Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Công nghệ thông tin Kỹ thuật lập trình Tạo màng hình chào trong android...

Tài liệu Tạo màng hình chào trong android

.PDF
6
686
54

Mô tả:

Bài 6 Tạo màng hình chào – Thêm activity, chuyển từ\r\nactivity này qua activity kia
Bài 6 Tạo màng hình chào – Thêm activity, chuyển từ activity này qua activity kia Yêu cầu: Đã làm các bài trước hoặc đang có sẵn 1 activity. Đạt được: Tạo thêm activity, chuyển tự động activity này sang activity kia. 1. Click phải thư mục Layout, tạo 1 file xml mới có tên manghinhchao.xml có resource type: Layout, có Root Element : LinearLayout. 2. Chép 1 tấm hình vào thư mục drawable-hdpi để làm hình nền cho activity (vd:logonhatnghe.jpg). Chú ý: khi lấy 1 hình làm background cho activity thì nó sẽ co dãn kích thước cho vừa đầy màng hình. 3. Mở file manghinhchao.xml và thêm thuộc tính background cho linearLayout Cũng với cách này, nếu bạn thấy các activity mặc định nền đen xấu qua, bạn co thể tạo ra 1 tấm hình màu trắng nhỏ nhỏ và dùng nó để đổi nền cho activity. 4. Tiếp theo ta sẽ tạo thêm 1 Activity mới. Click phải com.android.myproject trong thư mục src chọn New/Class. 5. Trong cửa sổ New Java Class nhập phần Name: manghinhchaoActivity rồi Finish 6. Trong file manghinhchaoActivity.java vừa tạo thêm import cho Activity và cho class kế thừa Activity [email protected] Page 1 7. So sách source với activity đã có, bạn thấy rằng phải viết overide lên hàm onCreate. Để cho nhanh, nhấn chuột bên trong class manghinhchaoActivity, click phải chuột chọn Source / Override Implement Method. 8. Cửa sổ Override mở ra, nhấn ngay dấu “+” trước mục Activity để mở rộng, kéo tìm mục onCreate(Bundle) check vào checkbox trước nó rồi chọn OK. 9. Trong phương thức onCreate vừa được tạo ra ta dùng lệnh setContentView và chỉ đến file layout manghinhchao mà ta đã tạo phía trên để chỉ cho file java dạng Activity này biết sẽ dùng layout nào. Xem hình: [email protected] Page 2 10. Tiếp theo ta sẽ qui định activity tên manghinhchaoActivity sẽ chạy trước. Double click file AndroidManifest.xml rồi chọn tab AndroidManifest.xml để mở file lên theo dạng mã lệnh. 11. Xem mã lệnh ta thấy trong cặp thẻ application có 1 cặp thẻ activity. Quét chọn toàn bộ cặp activity và paste thành 1 khối nữa như hình. [email protected] Page 3 12. Ta sẽ sửa tên activity thứ 1 thành activity của manghinhchao, sửa activity thứ 2 chỉ tới tanggiammotso và qui định lại cho nó không chạy liền, như sau: activity thứ 1: android:name=” .manghinhchaoActivity ”. activity thứ 2: action android:name=”com.android.myproject1.TANGGIAMMOTSOACTIVITY. category…. Sửa LAUNCHER thành DEFAULT như hình bên dưới 13. Đến đây bạn chạy thử chương trình và thấy rằng activity màng hình chào đã chạy đầu tiên. Giờ ta viết thêm mã lệnh để màng hình chào chỉ hiện 2 giây rồi chuyển qua [email protected] Page 4 activity tăng giảm 1 số. Mở file manghinhchaoActivity.java. Sau lệnh setContentView ta tạo 1 Thread mới. Trong thread xây dựng hàm run. Trong hàm run khai báo 1 khối try catch finally . Sau khi xong ta cho thread chạy với lời gọi start() như hình. 14. Tiếp theo trong khối try ta cho nó ngủ 5 giây, trong khối finally ta tạo ra 1 Intent mới chỉ đến một activity. Sau đó dùng lệnh startActivity để chạy activity mới. [email protected] Page 5 15. Cuối cùng ta cần phải override onPause và gọi hàm finish() để khi activity manghinhchao chuyển qua activity tanggiammotso (khi đó onPause xảy ra) ta cho activity manghinhchao được kết thúc. Bạn chạy thử chương trình và thấy activity manghinhchao chạy trước, 5 giây sau nó sẽ chuyển qua activity tanggiammotso. Chú ý: bạn nên xem kĩ lý thuyết vè vòng đời của activity để hiểu rõ hơn về activity. [email protected] Page 6
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan