Tài liệu Skkn kỹ thuật dạy từ vựng tiếng anh lớp 6

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 3348 |
  • Lượt tải: 63

Mô tả:

   PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO THAØNH PHOÁ MYÕ THO SAÙ N G KIEÁ N KINH NGHIEÄ M KYÕ THUAÄ THUAÄTT KYÕ DAÏYY TÖØ TÖØ VÖÏ VÖÏNNGG DAÏ TIEÁNNGG ANH ANH LÔÙ LÔÙPP 66 TIEÁ Ngöôø i vieá t : ÑAØO VAÊN HOØA Moâ n hoï c : Tieá n g Anh 6 2006 - 2007  0 MUÏCCLUÏ LUÏCC MUÏ Môûñaà ñaàuu Môû Lyùdo dochoï choïnnñeà ñeàtaøtaøi i Lyù Muïcctieâ tieâuu Muï Ñeåñoaù ñoaùnnnghóa nghóa Ñeå Ñeånhôù nhôùneù neùt tvieá vieát t Ñeå Vöøaañeå ñeåñoaù ñoaùnnnghóa nghóavaø vaøvieá vieát tñuù ñuùnngg Vöø Giôùi ihaï haïnnñeà ñeàtaøtaøi i Giôù Phöôngphaù phaùppnghieâ nghieânncöù cöùuu Phöông Ñònhhöôù höôùnngg Ñònh Quansaùsaùt t Quan Phoûnnggvaá vaánn Phoû Noäi idung dung Noä Heäthoá thoánngghoù hoùaacaù caùcctöøtöøtheo theochuû chuûñieå ñieåmm Heä Höôùnngg Höôù Hoïcchaø haønnhh Hoï Ngheànghieä nghieäpp Ngheà Giañình ñình Gia Theåthao thao Theå Giaothoâ thoânngg Giao Tínhchaá chaát t Tính Ñoàvaä vaät t Ñoà Haønnhhvivi Haø Nôichoá choánn Nôi Caùccbaø baøi itaätaäppgôï gôïi iyùyù Caù 2.1: : Jumbled Jumbledwords words 2.1 2.2: : Word Wordfolks folks 2.2 2.3: : Wordsquares Wordsquares 2.3 2.4: : Crossword CrosswordPuzzle Puzzle 2.4 2.5: : Networds Networds 2.5 VI- Keá Keát tquû quûaathöï thöïcchieä hieänn VIBaøi ihoï hoïcckinh kinhnghieä nghieämm Baø Moät tsoá soábaø baøi itaätaäpptham thamkhaû khaûootheâ theâmmcho chonoä noäi idung dung Moä 1 Môû ñaàu : Vieäc hoïc tieáng Anh ôû lôùp ñaàu caáp laø toái quan troïng. Coù neàn moùng vöõng chaéc caùc em seõ yeân taâm vaø töï tin hôn ôû caùc lôùp lieàn sau. Ñeå ñaït ñöôïc ñieàu naøy giaùo vieân phaûi reøn luyeän thöôøng xuyeân cho caùc em 4 kyõ naêng: nghe - noùi - ñoïc - vieát. I/ LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI : Thöïc teá giaûng daïy theo phöông phaùp môùi, coâng vieäc cuûa 1 tieát daïy ñoái vôùi ngöôøi thaày vaø troø laø quaù nhieàu hoaït ñoäng mang tính troø chôi. Ñeán khi nghieäm thu qua caùc baøi kieåm tra vieát thì voán töø (ñuùng neùt, ñuùng nghóa) khoâng ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu. Beà noåi cuûa caùc em laø tính sinh ñoäng trong caùc hoaït ñoäng ôû lôùp, nhöng chieàu saâu cuûa kieán thöùc thì coøn long chong, thieáu tính chuaån xaùc. Vôùi qui ñònh cuûa Phoøng giaùo duïc vaø tröôøng veà oân taäp hoïc kyø nhö hieän nay (1 tuaàn hoaëc hôn), ngöôøi thaày coù ñieàu kieän thôøi gian nhieàu ñeå cuõng coá vaø heä thoáng laïi voán töø qua caùc baøi taäp : caùch ñeå thuoäc vaø nhôù töø vöïng. II- MUÏC TIEÂU : Caàn hình thaønh heä thoáng kieán thöùc baèng caùch söû duïng 1 soá baøi taäp ñeå khaéc saâu. Taêng cöôøng caùc loaïi hình baøi taäp vaø soá löôïng baøi taäp ñeå giuùp cho caùc em cuõng coá vaø ghi nhôù beàn chaéc veà nghóa cuûa töø vaø neùt vieát cuûa töø. Thí duï : 1) Ñeå ñoaùn nghóa : Coù theå duøng “Word folks” Wait for Drive Leave Have Buy a bus 2) Ñeà nhôù neùt vieát : Coù theå duøng “Open words” hoaëc “hangman” V__ L __ __ G __ (village) S __ __ __ __ R (Soccer) 2 3) Vöøa ñeå ñoaùn nghóa vaø vieát ñuùng : coù theå duøng “Networds” ñeå tìm moái lieân quan giöõa caùc töø ñaõ hoïc. eyes hair hand face nos e mout h BODY ar m finger s ears head leg ches t lip teet h foot toes III- GIÔÙI HAÏN ÑEÀ TAØI : - Caùc kyõ thuaät ñeå kieãm tra vaø oân taäp nhöõng töø vöøa hoïc trong 1 tieát hoaëc ñaõ hoïc. - Phaïm vi töø vöïng cuûa hoïc kì 1. IV- PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU : 1) Ñònh löôïng : Heä thoáng hoùa mang tính thoáng keâ nhöõng töø caùc em ñaõ hoïc vaø thöôøng gaëp. 2) Quan saùt : Traûi qua thöïc teá nhieàu tieát ñöùng lôùp coù quan saùt, thaêm doø vaø ñoái chieáu vôùi caùc lôùp khaùc nhau, ñaëc bieät qua nhieàu laàn chaám baøi ñuû loaïi hình baøi taäp thaáy ñöôïc tính nghieâm troïng cuûa vaán ñeà naøy. 3) Phoûng vaán : Sau caùc laàn kieåm tra caùc em ñeàu ñöôïc chaát vaán veà laõnh vöïc töø. Vôùi tö caùch laø toå tröôûng, qua caùc phieân hoïp ñeàu coù tham vaán vôùi caùc toå vieân hoaëc laáy yù kieán phaûn hoài töø phuï huynh vaø chuû nhieäm. V- NOÄI DUNG : Ñeå ñaàu tö cho caùc baøi taäp, tröôùc tieân giaùo vieân heä thoáng laïi caùc töø theo chuû ñieåm. - Vieát leân baûng tieâu ñeà caùc chuû ñieãm ñaõ hoïc, - Giaùo vieân noùi nghóa tieáng vieät, hoïc sinh noùi nghóa tieáng Anh hoaëc ngöôïc laïi. 1) Heä thoáng hoùa caùc töø theo chuû ñieåm : 3 a/ Höôùng : behind, in front of, to the left of, to the right of, opposite, near, next to, between. b/ Hoïc haønh : school, grade, classroom, English, literature, history, geography, math, timetable. c/ Ngheà nghieäp : student, teacher, nurse, doctor, engineer, worker, driver, farmer, business, policeman. d/ Gia ñình : family, sister, brother, father, mother, children, classmate, friend. e/ Theå thao : sport, soccer, football, volleyball. f/ Giao thoâng : bus, plane, bike, car, motorbike, truck, road sign, accident, traffic light, intersection. g/ Tính chaát / ñaëc ñieåm : big, small, noisy, quiet, beautiful, tall, late, old, high, difficult, dangerous. h/ Ñoà vaät : desk, door, window, board, clock, waste basket, schoolbag, pencil, pen, ruler, eraser, bookshelf, stereo, lamp, couch, armchair, table, chair, stool, television, telephone, bench, letter, photo, flower, tree. k/ Haønh ñoäng : come in, sit down, stand up, close, open, get up, get dressed, brush one’s teeth, wash one’s face, have breakfast, go to school / bed, do one’s homework, take a shower, play games / soccer, read, have job, spell, walk, turn, eat, start, finish, ride, drive, wait for, travel, fly, arrive, unload, load, copy, correct, work, park, warn, slow down, cross, lie, help, end, change. l/ Nôi choán : house, living room, class, school, floor, classroom, city, town, street, country, farm, lake, rice paddy, paddy fields, river, park, yard, hotel, village, store, temple, restaurant, bank, hospital, factory, museum, stadium, drugstore, toystore, movie theatre, zoo, police station, bakery, well, garden, mountain, clinic, post office, shop, supermarket, market, apartment, sea, foodstall, pool, canteen. 2) Caùc baøi taäp gôïi yù : Ñeå caùc em coù söï thuaän lôïi trong vieäc ñònh höôùng, giaùo vieân caàn ñöa ra chuû ñieåm ñeå hoïc sinh suy nghó taäp trung hôn. 2.1 : Jumbled words :  Ñoà vaät : seetor dobar = (stereo) seerra 4 chocu = (eraser) chenb notelephe = (board) = (couch) paml koccl = (bench) = (telephone) = (clock) = (lamp)  Moân hoïc : lengshi = (English) turelitera = (literature) tham = (math) rosyht = (history) biemlatel gygrapheo = (timetable) = (geography) 2.2 : Word folks : watch football soccer television volleyball lesson …………………. eat have end finish stop Start to the right of beautiful 5 his breakfast to the left of in front of next to noisy quiet tall between house R D E S K P E K T E E H S C M O C N A O P U O E R L O L N P E C H A I R hotel old behind new opposite big near small 2.3 : Wordsquares :  Ñoà vaät : Anwer  desk , chair  eraser , clock , pen  pencil  couch  Nôi choán / Xe coä : Answer V M J C P O O L A T E O M L L X P O O P G U A I A H O  well , garden , bus Y W A E N R N N Z  train , zoo N E R R T T K I E I L D M K A A E C A L E K N A B I T  apartment R N N C A R U L N  park , vegetable , market , mountain , clinic , plane 6  pool , car , temple  bank T E M P L E S Q E  Höôùng : A T C Q W X N E N Z R I G H T L E Y B E H I N D A K N M S B E J R F R O N T X F  near , next Q A P L E F T T  opposite K P U V T H O O O B E T W E E N Answer  right , behind , front , left , between  Giôùi töø / haønh vi : H O M E W O R K S L I S T E N T T D O P L A Y A A G W O R K O K R O N R E A D E T W A T C H T E T M U S I C V A O F I N I S H T Answer  homework , listen , do , play , work , on , read , watch , at , music , finish , in  start , to , take , eat , at 7 2.4 : Crosswork Puzzle :  Ñoà vaät : T O L Answer C T E         V P L S C H H O B R Stereo Telephone Pencil Chair Bench Television Couch Eraser H  Nôi choán : R E T P Y E V D H V U A 8         Answer Rice paddy Tree River House Village Factory Restaurent yard F T 2.5 : Networds : mother father FAMILY siste r brother children friend bus motorbike bik e accident train ROAD / STREET traffic light truck car armchair intersection sign bookcase stool clock lamp book LIVING ROOM couch chair table 9 telephon e stereo televisio n factory village COUNTR Y TOWN VI- KEÁT QUÛA THÖÏC HIEÄN : 61 63 66 Tröôùc khi aùp duïng 20 / 37 15 / 36 19 / 37 Sau khi aùp duïng 30 / 37 26 / 36 28 / 37 VII- BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM : Vôùi ñoái töôïng hoïc sinh ôû tröôøng Hoïc Laïc, vieäc chaêm hoïc töø môùi ôû nhaø laø caû moät vaán ñeà (caùc em löôøi phoå bieán, vaø phuï huynh ít quan taâm). Vì theá söï coá gaéng cuûa thaày trong vieäc chòu khoù ñaàu tö tìm toøi caùc loaïi hình baøi taäp laø toái caàn thieát. Vieäc thieát keá baøi ña daïng ñaùp öùng cho töøng Unit vaø öùng duïng thöôøng xuyeân trong caùc hoaït ñoäng cuõng coá hoaëc oân taäp töøng giai ñoaïn seõ goùp phaàn khaéc saâu vaø nhôù laâu ôû töøng hoïc sinh. Vieäc laøm naøy seõ kích thích höng phaán ôû caùc em vaø thuoäc töø vöïng ngay taïi lôùp, khoâng phaûi maát thôøi gian cho vieäc hoïc ôû nhaø . Ñeå khoâng maát thôøi gian nhieàu treân lôùp, ñieàu caàn thieát laø giaùo vieân phaûi chuaån bò caùc POSTER tröôùc khi ñeán lôùp, vaø ñeå caùc em khoâng luùng tuùng ôû luùc ñaàu giaùo vieân neân noùi ra tröôùc ñeà taøi caàn tìm ./- 10 11
- Xem thêm -