinh nghiệm này giúp cho bản thân và các đồng nghiệp quản lý có hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV nhà trường. B. Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Gồm 3 phần: I. Khảo sát đánh giá tình hình thực trạng chất lượng đội ngũ CBGVCNV đầu năm 2010- 2011. II. Giải pháp ”Nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ CBGV- CNV”. III. Kết quả về chất lượng đội ngũ CBGV- CNV cuối năm học 2010- 2011, so sánh và bàn luận. I- KHẢO SÁT - ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBGV ĐẦU NĂM 2010 - 2011 1. Khảo sát tình hình thực trạng chất lượng đội ngũ CBGV đầu năm 20102011 1.1. Tình hình đội ngũ CBGV: - Tổng số CBGV: Trong đó: 34 Nữ: 16 Nữ dân tộc: 02 6 Dân tộc: 07 Ban Sử: 1 Ban giám hiệu: 02 Ban Địa- Địa hóa: 3 Giáo viên Văn hoá: 24 Ban Toán-Lý- Tin: 8 Giáo viên khác: 06 Ban Hoá- Lí: 1 Cán bộ hành chính: 02 Ban Công nghệ: 1 Ban Sinh: 4 - Trình độ đào tạo: Đại học: 17. Tiến Anh 2 Cao đẳng: 16. Ban TDTT: 2 Trung cấp: 1 Ban Nhạc: 1 Ban Họa: 1 Thiết bị: 1 Kế toán: 1 - Ban ngành đào tạo: Văn- Sử- GDCD 8 1.2. Chất lượng đội ngũ CBGV đầu năm 2010 - 2011. Theo số liệu điều tra kết quả đánh giá xếp loại CBGV cuối năm học 20092010 của nhà trường: ( Như phụ lục I ). 1.3 Tổng hợp kết quả khảo sát: - Loại xuất sắc: Có 18 người đạt: 52,9%. - Loại khá: Có 16 người đạt: 47,1%. - Loại trung bình: Không. - Loại yếu: Không. 2- Đánh giá tình hình thực trạng chất lượng đội ngũ CBGV - CNV thời điểm đầu năm 2010- 2011. 2.1. Ưu điểm: - Số lượng CBGV đủ, và đã được phân bố tương đối hợp lý ở các bộ môn. 2 - Có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn chiếm tỷ lệ cao: Có 33 người, chiếm 97.1%. - Trung cấp: 01 người, chiếm 2.9%. - Độ tuổi cao ít: Có 03 người chiếm 8.6%. - Số CBGV được đánh giá xếp loại khá: 16 người, chiếm tỷ lệ 47,1%. - Số CBGV được đánh giá xếp loại xuất sắc: 18 người, chiếm tỷ lệ 52,9%. - Loại trung bình và yếu: Không. 2.2. Nhược điểm: - Trong công tác chủ nhiệm và công tác khác được giao: Còn nhiều đồng chí có biểu hiện ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình đối với công việc chưa cao. - Trong công tác chuyên môn: Còn nhiều đồng chí chưa xác định đúng được yêu cầu cần thiết của người thầy trong giai đoạn hiện nay, nên họ an bài với bằng cấp và vị trí công tác hiện tại, chưa yêu nghề, chưa có tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu, dẫn đến họ không thường xuyên tự học , tự bồi dưỡng để nắm vững và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Thiếu tập trung cho việc dạy và nâng cao chất lượng học của học sinh; Coi việc nhà hơn việc trường, dẫn đến kiến thức không những đã hạn chế do đào tạo mà còn bị mai một nhiều, không nắm vững kiến thức cơ bản trong chương trình; Năng lực chuyên môn bị hạn chế; Ý thức chấp hành kỷ luật lao động không cao... II. GIẢI PHÁP “ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN ĐỘI NGŨ CBGV- CNV”. Qua kết quả khảo sát và đánh giá tình hình thực trạng về chất lượng đội như trên, bản thân tôi đã thấm nhuần sâu sắc quan điểm, chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về yêu cầu công tác giáo dục trong giai đoạn mới; đồng thời nghiên cứu kỹ văn bản của Bộ Nội Vụ đó là : 7 Quyết định số 06/QĐ-BNV ngày 21 tháng 03 năm 2006 về việc ban hành quy chế đánh giá xếp loại giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập; Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về (Quy chế đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông, giáo viên của trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp và Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy ở bậc trung học). Qua đó từng bước nêu ra giải pháp nhằm cải tiến việc nâng cao chất lượng đội ngũ như sau: Bước 1: Đưa ra một bản dự thảo: ”Quy định cách đánh giá, xếp loại toàn diện một CBGV - CNV”, gửi đến toàn thể CBGV - CNV nghiên cứu. Bước 2: Mở hội thảo toàn thể CBGV - CNV nhằm sửa đổi bổ xung lấy ý kiến dân chủ đi đến nhất trí cao, lấy biểu quyết 100% CBGV- CNV nhất trí: “Quy định cách đánh giá, xếp loại toàn diện một CBGV - CNV” và những điều ràng buộc trong bản dự thảo. Bước 3: Sửa đổi, bổ xung và gửi đến mỗi CBGV- CNV một bản chính thức làm cẩm nang để thực hiện như sau: QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TOÀN DIỆN VÀ TIÊU CHUẨN BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA CHO CBGV - CNV NĂM HỌC 2010- 2011 Thực hiện từ ngày 05/09/2010 - Căn cứ Điều lệ nhà trường THPT; - Căn cứ hướng dẫn thanh tra nội bộ trường học; 8 - Căn cứ các các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành Giáo dục; Đặc biệt là: + Quyết định số 06/QĐ-BNV ngày 26 tháng 03 năm 2006 của Bộ Nội Vụ về việc ban hành quy chế đánh giá xếp loại giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập. + Hướng dẫn của BGD&ĐT về (Quy chế đánh giá, xếp loại chuyên môn nghiệp vụ giáo viên mầm non, giáo viên Tiểu học, giáo viên Trung học cơ sở, giáo viên Trung học phổ thông, giáo viên của trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm kỹ thuật tổng hợp- Hướng nghiệp và hướng dẫn dánh giá, xếp loại giờ dạy ở bậc trung học). - Căn cứ nội dung hưởng ứng 03 cuộc vận động và một chương trình lớn mà ngành đang phát động. - Căn cứ tình hình cụ thể của trường THCS Điền Trung. - Căn cứ sự tham gia đóng góp xây dựng đi đến nhất trí cao của các thành viên trong hội đồng sư phạm nhà trường. * Trường THCS Điền Trung xây dựng cách đánh giá xếp loại toàn diện một CBGV- CNV trong năm học dựa trên kết quả xếp loại sáu mặt sau: - Bản lĩnh chính trị - Phẩm chất đạo đức - Lối sống - Công tác chủ nhiệm lớp. - Công tác chưyên môn. - Thông tin - báo cáo - giao nạp. - Các công tác khác được giao. - Thực hiện các cuộc vận động. * Tiêu chuẩn bình xét danh hiệu thi đua năm học là tổng hợp của kết quả xếp loại trên và một số tiêu chuẩn cơ bản khác theo tình hình nhiệm vụ cụ thể của CBGV-CNV trong năm học. 9 ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI TOÀN DIỆN MỘT CBGV-CNV TRONG NĂM HỌC 2010- 2011 I. ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI TỪNG MẶT MỘT CBGV - CNV/ TUẦN 1. Bản lĩnh chính trị - Phẩm chất đạo đức - Lối sống - Loại tốt: Có bản lĩnh chính trị vững vàng; Phẩm chất đạo đức tốt; Lối sống lành mạnh, trong sáng. - Loại khá: Bản lĩnh chính trị vững vàng; Phẩm chất đạo đức khá; Lối sống trong sáng, lành mạnh. - Loại trung bình: Chậm tiếp thu đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; Có biểu hiện giảm sút phẩm chất đạo đức nhưng chưa mắc phải sai phạm làm ảnh hưởng đến thanh danh của nhà giáo; Không biểu hiện rõ lối sống lành mạnh, trong sáng. - Loại yếu: Vi phạm bản lĩnh chính trị - phẩm chất đạo đức hoặc lối sống. * Kết quả này là một mặt để đánh giá xếp loại toàn diện Một CBGV- CNV/ tuần. 2. Công tác chủ nhiệm lớp: Giáo viên chủ nhiệm, phó chủ nhiệm lớp được xếp loại bằng loại của lớp được xếp trên tuần ( Có bản quy định đánh giá xếp loại lớp). Lưu ý: Sẽ không được xếp từ loại B trở lên nếu không thực hiện tốt 3 yêu cầu sau đây: 10 + Thường xuyên bám sát dìu dắt các phong trào hoạt động của lớp. + Giáo viên chủ nhiệm phải trực tiếp dạy học sinh lao động VSMT và lao động khác khi không có tiết dạy trên lớp. + Phải thường xuyên có mặt tổ chức lớp sinh hoạt 15 phút đầu giờ đúng nội dung. * Kết qủa này là một mặt để đánh giá xếp loại toàn diện Một CBGV- CNV/ tuần. 3. Công tác chưyên môn. Thực hiện tốt 11 yêu cầu: 1. Đúng tác phong sư phạm 2. Chấp hành tốt kỷ luật lao động- Thời giờ làm việc. 3. Thực hiện tốt phần chuyên môn được giao. 4. Có một bộ hồ sơ sổ sách đầy đủ theo qui định, hình thức đẹp, nội dung tốt và mang tính kịp thời. 5. Đảm bảo chất lượng giờ dạy(chất lượng giờ dạy thường xuyên và chất lượng thao giảng). 6. Thực hiện tốt việc tự dự giờ: 2 tiết/ tuần. 7. Thực hiện tốt việc sử dụng TBDH trên lớp. 8. Thực hiện tốt việc tự làm ĐDDH. 9. Thực hiện tốt việc viết SK,SKKN Đề tài khoa học. 10. Thực hiện tốt việc tự học, BDTX. 11. Thực hiện tốt bản giao khoán chất lượng HS. Ngoài ra cần thực hiện tốt một số lịch Qui định thực hiện trong tuần: Giáo án/ tuần được duyệt vào thứ 2 đầu tuần(hai tổ trưởng duyệt trước khi ban giám hiệu duyệt); Lịch báo giảng GV treo vào sáng thứ 2 và nhận về vào chiều thứ 7 hàng tuần; Sổ dự giờ được duyệt vào sáng thứ 6 hàng tuần; Sổ điểm và sổ đầu bài GV hoàn thành vào từng buổi trong tuần. 11 - Loại giỏi: Thực hiện đầy đủ, có chất lượng 11 yêu cầu và lịch quy định trên; Riêng: Hồ sơ xếp loại tốt; Giờ dạy xếp loại khá trở lên; Ngày giờ công chậm vắng có lý do 01 lần. - Loại khá: Thực hiện đầy đủ, có chất lượng 11 yêu cầu và lịch quy định trên; Riêng: Hồ sơ xếp loại khá trở lên; Giờ dạy xếp loại khá trở lên. Ngày giờ công: Chậm, vắng có lí do 1 đến 2 lần. - Loại trung bình: Thực hiện đầy đủ, có chất lượng 11 yêu cầu và lịch quy định trên; Riêng: Hồ sơ xếp loại trung bình trở lên; Giờ dạy xếp loại trung bình trở lên; Ngày giờ công : Chậm vắng có lí do 3 lần. - Loại yếu: Thực hiện thiếu 1 trong 11 yêu cầu và 1 trong các lịch quy định trên; Riêng: Hồ sơ xếp loại yếu trở lên; Giờ dạy xếp loại yếu trở lên; Ngày giờ công: Chậm, vắng nhiều hơn loại C hoặc chậm vắng vô lí do. * Kết quả này là một mặt để đánh giá xếp loại toàn diện Một CBGV- CNV/ tuần. 4. Thông tin - báo cáo - giao nạp. Yêu cầu chung: Tất cả CBGV- CNV Phải thực hiện tốt Thông tin- Báo cáoGiao nạp theo quy định. - Loại tốt: Giao nạp đúng thời hạn, đúng nội dung, đủ số lượng. - Loại khá: Chậm thời hạn (Nhưng chưa ảnh hưởng đến hoạt động), đúng nội dung, đủ số lượng. - Loại trung bình: 12 Chậm thời hạn (Gây ảnh hưởng đến hoạt động), đúng nội dung, nhưng thiếu về số lượng. - Loại yếu: Không hoàn thành. * Kết quả này là một mặt để đánh giá xếp loại toàn diện Một CBGV- CNV/ tuần. 5. Thực hiện các cuộc vận động và các phong trào Yêu cầu chung: Tất cả CBGV- CNV Phải thực hiện hưởng ứng tốt 03 cuộc vận động và một phong trào lớn của ngành theo quy định. - Loại tốt: Thực hiện hưởng ứng tốt nội dung 03 cuộc vận động và một phong trào. - Loại khá: Thực hiện hưởng ứng tốt nội dung 03 cuộc vận động và một phong trào, nhưng có một lần vi phạm nhẹ phải nhắc nhở. - Loại trung bình: Thực hiện hưởng ứng tốt nội dung 03 cuộc vận động và một phong trào, nhưng có 02 lần vi phạm nhẹ phải nhắc nhở. - Loại yếu: Không có ý thức thực hiện tốt 03 cuộc vận động và 01 phong trào như đã cam kết. * Kết quả này là một mặt để đánh giá xếp loại toàn diện Một CBGV- CNV/ tuần. 6. Các công tác khác được giao. Yêu cầu chung: Tất cả CBGV- CNV Phải hoàn thành tốt các công tác khác được giao. 13 - Loại tốt: Hoàn thành công việc được giao ở mức độ tốt. - Loại khá: Hoàn thành công việc được giao ở mức độ khá. - Loại trung bình: Hoàn thành công việc được giao ở mức độ trung bình. - Loại yếu: Không hoàn thành công việc được giao. * Kết quả này là một mặt để đánh giá xếp loại toàn diện Một CBGV- CNV/ tuần. II. XẾP LOẠI TOÀN DIỆN MỘT CBGV- CNV/TUẦN/ THÁNG/ NĂM Căn cứ kết quả xếp loại ở 6 mặt trên để xếp loại toàn diện một CBGVCNV/ Tuần/ Tháng/Năm.(Trong đó: Chuyên môn tính hệ số 2) 1. xếp loại toàn diện một CBGV- CNV/ Tuần: - Loại xuất sắc: Có 4 mặt tốt (hoặc giỏi) trở lên (hoặc có thể có 2 mặt khá nhưng chuyên môn phải đạt giỏi). - Loại khá: Có 4 mặt khá trở lên (hoặc có thể có 2 mặt trung bình nhưng chuyên môn phải đạt khá trở lên). - Loại trung bình: Có 4 mặt trung bình trở lên.(hoặc có thể có 2 mặt yếu nhưng chuyên môn phải đạt trung bình trở lên). 14 - Loại yếu: Các tiêu chí đạt dưới loại trung bình. 2. Xếp loại toàn diện một CBGV- CNV/ Tháng: Căn cứ kết quả xếp loại toàn diện một CBGV- CNV 4 tuần trong tháng để xếp loại toàn diện một CBGV- CNV/tháng như sau: - Loại xuất sắc: Có 4 tuần xuất sắc. - Loại khá: Có 4 tuần khá trở lên. - Loai trung bình: Có 4 tuần trung bình trở lên. - Loại yếu: Các tiêu chí đạt dưới loại trung bình. 3. Xếp loại toàn diện một CBGV- CNV/ Năm: Căn cứ vào kết quả xếp loại toàn diện một CBGV- CNV trong 9 tháng để xếp loại toàn diện một CBGV- CNV/năm như sau: - Loại xuất sắc: Có 07 tháng xuất sắc trở lên. - Loại khá: Có 07 tháng khá trở lên. - Loại trung bình: Có 9 tháng trung bình trở lên. - Loại yếu: 15 Có một trong 09 tháng xếp loại yếu trở lên. III. TRÁCH NHIỆM THEO DÕI 1. Đối với Ban Giám Hiệu: Kiểm tra - giám sát - Đôn đốc mọi thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra đặc biệt thường xuyên kiểm tra việc làm của giáo viên trực ban. Riêng Phó Hiệu trưởng: - Tổng hợp việc thực hiện kế hoạch chuyên môn / Tuần (báo cáo hiệu trưởng vào thứ 7 hàng tuần). - Theo dõi, kiểm tra, xếp loại cụ thể công tác chuyên môn từng giáo viên/Tuần ( báo cáo Hiệu trưởng và cung cấp cho GV trực ban để tổng hợp xếp loại GV vào sáng thứ 6 hàng tuần). 2. Đối với Giáo viên trực ban: - Chịu trách nhiệm trước BGH về việc theo dõi toàn bộ các hoạt động của nhà trường trong tuần theo kế hoạch đã đề ra; Tự hạ loại trong tuần khi theo dõi không chặt chẽ để xảy ra hiện tượng mất công bằng. - Đánh giá xếp loại lớp hàng tuần theo đúng theo đúng quy định đánh giá xếp loại lớp. - Theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ và tổng hợp kết quả theo 6 mặt đánh giá của từng cá nhân để xếp loại toàn diện một CBGV-CNV theo đúng quy định này. 3. Đối với Thư kí Hội đồng: 16 Tổng hợp kết quả xếp loại toàn diện một CBGV- CNV/ Tuần để xếp loại tháng/ năm theo pa rem. 4. Đối với các tổ trưởng. Báo cáo kết quả thực hiện công việc trong tuần cho Phó hiệu trưởng kịp thời để tổng hợp. IV. KHEN THƯỞNG- KỶ LUẬT 1. Khen thưởng: - Các CBGV- CNV được xếp loại toàn diện cả năm từ loại khá trở lên thì được đề nghị HĐTĐ nhà trường xét khen thưởng tương xứng. - Các CBGV- CNV đạt thành tích cao thì được đề nghị HĐTĐ nhà trường xét khen thưởng danh hiệu GV giỏi hoặc CSTĐ cấp trường. Đồng thời đề nghị HĐTĐ cấp trên xét khen thưởng danh hiệu GV giỏi, CSTĐ cấp cơ sở hoặc cao hơn. 2. Kỷ luật: - Các CBGV- CNV bị xếp loại yếu một trong các mặt trong tuần thì phải viết bản tự kiểm (để theo dõi xét không nâng lương). - Cuối năm học nếu phải xếp loại toàn diện là loại yếu thì nhà trường sẽ thông báo trước học sinh- Phụ huynh- Cấp uỷ- Chính quyền địa phương và phòng GD. Đồng thời đề nghị chuyển địa bàn công tác (chuyển địa bàn công tác nếu là GV địa phương có 2 tháng loại D trở lên).  Qui định này được áp dụng từ ngày được toàn thể hội đồng thống nhất. 17 Thay mặt BGH HIỆU TRƯỞNG: III- KẾT QUẢ VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBGV- CNV CUỐI NĂM HỌC 2010- 2011, SO SÁNH VÀ BÀN LUẬN. 1. Kết quả: Sau một năm thực hiện nghiêm túc giải pháp nêu trên, qua đánh giá việc rèn luyện đối với từng CBGV- CNV của hội đồng sư phạm nhà trường tôi thu được kết quả khách quan sau: Bảng thống kê kết quả năm học 2010- 2011sau khi thực hiện giải pháp tính đến tháng 04 năm 2011: (như phụ lục II). 2. Bảng so sánh kết quả khảo sát đầu năm và kết quả đánh giá sau khi thực hiện giải pháp (phụ lục I và II): Loại Kết quả sau Kết quả điều tra khi thực hiện đầu năm So sánh giải pháp Xuất sắc 18 đồng chi 27 đồng chi + 9 đồng chí Khá 16 đồng chí 7 đồng chí - 9 đồng chí Trung bình 0 0 0 Yếu 0 0 0 Ghi chú 3. Bàn luận: Qua bảng thống kê kết quả so sánh số liệu khảo sát đầu năm 2010 - 2011 với số liệu về kết quả thực hiện cuối năm 2010- 2011(Thời điểm tháng 4 năm 18 2011) chúng ta thấy kết quả về chất lượng đội ngũ CBGV- CNV được nâng lên rõ rệt, nó thể hiện tính hiệu quả cao của giải pháp nêu trên. Phần thứ III: KẾT LUẬN- BÀI HỌC KINH NGHIỆM I- KẾT KUẬN: Qua việc nghiên cứu và các bước thực nghiệm nêu trên trong năm học 2010- 2011 tôi nhận thấy rằng: Đối với việc nâng cao chất lượng toàn diện cho đội ngũ CBGV- CNV bằng việc đưa ra giải pháp về: “Cách đánh giá xếp loại toàn diện một CBGVCNV” và những điều ràng buộc để xử lí kết quả sau khi xếp loại CBGV- CNV đã thực sự đem lại hiệu quả trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ. Qua thực nghiệm đó, bước sang năm học 2011- 2012 và những năm tiếp theo, trường THCS Điền Trung sẽ rất tự tin ứng dụng giải pháp đó để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV- CNV. Trong khi nghiên cứu và thực nghiệm SKKN này do khuôn khổ năng lực bản thân, các điều kiện chủ quan và khách quan có liên quan đến SKKN này còn có hạn nên có thể còn có một số sai sót. Tôi mong rằng hội đồng khoa học các cấp và đồng nghiệp sẽ giúp đỡ để đề tài này được hoàn chỉnh hơn! Sau khi SKKN được hoàn chỉnh, tôi mong rằng SKKN này sẽ được đưa vào ứng dụng trong nhiều nhà trường nhằm góp phần thực hiện thành công quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng ta về công tác giáo dục trong giai đoạn CNH- HĐH đất nước. II- BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Qua việc nghiên cứu đề tài này tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: 19
- Xem thêm -