Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo án - Bài giảng Sáng kiến kinh nghiệm Skkn quản lý các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trườ...

Tài liệu Skkn quản lý các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường ptdtnt thcs điểu xiểng.

.DOC
23
1264
55

Mô tả:

BM 01-Bia SKKN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG PTDTNT – THCS ĐIỂU XIỂNG -----------------------------------------Mã số: ................................ MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC Ở TRƯỜNG PTDTNT- THCS ĐIỂU XIỂNG Người thực hiện: VŨ THỊ THANH TÂM Lĩnh vực nghiên cứu: - Quản lý giáo dục:  - Phương pháp dạy học bộ môn: …………………  - Lĩnh vực khác: .......................................................  Có đính kèm:  Mô hình  Đĩa CD (DVD)  Phim ảnh Năm học: 2014 - 2015  Hiện vật khác BM02-LLKHSKKN SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC –––––––––––––––––– I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN 1. Họ và tên: VŨ THỊ TH/ANH TÂM 2. Ngày tháng năm sinh: 01/08/1986 3. Nam, nữ: Nữ 4. Địa chỉ: Trường PTDTNT – THCS Điểu Xiểng, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 5. Điện thoại: (CQ)/ (NR); ĐTDĐ: 0919 263459 6. Fax: E-mail: [email protected] 7. Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng 8. Nhiệm vụ được giao (quản lý, đoàn thể, công việc hành chính, công việc chuyên môn, giảng dạy môn, lớp, chủ nhiệm lớp,…): phụ trách chuyên môn 9. Đơn vị công tác: Trường PTDTNT – THCS Điểu Xiểng II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Th.S Phương Pháp DH Sinh học - Năm nhận bằng: 2014 - Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Sinh học III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: giảng dạy bộ môn Sinh học Số năm có kinh nghiệm: 7 năm - Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây: + Năm học 2009 – 2010 : Khai thác kiến thức Sinh học 6 qua các thí nghiệm bằng cách vận dụng phương pháp dạy học tích cực. + Năm học 2010 – 2011: Một số kinh nghiệm khai thác mô hình trong giảng dạy môn Sinh học lớp 8 + Năm học 2011 – 2012 : ứng dụng Công nghệ thông tin hiệu quả trong soạn giảng môn Sinh học + Năm học 2012 – 2013: Tích hợp giáo dục sức khỏe trong chương trình Sinh học 8 – THCS ( đề tài tham dự cuộc thi: “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho Giáo viên Trung học”) + Năm học: 2013 – 2014: Ứng dụng Sơ đồ tư duy trong dạy học Sinh học ở trường Trung học cơ sở MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔNNHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC Ở TRƯỜNG PTDTNT- THCS ĐIỂU XIỂNG I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Chóng ta ®ang sèng trong thËp niªn ®Çu cña thÕ kû XXI – thÕ kû mµ tri thøc vµ kü n¨ng cña con ngêi ®îc coi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn x· héi. Ngêi ta nãi “nÒn v¨n minh trÝ tuÖ” lµ nÒn v¨n minh cña thÕ kû XXI. §Ó cã ®îc nÒn v¨n minh ®ã th× nÒn gi¸o dôc ph¶i ®µo t¹o ®îc “s¶n phÈm” lµ nh÷ng con ngêi th«ng minh, trÝ tuÖ ph¸t triÓn, s¸ng t¹o vµ giµu tÝnh nh©n v¨n cho x· héi. Muèn ®¸p øng ®îc môc tiªu ®µo t¹o ®ã th× vai trß cña ngêi thÇy lµ v« cïng quan träng. Tất cả chúng ta đều biết rằng: mọi hoạt động trong nhà trường đều nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy và học. Chất lượng chụyên môn là yếu tố hàng đầu quyết định sự tồn tại, phát triển, sự sống còn hay tên tuổi và danh tiếng của nhà trường. Để đáp ứng nhu cầu của xã hội, trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ và kinh tế của đất nước trong những năm gần đây, ngành GD&ĐT đã có nhiều đổi mới trong phương pháp dạy học cũng như trong công tác quản lý như: Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của HS, theo đó HS là trung tâm. Dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, Ứng dụng CNTT trong dạy học, đổi mới chương trình SGK, đổi mới công tác quản lý, ứng dụng CNTT vào trong công tác điều hành chỉ đạo của đơn vị. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc lµ mét ho¹t ®éng ®Æc thï cña nhµ trêng nã gi÷ vÞ trÝ trung t©m vµ mang tÝnh quyÕt ®Þnh uy tÝn cña nhµ trêng. Do ®ã ®Ó cã ®îc ho¹t ®éng D¹y vµ häc æn ®Þnh vµ chÊt lîng ®iÒu ®Çu tiªn ngêi c¸n bé qu¶n lý ph¶i thùc hiÖn viÖc chØ ®¹o vµ qu¶n lý ho¹t ®éng tæ chuyªn m«n cña nhµ trêng. X©y dùng ®éi ngò vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng chuyªn m«n lµ c«ng viÖc quan träng cña ngêi quản lí c«ng viÖc nµy gãp phÇn kh«ng nhá ®Ó n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc. B¶n th©n lµ mét c¸n bé qu¶n lý t«i lu«n tr¨n trë: Lµm sao ®Ó gi¸o viªn chóng ta d¹y giái? Häc sinh chóng ta häc tèt? Vì vậy tôi chọn nghiên cứu đề tài “Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở Trường PTDTNT- THCS Điểu Xiểng”. II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1. Cơ sở lí luận Cã thÓ nãi n¨ng lùc vµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cña ngêi thÇy lµ bµi häc sèng, sinh ®éng ®èi víi häc sinh, cã t¸c dông quan träng trong viÖc h×nh thµnh vµ gi¸o dôc nh©n c¸ch häc sinh. Kh«ng cã thÇy giái th× khã cã thÓ cã trß giái ®îc, ®Ó ®µo t¹o ra nh÷ng c«ng d©n cã Ých cho x· héi th× ngêi thÇy l¹i cµng cã vai trß quan träng. Trong t×nh h×nh ®Êt níc ®ang ®æi míi, héi nhËp nh hiÖn nay, khi mµ c¶ ngµnh gi¸o dôc ®ang triÓn khai thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng” cña Bé GD-§T víi 4 néi dung “ Nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö, bÖnh thµnh tÝch, vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o vµ t×nh tr¹ng häc sinh ngåi nhÇm líp” th× h¬n bao giê hÕt ngêi thÇy cµng ph¶i kh«ng ngõng rÌn luyÖn, tu dìng, n©ng cao tr×nh ®é, n¨ng lùc chuyªn m«n còng nh phÈm chÊt ®¹o ®øc nhµ gi¸o. §Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc th× ®iÒu cÇn thiÕt lµ ph¶i x©y dùng ®îc mét ®éi ngò ngêi thÇy cã phÈm chÊt chÝnh trÞ v÷ng vµng, tinh th«ng vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ ®ång thêi ph¶i t¹o ® îc m«i trêng gi¸o dôc thuËn lîi ®Ó cho hä cã thÓ ph¸t huy ®Õn møc cao nhÊt n¨ng lùc cña b¶n th©n, ®Ó mçi con ngêi kh«ng ngõng häc tËp, tù båi dìng vÒ n¨ng lùc chuyªn m«n nghiÖp vô, thêng xuyªn cËp nhËt kiÕn thøc míi, c«ng nghÖ th«ng tin, n©ng tÇm hiÓu biÕt cña m×nh ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu ngµy cµng cao cña ngµnh gi¸o dôc. ViÖc chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n nh»m n©ng cao chÊt lîng toµn diÖn trong nhµ trêng lµ mét vÊn ®Ò rÊt réng lín. Nã g¾n bã chÆt chÏ víi viÖc n©ng cao nhËn thøc cña c¸n bé gi¸o viªn, cña häc sinh, cña cha mÑ häc sinh. Nã liªn quan ®Õn viÖc båi dìng gi¸o viªn, tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cña tõng c¸ nh©n thÇy c« gi¸o. Ở bÊt cø mét nhµ trêng nµo, ngêi c¸n bé qu¶n lý ®Òu ph¶i x¸c ®Þnh râ vÞ trÝ träng t©m cña m×nh trong viÖc chØ ®¹o d¹y vµ häc. §ã lµ kh©u qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n, nghiÖp vô theo quy ®Þnh cña BGD&§T vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý trùc tiÕp (cô thÓ lµ qu¶n lý viÖc lËp kÕ ho¹ch cña tæ chuyªn m«n, so¹n bµi lªn líp cña gi¸o viªn, kiÓm tra - ®¸nh gi¸ häc sinh, båi dìng n©ng cao tr×nh ®é gi¸o viªn, ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, nghiªn cøu khoa häc, …) ChÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn nãi chung phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè, song thÇy gi¸o – ngêi trùc tiÕp ®øng líp ph¶i lµ yÕu tè sè mét. ChÊt lîng cña ngêi thÇy quyÕt ®Þnh chÊt lîng cña häc trß. Cha «ng ta ®· tõng nãi “kh«ng thÇy ®è mµy lµm nªn”. §Êt níc ta ®ang bíc vµo giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, héi nhËp ngµy cµng s©u réng trªn khu vùc vµ thÕ giíi. Nh©n tè quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc vµ héi nhËp quèc tÕ lµ con ngêi, lµ nguån nh©n lùc ViÖt Nam ®îc ph¸t triÓn vÒ sè lîng vµ chÊt lîng trªn c¬ së mÆt b»ng d©n trÝ ®îc n©ng cao ®Ó ®¸p øng ®îc yªu cÇu ®µo t¹o, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cã chÊt lîng, dåi dµo vÒ sè lîng.§¸p øng ®îc yªu cÇu cña ®Êt níc th× viÖc x©y dùng ®éi ngò nhµ gi¸o lµ ®iÒukh«ng thÓ thiÕu, h¬n thÕ n÷a cã thÓ nãi r»ng chÊt lîng cña ®éi ngò nhµ gi¸o cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®èi víi chÊt lîng ®µo t¹o nguån nh©n lùc trong thêi gian tíi. V× vËy tríc vµ ngay trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o, x©y dùng nguån nh©n lùc lµ viÖc x©y dùng ®éi ngò nhµ gi¸o võa hång võa chuyªn ®¸p øng ®îc yªu cÇu nhiÖm vô. NghÞ quyÕt 40/2000/QH10 ngµy 09/12/2000 cña Quèc héi kho¸ X vÒ ®æi míi ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng ®· kh¼ng ®Þnh môc tiªu cña viÖc ®æi míi ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng lÇn nµy lµ “ §¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn nguån nh©n lùc phôc vô c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc” §Ó ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. NghÞ quyÕt TW2 ra ®êi ®· thæi luång sinh khÝ míi cho sù nghiÖp gi¸o dôc, ®µo t¹o, ®· ®Ò ra nhiÖm vô quan träng cho ngµnh gi¸o dôc ph¶i quan t©m tíi viÖc ®µo t¹o vµ båi dìng ®éi ngò gi¸o viªn – lùc lîng quyÕt ®Þnh chÊt lîng gi¸o dôc ®µo t¹o. coi träng nghÒ thÇy gi¸o còng cã nghÜa lµ ph¶i coi träng sù nghiÖp ®µo t¹o vµ båi dìng thÇy gi¸o. ChØ thÞ sè 40/CT-TU ngµy 15/6/2004 cña Ban bÝ th vµ chØ thÞ 22/2003/CT-BGD&§T cña Bé trëng vÒ viÖc x©y dùng, n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc nh»m n©ng cao tr×nh ®é vÒ chÝnh trÞ, chuyªn m«n vµ qu¶n lý gi¸o dôc ®Ó ®¸p øng yªu cÇu n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc. 2. Cơ sở thực tiễn Trường PTDTNT – THCS điểu Xiểng dù mới thành lập ba năm tuy nhiên hoạt động chuyên môn của nhà trường đang dần đi vào nền nếp, chất lượng dạy và học được nâng lên qua từng năm học, việc sinh hoạt của tổ chuyên môn ở trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đại đa số tổ trưởng cũng như CBGV đã nhận thức được vị trí và tầm quan trọng của hoạt động tổ chuyên môn trong quá trình dạy học.Tuy vậy, cũng như một số trường khác, vấn đề chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn và sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng đổi mới bước đầu mới áp dụng thực hiện và đang gặp nhiều khó khăn. Do trường mới thành lập, chỉ có 2 tổ Chuyên môn: tự nhiên (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Công Nghệ, Tin học) và xã hội (Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ, Công dân, Âm nhạc, Mỹ Thuật, Thể dục). Thực tế cho thấy hầu như các tổ trưởng để cả tổ triển khai sinh hoạt chuyên môn chung mà không chia về các nhóm để sinh hoạt riêng. Do vậy mọi công việc chỉ chủ yếu là triển khai giúp nhà trường mang tính hành chính sự vụ nhiều hơn là sắc thái chuyên môn. Công tác quản lý chỉ đạo của BGH còn chưa kịp thời, quyết liệt. Việc kiểm tra kế hoạch tổ, biên bản sinh hoạt và các nội dung sinh hoạt chưa thường xuyên, liên tục. Các đề tài, tài liệu về vấn đề này chưa nhiều hơn nữa mỗi trường có đặc thù riêng do nhiều yếu tố đem lại như: cơ sở vật chất, chất lượng đầu vào, đội ngũ CBGV, sự quan tâm sâu sát của BGH về chất lượng chuyên môn... Như vậy việc nghiên cứu đúc rút những kinh nghiệm để áp dụng chỉ đạo và quản lý hoạt động chuyên môn có hiệu quả là thực sự cần thiết và kịp thời đối với các trường nói chung và PTDTNT-THCS Điểu Xiểng nói riêng. Trong phạm vi đề tài này tôi xin đề xuất một số biện pháp góp phần đổi mới công tác quản lý của BGH trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo dục cho nhà trường. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 1. N©ng cao c«ng t¸c t tëng, nhËn thøc Muèn cã ®îc kÕt qu¶ kh¶ quan th× ngêi c¸n bé qu¶n lý ph¶i cã n¨ng lùc, b¶n lÜnh, ãc ph¸n ®o¸n linh ho¹t, nh¹y bÐn. Trong thùc tÕ, hiÖn nay ®éi ngò gi¸o viªn cha ®ång ®Òu về tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, nhu cÇu t©m lý cña mçi ngêi kh¸c nhau céng thªm ®êi sèng kinh tÕ gia ®×nh chi phèi phÇn nµo ®Õn ho¹t ®éng chuyªn m«n. §Ó qu¶n lý tèt ho¹t ®éng chuyªn m«n t«i ®· ph¶i thêng xuyªn häc hái n©ng cao hiÓu biÕt vÒ kÜ n¨ng qu¶n lý , n¾m b¾t vµ chØ ®¹o kÞp thêi c¸c c«ng v¨n , nghÞ quyÕt , quyÕt ®Þnh cña cÊp trªn ®a xuèng ®ång thêi t×m hiÓu t©m t nguyÖn väng vµ kh¶ n¨ng cña gi¸o viªn ®Ó ph©n c«ng nhiÖm vô hîp lý , ®éng viªn chia sÎ nh÷ng khã kh¨n cña nh©n viªn gióp hä tù tin h¬n trong khi thùc hiÖn nhiÖm vô chuyªn m«n. Th«ng qua c¸c buæi sinh ho¹t, héi häp vµ c¸c ho¹t ®éng chØ ®¹o kh¸c ph¶i lµm cho mäi thµnh viªn trong nhµ trêng n¾m v÷ng ®êng lèi, quan ®iÓm gi¸o dôc, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ níc qua viÖc tæ chøc cho gi¸o viªn häc tËp c¸c NghÞ quyÕt, ChØ thÞ, Th«ng t vÒ chiÕn lîc, gi¶i ph¸p, môc tiªu gi¸o dôc ®µo t¹o ®èi víi bËc THCS.. Tõ ®ã x¸c ®Þnh vµ lµm cho mäi thµnh viªn trong héi ®ång nhµ tr êng hiÓu râ tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña m×nh ®Ó mäi ngêi cã ý thøc häc hái kinh nghiÖm, tù häc, tù rÌn, cïng nhau x©y dùng mét tËp thÓ s ph¹m ®oµn kÕt, nhÊt trÝ.Tæ chøc cho gi¸o viªn häc tËp NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng c¸c cÊp, n©ng cao viÖc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc truyÒn thèng nhµ tr êng, ®Þa ph¬ng, kh¬i dËy niÒm tù hµo lµ gi¸o viªn cña ng«i trêng ®ang gi¶ng d¹y ®Ó mäi ngêi cã ý thøc gi÷ v÷ng vµ ph¸t huy ®îc truyÒn thèng cña nhµ trêng. Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cô thÓ trong c«ng t¸c chuyªn m«n, mçi th¸ng chóng t«i tæ chøc mét buæi ®Ó gi¸o viªn nghiªn cøu c¸c, tµi liÖu vµ trao ®æi th¶o luËn trùc tiÕp vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn thùc tr¹ng ®éi ngò gi¸o viªn nhµ trêng, rót kinh nghiÖm vÒ chÊt lîng häc tËp cña häc sinh, viÖc d¹y cña thÇy - so víi yªu cÇu, nhiÖm vô ®îc giao ®Ó gi¸o viªn nhËn thøc râ ®îc vÊn ®Ò, tõ ®ã mµ tù gi¸c häc hái, rÌn luyÖn, phÊn ®Êu theo kÞp yªu cÇu ®æi míi cña sù nghiÖp gi¸o dôc. 2. Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn-nghiệp vụ, x©y dùng- cñng cè ho¹t ®éng cña tæ, nhãm chuyªn m«n X¸c ®Þnh tæ chuyªn m«n lµ c¬ së h¹t nh©n cña c«ng t¸c chuyªn m«n trong nhµ trường. T«i rÊt coi träng c¸c ho¹t ®éng cña tæ, nhãm chuyªn m«n vµ x¸c ®Þnh viÖc x©y dùng, cñng cè ho¹t ®éng cña tæ, nhãm chuyªn m«n lµ mét néi dung quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý, cã vai trß rÊt lín trong c«ng t¸c båi dìng, x©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn vµ n©ng cao chÊt lîng d¹y häc. Ho¹t ®éng cña tæ, nhãm chuyªn m«n cã hiÖu qu¶ th× sÏ t¹o ra c¸c ®iÒu kiÖn tèt, t¹o ra m«i trêng tèt ®Ó mçi gi¸o viªn tù häc hái lÉn nhau vÒ kiÕn thøc chuyªn m«n vµ øng sö s ph¹m, tõ ®ã n©ng cao tr×nh ®é vµ n¨ng lùc cña m×nh. Víi vai trß quan träng nh vËy, ®ßi hái tæ, nhãm chuyªn m«n ph¶i ®îc tæ chøc hîp lý vµ ho¹t ®éng cã nÒn nÕp, khoa häc vµ hiÖu qu¶. C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ ®éi ngò gi¸o viªn nhµ trêng, còng nh yªu cÇu nhiÖm vô c¸c bé m«n t«i ph©n chia tæ theo nhãm liªn bé m«n. Trêng cã hai tæ lµ tæ khoa häc tù nhiªn vµ tæ khoa häc x· héi. Tæ tù nhiªn gåm gi¸o viªn gi¶ng d¹y c¸c m«n: To¸n- Lý- C«ng nghÖ - Ho¸- Sinh- Tin học. Tổ x· héi gåm gi¸o viªn d¹y c¸c m«n: Ng÷ v¨n - Sö- §Þa - GDCD -TiÕng Anh - Nh¹c – Mỹ thuật – thể dục. Tæ trëng, tæ phã vµ c¸c nhãm trëng lµ c¸c gi¸o viªn cã chuyªn m«n v÷ng vµng, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao ®îc gi¸o viªn trong tæ tÝn nhiÖm. Chuyªn m«n nhµ trêng lªn kÕ ho¹ch cho c¸c tæ sinh ho¹t vµo chiÒu thø s¸u trong tuÇn; Tæ trëng hai tæ x©y dùng kÕ ho¹ch – Chuyªn m«n nhµ trêng duyÖt kÕ ho¹ch vµo chiÒu thø n¨m. LÞch ho¹t ®éng chuyªn m«n cô thÓ cho c¸c tæ thÓ hiÖn trªn thêi kho¸ biÓu. VÒ viÖc ph©n c«ng gi¶ng d¹y: BGH thực hiện ph©n c«ng gi¸o viªn d¹y c¸c m«n, líp theo ®óng chuyªn m«n ®îc ®µo t¹o, phï hîp víi kh¶ n¨ng, n¨ng lùc vµ tr×nh ®é, ®¶m b¶o cã gi¸o viªn kh¸, giái cïng nhãm kÌm cÆp, gióp ®ì gi¸o viªn míi vµo nghÒ, gi¸o viªn cßn h¹n chÕ vÒ chuyªn m«n. Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh trong d¹y häc. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gi¸o viªn ph¸t huy ®îc kh¶ n¨ng cña m×nh, hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô ®îc giao. Ngay tõ ®Çu n¨m häc, yªu cÇu c¸c tæ chuyªn m«n x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña m×nh s¸t víi gi¸o viªn vµ häc sinh cũng như t×nh h×nh thùc tÕ cña nhµ trêng. * VÒ båi dìng n¨ng lùc chuyªn m«n: Tæ chøc viÖc ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i gi¸o viªn nghiªm tóc lµm c¬ së cho viÖc s¾p xÕp, sö dông, ®µo t¹o, båi dìng l¹i mét c¸ch khoa häc, chÝnh x¸c. §Ó n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc t«i lu«n x¸c ®Þnh: §éi ngò gi¸o viªn ph¶i cã kü n¨ng vËn dông tèt c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc s¸ng t¹o, kü n¨ng gi¶ng d¹y thùc hµnh, am hiÓu c¸c thao t¸c sö dông c¸c ph¬ng tiÖn d¹y häc míi hiÖn ®¹i, sö dông vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®iÖn tö, m¹ng Internet…§Ó lµm ®îc nh÷ng yªu cÇu trªn, t«i thêng xuyªn chØ ®¹o c¸c tæ chuyªn m«n tæ chøc båi dìng cho gi¸o viªn díi nhiÒu h×nh thøc nh båi dìng theo chuyªn ®Ò, båi dìng thêng xuyªn, tù båi dìng qua c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin, trong ®ã coi träng båi dìng t¹i chç qua dù giê, sinh ho¹t tæ, nhãm chuyªn m«n, gi¸o viªn ®îc båi dìng nh÷ng néi dung m×nh cßn thiÕu, cßn yÕu. Chóng t«i lu«n coi träng viÖc tù häc, tù båi dìng, kh«i phôc vµ ph¸t huy phong c¸ch ngêi gi¸o viªn víi phong trµo “tù häc & tù rÌn”. §iÒu quan träng lµ ®Ó ngêi gi¸o viªn tù soi räi, tù tu dìng th«ng qua nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, c¸c t¹p chÝ chuyªn san, s¸ch tham kh¶o, khai th¸c m¹ng Internet… TriÓn khai kÕ ho¹ch häc tËp båi dìng chuyªn m«n, thÓ hiÖn qua c¸c chuyªn ®Ò ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc vµ c¸c buæi sinh ho¹t cña tæ mçi tuÇn mét buæi, t¨ng cêng chÊt lîng sinh ho¹t chuyªn m«n nhãm, tæ, chó träng vµo viÖc ®Þnh híng ph¬ng ph¸p d¹y häc trong tiÕt học, c¸ch thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nh thÕ nµo? bµn cô thÓ chi tiÕt, tr¸nh h×nh thøc. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kü n¨ng sö dông c«ng nghÖ th«ng tin bçi dìng cho gi¸o viªn, ®¶m b¶o gi¸o viªn cã thÓ sö dông thµnh th¹o m¸y vi tÝnh cũng như soạn thảo giáo án, bài giảng trên các phần mềm hỗ trợ (Powper point, Violet, ActivInsprise,…), đặc biệt là ứng dụng phần mềm ActivInsprise trên bảng tương tác. *§èi víi gi¸o viªn ®øng líp: ChØ ®¹o gi¸o viªn thêng xuyªn häc hái nh÷ng ph¬ng ph¸p tèt, c¸ch lµm hay ®Ó cã tiÕt d¹y thµnh c«ng. LÊy t tëng ®éng viªn khÝch lÖ lµ chÝnh, tr¸nh g©y øc chÕ, ¸p ®Æt v× ®èi tîng häc sinh lµ ngêi d©n téc thiÓu sè, c¸c em rÊt dÔ mÆc c¶m, tù ty. Mçi lêi ®éng viªn, khuyÕn khÝch cña c« gi¸o sÏ gióp c¸c em tù tin, høng thó trong häc tËp ngîc l¹i nÕu gi¸o viªn kh«ng khÐo lÐo häc sinh sÏ ch¸n n¶n dÉn ®Õn chán nản nghØ häc … Yªu cÇu gi¸o viªn tham gia ®Çy ®ñ c¸c buæi sinh ho¹t chuyªn m«n, sinh ho¹t chuyªn ®Ò ®Ó båi dìng chuyªn m«n nghiÖp vô… Hå s¬ sæ s¸ch ®¶m b¶o, néi dung khoa häc chÝnh x¸c. ViÖc khai th¸c m¹ng ph¶i ®Çu t thêi gian chÝnh söa sao cho phï hîp víi ®èi tîng häc sinh mµ vÉn ®¶m b¶o yªu cÇu ®Æc trng m«n häc, tr¸nh lèi sao chÐp trµn lan, kÖch cìm, kh«ng phï hîp. *§èi víi gi¸o viªn chñ nhiÖm: Tæ chøc chuyªn ®Ò kinh nghiÖm gi¸o dôc häc sinh c¸ biÖt, kÜ n¨ng ®iÒu tra- n¾m b¾t ®èi tîng häc sinh, kÜ n¨ng giao tiÕp- xö lý c«ng viÖc víi cha, mÑ häc sinh vµ häc sinh. KhuyÕn khÝch gi¸o viªn t×m hiÓu phong tôc tËp qu¸n cña ®Þa ph¬ng, häc tiÕng d©n téc ®Ó gióp cho viÖc tiÕp cËn, tuyªn truyÒn nhiÖm vô gi¸o dôc ®Õn c¸c bËc cha mÑ häc sinh mét c¸ch dÔ dµng ,thuËn lîi v× ngoµi nhiÖm vô lo cho chÊt lîng gi¶ng d¹y th× cßn ph¶i lu ý ®Õn c«ng t¸c ph¸t triÓn sè lîng, viÖc duy tr× sÜ sè còng kh«ng kÐm phÇn quan träng trong viÖc n©ng cao chÊt lîng. Häc sinh nghØ häc nhiÒu sÏ ¶nh hëng ®Õn viÖc tiÕp thu kiÕn thøc v× vËy GVCN kÕt hîp víi gi¸o viªn bé m«n thêng xuyªn kiÓm diÖn häc sinh b¸o c¸o kÞp thêi lªn BGH vÒ c¸c tr êng hîp häc sinh nghØ häc nhiÒu ®Ó nhµ trêng tham mu víi cÊp uû chÝnh quyÒn cã c¸c biÖn ph¸p hç trî tuyªn truyÒn vËn ®éng. Thêng xuyªn ph¸t ®éng thi ®ua chuyªn cÇn trong tuÇn, trong c¸c tiÕt ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp hoÆc trong bµi d¹y gi¸o viªn nªn su tÇm c¸c trß ch¬i kÝch thÝch trÝ th«ng minh, s¸ng t¹o cña häc trß ®ång thêi t¹o sù tho¶i m¸i khi ®Õn trêng, ®Õn líp, gióp duy tr× sè lîng häc sinh. SÜ sè æn ®Þnh th× viÖc tiÕp thu kiÕn thøc cña c¸c em míi ®¹t kÕt qu¶. Tæ chøc líp båi dìng tËp huÊn chung cho gi¸o viªn vÒ tin häc, so¹n th¶o v¨n b¶n, so¹n gi¶ng b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö, sö dông phÇn mÒm tÝnh ®iÓm trªn m¸y tÝnh gióp cho viÖc tÝnh ®iÓm cña gi¸o viªn chÝnh x¸c. Nh÷ng gi¸o viªn cña trêng kh¶ n¨ng sö dông m¸y tÝnh thµnh th¹o sÏ gióp ®ì gi¸o viªn trong khi häc. Trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o t«i lu«n nhËn thøc râ: C«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng chuyªn m«n lµ con ®êng, biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc trong ®ã ®µo t¹o lµ c¬ b¶n, båi dìng lµ thêng xuyªn – coi träng c«ng t¸c tù båi dìng cña b¶n th©n tõng gi¸o viªn. *Tæ, nhãm chuyªn m«n - Tổ Chuyên Môn Yªu cÇu tæ chuyªn m«n ph¶i cã néi dung sinh ho¹t cô thÓ b»ng kÕ ho¹ch tuÇn, th¸ng, tõng häc kú vµ c¶ n¨m häc. Tuú t×nh h×nh tõng tæ ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch riªng cho mtõng tæ . Trong kÕ ho¹ch ph¶i chØ ra ®îc c¸c ®Çu môc c«ng viÖc, ngêi (bé phËn) thùc hiÖn, thêi gian thùc hiÖn, ai phô tr¸ch, kÕt qu¶, ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch. X©y dùng kÕ ho¹ch sinh ho¹t chuyªn ®Ò vµ ph¶i coi ®©y lµ ph¬ng ph¸p tèt nhÊt ®Ó båi dìng chuyªn m«n cho gi¸o viªn. Tæ kÕt hîp víi chuyªn m«n nhµ trêng x©y dùng kÕ ho¹ch d¹y c¸c bµi khã, x©y dùng c¸c chuyªn ®Ò trong tõng häc kú, ph©n c«ng gi¸o viªn d¹y cô thÓ, cã dù giê, rót kinh nghiÖm Cã kÕ ho¹ch kiÓm tra thêng xuyªn viÖc thùc hiÖn quy chÕ chuyªn m«n cña nhµ trêng .Trong kÕ ho¹ch chuyªn m«n tuÇn ®Æc biÖt coi träng sinh ho¹t chuyªn m«n nhãm, ë ®ã gi¸o viªn trong nhãm rót kinh nghiÖm c¸c néi dung ®· triÓn khai d¹y trong tuÇn tríc vµ thèng nhÊt c¸ch thøc d¹y c¸c bµi trong tuÇn. T«i thêng xuyªn cïng tæ chuyªn m«n tæ chøc dù giê th¨m líp b»ng nhiÒu h×nh thøc ,qua ®ã ph¸t hiÖn ®îc nh÷ng thiÕu sãt , h¹n chÕ vÒ ph¬ng ph¸p , vÒ c¸ch thøc tiÕn hµnh bµi gi¶ng cña gi¸o viªn . Yªu cÇu gãp ý nghiªm tóc th¼ng th¾n ,gi¸o viªn tiÕp thu tÝch cùc ®¶m b¶o sau mçi ®ît rót kinh nghiÖm gi¸o viªn sÏ cã nh÷ng trang bÞ nhÊt ®Þnh cho m×nh vÒ chuyªn m«n Quy tr×nh sinh ho¹t chuyªn ®Ò trong c¸c buæi snh ho¹t chuyªn m«n : Bàn, xây dựng chuyên đề - Trình bày chuyên đề - góp ý, thống nhất chuyên đề - Lên tiết minh họa chuyên đề nhận xét, rút kinh nghiệm tiết dạy minh họa chuyên đề - áp dụng chuyên đề đại trà tại các lớp kiểm tra việc thực hiện chuyên đề đã triển khai (kiểm tra hồ sơ, giáo án, dự giờ tiết dạy). Th«ng qua sinh ho¹t chuyªn m«n nhãm thèng nhất chuyên đề. Nội dung họp tổ chuyên môn bao gồm: Nội dung mang tính chất hành chính như thi đua, kỷ luật, nề nếp ... chỉ được chiếm không quá 1/2 thời gian họp tổ; 1/2 thời gian họp tổ là đi sâu vào các nội dung: liên quan trực tiếp đến dạy - học, như thao giảng, học tập chuyên đề, rút kinh nghiệm, bàn các biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học; chuẩn bị cho việc đánh giá kiểm tra... - Nhóm chuyên môn Trong một vài năm gần đây và hiện nay, ngành giáo dục đang thực hiện việc đổi mới sách giáo khoa và chương trình nhằm nâng cao chất lượng dạy - học. Do đó cần phải tăng cường hơn nữa việc họp nhóm chuyên môn. Lịch họp của từng nhóm chuyên môn trong tuần do nhóm chuyên môn thống nhất và báo cáo với tổ chuyên môn và nhà trường. Nội dung sinh hoạt nhóm chuyên môn bao gồm: xem xét việc thực hiện chương trình, thống nhất từng tiết dạy của tuần tiếp theo về nội dung, phương pháp, đồ dùng dạy học... yêu cầu tất cả các bài dạy đều được thống nhất trao đổi trong sinh hoạt nhóm. Rút kinh nghiệm qua bài kiểm tra 15 phút, 45 phút, kiểm tra học kỳ. Từ đó có phương pháp dạy - học phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy - học. Thống nhất kiến thức trọng tâm của từng chương, phần, chuẩn bị cho kiểm tra sắp tới (nếu có). Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu… Ph¸t ®éng s©u réng trong gi¸o viªn phong trµo lµm vµ sö dông ®å dïng d¹y häc. TÝch cùc so¹n gi¶ng b»ng ®å dïng d¹y häc hiÖn ®¹i, th«ng qua kh©u tù häc, tù båi dìng tõng gi¸o viªn cã kÕ ho¹ch cô thÓ so¹n c¸c tiÕt d¹y b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö tËp trung vµo c¸c lo¹i bµi khã, bµi «n tËp ch¬ng, häc kú, chñ ®éng sö dông c¸c phÇn mÒm d¹y häc c¸c m«n häc ®Ó lµm c¸c thÝ nghiÖm , m« pháng, t¸i hiÖn… Khai th¸c c¸c th«ng tin trªn m¹ng ®a vµo bµi gi¶ng minh ho¹ ®Ó tiÕt d¹y sinh ®éng, hÊp dÉn, l«i cuèn häc sinh trong c¸c giê häc . Cã kÕ ho¹ch kiÓm tra hå s¬, gi¸o ¸n ®Þnh kú ®Ó gióp ®ì lÉn nhau trong c«ng t¸c chuyªn m«n. Ph©n c«ng cô thÓ c¸c cÆp, nhãm gi¸o viªn gióp ®ì nh÷ng ®ång nghiÖp míi ra trêng, hoÆc nh÷ng ngêi cßn yÕu vÒ tõng mÆt ®¶m b¶o c«ng viÖc c¸c nhãm ®Òu tay, th«ng suèt. 3. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thi ®ua: d¹y tèt-học tốt vµ héi thi c¸c cÊp Ngay tõ ®Çu n¨m häc, trong kÕ ho¹ch ho¹t ®éng c¸ nh©n cña mçi gi¸o viªn chóng t«i ®· tæ chøc cho gi¸o viªn x©y dùng kÕ ho¹ch cña b¶n th©n tõng ngêi theo nhiÖm vô n¨m häc ®îc ph©n c«ng, trong ®ã chó träng viÖc ®éng viªn gi¸o viªn ®¨ng ký thi ®ua c¸c cÊp, phÊn ®Êu trë thµnh gi¸o viªn giái, viÕt c¸c chuyªn ®Ò kinh nghiÖm cña tõng c¸ nh©n. C¸c gi¸o viªn ®¨ng ký c¸c tiÕt d¹y thÓ nghiÖm c¸c chuyªn ®Ò vÒ ®æi míi ph¬ng ph¸p hoÆc c¸c chuyªn ®Ò d¹y bµi khã, bµi «n tËp theo ph©n c«ng cña tæ, nhãm chuyªn m«n. 4. Xây dựng kế hoạch chuyên môn tuần, tháng, kỳ và năm học Vào đầu năm học BGH nhà trường xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học (bản dự thảo). Sau đó đưa về các tổ chuyên môn lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện và báo cáo tại Hội nghị CBVC đầu năm học. Trên cơ sở nội dung, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp, chỉ tiêu chuyên môn... giao cho các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chuyên môn cho từng tổ dựa vào kế hoạch chung của chuyên môn và nhà trường. Tuỳ vào đặc điểm, tình hình của bộ môn, kết quả của năm học trước đạt được mà các tổ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và những giải pháp cụ thể. Tuy nhiên để có tính thống nhất cao các tổ cần phải xây dựng KH theo những nội dung cụ thể như sau: Căn cứ để xây dựng kế hoạch: Các căn cứ thường là KH năm học của nhà trường, KH chuyên môn của PHT phụ trách công tác CM, đặc điểm tình hình của tổ... Xây dựng Kế hoạch từng tháng, từng học kì và cả năm học: Đây là phần nội dung trọng tâm của KH. Vì vậy các tổ CM cần phải chú ý căn cứ vào phân phối chương trình của từng môn học để thiết kế bản kế hoạch thật sự hợp lý và đảm bảo được các nội dung quan trọng như: + Việc thực hiện chương trình theo tuần học đầy đủ. + Đảm bảo số bài kiểm tra thường xuyên và KT định kì theo quy định. + Việc thực hiện chấm, trả bài và vào điểm đúng tiến độ, thời gian quy định. + Kế hoạch dạy tăng tiết, bồi dưỡng Học sinh giỏi và phụ đạo HS yếu, kém. + Kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm và ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học. + Công tác nghiên cứu KH và viết SKKN cũng như tự học, tự bồi dưỡng của CBGV trong tổ. + Xây dựng ngân hàng các loại đề thi, kiểm tra từ 15 phút trở lên. + Kế hoạch thao giảng, dự giờ, rút kinh nghiệm và thi chọn GV giỏi các cấp. + Thực hiện nghiêm túc quy định Sổ báo giảng, sổ đầu bài và làm điểm tổng kết HK, năm học, phê, kí học bạ... + Kiểm tra và kí duyệt giáo án theo định kì. + Đăng kí các chỉ tiêu phấn đấu chuyên môn, các danh hiệu cá nhân và tập thể theo HK và cả năm học. Đánh giá xếp loại CBGV trong tổ. + Phần điều chỉnh, bổ sung giành để bổ sung hoặc thay đổi đột xuất (nếu có). Sau khi xây dựng KH này phải được thông qua tổ CM và kiểm tra, duyệt của PHT phụ trách CM. Hàng tháng tổ trưởng phải triển khai KH cụ thể từng tháng tại phiên họp thường kì của tổ. BGH cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nội dung như: + Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở GD về thực hiện chương trình các môn học. Thực hiện đúng các quy định, quy chế chuyên môn của nhà trường đề ra. Thực hiện đúng, có chất lượng các kế hoạch chuyên môn như: Dạy học chính khoá, dạy thêm, dạy bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém. Thực hiện tốt kỉ cương, nề nếp dạy và học. + Tăng cường kiểm tra, ký duyệt hồ sơ giáo án đầy đủ theo định kỳ và đột xuất, chú trọng khâu duyệt giáo án chính khoá, giáo án dạy thêm và giáo án bồi dưỡng. + Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh. HS chủ động làm việc, tự lĩnh hội kiến thức, tự làm việc. Rèn kĩ năng thực hành, tư duy linh hoạt. Dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, gắn lý thuyết với thực tiễn. Kết hợp dạy chương trình SGK với lịch sử, truyền thống địa phương... + Tăng cường dự giờ thăm lớp, trao đổi đúc rút kinh nghiệm sau mỗi giờ thao giảng. Đánh giá chính xác, công bằng khách quan. + Tham gia thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp tỉnh thường niên. Coi đây là một hoạt động chuyên môn bổ ích, hữu hiệu hàng năm để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho GV. Rèn rũa kĩ năng giải đề và tích luỹ kiến thức để bồi dưỡng, trau rồi chuyên môn nghiệp vụ. + Tăng cường ứng dụng CNTT, đồ dùng dạy học vào quá trình dạy học để đạt hiệu quả giờ học cao nhất. + Theo dõi, hướng dẫn việc dạy học theo chủ đề đối với tất cả các môn học. 5. Chỉ đạo đổi mới nội dung sinh hoạt tổ CM mang đậm màu sắc chuyên môn Đây cũng là nội dung quan trọng. Vì nếu đổi mới được nội dung sinh hoạt mang đậm màu sắc chuyên môn sẽ tránh được tình trạng họp tổ qua loa, chiếu lệ. Đặc biệt là họp mang tính hành chính sự vụ. Qua việc nắm bắt chất lượng sinh hoạt chuyên môn của từng tổ, chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ nhóm CM với những nội dung như sau: + Thống nhất chương trình theo từng tuần, tháng: Tại các buổi sinh hoạt theo định kỳ, tổ trưởng yêu cầu GV báo cáo việc thực hiện chương trình môn học tính đến thời điểm họp. Nếu GV nào chậm chương trình do nghỉ đi học chuyên đề mà không bố trí được hoặc nghỉ vì lý do cá nhân phải tự bố trí dạy bù. Trên cơ sở đó tổ trưởng thống nhất chương trình cho các tuần tiếp theo. Việc thực hiện chương trình phải chính xác và khớp giữa giáo án, sổ báo giảng, ghi sổ đầu bài với thực dạy trên lớp. Việc này giúp tổ trưởng luôn luôn nắm được chương trình, tránh tình trạng GV dạy quá nhanh, chậm hoặc dồn, cắt chương trình. + Thống nhất ra đề kiểm tra từ 1 tiết trở lên, đề thi chọn HS giỏi. Căn cứ vào tiến độ thực hiện chương trình, tổ trưởng chỉ đạo cho GV thảo luận cấu trúc của một đề thi. Mức độ kiến thức trong đề thi phải đảm bảo: nhận biết,phát hiện; thông hiểu và vận dụng. HS khá, giỏi, trung bình và yếu phải làm được số câu, số điểm theo đúng lực học của mình. Đề thi phải phát huy được khả năng tư duy, sáng tạo của HS. Riêng đề thi chọn HS giỏi phải được đem ra bàn soạn cẩn thận và phải ra theo đúng cấu trúc, nội dung đề thi HSG. Mỗi GV phải ra ít nhất 2 bộ đề thi trong năm học rồi đưa ra tổ thảo luận để hình thành ngân hàng đề thi của nhà trường. + Soạn giáo án chung những bài hay và khó, những bài có nội dung mới mẻ. Giảng mẫu và rút kinh nghiệm để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Trong PPCT các môn thường có một số bài hay và khó. Có những bài không cần đến một tiết nhưng ngược lại có những bài l tiết không thể nói hết được. Đến phiên họp theo định kỳ tổ trưởng cho GV lựa chọn một số bài hay và khó, sau đó giao cho cả tổ soạn một giáo án chung. Có thể mỗi người soạn một phần hoặc riêng một bài. Sau đó mang ra tổ để thảo luận thống nhất thành một giáo án chung cho cả tổ. Tổ cử 1 đến 2 GV giảng mẫu để cả tổ đi dự. Dự xong cả tổ họp rút kinh nghiệm cho giờ dạy. Nếu 1 tháng dạy được 1 tiết thi cả năm sẽ có 9 tiết, cứ như vậy sẽ tích lũy được rất nhiều giờ “chuẩn” có chất lượng. Sau những giờ dạy mẫu đa số GV đều rất hưởng ứng và tỏ ra hứng thú, say sưa góp ý và rút kinh nghiệm. Giáo án đã soạn chung để dạy “mẫu” được xem như là “chuẩn” để GV trong tổ tham khảo và chuẩn bị giảng dạy cho tiết học đó các năm sau. Nếu có điều chỉnh bổ sung thì họp bàn để cùng thống nhất. + Hội thảo các chuyên đề, trao đổi phương pháp dạy và học theo hướng đổi mới. Thực hiện các công văn hướng dẫn của Sở , phòng GD về triệu tập các lớp tập huấn chuyên đề cho GV ở các bộ môn. Tổ trưởng đi học về sẽ phải triển khai, báo cáo trước tổ để GV nắm bắt kịp thời. Từ đó có những điều chỉnh bổ sung cho môn học trong quá trình giảng dạy. *Trong năm học các tổ chuyên môn đã triển khai được một số chuyên đề như: + Tập huấn công tác xây dựng KH và quản lý chuyên môn cho các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn). + Tập huấn công tác nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (tháng 10/2014). + Tập huấn công tác chủ nhiệm lớp (tháng 9/2014). +Tập huấn cho Gv sử dụng chương trình Activ Insprise trên bảng tương tác (Tháng 9/2014) + Bồi dưỡng, tập huấn tại trường cho Gv thi Giáo viên Giỏi ứng dụng CNTT của Sở Khoa học Công Nghệ. (tháng 10/2014) + Một số biện pháp phụ đạo HS yếu kém. (tháng 11/2014) + Ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy học Ngữ Văn. (tháng 1/2015) + Thiết kế các trò chơi bằng chương trình Activ Insprise nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn Tin học. (tháng 3/2015) Các chuyên đề này thường được các tổ chuyên môn triển khai vào các phiên họp cuối tháng hoặc các cuộc họp định kỳ trong năm học tuỳ vào tình hình thực tế giảng dạy và việc thực hiện phân phối chương trình. Xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học và SKKN. Vào đầu năm học tổ triển khai công tác nghiên cứu khoa học và viết SKKN. Cho GV đăng kí tên đề tài. Hàng tháng đốc thúc, kiểm tra tiến độ nghiên cứu của GV. Cuối năm học tổ chức cho GV bảo vệ ở tổ. Chấm và góp ý công khai, thẳng thắn chọn lựa những đề tài SKKN hay, đạt yêu cầu gửi lên HĐKH ngành. 6. Tổ chức tốt việc kiểm tra đánh giá học sinh Kiểm tra và đánh giá kiến thức học sinh là một công việc rất quan trọng của người thầy, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác chỉ đạo chuyên môn trong nhà trường. Giáo viên và các tổ chuyên môn phải làm tốt công tác này, việc tổ chức kiểm tra 1 tiết phải đạt được các mục đích và yêu cầu sau: - Nội dung kiểm tra phải phù hợp với chương trình và sách giáo khoa hiện hành. Phải xây dựng được ma trận đề kiểm tra theo qui định nhằm phân loại được các đối tượng học sinh. - Đề kiểm tra không quá tải, phù hợp với các đối tượng học sinh: giỏi, khá, trung bình, yếu. Đề kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan, cẩn mật. - Chấm bài phải chính xác, đúng theo đáp án, biểu điểm. Chống hiện tượng chấm bài cảm tính, qua loa hay quá khắt khe. - Trả bài kịp thời, để học sinh thấy được kiến thức thực tế của mình. Giáo viên, tổ chuyên môn và nhà trường nắm bắt được kịp thời chất lượng học tập của học sinh. Từ đó có các biện pháp chỉ đạo kịp thời, thích hợp nâng cao chất lượng dạy - học. - Tổ chức kiểm tra phải đảm bảo qui chế chuyên môn, nhưng phù hợp với tâm lý của học sinh, tránh căng thẳng, nặng nề. Có như vậy kết quả kiểm tra mới phản ánh đúng trình độ thực tế của học sinh theo đúng yêu cầu, mục đích giáo dục. Để thực hiện được mục đích yêu cầu về kiểm tra đánh giá như đã trình bày ở trên, chúng tôi tiến hành kiểm tra 1 tiết thống nhất chung toàn khối. - Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên ra đề kiểm tra, chấm bài theo phương thức: phân công chấm chéo đối với các bài kiểm tra 1 tiết; phân công chấm theo phòng thi đối với các bài kiểm tra học kỳ (vì khi kiểm tra học kỳ học sinh được xếp theo vần A,B,C của toàn khối) - Giáo viên chấm đúng biểu điểm đã thống nhất, mỗi bài chấm đều ghi điểm con từng phần, rồi ghi điểm trên bài bằng số, bằng chữ. - Giáo viên bộ môn xem lại bài làm của học sinh lớp mình dạy để nắm bắt được chất lượng của học sinh mình, đồng thời kiểm tra lại tính chính xác trong việc chấm bài của đồng nghiệp. Nếu phát hiện chấm sai, chấm sót theo biểu điểm thì giáo viên bộ môn chấm lại theo đúng biểu điểm, đồng thời lập danh sách các học sinh được chấm lại và nộp cho ban giám hiệu. - Giáo viên bộ môn trả bài cho học sinh theo qui định của phân phối chương trình (nếu có), hoặc trả bài cho học sinh chậm nhất sau 2 tuần kiểm tra. - Sau khi trả bài giáo viên bộ môn nhập ngay điểm vào sổ điểm chính và vào máy tính. - Để phục vụ cho việc theo dõi, lưu trữ, rút kinh nghiệm về chất lượng dạy - học sau mỗi lần kiểm tra chúng tôi in bảng thống kê kết quả từng bài kiểm tra 15 phút, 45 phút và kiểm tra học kỳ theo từng khối lớp. Sau đó giao các bảng thống kê này cho tổ và nhóm chuyên môn lưu trữ, phục vụ cho việc sinh hoạt tổ nhóm. Phụ trách Chuyên môn chỉ đạo: trong họp tổ, nhóm chuyên môn phải rút kinh nghiệm qua từng bài kiểm tra: từ khâu ra đề kiểm tra, coi và chấm bài, kết quả bài làm của học sinh. Từ đó các giáo viên trong tổ, nhóm cùng nhau trao đổi thống nhất: nội dung, phương pháp, yêu cầu trong việc dạy các bài tiếp theo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy - học. 7. Tin học hóa việc cộng điểm, xếp loại, thống kê kết quả học tập của học sinh. Tin học hóa việc cộng điểm, xếp loại, thống kê kết quả học tập của học sinh. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các kết quả đó cho tổ và nhóm chuyên môn cũng như phụ huynh học sinh. Từ năm học 2014– 2015, chúng tôi đã hợp đồng với Công ty Viễn thông VNPT Đồng Nai để sử dụng phần mềm Vnedu quản lý chất lượng học tập của học sinh. Cho đến nay sau gần 1 năm sử dụng, phần mềm quản lý này đã ngày càng được hoàn thiện và phục vụ rất hữu ích cho công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn của nhà trường cũng như thông tin kịp thời đến phụ huynh học sinh về tình hình học tập, nề nếp của Học sinh tại trường. Nội dung của phần mềm này rất phong phú, một số nội dung cơ bản phục vụ cho hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn, cụ thể là: - Nhập điểm, cộng điểm trung bình môn của học kỳ, cả năm. Xếp loại học lực của học sinh; kết quả lên lớp, thi lại, ở lại, các biểu mẫu thống kê. - Thống kê kết quả kịp thời ngay khi giáo viên nhập điểm các bài kiểm tra từ 15 phút trở lên. Nội dung thống kê theo từng giáo viên, từng khối lớp và toàn trường. Chúng tôi cung cấp các bản thống kê này cho tổ và nhóm chuyên môn để phục vụ cho việc sinh họct tổ, nhóm. 8. Đổi mới công tác quản lý chỉ đạo kiểm tra của BGH. C¸c kÕ ho¹ch cña chuyªn m«n, cña tæ ®îc triÓn khai ra nhng nÕu kh«ng cã kh©u thanh kiÓm tra cña ban Gi¸m hiÖu, cèt c¸n chuyªn m«n th× khã mµ n¾m b¾t ®îc diÔn biÕn c¸c ho¹t ®éng còng nh kÕt qu¶, do ®ã kh«ng thÓ cã nh÷ng biÖn ph¸p ®iÒu chØnh kÞp thêi khi cã kÕt qu¶ kh«ng mong muèn x¶y ra còng nh ph¸t hiÖn nh÷ng c¸i tèt, tÝch cùc cÇn nh©n réng, ph¸t huy. Do ®ã trong nhµ trêng viÖc thêng xuyªn thùc hiÖn c«ng t¸c thanh kiÓm tra chÝnh lµ nh¾c nhë mäi ngêi lµm viÖc ®óng, ®ång thêi chÊn chØnh c¸c ho¹t ®éng ®i vµo nÒ nÕp ®óng theo yªu cÇu quy ®Þnh. Nh×n chung thãi quen nghiªm tóc, tÝnh kÕ ho¹ch trong c«ng viÖc kh«ng ph¶i tù nhiªn cã ®îc mµ hÇu hÕt ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trong suèt c¶ mét qu¸ tr×nh mµ lóc ®Çu thêng lµ kh«ng tù gi¸c. Nh vËy nÕu lµm tèt c«ng t¸c thanh, kiÓm tra theo ®óng nguyªn t¾c, thiÕt thùc sÏ t¹o nªn mét thãi quen lµm viÖc tù gi¸c, cã kÕ ho¹ch, sÏ t¹o nªn hiÖu qu¶ ®Ých thùc tèt h¬n, gióp mçi ngêi thùc hiÖn nghiªm tóc c«ng viÖc ®îc giao. NhËn thøc ®îc vai trß, t¸c dông cña c«ng t¸c thanh, kiÓm tra nh vËy nªn chóng t«i tËp huÊn cho ®éi ngò cèt c¸n chuyªn m«n vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p thanh, kiÓm tra, rót kinh nghiÖm viÖc thanh, kiÓm tra tõng n¨m häc nh»m hoµn thiÖn h¬n vÒ c¸c kh©u kiÓm tra ®Ó hiÖu qu¶ thanh kiÓm tra thiÕt thùc h¬n ®èi víi môc tiªu n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªn vµ chÊt lîng gi¸o dôc häc sinh, x©y dùng kÕ ho¹ch kiÓm tra néi bộ nhµ trêng, tæ, gi¸o viªn theo tõng kú, th¸ng ®¶m b¶o 100% gi¸o viªn ®Òu ®îc kiÓm tra, x¸c ®Þnh néi dung kiÓm tra lµ viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ quy chÕ chuyªn m«n nh kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y, so¹n gi¸o ¸n, thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm tra, cho ®iÓm, chÊm, ch÷a, tr¶ bµi cho häc sinh, sö dông ®å dïng d¹y häc, chó ý nh÷ng tiÕt sö dông ®å dïng d¹y häc hiÖn ®¹i, viÖc dù giê th¨m líp, chÊt lîng gi¶ng d¹y, viÖc tù häc, båi dìng thêng xuyªn, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c,… §Ó viÖc kiÓm tra ®îc chñ ®éng trong n¨m häc, các thành viên BGH được phân công mỗi ngêi phô tr¸ch tõng tæ, c«ng khai kÕ ho¹ch kiÓm tra cña ban Gi¸m hiÖu: - KiÓm tra sæ ®iÓm líp, sæ ®iÓm c¸ nh©n, sæ mîn ®å dïng vµo cuèi th¸ng. - KiÓm tra sæ ®Çu bµi c¸c líp vµo cuèi tuÇn thø t hµng th¸ng vµ tÝnh ®iÓm thi ®ua hµng th¸ng - KiÓm tra toµn diÖn tæ chuyªn m«n1 lÇn/ tæ/ n¨m (cã kÕ ho¹ch cô thÓ tõng th¸ng). - KiÓm tra toµn diÖn gi¸o viªn theo kÕ ho¹ch kiÓm tra néi bộ hµng th¸ng. Ngoµi kiÓm tra theo lÞch, chóng t«i thùc hiÖn viÖc kiÓm tra theo chuyªn ®Ò, kiÓm tra ®ét xuÊt, dù giê kh«ng b¸o tríc, … Sau mçi lÇn kiÓm tra chóng t«i ®Òu tæ chøc rót kinh nghiÖm, ph¸t huy nh÷ng ®iÓm m¹nh, h¹n chÕ nh÷ng tån t¹i, nh©n réng nh÷ng ®iÓn h×nh tèt, t¨ng cêng kh¶o s¸t häc sinh ®Ó cã th«ng tin ngîc vÒ kÕt qu¶ häc tËp. Sö dông kÕt qu¶ kiÓm tra víi môc ®Ých gi¸o dôc nªn víi thiÕu sãt qua kiÓm tra, tríc tiªn chóng t«i nh¾c nhë, rót kinh nghiÖm, khi vi ph¹m 3 lît mµ kh«ng söa ch÷a míi tÝnh vµo ®iÓm thi ®ua. Trong bất kì một hoạt động nào của nhà trường đều không thể thiếu được vai trò chỉ đạo của BGH. Việc quản lý chỉ đạo các tổ chuyên môn sinh hoạt, hoạt động là vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ cũng như chất lượng dạy và học. Từ thực tế tình hình nhà trường tôi đã tham mưu cho HT và trực tiếp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn như sau: Chỉ đạo bố trí TKB hợp lý tạo thời gian thuận lợi cho các tổ chuyên môn sinh hoạt theo định kì. Như đã nêu ở trên việc phải học 2 ca/ngày cộng với GV ở xa trường rất nhiều nên việc bố trí sinh hoạt tổ chuyên môn là vô cùng khó khăn. Không thể cho HS nghỉ học để cho GV sinh hoạt tổ CM, không thể bố trí vào các ngày chủ nhật. Thường xuyên dự họp với tổ chuyên môn. Việc dự họp với tổ CM là vô cùng cần thiết. Bới vừa nắm bắt được tình hình hoạt động CM, vừa lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của anh em để từ đó đề ra những giải pháp chỉ đạo phù hợp với từng tổ. Thường xuyên kiểm tra hồ sơ tổ, đặc biệt là biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn. Theo định kì và phân công của BGH tôi thường kiểm tra hồ sơ quản lí của tổ trưởng, tổ phó CM 1 lần/tháng. Kiểm tra biên bản sinh hoạt tổ xem các tổ có sinh hoạt đủ số lần không? Có triển khai những nội dung liên quan đến chuyên môn mà nhà trường đã triển khai không? Nội dung sinh hoạt có bàn về chuyên môn không hay là triển khai các công việc mang tính hành chính sự vụ. Qua kiểm tra thì thấy rằng: nếu BGH kiểm tra theo định kì, nhận xét, phê vào sổ biên bản thì các tổ sinh hoạt có chất lượng hơn hẳn. Những tổ nào họp mà nội dung phản ánh qua biên bản còn sơ sài thì phải có biện pháp chỉ đạo, nhắc nhở kịp thời để tổ sinh hoạt có chất lượng. - Đề xuất phương án tách những tổ có nhiều môn và còn đông GV. Để giúp cho tổ trưởng dễ dàng quản lý và chỉ đạo về CM cũng như việc bố trí thời gian họp trong năm học 2015-2016 nhà trường sẽ tách một số môn. Thành một tổ riêng. Việc tách tổ như vậy vừa đảm bảo được số lượng GV vừa phù hợp với đặc trưng bộ môn. Thường xuyên giao ban giữa Hiệu phó chuyên môn với các tổ trưởng CM vào chiều thứ 6 hàng tuần. Thông qua các cuộc họp này tổ trưởng báo cáo việc thực hiện chương trình đồng thời PHT CM sẽ triển khai các công việc trong tuần tới của nhà trường qua các tổ trưởng. Từ đó tổ lên KH hoạt động từng tuần ở trên bảng để chỉ đạo cho GV thực hiện. IV.HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Bước đầu đã xây dựng văn hóa trong nhà trường, trong đó mọi thành viên đều tôn trọng, tin tưởng và mở rộng tâm hồn học hỏi đồng nghiệp, giúp cho giáo viên hiểu biết sâu sắc hơn về học sinh, nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên, mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà trường ngày càng thân thiện gần gũi hơn, tạo dựng niềm tin, sự tôn trọng, tinh thần học hỏi, sự hợp tác và ý thức lắng nghe giữa các thành viên trong nhà trường. Giáo viên hiểu biết sâu sắc hơn về học sinh, biết được những khó khăn và học sinh mắc phải trong quá trình học tập, từ đó mỗi người tự suy ngẫm để tìm cách giúp đỡ học sinh tốt hơn. Sinh hoạt chuyên môn mới làm dày thêm vốn kinh nghiệm dạy học cho giáo viên để từng bước cải tiến cách dạy nâng cao chất lượng học tập của học sinh qua các hoạt động có ý nghĩa. Số lượng giáo viên dạy giỏi các cấp đã được tăng dần so với những năm học trước. Chất lượng mũi nhọn cũng như chất lượng đại trà ngày một tăng cao năm học 2014-2015 trường đã có học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, thi sáng tạo Khoa học kĩ thuật cấp Huyện, cấp Tỉnh. Trường vẫn duy trì bền vững chất lượng chung luôn xếp trong tốp đầu của Huyện. Cũng trong năm học này chất lượng của các buổi sinh hoạt chuyên môn đã tăng lên một cách đáng kể, các ý kiến chia sẻ sôi nổi hơn thời gian sinh hoạt thường kéo dài cả buổi và thực sự có hiệu quả. Tất cả các ý kiến đều được tôn trọng, được mọi người lắng nghe. Các ý kiến tập trung vào vào tình huống học tập cụ thể của học sinh giúp cho học sinh có hiểu biết sâu sắc hơn về học sinh. Trong buổi sinh hoạt chuyên môn đã tạo niềm tin, sự tôn trọng đồng nghiệp, tăng sự hiểu biết và kinh nghiệm dạy học để có thể cải tiến được phương pháp dạy học. - Hoạt động của tổ nhóm chuyên môn ngày càng có chất lượng, không còn mang tính chất giải quyết sự vụ, công việc hành chính đơn thuần, mà tập trung chủ yếu vào đặc trưng của từng môn học để nâng cao chất lượng dạy - học. - Nội dung công việc của tổ, nhóm chuyên môn nhiều, xong nhờ có các loại sổ sách , biểu mẫu in sẵn, phát cho từng tổ, nhóm do đó, khá thuận tiện, đơn giản trong việc lưu trữ các nội dung chuyên môn quan trọng liên quan đến dạy học, giúp cho lãnh đạo nhà trường dễ theo dõi, nắm bắt kịp thời chất lượng dạy- học, từ đó có kế hoạch chỉ đạo cho phù hợp. - Xây dựng được nề nếp hoạt động chuyên môn chung toàn trường song vẫn tạo được tính chủ động phát huy sáng tạo trong hoạt động của từng tổ, nhóm chuyên môn phù hợp với đặc trưng của bộ môn. - Xuất phát từ việc mạnh dạn đổi mới khâu quản lý chỉ đạo để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn mà trong năm học 2014-2015 chất lượng giáo dục của nhà trường tưng bước đã được nâng lên rõ rệt. + Về phía giáo viên: Năm học Bằng khen Bộ GD&ĐT 2012-2013 0 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai 0 Giấy khen của Sở GD&ĐT Giáo viên giỏi và chiến sĩ thi đua cơ sở Giáo viên đạt lao động tiên tiến 0 1 15 2013-2014 2014-2015 0 1 1 2 5 7 3 6 26 36 + Về phía tổ chuyên môn: Năm học 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Tổng số tổ chuyên môn 2 2 2 Giấy khen của Sở GD&ĐT 0 2 2 Số tổ đạt lao động xuất sắc Số tổ đạt lao động giỏi 0 2 2 2 0 0 + Học sinh: Học Lực Học Lên Học Năm học Tốt Khá sinh tiên lớp sinh giỏi tiến 2012-2013 68 0 0 98.5% 1.5% 25% 39.7% 100 % 2013-2014 189 2 0 96.3% 3.7% 26.3 % 40.2% 100 % 2014-2015 307 13 2 98% 2% 28.5 % 42.6% 100 % Ngoài ra, hoạt động chuyên môn nhà trường trong năm học 2014-2015 còn đạt một số thành tích tiêu biểu: Tổng số Học sinh HSG cấp Huyện HSG cấp Tỉnh Hạnh Kiểm Học sinh:  Phong trào: 2 giải KK sáng tác thơ văn Thiếu Nhi huyện Xuân Lộc 1 giải 3 – chỉ huy chi đội giỏi cấp Huyện.  Chuyên môn: - Cấp Huyện: 2 giải KK thi Sáng tạo KHKT 2 giải II thi sáng tạo KHKT 6 giải III giải toán Internet cấp Huyện 2 giải II giải toán Internet cấp Tỉnh - Cấp Tỉnh: 2 giải III thi Sáng tạo KHKT 1 giải Khuyến khích giải toán trên Internet. Giáo Viên: - Giải 2 thi GVG UDCNTT môn Vật Lý cấp Tỉnh 2 GV có đề tài dự thi cấp Quốc gia: “Cuộc thi Dạy học theo chủ đề” 1 GV đạt giải 3 thi kể chuyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp ngành 1 Gv đạt giải KK thi kể chuyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp ngành - 1 GV đạt giải II thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Tỉnh Đoàn phát động và đạt bằng khen của UBND Tỉnh Các kết quả, thành tích đạt được trong hoạt động dạy - học, góp phần khá lớn vào thành tích chung của nhà trường, nhiều năm liền nhà trường đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc của Tỉnh. V. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ Việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tập trung vào hoạt động của học sinh cần phải căn cứ từ thực tế của học sinh trong giờ học. Muốn hiểu được thực tế ấy trong sinh hoạt chuyên môn chúng ta cần phải xây dựng một môi trường cùng nhau học tập, làm phong phú hoat động lắng nghe lẫn nhau và học tập lẫn nhau. Chính vì vậy mà năm học này trường PTDTNT – THCS điểu Xiểng của chúng tôi đã thực hiện tốt việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường. Trong quá trình chỉ đạo việc thực hiện sinh hoạt chuyên môn mới ở nhà trường muốn đạt hiệu quả, chất lượng cao cần: - BGH phải xây dựng văn hóa nhà trường (mối quan hệ thân thiện giữa các thành viên) đồng thời song song với xây dựng môi trường học tập cho giáo viên( Đổi mới sinh hoạt chuyên môn) từ đó giúp cho giáo viên thay đổi → Giờ học thay đổi → Học sinh thay đổi → Trường học thay đổi. Cần cải tiến cách quản lý từ khâu chỉ đạo đến khâu thực hiện, xây dựng kế hoạch và nội dung Sinh hoạt Chuyên Môn cho cả năm học. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc để đảm bảo chất lượng và hiệu quả. - Bồi dưỡng năng lực tổ chức, điều hành cho đội ngũ tổ trưởng, tổ phó những người chủ trì các buổi Sinh hoạt Chuyên Môn vì thực tế cho thấy 1 buổi Sinh hoạt Chuyên Môn thành công phụ thuộc rất nhiều vào khả năng và chuyên môn của người điều hành. - Cần sắp xếp và bố trí thời gian Sinh hoạt Chuyên Môn hợp lý, không nhất thiết là cả một buổi. Nội dung sinh hoạt cần thật cụ thể, sát thực, liên quan trực tiếp đến mỗi bài học, tiết học mà GV giảng dạy hàng ngày, tránh chung chung. - Ban giám hiệu cần quản lý chặt chẽ nội dung các buổi Sinh hoạt Chuyên Môn, có sự hướng dẫn và định hướng nội dung Sinh hoạt Chuyên Môn theo tình hình thực tế của nhà trường hay từng khối lớp theo đổi mới chuyên môn. - Cần xây dựng 1 nề nếp sinh hoạt chuyên môn, hàng năm nên tổ chức đánh giá, khen thưởng các tổ có nền nếp Sinh hoạt Chuyên Môn tốt, vì thực tế cho thấy những trường nào có phong trào chuyên môn mạnh thì nơi đó có nề nếp SHCM hiệu quả - Nâng cao chất lượng chuyên môn là việc mà nhà trường luôn quan tâm hàng đầu : Để thực hiện được mục tiêu đề ra trong kế hoạch nhà trường, ban giám hiệu phải chủ động vào cuộc cùng với các tổ trưởng chuyên môn thảo luận và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chi tiết cho từng tháng.. - Tích cực, chủ động linh hoạt và sáng tạo trong việc quản lý chỉ đạo điều hành. Các biện pháp đưa ra không chỉ đúng về quy chế CM mà còn phải phù hợp với tình hình thực tế nhà trường và được đông đảo GV ủng hộ. - Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn của nhà trường. Tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương pháp và hình thức sinh hoạt chuyên môn theo hướng đã làm một cách tích cực và bền vững. + Tách một số tổ còn đông CBGV để thuận lợi cho các tổ chuyên môn sinh hoạt như đã nêu ở trên. + Tiếp tục đề nghị nhà trường bố trí thời gian phù hợp cho các tổ và CBGV sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ. + Các tổ chuyên môn cần xây dựng kế hoạch cụ thể. Tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề bàn về đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá, kinh nghiệm ôn luyện đội tuyển HSG... Thay lời kết: với kinh nghiệm quản lý, tuổi nghề còn trẻ, khả năng thực hiện chuyên đề có hạn, nên không tránh khỏi hạn chế, thiếu xót. Trên đây là chuyên đề với ý kiến chủ quan của tôi, tôi rất mong sự đóng góp ý kiến giúp đỡ của các cấp quản lý, quý thầy cô, đồng nghiệp để xây dựng chuyên đề hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn! VI.TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Cẩm namg quản lí trường học - Diệu Linh – NXB LĐXH – 2013 2. Chiến lược phát triển Giáo dục trong thế kỷ XXI - kinh nghiệm của các quốc gia Đặng Bá Lãm – NXB Chính Trị Quốc Gia - 2002 3. Khoa học QL nhà trường phổ thông - Trần Kiểm – NXB ĐHQGHN-2002 4. QL dựa vào nhà trường con đường nâng cao chất lượng và công bằng giáo dục. Trần Thị Bích – NXB ĐHSP - 2005 5. Giáo trình khoa học QL - Hồ Văn Vĩnh - NXB Chính Trị Quốc Gia
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng