Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo án - Bài giảng Sáng kiến kinh nghiệm Skkn rèn luyện kĩ năng thuyết trình và kĩ năng độc lập nghiên cứu sáng tạo ...

Tài liệu Skkn rèn luyện kĩ năng thuyết trình và kĩ năng độc lập nghiên cứu sáng tạo của học sinh trung học phổ thông qua dạy học trải nghiệm

.DOC
12
146
55

Mô tả:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc MÔ TẢ GIẢI PHÁP Mã số: ............................................... 1.Tên sáng kiến: “Rèn luyê㦸̀ṇ ki ̀nằn㦸 thuyết trì̀nh và ki ̀nằn㦸 độcg lập ̀n㦸hê㦸̀n cgứu sá̀n㦸 tạo cgủ hhocg sềnh Trùn㦸 hhocg hô Thh̀n㦸 ủ dạyê hhocg traê ̀n㦸hê㦸m”. ̣ (Trần Thanh Hiển, Nguyễn Thị Hồng Lan, Phan Văn Phúc, @THPT Đoàn Thị Điểm) 2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Hoạt đô ̣ng gío duc hhoc inh Trung hhoc Phô Thông giành cho Gío viên Bô ̣ môn, gío viên hh̉ nhiê ̣m, Hoạt đnng ngoài gil nên n.6. 3. Mô tả bản chất của sáng kiến: 3.1 Thực trạng của giải pháp - Đa ố ćc gío viên bn môn trong trưlng THPT hiện nay vẫn còn dạy hhoc ný thuyết uông, bài hhoc chưa gắn v.i thực tiễn cunc ống . - h́c tô chuyên môn còn dạy hhoc từng chuyên đề rli rạc theo từng môn hhoc riêng nẻ, không hư.ng vào muc tiêu gío duc chung. - Tình trạng trên kéo dài nhiều năm nàm cho ngưli hhoc inh thu đnng, nưli uy nghĩ, không thể nói nên ý tưởng riêng c̉a mình. Không có khả năng thuyết trình trư.c tậ6 thể và kĩ năng đnc nậ6 nghiên cứu ́ng tạo trong hhoc tậ6. - Những thực trạng trên đã gây cản trở cho muc tiêu gío duc toàn diện cho hhoc inh và gây cản trở cho 6hương 6h́6 đôi m.i mà Bn gío duc và Đào tạo đề ra. - V.i thực trạng trên, chúng tôi đã đưa ra giải 6h́6 “Rèn luyê㦸̀ṇ ki ̀nằn㦸 thuyết trì̀nh và ki ̀nằn㦸 độcg lập sá̀n㦸 tạo cgủ hhocg sềnh Trùn㦸 hhocg hô Thh̀n㦸 ủ dạyê hhocg traê ̀n㦸hê㦸 ̣m”. 3.2 Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến: 3.2.1 Mục đích của giải pháp: 1 - Thông qua ćc hoạt dạy hhoc và ćc hoạt đô ̣ng trải nghiê ̣m ở trưlng Trung hhoc Phô Thông e ren nuyê ̣n ćc kĩ năng cần thiết cho hhoc inh, đă ̣c biê ̣t nà kĩ năng thuyết trình và kĩ năng đnc nậ6 ́ng tạo trư.c tâ ̣6 thể. - Gío duc toàn diện cho hhoc inh từ kiến thức nhiều môn hhoc đến ćc kĩ năng cần thiết cho ngưli hhoc inh: kĩ năng vi tính, kĩ năng nàm việc nhóm, kĩ năng ứng xử, kĩ năng tự giải quyết vấn đề,... - Giú6 cho hhoc inh mạnh dạn tự tin tham gia ćc cunc thuyết trình ắ6 t.i: ý tưởng khởi nghiê ̣6, tham gia ćc cuô ̣c thi khoa hhoc kĩ thuâ ̣t ắ6 t.i,… - Ren nuyê ̣n kĩ năng thuyết trình cho hhoc inh 3 khối n.6 trong uốt năm hhoc; tăng cưlng thông qua hoạt đô ̣ng dạy và hoạt đnng trải nghiệm. 3.2.2 Nội dung giải pháp: 3.2.2.1.Sự khácg bêệt cgủ 㦸êaê pháp mớê so vớê 㦸êaê pháp cgũ: - Dạy hhoc ný thuyết kết hợ6 v.i thực tiễn cunc ống. Hai hoạt đnng này ong hành v.i nhau và kéo dài thưlng xuyên uốt năm hhoc. - hó ự tích hợ6 niên môn ự kết hợ6 chặt che giữa gío viên bn môn, gío viên ch̉ nhiệm, Đoàn thanh niên và Ban Gím hiệu nhà trưlng hư.ng vào muc tiêu gío duc chung theo kế hoạch đề ra. -Ren nuyện được những kĩ năng cần thiết cho ngưli hhoc, nhất nà kĩ năng thuyết trình, kĩ năng đnc nậ6 nghiên cứu ́ng tạo nà kĩ năng cần thiết cho ngưli hhoc inh. - Gío duc những 6hẩm chất toàn diện cho hhoc inh Đức- Trí- Văn- Mĩ. 3.2.2.2 Các bước thực hiện giải pháp sau khi xác định rõ nhóm nguyên nhân hạn chế: *Bước 1: Đề nghị dự thảo giải 6h́6 ́ng kiến trong hho6 tô chuyên môn đầu năm v.i Ban Gím hiê ̣u và ćc tô chuyên môn để có ự 6hản biện về chuyên môn, đăng ký nni dung ́ng kiến và triển khai tô chức thực hiện; *Bước 2: 2 - Nhóm gío viên tham gia ́ng kiến xây dựng ćc ch̉ đề dạy hhoc niên môn, hoạt đnng trải nghiệm, hoạt đnng nghiên cứu khoa hhoc và ́ng tạo, hoạt đnng khởi nghiệ6, trong đó chú trhong kĩ năng thuyết trình và kĩ năng nghiên cứu khoa hhoc và ́ng tạo c̉a hhoc inh ćc n.6; trình duyệt v.i tô chuyên môn và Lãnh đạo nhà trưlng để nàm căn cứ thực hiện nhiệm vu năm hhoc; - h́c chuôi hoạt đô ̣ng trải nghiê ̣m c̉a ćc tô 6hải đăng kí theo ćc th́ng rải đều uốt năm hhoc để hhoc inh có thli gian chuẩn bị . * Bước 3: Rèn luêêṇ kĩ nănng thuêết trình từ dạê học trải nghiê m ̣ của các tô chuêên môn kết hơp với các tô chưc Đoan thê nha trươngg Ở đâê Chúng tôi chỉ xin đưa ra các hoạt động tiêu biêu của nha trương) -Hoạt đô ̣ng 1: đĩ nănng thuêết trình trong Chủ đề dạê học tích hơp: Sứưc khe U,d Giới va bình đẳng giới; Do Đoan thanh niênd tô Sứinhd phòng ê tế va Ban nữ công. g Tháng 9) + Y㦸u cgâu kế̀n thứcg: hung cấ6 kiến thức để HS hiểu biết rõ hơn ćc vấn đề ức khỏe bệnh tật, HS nhận ra ćc vấn đề niên quan đến bản thân, gia đình, cnng đồng. Từ đó có thay đôi tích cực giải quyết ćc vấn đề bệnh tật ức khỏe. + Ki ̀nằn㦸ᅥ tháê đh ̣: Thuyết trình về ch̉ đề ức khỏe, Bình đẳng gi.i ,công nghê ̣ thông tin, nàm cni6, ghi ché6, tra cứu thông tin ,nàm viê ̣c nhóm, kĩ năng giao tiế6; Ý thức về bình đẳng gi.i trong gia đình và 6h́t triển xã hni. +Sàn phẩm: Mô ̣t bài viết hoă ̣c tranh ve về Sức khỏe bình đẳng gi.i ; Làm cni6 truyền thông về dân ố và chăm óc ức khỏe inh ản. - Hoạt đô ̣ng 2: Cuô ̣c thi “Y tương khơi nghiêp” ̣ Cấp trương do Đoan trươngd Ban Giám hiêụ trương tô chưc.g Tháng 11d11) + Y㦸u cgâu kế̀n thứcg: Bài viết thể hiện ý tưởng + mô hình + Ki ̀nằn㦸ᅥ tháê đh ̣: Kĩ năng, tự đ́nh gí, cho điểm ản 6hẩm, tương t́c nhóm; ren kỹ năng thuyết trình và tạo ản 6hẩm kinh doanh; có ý thức nuôi dương và 6h́t triển ý tưởng thành hiê ̣n thực, ý chí nàm giàu cho bản thân và quê hương. 3 +Sàn phẩm: Mô ̣t bài viết đề xuất được ý tưởng m.i mẻ, Làm cni6 hoă ̣c 6o ter gi.i thiê ̣u về ý tưởng. - Hoạt đô ̣ng 3: Chủ đề cuô ̣c thi sáng tạo đhoa học - kĩ thuâ ̣t cấp trương do Tô Hóa - Sứinh ơ trương tô chưc. g Tháng 12d1) + Y㦸u cgâu kế̀n thứcg: Tăng cưlng vận dung kiến thức niên môn trong đli ống; Biết ćch viết đề cương nghiên cứu khoa hhoc, gi.i thiệu và quảng b́ ản 6hẩm. + Ki ̀nằn㦸ᅥ tháê đh ̣: Thuyết trình gi.i thiệu tiềm năng kinh tế và ćc vấn đề tiềm ẩn trong nuôi trồng ở địa 6hương. +Sàn phẩm: Mô ̣t dự ́n, mô ̣t ý tưởng ́ng tạo về Khoa hhoc - kĩ thuâ ̣t; Làm cni6 hoă ̣c 6o ter gi.i thiê ̣u về ý tưởng. - Hoạt đô ̣ng U: Dạê học Chủ đề Lịch sự̉ địa lý - Vănn hóa địa phưnng. Phối hơp với Đoan Thanh niên va Tô Sứự̉ ̉ Địa - CD g Tháng 2) + Mucg đicgh yê㦸u cgâu: Nắm chắc ćc kiến thức nịch ử - địa ní địa 6hương, nắm được đă ̣c điểm, gí trị ćc khu di tích đã đến. + Ki ̀nằn㦸ᅥ tháê đh ̣: Kỹ năng ghi ché6, tra cứu thông tin; Đăng ký tham gia hoạt đnng trải nghiệm và ản 6hẩm thu hoạch au chuyến đi. Khơi gợi nòng tự hào nòng yêu quê hương đất nư.c, nâng cao ý thức bảo vệ ch̉ quyền biển đảo, bảo vệ Tô quốc +Sàn phẩm: Mnt bài thuyết minh gi.i thiệu về mô ̣t di tích nịch ử c̉a huyê ̣n Thạnh Phú; Phim ngắn hoặc hình ảnh về nó. - Hoạt đô ̣ng 5 : Dạê học chủ đề Cụm bai vănn thuêết minh Chuêên đề “Tìm hiêu về Thạnh Phú - huêện vùng biên tôi êêu” do Tô vănn của trương tô chưc. (Tháng 3) + Mucg đicgh yê㦸u cgâu : Viết và thuyết trình được mnt bài văn thuyết minh hoàn chỉnh có tính chuẩn x́c, hấ6 dẫn; 4 + Ki ̀nằn㦸ᅥ tháê đh ̣: Thuyết trình, công nghê ̣ thông tin, nàm cni6, ghi ché6, tra cứu thông tin ,nàm viê ̣c nhóm, kĩ năng giao tiế6; Ý thức được vai trò c̉a văn thuyết minh rất cần trong đli ống, tình yêu tiếng Viê ̣t. +Sàn phẩm: Mnt bài thuyết minh gi.i thiệu về: mô ̣t nàng nghề, công trình kiến trúc, hảnh đẹ6,… c̉a huyê ̣n Thạnh Phú. - Phim ngắn hoặc hình ảnh về nó. - Hoạt đô ̣ng 6: Tham gia các Cuộc thi do Nganh GD va địa phưnng tô chưc: - Tăng cưlng ự tiế6 cận thực tiễn qua ćc cuô ̣c thi do Ngành GD và địa 6hương tô chức để hhoc inh có nhiều cơ hni giải quyết vấn đề theo nhu cầu c̉a xã hni; tô chức ćc hoạt đnng thuyết trình, tranh nuận, 6hản biện để hhoc inh 6h́t hiện kiến thức đã nắm vững, kiến thức còn mơ hồ để ch̉ đnng khắc 6huc. * Bước U: Rút kinh nghiêm ̣ Để đảm bảo giải 6h́6 đề xuất 6hù hợ6 v.i thực tiễn nhà trưlng, nhóm thực hiện hoạt đnng rút kinh nghiệm trong ćc kỳ inh hoạt chuyên môn, 6h́t huy những hoạt đnng đạt hiệu quả cao, điều chỉnh ćc hoạt đnng chưa đ́6 ứng yêu cầu đặt ra; kiến nghị, đề xuất nhà trưlng và cơ quan chức năng hỗ trợ kị6 thli những khó khăn trong qú trình tô chức thực hiện. 3.3. Khả năng áp dụng và hiệu quả, lợi ích thu được do áp dụng giải pháp: - Kĩ năng thuyết trình và kĩ năng đnc nậ6 nghiên cứu ́ng tạo c̉a hhoc inh đã tăng nên rõ rê ̣t. Vì vâ ̣y chất nượng ćc bô ̣ môn cũng tăng nên đ́ng kể kéo theo chất nượng ren nuyê ̣n đạo đức c̉a hhoc inh cũng tăng nên. 5 + Bảng khảo sát thực nghiêm ̣ đôi chiếu kết quả hoc tâp̣ trong 3 năm: với hoc sinh toàn trường trong ba khôi lớp 11,11,12 . Tư 211152111→211152117 → 211752118 Sứỉ số/nănm học HỌC ḶC HẠNH đIỂM 2115-2116 2116-2117 HKI 2017-2018 - Hhoc inh mạnh dạn tự tin tham gia Thuyết trình và ́ng tạo về khoa hhoc kĩ thuật ćc cuô ̣c thi cấ6 trưlng, huyê ̣n, tỉnh đều đạt giải thưởng cao. 6 + Bảng khảo sát thực nghiêm ̣ đối chiếu kết quả thực hiêṇ trong 3 nănm: 21172118 với học sinh lớp 3 khối lớp. Nănm học CÁC GIẢI THƠỞNG ĐẠT ĐỢC đhoa học kĩ thuâ ̣t cấp Tỉnh/Quốc gia 2116-2117 Y tương khơi nghiêp̣ Cấp huêêṇ 0 0 hó 07 dự ́n tham dự cunc thi KHKT; 01 HS đạt giải Nhất, 02 HS đạt giải 3, 01 dự ́n đạt giải Nhì cấ6 tỉnh, 3 hhoc inh đạt giải KK cunc thi 2117-2118 01 dự ́n đạt giải 4 hunc thi Ý tưởng khởi nghiệ6 cấ6 huyện. cấ6 quốc gia. - Bên cạnh ren nuyện những kĩ năng cần thiết 6hương 6h́6 này còn t́c đnng rất n.n đến nhân ćch c̉a ngưli hhoc inh. Đó nà tinh thần tậ6 thể, ý thức tŕch nhiệm, ý chí ́ng tạo nàm giàu cho quê hương. Hhoc inh giành hầu hết thli gian để hhoc tậ6, nghiên cứu 7 không còn vi 6hạm nni quy. Bằng chứng nà trong năm hhoc 2014-2015 trưlng có 1 trưlng hợ6 xử ní hhoc inh đ́nh nhau bị b́o chí 6hanh khui, nhưng 2 năm nay cho đến thli điểm này thì không có. Trên đây nà mnt ố giải 6h́6 đôi m.i mà trưlng hhúng tôi đã ử dung và đạt được kết quả khả quan. hhúng tôi đưa ra đây để đồng nghiệ6 và bạn đhoc cùng tham khảo và chắc chắn không thể tŕnh khỏi những thiếu ót, rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng gó6 c̉a cấ6 trên, đồng nghiệ6, ćc bạn đhoc để tôi có dị6 bô ung, ửa chữa và tích nuỹ thêm được nhiều kinh nghiệm trong việc đôi m.i 6hương 6h́6 gío duc ở trưlng THPT. U. Tai liệu kèm th o gồm: - h́c hình ảnh minh chứng - 02 bảng 6hô tô giải nhì cấ6 Tỉnh c̉a 2 Hhoc inh trong cuô ̣c thi Khoa hhoc kĩ thuâ ̣t - 01 bảng 6hô tô giải nhất hấ6 huyê ̣n huô ̣c thi Ý tưởng khởi nghiê ̣6. - 02 bảng 6hô tô giải nhì hấ6 trưlng huô ̣c thi Ve cùng ư.c mơ. Tần hòn㦸ᅥ ̀n㦸àyê 10 thá̀n㦸 3 ̀năm 2018 8 PHỤ LỤC Tư liệu hình ảnh về chuêến trải nghiệm thực tế va các Hội thi ma học sinh trương tham gia. đhu di tích Đương mòn Hồ Chí Minh trên biên 9 đhu di tích Đâu câu tiếp nhâ ̣n vu khí BBc - Nam 10 Hô ̣i thi “Ve cùng ước mn - clip tâ ̣p lam hướng ddn viên du lịchd lồng ghhp với giáo dục lịch sự̉- địa phưnng” do trương tô chưc đâu nănm học 2117-2118 Tham quan nha Cô Đại Điền 11 Tham gia Hội Thi Y tương đhơi Nghiệp cấp huêện nănm 2117 Tham gia cuộc thi đhoa học đĩ thuật cấp Quốc gia Học sinh Trung học nănm học 2117 - 2118 của hai học sinh lớp 11A2 của trương. 12
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng