Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Sách - Truyện đọc Truyện dài Số đỏ - vũ trọng phụng...

Tài liệu Số đỏ - vũ trọng phụng

.PDF
163
1108
61

Mô tả:

SÖË ÀOÃ 3 CHÛÚNG 18 ..................................................................................................................... 138 MÖÅT VUÅ ÊM MÛU - XUÊN TOÁC ÀOÃ DOÂ XEÁT SÚÃ LIÏM PHOÁNG - LÚÂI HÛÁA CUÃA ÀÖËC TÚÂ ................................................................................................................................ 138 CHÛÚNG 19 ..................................................................................................................... 146 NGÛÅ GIAÁ BÙÆC TUÊÌN VAÂ ÀÖNG TUÊÌN - CAÁI TÖÅI TUNG HÖ VAÅN TUÏË - THUÖËC CHÛÄA LÙÈNG LÚ.......................................................................................................... 146 CHÛÚNG KÏËT.................................................................................................................. 155 XUÊN TOÁC ÀOÃ CÛÁU QUÖËC - XUÊN TOÁC ÀOÃ VÔ NHÊN - NÖÎI BUÖÌN CUÃA ÖNG BÖË VÚÅ KHÖNG BÕ ÀÊËM .......................................................................................................... 155 http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 4 CHÛÚNG 1 SÖË ÀAÂO HOA CUÃA XUÊN TOÁC ÀOÃ - MINH+VÙN=VÙN MINH- LOÂNG THÛÚNG NGÛÚÂI CUÃA BAÂ PHOÁ ÀOAN Luác êëy vaâo àöå 3 giúâ chiïìu, möåt ngaây thûá nùm. Trong khu sên quêìn maâ bïn ngoaâi laâ nhûäng haâng ruöëi kñn mñt, chó coá möåt sên hûäu laâ àûúåc hai ngûúâi Phaáp duâng àïën. Hai àûáa treã nhoã tuöíi uïí oaãi ài nhùåt nhûäng quaã boáng àïí neán cho hai ngûúâi Têy. Möì höi ûúát àêìm aáo, hai ngûúâi naây cuäng chúi uïí oaãi nhû nhûäng nhaâ thïí thao bêët àùæc dô khaác. - xanh ca!1 - xanh xñt!2 Nhûäng cêu hö nhû vêåy chen lêîn nhûäng tiïëng böìm böåp cuãa nhûäng quaã ban bõ àaánh ài, nhû giûä nhõp cho khuác êm nhaåc cuãa mêëy vaån con ve sêìu. Ngoaâi àûúâng úã vïå heâ, möåt ngûúâi baán nûúác chanh, ngöìi chöìm chöîm trïn caâng xe, àûúng noái chuyïån vúái möåt ngûúâi baån àöìng nghiïåp. - Quaái, thûá nùm gò maâ vùæng thïë! - Chöëc nûäa hoå múái laåi chûá? Bêy giúâ múái hún ba giúâ. Tûâ höm nay trúã ài, hoå têåp gêëp, chùæc ngaây naâo cuäng phaãi luyïån chûá chaã cûá thûá nùm thûá baãy hay chuã nhêåt... - Thïë aâ? Sao biïët? - Mï ài! Ba böën thaáng nûäa, àûác vua ra àêy, laåi coân gò! Chuyïën naây seä coá cuáp oai ghï... Caác anh caác chõ goåi laâ têåp mûãa mêåt. 1 Nùm àïìu 2 Nùm-saáu http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 5 Trïn heâ, dûúái boáng cêy gaåo, möåt öng thêìy söë àaä coá tuöíi ngöìi bònh tônh nhòn caái chaáp, nghiïn mûåc, miïëng son, öëng buát, vúái mêëy laá söë tûã vi mêîu, thónh thoaãng laåi ngaáp möåt caái nhû möåt nhaâ triïët hoåc chên chñnh. Caách àêëy mûúâi bûúác, Xuên Toác Àoã ngöìi tri kyã vúái möåt chõ haâng mña. Thûúng maåi? Khöng! ÊËy laâ möåt cuöåc tònh duyïn, vúái, hún nûäa - theo löëi goåi cuãa nhûäng öng laâm baáo - möåt cuöåc tònh duyïn cuãa Bònh dên (chûä B hoa). Laâ vò Xuên Toác Àoã cûá sêën söí àûa tay toan cûúáp giêåt aái tònh... - ... Cûá úäm úâ maäi! - Xin möåt tõ! Xin möåt tõ tó tò ti thöi! - Khó lùæm nûäa! - Lùèng lú thò cuäng chùèng moân... - Thêåt àêëy. Chñnh chuyïn cuäng chùèng sún son àïí thúâ! Nhûng naây! Duyïn kia ai àúåi maâ chúâ? Tònh kia ai tûúãng maâ tú tûúãng tònh? Haâng àaä ïë boã meå ra thïë naây naây, mua chùèng mua giuáp laåi chó àûúåc caái böå ïëm... Xuên Toác àoã àûáng phùng lïn, anh huâng maâ noái döîi: - Àêy khöng cêìn! Chõ haâng mña lûúâm daâi möåt caái, cong cúán: - Khöng cêìn thò cuát vaâo trong êëy coá àûúåc khöng? Xuên Toác Àoã laåi cûúâi hñ hñ nhû ngûåa röìi ngöìi xuöëng... - Noái àuâa àêëy, chûá àêy maâ laåi chaã cêìn àêëy thò àêëy cêìn àïëch gò àêy? Thöi ài, laâm böå vûâa vûâa chûá... Baán möåt xu naâo. - ÛÂ! ÛÁ! Àûa tiïìn ngay ra àêy xem! Ruát úã tuái quêìn sau möåt caái muâ soa, cúãi möåt nuát buöåc nhû möåt caái tai lúån, Xuên Toác Àoã àêåp àöìng haâo vaán xuöëng thïìm gaåch xi mùng àaánh keng möåt caái rêët oanh liïåt. Trong khi chõ haâng mña cêìm möåt têëm àïí roác voã thò Xuên laãi nhaãi tûå cöí àöång cho mònh: - Nùm haâo coân hai àêëy! Töëi höm qua mêët ba haâo. Thïët baån cêín thêån... Hai haâo veá ài tuêìn trong Hyá viïån röìi laåi baát phúã taái nùm. Chúi thïë múái chaánh chûá? Cöng tûã böåt thò cuäng chuáa àïën thïë laâ cuâng... ÊËy ùn tiïu röång nhû thïë múái chïët! Àêy baão àêëy vïì àêy phaãi lo thò khoãi ùn chúi, thò àêëy maäi chaã nghe! http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 6 Chõ haâng mña laâm thinh, Xuên nhöìm nhoaâm nhai mña, lêëy baä neám vaâo möåt caái cöåt àeân. Sau cuâng, hùæn chuâi tay vaâo quêìn, àûáng lïn vûún vai... Chõ haâng mña àûa traã haâo chñn tiïìn thûâa thò hùæn khoanh hai tay sau lûng khöng nhêån. - Boã höå vaâo tuái quêìn... Thoåc tay vaâo! Bûåc mònh, chõ haâng àïí tiïìn dûúái àêët thò hùæn cuái xuöëng nhùåt lêëy vêåy. - Chaã nûúái meå gò caã! Than öi caái caãnh àïm thu tõch mõch caâng laâm nhû gúåi khaách àa sêìu! Vûâa haát mêëy cêu caãi lûúng Nam Kyâ, hùæn vûâa àoãng àaãnh tiïën àïën chöî öng thêìy söë. Hùæn àûáng nhòn öng giaâ höìi lêu nhû möåt anh dên quï lêìn àêìu àûáng trûúác caái chuöìng khó cuãa baâ Beá Tyá, röìi noái lúán: - Xem möåt queã àêy! Öng cuå tónh cún nguã gêåt tûác khùæc, löi ngay caái buát löng gaâi úã tai xuöëng nhanh nheån chùèng keám nhûäng thêìy caãnh saát luác biïn phaåt. - Hai haâo! Hai haâo möåt laá, coá bùçng loâng thò.... - Möåt haâo àêëy! Boái reã coân hún ngöìi khöng. - ÛÂ, thò àùåt tiïìn ài vêåy... - Thò àùåt! Àêy khöng cêìn! Hùæn ngöìi xuöëng chiïëu, àïí lïn nùæp chaáp haâo chó. Öng thêìy lêëy giêëy baãn, loay hoay maâi mûåc, nhöí vaâi ba baäi nûúác boåt vaâo nghiïn mûåc, röìi cêìm buát hoãi: - Ngaây sinh, thaáng àeã, noái ra. - Hai mûúi nhùm tuöíi àêëy, böë aå! Thaáng mûúâi, ngaây rùçm, giúâ gaâ lïn chuöìng. Öng thêìy boâ nhoaâi trïn chiïëc chiïëu, trûúác khi viïët lïn giêëy coân lêím nhêím àoåc trong möìm vaâ bêëm trïn ngoán tay. Xuên Toác Àoã khoanh tay quanh hai àêìu göëi, àïí cùçm tò lïn möåt cöí tay. Öng thêìy vûâa viïët vûâa noái: - Tuêìn triïåt àûúng àêìu kiïëp khöng thên mïånh.... Êm dûúng tuêìn triïåt taåi tiïìn. Cha meå ùæt hùèn chúi tiïn thuúã naâo. Nïëu noái àuáng giúâ thò söë naây phaãi böì cöi súám. http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 7 - Àuáng àêëy! Àuáng! - Luác thiïëu thúâi thò cêåu vêët vaã lùæm. - Khaá! - AÂ, maâ söë naây cuäng khöng xêëu lùæm àêu.Khöëc hû tyá ngoå cû quanTiïëng tùm rêåy khùæp giang sún möåt thúâi.Sau naây danh phêån cuäng to cú àêëy! - Àûúåc! Thïë bao giúâ? - Tûâ nùm nay trúã ài àaä múã vêån àêëy. - Chûa thêëy gò caã. - Cuöëi nùm seä thêëy. - Tûâ àêìu nùm àïën giúâ àaä phaát nhûäng gò? - Àêìu nùm àïën giúâ chó phaát sao àaâo hoa thöi...! - Thïë laâ thïë naâo? - Nghôa laâ nhûäng chuyïån giai gaái thò dïî ùn thua lùæm. Xuên Toác Àoã vöî tay àöm àöëp nhû nhûäng khi noá thêëy boån quêìn vúåt àaánh àûúåc möåt miïëng hay. Röìi noá noái ngêåu sõ. - Àuáng ghï! Àuáng ghï! Höm qua, luác tan haát, ài qua ngoä Sêìm Cöng thò coá ba böën chõ chaåy uâa ra, vêy chung quanh, keáo tay, nñu aáo, tònh boã meå ra êëy! Xin chõu thêìy. Röìi quay laåi doaå chõ haâng mña: - Phaãi biïët! Röìi kheä noái vúái öng thêìy: - Ngay nhû con beá baán mña naây thò cuäng "nûúác nöi" àïën núi chûá coá khöng àêu! Cuå àoaán àaáng àöìng tiïìn lùæm. Luác êëy coá möåt chiïëc xe húi hoâm àêìu nhoån, àuöi nhoån, àöî ngay trûúác cûãa sên quêìn. Cûãa xe múã, möåt baâ traåc ngoaåi tûá tuêìn maâ y phuåc coân trai lú hún cuãa caác thiïëu nûä, mùåt bûå ra nhûäng son vaâ phêën, toác àen lay laáy nhûng maâ quùn quùn, caã ngûúâi nùång ñt ra cuäng bêíy mûúi cên, nhûng caái khùn vaânh giêy àuáng möët hïët sûác thò laåi nhoã xñu vaâ ngùæn nguãn coá möåt mêíu, möåt tay cêìm möåt caái duâ thêåt tyá hon vaâ möåt caái vñ da khöíng löì, tay kia öm möåt con choá beá tröng kyâ dõ nhû möåt con kyâ lên, bûúác xuöëng àêët möåt caách nùång nïì vêët vaã. Röìi àïën möåt chaâng thiïëu niïn cao ngùèng, gêìy àeát, löå hêìu, http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 8 hai mùæt nhû öëc nhöìi, toác cuäng uöën quùn. Êu phuåc löëi du lõch, chui úã xe ra àûa tay cho möåt thiïëu nûä mùåc quêìn àuâi trùæng, toác buái, giêìu cao su, tay cùæp hai caái vúåt, chui ra sau cuâng. Caã ba àuãng àónh vaâo sên. Maãi nghe àoaán söë, Xuên Toác Àoã khöng tröng thêëy nhûäng ngûúâi êëy. Hùæn cûá viïåc cùæt nghôa maäi caái söë àaâo hoa vaâ hoãi döìn öng thêìy: - Sau naây coá giaâu khöng? Hay chó coá danh giaá haäo? - Giaâu thò chaã giaâu gò nhûng cuäng phong lûu. Cêu àoaán êëy khiïën Xuên ta nghô ngúåi, mú möång. Luác múái 9 tuöíi, noá àaä phaãi ài úã nhúâ nhaâ möåt ngûúâi baác hoå, hoå thuác baá. Baác noá nuöi noá thay àêìy túá vaâ àûúåc caã hoå khen laâ nuöi chaáy böì cöi. Nhûng möåt höm noá bõ àaánh möåt trêån vaâ bõ àuöíi ài. Baác gaái noá tùæm, noá àaä khoeát möåt chöî phïn nûáa àïí nhòn! Tûâ àêëy, thùçng Xuên lêëy àêìu heâ xoá cûãa laâm nhaâ, lêëy sêëu úã caác phöë, caá höì Hoaân Kiïëm laâm cúm. Noá àaä baán phaá xa, baán nhêåt trònh, laâm chaåy hiïåu raåp haát, baán cao àan hoaân taán trïn xe lûãa, vaâ vaâi ba nghïì tiïíu xaão khaác nûäa. AÁnh nùæng mùåt trúâi laâm cho toác noá àoã nhû toác Têy. Caãnh ngöå àoá taåo noá nïn möåt àûáa hoaân toaân vö giaáo duåc, tuy noá tinh quaái lùæm, thaåo àúâi lùæm. Noá múái xin àûúåc chên nhùåt boáng trong sên quêìn àöå trong voâng möåt nùm nay thöi. Nhûng noá àaánh quêìn choáng hay lùæm nïn àûúåc höåi viïn Phaáp vaâ Nam coá loâng yïu, àûúåc troång àaäi möåt chuát. Möång tûúãng cuãa noá laâ seä coá ngaây àûúåc oai nhû Chim, Giao (3) nïëu haånh phuác dùæt àïën cho noá möåt öng bêìu. Bêy giúâ thò noá cam têm yïn phêån laâ möåt thùçng nhùåt boáng. Tuy nhiïn noá cuäng mûâng àaä tòm àûúåc nghïì êëy, caái nghïì tuy heân nhûng coân coá thïí hy voång àûúåc chuát danh thúm. Baán laåc, treâo sêëu, cêu caá, laâm lñnh chaåy cúâ hiïåu, nhûäng nghiïåp êëy chó dùæt àïën möåt chöî tùæc tõ. Phong traâo thïí thao, phong traâo bònh dên khiïën noá lùæm luác tûå kiïu tûå àùæc laå luâng. - Cuå tröng mùåt töi mai sau coá phêët àûúåc khöng? Öng thêìy ngùæm nghña caái àêìu toác àoã, caái traán leáp, caái quai haâm to, caái nhên trung daâi, hai caái tai àêìy àùån êëy, röìi gêåt guâ: àen. - Khaá lùæm! Hêåu vêån khaá lùæm! Chó tiïëc caái toác khöng àûúåc - Meå kiïëp! Chûá xûa nay coá muä bao giúâ àêu maâ toác chaã àoã! http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ rùçng: 9 Chúåt tûâ sên quêìn coá möåt àûáa beá chay ra goåi rêìm noá lïn maâ - Kòa anh Xuên! Khöng vaâo ài? Tiïíu thû àaä àïën àêëy! Khöng coá ngûúâi, anh khöng vaâo ài aâ? Xuên Toác Àoã hoãi: - Tiïíu thû aâ? - Phaãi! Con Vùn Minh coá caái thùçng chöìng ta àùåt tïn laâ Caâ Kïëu êëy maâ. Caã con meå Phoá Àoan cuäng àïën xem, laåi àoâi chúi nûäa! Xuên Toác Àoã àûáng lïn, dùån öng thêìy: - Cûá viïët ài, röìi chiïìu hay mai töi lêëy, cuå nheá! Nhúá höå laâ tiïìn röìi. Naâo! Vaâo ken cúâ ban1 vúái myä nhên cho noá hoa àaâo möåt thïí! Ài qua chõ haâng mña, thùçng Xuên cûúâi tònh, nhaáy möåt caái. - Ú voa2 nheá! Mai nheá! Röìi noá chaåy vaâo sên bïn taã laâ chöî ba ngûúâi àúåi. - Laåy cuå lúán aå! Laåy öng! Laåy baâ! Cùåp vúå chöìng Vùn Minh kheä cuái àêìu àaáp, nhûng baâ Phoá Àoan nguêíy möåt caái. Thiïëu phuå cûúâi, àûa mùæt cho chöìng. Ngûúâi naây baão Xuên: - Baâ töi khöng thñch kiïíu caách thïë. Baâ Phoá Àoan mùæng luön Xuên Toác Àoã: - Anh ngu lùæm! Cuå gò? Töi chó múái àaáng tuöíi laâ meå anh thöi. Cuå thò ra àeã àûúåc ra meå anh nûäa kia aâ? Maâ meå anh thò... - Laåy baâ lúán aå, chaáu lúä lúâi, baâ lúán tha cho. Sau khi caái cún thõnh nöå cuãa möåt me têy chên chñnh nguöåi ài röìi, Xuên cêìm caái vúåt chaåy ra phña sên kia. Böåp böåp, ban bay ài bay laåi... Böå àuâi trùæng noän cuãa cö Vùn Minh laâm cho Xuên àaánh löîi mêëy quaã àêìu, vaâ laâm cho cö naây coá caái aão tûúãng laâ mònh chúi cûâ hún xûa. Vêîn coân hêìm hêìm, baâ Phoá Àoan lêìu nhêìu: - Caái dên An Nam ngu thêåt! 1 Quelques balle: àaánh möåt vaâi quaã. 2 Au revoir: taåm biïåt. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 10 Thiïëu niïn àaáp: - Dò chêëp caái haång êëy laâm quaái gò! - Dïî töi cuäng phaãi têåp thïí thao múái àûúåc, khöng coá chaã mêëy luác maâ giaâ. - ÖÌ! Nïëu thïë thò Vùn Minh töi xin kyá caã hai tay! Thêåt khöng húã dò? Dò thñch têåp thïí thao? Möåt cuöåc àùæc thùæng cuãa thïí thao! Möåt cuöåc tiïën böå cuãa nûúác Viïåt Nam! Sûå cûúâng thõnh cuãa noâi giöëng! Öng êëy noái thïë möåt caách söët sùæng chùèng keám nhûäng ngûúâi gêìy goâ öëm yïëu khöng hïì têåp thïí thao bao giúâ vaâ chó xui giuåc keã khaác. Nguyïn do öng êëy laâ möåt du hoåc sinh quay vïì töí quöëc maâ khöng coá möåt maãnh vùn bùçng naâo caã. Hònh nhû úã bïn Phaáp, öng laâ baån thên cuãa nhûäng nhaâ chñnh trõ àaä tûâng laâm thûá trûúãng, thûúång thû, vùn haâo, vên vên, nhûäng võ coá danh tiïëng maâ baáo chñ Viïåt Nam cuäng nhùæc nhoãm túái. Súã Liïm Phoáng Securiteá àaä cùæt hai viïn thaám tûã ài doâ öng. Sau ba thaáng roâng raä hai viïn thaám tûã chó thêëy nhûäng haânh tung bñ mêåt cuãa öng laâ: huát thuöëc laá Camel. Vïì sau öng lêëy vúå giaâu. Coá vúå röìi, öng àùåt laâ Vùn Minh. Súã Liïn Phoáng Securiteá laåi phaãi möåt phen lo súå. Doâ maäi múái biïët rùçng tïn cuãa vúå öng laâ Vùn, cuãa öng laâ Minh thò öng àùåt ngay laâ Vùn Minh, tïn vúå úã trïn tïn öng, tïn öng àöåi dûúái, cho noá coá veã nõnh àêìm. Thïë thöi, chûá öng chùèng phaãn àöëi, cuäng chùèng caãi caách, quöëc gia, quöëc tïë chi chi, cuäng khöng caã. Tûâ àöå àûúåc nhiïìu ngûúâi goåi laâ Vùn Minh, öng ta thêëy cêìn phaãi chuã trûúng cuöåc Êu hoaá thò caái tïn múái khoãi vö nghôa. Möåt caái linh höìn khoeã trong möåt xaác thõt khoeâ! Phaát minh àûúåc chên lyá êëy röìi, ài àêu öng cuäng hùng haái cöí àöång cho thïí thao. Vúå öng trûúác nhêët, röìi àïën ngûúâi khaác. Öng khöng thïí thao, thïí duåc cuäng khöng, vò khöng coá thò giúâ! Caái chûúng trònh Êu hoaá cuãa öng ta laâm cho öng ta luác naâo cuäng phaãi trêìm tû mùåc tûúãng. Coân lai lõch baâ Phoá Àoan, thò kïí nghe cuäng hay hay. Höìi àûúng xuên, baâ bõ möåt ngûúâi lñnh Têy hiïëp, luác baâ múái úã nhaâ quï ra tónh xem höåi Àònh Chiïën. Sau cuöåc hiïëp traáp pheáp àïën ngay cuöåc hiïëp àuáng luêåt, nghôa laâ cuöåc laâm pheáp cûúái. Ngûúâi lñnh êëy sau thaânh möåt öng Phoá Àoan. Ùn úã vúái nhau àöå 10 nùm, öng Phoá Àoan chïët, chïët trung thaânh vúái nhaâ nûúác, chïët chung tònh vúái vúå, chïët nhû nhûäng ngûúâi yïu vúå quaá sûác. Röìi baâ lêëy möåt öng Phaán treã àûúåc hai nùm thò öng chöìng nöåi hoaá cuäng lùn cöí ra chïët. Vò leä chûa http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 11 ai thêëy baâ coá nhên tònh, nïn nhûäng ngoån lûúäi rùæn àöåc phao rùçng nhûäng ngoån lûãa tònh do nhûäng keã chim baâ khöng àûúåc àaä khïu lïn, baâ bùæt öng Phaán phaãi rêåp têët caã. Baâ chñnh chuyïn àïën nöîi chöìng baâ kiïåt sûác, caån sûác, phaãi tröën xuöëng suöëi vaâng. Hai thiïëu nûä Phaáp vaâ möåt thiïëu niïn Nam vaâo sên. Xuên Toác Àoã nhûúâng vúåt cho àaám höåi viïn. mêët. Möåt cö àêìm ài vaâo buöìng thay quêìn aáo thò Xuên cuäng biïën Sên quêìn êìm ô nhûäng tiïëng chaâo hoãi cûúâi noái. Röìi nhûäng quaã quêìn bay ài bay laåi nhû àaân dúi bùæt muöîi trïn khöng gian... Möåt laát sau, tûå nhiïn thêëy möåt ngûúâi Phaáp nùæm toác Xuên, löi noá sïình sïåch ra sên maâ taát, maâ só vaã... Moåi ngûúâi xuám laåi hoãi. Thò ra noá bõ bùæt quaã tang nhòn tröåm möåt cö àêìm luác cö àang thay vaáy àïí mùåc quêìn àuâi! Höåi nhêët àõnh àuöíi noá, vaâ khöng traã lûúng thaáng êëy nûäa. Luác àoá baâ Phoá Àoan múái nhêån ra rùçng dên Viïåt Nam khöng nhûäng ngu maâ coân àaáng thûúng. Baâ thúã daâi, ngêåm nguâi baão chaáu rïí baâ: - Treã trung ai chaã coá khi daåi döåt? Tha thûá laâ phaãi, chêëp laâm gò thiïëu niïn? Roä khöí, roä töåi nghiïåp! Àuöíi ngûúâi ta nhû thïë maâ àaânh loâng! http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 12 CHÛÚNG 2 QUAN PHUÂ VAÂ THAÁI TUÏË - THAN ÖI DÊN TA! VÙN MINH, HAÅI CHÛA! CÊÍM VAÂ CÊÍM, CÊÍM PHAÅT Sau khi ài qua möåt caái sên vùæng ngùæt, ngûúâi lñnh caãnh saát dêîn Xuên Toác Àoã vaâ öng laäo thêìy söë àïën möåt caái buöìng nhoã vùån möåt voâng khoáa, röìi móa mai ngoåt ngaâo baão: - Múâi hai ngaâi vaâo! Trong phoâng giam luác êëy coá möåt laäo ùn maây vaâ vúå con hùæn, möåt thùçng ma caâ böng vaâ möåt ngûúâi àaân baâ baán haâng rong coá möåt gaánh buán chaã ïë. Ngûúâi naây ngöìi dûåa tûúâng, hai tay boá göëi, giûäa hai thuáng quaâ, veã mùåt àa tû lûå, trong khi thùçng ma caâ böng nùçm daâi dûúái gaåch ngaáy nhû keáo göî, vaâ ba ngûúâi cuãa caái gia àònh haânh khêët thò bùæt rêån cho nhau möåt caách nïn thú. Caánh cûãa bõ àêíy àaánh sêåp möåt caái, tiïëng öí khoáa bõ xoay laách taách, tiïëng giêìy viïn àöåi sïëp möîi luác möåt xa... Möåt ngoån àeân àoã vò yïëu, chiïëu möåt thûá saáng töëi tùm cho gian phoâng. Laäo thêìy söë àïí chaáp, chiïëu, ö xuöëng àêët röìi ngöìi lïn chaáp àïí thúã höín hïín. Xuên Toác Àoã thò coân àûáng laåi, hai tay gaäi sûúân nhòn moåi ngûúâi möåt caách trõnh thûúång, nhòn phoâng giam möåt caách thaãn nhiïn. Noá bôu möìm noái: - Nûúác meå gò! Boáp vúái chaã boáp! Phoâng giam thò bùçng caái löî muäi! Roä chaã biïët xêëu! Laäo thêìy söë giûúng to hai con mùæt : - Coá xêëu caái àïëch öng àêy naây! Xuên Toác Àoã phên vua ngay vúái moåi ngûúâi: - Ï! ï! Roä thöëi chûãa! Ngûúâi ta baão mònh àêu naâo! Ngûúâi ta baão nhaâ nûúác chûá! http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 13 Noá noái vêåy laâ coá yá khinh bó caái nhaâ giam. Ty caãnh saát naây laâ möåt ty seáp thuöåc böå thûá 18 cuãa thaânh phöë maâ nhaâ nûúác múái àùåt thïm ra ñt lêu nay thöi. Têët caã nhên viïn trong súã cêím chó coá bêíy ngûúâi: möåt öng Cêím Têy, möåt öng thöng ngön ta, möåt öng quaãn caãnh saát, vaâ böën ngûúâi lñnh. Khu vûåc maâ súã cêím coá nhiïåm vuå tröng coi göìm coá 16 phöë, toaân laâ phöë Têy, coá phöë daâi haâng nùm cêy söë, phöë naâo cuäng coá veã thaái bònh. Thaânh thûã möîi khi bùæt phaåt àûúåc möåt àaám thò nhên viïn súã cêím sûúáng nhû truáng söë àöåc àùæc. Böën thêìy lñnh caãnh saát phaãi thay tua nhau àaåp xe khùæp caã 16 phöë nhû thïë múái trong trong nûãa nùm àaä trúã nïn böën cua rú àaåi taâi. Coá thêìy àaä giêåt giaãi Haâ Nöåi - Haãi Phoâng, coá thêìy àûúåc giaãi ba giaãi tû trong nhûäng cuöåc àua Haâ Nöåi - Sún Têy, Haâ Nöåi - Bùæc Ninh, voâng quanh Haâ Nöåi v.v... Trong 16 phöë êëy chùèng may coá khi xaãy ra möåt sûå gò phaåm vaâo trêåt tûå thò phêìn nhiïìu laåi khöng thêëy boáng vña caác thêìy caãnh saát àêu caã! Haâng rong, böìi, bïëp, phu xe, ùn maây, nhûäng ngûúâi êëy chó sau khi thêìy caãnh saát àaä cùæm àêìu àaåp xe khoãi phöë thò múái àaái àûúâng, thò múái àaánh nhau, chûãi nhau... Vò leä têët caã coá böën thêìy lñnh thöi, nïn luác naâo úã súã cêím cuäng phaãi coá hai thêìy, chó coân laåi hai thêìy ài tuêìn ngoaâi àûúâng. Mûúâi saáu phöë cho hai ngûúâi, viïåc tuêìn phoâng thaânh ra gêìn nhû laâ viïåc têåp àua xe àaåp! Nùm êëy vò kinh tïë khuãng hoaãng, ngên saách hao huåi, Àöng Dûúng àaåi höåi kinh tïë vaâ taâi chñnh chuêín y baãn dûå luêåt buöåc súã caãnh saát phaåt dên thaânh phöë 4 vaån àöìng. Súã caãnh saát trung ûúng chi cho Ty caãnh saát chi nhaánh naây phaãi phaåt dên laâ 5 nghòn, nghôa laâ möåt phêìn taám söë tiïìn töíng cöång vêåy. Öng Cêím àaä voâ buâ caã àêìu, àaä rûát soùn caã rêu. An Nam nùm nay bõ cêím phaåt phêìn nhiïìu chó möåt ñt böìi, bïëp, phu xe, haâng rong, coân thò toaân ngûúâi Phaáp caã, laâm thïë naâo phaåt cho àuã 5 nghòn baåc ? Öng Cêím, sau cuâng, goåi nhên viïn trong súã hoåp möåt phiïn bñ mêåt. Sau cuöåc höåi hoåp, ai nêëy rêët kñnh phuåc caái phûúng kïë nhiïåm mêìu. Ngûúâi bùæt àêìu cho gia àònh doån caã vïì khu 16 phöë êëy. Thïë röìi thò... trûúác nhêët, chñnh öng Cêím Têy bõ phaåt vïì töåi àïí choá söíng ra àûúâng, hay laâ vò baâ Cêím quïn baão böìi queát nhaâ cho àuáng pheáp vïå sinh. Lêìn lûúåt àïën ngûúâi nhaâ öng Thöng ngön, öng quaãn, böën thêìy lñnh, ngûúâi loong toong, ngûúâi phu luåc löå tröng coi caái vûúân hoa cuãa súã cêím. Naâo laâ töåi àaái àûúâng, töåi caäi nhau, töåi ài xe àaåp khöng àeân, töåi àïí nhaâ cûãa mêët vïå sinh, vên vên... Thaânh thûã nhên viïn súã cêím cûá phaåt lêîn nhau vùng tï ài thöi, phaåt nhau nhû hònh coá thêm thuâ vúái nhau vêåy. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 14 Bûäa êëy, öng Cêím Têy àang ngöìi àaánh maáy chûä vïì möåt túâ biïn baãn quan troång thò coá möåt ngûúâi lñnh caãnh saát hêëp têëp chaåy vaâo baáo möåt vuå tröåm úã nhaâ möåt ngûúâi Têy. Vuå tröåm xêíy ra tûâ àïm trûúác, xong àïën luác êëy sûå chuã múái biïët. Öng Cêím Têy chaán naãn noái bùçng tiïëng Phaáp rùçng: - Tröåm thò laåi phaãi giao ra toaâ, coân phaåt gò nûäa ? Röìi öng quay vaâo baão viïn quaãn thay quyïìn öng trong luác öng ra ài vúái ngûúâi thöng ngön... Ngöìi laåi möåt mònh úã phoâng giêëy, viïn quaãn ngaáp nhû möåt nhaâ buön gùåp höìi kinh tïë khuãng hoaãng. Möåt ngûúâi ài qua, öng goåi laåi chaán naãn maâ rùçng: - Naây, thêìy min àú1 thêìy coá buöìn khöng! Thêìy naây gêåt guâ nhû möåt nhaâ nho say rûúåu chaán àúâi: - Buöìn lùæm aå! Buöìn lùæm, chó muöën chïët quaách! Öng quaãn than thúã möåt caách rïìn rô: - Chuáng ta bõ phaåt nhiïìu quaá. Thêìy min àú nhùæc laåi, êu sêìu: - Thêåt vêåy, chuáng ta bõ nhiïìu quaá. - Caái söí dûå toaán cuãa cöng quyä cêìn tiïìn... - Maâ mûúâi saáu phöë cuãa ta cêìn nhiïìu dên An Nam ta. - Thêìy coá tiïëc caái thúâi buöíi ngaây xûa, caách àêy mûúâi nùm khöng? - Tiïëc lùæm! Mûúâi nùm trûúác àêy, dên ta coân ngu. - Ngaây nay dên ta vùn minh mêët röìi, roä thaãm haåi! Thêìy phaãi biïët laâ xûa kia, xaä höåi tinh nhûäng du cön vaâ nùåc nö, tinh nhûäng ngûúâi bêët lõch sûå, chöî naâo cuäng phoáng uïë, cuäng àaánh nhau. Höìi êëy coá khi böën ngûúâi ngöìi cuâng möåt xe! Hoå chûãi nhau haâng nûãa giúâ, àaánh nhau vúä àêìu, nhaâ cûãa cuãa hoå thò raác rûúãi, nûúác cöëng, nûúác raänh tung toeá, ngêåp luåt... Choá cuãa hoå cuäng chaåy ra ngoaâi àûúâng nhöng nhöng... Xe ài àeâo, hay khöng àeân laâ nhan nhaãn. Bêy giúâ moåi sûå àaä thay àöíi caã. Caái thúâi töët àeåp cuãa caác cuå nhaâ ta khöng coân nûäa! Thêåt laâ tai haåi! Than öi! 1 1002 (söë hiïåu cuãa ngûúâi caãnh saát) http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 15 - Cuå tñnh! Bêy giúâ àïën caã thùçng phu xe cuäng biïët luêåt! Chaã bao giúâ chuáng quïn àeân! Chaã mêëy khi chuáng àûáng giûäa àûúâng nghïnh ngang! Chaã coân mêëy ngûúâi reáo nùm àúâi mûúâi àúâi nhau ra nhû ngaây xûa nûäa! Bao nhiïu nïìn nïëp cuãa xaä höåi naây thïë laâ hïët nhùén nhuåi! Ngay caã àïën treã con chuáng noá cuäng khöng bêåy baå nhû xûa! Àûáa naâo cuäng quêìn aáo baãnh bao àûáng àùæn lùæm, vùn minh lùæm, treâo me treâo sêëu, àaá boáng giûäa àûúâng, nhûäng caái êëy laâ thöi caã. - Sinh ra ngay caái baáo chñ, thêåt laâ nhaãm quaá. - Chñnh vêåy. Dên chuáng chó vò baáo chñ maâ àêm ra vùn minh, khöng coân cêím phaåt nhiïìu nhû trûúác nûäa. - Teá ra chuáng ta, chuáng ta laåi thaânh ra cêím phaåt! - Ö! ö! Thïë thò thêåt laâ möåt sûå traái ngûúåc khöng thïí tha thûá àûúåc! Chuáng ta laâ... chuáng ta laâ lñnh caãnh saát! - Töi, töi laâ möåt nhên viïn quaãn nûäa kia thûa thêìy! Sapristi1! Thêåt thïë, nïëu thónh thoaãng ta khöng dûå vaâo möåt cuöåc àua xe àaåp thò coá thïí noái laâ cuöåc àúâi nhû thïë naây laâ tûâ tûâ haå maân mêët röìi! - Maâ baáo chñ thónh thoaãng khöng àùng tïn, àùng aãnh chuáng ta lïn trang nhêët thò thêåt laâ khöng thïí naâo tha thûá àûúåc cho baáo chñ! - Thïë naâo ? Chuã nhêåt sau, thêìy coá dûå cuöåc àua Haâ Nöåi - Haâ Àöng khöng? - Coá chúá! Cuå tñnh möîi ngaây böën lûúåt àaåp 16 phöë maâ cêëm gùåp sûå gò àaáng biïn phaåt àïí maâ nghó chên, nhû thïë quaá têåp trïn voâng àua röìi coân gò! Chaã dûå cuöåc cuäng uöíng! ... Nhûng maâ, cuå quaãn aå, nïëu dên ta tiïën böå àoá khöng phaãi laâ möåt leä àïí chuáng ta cûá nheâ ngûúâi nhaâ cuãa nhau maâ biïn phaåt lêîn nhau! ... Caái khoaãn 5 nghòn àöìng trong söí dûå toaán laâ vö nghôa lyá... töi... töi phaãn àöëi! Viïn quaãn súå haäi àûáng lïn, xua tay: - Chïët! chïët! Kheáo khöng maâ thêìy laåi bêët tuên thûúång lïånh bêy giúâ! Thêìy thûã hoãi ngay baâ àêìm vúå öng Cêím xem! Baâ vui veã kïu thaáng trûúác bõ ngoát hai chuåc baåc, khöng phaân naân gò caã. Thêìy lñnh vêîn hêåm hûåc: - Thöi, thïë thò töi chó coân caách li dõ vúå töi maâ thöi! 1 Tiïëng vùng tuåc, lúâi ruãa. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 16 - Chïët nöîi! Taåi sao thïë ? - Töi àaä dùån noá thónh thoaãng phaãi baão treã nhoã ra neám sêëu ngoaâi phöë, khöng thò àïí nhaâ cûãa cho roä bêín thóu, cöëng raänh cho noá ngêåp luåt, cho thêìy mintoa1 thónh thoaãng biïn phaåt, thò töi múái coá dõp phaåt laåi vúå thêìy êëy, thïë maâ noá cûá àïí con töi ngoan nhû buåt, nhaâ cûãa saåch nhû lau, nhû chuâi! Con khöën naån, con aác phuå! Trûúác möåt caãnh ngöå khoá xûã, viïn quaãn khöng daám phï bònh nûäa. Muöën laãng chuyïån, öng ta baão ngûúâi lñnh xuöëng nhaâ giam taåm, löi boån ngûúâi bõ bùæt lïn lêëy cung. Thêìy minàú múã cûãa phoâng giam giûäa luác Xuên Toác Àoã khêíu chiïën vúái öng thêìy söë. - ÛÂ! Gai ngaånh lùæm thò chïët! Cho maâ bõ bùæt! Töi chaã cêìn, vò söë töi thaáng naây Quan Phuâ Thaái Tuïë long àong, thaáng ngaây chúâ àúåi cûãa cöng moãi moân! Bõ bùæt thïë naây laâ nheå, röìi cuäng qua maâ thöi! - Àêy khöng cêìn! Khöng phaãi noái pheát, chûá tûâ thuúã trúâi àêët sinh ra laâm ngûúâi, àêy bõ bùæt vïì boáp ñt ra cuäng àaä laâ bêån thûá mûúâi lùm. - Àaánh ngûúâi giaâ caã laâ haânh hung, röìi thò tuâ! Khöng nghe, Xuên Toác Àoã cûá noái liïën thoùæng: - Maâ trûúác kia bõ bùæt vïì boáp chñnh cú! Möåt súã cêím to, oai, tröng rúån toác gaáy, coá baãy taám öng Cêím ria meáp to tûúáng, ngûåc àùåc mïìn àay, öng naâo cuäng àeo suáng luåc! Laåi coá haâng trùm àöåi xïëp duâi khui sún trùæng, cêìm nhûäng xñch to tûúáng, maâ dïì boá2 thò cûãa gioáng sùæt nhû chuöìng höí, tinh nhûäng muöîi vúái rïåp, giam àûúåc haâng vaâi trùm ngûúâi! Chûá bõ bùæt vaâo caái boáp nhoã naây, phoâng giam nhû caái löî muäi giam àûúåc coá vaâi ngûúâi thïë naây thò... nûúác meå gò! Ngûúâi lñnh quaát: - Ra caã! Ra caã! Ra lêëy cung mau! Im möìm, caäi nhau maäi gò! Trûâ thùçng ma caâ böng vêîn nùçm ngaáy o o nhû sêëm, caã boån àûáng lïn caã. Ngûúâi lñnh phaãi lêëy chên lay noá thò noá noái laãm nhaãm: - Im àïí ngûúâi ta nguã naâo! - Coá dêåy khöng ? Öng laåi xaách cöí lïn bêy giúâ! 1 1003 (söë hiïåu cuãa ngûúâi caãnh saát) 2 Phoâng giam http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 17 Thùçng ma caâ böng ngöìi lïn ngú ngaác: - Daå ? - Ài ra! Noá àûáng lïn lêìu nhêìu: - Àûúng nguã ngoaâi àûúâng thò bùæt vaâo boáp, àûúng nguã úã boáp thò goåi dêåy baão ài ra! Roä lùæm chuyïån. Boån ngûúâi êëy ra khoãi phoâng giam, qua sên bûúác baâo phoâng giêëy. Viïn quaãn thêëy Xuên Toác Àoã ùn mùåc hún caã (caái quêìn Têy, àöi giêìy cao su, caái aáo loát cuåt tay) thò hoãi noá trûúác tiïn: - Anh naây! Töåi gò ? Öng thêìy söë noá ngay: - Bêím quan lúán, noá àaánh con. Xuên Toác Àoã caäi: - Khöng phaãi àaánh, töi chó àõnh boáp cöí laäo! - Noá thuåi con hai caái àau quaá röìi múái boáp cöí... - Con chûa thuåi, maâ cuäng chûa kõp boáp cöí thò laäo àaä kïu nhùång lïn! Viïn quaãn àêåp baân: - Im! Im ngay! Àïí baãn chûác hoãi àaä. Ai phaãi, ai traái ? Àêìu àuöi ra sao? Anh naây, àaánh ngûúâi vò leä gò ? Khai ra ? - Bêím laäo ùn khöng ùn hoãng, àaánh lûâa cuãa con möåt haâo. Laäo àoaán söë sai caã, àoâi tiïìn laåi khöng traã! Con muöën àeâ laäo àïí lêëy laåi chûá khöng coá yá àaánh. - Coá xem söë khöng ? Coá nhêån möåt haâo khöng ? - Bêím quan lúán, laá söë con àaä lêëy reã coá möåt haâo, àoaán cêu naâo cuäng truáng caã maâ noá coân muöën àoâi tiïìn laåi. - Sai beát caã, bêím quan lúán! Laäo kïu tûúng lai con khaá lùæm, thïë maâ vûâa àoáan xong thò con mêët viïåc. Viïn quaãn lûâ mùæt nhòn öng thêìy söë: - Àoaán thïë maâ àoâi lêëy tiïìn! - Bêím tûúng lai laâ mai sau, chûá coá phaãi ngay luác êëy àêu ? Con nghiïn cûáu mûúâi nùm lyá söë, àoaán nhû Thaánh nhû Thêìn, coá http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 18 khi naâo sai! Maâ con àûúåc xem hêìu quan lúán bûäa naâo àêu maâ quan lúán àaä quúã con àoaán sai! Viïn quaãn lûâ mùæt nhòn Xuên Toác Àoã: - Ngûúâi ta noái phaãi àêëy chûá ? Thêìy söë noái luön: - Nhû tûúáng quan lúán àuã biïët! Cung quan löåc töët, heát ra lûãa, mi trûúâng quaá muåc, nhiïìu anh em, laåi coá thuyâ chêu, hêåu vêån seä giêìu lúán! Viïn quaãn lûúâm Xuên Toác Àoã lêìn nûäa : - Ngûúâi ta àoaán hay àêëy chûá ? A lï! Phaåt anh! Anh can töåi àaánh ngûúâi, maâ laåi ngûúâi giaâ caã! Phaåt möåt àöìng taám! Tha ngay cho öng thêìy söë naây ra! Coân ngûúâi kia àûa theã xem. Ngoaâi àûúâng coá tiïëng xe húi àöî. Baâ Phoá Àoan bûúác vaâo, tuãm tóm chaâo hai ngûúâi thay mùåt nhaâ nûúác. Caã hai ngûúâi naây vöìn vaä nhû nhaâ buön tiïëp khaách söåp. Laâ vò baâ Phoá Àoan hay àïí choá söíng ra ngoaâi àûúâng nhiïu hay bõ phaåt, kïí trong caã 16 phöë. Thaânh thûã súã cêím nhúá ún baâ chùèng keám möåt hiïåu buön ïë êím vúái möåt baâ khaách quen. Viïn quaãn hoãi: - Baâ muöën gò, chuáng töi sùén loâng... - AÂ, töi àïën nöåp phaåt cho möåt ngûúâi nhaâ. Noá àêy röìi, xin cuå tha cho. Viïn quaãn xoa tay. Thêìy lñnh minàú noái: - Vêng, baâ nöåp tiïìn ngay cho. - Bao nhiïu thïë aå ? - Möåt àöìng taám. Thêìy minàú vaâo ngöìi baân giêëy viïët biïn lai. Xuên Toác Àoã ngêín ngûúâi ra, khöng hiïíu... Noá kñnh cêín hoãi: - Bêím baâ lúán, sao baâ lúán laåi thûúng con nhû thïë ? - AÂ, röìi biïët! Chuáng töi cêìn duâng àïën anh. Anh cûá vïì nhaâ röìi seä hiïíu. Anh coá viïåc laâm röìi! Laäo thêìy söë phên bua: - Àêëy nheá ? Baão sai nûäa ài! Xuên Toác Àoã quay laåi: http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 19 - Àuáng thêåt! Cuå laâ thaánh söëng! Con xin löîi cuå vêåy! Baâ Phoá Àoan hoãi: - Caái gò ? - Bêím baâ, thêìy söë hay lùæm! - Thïë aâ? Thïë thò cuäng lïn xe vïì xem cho töi, ài! Giêëy biïn lai àaä xong. Baâ Phoá Àoan traã tiïìn. Öng thêìy quay vaâo phoâng giam lêëy khñ cuå röìi ra, theo Xuên vaâ baâ Phoá lïn xe. Viïn quaãn tiïîn ra têån cöíng noái: - Xin caãm taå! Lêìn sau xin quyá khaách chiïëu cöë. Noái xong öng ta múái tûng hûãng chúåt nhúá ra àêy laâ súã cêím, chûá khöng phaãi laâ hiïåu baánh Têy cuãa baâ quaãnh úã nhaâ http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 20 CHÛÚNG 3 CON GIÚÂI, CON PHÊÅT - QUYÃ CÖËC TÛÃ PHUÅC SINH - MÖÅT CAÁI GHI ÊN Sau mêëy tiïëng coâi un un dûä döåi nghe nhû tiïëng gêìm cuãa möåt thûá lúån rûâng kyâ quaái, chiïëc xe chúâ ba phuát thò coá möåt tïn gia nhên chaåy ra múã toang hai caánh cûãa sùæt, àoán xe tûâ tûâ vaâo sên. Nhûäng cêy liïîu, cêy phuâ dung, cêy xûúng röìng laâo, coã toác tiïn, nhûäng àön sûá, nhûäng luöëng hoa laå, hiïån mêåp múâ dûúái aánh àeân àiïån úã ngoaâi phöë chiïëu vaâo vûúân cuãa caái nhaâ têy àöì söå kiïíu biïåt thûå... ngêìn êëy thûá kñch thñch rêët maånh vaâo têm trñ cuãa Xuên. Lêìn àêìu! Noá caãm thêëy àúâi noá tûâ nay maâ ài dïî thûúâng àaä vaâo möåt kyã nguyïn múái. Coân öng laäo thêìy söë thò cûá thónh thoaãng laåi lûúân noá möåt caách àùæc chñ vaâ trúå lûåc cho sûå lûúâm nguyát cuãa öng bùçng caách lêëy khuyãu tay thñch vaâo maång múä Xuên Toác Àoã àaánh hûå möåt caái. Ngöìi caånh ngûúâi taâi xïë trêìm ngêm, Xuên khöng daám phaãn àöëi laåi bùçng caách gò. Xe àöî trûúác mûúâi hai thïìm xi mùng. Ngûúâi taâi xïë xuöëng múã cûãa xe. Baâ Phoá Àoan duâ Nhêåt, vñ da, vaâ choá bûúác xuöëng. Öng laäo thêìy söë cuäng öm lêëy chaáp, ö vaâ chiïëu... Xuên xuöëng sau cuâng... thò chiïëc xe quay vaâo nhaâ chûáa xe. Möåt ngûúâi àaân baâ maâ y phuåc toã ra laâ gia nhên vöåi chaåy xuöëng àúä nhûäng caái àöì cöìng kïình cho baâ chuã. Baâ naây hoãi: - Cêåu àêu ? Cêåu laâm gò ? - Bêím... cêåu tùæm. - Cêåu tùæm aâ? Thïë cêåu xúi cúm chûa? Röìi khöng àúåi traã lúâi baâ quay laåi sau, baão: - Chõ Ba! Sao chõ laåi àïí cêåu êëy tùæm úã àêy thïë naây? Ai laåi sïình sïình ra thïë! - Bêím... cêåu voâi thïë, khöng chiïìu thò cêåu laåi khoác! Trong caái chêåu thau khöíng löì, möåt cêåu beá to tûúáng beáo muäm môm, mùåt tröng ngêín ngú, giaá àûáng lïn thò ñt ra cuäng cao lúán hún http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 21 möåt thûúác têy, ngöìi vêìy nûúác nhû möåt àûáa treã lïn ba. Chung quanh caái chêåu thau coá vö söë àöì chúi bêìy la liïåt... Naâo laâ con choá böng, con buáp bï, caái ö tö, caái têìu bay, caái keân... Baâ chuã vûâa àùåt con choá xuöëng vûâa nhanh nhêíu noái: - AÂ cêåu tùæm! Cêåu cuãa me ngoan. Me ài vùæng, úã nhaâ coá àûáa naâo àaánh cêåu khöng ? Loulou Huyát! Huyát... Baâ Phoá vûâa huyát hai tiïëng coâi thò con choá àaä giú hai chên trûúác lïn, run run hai chên sau, cöë àûáng, lûúäi leâ daâi, ra yá chaâo cêåu beá ngöìi tùæm. Cêåu naây àang bêìn thêìn vêìy nûúác bùæn toeá ra xung quanh chêåu, thêëy thïë thò cau mùåt, nguêíy àêìu möåt caái maâ rùçng: - Em chaä! - Thöi thïë me xin löîi cêåu vêåy! Me thúm cêåu nheá! - Em chaä! Baâ Phoá àûáng têìn ngêìn höìi lêu, laåi hoãi: - Thöi thïë cêåu cûá tùæm cho ngoan röìi vaâo ùn cúm vúái me nheá ? - Em chaä! - ÚÂ, thïë thò thöi vêåy. Thïë cêåu yïu me thò cêåu thúm me ài naâo. Tûác thò cêåu beá àûáng lïn... Chao öi! Cêåu beá nhûng maâ cêåu àaä nhúán lùæm. Trêìn truöìng, nöìng nöîng, cêåu àûáng lïn cao töìng ngöìng maâ hön meå. Caãnh tûúång êëy nïëu khöng coá caái giaá trõ quaái gúã, ñt ra cuäng hay ho chùèng keám möåt têëm aãnh khiïu dêm! Cêåu con baâ Phoá, theo lúâi boån gia nhên keám giaáo duåc, thò àaä "àuã tû caách" lùæm röìi. Muöën xoaá sûå ngaåc nhiïn trïn mùåt Xuên vaâ öng thêìy söë, baâ naây quay laåi húåm hônh phên bua: - Con giúâi con Phêåt àêëy! Thêìy söë hiïíu ngay àoá laâ möåt öng con cêìu tûå, chó coá Xuên laâ haäy coân ngêín mùåt ra. Baâ Phoá quay vaâo nhaâ. Chûa chi laåi thêëy tiïëng khoác chu cheáo sûúát mûúát cuãa cêåu beá. Baâ quaát : - Chõ ba àêu! Cêåu beá gaâo theát: - Cêåu vaâo mñ cú! Cêåu vaâo mñ! - Chõ ba! Mau lïn, lau cho cêåu röìi coäng cêåu. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 22 Trïn lûng ngûúâi àaân baâ, cêåu beá khöíng löì êëy coân ngêy ngö ruán rêíy bùæt chûúác ngûúâi cûúäi ngûåa, miïång kïu: "Nhong! nhong! nhong!" Thêëy chûúáng mùæt quaá thïí, Xuên khöng thïí chõu àûúåc. Noá lêím bêím trong cöí hoång: "Meå kiïëp! chûá con vúái chaã caái!" Àïën cûãa phoâng khaách, baâ Phoá chó tay: - Caác ngûúâi ngöìi àêy chúâ töi. Röìi baâ vaâo möåt buöìng khaác. Trong khi chúâ àúåi, hai ngûúâi naây cûá thêëy cêåu beá nhúán tûúáng êëy, mùåc aáo nhûng khöng mùåc quêìn, ngêín ngú loá àêìu vaâo cûúâi, röìi laåi giêëu mùåt ài, röìi laåi loá mùåt vaâo, röìi laåi cûúâi... Caái aáo laá bùçng luåa múä gaâ, trûúác ngûåc coá dêëu êën son àoã to tûúáng, sau lûng cuäng thïë. Chung quanh cöí, möåt caái voâng vaâng àeo nùång chôu, möåt chiïëc khaánh vaâng vúái möåt caái göëi quaå. Thêëy tiïëng chõ ba noái nhû van lún: - Cêåu Phûúác mùåc quêìn vaâo, ài. - Em chaä! - Mùåc quêìn vaâo, khöng öng êëy cûúâi cho, ài! - Thïë bùæt öng êëy cho em chúi nheá? - ÛÂ, mùåc quêìn ài thò töi bùæt cho maâ chúi! - Em chaä! Thêìy söë àaá chên Xuên maâ rùçng: - Àñch con cêìu tûå thêåt! Àïën bêy giúâ Xuên múái hiïíu ra, gêåt guâ: - A, aâ! - Naây, quaái nhó! Tröng baâ cuã coá veã vúå Têy lùæm! Xuên àïí tay lïn möìm laâm möåt caái suyåt röìi kheä àaáp: - Chñnh àêëy. Öng thêìy söë thò thaâo: - Thïë sao laåi coá con cêìu tûå An Nam ? Chûa kõp àaáp, Xuên àaä nghe thêëy gioång baâ Phoá: - Cêåu úi! Cêåu yïu quyá cuãa me úi, cêåu mùåc quêìn aáo vaâo, choáng ngoan... http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 23 Röìi baâ vaâo. Lêìn naây thò baâ àaä boã caái aáo daâi, caái khùn vaânh dêy. Caái aáo luåa moãng dñnh bïn trong laåi khöng coá coáoc-sï, caái quêìn luåa moãng dñnh, laâm cho baâ chùèng khaác gò möåt tñn àöì cuãa chuã nghôa khoaã thên vaâ laâm cho thùçng Xuên caãm thêëy nhû mònh laâ möåt àûáa con nhaâ vö giaáo duåc. Öng thêìy söë àûáng lïn àïí thuã lïî möåt chuát. Baâ Phoá hoãi: - Thêìy xem söë hay xem tûúáng? - Bêím... caã hai thûá aå. - Àùçng naâo àuáng ? - Xem söë thò àuáng hún. - Xem cho töi möåt queã ài! - Bêím baâ lúán cho biïët ngaây sinh thaáng àeã... - AÂ, thïë thò töi quïn, khöng nhúá roä. - Bêím thïë àïí xem tûúáng vêåy, nhûng súå khöng àûúåc kyä lùæm bùçng xem söë. - ÛÂ! Àûúåc! Cûá viïåc... - Bêím baâ lúán töët lùæm, mûúâi hai cung phi chó àaáng phaân naân möåt cung. Bêím êëy laâ cung phöëi húåp, nghôa laâ cung chöìng. Goâ maá húi cao. Baâ Phoá cau maây möåt luác noái coá yá gùæt: - Sao? Phaân naân caái nöîi gò? Öng Àoan nhaâ töi xûa kia tûã tïë vúái töi lùæm. Maâ öng Phaán nhaâ töi cuäng thïë, cuäng trung hêåu lùæm. Luác öng Phaán nhaâ töi chïët cuäng coân kïu laâ yïu thûúng töi. ÚÃ àúâi naây, mêëy ai àaä hai àúâi chöìng àûúåc nhû thïë? - Bêím vêng... Nhûng maâ theo löëi cöí thò thïë laâ lûúäng àöå, maâ àaä phaãi bûúác àïën hai bûúác thò laâ àaáng phaân naân. - AÂ, coá thïë chûá! Nhûng maâ theo löëi kim thò mêëy àúâi chöìng cuäng àûúåc, miïîn tûã tïë thò thöi. Cuå àoaán àuáng àêëy! - Tñnh nïët baâ thò nhên àûác, hay thûúng ngûúâi. - Cuå àoaán hay lùæm! - Cung taâi baåch töët, cung àiïìn traåch caâng töët, maâ cung möì maã töí tiïn, thò bêím... nhúâ phuác êëm... dïî thûúâng àûúåc àêët. - Thïë àûúâng tûã tûác thò ra sao? http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 24 - Cuäng töët lùæm, nhûng maâ húi hiïëm. Baâ Phoá laåi ra yá khöng bùçng loâng maâ rùçng: - Sao laåi hiïëm? Chaã gò töi cuäng coá hai àûáa con röìi. Cö Jannette nhaâ töi hiïån àaä ài hoåc, sùæp thi tuá taâi, maâ cêåu Phûúác àêy thò hay ùn choáng nhúán, ba thaáng nûäa thò àuáng mûúâi möåt tuöíi. Hai àûáa con sao laåi laâ hiïëm? - Bêím nhêët nam viïët hûäu, thêåp nûä viïët vö... Bao nhiïu con gaái thò, theo lúâi thaánh daåy, cuäng chùèng àaáng kïí. Coân con giai maâ möåt coá cêåu thöi, theo lúâi thaánh daåy, thïë cuäng laâ hiïëm. - AÂ, ra coá möåt con giai thöi thò cuäng laâ hiïëm. - Bêím baâ lúán, liïåu baâ lúán coá coân muöën ài bûúác nûäa? - Thöi! Töi àaä nhêët àõnh ... noái coá vong höìn öng Àoan vúái öng Phaán nhaâ töi chûáng giaám cho, töi àaä nhêët àõnh thuã tiïët vúái hai öng! Laâ vò töi tuy coân treã mùng thêåt, nhûng cuäng mang tiïëng laâ giaâ röìi. Chó coân nïn úã vêåy nuöi con thöi. - Bêím cung tûã tûác do thïë maâ laâ hiïëm. - Cuå àoaán hay àêëy. Thïë söë cêåu Phûúác thïë naâo ? ÊËy caái àûác Phêåt chuâa Hûúng cho cêåu xuöëng vúái töi àaä hún mûúâi nùm. Töi chó lo... - Bêím töët nhêët! Söë cêåu laâ hûúãng thuå, suöët àúâi nhaân haå maâ hûúãng caã phuá lêîn quyá, lêîn khang, lêîn ninh. Baâ Phoá cuái àêìu möåt caách kñnh cêín, kheä noái: - Töi, töi cûá súå mònh ngûúâi trêìn mùæt thõt, khöng biïët chiïìu yá cêåu thò cêåu laåi àoâi vïì. Thêìy söë söët sùæng caäi: - Chaã lo! Tröng qua tûúáng maåo àuã biïët! Tûúáng cêåu thoå lùæm, maâ baâ lúán nhúâ coá cêåu nïn sûå thõnh vûúång laåi caâng bïìn vûäng. - Hay! Hay! Cuå àoaán söë thïë thò tuyïåt nhêët trêìn àúâi! - Bêím nïëu baâ lúán noái roä ngaây sinh thaáng àeã thò töi seä lêëy laá söë Tûã Vi, thò coá thïí biïët nhûäng sûå xêíy ra haâng nùm, haâng thaáng, haâng ngaây... - Thïë nûäa kia û? - Bêím vêng. Xem söë thò kyä hún xem tûúáng. http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 25 - Thöi, thïë cuå vïì keão khuya, nay mai cuå laåi chúi giuáp caái viïåc êëy cho töi nheá! Chõ ba àêu? Tiïîn cuå möåt àöìng baåc xe cho töi àïí cuå vïì! Thïë naâo cuå cuäng laåi coi höå cho töi àêëy! heån. - Vêng, vêng. Bêím laåy baâ lúán, nay mai chuáng töi seä àuáng Öng thêìy cùæp ö, chiïëu, chaáp ài khoãi, thò baâ Phoá hoãi Xuên: - Anh naây, anh coá biïët töi àaä laâm gò cho anh khöng? Höët hoaãng luáng tuáng mêët vaâi phuát, Xuên múái noái: - Daå, bêím baâ lúán, nïëu khöng coá baâ lúán thò chuáng töi phaãi giam taåi boáp. - ÛÂ, anh cuäng biïët ún àêëy. - Bêím, caái ún êëy thò chaã àúâi naâo con quïn àûúåc. - Anh àûâng xûng con vúái töi! Töi laâ ngûúâi vùn minh, khöng phên biïåt giai cêëp, khöng chia reä sang heân... - Bêím vêng. - Thïë anh coân böë meå khöng? - Bêím, töi böì cöi caã böë lêîn meå tûâ súám. - Töåi nghiïåp! Thïë anh àaä coá vúå con gò chûa? - Bêím chûa... - Töåi nghiïåp! Thïë laâ töët lùæm! Bêy giúâ thúâi buöíi khoá khùn, cuäng khöng nïn vúå con laâm gò vöåi. Thïë anh coá biïët töi goåi anh àïën àêy laâm gò khöng? - Bêím chûa aå. Chuáng töi chúâ xem baâ lúán phaán baão nhûäng gò. - Töi thò vöën ngûúâi nhên àûác, hay thûúng ngûúâi. Maâ anh thò cuäng àaáng thûúng, àûúng laâm ùn maâ böîng mêët viïåc thïë ùæt laâ khöí. Sao anh daåi thïë? Vêîn biïët vaâo tuöíi treã trung thò thûúâng tinh nghõch nhû anh, nhûng maâ phaãi xem ngûúâi ta coá ûng thuêån thò haäy... Thïë chûá? Xuên ngêín ngú maâ rùçng: - Bêím, con coá hiïíu gò àêu. Tûå nhiïn ngûúâi ta àaánh con, ngûúâi ta àuöíi con, ngûúâi ta aáp chïë... - Thöi ài, anh àûâng chöëi! - Con... töi coá chöëi caäi gò àêu? http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 26 - Thïë anh bõ àuöíi vò leä gò? - Töi àang sûãa soaån khùn böng, thuâng tùæm cho caác höåi viïn, àûúng luái huái laâm luång, thò öng Têy êëy vaâo löi ra àaánh mùæng... - Chûá khöng phaãi anh àûúng...? Möåt caách ngêy thú thaânh thûåc nhêët àúâi, Xuên àaáp: - Töi àûúng bõt möåt caái löî öëng chò trong buöìng tùæm cuãa höåi quaán! - ÖÌ! ÖÌ! Thïë öng Têy öng êëy baão anh coá phaåm möåt töåi, sao anh khöng caäi? Xuên àoã mùåt höìi lêu röìi êëp uáng: - Bêím... bêím öng êëy buöåc nhûäng töåi gò thò naâo töi coá biïët tiïëng Têy àêu? Baâ Phoá Àoan àûáng ngêín ngûúâi ra, nuöët sûå thêët voång àaánh ûåc möåt caái. Baâ nhúá laåi mêëy caái tïn, caái lêìm tûâ xûa kia... Tûâ khi bõ hiïëp, nhûäng caãm giaác tï mï hiïëm coá rêët khoá taã, rêët kyâ quaái, cûá theo maäi baâ nhû boáng theo ngûúâi, lêu dêìn, viïåc êëy thaânh möåt aám aãnh. Baâ vêîn ao ûúác àûúåc - bõ hiïëp nûäa maâ khöng bao giúâ caái dõp hiïëm coá êëy laåi taái hiïån. Thaânh thûã baâ chó coá hiïëp chöìng chûá quaã thêåt - noái coá quyã thêìn hai vai chûáng giaám - baâ chùèng àûúåc - bõ chöìng hiïëp cho lêìn naâo. Sau khi àoåc böå Kim Anh lïå sûã thêëy noái úã caái chuâa tónh êëy, sû mö cûá vúâ laâ Phêåt àïí xuöëng baán con cho nhûäng àaân baâ cêìu tûå, baâ àaä tûác khùæc doâ hoãi, röìi ài... Baâ àaä bõ teän! Luác vïì nhaâ öng Phaán ban con cho baâ, chûá chùèng coá sû mö quaái naâo. ... Àïën lêìn naây. Trûúác caái veã mùåt thêåt thaâ cuãa Xuên, baâ húi buöìn, nghô dïî thûúâng noá bõ àuöíi oan... Baâ àaä húi caáu... Nhûng möåt yá nghô thoaáng chaåy qua oác baâ. - Anh lïn gaác naây chúâ töi tùæm möåt laát röìi töi seä noái chuyïån taåi sao töi baão anh vïì àêy. Xuên nghe theo... Hai ngûúâi lïn thang. Àïën möåt caái phoâng khaách nûäa, baâ Phoá baão: http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 27 - Anh ngöìi àêy, xem quyïín anbom naây maâ chúâ töi. Röìi baâ baâo buöìng tùæm, caách chöî Xuên ngöìi chúâ coá vaâi bûúác chên. Baâ cúãi quêìn aáo, àöåi caái muä cao su bõt kñn toác, vùån maáy nûúác... Tûâ caái böng hoa sen keäm, nûúác truát xuöëng aâo aâo! Baâ Phoá thónh thoaãng laåi vöî vaâo buång, vaâo àuâi bò baåch. Röìi baâ, than öi! traái ngûúåc - baâ nhoâm qua löî khoaá xem bïn ngoaâi àöång tônh ra sao... Thò ra, chùm chuá vaâo quyïín saách aãnh, thùçng Xuên cûá ngöìi nguyïn chöî. Nhû thûúâng! Tùæm xong, baâ ra, phaán möåt caách uïí oaãi: - Thöi anh vïì! Töi àõnh àïën mai thò seä mûúån anh. Ngaây mai anh seä àïën hiïåu Êu hoaá tòm cö Vùn Minh, thò töi seä noái giuáp. Thïë naâo thò röìi anh cuäng seä khoãi thêët nghiïåp. - Bêím... - Thöi, anh khöng phaãi laâ ngûúâi thöng minh! Anh vïì ài! Mai seä biïët. Phaãi nhúá: hiïåu Êu hoaá, tiïåm may phuå nûä. Xuên Toác Àoã ra ài, vúái möëi hy voång chan chûáa trong loâng, khöng hiïíu rùçng mònh àaä bõ khinh bó nhû möåt nhaâ àaåo àûác chên chñnh àaä bõ khinh bó. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 28 CHÛÚNG 4 MÖÅT KHI HOAÅN THÛ ÀAÄ NÖÍI GIÊÅN - NGHÏÅ THUÊÅT VÕ NHÊN SINH NHÛÄNG SÛÅ CHÏË TAÅO CUÃA CUÖÅC ÊU HOAÁ Theo lúâi dùån cuãa baâ Phoá taám giúâ saáng höm êëy, Xuên Toác Àoã laãng vaãng khöng daám vaâo hoãi, vò khöng daám chùæc àêëy coá phaãi chñnh laâ hiïåu Êu hoaá cuãa baâ Vùn Minh khöng. Caái hoåc thûác cuãa Xuên Toác Àoã chó àuã àïí hùæn biïn söí thúå giùåt chûá chûa àuã àïí hùæn àoåc nhûäng chûä khoá àoåc nhû nhûäng kiïíu chûä tên thúâi maâ nhûäng nhaâ nghïå syä chïë kiïíu hònh nhû àïí cho khöng ai àoåc àûúåc nûäa. Luác êëy, ngûúâi ta àûúng àoáng nhûäng chûä tïn hiïåu. Nùm miïëng göî vuöng kyâ quaái maâu àoã, múái khö sún, coân bõ vûát úã thïìm heâ. Möåt ngûúâi thúå loay hoay dûång thang. Möåt thiïëu niïn xùæn tay aáo lïn möåt caách rêët nghiïm troång àûáng àêëy sai baão ngûúâi thúå, thónh thoaãng laåi gùæt mùæng ngûúâi naây möåt caách cuäng nghiïm troång chùèng keám. Hiïåu may naây thêåt laâ choaáng löån àùåc biïåt. ÚÃ tuã kñnh ngoaâi cuâng coá ba "hònh nhên" taåc bùçng göî, chñnh laâ cuãa Têy phûúng gûãi sang, giöëng hïåt myä nhên Têy phûúng, song bõ nhaâ chuã kheáo leáo àùåt lïn àêìu nhûäng mêíu khùn vaânh dêy hoùåc buái toác àen cho coá veã laâ phuå nûä Viïåt Nam. Möîi chiïëc ma nú canh êëy phö trûúng möåt kiïíu aáo. Naâo laâ aáo cöí baânh beã cöí tay àuöi töm àïí caác baâ caác cö diïån phöë xaá. Naâo laâ kiïíu ài tùæm àïí caác baâ caác cö khoe caái myä thuêåt vïì xaác thõt taåi búâ biïín. Naâo laâ kiïíu quêìn aáo trong phoâng nguã àïí phuå nûä coá nhûäng thïë lûåc nhùæc nhoãm cho chöìng hoùåc nhên tònh àûâng coá sao nhaäng caái nghôa vuå töëi thiïng liïng cuãa nhûäng bêåc nam nhi. Xuên roán reán laåi gêìn chöî coá mêëy chûä göî. Noá cöë nghô cuäng khöng sao hiïíu nöíi nùm miïëng göî êëy laâ nhûäng chûä gò. Coá möåt miïëng göî troân thuãng möåt löî vaâ möåt miïëng vuöng thuãng hai löî troân úã giûäa. Coân ba miïëng nûäa laåi thuöåc hònh tam giaác, maã laåi cuäng coá löî troân úã giûäa nûäa, caái àoá múái quaái laå cho chúá! Theo caái trñ naäo haå lûu cuãa noá, Xuên Toác Àoã, tûâ luác lïn saáu tuöíi, àaä biïët rùçng caái theåo maâ giûäa coá möåt chêëm thò chó laâ biïíu tûúång cuãa möåt caái vêåt xêëu xa, http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 29 thïë maâ thöi. Noá àûúng tuãm tóm cûúâi möåt caách vö nghôa lyá thò chúåt thiïëu niïn mùæng ngûúâi thúå: - Àêìu tiïn laâ caái naây! Khöng, caái tam giaác cú, khó lùæm! Ngûúâi thúå ngú ngaác hoãi: - Bêím tam giaác laâ caái gò aå? Thiïëu niïn gùæt mùæng rêìm rô: - Con khó, tam giaác laâ... laâ caái theåo! Maâ caái theåo thò laâ chûä A. Ngûúâi thúå laåi caäi: - Thûa öng luác naäy öng baão caái theåo laâ chûä U. - Im ài, àöì ngu! Caái theåo löån xuöi thò múái laâ chûä U, coân caái theåo chöíng ngûúåc thò chñnh laâ chûä A. Thúå thuyïìn gò maâ khöng hiïíu möåt tñ myä thuêåt gò caã! Nghe àêy naây: Trûúác nhêët anh àoáng cho töi caái theåo löån ngûúåc röìi àïën caái theåo löån xuöi. Thïë laâ A, U tûác laâ Êu. Röìi thò àïën caái miïëng göî vuöng coá hai löî thuãng laâ chûä H, röìi àïën miïëng göî troân thuãng giûäa laâ chûä O, röìi àïën caái theåo löån ngûúåc laâ chûä A, tûác laâ Hoaá, nghôa laâ cûãa hiïåu Êu hoaá! Coá thïë thöi maâ phaãi dùån ài dùån laåi maäi, thúå vúái thuyïìn, ngu nhû lúån! Xuên Toác Àoã vûâa sung sûúáng vò àaä tòm thêëy chöî heån vûâa bêët bònh úã chöî bõ mùæng giaán tiïëp laâ àöì ngu! Noá lêím bêím: "Meå kiïëp, chûá laåi chûä vúái chaã nghôa!" Nhûng noá laåi àïí yá ngay àïën möåt thiïëu niïn khaác, Êu phuåc kiïíu ài treâo nuái, vûâa àïën chaâo thiïëu niïn tröng nom viïåc àùåt baãng hiïåu kia. Hai ngûúâi bùæt tay nhau, tiïëng Têy ngêåu sõ caã phöë. - Trúâi úi, caái oác myä thuêåt cuãa bònh dên Viïåt Nam thêåt laâ thaãm haåi! - Noái chuyïån myä thuêåt vúái bònh dên thò thêåt phñ lúâi! - Khöng! Khöng! ngaâi laâ nhaâ baáo, ngaâi phaãi nêng bònh dên lïn caái nghôa vuå hiïíu biïët myä thuêåt múái àûúåc. Töi, töi laâ möåt nhaâ myä thuêåt, töi àaä hy sinh caã möåt cuöåc àúâi cuãa töi röìi! - Thiïët tûúãng aãnh hûúãng cuãa ngaâi trong dên gian cuäng àaä phöí cêåp àêëy chûá! - Chûa àuã. Coân phaãi laâm viïåc nûäa, dên ta laâ möåt dên töåc lûúâi biïëng, khöng chõu suy xeát, khöng muöën tòm maâ hiïíu nhûäng caái khoá hiïíu cuãa myä thuêåt, cho nïn sûác hoaåt àöång cuãa töi chó baânh trûúáng àûúåc coá chûâng. Vêåy maâ myä thuêåt caâng khoá hiïíu bao nhiïu thò caâng http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 30 coá giaá trõ bêëy nhiïu. Thñ duå nhû úã YÁ-àaåi-lúåi vaâ Àûác-yá-chñ: nhûäng nhaâ danh hoaå àûúåc tön lïn laâm thêìn thaánh chó vò coá nhûäng tranh nguïåch ngoaåc khoá hiïíu, nhûäng bûác hoaå maâ cöng chuáng khöng hiïíu gò laâ àeåp caã nhûng maâ cöng chuáng cûá cöng nhêån laâ nhûäng kyâ cöng kiïåt taác, àïën nöîi Mussolini vaâ Hitler cuäng phaãi ghen gheát, luác lïn ngöi àöåc taâi thò viïåc thûá nhêët laâ àem boã tuâ taác giaã nhûäng kyâ cöng êëy maäi cho àïën luác bao giúâ ngaây hiïíu àûúåc myä thuêåt thò thöi. Àêëy, ngaây xem! Bao giúâ dên ta àïën trònh àöå êëy! Bao giúâ boån nghïå sô chuáng töi àûúåc - bõ boã tuâ nhû thïë? Ngûúâi kia gêåt guâ: - Quaã vêåy! Ngûúâi naây laåi söët sùæng noái tiïëp: - Chó vò trònh àöå thêëp keám cuãa xaä höåi maâ anh em nghïå sô chuáng töi phaãi quay vïì laâm caái viïåc caãi caách y phuåc nûä laâ moán myä thuêåt dïî hiïíu nhêët. Bao giúâ caã xaä höåi naây biïët thûúãng thûác veã àeåp vïì... böå àuâi cuãa ngûúâi àaân baâ thò múái hiïíu giaá trõ cuãa nhûäng bûác veä khoaã thên vaâ do thïë, múái hiïíu nöíi nhûäng moán myä thuêåt töëi cao. - ÖÌ! öì! Caái àoá àuáng sûå thûåc quaá chûá? - AÂ, thïë mêëy chûä töëi tên naây, ngaâi baão sao? Sûå phaát minh cuöëi cuâng àêëy! Tröng laå lùæm chûá? ÊËy bònh dên chûa hiïíu nöíi cao quyá úã chöî êëy, ta haäy cûá biïët thïë àaä, bao giúâ nhûäng kiïíu chûä töëi tên cuãa töi maâ laâm cho àïën phaái trñ thûác nûäa cuäng khöng àoåc nöíi, thò luác êëy múái laâ sûå àùæc thùæng hoaân toaân cuãa nghïå thuêåt. Múái nghe àïën àêëy, Xuên àaä chúåt thêëy boáng baâ Vùn Minh thêëp thoaáng úã nhaâ trong. Noá beân roán reán vaâo thò hai ngûúâi naây cuäng theo noá, vûâa chuyïån troâ vûâa vaâo trong cûãa haâng. - Laåy baâ aå. Baâ Vùn Minh gêåt àêìu àaáp laåi Xuên vaâ bùæt tay hai ngûúâi kia. - Öng ngöìi chúi. Öng laåi coá viïåc gò thïë? Daåo naây baáo lïn hay xuöëng? - Töi laåi coá viïåc hïå troång lùæm. Baáo lïn àûúåc 50 söë... - Thïë anh naây, anh hoãi gò? Xuên luáng tuáng, xoa tay: - Bêím... bêím... baâ lúán Phoá Àoan, höm qua... http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 31 Vùn Minh cùæt ngay: - Im! Anh phaãi goåi laâ baâ Phaán, khöng thò baâ khöng bùçng loâng. - Vêng! Baâ Phaán dùån töi laåi àêy... noái höå... vúái baâ... - Àûúåc, thïë anh ngöìi àêëy maâ àúåi. Röìi baâ Vùn Minh ra hiïåu múâi öng nhaâ baáo vaâo böå sa löng úã têån bïn trong cûãa haâng. Xuên ngöìi xuöëng möåt caái ghïë sùæt boåc vaãi úã gêìn cûãa. Tuy noá cuäng húi noáng ruöåt, song àûúåc dõp hûúãng bùçng mùæt möåt bûäa tiïåc rêët hiïëm, nghôa laâ ngùæm nghña nhûäng böå phêån kñn àaáo cuãa phaái àeåp maâ chó coá cuöåc Êu hoaá laâ daám phö ra. Naâo laâ nhûäng caái ngûåc khiïu khñch àeo nhûäng coáoc-sï luåa viïìn àùng ten, naâo laâ nhûäng bùæp àuâi löìng trong nhûäng caái bñt têët luåa. Naâo laâ aáo loát mònh, nhûäng quêìn àuâi, toám laåi thò laâ àuã caã nhûäng caái coá thïí gúåi xuên tònh trong loâng möåt öng cuå giaâ àaä ùn khao bêíy mûúi. Nhûäng suác luåa trún vaâ hoa nghòn tña muön höìng laâm cho cûãa hiïåu coá möåt veã vui tûúi àùåc biïåt. Trong cuâng thò laâ caái phoâng thûã aáo bùçng ba bïì nhung cùng, röìi àïën xûúãng thúå coá mêëy chiïëc maáy khêu vaâ möåt luä nhûäng àaân öng vaâ àaân baâ thúå may ài laåi laâm viïåc röån rõp nhû trong möåt caái töí ong... Möåt ngûúâi àaân baâ naå gioâng, phêën saáp böi rêët vuång, àûáng xem ngoaâi cûãa kñnh ba phuát, röìi vaâo. Baâ chuã hiïåu chaåy ra àon àaã. - Thûa baâ, baâ muöën mua haâng hay may aáo... Baâ khaách nghô möåt luác lêu, àoaån deâ dùåt noái: - Töi muöën... may möåt böå aáo kiïíu múái. Baâ Vùn Minh liïën thoùæng taán: - Vêng, chñnh thïë, bêy giúâ ai cuäng phaãi caãi caách y phuåc cho phuâ húåp thúâi trang. Caái löëi trang àiïím cöí laâm cho ngûúâi ta choáng giaâ, ta phaãi thay ài múái àûúåc. Thûa baâ, nïëu baâ khöng biïët nhûäng thuêåt àïí giûä gòn sùæc àeåp, thò khoá loâng maâ giûä àûúåc haånh phuác gia àònh, vò caác cö thiïëu nûä ngaây nay ùn mùåc löëi múái caã, thêåt laâ möåt sûå caånh tranh ghï gúám... Baâ khaách trúån mùæt lïn sung sûúáng vò thêëy húåp yá, nghô ba phuát röìi àaáp: - Chao öi! öëi chao öi! Baâ noái àuáng quaá! Caác thiïëu nûä bêy giúâ ùn mùåc túån hún caác me Têy khi xûa! Thêåt laâ tên thúâi, thêåt laâ àô thoaä! Chao öi! Hoå cûúáp mêët haånh phuác cuãa töi, hoå àeåp hún töi, hoå quyïën ruä öng Haân nhaâ töi, bêy giúâ töi biïët laâm thïë naâo? http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 32 Baâ tru treáo nhû sùæp caäi nhau vúái ai, khiïën Vùn Minh phaãi xua tay: - ÊËy chïët! Baâ àûâng noáng nêíy thïë! - Öng Haân nhaâ töi àïm naâo cuäng ài theo boån gaái múái thò töi biïët laâm thïë naâo kia chûá, húã Giúâi! - Thûa baâ, caái àoá rêët dïî... Baâ chó viïåc... ùn vêån nhû hoå... - Phaãi! Phaãi! Êu laâ töi cuäng ùn mùåc tên thúâi! Mùåc cho thiïn haå seä goåi töi laâ con àô giaâ! Chó taåi baâ, caác baâ, chuã hiïåu thúå may, caác baâ àêìu tïu ra maâ thöi! Baâ Vùn Minh so vai maâ rùçng: - Thûa baâ, chuáng töi chó tiïën theo luêåt tiïën hoaá chung cuãa xaä höåi. Giûäa buöíi canh tên naây, caái gò laâ baão thuã thò bõ àaâo thaãi ài! Baâ coá biïët rùçng tûâ khi chuáng töi múã cûãa hiïåu naây ra thò bao nhiïu ngûúâi vúå àûúåc cûáu vúát, tòm thêëy loâng yïu cuãa chöìng, laåi àûúåc hûúãng haånh phuác gia àònh röìi àoá khöng? - Thûa baâ, thïë thò töi xin may ngay möåt böå, böå naâo tên thúâi nhêët! Maâ xin baâ àûâng tñnh cao giaá quaá! - Vêng! Vêng! Múâi baâ ài xem caác kiïíu aáo... Baâ chuã àûa khaách ài àiïím binh caác ma nú canh möåt lûúåt. - Àêy... àêy... Tiïåm may chuáng töi coá rêët nhiïìu kiïíu, toaân do nhûäng sinh viïn myä thuêåt coá danh tiïëng chïë taåo ra caã. Àêy, baâ cûá xem nhûäng biïín àïì úã tûúång laâ roä nghôa lyá cuãa tûâng böå y phuåc möåt. Àêy laâ böå Lúâi hûáa, nghôa laâ àïí cho thiïëu nûä naâo mùåc böå êëy coá thïí hûáa vúái baån loâng möåt cuöåc heån hoâ vêåy. Àêy laâ böå Chiïëm loâng mùåc böå êëy thò ta nùæm vêån mïånh boån nam nhi trong tay ta. Àêy laâ böå Ngêy thú, àêy laâ böå Dêåy thò, toaân cho gaái múái nhúán. Tûâ àêy vaâo laâ cuãa caác baâ thiïëu phuå, caác bêåc nöåi tûúáng röìi... Thûa baâ, àêy laâ böå Nûä quyïìn, cuãa ngûúâi àaân baâ luác naâo cuäng àûúåc chöìng khiïëp súå. Coân àêy laâ böå Kiïn trinh, cho nhûäng baâ quaã phuå nhêët quyïët úã vêåy thúâ chöìng, vaâ àêy laâ böå Lûúäng lûå, cho nhûäng àaân baâ goaá chöìng, maâ khöng biïët nïn thuã tiïët hay laâ thöi. Coân àêy, böå y phuåc tên thúâi nhêët, vûâa àûúåc chïë taåo ra àûúåc mêëy höm nay thöi, chuáng töi chûa kõp keã baãng nhûng àaä nhêët àõnh àùåt laâ Chinh phuåc, nghôa laâ coá böå y phuåc naây, thò ai cuäng phaãi say mï baâ, duâ laâ caã àïën chöìng baâ! Hai ngûúâi àûáng trûúác möåt böå aáo quêìn taáo túån vò may bùçng thûá sa moãng dñnh maâu àen. Bïn trong caái quêìn vaâ caái aáo chó coá caái http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 33 coáoc-sï vaâ caái quêìn àuâi àen thöi, nïn chi caái ngûúâi àaân baâ göî tuyïåt àeåp êëy àïí löå caã möåt nûãa böå ngûåc trïn, caã hai caánh tay, vaâ tûâ hai bïn beån trúã xuöëng cuäng roä möìn möåt. Trong khi Vùn Minh löå veã àùæc chñ thò baâ khaách bôu möi àûáng lùång im, höìi lêu múái noái: - Mùåc böå naây thò... khoá coi lùæm! Luác êëy nhaâ myä thuêåt vaâ nhaâ laâm baáo cuäng àïìu nghe ngoáng. Öng nhaâ baáo noái ngay: - Dïî coi lùæm thûa baâ! Nïëu baâ mùåc böå naây thò khöng coân möåt ngûúâi àaân öng naâo laåi khöng chaåy theo baâ nhû chaåy theo nhûäng cö gaái ngêy thú! Nhaâ myä thuêåt thïm: - Chinh phuåc! Töi àaä phaãi àùåt tïn laâ Chinh phuåc! Baâ khaách laåi noái: tñ. - Quêìn vúái aáo maâ àïën thïë thò chaã coân... che àêåy gò àûúåc mêëy Nhaâ myä thuêåt laåi caäi: - Thûa baâ, nhûäng nguyïn tùæc vïì y phuåc àaä thay àöíi. Chuáng töëi maâ coá thïí chïë ra kiïíu naây cuäng laâ vò theo caái quan niïåm y phuåc cuãa caác nhaâ thúå may lúán úã Têy phûúng. Quêìn aáo àïí tö àiïím, àïí laâm tùng sùæc àeåp, chûá khöng phaãi àïí che àêåy. Bao giúâ... bao giúâ maâ y phuåc tiïën böå àïën cûåc àiïím ài àïën chöî têån thiïån têån myä, thò nghôa laâ y phuåc phaãi khöng coân... che àêåy caái gò cuãa ngûúâi àaân baâ nûäa! Trûúác sûå hoaâi nghi cuãa baâ khaách, baâ chuã phaán thïm: - Nïëu baâ coá súå múái quaá thò baâ cûá viïåc chúâ nhûäng luác öng Haân nhaâ ta sùæp ài chúi laâ baâ mùåc noá vaâo röìi àûáng soi gûúng trong nhaâ thò cuäng àuã cho öng Haân nhaâ ta phaãi mï túi. Baâ khaách gêåt guâ: - Phaãi! Phaãi àêëy! Dïî phaãi àïën thïë thò múái coá cöng hiïåu. Vùn Minh laåi noái: Thûa baâ, haånh phuác cuãa gia àònh coá gò khaác, nïëu noá khöng laâ haånh phuác cuãa vúå chöìng? Nïëu aái tònh àïën thúâi kyâ phai nhaåt thò laâm thïë naâo cho vúå chöìng coá haånh phuác? - Phaãi lùæm! http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 34 - Búãi thïë cho nïn chuáng töi phaãi chïë thïm caã nhûäng kiïíu múái vaâ nhûäng thûá quêìn aáo loát mònh úã bïn trong chûá khöng phaãi chó caái caách bïì ngoaâi nhû lúâi cöng kñch cuãa boån àaåo àûác huã lêåu àêu. Nïëu baâ laåi duâng caã nhûäng aáo loát mònh cuãa hiïåu chuáng töi thò êëy laâ baâ àaä biïët nhûäng bñ thuêåt giûä chöìng rêët mêìu nhiïåm. - Àêu? Xin baâ cho chuáng töi xem, chuáng töi may möåt thïí vêåy. Vùn Minh dêîn baâ khaách quay laåi caái tuã kñnh úã phña sau lûng vaâ giúã ra möåt àöëng nhûäng quêìn àuâi, coáoc-sï, aáo loát daâi, aáo loát mònh ngùæn, bùng buöåc vuá, vên vên... - Àêy laâ caái aáo ÚÄm úâ... Àêy laâ caái quêìn Haäy chúâ möåt phuát... Àêy laâ caái aáo loát Haånh phuác, àêy laâ caái cooác-sï Ngûâng tay. Baâ xem! Ngoaâi cûãa haâng Êu hoaá chuáng töi, laâm gò coá hiïåu naâo sùn soác àïën haånh phuác cuãa phaái àeåp möåt caách chu àaáo? Baâ khaách gêåt àêìu lia lõa maâ rùçng: - Vên, töi xin vêng! Töi xin Êu hoaá theo vùn minh, ùn vêån theo tiïën böå! Xin goåi phoá may lïn vaâ töi vaâo buöìng thûã!! Vùn Minh chó nhaâ myä thuêåt: - Bêím àêy, phoá may àêëy! Möåt nhaâ taâi tûã nguyïn sinh viïn trûúâng Myä thuêåt Àöng Dûúng àïí hêìu haå cho caái sùæc àeåp cuãa caác baâ! Nhaâ myä thuêåt cuái àêìu rêët thêëp maâ rùçng: -Xin múâi baâ ài theo töi, töi rêët àûúåc hên haånh. Röìi hai ngûúâi vaâo caái buöìn kñn che bùçng nhung. Àïí Xuên cûá ngöìi ngaáp daâi, Vùn Minh coân caäi nhau vúái öng nhaâ baáo àaä. - Thûa öng, nïëu öng tùng tiïìn quaãng caáo thò quaá lùæm. - Thûa baâ, êëy laâ baâ nhêìm. Baáo cuãa töi möîi ngaây möåt tùng àöåc giaã, caái danh giaá cuãa chuáng töi möîi ngaây bõ boån baão thuã laâm cho tiïu ài mêët möåt tõ, thïë laâ chó lúåi cho baâ. Vaã laåi söë ngûúâi theo múái cûá tùng... - Thûa öng, àoá laâ sûå tûå nhiïn, maâ coá lúåi thò lúåi cho caác öng chûá cho gò riïng töi maâ öng laåi... - Khöng! Lúåi nhêët cho baâ vaâ nhûäng ai cuâng nghïì vúái baâ! http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ chûá? 35 - Öng hö haâo àöíi múái, ngûúâi ta theo múái thò lúåi cho caác öng àaä - Khöng, lúåi nhêët cho baâ, töi àaä noái thïë. - Öng tûúãng thïë, chûá baáo cuãa öng àaä coá aãnh hûúãng gò? Chùæc àêu... Nhaâ viïët baáo àïën àêy, suâi boåt meáp ra vò tûác giêån: - Khöng coá aãnh hûúãng, baâ baão? Thïë baâ xem xaä höåi bêy giúâ tiïën hoaá àïën àêu? Baâ coá àoåc baáo haâng ngaây àoá khöng? Bao nhiïu vuå ly dõ! Bao nhiïu cuöåc ngoaåi tònh? Con gaái theo giai àuâng àuâng àaân öng chï vúå haâng luä, laåi vûâa coá caã möåt öng huyïån treo êën tûâ quan àïí theo möåt cö gaái tên thúâi, nhû thïë, töi tûúãng laâ baáo chuáng töi coá aãnh hûúãng quaá nûäa! Ngaây naâo cuäng coá möåt tiïåm khiïu vuä múái múã... Àïën àêy thò baâ Phoá Àoan vûâa luác bûúác vaâo. Xuên Toác Àoã vuãng àûáng lïn. Vùn Minh cuäng mùåc öng nhaâ baáo àûáng àêëy vúái moåi caái aãnh hûúãng cuãa túâ baáo. - Chaáu! Chaáu!... - Laåy dò... AÂ, dò vaâo àêy cho chaáu noái kheä caái naây! Baâ dò vaâ cö chaáu àem nhau ra möåt goác têån àùçng xa... Öng nhaâ baáo cêìm muä ra thùèng vúái sûå giêån dûä vaâ sûå nhêån chên ra caái chên lyá: nghïì viïët baáo laâ möåt baåc nghïå. Xuên Toác Àoã ài ài laåi laåi coá veã àúåi chúâ... - Dò dùån caái thùçng êëy àïën àêy laâm gò thïë? - AÂ, thïë thò dò àaä baão laâ àïí chaáu nhêån noá giuáp viïåc thò dò cho xêy caái sên quêìn úã nhaâ àïí dò chaáu ta têåp maâ laåi? - Vêng, nhûng maâ xêy sên quêìn thò cuäng phaãi ñt lêu nûäa chûá? Ai mûúån ngay noá laâm gò cho töën cúm töën tiïìn? Baâ Phoá Àoan ngêín ngûúâi ra maâ rùçng: - ÛÂ nhó? Nhûng maâ bùæt àúåi chúâ thò noá chïët àoái mêët! Höìi lêu, baâ mûâng rúä thò thaâo vaâo tai chaáu: - Hay laâ thïë naây, Trûúác khi coá sên quêìn, ta haäy... nhû thïë, nhû thïë, thò khöng súå cúm toi. Chaáu nghô sao? ÊËy thïë laâ Xuên Toác Àoã bùæt àêìu dûå vaâo cuöåc caãi caách xaä höåi. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 36 CHÛÚNG 5 BAÂI HOÅC TIÏËN BÖÅ CUÃA XUÊN TOÁC ÀOÃ - HAI QUAN NIÏÅM VÏÌ GIA ÀÒNH VAÂ XAÄ HÖÅI - VÊNG TÖI, TÖI LAÂ NGÛÚÂI CHÖÌNG MOÅC SÛÂNG! Öng chuã, baâ chuã àaä cuâng vúái mêëy baâ tên thúâi vaâ mêëy öng du hoåc sinh lïn möåt chiïëc xe húi ài lïn hiïåu khaách ùn cúm. Boån thúå may, caác cö khêu, àaä luä lûúåt keáo nhau ra vïì. Àöìng höì àaánh 12 tiïëng. Ngoaâi Phöë, trïn caác cêy sêëu, nhûäng con ve sêìu nhêët àõnh phaá giêëc nguã trûa cuãa caác quyá quan. Xuên Toác Àoã tûå hoãi: "Thïë naây thò nûúác meå gò?" Noá ài ài laåi laåi, ön nhûäng lúâi dùån baão cuãa chuã noá. - Trûúác khi coá thïí giuáp chuáng töi vïì thïí thao, anh haäy cöë sûác giuáp xaä höåi trong cuöåc Êu hoáa. Anh phaãi nhúá kyä rùçng höm nay trúã ài thò anh àaä dûå möåt phêìn vaâo cuöåc caãi caách xaä höåi röìi. Tûâ àêy maâ ài xaä höåi vùn minh hay daä man laâ traách nhiïåm úã anh! Vêåy anh nïn laâm ùn chùm chó, phaãi tröng nom hïët têët caã moåi viïåc, vaâ nhêët laâ phaãi hiïíu nhûäng cöng viïåc mònh laâm. Öng chuã thúâi noái möåt caách cêìu kyâ àaåi khaái thïë. Giaãn dõ hún nûäa, baâ chuã chó baão Xuên: - Thïë nghôa laâ luác naâo röîi thò cêìm caái chöíi naây (baâ àûa luön ngay ra möåt caái phêët trêìn) maâ phuãi buåi nhûäng suác luåa, nhûäng quêìn aáo úã ma nú canh. Phaãi biïët caái gò laâ vïå sinh, àûâng àïí cûãa hiïåu raác rûúãi, buåi bêåm. - Vêng aå. Nhaâ myä thuêåt laåi dùån: - Cêìn hún nûäa laâ anh phaãi biïët tïn caác àöì haâng, caác möët y phuåc, àïí cho khaác vaâo haâng thò coá thïí chó baão cho khaách coá möåt caái gu? - Bêím caái gu laâ caái gò aå? http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 37 Nhaâ thêím myä àaä êëp uáng, phaãi vöî tay vaâo traán mêëy caái, röìi múái noái: - Nghôa laâ... nghôa laâ caái thñch, caái súã thñch, caái... caái quan niïåm vïì myä thuêåt. - Bêím, töi vêîn chûa hiïíu. - Anh khöng hiïíu thò phaãi cöë maâ hiïíu! Thïë laâ thïë naây: Anh phaãi thoaáng tröng thêëy möåt böå quêìn aáo laâ nhúá ngay àïën tïn cuãa noá, àïí maâ coá thïí taán cho khaách nghe vui tai. Anh phaãi biïët caái phêån sûå cuãa ngûúâi vùng-àú, nghôa laâ ngûúâi baán haâng! Möîi khi coá möåt ngûúâi bùçng loâng may möåt böå y phuåc tên thúâi, thïë laâ nûúác nhaâ laåi coá thïm möåt ngûúâi tiïën böå. - Bêím, nhû thïë thò ra töi laåi phaãi biïët caã caác mùåt haâng tú luåa hay laâ baâ naây nïn may mùåc ra laâm sao, cö kia nïn may mùåc ra laâm sao? Nhaâ myä thuêåt trúån mùæt, so vai, troã mùåt Xuên: - Laåm quyïìn! Laåm quyïìn! Àêëy laâ cöng viïåc cuãa tay-ú1 laâ cuãa töi! laâ cuãa möåt mònh töi! Möåt mònh töi maâ thöi! Àêy naây... anh ra àêy. noái: Xuên bõ löi àïën trûúác möåt chiïëc ma nú canh. Nhaâ myä thuêåt - Húã caánh tay vaâ húã cöí laâ Dêåy thò! Anh àoåc thêåt to lïn! Xuên nhùæc laåi nhû möåt con veåt hoåc möåt baâi hoåc thuöåc loâng: - Húã caánh tay vaâ húã cöí laâ Dêåy thò! Húã caánh tay vaâ húã cöí laâ Dêåy thò! Nhaâ myä thuêåt gêåt guâ haâi loâng vaâ löi Xuên ra möåt caái ma nú canh khaác: ài! - Húã àïën naách vaâ húã nûãa vuá laâ Ngêy thú! Àoåc cho quen möìm - Húã àïën naách vaâ húã nûãa vuá laâ Ngêy thú! Húã àïën naách vaâ húã nûãa vuá laâ Ngêy thú! - Töët lùæm! Anh cûá chõu khoá hoåc nhû thïë vaâi lûúåt laâ thuöåc mùåt chûä, aâ quïn, khöng! laâ àaä thuöåc lêëy kiïíu múái maâ nghïå thuêåt àaä chïë 1 Thúå may. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 38 taåo àoá. Tûâ àêy maâ ài thò cuöåc Êu hoáa tröng cêåy vaâo caái oác thöng minh cuãa anh. Àêy naây, böå naây laâ böå Kiïn trinh, cho nhûäng võ quaã phuå naâo nhêët àõnh khöng ài bûúác nûäa, cho nïn quêìn aáo kñn àaáo tröng nghiïm nghõ, cöí aáo laá sen loâe xoeâ che kñn caã hai àûúâng hùçn cuãa àöi vuá. Bïn caånh thò laâ böå Lûúäng lûå cho nïn cöí aáo kiïíu khùn san thò che kñn thên aáo vïì möåt bïn vuá maâ àïí húã hùèn thên aáo vïì möåt bïn. AÂ quïn, anh àoåc nöíi nhûäng chûä keã úã baãng naây àêëy chûá? - Bêím vêng, chûä naây kiïíu cuä, töi àoåc àûúåc. - Thöi, thïë töi àïí nguyïn möåt mònh anh vúái ainh! Trûúác khi ra ài, baâ Vùn Minh coân dùån: - Anh lêëy caái baãng coá chûä Àoáng cûãa buöíi trûa maâ treo tuã kñnh röìi anh ngöìi tröng haâng. Coá ai vaâo thò tiïëp, ai hoãi thò nhúá lêëy röìi ra baão töi. Thïë röìi... caã boån ra ài. Xuên Toác Àoã àaä hiïíu roä caái àõa võ mònh rùçng trong cuöåc Êu hoáa, trong caái viïåc caãi caách xaä höåi, noá chó laâ möåt anh loong toong. Noá khöng bêët maän úã chöî êëy nhûng úã chöî ngûúâi ta khöng nhúá rùçng noá cuäng cêìn phaãi nghó nghúi cúm nûúác nhû moåi ngûúâi khaác. Noá thêëy àoái lùæm. Noá rêët muöën tröng thêëy baâ Phoá Àoan, nhûng baâ àaä lïn xe húi vúái con choá yïu quyá cuãa baâ tûâ bao giúâ... röìi. Noá ài ài laåi laåi trong caái cûãa haâng vùæng tanh ïm aã, miïång noá lêìm bêìm mêëy lêìn: "Chaã nûúác meå gò caã!" Röìi noá cêìm caái chöíi phêët trêìn, lêìn lûúåt phuãi buåi cho nhûäng chiïëc ma nú canh. Noá àoåc rêët to, laåi lai nhai gioång hoâ nhû tiïëng ï a cuãa treã con hoåc baâi thuöåc loâng chûä Haán vêåy. Coá àiïìu àaáng laå laâ baâi noá hoåc chñnh tûå noá àùåt ra. - Meå kiïëp! Quêìn vúái chaã aáo! - Caái naây laâ caái gò? AÂ Lúâi hûáa! ... thùæt àaáy, núã ngûåc, núã àñt... phaãi phaãi! Thùæt àaáy, núã ngûåc, núã àñt laâ Lúâi hûáa Húã ngûåc, húã tay, húã àuâi laâ Chinh phuåc! Húã ngûåc, húã àuâi laâ Chinh phuåc! Húã àïën naách vaâ húã nûãa vuá laâ Ngêy thú! Caái chöíi vûúáng caái àinh rúi xuöëng àêët. Noá cuái nhùåt, möìm vêîn àoåc thêåt to: thú! - Húã àïën naách vaâ húã nûãa vuá laâ Ngêy thú! Húã... húã laâ... Ngêy Giûäa luác êëy coá möåt thiïëu phuå coân treã tuöíi lùæm, àêíy cûãa sêìm sêìm bûúác vaâo haâng. Hai ngûúâi nhòn nhau kinh ngaåc möåt luác, röìi thiïëu phuå cêët cao gioång hoãi: http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 39 - Öng... öng laâ ai? Xuên Toác Àoã ûúän ngûåc lïn, giêëu caái chöíi löng gaâ sau lûng, nghiïm trang: - Töi? ... Laâ ... laâ ... möåt ngûúâi dûå phêìn trong viïåc Êu Hoaá. - AÂ! - Möåt ngûúâi caãi caách xaä höåi ... coá traách nhiïåm quöëc dên vùn minh hay laâ daä man. - AÂ, thïë thò töët lùæm! - Thïë cö muöën gò? Caái quêìn Haäy chúâ möåt phuát nheá? - Töi coá chöìng röìi! Töi khöng chúâ àûúåc phuát naâo caã. - Vêåy baâ muöën gò, thûa baâ? - Chöìng töi! Caãi caách! Êu hoaá! Chöìng töi àêu? - Bêím thïë laâ ai? - Öng Tñp... fff ... aå! - Öng gò aå! - Öng Tñp Phúâ Núâ! Xuên Toác Àoã ngêín mùåt ra nhû ngûúâi bùçng göî àïën nùm phuát röìi múái hoãi laåi: - Bêím öng... Öng Tñp Phúâ Núâ? - Phaãi! Chñnh thïë. Öng êëy àêu? - AÂ, àêy khöng coá ai tïn laâ öng Tñp Phúâ Núâ aå! - Coá lùæm. Chñnh laâ öng myä thuêåt Àöng Dûúng, öng cai thúå may, caái öng vêîn kyá tïn úã caác baáo muåc phuå nûä laâ TYPN, nghôa laâ: Töi yïu phuå nûä! Öng caãi caách xaä höåi maâ laåi coân khöng biïët? Thïë öng caãi caách tûâ bao giúâ? - AÂ, bêím thïë thò coá. Nhûng maâ öng êëy vûâa ài àêu... - Thïë thò töi chúâ. - Vêng, xin baâ cûá tûå nhiïn, caái àoá vö haåi. - Öng tröng höå xem quêìn aáo töi may thïë naây àaä coá gò laâ tên thúâi chûa? http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 40 Xuên Toác Àoã nhòn qua caái aáo giaãn dõ, cöí aáo khöng thuöåc möët laá sen cuäng nhû khöng thuöåc möët baánh beã, caái quêìn trùæng giaãn dõ kñn àaáo, àöi giêìy nhung àen khöng cêìu kyâ mêëy, thò chó thêëy noá coá veã àûáng àùæn thöi. Vò trong oác noá coá sùén thaânh kiïën laâ caái gò nhöë nhùng thò múái laâ tên thúâi, noá beân àaáp: - Bêím, tröng baâ chó coá veã lûúng thiïån, àûáng àùæn thöi chûá khöng tên thúâi mêëy aå. - Coá phaãi thïë khöng, húã öng? Xuên gêåt àêìu lia lõa: - Vêng aå! Vêng aå! Thïë thò cöí lùæm, chûa àûúåc Êu hoaá mêëy! Baâ laâ vúå öng Tñp Phúâ Núâ maâ ùn vêån thïë, e coân laâ huã lêåu àêëy... Thïë baâ chûa biïët rùçng öng nhaâ àaä chïë ra nhiïìu kiïíu rêët tên tiïën hay sao? Naâo laâ Ngêy thú, Chinh phuåc, Lûúäng lûå, Chúâ möåt phuát, ÚÄm úâ, Ngûâng tay, nhiïìu kiïíu lõch sûå lùæm, baâ aå. Thiïëu phuå nghiïën rñt hai haâm rùng laåi maâ noái: - Chöìng töi aáp chïë töi lùæm! Töi khöng chõu nöíi nûäa! - Thûa baâ, thïë laâ möåt sûå trúã ngaåi trïn àûúâng tiïën hoaá! Maâ muöën phaãn àöëi laåi viïåc êëy, baâ chó coân coá möåt caách laâ chiïëu cöë àïën baãn hiïåu maâ may ngay möåt böå quêìn aáo goåi laâ Nûä Quyïìn! Mùåc noá vaâo, ngûúâi vúå seä àûúåc chöìng khiïëp súå... Vùn Minh àaä baão thïë! - Öng laâ ngûúâi coá hoåc thûác lùæm. Öng noái vùn veã y nhû viïët vùn Têy! Vêåy thò öng hïët sûác che chúã cho töi trong cuöåc Êu hoaá nheá? Xuên Toác Àoã cuái xuöëng rêët thêëp: - Chuáng töi rêët àûúåc hên haånh. Thiïëu phuå sung sûúáng caã cûúâi: - Chaâ! Öng phong nhaä quaá ài mêët! - Thûa baâ, haånh phuác coá gò laâ khaác, nïëu noá khöng laâ haånh phuác cuãa vúå chöìng? Nïëu aái tònh àïën thúâi kyâ phai nhaåt thò laâm thïë naâo cho vúå chöìng coá haånh phuác? - ÊËy chñnh thïë àêëy! Nïëu öng TYPN cûá cêëm àoaán maäi töi, thò chùæc khöng thïí yïu àûúåc maäi öng êëy nhû vaâo ngaây múái cûúái nûäa. - Thûa baâ, chuáng töi khöng phaãi chó caãi caách bïì ngoaâi nhû lúâi deâm pha cuãa phaái àaåo àûác huã lêåu àêu. Vaã laåi...thûa baâ... tiïën theo http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 41 luêåt tiïën hoaá chung cuãa xaä höåi... giûäa buöíi canh tên naây, caái gò laâ baão thuã thò bõ àaâo thaãi ài... Quêìn aáo àïí laâm tùng veã àeåp, khöng cöët che àêåy... Xuên Toác Àoã àûúng múã maáy noái nhû möåt caái keân haát thò caánh cûãa kñnh bõ àêíy tung ra. Nhaâ myä thuêåt sêìm sêìm chaåy vaâo, coá nhaâ viïët baáo ài theo. Nhaâ myä thuêåt giúâ tay lïn trúâi maâ than daâi: - Öi! Phong hoaá suy àöìi! Àoaån vïì sau lûng giú tay lùång leä phên vua vúái nhaâ viïët baáo. Öng naây cho àoá laâ cún ghen àñch àaáng cuãa nhûäng nhaâ nghïå syä chên chñnh (nhûäng nhaâ nghïå sô laâ hay caã ghen lùæm) liïìn phõu mùåt, kheä noái: - Thêåt khöng thïí tha thûá àûúåc! Nhûng nhaâ myä thuêåt laåi hiïíu cêu êëy theo yá riïng chûá khöng phaãi do loâng ghen tuöng. Öng vöì lêëy cêu êëy maâ noái: - Thêåt khöng thïí tha thûá àûúåc Nhûng nhaâ myä thuêåt laåi hiïíu cêu êëy theo yá riïng chûá khöng phaãi do loâng ghen tuöng. Öng vöì lêëy cêu êëy maâ noái: - Coá phaãi thïë khöng, anh? Vúå töi? Chñnh vúå töi? Chñnh vúå töi maâ laåi ùn mùåc tên thúâi nhû thïë naây? Húã Giúâi? Quêìn trùæng nûäa û? húã Giúâi? Àûúâng ngöi lïåch, böi möi hònh quaã tim û? Húã Giúâi? Àöì àô! Àöì khöën naån! Àöì... Xuên Toác Àoã giú tay ngùn: - Thûa ngaâi, töi xin che chúã phaái àeåp trong cuöåc Êu hoáa! Baâ vúå nhaâ myä thuêåt luác êëy tûác giêån nhû vúå nhûäng nhaâ myä thuêåt maâ rùçng: - Thöi ài, anh laâ àöì ngu! Anh hö haâo àöíi múái, Êu hoaá, anh cöí àöång phaái phuå nûä phaãi caãi caách y phuåc theo möët cuãa anh, phaãi àaánh phêën böi möi theo caách thûác cuãa anh, thò töi, töi cuäng laâ möåt phuå nûä mùåc dêìu töi chó laâ vúå anh! Töi laâ ngûúâi àaân baâ! Khùæp baân dên thiïn haå naây ai cuäng coá thïí laâm chûáng cho töi rùçng töi laâ phuå nûä, chñnh töi cuäng laâ phuå nûä! Ai baão khöng? ÛÂ, coá ai daám chöëi khöng? Töi thaách ai daám baão töi khöng laâ àaân baâ àêëy? Nhaâ myä thuêåt xua tay: http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 42 - Biïët röìi! Biïët röìi ... Cêm ài! Thöëi chûa! - Töi khöng cêm coá àûúåc khöng? - Cêm ài, àöì ngu! Khi ngûúâi ta cöí àöång àaân baâ thò phaãi biïët laâ cuäng coá nùm baãy thûá àaân baâ! Khi ngûúâi ta noái phuå nûä... laâ noái vúå con chõ em ngûúâi khaác, chûá khöng phaãi vúå con chõ em cuãa ta! Múå àaä hiïíu chûa? Ngûúâi khaác thò àûúåc, maâ múå, múå laâ vúå töi, thò múå khöng thïí tên thúâi nhû ngûúâi khaác àûúåc! Baâ Typn caäi: - Thïë thò töi khöng hiïíu nûäa àêëy! Vö lyá! Nhaâ myä thuêåt quay sang cêìu cûáu nhaâ viïët baáo. Öng naây cùæt nghôa: - Thûa baác, ta nïn chia gia àònh vúái xaä höåi ra laâm hai. - Thïë sao baác cuäng chuã trûúng caãi caách trong baáo cuãa baác? - Laâ vò töi cuäng nhû baác giai. Phuå nûä nghôa laâ vúå con chõ em ngûúâi khaác chûá khöng phaãi vúå con chõ em cuãa töi. Gia àònh töi thò cûá phaãi theo cöí, khöng àûúåc coá haång àaân baâ ùn mùåc tên thúâi nay khiïu vuä, mai chúå phiïn, röìi vïì nhaâ chûãi laåi meå chöìng bùçng nhûäng lyá thuyïët bònh quyïìn vúái giaãi phoáng! Öng nhaâ baáo noái möåt caách quaã quyïët nhû nhûäng nhaâ vùn sô cêëp tiïën laâm cho nhaâ myä thuêåt cuäng hùng haái noái tiïëp: - Àöëi vúái töi êëy aâ? ... Àaân baâ cûá nhöët trong buöìng, múå àaä hiïíu ra chûa? Vúå nhaâ myä thuêåt thêët thanh kïu: - Giúâi úi! Coá thïí nhû thïë àûúåc chùng? Nhaâ viïët baáo giú hai1 tay lïn khöng khñ, ra veã söët ruöåt: - Giúâi úi! thò chó coá thïë maâ maäi khöng hiïíu? Nhaâ myä thuêåt laåi têëm tûác noái ngay: - Roä àöì khöën! Tûúãng búã! Àoâi nay möët naây, mai möët khaác àïí laâm tuái cúm giaá aáo aâ? Àaä ùn haåi chöìng maâ laåi bùæt chöìng nay sùæm thûá naây, mai sùæm caái khaác àïí laâm cho chöìng phaãi khöí súã röìi khöng 1 Trong saách in laâ "giú hay tay" nhûng chùæc in löån. Saách naâo coá nhiïìu löîi, idle goä nhû nguyïn vùn baãn, nïëu idle sûãa thò seä àïí söë ghi chuá. http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 43 kiïëm ra tiïìn àïí diïån thò "ài khaách" lêëy tiïìn! Àûâng coá hoåc àoâi! Àûâng coá laäng maån! Röìi nhaâ myä thuêåt quay laåi chó vaâo mùåt Xuên: - Töi àaä bùæt àûúåc quaã tang anh duâng nhûäng vùn chûúng boáng bêíy ra mï hoùåc vúå töi, àõnh laâm cho vúå töi truåy laåc, àõnh laâm tan naát gia àònh nhaâ töi àêëy nheá! Anh cûá liïåu caái thêìn höìn! Sau cuâng thò öng löi lêëy tay vúå öng, keáo sïình sïåch ra cûãa, hêìm hêìm gùæt mùæng: - Mau! Ài vïì ngay! Vïì cúãi caái quêìn trùæng ra ngay! Khöng coá maâ khöng vúå, khöng chöìng gò nûäa àêu. Nhaâ viïët baáo cùæp cùåp chaåy theo cùåp vúå chöìng êëy nöët. Coân laåi möåt mònh trong phoâng, Xuên Toác Àoã öm àêìu nghô ngúåi, bùn khoùn khöng hiïíu nghôa lyá caái viïåc caãi caách cuãa öng cai thúå may ra laâm sao. Noá àûúng lo àiïn ngûúâi lïn úã chöî öng ta thuâ thò khöng biïët coá mêët viïåc khöng, thò thêëy möåt ngûúâi àûáng tuöíi, quêìn aáo nho nhaä ra veã möåt thêìy kyá kiïët, roán reán àêíy cûãa vaâo, kheä noái ra veã bñ mêåt: - Kñnh chaâo ngaâi! Thûa ngaâi, töi, töi laâ möåt ngûúâi moåc sûâng! Tûúãng mònh nguã mï, Xuên Toác Àoã duåi mùæt möåt mêëy caái. Ngûúâi kia laåi noái möåt caách thên mêåt: - Vêng, chñnh thïë, töi laâ möåt ngûúâi chöìng moåc sûâng. Xuên hoaãng höët: - Ngaâi moåc sûâng? - Bêím àñch thõ nhû thïë thêåt àêëy aå. Xuên Toác Àoã súâ lïn àónh àêìu ngûúâi êëy röìi ngú ngaác: - Ú úâ! Ngaâi chó noái àuâa chûá ngaâi coá moåc sûâng àêu! Ngûúâi laå mùåt àïí tay lïn möìm laâm möåt caái suyåt. Röìi thò thaâo: - Xin ngaâi hiïíu cho rùçng noái thïë laâ noái boáng gioá. Coân muöën noái cho dïî hiïíu thò thïë nghôa laâ: vúå töi ài nguã vúái giai. - UÃa! - Vêng, Ngûúâi Phaáp baão nhûäng ngûúâi chöìng coá vúå nguã vúái giai laâ nhûäng ngûúâi moåc sûâng! Thûa ngaâi, vúå töi hû hoãng lùæm, dïî töi àïën phaãi tûå tûã mêët. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 44 - ÊËy chïët! - Nhûng trûúác khi töi tûå tûã thò töi phaãi laâm àûúåc viïåc gò oanh liïåt àaä. Muöën thïë, töi phaãi nhúâ ngaâi giuáp cho möåt tay. - Thûa ngaâi, thïë ngaâi laâ ai? - Töi laâ möåt öng Phaán dêy theáp, ngaâi cûá biïët thïë. Töi laåi coá hoå vúái öng Vùn Minh. Töi àûúåc baâ Phoá Àoan maách rùçng ngaâi laâ möåt ngûúâi thöng minh, coá hoåc thûác, buång daå laåi haâo hiïåp, nïn trûúác khi àïën súã, töi vöåi taåt vaâo àêy, mong ngaâi giuáp cho... - Viïåc gò thïë aå? - Bêím möåt viïåc rêët dïî aå. Bêím hïî ngaâi cûá tröng thêëy töi úã àêu (maâ töi coân gùåp ngaâi) thò ngaâi cuäng chó cêìn troã vaâo mùåt töi maâ noái rùçng: "Thûa ngaâi, ngaâi laâ möåt ngûúâi moåc sûâng." Coá thïë thöi. - Chïët nöîi, töi chaã daám. Cêìn gò phaãi tûå bõ moåc sûâng möåt caách rêìm rô thïë? - Töi laåy ngaâi, ngaâi cûá thïë cho. Töi xin thuï ngaâi möåt chuåc baåc! Àêy, töi xin àûa trûúác nùm àöìng. Noái xong, ngûúâi êëy tûác khùæc àïí vaâo tay Xuên möåt túâ giêëy baåc con cöng. Xuên Toác Àoã coân ngêín ngûúâi ra thò öng Phaán dêy theáp êëy àaä cùæm cöí thaáo lui möåt caách bñ mêåt cuäng nhû nhûäng ngûúâi moåc sûâng khaác. http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 45 CHÛÚNG 6 LAÅI CHUYÏÅN SÊN QUÊÌN TRONG NHAÂ - MÖÅT GIA ÀÒNH VÙN MINH XUÊN TOÁC ÀOÃ NHAÃY VAÂO KHOA HOÅC Ba ngûúâi cuâng àûáng úã cûãa söí nhòn xuöëng sên. Baâ Phoá Àoan chó tay huyïn thuyïn noái: - Àêëy, anh chõ xem! Ba cöng thúå röìi àêëy. Maâ chó múái àûúåc coá thïë! Khöng biïët àïën àúâi naâo múái xong möåt caái sên quêìn! Vùn Minh chöìng noái: - Dò àûâng noáng ruöåt, vò xêy möåt caái sên quêìn khöng phaãi laâ viïåc chöëc laát. Vùn Minh vúå cuäng hoåa theo: - Vaã laåi dò chaáu ta coá vöåi gò àêu! Bao giúâ xong thò ta têåp, êëy chó coá thïë. Caái sên múái húi húi thaânh hònh, vò ngûúâi ta múái àöí nïìn bùçng gaåch àêåp vuån vaâ tûúái möåt vaâi nûúác bñch toong(1). Chung quanh khu vûúân vuöng êëy, nhûäng cêy chanh, nhûäng cêy höìng, vaâ coã, àïìu bõ phaåt ài, bõ cuöëc lïn nùçm ngöín ngang bûâa böån nhû trong möåt caãnh taân phaá. Baâ Phoá Àoan àaä phaá khu vûúân hoa àïí xêy caái sên quêìn êëy, chùèng búãi loâng hêm möå thïí thao maâ thöi. Nhûng maâ coân vò leä gò, caái àoá àaä coá àêëng Thûúång àïë biïët roä. Tuy vêåy, baâ cuäng noái: - Ngoát taám trùm baåc möåt caái sên, chaã biïët thïë laâ reã hay àùæt! Vùn Minh vúå vöåi noái ngay: - Khöng àùæt àêu, dò aå. Dò cûá nhúá laåi nhûäng luác caác höåi thïí thao hïët diïîn kõch laåi quyïn tiïìn maâ coá mêëy caái sên quêìn cuäng maäi chùèng xêy xong... Thïë maâ dò cho xêy sên quêìn naây chûa àïën taám trùm, tûúãng cuäng laâ reã. Cho rùçng baâ Phoá Àoan laâm viïåc êëy chó vò loâng hêm möå thïí thao vaâ yïu chuöång cö chaáu nghôa laâ vúå mònh, öng Vùn Minh thêëy http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 46 cêìn noái nhûäng cêu ên nghôa àïí àöëi phoá vúái möåt sûå nhúâ vaã. Öng uöën lûúäi bêíy lêìn trong miïång röìi múái taán: - Vaã laåi dêîu coá àùæt nûäa thò cuäng khöng nïn phaân naân. Biïët àêu rùçng sau khi nhaâ naây coá sên quêìn thò cuöåc àúâi cuãa dò laåi khöng bùæt àêìu vaâo möåt kyã nguyïn múái? Röìi nhaâ naây seä biïën thaânh möåt núi tûåa nhû möåt cêu laåc böå, möåt chöî hoåp mùåt, möåt chöî heån hoâ cuãa nhûäng keã thûúång lûu trñ thûác trong nûúác àïí laâm viïåc cho xaä höåi möåt ngaây möåt töët àeåp vùn minh thïm lïn! Dò laâm nhûäng viïåc êëy khöng nhûäng coá lúåi cho thanh danh cuãa dò, nhûng maâ cuäng coân sùn soác àïën caái tûúng lai cuãa em Phûúác nûäa. Theo yá töi thò treã con thúâi buöíi naây cêìn àûúåc hûúãng têët caã moåi sûå giaáo duåc múái meã cuãa vùn minh, àûúåc giaáo huêën vïì xaác thõt cuäng nhû vïì tinh thêìn. Xûa kia caác cuå chó nghô àïën khöëi oác maâ thöi, àoá laâ möåt sûå sai lêìm rêët tai haåi. Öng ta noái thïë möåt caách liïën thoùæng tröi trêíy nhû nûúác suöëi, söët sùæng nhû nhûäng ngûúâi khöng thaânh thûåc chuát naâo caã, àïën nöîi baâ Phoá Àoan nghe xong, tuy chùèng hiïíu quaái gò, nhûng cuäng thêëy ïm tai, vaâ nhêët laâ sung sûúáng, vò caã hai bïn cuâng laâm khaác vúái yá nghô maâ laåi coá veã nhû hiïíu roä buång tûã tïë cuãa nhau lùæm. Viïåc xêy sên quêìn maâ laåi àïí cho xaä höåi vùn minh thò baâ coá cêìn gò? Ba ngûúâi quay vaâo buöìng khaách, ai cuäng haâi loâng nhû ai. Tûå nhiïn baâ Phoá Àoan hoãi: chûá? - Naây caái anh chaâng Xuên xem chûâng cuäng àûúåc viïåc àêëy Cö chaáu àaáp: - Hùæn thöng minh lùæm! Múái vaâo laâm coá vaâi ngaây maâ khaách khûáa xem yá ai cuäng mïën. Baâ Phoá Àoan sung sûúáng maâ rùçng: àêëy. - Söë anh ta töët lùæm àêëy! ÚÃ àêu laâ vui veã àêëy, thõnh vûúång - Thïë aâ! Coá leä àuáng thêåt! Tûâ höm coá hùæn thò quaã nhiïn khaách may mùåc cuäng coá àöng hún lïn. Öng chaáu rïí ön töìn: - Àûúåc caái möìm miïång hùæn cuäng nhanh nhêíu. Baâ Phoá thïm: http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 47 - Coá ngûúâi ài àïën àêu chïët trêu àïën àêëy, anh ta thò ài àïën àêu cuäng vui veã àïën àêëy, êu cuäng laâ taåi söë, chó thûúng haåi vïì nöîi böì cöi súám, chûá khöng nïëu àûúåc ùn hoåc, têët cuäng nïn ngûúâi nhû ai. Öng Vùn Minh sûãng söët phaãn àöëi: - Thò sao? Dò baão sao? Viïåc gò maâ phaân naân? Laâm nghïì nhùåt ban hay giuáp viïåc cho hiïåu may thò cuäng àïìu giuáp cho xaä höåi tiïën böå caã! Hùæn coá böì cöi nhû thïë thò sau naây coá àûúåc chuát danh voång gò múái caâng àaáng quyá. Coân nhûäng öng con quan, nhûäng öng nhaâ giaâu, maâ sau naây àûúåc hiïín vinh, thò coân gò laâ laå? Hùæn coá thïí tûå haâo laâ Bònh dên! Bêy giúâ maâ noái àïën quyá phaái, trûúãng giaã laâ cöí huã, laâ khöng àuáng möët nûäa! Khùæp thïë giúái, àêu ngûúâi ta cuäng chó coi troång Bònh dên thöi! Àïí chöî cho Bònh dên! Bònh dên vaån tuïë! Nghe nhûäng cêu noái êëy, baâ Phoá Àoan cuäng thêëy öng chaáu rïí laâ vùn minh, tên tiïën, rêët xûáng àaáng vúái chûác du hoåc sinh, tuy khöng coá vùn bùçng. Baâ öm lêëy con Loulou vaâo loâng möåt caách thên yïu nhû öm möåt ngûúâi tònh nhên, ngaáp daâi möåt caái, röìi noái: - Baão laåi maâ sao maäi khöng thêëy. Öng Vùn Minh ngûãa àêìu tûåa thaânh ghïë lêëy àiïëu thuöëc Ùnglï thûá mûúâi taám ra àïí lïn miïång, oai vïå quïåt diïm. Vúå öng ta àïí caã hai chên lïn baân - caái baân luân tòn tõt - àaâi caác y nhû nhûäng phuå nûä tên tiïën khaác, vaâ hoãi: - Quaái, sao buöíi chiïìu höm nay chaã thêëy ai àïën chúi thïë nhó? - Chùæc laát nûäa thïí naâo coá vaâi ngûúâi baån töi àïën chúi àêy. - Ai? Nhûng ai húã mònh? Baâ Phoá Àoan cuäng hoãi: - Ai? Phaái múái hay phaái cuä? Vùn Minh àaáp: - Anh àöëc Trûåc Ngön vúái laåi Joseph Thiïët, vúái laåi möåt vaâi ngûúâi baån nûäa. - AÂ! - Nhûäng ngûúâi àaä àûúåc töi giúái thiïåu cho dò vaâ muöën laåi àêy àaáp lïî... - Hay lùæm! http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 48 Reo thïë röìi, baâ Phoá vúái tay lïn caái quaã àiïån àïí bêëm chuöng. Khi ngûúâi bïëp chaåy lïn, baâ ra möåt caái lïånh: - Ài mua nûúác àaá vaâ sûãa soaån àöì nûúác! Múã röång caái cûãa chñnh ra! Xñch cöí mêëy con choá vaâo möåt chöî, mau lïn! Caái quaåt trïn trêìn nhaâ quay tñt laâm cho nhûäng thúá luåa úã nhûäng thûá quêìn aáo moãng gêìn bùçng giêëy huát thuöëc laá cûá mêëp maáy nhaãy nhû soáng gúån möåt caách rêët myä thuêåt trïn da thõt trùæng treão cuãa hai phuå nûä cuâng tên tiïën nhû nhau, mùåc loâng tuy coá khaác xa nhau. Tiïëng quaã lùæc àöìng höì tùng thïm sûå tônh mõch cuãa gian phoâng. Vúái con choá Têy trong caánh tay, vúái hai con mùæt mú maâng nhòn lïn chiïëc quaåt, baâ Phoá Àoan coá veã laâ linh höìn nûúác Viïåt Nam trïn àûúâng tiïën hoaá vaâ giaãi phoáng. Minh vaâ Vùn thò cûá uïí oaãi nhoåc mïåt nhû nhûäng keã khöng bao giúâ phaãi nhuáng tay vaâo möåt viïåc gò nùång nhoåc, mùåc dêìu àaä bao lêu nay röìi, caã hai ngûúâi vêîn phaãi laâm nhûäng cöng viïåc cuãa tûá khoaái möåt caách rêët vùn minh vaâ vêîn cöí àöång xuöng cho chuã nghôa bònh dên. Möåt tiïëng chuöng daâi kïu ran lïn ngoaâi daân thiïn lyá laâm cho baâ chuã nhaâ ngöìi nhoãm dêåy. Mêëy phuát sau, möåt öng giaâ loâ doâ bûúác vaâo, hai vúå chöìng Minh vaâ Vùn àûáng lïn thò baâ Phoá àon àaã: - Laåy cuå! Thêåt khöng ngúâ höm nay cuå Höìng laåi quaá böå àïën chúi vúái em! Cuå Höìng chûa kõp àaáp àaä giûä lêëy ngûåc àïí ho suâ suå lïn möåt höìi daâi ghï gúám nhû sùåc thuöëc laâo. Tuy giûäa muâa heâ, cuå cuäng mùåc aáo böng vaâ ài giêìy da. Cuå vaâo thò möåt bêìu khöng khñ sùåc lïn nhûäng muâi dêìu baåc haâ cuäng theo cuå maâ vaâo phoâng. Trïn ngûåc cuå coá mêëy caái cuöëng huy chûúng. Cùåp vúå chöìng Vùn Minh àûa mùæt nhòn nhau rêët chaán naãn, vò cuå Höìng chñnh laâ öng böë. Xûa kia, cuå laâ möåt öng Phaán. Sau khi hûu trñ, nghiïåm rùçng cuå àaä giuáp nûúác phoâ vua trong 30 nùm troân, Nhaâ nûúác beân ên thûúãng cho cuå caái Höìng lö tûå thiïëu khanh. Cuå àaä laâ möåt ngûúâi dên baão höå trung thaânh, möåt viïn chûác gûúng mêîu, möåt ngûúâi cha nhên tûâ vò súå sïåt con caái nhû möåt ngûúâi nö lïå. Cuå laåi coân nghiïån thuöëc phiïån nûäa, àiïìu êëy múái thêåt toã ra cuå hoaân toaân laâ ngûúâi Viïåt Nam. Chñ bònh sinh cuãa cuå Höìng chó laâ àûúåc laâm möåt cuå cöë. Cho nïn chûa 50 tuöíi, cuå cuäng àaä laâm ra veã giaâ caã sùæp chïët: ra phöë laâ cuå phaãi mùåc aáo böng, chûa àïën muâa reát cuå àaä khoaác caái aáo ba àúâ http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 49 xuy dêìy suâ; trûúác khi traã tiïìn cho phu xe, cuå phaãi öm ngûåc ho ruä rûúåi haâng nùm phuát vaâ àïën nhêìm möåt xu àïí phu xe tûúãng cuå àaä lêîn löån; nùçm daâi bïn kay àeân thuöëc phiïån, nghe ai noái chuyïån, cuå cuäng nhùæm nghiïìn mùæt laåi, nhùn mùåt kheä gùæt: "Biïët röìi, biïët röìi, khöí lùæm, noái maäi!..." mùåc dêìu cuå chûa hiïíu àêìu àuöi cêu chuyïån ra sao, mùåc dêìu cuå vêîn vui loâng lùæng tai nghe. Cuäng nhû nhiïìu ngûúâi phuá quyá coá tiïìn cho con sang Têy "hoåc möåt caái chúi", cuå Höìng kñnh phuåc con cuå lùæm. Sau nhûäng buöíi cúm, cuå thûúâng àem chuyïån con giai cuå ra laâm moán àeát-se, mùåc dêìu con giai cuå chó laâ öng Vùn Minh. Cuå cuäng tiu nghóu úã chöî con cuå khöng kiïëm nöíi maãnh vùn bùçng naâo, nhûng khi nghe con cuå caäi rùçng: "Hoåc thûác khöng úã vùn bùçng. Nhûäng ngûúâi nhû Phaåm Quyânh hay Nguyïîn Vùn Vônh, maâ khaão àïën bùçng, thò thaânh ra vö hoåc hay sao?" thò cuå laåi àûúåc yïn têm. Ngoaâi ra cuå laåi coân kñnh thúâ con cuå úã chöî con cuå laâ möåt nhaâ caách mïånh trong voâng phaáp luêåt vò laâm nhû Vùn Minh àûúng laâm, chñnh laâ caãi caách xaä höåi möåt caách tha thiïët maâ coá cöng hiïåu, maâ laåi khöng súå tuâ töåi hay mêët àêìu nhû nhûäng nhaâ caách maång, nhûäng ngûúâi ngu daåi mûu haånh phuác cho àöìng baâo maâ chùèng laâm cho àöìng baâo àûúåc biïët caái gò laâ nhaãy àêìm, caái gò laâ y phuåc töëi tên. Ngêìn êëy àiïìu kiïån àaä khiïën cuå Höìng trung thaânh vúái öng con trai àaä Phaáp du cuãa cuå cuäng nhû trung thaânh vúái nûúác Àaåi Phaáp, vaâ nhùæm mùæt tin theo vùn minh chùçng keám nhûäng ngûúâi huã lêåu vaâ ngu döët khaác, nhûäng keã chùèng hiïíu vùn minh laâ caái quaái gò. Cuå àaä xûng toa moa vúái con, hïët sûác hoan nghïnh àuã moåi viïåc vaâ àuã moåi cûã chó Têy Têìu cuãa con cuå. Baâ Phoá Àoan giú tay cho cuå Höìng võn maâ ài vaâo. Sau khi roán reán ngöìi xuöëng ghïë möåt caách lêåt àêåt nhû möåt cuå cöë chñnh hiïåu - coá thûá cöë chñnh hiïåu cuäng nhû coá thûá cöë giaã hiïåu - cuå beân hoãi: - Thïë toa àïën àêy tûâ bao giúâ thïë húã toa? Con giai cuå àaáp tröëng khöng: - Luác naäy. -Moa ài tòm toa coá viïåc cêìn. Cuå via nhaâ ta dïî sùæp... vïì. Bêy giúâ tûúãng àaä àïën luác tòm möåt võ y khoa baác sô àïí trûúác khi cuå via chïët, cuå via cuäng àûúåc hûúãng möåt chuát khoa hoåc Thaái Têy... Baâ Phoá Àoan sûãng söët hoãi: - Thûa cuå, cuå töí nhaâ àau ra laâm sao ? Cuå Höìng laåi ho khaåc möåt höìi daâi, röìi múái thuãng thónh àaáp: http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG maäi. 50 - Nùång lùæm! Baâ tñnh: àaä hún taám mûúi tuöíi maâ coân cûá söëng Vúå Vùn Minh giêíu moã noái: - Söëng nhû vêåy thêåt laâ traái leä taåo hoaá. Cuå Höìng phên trêìn: - Nïn töi mong cho cuå vïì ài, laâ vò cuå töi chïët súám ngaây naâo hay ngaây êëy chûá söëng maâ ùn khöng àûúåc nguã khöng àûúåc, luác naâo cuäng kïu rïn, nùçm àêu thò phoáng uïë ra àêëy, thò söëng maâ laâm gò! Vaã laåi nïëu ngöå nhúä töi laåi chïët trûúác cuå töi thò coá phaãi nhaâ seä mùæc phaãi tiïëng vö phuác khöng ? Nïëu cuå töi chïët trûúác thò múái coá ngûúâi trong nom cho, thiïn haå múái vò töi maâ ài àûa àöng, thò àaám ma múái àûúåc linh àònh troång thïí. Baâ Phoá Àoan cûúâi nhû trong raåp haát maâ rùçng: - Nhû vêåy thò coân múâi àöëc túâ laâm gò ? - AÂ, phaãi múâi chûá? Thaâ cuå töi chïët vò àöëc túâ coân hún khöng thuöëc men maâ chïët. Múâi àöëc túâ thò cuäng chó àïí cho bïånh nhên chïët, chûá coá àïí chûäa cho bïånh nhên söëng àêu maâ lo. Vùn Minh doäng daåc noái: lùæm. - Nhû vêåy thò khöng cêìn nhûäng võ baác sô coá danh tiïëng cho Öng böë thïm: - Chñnh thïë. Ta chó cêìn möåt öng àöëc túâ lang bùm maâ thöi. Toa thûã xem trong àaám baån hûäu coá anh naâo meâng nhêët, ñt khaách nhêët khöng? Öng con ngöìi xuöëng ghïë öm àêìu nghô ngúåi möåt caách nghiïm troång nhû khi ngûúâi ta chuã trûúng möåt cuöåc mûu saát bùçng khoa hoåc, röìi noái: - Moa coá möåt thùçng baån hiïån àaä múã phoâng khaám bïånh àöå hai nùm nay, cuäng vïì nûúác cuâng möåt chuyïën têìu vúái moa. Söë ngûúâi chïët vò hùæn cuäng khaá nhiïìu. Möåt anh chaâng lïn àinh rêu phaãi chûäa bùçng thuöëc Maán cêín thêån. Thêåt laâ möåt öng lang bùm coá danh voång. Vúå Vùn Minh hoãi: - Caái anh chaâng àaä toan haåi àúâi möåt nûä bïånh nhên êëy aâ ? http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 51 Vùn Minh gêåt àêìu: - Phaãi àêëy Baâ Phoá Àoan trúån trûâng hoãi döìn: - Ai? ai ? ai thïë ? Nhûng cuå Höìng gaåt phùæt ài maâ rùçng: - Ta chó cêìn möåt öng thêìy thuöëc laâm böå, hay cho àún thuöëc maånh, hoùåc laâ hay khïånh khaång, laâ àuã giïët nöíi cuå via nhaâ ta röìi. Baâ Phoá Àoan baân: - Cuå töí nhaâ ta àaä 80 tuöíi, bêy giúâ ta ài múâi möåt öng àöëc túâ chuyïn mön chûäa nhûäng chûáng bïånh cho treã con, thïë laâ thûúång saách... Hoùåc laâ cuå àau daå daây thò múâi möåt baác sô chuyïn chûäa bïånh àau mùæt, hoùåc cuå ho suyïîn thò ta múâi möåt öng chuyïn chûäa bïånh giang mai... Baâ ngûâng möåt laát röìi tiïëp: - Phaãi! Möåt öng cuå giaâ 80 tuöíi maâ öëm thò kïí cuäng chùèng cêìn gò maâ phaãi múâi àïën möåt öng àöëc túâ thñch hiïëp dêm. Cuå Höìng nhùn mùåt maâ rùçng: - AÁc möåt nöîi cuå töi khöng àau öëm bïånh gò! Vúå Vùn Minh lïî pheáp thûa lïn: - Thûa ba, nïëu vêåy thò rêët àaáng lo. Nhúä ra cuå àau tim thêåt maâ ta laåi múâi nhêìm möåt öng thêìy chuyïn chûäa bïånh tim, hay cuå àau daå daây maâ ta laåi múâi àuáng möåt öng chuyïn caác bïånh vïì daå daây, thò chñ nguy! Vaâo luác êëy, Xuên Toác Àoã kheáp neáp bûúác vaâo chaâo moåi ngûúâi thò ai cuäng gêåt àêìu qua loa, ai cuäng coá veã nghô ngúåi. Noá ngöìi neá xuöëng möåt caái ghïë vaâ soi gûúng ngùæm nghña böå Êu phuåc múái may, do söë tiïìn nùm àöìng cuãa öng Phaán dêy theáp maâ noái coi nhû laâ caái böíng tûå nhiïn. Noá vui veã nghô thêìm: "Vaån tuïë nhûäng ngûúâi chöìng moåc sûâng! Ûúác gò ai cuäng moåc sûâng!" Luác êëy baâ Phoá Àoan laåi hoãi cuå Höìng: - Thïë cuå nhaâ àau nhû thïë naâo? - Nhiïìu chûáng bïånh lùæm! Ho khaåc rïn, suöët ngaây àïm! Thïë maâ hoãi thò laåi baão laâ àau daå daây múái quaái chûá! Xuên Toác Àoã nhanh nhêíu noái: http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 52 - Bêím cuå, thïë bïånh nhên coá khoá thúã, coá mùæc àúâm khöng? Cuå Höìng àaáp: - Dïî coá. khoãi. - Bêím, thïë laâ suyïîn. Thuöëc naâo coá võ long diïn hûúng thò - Nhûng maâ àau daå daây kia maâ! töng: Xuên Toác Àoã laåi nhanh nhêíu noái nhû möåt nhaâ lang chñnh - Bêím thïë dïî bïånh nhên mùæc caã hai thûá bïånh, chùæc laâ àaä coá tuöíi lùæm. Thûa cuå, àau daå daây laâ vò khñ huyïët tñch trïå, nïn ùn uöëng khöng tiïu. Hoùåc coá khi vò mùæc phaåm phoâng laâm chi khñ bïë àêìy húi, coá ngûúâi àau dûä döåi, coá ngûúâi àau êm ó nhû giaã caách, coá khi àau tûâ buång xuyïn ra sau lûng. Bêím cuå, thïë bïånh nhên hay àau sau bûäa cúm hay trûúác bûäa cúm? - Hònh nhû sau khi ùn cúm. - Thïë thò trong daå daây nhiïìu nûúác chua, vò thiïëu nûúác chua thò hay àau luác no, maâ thûâa chêët chua thò hay àau luác àoái. Sau khi thêëy Xuên Toác Àoã noái nhû möåt caái maáy nhû thïë, baâ Phoá Àoan vaâ vúå chöìng Vùn Minh àïìu kinh hoaâng caã lïn, khöng coân hiïíu nguyïn cúá vò àêu. Thêåt laâ kyâ quaái, khöng thïí tûúãng tûúång àûúåc nûäa vêåy. Cuå Höìng kñnh cêín hoãi Xuên: - Bêím ngaâi, ngaâi laâm gò maâ gioãi vïì y lyá nhû vêåy thïë aå ? Xuên chûa kõp àaáp thò Vùn Minh àaä vöåi àûáng lïn àúä lúâi: - Möåt sinh viïn trûúâng thuöëc, baån con, con quïn chûa giúái thiïåu vúái ba. Xuên Toác Àoã khöng ngúâ rùçng khi xûa, luác noá ngöìi àoåc quaãng caáo cho möåt hiïåu thuöëc vaâo phoáng thanh, vaâ ngöìi trïn muäi ö tö vúái böå quêìn aáo Charlot vaâ caái mùåt naå thöíi loa khùæp phöë phûúâng cho möåt "öng vua thuöëc lêåu" Nam Kyâ, thò chñnh laâ noá têåp ài àïën khoa hoåc vaâ do thïë àïën sûå phuá quyá. http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 53 CHÛÚNG 7 CAÁI CHUÁC THÛ CUÃA NGÛÚÂI COÂN SÖËNG - CUÖÅC KHÊÍU CHIÏËN CUÃA MÊËY NHAÂ KHOA HOÅC - AÁI TÒNH MAÂY COÂN ÀÚÅI GÒ? Cuå Höìng luác êëy àaä nhùæm nghiïìn hai mùæt laåi. Trïn caái sêåp guå khaãm maâ giûäa laâ caái khay àeân, cuå nùçm möåt bïn, thùçng xe möåt bïn, cuå baâ thò ngöìi phña dûúái chên. Thùçng xe luác êëy àaä rûãa saåch hai caái chên ngûåa ngûúâi àïí gaánh vaác caái traách nhiïåm nùång nïì cuãa ngûúâi böìi tiïm thuöëc phiïån. Cuå Baâ noái: - Öng aå, tuy vêåy töi cuäng cûá cho múâi cuå lang... Cuå Höìng laåi nhùn mùåt lêìn thûá mûúâi maâ kheä gùæt cuäng lêìn thûá mûúâi rùçng: - Biïët röìi! Biïët röìi! Khöí lùæm, noái maäi! Àaä hiïíu caái tñnh êëy, cuå baâ cûá thaãn nhiïn noái tiïëp: - ÊËy thïë röìi... ta cûá lo toan trûúác caái viïåc ma chay ài maâ thöi. - Biïët röìi! Khöí lùæm! Noái maäi! - Töi thò töi nghô nïn theo caã löëi cöí vaâ löëi múái, nghôa laâ cûá minh tinh, nhaâ taáng, keân têìu, kiïåu baát cöëng, vaâ roä nhiïìu cêu àöëi. Nïëu chuáng noá muöën thò chuáng noá cûá ài thuï keân buá rñch Têy ài caâng hay. Nhûng maâ khöng thïí vò caái thñch cuãa chuáng noá maâ boã caái thñch cuãa töi àûúåc. - Biïët röìi! Khöí lùæm... noái maäi! Àïën àêy thò cuå baâ khöng noái gò nûäa, ngöìi trêìm ngêm nghô ngúåi, laâm cho cuå öng phaãi hoãi ngay: - Thïë sao nûäa, húã baâ ? Thùçng xe àaä quen nhûäng caái êëy lùæm nïn cuäng khöng lêëy laâm gò buöìn cûúâi nûäa. Cuå baâ laãi nhaãi kïí lïí nhûäng múá lïî nghi phûác taåp http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 54 noá laâm cho möåt gia àònh thaânh ra muöën pha troâ, möîi khi gia àònh êëy sùæp àûúåc hên haånh laâ tang gia. Caách caái lïå böå, úã phoâng khaách bïn ngoaâi, luác êëy khaách khûáa àöng lùæm. Ngoaâi söë nhûäng ngûúâi hoå haâng laåi coá baån hûäu cuãa vúå chöìng Vùn Minh. Ngûúâi naâo cuäng àaä lïn gaác chöî coá giûúâng cuå cöë töí, veán maân nhòn vaâo röìi roán reán lui ra chaåy uâ xuöëng nhaâ dûúái, cho thïë laâ xong caái böín phêån ài thùm möåt ngûúâi öëm nùång. Hoå xuám nhau laåi uöëng nûúác, huát thuöëc, chuyïån troâ vui veã lùæm, vò bïånh nhên maâ chïët thò thûåc laâ àaáng mûâng cho hoå. Do thïë, ngûúâi ta baân soaån y nhû trong nhaâ àaä coá ngûúâi chïët röìi, chûá khöng phaãi chó coá ngûúâi öëm. Öng Typn àaä àûúåc múâi ngay àïën àïí nghô caách chïë taåo möåt vaâi kiïíu quêìn aáo tang töëi tên. Öng nhaâ baáo àaä àûúåc sûå chuã khêín khoaãn yïu cêìu viïët baâi caáo phoá, baâi tûúâng thuêåt, vaâ sûãa soaån chuåp aãnh àùng baáo. Vùn Minh vúå mú maâng möåt caách sung sûúáng rùçng chó nay mai laâ seä àûúåc ùn vêån toaân trùæng, möåt àiïìu maâ baâ vêîn ao ûúác bêëy lêu nay. Vùn Minh chöìng ngöìi huát thuöëc laá Ùng-lï, cuäng mú maâng àïën phêìn taâi saãn maâ öng ta seä àûúåc hûúãng, nïëu öng nöåi öng ta chïët. Àaä hún möåt nùm nay, öng cuå giaâ cay nghiïåt àaä àïën tòm möåt öng chûúãng lyá vùn khïë àïí giao heån vúái phaáp luêåt rùçng mònh coá chïët thò phêìn lúåi tûác cuãa mêëy chuåc noác nhaâ múái àûúåc àem ra cho con chaáu chia nhau... Öng cuå giaâ khöng biïët rùçng nïëu caái chïët cuãa mònh laåi coá lúåi cho con chaáu àïën nhû thïë thò con chaáu khöng khi naâo laåi muöën cuå cûá söëng nhû thïë maäi, duâ laâ möåt ngaây, duâ laâ möåt giúâ. Xûa kia, cuå àaä trùæng tay laâm nïn giaâu, êu cuäng laâ sinh û nghïå, tûã û nghïå, hoùåc laâ möåt caách chïët vò nghôa vuå. Cêåu Tên, maâ ai cuäng goåi laâ Tuá Tên, khöng phaãi vò àaä àöî Tuá Taâi, nhûng maâ vò àaä ba lêìn thi trûúåt caái phêìn thûá nhêët cuãa bùçng Tuá Taâi, luác êëy loay hoay hai ba caái maáy aãnh, cên nhùæc xem höm ài àaám nïn duâng àïën caái naâo thò hún. mêîu. Baâ Phoá Àoan ngöìi ùém cêåu con cêìu tûå cuãa baâ nhû möåt hiïìn Öng Joseph Thiïët - möåt baån thên cuãa Vùn Minh - thò ngöìi trêìm tû mùåc tûúãng vúái caái yá àõnh múã möåt túâ baáo baão hoaâng, khöng http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 55 phaãi laâm viïåc cho triïìu àònh Huïë, nhûng cho doâng hoå Orleáans bïn Phaáp, vaâ cho öng Leáon Daudet. Nhên dõp sùæp coá àaám ma, öng cöí àöång cho öng: - Khi öng Bainville chïët, luác töi coân laâ möåt àaãng viïn Thêåp tûå lûãa maâ ài àûa àaám, thò möåt nûãa dên thaânh phöë Paris, göìm caác chñnh àaãng úã cûåc hûäu... Song öng noái khöng ai nghe, vò ngûúâi ta coân maãi nghe öng Typn àûúng baân: - Quêìn aáo nhêët àõnh bùçng nhiïîu Thûúång Haãi trùæng maâ viïìn àen. Cöí aáo seä coá hoa thõ, caánh trùæng cuäng viïìn àen! Muä mêën cuäng thïë! Trùæng viïìn àen nöíi hún àen viïìn trùæng. Baâ Phoá Àoan khen: - Thïë thò nhêët! Thïë thò ai cuäng muöën coá trúã! Cêåu Phûúác nguêíy àêìu möåt caái: - Em chaä. Baâ Vùn Minh eão laã hai baân tay ngoåc kheä vöî vaâo nhau - Àûúåc lùæm! Dernieâres creáations!1 Duy coá öng Phaán moåc sûâng laâ ngöìi im vúái hai con mùæt àêìy nhûäng cùm húân. Öng buöìn bûåc vò khöng thêëy vúå öng coá mùåt taåi àêy. Öng muöën tòm Xuên cuäng khöng gùåp. Öng beân hoãi öng Vùn Minh: - Naây baác, thïë öng Xuên àêu ? - Öng êëy ài lêëy thuöëc, cuäng sùæp vïì. Röìi ngûúâi ta caäi nhau oãm toãi möåt caách àñch àaáng vïì vêën àïì chûác nghiïåp in trong caáo phoá. Giûäa luác êëy, cö Tuyïët bûúác vaâo. Cö naây laâ con gaái uát cuå Höìng, múái 18 tuöíi àuáng, rêët coá nhan sùæc, laåi cuäng laäng maån theo caái löëi tên tiïën rúãm... Cö noái: - Töi àïën nhaâ caã hai cuå lang, töi chùèng gùåp cuå naâo caã, töi beân dùån caã hai cuå cuâng àïën. 1 Nhûäng saáng taåo cuöëi cuâng (tûác laâ gêìn nhêët, múái nhêët) http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 56 Cuå baâ trong nhaâ theát lïn: - Chïët! Sao maây laåi daåi thïë, húã con ? Thïë thò hai cuå laåi giêån nhaâ naây àïën chïët mêët thöi! - Caái gò ? Viïåc gò phaãi múâi àïën nhûäng hai öng lang ? Ngûúâi ta àaä baão chúâ öng Xuên ài xin thuöëc Thaánh úã àïìn Bia vïì... Baån öng laâ Joseph Thiïët cùæt nghôa ngay: - ÖÌ! Toa maâ laåi chõu àûúåc nûúác thuöëc àïìn Bia! Thïë thò toa àiïn thêåt! - Khöng! Chûäa bïånh cöët úã loâng tin thuöëc, toa phaãi hiïíu thïë naâo laâ tûå kyã aám thõ múái àûúåc! Hïî tin laâ khoãi, maâ öng cuå nhaâ moa tin thuöëc Thaánh àïìn Bia lùæm. - Sao àaä baão coá möåt öng Xuên naâo laâ sinh viïn trûúâng thuöëc chûäa chaåy cho cuå kia maâ. Öng Vùn Minh cùæt nghôa ngay: - Chñnh thïë! Öng Xuên àaä ngöìi troâ chuyïån vúái öng cuå vaâ àûúåc kñnh phuåc lùæm. Thïë laâ möåt möëi tin nheá ? Röìi öng Xuên cuäng laåi cöng nhêån thuöëc àïìn Bia, thò laâm gò toa baão öng cuå nhaâ moa laåi khöng khoãi ? Hai möëi tñn ngûúäng àuã khiïën cho möåt öng lang bùm cuäng trúã nïn coá taâi! Öng Joseph Thiïë vò khöng hiïíu caái êín tònh, caái yá riïng cuãa baån, liïìn biïíu àöìng tònh: - Noái thïë kïí cuäng coá lyá. Àûúåc thïí, Vùn Minh laåi mùæng cö em: - Thïë thò ai baão cö múâi nhûäng hai öng lang ? Húã cö aã ? Tuyïët caäi: - Àeã baão töi thïë thò töi cûá thïë, chûá töi biïët àêu àêëy ? Vùn Minh chaåy vaâo phña trong tòm meå. - ÖÌ! Phiïìn quaá ài mêët! Phiïìn quaá ài mêët! Röìi thò chïët vò thuöëc mêët! Nhiïìu thêìy thöëi ma, àeã laåi khöng biïët cêu phûúng ngön êëy hay sao ? Cuå baâ cheáp miïång röìi noái chûäa: - Thöi thò àïí hai cuå cùæt vaâi thang thuöëc böí röìi thöi vêåy. Cuå öng nhùæm nghiïìn mùæt laåi, gùæt: - Biïët röìi! Khöí lùæm! Noái maäi!... - Thïë ngûúâi ta giêån thò nhaâ naây coá ngûúâi öëm thò ai àïën chûäa cho nûäa. http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 57 CHÛÚNG 8 MÊËY NGUYÏN NHÊN ÀÙÆC THÙÆNG CUÃA BÒNH DÊN TRONG XÛÚÃNG ÊU HOAÁ MÖÅT CUÖÅC ÊM MÛU VÏÌ TAÂI CHÑNH - MÖÅT CUÖÅC ÊM MÛU VÏÌ TÒNH Àaä hai tuêìn lïî nay, phoâng traâo Bònh dên toaân thùæng. Laâ vò sûå tònh cúâ àaä xö àêíy Xuên Toác Àoã, àaä hai tuêìn lïî vaâo caái gia àònh trûúãng giaã cuãa Vùn Minh... Thanh thïë noá möîi ngaây möåt to tûúáng maäi ra. AÃnh hûoãong cuãa noá cuäng vêåy. Noá cûá tûå nhiïn tham dûå vaâo nhûäng viïåc rêët can hïå cho xaä höåi maâ noá khöng biïët. Sûå ngu àöån cuãa noá àûúåc ngûúâi ta cho laâ nhuän nhùån, laâ sûå khiïm töën, nïn noá laåi caâng àûúåc yïu mïën hún... Noá chó coân chúâ... Noá biïët roä àiïìu êëy lùæm. Noá chúâ söë phêån löi noá lïn cao choát voát. Öng thêìy söë, nhûäng khi lai vaäng nhaâ baâ Phoá Àoan àïí khen baâ ta laâ trinh tiïët, vaâ cêåu con cêìu tûå (Em chaä!) thêåt laâ con Giúái con Phêåt, khöng bao giúâ quïn cöí àöång cho Xuên Toác Àoã laâ coá möåt tûúng lai rûåc rúä, lûâng lêîy tiïëng tùm coá phen... Baâ Phoá Àoan laåi cöí àoång cho Xuên laâ coá hoåc thûác, vúái öng Phaán moåc sûâng. Öng naây laåi luön luön khen ngúåi trûúác mùåt cuå Höìng (Biïët röìi! Khöí lùæm! Noái maäi!...) rùçng Xuên laâ möåt ngûúâi àûáng àùæn, mùåc loâng haäy coân treã trung. Cuå cöë Höìng àaä cögn kïnh Xuên Toác Àoã laâ sinh viïn trûúâng thuöëc, trûúác mùåt cuå cöë töí vaâ cuå baâ... Nhûäng ngûúâi naây vö tònh nhùæc laåi nhûäng lúâi êëy cho nhiïìu ngûúâi khaác cuâng biïët. Àöíi laåi kïët quaã bêët ngúâ êëy, Xuên Toác Àoã chó viïåc cöí àöång cho öng thêìy söë laâ Quyã Cöëc Tûã taái thïë, êëy chó coá vêåy thöi! Chó coá cùåp vúå chöìng Vùn Minh laâ biïët roä sûå thûåc, nhûng maâ úã vaâo trûúâng húåp haá miïång mùæc quai. Tuyïn böë rùçng Xuên vöën con nhaâ haå lûu, laâm nghïì nhùåt banh sên quêìn, vò möåt troâ dêm duåc bó öíi maâ phaãi àuöíi? Chao öi! Thïë thò coân gò laâ tiïåm may Êu Hoaá nûäa! Thïë thò coân àêu laâ nhûäng caái thñch cuãa boån khaách haâng phuå nûä ûa caái nhanh möìm nheå miïång vaâ nhûäng cûã chó ngöå nghônh cuãa Xuên Toác Àoã nûäa? http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 58 Vúå nghô thïë, coân chöìng thò, vò leä àaä bõp caã öng böë hiïëu danh rùçng Xuên Toác Àoã vöën laâ sinh viïn trûúâng thuöëc, “öng àöëc” cêín thêån, bêy giúâ biïët ùn laâm sao, noái laâm sao! Cho nïn duâ Vùn Minh rêët oaán hêån Xuên úã chöî noá àaä chùèng may cûáu söëng àûúåc öng nöåi mònh bùçng thuöëc Thaánh àïìn Bia - möåt sûå öng ta khöng thïí tha thuá àûúåc - öng ta khoanh tay chõu nhõn vêåy. Riïng vïì phêìn cuå Höìng (Biïët röìi! Khöí lùæm!) thò tuy cuäng coá cuåt hûáng vò böë mònh laåi khöng chïët vò chai nûúác ruöång vaâ mêëy caái laá thaâi laâi, cuå cuäng khöng daám toã loâng bêët bònh ra vúái Xuên. Con giai cuå àaä kïu àoá laâ sinh viïn trûúâng thuöëc vaâ con rïí cuå - öng Phaán moåc sûâng - vêîn luön nhùæc cho cuå khoãi quïn rùçng àoá laâ möåt ngûúâi àaáng kñnh troång, vò coá hoåc thûác lùæm, vaâ àûáng àùæn hïët mûåc. Thaânh thûã Xuên cûá nghiïîm nhiïn toaå hûúãng kyâ thaânh, im lùång vaâ móm cûúâi nhûäng khi cuå phaán baâ, öng Hai, cö Nga, cö Tuyïët, öng Joseph Thiïët, goåi noá laâ quan Àöëc, vaâ laâm caái böå mùåt thoâo ú laänh àaåm möîi khi baâ Phoá Àoan nhòn tröåm noá maâ móm cûúâi toe toeát möåt caách rêët àa dêm. Sau khi cuå cöë töí àaä bònh phuåc hùèn, muöën traã ún thêìy, cuå baâ àaä múâi Xuên Toác Àoã dûå möåt bûäa tiïåc rêët long troång thïí linh àònh. Viïåc êëy múã àêìu cho möåt kyã nguyïn múái àïí thaânh ra möåt thoái quaen... Tûâ àêëy maâ ài, Xuên luön luön dûå tiïåc vúái baâ Phoá Àoan, vúái vúå chöìng Vùn Minh bùçng caác lyá tûúãng tûå do, bònh àùèng. Sau cuâng thòmöîi khi ai múâi Xuên Toác Àoã möåt bûäa cúm, laâ àûúåc möåt caái hên haånh nûäa röìi! Àaä coá ngûúâi mïën noá, kñnh súå noá. Àaä coá ngûúâi ghen gheát noá nûäa, nhûng caái àoá khöng hïì gò. Laåi coá ngûúâi phaãi loâng phaãi mùåt noá nûäa, àiïìu êëy laâ àaáng quan têm. Lêu lêu, söëng maäi trong bêìu khöng khñ höîn loaån nhûäng sûå kñnh troång, súå sïåt, mún trúán cuãa keã chung quanh, Xuên Toác Àoã àêm ra khinh ngûúâi. Vò leä theo thoái thûúâng nhûäng keã nhuän nhùån hay bõ coi khinh, nïn Xuên Toác Àoã caâng kiïu ngaåo, caâng laâm böå laâm tõch bao nhiïu, laåi àûúåc thiïn haå caâng kñnh troång. Möåt caái lùång im cuãa noá cuäng coá giaá trõ cuãa möåt caái àùåc ên. Boån thúå may vaâ thú khêu cho noá laâ coá thïë lûåc àöëi vúái öng chuã, baâ chuã. Cö Tuyïët kñnh thúâ noá vò Xuên àûúåc cuå baâ... kñnh thúâ. Öng Typn, öng Joseph Thiïët, caã öng àöëc Trûåc Ngön nûäa, caã cuå Tuá Tên laâ em ruöåt öng Vùn Minh nûäa, cuäng ra veã nõnh hoát noá àïí lêëy loâng noá, vò ai cuäng tûúãng cuå cöë Höìng (Biïët röìi! Khöí lùæm!) àûong chuã trûúng nhûäng tû tûúãng cöí àiïín bñ mêåt laâ gaã cö Tuyïët, cö con gaái rûúåu, gaái yïu quyá, choMesûâ Xuên? Hoùåc tûå mònh lûâa döëi mònh, hoùåc bõ vö söë keã khaác lûâa http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 59 döëi, ai cuäng úã caãnh boá buöåc khöng súå haäi hoùåc khöng kñnh troång Xuên thò khöng àûúåc. Nhû vêåy thêåt laâ sûå àùæc thùæng cuãa Bònh dên vêåy thay! Hai giúâ chiïìu höm êëy, baâ Phoá Àoan àaánh xe húi laåi múâi Xuên lïn Höì Têy xem möåt caái höåi ghï gúám laâNgaây höåi cuãa caác gaái nhaãy úã Haâ Nöåi (La Journeáe Hanoiennes) coá caác võ tai to mùåt lúán trong chñnh giúái chuã toaå. Khi thêëy chó coá Xuên Toác Àoã thöi baâ Phoá ngú ngaác maâ rùçng: - Öng Xuên nhó? Sao laåi khöng nghó hùèn möåt buöíi? Xuên thaãn nhiïn àaáp tröëng khöng: - Viïåc gò phaãi nghó hùèn? Hoå ài thò àaä coá töi úã nhaâ thay quyïìn! Baâ Phoá Àoan nghô ngúåi höìi lêu röìi khoe: - Öng Xuên àaä biïët chûa? Húã öng? - Caái gò? Trûúác lúâi hoãi söî goån nhû möåt cêu gùæt, baâ Phoá Àoan vöåi: - Bêím... bêím caái sên quêìn... sùæp xong. Xuên laåi laâm möåt cêu goån thon loãn: - Àûúåc lùæm! Boâ Phoá tuy cuäng húi kinh ngaåc vïì nhûäng ngön ngûä khaác thûúâng êëy, nhûng maâ chûa chi baâ àaä vöåi àem caái ngu döët cuãa baâ ra tra khaão àaä. ÙÆt hùèn nïuá khöng coá caái “vò möåt leä gò” maâ baâ chûa hiïíu àûúåc, thò Xuên Toác Àoã hùèn khöng daám coá gioång noái söî saâng vúái baâ dûúâng kia. Nghô rùçng nhû thïë maâ ra ài ngay thò trú, baâ laåi hoãi: - Thûa öng, thïë öng khöng ài xem höåi. - Viïåc Êu hoaá khöng coá töi möåt ngaây cuäng khöng àûúåc! - Bêím thïë thúå khêu... thúå may àêu caã aå? - Coá mêëy cö khêu thò àaä phaãi vêån caã mêëy böå y phuåc àaåi tang vaâ tiïíu cúá, do öng Typn vûâa chïë taåo, maâ ngûoâi nhaâ naây chûa ai mùåc àïën, vò cuå töí àaä àûúåc töi cûáu cho khoãi chïët... Mêëy cö khêu mùåc nhûäng quêìn aáo êëy vaâ ùn tiïìn cöng cuãama nú canh , baâ àaä hiïíu chûa? Quêìn aáo troát may thò phaãilùng – xï àïí quaãng caáo chûá? Mêëy öng thúå cuäng ài xem höåi àïí phaát giêëy chiïu haâng. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 60 - Töi coá yá muöën laåi cuâng ài chúi vúái vúå chöìng Vùn Minh vaâ ruã öng nûäa. - ÊËy hoå àaä ài caã. Xuên Toác Àoã cûá àaáp lûãng khûãng àuãng àónh nhû thïë, tay vêîn mï böå vuá bùçng cao su maâ Têy phûúng múái gúãi sang cho cöng cuöåc Êu hoaá úã bïn Àaåi Cöì Viïåt naây. Nhûäng khñ cuå cuãa nhan sùæc êëy àûúåc àïí trong caái höåp rêët àeåp, loát nùm baãy lêìn giêëy thuãy tinh loáng laánh. Baâ Phoá Àoan nhòn nhûäng cuãa quaái êëy bùçng hai con mùæt theâm thuöìng, laåi nhêån thêëy Xuên luác êëy chó coá möåt mònh trong gian haâng röång - sûå êëy thêåt haän hûäu – nïn baâ khöng muöën boã möåt cú höåi töët. Baâ coân truâ trûâ àûáng tòm möåt cêu gò àïí àaã àöång àïën nhûäng caái vuá cao su êëy thò chùèng may cêåu Phûúác ngöìi úã xe húi àöî bïn ngoaâi cûáem chaä, em chaä maäi , vaâ khoác theát lïn. Baâ àau loâng phaãi bùæt tay Xuên vaâ ra thùèng. Xuên àûáng cûúâi thêìm möåt mònh, baâ Phoá Àoan tuy giaâ nhûng coân hû hún caác thiïëu nûä ngêy thú nhiïìu, àiïìu êëy noá biïët lùæm. Noá chô gêåt àêìu möåt caái laâ ùn thua ngay! Nhûng maâ giaâ nhû thïë thò coân... nûúác meå gò! Hoåa chùng coá caác tiïìn! Noá nghô thïë röìi caâng phuåc öng thêìy söë laâ taâi, khi öng baão noá nùm nay gùåp vêån àaâo hoa. Röìi noá mú maâng nhûäng caách laâm tiïìn, nïëu baâ Phoá Àoan biïët cho têm sûå cuãa noá. Thaânh thûã vö tònh, Xuên Toác Àoã àaä thûåc haânh möåt phûúng chêm maâ nhûäng nhaâ triïët hoåc söëng àïën baåc àêìu múái tòm ra àûúåc: êëy laâ phaãi lïn mùåt vúái aái tònh thò cuöåc chinh phuåc múái dïî daâng hún vaâ bïìn chùåt. Noá àûúng sung sûúáng böîng phaãi cuåt hûáng vò öng Phaán moåc sûâng. Öng naây têåp tïînh bûúác vaâo, mùåt lêìm bêìm, khöng noái gò caã, giú tay ra bùæt... Xuên Toác Àoã bùæt tay xong, ûúän gnûåc lïn cêët gioång lanh laãnh noái to: - Thûa ngaâi, ngaâi laâ möåt ngûúâi chöìng moåc sûâng! - Hay lùæm! Xin àa taå... caãm ún vaån böåi. Öng Phaán moåc sûâng caãm ún tha thiïët nhû öng ta, lêìn naây laâ lêìn àêìu, àûúåc coá ngûúâi àïën maách caái tin seát àaánh laâ vúå öng nguã vúái giai. Nhûng àoá laâ taåi öng quen möìm ài maâ thöi, chûá khöng phaãi laâ öng caãm àöång, vò öng keáo ngay ghïë ngöìi trûúác mùåt Xuên, vaâ noái: - ÊËy lêìn sau quan baác cûá doäng daåc thïë cho. Töi noái lêìn sau nghôa laâ lêìn naâo baác thêëy caã mùåt töi lêîn vúå töi, nhêët laâ trûúác mùåt cuå Höìgn hay cuå Töí thò caâng hay lùæm! http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 61 Xuên ngêîm nghô röìi noái: - Ai laåi noái thïë trûúác mùåt baác gaái hay cuå Höìng hay cuå Töí! - Phaãi thïë chûá! Khöng thò töi thuï quan baác chuåa baåc laâm gò? Xuên lo lùæng höìi lêu, laåi hoãi: - Hay laâ röìi töi traã laåi quan baác söë tiïìn êëy vêåy nheá! Öng Phaán àaáp phùæt dêåy nhû bõ möåt caái loâ xo àêíy lïn, kïu thêët thanh: - Giúâi úi! Thïë thò töi chïët mêët! Thïë thò töi àïën phaãi tûå tûã... Xuên cuäng caãm àöång maâ rùçng: - Chïët nöîi! Nhûng sao quan baác laåi cêìn töi phaãi... cöng kñch quan baác vïì töåi moåc sûâng? rùçng: Nhûng öng Phaán khöng nhûäng khöng cùæt nghôa roä maâ laåi noái - Khöng! Khöng thïë àûúåc! Quan baác àaä hûáa röìi. Chó coá nhûäng ngûúâi giûä lúâi hûáa laâ àaáng quyá. Hai nûäa, quan baác coá biïët rùçng àõa võ quan baác trong caái nhaâ naây àaä lung lay röìi khöng? - Lung lay? - Xuên Toác Àoã hoãi thïë möåt caách lo súå. - Phaãi! Töi xin laâm phuác maâ maách vúái quan baác rùçng öng Typn hiïån giúâ àûúng ghen tûác vaâ baác àaä laâm vúå öng ta hû hoãng laâ möåt, tiïëp khaách kheáo hún öng ta laâ hai, laåi biïët ào caác phuå nûä may aáo laâ ba, laâm giaãm thïë lûåc cuãa öng êëy laâ böën. Baâ Phoá Àoan cuäng coá veã hùçn hoåc vúái baác lùæm, vò leä gò töi chûa roä. Coân chñnh vúå chöìng öng chuã thò khöng nhûäng gheát ngêìm húân baác maâ thöi, maâ coân coi baác laâ keã thuâ. Taåi sao? Baác coá biïët khöng? Taåi baác àaä laâm cho cuå töí khoãi hùèn bïånh laâ möåt, vaâ laâm cho cö Tuyïët noá höìi hön vúái möåt àaám àaä sïu tïët laâ hai, vêåy quan baác phaãi coi chûâng àoá! Töi xin lêëy tònh thên maâ baão roä cho baác biïët àïí baác liïåu... Thïë thò, töi àöëi vúái baác àaä nhû vêåy, maâ baác laåi khöng chõu giuáp töi caái viïåc êëy hay sao? - Thïë bêy giúâ phaãi laâm thïë naâo? tiïån. - Phaãi laâm nhû töi àaä dùån. Laâm nhû thïë laâ nhêët cûã lûúäng - Laâm sao? - Laâm nhû thïë baác chuöåc laåi caái löîi xûa, nhûäng ngûúâi thuâ baác seä trúã laåi yïu baác. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 62 - Töi maâ bõ thuâ aâ? Bõ thuâ vò chûäa bïånh cho cuå cöë aâ? - Chñnh thïë. Chó coá cuå phaán baâ laâ hêm möå baác vò viïåc êëy. Nhûng cuå baâ coá thïë lûåc gò àêu? Baác phaãi tröng úã cuå Höìng, úã vúå chöìng Vùn Minh... - Thïë nghôa laâ phaãi baão baác moåc sûâng trûúác mùåt caã vúå baác lêîn cuå cöë töí? - Bêím chñnh thïë aå! nïëu vêåy têët cuå töí phaãi chïët tûác khùæc... Maâ do thïë, ai cuäng coá tiïìn tiïu. Caã töi nûäa, töi cuäng seä coá tiïìn tiïu... - Thêåt khöng? tiïu. - Röìi baác seä biïët, vò nïëu töi coá tiïìn thò röìi baác cuäng... àûúåc Nhûng Xuên lûúäng lûå röìi nguêíy àêìu: - Töi chaã thïë. Thïë laâ giïët ngûúâi! Töi khöng muöën laâm keã saát nhên! Möåt töåi aác! Khöng thïí thïë àûúåc! - ÖÌ! Nïëu baác giïët coá möåt ngûúâi, traái laåi, baác cuäng laâm cho söë àöng ngûúâi khaác àûúåc sung sûúáng. Nïn lùæm, baác aå. Nïëu khöng chùèng choáng thò chêìy, baác seä... mêët viïåc. Xuên Toác Àoã giú tay ra cho öng Phaán moåc sûâng: - Vêåy thò töi xin hûáa möåt lêìn nûäa... danh dûå... cam àoan. Öng Phaán sung sûúáng bùæt tay Xuên rêët chùåt, noái röëi rñt: - Thöi, töi vaâo súã, caãm ún baác trûúác nheá! Öng Phaán vûâa ài khoãi thò möåt myä nhên chaåy toåt vaâo. Xuên tûúãng laåi laâ möåt phuå nûä tên tiïën muöën mùåc gò, loâng àaä mûâng thêm, nhûng àoá chó laâ Tuyïët. Cö naây höín hïín hoãi: - Anh phaán, liïåu anh êëy coá tröng thêëy töi khöng, húã öng? Xuên àaáp liïìn: - Khöng, öng êëy coá quay laåi nhòn sau lûng àêu? - Thïë thò töët lùæm. Nhaâ ài vùæng caã? - Vêng. Sao cö khöng lïn Höì Têy xem höåi? - Khöng thñch chûá sao! Trïn êëy... trïn êëy àêìy nhuäng cö àêìu vúái gaái nhaãy, hoå ùn mùåc tên thúâi hún mònh hoùåc y nhû mònh! Töi, töi laâ con nhaâ danh giaá, töi khöng muöën bõ thiïn haå nhêìm laâ gaái nhêíy. http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 63 - Cö noái phaãi lùæm. - Nhûngmaâ àûâng tûúãng laâ töi khöng biïët khiïu vuä àêëy nheá? - AÂ... vêng. naâo? - Öng coá biïët nhêíy khöng? Ta laâm thuã möåt baâitango xem Xuên súå haäi, lùæc àêìu: - Àïí khi khaác... vaä laåi, phaãi coá êm nhaåc chûá? Nïëu quyá nûúng muöën thò höm naâo ta àibar chúi hún. - Thêåt khöng? Y heån röìi àêëy nheá? Öng sinh viïn trûúâng thuöëc laâm böå nheá? Xuên chöëi caäi: - Chïët nöîi! Quyá nûúng cûá noái thïë chûá... Töi ñt noái vúái ai cuäng tûúãng nhêìm töi laâ khinh ngûúâi. Vaã laåi khinh ai chûá khinh sao àûúåc quyá nûúng maâ daám khinh! Coá khöng khinh töi laâ phuác. lêìn naây laâ lêìn àêìu Xuên daám taán tónh – vaâ cuäng coá cú höåi – nïn Tuyïët rêët lêëy laâm caãm àöång. Muöën giêëu sûå xuác àöång, cö chó àöëng vuá cao su hoãi: - Nhûäng caái gò thïë öng? - AÂ, nhûäng vuá cao su àêëy... Àïí cho phuå nûä tên tiïën vùn minh Êu hoaá. - Thïë aâ! Àïí töi maách chõ em baån töi múái àûúåc. Töi coá nhiïìu baån gaái múái lùæm. Nhû thïë laâ àùæt khaách cho hiïåuÊu Hoaá cuãa öng àêëy nheá? Xuên noái nûãa naåc nûãa múã: - Chûá coân cö thò khöng cêìn duâng. Tuyïët bôu möi vaâ ûúän ngûåc ra: - Cêìn gò nûäa? Vuá töi thïë naây laåi khöng núã nang chaán ra hay sao? Mêëy cö gaái múái chaã coá caái ngûåc nhû töi àûúåc! Maâ thêåt àêëy chuá khöng bùçng cao su àêu nheá? Chûâng nhû súå mònh chó noái thïë chûa àuã laâ vùn minh tên tiïën, Tuyïët laåi baão: - Töi cho pheáp öng khaám maâ xem! Tinh quaái, Xuên Toác Àoã coân khoanh tay sau lûng: http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 64 - Thúâi buöíi naây, biïët sao àûúåc! Giaã döëi hïët thêíy! Yïu cuäng yïu giaã döëi, tên thúâi cuäng tên thúâi giaã döëi, huã lêåu cuäng huã lêåu giaã döëi! Tuyïët phaãi caáu möåt caách rêët chñnh àaáng maâ rùçng: - Thò öng cûá thûã khaám xem töi coá... giaã döëi khöng naây! Xuên nhòn ra phña ngoaâi khöng thêëy coá ai, liïìn phoáng tay lïn ngûåc Tuyïët, nùæn tay xem cuãa thêåt hay cuãa giaã... Sau khi khöng coân nghi ngúâ gò nûãa noá caãm ún bùçng caách tiïån thïí hön luön tay cuãa Tuyïët maâ rùçng: thöi. - Chó coá möåt mònh quyá nûúng laâ khöng giaã döëi nhû àúâi maâ Tuyïët thúã daâi, caãm àöång. Sau cuâng kheä noái: - Öng... anh, töi muöën anh giuáp töi möåt viïåc, em rêët caãm taå. - Chuáng töi rêët hên haånh. - Töi khöng muöën lêëy caái ngûoâi êëy, vò nïëu töi lêëy hùæn, chùæc hùæn seä moåc sûâng. Thñ duå möåt ngûúâi nhû öng maâ hoãi töi thò coân gò! Àùçng naây hùæn laåi nhaâ quï, khöng biïët yïu vúå nhû nhûäng ngûúâi vùn minh. Buöìn lùæm anh aå. - Töi phaãi laâm gò? - Phaãi giaã vúâ chim töi..., chuáng ta giaã vúâ chim nhau, mï nhau... Cho hùæn boã töi, mònh hiïíu chûa? Ta giaã vúâ vúái nhau thöi maâ! Töi cêìn mang tiïëng hû hoãng lùæm múái àûúåc. - Thïë sao nûäa aå? - Anh thò anh cuäng phaãi mang tiïëng laâ laâm haåi möåt àúâi töi múái xong! - Nïëu em hûáa laâ sau naây àûâng laâm anh moåc sûâng laâ anh xin laâm haåi möåt àúâi em thêåt sûå, chûá khöng coân “mang tiïëng” gò nûäa. - Anh àöëc, anh noái thêåt àêëy chûá? - Xin lêëy danh dûå ra laâm haåi möåt àúâi em! - Caãm ún! Yïu lùæm! Quyá lùæm! AÂ, thïë nhûng maâ anh cêìn xin nghô viïåc múái àûúåc. Thïë muöën laâm haåi möåt àúâi ngûúâi con gaái tûã tïë àûáng àùæn thò mêët mêëy ngaây? Húã mònh? Tûâ àêëy trúã ài, Tuyïët vaâ Xuên coân noái nhiïìu, möåt bïn thò lêëy tû caách bònh dên, bïn kia thò lêëy tû caách phuå nûä tên tiïën. http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 65 CHÛÚNG 9 CAÃNH BÖÌNG LAI TRÏN COÄI THÏË - MÖN TRIÏËT LYÁ CUÃA NGÛÚÂI ÀAÂN BAÂ NGOAÅI TÒNH - GÛÚNG “BAN SÛÃ NÛÄ” Vïì phña têy thaânh Haâ Nöåi coá möåt caái höì maâ ngûúâi ta chõu khoá ngùn àöi thaânh möåt con àûúâng cho noá thaânh ra hai caái höì. Con àûúâng êëy laâ con àûúâng Cöí Ngûå, nöíi tiïëng khùæp xûá, trong hai mûúi triïìu àöìng baâo khöng coân ai laâ khöng biïët; vò nhûäng thiïëu nûä hoùåc khuï caác hoùåc khöng, cuâng nhûäng sinh viïn trûúân cao àùèng hoùåc trûúâng luêåt hoåc, hoùåc sinh viïn khöng trûúâng naâo caã, thûúâng àïm àïm àem nhau lïn àoá àïí laâm nuäng vúái nhau, àïí naåt saát nhûäng chïë àöå gia àònh cuãa nhau, àöå vaâi thaáng, àïí röìi sau cuâng, thò ruã nhau nhaãy xuöëng hai caái höì úã àêëy. Thoaåt àêìu ngûúâi ta hay nhaãy xuöëng Höì Têy, nhûng vò Höì Têy sêu lùæm, nhûäng keä tûå tûã chùèng may phêìn nhiïìu khöng mêëy ai thoaát chïët caã, thaânh thûã ngûúâi ta baão nhau nhêíy xuöëng caái bïn caånh laâ höì Truác Baåch nöng hún. Vò leä nhaâ nûúác cuäng khön, àaä cho tröìng mêëy caái baãng lúán“Cêëm ngùåt àöí raác xuöëng Höì Têy” nïn höì Truác Baåch laåi caâng àùæt khaách. Àïm àïm, nhûäng baác phuå xe ïë khaách, nhûäng keã trai traáng biïët búi maâ thêët nghiïåp, thûúâng lïn chúâ úã àêëy àïí hïî nghe thêëy tiïëng kïu thaãm thûúng ai oaán: “Ai cûáu töi vúái!...” laâ nhêíy uâm xuöëng, laâ vúát ngay àûúåc möåt tiïíu thû àeåp noän lïn, röìi àïën boáp Haâng Àêåu lônh tiïìn thûúãng, vaâ sau cuâng, thêëy aãnh mònh àùng trïn baáo keâm vúái nhûäng cuöåc phoãng vêën oãm toãi. Vò nhûäng leä êëy, höì Truác Baåch chùèng bao lêu maâ trúã nïn möåt caách oanh liïåt, laâ möåt sên khêëu cuãa têët caã nhuäugn têën àaåi thaãm kõch cuãa nhûäng caãnh àõa nguåc giûäa Haâ Thaânh, laâ nhûäng gia àònh Viïåt Nam, nhûäng trúã lûåc tai haåi cho nhûäng cuöåc tûå do kïët hön, tûå do ly hön, tû do caãi giaá, tûå do tuåc huyïìn... Höì Truác Baåch cûá laâ möåt thûá haân thûã biïíu, thúâi khùæc biïíu vïì nhûäng bi kõch múái cuä xung àöåt, caá nhên, gia àònh, hy sinh, giaác ngöå, aáp chïë, giaãi phoáng maäi maäi, maäi maäi, nïëu khöng coá möåt nhaâ thûúng yïu noâi giöëng xêy ngay trïn búâ höì êëy möåt khaách saån maâ Têy phûúng coá leä cuäng theâm muöën, laâ khaách saånBöìng Lai . http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 66 Muöën cho laân khöng khñ trïn höì trúã laåi trong saåch nhû xûa, ngaây khaánh thaânh khaách saånBöìng Lai , chñnh phuã baão höå àaä ra lïånh cho têët caã caác trûúâng nûä hoåc daåy nûä hoåc sinh nhêíy muáa àïí laâm tiïn giaáng thïë, àïí giaãi thoaát cho möåt vaâi linh höìn chùèng may chïët vò tûå tûã. Thaânh thûã khaách saånBöìng Laicuäng àûúåc nöíi tiïëng y nhû àûúâng Cöí Ngû vaâ höì Truác Baåch. Nhûäng ngûúâi Viïåt Nam hoaân toaân, nhûäng ngûúâi Viïåt Nam biïët tûå troång thò phaãi coá böín phêån laâ khaách haâng cuãa khaách saån êëy ñt ra laâ möåt lêìn, nïëu khöng muöën bõ nhûäng bêåc trñ thûác tên tiïën khinh bó laâ dên vong baãn, vong quöëc vên vên... Búãi vêåy, höm nay Tuyïët vaâ Xuên ruã nhau lïn àêy, cö thò vò tû tûúãng giaãi phoáng muöën bõ mang tiïëng laâ hû hoãng, cêåu thò vò caái traách nhiïåm nùång nïì muöën laâm haåi àúâi möåt tiïíu thûã khuï caác. Khi vûúåt qua caái cöíng xi mùng xêy theo löëi Nhêåt, Tuyïët baão Xuên: - Chuáng ta seä thuï chung möåt gian phoâng! Chuáng ta seä ùn uöëng vúái nhau! Khiïu vuä vúái nhau, àaánh ping pong vúái nhau, cheâo thuyïìn vúái nhau. Töi cêìn phaãi laâm têët caã moåi ngûoâi àûúåc tröng thêëy laâ ài vúái mònh, mònh aå. Xuên muöën tòm möåt cêu rêët vùn hoa àïí àaáp, nhûng chó nhúá àûúåc thoái quen cuãea öng Typn luác tiïëp khaách haâng nûä, beân noái: - Chuáng töi rêët hên haånh. Veã mùåt ngêy ngö cuãa Xuên khiïën Tuyïët tûúãng thïë laâ möåt löëi pha troâ taâi tònh! Cö aã cûá cûúâi rêìm rô nhû nhûäng phuå nûä tûå nhiïn tên tiïën vaâ ngùåt ngheäo noái: - Giúâi úi! Anh àöëc coá duyïn quaá ài mêët! Hai ngûúâi lûäng thûäng ài qua vûúân hoa, tûå nhiïn nhû möåt cùåp tònh nhên chñnh àûúng thûåc haânh möåt cuöåc tònh duyïn vuång tröåm. Thöët nhiïn, Tuyïët laåi noái: - Ta haäy ngoaån du khùæp caãnhBöìng Lai röìi haäy thuï phoâng! Khaách saånBöìng Lai , thêåt vêåy, laâ möåt toaâ lêu àaâi àöì söå trong àoá coá àuã caác böå phêån coá thïí ban haånh phuác cho têët caã nhûäng ngûúâi Viïåt Nam naâo thûâa xu tiïu! Möåt töëp kiïën truác sû àaä goáp sûác àêëu trñ àïí xêy toaâ nhaâ phi thûúâng êëy möåt nûãa trïn mùåt àêët, möåt nûãa trïn mùåt nûúác, coá bao lan ngöìi trïn mùåt höì àïí quyá khaách ngöìi xem búi thuyïìn, xem búi löåi... Trong vûúân hoa thò naâo laâ sên quêìn, sên http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 67 ping pong, bïí húi.... Trong khaách saån coá phoâng khiïu vuä, maáy vö tuyïën àiïån. Cúm cho khaách thò cúm Têy, cúm Têìu, nem chaã, àuã caã! Ai cuäng coá thïí úã trong khu vûåc êëy thöi laâ àuã hûúãng hïët moåi thi võ cuãa cuöåc tên sinh hoaåt, moåi caái phong lûu lõch sûã cuãa àêët àïë àö vùn vêåt, miïîn laâ ngûúâi êëy coá xu... Thêåt vêåy khöng coá khaách saånBöìng Lai thò thêåt laâ möåt caái quöëc sô cho ngûúâi Viïåt Nam, àöëi vúái con mùæt cuãa ngûúâi ngoaåi quöëc. Nhûäng boån trûúãng giaã vö cöng röìi nghïì phaãi heån hoâ vúái nhau úã àêy thò múái khöng thêëy àúâi laâ àaáng buöìn. Ngoaâi söë saáu chuåc gian phoâng nguã, khaách saån coân coá àïën hún chuåc thiïëu nûä ài baán aái tònh, nhûäng con gaâ maái thûúång haång xa xó, theo hïå thöëng caác khaách saån úã nhûäng nûúác vùn minh. Bûäa êëy, tuy cuäng nhùçm ngaây chuã nhêåt, nhûng múái coá taám giúâ saáng nïn khaách khuáa chûa àïën àöng. Möåt vaâi ngûúâi àaánh quêìn. Möåt vaâi ngûúâi àaánh ping pong. Àöå chûâng nùm saáu giai thanh gaái lõch ngöìi giaãi khaát trïn bao lan nhòn ra höì. Ba con gaâ maái thûúång lûu cuãa khaách saån ùn mùåc traá hònh ra tiïíu thû khuï caác àïí ruã boån maây rêu ài tùæm... Tuyïët vaâ Xuên lïn thïìm giûäa luác moåi ngûúâi noái böng noái àuâa vúái nhau. Möåt cö gaái múái àûáng lïn bùæt tay Tuyïët vaâ Xuên, röìi giúái thiïåu cho caã boån: - Xin giúái thiïåu caác ngaâi, àêy, öng Xuên quaãn lyá tiïåm may Êu Hoaá, möåt nhaâ nghïå sô, ào àùæn kheáo, chïë nhiïìu kiïíu aáo rêët àeåp, chõ em chuáng töi àûúåc hûúãng caái taâi trñ cuãa öng àaä nhiïìu lùæm. Möåt nhaâ thiïëu niïn kñnh cêín hoãi: - Thûa ngaâi, vêåy ra ngaâi laâ àöìng sûå cuãa öng Tñp Phúâ Núâ? - Vêng! Giûäa luác êëy, öng chuã khaách saån, vúái böå quêìn aáo àaåi tiïåc chaåy ra. Xuên Toác Àoã taái mùåt, chó muöën chaåy tröën. Tuyïët giúái thiïåu: - Anh àöëc Xuên, baån giai cuãa töi... öng Victor Ban, chuã nhênBöìng Lai . Öng Victor Ban kinh haäi cuái àêìu rêët thêëp, bùæt tay Xuên Toác Àoã xong thò àûáng ngêy mùåt ra nhû ngûúâi bùçng göî. Thêåt vêåy, chñnh sûå nghiïåp cuãa öng, cuäng laâ kyâ laå, tûâ khi öng laâm Vua Thuöëc Lêåu vaâ chuã tiïåmBöìng Lai ... Vêåy maâ ngûúâi êëy bêy giúâ laåi laâ àöëc túâ thò thêåt khöng thïí tûúãng tûúång àûúåc! Sau khi laâm nghïì cûúäi ngûåa thñ maâ khöng phêët, öng Victor Ban nhêån thêëy soáng vùn minh traân sang xûá ta bùçng nhûäng vi truâng giang mai vaâ lêåu, beân àöíi nghïì. Öng ta tòm möåt ñt ban miïu, http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 68 möåt ñt dêìu baåch àaân, möåt ñt àêt thoá nûäa, chïë taåo ra àûúåc möåt mön thuöëc lêåu rêët hiïåu nghiïåm. Vò leä cuäng nhû caác öng Vua Thuöëc Lêåu biïët tûå troång khaác, nghôa laâ khöng bao giúâ chûäa cho caác bïånh nhên khoãi nhû lúâi cam àoan, öng múái hai nùm, àaä trúã nïn àaåi phuá. Coá tiïìn röìi, öng xêy ngay möåt caái nhaâ sùm vô àaåi úã ngoaâi chêu thaânh Haâ Nöåi chûáa àûúåc chuåc gaái giang höì. Nhûäng thiïëu niïn traáng kiïån laânh maånh àïën àêëy röìi thò laåi àûúåc boån gaái giang höì gûãi traã laåi hiïåu thuöëc cuãa öng Victor Ban. Khoãi röìi thò hoå laåi àïën vúái boån gaái giang höì, thaânh thûã hoå laâm nhûäng caái thoi àûa tûâ nhaâ sùm àïën phoâng khaám bïånh... Vaâ nhû thïë thò öng Victor Ban caâng giêìu chûá sao? Öng àùåt àaåi lyá úã khùæp caác tónh cuãa ba kyâ. Xe húi cuãa hiïåu thuöëc öng chaåy khùæp caác phöë phûúâng, maáy phoáng thanh cuãa öng luön luön nhùæc cho àöìng baâo biïët rùçng ai cuäng di tinh, laänh tinh, möång tinh, mùæc thiïn truy, mùæc baåch àaái, tim la, lêåu keán, lêåu nhiïåt, hoùåc vúä phöíi, thuãng da daây, raách tim, àau mùæt, thöëi tai, vên vên... Maãi nghe quaãng caáo cuãa öng, nhûäng ngûúâi vö bïånh cuäng tûúãng mònh sùæp chïët, vaâ mua thuöëc, vaâ caãm ún öng úã chöî öng cûáu nhên àöå thïë, thûúng yïu chuãng töåc. Thaânh thûã, öng àûúåc àuã 20 triïåu àöìng baâo biïët àïën tïn tuöíi... Thïë röìi, muöën ban cho caái daãi àêët àêìy nhûäng vi truâng hoa liïîu naây möåt caãnh Böìng Lai, cho chuáng sinh quïn búát nhûäng sûå àau àúán, rûác buöët nhûäng vïët thûúng... öng múái múã ra khaách saån Böìng Lai. Múái caách àêy vaâi nùm, thùçng Xuên kia, caái öng àöëc Xuên kia chó laâ möåt thùçng ma caâ böng, maâ öng àaä thuï hai haâo möåt ngaây àïí ngöìi trïn muäi ö tö maâ thöíi loa, maâ gaâo theát nhûäng chûä: di tinh, möång tinh... vaâo maáy phoáng thanh, maây bêy giúâ àaä laâ baån giai cuãa cö con gaái uát cuãa cöë Höìng, maâ laåi laâ öng àöëc! Thêåt quaá sûác tûúãng tûúång. Hai bïn àûúng lùæm leát nhòn tröåm nhau, may sao cho Xuên laâ cö gaái múái laåi hoãi: - Cûãa haâng cuãa ngaâi àöå naây coá àöng khaách khöng? Tuyïët àúä lúâi: - Àöng nhêët! Vò thïë, anh êëy thöi hoåc, vò ngûúâi ta daåy mònh coá ra gò, maâ caái trûúâng thuöëc úã àêy coá ra gò, maâ baão hoåc! Bêy giúâ anh êëy chó tiïu khiïín bùçng ten – nñt. Möåt thiïëu niïn nhòn maäi caái àêìu toác êëy röìi lïî kheáp hoãi: http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 69 - Thûa ngaâi, toác ngaâi nhuöåm bùçng thûá thuöëc hoaá hoåc naâo àêëy thïë aå? Bêím àeåp lùæm, thêåt laâ húåp thúâi trang! Chuáng töi cuäng muöën nhuöåm toác maâ khöng biïët thuöëc... Giaá laåi húi uöën quùn nûäa thò tuyïåt àeåp. Xuên àaáp: - Nïëu ngaâi laåi tiïåm Êu Hoaá cuãa töi thò töi seä maách duâm cho. Cö gaái nhòn Tuyïët phï bònh nõnh: - Roä kheáo caái anh naây! Öng êëy chuã trûúng caái húåp thúâi, nhûäng möët lõch sûå, thò hùèn toác öng êëy phaãi àeåp laåi coân khen phoâ maä töët aáo! Öng Victor Ban hoãi Tuyïët: - Quyá nûúng lïn chúi chöët laát hay caã ngaây? - Tuyïët thñch khuyãu tay vaâo maång múä Xuên hoãi: naâo? - Naây! Öng baåi giai àõnh úã caã ngaây hay vui chúi àêy vaâi ngaây Xuên ngêîm nghô, khöng biïët muöën laâm haåi àúâi möåt ngûúâi con gaái tûã tïë thò mêët mêëy ngaây hay chó àöå nûãa giúâ thöi cuäng àuã, liïìn àaáp: - Àïí chöëc nûäa ùn trûa röìi seä liïåu. Öng Victor Ban quay ài thò möåt thanh niïn lõch sûå khaác àûáng lïn: - Thûa ngaâi, töi rêët àûúåc hên haånh nïëu ngaâi cho töi hêìu ngaâi vaâi seác. Thïë laâ caã boån keáo nhau ra chöî sên quêìn. Trong möåt tiïëng àöìng höì, Xuên Toác Àoã àaä haå nöîi thiïëu niïn. Nhûäng tiïëng vöî tay luön luön tùng thanh thïë cho noá trûúác mùåt Tuyïët. Nhûäng caách nùæm banh, vúåt banh, möåt löëi cêìm vúåt kiïíu caách, möåt cûã chó laâm böå, àaä àuã khiïën Xuên coá nhuäng daáng àiïåu cuãa möåt phong lûu cöng tûã, ñt ra cuäng laâ con möåt öng töíng àöëc nhû nhûäng taâi tûã quêìn vúåt khaác. Luác öng Victor Ban chaåy ra ngoá möåt phuát thò nhûäng lúâi khen ngúåi Xuên cuãa khaán giaã bùæt öng ta ngúâ ngúå dïî thûúâng mònh nhêìm, rùçng öng àöëc Xuên naây khöng coá möåt maãy may dñnh daáng gò àïën caái thùçng Xuên thöíi loa cuãa mònh mêëy nùm xûa. Xong cuöåc, nhûäng tay baåi trêån àïìu toã lúâi kñnh phuåc Xuên vaâ ûúác ao seä àûúåc coá ngaây taái ngöå. Tuyïët thêëy rùçng Xuên khöng http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 70 nhûäng àaáng laâ baån giai mònh maâ thöi, nhûng giaá coá laâm haåi caã möåt àúâi Tuyïët möåt caách thêåt sûå thò cuäng xûáng àaáng lùæm. Khi hai ngûúâi vaâo caái phoâng riïng thò Xuên nùçm àúâ ra, vò mïåt. Thaái àöå lïî pheáp khöng thïí tha thûá àûúåc nhû thïë Tuyïët ngöìi lïn tay ghïë, buöìn rêìu. Tûå nhiïn thêëyúã phoâng bïn caånh coá tiïëng àaân baâ haát vang lïn: - Deâ... àúâ... daâ... muáa...! Möng Pïë y ïì Pa rñ!...1 Tuyïët àang lùæng tai nghe kinh ngaåc thò Xuên rïn rô goåi: - Em úi, em!... Tuyïët úi! Tuyïët! - Im ài! Hònh nhû laâ... nhû laâ... Giúâi úi... chõ töi! Hoaâng Hön! Cêu noái êëy laâm cho Xuên ngöìi nhöím lïn, súå haäi hoãi: - Chïët! Ai? Baâ Vùn Minh êëy aâ? - Khöng! Kheä chûá! ÊËy laâ chõ töi, chõ phaán dêy theáp êëy maâ! - Thïë aâ? Thïë coá öng Phaán moåc sûâng àêëy khöng? Tuyïët ngú ngaác hoãi: - Soa anh biïët roä thïë? Húã? Húã anh? Sao anh laåi biïët Hoaâng Hön coá hai möëi tònh? - Sao laåi khöng biïët? Sûå thûåc, luác êëy coá Hoaâng Hön, vúå öng Phaán moåc sûâng, àûúng buâ khuá vúái nhên tònh úã phoâng bïn caånh, thêåt khöng ngúâ rùçng Xuên vaâ Tuyïët úã bïn naây lùæng tai nghe... Ngûúâi nhên tònh noái: - Mònh aå, töi khöng muöën tònh thïë naây cûá keáo daâi ra maäi, nguy hiïím lùæm. Cö Hoaâng hoãi vùån möåt caách cùm tûác: - Thïë anh muöën gò nûäa naâo? - Töi muöën mònh... chuáng ta lêëy hùèn nhau! - Nghôa laâ töi xin ly dõ chöìng töi? 1 Möåt baâi haát phöí biïën trûúác caách maång: Töi coá hai möëi tònh, Töí quöëc töi vaâ Paris... http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 71 - Chûá gò nûäa? - Khöng, thûa öng aå. Töi chó muöën mònh laâ ngûúâi yïu cuãa töi thöi! Mònh laâ chöìng töi nûäa? Mònh laâ chöìng töi? Thïë thò mònh laåi moåc sûâng mêët! Chùèng thaâ cûá àïí hùæn moåc sûâng höå mònh coá hún khöng? - Chïët chïët! Àaân baâ gò laåi coá thûá àaân baâ coá nhûäng tû tûúãng àïën thïë! - Sao? Laâm sao? Chó coá àaân öng laâ khöng bao giúâ coá nhûäng tû tûúãng àïën thïë maâ thöi! Chûá àaân baâ, àúâi bêy giúâ, ai cuäng nghô nhû thïë caã! Coá chöìng thöi maâ khöng coá nhên tònh? Thïë laâ heân, laâ xêëu, laâ khöng coá àûác haånh gò caã, khöng coá thöng minh nhan sùæc gò caã, nïn chùèng ma naâo noá theâm chim! Nïëu töi khöng coá nhên tònh thò baån hûäu töi seä khinh bó töi, töi coân söëng vúái àúâi sao àûúåc? Coá ùn coá troåi múái goåi laâ trêu chûá? Thïë maâ töi cuäng giûä trinh tiïët vúái mònh, khöng coá ai laâ nhên tònh thûá hai nûäa, thò mònh nïn cho laâ haånh phuác röìi. - Thò sao mònh khöng kïu laâ giûä trinh tiïët caã vúái chöìng mònh coá àûúåc khöng? - Chuá sao laåi khöng! Giûä trinh tiïët vúái caã hai ngûúâi! Chöìng vaâ nhên tònh! Nïëu khöng thïí àûúåc thò laâ caái giöëng gò êëy chuáa coân laâ àaân baâ sao àûúåc nûäa! - Chó súå coá phen noá biïët... - Chaã àúâi naâo! Taåo hoaá sinh ra noá moåc sûâng thò sao laåi biïët àûúåc. Nïëu cuá coá biïët thên cuá höi thò cuá àaä chaã höi!...Deâ àúâ, daâ muáa! Möìng aá mùng, möìng maâ rrrñt!1 Thïë röìi ngûúâi àaân baâ ngoaåi tònh cûá haát caã baâi “Töi coá hai caái tònh” möåt caách veáo veáo, von von... ÚÃ bïn naây, Xuên noái thêìm vaâo tai Tuyïët: - Thêåt laâ möåt ngûúâi àaân baâ àûác haånh! Xûáng àaáng! Tên tiïën! Thêëy Xuên khen chõ mònh, Tuyïët hoaá ra ghen maâ rùçng: - Coân töi thò dïî thûúâng... Xuên hön Tuyïët möåt caái rêët kïu, röìi kheä noái: 1 Töi coá hai caái tònh! Nhên ngaäi töi, chöìng töi. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 72 - Tuyïët cuäng àaáng quyá troång nhû thïë! Àûúåc thïë, Tuyïët lïn mùåt, bôu möi noái: - Nhaâ töi laâ möåt nhaâ sang troång, vùn minh, mêëy chõ em phaãi giöëng nhau nhu àûác, nïëu khöng thò coân ra caái thïí thöëng gò nûäa? Xuên laåi ph1ong tay lïn ngûåc Tuyïët nhûng lêìn naây laåi bõ cûå tuyïåt: - Möåt lêìn thöi chûá? Àaä biïët khöng laâ cao su röìi thò thöi chûá? Xuên Toác Àoã coân àuâa nhaã bùçng nhiïìu caách khaác nûäa thò Tuyïåt laåi dêînc huáng rùçng buång daå àaân baâ laâ khoá hiïíu, vò cûá im. Hai bïn cûá vûâa àuâa nghõch nhau, chöëc chöëc laåi noái möåt caách thaânh thûåc àaáng khen: - Chuáng ta yïu nhau möåt têëm aái tònh cao thûúång... - Àöi ta yïu nhau bùçng thûá linh höìn trong saåch. Maäi cho àïën khi Xuên Toác Àoã muöën xin caái“ên huïå cuöëi cuâng” thò Tuyïët àûáng lïn giêån dûä: - Im! Àïí yïn! Khöng bao giúâ töi cho mònh caái ên huïå cuöëi cuâng. Mònh khöng phaãi laâ ngûúâi lõch sûå! Töi khöng daåi döåt nhû nûäng cö gaái ngêy thú àêu! Ñt ra töi cuäng àaä laâ möåt trang baán sûã nûä! Xuên Toác Àoã ngêy ngûúâi ra khöng hiïíu. Tuyïët noái nöët: - Nghôa laâDemi Vierge! Nghôa laâ coân tên möåt nûãa! Xuên ngêy ngö hoãi laåi: - Coân möåt nûãa caái tên thöi? Coân möåt nûãa chûä trinh thöi? Tuyïët àaâi caác àaáp: - Chûá laåi gò! Chuá khi naâo laåi mêët tên hùèn àûúåc! Chûá khi naâo laåi àïí cho ngaây nhõ hó thêëy lúån cùæt tai àûúåc! Tûâ àêëy trúã ài, Xuên ngoan ngoaän àûáng àùæn khaác trûúác. Noá àaä hiïíu Tuyïët laâ möåt baán sûã nûä hoaân toaân àaáng mùåt àaân baâ nûúác Nam vaâo thïë kyã hai mûúi, chûá khöng phaãi sûå thûúâng. http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 73 CHÛÚNG 10 XUÊN TOÁC ÀOÃ THI SÔ - MÖÅT CUÖÅC TRANH NHAU MOÅC SÛÂNG TÛ TÛÚÃNG BAÃO THUÃ CUÃA BAÂ PHOÁ ÀOAN Sau khi ra phoâng ùn àïí tiïu thuå möåt bûäa cúm têy rêët sang trong y nhû nhûäng ngûúâi Viïåt Nam thûúång lûu khaác, Tuyïët laåi ruã Xuên ài baách böå trong hoa viïn cuãa khaách saån Böìng Lai cho tiïu cúm. Súå gùåp öng Victor Ban, Xuên thoaái thaác laâ mïåt... Tuyïët giêån döîi noái: - ÖÌ! Mònh noái laå nhó! Khi ngûúâi àïën Böìng Lai thò khöng phaãi àïí ngûúâi ta mïåt, nhung maâ àïí ngûúâi ta chúi! Thúâi buöíi naây laâ thúâi buöíi cuãa khoa hoåc, cuãa gên cöët, cuãa thïí thao, thò möåt thanh niïn traáng kiïån nhû mònh khöng àûúåc nhoåc mïåt, nhêët laâ mònh laåi laâ öng àöëc! Vaã laåi, thïë laâ mònh lûâa döëi töi àêëy nhïë? Nhû thïë maâ tûå nhêån laâ quyá àaân baâ nhû ngûúâi Têy phûúng! Khöng biïët nïëu mònh àaä laâm haåi caã möåt àúâi töi röìi thò àïën thïë naâo! Trûúác nhûäng lyá luêån chñnh àaáng êëy, Xuên laåi phaãi ngöìi nhoãm lïn maâ rùçng: - Chuáng töi rêët àûúåc hên haånh. Xuên toan ra ngay, nhûng bõ Tuyïët ngùn laåi: - Haäy khoan! Röìi Tuyïët bêëm àêìu ngoán tay, lêím bêím tñnh: - Möåt baån gaái, hai baån giai, öng Victor Ban, têët caã laâ böën ngûúâi! Hñ hûãng nhòn Xuên, Tuyïët noái to möåt caách ngêy thú: - Nhûäng böën ngûúâi, mònh aå! Nhûäng böën ngûoâi àaä phaãi nghi ngúâ töi laâ hû hoãng, thïë coá sung sûúáng khöng? Chó nay mai laâ coá ngûúâi àöìn àïën tai thêìy àeã töi maâ thöi! Hoùåc khöng thò ñt ra cuäng àïën tai caái thùçng võ hön phu cuãa töi! Thïë cho boä gheát. Xuên ngêy ngö noái: http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 74 - Thò ra laâm caái nghïì chöìng moåc sûâng àaä khöí maâ laâm caái võ hön phu nhû thïë cuäng khöng sûúáng. Tuyïët cûúâi khanh khaách: - Mònh noái thêm thuáy lùæm! Thêåt roä laâ ngön ngûä cuãa möåt ngûúâi úã thïë kyã hai mûúi chuáng ta. Nhûng maâ chûa chùæc töi àaä cho mònh moåc sûâng àêu maâ phaãi súå. Ngûâng möåt luác, Tuyïët laåi noái: - AÂ, thïë öng via vaâ baâ cuå úã nhaâ thïë naâo? Ngú ngaác möåt vaâi phuát àïí àuã thò giúâ hiïíu, Xuên múái noái möåt caách buöìn rêìu: - Anh chùèng may böì cöi súám. - Cuå öng chïët, cuå baâ coân hay cuå baâ chïët, cuå öng coân? - Caã hai àïìu àaä mêët caã. Tuyïët chúáp hai con mùæt luác àoã loeá nhûäng aánh saáng haånh phuác, noái: - Cûá möåt àiïìu êëy cuäng àuã cho anh àaáng mùåt lêëy töi laâm vúå àêëy! Töi lêëy anh thò laâ töi khöng coá meå chöìng! Sûúáng chûa? Böì cöi súám nhû anh thïë laâ töët söë lùæm! tiïëp: Xuên coân ngêìm nghô chûa biïët nïn àaáp thïë naâo thò Tuyïët laåi - Anh àûâng phên vên nûäa, anh àöëc aå. Nïëu hû hoãng daåi döåt nhû söë àöng thò ngay luác nêîy töi àaä daåi döåt vúái anh röìi chuá coân gò! Àùçng naây töi biïët giûä gòn lùæm, bao giúâ cuäng thïë. Xuên cûúâi nhaåt, noái böng: - Àùçng naâo thò cuäng phaãi möåt lêìn... Nhûng Tuyïët caäi laåi möåt caách rùæn roãi: - Thöi ài! Àïí àïën höm tên hön, anh laåi cùæt taåi lúån êëy aâ? Lúâi leä khön ngoan sùæc saão êëy khiïën Xuên Toác Àoã sung sûúáng lùæm, vò noá tin rùçng mai sau coá lêëy Tuyïët cuäng khöng súå moåc sûâng nûäa. Hai ngûúâi kïì vai nhau ra khoãi gian phoâng, ài vïì phña vûúân hoa. Nhûng cêy hoa keân, hoa moãm choá, núã sùåc súä úã trïn caác luöëng http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 75 nghòn tña muön höìng, roä ra caãnh Böìng Lai thêåt sûå. Thónh thoaãng, trïn lúáp àaá cuöåi, möåt vaâi chiïëc hoa heáo, ruång xuöëng taã túi... Möåt thiïëu niïn beá nhoã, mùåt höëc haác nhû mùåt nhûäng nhaâ thi sô coá tïn tuöíi, àöi mùæt lúâ àúâ, caái thên thïí öëm o lêín trong böå Êu phuåc quêìn chên voi, cûá àùm àùm chiïu chiïu nhòn Tuyïët... Cö naây kheä baão baån: töi... - Àêy, xin giúái thiïåu anh möåt ngûúâi muöën chiïëm traái tim cuãa Múái nghe thïë, Xuên cuäng thêëy maáu ghen chaåy lïn àoã caã mùåt. Noá quay laåi nhòn. Thiïëu niïn hònh nhû chó tröng thêëy coá möåt Tuyïët, nïn cûá thoùn thoùæt vung àöi quêìn chên voi ài theo sau. Tuyïët kheä noái: - Mùåc kïå ngûoâoi ta, anh! Möåt nhaâ thi sô kia àêëy! ngûúâi êëy khöng haåi ai caã. Noái xong, sung sûúáng nhû nhûäng cö gaái àûúåc coá ngûúâi muöën bùæt chim, Tuyïët cûá nhêíy tung tùng àïí giêîm lïn nhûäng àoaá hoa ruång trïn àûúâng cuöåi. Nhaâ thi sô thò vêîn ài theo Tuyïët thoùn thoùæt... Xuên Toác Àoã muöën quay laåi cûå cho anh chaâng vö lïî êëy möåt vöë, thò chúåt anh chaâng ngêm nga rêët to: Naâng tiïn raão goát trïn àûúâng cuöåi, Hoa theån! Àêìy àûoâng ruång taã túi, Caái àeåp vêîn thûúâng ghen caái àeåp, Myä nhên giêîm naát nhûäng hoa – Hoaâi Xuên nghe thïë, sùæp sûãa àöíi loâng cùm tûác ra loâng kñnh troång, thò Tuyïët cûúâi khuác khñch. Neát mùåt vêîn thaãn nhiïn nhû nhûäng nhaâ thi sô can àaãm chõu àûång nöîi àùæng cay, thiïëu niïn laåi ngêm: Chùèng àûúåc nhû hoa vûúáng goát ai, Loâng ta man maác taã túi thay, Vöåi vaâng nhùåt lêëy böng hoa naát Àïí aáp cho loâng nöîi àùæm say!... Röìi nhaâ thi sô cuái xuöëng nhùåt böng hoa lïn, dûâng chên àûáng yïn, êëp caái hoa vaâo loâng bùçng hai caánh tay voâng troân y nhû öm möåt ngûúâi tònh nhên tûúãng tûúång. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 76 Khöng thêëy tiïëng giêìy laåo saåo trïn cuöåi theo mònh nûäa, Tuyïët dûâng chên, quay laåi nhòn sau lûng... Cûã chó cuãa nhaâ thi sô khiïën Tuyïët phaãi noái: - Thïë coá caãm khöng húã anh? ÊËy anh chaâng theo àuöíi töi àaä mêëy thaáng nay röìi àêëy. Anh chaâng thò caãm quaá röìi maâ mònh laåi khöng caãm kia chûá! Xuên Toác Àoã nghiïën rùng hoãi döìn: - Coá thûåc noá caãm khöng? - Thò laåi coân thïë naâo múái laâ caãm nûäa? Trong oác Xuên luác êëy coá möåt luöìng tû tûúãng vùn chûong chaåy qua. Noå tûå thêëy àaáng höí theån, nïëu khöng àoåc thú nhû keã tònh àõch. Maâ muöën ngêm thú thò naâo coá khoá gò? Noá nhúá ngay àïën nhûäng baâi thú noá àaä àoåc lêìu lêìu mêëy nùm xûa, nhûäng khi coân laâm nghïì baán noái trûúác maáy phoáng thanhcho nhûäng nhaâ baán thuöëc. Noá beâ baão Tuyïët: - Em muöën anh ûáng khêíu baâi thú cho gaä êëy khöng? Tuyïët vöî tay reo: - Nïëu àûúåc thïë thò coân danh giaá naâo bùçng! Xuên Toác Àoã beân chùæp tay sau lûng, tiïën àïën nhaâ thò sô ngêm nga rêët doäng daåc: Duâ giaâ caã, duâ êëu nhi, Sûúng haân nùæng gioá bêët kyâ - biïët àêu? Sin ra caãm, söët, nhûác àêìu, Da khö, mònh noáng, êu sêìu, uã ï... Àïm ngaây noái saãng, noái mï... Chên tay mïåt oãi, khoá bïì yïn vui. Vêåy xin maách baão àöi lúâi: “Nhûác àêìu giaãi caãm” liïåu àúâi duâng ngay! Xuên Toác Àoã coân muöën àoåc lêìu lêìu nûäa, nhûng thiïëu niïn vöåi xoa tay chõu haâng: - Xin löîi ngaâi! Thïë thöi cuäng àuã laâ möåt baâi hoåc cho bó nhên... thaán phuåc! Vêåy àïí röìi bó nhên luyïån löëi traâo phuáng thò múái mong àöëi àaáp ngaâi àûúåc! http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 77 Noái xong, nhaâ thi sô êëy cuái àêìu kñnh cêín chaâo Xuên röìi chuöìn mêët vúái caái mùåt àoã nhûäng höí theån. Xuên àïën gêìn Tuyïët, àûúåc khen: - Giúâi úi, anh laâ möåt bêåc kyâ taâi! Thêåt laâ xuêët khêíu thaânh chûúng. Maâ thú nhû thïë thò thêåt traâo phuáng lùæm, khöng keám gò Tuá Múä. Nhûng maâ thú cuãa anh sao coá nhiïìu muâi thuöëc thïë? Khöng biïët cùæt nghôa ra sao, Xuên beân àöë laåi: - Àöë biïët àêëy. Tuyïët laåi tûå traã lúâi cho cêu hoãi cuãa mònh: - AÂ phaãi röìi! Taåi anh àaä hoåc trûúâng thuöëc nïn thú cuãa anh cuäng coá muâi khoa hoåc chûá gò! Thêåt laâ vùn chûúng àöëc túâ àêëy. Cuâng vui sûúáng, caã hai laåi saánh vai nhau ài lûäng thûäng vïì phña bïí búi... Chúåt Tuyïët súå haäi, röëi rñt kheä noái: - Chïët! Anh Phaán! Thöi, chöëc nûäa, mònh tòm töi quanh trong naây nheá! Noái xong, Tuyïët lêîn sau möåt cêy noå röìi tröën mêët. Trûúác mùåt Xuên Toác Àoã, luác êëy hiïån ra öng Phaán moåc sûâng, cuâng ài vúái möt ngûúâi àaân baâ. Höm nay öng Phaán maây rêu nhùén nhuåi, aáo quêìn nho nhaä baãnh bao, tröng roä ra veã möt ngûúâi moåc sûâng vö têm, thêëy cuöåc àúâi laâ vui veã... Ngûúâi àaân baâ thò ùn mùåc löëi nûãa tên nûãa cûåu, tröng coá veã ham muöën caái hû hoãng cuãa phuå nûä giaãi phoáng laåi vûâa nhúá tiïëc caái àûác haånh gaánh vaác cuãa phuå nûä cöí huã, muöën roä laâ haång ngûúâi naâo trong xaã höåi cuäng khoá khùn thay! Xuên Toác Àoã khöng biïët àêëy coá phaãi öng Phaán ài vúái vúå khöng, vò nïëu khöng thò cuäng laâ sûå laå khaác. Mùåc kïå, cûá biïët böín phêån phaãi noái thò cûá noái, noá beân kñnh cêín chaâo caã hai ngûúâi röìi àûáng ûúän ngûåc ra, duâng caái gioång thöíi loa xûa kia maâ rùçng! - Thûa ngaâi! Ngaâi laâ möåt ngûúâi chöìng moåc sûâng! Öng Phaán kinh haäi àïën taái mùåt, êëp uáng giúái thiïåu: - Àêy, àêy laâ... ngûúâi yïu cuãa töi, maâ thöi! Vò ngu daåi, Xuên höët hoaãng maách: - Thïë aâ! Nïëu vêåy thò may cho ngaâi quaá! Thïë thò hiïån nay bêy giúâ vúå ngaâi coá leä àûúng laâm cho ngaâi moåc sûâng úã trong kia! http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 78 Öng Phaán laåi taái mùåt hún nûäa, thêët thanh hoãi: - Sao? Ngay trong caãnh Böìng Lai naây êëy aâ? Xuên Toác Àoã giêåm chên xuöëng àêët, chaán àúâi: nûäa! Ài! - Nhûäng viïåc nhû thïë khöng úã caãnh Böìng Lai thò coân úã àêu - Chïët! Chïët! Quan baác mau dêîn àïå àïën àêëy ngay múái àûúåc! Xuên Toác Àoã raão cùèng ài ngay. Hai ngûúâi laåch baåch chaåy theo, röëi rñt nhû nhûäng ai muöën àûúåc muåc àñch nhûäng caãnh aái tònh cuãa ngûúâi khaác. Àïën caái cûãa buöìng êëy thò Xuên dûâng laåi, àûa mùæt cho öng Phaán moåc sûâng. Öng naây vûâa thúã vûâa goä cûãa, 15 phuát, caánh cûãa heá múã ra. Röìi bïn trong coá tiïëng àaân baâ the theá rñt lïn: “Giúâi úi! Chöìng töi!”. Röìi öng Phaán huåc hùåc: - Àöì khöën naån! Àöì choá àïíu! Xuên Toác Àoã vaâ ngûúâi àaân baâ kia thêåp thoâ àûáng bïn ngoaâi. May sao luác êëy thiïn haå maãi búi, löåi, tùæm úã höì caã. ÊËy laâ vò öng Phaán thêëp cöí beá miïång nïn tiïëng than khöng thêëu àïën trúâi vêåy! Ngûúâi tònh nhên luác êëy àaä mùåc àûúåc quêìn aáo, khön ngoan maâ hoãi dõu: - Kñnh chaâo ngaâi! Bêím thïë ra ngaò laâ ngûúâi chöìng? Öng Phaán phaát bùèn maâ rùçng: - Töi khöng laâ ngûúâi chöìng thò töi coân laâ con choá gò nûäa? Ngûúâi tònh nhên laåi cuái àêìu kñnh cêín coá yá cöng kñch öng Phaán vïì muåc xaä giao: - Chuáng töi rêët hên haånh... Bêím ngaâi, ngaâi laâ ngûúâi thûúång lûu, trûúác sau töi vêîn giûä lïî àöå vúái ngaâi, thûa ngaâi! Öng Phaán höí theån caäi: - Thûa ngaâi, duâ töi laâ ngûúâi moåc sûâng thò töi cuäng vêîn laâ thûúång lûåu trñ thûác chûá? - Vêng, êëy ngaâi cûá dõu daâng thïë cho! Vò nïëu moåc sûâng thò khöng phaãi lêìn naây laâ lêìn àêìu, vêåy ngaâi nöíi noáng cuäng vö ñch, chó töí thiïn haå cûúâi caã àöi chuáng ta maâ thöi. Thûa ngaâi, quaã thûåc höm nay töi vêîn kñnh troång vúå ngaâi! http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 79 Tûâ êëy trúã ài, hai bïn àïìu hïët sûác lïî pheáp vúái nhau àïí toã cho nhau biïët cuâng laâ thûúång lûu nhên vêåt. Tuy nhiïn öng Phaán cuäng troã vúå maâ noái: - Thûa ngaâi, duâ laâ vúå töi àêy kia àaä mùåc quêìn aáo vaâo nhû thïë kia röìi, thò töi cuäng khöng daám chùæc. Laâ vò cöí nhên àaä daåy: Nam àaáo nûä phoâng nam têët àaäng, nûä àaáo nam phoâng nûä têët dêm. Biïët rùçng trûúác lyá luêån cûáng coãi àïën nhû thïë thò chöëi caäi töåi gian phu cuãa mònh cuäng khoá lùæm, ngûúâi tònh nhên beân caäi: - Thûa ngaâi, moåc sûâng khöng phaãi laâ caái xêëu, nhûng chó laâ caái chùèng may, möåt caái tai naån vêåy. Nhû Naä Phaá Luên àaánh Àöng deåp Bùæc nhû thïë, laåi àeåp giai nhû thïë maâ cuäng moåc sûâng thò ngaâi baão sao? Thêëy mònh àûúåc bùæc lïn ngang haâng vúái Naä Phaá Luên, öng Phaán moåc sûâng cuäng coá haã daå àöi chuát. Tuy nhiïn öng cuäng noái: - Bêím ngaâi, duâ laâ xêëu, duâ laâ chùèng may, thò moåc sûâng cuäng laâ chõu thiïåt haåi. Vêåy ngaây àõnh àïìn buâ töi ra laâm sao? Hay töi phaãi nhúâ àïën phaáp luêåt? Nghô ngay àïën súã Cêìm, tin àùng trïn caác baáo, ngûúâi tònh nhên vöåi chûäa: - Bêím ngaâi, chñnh töi múái laâ ngûúâi moåc sûâng! Öng Phaán sûäng söët: - ÖÌ! ÖË! Coá thïí nhû thïë àûúåc chùng? - Bêím chñnh thïë! Vúå ngaâi baão vúái töi laâ chûa coá chöìng vaâ vêîn nhêån töi laâ chöìng! Bêy giúâ töi múái àûúåc caái tin seát àaánh àau àúán laâ ngûúâi àaân baâ êëy àaä coá chöìng! Thêåt quaã nhiïn ngaâi laåi àêy àõnh bùæt quaã tang chuáng töi, ngaâi àûâng coá chöëi! Nghôa laâ vúå ngaâi coá hai chöìng. Bêy giúâ töi múái biïët töi cuäng laâ möåt ngûúâi chöìng moåc sûâng, thò ngaâi baão sao? Ai phaãi àïìn ai? Ai thiïåt haåi? Súå quaá, öng Phaán giêîy àêy àêíy: - Töi khöng biïët! Töi khöng löi thöi! Öng Xuên, xin öng laâm chûáng cho töi rùçng töi laâ ngûúâi chöìng moåc sûâng... Xuên cuái àêìu nhaä nhùån: - Chuáng töi rêët hên haånh. Thêëy nguy, ngûúâi tònh nhên doaå giaâ: http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 80 - Bêím, thïë naây thò chûa biïët töi hay ngaâi bõ thiïåt haåi... Vêåy thò coá leä töi phaãi ài hoãi luêåt sû múái àûúåc. Thûa ngaâi, àaä laâ viïn chûác thò ngaâi phaãi hiïíu luêåt, phaãi troång phaáp luêåt hún ngûúâi khaác. Nghe thêëy noái àïën thêìy kiïån, laåi súå mònh traái luêåt thò ùæt khöng coân laâ möåt viïn chûác gûúng mêîu trung thaânh nûäa, laåi khöng hiïíu mònh coá traái luêåt khöng, laåi súå ngûúâi ta bùæt àûúåc quaã tang mònh muöën bùæt quaã tang ngûúâi ta, öng Phaán beân nhaáy mùæt cho ngûúâi yïu, bùæt tay tònh nhên vúå öng, lïî pheáp noái: - Thöi, kñnh chaâo ngaâi, rêët mong coá phen taái ngöå... Röìi öng raão cùèng ra khoãi caãnh Böìng Lai nhû ngûúâi ài tröën, coá ngûúâi tònh nhên cuãa öng leäo àeäo theo sau. Riïng vïì phêìn Xuên, thêëy noái àïën luêåt sû cuäng àêm hoaãng, súå löi thöi àïën mònh, thò àêìu chùèng phaãi laåi phaãi tai, noái cuäng cùæm cöí ài nöët. Tòm thêëy Tuyïët röìi, noá höët hoaãng noái: - Ài, ta ài ngay khöng thò löi thöi to bêy giúâ! Tuy chûa hiïíu roä, Tuyïët cuäng kinh hoaâng maâ chaåy theo Xuên. Caã hai ra àïën caái cöíng Nhêåt Baãn thò laåi thêëy ngay caái xe ö tö cuãa baâ phoá Àoan àûán sûâng sûäng. Baâ naây nhêíy xuöëng, goåi Tuyïët, noái to: - AÂ, cö naây àaä coá ngûoâi sïu tïët röìi, thïë laâ khöng coá pheáp! Tuyïët bôu möi, chó Xuên: - Ngûúâi naây chó laâ möåt ngûúâi baån trai cuãa töi, thïë thöi! Khöng hún khöng keám. Röìi Tuyïët nhêíy lïn möåt caái xe cao su, mùåc kïå Xuên vúái baâ phoá Àoan... Baâ naây baão Xuên: - Nhû yá töi êëy aâ? Con gaái bêy giúâ hû lùæm, chó ùn chúi thöi, Àaân baâ thò phaãi biïët toâng nhêët nhõ chung, thïë naâo laâ tam toâng tûá àûác, thïë naâo laâ trinh tiïët àûác haånh? Thêëy Xuên cêm miïång hïën, baâ liïìu maâ noái: - Coân öng, thò öng phaãi àûáng àùæn, àûâng coá tòm caách haåi möåt àúâi ngûúâi ta. Àaä coá ngûúâi sïu tïët ngûúâi ta, thïë laâ ngûúâi ta àaä coá chöìng röìi. Phûúng ngön coá cêu: Giai tên gaái hoaá thò chúi, àûâng núi coá vúå, àûâng núi coá chöìng! http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 81 Nghe àïën àêy, chúåt nhúá àïën moåi sûå löi thöi luác nêîy, laåi chúåt nhúá àïën baâ phoá Àoan àûúng goaá chöìng, Xuên Toác Àoã êëp uáng noái: - Thûa baâ, baâ tha pheáp cho, nïëu baâ khöng trinh tiïët vúái hai öng chöìng nhû thïë thò... bêím töi cuäng maån pheáp maâ... phaãi loâng baâ röìi! Baâ phoá Àaon tuãm tóm cûúâi mùæng: - Ï! Ï! Roä àöì ï trïå chûãa! Röìi baâ lïn xe, baão taâi xïë phoáng nûúác àaåi. Baâ ài tröën aái tònh. Hoaá. Xuên Toác Àoã phaãi tûâ giaä caãnh Böìng Lai, cuöëc böå vïì hiïåu Êu http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 82 CHÛÚNG 11 CUÖÅC KHAÁNH THAÂNH SÊN QUÊÌN - XUÊN TOÁC ÀOÃ DIÏÎN GIAÃ - VIÏÅC SÛÃA SOAÅN MÖÅT CUÖÅC HÖN NHÊN Buöíi khaánh thaânh caái sên quêìn riïng cuãa baâ Phoá Àoan trong vûúân hoa nhaâ thêåt laâ möåt ngaây àaáng ghi vaâo lõch sûã thïí thao cuãa nûúác Viïåt Nam. Theo nhû nhûäng cuöåc khaánh thaânh khaác, cuäng coá tiïåc traâ, coá rûúåu sêm banh, laåi coá caã “chuác tûâ” nûäa. Hoåp mùåt taåi buöíi tiïåc, coá tûâ öng Tñp Phúâ Núâ cho àïën vúå öng ta tûâ Tuyïët cho àïën anh ruöåt cö ta laâ cêåu Tuá vaâ chõ ruöåt cêåu naây laâ baâ phaán vúå öng moåc sûâng – nguyïn laâ cö Hoaâng Hön – vaâ caã nhaâ chñnh trõ baão hoaâng Joseph Thiïët nûäa. Öng naây coi caã boån chung quanh öng chó laâ dên chuáng, coân mònh laâ möåt nhaâ laänh tuå, möåt nhaâ chñnh trõ vaâ möåt nhaâ chñnh trõ thò thêåt sûå thò bao giúâ cuäng nghô àïën quyïìn lúåi cuãa quöëc gia maâ khinh bó nhûäng caái thõ hiïëu vaâ loâng ham vui thuá cuãa dên chuáng. Giûäa luác moåi ngûúâi cûúâi noái öìn aâo, öng Joseph Thiïët giúã möåt túâ baáo Phaáp ra, sung sûúáng hûúãng caái khoan khoaái cuãa viïåc öng Leáon Blum bõ mön àöì cuãa nhaâ baão hoaâng Maurras àaánh cho chaãy maáu úã hai bïn thaái dûúng. Nhûng, nhûäng ngûúâi chung quanh öng cuäng chùèng ai àïí yá xem öng àûúng laâm gò. Àöëi laåi, öng Joseph Thiïët coi nhû luác êëy khöng coá nhûäng ngûúâi khaác nûäa, cuäng nhû nhûäng ngûúâi khaác coi nhû luác êëy khöng coá öng. Bûäa tiïåc êëy chó coân thiïëu mùåt coá cêåu Phûúác (Em chaä!) thò laâ àuã caác nhên vêåt thûúång lûu trong xaä höåi. Khi húi men àaä ngaâ ngaâ, khi àaám ngûúâi thûúång lûu êëy àaä húi húi khöng àûúåc thûúång lûu mêëy tñ, thò öng Vùn Minh nêng cöëc àûáng lïn... vúái caái thên hònh öëm yïëu: - Thûa caác baâ, Thûa caác cö, Thûa caác ngaâi, http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 83 ÊËy thïë laâ öng Vùn Minh noái nhai nhaãi àïën gêìn möåt giúâ àöìng höì vïì lõch sûã thïí thao cuãa nûúác cöí Hy Laåp, phong traâo thïí thao úã xûá ta, vêån mïånh cuãa noâi giöëng nïëu khöng thïí theo vaâ nïëu coá thïí thao, baâ phaán (xin hiïíu ngêìm laâ baâ Phoá Àoan) tiïíu sûã cuãa baâ, nhûäng tû tûúãng tên tiïën cuãa baâ, cûã chó àaáng laâm gûúng cuãa baâ trong khi laâm cho sên quêìn àïí phuång sûå möåt cöng cuöåc thïí thao cuãa gia àònh, traâo lûu thïí thao cuãa phuå nûä tûâ khi coá cuöåc “tiïíu thû ài böå” vên vên... Giûäa baâi “chuác tûâ” coá àoaån öng Vùn Minh cöng kñch kõch liïåt nhûäng ngûúâi thûâa tiïìn maâ laâm àònh, xêy chuâa, tö tûúång àuác chuöng, nhûäng keã huã lêåu vêåy. Öng kïu àöìng boáng cuäng laâ möåt löëi thïí thao, nhûng löëi êëy àaä bêët húåp thúâi trang. Trong luác êëy, öng nhaâ baáo cêëp tiïën vúái xaä höåi vaâ baão thuã vúái gia àònh vöåi vaâng lêëy buát maáy vaâ söí tay ra ghi cheáp, coi nhûäng lúâi leä quyá hoaá êëy tûåa höì bêåt úã miïång möåt vô nhên maâ ra... Röìi öng Vùn Minh laåi khaái luêån vïì nhûäng böín phêån cuãa ngûúâi àaân baâ lyá tûúãng coá nhûäng gò khiïën baâ Phoá Àoan phaãi yïn trñ rùçng mònh laâ möåt ngûúâi àaân baâ lyá tûúãng. Sau cuâng, àoaån chuác tûâ kïët luêån bùçng sûå diïîn giaã giúái thiïåu vúái moåi ngûúâi: Xuên Toác Àoã, möåt thanh niïn gûúng mêîu, möåt giaáo sû ten – nñt vúái têët caã nhûäng danh dûå maâ caái chuác êëy àûúåc nhêån. Noái toám laåi, baâi “chuác tûâ” êëy coá àuã àiïìu kiïån laâ möåt baâi cuãa möåt nhaâ àaåi vùn hoåc, àaåi chñnh trõ, vò trong àoá coá àuã moåi àiïìu, thïu dïåt, bõa àùåt, phoáng àaåi, huyïìn hoùåc, giaã döëi bùçng nhûäng danh tûâ àiïu traá cuãa vùn chûúng. Moåi ngûoâi vöî tay thêåt laâ àñch àaáng. Noái xong, öng chaáu rïí ngöìi xuöëng möåt caách nghiïm trang nhaä nhùån ngêìm nhû àa söë diïîn giaã khaác àïí baâ dò àûáng lïn àaáp lúâi. Baâ Phoá Àoan caãm ún diïîn giaã vaâ caác cö, caác baâ, caác ngaâi àaä vui loâng àïën chûáng kiïën bûäa tiïåc khaánh thaânh caái sên quêìn cuãa baâ maâ baâ ûúác rùçng luác naâo cuäng àöng... Moåi ngûúâi laåi vöî tay... Vò lêìn àêìu úã vaâo möåt bûäa tiïåc coá nhûäng nghi lïî nhû thïë, àûúåc hûúãng nhûäng caái danh dûå maâ chñnh noá cuäng khöng biïët, Xuên Toác Àoã tûúãng mònh khöng phaãi àaáp lúâi gò ai nûäa, cûá viïåc vöî tay thêåt kïu. Röìi uöëng luön möåt húi sêm banh möåt caách tûå nhiïn nhêët àúâi, khöng àïí yá rùçng ai cuäng àûúng nhòn mònh choâng choåc. Sau cuâng noá khoanh tay ngöìi im. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 84 Thaái àöå toaå hûúãng kyâ thaânh êëy laâm cho möåt söë ñt ngûúâi bêët maän. Baâ vúå öng Phaán moåc sûâng, àûáng lïn noái möåt caách ranh maänh. - Bêy giúâ hònh nhû àïën lûúåt öng Xuên, nhaâ giaáo sû quêìn vúåt. Öng Tñp Phúâ Núâ cuäng àûúåc dõp traã caái thuâ riïng cuãa öng bùçng mêëy cêu:] - Àiïìu êëy têët nhiïn! Khaánh thaânh sên quêìn thò têët nhiïn bao nhiïu danh dûå vaâo giaáo sû quêìn vúåt caã! Vêåy xin ngaâi àûâng nhuän nhùån quaá maâ cûá cho chuáng töi àûúc nghe qua möåt àöi cêu vùn rêët vùn hoa cuãa ngaâi! Ngöìi bïn caånh Xuên, Tuyïët cuäng vö tònh thuác giuåc: tay! - Noái ài, anh àöëc! Noái rêët vùn hoa vaâo cho thiïn haå hoå biïët Khöng biïët thïë naâo laâ phaãi, nhû möåt caái maáy coá ngûúâi vùån, Xuên Toác Àoã àaânh àûáng lïn, cöëc rûúåu vêîn nêng trïn tay... Noái? Thò noá vêîn noái to lùæm, maâ laåi khöng bao giúâ súå khaán cöí, nhêët laâ khöng bao giúâ theån, möåt kiïìu kiïån cöë yïëu cuãa nhaâ huâng biïån. Nghiïåm nhû xûa kia, luác baán phaá xa, laâm lñnh cúâ chaåy hiïåu raåp haát, laâm nghïì thöíi loa cho öng Vua Thuöëc Lêåu Nam Kyâ, noá àaä quen caái möìm àaân aáp, chinh phuåc, vaâ laâm rung àöång cöng chuáng hún ai... Nhûng àêëy khöng phaãi laâ àiïìu cöët yïëu... Phaãi, àaânh laâ phaãi noái, nhûng phaãi biïët noái gò múái àûúåc... Sau ba phuát trêìm tû mùåc tûúãng, vöën thöng minh tñnh bêím, Xuên Toác Àoã nhúá ngay àïën nhûäng ngön ngûä vaâ cûã chó maâ öng baâ Vùn Minh vaâ öng Tñp Phúâ Núâ vêîn duâng àïën, maâ noá àaä nghe quen tai ngay tûâ höm noá nhêíy vaâo gaánh vaác traách nhiïåm. Êu Hoaá xaä höåi. Noá beân tûâ töën noái, vûâa noái vûâa nghô: - Thûa caác baån gaái, - Thûa caác baån giai... Xuên Toác Àoã noái thïë vò oác noá coân àêìy nhûäng tiïëng êëy tûâ khi noá vaâo caãnhBöìng Lai àïí laâm troân caái böín phêån haåi möåt àúâi con gaái àûáng àùæn vaâ tûã tïë, chùèng ngúâ tònh cúâ löëi nhêåp àïí êëy laåi coá kïët quaã töët chua ai thêëy möåt diïîn giaã goåi caác thñnh giaã thênmêåt àïën thïë tûâ khi nhêån loaåi coá chuác tûâ. Ai cuäng kñnh cêín lùæng tai nghe. Xuên laåi lùæp bùæp: http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 85 -...Töi, tûâ höm nay maâ ài, laâ àaä dûå möåt phêìn vaâo cuöåc caãi caách xaä höåi röìi... Vêåy töi phaãi chùm chó vaâ nhêët laâ phaãi hiïíu nhûäng viïåc töi laâm... Chûa àûúåc Êu hoaá mêëy!... Möåt sûå trúã ngaåi trïn àûúâng tiïën hoaá. Thïí thao... Noâi giöëng... Haånh phuác laâ caái gò khaác nïëu khöng laâ sûác khoeã cuãa vúå chöìng? Gùæng sûác anh em luyïån têåp, khöng phaãi laâ caãi caách bïì ngoaâi nhû löëi cöí huã... giûäa buöíi canh tênnaây, caái gò huã lêåu ta àaâo thaãi ài!... Chuáng töi rêët àûúåc hên haånh. Noái àïën àêy, chúåt nhoáo àïën nhûäng cêu tûúáng thùæng trêån luác nhêån cuáp úã tay möåt quan toaân quyïìn, hoùåc möåt quan thöëng sûá, thûúâng reo lïn nhûäng khêíu hiïåu thïí thao, Xuên Toác Àoã beân, àïí kïët thuác baâi diïîn vùn: - Lñp lñp lú... Hua rra! Giûäa luác êëy, vûâa thêëy túâ baáo àùng rùçng nhaâ baão hoaâng Maurras xua ngûúâi àaánh öng Blum xong thò laåi viïët luön mêëy baâi hùng haái àoâi lêëy àêìu nhaâ laänh tuå xaä höåi möåt lêìn thuáu nhò nuäa, öng nguyïn àaãng viïnThêåp Tûå Lûãa Joseph Thiïët vöî àuâi kïu to lïn: - Hay! hay! Bravo. Thïë laâ caã gian phoâng vöî tay ran lïn hoaå theo öng ta. Baâ Phoá ÀoanLñp lñp lú möåt caách xûáng àaáng. Möåt vaâi keã hoaâi nghi thò cuäng vöî tay khen vò leä chuác tûâ cuãa Xuên Toác Àoã khöng phaãi laâ àôa keân noái, vaâ nhûäng nhaâ thïí thao chñnh hiïåu bêët kyâ ûáng khêíu thïë àaä laâ cûâ, chûá khöng cêìn àûúåc hún. Ngûúâi ta chaåm cöëc sêm banh khen ngúåi chuác tuång lêîn nhau theo löëi caác võ thûúång thû, àoaån ruã nhau xuöëng sên quaán. Khi àïën xuöëng sên thò ai cuäng phaãi caãm àöång... Öi! Thêåt laâ möåt triïåu chûáng töët cho thïí thao nûúác nhaâ, cho tûúng lai phuå nûä: trïn raång lûúái cuãa caái sên quêìn coân múái nguyïn nhû möåt cö gaái coân tên, ngûúâi ta thêëy möåt... hai... ba... böën... caái quêìn, quêìn àuâi, quêìn nguã, quêìn ra phöë, quêìn úã nhaâ, caái naâo cuäng bùçng luåa, hoùåc trún, hoùåc thïu àùng ten, nhûäng caái coá thïí khiïën nhûäng öng cuå giaâ tröng thêëy cuäng phaãi lai laáng loâng xuên, mònh chñnh laåi laâ cuãa baâ Phoá Àoan! Àiïn ngûúâi, löån ruöåt lïn, baâ Phoá Àoan àaä goåi ngay ngûúâi vuá giaâ ra mùæng cho möåt trêån kõch liïåt, thò vuá giaâ cöí huã vaâ baão thuã êëy cûá lêìu nhêìu: http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 86 - Ai biïët àêu àêëy! Goåi laâ sên quêìn thò ai chaã tûúãng àïí phúi quêìn! Mêëy caái quêìn àaä bõ cêët ra chöî khaác röìi, sên quêìn laåi hiïån ra quang caãnh vui veã khaác. Thoaåt àêìu, Xuên àaánh vúái baâ Vùn Minh. Röìi vúái öng àöëc túâ Trûåc Ngön. Sau cuâng öng àûáng vúái öng Trûåc Ngön àïí àaánh vúái baâ Vùn Minh vaâ möåt baâ vúå Têy khaác, baån cuä cuãa baâ Phoá Àoan, múái àïën... Giûäa luác chûa biïët phuå nûä thùæng hay nam nhi thùæng nhû thïë thò úã nhaâ cuå cöë Höìng, ngûúâi ta nhao lïn vò caái tin cö Tuyïët ài chúi vúái öng Xuên. Cuå giaâ rñt lïn nhû nhûäng baâ meå huã lêåu khaã öë maâ rùçng: - Öng àaä biïët chûa. Öng nuöng con öng nûäa ài! Bao giúâ buång noá bùçng caái thuáng thò öng múái biïët thïë naâo laâ nûä quyïìn, vaâ vùn minh, laâ töëi tên, laâ giaãi phoáng! Phûúng ngön coá cêu noái: Con hû taåi meå, chaáu hû taåi baâ! Öng laâ haåi noá, öng laâm noá hû hoãng, àïí cho töi, töi phaãi nghe lúâi thiïn haå chûãi ruãa... búái moác! Trûúác nhûäng lyá luêån baão thuã rêët trúã ngaåi cho cuöåc giaãi phoáng phuå nûäa cuãa nûúác nhaâ nhû thïë, cuå öng chó nhùæm nghiïìn mùæt laåi àaáp: - Biïët röìi! Biïët röìi! Khöí lùæm, noái maäi! Nhûng duâ “biïët röìi” mùåc loâng, cuå baâ cuäng àuöíi thùçng böìi tiïm xuöëng bïëp ngay... Vò àaä cöng nhêån nûä quyïìn nhu möåt ngûúâi vùn minh thêåt sûå, cuå cöë Höìng cuäng khöng phaãn àöëi laåi viïåc huyïìn chûác taåm thúâi êëy. Cuå chó nùçm ngaáp daâi bïn khay àeân maâ thöi. Cuå baâ laåi nhai nhaãi noái nhû caái chaäo raách: - Öng coá biïët khöng? Noá vúái Xuên ruã nhau vaâo möåtöten thuï buöìng! Chïët thêt chuá khöng ngúâ rùçng... - Biïët röìi! Khöí lùæm, noái maäi! - Khöng ngúâ rùçng möåt ngûúâi nhû öng Xuên, tûúãng laâ àûáng àùæn tûã tïë, ai ngúâ laåi coá buång daå töìi thïë! - Biïët röìi! Khöí lùæm! noái maäi! Àïën àêy, cuå baâ chúåt tûúãng tûúång àïën caái khoá loâng traánh khoãi cuãa nhûäng cùåp giai gaái khi ruã nhau vaâo ö ten, beân bûng mùåt suåt sõt khoác nhû möåt ngûúâi meå huã lêåu. Khöng thêëy noái gò nûäa, cuå öng heá múã àöi mùæt nhoã tñ ra hoãi: - Thïë sao nûäa, húã baâ? http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 87 Cuå baâ khoác to hún trûúác möåt höìi, röìi àau àúán kïí lïí: - Laâm sao? Laåi coân laâm sao! - Baâ huã lêåu lùæm, khöng noái chuyïån àûúåc! - Thïë naâo laâ huã lêåu? ÛÂ, töi xin pheáp öng töi hoãi öng: thïë naâo laâ huã lêåu? - Thúâi buöíi bêy giúâ khöng coá caái löëi nam nûä bêt tûúng thên nhû àúâi caác cuå nhaâ ta àêu! Bêy giúâ giai gaái àûúåc tûå do kïët baån vúái nhau, ài chúi vúái nhau nhû Têy! Hoå coá baån giai cuäng nhû hoå coá baån gaái, thïë khöng coá gò laâ laå! - Ai baão öng thïë? - Con giai töi baão töi àêëy! - Öng àaä chùæc thïë laâ hay hún chûa? - Luáy1 àaä baão thïë thò chùæc thïë, khöng hay húám thò cuäng chùèng sao caã! - AÂ! AÂ! Con giai öng! Thò àûúåc caái böå tõch gò! Ài múã ngay caái hiïåu thúå may phaãi gioá êëy, röìi giúã ra roä àïën lùæm troâ khó! Chûúáng lùæm, töi khöng chõu nöîi nûäa, àûâng tûúãng töi khöng noái gò laâ hay lùæm àêu! - Chûúáng hay khöng mùåc, cûá biïët caái cûãa haâng Êu Hoaá cuãa noá cuäng möîi thaáng cho noá kiïëm àûúåc vaâi trùm baåc laäi àaä! - Naây töi baão thêåt! Thïë cuäng chûa boä. Àïí cho naâng dêu cûá mùåc quêìn àuâi àûáng trûúác mùåt meå chöìng! Coân laâ laäi nûäa! Con gaái öng maä chûãa hoang thò coân laâ laäi nûäa! - Viïåc gò maä chûãa hoang? Dïî thïë cú! - Öng coá biïët chuáng noá laâm gò vúái nhau khöng? Naâo tùæm, naâo búi, naâo nhêíy àêìm! Laåi thuï chung möåt phoâng trong caã möåt ngaây nûäa! Tûâ naäy àïën giúâ àaä àûúåc nûãa giúâ, cuå öng beân ngaáp daâi möåt caái, nûúác mùæt nûúác muäi chaãy ra nhû nhûäng ngûúâi nghiïån thuöëc àûáng àùæn maâ huát coá phûúng phaáp. Cuå beân nhùæm nghiïìn mùæt laåi: - Biïët röìi! Khöí lùæm! Noái maäi! 1 Hùæn, noá. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 88 - Ngûúâi ta biïët roä laâ hai àûáa àoáng cûãa phoâng laåi, nguã trûa vúái nhau röìi, öng àaä biïët chûa? - Sao! Sao nûäa? Cuå baâ cûúâi nhaåt àau àúán: - Laåi coân sao nûäa? - Thïë ai baão maâ baâ biïët roä thïë? - Chõ ruöåt noá chûá coân ai nûäa! - Caái con Hoaâng Hön cuäng lïn Böìng Lai höm êëy laâm gò? - Vò höm àoá chöìng noá cuäng lïn àêëy chûá sao? - Mau goåi noá ra tiïm thuöëc cho töi àêy! Viïåc coá thïë thöi, khöng phaãi oãm toãi lïn vöåi! Chùèng nhûäng àaä khöng biïët giaá trõ cuãa nhûäng phuát quyá hoaá vaâ caái quyïìn lúåi thiïng liïng bêët khaã xêm phaåm cuãa nhûäng ngûoâi nghiïån chên chñnh, cuå baâ laåi coân noái nûäa chûá khöng goåi ngay thùçng böìi tiïm lïn. - Àïí bao giúâ buång noá bùçng caái thuáng thò múái oãm toãi phoãng? Öng coá nghô rùçng àaä coá ai sïu tïët con Tuyïët röìi àêëy khöng? Caái thùçng Xuên nhû thïë laâ àöì xoã laá, àöì ba que, mùåt choá chûá khöng phaãi mùåt ngûúâi nûäa! Àïí röìi xem! Töi bùæt con Vùn vúái thùçng Minh àuöíi cöí noá ài cho maâ xem! Laåi coân con meå Phoá Àoan, caái con àô giaâ dú àúâi êëy nûäa! Sên quêìn aâ? Roä àô maâ khöng biïët rúãm! Röìi töi cêëm cûãa thùçng Xuên cho maâ xem! - Biïët röìi! Khöí lùæm! noái maäi! - Thêåt àêëy, töi thò àaánh tan xaác con Tuyïët! Töi thò chûãi con meå Phoá Àoan cho möåt trêån cho maâ xem!... Töi thò phuá con Vùn vïì vúái meå noá cho maâ xem! Chûá thïë aâ? Vùn Minh tiïën böå thïë aâ? Cuå Höìn giêîy hai baân chên, nhùn nhoá kïu: - Khöí lùæm, noái maäi, goåi böìi noá lïn tiïm cho ngûúâi ta ài! Khó úi laâ khó! Caáu tiïët, cuå baâ àêåp xuöëng baân àaánh thònh möåt caái, gùæt: - Töi khöng goåi! Öng haäy nhõn ài möåt chöëc! Huát vaâo àïí caái gò cuäng biïët röìi, biïët röìi, êëy aâ? Tûác thò öng cuå ngöìi nhöím caã quyïët: http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 89 - AÂ, gioãi nheá? Àûúåc lùæm! röìi maâ xem! Töi seä gaã con Tuyïët cho thùçng Xuên, töi xin cam àoan nhû thïë vúái baâ! Chaã gò noá cuäng àaä hoåc trûúâng thuöëc, àaä àûúåc ngûúâi goåi laâ öng àöëc, maâ vïì quêìn vúåt thò nay may noá chiïëm giaãi quaán quên! Naây töi baão thêåt: Con Tuyïët maâ chûãa vúái thùçng Xuên thò thêåt phuác bêíy mûúi àúâi cho nhaâ naây! Baâ cêm ài, baâ ngu lùæm! Cuå Höìng àaä noái nhû möåt ngûúâi nghiïån àûáng àùæn trong möåt cún thõnh nöå àuáng giúâ vaâ àuáng bûäa. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 90 CHÛÚNG 12 KIM CÖÍ KYÂ... NGÖN - BAÂ “CHUÁA PHAÃI GAN” SÛÅ MÓA MAI CUÃA SÖË PHÊÅN Buöíi saáng höm êëy, luác chuöng àöìng höì baáo thûác theo hai caái kim chó 8 giúâ maâ kïu ran lïn, thò öng Vùn Minh tung chùn vuâng ngöìi nhoãm dêåy. Nhòn sang bïn tay phaãi khöng thêëy baâ vúå yïu quyá àêu caã, laåi tröng lïn caái lõch trïn tûúâng, öng múái nhúá ra rùçng vúå öng àaä àïën sên quêìn vò höm êëy vaâo ngaây thûá nùm. Öng rûãa mùåt, thay quêìn aáo xong beân bêëm möåt tiïëng chuöng. Trong khi öng ngöìi trûúác baân trang àiïím cuãa vúå öng, thò chúåt ngûúâi böìi mang vaâo möåt khay nhûäng võ nhû baánh sûãa, bú tûúi, caâ phï, suác cuâ laâ, nghôa laâ nhûäng thûác ùn àïí daânh riïng cho bêåc thûúång lûu trñ thûác. Chaãi àêìu xong, öng ùn vöåi vaä nhûäng thûác ùn röìi trang àiïím caái mùåt. Öng giuãa moáng tay, böi àoã mûúâi àêìu ngoán tay. Röìi xoa möåt lûúåt kem lïn mùåt, röìi traát möåt lûúåt phêën lïn trïn, röìi lêëy caái khùn böng khö lau ài, röìi laåi böi möt lêìn phêìn moãng nûäa, y nhû möåt ngûúâi lêín thêín... Vúái moáo toác àen vaâ quùn quùn tûâ àêìu cuöìn cuöån xuöëng gaáy, caái cöí cao ngêíng vaâ löå hêìu, àöi con mùæt öëc nhöìi, laåi thïm caái mùåt loang löî nhûäng voâng troân trùæng, luác êëy tröng thêåt xûáng àaáng laâ möåt bêåc son phêën maây rêu... Mêëy tiïëng giaây leåp keåp tiïën àïën cûãa phoâng. Öng phaãi lùæng tai nghe... Röìi tûå nhiïn cûãa phoâng múã toang ra, laâm cho öng phaãi nöíi giêån àuâng àuâng vò caái tñnh cêíu thaã cuãa dên An Nam khöng biïët goä cûãa. Nhûng öng khöng àûúåc quaát mùæng nhû vaâo dõp khaác, maâ laåi phaãi nùån ra caái veã mùåt tûúi cûúâi nûäa, vò ngûúâi vaâo khöng goä cûãa chñnh laâ cuå phaán baâ, meå öng... Öng vûâa àûa tay xoa böå mùåt tên tiïën cuãa öng vûâa gûúång hoãi: - Meå coá viïåc gò maâ àïën súám thïë? Cuå baâ àûáng khoanh tay sau lûng, nghiïîm nhiïn nhòn con vaâ khùæp gian phoâng möåt lûúåt chûá khöng àaáp, àiïëu thuöëc laá sêu keân dñnh lïåch bïn goác möi. Sau, cuå àïën ngöìi úã giûúâng hoãi: http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 91 - Chõ êëy àêu röìi? - Nhaâ con noá ài àaánh quêìn. Cuå baâ gêåt guâ caái àêìu höìi lêu nhû nhûng ngûúâi khöng bùçng loâng möåt viïåc gò maâ khöng noái. Möåt laát sau laåi hoãi: - Chõ êëy ài tûâ bao giúâ thïë? - Chùæc hùèn phaãi ài tûâ baãy giúâ saáng. - Gúám! Vúå chöìng nhaâ anh àöå naây nhiïìu caái vùn minh quaá! Biïët rùçng laåi sùæp coá chuyïån nhû moåi bûäa, vïì vêën àïì bêët huã noá chia reã laâm hai phaái trong möåt nhaâ laâ vêën àïì múái cuä xung àöåt. Vùn Minh beân choåc tûác meå bùçng caách hoãi laåi: - Coá phaãi thïë khöng húã meå? Baâ cuå cuäng àaä gêìn quaá àiïn, song le cuäng cöë nhõn, chó traách: - Thïë maâ àïën bêy giúâ anh cuäng chûa xuöëng haâng! Buön baán maâ chïính maãng thïë thò mêëy luác maâ vúä cûãa hiïåu? Phaãi tröng nom ngûúâi laâm ùn trong nhaâ chûá, vúå ài thïë, maâ chöìng thò nguã thïë, hoå laåi khöng moi ruöåt ài cho hay sao? Vùn Minh vêîn ngöìi nguyïn chöî àïí àaánh phêën nöët caái mùåt, chó àuãng àónh: - ÊËy bêím, àaä coá anh Tñp Phúâ Núâ tröng nom. Tuy khöng hiïíu con noái gò, baâ cuå cuäng khöng cêìn noái laåi. Àoá khöng laâ àiïìu cöët yïëu. Àiïìu cêìn nhêët cho cuå laâ kiïëm caách nhêåp àïì àïí coá thïí àaã àöång àûúåc àïën öng Xuên Toác Àoã cuãa chuáng ta àoá thöi. Röìi cuå laåi hoãi: - Thïë caái öng àöëc Xuên êëy àêu? - AÂ, öng êëy laâ giaáo sû quêìn vúåt, chùæc bêy giúâ, öng êëy phaãi úã sên quêìn. Trong khi noái thïë, öng Vùn Minh cuäng khöng biïët cûá lûâa döëi maäi ngûúâi khaác thò cuöëi cuâng mònh lûâa döëi àïën caã mònh maâ khöng biïët. Möåt caách vö têm nhêët àúâi, öng ta àaä laâm cho möåt thùçng Xuên Toác Àoã nhùåt quêìn, nhaãy möåt bûúác lïn möåt öng giaáo sû. Phaãi, phaãi möåt ngûúâi àaä coá chûác nhû: nguyïn sinh viïn trûúâng thuöëc, coá hoåc thûác, coá oác múái, têët nhiïn khöng thïí quay vïì nhùåt quêìn cho quyá höåi viïn àûúåc. Cuå baâ laåi hoãi: http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 92 - Nghe àêu anh sùæp cho con Tuyïët cuäng hoåc àaánh quêìn thò phaãi... Öng coân ngú ngaác höìi lêu röìi àaáp: - Chaã biïët noá coá muöën hoåc khöng? Nïëu muöën thò töi cuäng bùçng loâng. Àaánh quêìn thò khoeã ngûúâi ra thöi chûá khöng haåi gò caã. - Naây, hònh nhû öng Xuên cuäng àûáng àùæn vaâ tûã tïë lùæm thò phaãi... Khöng biïët àêëy laâ baâ meå àûúng giûúng möåt caái caåm, öng con liïìn àaáp: - Caái êëy thò àaä àaânh! Àêëy meå xem! Nïëu khöng coá öng ta chûäa chaåy cho thò coá phaãi öng nhaâ chïët röìi khöng? Viïåc êëy mònh phaãi coi laâ möåt caái ún to thò mònh múái laâ ngûúâi lõch sûå. Vaã laåi nhúâ coá öng êëy tröng nom giuáp maâ caái cûãa hiïåu thúå may àûúåc thõnh vûúång thïë àêëy meå aå. - Nhûng con thûã xem öng Xuên coá thûåc àûáng àùæn tûã tïë khöng? nûäa! - Àiïìu êëy thò nhû hai vúái hai laâ böën röìi, coân phaãi soâ xeát gò Cuå baâ ngêîm nghô möåt luác röìi kheä hoãi: - Naây anh caã nhô, thñ duå gaã con Tuyïët cho öng ta thò coá nïn khöng, vaâ liïåu öng êëy coá thuêån khöng? Nghe àïën àêëy, Vùn Minh cau maây, giêån hïët sûác. Nhûng cuäng phaãi deâ dùåt noái: - Nhûng maâ tûå ai maâ coá caái tû tûúãng êëy thïë? Cuå baâ cheáp miïång maâ rùçng: - Coá con gaái lúán thò têët nhiïn phaãi nghô àïën con rïí, böín phêån cha meå laâ sao cho giai coá vúå, gaái coá chöìng chûá anh sao laåi ngaåc nhiïn? Vùn Minh lùæc lùæc caái àêìu: - Viïåc êëy chùæc khoá loâng maâ thaânh àûúåc... - Chïët nöîi! Sao thïë? Rêët ngaåc nhiïn vïì sûå thêët voång cuãa meå. Vùn Minh noái nhû möåt ngûúâi huã lêåu: http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 93 - Khöng àûúåc mön àùng höå àöëi! Maâ chûa chùæc öng Xuên àaä ûng con Tuyïët... - Chó súå ngûúâi ta khöng thuêån maâ mònh goåi gaã thò mònh ngûúång lùæm, chûá khöng mön àùng höå àöëi cuäng chaã lo... Thêëy anh noái gò gò nhû laâ... bònh dên êëy. Öng con cau maây, hoãi gùæt: - Nhûng maâ sao meå laåi thiïët tha vaâo viïåc êëy àïën thïë chûá? - Laâ vò öng Xuên àûáng àùæn, tûã tïë... - Thïë chûa àuã! Têët coá nguyïn do gò! Baâ meå àûáng lïn, tiïën àïën cóa xoái vaâo mùåt öng con: - Laâ vò öng Xuên àaä nguã vúái em maây röìi, maây biïët chûa, thùçng khöën naån! Rñt lïn xong, baâ cuå dûåa vaâo thaânh möåt caái ghïë, hai tay súâ soaång lêåt bêåt xoa vaâo tûúâng nhû súå ngaä vò choáng mùåt. Vùn Minh cuäng àûáng lïn, chïët àiïëng ngûúâi. Baâ meå rïn ró kïí lïí: - Maây nuöi ong tay aáo, maây veä ra lùæm troâ, maây laâm haåi möåt àúâi em maây, maây böi do traát trêëu vaâo caái thanh danh nhaâ tao! Röìi con vúå maây nûäa àêëy! Röìi coân nhiïìu chuyïån hoang dêm nûäa! Nhûäng cêu noái nhû thïë coá möåt hiïåu lûåc laâm cho Vùn Minh úã cêëp tiïën maâ muöën quay hùèn vïì baão thuã. Thêëy meå noái àïën vúå mònh, loâng ghen cuãa öng nhoám lïn. Öng súå nhêët caái xêëu moåc sûâng, vaâ thêëy mònh úã trong möåt caãnh ngöå khoá xûã, vò moåc sûâng laâ möåt caái xêëu cuãa cêëp tiïën chûá khöng phaãi cuãa baão thuã. Àaân baâ tên thúâi maâ àûáng àùæn thò thöi khöng noái. Àaân baâ tên thúâi maâ àa tònh, caái àoá caâng coá lúåi cho baån nam nhi vêîn coi phuå nûä laâ àöì chúi... Nhûng nïëu nhûäng caái àöì chúâi maâ laåi laâ em gaái öng hoùåc vúå öng nûäa, thò... Khöng! Khöng thïí àûúåc! Tuy nhiïn, Vùn Minh cuäng hoãi laåi meå: - Coá chùæc thïë khöng? Ai tröng thêëy thïë? - Con Phaán chõ noá tröng thêëy hai àûáa nguã trûa trong möåt buöìng úã khaách saån Böìng Lai, maâ laåi coân khöng chùæc nûäa aâ? töi? - ÖÌ laå! Sao noá khöng ngùn cêëm em noá? Sao noá khöng maách http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 94 - Noá baão, noá thêëy thïë noá theån ï caã mùåt muäi thò noá coân noái gò àûúåc nûäa! - Laåi coá nhûäng thûá theån vö lyá thïë nûäa! - Chûá khöng û? Vaã laåi nïëu noá noái gò noá laåi súå con Tuyïët thuâ noá, chõ em àêm mêët loâng nhau. Maây cuäng àûâng cho con Tuyïët biïët laâ chõ noá maách noá... Vùn Minh àûáng ngêîm nghô höìi lêu röìi thûa vúái meå: - Àïí töi àiïìu tra viïåc naây cho àñch xaác àaä. Röìi coá thïë naâo seä liïåu sau vêåy, meå cûá yïn têm. Duâ sao thò viïåc cuäng àaä xêíy ra röìi. Cuöëng cuöìng lïn laâ thêët saách. Noái àoaån, Vùn Minh búm nûúác hoa vaâo àêìu, vúá lêëy caái muä nhung, xuöëng than... Öng ta ài tòm Xuên Toác Àoã vêåy. Luác êëy, taåi sên quêìn chó coá baâ Vùn Minh vaâ Xuên Toác Àoã luyïån têåp lêîn nhau thöi chûá khöng coá möåt nhaâ thïí thao naâo khaác. Coá Jannette con gaái baâ Phoá Àoan, vò laâ ngaây thûá nùm, nïn cuäng úã trûúâng ra chúi vúái meå cö. Cö ngöìi trïn ghïë, coá möåt quyïín saách giúã sùén úã àêìu göëi, chöëc laåi nhòn lïn xem àaánh quêìn, chöëc laåi cuái xuöëng xem tranh aãnh úã saách. Hai àûáa beá chûâng 10, 12 tuöíi, quêìn aáo raách rûúái, laâm nghïì nhùåt banh cho Xuên Toác Àoã baãnh bao trong caái quêìn têy, aáo sú mi cuåt tay, giêìy vaãi trùæng, àûáng laâm nhaâ giaáo sû. Baâ Phoá Àoan úã nhaâ trïn chûá khöng xuöëng sên vúái caái quêìn àuâi àïí luyïån têåp nhû mêëy bûäa trûúác. Cöng cuöåc thïí thao cuãa baâ àaä bõ möåt böín phêån thiïng liïng khaác àïën ngùn trúã, böín phêån cuãa bêåc hiïìn mêîu. Laâ vò cêåu Phûúác, àaä hai bûäa naây khöng hiïíu vò leä gò, maâ ùn möîi bûäa laåi keám, nhûäng möåt baát cúm. Cêåu hay ngöìi lyâ lyâ trêìm tû mùåc tûúãng nhû möåt nhaâ triïët hoåc, khöng hay quêëy àïën thiu thõt vuá em nûäa, laåi caã àïën “em chaä, em chaä” cuäng khöng nûäa. Thêåt laâ möåt hiïån tûúång cho cêåu beá thuöåc haång con Giúâi con Phêåt... Chiïìu höm qua, cêåu Phûúác hùæt húi ba lêìn... Àïën töëi, sau khi uöëng nûúác, cêåu laåi nêëc. Àïm àïën cêåu chó àaái dêìm coá möåt bêån chûá khöng phaãi hai bêån nhû moåi àïm. Saáng súám höm nay, cêåu laåi ho ba tiïëng. Thêåt laâ möåt àiïìm gúã, baâ Phoá Àoan thêëy roä nhû thïë lùæm, mùåc dêìu baâ khöng noái thïë ra miïång. Baâ àaä lo êu nhû laâ, vaâo trong trûúâng húåp êëy, bêët cûá möåt võ hiïìn mêîu naâo khaác cuäng phaãi lo êu... Hay laâ cêåu Phûúác sùæp “àoâi vïì”? http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 95 Hay laâ àûác Phêåt chuâa Hûúng thûúng con – maâ chaã hiïíu àûác Phêåt chuâa Hûúng coá con khöng? – nïn àaä àïën luác khöng muöën “àoaå àêìy” con ngaâi dûúái trêìn nûäa röìi chùng? Öng thêìy söë àaä kïu söë cêåu Phûúác thoå lùæm, hay laâ thêìy söë àoaán nhaãm? ÊËy àoá laâ nhûäng cêu hoãi laâm röëi loaån caã khöëi oác baâ meå, khiïën baâ àau khöí, lo nghô. Coá nuöi con múái biïët loâng cha meå. Nhêët laâ laåi coá nuöi con cêìu tûå nûäa múái biïët loâng cha meå. Nhû baâ Phoá Àoan nuöi con kïí àaä laâ cuâng. Baâ àaä khiïng khem àuã thûá, vaâ traánh nhûäng tiïëng “quúã quang” rêët kyä lûúäng cho cêåu Phûúác, naâo baán khoaán, naâo àöåi baát nhang, naâo cuáng, naâo súá têëu: thöi thò chùèng thiïëu thûá gò nûäa. Vêåy maâ bêy giúâ thöët nhiïn cêåu laåi “thïë” thò laâ búãi àêu? Ài cêìu cûáu sû cûå Tùng Phuá chùng? Hay laâ múâi öng àöëc Trûåc Ngön? Baâ lo lùæng nhòn cêåu Phûúác ngöìi têìn ngêìn trïn möåt caái baân úã giûäa nhaâ, röìi baâ ra cûãa söí... Möåt caách cùm tûác, baâ nhòn xuöëng boån àaánh quêìn. Baâ quyá troång hoå thïë, maâ hoå chùèng biïët àïën nöîi lo súå cuãa baâ thò laâ àöì vö lõch sûå. Nhûng chúåt baâ nguöi ngay, vò sûå thêåt baâ chûa noái gò cho ai biïët... Àïën caã giai nhên cuãa baâ tuy vêåy, maâ cuäng chûa àûáa naâo biïët, vò baâ súå noái ra cho coá ngûúâi biïët thò laåi coá àiïìu gò “quúã quang” chùng?!... êëy thïë múái rêìy raâ! Giûäa luác êëy, Vùn Minh àêíy cûãa vaâo sên. Öng thêëy cö Jannette àêëy thò ngaã muä chaâo, bùæt tay vaâ hoãi chuyïån qua loa... Öng quay ra nhòn thêëy caái quêìn àuâi cuãa vúå öng ngùæn quaá, cûá àïí phö ra trûúác mùæt möåt haång ngûúâi àaáng nghi nhû Xuên Toác Àoã, möåt böå àuâi núã nang vaâ trùæng noän thò öng cuäng thêëy naãn chñ trong viïåc caãi caách xaä höåi, khöng coân muöën cêëp tiïën nûäa, vaâ muöën caái quêìn àuâi cuãa vúå öng cuäng nïn baão thuã ài thò coá leä hún. Nhûng vò thêëy Xuên chó àïí hïët têm trñ vaâo quaã quêìn, öng laåi húi vûäng têm möåt chuát. - Thöi! Haäy nghó tay möåt chuát àaä! Noái thïë xong, öng ra gêìn vúå baão: - Naây mònh! Haäy ra àêy töi baão àiïìu naây möåt laát àaä. Vúå öng goä vúåt xuöëng saân ba caái ra hiïåu haäy ngûâng cuöåc, röìi àïën vúái öng. Muöën khoãi bêët nhaä, öng Vùn Minh laåi noái to vúái Xuên: - Xin löîi nheá? Xuên Toác Àoã vûâa thúã vûâa àaáp: http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 96 - Vêng. Xin cûá tûå nhiïn, caái àoá vö haåi. Hai vúå chöìng lûäng thûäng quay ra phña cuöíng, vïì phña êëy khöng coá ngûúâi. Ngûúâi chöìng hoãi: - Mònh àaä biïët sûå gò xêíy ra chûa? Vúå troân àöi mùæt, súå haäi hoãi: - Caái gò thïë? Chïët! caái gò? Chöìng lùæc àêìu thêët voång röìi thúã daâi: - Chuáng ta khöng thïí naâo dung àûúåc caái thùçng Xuên êëy úã nhaâ chuáng ta möåt phuát naâo nûäa! Thêåt laâ khöën naån. - Sao àïën nöîi thïë? Haâng hoå àûúng àûúåc khaách maâ khaách laåi laâ cuãa luyá. Vaã laåi nhû vêåy thò mêët loâng luyá, ai luyïån têåp vúái töi nûäa. Ngaây vua ra thò laâm thïë naâo? Nhûng maâ vò leä gò àaä chûá? - Noá vúái con Tuyïët nhaâ ta hònh nhû löi thöi vúái nhau. àêëy! - Thïë û? AÂ coá leä àuáng, töi cuäng coá luác àaä phaãi ngúâ nhû thïë - Theo nhû tin tûác töi múái nhêån àûoåc, thò hònh nhû chuáng noá nguã vúái nhau röìi. - Chïët nöîi! Thïë kia û? Coá chùæc khöng? - Töi, töi chó muöën vaâo bùm mùåt caái thùçng choá ngay bêy giúâ maâ thöi! Vò rùçng em mònh noá hû nhûng vúå chöìng mònh mang tiïëng. Baâ laäo giaâ cûá àöí taåi chuáng ta tiïën böå, Êu hoaá nïn con Tuyïët noá hû thïë, coá khöí khöng? - Laåi àïën tai meå nûäa röìi aâ? Thïë meå baão sao? - Thêìy meå laåi muöën gaã con Tuyïët cho caái thùçng khöën êëy múái nhuåc chûá? - ÖÌ! Vöåi quaá! Phaãi biïët àñch xaác múái àûúåc. - Laâm thïë naâo maâ biïët? Chaã nheä bùæt em mònh ài khaám àöëc túâ? Maâ hoãi thò têët nhiïn khöng àúâi naâo noá daám noái thêåt, hoùåc coá daám thò noá cuäng khöng noái. - Thêåt àêëy! Anh chõ nhû thïë laâ àaä say mï nhau, nghôa laâ muöën lêëy nhau. Nïëu hoå biïët thoáp laâ bêìn cuâng thò thêìy meå cho hoå lêëy nhau, hùèn laâ chûa hû vúái nhau thêåt sûå thò hoå cuäng cûá baão laâ àaä hû vúái nhau röìi cho coá lúåi. http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 97 - Coá khi laåi vò thïë maâ chûa nguã vúái nhau, chuáng noá cuäng hêëp têëp vöåi vaâng maâ ài nguã vúái nhau cuäng nïn. Vúå liïìn cûå chöìng: - Nhû thïë laâ cêåu àõnh bùm mùåt thùçng Xuên ra! - Luác noáng nêíy, coân ai nghô! Bêy giúâ coân möåt caách: Trûúác khi biïët roä thùçng Xuên laâm haåi möåt àúâi con beá chûa, thò ta haäy cûá tòm caách khöng cho chuáng noá gùåp nhau nûäa, thïë thöi. Nïëu khi àiïìu tra àûúåc kyä lûúäng röìi thò ta seä liïåu, hoùåc gaã con beá cho noá hoùåc xñch em mònh laåi möåt chöî, nïëu chûa hû hoãng. - Thïë thò chó coân caách töëng quaách thùçng Xuênd di, khöng bao giúâ cho lai vaäng àïën cûäa hiïåu naây nûäa. Àaânh laâ hy sinh möåt ngûúâi giuáp viïåc àùæc lûåc vêåy. - Nhû thïë laâ mònh hy sinh cho caái gia àònh huã lêåu möåt tay caãi caách xaã höåi àêëy. - Chuá sao! Chó coá sûå hy sinh laâ àaáng kïí. - Maâ nhû thïë thò noái vúái dò phaán bùæt hùæn úã luön àêy laåi xong. - ÖÌ! Kïë êëy hay àêëy! Mònh kheáo noái laâ àûúåc. Hai vúå chöìng sung sûúáng quay vaâo thò vûâa gùåp luác trïn caái cûãa söí têìng gaác thûá nhò, caái mùåt nhùn nhoá cuãa baâ vúå Têy loá ra vúái nhûäng caái vêîy tay cêìu cûáu thêët voång... Nùm ngûúâi cuâng hoaãng höët chaåy lïn, tûúãng chûâng coá sûå gò ghïë gúám xaãy ra. Àïën núi múái biïët kyâ thuyã chó coá caái sûå laå laâ cêåu Phûúác hùæt húi luön nhûäng böën caái möåt luác! Sau khi an uãi baâ dò bùçng moåi leä sinh lyá hoåc rêët vu vú, öng Vùn Minh beân ngöìi trêìm ngêm nghô caách töëng Xuên Toác Àoã cho xong caái cuãa núå êëy. Thïë laâ viïåc laâm cho àúâi möåt ngûúâi con gaái tûã tïë bõ mang tiïëng cuãa Xuên àaä àûúåc kïët quaã hoaân toaân rûåc rúä. Noá chó coân phaãi gaánh vaác caái traách nhiïåm nùång nïì laâ laâm haåi nöët möåt võ quaã phuå àaä thuã tiïët luön vúái hai àúâi chöìng nûäa maâ thöi. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 98 CHÛÚNG 13 MÖÅT CUÖÅC ÀIÏÌU TRA BÙÇNG SINH LYÁ HOÅC - NGÖN NGÛÄ CUÃA MÖÅT VÕ CHÊN TU - XUÊN TOÁC ÀOÃ CAÃI CAÁCH PHÊÅT GIAÁO Khi öng àöëc túâ Trûåc Ngön àaä lïn gaác trïn thùm bïånh cho cêåu Phûúác thò Xuên coân laãng vaãng úã nhaâ dûúái vúái boån gia nhên. Boån naây àaã àöång àïën cêåu con Giúâi con Phêåt êëy. súã dô hoå daám xûã thên vúái Xuên laâ búãi tuy khöng roä Xuên laâ haång gò trong xaä höåi nhûng àûúåc baâ chuã troång àaäi nhû thïë, thò hoå cuäng phaãi kñnh troång Xuên, vaâ tuy Xuên úã àõa võ cao hún hoå, song nhuäng tiïëng rêët bònh dên maâ Xuên hay àiïím vaâo cêu chuyïån: “Meå kiïëp! Chùèng nûúác meå gò caã!” vên vên... àaä khiïën cho hoå thêëy Xuên dïî daäi, khöng khinh ngûúâi, nhêët laâ khöng khinh ngûúâi! Cuäng nhû boån gia nhên biïët tûå troång khaác, nghôa laâ nhûäng luác nhaân röîi thò phaãi noái xêëu chuã cho khoãi phñ thò giúâ, boån naây quay quêìn nhau laåi noái àïën caái chuyïån “baâ chuáa phaãi gai”. Ngûúâi taâi xïë kïu: - Roä lùæm cuãa coá khaác! Àöång tñ thò nhùång lïn! Laâm nhû sùæp chïët êëy! Sûå thêåt thò thùçng beá chùèng sao caã! Chó veä chuyïån! Coá thïë cuäng cuöëng quyát lïn múâi àöëc túâ! Chaã biïët röìi laâm nïn tûúáng gò cho boä! Ngûúâi vuá nuöi cuãa cêåu Phûúác cuäng nghô vu vú ngay àïën cuöåc chiïën tranh giai cêëp bùçng caách phï phaán: - Chaã buâ vúái con nhaâ ngheâo! Àïën ùn cuäng khöng coá thò ra chùèng bao giúâ öëm, maâ coá öëm thò cuäng öëm no boâ dêåy! Nhûng ngûúâi bïëp laåi aác khêíu hún. Ngûúâi naây nhêët quyïët chuã trûúng caái thuyïët laâ con Giúâi hay con Phêåt mùåc loâng cêåu Phûúác cuäng chó laâ möåt ngûúâi, maâ laåi möåt cêåu beá àïën tuöíi dêåy thò, àaä àûúåc nhûäng cao lûúng myä võ têím böí khñ huyïët cho phûúng cûúâng thò laåi caâng gúám hún, caâng coá veã con Giúâi con Phêåt! Muöën dêîn nhûäng chûáng cúá chñnh xaác, ngûúâi bïëp laåi noái: http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 99 - Àêëy cûá àïí yá maâ xem thò biïët! Nhûäng luác noá cûá “em chaä” röìi vaåch yïëm vuá em ra maâ súâ vuá, röìi laåi giaã vúâ buá êëy! Thïë laâ dêm àïën núi cuäng nhû meå noá chûá khöng thò coân laâ caái coác khö gò! Nhêët laâ nhûäng luác noá bùæt vuá em coäng noá röìi nhong nhong cûúäi ngûåa àuã biïët! Rau naâo sêu êëy, phûúng ngön àaä coá cêu... Xuên Toác Àoã hai tay àuát tuái quêìn, möåt chên gaác lïn bïå àaá, laâm ngay möåt cêu nhû möåt nhaâ àaåo àûác cay nghiïåt: - Meå kiïëp, con Giúâi vúái laåi con Phêåt! Nhûng ngûúâi vuá nuöi chûäa theån cho mònh bùçng caách caäi cho Phûúác thïë naây: - Cûá noái nhaãm thïë, chûá cêåu êëy coân beá daåi nhû thïë, àaä biïët quaái gò! Ngûúâi taâi xïë hoãi: - Töi biïët chaán, vò töi àïí yá àïën treã con lùæm. Treã con bêy giúâ laâ hû thên mêët nïët súám lùæm chûá khöng nhû úã thúâi caác cuå nhaâ ta àêu... Ranh con nñt mùæt ra àaä coá nhên tònh röìi, àaä ruã nhau ài sùm röìi! Cêåu caã nhaâ naây tuy chûa biïët gò thêåt nhûng maâ cûá nhû thïë thò àaä àïën luác cêìn lêëy vúå àêëy! Cûá nhû caái thoái dêm dêåt cuãa baâ meå thò con naâo maâ khöng hû? Nhûäng luác cêåu caã cûá ngöìi lyâ lyâ caái mùåt ra thò chó nghô àïën caái dêm thöi chûá chùèng phaãi sùæp “àoâi vïì” gò, maâ cuäng chùèng thêìn thaánh naâo löi thöi gò... Nghe àïën àêy thöi, Xuên quay lïn, sau khi thêëy rùçng boån êëy noái maâ àuáng. Noá lïn xem öng àöëc túâ Trûåc Ngön coá tòm ra cùn bïånh cuãa cêåu con cêìu tûå êëy khöng... Luác êëy, quan baác sô àûáng têìn ngêìn trûúác mùåt caái cêåu beá àaä cúäi trêìn ra thò khöng muöën mùåc quêìn aáo vaâo nûäa, vaâ trûúác caái mùåt àêìy nhûäng lo êu cuãa baâ meå hiïìn cuãa cêåu êëy. Öng rêët lêëy laâm phên vên. Öng thêëy hònh nhû cêåu beá khöng coá bïånh têåt gò caã, vêåy maâ baâ meå cêåu cûá baão cêåu múái mùæc bïånh thò têët nhiïn cêåu phaãi coá bïånh.. Öng chûa tòm ra bïånh thò vûâa luác Xuên Toác Àoã bûúác vaâo xem... Öng Vùn Minh cuäng noái: - Töi tûúãng cêåu Phûúác chaã öëm àau gò caã. Baâ Phoá Àoan chûa kõp giêån cêu noái quúã quang êëy, öng àöëc túâ Trûåc Ngön cuäng àaä noái: - Thêåt thïë! Dïî thûúâng cêåu àïën tuöíi dêåy thò cho nïn nhiïìu khi cêåu ngöìi ngêín mùåt ra àêëy thöi. Nïëu lêëy vúå súám cho cêåu thò... http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 100 Xuên Toác Àoã noái ngay: - Thûa ngaâi, ngaâi noái rêët àuáng! Töi àaä coá dõp àïí yá àïën con treã lùæm, nhêët laâ vaâo thúâi buöíi nhû laâ thúâi buöíi naây. Öng àöëc túâ Trûåc Ngön rêët lêëy laâm hên haånh maâ giú tay ra bùæt tay öng Xuên nhû gùåp ngûúâi tri kyã. Röìi öng noái möåt thöi daâi nhû nhûäng nhaâ khoa hoåc khöng biïët riïng nhûäng sûå khöng nïn noái... - Thêåt vêåy àoá! Thûa baån àöìng nghiïåp, vêåy thò coá phaãi baån àöìng nghiïåp cuäng cöng nhêån nhûäng lyá thuyïët cuãa Freud àoá khöng? Cañ triïåu chûáng naâo cuãa thêìn kinh hïå cuäng laâ do quaã thêån, quaã cêåt maâ coá, lùæm khi thiïn biïën vaån hoaá rêët kyâ kyâ quaái quaái... Vêîn hay baác sô Trûåc Ngön noái thïë laâ àuáng, song caái viïåc kyâ kyâ quaái quaái hún nûäa, laâ Xuên Toác Àoã cûá àûáng vïnh vaáo ûúän ngûåc ra nhêån caái chûác àöìng nghiïåp vúái öng àöëc túâ. Noá laåi gêåt guâ maâ rùçng: - Chöî anh em mònh vúái nhau cêìn gò coân phaãi giaãng giaãi. Baâ Phoá Àoan tuy chó hiïíu löî möî, cuäng muöën nöíi giêån lùæm, con baâ laâ con Giúâi con Phêåt, coá leä naâo thïë - nhûng khi thêëy caã mêëy ngûúâi cuâng möåt luêån àiïåu thò baâ laåi phaãi lùång thinh. Xuên Toác Àoã vöî vai rêët thên mêåt öng àöëc túâ Trûåc Ngön, nhaáy öng ta ra cûãa söí àïí thò thaâo: - Tuy töi khöng àûúåc múâi àïën khaám bïånh nhû ngaâi, nhûng töi biïët roä cêåu beá lùæm. Naây ngaâi, chöî anh em mònh vúái nhau, thò töi xin maách ngaâi roä rùçng quaâ laâ cêåu àïën tuöíi dêåy thò àêëy maâ thöi. Lùæm luác cêåu cûá voâi vônh bùæt vuá nuöi cêåu vaåch vuá ra buá giaã vúâ nhû treã con lïn ba, thïë khöng laâ dêm thò coân laâ gò? Öng àöëc túâ Trûåc Ngön àïí tay lïn miïång, kheä àaáp: - Töi xin caãm taå ngaâi lùæm! Ngaâi àaä ài àïën khoa hoåc sinh lyá hoåc. Sûå thêåt laâ thïë thò ta noái thïë chûá sao ta laåi khiïng? Möåt lêìn nûäa, ngaâi àaä cho thêëy rùçng Freud, öng thêìy cuãa chuáng ta, àaä tòm ra chên lyá. Cêåu beá àaä coá nhûäng triïåu chûáng vïì caái tuöíi dêåy thò vò taåi ùn ngon, mùåc àeåp lùæm, vêåt chêët àêìy àuã quaá, caái xaác thõt àûúåc nêng niu phónh nõnh quaá thò ngûúâi têët nhiïn caái dêm duåc cuäng tùng... Vaã laåi hoaân caãnh... ngaâi coá àöìng yá vúái töi vïì vêën àïì hoaân caãnh khöng? http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 101 Thùçng Xuên àaä nhòn ra cûãa söí, hai löî tai àaä chaán nhûäng lúâi noái maâ noá khöng hiïíu nïn khöng àïí yá àïën nûäa. Vûâa luác êëy, úã ngoaâi vûúân, mêëy giöëng cêìm thuá cuäng àûúng laâm caái viïåc hoan laåc cuãa tònh duåc. Trïn möåt maái keäm thò laâ möåt àöi chim böì cêu... Dûúái sên thò hai con choá Nhêåt Baãn xinh xùæn àûúng vúân nhau... Trong vûúân gaâ thò con gaâ tröëng trïn lûng con gaâ maái... Tònh cúâ cuâng möåt luác, mêëy thûá cêìm thuá êëy cùæt nghôa roä caái leä êm dûúng cuãa taåo hoaá nhiïåm mêìu. Thùçng Xuên àûúng têìn ngêìn nhòn sûå êëy thò vûâa luác öng àöëc túâ hoãi laåi noá: - ÛÂ, coá phaãi kïí àïën hoaân caãnh khöng? Noá choaáng ngûúâi lïn, ngêín mùåt ra, vö têm hoãi laåi: - Hoaân caãnh êëy aâ? Hoaân caãnh gò? Röìi noá troã tay ra ngoaâi cûãa söí... Öng àöëc túâ Trûåc Ngön quay ra nhòn, thêëy caãnh cêìm thuá yïu nhau röìi, laåi röëi rñt lïn bùæt tay noá, vöî vai noá. Lêìn naây öng laåi noái to: - Chaâ! Öng baån thên cuãa töi! Ngaâi àaä àïí yá àïën nhûäng àiïìu rêët nhoã nhoi maâ aãnh hûúãng rêët sêu xa àïën loaâi ngûúâi. Thêåt laâ chûáng cúá àñch xaác cuãa thûåc tïë chûá khöng phaãi laâ lyá thuyïët viïîn vong gò nûäa. Treã con àûúng tuöíi dêåy thò maâ cûá trûúác mùæt nhûäng caái êëy laâ rêët nguy hiïím. Xuên Toác Àoã noái luön: - Phaãi thay hoaân caãnh ài múái àûúåc! Öng àöëc túâ quay laåi, doäng daåc noái vúái caã mêëy ngûúâi bùçng möåt gioång ngaånh trûåc söí saâng nhû caái tïn hiïåu cuãa öng ta àaä noái roä caái tñnh nïët cuãa öng: - Chñnh thïë! Töi cuäng khöng biïët noái gò khaác nûäa! ÊËy öng baån töi àêy àaä kïët luêån giuáp töi röìi àoá. Thûa caác ngaâi, loaâi ngûúâi chó löi thöi vò möåt caái dêm maâ thöi! Àûáa treã múái àeã miïång buá meå, möåt tay mên mï möåt caái vuá êëy cuäng laâ dêm röìi! Vêåy thò möåt cêåu beá trïn mûúâi tuöíi, àûúng tuöíi dêåy thò... Xuên Toác Àoã noái len vaâo: - Duâ laâ con Giúâi con Phêåt thò cuäng coá thïí dêm nhû moåi ngûúâi, coá khi laåi hún moåi ngûúâi! - Töi khöng phaãi chûäa bïånh, vò cêåu beá khöng coá bïånh gò caã! Cêåu chó cêìn lêëy vúå. Nïëu súå laâ taão hön thò phaãi giaáo duåc cho cêåu, http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 102 thïë thöi. Viïåc giaáo duåc êëy rêët laâ tó mó, khoá khùn, nhûng maâ möåt ngûúâi nhû öng baån töi àêy àaä àuã tû caách caáng àaáng viïåc êëy lùæm. Baâ Vùn Minh noái ngay: - Thûa dò, vêåy thò nïn nhúâ öng Xuên úã luön ngay àêy tröng nom em Phûúác, giaáo duåc em Phûúác vaâ traánh hoaân caãnh khöng töët cho em Phûúác. Baâ Phoá Àoan àaáp: - Nïëu möåt khi quan baác sô àaä baão gò thò têët chuáng töi phaãi chõu lïånh. Àïí töi cho doån möåt caái phoâng riïng cho öng Xuên. Thïë laâ vúå chöìng Vùn Minh cuâng öng àöëc túâ Trûåc Ngön ra vïì. Öng àöëc túâ Xuên Toác Àoã úã laåi, àiïìu êëy khöng cêìn phaãi noái... Khöng lo lùæng nûäa, baâ Phoá Àoan vïì phoâng riïng àïí ra moåi lïånh cho gia nhên, Xuên Toác Àoã coân àûúng ài laåi, veã mùåt tû lûå thò coá ngûúâi noái sau lûng: - Coá nhaâ khöng thïë naây? A Di Àaâ Phêåt! Kñnh chaâo ngaâi! Xuên Toác Àoã quay laåi thò àoá laâ möåt öng sû. Öng naây cuäng tên thúâi Êu hoaá theo vùn minh vò öng coá ba caái rùng vaâng trong möìm, caái aáo luåa Thûúång Haãi nhuöåm nêu, ài àöi deáp laâng àïë cao su, vaâ nhêët laâ àeåp giai lùæm, tröng phong tònh lùæm. Xuên Toác Àoã hêët haâm hoãi: - Öng hoãi gò? Múâi öng ngöìi! - Bêìn tùng xin pheáp... Thûa ngaâi, bêìn tùng àaä cam chõu khöí haånh, vêët vaã àïën nöîi bêìn tùng laåi coân laâm chuã nhiïåm möåt túâ baáo nûäa, túâ baáo Goä moä ... A Di Àaâ Phêåt! Xuên Toác Àoã ngöìi xuöëng, hoãi àuâa: - BaáoGoä moä aâ? Sao khöng daåy ngûúâi ta ài haát cö àêìu coá àûúåc khöng? Sû öng àoã mùåt, êëp uáng: - Bêím ngaâi ài haát cö àêìu cuäng chó laâ ài dûúäng tinh thêìn, vò àoá laâ thuöåc kinh torng tûá thû nguä kinh cuãa àûác Khöíng. Tùng ni chuáng töi maâ coá ài haát thò cuäng khöng bao giúâ phaåm àïën sùæc giúái vò chuáng töi chó haát chaåy thöi chûá khöng khi naâo nguã laåi caã àïm úã nhaâ chõ em. Vaã laåi... àïën phaáp luêåt cuãa chñnh phuã baão höå cuäng bïnh vûåc cho sû ài haát nûäa laâ! Àêëy ngaâi xem, anh chuã caái baáo gò êëy http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 103 daám cöng kñch sû ài haát maâ bêìn tùng kiïån taåi toaâ cho phaãi thua höåc maáu möìm ra àêyá! - AÂ aâ! Thïë kia aâ? Ghï nhó? - ÊËy noái thïë àïí ngaâi roã bêìn tùng coá nhiïìu thïë lûåc. Nhûäng quan àaåi thêìn nhû caái võ toaân quyïìn, thöëng sûá, àöëc lyá cuäng laâ ên nhên baáo Goä moä ... cuãa bêìn tùng. ÚÃ túâ baáo coá àêìy àuã nhûäng chên dung to tûúáng cuãa caác võ... ÖÌ, Phêåt giaáo laâ cao thêm huyïìn bñ lùæm. Xuên Toác Àoã beân hoãi möåt àiïìu khoá khùn cuãa àaåo Phêåt: - Thïë thò sao àaä ài tûúáng cöngmaâ laåi coân múã baáo caånh tranh vúái ai laâm gò nûäa? - Bêím àoá khöng phaãi laâ vö duyïn cúá aå. Duyïn do xûá ta múái coá höåi Phêåt giaáo múái lêåp, cuäng múã baáo caånh tranh... Súå töîn haåi àïën quyïìn lúåi nhaâ chuâa, bêìn cuâng laâ bêìn tùng phaãi cho ra àúâi Goä moä ... Hiïíu nöíi möåt àiïìu thêìn bñ cuãa àaåo Phêåt röìi, Xuên Toác Àoã liïìn phï bònh: - Gúám, caác nhaâ sû quaãn caáo caånh tranh nhau thïë thò cuäng gêìn bùçng “Vua Thuöëc Lêåu” caånh tranh nhau! Võ chên tu êëy söët sùæng cùæt nghôa: - A Di Àaâ Phêåt! ÚÃ trong böå biïn têåp baáo Goä moä cuäng coá möåt öng vua thuöëc lêåu! Cho nïn viïåc quaãng caáo nhaâ chuâa cuäng do àoá maâ lan röång àïën chuáng sinh. Maâ thûa ngaâi, ngaâi àûâng tûúãng nhêìm rùçng sûå maâ laâm baáo thò khöng hiïíu gò laâ nghïì baáo, vò laâ buát chiïën àêu nheá? Nhûäng öng laâm baáo trêìn tuåc thò chó àïën cöng kñch nhau laâ döët naát, laâ vö hoåc thûác, laâ bêët taâi, nhûng maâ boån tñn àöì nhaâ Phêåt chuáng töi thò laåi buát chiïën nguyïìn ruãa nhau laâ gheã, gheã ruöìi, gheã Têìu, gheã Laâo, hùæc laâo, hoaá huãi, cuåt chên, chuåt tay, thïë cú! - Nhû thïë thò chùæc àùæt haâng lùæm? - Bêím, chñnh thïë àêëy aå. Tûâ àöå bêìnt ùng cho ra àúâi baáo Goä moä thò söë thiïån nam tñn nûäa cuäng coá tùng söë àùåt àaân chay, àöåi baát nhang, àöët maä, cuáng vaái, gûãi quan taâi hoùåc àem con àïën baán khoaán cûãa Phêåt cuäng lïn gêëp böåi phêìn... Bêím phaãi nhû thïë múái laâ àêìy àuã böín phêån cuãa keã chên tûúáng cöng döëc loâng möå àaåo... Chùæc àûác Phêåt Töí cuäng chûáng minh nhûäng àiïìu êëy cho bêìn tùng lùæm, cho nïn mùåc loâng höåi Phêåt giaáo gêy nïn sûå hêìm heâ àïën thïë naâo thò bêìn tùng cuäng... tùng phuá (bêët chêëp). Àïën àêy Xuên Toác Àoã beân àûáng dêåy, doäng daåc hoãi: http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 104 - ÖÌ, thïë nhûng maâ sû öng àïën àêy laâm gò? Àõnh hoãi caái gò? Nïëu àïí múâi mua baáo Goä moä thò töi khöng mua àêu, vò töi chó thñch àêåp tröëng. Nhêët laâ khi naâo àûúåc laâm möåt chêìu chaåy cuâng caác võ chên tu thò hay lùæm. Sû öng nhaáy mùæt cho Xuên Toác Àoã maâ rùçng: - Dïî lùæm! Nïëu ngaâi sùén loâng cöí àöång cho bêìn tùng, cho baáo Goä moä cuãa bêìn tùng, nghôa laâm cho àaåo Phêåt... Chùèng noái giêëu gò ngaâi, bêìn tùng àïën àêy vò cêåu Phûúác, cêåu con àûác Phêåt chuâa hûúng... - Thò sû öng àõnh laâm gò cêåu êëy? Phêåt! - Bêìn tùng sùn soác àïën caái linh höìn cuãa cêåu êëy... A Di Àaâ Xuên ûúän ngûåc lïn, doäng daåc noái: - Coân töi, thò töi àang giaáo duåc caái xaác thõt cho cêåu êëy, vaâ caã baâ meå cêåu êëy! Sû öng lêëm leát nhòn tröåm Xuên röìi gaäi tai nhû möåt sû öng húåp thúâi trang: - Bêím... Xin löîi ngaâi, vêåy nïëu ngaâi cho biïët quyá danh vaâ chûác nghiïåp? Xuên Toác Àoã beân lïn gioång trõch thûúång: - Me sûâ Xuên, nguyïn sinh viïn trûúâng thuöëc, giaáo sû quêìn vúåt, giaám àöëc hiïåu Êu Hoaá, phuå nûä tên thúâi! - Bêím thïë chùæc ngaâi giao thiïåp röång lùæm? - Coân phaãi ngön! - Bêím thïë thò xin ngaâi giuáp cho bêìn tùng... Nïëu chuâa cuãa bêìn tùng maâ àöng khaách thò xin ngaâi cûá hûúãng ba mûúi phêìn trùm àuáng! Chuáng töi buön baán àuáng àùæn chûá khöng theâm giúã nhûäng thoái caånh tranh bêët chñnh nhû höåi Phêåt giaáo aå. Nïëu ngaâi cöí àöång cho baáo, hoùåc thiïån nam tñn nûä àïën àöng... Xuên Toác Àoã nghô ngúåi höìi lêìu röìi phaán: - Caái viïåc tûúáng cuãa sû öng xem ra coân khuyïët àiïím cêìn phaãi caãi caách... Nïëu khöng thò, seä khöng húåp thúâi, maâ khöng húåp thúâi thò ùæt bõ thaãi. Thúâi buöíi töëi tên naây, Phêåt maâ khöng biïën tiïën hoaá theo vùn minh thò cuäng chïët nhùn rùng ra. http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 105 - ÊËy bêím chñnh thïë àêëy aå! Nïëu ngaâi àaä hoåc hoãi thaåo àúâi nhû thïë thò nïn giuáp bêìn tùng möåt tay... Thñ duå viïåc baâ Phaán àêy vúái cêåu Phûúác thò ngaâi taán thaânh vaâo cho bêìn tùng veä ra chuyïån gò thò hoå cuäng gêåt caã! - ÊËy, caái êëy thò àaä àaânh! Caái àaãng cuãa öng xoaâng lùæm! ÊËy öng cûá xem nhû caái àaãng Phêåt giaáo thò biïët möîi möåt àaám ma thò laåi coá dùm baãy öng sû vaâ söë àöng höåi viïn ài àûa thò coá phaãi hoå laâm tiïìn gioãi lùæm khöng? Nïëu töi giuáp möåt tay thò töi caãi caách hïët moåi sûå cöî löî! - Bêím thïë thò tiïìn àöì àaåo Phêåt tröng cêåy caã vaâo ngaâi! A Di Àaâ Phêåt! - Nhûng maâ phaãi traã cho töi möîi viïåc nùm mûúi phêìn trùm. - ÊËy ngaâi àûâng tñnh àùæt vúái Phêåt maâ phaãi töåi. Xuên Toác Àoã àêåp tay xuöëng baân maâ rùçng: - Khöng thò töi boã tiïìn ra, töi chó mûúån tiïëng baáo Goä moä , töi, töi nhêån hïët moåi viïåc vaâ àïí cho sû öng hûúãng 20 phêìn trùm. Sû öng laåi xoa hai baân tay: - ÊËy ngaâi chúá giaá reã nhaâ chuâa maâ phaãi töåi. Hai bïn coân àûúng coâ keâ búát möåt thïm hai, thò baâ Phoá Àoan àaä vêån àûúåc caái aáo daâi löëi cöí àïí tiïëp sû öng... - A Di Àaâ Phêåt! Laåy thêìy aå! Cêåu Phûúác chùåp tay chaâo thêìy ài, meå xem coá ngoan khöng naâo! Tûâ àêëy trúã ài, Xuên Toác Àoã ngöìi im cho nhaâ sû veä nhûäng chuyïån töën tiïìn cho baâ vúå Têy àïí cuáng baái cho cêåu Phûúác, bùçng nhûäng lyá luêån huâng höìn cuãa möåt võ sû tên thúâi vaâ chên tûúáng cöng. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 106 CHÛÚNG 14 ÖI, NHÊN TÒNH THÏË THAÁI - NGÛÚÂI BAÅN GAÁI TRUNG THAÂNH CHÏËT,QUAN ÀÖËC XUÊN NÖÍI GIÊÅN Taåi hiïåu may Êu Hoaá cuäng nhû taåi nhaâ cuå cöë Höìng, ngûúâi ta baân ra taán vaâo rêët nhiïìu vïì viïåc öng Xuên Toác Àoã cuãa chuáng ta... ngêîu nhiïn àaä coá hai phaái taán thaânh vaâ phaãn àöëi rêët roä rïåt. Phaái phaãn àöëi göìm coá cêåu Tuá Tên, baâ vúå öng Phaán moåc sûâng, do öng Typn laâm laänh tuå. Phaái taán thaânh coá öng Phaán moåc sûâng, cö Tuyïët, baâ vúå öng Tñp Phúâ Núâ, mêëy cö khêu vaâ gêìn têët caã mêëy baác thúå may. Nhû vêåy, chùèng cêìn phaãi noái, ai cuäng biïët Xuên Toác Àoã àûúåc àaåi àa söë. Coân vïì phêìn cuå Höìng, cuå baâ, cùåp vúå chöìng Vùn Minh, thò úã vaâo trûúâng húåp coá thïí chï traách àûúåc laâ khöng coá möåt thaái àöå roä rïåt. Nhûäng ngûúâi êëy coá thïí xem maånh bïn naâo thò ngaä vïì bïn êëy, thïë thöi. ÚÃ vaâo möåt tònh thïë chûa phên hùæc baåch, roä raâng, thò nhûäng ngûúâi êëy phên vên laâ phaãi. Phaái phaãn àöëi coá öng myä thuêåt Typn àûáng àêìu àaä xoa tay sung sûúáng cho viïåc Xuên vïì úã hùèn nhaâ baâ Phoá Àoan, nhû vêåy thò tiïåm may Êu Hoaá traánh àûúåc caái naån coá möåt ngûúâi nhú bêín. Nhûng phaái taán thaânh thò laåi rêët tiïëc viïåc xêíy ra êëy coi nhû vêåy seä thiïåt haåi cho thûúng maåi, seä ïë haâng. Vaâ khöng hiïíu vò leä gò, caái tin cö Tuyïët sùæp lêëy Xuên cûá truyïìn tûâ möìm ngûúâi noå àïën möìm ngûúâi kia... Chùèng biïët cuå Höìng coá theo caái löëi cöí àiïín cuãa Chñnh phuã laâ phao viïåc ra àïí doâ dû luêån cuãa cöng chuáng trûúác khi quyïët àõnh möåt viïåc gò hay laâ khöng, nhûng kïí vïì muöën biïët dû luêån thò àaä thêët baåi, vò dû luêån xön xao lùæm, coá khi laåi traái ngûúåc nhau nûäa. Ngûúâi chï Xuên haå lûu, ngûúâi laåi ca tuång Xuên doâng doäi bònh dên. Vò leä bònh dên vúái haå lûu cuäng khoá phên biïåt, vò hai caái êëy rêët giöëng nhau, nïn phaái naây baão phaái kia nhêìm lêîn vaâ traái laåi... http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 107 Ngûúâi chï Xuên vö hoåc, ngûúâi laåi quaã quyïët rùçng vïì hoåc thûác cuãa Xuên thò mêëy ai àaä bùçng! Ngûúâi muöën phaá cuöåc nhên duyïn êëy noái: - Chñnh töi àaä àûúåc laäo Vitor Ban maách raâng xûa kia, Xuên Toác Àoã chó laâ möåt thùçng ma caâ böng. Nhûng ngûúâi muöën taán thaânh cho cuöåc êëy àaä àaáp: - Öng coá biïët rùçng ngay baác sô Trûåc Ngön cuäng kñnh troång öng Xuên lùæm, vêîn coi öng Xuên nhû baån thên hay khöng? Trûúác nhûäng dû luêån nhû thïë, cuå Höìng mùåc dêìu chûa biïët sûã trñ nhû sau, chó viïåc gùæt: “Biïët röìi! Khöí lùæm! Noái maäi?...” Trûúác nhûäng dû luêån nhû thïë, cuå baâ chó àaânh ngaán ngêîm thúã daâi maâ rùçng: - Àïí doâ xem con beá àaä hû hoãng chûa röìi seä àõnh liïåu. Vaâ, trûúác nhûäng lúâi cùn vùån cuãa böë meå, cö Tuyïët nhêët quyïët giûä thaái àöå cuãa möåt thiïëu nûä àaä giaãi phoáng bùçng caách chó àiïìm nhiïn traã lúâi: “Öng Xuên, àöëi vúái töi, chó laâ möåt ngûúâi baån giai maâ thöi”. Sau cuâng thò, trûúác lúâi khai cuãa cö em, öng Vùn Minh cuäng khöng thïí kïët luêån thïë naâo cho àûúåc. Giai gaái tûå do giao thiïåp vúái nhau, nhû thïë laâ möåt dêëu hiïåu cuãa tiïën böå, cuãa Êu hoaá. Nïëu öng nghi ngúâ thò seä coá haåi cho danh dûå cuãa öng, möåt ngûúâi chuã trûúng Êu hoaá. Cho nïn dêîu khöng bïnh em ra mùåt, öng cuäng khöng daám kïët töåi em öng àaä hoãng röìi! Öng thûúâng than thêìm möåt caách rêët chñnh àaáng rùçng: “Öi, giûä caái traách nhiïåm rùæc haåt giöëng vùn minh cuäng khoá khùn nùång nhoåc lùæm thay!” Trong khi êëy Xuên cûá àiïìm nhiïn giûä luön mêëy chûác giaáo sû quêìn vúåt, giaáo duåc möåt cêåu con cêìu tûå cho khoãi hoaân caãnh x6aáu, cöë vêën cuãa sû cuå Tùng Phuá trong viïåc chêën hûng àaåo Phêåt. Chó thónh thoaãng coá thúâi giúâ nhaân röîi noá múái taåt qua laåi hiïåu may Êu Hoaá àöå mûúâi phuát. Nhûäng khi êëy, trûúác mùåt möåt söë àöng ngûúâi, noá àaä khön kheáo cöng kñch vaâ chó baão cho baâ chuã cuä möåt vaâi löëilöëp, si maát, àúâ ray , àïí lêëy oai chúi. Hoùåc noá sûãa chûäa möåt kiïíu aáo, bùæt beã möåt ngûúâi thúå, taán tónh möåt vaâi cö khaách tên thúâi, trûúác àöi mùæt àoã ngêìu nhûäng cùm húân cuãa nhaâ myä thuêåt Typn. Hay laâ bêët thêìn noá hoãi möåt cêu àaåi khaái “Anh àöëc Trûåc Ngön coá laåi àêy khöng? – Anh Joseph Thiïët muöën hoãi töi möåt viïåc gò, baão töi àïën àêy kia maâ!” Hïî gùåp Tuyïët thò noá giûä möåt thaái àöå laånh luâng, nghiïm trang http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 108 laâm cho Tuyïët phaãi tuãi thên, vaâ laâm cho keã khaác phaãi tin hai bïn coá tònh vúái nhau vên vên... Troâ àúâi caái gò baân lùæm laâ naát, tranh luêån lùæm laåi caâng xa chên lyá. Sau cuâng thò khöng coân möåt ai biïët roä caái giaá trõ cuãa Xuên laâ àaáng khinh troång thïë naâo nûäa. Ngûúâi ta caäi nhau lùæm, àêm ra thêm thuâ vúái nhau, thïë thöi. Trong phaái bïnh vûåc Xuên, tûåu trung vêîn coá ngûúâi vò nhúá caái ún àûúåc che chúã, chó muöën coá möåt cûã chó gò àïìn laåi Xuên. ÊËy laâ baâ Tñp Phúâ Núâ vêåy. Buöíi chiïìu höm êëy, vûâa úã nhaâ baáo Goä Moä ra, sau khi àaä cheán möåt bûäa choá hêìm rûåa mêån nhû möåt thûúång khaách cuãa nhûäng võ sû chên tu khaác, möìm coân sùåc nhûäng húi men, mùåt àoä gay àoã gùæt, chên noå àaá chên kia. Xuên Toác Àoã àûúng ài vïì, tònh cúâ gùåp baâ vúå öng Typn cuäng àûúng ài möåt mònh vúái böå y phuåc cöí löî, vúái mùåt khöí súã cuãa möåt thiïëu nûä xêëu söë lêëy phaãi möåt öng hùng haái caãi caách xaä höåi vaâ baão thuã nghiïåt ngaä gia àònh. Bõ ma men aám aãnh, Xuên Toác Àoã liïìn chúát nhaã maâ rùçng: - Ö kòa! Ami úi! Ài àêu möåt mònh vêåy, baån úi! Nhûng baâ Typn thò rêët haâi loâng vïì thaái àöå bònh dên vaâ múái meã chûa thêëy ai daám coá nhû thïë! Baâ tröng trûúác nhòn sau, thêëy roä raâng laâ phöë vùæng ngûúâi röìi, múái daám baåo daån àûa tay nhû möåt tên nûä lûu têåp sûå maâ bùæt tay Xuên Toác Àoã. Baâ nhanh nhêíu noái: - May quaá, àûúng muöën tòm öng thò laåi gùåp öng ngay úã àêy. Sao àaä lêu nay ñt khi thêëy mùåt öng úã tiïåm may Êu Hoaá thïë. Vêîn möåt gioång khuïëch khoaác khöng àûáng àùæn nhû cuãa möåt tên nhên vêåt thêåt sûå, Xuên ïì aâ kïí lïí: - Baån khöng biïët rùçng töi àöå naây nhiïìu cöng kia viïåc noå lùæm hay sao? Naâo laâ daåy hoå àaánh quêìn, naâo laâ cöng viïåc thïí thao, laåi thïm caái anh Trûåc Ngön chùèng ra gò êëy nhúâ mònh sùn soác àïën caái giaáo duåc cho cêåu con baâ Phoá, laåi thïm laäo sû cuå chuâa Baâ Banh cûá khêín khoaãn nhúâ mònh giuáp toaâ soaån túâ baáo Goä moä, vêåy thò baån baão tûâ chöëi sao àûúåc? Xûa nay ai cuäng cho töi laâ khinh ngûúâi röìi! Cho nïn thöi thò cöng viïåc caãi caách xaä höåi bùçng y phuåc àïí cho anh Tñp Phúâ Núâ chõu khoá gaánh vaác lêëy möåt mònh cuäng xong. Baån úi, coá hiïíu cho töi chùng, húã ami ? Nghe noái àïën àoá, baâ Typn cuäng baåo daån duâng àïën löëi xûng hö thên mêåt: - Töi vêîn hiïíu roä buång daå baån lùæm. http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 109 Hai ngûúâi bùæt àêìu lûäng thûäng ài nhû möåt ngûoâi baån gaái vúái möåt baån giai hùèn hoi. Röìi baâ Typn noái tiïëp: - Nhûng maâ hònh nhû khöng phaãi vò mêëy leä êëy maâ baån khöng nùng àïën hiïåu Êu Hoaá, coá phaãi thïë khöng. Vúái ai kòa chûá vúái töi, baån rêët nïn noái thêåt. Töi hoãi thïë naây khi khöng phaãi nheá? Coá phaãi vò cö Tuyïët khöng? Xuên Toác Àoã liïìn chöëi caäi möåt caách ngu daåi àïí thuá nhêån möåt caách giaán tiïëp: - Sao thiïn haå cûá hay noái nhaãm thïë? Töi vúái Tuyïët cuäng chó giao thiïåp cao thûúång nhû töi vúái baån àêy thöi chûá naâo coá tònh yá gò! - ÊËy thïë maâ ai cuäng baão kia chûá? - Sao nûäa? - Ngûúâi ta laåi àöìn rùçng cuå Höìng muöën gaä Tuyïët cho baån nûäa! Xuên Toác Àoã sung sûúáng hïët sûác. Àoá laâ lêìn àêìu noá àûúåc baáo tin nhû thïë. Tuy nhiïn noá cuäng vúâ thúã daâi maâ rùçng: - Caái êëy maâ thêåt thò chñ nguy! Khöng biïët tûâ chöëi thïë naâo cho àûúåc lõch sûå àêëy! Baâ Typn sûäng söët maâ rùçng: - ÖÌ! Thïë ra baån chûa ûng kia aâ? Töi tûúãng möåt ngûúâi nhû Tuyïët, àeåp, con nhaâ giêìu laåi tên thúâi, nhû vêåy, maâ baån lêëy àûúåc thò tûúãng thanh niïn trñ thûác nûúác Nam ai cuäng ca tuång baån vïì caái taâi àaâo moã! Maâ baån lêëy Tuyïët thò coân cùåp uyïn ûúng naâo xûáng àöi hún nûäa! Nghe noái, Xuên cuäng thêëy vui tai lùæm. Nhûng noá chúåt nghô àïën nhûäng cûã chó baán sûã nûä maâ Tuyïët àaä giaãng roä úã khaác saån Böìng Lai thò noá böîng buöìn rêìu lùæm. Noá khöng thñch möåt nûãa chûä trinh, mùåc dêìu ngûúâi êëy khön ngoan àïën bûåc khöng àúâi naâo nheå daå àaánh mêët caã chûä trinh. Nghô thïë, Xuên beân thúã daâi: - Roä thêåt àa nhên duyïn, nhiïìu phiïìn, lùæm naäo! Baâ Typn laåi noái: - Gúám, baån kyä tñnh thêåt! Keán vúå àïën thïë thò... Xuên laåi laâm luön möåt cêu: http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 110 - Nhûng maâ töi súå nhêët caái moåc sûâng. Lêëy Tuyïët thò coân coá phen ngûúâi ta coá thïí àem töi ra nêëu thaânh cao ban long. Baâ Typn cûúâi vïì cêu mai móa cay chua êëy. Baâ cho thïë laâ caái ghen boáng gioá thûúâng tònh cuãa têët caã àaân öng maâ thöi, nïn laåi noái möåt caách rêët söët sùæng àïí toã daå nhúá ún, caái ún àûúåc che chúã luác muöën ùn vêån tên thúâi: - Nïëu vêåy thò ra baån cuäng chùèng maâng gò àïën cuöåc trùm nùm êëy nhó? Vêåy maâ àaä bao nhiïu ngûúâi gieâm pha baån, vu oan baån, noái xêëu baån... - Ai thïë? Nhûäng ai? - Töi chaã noái, thïm thuâ thïm oaán, mang tiïëng àöi co maách leão. Baån chó cêìn biïët coá thïë. Xuên Toác Àoã hoãi gùång àïën mûúâi bêån nûäa, cuäng chó àûúåc traã lúâi coá thïë, vaâ baâ Typn laâ möåt ngûúâi rêët àûáng àùæn, möåt ngûúâi thuöåc haång khöng chõu nhêån mònh laâ àöi co maách leão. Baâ laåi tiïëp: - Böín phêån töi phaãi baáo baån biïët laâ baån bõ gieâm pha, noái xêëu thò baån cûá nïn biïët thïë thöi. Hoå kïu baån nhûäng laâ con nhaâ hoå haå lûu, vö hoåc thûác, laâm nghïì nhùåt quêìn, ngaây xûa àaä thöíi loa quaãng caáo thuöëc lêåu, vaâ coân nhiïìu àiïìu xêëu lùæm nûäa, ï trïå lùæm nûäa. Ngêîm nghô möåt laát, Xuên Toác Àoã cûúâi nhaåt maâ rùçng: - Ghï nhó! ÊËy laâ töi maâ hoå daám noái thïë, coân nhûäng keã khaác thò khöng biïët bõ àïën thïë naâo nûäa? Töi laâ ai, àaä coá anh Vùn Minh, baâ Phoá Àoan, öng Phaán dêy theáp, anh àöëc túâ Trûåc Ngön, vaâ baån nûäa, hiïíu roä caái hoåc thûác cuãa töi. Maâ nhûäng nhúâi noái xêëu vu oan êëy chaã cuãa thùçng Victor Ban êëy thò coân cuãa ai nûäa! Nhûng maâ Tuyïët àaä roä töi laâ haång ngûúâi naâo röìi. Baâ Typn hoãi ngay: - Ö! Sao biïët thïë? Hònh nhû Ban thò àuáng àêëy! Maâ Victor Ban àaä baão cho võ hön phu cuãa Tuyïët biïët, röìi ngûúâi êëy laåi viïët chuyïån êëy vaâo thû àïí só nhuåc cuå Höìng! - Coá biïët sao Victor Ban thuâ töi khöng? Xûa kia, khi coân hoåc trûúâng thuöëc, töi coá giuáp noá moåi caách àïí múã hiïåu thuöëc. Sau biïët roä noá laâm thuöëc lêåu bùçng àêët thoá thò töi thöi, röìi do thïë noá thuâ töi. Nhûng maâ thuâ thïë laâ ngu daåi, töi chaã súå... http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 111 Sau khi yïn trñ úã àõa võ vaâ hoåc thûác cuãa Xuên röìi, baâ Typn àaä àïën luác thêëy cêìn noái möåt àiïìu hïå troång àïën danh dûå to taát cuãa Xuên: - Naây baån aå, töi xin maách àiïìu naây thò baån giûä kñn nheá? Cuå Höìng baâ kïu rùçng nïëu gùåp mùåt baån bêët cûá úã àêu thò cuäng phaãi nhöí vaâo mùåt baån, taát vaâo mùåt baån àêëy. Xuên àûáng dûâng laåi, kinh ngaåc hoãi döìn: - Töi? Phó nhöí vaâo mùåt töi? Taát töi? Töi laâ möåt ngûúâi àaä cûáu söëng laäo giaâ to nhêët nhaâ êëy, àaä laâm cho hiïåu Êu Hoaá thõnh vûúång nhû thïë? Ngûúâi ta àïìn ún töi nhû thïë? Sûå àúâi thïë thò... noái baån boã löîi, chûá... meå kiïëp thêåt! Baâ Typn cuöëng quyát: - ÊËy chïët! Xin baån àûâng noáng naãy thïë! - Thïë thò töi phaãi laåi ngay nhaâ baâ êëy àïí baâ êëy nhöí vaâo mùåt töi múái àûúåc! lïn: Baâ Typn laåi caâng súå haäi àïën hoaá àiïn, hoaá daåi, cûá giêîy nêíy - Chïët! Töi laåy öng! Öng àûâng baão töi noái. Luác êëy Xuên quïn hùèn mònh. Noá àaä bêët tûå trõ. Noá chó coân thêëy loâng tûå aái cuãa keã vö hoåc liïìu lônh... Vaâo nhûäng luác liïìu lônh nhû luác êëy, ngûúâi ta coá thïí àûâa giaã maâ àaánh nhau àïën chïët ngûúâi thêåt, vò baâ Typn caâng súå haäi thò Xuên laåi caâng laâm giaâ. Noá goåi luön hai caái xe: - Cao su! Cao su! Mau lïn hai caái! Baâ Typn caâng laåy van, noá caâng thaãn nhiïn. Nhûng xe àïën röìi thò laâm thïë naâo? Noá döî baâ Typn: - Baâ cûá àïën vúái töi xem sao. Töi khöng noái laâ baån baão thïë àêu. Vaã laåi chûa chùæc baâ êëy àaä daám nhöí vaâo mùåt töi maâ baån súå löi thöi moåi chuyïån. Baâ Typn àaânh lïn xe vúái têët caã moåi sûå lo ngaåi trïn àúâi. Nûãa giúâ sau, hai xe cuâng àöî. Hai ngûúâi vaâo nhaâ. Luác êëy tònh cúâ nhaâ Cuå Höìng laåi coá àuã mùåt cuå töí ngöìi trong mêm ùn möåt baát chaáo yïën. Cuå Höìng àûúng nùçm huát thuöëc phiïån http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 112 trûúác mùåt thùçng böìi tiïm. Cuå baâ, vúå chöìng Vùn Minh, cö Tuyïët, cêåu Tuá Tên, thò àûúåc ngöìi úã phoâng khaác, Xuên chaâo möåt lûúåt mùåt lêìm lêìm. Noá àïën bïn giûúâng cuå töí hoãi to: - Bêím cuå vêîn maånh khoeã? Bêím sau khi töi chûäa cho cuå thò cuå khöng àau yïëu gò nûäa, khöng phaãi múâi thêìy thuöëc gò nûäa àêyá chûá? Cuå giaâ ngûâng thòa, choå treå àaáp: - Caám ún quan àöëc lùæm. Tûâ àöå quan àöëc chûäa cho thò giaâ vêîn khoeã maånh, maâ chûa biïë lêëy gò taå ún quan àöëc àêëy! - Àûúåc aå, coá gò maâ phaãi nhúá ún! Xuên vïnh vaáo ra ngoaâi, hêët haâm hoãi Vùn Minh: chûá? - Tûâ àöå töi khöng laåi giuáp àûúåc thò cûãa haâng vêîn àöng khaách Baâ vúå Vùn Minh àúä lúâi: - Vêng, êëy coá nhiïìu baâ, nhiïìu cö hoãi thùm quan anh luön. Vêîn vïnh vaáo, Xuên àuát tay vaâo tuái quêìn, noái döîi: - Hoãi thùm laâm gò? Töi thò danh giaá quaái gò! Haå lûu! Ma caâ böng! Nhùåt banh quêìn, khöng àûáng àùæn, chó àaáng nhöí vaâo mùåt! Cuå baâ lêëm leát nhòn Xuên möåt caách rêët súå haäi, röìi àúä àoân: - ÊËy chïët! Ai laåi daám noái thïë! Sao quan àöëc laåi noái thïë? Coá àiïìu gò maâ quan àöëc coá veã khöng vui thïë? Hay nhaâ naây coá ai sú suêët àiïìu gò? Thêëy meå àêëu dõu, Tuyïët sung sûúáng, yïn chñ rùçng ngûúâi sïu tïët cö àaä noái nhaãm. Victor Ban àaä vu oan. Cö thò thaâo vúái Typn vïì chuyïån êëy. Xuên vêîn ài ài laåi laåi, hêåm hûåc noái: - Töi chó muöën àûúåc coá ngûúâi nhöí vaâo mùåt, taát vaâo mùåt! Luác êëy hai vúå chöìng Vùn Minh àaä löån ruöåt lùæm, àaä muöën löåt mùåt naå cuãa Xuên lùæm. Nhûng coá vúå öng Typn àêëy, thùçng böìi tiïm àêëy, laâm tan hoang thò haåi danh dûå cho àúâi cö em. Hai ngûúâi nhòn nhau, khoá chõu. Coân vïì phêìn cuå baâ thò, thêëy con dêu nhû thïë, cuå cuäng àêm hoaãng. Caái giêån dûä cûáng coãi cuãa Xuên, caái ún àaä cûáu khoãi cuå töí, viïåc Tuyïët, con gaái mònh phaãi loâng ngûúâi ta, caái thû cuãa ngûúâi võ hön phu, ngêìn êëy khiïën cuå luöëng cuöëng khöng coân phên http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 113 biïåt àûúåc hay dúã phaãi traái. Khöng biïët ra laâm sao, cuå àaânh dõu gioång: àêu? - Múâi quan àöëc ngöìi chúi. Naâo nhaâ naây coá ai sú suêët lúä lúâi gò Xuên vêîn ài ài laåi laåi, giêån dûä noái: - Töi maâ àaä nöíi giêån thò coá ngûúâi chïët! Töi xêëu thò cuäng chaã ai àeåp! Moåi ngûúâi àïìu im lùång. Ai cuäng súå haäi khöng daám noái gò caã. Xuên cûá lêìm lêìm caái mùåt, ài ài laåi laåi àöå 10 phuát nûäa; chó coá tiïëng goát giêìy cuãa noá laâ phaá tan caái khöng khñ im lùång cuãa gian phoâng. Noá sùæp nguöi giêån, àùæc chñ thò vúå chöìng öng Phaán moåc sûâng dùæt nhau vaâo laâm cho noá chúåt nghô àïën söë tiïìn nùm àöìng maâ noá coá thïí duâng àïí traã núå sû öng tùng Phuá möåt chêìu chay... nay mai... Noá beân ûúän ngûåc noái: - Thûa ngaâi, ngaâi laâ möåt ngûúâi chöìng moåc sûâng! Têët caã moåi ngûúâi àïìu nhû laâ àiïån giêåt. Öng Phaán giêy theáp öm lêëy ngûåc ngaä khuyåu xuöëng àêët, khùåc khûâ kïí lïí: - Cha meå öñ! Àaä àeåp mùåt töi chûa? Vúå töi nguã vúái giai maâ àïën ai cuäng biïët caã, caã baân dên thiïn haå àïìu roä! Roä àau àúán khöí nhuåc! Xuên Toác Àoã chûa kõp hoaãng höët vïì caái troâ àuâa êëy maâ laåi xoay ra bi kõch nhû thïë, thò trong maân, öng cuå giaâ cuäng nêëc möåt caái to, ngaä xuöëng giûúâng. Caã nhaâ nhao lïn, chia laâm hai töëp, möåt thò àúä cuå töí, möåt thò àúä öng Phaán àûáng dêåy. Cuå baâ cuöëng cuöìng kïu van vúái Xuên: - Xin quan lúán ruã loâng thûúng chaåy chûäa ngay cho cuå töi. Cuå töí rïn ró noái nhû sùæp tùæt nghó: - Khöng cêìn! Àïí ta chïët! Söëng cuäng nhuåc! Coá chaåy chûäa thò chaåy chûäa cho caái thanh danh nhaâ tao, maâ boån chuáng maây àaä troát böi nhoå! Thïë? Röìi cuå nêëc nêëc. Röìi cuå baâ ûáa nûúác mùæt van laåy Xuên... Nhiïìu ngûúâi noái giuáp cuå baâ nûäa, Xuên Toác Àoã thêëy nhûäng bi kõch nhû thïë, liïìn thuá töåi, noái möåt caách thaânh thûåc rêët nïn tin. - Thûa cuå, quaã con vö hoåc, xûa nay nhùåt banh quêìn, haå lûu, khöng biïët thuöëc aå! http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 114 Röìi noá ra cûãa, chaåy thùèng möåt maåch nhû thùçng ùn cùæp. Cuå baâ rêët höëi hêån. Nhûäng ngûúâi khaác chï Xuên vò thuâ riïng maâ quïn mêët lûúng têm nhaâ nghïì, thïë laâ möåt öng àöëc túâ khöng xûáng àaáng, vên vên... http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 115 CHÛÚNG 15 HAÅNH PHUÁC CUÃA MÖÅT TANG GIA - VÙN MINH NÛÄA CUÄNG NOÁI VAÂO MÖÅT ÀAÁM MA GÛÚNG MÊÎ U Ba höm sau, öng cuå giaâ chïët thêåt. Caã gia àònh êëy àaä nhao lïn möîi ngûúâi möåt caách, ài goåi tûâ öng lang bùm Têy cho àïën öng lang bùm Àöng, giaâ vaâ treã, àïí thûåc haânh àuáng caái lyá thuyïët “nhiïuâ thêìy thöëi ma”. Öng cuå giaâ chïët, danh dûå cuãa Xuên laåi caâng to thïm, vò caái leä rêët chñnh àaáng laâ luön ba höm noá àaä tröën möåt chöî naâo khöng ai biïët, àïën nöîi cuå baâ cho ngûúâi ài tòm àêu cuäng khöng thêëy. Thiïëu öng àöëc túâ Xuên laâ thiïëu têët caã, nhûäng öng thêìy thuöëc chñnh hiïåu àaä thêët baåi hoaân toaân. Vïì phêìn öng àöëc túâ Trûåc Ngön, thêëy baån àöìng nghiïåp Xuên cuãa öng khöng chûã cho àoá laâ möåt bïånh nùång, nïn cuäng khöng daám nhêån. Àoá laâ möåt baâi hoåc cho nhûäng keã naâo daám baão möåt ngûúâi nhû Xuên laâ con nhaâ haå lûu, ma caâ böng, vö hoåc, vö laåi, nhùåt banh quêìn, vên vên... Ngûúâi ta laåi ài múâi caã cuå lang Tyâ lêîn cuå lang Phïë, nhûng vò àaä quaá b6aån, hai cuå àaä tûâ chöëi chaåy chûäa cuäng nhû nhûäng võ danh y biïët tûå troång. Ngûúâi ta àaä nghô caã àïën thuöëc Thaánh àïìn Bia vûâa múái chûäa möåt ngûúâi ho lao vaâ möåt ngûúâi caãm thûúng haân bùçng buân àen vaâ cûát trêu, cöng hiïåu àïën nöîi hoå mêët maång, vaâ quan trïn laåi àiïìu tra rùçng coá möåt tuåi cûúâng haâo töí chuác ra Thaánh, maâ tuåi cûúâng haâo êëy laåi ùn cùæp tiïìn quyä nûäa, nïn tûå nhiïn cuäng hïët thiïng liïng... nhûäng viïåc trùæc trúã nhû thïë àaä laâm cho öng giaâ hún taám mûúi tuöíi phaãi chïët möåt caách bònh tônh. Trong luác gia àònh nhöën nhaáo, thùçng böìi tiïm àaä àïëm àûúåc àuáng möåt nghòn taám trùm bêíy mûúi hai cêu gùæt: “Biïët röìi, khöí lùæm, noái maäi!” cuãa cuå cöë Höìng. Caái chïët kia àaä laâm cho nhiïìu ngûúâi sung sûúáng lùæm. Öng Phaán moåc sûâng àaä àûúåc cuå Höìng noái nhoã vaâ tai rùçng seä chia cho con gaái vaâ rïí thïm möåt söë tiïìn laâ vaâi nghòn àöìng. Chñnh ta cuäng khöng ngúâ rùçng giaá trõ àöi sûâng hûúu vö tònh trïn àêìu öng ta maâ laåi to àïën nhû thïë. Öng cho rùçng Xuên coá taâi quaãng caáo lùæm, noái möåt lúâi laâ coá vaâi nghòn baåc, nïn sau khi àûúåc lúâi hûáa quyá hoaá cuãa http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 116 öng böë vúå, öng truâ tñnh ngay vúái Xuên möåt cöng cuöåc doanh thûúng... “Thûa ngaâi, ngaâi laâ möåt ngûúâi chöìng moåc sûâng!” Öng Xuên chó noái coá thïë maâ laâm cho öng thïm àûúåc vaâi ba nghòn baåc thò khi öng Xuên noái àaåi khaái: “Thûa ngaâi, thûá haâng naây töët nhêët, buön úã Têy phûúng” chùæc phaãi coá giaá trõ hún nûäa. Öng muöën gùåp ngay Xuên àïí traã nöët nùm àöìng, trûúác khi buön baán cuäng phaãi giûä chûä tñn laâm àêìu. Cuå cöë Höìng àaä nhùæm nghiïìn mùæt laåi àïí mú maâng àïën caái luác cuå mùåc àöì xö gai, luå khuå chöëng gêåy, vûâa ho khaåc vûâa khoác mêëu, àïí cho thiïn haå phaãi chó troã: - UÁi kòa, con giai nhúán àaä giaâ àïën thïë kia kòa! Cuå chùæc caã mûúâi rùçng ai cuäng phaãi ngúåi khen möåt caái àaám ma nhû thïë, möåt caái gêåy nhû thïë... Àiïìu bùn khoùn cuãa con cuå, öng Vùn Minh, chó laâ múâi luêåt sû àïën chûáng kiïën caái chïët cuãa öng nöåi maâ thöi. Thïë laâ tûâ nay maâ ài caái chuác thû kia seä vaâo thúâi kyâ thûåc haânh chûá khöng coân laâ lyá thuyïët viïín vöng nûäa. Öng chó phiïìn möåt nöîi khöng biïët xûã trñ vúái Xuên Toác Àoã ra sao cho phaãi... Xuên tuy phaåm töåi quyïën ruä möåt em gaái öng, töë caáo caái töåi traång hoaång dêm cuãa möåt em gaái khaác nûäa cuãa öng, nhûng tònh cúâ àaä gêy ra caái chïët cuãa öng cuå giaâ à1ng chïët. Hai caái töåi nhoã, möåt caái ún to... Laâm thïë naâo? Öng phên vên, vöì àêìu rûát toác, luác naâo cuäng àùm àùm chiïu chiïu, thaânh thûã laåi thaânh ra húåp thúâi trang, vò mùåt öng thêåt àuáng caái mùåt möåt ngûúâi luác gia àònh àûúng laâ tang gia böëi röëi. Maâ böëi röëi thêåt. Ngûúâi chïët, sau khi àûúåc quan trïn khaám qua loa, àaä àûúåc khêm niïåm àïën gêìn möåt ngaây röìi, vêåy maâ chûa thêëy cuå Höìng ra lïånh phaát phuåc, mùåc dêìu moåi cöng viïåc cûã haânh tang lïî àaä quyïët àõnh xong xuöi. Phaái treã nghôa laâ boån dêu con, àaä bùæt àêìu la oá lïn rùçng phaái giaâ chêåm chaåp. Cêåu Tuá Tên thò cûá àiïn ngûúâi lïn vò cêåu àaä sùén saâng mêëy caái maáy aãnh maâ maäi cêåu khöng duâng àïën. Baâ Vùn Minh thò söët caã ruöåt vò maäi khöng àûúåc mùåc nhûäng àöì sö gai tên thúâi, caái muä mêën trùæng viïìn àen –Dernieâres creáations! - nhûäng caái rêët ùn vúái nhau maâ tiïåm Êu Hoaá möåt khi àaä lùng xï ra thò caá thïí baán cho nhûäng ai coá tang àûúng àau àúán vò keã chïët cuäng àûúåc hûúãng chuát haånh phuác úã àúâi. Öng Typn rêët bûåc mònh vò maäi khöng àûúåc thêëy nhûäng sûå chïë taåo cuãa mònh ra mùæt cöng chuáng àïí xem caái baáo chñ phï bònh ra sao. Ngûúâi ta àöí löîi cho öng Vùn Minh khöng kheáo can thiïåp, àïí moåi viïåc phaãi trò hoaän, cuå http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 117 Kyâ thuyã súã dô chûa phaát nhuåc chó vò chuyïån Tuyïët, hay viïåc Xuên Toác Àoã àaä gêy ra cho Tuyïët vêåy. Khi cuå Phaán baâ úã nhaâ ngûúâi võ hön phu cuãa Tuyïët ra vïì àïën nhaâ mònh, thò, trûúác nhûäng cùåp mùæt ngú ngaác cuãa möåt bêìy con chaáu chñ hiïëu chó noáng ruöåt àem chön cho choáng caái xaác chïët cuãa cuå töí, cuå baâ àaä lùèng lùång ra hiïåu cho Vùn Minh theo mònh lïn gaác vúái cuå öng. Luác naây, cuå öng àaä huát xong àiïëu thuöëc thûá saáu mûúi nïn thùçng böìi tiïm àaä lui ài chöî khaác àïí mùåc cuå hûúãng nhûäng dû võ maâ thuöëc phiïån coân àïí laåi trong phöíi. Tröng thêëy cuå baâ, cuå öng ngöìi nhoãm dêåy hoãi döìn: - Thïë naâo húã baâ? Chuyïån troâ ra laâm sao? ngûúâi ta coá höëi hön khöng? Cuå baâ lùèng lùång ngöìi xuöëng caånh. Vùn Minh cuäng keáo ghïë àïën gêìn sêåp. Nghe ngoáng maäi, cuå baâ múái thúã daâi maâ rùçng: - Thêåt khoá nghô quaá. Ngûúâi ta khöng höëi hön, maâ cuäng khöng ra laâm sao, maâ ngûúâi ta sùæp àïën phuáng nûäa, thïë múái laå chûá! - Ö hay! Thïë sao baâ khöng baão ngûúâi ta cûúái chaåy tang ài coá àûúåc khöng? - Ngûúâi ta cuäng khöng muöën cûúái chaåy tang thò öng baão töi laâm thïë naâo? - Ö hay! Thïë muöën boã hay muöën theo àuöíi? Nhêët àõnh coá cûúái con Tuyïët hay àaä chï noá hû hoãng? Ñt ra, hoå cuäng phaãi coá möåt thaái àöå roä rïåt chûá? Cuå baâ laåi hoãi cuå öng: - Nhû thïë thò öng thûã àoaán xem buång daå ngûúâi ta nghô ra laâm sao? Cuå öng nhùn mùåt laåi, gùæt: - ÛÂ! Thïë thòtoa nghô thïë naâo húã toa ? Coá con gaái lúán thò nguy nhû chûáa bom úã trong nhaâ, coá phaãi thïë khöng? Toa nïn nghô caách naâo töëng khûá nöët con beá thò nhaâ naây khöng lo àiïìu gò nûäa. Vùn Minh öm àêìu ngêîm nghô höìi lêu àaáp: - Thïë cuäng khöng àûúåc. Ngûúâi ta àang nghô noá phaãi loâng anh Xuên, bêëy giúâ mònh cuäng gaã chaåy tang cho anh Xuên, nhû thïë coá khaác gò thuá nhêån vúái moåi ngûúâi nhû thïë laâ con gaái mònh àaä hû hoãng vúái Xuên? Chó coân caách laâ thêy kïå àêëy, cûá viïåc ma chay cho http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 118 xong chuyïån ài röìi sau nhû thïë xin cûúái thò mònh gaã, bùçng khöng thò haäy gaã cho anh Xuên cuäng chûa muöån. Baâ meå hoãi ngay: - Dïî thïë kia aâ? Sao höm noå, anh kïu chûa chùæc nhû thïë ûng thuêån con beá. Vùn Minh àaânh phaãi chöëng chïë: - Nïëu töi noái thò chùæc nhû thïë cuäng bùçng loâng... Vïì phêìn cuå Höìng, rêët thñch àûúåc coá chaâng rïí nhû öng àöëc túâ Xuên, thêëy con giai noái thïë thò cuäng bùçng loâng vêåy, mùåc dêìu giaá xong viïåc ngay thò cuå sung sûúáng hún nûäa. Coân Vùn Minh, trûúác tònh hònh nghiïm troång êëy, àaânh phaãi boáp traán nghô nhûäng caách nay mai göåt rûãa bùçng xaâ böng thúm cho caái quaá khûá cuãa chuáng töi àïí nïëu cêìn, thò gaã em cho möåt ngûúâi nhû thïë, öng cuäng khöng àïën nöîi xêëu mùåt. Trûúác kia öng bûåc mònh vïì nöîi thiïn haå cûá nhùçm maäi Xuên bao nhiïu, thò bêy giúâ öng laåi mûâng thêìm cuäng vïì möåt àiïìu êëy bêëy nhiïu. Cuäng nhû möåt keã tên tiïën khaác, sau khi gêy ra möåt viïåc bêåy thò xêëu höí lùæm, khöng coá gan nhêån löîi nûäa, öng àaânh eáp loâng tòm nhûäng caái gò coân cûáu chûäa àûúåc. Öng àûáng lïn huâng höìn maâ rùçng: - Thöi àûúåc, meå cûá yïn têm, ba cûá yïn têm. Töi seä laâm thïë naâo con Tuyïët lêëy àûúåc chöìng möåt caách danh giaá thò thöi. Bêy giúâ xin cho phaát phuåc, keão àaä quaá muöån. Caã ba ngûúâi yïn lùång, xuöëng dûúái nhaâ cùæt àùåt moåi viïåc. Boån con chaáu vö têm ai cuäng sung sûúáng thoaã thñch... ngûúâi ta tûng bûâng vui veã ài àûa giêëy caáophoá, goåi phûúâng heân, thuï xe àaám ma, vên vên... Töëi höm êëy, khaách khûáa àïën hoãi thùm, phuáng viïëng, chia buöìn têëp nêåp... Saáng höm sau, àuáng 7 giúâ thò cêët àaám. Hai viïn caãnh saát thuöåc böå thûá 18 laâ Min Àú vaâ Min Toa àaä àûúåc thuï giûä trêåt tûå cho àaám ma. Giûäa luác khöng coá ai àaáng phaåt maâ phaåt, àûúng buöìn rêìu nhû nhûäng nhaâ buön sùæp vúä núå, mêëy öng caãnh binh naây àûúåc coá àaám thuï thò sung sûúáng cûåc àiïím, àaä tröng nom rêët hïët loâng. Thaânh thûã tang gia ai cuäng vui veã caã, trûâ möåt Tuyïët. Taåi sao Xuên laåi khöng àïën phuáng viïëng gò caã. Taåi sao Xuên laåi khöng ài àûa? Hay laâ Xuên khinh mònh? Nhûäng cêu hoãi êëy àaä khiïën Tuyïët àau khöí möåt caách rêët chñnh àaáng, coá thïí muöën tûå tûã àûúåc. Tòm kiïëm http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 119 khùæp mùåt trong boån ngûúâi ài àûa àaám ma cuäng khöng thêëy “baån giai” àêu caã, Tuyïët nhû bõ kim chêm vaâo loâng. Höm nay Tuyïët mùåc böå y phuåc Ngêy thú – caái aáo daâi voan moãng, trong coá cooác-sï, tröng nhû húã caã naách vaâ nûãa vuá – nhûng maâ viïìn àen, vaâ àöåi möåt caái muä mêën xinh xinh. Thêëy rùçng thiïn haå àöìn mònh hû hoãng nhiïìu quaá, Tuyïët beân mùåc böå Ngêy thú àïí cho thiïn haå phaãi biïët rùçng mònh chûa àaánh mêët chûä trinh. Vúái caái traáp trêìu cau vaâ thuöëc laá, Tuyïët múâi caác quan khaách rêët nhanh nheån, trïn mùåt laåi húi coá möåt veã buöìn laäng maån rêët àuáng möët möåt nhaâ coá àaám. Nhûäng öng baån thên cuãa cuå cöë Höìng, ngûåc àêìy nhûäng huy chûúng nhû: Bùæc àêíu böåi linh, Long böåi tinh, Cao Mïn böåi tinh, Vaån tûúång böåi tinh, v.v... trïn meáp vaâ cùçm àïìu àuã rêu ria, hoùåc daâi hoùåc ngùæn, hoùåc àen hoùåc hung hung, hoùåc luáng phuán hay rêìm rêåm, loùn quùn, nhûäng öng tai to mùåt lúán thò saát ngay vúái linh cûäu, khi tröng thêëy möåt laân da trùæng thêåp thoâ trong laân aáo voan trïn caánh tay vaâ ngûåc Tuyïët, ai nêëy àïìu caãm àöång hún nhûäng khi nghe tiïën keân xuên nûãa ai oaán, naäo nuâng. Vúái möåt àaám ma theo caã löëi Ta, Taâu, Têy, coá kiïåu baát cöëng, lúån quay ài loång, cho àïën löëc böëc soaãng vaâ buá dñch, vaâ voâng hoa, coá àïën ba trùm cêu àöëi, vaâi trùm ngûúâi ài àûa, laåi coá cêåu Tuá Tên chó huy, nhûäng nhaâ taâi tûã chuåp aãnh àaä thi nhau nhû úã höåi chúå. Thêåt laâ möåt àaám ma to taát coá thïí laâm cho ngûúâi chïët nùçm trong quan taâi cuäng phaãi móm cûúâi sung sûúáng, nïëu khöng gêåt guâ caái àêìu...! Khi ài àûúåc böën phöë, giûäa luác Typn vaâ baâ vúå, baâ phoá Àoan vaâ öng Joseph Thiïët, vaâ mêëy ngûúâi nûäa àûúng laâo xaâo phï bònh thaái àöå cuãa Xuên thò thêëy caã àaám phaãi àûáng dûâng laåi nhû haâng àêìu gùåp phaãi möåt naån xe cöå vêåy. Giûäa luác êëy, saáu chiïëc xe, trïn coá sû chuâa Baâ Banh, xe naâo cuäng che hai loång, tûâ möåt ngaã len vaâo chiïëm chöî sau nùm laá cúâ àen. Hai voâng hoa àöì söå, möåt nhaâ baáo Goä moä, möåt cuãa Xuên, cuäng len vaâo haâng àêìu. Cêåu Tuá Tên vöåi chaåy lïn bêëm maáy aãnh laách taách röìi xuöëng thûa vúái meå. Cuå baâ húát haãi chaåy lïn, röìi caãm àöång hïët sûác, vò noá laâ phêìn cuãa öng Xuên àöëc túâ, vaâ öng Xuên, cöë vêën baáo Goä moä, nïn múái coá sûå long troång nhû thïë thïm cho àaám ma. Cuå sung sûúáng kïu: “ÊËy giaá khöng coá moán êëy thò laâ thiïëu chûa àûúåc to, may maâ öng Xuên àaä nghô höå töi!” Sû cuå Tùng Phuá thò sung sûúáng vaâ vïnh vaáo ngöìi trïn möåt chiïëc xe, vò sû cuå chùæc rùçng trong söë thiïn haå àûáng xem úã caác phöë, thïë naâo cuäng coá ngûúâi nhêån ra rùçng sû cuå àaä àaánh àöí àûúåc Höåi Phêåt Giaáo, vaâ nhû thïë thò laâ möåt cuöåc àùæc thùæng àêìu tiïn cuãa baáo Goä moä vêåy. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 120 Xuên Toác Àoã cùæt àùåt àêu vaâo àêëy röìi múái xuöëng chöî nhûäng ngûúâi ài àûa. Tuyïët àaä liïëc mùæt àûa tònh cho noá àïí toã yá caám ún. Moåi ngûúâi àaä ngúåi khen noá hoùåc ghen gheát noá... Àaám ma àûa àïën àêu laâm huyïn naáo àïën àêëy. Caã möåt thaânh phöë àaä nhöën nhaáo lïn khen àaám ma to, àuáng vúái yá muöën cuãa cuå cöë Höìng. Thiïn haå chuá yá àùåc biïåt vaâo nhûäng kiïíu quêìn aáo tang cuãa tiïåm may Êu Hoaá nhû yá öng Typn vaâ baâ Vùn Minh. Cuå baâ sung sûúáng vò öng àöëc Xuên àaä khöng giêån maâ laåi giuáp àaáp, phuáng viïëng àïën thïë, vaâ àaám ma nhû kïí àaä laâ danh giaá nhêët têët caã. Àaám cûá ài... Keân Ta, keân têy, keân Têìu, lêìn lûúåt thay nhau maâ röån lïn. Ai cuäng laâm ra böå mùåt nghiïm chónh, xong le sûå thêåt thò vêîn thò thêìm vúái nhau chuyïån vïì vúå con, vïì nhaâ cûãa, vïì möåt caái tuã múái sùæm, möåt caái aáo múái may. Trong mêëy trùm ngûúâi ài àûa thò möåt nûãa laâ phuå nûä, phêìn nhiïìu tên thúâi, baån cuãa cö Tuyïët, baâ Vùn Minh, cö Hoaâng Hön, baâ Phoá Àoan vên vên... Thêåt laâ àuã giai thanh gaái lõch, nïn hoå chim nhau, cûúâi tònh vúái nhau, bònh phêím nhau, chï bai nhau, ghen tuöng nhau, heån hoâ nhau, bùçng nhûäng veã mùåt buöìn rêìu cuãa nhûäng ngûúâi ài àûa ma. Chen lêîn vaâo nhûäng tiïëng khoác loác, móa mai nhau cuãa nhûäng ngûúâi trong tang gia, ngûúâi ta thêëy nhûäng cêu thò thaâo nhû sau naây: - Con beá nhaâ ai khaáu thïë? – Con beá bïn caånh àeåp hún nûäa! ÛÂ, ûâ, caái thùçng êëy baåc tònh boã meå! – Xûa kia vúå noá boã noá chúá? – Hai àúâi chöìng röìi! – Coân xuên chaán! - Gúám caái ngûåc, caái àêìm quaá ài mêët! – Laâm möëi cho túá nheá? - Moã vaâng hay moã chò? – Khöng, khöng heån hoâ gò caã - Vúå beáo thïë, chöìng gêìy thïë, thò moåc sûâng mêët! vên vên v.v... Vaâ coân nhiïìu cêåu noái vui veã, yá nhõ khaác nûäa, rêët xûáng àaáng vúái nhûäng ngûúâi ài àûa àaám ma. Àaám cûá ài... Àïën huyïåt, luác haå quan taâi, cêåu Tuá Tên luöåm thuöåm trong chiïëc aáo thuång trùæng àaä bùæt beã tûâng ngûúâi möåt, hoùåc chöëng gêåy, hoùåc guåc àêìu, hoùåc cong lûng, hoùåc lau mùæt nhû thïë naây, nhû thïë noå... àïí cêåu chuåp aãnh kyã niïåm luác haå huyïåt. Baån hûäu cuãa cêåu rêìm röå nhaãy lïn nhûäng ngöi maã khaác maâ chuåp àïí cho aãnh khoãi giöëng nhau. http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 121 Xuên Toác Àoã àûáng cêìm muä nghiïm trang möåt chöî, bïn caånh öng Phaán moåc sûâng. Luác cuå Höìng ho khaåc mïëu maáo vaâ ngêët ài, thò öng naây cuäng khoác to “Hûát!... Hûát!... Hûát!...” Ai cuäng àïí yá àïën öng chaáu rïí quyá hoaá êëy. Öng ta khoác quaá, muöën lùång ài thò may coá Xuên àúä khoãi ngaä. Noá chêåt vêåt maäi cuäng khöng laâm cho öng àûáng hùèn lïn àûúåc. Dûúái caái khùn trùæng to tûúáng, caái aáo thuång trùæng loeâ xoeâ, öng Phaán cûá oùåt ngûúâi ài, khoác maäi khöng thöi. - Hûát!... Hûát!... Hûát!... Xuên Toác Àoã muöën boã quaách ra chúåt thêëy öng Phaán duái vaâo tay noá möåt caái giêëy baåc nùm àöìng gêëp tû... Noá nùæm tay cho khoãi coá ngûúâi nom thêëy, röìi ài tòm cuå Tùng Phuá laåc trong àaám ba trùm ngûúâi àûúng buöìn rêìu vaâ àau àúán vïì nhûäng àiïìu sú suêët cuãa khöí chuã. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 122 CHÛÚNG 16 VUÅ HIÏÍU LÊÌM SUNG SÛÚÁNG - VINH QUANG! XUÊN TOÁC ÀOÃ - CHINH PHUÅC CAÃNH SAÁT GIÚÁI Tröng thêëy Xuên röìi, Vùn Minh nghô thêìm: “ÛÂ, caái mùåt thùçng naây thïë maâ cuäng àúä ma caâ böng röìi àêëy! Ùn sung mùåc sûúáng cuäng coá khaác! Bêy giúâ ta noái thïë naâo? Cùæt nghôa thïë naâo cho tröi viïåc àem noá àïën khai tïn úã Töíng cuåc? Chaã leä noái nay laâ àõnh gaã em gaái cho noá nïn phaãi nhùæc noá lïn tûâ möåt thùçng nhùåc banh lïn àõa võ nhaâ taâi tûã? Coá nïn noái ngay hay khöng?” öng àûúng böëi röëi thò Xuên àaä múã cöíng, giú tay ra... - Thïë naâo, baâ phaán vûâa àem cêåu Phûúác àïën chuâa Baâ Banh xin súá. - Coá gò bêån khöng? - Töi bêy giúâ röîi lùæm. AÂ, baâ àêìm àöå naây têën túái lùæm àêëy nheá! Hai ngûúâi àûúng ài, böîng nhiïn öng chuã tiïåm Êu Hoaá àûáng hùèn laåi. Öng vúâ nhû khöng biïët Xuên àaä khen vúå öng, laãng chuyïån êëy maâ rùçng: - Anh nïn lïn gaác thay quêìn aáo cho trõnh troång vaâo àïí maâ ài theo töi ngay bêy giúâ àêy. Coá viïåc rêët quan hïå! - Viïåc gò thïë aå? - Àûâng hoãi, cûá mùåc quêìn aáo ài àaä! Vùn Minh chúâ àöå 10 phuát thò Xuên àaä xuöëng quêìn aáo chónh tïì. Noá chûa hiïíu sùæp ài àêu thò thêëy chuã cuä noá goåi hai xe cao su, röìi noái: - Naây, àêìu àuöi laâm sao maâ em töi mang tiïëng rêìm rô lïn laâ hû hoãng vúái anh thïë? Bêy giúâ anh ài theo töi, vò töi muöën cûáu chûäa laåi tònh thïë nguy nan êëy ngay bêy giúâ... Xuên Toác Àoã súå lùæm, nghô ngay àïën súã Cêím, súã Mêåt thaám, Toaâ aán maâ chuã cuä noá coá thïí nhúâ Nhaâ nûúác tra têën kòm cùåp noá vïì http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 123 töåi quyïën ruä con gaái nhaâ tûã tïë. Noá àûáng laåi ngêîm nghô, khöng bûúác lïn xe. Vùn Minh phaãi nghô thêìm: “Hay laâ thùçng naây noá khöng muöën lêëy em mònh? Hay chuáng noá chûa coá àiïìu gò vúái nhau maâ chó bõ thiïn haå àöìn nhaãm maâ thöi?” Öng àûúng phên vên thò Xuên àaáp: - Thûa öng, töi coá löîi lùæm, töi xin löîi öng. Tuyïët yïu töi, töi cuäng yïu Tuyïët. Nïëu bêy giúâ öng chia reä chuáng töi thò laâ öng giïët chuáng töi, vò chuáng töi àaä troát vúái nhau röìi. Nghe thêëy thïë, Vùn Minh lùång ngûúâi ra nhû göî. Thöi thïë laâ xong! Em gaái öng àaä hû thêåt röìi, àiïìu êëy khöng coân nghi ngúâ gò nûäa. Tuyïët maâ khöng lêëy Xuên thò cuäng khöng coân lêëy àûúåc ai! Sûå tònh àaä nhû thïë, bêy giúâ chó nïn noái ngoåt cho àúä ngûúång mùåt! Öng beân quaã quyïët: - Caái àoá khöng hïì gò! Töi cûáu chûäa, nghôa laâ töi muöën cho anh danh giaá. Töi baão anh ài khai tïn úã Töíng cuåc laâm taâi tûã quêìn vúåt àïí nay mai anh tranh àêëu lêëy caái quaán quên Bùæc kyâ vúái nhûäng nhên vêåt thûúång lûu khaác. Töi muöën nïëu em gaái töi maâ lêëy anh thò laâ lêëy möåt nhaâ thïí thao, chûá anh khöng nïn chó laâ möåt thùçng nhùåt banh quêìn. - Thïë ra bêy giúâ töi ài vúái öng àïën Töíng cuåc thïí thao? - Phaãñ. Anh xem, töi laâ ngûúâi tên tiïën, oác töi khaác, khöng coá phên giai cêëp! Vò coá têm huyïët vúái thïí thao, laåi nhêån thêëy anh coá tûúng lai cho thïí thao nûúác nhaâ, cho nïn höm anh phaãi àuöíi, töi àaä nghô àïën caách cûáu giuáp anh ngay, coá phaãi thïë khöng? Àêëy anh xem, tûâ khi anh vïì giuáp viïåc cho chuáng töi laâ àõa võ anh cûá dêìn dêìn thay àöíi, cho àïën bêy giúâ thò anh àaä nghiïîm nhiïn laâ möåt ngûúâi khaác. Thïë röìi anh say mï em gaái töi!... Êu cuäng laâ duyïn kiïëp chi àoá, vò nïëu hai bïn khöng yïu nhau thò töi cuäng vêîn àõnh gaã em gaái töi cho anh, vò caái yá êëy, töi àaä coá tûâ lêu nay, nïn bêy giúâ anh múái thïë naây àûúåc. Trong nhûäng lúâi àaáng caãm àöång nhû thïë, laåi laå luâng àïën nhû thïë - súã Cêím, súã Mêåt thaám, vaâ toaâ aán thò khaác hùèn vúái Töíng cuåc thïí thao - Xuên Toác Àoã ta nghô ngay àïën caái quaá khûá cêëu xa cuãa mònh. Noá tûå thêëy khöng xûáng àaáng laâm chöìng Tuyïët, vaâ phaãi chöëi tûâ ài thò hún. Noá buöìn rêìu maâ rùçng: - Thûa öng, caái höm öng goåi bûâa töi laâ sinh viïn trûúâng thuöëc trûúác mùåt cuå cöë thò öng àaä laâm cho Tuyïët phaãi àem loâng yïu töi. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 124 Nïëu Tuyïët lêëy töi thò Tuyïët nhêìm vö cuâng, vaâ töi maâ lêëy Tuyïët thò töi laåi àaánh lûâa möåt ngûúâi con gaái tûã tïë! Nhûäng lúâi leä êëy laâm cho Vùn Minh rêët höí theån. Öng thêëy töåi öng to lùæm. Öng thêåt khöng ngúâ àïën sûå xaãy ra cuãa möåt phuát böng àuâa. Öng beân chûäa theån: - Caái àoá khöng hïì gò! Nghôa laâ töi biïët anh hiïíu y lyá thò noái thïë quyá höì àûúåc viïåc, vò caái xaä höåi huã lêåu naây vêîn coi troång caái bùçng cêëp. Chûá anh laâ sinh viïn trûúâng thuöëc hay khöng nûäa thò töi vêîn muöën gaã em töi cho anh. Trûúác sûå cam àoan nghiïm troång êëy, Xuên laåi rêìu rô noái: - Thûa öng, öng caãm ún loâng vúái con nhû thïë thêåt tûã tïë quaá! Nhûng öng xeát laåi coá nïn khöng! Tuyïët, con gaái nhaâ giêìu àeåp àeä, con nhaâ quyá phaái tên thúâi, coân con thò, nhû öng àaä biïët àêëy, khöng cha khöng meå, lïu löíng tûâ beá, nhùåt quêìn, baán phaá sa traåi chuã, àaä laâm nhiïìu nghïì heân. Con nghô con khöng xûáng àaáng chuát naâo caã. Vùn Minh cau coá nghô thêìm: “Quaái cho caái thùçng naây! Cêìn gò phaãi xoay ngay mònh nhû thïë. Phêìn gia taâi cuãa em mònh nhû thïë thò noá chùèng phaãi vöåi cuäng àaä àuã laâ àaâo àûúåc moã chûá sao? Noá laåi muöën bùæt mònh phaãi cam àoan àiïìu êëy nûäa thò àïíu caáng thêåt!” Öng beân àûa àoán bùçng gioång naâi nó: - Caái àoá thò viïåc quaái gò! Laâm gò coá nghïì heân, chó coá ngûúâi heân thöi. Töi coá oác bònh dên, töi rêët ao ûúác coá möåt ngûúâi em rïí bònh dên nhû anh. Vaã laåi Tuyïët noá cuäng vöën riïng àêëy, lêëy noá thò khöng lo sinh kïë vêët vaã nûäa, chó chuyïn têm vïì vêën àïì thïí thao cho nûúác nhaâ suöët àúâi maâ thöi. Xuên vêîn chöëi àêy àêíy: - Thöi, con chaã daám nhêån. Xin öng nghô laåi cho con nhúâ. Vùn Minh caáu tiïët cûåc àiïím, phaãi lïn gioång doåa naåt: - Thûa öng, àoá laâ möåt vêën àïì lûúng têm! Öng àaä laâm cho möåt con nhaâ tûã tïë phaãi mang tiïëng hû hoãng, töi xin cûáu chûäa laåi caái àiïìu êëy. Nïëu khöng thò khöng xong vúái töi cho maâ xem. Xuên súå haäi vöåi noái: loâng. - Vêng, thò öng àõnh àoaåt cho töi thïë naâo töi cuäng xin vui http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 125 Àïën àêy, Vùn Minh thúã daâi sung sûúáng nhû nhûäng ngûúâi thaânh cöng trong sûå eáp duyïn khaác. Khöng phaãi lo nöîi thêët baåi trong viïåc gaã baán êëy nûäa, coá thïí tûå phuå àûúåc vúái meå, öng khoaái trñ troã caái xe cho Xuên Toác Àoã bûúác lïn. Àïën “Töíng cuåc thïí thao höåi quaán”, Xuên Toác Àoã caãm thêëy cuöåc àúâi àaä múã röång con àûúâng cöng danh cho noá. Nhûäng caái xe húi àeåp àeä, nhûäng ngûúâi quêìn aáo sang troång têëp nêåp ra vaâo, naâo Ta naâo Têy, naâo àêìm, naâo phuå nûä tên thúâi, ai ai cuäng coá veã sang troång àaä baão cho noá roä rùçng tûâ àêy maâ ài thò noá àaä coá möåt àõa võ to taát trong àaám nhûäng bêåc thûúång lûu! Öi! Thïí thao! Caái gò maâ maây khöng laâm àûúåc, húã thïí thao! Lñp lñp lú! OÁc noá àûúng coá nhûäng tû tûúãng vùn chûúng vaâ hûäu ñch cho noâi giöëng nhû thïë, thò Vùn Minh àaä àûa noá vaâo möåt cùn phoâng röång raäi uy nghi nhû möåt núi cöng súã, coá nhûäng bûác veä vïì ten nñt, vïì àaánh böëc, vïì muáa gûúm, vïì búi löåi, vïì nhaãy saâo, vïì thi xe àaåp, thi xe ö tö, àaánh banh troân, àaá banh meáo vên vên... rêët nhiïìu ngûúâi bùæt tay Vùn Minh vaâ nhên àoá bùæt tay Xuên Toác Àoã nûäa. Trong khi hoå hoãi thùm troâ truyïån vúái nhau êìm ô bùçng tiïëng Têy thò Xuên laâm ra mùåt khinh bó nhuäng keã cûá giao dõch bùçng tiïëp Phaáp nhûäng khi khöng cêìn phaãi thïë. Boån ngûúâi kia cuäng àaä khoá chõu vïì thaái àöå êëy. Vùn Minh giúái thiïåu ngay: - Thûa caác ngaâi, àêy, baån töi, Xuên, möåt giaáo sûå quêìn vúåt, höm nay àïën àïí yïët danh vaâo baãng caác taâi tûã möëi hy voång cuãa Bùæc Kyâ vêåy. Möåt nhaâ trñ thûác vöåi vaâng suãa möåt traâng tiïëng Têy vaâo mùåt Xuên laâm cho noá bôu möi maâ rùçng: - Xin ngaâi noái tiïëng Ta cuäng àuã! Ngûúâi êëy beän leän biïët caái töåi khinh tiïëng meå àeã beân chûäa: - Vêng, êëy töi cûá quen möìm, ngaâi tha löîi! Thûa ngaâi, àûúåc nghe àaåi danh àaä lêu, nay múái gùåp ngaâi töi lêëy laâm thoaã thñch lùæm. Xuên nghiïng àêìu: - Chuáng töi rêët àûúåc hên haånh! - Caãm taå ngaâi! Töi àaä àûúåc xem ngaâi thûã taâi vúái nhiïìu baån, thêåt kñnh phuåc lùæm. ngaâi coá tûúng lai lùæm. Trong laâng thïí thao ta, ai cuäng lo súå khöng coá ngûúâi àoå sûác vúái mêëy quêìn vúåt Trung Kyâ, Nam Kyâ, vêåy maâ bêy giúâ chñnh ngaâi ra àúâi, thò chuáng töi coá phêìn http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 126 tröng cêåy lùæm. Chùæc röìi àûác Kim Thûúång seä àûúåc thoaä yá, nïëu ngaâi àaánh àöí mêëy cêy quêìn vúåt quaán quên cuãa Trung Kyâ, Nam Kyâ, röìi àaåi biïíu cho Àöng Dûúng àïí ài Xiïm. - Chuáng töi rêët mong àûúåc nhû thïë. Röìi laåi àïën cuöåc bùæt tay trõnh troång àïí hoå caáo biïåt nhau... Hïët ngûúâi êëy àïën vö söë ngûúâi khaác, vò öng chaánh töíng cuåc chûa àïën àêy, ai cuäng muöën laâm quen vúái ngûúâi khaác àïí khoãi phñ thò giúâ. Thaânh thûã bûäa êëy, Xuên Toác Àoã àûúåc viïåc laâm quen vúái mêëy nhaâ taâi tûã quêìn vúåt khaác, con nhuäng öng tuêìn phuã, töíng àöëc, nhûäng ngûúâi rêët “hên haånh” maâ thûã sûác vúái Xuên àïí lêëy giaãi chung kïët nay mai... Nhûäng lúâi khen ngúåi roát vaâo tai noá khöng ngúát nûäa, vò nhûäng öng cêìm chùæc seä thùæng noá thò cuäng ùn noái lõch sûå vúái noá, vaâ nhûäng öng keám coãi, biïët mònh seä baåi, thò nhuän nhùån vúái noá laâ leä cöët nhiïn vêåy. Coá ba phoáng viïn thïí thao cuãa ba túâ nhêåt baáo àaä tranh nhau phoãng vêën noá, möåt võ giaáo sû quêìn vúåt, nghôa laâ nhaâ nghïì, maâ laåi khai tïn úã baãng caác taâi tûã, thò caác viïåc êëy nïu lïn möåt vêën àïì rêët quan hïå àïën thïí thao giúái. Àoá laâ möåt caách laáu lónh ghï gúám cuãa Vùn Minh trong viïåc quaãng caáo caái tïn Xuên ra mùæt quöëc dên. Öng àaä phaãi luön luön àûáng bïn caånh Xuên nhû möåt con choá trung thaânh vúái chuã, súå Xuên sú suêët thò tiïu danh dûå. Tûå nhiïn noá quaá àûáng àùæn, rêët coá yá tûá, laåi coá böå mùåt khinh ngûúâi cuãa bêåc thûúång lûu nhên vêåt cêín thêån. Möîi khi gùåp möåt cêu hoãi khoá àaáp noá cheáp miïång hoùåc tùåc lûúäi möåt caái, chó vaâo Vùn Minh bïn caånh maâ rùçng: - Muöën biïët àiïìu gò, ngaâi cûá hoãi öng bêìu cuãa töi àêy. Thaânh ra Vùn Minh cuäng àûúåc thúm lêy, vò möîi khi phoáng viïn chuåp aãnh Xuên àïí baáo tin möåt “hy voång cuãa Bùæc Kyâ” cho àöåc giaã, thò laåi yïu cêìu caã öng bêìu àûáng bïn caånh nûäa. Sau cuâng, thò cuäng nhû nhûäng keã taâi trñ tûå tin vûäng úã mònh, Xuên Toác Àoã thónh thoaãng laåi vöî vai Vùn Minh möåt caách thên mêåt maâ rùçng: - Röìi töi cuäng cêët nhùæc anh lïn àûúâng cöng danh nhû Chim, Giao cêët nhùæc öng bêìu Yïn! Töi quyïët rùçng vò töi, anh seä àûúåc thiïn haå biïët àïën tïn tuöíi. Nhûäng cêu êëy laâm cho Vùn Minh sung sûúáng lùæm, vò sûå thïë thêåt, mùåt dêìu nhúâ coá Vùn Minh thò Xuên Toác Àoã múái ra höìn ngûúâi. http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 127 Sau khi kyá àún trûúác mùåt mêëy öng Têy, chaánh höåi, trõ sûå, vaâ àûúåc caác öng bùæt tay thên mêåt, hai ngûúâi vïnh vaáo ài ra... Àïën möåt chöî reä caã hai àïìu àêm sêìm phaãi hai thêìy caãnh saát nhû xe ötö khöng tröng thêëy nhau nïn huác phaãi nhau vêåy. Xuên Toác Àoã múái thoaáng nhòn àaä nhúá ngay ra àoá laâ thêìyMin Àú vaâ thêìy Min Toa , úã boáp höå thûá mûúâi taám. Möåt thêìy giúã söí vaâ buát chò àõnh biïn phaåt vaâ noái: - Chuáng töi vaâo bïn phaãi, caác ngaâi ài traái coân àêy xin cho biïn tïn! - Vö lyá! Khöng coá luêåt naâo nhû thïë. Àêy laâ trong nhaâ chûá khöng phaãi ngoaâi àûúâng maâ phaåt! - Mùåc kïå! Caác ngaâi àaä coá löîi vêëp phaãi ngûúâi Nhaâ Nûúác, laâm ngùn trúã ngûúâi Nhaâ nûúác trong luác thûâa haânh chûác vuå... Xuên Toác Àoã ûúän ngûåc ra maâ rùçng: - Me sûâ Xuên, giaáo sû quêìn vúåt, caái hy voång cuãa Bùæc Kyâ! Hai thêìy nhòn nhau súå haäi... Möåt thêìy cuäng ûúän ngûåc vïnh vaáo noái: - Me sûâ Min Àú! Lñnh caãnh saát haång tû, chiïën cöng böåi tinh, giaãi nhêët Haâ Nöåi – Haâ Àöng, giaãi nhò Haâ Nöåi - Àöì Sún, möåt caái tûúng lai cuãa caãnh saát giúái. Thêìy kia cuäng theo gûúng baån, vïnh vaáo noái: -Me sûâ Min Toa , caãnh binh haång nùm, giaãi nhêët voâng quanh Haâ Nöåi – Nam Àõnh, cuápBay Landry , cuápMeália Jaune , möåt veã vang cuãa súã Cêím Haâ Nöåi, möåt caái hy voång cuãa Àöng Dûúng! Sau khi khoe khoang nhûäng àiïìu kiïån cêìn thiïët cho sûå giûä trêåt tûå cuãa thaânh phöë laâ nhû thïë, hai thêìy caãnh binh cûá àûáng vïnh mùåt lïn, quïn caã sûå biïn phaåt... Vùn Minh noái boáng gioá: - ÊËy àoá, muöën laâm ngûúâi caãnh binh töët thò phaãi nhû thïë. Möåt thêìy hoaå theo: - Chuáng töi coác cêìn nhûäng taycua rú khaác. Chuáng töi coá 18 phöë àïí cûúäi xe àaåp suöët ngaây àïm thò dêîu chùm têåp nhû Böíng, Cöíng, chuáng töi cuängmùng phuá! Thêìy kia noái thïm: http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 128 - Maâ laåi xe thûúâng, maâ laåi ru lñp, maâ laåi nhûäng phöë àöng! Àûúâng trûúâng thò nhêët. Vò leä khöng mêëy khi àûúåc biïn phaåt, chuáng töi chó têåp àûa xe àaåp cho dúä buöìn! Thïí thao vaån tuïë! Caãnh binh vaån tuïë! Xuên gêåt guâ maâ rùçng: - Teá ra chuáng mònh laâ baån àöìng chñ! Hai thêìy cuâng àaáp: - Phaãi àêëy! Phaãi lùæm! Nhûng cuäng coá thïí cûá phaåt nhû thûúâng! Xuên laåi noái: - Chuáng ta cuâng laâm viïåc cho tûúng laåi thïí thao, noâi giöëng veã vang! - Coân phaãi noái! Caái êëy khöng hïì gò caã. - Thïë thò vêëp phaãi nhau vûâa röìi chó laâ möåt tai naån thïí thao maâ thöi. Ai laåi phaåt nhûäng ngûúâi gùåp tai naån? Hai thêìy caãnh saát ngêín ngûúâi ra nhòn nhau, khöng hiïíu keã kia noái vêåy coá laâ noái àuáng luêåt khöng... Nhûng Xuên laåi coân noái: - Thöi ài, röìi chuáng ta seä ngöìi caånh nhau, nïëu nhaâ vua coá yïën àaäi caác nhaâ thïí thao quaán quên... Ai núä phaåt nhau thïë! Vùn Minh kïu lïn: - Khöng löi thöi! Biïn phaåt thïë laâ traái luêåt, khöng coá luêåt naâo phaåt thïë! Thêìy Min Toa xoa tay maâ rùçng: - Chuáng töi laâ caãnh binh thò cöët phaåt chûá khöng cöët àuáng luêåt hay traái luêåt! Ngûúâi dên thûúâng múái súå, chûá ngûúâi nhaâ nûúác thò khöng súå traái luêåt! Nïëu ngaâi baão töi traái luêåt, thïë laâ ngùn trúã ngûúâi Nhaâ nûúác trong khi laâm phêån sûå! Xuên Toác Àoã giaãng hoaâ: - Ngaâi noái coá lyá lùæm! Nhûng thöi! Coá phaãi ngaâi vaâo àêy ghi tïn khöng! - Phaãi! Cuáp Sa Majesteá Haâ Nöåi – Tourane! http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 129 - Thöi thò chuáng ta cuâng laâ trong laâng thïí thao vinh dûå noâi giöëng. Phaåt nhau thò hoaá thuâ, vêåy kïët baån vúái nhau hún laâ thuâ. Tûâ àêy chuáng ta giuáp ñch lêîn nhau, quaãng caáo cho nhau. - Thïë naâo? - Àaåi khaái ngaâi phaãi noái rùçng töi laâ möåt tay quêìn vúåt taâi gioãi hay voång cuãa Àöng Dûúng... Hai thêìy caãnh binh cuâng hoãi döìn: - Thïë coân chuáng töi? Xuên Toác Àoã leâ nheâ: - Caác ngaâi êëy aâ? Möîi khi töi tröng thêëy hai ngaâi ài tuêìn, thò chuáng töi baão vúái moåi ngûúâi rùçng àoá laâ hai öngcua rú gioãi nhêët, thuöåc haâng caãnh binh chùm chó phêån sûå, hïët loâng giûä trêåt tûå cho thaânh phöë, seä giêåt giaãi Haâ Nöåi – Saâi Goân, àaáng àûúåc quan chaánh Cêím thùng chûác... phaãi khöng? Hai thêìy caãnh binh gêåt guâ, bùæt tay hai ngûúâi vaâ khöng biïn phaåt nûäa, vaâ, do thïë, teá ra àaä laâm troân böín phêån cuãa nhûäng ngûúâi caãnh binh àuáng luêåt. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 130 CHÛÚNG 17 NGÛÚÂI VÕ HÖN PHU - MÖÅT VUÅ CÛÚÄNG BÛÁC - CUÖÅC ÀIÏÌU TRA CUÃA NHAÂ CHUYÏN TRAÁCH Rêët caãm àöång, Tuyïët noái nhû möåt phuå nûä laäng maån chên chñnh: - Anh úi! Thïë thò em sung sûúáng cûåc àiïím röìi! Coá ai daám tûúãng rùçng viïåc trùm nùm cuãa chuáng ta laåi coá thïí thaânh sûå thûåc àûúåc möåt caách dïî daâng nhû thïë khöng? Em sung sûúáng quaá ài mêët! Em muöën chïët anh aå! Em muöën tûå tûã! Khöng hiïíu nhûäng lúâi leä laäng maån àêìy thi võ êëy, Xuên cau maây hoãi: - Tûå tûã! Tröng chûâng lêëy àûúåc nhau àïën núi maâ tûå tûã! Tuyïët troã tay ra mùåt höì Truác Baåch cùæt nghôa: - Nïëu hai chuáng ta cuâng nhaãy xuöëng nhûäng lúáp soáng baåc haâ kia maâ chïët thò coá phaãi caã nûúác seä baân taán maäi vïì cuöåc tònh duyïn ghï gúám cuãa chuáng ta khöng? Nhûng maâ thöi, êëy laâ em noái àuâa àïí laâm nuäng mònh àêëy. Khi thêëy mònh lo súå nhû vêåy, em àaä àuã haâi loâng lùæm röìi vò mònh quaã thêåt yïu em. Xuên gùæt nhû möåt ngûúâi chöìng àaáng yïu: - Gúám, múå khoá tñnh lùæm, coân ai chiïìu àûúåc nûäa! Caã hai lui laåi thung dung raão goát ài. Luác êëy múái 8 giúâ saáng. Mùåt trúâi chûa kõp xuyïn qua nhûäng têìn mêy baåc, hònh nhû súå phiïìn cho cuöåc tònh duyïn töët àeåp kia. Gioá thöíi hêy hêy nhû nõnh hoát cùåp uyïn ûúng êëy. Xuên vaâ Tuyïët àaä heån nhau ài chúi möåt caách rêët cöí àiïín, nghôa laâ con àûúâng Cöí Nhû. Xuên àaä noái hïët caã àêìu àuöi vïì viïåc Vùn Minh àaä duâng caái ngön ngûä nhû thïë naâo àïí noá phaãi lêëy Tuyïët. Do thïë, loâng tûå aái cuãa Tuyïët húi bõ thûúng, tuy rùçng cö àaä lêëy laâm sung sûúáng lùæm. Thêëy Xuên bõ boá buöåc phaãi lêëy mònh, Tuyïët noái àïën tûå tûã laâ chñnh àaáng lùæm vêåy. Nhûng sûå thûåc caã hai, luác êëy, cuäng àaä maän nguyïån lùæm röìi. Xuên hoãi: http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 131 - Tuyïët úi! Em coá biïët vò àêu anh àem loâng yïu em khöng? - Em thûåc thaâ cho nïn anh yïu chûá gò? - Laâ vò em daåi döåt lùæm. Laåi àõnh nhúâ anh laâm caái viïåc laâm haåi möåt ngûúâi con gaái con nhaâ tûã tïë. Sao em quaá tin anh àïën thïë? Tuyïët so vai, àaáp: - Taåi em thûåc thaâ! Àêëy anh xem, coá phaãi em àaä cho anh khaám àïí maâ biïët rùçng em àêy khöng giaã döëi, khöng theâm duâng vuá cao su! - ÛÂ nhó! Ra vò àöi vuá cao su maâ thaânh ra chuáng mònh hiïíu roä caái buång daå thûåc thaâ cuãa nhau! Nïëu chuáng ta sung sûúáng êëy cuäng chó vò àöi vuá cao su cuãa cuöåc caãi caách xaä höåi... vêåy. Tuyïët reo: - Êu Hoaá vaån tuïë! Vuá cao su vaån tuïë! Àûúng nhñ nhaãnh, Tuyïët chúåt nhòn thùèng ra phña trûúác mùåt àïí phaãi cau khoeá haånh, neát ngaâi. Tûâ xa xa coá möåt thiïëu niïn vêån quöëc phuåc, caái khùn lûúåt,c aái aáo the daâi, àöi giaây huã lêåu, hònh nhû àûúng raão goát phùm phùm chaåy àïën. Tuyïët àûáng dûâng, chaán naãn baão Xuên: - Àêy kia laâ ngûúâi võ hön phu cuãa em, maâ em àaä höëi hön àïí lêëy anh. Daám chùæc hùæn chó muöën gêy sûå vúái em maâ thöi! Em khöng muöën gùåp mùåt hùæn, àïí anh àöëi phoá. Anh nïn cho hùæn möåt baâi hoåc nheá? Thöi, em vïì chúâ anh úã nhaâ baâ Phoá Àoan vêåy. Bêyá giúâ hùèn ta coá thïí cöng nhiïn troâ chuyïån vúái nhau úã nhaâ. Noái xong, quay laåi sau lûng thêëy coá xe tay, Tuyïët vêíy tay röìi treâo lïn. Xuên gêåt àêìu chaâo röìi khoanh tay chúâ àúåi möåt cuöåc sinh sûå. Thiïëu niïn kia khi àïën gêìn Xuên, liïìn voâng tay vaái chaâo nhû nhûäng nhaâ thêm nho. Xuên Toác Àoã gaåt phùng ài rùçng: - Huã lêåu! Chûa tiïën hoaá mêëy! Thïí thao! Caãi caách xaä höåi! Thiïëu niïn cöë neá caái tûác, vaâ cuäng súå nûäa, beân êëp uáng: - Bêím... töi xin giúái thiïåu töi... chñnh töi laâ ngûúâi chöìng chûa cûúái cuãa cö Tuyïët vûâa boã chaåy àêy kia! Xuên Toác Àoã cuái àêìu: - Chuáng töi rêët hên haånh... http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 132 Röìi ûúän ngûåc maâ tiïëp: - Me sûâ Xuên, giaáo sû quêìn vúåt, caái hy voång cuãa Bùæc Kyâ! Thiïëu niïn tûâ àêy trúã ài àaä coá veã möåt keã chiïën baåi: - Hên haånh lùæm! Töi xin löîi ngaâi laâm phiïìn ngaâi. Dêìu rùçng ngaâi taâi gioãi lùæm, nhûng xin ngaâi cuäng chúá nïn laâm nhûäng viïåc coá haåi cho keã khaác. Nïëu töi khöng nhêìm thò hiïån ngaâi àûúng chiïëm àoaåt vúå con ngûúâi ta. Nhêët laâ töi àêy, khöng coá danh tiïëng, khöng coá taâi caán, thò ngaâi àûúåc töi cuäng chùèng veã vang gò cho lùæm! Xuên Toác Àoã thêëy ngay caái cêìn diïîn thuyïën cho ngûúâi êëy möåt höìi daâi bùçng caách noái laåi nhûäng àiïìu àaä hoåc loãm àûúåc tûâ xûa túái nay: - Öng... Khöng húåp thúâi trang, cöí huã! Öng khöng biïët àiïìu! Coân töi, töi laâ ngûúâi dûå möåt phêìn trong viïåc Êu Hoaá, coá traách nhiïåm quöëc dên vùn minh hay daä mang! Chuáng töi khöng phaãi chó caãi caách bïì ngoaâi nhû lúâi cöng kñch cuãa phaái huã lêåu! Tiïën theo luêåt chung cuãa xaä höåi, giûäa buöíi canh tên naây, caái baão thuã laâ bõ àaâo thaãi! Öng chûa àûúåc Êu hoaá mêëy! Möåt sûå trúã ngaåi àûúâng tiïën hoaá! Thïí thao... noâi giöëng... sûác khoeã. Haånh phuác laâ caái gò khaác nïëu khöng laâ sûác khoeã cuãa vúå chöìng? Ngûúâi kia, sau möåt höìi ngêîm nghô, beân àaáp: - Tuy nhiïn... Tuy nhiïn töi cuäng laâ con nhaâ tûã tïë... Vïì hoåc thûác, töi cuäng àaä coá bùçng Thaânh chung. Vïì gioâng giöëng, töi laâ con möåt öng phaán, chaáu nöåi möåt öng huyïån... Tuyïët maâ lêëy töi thò cuäng xûáng àaáng lùæm, viïåc gò phaãi giúã mùåt nhû thïë? Xuên Toác Àoã àiïn tiïët lïn maâ rùçng: - Thïë öng, öng coá laâ con nhaâ bònh dên khöng? ÛÂ, töi xin hoãi: Öng coá phaãi gioâng gioäi nhaâ bònh dên khöng? Öng laå lùæm! Öng khöng àuáng möët! Phaãi biïët caái gò laâ húåp thúâi trang chûá? Ngûúâi kia ra veã höí theån lùæm! Quêìn aáo àaä huã lêåu maâ laåi àïën caã caái gioâng giöëng cuäng laåi laâ con nhaâ tûã tïë khöng húåp thúâi trang! Thêåt laâ hoãng beát caã. Ngûúâi êëy toan caäi thò Xuên àaä giú tay lïn, huâng höí tiïëp: - Coân töi, töi chó laâ con nhaâ haå lûu maâ thöi! Ngaây xûa baán phaá sa traåi chuã, baán dêìu trïn xe àiïån, laâm lñnh chaåy hiïåu raåp haát! Chó coá thïë maâ lêëy àûúåc chaáu gaái cuå Höìng àêëy. Öng muöën laâm gò thò laâm! http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 133 Ngûúâi võ hön phu höëi hön kia khiïëp àaãm vò cêu noái móa mai êëy lùæm! Anh ta nghô hùèn caái gioâng giöëng cuãa Xuên laâ danh giaá cûåc kyâ vaâ hùèn Victor Ban àaä noái nhaãm thò Xuên múái nhùæc laåi lúâi noái nhaãm kia möåt caách ngaåo maån àïën thïë. Nhû con giun xeáo lùæm cuäng quùçn, beân nöíi noáng: - Thûa öng, nïëu öng àaä nhêët àõnh nhû thïë thò thöi! Nhûng maâ töi coá böín phêån cuãa möåt ngûúâi lõch sûå baáo cho öng biïët rùçng trong cuöåc tranh giaânh naây, tûâ àêy maâ ài, chuáng ta laâ hai keã thuâ sinh tûã. Xin öng biïët cho nhû vêåy! Noái xong, ngûúâi êëy laåi cuái chaâo lïî pheáp röìi quay ài ngay. Xuên Toác Àoã àûáng ngêy ra, ngêìm nghô maäi vïì lúâi doaå naåt êëy. Sau cuâng, noá cuäng lïn xe àïí vïì vúái ngûúâi yïu luác êëy àúåi úã nhaâ. Noá thêëy haã daå lùæm: àaä cho gaä kia möåt baâi hoåc. Coân vïì caái thuâ sinh tûã noá chùèng àuã súå, búãi leä úã àúâi naây, möîi luác maâ ai giïët àûúåc ai? Khi vïì àïën nhaâ, Xuên thêëy Tuyïët vêîn àúåi úã phoâng khaách bùçng caách xem cuöën saách aãnh. Luác êëy 10 giúâ. Nghôa laâ luác baâ Phoá Àoan chûa dêåy, cuäng nhû cêåu Phûúác coân nguã, Xuên sung sûúáng àûúåc tûå do, dêîu laâ trong nûãa giúâ. Tha höì chuyïån vúái ngûúâi yïu, chùèng bõ súå ai aám queã. - Anh úi, anh cho hùæn möåt baâi hoåc ra laâm sao húã anh? - AÂ, töi cuäng coá noái vaâi àiïìu nghôa lyá cho gaä êëy biïët àïí gaä thöi ài, àûâng hy voång gò nûäa. Noá maâ àõch vúái töi thò laåi laâm sao àûúåc! Nhûng hùæn cuäng laâ ngûúâi biïët àiïìu. Sau khi nghe mònh giaãng giaãi, laåi hoan nghïnh lùæm, vaâ chuác chuáng ta baách niïn giai laäo nûäa! - Laåi chuác nûäa cú? - Phaãi! Hùæn noái: nhû vêåy, Tuyïët lêëy öng laâ hún lêëy töi... Töi yïu Tuyïët, têët nhiïn töi phaãi àûúåc tröng thêëy Tuyïët hûúãng haånh phuác. Tuyïët beân nhaãy lïn öm lêëy cöí Xuên: - Thïë thò àaáng hön anh möåt nghòn caái àïí thûúãng múái àûúåc! Xuên Toác Àoã nhêån nhûäng caái hön rêët chñnh àaáng êëy röìi thò thêìm vaâo tai ngûúâi yïu: - Anh... bêy giúâ... chó muöën laâm haåi àúâi em möåt caách thêåt sûå maâ thöi! Tuyïët bôu möi noái möåt caách luên lyá hoåc khöng thïí naâo ai cöng kñch àûúåc nûäa: http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 134 - Ï! Ï! Thöi àöët anh ài! Bêy giúâ thò viïåc gò nûäa cuäng chó laâm lúåi cho àúâi möåt ngûúâi con gaái àûáng àùæn vaâ tûã tïë, laâ em maâ thöi! Anh biïët cho rùçng em laäng maån lùæm. Chúåt Tuyïët àuöíi Xuên ra, kheä noái: - Kheáo khöng maâ coá ai biïët thò chïët! Xuên lùæc àêìu, kheä àaáp: - Meå con baâ Phoá Àoan coân nguã caã. - Thïë coân boån gia nhên1 - Chuáng noá úã caã dûúái nhaâ kia maâ! Àïí yïn; anh yïu, choáng ngoan... Súå rùçng khöng vêng lúâi thò laåi chùèng laâ möåt thiïëu nûä ngoan ngoaän, Tuyïët vui loâng àïí cho Xuên tûå doå mùåc thñch... Hai ngûúâi dòu nhau ngöìi úã ghïë ài vùng. Tuyïët thò nhùæm mùæt laåi cho coá veã möåt thiïëu nûä mú möång chên chñnh vïì sûå thaânh cöng cuãa cuöåc höëi hön, cuãa cuöåc... caách mïånh caái gia àònh huã lêåu vaâ khöën naån àïí àûúåc tûå do ài àïën caái haånh phuác caá nhên. Luác êëy, cö muöën viïët ngay möåt cuöën tiïíu thuyïët vïì àúâi mònh, àïí laâm gûúng cho nhûäng phuå nûä muöën giaãi phoáng. Nhûng chúåt caánh cûãa bõ àêíy maånh, baâ Phoá Àoan sûâng söå chaåy vaâo? Cùåp uyïn ûúng hoaãng höët buöng nhau ra. Baâ naây dêåy luác naâo thïë? Roä nguy quaá ài mêët, baâ vêîn cûá àïí quêìn aáo nguã maâ sóa soái vaâo mùåt Tuyïët nhû möåt ngûúâi vúå ghen: - Nhaâ töi laâ nhaâ sùm àêëy aå! Cö coá biïët cö laâm ö uïë nhaâ töi hay khöng? Cö coá biïët thïë laâ àô thoaä lùæm khöng? Mau mau ra khoãi cûãa nhaâ naây lêåp tûác khöng maâ xêëu höí vúái töi bêy giúâ! tûác. Tuyïët höí theån möåt caách xûáng àaáng nguêy nguêíy ra ài lêåp Baâ Phoá Àoan quay laåi Xuên: - Sao öng laâm caái sûå caân rúä êëy? Öng coá biïët thïë laâ khöën naån lùæm khöng? Öng laâm haåi möåt àúâi ngûúâi con gaái tûã tïë nhû thïë aâ? Xuên so vai, bûåc mònh: - ÊËy laâ töi laâm lúåi cho möåt àúâi ngûúâi con gaái tûã tïë! - Laâm lúåi? http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 135 - Phaãi! Tuyïët bêy giúâ àaä laâ vúå chûa cûúái cuãa töi! Höm qua, öng Vùn Minh àaä bùæt eáp töi phaãi lêëy Tuyïët! Chñnh laâ baâ laâm haåi danh giaá cuãa chuáng töi, baâ coá biïët khöng? Baâ Phoá Àoan ngêín ngûúâi ra nhû ngûúâi bùçng göî. Luác êëy, vò vûâa nguã dêåy, baâ chó coá mùåc quêìn aáo nguã moãng manh, noá coá thïë lûåc laâm cho thên thïí baâ laåi löå ra hún laâ chuã nghôa khoaã thên. Àûúng luác raåo rûåc, àûúng caáu àïën cûåc àiïím, laåi thêëy trûúác mùåt mònh caái caãnh tûúång khïu gúåi êëy, Xuên Toác Àoã chùèng nghô ngúåi gò nûäa, beân bùæt àïìn caái sûå thiïåt haåi cho mònh bùçng caách öm xöëc lêëy võ tiïët phuå àaáng kñnh troång êëy! Rêët tiïëc cho caái thuã tiïët vúái hai àúâi chöìng cuãa mònh, bõ löi keáo àïën caái ài vùng, baâ Phoá Àoan cûá phaãn àöëi möåt caách rêët cûúng quyïët bùçng caách kheä kïu: - Ú kòa! Hay chûãa kòa! Ú hay! Ú hay! Nhûng thùçng Xuên Toác Àoã cuãa chuáng ta thò naâo coá biïët gò laâ nghôa lyá, laâ àaåo àûác nûäa! Bûng tai giaã àiïëc, noá cûá nhêët àõnh bùæt àïìn. Tûâ àêy trúã ài, baâ kia cûá kheä kïu nhû möåt tiïët phuå xûáng àaáng trong luác bõ xuác phaåm: - Öi giúâi úi! Ngûúâi ta giïët töi! Ngûúâi ta cûúäng bûác töi! Bïn ngoaâi, luác êëy coá tiïëng kïu: “Em chaä! Em chaä!” röìi thêëy hònh nhû cêåu Phûúác chaåy huyânh huyåch xuöëng thang. Baâ Phoá Àoan ngûâng kïu àïí noái: - Cêåu êëy xuöëng tòm vuá em àïí voâi àêëy chûá quaái gò! Röìi baâ laåi kïu tiïëp cho sûå chöëng cûå quyïët liïåt khoãi giaán àoaån: - Ngûúâi ta giïët töi! ÖËi laâng nûúác úi! Thïë naây coá khöí töi khöng? Ai cûáu töi vúái! Nùm phuát sau noá ngùæn nguãi nhû möåt caái tñch tùæc àöìng höì, chúåt thêëy coá tiïëng goä cûãa. Hai ngûoâi naây vöåi chónh àöën y phuåc, chaåy xa nhau, möîi ngûúâi ngöìi möåt ghïë úã hai goác phoâng, röìi baâ Phoá Àoan doäng daåc baão: - Cûá vaâo. Àoá laâ hai thêìy caãnh binh Min Àú vaâ Min Toa! Theo sau thêìy, coá vuá em cuãa cêåu Phûúác vaâ ngûúâi bïëp. Möåt thêìy caãnh saát noái: - Thûa baâ, chuáng töi àûúåc ngûúâi nhaâ naây goåi vaâo àïí cûáu baâ! http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 136 - Caái gò! Àûáa naâo goåi àöåi xïëp vaâo nhaâ? Töi laâm sao maâ phaãi ai àïën cûáu? Con vuá hay thùçng bïëp laáo nhû thïë? Tïn bïëp taái mùåt, êëp uáng: - Bêím con thêëy cêåu Phûúác baão con chaåy lïn, con nghe hònh nhû coá tiïën kïu rïn, con hoaãng höët súå quaá. Thêìy lñnh Min Toa cùæt nghôa: vaâo! - Chuáng töi àûúng àûáng ngoaâi àûúâng thò noá múâi chuáng töi Nhanh trñ, baâ Phoá Àoan noái: - Kïu rïn? A aâ! Thò töi àûúng àoåc möåt àoaân truyïån trinh thaám cho thêìy giaáo àêy nghe, chûá coá gò àêu? Thêìy Min Àú cûúâi öì öì vaâ thûåc thaâ noái: - Roä kheáo! Thïë maâ noá kïu vúái töi laâ vuå hiïëp dêm nûäa! Baâ chuã mùæng ngûúâi úã: lúån! - Maây nhêìm thïë thò coá phen baâ cheám cöí meå maây ài! Àöì con Xuên Toác Àoã cuäng laâm möåt cêu: - Meå khiïëp! Àöì laáo! Tûâ àêy trúã ài, ngêìn naây ngûúâi trú mùæt ra nhòn nhau. Muöën phaá bêìu khöng khñ khoá chõu, Xuên Toác Àoã lêìn lûúåt “giúái thiïåu” hai thêìy caãnh saát cho baâ chuã nhaâ chûa mêët danh giaá: - Àêy laâ thêìy Min Àú , caãnh binh haång tû, chiïën cöng böåi tinh, giaãi nhêët Haâ Nöåi - Àöì Sún, giaãi nhò Haâ Nöåi – Haâ Àöng, möåt caái tûúng lai cuãa caãnh saát giúái!... Coân àêy, öng Min Toa, cuáp Boy Landry, Meália Jaune , sûå veã vang cuãa súã Cêím Haâ Nöåi. Caái hy voång cuãa Àöng Dûúng! Hai thêìy caãnh binh laåi cuâng “giúái thiïåu” Xuên vúái baâ Phoá: - Àêy me sûâ Xuên, giaáo sû ten nñt, caái hy voång cuãa Bùæc Kyâ! noái: Thêëy khöng “giúái thiïåu” baâ Phoá Àoan nûäa thò hoãng Xuên laåi - Àêy laâ baâ Phaán, möåt phuå nûä àaä thuã tiïët vúái hai àúâi chöìng, möåt bêåc meå hiïìn, coá cöng vúái laâng thïí thao! http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 137 Mêëy ngûúâi àïìu sung sûúáng lùæm, nhûäng caái chùm lo phêån sûå cuãa hai thêìy caãnh binh laâm cho hai thêìy vêîn coá àiïìu chûa thoaã. Möåt thêìy noái: - Tûå nhiïn ài goåi chuáng töi, kïu laâ hiïëp dêm! Chuáng töi àaä múã cuöåc àiïìu tra röìi, thò ra laåi khöng coá. Àöëi vúái ngûúâi Nhaâ nûúác, khöng phaãi chuyïån àuâa. Khöng phaãi tûå nhiïn chuáng töi àïën àêy àïí maâ khöng tröng thêëy gò caã! Thêìy kia ngùn sûå noáng nêíy cuãa baån àöìng nghiïåp laåi, tûúi cûúâi cùæt nghôa: - Baâ hiïíu cho phêån sûå chuáng töi. Chuáng töi cuäng muöën “dô hoaâ vi quyá” lùæm... - Vêåy thò, khi àaä àïí chuáng töi mêët cöng toi chaåy lïn thïë naây thò êu laâ phaãi coá biïn phaåt, vò ngûúâi ta khöng phaãi möîi luác trïu gheåo ngûúâi Nhaâ nûúác maâ laâ yïn àûúåc. Vêåy thò, àaä khöng coá hiïëp dêm cho ngûúâi nhaâ nûúác trûâng trõ, êu laâ baâ bùçng loâng àïí chuáng töi biïn phaåt àaåi khaái vïì töåi thaã choá ra àûúâng. Muöën xong chuyïån ài cho raãnh, baâ Phoá gêåt àêìu: - Vêng, thò tuyâ öng. Sûå hoaâ giaãi khön kheáo vïì quyïìn lúåi xung àöåt êëy laâm cho ngûúâi naâo cuäng hûúãng haånh phuác. Baâ Phoá Àoan khoãi mang tiïëng thêët tiïët vúái hai àúâi chöìng cuä cuãa baâ. Xuên Toác Àoã khoãi bõ mêëy chuåc nùm tuâ, maâ súã caãnh saát chó àiïëm höå thûá 18 cuäng àúä phaãi àiïìu tra rêët löi thöi. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 138 CHÛÚNG 18 MÖÅT VUÅ ÊM MÛU - XUÊN TOÁC ÀOÃ DOÂ XEÁT SÚÃ LIÏM PHOÁNG - LÚÂI HÛÁA CUÃA ÀÖËC TÚÂ Xuên Toác Àoã úã sên quêìn bûúác ra. Chó coân möåt tuêìn lïî nûäa laâ nhaâ Vua ngûå giaá Bùæc Tuêìn, cho nïn noá phaãi têåp riïët vúái baâ Vùn Minh, vò baâ naây cuäng chó chúâ coá dõp laâ tranh caái cuáp phuå nûä. Luác êëy àaä sêím töëi, gêìn 7 giúâ, Xuên khöng nhêån lúâi múâi ài ùn cúm cuãa öng bêìu - phaãi, öng bêìu - Vùn Minh. Noá chöëi tûâ, vò àûúng coá möåt àiïìu phaãi nghô ngúåi... Thêåt laâ rêìy raâ! Múái trûa höm nay, baâ Phoá Àoan àaä mïëu maáo möåt caách rêët coá thi võ maâ kïu xin noá mau mau cûáu chûäa cho caái danh dûå quaã phuå trinh tiïët cuãa baâ ta. Cuöåc tònh duyïn vuång tröåm êëy - nïëu ta coá thïí noái thïë - khöng hiïíu vò àêu àaä vúä lúã tung toeá. thiïn haå àaä àöìn àaåi cho nhau biïët, baân taán huyïn thiïn. Baâ naây àaä noái thaãm thiïët: “Anh úi, anh coá biïët laâ anh àaä laâm haåi caã möåt àúâi danh tiïët cuãa em röìi àoá khöng?” Vöën laâ ngûúâi cuäng coá lûúng têm, noá nhêån thêëy rùçng quaã noá àaä laâm haåi ngûúâi àaân baâ àûác haånh êëy thêåt. Noá höëi hêån lùæm, maâ chûa nghô àûúåc caách cûáu chûäa laâm sao? Roä thêåt tai vaách maåch rûâng! Noá àûúng hai tay àuát tuái quêìn, caái vúåt cùæp úã naách lûäng thûäng ài nhû möåt nhaâ triïët hoåc, thò böîng tröng thêëy öng thêìy söë. Öng naây ài co ro, caái ö àeo trïn vai, àöi giêìy cuä cêìm úã tay, vúái caái daáng àiïåu cuãa möåt ngûúâi phong trêìn. Öng naây chó chaâo noá chûá khöng daám hoãi. Àöång têm nghô àïën caái cöng danh cuãa mònh, súã dô coá cuäng laâ möåt phêìn nhúâ úã öng thêìy, Xuên Toác Àoã beân nghô àïën caách múâi öng thêìy gòa möåt bûäa cheán long troång, goåi laâ àaáp ún. Vò rùçng sau khi kiïëm àûúåc mêëy àöìng baåc úã nhaâ baâ Phoá Àoan thò thöi, öng thêìy söë cuäng vêîn khöí súã nhû cuä. - Thïë ra daåo naây cuäng khöng àûúåc phaát taâi? - Daå, bêím, suöng quaá! http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 139 - Nhên tiïån gùåp cuå, töi múâi cuå ài cheán, röìi ta seä noái nhiïìu chuyïån. Öng thêìy söë lêåp tûác hoan nghïnh, Xuên liïìn goåi xe, vaâ nûãa giúâ sau, caã hai àaä ngöìi torng möåt quêìy, úã khaách saån Triïìu Chêu, phöë Haâng Buöìm. Buöíi töëi höm êëy, hiïåu cao lêu àöng khaách ùn lùæm, vò Haâ Thaânh àûúng nöíi möåt cún söët trong caái sûå sûãa soaån tûng bûâng àïí àoán nhaâ Vua. Chñnh phuã àõnh múã àaåi höåi nùm ngaây trong àoá coá nhiïìu troâ vui múái laå. Ngûúâi ta àöìn nhau rùçng khöng nhûäng àûác Vua nûúác nhaâ ra thùm xûá Bùæc maâ caã öng Vua nûúác laáng giïìng cuäng gheá qua chúi, cuäng vaâo dõp êëy. Vua laáng giïìn khöng phaãi laâ Vua xûá Cao Miïn hay Vua xûá Laâo. Nhûng maâ laâ Vua Xiïm. Nguyïn do bõ nûúác Àûác vaâ nûúác Nhêåt xui khön xui daåy chi àoá, chñnh phuã Xiïm àaä tuyïn böë khöi phuåc laåi nhûäng àêët àai cuäng bùçng caách xuêët baãn möåt bûác àõa àöì trong àoá búâ coäi nûúác Xiïm cuä traân lêën sang daäy nuái Hoaânh Sún. Muöën cûáu vúát hoaâ bònh Viïîn Àöng, chñnh phuã Àöng Phaáp beân duâng nhûäng caách khön kheáo vïì mùåt ngoaåi giao. Nhúâ úã baáo giúái ba Kyâ haâng ngaây kïu gaâo rùçng dên Xiïm haäy coân daä mang, dên Viïåt Nam laâ con röìng chaáu tiïn àaä mêëy nghòn nùm vùn hiïën thò khöng súå gò dên Xiïm, nïëu àaánh thò ta àaánh liïìn, chñnh phuã Baão Höå cuäng àûúåc phêën khúãi, vaâ múâi Vua Xiïm qua du lõch Àöng Phaáp, nhêët laâ nûúác Viïåt Nam, trûúác laâ àïí giûä caái tònh giao haão cuãa hai nûúác, sau laâ àïí vua Xiïm biïët roä caái vùn minh cuãa con röìng chaáu tiïn, maâ àûâng coá... laâm böå. Do thïë, caái têëp nêåp cuãa Haâ Thaânh trong sûå töí chûác, sûãa soaån, cùæt àùåt nhûäng viïåc àïí cuâng àoán möåt luác nhûäng hai nhaâ Vua. Cho nïn hiïåu cao lêu Triïìu Chêu bûäa nay àêìy nhûäng thêìu khoaán, mêåt thaám, nhaâ buön, gaái nhêíy, taâi tûã, nhûäng nhaâ thïí thao, nghôa laâ nhûäng ngûúâi hoùåc coá quyïìn lúåi hoùåc coá phêån sûå phaãi goáp sûác vaâo cuöåc àoán tiïëp vêåy. Sau khi phaán mêëy moán àïí nhùæm rûúåu, àaä toan àem chuyïån baâ Phoá Àoan, tûúng lai, vúå con, cöng danh, àïí hoåi öng thêìy söë maâ noá àaä tin laâ Quyã Cöëc phuåc sinh vaâ Gia Caát tên thúâi, thò chúåt Xuên Toác Àoã nghe thêëy sau lûng mònh caách möåt lêìn vaách göî, coá ngûúâi noái àïën tïn. Tûác khùæc noá beân nhaáy öng thêìy söë àïí cuâng lùæng tai nghe. ÚÃ quêìy bïn caånh, coá tiïëng hai ngûúâi xò xaâo baân taán: - Baác baão tïn noá laâ Xuên Toác Àoã? Thïë mùåt muäi noá thïë naâo? http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 140 - Àïí chiïìu mai töi dêîn baác àïën chöî sên quêìn, röìi töi cho baác nhêån mùåt àïí röìi àuáng höm Vua ra thò haânh àöång... Àïën àêëy thêëy im möåt luác, Xuên cau mùåt nhòn öng thêìy, vò öng naây àaä ngûãa cöí toan uöëng cöëc rûúåu, tuy nhûäng moán ùn nhùæm thò hêìu saáng chûa àem lïn. Bïn kia thêëy coá tiïëng noái tiïëp: - Töi tûúãng cûá diïåt cho noá möåt trêån ngay nay mai!... - Khöng! Töi muöën noá vaâo tuâ cú! Noá laâm cho töi khöí suöët àúâi, töi laåi laâ ngûúâi coá hoåc thûác, thò töi phaãi cho noá ñt ra laâ 5 nùm tuâ, 10 nùm biïåt xûá! Töi àaä coá caách, baác cûá hûáa laâ giuáp töi ài. - Töi xin hûáa, nhûng baác phaãi àõnh haânh sûå nhû thïë naâo? Phaãi noái chùæc chùæn múái àûúåc. - Chùæc chùæn lùæm! Khöng nhûäng keã tònh àõch cuãa töi seä vaâo tuâ, maâ caã dûå cuöåc thi quêìn vúåt ùæt noá cuäng khöng dûå àûúåc nöët! Àaä laâm thò ra laâm, bùçng khöng thò thaâ thöi. Töi seä in thaåch möåt ñt giêëy coá khêíu hiïåu, nghôa laâ möåt ñt truyïìn àún hö àaã àaão vua Xiïm! Àúåi luác àoán tiïëp nhaâ vua, töi seä àûáng sau lûng noá, coán baác thò baác àûáng bïn caånh noá! - Töi seä phaãi laâm gò? - Baác seä cêìm möåt ñt truyïìn àún in thaåch, kiïëm caách nheát vaâo tuái quêìn hay tuái aáo noá! - Thïë coân baác? - Töi? Töi seä haânh àöång khaác, anh huâng hún baác nûäa. Töi seä nheát lïn thïë naây: Chñnh phuã bònh dên vaån tuïë! Nûúác Phaáp dên chuã vaån tuïë! Nhû vêåy sen àêìm, caãnh binh, mêåt thaám seä aáp laåi bùæt caã boån chuáng ta... - ÊËy chïët! - Nhûng maâ thùçng naâo coá truyïìn àún trong tuái thò loâi ngay ra, hai chuáng ta seä laâm chuáung laâ chñnh noá kïu, nghôa laâ chó coá möåt noá seä bõ bùæt. - Àûúåc lùæm! Nhûngtöi chûa hiïíu taåi sao baác chó noái: “Chñnh phuã vaån tuïë! Nûúác Phaáp dên chuã vaån tuïë” maâ caãnh binh, mêåt thaám, sen àêìm laåi êåp àïën àûúåc? - Thïë maâ rêët dïî hiïíu àêëy! Nûúác Phaáp cai trõ chuáng ta tuy laâ dên chuã, nhûng maâ vua nûúác ta thò laâ... quên chuã. Vua Xiïm cuäng laâ quên chuã! Àoán tiïëp vua maâ hö khêíu hiïåu uãng höå dên chuã tûác laâ http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 141 coá nguå yá khuynh àaão nhaâ Vua! Chñnh phuã Baão höå úã àêy laâ cöng minh vaâ sùæc mùæc lùæm. Töi daám chùæc nïëu hö: Nûúác Phaáp dên chuã vaån tuïë” thò thïë naâo caái boån ngûúâi àûáng úã chöî chuáng ta cuäng àïìu seä àûúåc bõ bùæt! - Hay! Hay! Diïåu kïë! Nhûng maâ, êëy chïët, baác phaãi kheä caái möìm chûá múái àûúåc. - Baác cuäng phaãi reo to vûâa vûâa chûá múái àûúåc. - Vêng! Töi xin hïët loâng! Baác goåi höå möåt chai böë nûäa lïn àêyá Xuên Toác Àoã beân àûáng lïn, lom khom nhòn qua löî húã ú trêën song... Noá thêëy úã quêìy bïn kia roä raâng coá ngûúâi chöìng chûa cûúái huåt cuãa Tuyïët àûúng cheán taåc cheán thuâ vúái möåt ngûúâi khaác, quêìn aáo ngùæn, coá buái toác vaâ àöåi muä caát keát, chên ài giêìy Têìu. Tuy ngûúâi êëy tröng cuäng coá veã du cön vaâo bûåc “anh chõ” nhûng àoá laâ möåt öng du cön àaä bêët húåp thúâi trang. Sau khi nhêån mùåt thêåt kyä ngûúâi êëy noá àiïìm nhiïn quay vïì uöëng rûúåu vúái öng thêìy söë. Hêìu saáng luác êëy àaä lêìn lûúåt bûng vaâo nhûäng moán cao lûúng myä võ. Vûâa ùn uöëng nhöìm nhoaâm, öng thêìy söë vûâa taán: - Bêím söë thaáng naây töi thêëy cêåu bõ sao Phuåc Binh! - Nghôa laâ? - Coá ngûúâi thuâ hùçn cêåu, àûúng muöën laâm haåi cêåu, phaãi cêín thêån lùæm àêëy! Nhûng maâ khöng hïì gò, seä coá phuác tinh phuâ trúå, vò töi laåi thêëy caã caã võ Thiïn Phuác quyá nhên! Noái xong, öng thêìy söë gùæp möåt miïëng chim seã raán boã goån loãn vaâo möìm y nhû àiïím caái dêëu chêëm cho cêu noái möåt caách myä thuêåt vêåy. Xuên Toác Àoã chûa kõp hoãi öng Gia Caát taái thïë êëy, thò tröng ra ngoaâi, qua nhûäng löî höíng úã cûãa quêìy, noá chúåt thêëy hai ngûúâi maâ bïì ngoaâi àuã toã laâ mêåt thaám hùèn hoi. Böën öëng quêìn àïìu coá cùåp xe àaåp, àuã toã rùçng tuy laâ ùn mùåc traá hònh, hai ngûúâi êëy cuäng vêîn khöng quïn phö vúái ngûúâi àúâi möåt caách kñn àaáo rùçng mònh laâ mêåt thaám. Hai ngaâi naây tònh cúâ laåi cuâng ngöìi ngay vaâo trong möåt quêìy bïn caånh caái cuãa Xuên. Tûác khùæc Xuên Toác Àoã cuäng boã chöî cuä quay sang ngöìi úã ghïë bïn kia. Noá cöë yá nghe ngoáng... Vaâi phuát sau, ngêîu nhiïn noá doâ la súã Liïm Phoáng thêåt, vò noái thoaãng nghe thêëy hai ngûúâi rò rêìm vúái nhau bùçng nhûäng mêíu chuyïån sau àêy: http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 142 - Thêìy àöåi, höm nay öng Cêím àaä coá lïånh hùèn hoi röìi! Vêån mïånh caái xaä höåi naây laâ úã tay chuáng ta. Àiïìu naây laâ möåt sûå bñ mêåt ghï gúám phaãi giûä kñn! - Thûa cuå quaãn, xin cuå cûá daåy baão. - Caái chñnh saách cuãa Nhaâ nûúác bêy giúâ laâ khöng mêåp múâ gò nûäa. Tûâ naây àïën höm Vua ra, thêìy phaãi têån têm doâ la vaâ theo doäi nhûäng haång naâo vúâ cöí àöång chñnh saách Phaáp Viïåt àïì huïì, Phaáp Nam thên thiïån, trûåc trõ, nghôa laâ nhûäng keã ngöìi àêu cuäng kïu “Chñnh phuã Bònh dên vaån tuïë! Àaä àaão phaát xñt!...” vaâ nhûäng keã naâo cuäng bùæt chûúác ngûúâi Têy úã bïn Têy, nghôa laâ chaâo bùçng caách giú tay nhû muöën àêëm! - Bêím... Bêím Phaáp Viïåt àïì huïì, Phaáp Nam thên thiïån, trûåc trõ maâ cuäng... doâ xeát? - Chñnh thïë! Boån êëy múái thûåc laâ nguy hiïím cho trõ an! Luác khaác thò khöng sao, nhûng luác àûác Vua ra àêy thò boån trûåc trõ laâ àaáng àïì phoâng lùæm, vò boån hoå muöën xen1 búát quyïìn thïë Thiïn haânh àaåo cuãa nhaâ Vua. - Bêím thïë coân boån cöång saãn? - Cho ùn keåo boån êëy cuäng khöng daám giúã troâ gò, vò xûa nay hoå vêîn biïët hoå coá töåi. Nhûng boån dên chuã thò laåi khaác, vò Chñnh phuã xûa nay vêîn ngú ài cho hoå, hay laâ àaä coá thò troát àïí cho hoå tûå do nûäa, cho nïn bêy giúâ chó lo hoå thûâa cú... Dên chuã tûác laâ xung àöåt vúái quên chuã. Nïëu coá keã hö haâo “àaã àaão phaát xñt” thò laåi caâng nguy hiïím lùæm vò thïë laâ bêët kñnh vúái Vua Xiïm bïn laáng giïìng. - Thïë coân boån quöëc gia? - Khöng súå lùæm, vò quöëc gia khöng xung àöåt vúái quên chuã. - Nhû vêåy thò ngoaâi boån cöång saãn vaâ quöëc gia thò thöi, coân cûá viïåc... bùæt raáo caã! - Bùæt raáo! Cêìn nhêët laâ phaãi bùæt nhûäng keã kïu: “Nûúác Phaáp dên chuã vaån tuïë!” vaâ “Chñnh phuã Bònh dên vaån tuïë!” Vò hai khêíu hiïåu êëy xem chûâng laâ xung àöåt vúái Vua Xiïm caã. - Thïë coân àöëi vúái nhûäng keã kïu “Quên chuã vaån tuïë” hay laâ Nûúác Xiïm vaån tuïë” thò coá bùæt hay khöng? - ÊËy thïë múái chïët àêëy! Àiïìu êëy töi laåi chûa hoãi kyä öng Cêím... AÂ, nhûng maâ cêìn gò phaãi hoãi quan trïn? Mònh cûá viïåc bùæt chûá, vò quên chuã vaån tuïë thò laåi xung àöåt vúái nûúác Phaáp dên chuã, nûúác http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 143 Xiïm phaát xñt àûúåc vaån tuïë thò laåi cuäng nguy hiïím cho nûúác Phaáp coá Chñnh phuã bònh dên... - Thû acuã quaãn, êu laâ ta laâm thïë naây: Àöëi vúái nhûäng keã naâo ài àoán hai nhaâ Vua maâ àûáng ngêy mùåt ra nhû tûúång thò thöi, ta tha bùæt cho, coân keã naâo ra yá vui mûâng maâ hö khêíu hiïåu, hoùåc vaån tuïë nûúác Phaáp, hoùåc vaån tuïë nhaâ Vua, thò ta cûá viïåc bùæt giam caã möåt lûúåt! - Chùèng biïët coá nïn thïë khöng? maâ? - Nghô cho cuâng kyâ lyá ra, àùçng naâo thò hoå cuäng àïìu coá töåi cú - Thêìy noái chñ lyá lùæm. Ta seä cûá thïë àïí trõ an. Nhûng thöi, ta àûâng noái nûäa, hay laâ noái kheä chûá, vò àoá laâ nhûäng... àiïìu bñ mêåt cuãa Chñnh phuã maâ ta phaãi giûä cho thêåt kñn. Xuên Toác Àoã chó nghe loãm àûúåc coá thïë. ÚÃ quêìy bïn caånh, tûâ àêëy trúã ài chó coân thêëy tiïëng àuäa baát laåch caåch, vò hai ngûúâi thaám tûã àaä nhêët àõnh giûä kñn nhûäng bñ mêåt àaä húã. Tuy khöng biïët thïm gò nûäa, Xuên cuäng cho laâ àuã röìi. Noá quay laåi thò ra öng thêìy söë cûá cùæm àêìu ùn uöëng chûá khöng nhû noá, àaä lùæng tai nghe. Tröng thêëy khöng coân mêëy thûác ùn úã baân, noá khoanh tay ngöìi nhòn öng laäo... Khi öng naây ùn hïët nhùén, noá múái àûáng lïn. Trong buång noá luác êëy cuäng khöng coá sûå giêån döîi öng thêìy bêët nhaä nûäa, vò noá àaä nghô àûúåc caách àöëi phoá vúái sûå êm mûu cuãa keã tònh àõch. Nhû möåt keã thûúång lûu biïët khinh ngûúâi, noá ra hiïåu cho öng thêìy ài theo... Ra gêìn àïën keát, luác noá sùæp traã tiïìn, noá gùåp öng àöëc túâ Trûåc Ngön cuâng ài vúái hai thiïëu niïn. Êu phuåc baãnh choåe lùæm. Baác sô bùæt tay noá rêët vui veã röìi giúái thiïåu: - Àêy, giaáo sû Xuên, möåt nhaâ quêìn vúåt. Àêy öng Haãi, möåt tay quêìn vúåt àaåi taâi, quaán quên Bùæc Kyâ nùm 1936, vaâ àêy, öng Thuå, quaán quên quêìn vúåt Trung Bùæc lûúäng Kyâ nùm 1935! Xuên Toác Àoã bùæt tay möåt lûúåt xong, cuái àêìu rêët thêëp: - Chuáng töi rêët àûúåc hên haånh. Giúái thiïåu xong, baác sô Trûåc Ngön vui veã noái: - Thêåt laâ kyâ phuâng àõch thuã, anh huâng tûúng ngöå, vò thïë naâo ba ngaâi nay mai cuäng chaåm traán nhau trïn sên quêìn, vaâo dõp àoán Vua. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 144 Àûúng luác bêët maän vò chó àûúåc giúái thiïåu xoaâng quaá, may sao Xuên Toác Àoã tröng ngay thêëy öng caãnh binh Min Àú vaâ Min Toa . Hai öng naây höm nay nghó viïåc vò böå quêìn aáo caãnh saát thêëy thiïëu caái thùæt lûng da vaâ caái roi trùæng. Noá toan sûãa soaån möåt caái chaâo long troång thò hai thêìy caãnh saát àïìu àaä àûáng dûâng laåi úã bûåc thang àïí tay lïn chaâo noá theo kiïíu nhaâ binh, vaâ cuâng noái: - Böng dua me sûâ Xuên, nhaâ quêìn vúåt àaåi taâi, caái hy voång cuãa Àöng Dûúng! Xuêm móm cûúâi bùæt tay, lêìn lûúåt giúái thiïåu: - Thûa caác ngaâi, àêy, öng Min Àú, lñnh caãnh saát haång tû, chiïën cöng böåi tinh, cua rú haång nhêët, nhêët Haâ Nöåi – Haâ Àöng; nhò Haâ Nöåi - Àöì Sún, caái tûúng lai cuãa caãnh saát giúái!... Coân àêy öng Min Toa, nhêët voâng quanh Haâ Nöåi, nhêët Haâ Nöåi – Nam Àõnh, cuáp Boy Landri , cuáp Meália Jaune, möåt sûå veã vang cuãa súã Cêím! Ngêìn êëy ngûúâi laåi bùæt tay nhau. Àûúåc giúái thiïu xong hai thêìy caãnh binh laåi àûáng “gaác àa vu” maâ chaâo Xuên rêët trõnh troång röìi múái ài vaâo chöî baân khaách khûáa. Hai nhaâ quaán quên quêìn vúåt Bùæc Kyâ 1935 vaâ 1936, thêëy Xuên nöíi tiïëng quaá thïí, caã àïën caãnh saát giúái cuäng biïët, thò lêëy laâm lo lùæm. Caái khiïëp àaãm êëy löå ra caã mùåt. Luác êëy, Xuên àaä haâi loâng röìi. Nhên nghô àïën möåt caái mûu meåo riïng, noá beân xin heån seä hoåp mùåt vúái hai ngaâi àïí baân möåt chuyïån. Hai öng kia nhêån lúâi ngay, cho thïë laâm hên haånh lùæm. sau cuâng, Xuên Toác Àoã beân xin löîi àïí múâi baác sô Trûåc Ngön theo noá àûáng xa ra àïí noá àûúåc noái thêìm. Noá beân nhùn nhoá noái: - Thûa baác sô, ngaâi laâ möåt nhaâ hoåc röång, taâi cao, xin ngaâi cûáu chûäa ngay cho möåt ngûúâi àau àúán... coá leä àïën mêët àûác haånh... Baác sô Trûåc Ngön noái ngay: - Khoa hoåc cuãa töi chó chûäa àûúåc caái àau àúán thïí chêët thöi. Coân àau àúán tinh thêìn thò... chõu! Xuên Toác Àoã laåi keâ nheâ: - Xin ngaâi chûäa cho caái trinh tiïët cuãa möåt ngûúâi goaá chöìng! Nïëu khöng... thiïn haå chï cûúâi. Thêëy cêu noái quaái gúã, öng àöëc túâ beân kheä gaån kyä lûúäng. Xuên Toác Àoã chùèng ngêìn ngaåi kïí lïí cuöåc tònh duyïn vuång tröåm cuãa noá vúái baâ Phoá Àoan. Vò àaä coá dõp thêëy Xuên rêët tri kyã vúái mònh, baác sô http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 145 Trûåc Ngön, sau khi ngêîm nghô höìi lêu, beân hûáa möåt caách nhuän nhùån y nhû nhûäng nhaâ baác hoåc kiïu ngaåo möåt caách kñn àaáo: - Thöi àuúåc, baån aå. Àïí töi duâng khoa hoåc maâ cöë cöng cûáu chûäa caái àau vêåt chêët êëy bùçng thuöëc tinh thêìn. Sau khi tûâ giaä ba ngûúâi, Xuên Toác Àoã vui veã traã tiïìn bûäa tiïåc úã keát, vaâ khöng thêëy öng thêìy söë àêu nûäa. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 146 CHÛÚNG 19 NGÛÅ GIAÁ BÙÆC TUÊÌN VAÂ ÀÖNG TUÊÌN - CAÁI TÖÅI TUNG HÖ VAÅN TUÏË THUÖËC CHÛÄA LÙÈNG LÚ Hai giúâ chiïìu höm êëy, dên Haâ Thaânh vaâ dên Bùæc Kyâ àûáng chêåt nñch hai bïn heâ nhûäng phöë tûâ ga lïn phuã Toaân Quyïìn, theo caái haânh trònh thûúâng lïå, möîi khi coá cuöåc àoán tiïëp long troång xûa nay. Binh lñnh canh gaác rêët uy nghi tïì chónh. Quaã cuäng nhû ngûúâi àöìn, Vua Xiïm cuäng coá ngûå giaá sang nûúác Nam. Tûâ trûúác khi àûúåc tröng thêëy mùåt öng vua bïn nûúác laáng giïìng, thiïn haå cuäng àaä roä, bùçng caách nhòn aãnh trïn baáo chñ, rùçng vua Xiïm coân treã tuöíi lùæm. Trïn nhûäng túâ nhêåt baáo, ngûúâi ta thêëy nhûäng gioâng chûä tñt to tûúáng chaåy daâi caã bêíy cöåt àaåi khaái rùçng:Nûúác Viïåt Nam trong luác höìi xuên - Möåt chöî reä ngoùåt trong lõch sûã: Viïåt – Xiïm thên thiïån Ngûå giaá Bùæc Tuêìn vaâ ngûå giaá Àöng Tuêìn... (Bùæc tuêìn laâ yá noái àûác vua nûúác nhaâ tûâ Trung Kyâ ra àêy. Àöng Tuêìn laâ noái vua nûúác Xiïm). Coá túâ söët sùæng viïët:Hai vua taåi möåt nûúác! Vaâ coá àiïìu àaáng àïí yá laâ baáo naâo cuäng goåi viïåc vua Xiïm sang àêy laâ möåt chöî “reä ngoùåt”. Nhûäng túâ baão hoaâng thò àùng: Möåt caái hên haånh àùåc biïåt cho bònh dên Viïåt Nam: Caã vua Xiïm, nhên dõp, thên haânh sang chúi vúái ta! Hai nûúác Xiïm - Viïåt tûâ nay bùæt tay nhau trïn àûúâng tiïën böå! Duy coá möåt túâ baáo phaãn àöëi thò in lïn trang nhêët nhûäng cêu xa xöi nhû thïë naây: Töët khoe ra, xêëu xa àêåy laåi! Chúá àïí bõ khinh! Búãi thïë cho nïn cöng chuáng ài àoán rûúác àaä coá quêìn aáo rêët diïån, àïën bêåc àaân öng cuäng nhiïìu ngûúâi àaánh phêën vaâ böi möi. HiïåuÊu Hoaá cuäng àûúåc caái dõp may àùåc biïåt chïë taåo cho phuå nûä möåt böå goåi laâNghïnh giaá ... Tuyïët cuâng baâ Vùn Minh bûäa êëy cuäng mùåc möët êëy àïílùng xï cho àaám thûúång lûu Haâ Thaânh. Xuên Toác Àoã àûáng vúái hai nhaâ thïí thao úã möåt goác phöë Haâng Coã. Nguyïn do tûâ khi nghe loãm àûúåc cêu chuyïån êm mûu cuãa keã tònh àõch vaâ caái bñ mêåt àaä húã cuãa hai ngûúâi thaám tûã, noá beân cöë yá laâm cho tònh àõch noá trûúác nhêët phaãi thêët baåi laâ möåt, sau nûäa phaãi http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 147 nhên caái haânh vi êëy maâ laâm lúåi cho noá laâ hai. Cho nïn noá àaä cöí àöång vúái hai nhaâ quaán quên quêìn vúåt 1935 vaâ 1936 (maâ noá rêët súå bõ hai ngûúâi êëy àaánh cho àaåi baåi) ùn mùåc möåt thûá y phuåc giöëng vúái noá. Ai cuäng phaãi mùåc quêìn trùæng, ài giêìy keáp trùæng, aáo sú mi cuåt tay, vúái caái muä caát keát trùæng trïn àêìu... Vò vö tònh, Haãi vaâ Thuå àaä nhêån lúâi ngay. Vaã laåi, Xuên àaä noái: “chó coá ba ta thöi?” “Ba ta ùn mùåc khaác àúâi! Phaãi toã mònh laâ nhûäng nhaâ thïí thao chûá àûâng diïån nhû boån cöng tûã böåt!” cho nïn laâm gò maâ hai nhaâ quaán quên khúâ daåi kia laåi khöng mùæc bêîy! Hai ngûúâi coá hiïíu àêu rùçng chuã yá cuãa noá chó cöët laâ àïí àaánh lûâa keã thuâ cuãa noá vaâ nhên mûúån caái haânh àöång cuãa keã thuâ noá àïí haåi hai ngûúâi! Vua ra höm trûúác thò höm sau trong chûúng trònh nghïnh giaá, coá ngay ngaây höåi thïí thao, maâ taâi nghïå cuãa Xuên cöë nhiïn phaãi keám xa hai nhaâ vö àõch cuä kyä êëy. Thïë, thêåt laâ coá taâi maâ cêåy chi taâi... Xe nhaâ vua maäi chûa àïën. Baách tñnh xem yá àaä noáng ruöåt lùæm. Haãi vaâ Thuå luác êëy àûúng àûáng khoanh tay cho bùæp thõt nöíi lïn, vaâ chó tröng thùèng ra trûúác mùåt nhû nhûäng bêåc hiïìn nhên quên tûã “muåc bêët taâ thõ” vò úã lïì àûúâng bïn kia coá mêëy cö gaái àeåp. Xuên Toác Àoã beân àuáng len vaâo giûäa hai ngaò. Noá thuåc tay vaâo tuái quêìn úã phña sau cuãa caã hai ngûúâi àïí mûúån khùn muâi soa möåt caách thên mêåt. Röìi noá hoãi möåt caách ngúá ngêín: - Thïë naâo? Ta tung hö ra sao? Thaánh cung vaån tuïë nheá? Hai nhaâ quaán quên móm cûúâi chïë nhaåo vaâ khöng àaáp. Xuên Toác Àoã nhòn laåi àùçng sau luön luön. Luác tröng thêëy ngûúâi tay sai cuãa keã tònh àõch (caái muä caát keát ngoaâi caái buái toác, àöi giêìy Têìu vên vên...) noá beân khoanh tay àûáng im. Àïën luác ngûúâi êyá quaã thêåt coá leán boã caái gò vaâo tuái quêìn noá, noá cuäng taãng lúâ nhû khöng biïët. Khi ngûúâi êëy sau caái viïåc bêët chñnh, boã chaåy ngay ra chöî khaác, noá tûâ töën cho tay vïì phña sau, moác tuái quêìn, löi caái têåp giêëy maâ noá chùèng buöìn nhòn nûäa, chia ra laâm hai nùæm maâ nheát vaâo tuái quêìn cuãa hai baån noá nhû ngûúâi ta traã laåi muâi soa. Vö tònh, laåi coân maãi nghïëch mùæt nhòn nhûäng böng hoa biïët noái úã bïn kia vïå heâ, hai nhaâ quaán quên Haãi vaâ Thuå chùèng ngúâ gò caã. Xuên Toác Àoã laåi liïëc nhòn trong àaám àöng chung quanh xem ngûúâi chöìng huåt cuãa Tuyïët àêu. Maäi noá múái thêëy. Anh chaâng êëy höm nay laåi vêån Êu phuåc, vaâ àeo kñnh rêm! Roä laâ möåt keã àõnh têm http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 148 haânh àöång möåt viïåc aám muöåi. Anh ta àûáng caáh noá chûâng nùm ngûúâi. Tiïëng lao xao, nö nûác cuãa cöng chuáng àaä tûâ xa döìn laåi. Xe vua sùæp àïën. Ngûúâi ta àaä thêëy tiïëng moáng ngûåa cuãa nhûäng lñnh lyå maä khua vang lïn. Xuên liïëc nhòn sang hai bïn caånh thò àaä thêëy caã öng àau àúán vò tònh lêîn öng du cön bêët húåp thúâi trang àûáng úã hai bïn mònh,c hó caách coá vaâi ngûúâi, sûãa soaån sùén saâng àïí giúã tay trong caái viïåc thaãm khöëc. Xuên Toác Àoã laåi hoãi vúâ hai baån: - Thaánh cung vaån tuïë hay thaánh thoå vö cûúng? Haãi vaâ Thuå vïnh mùåt khinh bó caái yá kiïën huã lêåu, röìi baão: - Toa cûá viïåc laâm nhû chuáng moa! Xe ö tö cuãa hai àûác vua chó coân caách dùm thûúác laâ àïën chöî êëy... Trong khi thiïn haå xö àêíy nhau hoùåc chó troã nhau maâ sò saâo thò nhanh nhû möåt con cuöëc luãi, Xuên Toác Àoã àaä thûâa cú thuåt lui röìi raão bûúác ài ngûúåc xe vua. Ài àïën chöî caách trûúác hai mûúi thûúác noá múái àûáng laåi. Böîng thêëy nhaâ quaán quên Haãi reo lïn rêët to: - Vive la France! Röìi laåi thêëy mêëy tiïëng tung hö kïë tiïëp: - Vive la Front Populaire! Vive la Reápubliique Francaise! Trong boån cöng chuáng, nhûäng ngûúâi naâo àûáng úã vóa heâ àïìu tröng thêëy rùçng tûâ quan Toaân Quyïìn, quan Thöëng Sûá, Àûác Vua Nûúác Nhaâ, Vua Xiïm, àïìu coá nhûäng böå mùåt sûãng söët, kinh ngaåc. Àoaân xe höå giaá ài khoãi röìi, cöng chuáng chûa àûúåc lïånh xuöëng àûúâng, caác binh lñnh cuäng chûa àûúåc mêët trêåt tûå, thò coá möåt àaám caãnh binh, mêåt thaám vaâ sen àêìm chaåy àïën vêy bùæt töëp ngûúâi àûáng úã chöî coá lúâi tung hö àûa ra. Caác nhaâ àûúng cuåc tûác thúâi phaãi theo nhû thûúâng lïå, nghôa laâ khaám tuái nhûäng ngûúâi bõ vêy, xem ai coá trong mònh nhûäng thûá nguy hiïím nhû bom, suáng luåc hay khöng. Khi thêëy úã tuái quêìn hai nhaâ quaán quên quaã nhiïn coá truyïìn àún in thaåch phaãn àöëi àïë quöëc Xiïm La, súã mêåt thaám beân múâi hai ngaâi lïn möåt chiïëc xe húi riïng vïì súã. Vò ngaây höm êëy, caác baáo thöng tin cuãa thuã phuã Àöng Dûúng àaä xuêët baãn buöíi saáng caã, nïn vò khöng àûúåc roä àêìu àuöi manh möëi, dên Haâ Thaânh töëi höm êëy xön xao maâ baân rùçng Chñnh Phuã vûâa bùæt àûúåc hai tay quaá khñch nguy hiïím thuöåc àaãng “sú mi trùæng http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 149 cuåt tay”. Caã àïën Töíng cuåc thïí thao cuäng khöng biïët rùçng àoá laâ hai nhaâ quaán quên quêìn vúåt saáng höm sau phaãi tröí taâi trûúác hai àûác Kim Thûúång. Cuâng vúái cöng chuáng taãn maát vaâ höîn loaån, Xuên Toác Àoã ra vïì. Gùåp Tuyïët vaâ vúå chöìng Vùn Minh úã giûäa àûúâng, noá cam àoan ngay rùçng caái giaãi vö àõch quêìn vúåt Àöng Dûúng chó ngaây mai thöi, laâ phaãi vïì tay noá. Nhûng öng Vùn Minh, bùçng caái caách möåt öng bêìu hoaân toaân, vöåi têng cöng: - Naây, vua Xiïm cuäng coá àem möåt tay quaán quên quêìn vúåt sang àêy, vò vua Xiïm cuäng laâ möåt ngûúâi hêm möå thïí thao. Sau cuöåc tranh giaãi quaán quên, thïë naâo nhaâ vö àõch Xiïm cuäng seä tröí taâi trûúác cöng chuáng Phaáp Viïåt àêëy! Nïëu anh àaä nùæm chùæc caái thùæng, cuäng nïn sûãa soaån cuöåc tó thñ vúái Xiïm La nûäa thò vûâa. Nïëu anh laåi àûúåc nöët thò thêåt veã vang cho xûá Bùæc Kyâ, cho nûúác Viïåt Nam, cho Àöng Dûúng! Xuên Toác Àoã tùæc lûúäi noái möåt caách thaãn nhiïn: - Coân phaãi nhúâ úã söë mïånh nûäa múái àûúåc. Àûúng ài, caã luä böîng thêëy öng àöëc túâ Trûåc Ngön têët taã chaåy àïën... Moåi ngûúâi hoaãng súå, tûúãng chûâng coá sûå tai biïën gò xêíy ra. Nhûng khöng, baác sô chó noái: - Baâ phaán múâi têët caã anh em quen biïët bûäa nay laåi duâng cúm chiïìu úã àùçng êëy àïí ùn mûâng cêåu Phûúác cuãa baâ hïët bïånh hùæt sò húi... Töi àûúåc nhúâ caái viïåc ruã anh em, chõ em cuâng àïën. Tuyïët noái ngay: - Ai àïën thò àïën, chûá töi khöng àïën! Baác sô Trûåc Ngön vöåi hoãi: - Sao? Hay àaä laåi coá chuyïån gò? Xuên Toác Àoã vöåi nùæm tay baác sô, kheä noái: - Àûâng hoãi nûäa! Tuyïët chñnh laâ vúå chûa cûúái cuãa töi. Baác sô Trûåc Ngön ngêín ngûúâi ra, röìi khen Xuên: - Baån töët söë lùæm. Töi xin coá lúâi mûâng àêëy! Röìi thò ngûúâi ta bùæt tay chia biïåt nhau, heån nhau àïën chiïìu. Coá möåt sûå àaáng laå laâ, ngaây höm êëy, baâ Phoá Àoan khöng ài àoán vua, caã àïën ài xem thiïn haå àoán vua cuäng khöng. Xuên cuäng http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 150 coá ngaåc nhiïn vïì chöî àoá. Cho nïn luác noá vïì nhaâ, sau khi hoãi hoåc troâ Phûúác, maâ hoåc troâ àaáp lúâi rêët thöng thaái rùçng: “Em chaä! Em chaä!...” Noá àûúåc yïn trñ rùçng caái trònh àöå trñ thûác êëy cuäng àaä têën túái khaá cao, nïn hoãi àïën baâ meå. Khöng àaáp lúâi, baâ Àoan chó bûng mùåt khoác, khiïën Xuên Toác Àoã phaãi giêåm chên quaát theát: - Gúám! Vûâa vûâa chûá! Múå laâm nuäng thïë thò khöng ai chõu àûúåc nûäa. ÊËy chó coá bùæt nhên tònh vúái múå maâ coân khöí thïë, giaá àõnh lêëy múå, khöng biïët thïë naâo! Baâ Phoá Àoan liïìn phên trêìn ngay caái laâm nuäng cuãa mònh bùçng caách àûa ra hai túâ tuêìn baáo Con Veåt maâ rùçng: - Àêëy, mònh àoåc hai caái àoaãn thiïn tiïíu thuyïët cuãa caái baáo chñ phaãi gioá êëy maâ xem! Töi chó muöën ài kiïån cho noá möåt meã... Xuên Toác Àoã àoåc thêëy nhan àïì möåt truyïån “Baâ chuã nhaâ” vaâ truyïån kia, nhan àïì laâ “Vuå aán maång cuãa baác Phùæc – tú” . Dûúái baâi êëy àïì dõch truyïån La Patronne cuãa G. de Maupassant, dõch truyïån Le crime au peâre Boniface cuãaG. de Maupassant. Noá vûát caã hai túâ Con Veåt xuöëng baân möåt caách chaán naãn, thò nhên ngaäi noá laåi noái: - Ö hay, sao khöng àoåc? Hoå viïët truyïån hoå giïîu chuáng mònh àêëy maâ! - Thöi ài àûâng bõa! Hoå dõch cuãa Têy, xem laâm theâm vaâo! Baâ Phoá Àoan múã to cùåp mùæt, sung sûúáng noái: - ÚÁ! Thïë maâ sao laåi y nhû hoå noái anh vaâ töi! Xêëu höí lùæm àêëy, anh àûâng tûúãng búän! Bêët àùæc dô Xuên phaãi ngöìi xuöëng ghïë, khoan thai àoåc caã hai caái baâi maâ ngûúâi ta baão laâ noái xêëu noá. Nhûng caãm tûúãng cuãa noái laåi chùèng giöëng cuãa baâ Phoá Àoan: - Nghôa laâ mònh cuäng phaãi coá thïë naâo múái àûúåc ngûúâi ta noái xêëu chûá? Múå chúá lo, úã àúâi naây, caâng nhûäng ngûúâi danh giaá caâng hay bõ baáo noái xêëu, vaâ chó nhûäng keã khöng ai theâm biïët àïën tïn tuöíi laâ àûúåc úã yïn thên trong xoá töëi maâ thöi. Nghe thêëy lúâi leä coá lyá, baâ Phoá Àoan cuäng nguöi, thûúãng cho Xuên Toác Àoã mêëy caái hön maâ rùçng: - Cêåu noái chñ lyá lùæm! Cêåu ngoan lùæm! Àaä àïën luác nhoåc mïåt vò sûå mún trúán naå gioâng êëy, Xuên Toác Àoã àêíy caái mùåt bûå phêën êëy ra nhùn nhoá kïu lïn: http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 151 - Gúám nûäa! Thaái àöå êëy laâm cho võ quaã phuå thuã tiïët êëy tûác khùæc nöíi trêån löi àònh! Thêåt thïë! Ai maâ laåi khöng phaãi tûác, khi loâng tûå aái bõ thûúng! Baâ Phoá Àoan laâm möåt höìi trêìm trêåp: - AÂ! Àöì khöën naån! Àöì súã Khanh! Àöì baåc tònh lang! Laâm haåi caã möåt àúâi ngûúâi röìi thò bêy giúâ giúã mùåt phoãng? Naây, con naây chùèng phaãi tay vûâa àêu! Liïåu thêìn xaác! Xuên Toác Àoã àûáng phùæt lïn, xua tay möåt caách chaán naãn: - Thöi, töi xin baâ! Thïë laâ tûã tïë lùæm röìi! Buång daå baâ töët lùæm! Töi àaä laâm haåi caã möåt àúâi baâ êëy aâ? Caái àoá cuäng coá leä, cuäng coá thïí!... Nhûng maâ vêng lúâi baâ, töi àaä tòm caách cûáu chûäa röìi. Töi àaä ài múâi cho baâ möåt öng àöëc túâ cêín thêån chûá àêy khöng theâm goåi boån lang bùm. - ÊËy chïët! - Bêím thêåt thïë àêëy! Chó nöåi töëi höm nay laâ coá àöëc túâ àïën chaåy chûäa caái trinh tiïët cuãa baâ. Baâ Phoá Àoan súå haäi quaá, kïu thêët thanh: - Töi khöng biïët! Mùåc kïå! Töi khöng coá gò maâ phaãi chûäa! Xuên Toác Àoã: - Baâ tûúãng àoá laâ chuyïån treã con àêëy hùèn? Töi vúái baâ, nhû thïë, dïî laâ chuyïån àuâa! Ai daám baão baâ àaä buöåc töåi töi, laâ laâm haåi möåt cuöåc àúâi danh tiïët cuãa baâ! Ai baão baâ bùæt töi cûáu chûäa! - Mùåc kïå! Töi khöng löi thöi! Xuên Toác Àoã giú tay lïn thïì möåt caách cûåc kyâ hïå troång: - Töi maâ noái àuâa thò caã hoå nhaâ töi bõ trúâi tru àêët diïåt! Töi cam àoan vúái baâ laâ àaä coá öng àöëc túâ Trûåc Ngön cûáu chûäa cho baâ? Maâ öng êëy àïën bêy giúâ àêy! Baâ Phoá Àoan laåi kïu: - Giúâi úi! Öng àöëc Ngön! Thïë thò töi chïët! Töi phaãi chïët! Nhûng baâ ta khöng àûúåc pheáp vêåt mònh vùåt mêíy, hay giêåm chên chan chaát nûäa, vò úã ngoaâi cöíng, tiïëng coâi ö tö àaä rñt lïn inh tai. Baâ vöåi nhòn lïn àöìng höì, thò ra àaä 7 giúâ röìi, khaách khûáa àaä àïën dûå tiïåc bûäa töëi àïí mûâng cêåu Phûúác àaä khoãi... nguáng nguêíy (noái kiïng). http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 152 Hoåp mùåt bûäa êëy, trûâ möåt Tuyïët, coân thò coá têët caã nhûäng ngûúâi thûúång lûu xaä höåi vaâ bònh dên chñnh töng, xûa nay hoùåc giao thiïåp vúái baâ Phoá Àoan hoùåc ài laåi cûãa hiïåuÊu Hoaá . Cêåu Phûúác ngöìi úã ghïë danh dûå cuãa baân tiïåc, caái àoá àaä cöë nhiïn. Sau möåt tiïëng àöìng höì maâ caác quyá khaách chuyïån troâ rêët thên mêåt vaâ ùn uöëng möåt caách khöng giaã göëi, böîng thêëy baác sô Trûåc Ngön àûáng lïn noái: - Thûa caác baâ, caác cö, caác öng... Nhên tiïån höm nay coá àöng àuã moåi ngûúâi trong chöî thên mêåt giao tònh, töi coá yá muöën diïîn thuyïët vïì möåt vêën àïì xaä höåi vaâ luên lyá maâ thiïn haå chûa coá möåt quan niïåm chñnh àaáng. Trûúác khi lïn diïîn àaân, töi muöën thûã diïîn thuyïët ngay úã àêy trûúác àaä, àïí xem coá nghe àûúåc khöng? Möåt vaâi ngûúâi vöî tay: - Hay lùæm! Trûåc Ngön vaån tuïë!... Xuên Toác Àoã reo lïn: - Lñp lñp lú! Nhûng coá möåt ngûúâi hoãi: - Khoan àaä! Thïë baåc sô muöën diïîn vïì vêën àïì gò? - Vêën àïì àaân baâ naå gioâng! Ngûúâi àaân baâ trïn böën mûúi tuöíi taåi sao hay khaát tònh yïu? Xaã höåi coá nïn chï cûúâi nhûäng ngûúâi êëy khöng, àoá laâ àiïìu ai cuäng nïn biïët! Möåt traâng vöî tay àöm àöëp hoan nghïnh baác sô (nhûäng baån thên cuãa baâ Phoá Àoan yïn trñ ngay laâ baác sô àõnh noái xoã baâ). Cho nïn baâ Phoá Àoan caâng lo súå, caái xanh xaám hiïån ra ngoaâi mùåt. Baác sô Trûåc Ngön beân àûáng lïn, àoåc úã möåt têåp giêëy: - Thûa quyá thñnh giaã, buöíi töëi höm nay, töi muöën àem chuát ñt súã hoåc àïí nöëi àïën “muâa thu aái tònh”, nghôa laâ nhuäng möëi duåc voång, khoa khaát thiïn nhiïn cuãa haång ngûúâi vïì giaâ, maâ ngûúâi àúâi vêîn cho laâ khöng àaáng coá nûäa. Xaä höåi ta xûa nay vêîn söëng vúái nhûäng thaânh kiïën heåp hoâi, êëy laâ vò khoa hoåc chûa dêîn aánh saáng àïën àiïìu êëy. Thñ duå ta thêëy möåt öng laäo nùm mûúi tuöíi coân mua hêìu non, cûúái vúå leä, ta chïë giïîu ngay laâ “giaâ chúi tröëng boãi” ta khoá coi.(vöî tay) . Nïëu laâ möåt ngûúâi àaân baâ maâ dêy dûa àïën aái tònh thò laåi caâng nhuåc nhaä. Thöi thò thiïn haå chùèng coân ngaåi nguâng àem nhûäng lúâi àöåc aác maâ chûãi ruãa, chï bai... Sûå thûåc, cöng kñch nhû thïë laâ chñnh àaáng khöng? Phaãi chùng vïì giaâ, hay sùæp vïì giaâ, ngûúâi àúâi hïët giêëy pheáp thoaã maän tònh duåc? Khöng! Khöng! Vò àiïìu êëy thuöåc quyïìn http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 153 taåo vêåt, chûá khöng coân thuöåc caái yá chñ cuãa boån phaâm trêìn chuáng ta! (vöî tay). “Trong möåt àúâi, ngûúâi ta coá hai thúâi kyâ khuãng hoaãng vïì tònh duåc, êëy laâ tuöíi dêåy thò vaâ luác sùæp vïì giaâ. Taåo hoaá àaä an baâi ra thïë, chûá loaâi ngûúâi ñt ai cûúäng àûúåc! caái tuöíi dêåy thò noá gêy ra sûå khuãng hoaãng tinh thêìn cho thiïëu niïn bao nhiïu thò caái muâa thu cuãa aái tònh cuäng gêy cho luä “laäo giaã an chñ” sûå böëi röëi bêëy nhiïu. Caác öng giaâ thò cûúái vúå leä,(vöî tay) röìi bõ thiïn haå chï cûúâi. Caác baâ giaâ röìi thò cuäng lùån lûng vaâo voâng hoa nguyïåt (vöî tay). Höm nay, diïîn giaã khöng cöët phö bêìy ra àêy nhûäng caái xêëu êëy, nhûng maâ laâ cùæt nghôa taåi sao coá nhûäng caái xêëu êëy... “Baân vïì sûå khuãng hoaãng tònh duåc cuãa àaám phuå nûä naå gioâng, (baâ Phoá Àoan hùæt húi) Baác sô Vachet àaä coá nhûäng kinh nghiïåm rêët àuáng thêåt. Töi xin àún cûã ra àêy vaâi àoaån àïí toã ra rùçng nhûäng danh tûâ hoùåc nöng nöíi hoùåc vö nghôa nhu phong hoaá, suy àöìi, ngûáa nghïì, lùèng lú, giaâ chúi tröëng boãi, gaái nùm con chûa hïët loâng chöìng, vên vên... àïìu coá thïí àem cùæt nghôa bùçng khoa hoåc àûúåc lùæm. Baác sô Vachet àaä noái: Sûå khuãng hoaãng tònh duåc úã ngûúâi àaân baâ, thûúâng khi baây ra nhûäng triïåu chûáng bêët ngúâ, quaái gúã. Do caái aãnh hûúãng cuãa sûå röëi loaån vï kinh nguyïåt, vaâ tñnh khñ, ngûúâi àaân baâ phaãi chõu möåt cuöåc tai biïën vïì sinh lyá vaâ tinh thêìn coá nguå caái yá khao khaát tònh duåc rêët rêìy raâ, löi thöi. Coá àiïìu àaáng buöìn cho haång phuå nûä bêët kyâ àöång cúän êëy, laâ sûå êëy chó nêíy ra vaâo luác ngûúâi chöìng cuäng giaâ röìi, nghôa laâ àaä liïåt dûúng, vêåy thò coân biïët laâm thïë naâo? Muöën coá möåt cêåu nhên tònh yïu mònh cho tha thiïët thò khöng coân àûúåc nûäa, vò caái maä àaä rùn reo (vöî tay). Vaã laåi khöng phaãi böîng chöëc ngûúâi àaân baâ naâo cuäng caã gan boã thaái àöå cuä, mùåc kïå hïët thaãy, bêët cêìn dû luêån; àem vûát ài möåt àúâi danh tiïët... Khöën thay, duåc tònh vêîn aám aãnh vêîn laâm cho àoã mùåt vaâ àêåp röån lïn caái traái tim... “Búãi thïë cho nïn, than öi! Coá rêët nhiïìu baâ tuy àaä hïët sûác kiïìm chïë mònh maâ vêîn khöng biïët rùçng tñnh nïët mònh thay àöíi nhiïìu lùæm: hay giêån dûä, noáng naãy, hay gùæt, chaán àúâi hay ghen gheát àûác öng chöìng vïì möåt chuyïån tûâ ngaây xûãa ngaây xûa, hay laâ böîng trúã nïn thêìn bñ vïì möåt lyá tûúãng tön giaáo, hoùåc àöìng cöët quaâng xiïn, mï tñn... “Nïëu ngûúâi chöìng coân traáng kiïån, thò vúå nhû thïë laâ beáo búã cho mònh lùæm. Than öi, nhiïìu khi àûác öng laåi khöng àuã sûác lûåc nûäa, vaã laåi öng coân bêån röån lùæm cöng kia viïåc noå àïí lo sûå no êëm cho gia àònh (vöî tay). Nhiïìu khi ngûúâi chöìng àaä chïët mêët röìi, cho nïn http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 154 phêìn nhiïìu caác baâ bõ caái khuãng hoaãng kia laâ nhûäng àaân baâ goaá (vöî tay). Khi söë ngûúâi êëy khöng taái giaá, hay khöng nghô àïën sûå bûúác ài nûäa, àaä àaânh laâ caác baâ phaãi coá tònh nhên (vöî tay). Kïí ra thò coá nhiïìu sûå àaáng tûác cûúâi, song le chó taåi möåt nguyïn cúá sinh lyá, vò riïng caái thúâi kyâ khuãng hoaãng kia, than öi, khöng mêëy ai traánh khoãi, vaâ may sao noá chó coá haån. Ta nïn nhúá kyä rùçng àoá laâ vò trong cú quan sinh duåc, nhûäng noaän saâo thiïëu maáu, tûã cung kïët kinh, gêy ra möåt cuöåc höîn loaån sinh lyá vaâo caái luác maâ phuå nûä Viïåt Nam goåi laâ “hïët tröåi” röìi vïì sau, qua möåt thúâi kyâ, nhûäng böå phêån khaác seä tiïët cho buöìng trûáng nhûäng thûá nûúác cêìn thiïët, ngûúâi àaân baâ hïët bõ khuãng hoaãng, laåi coá caái linh höìn laânh maånh nhû xûa!...” Moåi ngûúâi laåi vöî tay kïu ran. Riïng vïì baâ Phoá Àoan, thò khi thêëy öng àöëc túâ àaä ngöìi xuöëng, baâ múái àûúåc hoaân höìn. Khöng nhûäng sûå cûáu chûäa maâ Xuên àe doaå kia chùèng nhûäng khöng haåi àïën àõa võ quaã phuå cuãa baâ, maâ dêîu rùçng xûa kia àaä coá tai vaách maåch rûâng chi nûäa thò cuäng khöng sao, vò baâ àaä lùèng lú theo àuáng nghôa lyá saách vúã cuãa thaánh hiïìn, nghôa laâ baâ àûúåc mûâng thêìm rùçng mònh àaä troát hû hoãng möåt caách coá tñnh chêët khoa hoåc. http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 155 CHÛÚNG KÏËT XUÊN TOÁC ÀOÃ CÛÁU QUÖËC - XUÊN TOÁC ÀOÃ VÔ NHÊN - NÖÎI BUÖÌN CUÃA ÖNG BÖË VÚÅ KHÖNG BÕ ÀÊËM Tuy giaá veá vaâo cûãa laâ ba àöìng haång beát, söë cöng chuáng saáng höm sau êëy, cuäng trïn ba nghòn. Sên quêìn Rollandes Varreau cuãa Haâ Thaânh bûäa êëy thêåt àaä ghe àûúåc möåt chöî reä ngoùåt cho lõch sûã thïí thao. Ngûúâi ta àöìn rùçng coá rêët nhiïìu ngûoâi hêm möå vò àïën chêåm, khöng mua àûúåc veá, beân hoaá ra phêîn uêët vaâ chïët möåt caách rêët thïí thao, nghôa laâ tûå tûã dêìn dêìn bùçng thuöëc phiïån khöng coá dêëu thanh, huát vaâo phöíi. Cuá cöë Höìng, öng Vùn Minh, baâ Phoá Àoan, öng Typn vaâ nhiïìu ngûúâi, àïìu àaä chaán naãn lùæm, vò baâ Vùn Minh àaä àaåi baåi vïì giaãi quêìn vúåt phuå nûä baãn xûá. Tuyïët cöë laâm cho öng böë àúä buöìn, kïu rùçng caái phêìn danh dûå cuãa gia àònh cuäng coân coá cú cûáu chûäa àûúåc, vò moåi ngûúâi coân hy voång vaâo Xuên. Luác êëy, trïn sên quêìn coá hai cö àêìm àûúng tranh caái giaãi vö àõch phuå nûä Phaáp nïn nhûäng ngûúâi cuãa hiïåu Êu Hoaá àûáng xem cuäng khöng söët sùæng mêëy. Trïn khaán àaâi, ngöìi giûäa nhûäng võ quan chûác vùn voä cao cêëp cuãa ba chñnh phuã, cöng chuáng thêëy roä, tûâ traái sang phaãi: quan toaân quyïìn, quan Thöëng sûá, Àûác Vua nûúác nhaâ, S.M. Projadophick vua Xiïm. Tuy vêån Êu phuåc, vua Xiïm cuäng àöåi caái muä baãn xûá bùçng kim ngên chêu baáo, tröng nhû möåt caái thaáp cao, vò noá coá àïën chñn têìng gaác, cûá lïn cao thò laåi nhoã laåi, möåt thûá biïíu tûúång cuãa caái nûúác möåt triïåu con voi. Àùçng sau nhaâ vua, möåt viïn quan hêìu Àûác vaâ möåt viïn quan hêìu Nhêåt toã rùçng nûúác Xiïm àûúng tiïën böå maånh meä trïn àûúâng tûå lêåp. Viïåc nhaâ taâi tûã Luang Brabahol cuäng ngöìi sau àêëy (quaán quên quêìn vúåt Xiïm La) toã rùçng àêëng thiïëu quên cuãa àêët nûúác triïåu tûúång cuäng sùén loâng khuyïën miïîn thïí thao. Laåi nûäa, nïëu ai tinh yá, thò cuäng thêëy rùçng mêëy öng trõ sûå Töíng cuåc thïí thao Bùæc Kyâ luác êëy àûúng lo söët voá, àûúng hoaá àiïn http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 156 hoaá cuöìng, vò giúâ tranh àêëu caái giaãi chung kïët àaä sùæp àïën röìi, maâ vêîn chûa thêëy mùåt hai nhaâ quaán quên cuä, Haãi vaâ Thuå, úã sên! Laâm thïë naâo bêy giúâ? Töíng cuåc àaä phaái rêët nhiïìu ngûúâi suåc saåo khùæp böën phûúng trúâi, àïí hoå phaãi luåc loåi cho ra hai caái öng quaán quên bñ mêåt êëy, nhûng vö hiïåu quaã! Chñnh gia àònh cuãa hai öng cuäng kïu khöng biïët hai öng ài àêu tûâ àïm höm trûúác... Laâng thïí thao nhöën nhaáo lïn, keã ngaåc nhiïn sûãng söët, ngûúâi lo kinh hoaâng. Khöng ai biïët rùçng luác êëy, hai ngaâi vêîn coân nùçm trïn saân lim coá nhiïìu rïåp úã cùn phoâng àïì bö cuãa nhaâ Seácuriteá. Chñnh súã mêåt thaám maâ cuäng laåi khöng biïët nöët, vò coá bao nhiïu nhên viïn àïìu chia nhau ài höå giaá ngoaâi phöë caã, ngûúâi ta chua coá ngûúâi vaâ chûa àuã thò giúâ xeát cùn cûúác vaâ hoãi cung hai keã bõ bùæt kia nûäa! Vaâ Töíng cuåc kïët luêån rùçng àoá chñnh laâ möåt sûå phaá hoaåi, möåt cuöåc phaãn trùæc, möåt vöë chúi xoã laåi Töíng cuåc, cuäng nhû caái thoái, caái thöng bïånh cuãa nhûäng nhaâ thïí thao coá danh tiïëng xûa nay. Sau cuâng Töíng cuåc àaânh phaãi cûáu chûãa sûå sai heån cuãa mònh trûúác cöng chuáng, bùçng caách múâi nhaâ quaán quên quêìn vúåt Xiïm La ra thûã taâi vúái Xuên Toác Àoã. Tiïëng loa vûâa vang lïn xong, cöng chuáng vöî tay hoan nghïnh tûác khùæc. Vò rùçng taâi nghïå cuãa Haãi, Thuå vaâ Xuên, thò ngûúâi ta àaä nhiïìu lêìn àûúåc muåc àñch röìi. Nhûng thiïn haå chûa ai àûúåc biïët caái taâi cuãa Luang Prabahol, nhaâ quaán quên Xiïm La! Cöng chuáng Phaáp – Nam laåi coân àûúåc rêët haâi loâng vò cho rùçng sûå Töíng cuåc khöng àïì cûã Haãi vaâ Thuå maâ chó bùæt Xuên laâ möåt ngûúâi chûa chiïëm quaán quên nùm naâo, thò àoá chñnh laâ möåt cûã àöång kiïu ngaåo rêët kñn àaáo vêåy. Cho nïn ta khöng cêìn phaãi xeát àïën caái sung sûúáng cuãa Vùn Minh, öng bêìu, khi öng naây àûúåc ban trõ sûå cuãa Töíng cuåc noái rùçng ngûúâi cuãa öng àûúåc àaåi diïån cho Haâ Thaânh àïí giûä caái danh dûå cho Töí quöëc, trûúác nhaâ vö àõch Xiïm. Cöng chuáng luön luön vöî tay hoan hö Xuên, coân trïn khaán àaâi, àûác vua Xiïm àaä löå ra mùåt röìng têët caã sûå thõnh nöå cuãa võ thiïn tûã thïë Thiïn haânh àaåo úã caái nûúác coá hùçng triïåu con voi. Thêåt laâ möåt tiïëng seát, vò sûå thua keám cuãa taâi tûã Voång Caác laâ roä rïåt quaá, vaâ úã seác àêìu, Xuên Haâ Thaânh àûúåc 6 – 1. Àûác vua nûúác nhaâ, quan Toaân quyïìn vaâ Thöëng sûá àïìu bùn khoùn lùæm, vò nïëu Àöng Phaáp nhên àoá maâ àûúåc danh tiïëng vïì mùåt thïí thao thò, àöëi laåi, vïì mùåt ngoaåi giao coá thïí rêìy raâ, löi thöi. Than öi! Àoá laâ caái lúåi haåi thiïn nhiïn, àñch àaáng cuãa moåi sûå trïn thïë gian nêìy! Àïën seác thûá nhò, cöng chuáng thêëy Xuên àaánh uïí oaãi hònh nhû chêëp bïn àõch. Öng http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 157 bêìu Vùn Minh rêët lêëy laâm lo. Kïët quaã 5 – 7. Nhûäng ngûúâi khöng nöng nöíi àïìu hiïíu ngay àoá laâ Xuên àïí daânh sûác. Mêëy giúâ àêìu úã seác thûá ba toã rùçng hai bïn cuâng gùæng hïët sûåc. Tuy Luang Prabahol àaä tröí ra hïët taâi nùng maâ cuäng khöng lêën aát àûúåc Xuên. Àïën luác troång taâi hö 15 – 30, tröng taâi tûã cuãa mònh àaä nùæm phêìn thua, vua Xiïm tûác thò löi trong tuái aáo ra caái baãn àöì ÊËn Àöå Chi Na do chñnh phuã Xiïm veä laåi, tûác laâ baãn àöì nûúác Xiïm cuä coá búâ coäi úã nuái Hoaânh Sún. Ngaâi ngùæm nghña caái baãn àöì maâ khöng nhòn ra cuöåc àêëu nûäa. Viïn quan hêìu Àûác vaâ viïn quan hêìu Nhêåt àïìu cuâng gheá têu möåt caách thò thaâo “La guerre! La guerre!”1. Dûúái sên, àaám cöng chuáng Phaáp Nam ngêy thú, vö lo vö lûå, vêîn vöî tay rêìm röå àïí uãng höå Xuên. Viïn troång taâi luön miïång hö: - Ca rùng! Ca rùng ta! A vùng ta seä vñt! A vùng ta àúâ o!2. Sûå höìi höåp cuãa moåi ngûúâi laâ khöng thïí taã àûúåc. Cho nïn àaám baách tñnh quêìn dên kia khöng biïët rùçng giûäa luác êëy Àûác Vua nûúác nhaâ, quan Toaân quyïìn vaâ quan Thöëng sûá àaä àûa mùæt nhòn nhau... röìi öng giaám àöëc chñnh trõ Àöng Dûúng sau khi tai nghe möåt hiïåu lïånh cuãa quan Toaân quyïìn, tûác laâ boã khaán àaâi, chaåy xuöëng sên ài tòm öng bêìu cuãa Xuên Toác Àoã. Vùn Minh rêët caãm àöång khi thêëy võ thûúång quan êëy cuãa Chñnh phuã múâi mònh ra möåt chöî vùæng, hêëp têëp ró tai àaåi khaái nhû thïë naây: - Chñnh phuã Baão höå vaâ chñnh phuã Nam triïìu cûã baãn chûác túái nhúâ ngaâi möåt viïåc töëi hïå troång, coá quan hïå mêåt thiïët àïën vêån mïånh cuãa àêët nûúác. Nghôa laâ baãn chûác yïu cêìu ngaâi baão taâi tûã cuãa ngaâi phaãi nhûúâng, phaãi thua nhaâ vö àõch Xiïm ngay ài! Tuy mêët caái danh dûå thùæng cuöåc, caác ngaâi seä àûúåc Chñnh phuã buâ cho bùçng nhûäng caái khaác möåt caách rêët hêåu hô! Öng bêìu Vùn Minh coân àûáng ngaåc nhiïn haá möìm ra, thò võ quan to laåi tiïëp luön: - Ngaâi cûá biïët nghe ài àaä! Caái viïåc naây rêët laâ khêín cêëp, caái thúâi giúâ laâ rêët ngùæn nguãi! nïëu An Nam maâ àûúåc Xiïm La vïì quêìn vúåt thò thïë naâo cuäng coá naån chiïën tranh! Chñnh phuã Phaáp chuã trûúng hoaâ bònh, caác ngaâi phaãi tröng gûúng àoá maâ traánh cho baách 1 Chiïën tranh! Chiïën tranh! 2 Böën mûúi! Böën mûúi àïìu! Giao boáng! Ra ngoaâi! http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 158 tñnh lûúng dên caái naån nuái xûúng, söng maáu! Thöi, chöëc nûäa ta seä noái chuyïån nhiïìu. Búãi thïë, giûäa luác cöng chuáng reo ö reo a huyïn naáo caã möåt goác trúâi, giûäa luác viïn troång taâi kïu Ca rùng ca tùng ta, àúâ o seác vñt thò thûâa luác Xuên Toác Àoã quay vïì vúái àûáa treã nhùåt boáng, öng bêìu Vùn Minh liïìn thêët thanh kheä baão noá: - Thua ài! Nhûúâng ài! Àûúåc thò chïët! Chiïën tranh! Cöng chuáng àûúng höìi höåp vò 7 – 7, 7 – 8, àûúng mong giûä cho Haâ thaânh thò sûå khöng ngúâ, quaã cuöëi cuâng maâ Xuên löëp möåt caái sang bïn àõch, laåi bùæn böíng lïn khöng khñ röìi rúi vaâo haâng raâo gùng! Kïët quaã thaãm khöëc 7 – 9 êëy àaä laâm cho mêëy nghòn con ngûúâi la oá rêìm rô àïí toã sûå thêët voång cöng cöång. Nhûng... möåt höìi keân La Mareilaise àaä nöíi lïn mûâng nhaâ vö àõch Xiïm La, vaâ kïët liïîu cuöåc vui, vaâ àïí caác àûác vua vaâ quyá quan cuãa ba chñnh phuã vïì súã Toaân quyïìn. Khi àoaân xe húi coá cúâ lêìn lûúåt ài röìi, cöng chuáng coân àûáng laåi, àöng nghòn nghõt, töëp naây àõnh chia buöìn vúái Xuên, töëp kia àõnh traách cûá Xuên. Laåi coá àaám ngûúâi hö àaã àaão Xuên Toác Àoã nûäa. Cuå Höìng, Tuyïët, baâ Phoá Àoan, baâ Vùn Minh luác êëy thêët voång vö cuâng. Nhûäng nhaâ chuåp aãnh vêy quanh Xuên àïí chuåp aãnh. Nhûäng öng phoáng viïn caác baáo àõnh hoåp nhau chêët vêën thaái àöå cuãa Xuên, vò moåi ngûúâi rêët lêëy laâm ngúâ vûåc caái giú cuöëi cuâng. Quaã banh êëy phaãi laâ àïí nhûúâng nhõn khöng? Sao taâi tûã Xuên, giaáo sû quêìn vúåt, maâ laåi àïën nöîi... quöëc só nhû thïë? Chöî naây, chöî kia, thêëy nhûäng lúâi hoâ heát vang lïn: - Quöëc só! Vïì nhaâ boâ! Ài vïì nhaâ boâ! Coá möåt vaâi ngûúâi Phaáp cuäng kïu to: - A bas Xuên! A bas Xuên! Des explica – tions! Thêëy úã tònh thïë hiïím ngheâo, öng bêìu Vùn Minh beân cuâng Xuên Toác Àoã treâo lïn noác caái xe húi cuãa baâ Phoá Àoan, röìi Xuên Toác Àoã cûá viïåc lùæng nghe öng bêìu cuãa noá nhùæc maâ diïîn thuyïët trûúác caái àaám cöng chuáng mêëy nghòn ngûúâi hung hùng êëy. Nhûng öng bêìu luác êëy àaä say sûa vïì caái viïåc hïå troång cuãa mònh lùæm, beân noái trûúác àaä: - Xuên thua khöng phaãi búãi vö taâi! Chùæc thiïn haå àaä muåc kñch rêët roä. Vêåy xin thiïn haå haäy bònh tônh nghe taåi sao ngûúâi cuãa töi laåi phaãi thua. http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 159 Noái xong, öng laåi thêëy mònh vaâ Xuên laâ to. Cho nïn cöng chuáng thêëy Xuên Toác Àoã coá caái gioång trõch thûúång cuãa möåt bêåc vô nhên nhû thïë naây: - Húäi cöng chuáng! Mi chûa hiïíu roä nhûäng leä cûåc kyâ to taát noá khiïën ta phaãi àaánh nhûúâng giaãi cho nhaâ vö àõch Xiïm La! Quêìn chuáng nöng nöíi úi! Mi àaä biïët àêu caái loâng hy sinh cao thûúång vö cuâng, (noá vöî vaâo ngûåc) noá khiïën ta phaãi tûâ chöëi danh voång riïng cuãa ta ài, àïí goáp möåt phêìn vaâo viïåc tiïën böå trong trêåt tûå vaâ hoaâ bònh cuãa töí quöëc1 Giûäa caái giúâ rêët nghiïm troång naây, àiïìu cöët yïëu cuãa ngûúâi xaã thên cûáu nûúác khöng phaãi laâ chó nghô àïën mònh, nghôa laâ khöng phaãi laâ cöët àûúåc möåt vaán àaánh quêìn, nhûng maâ laâ cöët giûä caái möëi thiïån caãm cuãa möåt nûúác lên bang (noá àêëm tay xuöëng khöng khñ) Chñnh phuã Phaáp cuäng nhû toaân thïí quöëc dên Phaáp àaä bao nhiïu nùm nay, vêîn chuã trûúng vaâ cöë duy trò nïìn hoaâ bònh cho thïë giúái! Nïëu vö tònh maâ gêy hêën, nïëu thñ duå coá cuöåc Viïåt – Xiïm xung àöåt, thò caái phêìn thùæng hay baåi tuy chûa ai biïët, nhûng maâ àiïuâ chùæc chùæn, laâ noá seä löi cuöën caái thïë giúái vaâo naån can qua! Cho nïn ngaây höm nay, ta tó thñ khöng phaãi tranh nhau caái thua, àûúåc úã möåt quaã quêìn. Ta chó phuång sûå cöng cuöåc ngoaåi giao cua Chñnh phuã maâ thöi! Ta (noá giú cao tay lïn) khöng muöën cho haâng vaån maång ngûúâi laâm möìi cho binh àao, mùæc lûâa boån buön suáng! (noá àêåp tay xuöëng). Húäi quêìn chuáng! Mi khöng hiïíu gò, mi oaán ta! Ta vêîn yïu quyá mi mùåc loâng mi chùèng roä loâng ta!... Thöi giaãi taán ài, vaâ cûá viïåc an cû laåc nghiïåp trong hoaâ bònh vaâ trêåt tû! Ta khöng daám tûå phuå laâ bêåc anh huâng cûáu quöëc, nhûng ta phaãi traánh cho mi naån chiïën tranh röìi! Hoaâ bònh vaån tuïë! Höåi Quöëc liïn vaån tuïë! Vúái caái huâng biïån cuãa möåt ngûúâi àaä thöíi loa cho nhûäng hiïåu thuöëc lêåu, vúái caái tûå nhiïn cuãa möåt anh lñnh cúâ chaåy hiïåu raåp haát, laåi àûúåc öng Vùn Minh vùån àôa keân, Xuên Toác Àoã àaä chinh phuåc quêìn chuáng nhû möåt nhaâ chñnh trõ àaåi taâi cuãa Têy phûúng. Mêëy nghòn ngûúâi bõ goåi laâ mi, khöng nhûäng àaä chùèng tûác giêån chuát naâo, laåi coân vö cuâng caãm phuåc, cho rùçng ngûúâi ta “phaãi thïë naâo” ngûúâi ta moáoi daám ngön luêån tûå do nhû thïë! Cho nïn Xuên Toác Àoã diïîn thuyïët vûâa xong, tiïëng vöî tay cuãa nhên dên ran lïn nhû mûa raâo! Möåt lêìn nûäa, caái àaåo binh caác öng thúå aãnh laåi xöng àïën gêìn noá... Thïë röìi, úã chöî naây, thiïn haå söët sùæng hoan hö: - Xuên Toác Àoã vaån tuïë! Sûå àaåi baåi vaån tuïë! http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 160 Nhû möåt bêåc vô nhên nhuän nhùån, noá giú quaã àêëm chaâo loaâi ngûúâi, nhêíy xuöëng àêët, lïn xe húi. Röìi mêëy chiïëc xe cuãa baån thên cuãa noá múã maáy chaåy, àïí laåi caái àaám cöng chuáng mêëy nghòn ngûúâi buâi nguâi vaâ caãm àöång. Khi bûúác vaâo nhaâ, thêëy cuå baâ àûúng ngöìi böí cau nhû möåt ngûúâi ngu si khöng biïët rùçng trong xaä höåi vûâa coá möåt sûå can hïå àaáng cheáp vaâo lõch sûã, cuå cöë Höìng quïn caã ho khaåc, sêën söí hoãi vùån baâ vúå huã lêåu: - Baâ àaä biïët chûa? Baâ àaä biïët chaâng rïí uát cuãa töi chûa? Töi chó coân lo rùçng xûa kia, con Tuyïët chûa bêåy baå cho àuã duâng vúái noá? hiïåu: Cuå baâ vêîn ngêy thú hoãi nhû möåt ngûúâi khöng húåp thúâi chñnh - Thïë naâng dêu öng àûúåc hay laâ thua? Thùçng con rïí uát öng àûúåc hay laâ thua? Cuå cöë Höìng bôu möi maâ rùçng: - Thua! Nhûng maâ coá nùm baãy thûá thua! Noá àaä thua möåt caách àùæc thùæng! Möåt caách vinh hiïín! Thûa baâ, xin baâ laâm ún mùæng töi nûäa ài! Con rïí uát cuãa baâ, baâ coá hiïíu khöng, bêy giúâ nghiïîm nhiïn laâ bêåc vô nhên, möåt võ anh huâng cûáu quöëc! Cuå baâ khöng àûúåc hoãi thïm gò nûäa. Caã boån ài xem keáo nhau vïì nhaâ. Tuyïët bùæt àêìu nhòn moåi ngûúâi bùçng cùåp mùæt khinh bó! Baâ Phoá Àoan cûá nhuán nhêíy nhû möåt con choi choi! Öng Typn ngöìi ngay xuöëng àïí thay giaây cho Xuên Toác Àoã möåt caách nõnh thêìn vaâ nö lïå. Cêåu Phûúác khöng em chaä nûäa. Baác sô Trûåc Ngön chuác mûâng ngay cuå baâ: - Thûa cuå, töi xin coá lúâi trên troång chuác mûâng cùåp uyïn ûúng. Öng bêìu Vùn Minh àúä lúâi ngay: - Vêng, viïåc êëy dûå àõnh àaä tûâ lêu lùæm. Riïng vïì cuå Höìng, thò cuå nïn nùçm goån ngay giûäa sêåp àïí hoãi àïën caái böín phêån phaãi laâm cuãa thùçng böìi tiïm. Trong khi cuå rêët hùng haái, rêët coá veã cuäng thïí thao, cuå nghô àïën vúä àêìu vïì cêu böë vúå phaãi àêëm maâ cöí nhên àaä noái möåt caách bñ hiïím àïí cho khöng ai hiïíu àûúåc sûå tñch... Thêåt vêåy, úã àõa võ cuãa bêy giúâ, têët caã phaãi vïnh vaáo caái mùåt thò múái khoãi mang tiïëng laâ bêët húåp thúâi trang. Nhûng muöën vïnh mùåt têët nhiïn phaãi bõ àaám àaä. Ai? Cuå bêng khuêng tûå hoãi: “Phaãi, ai àêëm vaâo mùåt mònh bêy giúâ?” Cuå àaánh ba caái dêëu hoãi http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 161 vaâo àêëy. Thêåt laâ möåt vêën àïì maâ thúâi gian vaâ tûúng lai múái coá thïí giaãi quyïët àûúåc. Cho nïn cuå bûåc doåc vö cuâng. Àaä toan nhùæm nghiïìn mùæt laåi. Nhûng cuå laåi phaãi múã to hai mùæt, vò ngoaâi cûãa thêëy tiïëng xe húi àöî röìi tiïëng giêìy löåp cöåp vang lïn. Moåi ngûúâi nhòn ra vaâ hoaãng höët nûäa, vò ngûúâi bûúác vaâo laâ möåt öng Têy ùn mùåc lïî phuåc rêët uy nghi, kïíu nhaâ binh, coá lon úã tay vaâ coá gûúm àeo úã thùæt lûng kim tuyïën. Öng Têy êëy, noái tiïëng Ta nhû Têy lai, lïî pheáp chaâo caã boån röìi hoãi: - Thûa caác baâ, thûa caác öng, baãn chûác muöën àûúåc noái chuyïån vúái nhaâ taâi tûã quêìn vúåt Xuên, vaâ öng bêìu... Vùn Minh chaåy ra cuái chaâo vaâ ra hiïåu cho Xuên àûáng lïn. Öng têy doäng daåc noái: - Thûa hai ngaâi, baãn chûác laâ quan hêìu cuãa quan toaân quyïìn, vêng mïånh ngaâi àïën quyá xaá àêy noái cho hai ngaò biïët rùçng vò caái loâng hy sinh cao quyá cuãa caác ngaâi, àaä thua nhaâ vö àõch nûúác Xiïm, cho nïn Chñnh phuã àaä àùåc biïåt ên thûúãng cho hai ngaâi hai caái àïå nguä àùèng Bùæc àêíu böåi tinh! Cuå cöë Höìng ngöìi nhoãm ngay lïn, trõnh troång goåi gia nhên: - Bêy àêu! Baây hûúng aán! Võ quan to giú tay ngùn: - Xin löîi! Àoá múái laâ möåt tin chùæc chùæn cuãa nhaâ Nûúác nhûng Chñnh phuã chûa kõp thaão nghõ àõnh thò chûa cêìn coá hûúng aán. Haäy xin hai ngaây, haäy chúâ àúåi hai höm nûäa. Baãn chûác laåi coá böín phêån thöng baáo bùçng miïång vúái hai ngaâi rùçng ên huïå cuãa Chñnh phuã chùèng phaãi chó coá thïë thöi. Triïìu àònh Huïë vaâ Chñnh phuã Voång Caác laåi coá caái myä yá daânh cho hai ngaâi hai thûá huy chûúng àïí hai ngaâi, nïëu muöën coá thïí xin àûúåc ngay cho thên nhên. ÊËy laâ möåt caái Long böåi tinh vaâ möåt caái Tiïët haånh Khaã phong Xiïm La. Laåi nûäa, quan Giaám àöëc chñnh trõ Àöng Phaáp coá yá múâi hai ngaâi àïën töëi höm nay lïn xúi cúm vúái ngaâi cho rùçng nïëu àûúåc chuyïån troâ thên mêåt vúái hai ngaâi thò ngaâi seä vui veã lùæm. Xuên Toác Àoã cuái àêìu rêët thêëp: - Chuáng töi rêët àûúåc hên haånh. Vùn Minh cuái àêìu noái: - Bêím quan lúán, hai chuáng töi àöåi ún Chñnh phuã vö cuâng! http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 162 Öng quan hêìu laåi dùån: - Vêåy àïën töëi thïë naâo cuäng múâi hai ngaâi lïn xúi cúm thên mêåt vúái quan Giaám àöëc chñnh trõ àïí nhêån Bùæc Àêíu böåi tinh vaâ xin nhûäng vinh quang cho ngûúâi nhaâ. Hai ngaâi sûãa soaån ngay cho àïí Chñnh Phuã Phaáp chuyïín sang Nam Triïìu vaâ Xiïm Triïìu. Baãn chûác xin coá lúâi mûâng hai ngaâi vaâ xin taåm biïåt àïí vïì soaái phuã. Öng bêìu vaâ nhaâ taâi tûã tiïîn öng quan to êëy ra àïën chöî xe. Khi chiïëc xe ö tö àöì söå coá cúâ tam taâi chaåy röìi, Xuên vaâ Vùn Minh quay vïì sung sûúáng àïën khöng noái àûúåc nûäa. Cuå Höìng àûáng lïn, cao lïn khïnh giûäa sêåp, tuyïn böë: - Thûa caác baâ, caác öng, ngaây höm nay vui veã, töi xin coá lúâi trên troång noái àïí caác quyá võ biïët rùçng vúå chöìng töi àaä nhêån lúâi gaã con gaái uát chuáng töi laâ Tuyïët cho öng Xuên! Trûâ baâ Phoá Àoan, ai cuäng vöî tay möåt caách thaânh thûåc. Vùn Minh àïën bùæt tay öng böë möåt caách thên mêåt maâ rùçng: - Toa töët lùæm. Àïí töëi höm nay, lïn ùn cúm trïn quan Giaám àöëc, moa seä xin chñnh phuã cho toa caái Long böåi tinh. Cuå cöë Höìng beân baá cöí öng con àïí hön, röìi àaáp: - Caãm ún vö cuâng! Hên haånh àùåc biïåt! Toa ùn úã àïën vúái moa thò quyá hoaá lùæm. Nhòn thêëy mùåt baâ Phoá Àoan sûng sóa nhû möåt võ quaã phuå thuã tiïët bõ baåc tònh, Xuên Toác Àoã cuäng noái vúái moåi ngûúâi: - Coân töi thò, vò leä thêëy baâ baån gaái cuãa töi àêy kia laâ ngûúâi àûác haånh, laåi coá cöng xêy sên quêìn àïí hêm möå thïí thao, vaâ nhêët laâ coá caãm tònh vúái chuáng töi, laåi àaä bêëm buång thuã tiïët vúái hai àúâi chöìng, nïn töi xin noái trûúác rùçng töi seä xin Chñnh phuã Xiïm cho baâ caái baãng Tiïët Haånh Khaã phong Xiïm La. Noái xong noá hoãi nhaåc phuå noá: - Thûa ba, con àõnh nhû thïë coá phaãi khöng? Khöng nhûäng cuå Höìng maâ thöi, ngêìn êëy ngûúâi vöî tay reo lïn: - Àûúåc lùæm! Àñch àaáng lùæm! Baâ Phoá Àoan caãm àöång àïën nöîi àoã bûâng caã mùåt hònh nhû xêëu höí. Baâ chó muöën nhêíy ngay lïn hön ngûúâi tònh nhên àaáng yïu vaâ bñ mêåt êëy, nhûng vò àaä àûúåc tiïët haånh khaã phong röìi, nïn khöng daám, yá hùèn phaãi tûâ àêy lêåp tûác bùæt àêìu treo gûúng saáng cho caác http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 163 baån gaái soi chung. Tuyïët àaä bêët àùæc dô chaåy vaâo ngöìi sau möåt têëm bònh phong àïí laâm ra veã höí theån vïì sûå hön nhên möåt caách thaânh thûåc. Cuå phaán baâ ngöìi dûúái chên cuå öng, tuy vêåy cuäng cûá cùæm mùåt xuöëng, höëi hêån vïì caái töåi têìy àònh àaä troát mùæng moã con trai, chï traách con gaái, vaâ khinh bó öng Xuên böåi tònh. Coân cuå öng thò cuå àaä nùçm xuöëng keáo àiïëu thuöëc phiïån thûá chñn mûúi saáu, vaâ nghô caách àïí bõ àêëm nûäa thò múái thêåt laâ maän nguyïån. Nhûng ngûúâi ngöìi àêëy chûa ai kõp chuác mûâng cêåu naâo thò àaä laåi thêëy möåt chuöîi ngûúâi nûäa bûúác vaâo, ai cuäng vui veä lùæm. Àoá laâ hai thêìy caãnh saát Min Àú vaâ Min Toa , öng Victor Ban, sû cuå Tùng Phuá chuâa Baâ Banh, öng thêìy söë, cêåu Tuá Tên, öng Phaán moåc sûâng, baâ Typn. Röìi thêëy nhûäng cêu vùn hoa, maånh meä, lêëy nhûäng tû caách seä noái dûúái àêy àïí chuác mûâng... - Töi xin thay mùåt caác öng chuã khaách saån àïën chuác mûâng... - Chuáng töi àaåi diïån caãnh saát giúái, àïën coá lúâi chia vui... cho... - Bêìn tùng xin nhên danh àûác Phêåt Töí àïën ban phuác thoå - Chuáng töi maån pheáp thay mùåt caác cho chõ em phuå nûä.... Duy coá öng Phaán dêy theáp laâ chuác mûâng möåt caách coá àùåc sùæc nhêët, tuy rùçng öng thò thaâo vaâo tai Xuên: - Töi xin thay mùåt caác ngûúâi chöìng moåc sûâng, chuác cho öng coá àûúåc vúå trinh tiïët. Sûå chuác tuång tuy coá vui tai thêåt, nhûäng quaá àaâ thò cuäng quaá nhaâm. Cho àïën cuå cöë Höìng tuy cûá nùçm möåt caách laäo giaâ an chi maâ cuäng phaãi àiïëc caã tai, söët caã ruöåt. Naâo cuå coân thiïët gò àïën chuác mûâng vúái ca tuång nûäaá Giaá ai àêëm cho cuå möåt caái thò cuå àûúåc sung sûúáng biïët bao! Cuå àïën luác êëy röìi maâ khöng àûúåc vïnh vaáo thò giêån thêåt. Thïë maâ naâo àaä hïët cho àêu! Than öi, àêy kia laåi möåt võ quyá khaách! Öng naây bêån quöëc phuåc, ngûåc tinh nhûäng kim khaánh vaâ mïì àay... Laå mùæt lùæm, ai thïë khöng biïët? Nhûng maâ sao, öng ta vûâa bûúác vaâo laâ tûå giúái thiïåu ngay: - Kñnh chaâo caác baâ vaâ caác öng. Töi laâ möåt höåi viïn Khai trñ Tiïën àûác, laåi àêy vúái caái nguyïån voång àûúåc yïën kiïën quan taâi tûã Xuên, bêåc vô nhên cuãa xaä höåi... Xuên Toác Àoã nhùn mùåt khoá chõu, àûáng lïn: http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ TROÅNG PHUÅNG 164 - Töi àêy, ngaâi hoãi gò? Öng kia chùæp hai tay vaái chaâo: - Bêím laåy quan lúán aå! Xuên laâm goån: - Khöng daám! Thïë ngaâi hoãi caái gò? - Bêím quan lúán, baãn höåi coá lúâi mûâng quan lúán vûâa mang ên Chñnh phuã àûúåc Bùæc Àêíu böåi tinh. Thêåt laâ möåt sûå veã vang cho àaám thûúång lûu trñ thûác. Bêím quan lúán, chuáng töi àûúåc höåi cûã ài múâi ngaâi vaâo höåi, thò thêåt laâ möåt sûå khai trñ tiïën àûác cho quöëc dên, rêët xûáng àaáng cuãa ngûúâi quñ phaái. Xuên Toác Àoã gùæt cêëm cêíu: - Töi khöng phaãi quyá phaái! Töi chó laâ bònh dên maâ thöñ Öng kia cuäng cûá nhuän nhû con chi chi: - Bêím quan lúán, tuy baãn höåi cuäng vêîn quyá phaái xûa nay thêåt, nhûng tön chó, bêím vêîn khuynh hûúáng vïì bònh dên maâ chûáng cúá àñch xaác laâ bêëy lêu nay vêîn coá caã töí töm möåt caách bònh dên y nhû boån chuã soâng àêëy aå. vùån: Thêëy lúâi taán tónh vö nghôa lyá, khöng chõu àûúåc nûäa, Xuên laåi - Thïë thò nûúác meå gò cú chûá? Öng kia laåi dõu daâng: - Bêím caãm ún quan lúán lùæm aå. Xin quan lúán biïët cho rùçng töi laåi coân laâ möåt biïn têåp viïn trong ban soaån tûå vi nûäa aå. Baãn höåi àûúåc thiïn haå àöìn rùçng quan lúán hay noái theo ngön ngûä bònh dên lùæm, àaåi khaái nhû meå khiïëp, nûúác meå gò, v.v... Cho nïn ngoaâi viïåc laåi múâi quan lúán vaâo höåi, töi phaãi xin phoãng vêën quan lúán àïí xin pheáp quan lúán ûng thuêån cho nhûäng tiïëng nhû thïë àûúåc ghi vaâo böå tûå àiïín àûúng soaån nûäa àêëy aå. Bêët àùæc dô Xuên Toác Àoã gêåt àêìu lia lõa: ngaâi. - Thöi àûúåc, töi xin cho pheáp vaâ xin vaâo höåi àïí xin vui loâng - Bêím laåy quan lúán aå, caãm ún quan lúán lùæm, thêåt laâ sûå may mùæn vö cuâng cho bêåc thûúång lûu trñ thûác cuãa xaä höåi Viïåt Nam. Bêím laåy quan lúán, töi xin caáo aå! http://ebooks.vdcmedia.com SÖË ÀOÃ 165 Sau khi chùæp tay vaái Xuên, võ höåi viïn êëy kheä nghiïng àêìu chaâo moåi ngûúâi möåt caách khinh khónh trûúác khi thaáo lui. Bêy giúâ àïën lûúåt öng thêìy söë. Öng hêåm hûåc lùæm, vò tûâ naäy àïën giúâ, öng cûá phaãi chúâ maäi moåi ngûoâi maâ chûa àûúåc noái gò caã. Bêy giúâ öng nhêët àõnh àïën ngöìi gêìn cuå cöë Höìng. Öng vûâa êëp uáng, vûâa gaäi àêìu gaäi tai: - Bêím cuå cöë, chuáng töi xin thay mùåt caác nhaâ nho chuã trûúng thuyïët lyá söë chuác mûâng cuå tùng phuác, tùng thoå, chuác cö dêu, chuá rïí giai laäo baách niïn. Bêím söë mïånh thò töi àoaán thöng thaåo lùæm. Bêím nhû söë öng Xuên chuáng töi thò caách àêy nùm thaáng, chuáng töi àoaán trûúác, cuäng rêët àuáng nhûäng sûå nhû bêy giúâ. Thêåt laâ con ngûúâi taâi cao, chñ caã, dûúái gêìm giúâi danh tiïëng xa... Cuå Höìng kheä gùæt: - Roä caái öng naây múái vö duyïn! Laåi coân khen phoâ maä töët aáo! Àöång loâng thûúng öng thêìy ngheâo, Xuên Toác Àoã àúä höå: - Thûa ba, chñnh thïë àêëy aå. Öng thêìy àoaán trûúác àuáng lùæm. Nhûng cuå cöë Höìng coân cêìn gò cêåy thêìy xem söë nûäa? Cuäng nhû ngûúâi àúâi, cuå thêëy sung sûúáng àêìy àuã thò thöi chuá? Hai nûäa cuå àûúng bûåc möåt nöîi chûa coá ai àêëm vaâo mùåt mònh. - Bêím cuå, söë con rïí cuå, öng Xuên töi thêåt laâ söë anh huâng, söë vô nhên. ÊËy chñnh laâ khoa quyïìn löåc cung, vua biïët mùåt, chuáa biïët tïn; laåi vúå cuäng àeåp, con caái cuäng lùæm... Öng Xuên nhaâ ta tûác cuäng nhû... Thêëy öng thêìy söë vö duyïn cûá noái leâ nheâ, chó nhûäng muöën àêëm vaâo mùåt öng êëy vò caái tûác khöng àûúåc öng êëy àêëm vaâo mùåt mònh, cuå Höìng nhùæm mùæt laåi, ho luå suå lïn möåt caách cöí àiïín, öm ngûåc maâ khùåc khûâ: - Biïët röìi! Biïët röìi! Khöí lùæm!... Noái maäi!!! Hïët http://ebooks.vdcmedia.com
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan