Tài liệu Skkn một số kinh nghiệm khi dạy bài mẫu nguyên tử bo và quang phổ vạch của nguyên tử hyđrô và bài tập vận dụng vật lý lớp 12.

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 201 |
  • Lượt tải: 0