Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo án - Bài giảng Sáng kiến kinh nghiệm Skkn sử dụng kênh hình trong dạy học lịch sử 9...

Tài liệu Skkn sử dụng kênh hình trong dạy học lịch sử 9

.DOC
35
1693
66

Mô tả:

Mét vµi biÖn ph¸p sö dông kªnh h×nh trong S¸ch gi¸o khoa ®Ó d¹y häc LÞch sö ThÕ giíi Líp 9 THCS A. PhÇn më ®Çu I. Lý do chän ®Ò tµi XuÊt ph¸t tõ chøc n¨ng, nhiÖm vô, ®Æc tr ng cña bé m«n LÞch sö vµ yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc, còng nh thùc tiÔn d¹y häc cña bé m«n lÞch sö trong giai ®o¹n míi hiÖn nay viÖc biªn so¹n s¸ch gi¸o khoa lÞch sö trung häc c¬ së cã nhiÒu ®æi míi vÒ néi dung vµ ph¬ng ph¸p. S¸ch gi¸o khoa lÞch sö ® îc biªn so¹n kh«ng chØ lµ tµi liÖu gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn mµ cßn lµ tµi liÖu häc tËp ë líp vµ ë nhµ cña häc sinh theo ®Þnh h íng míi. §ã lµ, häc sinh kh«ng ph¶i häc thuéc lßng s¸ch gi¸o khoa mµ cÇn ph¶i t×m tßi, nghiªn cøu nh÷ng sù kiÖn cã trong s¸ch gi¸o khoa d íi sù tæ chøc, híng dÉn, gióp ®ì cña gi¸o viªn. Tõ ®ã, c¸c em tù h×nh thµnh cho m×nh nh÷ng hiÓu biÕt míi vÒ LÞch sö. Do ®ã, nh÷ng th«ng tin trong s¸ch gi¸o khoa mét mÆt ® îc tr×nh bµy díi d¹ng nªu vÊn ®Ò ®Ó häc sinh suy nghÜ. MÆt kh¸c, kÌm theo nh÷ng th«ng tin lµ nh÷ng c©u hái, bµi tËp yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng häc tËp kh¸c nhau, trong ®ã ®Æc biÖt lµ sù gi¶m t¶i kªnh ch÷, t¨ng ®¸ng kÓ sè lîng kªnh h×nh. Kªnh h×nh trong s¸ch gi¸o khoa kh«ng chØ minh häa, lµm c¬ së cho viÖc t¹o biÓu t îng LÞch sö mµ cßn lµ mét nguån cung cÊp kiÕn thøc cho häc sinh. Bªn c¹nh ®ã, mét sè bµi viÕt trong s¸ch gi¸o khoa cßn cã nhiÒu néi dung ®Ó ngá, cha viÕt hÕt, yªu cÇu häc sinh th«ng qua lµm viÖc víi tranh ¶nh, s¬ ®å, b¶n ®å, sÏ t×m tßi, kh¸m ph¸ nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt liªn quan ®Õn néi dung bµi häc mµ t¸c gi¶ s¸ch gi¸o khoa muèn truyÒn t¶i ®Õn häc sinh . Kªnh h×nh trong s¸ch gi¸o khoa LÞch sö nãi chung vµ LÞch sö líp 9 nãi riªng gåm nhiÒu lo¹i: b¶n ®å, s¬ ®å, h×nh vÏ, tranh ¶nh LÞch sö. Mçi lo¹i cã mét ph ¬ng ph¸p sö dông riªng. Song tùu chung l¹i cã thÓ sö dông ®Ó tr×nh bµy kiÕn thøc míi, còng cè kiÕn thøc ®· häc, ra bµi tËp vÒ nhµ vµ trong kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh. Riªng ®èi víi h×nh ¶nh, tranh ¶nh LÞch sö cã hai d¹ng dïng ®Ó minh häa cho kªnh ch÷ hoÆc víi t c¸ch lµ nguån cung cÊp th«ng tin, kiÕn thøc cho ng êi häc. ViÖc thùc hiÖn ®æi míi néi dung - ch ¬ng tr×nh, ®æi míi ph ¬ng ph¸p d¹y häc ®· ® îc vµi n¨m. Víi ph¬ng ph¸p d¹y häc míi, ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ ®å dïng d¹y häc ®· trë thµnh kh«ng thÓ thiÕu trong mçi tiÕt d¹y, ë tÊt c¶ c¸c bé m«n nãi chung vµ m«n LÞch sö nãi riªng . T¨ng c êng tÝnh trùc quan, tÝnh cô thÓ, tÝnh sinh ®éng, tÝnh hÊp dÉn…cña giê d¹y, sÏ gãp phÇn n©ng cao chÊt l îng, hiÖu qu¶ cña giê d¹y - gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc thùc hiÖn tèt môc tiªu ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc mµ chóng ta thùc hiÖn tÝch cùc trong suèt nh÷ng n¨m qua. Nh thÕ, nãi ®Õn ph¬ng ph¸p d¹y häc míi, kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn viÖc sö dông tèt ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc. Ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc, chØ cã thÓ ph¸t huy tèi ®a gi¸ trÞ cña nã, khi ng êi gi¸o viªn biÕt khai th¸c vµ h íng dÉn häc sinh khai th¸c mét c¸ch tèt nhÊt, tÊt c¶ c¸c ph ¬ng tiÖn, thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc cã trong tay . Víi bé m«n lÞch sö, ph¬ng tiÖn vµ thiÕt bÞ d¹y häc rÊt ®a d¹ng, phong phó: tranh ¶nh, b¶n ®å (l îc ®å), mÉu vËt, b¨ng h×nh, phim ®Ìn chiÕu…Trong ph¹m vi cña bµi tËp nµy, t«i xin ®Ò cËp tíi Häc viªn:B¹ch §»ng Thñy 1 Mét vµi biÖn ph¸p sö dông kªnh h×nh trong S¸ch gi¸o khoa ®Ó d¹y häc LÞch sö ThÕ giíi Líp 9 THCS viÖc : Mét vµi biÖn ph¸p sö dông kªnh h×nh trong SGK ®Ó d¹y häc LÞch sö ThÕ giíi Líp 9 THCS . II. ®èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu 1. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu: Qu¸ trÞnh sö dông kªnh h×nh trong s¸ch gi¸o khoa khi d¹y häc LÞch sö ThÕ giíi Líp 9 THCS. Häc sinh khèi 9 N¨m häc 2008 – 2009 cña tr êng THCS Tuy Lai – Mü §øc – Hµ Néi. 2.LÞch sö vÊn ®Ò: §Ó ®¸p øng yªu cÇu vÒ nhËn thøc lý luËn n¾m v÷ng néi dung khoa häc c¸c lo¹i tµi liÖu trùc quan, ph ¬ng ph¸p sö dông kªnh h×nh trong d¹y häc lÞch sö, cÇn thiÕt ph¶i cã mét chuyªn kh¶o ng¾n gän, cã chÊt l îng – võa n©ng tr×nh ®é vÒ lÞch sö vµ nghiÖp vô cho gi¸o viªn mµ l¹i thiÕt thùc, cô thÓ. §· cã mét sè bµi viÕt, mét sè tµi liÖu cung cÊp cho gi¸o viªn vµ häc sinh nh÷ng hiÓu biÕt cÇn thiÕt nh vËy, song cßn Ýt vµ ch a ®ñ, cha cã hÖ thèng. §· cã nhiÒu c¸ch gi¶i ®¸p kh¸c nhau trong viÖc sö dông s¸ch gi¸o khoa trong d¹y häc LÞch sö ë tr êng trung häc c¬ së nh»m n©ng cao hiÖu hiÖu qu¶ giê häc. HÇu hÕt chóng ta ®Òu thèng nhÊt r»ng; chØ cã thÓ sö dông s¸ch gi¸o khoa khi c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh hiÓu s©u s¾c bµi viÕt (kªnh ch÷) còng nh tranh, ¶nh, biÓu ®å, s¬ ®å (kªnh h×nh) cña s¸ch gi¸o khoa. Tuy nhiªn, viÖc khai th¸c néi dung kªnh h×nh trong s¸ch gi¸o khoa lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó n©ng cao chÊt l îng d¹y häc l¹i ch a ®îc quan t©m mét c¸ch ®Çy ®ñ. Trong giê d¹y LÞch sö THCS vÉn cßn cã gi¸o viªn coi viÖc sö dông kªnh h×nh lµ nh»m minh häa cho giê d¹y thªm sinh ®éng, hoÆc nÕu cã sö dông khai th¸c th× ph ¬ng ph¸p vµ néi dung khai th¸c ch a phï hîp. V× vËy viÖc khai th¸c kiÕn thøc trong kªnh h×nh ch a ®îc chó träng ph¸t huy. Qua c¸c lÇn dù giê cña ®ång nghiÖp t«i thÊy nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng ®ã cã nhiÒu, song chñ yÕu lµ: Mét lµ: Chóng ta míi chØ chó ý ®Õn kªnh ch÷ cña s¸ch gi¸o khoa, coi ®©y lµ nguån cung cÊp kiÕn thøc LÞch sö duy nhÊt trong d¹y häc mµ kh«ng thÊy r»ng kªnh h×nh kh«ng chØ lµ nguån kiÕn thøc quan träng, cung cÊp mét l îng th«ng tin ®¸ng kÓ, mµ cßn lµ ph¬ng tiÖn trùc quan cã gi¸ trÞ gióp bµi häc LÞch sö trë nªn sinh ®éng h¬n, hÊp dÉn h¬n, g©y høng thó häc tËp h¬n cho häc sinh. Hai lµ: Kh«ng Ýt gi¸o viªn ch a hiÓu râ xuÊt xø, néi dung ý nghÜa cña kªnh h×nh trong s¸ch gi¸o khoa. Trong khi ®ã lÇn ®æi míi s¸ch gi¸o khoa lÇn nµy sè l îng kªnh h×nh ®· ®îc t¨ng lªn ®¸ng kÓ so víi tríc. Riªng tranh ¶nh ®· cã 65 tranh ¶nh, ngoµi ra cßn s¬ ®å, lîc ®å... Ba lµ: Cã nh÷ng gi¸o viªn nhËn thøc ®Çy ®ñ gi¸ trÞ, néi dung kªnh h×nh nhng l¹i ng¹i sö dông, sî mÊt thêi gian, hoÆc sö dông mang tÝnh h×nh thøc, chèng chÕ, minh häa cho bµi gi¶ng. Tõ viÖc nhËn thøc vµ x¸c ®Þnh vÒ vÞ trÝ, ý nghÜa cña viÖc sö dông ®å dïng trùc quan trong d¹y häc lÞch sö ch a ®óng ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng tranh ¶nh, b¶n ®å ® îc cÊp nhiÒu nhng cã n¬i tranh ¶nh vÉn cßn n»m im l×m trong th viÖn cña nhµ trêng tõ nguyªn nh©n trªn, hoÆc nÕu tranh ¶nh cã ® îc sö dông th× ®ã lµ c¸c tiÕt Häc viªn:B¹ch §»ng Thñy 2 Mét vµi biÖn ph¸p sö dông kªnh h×nh trong S¸ch gi¸o khoa ®Ó d¹y häc LÞch sö ThÕ giíi Líp 9 THCS thao gi¶ng cã ngêi dù giê, khi sö dông th× cßn mang tÝnh chÊt minh häa. V× thÕ trong giê d¹y, gi¸o viªn kh«ng khai th¸c hÕt néi dung kiÕn thøc lÞch sö mµ bøc tranh, ¶nh chøa ®ùng, trong khi ®ã kªnh ch÷ kh«ng ®Ò cËp ®Õn. Tõ ®ã dÉn ®Õn kh«ng t¹o ® îc biÓu tîng cho häc sinh, kh«ng cô thÓ hãa c¸c sù kiÖn, kh«ng kh¾c phôc ®îc t×nh tr¹ng “hiÖn ®¹i hãa” LÞch sö cña häc sinh. Häc sinh häc song mét sù kiÖn lÞch sö chØ lµ thuéc lßng kiÓu häc g¹o, kh«ng hiÓu b¶n chÊt s©u s¾c sù kiÖn lÞch sö, kh«ng n¾m v÷ng c¸c quy luËt cña sù ph¸t triÓn x· héi. KÕt qu¶ cña nh÷ng giê häc trªn dÉn ®Õn kh«ng gióp häc sinh nhí kü, hiÓu s©u nh÷ng h×nh ¶nh, nh÷ng kiÕn thøc lÞch sö, ®ång thêi kh«ng h×nh thµnh ® îc kh¸i niÖm lÞch sö, kh«ng gióp c¸c em ph¸t triÓn kh¶ n¨ng quan s¸t, trÝ t ëng tîng, t duy vÒ ng«n ng÷ cña häc sinh. Nh÷ng giê häc nh vËy còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn häc sinh kh«ng thÝch häc LÞch sö, chÊt l îng ®iÓm thi m«n lÞch sö nh÷ng n¨m gÇn ®©y thÊp. Qua ®iÒu tra mét sè häc sinh, khi t«i hái c¸c em h·y m« t¶ hay em hiÓu biÕt g× vÒ c¸c bøc tranh, ¶nh ë nh÷ng bµi c¸c em ®· häc th× hÇu hÕt nhËn ® îc c©u tr¶ lêi ®ã lµ: C¸c em ®äc l¹i phÇn ghi chó ë díi bøc tranh chø ch a nªu ®îc néi dung bøc tranh ph¶n ¸nh néi dung g× vÒ LÞch sö. Qua ®ã thÊy r»ng ®· ®Õn lóc chóng ta cÇn ph¶i nghiªm tóc xem xÐt l¹i viÖc x¸c ®Þnh vÞ trÝ, ý kiÕn, ph¬ng ph¸p sö dông ®å dïng trùc quan trong d¹y häc lÞch sö ë trêng THCS hiÖn nay. Tõ thùc tr¹ng trªn, ®Ó c«ng viÖc sö dông kªnh h×nh trong d¹y häc LÞch sö ThÕ giíi Líp 9 THCS nãi riªng vµ m«n LÞch sö ë trêng THCS nãi chung ®¹t hiÖu qu¶ tèt h¬n, t«i m¹nh d¹n c¶i tiÕn néi dung ®a ra " Mét sè biÖn ph¸p sö dông kªnh h×nh trong s¸ch gi¸o khoa ®Ó d¹y häc LÞch sö ThÕ giíi Líp 9 THCS ". Cho tíi nay viÖc nghiªn cøu vÒ biÖn ph¸p sö dông kªnh h×nh trong d¹y häc lÞch sö ® îc rÊt nhiÒu nhµ nghiªn cøu quan t©m vµ t×m hiÓu. Mçi t¸c gi¶ cã nh÷ng t×m hiÓu vµ ph¸t hiÖn míi ë mét gãc ®é kh¸c nhau song cïng mét môc ®Ých lµ n©ng cao chÊt l îng d¹y vµ häc m«n LÞch sö ë tr êng phæ th«ng. Ph¬ng ph¸p luËn sö häc. Phan Ngäc Liªn – NXB §HQGHN. Gãp phÇn ®æi míi t duy gi¸o dôc – Ph¹m Minh H¹c – NXB Hµ Néi. ChuÈn bÞ giê häc lÞch sö nh thÕ nµo. – NG §airi – NXBGD Matxc¬va. Ph¬ng ph¸p d¹y häc lÞch sö. – Phan Ngäc Liªn – TrÇn V¨n TrÞ NXBGD. HÖ thèng thao t¸c s ph¹m trong d¹y häc lÞch sö ë tr êng PTTH – NXB §HQG Hµ Néi . III. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu. 1. Môc ®Ých nghiªn cøu: Qu¸ tr×nh nghiªn cøu nh»m ® a ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p t ¬ng ®èi cô thÓ ®Ó øng dông vµo viÖc sö dông kªnh h×nh trong S¸ch Häc viªn:B¹ch §»ng Thñy 3 Mét vµi biÖn ph¸p sö dông kªnh h×nh trong S¸ch gi¸o khoa ®Ó d¹y häc LÞch sö ThÕ giíi Líp 9 THCS gi¸o khoa tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c d¹y vµ häc tõ ®ã båi dìng cho häc sinh nh÷ng phÈm chÊt ®¹o ®øc, kiÕn thøc c¬ b¶n, nh÷ng kÜ n¨ng cÇn thiÕt cña bé m«n lÞch sö. 2. NhiÖm vô nghiªn cøu: - BÊt cø mét khoa häc nµo ®Òu cã nh÷ng c¬ së lý luËn v÷ng ch¾c. Trong ®Ò tµi nµy ®Ó cã thÓ ® a ra nh÷ng ph¬ng ph¸p sö dông kªnh h×nh cã hiÖu qu¶ cÇn dùa trªn nh÷ng ®Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh nhËn thøc, ®Æc ®iÓm løa tuæi, ®Æc ®iÓm cña bé m«n mµ cã nh÷ng lý luËn phï hîp. - §iÒu tra thùc tiÔn: BÊt cø mét nghiªn cøu khoa häc nµo muèn cã hiÖu qu¶ cÇn g¾n víi thùc tiÔn vµ th«ng qua thùc tiÔn ®Ó so s¸nh ®èi chøng vµ t×m hiÓu. Trong ®Ò tµi qua qu¸ tr×nh quan s¸t, ®iÒu tra thùc tiÔn ®· gióp cho b¶n th©n ng êi viÕt ®Ò tµi cã nh÷ng nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kh¸ch quan vÒ thùc tr¹ng vÒ vÊn ®Ò mµ m×nh nghiªn cøu. IV. Ph¬ng ph¸p luËn vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu Ph¬ng ph¸p luËn cña vÊn ®Ò ® îc dùa trªn nÒn t¶ng cña Chñ nghi· M¸c – Lª Nin vµ t tëng Hå ChÝ Minh vµ ® êng lèi gi¸o dôc cña §¶ng. Qu¸ tr×nh tiÕn hµnh bµi tËp dùa vµo ph ¬ng ph¸p ®iÒu tra thùc tiÔn b»ng phiÕu ®iÒu tra, pháng vÊn, thùc nghiÖm s ph¹m, ph©n tÝch, tæng hîp, so s¸nh Häc viªn:B¹ch §»ng Thñy 4 Mét vµi biÖn ph¸p sö dông kªnh h×nh trong S¸ch gi¸o khoa ®Ó d¹y häc LÞch sö ThÕ giíi Líp 9 THCS B.Néi dung Ch¬ng I: C¬ së lý luËn thùc tiÔn cña ®Ò tµi. 1. C¬ së lý luËn. §Æc trng næi bËt cña viÖc nhËn thøc lÞch sö lµ häc sinh kh«ng thÓ tri gi¸c trùc tiÕp ®îc nh÷ng sù kiÖn ®· xÈy ra trong qu¸ khø, còng kh«ng thÓ dùng l¹i lÞch sö trong phßng thÝ nghiÖm. LÞch sö lµ nh÷ng g× ®· xÈy ra trong qu¸ khø, lµ hiÖn thùc trong qu¸ khø tån t¹i kh¸ch quan nªn kh«ng thÓ ph¸n ®o¸n, suy luËn ®Ó biÕt vÒ lÞch sö. V× vËy nhiÖm vô quan träng cña ng êi gi¸o viÓn trong d¹y häc lÞch sö lµ ph¶i t¸i t¹o l¹i nh÷ng g× ®· diÔn ra trong qu¸ khø mét c¸ch chÝnh x¸c nhng kh«ng kÐm phÇn hÊp dÉn vµ sinh ®éng. 1.1Quan niÖm vÒ kªnh h×nh - Quan niÖm cò- Gi¶i ph¸p cò : SGK líp 9 cò cã 43 kªnh h×nh ë c¶ hai tËp.(Trong ®ã, cã 26 tranh ¶nh vµ 17 l îc ®å). Trong quan ®iÓm vµ nhËn thøc cña hÇu hÕt gi¸o viªn bé m«n lÞch sö tr íc ®©y: HÖ thèng kªnh h×nh trong SGK nãi riªng, hay thiÕt bÞ ®å dïng d¹y häc lÞch sö ( l îc ®å tranh ¶nh, mÉu vËt …) nãi chung, chØ lµ ®Ó minh ho¹ cho hÖ thèng kªnh ch÷, ®Ó bæ sung lµm phong phó néi dung SGK, cßn gi¸ trÞ vÒ mÆt kiÕn thøc th× rÊt Ýt. ChÝnh v× nhËn thøc, quan ®iÓm vÒ t¸c dông cña hÖ thèng kªnh h×nh nh vËy, nªn trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, gi¸o viªn kh«ng thùc sù chó ý nhiÒu ®Õn khai th¸c hÖ thèng kªnh h×nh . + Lóc nhí, cã thÓ khai th¸c qua loa (cho cã ), ch a biÕt nªn khai th¸c träng t©m vµo ®©u. Sù ®Çu t cho khai th¸c kªnh h×nh chñ yÕu cßn ë d¹ng minh ho¹, ch a chó träng vÒ mÆt kiÕn thøc + HoÆc: nÕu thêi gian kh«ng cßn nhiÒu, gi¸o viªn cã thÓ bá qua kh«ng khai th¸c kªnh h×nh; thËm chÝ vÉn cã thÓ "quªn" kh«ng khai th¸c…! ChÝnh v× vËy, trong mét thêi gian dµi, víi ph ¬ng ph¸p d¹y häc cò, " mét nguån kiÕn thøc quan träng " ®· bÞ bá quªn mét c¸ch v« t×nh - Quan niÖm míi - gi¶i ph¸p míi HiÖn nay, víi ph¬ng ph¸p d¹y häc míi, ®å dïng d¹y häc nãi chung, hay hÖ thèng kªnh h×nh trong SGK líp 9 nãi riªng, kh«ng chØ dõng l¹i ë gi¸ trÞ " minh ho¹" cho hÖ thèng kªnh ch÷ - mµ chÝnh thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc (trong ®ã cã hÖ thèng kªnh h×nh ) lµ c«ng cô, lµ ph¬ng tiÖn cung cÊp kiÕn thøc vµ chÝnh nã lµ"nguån kiÕn thøc". Nh ta biÕt, häc tËp lÞch sö lµ qu¸ tr×nh nhËn thøc nh÷ng ®iÒu ®· diÔn ra trong qu¸ khø cña x· héi, ®Ó hiÓu vÒ hiÖn t¹i vµ chuÈn bÞ cho t¬ng lai. V× vËy nhiÖm vô ®Çu tiªn, tÊt yÕu cña bé m«n lÞch sö ë trêng phæ th«ng lµ t¸i t¹o lÞch sö. §Ó t¸i t¹o lÞch sö, tríc hÕt ph¶i kÓ ®Õn lêi nãi sinh ®éng giµu h×nh ¶nh cña gi¸o Häc viªn:B¹ch §»ng Thñy 5 Mét vµi biÖn ph¸p sö dông kªnh h×nh trong S¸ch gi¸o khoa ®Ó d¹y häc LÞch sö ThÕ giíi Líp 9 THCS viªn(têng thuËt, miªu t¶, kÓ chuyÖn, nªu ®Æc ®iÓm cña nh©n vËt lÞch sö…). Nhng, so víi lêi nãi cña gi¸o viªn, c¸c ph ¬ng tiÖn trùc quan( b¶n ®å - lîc ®å, tranh ¶nh, mÉu vËt…) cã u thÕ nhiÒu h¬n: t¹o ra h×nh ¶nh lÞch sö cô thÓ sinh ®éng, chÝnh x¸c h¬n, gióp häc sinh thuËn lîi h¬n trong viÖc t¹o biÓu t îng lÞch sö. V× vËy, thËt lµ tèt nÕu gi¸o viªn biÕt kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn c¸c ph ¬ng tiÖn trùc quan víi lêi gi¶ng sinh ®éng cña m×nh. 1.2 Vai trß vµ ý nghÜa cña kªnh h×nh. Sau ®©y, chóng ta cïng tham kh¶o mét kÕt qu¶ nghiªn cøu mµ tiÕn sü NguyÔn H÷u ChÝ cã ®Ò cËp ®Õn trong tµi liÖu: §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc lÞch sö ë tr êng trung häc c¬ së (n¨m 2002). Tû lÖ lu gi÷ trong trÝ nhí: Ph¬ng ph¸p 1 2 3 4 5 Sau 3 giê 30% Lêi nãi 60% H×nh ¶nh 80% Lêi vµ h×nh 90% Lêi, h×nh vµ hµnh ®éng 99% Tù ph¸t hiÖn Sau 3 ngµy 10% 20% 70% 80% 90% Ta lu ý c¸c ph¬ng ph¸p 3, 4, 5: khi gi¸o viªn kÕt hîp ® îc ph¬ng ph¸p dïng lêi vµ c¸c ph ¬ng ph¸p nh»m huy ®éng ®ång thêi nhiÒu gi¸c quan tham gia vµo qu¸ tr×nh häc tËp, tæ chøc tèt qu¸ tr×nh d¹y häc th× kÕt qu¶ sÏ kh¶ quan. Lêi gi¶ng sinh ®éng, giµu h×nh ¶nh; ®å dïng trùc quan ®Çy ®ñ; c¸ch thøc tæ chøc khai th¸c kiÕn thøc chuÈn x¸c cña gi¸o viªn, lµ nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh cho thµnh c«ng cña mçi tiÕt d¹y. ë ®©y, chóng ta ®ang ®Ò cËp ®Õn mét lo¹i ph ¬ng tiÖn trùc quan lu«n cã trong tay, lu«n ph¶i sö dông trong mäi tiÕt d¹y, ®ã chÝnh lµ hÖ thèng kªnh h×nh trong SGK. H·y khai th¸c triÖt ®Ó kªnh h×nh, kÕt hîp víi khai th¸c tèt kªnh ch÷, chóng ta sÏ hoµn thµnh tèt môc tiªu cña bµi häc, häc sinh sÏ nhanh chãng hiÓu bµi vµ lu gi÷ kiÕt thøc bÒn v÷ng h¬n. Gi¸o viªn kh«ng chØ cã nhiÖm vô khai th¸c tèt néi dung kªnh h×nh trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y mµ cßn cã nhiÖm vô tæ chøc kü n¨ng häc sinh khai th¸c kªnh h×nh Êy mét c¸ch ®óng híng nhÊt - h×nh thµnh ë c¸c em kü n¨ng khai th¸c tranh ¶nh, lîc ®å (b¶n ®å)….cã nh thÕ, hÖ thèng kªnh h×nh (mét d¹ng quan träng cña thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc m«n lÞch sö) míi ph¸t huy ®îc t¸c dông - nh»m n©ng cao hiÖu qu¶, chÊt l îng cña giê lÞch sö - gãp phÇn lµm bµi gi¶ng sinh ®éng, hÊp dÉn, s©u s¾c vÒ kiÕn thøc. NÕu gi¸o viªn khai th¸c kªnh h×nh tèt, sÏ ®Ó laÞ nh÷ng Ên tîng cô thÓ, ®Ëm nÐt l u gi÷ trong trÝ nhí …gãp phÇn lµm c¸c em thªm yªu, thªm quý m«n lÞch sö - c¶i thiÖn dÇn quan niÖm:"m«n lÞch sö lµ kh« khan, ch¸n ng¾t". Ng îc l¹i, gióp c¸c em nhËn ra b¶n chÊt ®Ých thùc cña m«n lÞch sö: RÊt hay, rÊt hÊp dÉn cã gi¸ trÞ lín trong gi¸o dôc t tëng, ®¹o ®øc; gi¸o dôc t×nh yªu quª h¬ng, ®Êt níc, con ngêi, cho c¸c em nhËn thøc ngµy cµng tèt h¬n vÒ quy luËt ph¸t triÓn x· héi…. Nh ®· tr×nh bµy ë trªn nÕu nh SGK líp 9 cò, ®a vµo 43 kªnh h×nh (ë c¶ hai tËp), th× SGK líp 9 míi ® a vµo 92 kªnh h×nh (trong ®ã cã 27 l îc ®å vµ 65 tranh ¶nh). §©y chÝnh lµ ®iÓm míi vÒ kªnh h×nh cña SGK míi vµ còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng biÓu Häc viªn:B¹ch §»ng Thñy 6 Mét vµi biÖn ph¸p sö dông kªnh h×nh trong S¸ch gi¸o khoa ®Ó d¹y häc LÞch sö ThÕ giíi Líp 9 THCS hiÖn râ nÐt vÒ ®æi míi néi dung - ch ¬ng tr×nh SGK líp 9 míi nh»m ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc: Nh»m gióp thÇy vµ trß khai th¸c kiÕn thøc vµ rÌn luyÖn kÜ n¨ng trong häc tËp . Kªnh h×nh, bªn c¹nh kªnh ch÷, ngoµi môc ®Ých minh ho¹ cho kªnh ch÷, cßn chøa ®ùng trong ®ã néi dung mµ kªnh ch÷ kh«ng chøa ®ùng næi. Kªnh h×nh gióp thÓ hiÖn mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ sinh ®éng kiÕn thøc cña bµi gi¶ng…. 1.3. Ph©n lo¹i kªnh h×nh. Kªnh h×nh trong s¸ch gi¸o khoa LÞch sö gåm nhiÒu lo¹i: S¬ ®å, b¶n ®å, h×nh vÏ, tranh ¶nh lÞch sö… Cã thÓ ph©n lo¹i kªnh h×nh trong s¸ch gi¸o khoa phÇn LÞch sö ThÕ giíi ë Líp 9 THCS ra lµm 2 lo¹i: - Lîc ®å. - Tranh ¶nh. 2. C¬ së thùc tiÔn. 2.1. §èi víi gi¸o viªn. - TÝch cùc: Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y nãi chung vµ m«n LÞch sö nãi riªng ë trêng phæ th«ng ®èi víi ng êi gi¸o viªn ®Ó ®¹t ® îc hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc ngoµi nguån kiÕn thøc mµ m×nh cã ®îc th× viÖc sö dông thµnh th¹o hÖ thèng kªnh h×nh trong s¸ch gi¸o khoa lµ mét trong nh÷ng c«ng cô ®¾c lùc gióp gi¸o viªn n©ng cao chÊt lîng cña bé m«n. Khi sö dông hÖ thèng kªnh h×nh trong qu¸ tr×nh d¹y häc ng êi gi¸o viªn ®· g©y høng thó cho häc sinh trong viÖc tiÕp thu mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nguån kiÕn thøc mµ gi¸o viªn cung cÊp. Tõ sù høng thó ®ã häc sinh sÏ l u gi÷ ®îc kiÕn thýc mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Nh vËy ®èi víi ngêi gi¸o viªn hÖ thèng kªnh h×nh lµ mét ph¬ng tiÖn cÇn thiÕt kh«ng thÓ thiÕu ® îc trong qu¸ tr×nh d¹y häc. - H¹n chÕ: T¸c dông to lín cña viÖc th êng xuyªn sö dông kªnh h×nh trong qu¸ tr×nh d¹y häc LÞch sö lµ ®iÒu kh«ng thÓ phñ nhËn. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh sö dông kªnh h×nh cßn cã nhiÒu h¹n chÕ. Sù h¹n chÕ ®ã xuÊt ph¸t tõ nhiÒu gãc ®é vµ ph ¬ng diÖn kh¸c nhau nh khai th¸c vµ sö dông kªnh h×nh ch a ®óng lóc, kh«ng ®óng n¬i, ngêi sö dông kh«ng hiÓu râ kªnh h×nh…..Tõ nh÷ng h¹n chÕ ®ã dÉn tíi viÖc sö dông kªnh h×nh trong qu¸ tr×nh d¹y häc lµ kh«ng cao. - Nguyªn nh©n: Nh÷ng h¹n chÕ ë trªn xuÊt ph¸t tõ nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau song tùu chung l¹i lµ do gi¸o viªn nhiÒu khi kh«ng cã thãi quen thêng xuyªn sö dông, sö dông qua loa cho cã, mang tÝnh chÊt chèng chÕ, gi¸o viªn ch a x¸c ®Þnh ®îc vai trß to lín cña kªnh h×nh ®èi víi d¹y häc LÞch sö hoÆc b¶n th©n gi¸o viªn ch a hiÓu râ nh÷ng th«ng tin mµ kªnh h×nh ®em l¹i. 2.2. §èi víi häc sinh. - TÝch cùc: Trong xu thÕ ®æi míi ph ¬ng ph¸p d¹y häc hiÖn nay nãi chung vµ bé m«n LÞch sö nãi riªng hiÖn nay th× ng êi thÇy ®ãng Häc viªn:B¹ch §»ng Thñy 7 Mét vµi biÖn ph¸p sö dông kªnh h×nh trong S¸ch gi¸o khoa ®Ó d¹y häc LÞch sö ThÕ giíi Líp 9 THCS vai trß lµ ngêi híng dÉn, tæ chøc häc sinh trong qu¸ tr×nh häc tËp. Trong qu¸ tr×nh ®ã häc sinh ®ãng vai trß lµ chñ thÓ cña qu¸ tr×nh nhËn thøc. §Ó häc sinh ph¸t huy tèi ®a vai trß cña m×nh trong qu¸ tr×nh nhËn thøc th× kªnh h×nh ®ãng mét vai trß hÕt søc to lín vµ quan träng. Trong bµi häc ®ã kªnh h×nh sÏ gióp häc sinh cã høng thó häc tËp vµ chiÕm lÜnh tri thøc. T©m lý cña häc sinh hiÖn nay c¸c em còng thÝch t×m hiÓu kiÕn thøc qua hÖ thèng kªnh h×nh, tranh ¶nh nãi chung vµ s¸ch gi¸o khoa lÞch sö nãi riªng. T©m lý ®ã nÕu gÆp ®îc ngêi gi¸o viªn sö dông tèt kªnh h×nh th× t¸c dông cña nã lµ to lín trong qu¸ tr×nh tiÕp thu nguån kiÕn thøc cña häc sinh. - H¹n chÕ: Tuy nhiªn bªn c¹nh ®iÓm tÝch cùc ®ã chóng ta thÊy cßn cã nhiÒu h¹n chÕ nh häc sinh kh«ng quan tam ®Õn kªnh h×nh, c¸c em chØ coi ®ã lµ sù minh häa ®¬n thuÇn cho kªnh ch÷, c¸c em cha hiÓu râ kªnh h×nh. - Nguyªn nh©n: Mét nguyªn nh©n còng kh¸ phæ biÕn lµ phÇn lín häc sinh còng nh c¸c bËc phô huynh cã t©m lý coi m«n LÞch sö lµ m«n häc kh« khan, khã häc, chØ lµ m«n häc phô, thêi l îng cña m«n häc ë trêng phæ th«ng Ýt mµ l îng kiÕn thøc th× phong phó mªnh m«ng. HiÖn nay nguån s¸ch tham kh¶o hay cã tÝnh l«i cuèn häc sinh cã thÓ kh«ng cã nhiÒu còng lµ mét nguyªn nh©n dÉn ®Õn chÊt lîng cña bé m«n ch a cao. Ch¬ng II. Mét vµi biÖn ph¸p sö dông kªnh h×nh trong S¸ch gi¸o khoa ®Ó d¹y häc LÞch sö ThÕ giíi Líp 9 THCS 1. VÞ trÝ, môc ®Ých, néi dung c¬ b¶n cña phÇn lÞch sö ®Ò tµi. 1.1. VÞ trÝ. Sö dông ®å dïng trùc quan trong nãi chung vµ sö dông hÖ thèng kªnh h×nh nãi riªng lµ mét trong nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña lý luËn d¹y häc, nh»m t¹o cho häc sinh nh÷ng biÓu t îng vµ h×nh thµnh c¸c kh¸i niÖm trªn c¬ së trùc tiÕp quan s¸t hiÖn vËt ®ang häc . Trong d¹y häc LÞch sö, ph¬ng ph¸p trùc quan trong ®ã cã sö dông hÖ thèng kªnh h×nh gãp phÇn quan träng t¹o biÓu t îng cho häc sinh, cô thÓ hãa c¸c sù kiÖn vµ kh¾c phôc t×nh tr¹ng “ hiÖn ®¹i hãa” lÞch sö cña häc sinh. Kªnh h×nh nãi riªng vµ ®å dïng trùc quan ® îc sö dông thêng xuyªn cã thÓ nãi lµ chç dùa ®Ó hiÓu s©u s¾c b¶n chÊt cña sù kiÖn lÞch sö, lµ ph¬ng tiÖn rÊt cã hiÖu qu¶ ®Ó h×nh thµnh c¸c kh¸i niÖm lÞch söquan träng nhÊt, gióp cho häc sinh n¾m v÷ng c¸c quy luËt cña sù ph¸t triÓn x· héi. Häc viªn:B¹ch §»ng Thñy 8 Mét vµi biÖn ph¸p sö dông kªnh h×nh trong S¸ch gi¸o khoa ®Ó d¹y häc LÞch sö ThÕ giíi Líp 9 THCS 1.11. Môc ®Ých. Kªnh h×nh cã vai trß to lín trong viÖc gióp häc sinh nhí kü hiÓu s©u nh÷ng h×nh ¶nh, nh÷ng kiÕn thøc lÞch sö. H×nh ¶nh ® îc gi÷ l¹i ®Æc biÖt v÷ng ch¾c trong trÝ nhí häc sinh lµ h×nh ¶nh mµ häc sinh thu nhËn ®îc b»ng trùc quan. Cïng víi viÖc gãp phÇn t¹o biÓu t îng vµ h×nh thµnh kh¸i niÖm lÞch sö kªnh h×nh cßn ph¸t triÓn kh¶ n¨ng quan s¸t, trÝ t ëng tîng, t duy vµ ng«n ng÷ cña häc sinh. Nh×n vµo bÊt cø ®å dïng trùc quan nãi chung nµo vµ kªnh h×nh nãi riªng häc sinh còng thÝch ph¸n ®o¸n, nhËn xÐt, h×nh dung qu¸ khø lÞch sö ® îc ph¶n ¸nh , minh häa nh thÕ nµo. ý nghÜa gi¸o dôc t tëng, c¶m xóc thÈm mÜ cña ®å dïng trùc quan nãi chung vµ hÖ thèng kªnh h×nh trong s¸ch gi¸o khoa lÞch sö nãi riªng lµ rÊt lín. Víi tÊt c¶ c¸c ý nghÜa nªu trªn ®å dïng trùc quan nãi chung vµ hÖ thèng kªnh h×nh gãp phÇn to lín n©ng cao chÊt l îng d¹y häc lÞch sö, g©y høng thó häc tËp cho häc sinh. Nã lµ chiÕc “cÇu nèi” gi÷a qu¸ khø xa x«i víi hiÖn t¹i. 2. Mét sè yªu cÇu khi sö dông kªnh h×nh. Tuy nhiªn, ®iÒu quan träng nhÊt, lµ lµm thÕ nµo ®Ó hÖ thèng kªnh h×nh trong SGK " thÓ hiÖn tèi ®a gi¸ trÞ " cña nã ? Khi sö dông nh÷ng kªnh h×nh ® îc tr×nh bµy víi t c¸ch ®Ó minh häa cho kªnh ch÷ th× viÖc sö dông chóng chØ dõng l¹i ë viÖc nh»m minh häa lµm cho néi dung bµi gi¶ng sinh ®éng, phong phó, hÊp dÉn h¬n. Gi¸o viªn kh«ng sö dông chóng trong còng cè bµi hay trong kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh. Khi sö dông nh÷ng kªnh h×nh lo¹i nµy, gi¸o viªn kh«ng ®Æt vÊn ®Ò b»ng c¸c c©u hái gîi më ®Ó häc sinh gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Gi¸o viªn còng kh«ng nªn cho häc sinh ®øng lªn thuyÕt tr×nh vÒ néi dung cña kªnh h×nh ®ã, v× nã v ît qu¸ søc cña c¸c em. Gi¸o viªn cã thÓ giao nhiÖm vô cho häc sinh vÒ nhµ t×m hiÓu tr íc néi dung cña chóng ®Ó c¸c em cã biÓu t îng ban ®Çu vÒ c¸c sù kiÖn, hiÖn t îng, nh©n vËt lÞch sö, thÓ hiÖn trong kªnh h×nh. Tuy nhiªn, ®©y lµ mét viÖc lµm khã kh¨n ®èi víi häc sinh vïng n«ng th«n, miÒn nói. Do vËy khi giao nhiÖm vô cho häc sinh, gi¸o viªn ph¶i tïy vµo tõng ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh häc tËp cña häc sinh ®Ó vËn dông cho phï hîp. Trong giê gi¶ng bµi míi, v× ®iÒu kiÖn thêi gian kh«ng cho phÐp nªn gi¸o viªn chØ tËp chung giíi thiÖu, thuyÕt minh mét sè h×nh ¶nh, tranh ¶nh, tranh vÏ, cßn nh÷ng h×nh ¶nh kh¸c, gi¸o viªn chØ nªn dõng l¹i ë viÖc giíi thiÖu cho häc sinh quan s¸t s¬ l îc vµi nÐt chÝnh ®Ó häc sinh n¾m ® îc biÓu tîng ban ®Çu vÒ chóng mµ th«i. Tríc tiªn, chóng ta cïng thèng nhÊt c¸c b íc cô thÓ khi khai th¸c néi dung kªnh h×nn trong SGK( b¶n ®å - l îc ®å, tranh ¶nh…): Häc viªn:B¹ch §»ng Thñy 9 Mét vµi biÖn ph¸p sö dông kªnh h×nh trong S¸ch gi¸o khoa ®Ó d¹y häc LÞch sö ThÕ giíi Líp 9 THCS Néi dung thuyÕt minh kªnh h×nh ph¶i phong phó, sinh ®éng hÊp dÉn, kÕt hîp víi lêi nãi truyÒn c¶m sÏ cã søc thuyÕt phôc cao ®èi víi häc sinh, t¹o nªn ë c¸c em c¶m xóc thùc sù, néi dung bµi gi¶ng v× thÕ còng sinh ®éng, hÊp dÉn h¬n, häc sinh sÏ trë nªn yªu thÝch häc tËp m«n LÞch sö h¬n. Th«ng thêng, kªnh h×nh nãi chung vµ h×nh vÏ, tranh ¶nh nãi riªng ®îc tr×nh bµy víi t c¸ch lµ nguån cung cÊp th«ng tin, kiÕn thøc ®îc in kÌm theo c©u hái ®Ó häc sinh tù “lµm viÖc” víi s¸ch gi¸o khoa díi sù híng dÉn cña gi¸o viªn, nh»m rót ra nh÷ng kiÕn thøc LÞch sö nhÊt ®Þnh. §Ó sö dông tèt tr íc hÕt gi¸o viªn ph¶i x¸c ®Þnh râ ®îc néi dung LÞch sö ® îc ph¶n ¸nh qua tranh ¶nh .TiÕp theo gi¸o viªn ph¶i dù kiÕn vµ x¸c ®Þnh ph ¬ng ph¸p sÏ sö dông chóng trong tõng bµi cô thÓ. Ph ¬ng ph¸p sö dông trong d¹y häc lo¹i kªnh h×nh nµy lµ gi¸o viªn h íng dÉn häc sinh quan s¸t. §Çu tiªn lµ quan s¸t tæng thÓ råi míi quan s¸t chi tiÕt kÕt hîp víi miªu t¶, ph©n tÝch, ®µm tho¹i th«ng qua hÖ thèng c©u hái gîi më cña gi¸o viªn ®Ó häc sinh rót ra ® îc nh÷ng kÕt luËn. Khi t×m hiÓu néi dung kªnh h×nh qua c¸c c©u hái gîi më gi¸o viªn cã thÓ tæ chøc cho c¸c em lµm viÖc c¸ nh©n hoÆc theo nhãm hoÆc toµn líp. Mét sè ph¬ng ph¸p sö dông kªnh h×nh cô thÓ: Khai th¸c sö dông lîc ®å s¸ch gi¸o khoa: Lîc ®å trong s¸ch gi¸o khoa lµ ph¬ng tiÖn trùc quan rÊt quan träng trong d¹y häc lÞch sö. Nã kh«ng chØ gãp phÇn quan träng t¸i t¹o l¹i cho häc sinh nh÷ng h×nh ¶nh lÞch sö víi c¸c nÐt ®iÓn h×nh ®Æc tr ng nhÊt mµ cßn kh¾c phôc ®îc t×nh tr¹ng nhÇm lÉn hay hiÖn ®¹i hãa clÞch sö cña häc sinh. Trªn l îc ®å c¸c sù kiÖn lu«n ® îc thÓ hiÖn trong mét kh«ng gian thêi ®iÓm, ®Þa ®iÓm cïng mét sè yÕu tè ®Þa lý nhÊt ®Þnh. §èi víi häc sinh viÖc sö dông l îc ®å kh«ng chØ ®Ó ghi nhí, x¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c ®Þa ®iÓm lÞch sö mµ cßn ®Ó hiÓu râ néi dung cña lîc ®å. HiÓu ®îc lîc ®å kh«ng chØ lµ biÕt c¸c chó dÉn, c¸c kÝ hiÖu mµ cßn thÊy sau c¸c ®iÒu quy íc Êy, nh÷ng hiÖn tîng lÞch sö sinh ®éng. VÒ c¸ch sö dông l îc ®å gi¸o viªn cÇn lu ý: Tríc hÕt gi¸o viªn ph¶i giíi thiÖu cô thÓ tªn lîc ®å vµ gi¶i thÝch râ cho häc sinh c¸c kÝ hiÖu ghi trªn l îc ®å. Sau ®ã híng dÉn häc sinh quan s¸t, khai th¸c néi dung lÞch sö ®îc thÓ hiÖn trªn lîc ®å b»ng c¸ch yªu cÇu häc sinh ®äc s¸ch gi¸o khoa, quan s¸t l îc ®å vµ lªn b¶ng tr×nh bµy ng¾n gän néi dung lÞch sö mµ lîc ®å cã. Sau ®ã gi¸o viªn bæ sung vµ kÕt luËn hoÆc gi¸o viªn gîi ý häc sinh quan s¸t, khai th¸c l îc ®å b»ng nh÷ng c©u hái gîi më ®Ó häc sinh n¾m ® îc néi dung trªn lîc ®å. Cuèi cïng gi¸o viªn t êng thuËt mét c¸ch ng¾n gän ®Ó häc sinh hiÓu ®îc néi dung lÞch sö trªn l îc ®å. ( *) Khai th¸c néi dung l îc ®å (b¶n ®å ) : - Bíc 1: Häc sinh quan s¸t l îc ®å (chó ý quan s¸t c¶ néi dung, ranh giíi vµ c¸c kÝ hiÖu cña l îc ®å) - Bíc 2 : Gi¸o viªn ®Æt c©u hái nªu vÊn ®Ò vµ gîi ý häc sinh t×m hiÓu néi dung lîc ®å . - Bíc 3: Häc sinh tr×nh bµy kÕt qu¶ t×m hiÓu néi dung l îc ®å. - Bíc 4:Gi¸o viªn nhËn xÐt, bæ sung, hoµn chØnh néi dung l îc ®å (g¾n liÒn víi néi dung bµi häc ) Häc viªn:B¹ch §»ng Thñy 10 Mét vµi biÖn ph¸p sö dông kªnh h×nh trong S¸ch gi¸o khoa ®Ó d¹y häc LÞch sö ThÕ giíi Líp 9 THCS Khai th¸c sö dông tranh ¶nh h×nh vÏ: Tranh ¶nh h×nh vÏ trong s¸ch gi¸o khoa lµ mét phÇn cña ®å dïng trùc quan trong qu¸ tr×nh d¹y häc. Nã cã ý nghÜa hÕt søc to lín, kh«ng chØ lµ ph ¬ng tiÖn trùc quan cã gi¸ trÞ gióp bµi häc trë nªn sinh ®éng, hÊp dÉn h¬n, g©y høng thó häc tËp h¬n cho häc sinh, mµ cßn lµ nguån cung cÊp kiÕn thøc quan träng cã t¸c dông gi¸o dôc t tëng, t×nh c¶m, t duy cho häc sinh. HiÖn nay häc sinh ®a sè c¸c em thÝch xem tranh, ¶nh lÞch sö, nhng l¹i Ýt biÕt c¸ch khai th¸c, sö dông chóng ®Ó phôc vô viÖc häc tËp. V× vËy nhiÖm vô cña gi¸o viªn ph¶i híng dÉn häc sinh c¸ch khai th¸c, sö dông. Khi h íng dÉn häc sinh khai th¸c sö dông, gi¸o viªn cÇn gióp häc sinh kh«ng chØ biÕt miªu t¶ bÒ ngoµi cña tranh ¶nh h×nh vÏ mµ quan träng h¬n lµ ph¶i biÕt khai th¸c néi dung lÞch sö chøa ®ùng bªn trong tranh, ¶nh, h×nh vÏ. Th êng th× gi¸o viªn giíi thhiÖu tªn tranh, ¶nh, h×nh vÏ ®Ó tr¶ lêi c©u hái gîi ý cña gi¸o viªn (*) Khai th¸c néi dung tranh, ¶nh, h×nh vÏ - Bíc 1: Häc sinh quan s¸t tranh ¶nh ®Ó x¸c ®Þnh mét c¸ch kh¸i qu¸t néi dung tranh ¶nh cÇn khai th¸c. - Bíc 2: Gi¸o viªn nªu c©u hái, nªu vÊn ®Ò , tæ chøc h íng dÉn häc sinh t×m hiÓu néi dung tranh ¶nh . - Bíc 3: Häc sinh tr×nh bµy kÕt qu¶ t×m hiÓu néi dung tranh ¶nh. -Bíc 4: Gi¸o viªn nhËn xÐt, bæ sung, hoµn thiÖn néi dung khai th¸c tranh ¶nh, cung cÊp kiÕn thøc cho häc sinh . C¸c bíc khai th¸c néi dung kªnh h×nh trong SGK trªn ®©y, ®îc xem lµ quy tr×nh b¾t buéc mµ tÊt c¶ chóng ta ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc, viÖc cßn l¹i ®Ó tr¶ lêi ® îc c©u hái: Lµm thÕ nµo ®Ó hÖ thèng kªnh h×nh trong SGK thÓ hiÖn ® îc tèi ®a gi¸ trÞ cña nã? T«i xin ®i vµo hai vÊn ®Ò c¬ b¶n : 1. Khai th¸c kªnh h×nh vµo lóc nµo ? 2. Khai th¸c kªnh h×nh nh thÕ nµo ? Néi dung cô thÓ Víi ph¬ng ph¸p d¹y - häc míi, lÊy häc sinh lµm trung t©m, díi sù híng dÉn vµ tæ chøc cu¶ thÇy  trß tÝch cùc, chñ ®éng, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o chiÕm lÜnh tri thøc . Mét trong nh÷ng yªu cÇu cña triÕt häc lµ mäi ®èi t îng häc sinh trong líp ®Òu ®îc lµm viÖc, ®Òu ®îc suy nghÜ, ®Òu cã c¬ héi ®Ó tr×nh bµy suy nghÜ cña m×nh ….§Ó lµm trän vÑn ® îc ®iÒu n»y, trong mét quü thêi gian cã h¹n hoµn toµn kh«ng dÔ! ViÖc khai th¸c néi dung c¬ b¶n cña hÖ thèng kªnh ch÷ ®· mÊt rÊt nhiÒu thêi gian, bªn c¹nh ®ã, gi¸o viªn ph¶i tæ chøc, h íng dÉn häc sinh khai th¸c kªnh h×nh nh thÕ nµo cho tèt vÒ kiÕn thøc l¹i ph¶i tiÕt kiÖm Häc viªn:B¹ch §»ng Thñy 11 Mét vµi biÖn ph¸p sö dông kªnh h×nh trong S¸ch gi¸o khoa ®Ó d¹y häc LÞch sö ThÕ giíi Líp 9 THCS ®îc thêi gian, ®Ó bµi häc hoµn thiÖn lµ mét trong nh÷ng mèi quan t©m lín cña gi¸o viªn ! . (*) Trong mét bµi cô thÓ, kªnh h×nh n»m ë môc nµo? Nªn khai th¸c kªnh h×nh Êy ë phÇn ®Çu môc, gi÷a môc hay cuèi môc?…(lµm sao cho hîp lÝ ®Ó ®¶m b¶o tèt nhÊt vÒ ph¬ng ph¸p - ph¬ng ph¸p míi) . (*) Khai th¸c nh thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o vÒ kiÕn thøc (®Ó kªnh h×nh: chÝnh lµ c«ng cô, lµ ph¬ng tiÖn cung cÊp kiÕn thøc vµ chÝnh nã lµ nguån kiÕn thøc ) - kiÕn thøc khai th¸c ph¶i : võa ®óng , võa ®ñ , võa s©u l¹i võa hay ( võa ph¶i ®¶m b¶o vÒ thêi gian ) lµ ®iÒu rÊt khã … I.Khai th¸c kªnh h×nh vµo thêi ®iÓm nµo ? ViÖc khai th¸c kªnh h×nh, gÇn nh song hµnh víi kªnh ch÷ khai th¸c kªnh h×nh cã thÓ ®i tr íc më ®êng, cã thÓ ®i sau kªnh ch÷ ®Ó hoµn thiÖn néi dung kiÕn thøc vµ kªnh h×nh ® îc khai th¸c khi kªnh ch÷ ®Ò cËp tíi . T«i xin ®a ra c¸c ph¬ng ¸n, ë c¸c kªnh h×nh trong phÇn LÞch sö ThÕ giíi Líp 9 THCS. 1. C¸c kªnh h×nh ®îc khai th¸c vµo ®Çu môc cña bµi (tõ khai th¸c kªnh h×nh, sÏ ®Þnh h íng kiÕn thøc cho häc sinh khi khai th¸c kªnh ch÷ ): H×nh2(Bµi1); H×nh3 (Bµi 2) ; H×nh5 (Bi 4) ; H×nh 9 (Bµi5) ; H×nh10, h×nh11 (Bµi 5) ; H×nh H×nh H×nh H×nh H×nh 12 (Bµi 6) ; 14 (Bµi 7) ; 17 (Bµi 9) ; 21 (Bµi 10) ; 22, h×nh23 (Bµi 11) . 2. C¸c kªnh h×nh khai th¸c vµo cuèi môc (®Ó hoµn thiÖn néi dung ) : H×nh 4 (bµi 2 ) ; h×nh 6 (bµi 4 ) . 3. Khai th¸c kªnh h×nh khi kªnh ch÷ ®Ò cËp tíi ( kªnh h×nh cô thÓ ho¸ néi dung kªnh ch÷ ) : H×nh 1 ( Bµi 1) ; H×nh 18, h×nh 19, h×nh20 H×nh 7, h×nh 8 (Bµi 4) ; (Bµi 9); H×nh 13 ( Bµi 6 ) ; H×nh 24 h×nh 25 , h×nh 26 H×nh 15 (Bµi7); (Bµi 12), H×nh16(Bµi8) Trªn ®©y, lµ nh÷ng ph¬ng ¸n, b¶n th©n ®· thÓ nghiÖm qua mét n¨m thùc hiÖn ph¬ng ph¸p d¹y häc míi, ë ch ¬ng tr×nh lÞch sö líp 9. Sù s¾p xÕp vµ bè trÝ n»y kh«ng ph¶i lµ mét quy ®Þnh b¾t buéc, mµ nã hoµn toµn phô thuéc vµo sù chñ ®éng vÒ kiÕn thøc, kh¶ n¨ng linh ho¹t, s¸ng t¹o cña mçi gi¸o viªn . Tuy nhiªn, dï khai th¸c kªnh h×nh ë thêi ®iÓm nµo ch¨ng n÷a, th× ®iÒu quan träng nhÊt vÉn lµ: Khai th¸c theo h íng thÓ hiÖn ph¬ng ph¸p míi - NghÜa lµ: Gi¸o viªn ph¶i h íng dÉn häc Häc viªn:B¹ch §»ng Thñy 12 Mét vµi biÖn ph¸p sö dông kªnh h×nh trong S¸ch gi¸o khoa ®Ó d¹y häc LÞch sö ThÕ giíi Líp 9 THCS sinh ®Þnh híng ®îc kiÕn thøc, tËp trung sù suy nghÜ cña c¸c em vµo träng t©m cña vÊn ®Ò . Chóng ta sÏ ®i vµo c¸c vÝ dô cô thÓ : 1) C¸c kªnh h×nh ® îc khai th¸c vµo ®Çu môc bµi (*) VÝ dô 1 : H×nh 2 (lîc ®å c¸c níc d©n chñ nh©n d©n §«ng ¢u ) - Bµi 1:II .§«ng ¢u . H×nh 2 - N»m ë môc 1 : Sù ra ®êi cña c¸c n íc d©n chñ nh©n d©n §«ng ¢u . Häc viªn:B¹ch §»ng Thñy 13 Mét vµi biÖn ph¸p sö dông kªnh h×nh trong S¸ch gi¸o khoa ®Ó d¹y häc LÞch sö ThÕ giíi Líp 9 THCS * NÕu c¨n cø theo néi dung kªnh ch÷ ( nÆng vÒ ph¬ng ph¸p cò ): + Bíc1: Chóng ta sÏ khai th¸c hoµn c¶nh ra ®êi cña c¸c n íc d©n chñ nh©n d©n §«ng ¢u . + Bíc 2 : Qu¸ tr×nh thµnh lËp c¸c n íc DCND §«ng ¢u . + Bíc 3: Míi khai th¸c kªnh h×nh .( h×nh 2) . Nh nh vËy , kªnh h×nh ( h×nh 2) lóc nµy xuÊt hÞªn chØ cã gi¸ trÞ minh ho¹ cho néi dung kªnh ch÷ (häc sinh x¸c ®Þnh tªn vµ vÞ trÝ c¸c níc DCND §«ng ¢u trªn lîc ®å Ch©u ¢u) . *Khai th¸c kªnh h×nh (h×nh 2) theo ph ¬ng ph¸p d¹y - häc míi ( chóng ta sÏ ®a viÖc khai th¸c kªnh h×nh lªn ®Çu môc ). Sau khi viÕt môc bµi (II, 1) gi¸o viªn h íng dÉn häc sinh khai th¸c kªnh h×nh : + Bíc 1: Gi¸o viªn cho häc sinh quan s¸t h×nh 2 vµ ® a ra c©u hái ®Þnh híng? C¸c níc DCND §«ng ¢u gåm mÊy n íc , ®ã lµ nh÷ng níc nµo? ( chó ý phÇn chó thÝch cña l îc ®å ). + Bíc 2: Häc sinh tr¶ lêi: Tªn cña t¸m n íc DCND §«ng ¢u . + Bíc 3:  Tõ h×nh 2 (SGK) -> Gi¸o viªn cho häc sinh quan s¸t vÞ trÝ t¸m níc trªn b¶n ®å Ch©u ¢u -> Gi¸o viªn h íng dÉn ®Ó häc sinh nhËn biÕt: §a sè c¸c níc n»m ë phÝa §«ng Ch©u ¢u (vÞ trÝ ®Þa lÝ), nh ng cã níc n»m ë phÝa T©y Ch©u ¢u ( céng hoµ d©n chñ §øc).  Nh vËy, kh¸i niÖm : "C¸c n íc §«ng ¢u" trong lÞch sö lµ c¸c níc ë Ch©u ¢u ®i theo con ® êng XHCN chø kh«ng ®¬n thuÇn vÒ mÆt vÞ trÝ ®Þa lÝ (kh¸i niÖm nµy nÆng nÒ vÒ xu h íng chÝnh trÞ h¬n lµ vÒ vÞ trÝ ®Þa lÝ, ®Ó ph©n biÖt víi c¸c n íc T©y ¢u ®i theo con ® êng TBCN).  Tõ khai th¸c h×nh 2: C¸c em ®· n¾m ® îc cã mÊy níc §«ng ¢u? Tªn c¸c níc ? VÞ trÝ ®Þa li ? T¹i sao gäi lµ c¸c n íc §«ng ¢u ? + Bíc 4 Gi¸o viªn tæ chøc häc sinh ho¹t ®éng nhãm ®Ó khai th¸c néi dung kªnh ch÷ : Gi¸o viªn cã thÓ chia líp thµnh 6 nhãm ®Ó hoµn thµnh hai c©u hái ( cø 3 nhãm lµm mét c©u hái ): (1) C¸c níc DCND §«ng ¢u ra ®êi trong hoµn c¶nh nµo? (2) C¸c níc DCND §«ng ¢u ®· hoµn thµnh C¸ch m¹ng DCND nh thÕ nµo ?  Mçi c©u hái : Mét nhãm tr¶ lêi, hai nhãm cßn l¹i sÏ nhËn xÐt, bæ sung. + Bíc 5:Gi¸o viªn treo b¶ng phô ( ®· chuËn kiÕn thøc) ®Ó gi¶ng vµ ph©n tÝch …(lµm râ ®¼c ®iÖm chung , hoµn c¶nh ra ®êi cña c¸c níc §«ng ¢u - KÕt hîp tr×nh bµy ë trªn b¶n ®å Ch©u ¢u ;còng trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch : Gi¸o viªn mét lÇn n÷a gióp c¸c em n¾m ch¾c kh¸i niÖm "C¸ch m¹ng DCND" vµ kh¼ng ®Þnh ® îc b¶n chÊt tèt ®Ñp cña "Nhµ níc DCND" ( cña d©n, do d©n vµ v× d©n ).  LÞch sö c¸c níc §«ng ¢u ®· lËt sang trang míi . Häc viªn:B¹ch §»ng Thñy 14 Mét vµi biÖn ph¸p sö dông kªnh h×nh trong S¸ch gi¸o khoa ®Ó d¹y häc LÞch sö ThÕ giíi Líp 9 THCS (*) VÝ dô 2 : H×nh 3 (cuéc biÓu t×nh ®ßi li khai vµ ®éc lËp cña LÝt -Va )Bµi 2: Sù khñng ho¶ng vµ tan r· cña Liªn bang X« ViÕt . * NÕu c¨n cø theo néi dung kªnh ch÷ : + Bíc 1: Ta t×m hiÓu bèi c¶nh Liªn X« ®Çu nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kØ XX. + Bíc 2: C«ng cuéc c¶i tæ cña M.Goãc -Ba Chèp . + Bíc 3: KÕt côc c«ng cuéc c¶i tæ …  Lóc n»y, Kªnh ch÷ míi ®Ò cËp tíi sù thµnh lËp "Céng ®ång c¸c quèc gia ®éc lËp '' (SNG 21/12 1991) - NÕu lóc n»y míi khai th¸c néi dung kªnh h×nh (h×nh 3)_ th× gi¸ trÞ kªnh h×nh chØ dõng l ¹i ë sù minh ho¹ cho néi dung kªnh ch÷ lµ chñ yÕu ( gi¸ trÞ cung cÊp kiÕn thøc sÏ mê ®i ). * Khai th¸c "H×nh 3" theo ph ¬ng ph¸p d¹y - häc míi : * Ph¬ng ph¸p sö dông: Häc viªn:B¹ch §»ng Thñy 15 Mét vµi biÖn ph¸p sö dông kªnh h×nh trong S¸ch gi¸o khoa ®Ó d¹y häc LÞch sö ThÕ giíi Líp 9 THCS §©y lµ bøc ¶nh chôp vÒ mét cuéc biÓu t×nh ®ßi ®éc lËp cña nh©n d©n LÝt va muèn t¸ch ra khái Liªn bang X« ViÕt n¨m 1991. Gi¸o viªn sö dông bøc ¶nh nµy ®Ó d¹y môc: I - Sù khñng ho¶ng vµ tan r· cña Liªn bang X« ViÕt (tõ nöa sau nh÷ng n¨m 70 ®Õn nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kyXX). Ho¹t ®éng 1: Gi¸o viªn cho häc sinh quan s¸t bøc ¶nh vµ ®Æt mét sè c©u hái gîi më: - Nh÷ng ngêi d©n LÝt va trong bøc ¶nh ®ang lµm g× ? - NÐt mÆt cña hä nh thÕ nµo ? - Bøc ¶nh cho ta biÕt th«ng tin g× vÒ ®¸t n íc Liªn X« trong nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kû XX. - T¹i sao l¹i cã cuéc biÓu t×nh nµy ? Ho¹t ®éng 2: Gi¸o viªn tæ chøc cho c¸c em t×m hiÓu bøc ¶nh vµ tr¶ lêi nh÷ng c©u hái trªn b»ng hiÓu biÕt cña c¸c em . Ho¹t ®éng 3: Gi¸o viªn tËp trung sù chó ý cña c¸c em vµo bøc ¶nh, gi¸o viªn tiÕn hµnh miªu t¶. Bøc ¶nh chôp ®oµn ng êi tham gia cuéc biÓu t×nh cña ng êi d©n LÝt-va, cã c¶ ng êi lín, trÎ em, ®µn «ng, ®µn bµ. Hä mang theo biÓu ng÷, cê vµ b¶n ®å, hä ®ßi t¸ch khái Liªn X« ®Ó trë thµnh mét n íc ®éc lËp. ¦íc muèn ®ßi ®éc lËp cña hä ®îc thÓ hiÖn trong bøc tranh mµ hä mang theo khi ®i biÓu t×nh. Côm tõ viÕt t¾t "CCCP " nghÜa lµ Liªn X«, h×nh chiÕc kÐo c¾t ®«i lµm hai phÇn : mét phÇn cã ch÷ "CCCP" BiÓu thÞ cho viÖc t¸ch khái Liªn bang X« ViÕt ®Ó thµnh lËp mét nhµ n íc riªng. §ã lµ LÝt-va. Bøc ¶nh còng diÔn t¶ l¹i kh«ng khÝ tham gia biÓu t×nh cña ngêi LÝt-va ®ßi ®éc lËp trong bèi c¶nh chung lóc bÊy giê cña Liªn X«, gãp phÇn thóc ®Èy nhanh chãng sù tan r· cña ®Êt n íc gÇn 70 n¨m tån t¹i cña Liªn bang céng hoµ XHCN X« ViÕt. Ngµy 11/3/1990 LÝt va tuyªn bè ®éc lËp. Quèc héi LÝt va võa ® îc bÇu ®· quyÕt ®Þnh t¹m thêi ¸p dông HiÒn ph¸p 1938. Vitautat Lanxb¬git, ng êi ®øng ®Çu phong trµo MÆt tr©n Nh©n d©n Saiudit ® îc bÇu lµm Chñ tÞch Quèc héi. LÝt va lµ níc ®Çu tiªn trong sè 15 n íc céng hßa tuyªn bè thµnh lËp. Tuy nhiªn, kú häp bÊt th êng cña §¹i héi ®¹i biÓu nh©n d©n Liªn X« ngµy 15 - 3 - 1990 ®· ra tuyªn bè kh«ng c«ng nhËn Tuyªn ng«n cña Quèc héi LÝt va . Ho¹t ®éng 4: Gi¸o viªn kÕt luËn: Bøc ¶nh ®· ph¶n ¸nh ® îc phÇn nµo sù khñng ho¶ng chÕ ®é x· héi ë Liªn X« vµ sù tan r· cña Liªn bang céng hßa XHCN X« ViÕt.  VËy, qu¸ tr×nh khñng ho¶ng vµ tan r· cña Liªn Bang céng hoµ XHCN X« ViÕt ,diÔn ra nh thÕ nµo ? chóng ta sÏ t×m hiÓu cô thÓ…….. + Víi khai th¸c h×nh 3 ngay tõ ®Çu môc, sÏ t¹o nªn sù chó ý ®Æc biÖt , tß mß , ham muèn t×m hiÓu, kh¸m ph¸ : T¹i sao Liªn X« - NiÒm tù hµo, thµnh tr× cña C¸ch m¹ng thÕ giíi l¹i cã thÓ khñng ho¶ng vµ tan r· ?…  Nh thÕ, viÖc khai th¸c "h×nh 3" sÏ cã gi¸ trÞ ®i tr íc më ®êng : Cung cÊp kiÕn thøc, ®Þnh h íng kiÕn thøc , t¹o Ên t îng m¹nh , t¹o nªn t×nh huèng cã vÊn ®Ò, lµm cho c¸c em tËp trung suy nghÜ ®Ó t×m tßi, kh¸m ph¸ … Häc viªn:B¹ch §»ng Thñy 16 Mét vµi biÖn ph¸p sö dông kªnh h×nh trong S¸ch gi¸o khoa ®Ó d¹y häc LÞch sö ThÕ giíi Líp 9 THCS 2) C¸c kªnh h×nh ® îc khai th¸c vµo cuèi môc : (*) VÝ dô 1 : NÕu h×nh 3 ® îc khai th¸c vµo ®Çu môc I th× h×nh 4 ® îc khai th¸c vµo cuèi môc I (bµi 2) : Khai th¸c néi dung h×nh 4 cã gi¸ trÞ hoµn thiÖn néi dung kiÕn thøc môc(I) Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh n¾m ®îc : L·nh thæ réng lín chiÕm 1/6 S thÕ giíi mang tªn CCCP kh«ng cßn n÷a, thay vµo ®ã lµ : Lîc ®å cña níc SNG…. §©y lµ sù kiÖn nhøc nhèi, lµm ®au lßng loµi ng êi tiÕn bé , lµ nçi xãt xa ®au ®ín víi tÊt c¶ nh÷ng ai ®· tõng yªu tæ quèc X« ViÕt … (*) VÝ dô 2 : Häc viªn:B¹ch §»ng Thñy 17 Mét vµi biÖn ph¸p sö dông kªnh h×nh trong S¸ch gi¸o khoa ®Ó d¹y häc LÞch sö ThÕ giíi Líp 9 THCS - H×nh 6. Lîc ®å níc cénh hoµ nh©n d©n Trung Hoa sau ngµy thµnh lËp (bµi 4, II. Trung Quèc) (MÆc dÇu h×nh 6 n»m ë trang 17 phÇn (2) , nh ng chÝnh nã lµ néi dung kiÕn thøc cña h×nh (1)- Sù ra ®êi n íc céng hoµ nh©n d©n Trung Hoa ) - Khai th¸c h×nh 6 : chØ nªn khai th¸c vµo cuèi môc (1). + Khi gi¸o viªn vµ häc sinh ph©n tÝch ý nghÜa cña sù ra ®êi n íc céng hoµ nh©n d©n Trung Hoa :…  Tíi néi dung : Níc céng hoµ nh©n d©n Trung Hoa ra ®êi , ®· nèi liÒn hÖ thèng XHCN tõ Ch©u ¢u sang Ch©u ¸ - tríc tiªn, gi¸o viªn cô thÓ ho¸ th«ng tin "nèi liÒn hÖ thèng XHCN tõ Ch©u ¢u sang Ch©u ¸ b»ng b¶n ®å thÕ giíi.  Tõ trùc quan b¶n ®å thÕ giíi, c¸c em sÏ khai th¸c cô thÓ h¬n vµo H6 (SGK): díi sù híng dÉn cña gi¸o viªn, häc sinh sÏ n¾m ®îc nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n nhÊt: ®©y lµ mét ®Êt n íc réng lín víi tæng diÖn tÝch lµ 9.596.960 km 2 - lµ níc réng thø 3 thÕ giíi sau Nga vµ Ca-na-®a, biªn giíi gi¸p 12 quèc gia, thñ ®« B¾c Kinh, sè d©n ®«ng nhÊt thÕ giíi -1,3 tØ ng êi,( chiÕm 1/5 tæng d©n sè thÕ giíi). Sù ra ®êi cña níc CHND Trung Hoa kh«ng chØ më ra b íc ngoÆt vÜ ®¹i trong sù ph¸t triÓn cña lÞch sö ®Êt n íc Trung Quèc mµ nã cßn Häc viªn:B¹ch §»ng Thñy 18 Mét vµi biÖn ph¸p sö dông kªnh h×nh trong S¸ch gi¸o khoa ®Ó d¹y häc LÞch sö ThÕ giíi Líp 9 THCS cã gi¸ trÞ ®Æc biÖt to lín ®èi víi phong trµo C¸ch m¹ng thÕ giíi, t¨ng cêng søc m¹nh cña hÖ thèng XHCN, cæ vò m¹nh mÏ phong trµo gi¶i phãng d©n téc trªn toµn thÕ giíi . . . => Khai th¸c H6 (SGK): sÏ cã gi¸ trÞ kÕt l¹i kiÕn thøc phÇn (1) kh¼ng ®Þnh ®îc gi¸ trÞ v« gi¸ cña sù nghiÖp C¸ch m¹ng l©u dµi, gian khæ cña nh©n d©n Trung Quèc, më ra giai ®o¹n ph¸t triÓn míi trong phong trµo C¸ch m¹ng thÕ giíi (trong ®ã cã ViÖt Nam). 3. C¸c kªnh h×nh ® îc khai th¸c khi kªnh ch÷ giíi thiÖu: ViÖc x¸c ®Þnh thêi ®iÓm khai th¸c kªnh h×nh lo¹i thø 3 nµy nh×n chung dÔ h¬n vµ phæ biÕn h¬n. Kªnh h×nh ®îc khai th¸c khi kªnh ch÷ giíi thiÖu, cã gi¸ trÞ cô thÓ ho¸ néi dung kªnh ch÷, lµm cho kiÕn thøc sinh ®éng , hÊp dÉn. (*)VÝ dô 1 : H×nh 13: Nen-x¬n Man-®ª-la. Häc viªn:B¹ch §»ng Thñy 19 Mét vµi biÖn ph¸p sö dông kªnh h×nh trong S¸ch gi¸o khoa ®Ó d¹y häc LÞch sö ThÕ giíi Líp 9 THCS * Ph¬ng ph¸p sö dông. §©y lµ bøc ¶nh chôp «ng Nen - x¬n Man - ®ª - la, Tæng thèng ngêi da ®en ®Çu tiªn trong lÞch sö Céng hßa Nam Phi. Bøc ¶nh nµy ®îc sö dông d¹y môc: II - Céng hßa Nam Phi. Ho¹t ®éng 1: Gi¸o viªn cho häc sinh quan s¸t bøc ¶nh ®Ó thÊy ®îc g¬ng mÆt Nen - x¬n Man - ®ª - la, mét ng êi ®Êu tranh kh«ng mÖt mái ®Ó chèng l¹i chÕ ®é ph©n biÖt chñng téc A-p¸cthai ë Nam Phi. Ho¹t ®éng 2: Gi¸o viªn tæ chøc cho c¸c em t×m hiÓu bøc ¶nh vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau b»ng hiÓu biÕt cña m×nh. - Nh×n vµo bøc ¶nh, em thÊy Nen-x¬n Man-®ª-la lµ ng êi nh thÕ nµo ? - C¸c em biÕt g× vÒ Nen-x¬n Man-®ª-la? Ho¹t ®éng 3: Sau khi häc sinh tr¶ lêi nh÷ng néi dung trªn, gi¸o viªn tËp trung sù chó ý vµo h×nh ¶nh vµ m« t¶. Nen-x¬n Man-®ª-la lµ nhµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ ë Nam Phi. ¤ng sinh n¨m 1918 ë T¬-ran-xc©y - Khu tù trÞ dµnh riªng cho ng êi Phi (mét tæ chøc chÝnh trÞ ® îc thµnh lËp 8/1/1912, viÕt t¾t lµ ANC), sau ®ã «ng gi÷ chøc Tæng th ký ANC. Môc tiªu chñ yÕu cña ®¹i héi lµ ®Êu tranh ®ßi thñ tiªu chÕ ®é ph©n biÖt chñng téc A-p¸c-thai, x©y dùng mét x· héi d©n chñ vµ b×nh ®¼ng. D íi sù l·nh cña ANC, phong trµo ®Êu tranh chèng chÕ ®é ph©n biÖt chñng téc ë Nam Phi diÔn ra ngµy cµng m¹nh mÏ, v× vËy nhµ cÇm quyÒn Prª-t«-ri-a ®· b¾t giam Nen-x¬n Man-®ª-la vµ kÕt ¸n «ng tï chung th©n. Sau h¬n 27 n¨m bÞ giam gi÷, tr íc ¸p lùc ®Êu tranh cña nh©n d©n tiÕn bé trong vµ ngoµi níc, ngµy 11/2/1990 chÝnh quyÒn Nam Phi buéc ph¶i tr¶ tù do cho «ng. Sau khi ra tï, «ng ® îc tæ chøc ANC bÇu lµm Phã chñ tÞch vµ ngµy 7/5/1991 Héi nghÞ toµn quèc ANC ®· nhÊt trÝ bÇu Nen-x¬n Man-®ª-la lµm Chñ tÞch. Sau cuéc bÇu cö toµn quèc ®a s¾c téc n¨m 1994, ngµy 10/5/1994 Chñ tÞch ANC Nen-x¬n Man-®ª-la tuyªn bè nhËn chøc Tæng thèng níc Céng hßa Nam Phi, trë thµnh Tæng thèng da ®en ®Çu tiªn trong lÞch sö ®Êu tranh chèng chÕ ®é ph©n biÖt chñng téc A-p¸c-thai ë Nam Phi, Nen-x¬n Man-®ª-la lµ ng êi ®Êu tranh kh«ng mÖt mái, gãp phần v à o th ắng lợi của cuộc đấu tranh n à y. Với những cống hiến của «ng v à o s ự nghiệp giải phãng con người khỏi sự k× thị, ph©n biệt chủng tộc Nen-x¬n Man-®ª-la đ· được nhận giải thưởng thế giới "N« ben" về "Hòa bình" (1993) (*) VÝ dô 2 : - H×nh 15: ch©n dung Phi®en C¸txt¬r«. (Bµi 7: II. Cuba - Hßn ®¶o anh hïng) Häc viªn:B¹ch §»ng Thñy 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng