Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Soạn thảo tài liệu hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hoá kiến thức phần các lự...

Tài liệu Soạn thảo tài liệu hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hoá kiến thức phần các lực cơ hoc sách giáo khoa

.PDF
113
170
134

Mô tả:

Soạn thảo tài liệu hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hoá kiến thức phần Các lực cơ hoc sách giáo khoa
Më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi Chóng ta ®ang sèng ë thÕ kû XXI, thÕ kû cña tri thøc khoa häc vµ c«ng nghÖ cao lµ ®éng lùc ®Ó thóc ®Èy m¹nh mÏ cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. §Çu t vµo con ngêi, cho con ngêi ®Ó tõ ®ã ph¸t triÓn kinh tÕ, ph¸t triÓn x· héi lµ vÊn ®Ò chiÕn lîc cña nhiÒu quèc gia trong ®ã cã ®Êt níc ta. T×nh h×nh ®ã ®ßi hái nÒn gi¸o dôc níc nhµ ph¶i ®æi míi m¹nh mÏ vµ s©u s¾c, toµn diÖn. Héi nghÞ ban chÊp hµnh trung ¬ng §¶ng céng s¶n ViÖt Nam kho¸ VIII còng ®· kh¼ng ®Þnh “ §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc ë tÊt c¶ c¸c cÊp häc, c¸c bËc häc, ¸p dông nh÷ng ph¬ng ph¸p gi¸o dôc hiÖn ®¹i, båi dìng häc sinh n¨ng lùc t duy s¸ng t¹o, n¨ng lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò”. Héi nghÞ ban chÊp hµnh trung ¬ng §¶ng céng s¶n ViÖt Nam kho¸ VIII lÇn 2 nhÊn m¹nh mét lÇn n÷a “§æi míi ph¬ng ph¸p gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, kh¾c phôc lèi truyÒn thô mét chiÒu, rÌn luyÖn thµnh nÕp t duy s¸ng t¹o cña ngêi häc, tõng bíc ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p tiªn tiÕn vµ ph¬ng ph¸p hiÖn ®¹i vµo qu¸ tr×nh häc” Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y quan niÖm viÖc d¹y häc ®· theo híng nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù lùc cña häc sinh. ThÇy gi¸o, chñ thÓ cña qu¸ tr×nh d¹y ®ãng vai trß chñ ®¹o, thÓ hiÖn ë chç ngêi thÇy x¸c ®Þnh môc tiªu, néi dung d¹y häc, thiÕt kÕ vµ tæ chøc ho¹t ®éng, dù kiÕn t×nh huèng cã thÓ x¶y ra, dù kiÕn ph¬ng híng vµ c¸ch thøc gi¶i quyÕt t¬ng øng vµ lµ träng tµi khoa häc tríc häc sinh. Häc sinh, chñ thÓ nhËn thøc, chñ thÓ cña ho¹t ®éng häc ph¶i ®a ra ®îc vÊn ®Ò, suy ®o¸n c¸c gi¶i ph¸p vµ thùc hiÖn gi¶i ph¸p, t×m ra kÕt qu¶ b»ng ho¹t ®éng nhËn thøc cña chÝnh m×nh díi sù híng dÉn cña thÇy. Ho¹t ®éng nhËn thøc cña häc trß diÔn ra theo mét ®êng lèi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®óng ®¾n, ®îc lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn qua tõng bµi häc, sÏ gióp cho häc sinh cã ®îc kiÕn thøc khoa häc v÷ng ch¾c vµ h×nh thµnh ë häc sinh ph¬ng ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trong nh÷ng trêng hîp t¬ng tù hoÆc kh¸i qu¸t h¬n. ChÝnh v× vËy «n tËp hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc lµ mét kh©u quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®îc vµ cÇn ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn. Khi häc trªn líp v× 1 nhiÒu lý do kh¸c nhau häc sinh cha cã ®iÒu kiÖn ®Ó «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc do ®ã häc sinh kh«ng thÓ nghi nhí kiÕn thøc mét c¸ch chÆt chÏ , kh¸i qu¸t vµ viÖc vËn dông kiÕn thøc sÏ thô ®éng vµ kÐm linh ho¹t. T×nh h×nh ®ã ®ßi hái cÇn cã biÖn ph¸p kÕt hîp viÖc «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ë c¶ trªn líp vµ ë nhµ nh»m lµm cho kiÕn thøc häc sinh thu ®îc ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng, v÷ng ch¾c vµ s©u s¾c. HiÖn nay qu¸ tr×nh «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc cßn cha ®îc quan t©m ®óng møc vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p vµ thêi gian thùc hiÖn, trong ®ã ë ch¬ng tr×nh VËt lÝ 10 n©ng cao vµ c¬ b¶n kh«ng cã tiÕt «n tËp. Néi dung «n tËp, cñng cè do ngêi gi¸o viªn quyÕt ®Þnh phÇn lín dùa vµo kinh nghiÖm vµ thêng diÔn ra vµo «n tËp 7 phót cuèi giê, tiÕt tù chän, tiÕt bµi tËp vµ chØ xoay quanh viÖc gi¶i bµi tËp. Cßn vÒ phÝa häc sinh phÇn lín cha cã ®îc sù híng dÉn ®Ó kÕt hîp c¸c h×nh thøc «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao. ë líp 10 phÇn c¸c lùc c¬ häc cã néi dung ®Æc biÖt quan träng, nã lµ c¬ së ®Ó nghiªn cøu nhiÒu néi dung kiÕn thøc tiÕp theo. ViÖc n¾m ch¾c néi dung kiÕn thøc phÇn nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c em häc sinh trong viÖc tiÕp tôc häc tËp vµ nghiªn cøu c¸c phÇn tiÕp theo Tõ nh÷ng c¬ së trªn, t«i lùa chon ®Ò tµi: So¹n th¶o tµi liÖu híng dÉn häc sinh «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc phÇn “C¸c lùc c¬ hoc ” s¸ch gi¸o khoa vËt lÝ 10 n©ng cao. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu So¹n th¶o ®îc kÕ ho¹ch vµ tµi liÖu híng dÉn häc sinh «n t©p, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc phÇn “C¸c lùc c¬ häc” thuéc ch¬ng “§éng lùc häc chÊt ®iÓm” VËt lÝ 10 n©ng cao. 3. §èi tîng nghiªn cøu Híng dÉn häc sinh «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc khi tiÕn hµnh d¹y häc phÇn “c¸c lùc c¬ häc” thuéc ch¬ng “§éng lùc häc chÊt ®iÓm” VËt lÝ 10 n©ng cao. 4. Ph¹m vi nghiªn cøu 2 Híng dÉn häc sinh «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc cho ph¹m vi kho¶ng 50 häc sinh líp 10 trong qu¸ tr×nh d¹y “C¸c lùc c¬ häc” t¹i trêng THPT Thanh Ch¨n tØnh §iÖn Biªn. 5. Gi¶ thuyÕt khoa häc NÕu so¹n th¶o ®îc kÕ ho¹ch vµ tµi liÖu híng dÉn häc sinh «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc trªn líp vµ ë nhµ sÏ lµm cho häc sinh tiÕp thu kiÕn thøc mét c¸ch hÖ thèng, s©u s¾c vµ bÒn v÷ng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y häc. 6. NhiÖm vô nghiªn cøu - Nghiªn cøu c¬ së lý luËn vÒ «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc trong d¹y häc. - §iÒu tra, kh¶o s¸t thùc tr¹ng viÖc híng dÉn «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc cña häc sinh ë trêng THPT. - Nghiªn cøu néi dung ch¬ng tr×nh VËt lÝ 10 nãi chung, ch¬ng “ §éng lùc häc chÊt ®iÓm” nãi riªng vµ ®Æc biÖt lµ phÇn “C¸c lùc c¬ häc”. - So¹n th¶o kÕ ho¹ch vµ tµi liÖu híng dÉn häc sinh «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc phÇn “C¸c lùc c¬ häc”. - Thùc nghiÖm s ph¹m ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña viÖc «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc trªn líp vµ ë nhµ cña häc sinh, nh»m n©ng cao chÊt lîng cña viÖc d¹y vµ häc. 7. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 7.1. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu lý luËn - Nghiªn cøu c¸c chñ ch¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc trong c«ng t¸c ®æi míi gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. - Nghiªn cøu c¸c tµi liÖu vÒ «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc trong d¹y häc. - Nghiªn cøu néi dung ch¬ng tr×nh VËt lÝ 10 THPT, ®Æc biÖt phÇn “C¸c lùc c¬ häc”. 7.2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc tiÔn - §iÒu tra thùc tr¹ng vÒ viÖc «n tËp, hÖ thèng hãa trªn líp cña gi¸o viªn vµ häc sinh khi d¹y phÇn “C¸c lùc c¬ häc” VËt lÝ 10 n©ng cao th«ng qua dù 3 giê, pháng vÊn gi¸o viªn, phiÕu ®iÒu tra, kiÓm tra gi¸o ¸n, kiÓm tra vë bµi tËp cña häc sinh - Thùc nghiÖm s ph¹m. - Ph¬ng ph¸p thèng kª to¸n häc ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc nghiÖm s ph¹m. 8. §ãng gãp cña ®Ò tµi 8.1. §ãng gãp vÒ mÆt khoa häc §Ò tµi so¹n th¶o ®îc kÕ ho¹ch vµ tµi liÖu híng dÉn häc sinh «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc trªn líp vµ ë nhµ phÇn “C¸c lùc c¬ häc” cña häc sinh líp 10 THPT. 8.2. §ãng gãp vÒ mÆt thùc tiÔn - Gãp phÇn kh¼ng ®Þnh tÝnh cÇn thiÕt vµ vai trß cña viÖc «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc cña häc sinh. - Lµm tµi liÖu tham kh¶o cho gi¸o viªn vµ häc sinh vÒ «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ®èi víi m«n VËt lÝ ë trêng phæ th«ng. 9. Bè côc cña lu©n v¨n Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn vÒ «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc trong d¹y häc VËt lÝ. Ch¬ng 2: So¹n th¶o kÕ ho¹ch vµ tµi liÖu híng dÉn häc sinh «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc phÇn “C¸c lùc c¬ häc” s¸ch gi¸o khoa VËt lÝ 10 n©ng cao. Ch¬ng 3: Thùc nghiÖm s ph¹m. 4 LÞch sö vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu Tríc hÕt cã thÓ nãi r»ng «n tËp hÖ thèng hãa kiÕn thøc lµ vÊn ®Ò g¾n liÒn víi viÖc häc tËp vµ nghiªn cøu. Hay nãi kh¸c ®i cã häc tËp lµ cã «n tËp, hÖ thèng hãa kiÕn thøc. Trong c¸c gi¸o tr×nh lý luËn d¹y häc cña bé m«n, ®a sè ®Òu ®Ò cËp ®Õn viÖc «n tËp, cñng cè, hÖ thèng hãa nhng ë c¸c ph¬ng diÖn vµ møc ®é kh¸c nhau. Trong cuèn “Ph¬ng ph¸p d¹y häc truyÒn thèng vµ ®æi míi” t¸c gi¶ Th¸i Duy Tuyªn cã ®Ò cËp tíi viÖc sö dông hÖ thèng bµi tËp khi «n tËp [28,tr.240 - 241]. Cô thÓ lµ nãi s¬ lîc vÒ vai trß cña viÖc «n tËp vµ mét sè ®iÓm ®¸ng chó ý ®èi víi bµi tËp «n tËp. Trong cuèn “Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y VËt lÝ trong c¸c trêng phæ th«ng ë Liªn X« vµ Céng hßa d©n chñ §øc” cã ®Ò cËp kh«ng nhiÒu tíi cñng cè kiÕn thøc b»ng «n tËp, hÖ thèng hãa kiÕn thøc [22,tr 174 - 181] vµ nãi ®Õn vai trß t¸c dông cña «n tËp, hÖ thèng hãa kiÕn thøc trong d¹y häc vËt lÝ. Trong cuèn “Lý luËn d¹y häc ®¹i c¬ng” cña t¸c gi¶ NguyÔn Ngäc Quang cã nhiÒu nghiªn cøu s©u h¬n vÒ vÊn ®Ò «n tËp, hÖ thèng hãa kiÕn thøc trong d¹y häc. Trong ®ã cã ®a ra mét sè cÊu tróc cña bµi häc «n tËp, hÖ thèng hãa kiÕn thøc còng nh mét sè ®Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh nµy. Nh×n chung vÊn ®Ò «n tËp, hÖ thèng hãa lµ mét vÊn ®Ò cßn ®îc Ýt t¸c gi¶ quan t©m, nghiªn cøu s©u s¾c mÆc dï ®©y lµ mét vÊn ®Ò quan träng trong d¹y häc. V× vËy c«ng tr×nh khoa häc vÒ vÊn ®Ò nµy cßn Ýt vµ cha ®i s©u, réng vµo thùc tÕ d¹y häc nh mét sè vÊn ®Ò kh¸c cña d¹y häc nh tù häc hoÆc thiÕt kÕ tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y kiÕn thøc míi. 5 Ch¬ng 1 C¬ së lÝ luËn vµ thùc tiÔn vÒ «n tËp, hÖ thèng hãa kiÕn thøc trong d¹y häc vËt lÝ 1.1. B¶n chÊt cña ho¹t ®éng d¹y vµ ho¹t ®éng häc 1.1.1. NhiÖm vô cña qu¸ tr×nh d¹y häc Qu¸ tr×nh häc lµ mét qu¸ tr×nh nhËn thøc t©m lý tÝch cùc, cã liªn quan ®Õn nhu cÇu, høng thó cña häc sinh. D¹y häc kh«ng nh÷ng ph¶i chó ý ®Õn ®éng c¬ häc tËp, høng thó nhËn thøc cña häc sinh mµ cßn ®i tríc sù ph¸t triÓn. NhiÖm vô cña qu¸ tr×nh d¹y häc kh«ng chØ giíi h¹n ë sù h×nh thµnh c¸c kiÕn thøc, kÜ n¨ng, kÜ x¶o mµ ph¶i lµm sao cho trong d¹y häc ph¸t triÓn ®îc trÝ tuÖ, h×nh thµnh ph¸t triÓn ®îc nh©n c¸ch toµn diÖn cña häc sinh. Sù ph¸t triÓn trÝ tuÖ võa lµ ®iÒu kiÖn cho häc sinh cã kh¶ n¨ng tiÕp tôc nghiªn cøu t×m tßi gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò häc tËp, ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái ®a d¹ng cña ho¹t ®éng thùc tiÔn sau nµy. 1.1.2. B¶n chÊt cña ho¹t ®éng d¹y Cã nhiÒu quan ®iÓm vÒ ho¹t ®éng d¹y còng nh ho¹t ®éng häc nhng cã thÓ hiÓu ho¹t ®éng d¹y lµ ho¹t ®éng cña thÇy tæ chøc, ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña trß nh»m gióp chóng lÜnh héi nÒn v¨n ho¸ x· héi, t¹o ra sù ph¸t triÓn t©m lÝ, h×nh thµnh nh©n c¸ch. - §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng d¹y: + D¹y häc lµ mét ho¹t ®éng chuyªn biÖt mµ x· héi giao cho thÇy ®Ó d¹y cho trÎ nh÷ng kiÕn thøc khoa häc (chø kh«ng ph¶i kiÕn thøc kinh nghiÖm). + Trong ho¹t ®éng d¹y, chøc n¨ng cña thÇy kh«ng ph¶i t¹o ra chi thøc míi (v× chi thøc míi nµy ®· ®îc nh©n lo¹i s¸ng t¹o ra), còng kh«ng lµm t¸i t¹o tri thøc cò mµ nhiÖm vô chñ yÕu, nhiÖm vô ®Æc trng lµ tæ chøc qu¸ tr×nh t¸i t¹o ë trÎ. Ngêi thÇy ph¶i coi nh÷ng tri thøc ®ã nh lµ mét ph¬ng tiÖn, vËt liÖu ®Ó tæ chøc, ®Þnh híng ngêi häc s¶n sinh ra nh÷ng tri thøc ®ã lÇn thø hai cho b¶n th©n m×nh, th«ng qua ®ã t¸i t¹o sù ph¸t triÓn t©m lÝ cña häc sinh. Do 6 vËy qu¸ tr×nh nµy sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao nÕu ngêi häc ý thøc ®îc ®èi tîng cÇn chiÕm lÜnh vµ biÕt c¸ch chiÕm lÜnh ®èi tîng ®ã. + §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng d¹y cã hiÖu qu¶ ®ßi hái ngêi thÇy ph¶i cã nh÷ng phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cÇn thiÕt. Qu¸ tr×nh thÇy chØ ®¹o, ®Þnh híng ho¹t ®éng häc cña trß ph¶i phï hîp víi con ®êng biÖn chøng cña sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn cña hµnh ®éng (®îc xem xÐt theo c¸c tham sè: cÊp ®é h×nh thøc, møc kh¸i qu¸t, møc thu ngän, møc tù ®éng ho¸ cña hµnh ®éng). 1.1.3. B¶n chÊt cña ho¹t ®éng häc - Ho¹t ®éng häc lµ ho¹t ®éng ®Æc thï cña con ngêi ®îc ®iÒu khiÓn bëi môc ®Ých tù gi¸c vµ lÜnh héi tri thøc, kÜ n¨ng, kÜ x¶o míi, nh÷ng h×nh thøc hµnh vi vµ nh÷ng ho¹t ®éng nhÊt ®Þnh. Ho¹t ®éng häc chØ cã thÓ thùc hiÖn ë tr×nh ®é khi mµ con ngêi cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh nh÷ng ho¹t ®éng cña m×nh bëi môc ®Ých ®· ®îc ý thøc. - §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng häc: + Ho¹t ®éng häc lµ ho¹t ®éng híng vµo lµm thay ®æi chÝnh m×nh. §©y lµ mét ®Æc ®iÓm rÊt ®Æc biÖt cña ho¹t ®éng häc v× trong c¸c ho¹t ®éng kh¸c híng vµo lµm thay ®æi ®èi tîng th× ho¹t ®éng häc lµm cho chÝnh chñ thÓ thay ®æi vµ ph¸t triÓn, trong khi c¸c ho¹t ®éng kh¸c lµm thay ®æi ®èi tîng th× ®èi tîng cña ho¹t ®éng häc lµ tri thøc, kÜ n¨ng, kÜ x¶o l¹i kh«ng thay ®æi. + Ho¹t ®éng häc lµ ho¹t ®éng ®iÒu khiÓn mét c¸ch cã ý thøc nh»m tiÕp thu nh÷ng tri thøc, kÜ n¨ng, kÜ x¶o. Ngoµi ho¹t ®éng häc cßn híng vµo ph¬ng ph¸p tiÕp thu tri thøc, kÜ n¨ng, kÜ x¶o ®ã. Víi nh÷ng ph©n tÝch ë trªn ta nhËn thÊy kh«ng thÓ t¸ch biÖt gi÷a ho¹t ®éng d¹y vµ ho¹t ®éng häc. NÕu häc lµ ho¹t ®éng, häc sinh x©y dùng kiÕn thøc cho b¶n th©n vµ vËn dông kiÕn thøc cña m×nh, th× d¹y häc lµ d¹y hµnh ®éng (hµnh ®éng chiÕm lÜnh tri thøc vµ vËn dông tri thøc) vµ do ®ã, trong d¹y häc gi¸o viªn cÇn tæ chøc c¸c t×nh huèng häc tËp ®ßi hái sù thÝch øng cña häc sinh ®Ó qua ®ã häc sinh chiÕm lÜnh ®îc tri thøc, ®ång thêi ph¸t triÓn trÝ tuÖ vµ nh©n c¸ch toµn diÖn cña m×nh. 7 1.1.4. HÖ t¬ng t¸c d¹y häc Trong qu¸ tr×nh d¹y häc lu«n diÔn ra sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a gi¸o viªn, häc sinh vµ t liÖu cña ho¹t ®éng d¹y häc. Muèn ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao trong sù vËn hµnh cña hÖ t¬ng t¸c nµy th× gi¸o viªn cÇn tæ chøc, kiÓm tra, ®Þnh híng hµnh ®éng cña häc sinh theo mét chiÕn lîc hîp lÝ sao cho häc sinh tù chñ chiÕm lÜnh x©y dùng tri thøc cho m×nh vµ do ®ã ®ång thêi n¨ng lùc trÝ tuÖ vµ nh©n c¸ch toµn diÖn cña hä tõng bíc ph¸t triÓn. Cã thÓ m« t¶ sù t¬ng t¸c d¹y häc b»ng s¬ ®å sau: §Þnh h­íng Gi¸o viªn Häc sinh Liªn hÖ ng­îc ThÝch øng Tæ chøc Cung cÊp t­ liÖu T¹o t×nh huèng T­ liÖu ho¹t ®éng d¹y häc Gi¸o viªn tæ chøc t liÖu ho¹t ®éng d¹y häc vµ qua ®ã cung cÊp t liÖu t¹o t×nh huèng cho ho¹t ®éng cña häc sinh. T¸c ®éng trùc tiÕp cña gi¸o viªn tíi häc sinh chÝnh lµ sù ®Þnh híng cña gi¸o viªn ®èi víi hµnh ®éng cña häc sinh, víi t liÖu lµ sù ®Þnh híng cña gi¸o viªn víi sù t¬ng t¸c trao ®æi gi÷a häc sinh víi nhau vµ qua ®ã ®ång thêi cßn ®Þnh híng c¶ sù cung cÊp c¸c th«ng tin liªn hÖ ngîc tõ phÝa häc sinh cho gi¸o viªn. §ã lµ nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho sù tæ chøc vµ ®Þnh híng cña gi¸o viªn víi hµnh ®éng häc cña häc sinh. Hµnh ®éng häc cña häc sinh víi t liÖu lµ sù thÝch øng cña häc sinh víi t×nh huèng häc tËp ®ång thêi lµ hµnh ®éng chiÕm lÜnh, x©y dùng tri thøc cho b¶n th©n m×nh vµ sù t¬ng t¸c ®ã cña häc sinh víi t liÖu ®em l¹i cho gi¸o 8 viªn nh÷ng th«ng tin liªn hÖ ngîc cÇn thiÕt cho sù chØ ®¹o cña gi¸o viªn ®èi víi häc sinh. T¬ng t¸c trùc tiÕp gi÷a häc sinh víi nhau vµ gi÷a häc sinh víi gi¸o viªn lµ sù trao ®æi, tranh luËn gi÷a c¸c c¸ nh©n vµ nhê ®ã tõng c¸ nh©n häc sinh tranh thñ sù hç trî x· héi tõ phÝa gi¸o viªn vµ tËp thÓ häc sinh trong qu¸ tr×nh chiÕm lÜnh, x©y dùng tri thøc. 1.2 ¤n tËp trong d¹y häc VËt lÝ 1.2.1. Kh¸i niÖn vÒ «n tËp trong d¹y häc VËt lÝ ViÖc «n tËp tµi liÖu ®· häc cña häc sinh lµ mét kh©u kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong qu¸ tr×nh d¹y häc. ¤n tËp lµ mét qu¸ tr×nh cñng cè kiÕn thøc lµm cho kiÕn thøc ®îc v÷ng ch¾c vµ l©u bÒn trong trÝ nhí cña häc sinh, ®Ó häc sinh cã thÓ vËn dông chóng vµo viÖc gi¶i bµi tËp hoÆc øng dông vµo thùc tÕ ®êi sèng. ¤n tËp cßn lµ c¬ së ®Ó häc sinh tiÕp thu tèt nh÷ng kiÕn thøc míi. Trong nh÷ng trêng hîp kiÕn thøc míi cã liªn quan hoÆc lµ sù ph¸t triÓn tiÕp tôc c¸c kiÕn thøc ®· häc th× sù «n tËp cµng cÇn thiÕt. ViÖc «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc cho häc sinh mét c¸ch cã kÕt qu¶ ®ßi hái rÊt nhiÒu ë tr×nh ®é, tay nghÒ cña ngêi gi¸o viªn. Phèi hîp tèt «n tËp vµ gi¶ng bµi míi sÏ lµm cho c¸c tiÕt häc trªn líp trë lªn sinh ®éng vµ høng thó ®èi víi häc sinh. Ch¼ng h¹n khi nghiªn cøu c¸c kiÕn thøc míi cã thÓ chØ ®i vµo nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, khi cñng cè, «n tËp sÏ më réng ®i s©u. Nh vËy tiÕt häc bµi míi kh«ng bÞ nÆng nÒ, cã ®ñ th× giê lµm bµi tËp ¸p dông ®Ó cñng cè ngay, nh÷ng tiÕt «n tËp ngay sau ®ã l¹i cã ®iÒu kiÖn khai th¸c s©u kiÕn thøc, lµm cho häc sinh thu nhËn nh÷ng ®iÒu míi, khÝa c¹nh míi cña c¸c kiÕn thøc ®· häc. ¤n tËp nh vËy sÏ høng thó ®èi víi häc sinh, lµm häc sinh nµo còng thÊy m×nh thu nhËn thªm ®iÒu míi ngay c¶ ®èi víi häc sinh giái. ¤n tËp ph¶i gióp häc sinh thu nhËn thªm ®iÒu míi vÒ khiÕn thøc, ph¬ng ph¸p hoÆc hÖ thèng ho¸ vµ rót ra nh÷ng nhËn ®Þnh míi. §ã lµ nguyªn t¾c quan träng cña «n tËp. 9 1.2.2. C¸c h×nh thøc «n tËp Tríc hÕt cÇn hiÓu r»ng «n tËp chñ yÕu lµ c«ng viÖc tù lùc cña häc sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng häc tËp nh»m lÜnh héi, th«ng hiÓu kiÕn thøc vµ trau dåi kÜ n¨ng. Gi¸o viªn trong bÊt cø hoµn c¶nh nµo còng kh«ng lµm thay häc sinh mµ chØ gi÷ vai trß híng dÉn, tæ chøc cho häc sinh «n tËp sao cho cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. §Æc biÖt cÇn lµm cho häc sinh tù m×nh hiÓu ®îc sù cÇn thiÕt cña «n tËp, tù gi¸c ®Æt cho m×nh môc tiªu phÊn ®Êu vµ cè g¾ng ®¹t tíi mét c¸ch cã kÕt qu¶. Tuú theo néi dung cña ch¬ng tr×nh, môc tiªu ®µo t¹o vµ nh÷ng yªu cÇu cô thÓ mµ vËn dông linh ho¹t c¸c h×nh thøc «n tËp kh¸c nhau. 1.2.2.1. ¤n tËp xen kÏ nghiªn cøu tµi liÖu míi H×nh thøc nµy ®îc ¸p dông khi viÖc nhiªn cøu tµi liÖu míi (d¹y mét bµi míi) ph¶i dùa trªn nh÷ng kiÕn thøc cò. ¦u ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ nhÑ nhµng, sö dông ®îc thêng xuyªn trong tiÕt tr×nh d¹y häc. Cã thÓ «n tËp ®Ó ®Ò xuÊt vÊn ®Ò míi, «n tËp ®Ó x©y dùng kiÕn thøc míi, «n tËp kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i bµi tËp.... H×nh thøc nµy tiÕt kiÖm ®îc thêi gian mµ kÕt qu¶ l¹i cao. V× thÕ gi¸o viªn cÇn cã sù quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn h×nh thøc «n tËp nµy. Tríc khi d¹y bµi míi nµo ®ã, gi¸o viªn cã thÓ giao cho häc sinh phiÕu «n tËp trªn líp ngay ®Çu giê häc, nh÷ng vÊn ®Ò «n tËp nµy sÏ kiÓm tra tríc, trong khi gi¶ng bµi míi hoÆc cuèi bµi vµo nh÷ng lóc cÇn thiÕt. 1.2.2.2. ¤n luyÖn ¤n luyÖn ®îc sö dông khi cÇn cñng cè trong trÝ ãc cña häc sinh mét sè kiÕn thøc hay mét hÖ thèng kiÕn thøc, cÇn lµm cho häc sinh thÊy ®îc mèi quan hÖ h÷u c¬ gi÷a nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ kh¶ n¨ng ¸p dông chóng mét c¸ch linh ho¹t s¸ng t¹o hoÆc khi cÇn rÌn luyÖn cho häc sinh cã kÜ n¨ng thµnh th¹o gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò cô thÓ nµo ®ã th«ng qua viÖc gi¶i c¸c bµi tËp vµ thÝ nghiÖm thùc hµnh. Nh÷ng bµi tËp ë ®©y lµ nh÷ng bµi tËp tæng hîp mµ khi gi¶i häc sinh ph¶i nhí kiÕn thøc cò, phèi hîp chóng mét c¸ch khÐo lÐo sinh ®éng. Nh÷ng bµi tËp nµy sÏ cã t¸c dông to lín h¬n nÕu gi¸o viªn biÕt ®a vµo néi dung nh÷ng yÕu tè míi sao cho cã thÓ thóc ®Èy häc sinh thÊy râ sù cÇn thiÕt ph¶i «n tËp kiÕn thøc cò ®Ó lµm c¬ së gi¶i bµi tËp, tõ ®ã suy ra ®îc c¸i míi. 10 1.2.2.3. ¤n tËp tæng kÕt sau mçi môc, bµi, ch¬ng Trong c¸c h×nh thøc «n tËp kÓ trªn, nh÷ng kiÕn thøc cò ®îc vËn dông nhiÒu lÇn trong trÝ ãc häc sinh nªn lµm cho hä nhí kÜ vµ hiÓu s©u. Tuy nhiªn, chóng cã nhîc ®iÓm lµ cha lµm næi bËt ®îc mèi liªn hÖ l«gÝc gi÷a nh÷ng kiÕn thøc, gi÷a c¸c phÇn cña ch¬ng tr×nh. Bëi vËy sau mçi bµi, mçi phÇn hay mçi ch¬ng cÇn ph¶i tæ chøc «n tËp vµ hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc cho häc sinh. ¤n tËp tæng kÕt chÝnh lµ h×nh thøc nh»m phèi hîp chÆt chÏ gi÷a häc sinh víi t liªu vµ gi¸o viªn trong qu¸ tr×nh d¹y häc. ¤n tËp tæng kÕt hoµn toµn kh«ng cã nghÜa lµ nh¾c l¹i tÊt c¶ c¸c chi tiÕt cña c¸c vÊn ®Ò ®· häc, l¹i cµng kh«ng cã nghÜa lµ lËp mét dµn bµi, tËp hîp tÊt c¶ c¸c môc ®· cã trong tõng bµi. ¤n tËp tæng kÕt lµ nªu lªn ®îc tÊt c¶ nh÷ng kh¸i niÖm, nh÷ng ®Þnh luËt, nh÷ng quy t¾c c¬ b¶n cña hÖ thèng kiÕn thøc trong mèi quan hÖ h÷u c¬ cña chóng. - ¤n tËp tæng kÕt ph¶i cã t¸c dông n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt cña häc sinh vÒ tµi liÖu ®· häc. §Ó lµm ®îc viÖc nµy kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®a nh÷ng kiÕn thøc míi vµo néi dung «n tËp, tæng kÕt, mµ chñ yÕu gióp häc sinh cã c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ c¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu riªng lÎ tríc kia, kh¸i qu¸t ho¸ nh÷ng tµi liÖu mµ häc sinh ®· thu ®îc thªm trong qu¸ tr×nh lµm bµi tËp, lµm thÝ nghiÖm, th¨m quan, bæ sung cho phÇn lý thuyÕt cßn qu¸ c« ®äng d¹y ë trªn líp. Còng cã nh÷ng kiÕn thøc cÇn «n tËp kÜ ®Ó ph¸t triÓn thªm mét sè ®iÓm më réng kiÕn thøc míi trong bµi tiÕp theo. ¤n tËp tæng kÕt ph¶i cã t¸c dông gióp cho häc sinh dÔ n¾m, dÔ nhí hÖ thèng kiÕn thøc ®· häc ®Ó sau nµy c¸c em cã thÓ sö dông trong bµi tæng kÕt ®Ó «n tËp cuèi n¨m, cÇn gîi cho häc sinh thñ thuËt nhí c«ng thøc, ®Þnh luËt. C¸ch tèt nhÊt lµ tæng kÕt kiÕn thøc thµnh b¶ng hoÆc s¬ ®å. 1.2.3. Vai trß cña viÖc «n tËp trong d¹y häc VËt lÝ - ¤n tËp gióp cho häc sinh n¾m ®îc kiÕn thøc mét c¸ch ch¾c ch¾n, hiÓu ®îc b¶n chÊt cña hiÖn tîng VËt lÝ, c¸c mèi quan hÖ h÷u c¬ gi÷a c¸c kh¸i niÖm, ®Þnh luËt, quy t¾c t×m ra ®îc c¸ch nhí nhanh, h×nh thµnh kÜ n¨ng, kÜ x¶o, ph©n tÝch, tæng hîp kiÕn thøc, t duy gi¶i bµi tËp. - ¤n tËp ®ãng vµi trß tÝch cùc trong viÖc tiÕp thu bµi míi. 11 1.3. HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc trong d¹y häc VËt lÝ 1.3.1. Kh¸i niÖm vÒ hÖ thèng ho¸ trong d¹y häc VËt lÝ - HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc lµ qu¸ tr×nh s¾p xÕp c¸c kiÕn thøc ®· nghiªn cøu, ®· lÜnh héi vµo mét hÖ thèng nhÊt. Nã ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së cña ho¹t ®éng ®a c¸c bé phËn vµo c¸i toµn vÑn, ®Òu ®îc thèng nhÊt biÖn chøng. Chóng liªn hÖ qua l¹i vµ thèng nhÊt chÆt chÏ víi nhau, th©m nhËp vµo nhau, hç trî vµ bæ xung cho nhau. - So víi «n tËp vµ luyÖn tËp th× hÖ thèng ho¸ cã mét chÊt lîng míi, thÓ hiÖn ë chç trong qu¸ tr×nh hÖ thèng ho¸ ngêi ta sö dông nh÷ng luËn ®Ò ®· biÕt, nhng nhê ®îc sù kh¸m ph¸ mèi quan hÖ gi÷a chóng, nh÷ng quan ®iÓm míi vÒ toµn bé tµi liÖu nghiªn cøu ph¸t sinh, nhê vËy mµ thu ®îc c¸c kiÕn thøc míi. §«i khi hÖ thèng ®îc hoµn thiÖn cã ý nghÜa ¬rixtic (t×m tßi) lín lao. HÖ thèng ho¸ cã nghÜa lµ tËp trung chó ý vµo vÊn ®Ò chñ yÕu, nã cho phÐp x©y dùng nh÷ng cÊu tróc kiÕn thøc nµo ®¶m b¶o kh¶ n¨ng cã thÓ øng dông nh÷ng kiÕn thøc ®ã mét c¸ch kh¸ nhanh chãng. §ång thêi hÖ thèng ho¸ gãp phÇn lµm häc sinh dÔ nhí vµ thÊu triÖt nh÷ng mèi quan hÖ phô thuéc vµo c¸c quy luËt. 1.3.2. C¸c h×nh thøc hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc 1.3.2.1 - HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc theo môc: §©y lµ h×nh thøc ®¬n gi¶n nhÊt, sau khi «n tËp, cñng cè song mçi phÇn, lóc nµy c¸c phÇn kiÕn thøc ®ang ®éc lËp, riªng rÏ. Häc sinh ph¶i x¸c ®Þnh c¸c mèi quan hÖ qua l¹i gi÷a c¸c phÇn kiÕn thøc ®ã, ®a chóng vµo mét hÖ thèng nhÊt, bæ sung cho nhau, g¾n bã chÆt chÏ víi nhau. Cã thÓ häc sinh lËp b¶ng hai chiÒu, lËp s¬ ®å … 1.3.2.2 - HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc theo bµi : Sau khi mçi phÇn cña bµi häc ®· ®îc «n tËp, cñng cè hoÆc hÖ thèng hãa theo phÇn råi th× tiÕn hµnh hÖ thèng hãa theo bµi. §Õn ®©y h×nh thøc hÖ thèng hãa ®· cao h¬n tríc, häc sinh ph¶i hÖ thèng víi mét khèi lîng kiÕn thøc lín h¬n, x¸c ®Þnh mèi quan hÖ logic, qua l¹i, thèng nhÊt chÆt chÏ víi nhau, th©m nhËp vµo nhau, bæ xung cho nhau gi÷a c¸c phÇn kiÕn thøc. Häc sinh cã thÓ so s¸nh c¸c ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c phÇn kiÕn thøc råi tiÕn hµnh lËp b¶ng biÓu, vÏ s¬ ®å, m« h×nh… 12 13.2.3 - HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc theo phÇn kiÕn thøc (mét sè bµi, mét ch¬ng): §©y lµ h×nh thøc hÖ thèng hãa trong ph¹m vi kiÕn thøc réng h¬n, s©u h¬n c¸c h×nh thøc hÖ thèng tríc, sau khi häc song mét sè bµi cña cïng mét d¹ng kiÕn thøc, nh ®Þnh lý hay ®Þnh luËt..Häc sinh sÏ ph¶i x¸c ®Þnh ®©u lµ kiÕn thøc chÝnh, ®©u lµ c¸c trêng hîp riªng, c¸c mèi quan hÖ qua l¹i, so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c phÇn kiÕn thøc. Cã thÓ tõ nh÷ng phÇn kiÕn thøc nµy, sau khi hÖ thèng l¹i, häc sinh thu ®îc mét m¹ch kiÕn thøc. Gióp häc sinh nhí vµ vËn dông mét c¸ch kh¸ nhanh. 1.3.3. Vai trß cña hª thèng ho¸ kiÕn thøc trong d¹y häc VËt lÝ - HÖ thèng hãa gióp cho häc sinh cã mét c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ phÇn kiÕn thøc m×nh häc theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh, trong mèi quan hÖ thèng nhÊt, biÖn chøng víi nhau. Gióp häc sinh hiÓu s©u h¬n vÒ b¶n chÊt, mèi quan hÖ gi÷a c¸c phÇn kiÕn thøc, lµm cho kiÕn thøc VËt lÝ trë lªn ®¬n gi¶n, dÔ nhí, dÔ hiÓu. Qua ®ã häc sinh cã c¬ héi ®Ó t×m tßi, s¸ng t¹o, so s¸nh, ®èi chiÕu, trao ®æi víi b¹n bÌ, gi¸o viªn. Ph¸t huy tÝnh tù lùc, ãc t duy s¸ng t¹o cña häc sinh. 1.4. C¸c h×nh thøc híng dÉn «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc 1.4.1. Híng dÉn «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc trªn líp * ý nghÜa cña «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc trªn líp. - Nã gióp cho gi¸o viªn híng dÉn ®îc nhiÒu häc sinh cïng mét lóc. - Gióp tÊt c¶ häc sinh ®îc häc tËp nh÷ng tri thøc cã tÝch hÖ thèng, ®îc luyÖn tËp vµ thùc hµnh . - Thóc ®Èy häc sinh suy nghÜ s©u h¬n khi hä gÆp c¸c vÊn ®Ò kh¸c nhau. - T¹o c¬ héi cho häc sinh tù t×m hiÓu chÝnh m×nh, tù kh¼ng ®Þnh m×nh th«ng qua viÖc gi¶i quyÕt tµi liÖu «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc, th«ng qua trao ®æi, tranh luËn, tr×nh bÇy kÕt qu¶. - Lµm cho nhiÖm vô tíi ®îc tõng häc sinh. - ¤n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc trªn líp kh¾c phôc t×nh tr¹nh nhåi nhÐt kiÕn thøc, gi¶m c¨ng th¼ng ¸p lùc, t¹o høng thó cho ngêi häc. 13 * §Æc ®iÓm cña «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc trªn líp - ¤n tËp, hÖ thèng ho¸ trªn líp cã nh÷ng quy ®Þnh rÊt chÆt chÏ vÒ néi dung, kÕt qu¶, thêi gian, ®Þa ®iÓm, thêi ®iÓm, thµnh phÇn häc sinh còng nh sù t¸c ®éng t¬ng hç gi÷a gi¸o viªn víi häc sinh, gi÷a häc sinh víi häc sinh. - Víi thêi gian vµ ®Þa ®iÓm quy ®Þnh gi¸o viªn l·nh ®¹o mét nhãm häc sinh hay mét líp häc ho¹t ®éng víi tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn ®· chuÈn bÞ s½n theo néi dung quy ®Þnh. - Néi dung tµi liªu ®îc chän läc, s¾p xÕp thµnh nh÷ng phÇn, nh÷ng bµi, ®îc quy ®Þnh râ rµng vÒ khèi lîng, chÊt lîng, vÒ tr×nh tù thêi gian tiÕn hµnh. Nh÷ng tµi liªu ®ã ph¶i ®¶m b¶o cho häc sinh n¾m ®îc nh÷ng tri thøc, kÜ n¨ng, kÜ x¶o nhÊt ®Þnh ngay t¹i trªn líp phï hîp víi høng thó cña häc sinh, thóc ®Èy mong muèn häc tËp, t¨ng cêng n¨ng lùc hoµn thµnh. Ngoµi ra kÕt qu¶ còng cã thÓ lµ bµi b¸o, bµi tr×nh bÇy c¸c m« h×nh vËt lÝ, thÝ nghiÖm. Do ®ã gi¸o viªn ph¶i lµ ngêi n¾m tri thøc mét c¸ch v÷ng vµng, ®ång thêi ph¶i lµ nhµ tæ chøc, nhµ gi¸o dôc ®¶m b¶o sù c©n ®èi gi÷a néi dung kiÕn thøc víi tr×nh ®é cña häc sinh. * C«ng t¸c «n tËp hÖ, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc trªn líp a - C«ng t¸c chuÈn bÞ Híng dÉn häc sinh «n t©p, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc trªn líp: KÕt qu¶ «n tËp hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc phô thuéc vµo sù chuÈn bÞ. NÕu môc tiªu, néi dung kiÕn thøc, kÕ ho¹ch, tµi liªu «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vµ híng dÉn «n tËp, hÖ thèng hãa chuÈn bÞ tèt sÏ ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh cã môc ®Ých râ rµng, t¹o kh«ng khÝ thuËn lîi cho viÖc häc tËp. §¶m b¶o cho qu¸ tr×nh «n tËp, hÖ thèng ho¸ ®îc ph¸t triÓn hîp lÝ, n©ng cao kÕt qu¶ häc tËp. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn thêng tiÕn hµnh theo ba giai ®o¹n: - Giai ®oan thø nhÊt: X¸c ®Þnh môc ®Ých cña viÖc «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc bao gåm c¸c bíc sau ®©y: - T×m hiÓu yªu cÇu cña ch¬ng tr×nh bao gåm môc tiªu, néi dung, kiÕn thøc liªn quan tíi «n t©p, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vµ c¸c h×nh thøc «n tËp, hÖ 14 thèng ho¸ kiÕn thøc. T×m hiÓu tr×nh ®é cña häc sinh bao gåm kiÕn thøc, kÜ n¨ng, th¸i ®é hiÖn cã vµ cÇn cã sau khi «n tËp, hÖ thèng ho¸. - Trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh ®îc nh÷ng yªu cÇu ®¹t ®îc cña «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc lµ: + yªu cÇu vÒ n¾m v÷ng tri thøc, kÜ n¨ng, kÜ x¶o, c¸c ph¬ng ph¸p nhËn thøc chung vµ nhËn thøc m«n häc. + Yªu cÇu vÒ gi¸o dôc th¸i ®é, c¸ch nh×n nhËn, tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ sù vËt, hiÖn tîng, hµnh ®éng. + Yªu cÇu vÒ ph¸t triÓn n¨ng lùc nhËn thøc, ghi nhí, quan s¸t, tëng tîng, t duy, c¶m xóc, ý chÝ. - Giai ®o¹n hai: X©y dùng kÕ ho¹ch, néi dung «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc cô thÓ ph¶i tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc sau ®©y: - X¸c ®Þnh nh÷ng t tëng chÝnh cña viÖc «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc. - X¸c ®Þnh nh÷ng tri thøc chÝnh vµ phô cña bµi hoÆc phÇn «n tËp, hÖ thèng ho¸. - Ph©n tÝch tri thøc thµnh ®¬n vÞ kiÕn thøc cô thÓ. - S¾p xÕp ®¬n vÞ kiÕn thøc ®ã theo mét tr×nh tù khoa häc, trong mét tiÕn tr×nh hîp lÝ. - Bæ sung kiÕn thøc b»ng nh÷ng sè liÖu hiÖn ®¹i, nh÷ng c©u chuyÖn lÞch sö, nh÷ng th«ng tin g¾n liÒn víi thùc tÕ ®Þa ph¬ng. - X©y dùng néi dung m« h×nh b»ng s¬ ®å, sau ®ã ph¶i x¸c ®Þnh thêi gian hîp lÝ t¬ng øng víi néi dung vµ ph©n ho¸ néi dung cho phï hîp víi c¸c ®èi tîng (häc sinh kÐm, häc sinh giái). - Giai ®o¹n thø ba: Lùa chän vµ sö dông c¸c h×nh thøc «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ph¶i c¨n cø vµo c¸c ®Æc ®iÓm sau ®©y. - Môc ®Ých, nhiÖm vô cña viÖc «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc. - §Æc ®iÓm cña häc sinh vµ gi¸o viªn. - §iÒu kiÖn lµm viÖc cô thÓ cña gi¸o viªn vµ häc sinh. - TÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm cña viÖc «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc. 15 §©y lµ qu¸ tr×nh phøc t¹p, phô thuéc rÊt lín vµo kinh nghiÖm, tµi n¨ng vµ trùc gi¸c cña ngêi gi¸o viªn. b - C«ng t¸c tæ chøc + Ph¸t tµi liÖu cho häc sinh mµ gi¸o viªn ®· biªn so¹n ngay ®Çu giê häc hoÆc 7 phót cuèi giê häc, tïy theo néi dung «n tËp. + Híng dÉn häc sinh c¸ch sö dông tµi liÖu tríc toµn líp theo kÕ ho¹ch ®· dù ®Þnh ®Ó häc sinh cã mét c¸ch nh×n tæng qu¸t nhiÖm vô vµ c«ng viÖc cÇn lµm. + Tæ chøc ho¹t ®éng c¸ nh©n hoÆc nhãm, giao nhiÖm vô tíi tõng nhãm, c¸c nhãm trëng ®¹i diÖn giao nhiÖm vô tíi tõng c¸ nh©n. + ChØ râ môc tiªu häc sinh cÇn ®¹t ®îc khi «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vµ c¸ch thøc hµnh ®éng ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®ã. + Quy ®Þnh thêi gian vµ møc ®é ®¹t yªu cÇu cña viÖc «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc cho häc sinh. c - C«ng t¸c kiÓm tra, ®¸nh gi¸ - XuÊt ph¸t tõ ý nghÜa cña «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc trªn líp trong d¹y häc vËt lÝ mµ viÖc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ cã tÇm quan träng ®Æc biÖt. ViÖc kiÓm tra ®ã ph¶i kÝch thÝch ®îc th¸i ®é nghiªm tóc cña häc sinh ®èi víi viÖc «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc, kÝch thÝch ®îc häc sinh thu ®îc nh÷ng kÜ n¨ng, kÜ x¶o v÷ng ch¾c. - §Ó ®¶m b¶o cho tÝnh khoa häc cña viÖc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ë líp gi¸o viªn cÇn tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc nh sau: + Ph¶i x¸c ®Þnh râ môc ®Ých kiÓm tra lµ nh»m ®¸nh gi¸ ®îc môc tiªu cña viÖc híng dÉn «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ë líp, môc tiªu ®ã lµ cñng cè, më réng, ®µo s©u, øng dông vµo thùc tÕ cuéc sèng, gi¶i thÝch ®îc c¸c hiÖn tîng trong tù nhiªn. + Trong qu¸ tr×nh «n tËp, gi¸o viªn cã thÓ yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i kiÕn thøc träng t©m cña bµi: nªu kh¸i niÖm, ®Þnh nghÜa, viÕt biÓu thøc, nªu ®Æc ®iÓm…vËn dông kiÕn thøc gi¶i bµi tËp. 16 + NÕu tæ chøc ho¹t ®éng nhãm: gi¸o viªn cã thÓ yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bÇy kÕt qu¶, c¸c nhãm kiÓm tra chÐo nhau, c¸c nhãm th¶o luËn kÕt qu¶ chung toµn líp, gi¸o viªn tæng kÕt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cuèi cïng cho häc sinh. + Gi¸o viªn ph¶i x©y dùng c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ ®Ó kiÓm tra ®¸p øng ®îc víi môc tiªu cña phÇn «n t©p, hÖ thèng ho¸ trªn líp. + Gi¸o viªn chÊm ®iÓm, xem xÐt kÕt qu¶, ph©n tÝch, kÕt luËn ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh môc tiªu ®· ®Ò ra. 1.4.2. Híng dÉn «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ë nhµ * ý nghÜa cña «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ë nhµ - Qu¸ tr×nh «n tËp, hÖ thèng ho¸ ë nhµ cña häc sinh cã t¸c dông «n tËp, cñng cè, ®µo s©u, më réng, kh¸i qu¸t ho¸ vµ hÖ thèng ho¸ tri thøc, h×nh thµnh kÜ n¨ng, kÜ x¶o. Nã gãp phÇn thóc ®Èy ë häc sinh n¨ng lùc tù häc, tù «n tËp hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc cho b¶n th©n, n¨ng lùc ®éc lËp céng t¸c. Nã cho phÐp thùc hiÖn c¸ biÖt ho¸ viÖc dËy häc gióp lÊp ®Çy lç hæng trong tri thøc cña häc sinh kÐm vµ ph¸t triÓn n¨ng lùc s¸ng t¹o ë nh÷ng häc sinh giái. - H×nh thøc «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ë nhµ ch¼ng nh÷ng cã ý nghÜa quan träng vÒ mÆt d¹y häc mµ cßn cã ý nghÜa gi¸o dôc to lín.Th«ng qua viÖc «n t©p, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ë nhµ häc sinh rÌn luyÖn ®îc tÝnh tù lùc, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, tÝnh tæ chøc kØ luËt trong häc tËp, t×nh thÇn ph¸t huy cao ®é lç lùc chñ quan, kh¾c phôc khã kh¨n hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô ®· ®Ò ra trong mét thêi gian quy ®Þnh. V× vËy gi¸o viªn kh«ng nh÷ng ph¶i gi¶ng d¹y tèt mµ cßn cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn häc sinh «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ë nhµ cã kÕt qu¶ tèt. - ViÖc häc sinh «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ë nhµ cã ý nghÜa lín lao vÒ mÆt gi¸o dôc vµ gi¸o dìng. N. K. Crupxkaia ®· nãi: “NÕu viÖc häc cña häc sinh ë nhµ ®îc tæ chøc tèt nã sÏ rÌn luyÖn cho häc sinh thãi quen tù lµm viÖc tù lùc, gi¸o dôc cho häc sinh nh÷ng t×nh c¶m tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, gióp c¸c em n¾m v÷ng tri thøc, kÜ n¨ng vµ kÜ x¶o”. Ngîc l¹i nÕu viÖc häc tËp ë nhµ cña häc sinh kh«ng ®îc quan t©m, tæ chøc tèt sÏ lµm cho häc sinh quen 17 thãi lµm ¨n cÈu th¶, th¸i ®é t¾c tr¸ch ®èi víi c«ng viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña m×nh, cã nh÷ng thãi quen xÊu c¶n trë tíi viÖc häc tËp, quen lõa dèi. - C¸c h×nh thøc tæ chøc d¹y häc nãi chung vµ tæ chøc híng dÉn häc sinh «n tËp, hÖ thèng ho¸ nãi riªng lµ c¸c h×nh th¸i tån t¹i cña qu¸ tr×nh d¹y häc. C¸c h×nh thøc «n tËp, hÖ thèng ho¸ rÊt ®a d¹ng bao gåm: HÖ thèng giê trªn líp, h×nh thøc häc tËp ë nhµ, h×nh thøc th¶o luËn xemine, b¸o häc tËp… Mçi h×nh thøc nh»m ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cô thÓ trong qu¸ tr×nh tiÕp thu kiÕn thøc, ph¸t triÕn trÝ tuÖ, h×nh thµnh nh©n c¸ch cña häc sinh. Tuy nhiªn trong giíi h¹n cña ®Ò tµi nghiªn cøu chóng t«i chØ chó träng ®Õn hai h×nh thøc ®ã lµ: ¤n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc trªn líp vµ «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ë nhµ. * §Æc ®iÓm cña «n tËp, hÖ thèng ho¸ ë nhµ - ¤n tËp hÖ, thèng ho¸ kiÕn thøc ë nhµ lµ sù tiÕp tôc mét c¸ch l«gic h×nh thøc «n tËp, hÖ thèng ho¸ ë líp. ë ®©y, häc sinh ph¶i tù lùc hoµn thµnh c¸c c©u hái vµ bµi tËp do gi¸o viªn ®Ò ra sau giê lªn líp vµ s¾p xÕp c¸c kiÕn thøc rêi r¹c mµ häc sinh tiÕp nhËn ®îc trong giê häc trªn líp thµnh mét hÖ thèng nhÊt ®Þnh, logic, chÆt chÏ tõ ®ã rót ra nh÷ng kÕt luËn, ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t. - C«ng viÖc «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ë nhµ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng cña nã. + §Æc ®iÓm thø nhÊt lµ c«ng viÖc ®îc tiÕn hµnh trong mét thêi gian ng¾n kh«ng cã sù híng dÉn cña gi¸o viÖn, mÆc dï ®Êy lµ nh÷ng c«ng viÖc do chÝnh gi¸o viªn ®· giao cho, häc sinh ph¶i tù m×nh hoµn thµnh, tù kiÓm tra c«ng viÖc m×nh lµm. + §Æc ®iÓm thø hai lµ c«ng viÖc nµy ®îc thùc hiÖn theo tr×nh tù tuú theo høng thó, nhu cÇu vµ n¨ng lùc cña häc sinh. + §Æc ®iÓm thø ba dÔ bÞ chi phèi bëi nh÷ng ngo¹i c¶nh kh¸c nhau. + Cã thÓ nãi qu¸ tr×nh «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ë nhµ gåm c¸c giai ®o¹n nh: Tríc hÕt lµ phôc håi nh÷ng ®iÒu ®· häc ë trªn líp vµ sau ®ã lµ rÌn luyÖn, vËn dông, s¸ng t¹o. Mçi giai ®o¹n cã mét c«ng viÖc, néi dung cô thÓ, gi÷a c¸c giai ®o¹n kh«ng cã mét danh giíi râ rÖt. 18 - ViÖc häc tËp cña häc sinh ë nhµ phô thuéc vµo viÖc d¹y häc ë trªn líp vµo sù híng dÉn vµ ra bµi tËp cña gi¸o viªn. V× vËy ngêi gi¸o viªn ph¶i c¨n cø vµo t×nh h×nh n¾m kiÕn thøc cña häc sinh mµ giao cho c¸c em nh÷ng c«ng viÖc cã tÝnh chÊt bæ sung, phôc håi tµi liÖu ®· häc. - Trong khi chuÈn bÞ gi¶ng d¹y mét vÊn ®Ò nµo ®ã gi¸o viªn cÇn suy nghÜ kÜ vÒ viÖc giao cho häc sinh c¸c c©u hái, bµi tËp ë nhµ nh thÕ nµo ®Ó cã hiÖu qu¶. ChÝnh viÖc giao bµi lµm mét c¸ch cã hÖ thèng ®¶m b¶o cho viÖc häc cña häc sinh cã mét quy luËt chÆt chÏ, nhê ®ã häc sinh cã thÓ tù lùc gi¶i quyÕt c¸c bµi lµm, kÓ c¶ c¸c bµi lµm khã, v× ®· cã sù chuÈn bÞ c¸c bµi lµm dÔ, viÖc nµy gióp häc sinh häc lËp cã kÕ ho¹ch. - ViÖc häc sinh «n tËp hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ë nhµ kh«ng chØ gióp c¸c em l¾m v÷ng tri thøc ®· häc còng nh rÌn luyÖn kÜ n¨ng, kÜ x¶o cÇn thiÕt, mµ cßn gióp c¸c em chuÈn bÞ tèt nhÊt cho viÖc tiÕp thu kiÕn thøc míi. V× thÕ bªn c¹nh nh÷ng bµi lµm nh»m phôc håi, luyÖn tËp vµ s¸ng t¹o trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· häc cÇn giao cho häc sinh nh÷ng bµi lµm chuÈn bÞ trong nh÷ng bµi lµm phôc håi, cã nh vËy míi ®¶m b¶o viÖc tiÕp thu mét c¸ch tÝch cùc, tù lùc ®èi víi nh÷ng tri thøc míi. * Yªu cÇu cña viÖc «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ë nhµ §Ó ®¹t kÕt qu¶ tèt trong viÖc «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ë nhµ cÇn tu©n theo mét sè yªu cÇu c¬ b¶n sau: - Ph¶i cho häc sinh ý thøc ®îc râ rµng môc ®Ých vµ nhiÖm vô cña c«ng viÖc lµm ë nhµ. - Ph¶i g©y ®îc høng thó cho häc sinh lµm bµi ë nhµ. Bµi lµm ë nhµ ph¶i võa ®¶m b¶o tr×nh ®é chung cña c¶ líp, ph¶i võa chó ý ®Õn ®Æc ®iÓm cña nh÷ng häc sinh yÕu vµ nh÷ng häc sinh giái. - Ph¶i t¹o nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ phï hîp vÒ c¬ së vËt chÊt còng nh vÒ thêi gian cho häc sinh lµm bµi ë nhµ. - Ph¶i híng dÉn mét sè quy t¾c häc bµi vÝ dô nh híng dÉn ®äc s¸ch gi¸o khoa vµ lµm bµi «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ë nhµ häc sinh. 19 - Ph¶i chó ý kiÓm tra, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ viÖc lµm bµi ë nhµ nh»m n©ng cao ý thøc, tr¸ch nhiÖm cña häc sinh vµ cung cÊp th«ng tin ph¶n håi ®Ó gi¸o viªn cã nh÷ng ®iÒu chØnh hîp lý trong viÖc híng dÉn häc sinh «n tËp, hÖ thèng ho¸ trong nh÷ng bµi tiÕp theo. - Ph¶i phèi hîp víi c¸c gi¸o viªn kh¸c nhau ®Ó khèi lîng bµi häc vµ bµi lµm ë nhµ võa søc häc sinh vÒ mÆt thêi gian vµ søc khoÎ. * C«ng t¸c «n t©p, hÖ thèng, hÖ thèng ho¸ ë nhµ a - C«ng t¸c chuÈn bÞ + X¸c ®Þnh môc tiªu «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ kiÕn thøc, kÜ n¨ng cÇn ®¹t ®îc vµ viÖc ®µo s©u c¸c kiÕn thøc ®ã. + X©y dùng kÕ ho¹ch «n tËp ë nhµ dùa trªn kÕ ho¹ch «n tËp trªn líp. + X©y dùng tµi liÖu híng dÉn häc sinh «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ë nhµ. b - C«ng t¸c tæ chøc + Ph¸t tµi liÖu cho häc sinh mµ gi¸o viªn ®· biªn so¹n. + Híng dÉn häc sinh c¸ch sö dông tµi liÖu (nÕu kh«ng tæ chøc ®îc th× cã phiÕu híng dÉn häc sinh vÒ nhµ lµm) + ChØ râ môc tiªu, kÜ n¨ng, kÜ x¶o häc sinh cÇn ®¹t ®îc khi «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vµ c¸ch thøc hµnh ®éng ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®ã khi «n tËp ë nhµ + Quy ®Þnh thêi gian vµ møc ®é ®¹t yªu cÇu cña viÖc «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc cho häc sinh. c - C«ng t¸c kiÓm tra ®¸nh gi¸ - Trong qu¸ tr×nh «n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ë nhµ, kiÓm tra ®¸nh gi¸ cã mét vai trß rÊt quan träng, lµ mét biÖn ph¸p thu th«ng tin ph¶i håi, tõ ®ã gi¸o viªn ®iÒu chØnh qu¸ tr×nh «n tËp cho phï hîp víi môc tiªu, gãp phÇn ph¸t triÓn trÝ tuÖ, rÌn luyÖn, cñng cè hÖ thèng tri thøc vµ c¸c ph¬ng ph¸p häc tËp, kÝch thÝch häc sinh lu«n v¬n tíi ®Ønh cao trong häc tËp. V× lóc nµy gi¸o viªn kh«ng ë bªn c¹nh häc sinh, nÕu gi¸o viªn kh«ng cã h×nh thøc kiÓm tra 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan