Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Thiết kế chức năng và môi trường phần cứng cho chuyển mạch atm...

Tài liệu Thiết kế chức năng và môi trường phần cứng cho chuyển mạch atm

.PDF
131
187
51

Mô tả:

Thiết kế chức năng và môi trường phần cứng cho chuyển mạch ATM
§å ¸n tèt nghiÖp Thiết kế chức năng và môi trường phần cứng cho chuyển mạch ATM Ch¬ng I M¹ng sè b¨ng réng B - ISDN vµ kü thuËt ATM 1.1- Sù ph¸t triÓn cña m¹ng viÔn th«ng 1.1.1. C¸c ®Æc ®iÓm cña m¹ng viÔn th«ng ngµy nay HiÖn nay, c¸c m¹ng viÔn th«ng hiÖn t¹i cã ®Æc ®iÓm chung lµ tån t¹i mét c¸ch riªng rÏ, øng víi mçi lo¹i dÞch vô th«ng tin l¹i cã Ýt nhÊt mét lo¹i m¹ng viÔn th«ng riªng biÖt ®Ó phôc vô dÞch vô ®ã. ThÝ dô: M¹ng Telex: dïng ®Ó göi c¸c bøc ®iÖn díi d¹ng c¸c ký tù ®· ®îc m· ho¸ b»ng m· 5 bit (m· Baudot). Tèc ®é truyÒn rÊt thÊp (tõ 75 tíi 300 bit/s). M¹ng ®iÖn tho¹i c«ng céng, cßn gäi lµ m¹ng POST (Plain Old Telephone Service): ë ®©y th«ng tin tiÕng nãi ®îc sè ho¸ vµ chuyÓn m¹ch ë hÖ thèng chuyÓn m¹ch ®iÖn tho¹i c«ng céng PSTN (Public Swiched Telephone Network). M¹ng truyÒn sè liÖu: bao gåm c¸c m¹ng chuyÓn m¹ch gãi ®Ó trao ®æi sè liÖu gi÷a c¸c m¸y tÝnh dùa trªn c¸c giao thøc cña X.25 vµ hÖ thèng truyÒn sè liÖu chuyÓn m¹ch kªnh dùa trªn c¸c giao thøc X.21. C¸c tÝn hiÖu truyÒn h×nh cã thÓ ®îc truyÒn theo ba c¸ch: truyÒn b»ng sãng v« tuyÕn, truyÒn qua hÖ thèng m¹ng truyÒn h×nh CATV (Community Antenna TV) b»ng c¸p ®ång trôc hoÆc truyÒn qua hÖ thèng vÖ tinh, cßn gäi hÖ thèng truyÒn qua hÖ thèng vÖ tinh, cßn gäi hÖ thèng truyÒn h×nh trùc tiÕp DBS (Direct Broadcast System). Trong ph¹m vi c¬ quan, sè liÖu gi÷a c¸c m¸y tÝnh ®îc trao ®æi th«ng qua m¹ng côc bé LAN (Local Area Network) mµ næi tiÕng nhÊt lµ m¹ng Ethernet, Token Bus vµ Token Ring. Page 1 of 131 §å ¸n tèt nghiÖp Mçi m¹ng trªn ®îc thiÕt kÕ cho c¸c dÞch vô riªng biÖt vµ kh«ng thÓ sö dông cho c¸c môc ®Ých kh¸c. ThÝ dô, ta kh«ng thÓ truyÒn tiÕng nãi qua m¹ng chuyÓn m¹ch gãi X.25 v× trÔ qua m¹ng nµy qu¸ lín. HËu qu¶ lµ hiÖn nay cã rÊt nhiÒu lo¹i m¹ng kh¸c nhau cïng song song tån t¹i. Mçi m¹ng l¹i yªu cÇu ph¬ng ph¸p thiÕt kÕ, s¶n xuÊt, vËn hµnh, b¶o dìng kh¸c nhau. Nh vËy hÖ thèng m¹ng viÔn th«ng hiÖn t¹i cã rÊt nhiÒu nhîc ®iÓm mµ quan träng nhÊt lµ: - ChØ truyÒn ®îc c¸c dÞch vô ®éc lËp t¬ng øng víi tõng m¹ng. - ThiÕu mÒm dÎo: Sù ra ®êi cña c¸c thuËt to¸n nÐn tiÕng nãi, nÐn ¶nh vµ tiÕn bé trong c«ng nghÖ VLSI ¶nh hëng m¹nh mÏ tíi tèc ®é truyÒn tÝn hiÖu. Ngoµi ra cßn cã nhiÒu dÞch vô truyÒn th«ng trong t¬ng lai mµ hiÖn nay cha dù ®o¸n tríc ®îc, mçi lo¹i dÞch vô sÏ cã tèc ®é truyÒn kh¸c nhau. Ta dÔ dµng nhËn thÊy r»ng hÖ thèng hiÖn nay rÊt khã thÝch nghi víi yªu cÇu cña c¸c dÞch vô kh¸c nhau trong t¬ng lai. - KÐm hiÖu qu¶ trong viÖc b¶o dìng, vËn hµnh còng nh viÖc sö dông tµi nguyªn. Tµi nguyªn s½n cã trong mét m¹ng kh«ng thÓ chia sÎ cho c¸c m¹ng cïng sö dông. 1.1.2. Sù ra ®êi cña hÖ thèng viÔn th«ng míi - B-ISDN Nh ®· nªu ë trªn, yªu cÇu cã mét m¹ng viÔn th«ng duy nhÊt ngµy cµng trë nªn bøc thiÕt, chñ yÕu lµ do c¸c nguyªn nh©n sau: - C¸c yªu cÇu dÞch vô b¨ng réng ®ang t¨ng lªn. - C¸c kü thuËt xö lý tÝn hiÖu, chuyÓn m¹ch, truyÒn dÉn ë tèc ®é cao (cì kho¶ng vµi tr¨m Mbit/s tíi vµi Gbit/s) ®· trë thµnh hiÖn thùc. - TiÕn bé vÒ kh¶ n¨ng xö lý ¶nh vµ sè liÖu. - Sù ph¸t triÓn cña c¸c øng dông phÇn mÒm trong lÜnh vùc tin häc vµ viÔn th«ng. Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ hîp c¸c dÞch vô phô thuéc lÉn nhau ë chuyÓn m¹ch kªnh vµ chuyÓn m¹ch gãi vµo mét m¹ng b¨ng réng duy nhÊt. So víi c¸c m¹ng kh¸c, dÞch vô tæ hîp vµ m¹ng tæ hîp cã nhiÒu u ®iÓm vÒ mÆt kinh tÕ, ph¸t triÓn, thùc hiÖn, vËn hµnh vµ b¶o dìng. 2 §å ¸n tèt nghiÖp - Sù cÇn thiÕt ph¶i tho¶ m·n tÝnh mÒm dÎo cho c¸c yªu cÇu vÒ phÝa ngêi sö dông còng nh ngêi qu¶n trÞ m¹ng (vÒ mÆt tèc ®é truyÒn, chÊt lîng dÞch vô .v.v.). - KhuyÕn nghÞ ITU-T I.121 ®a ra tæng quan vÒ kh¶ n¨ng cña B-ISDN nh sau: M¹ng tæ hîp dÞch vô sè b¨ng réng (Broadband Integrated Services Digital Network - B-ISDN) cung cÊp c¸c cuéc nèi th«ng qua chuyÓn m¹ch, c¸c cuéc nèi cè ®Þnh (Permanent) hoÆc b¸n cè ®Þnh (Semi-Permanent), c¸c cuéc nèi tõ ®iÓm tíi ®iÓm hoÆc tõ ®iÓm tíi nhiÒu ®iÓm vµ cung cÊp c¸c dÞch vô yªu cÇu, c¸c dÞch vô dµnh tríc hoÆc c¸c dÞch vô yªu cÇu cè ®Þnh. Cuéc nèi trong B-ISDN phôc vô cho c¶ c¸c dÞch vô chuyÓn m¹ch kªnh, chuyÓn m¹ch gãi theo kiÓu ®a ph¬ng tiÖn (Multimedia), ®¬n ph¬ng tiÖn (Monomedia), theo kiÓu híng liªn kÕt (Connection-Oriented) hoÆc kh«ng liªn kÕt (Connectionless) vµ theo cÊu h×nh ®¬n híng hoÆc ®a híng. B-ISDN lµ mét m¹ng th«ng minh cã kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c dÞch vô c¶i tiÕn, cung cÊp c¸c c«ng cô b¶o dìng vµ vËn hµnh (OAM), ®iÒu khiÓn vµ qu¶n lý m¹ng rÊt hiÖu qu¶. 1.2- Kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ ATM 1.2.1. §Þnh nghÜa vµ c¸c ®Æc ®iÓm chÝnh cña ATM B-ISDN theo ITU-T dùa trªn c¬ së kiÓu truyÒn kh«ng ®ång bé ATM (Asynchronous Transfer Mode). Nh vËy ATM sÏ lµ nÒn t¶ng cña B-ISDN trong t¬ng lai. Trong kiÓu truyÒn kh«ng ®ång bé, thuËt ng÷ "truyÒn" bao gåm c¶ lÜnh vùc truyÒn dÉn vµ chuyÓn m¹ch, do ®ã "d¹ng truyÒn" ¸m chØ c¶ chÕ ®é truyÒn dÉn vµ chuyÓn m¹ch th«ng tin trong m¹ng. ThuËt ng÷ "kh«ng ®ång bé" gi¶i thÝch cho mét kiÓu truyÒn trong ®ã c¸c gãi trong cïng mét cuéc nèi cã thÓ lÆp l¹i mét c¸ch bÊt b×nh thêng nh lóc chóng ®îc t¹o ra theo yªu cÇu cô thÓ mµ kh«ng theo chu kú. §Ó minh häa, h×nh 1.1 vµ 1.2 biÓu diÔn sù kh¸c nhau gi÷a d¹ng truyÒn ®ång bé vµ d¹ng truyÒn kh«ng ®ång bé. Trong d¹ng truyÒn ®ång bé STM (Synchronous Transfer Mode), c¸c phÇn tö sè liÖu t¬ng øng víi kªnh ®· cho ®îc nhËn biÕt bëi vÞ trÝ cña nã trong khung truyÒn (h×nh 1.1) trong khi ë ATM, c¸c gãi thuéc vÒ mét cuéc nèi l¹i t¬ng øng víi c¸c kªnh ¶o cô thÓ vµ cã thÓ xuÊt hiÖn t¹i bÊt kú vÞ trÝ nµo (h×nh 1.2). Page 3 of 131 §å ¸n tèt nghiÖp Kª Kª Kª Kª Kª Kª nh nh nh nh nh nh 1 2 n 1 2 n Khung thêi gian 125µs Khung thêi gian 125µs Khe thêi gian TÝn hiÖu khung H×nh1.1: CÊu tróc khung thêi gian trong STM1 Kªnh Kªnh Kªnh Kªnh Kªnh Kªnh 1 5 1 7 5 1 Kªnh kh«ng sö dông PhÇn th«ng tin ngêi sö dông PhÇn tiªu ®Ò cña tÕ bµo ATM H×nh 1.2: CÊu tróc luång th«ng tin trong ATM 4 §å ¸n tèt nghiÖp ATM cßn cã hai ®Æc ®iÓm quan träng: Thø nhÊt: ATM sö dông c¸c gãi cã kÝch thíc nhá vµ cè ®Þnh gäi lµ c¸c tÕ bµo ATM (ATM Cell), c¸c tÕ bµo nhá cïng víi tèc ®é truyÒn lín sÏ lµm cho trÔ truyÒn vµ biÕn ®éng trÔ (Delay Jitter) gi¶m ®ñ nhá ®èi víi c¸c dÞch vô thêi gian thùc, ngoµi ra kÝch thíc nhá còng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc hîp kªnh ë tèc ®é cao ®îc dÔ dµng h¬n. Thø hai: ATM cßn cã mét ®Æc ®iÓm rÊt quan träng lµ kh¶ n¨ng nhãm mét vµi kªnh ¶o (Virtual Channel) thµnh mét ®êng ¶o (Virtual Path), nh»m gióp cho viÖc ®Þnh tuyÕn ®îc dÔ dµng. 1.2.2. C¸c lÜnh vùc c«ng nghÖ míi quyÕt ®Þnh sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña ATM Cã hai yÕu tè ¶nh hëng tíi ATM, ®ã lµ: Sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c«ng nghÖ b¸n dÉn còng nh c«ng nghÖ quang ®iÖn tö. Sù ph¸t triÓn c¸c ý tëng míi vÒ kh¸i niÖm hÖ thèng. 1.2.2.1. C¸c tiÕn bé vÒ mÆt c«ng nghÖ C«ng nghÖ b¸n dÉn: C«ng nghÖ CMOS lµ c«ng nghÖ rÊt cã triÓn väng bëi ®é tÝch hîp lín, tèc ®é cao (cì vµi tr¨m Mbit/s tíi vµi Gbit/s), ®é réng b¨ng truyÒn lín, kÝch thíc nhá, ®é mÒm dÎo c¬ häc cao, tr¸nh ®îc nhiÔu cña trêng ®iÖn tö, x¸c suÊt truyÒn lçi thÊp vµ kh«ng cã nhiÔu xuyªn ©m. 1.2.2.2. C¸c ý tëng míi vÒ kh¸i niÖm hÖ thèng C¸c quan ®iÓm míi vÒ hÖ thèng ®îc ph¸t triÓn m¹nh mÏ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®ã lµ hÖ thèng ph¶i cã ®é mÒm dÎo thÝch hîp, ®é réng b¨ng cña hÖ thèng ph¶i tuú thuéc vµo yªu cÇu cña tõng dÞch vô cô thÓ, c¸c dÞch vô thêi gian thùc ®îc truyÒn theo ph¬ng ph¸p chuyÓn m¹ch gãi. C¸c ý tëng nµy ph¶i tho¶ m·n hai chøc n¨ng chÝnh cña m¹ng lµ: TÝnh trong suèt vÒ mÆt néi dung:(Semantic Transparency): TÝnh trong suèt vÒ mÆt néi dung lµ chøc n¨ng ®¶m b¶o viÖc truyÒn ®óng c¸c bit tõ ®Çu ph¸t tíi ®Çu thu (tøc lµ sù chÝnh x¸c vÒ mÆt néi dung). Page 5 of 131 §å ¸n tèt nghiÖp Khi míi ra ®êi, trong c¸c m¹ng chuyÓn m¹ch gãi, chÊt lîng truyÒn sè liÖu cßn kÐm, do ®ã ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng truyÒn chÊp nhËn ®îc, ngêi ta ph¶i thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu khiÓn lçi trªn mäi liªn kÕt (Link).ViÖc ®iÒu khiÓn lçi nµy ®îc thùc hiÖn bëi c¸c giao thøc HDLC (High-Level Data Link Control) bao gåm c¸c chøc n¨ng: giíi h¹n khung (Frame Delimiting), ®¶m b¶o truyÒn bit chÝnh x¸c, kiÓm tra lçi (kiÓm tra m· d vßng CRC-Cyclic Redundancy Check), söa lçi b»ng c¸c thñ tôc truyÒn l¹i. H×nh 1.3. tr×nh bµy thñ tôc ®iÒu khiÓn lçi ®Çy ®ñ cña m¹ng chuyÓn m¹ch gãi th«ng qua m« h×nh liªn kÕt c¸c hÖ thèng më OSI. Ta thÊy qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn lçi ®îc thùc hiÖn trªn mäi liªn kÕt (Link-by-Link) th«ng qua nót chuyÓn m¹ch, do ®ã nót chuyÓn m¹ch ph¶i xö lý mét lo¹t c¸c thñ tôc phøc t¹p kh¸c nhau lµm ¶nh hëng ®Õn tèc ®é xö lý chung cña hÖ thèng. Nót chuyÓn m¹ch §Çu cuèi ®iÒu khiÓn lçi ®Çy ®ñ §Çu cuèi ®iÒu khiÓn lçi 3 3 3 2 2 2 ®Çy ®ñ 3 2 H×nh 1.3. §iÒu khiÓn lçi ®Çy ®ñ trªn mäi liªn kÕt cña m¹ng chuyÓn m¹ch gãi Sau nµy do chÊt lîng cña hÖ thèng truyÒn dÉn vµ chuyÓn m¹ch t¨ng lªn nªn tû lÖ lçi trªn m¹ng gi¶m. Víi mét m¹ng chÊt lîng cao nh vËy, ngêi ta chØ cÇn thùc hiÖn mét sè chøc n¨ng cña thñ tôc HDLC nh chøc n¨ng giíi h¹n khung, chøc n¨ng truyÒn bit chÝnh x¸c, kiÓm tra lçi trªn c¬ së tõ liªn kÕt tíi liªn kÕt (Link-by-Link). Nh vËy chØ 6 §å ¸n tèt nghiÖp cã nh÷ng chøc n¨ng nµy ®îc cung cÊp bëi c¸c nót chuyÓn m¹ch trong m¹ng cßn c¸c chøc n¨ng kh¸c nh söa lçi sÏ ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së tõ ®Çu cuèi tíi ®Çu cuèi (Endto-End). B»ng c¸ch nµy ngêi ta ®· gi¶m ®îc khèi lîng th«ng tin mµ nót chuyÓn m¹ch cÇn sö lý, nhê ®ã mµ tèc ®é xö lý cña nót t¨ng lªn. Nh vËy líp 2 trªn m« h×nh OSI ®îc chia thµnh hai líp con, líp 2a chuyªn cung cÊp c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña líp 2, líp 2b cung cÊp c¸c chøc n¨ng bæ sung. C¸c hÖ thèng øng dông nguyªn lý nµy ®îc gäi lµ chuyÓn tiÕp khung (frame relay). C¸c nguyªn lý nµy ®îc tr×nh bµy trªn h×nh 1.4. §èi víi B-ISDN ý tëng nµy cßn ®îc më réng h¬n n÷a, c¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn lçi kh«ng cßn ®îc cung cÊp ë c¸c nót chuyÓn m¹ch trong m¹ng n÷a mµ trong trêng hîp cÇn thiÕt, sÏ ®îc cung cÊp bëi c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi. Nh vËy c¸c chøc n¨ng ®îc thùc hiÖn trong m¹ng ®îc gi¶m tõ ®iÒu khiÓn lçi ®Çy ®ñ (Full error Control) ë m¹ng chuyÓn m¹ch gãi X.25 xuèng cßn cùc kú tèi thiÓu ë m¹ng ATM, do ®ã c¸c nót cña ATM cã ®é phøc t¹p tèi thiÓu vµ v× thÕ cã tèc ®é truyÒn rÊt cao, cã thÓ lªn tíi 600 Mbit/s (h×nh 1.5). B¶ng 1.1 tr×nh bµy c¸c chøc n¨ng ®îc thùc hiÖn ë nót m¹ng ATM so víi m¹ng chuyÓn m¹ch gãi vµ chuyÓn tiÕp khung. §Çu cuèi 3 Nót chuyÓn m¹ch §Çu cuèi ®iÒu khiÓn lçi ®Çy ®ñ(tõ ®Çu cuèi ®Õn ®Çu cuèi) 3 2b ®iÒu khiÓn lçi cã giíi 2a ®iÒu khiÓn lçi h¹n 2a 2a 2a cã giíi h¹n 2b H×nh 1.4. §iÒu khiÓn lçi cã giíi h¹n cña m¹ng chuyÓn tiÕp khung H×nh 1.5. ChuyÓn m¹ch tÕ bµo trong m¹ng ATM víi c¸c chøc n¨ng tèi thiÓu Page 7 of 131 §å ¸n tèt nghiÖp 3 2 1b 1a 1b 1b 1a 1a 3 2 1b 8 §å ¸n tèt nghiÖp 1a ®iÒu khiÓn lçi ®Çy ®ñ (tõ ®Çu cuèi ®Õn ®Çu cuèi) §Çu cuèi Nót chuyÓn m¹ch §Çu cuèi B¶ng 1.1: C¸c chøc n¨ng ®îc thùc hiÖn ë nót m¹ng cña X.25, chuyÓn tiÕp khung, ATM Chøc n¨ng TruyÒn l¹i gãi Giíi h¹n khung KiÓm tra lçi ChuyÓn m¹ch gãi x x x ChuyÓn tiÕp khung ATM X X Râ rµng nót m¹ng ATM hÇu nh kh«ng ph¶i xö lý mét th«ng tin ®iÒu khiÓn nµo trong khi nót chuyÓn m¹ch X.25 vµ chuyÓn tiÕp khung ph¶i thùc hiÖn mét lo¹t c¸c thñ tôc phøc t¹p kh¸c nhau. TÝnh trong suèt vÒ mÆt thêi gian: (Time Transparency) Page 9 of 131 §å ¸n tèt nghiÖp C¸c dÞch vô thêi gian thùc yªu cÇu dßng bit cã trÔ rÊt ng¾n khi ®îc truyÒn tõ ®Çu ph¸t tíi ®Çu thu, tøc lµ chóng yªu cÇu tÝnh chÝnh x¸c vÒ mÆt thêi gian. Cã thÓ ph©n biÖt hai lo¹i trÔ: trÔ do chuyÓn m¹ch vµ trÔ tõ ®iÓm ®Çu tíi ®iÓm cuèi. HÖ thèng chuyÓn m¹ch gãi vµ chuyÓn tiÕp khung rÊt khã kh¨n khi thùc hiÖn c¸c dÞch vô thêi gian thùc v× ®é trÔ cao. Do ®é phøc t¹p cña c¸c nót chuyÓn m¹ch, chóng chØ cã thÓ ho¹t ®éng ë tèc ®é võa vµ thÊp. M¹ng ATM, mÆt kh¸c, chØ cÇn nh÷ng chøc n¨ng tèi thiÓu ë nót chuyÓn m¹ch, do ®ã nã cho phÐp truyÒn sè liÖu tèc ®é rÊt cao, trÔ trªn m¹ng vµ c¸c biÕn ®éng trÔ gi¶m xuèng cßn vµi tr¨m micro gi©y, do ®ã quan hÖ thêi gian ®îc ®¶m b¶o nh trong trêng hîp chuyÓn m¹ch kªnh. 1.3- C¸c dÞch vô t¬ng lai cña B-ISDN trªn c¬ së ATM 1.3.1. C¸c dÞch vô phôc vô cho c¸c thuª bao gia ®×nh C¸c dÞch vô quan träng cho c¸c thuª bao gia ®×nh lµ nh÷ng dÞch vô truyÒn h×nh (TV) bao gåm dÞch vô truyÒn h×nh c¸p CATV, truyÒn h×nh sè chuÈn SDTV(Standard Digital TV) hay trong t¬ng lai lµ dÞch vô truyÒn h×nh ®é ph©n gi¶i cao HDTV (High Definition TV). Tuy vËy ngêi ta cßn ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ tÝnh t¬ng thÝch gi÷a c¸c tÝn hiÖu video nãi trªn sao cho mét ch¬ng tr×nh SDTV cã thÓ xem ®îc trªn mµn h×nh HDTV vµ ngîc l¹i. TÊt c¶ c¸c tÝn hiÖu video nãi trªn cã thÓ ®îc cung cÊp b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. DÔ thùc hiÖn nhÊt lµ ph¬ng ph¸p m« pháng CATV trong ®ã mét lo¹t c¸c ch¬ng tr×nh TV ®îc ®a tíi thuª bao theo c¸c ®êng nèi b¸n cè ®Þnh. Mét ph¬ng ph¸p kh¸c lµ c¸c kªnh TV ®îc truy nhËp theo kiÓu chuyÓn m¹ch, nghÜa lµ kh¸ch hµng cã thÓ chän mét ch¬ng tr×nh mong muèn theo mét kªnh th«ng tin x¸c ®Þnh. Xa h¬n n÷a, ngêi sö dông cã thÓ gäi tíi mét th viÖn video sau ®ã chän lÊy mét kªnh tõ rÊt nhiÒu c¸c kªnh truyÒn h×nh s½n cã. Mét øng dông quan träng n÷a lµ dÞch vô ®iÖn tho¹i truyÒn h×nh trong ®ã c¸c h×nh ¶nh chÊt lîng cao ®îc truyÒn ®i ë tèc ®é tõ 2 tíi 5 Mbit/s víi gi¸ thµnh ph¶i ch¨ng. Ngoµi ra cßn mét lo¹t c¸c øng dông thó vÞ kh¸c nh mua hµng t¹i nhµ (VideoShopping), d¹y häc t¹i nhµ (Home-Education), c¸c dÞch vô th«ng tin qu¶ng c¸o .v.v. 10 §å ¸n tèt nghiÖp 1.3.2. C¸c dÞch vô phôc vô trong lÜnh vùc kinh doanh, giao dÞch C¸c thuª bao trong ph¹m vi c«ng së, v¨n phßng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm hoµn toµn kh¸c so víi c¸c thuª bao gia ®×nh. §iÓm chung duy nhÊt gi÷a hai lÜnh vùc nµy lµ ®iÖn tho¹i truyÒn h×nh. Tuy vËy dÞch vô nµy còng ph¶i ®îc më réng ®Ó tiÕn tíi ®iÖn tho¹i héi nghÞ truyÒn h×nh, sao cho ngêi sö dông cã thÓ dïng dÞch vô ®iÖn tho¹i truyÒn h×nh ®Ó liªn l¹c gi÷a vµi ®iÓm cïng mét lóc. Cã thÓ dù ®o¸n nhiÒu dÞch vô cña B-ISDN cho m¹ng LAN sÏ ®îc ®a vµo øng dông trong t¬ng lai. C¸c hÖ thèng ATM-LAN ®îc nèi víi nhau sÏ t¹o kh¶ n¨ng truy nhËp hÖ c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n víi tèc ®é rÊt cao, ®iÒu nµy rÊt quan träng do kh¶ n¨ng cña PC ®ang t¨ng lªn kh«ng ngõng vÒ mÆt tèc ®é xö lý còng nh kh¶ n¨ng lu tr÷ th«ng tin, do ®ã sÏ cã ngµy cµng nhiÒu c¸c phÇn mÒm øng dông ch¹y trªn c¸c m¸y kh¸c nhau trong m«i trêng d÷ liÖu ph©n t¸n. Ngoµi ra cßn ph¶i kÓ ®Õn c¸c dÞch vô kh¸c nh: truyÒn ¶nh y tÕ chÊt lîng cao ®Ó phôc vô cho viÖc ch÷a bÖnh tõ xa, gi¸o dôc ph©n t¸n, truyÒn th«ng ®a ph¬ng tiÖn, th tÝn ®iÖn tö. Trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, c¸c øng dông sÏ lµ ®iÒu khiÓn/gi¸m s¸t tõ xa, ph©n phèi c¸c th«ng tin h×nh ¶nh vÒ s¶n xuÊt/xö lý tíi c«ng nh©n trong nhµ m¸y. B¶ng 1.2. tãm t¾t c¸c dÞch vô b¨ng réng c¬ b¶n vµ tèc ®é t¬ng øng cña chóng. B¶ng 1.2: §Æc ®iÓm c¸c dÞch vô b¨ng réng c¬ b¶n DÞch vô TruyÒn sè liÖu(híng liªn kÕt) TruyÒn sè liÖu (kh«ng liªn kÕt) TruyÒn v¨n b¶n, tµi liÖu §iÖn tho¹i truyÒn h×nh / Héi nghÞ truyÒn h×nh TV TruyÒn h×nh ph©n gi¶i cao Tèc ®é bit 1,5 - 130 1,5 – 130 1,5 – 45 1,5 – 130 30 – 130 130 1.4- Tãm t¾t Ch¬ng nµy ®· tr×nh bµy c¸c ®Æc ®iÓm cña c¸c m¹ng viÔn th«ng hiÖn h÷u còng nh c¸c mÆt h¹n chÕ cu¶ chóng vµ c¸c nhu cÇu dÞch vô b¨ng réng ®ang t¨ng lªn. Tõ ®ã ®Æt ra vÊn ®Ò ph¶i cã mét m¹ng tæ hîp b¨ng réng duy nhÊt ( B-ISDN) thay thÕ tÊt c¶ Page 11 of 131 §å ¸n tèt nghiÖp c¸c m¹ng viÔn th«ng nãi trªn, chÝnh trªn c¬ së nµy mµ ATM h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Sù ph¸t triÓn cña kü thuËt ATM lµ kÕt qu¶ trùc tiÕp cña c¸c ý tëng míi vÒ kh¸i niÖm hÖ thèng ®îc hç trî bëi c¸c thµnh tùu to lín trong c«ng nghÖ b¸n dÉn vµ c«ng nghÖ quang ®iÖn tö. ATM cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®îc mét lo¹t c¸c dÞch vô b¨ng réng kh¸c nhau, kÓ c¶ trong lÜnh vùc gia ®×nh còng nh trong th¬ng m¹i. Ch¬ng II Tæng quan vÒ c«ng nghÖ truyÒn kh«ng ®ång bé ATM. 2.1- C¸c nguyªn lý c¬ b¶n cña ATM Theo khuyÕn nghÞ cña ITU-T, ATM ®îc chän lµm ph¬ng thøc truyÒn t¶i trong BISDN. ATM cung cÊp dung lîng truyÒn dÉn linh ho¹t vµ chung cho tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô kh¸c nhau do c¸c ®Æc tÝnh ®éc lËp víi tèc ®é truyÒn dÉn vµ cÊu tróc d÷ liÖu cña øng dông. ATM lµ ph¬ng thøc truyÒn t¶i mang ®Æc tÝnh chuyÓn m¹ch gãi, sö dông kü thuËt ghÐp kªnh ph©n chia theo thêi gian kh«ng ®ång bé b»ng viÖc ®ãng gãi d÷ liÖu vµo c¸c tÕ bµo. TÕ bµo gåm cã trêng th«ng tin ®Ó mang th«ng tin cña kh¸ch hµng vµ tiªu ®Ò mang c¸c th«ng tin vÒ m¹ng vÝ dô nh th«ng tin ®Þnh tuyÕn. V× th«ng tin tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau ®îc ghÐp thèng kª trªn cïng mét ®êng truyÒn nªn th«ng tin trong tiªu ®Ò ph¶i cã nhiÖm vô ph©n biÖt ®îc c¸c tÕ bµo cña c¸c nguån kh¸c nhau. Trêng th«ng tin ®îc truyÒn trong suèt qua m¹ng, kh«ng bÞ xö lý. C¸c tÕ bµo ®îc ®¶m b¶o vÒ trËt tù truyÒn qua m¹ng. ATM còng lµ mét kü thuËt híng liªn kÕt, kÕt nèi ph¶i ®îc thiÕt lËp tríc khi truyÒn d÷ liÖu. Mét cuéc gäi b¨ng réng cã thÓ lµ ®a thµnh phÇn vÝ dô tho¹i, video, sè liÖu,... Mçi thµnh phÇn lµ mét kÕt nèi riªng rÏ. 12 §å ¸n tèt nghiÖp Mçi mét kÕt nèi ®îc cÊp mét b¨ng th«ng theo yªu cÇu trong ®iÒu kiÖn cã thÓ. QuyÕt ®Þnh vÒ kÕt nèi ®îc thùc hiÖn th«ng qua thñ tôc ®iÒu khiÓn chÊp nhËn kÕt nèi (CAC). Bªn c¹nh CAC cßn nhiÒu qu¸ tr×nh xö lý kh¸c nh ®iÒu khiÓn tham sè sö dông ®Ó gi¸m s¸t vµ xö lý kÕt nèi. 2.2- ATM víi m« h×nh tham chiÕu B-ISDN M« h×nh tham chiÕu B-ISDN ®îc x©y dùng ra dùa trªn m« h×nh tham chiÕu OSI vµ c¸c chuÈn ISDN. Tuy nhiªn trong m« h×nh ATM ngêi ta sö dông kh¸i niÖm c¸c líp (Layer) vµ c¸c mÆt ph¼ng (Plane) riªng rÏ cho tõng chøc n¨ng riªng biÖt nh chøc n¨ng dµnh cho ngêi sö dông, chøc n¨ng ®iÒu khiÓn, qu¶n lý m¹ng. MÆt ph¼ng qu¶n lý C¸c líp bËc cao Líp t­¬ng thÝch ATM Qu¶n lý mÆt ph¼ng MÆt ph¼ng ng­êi sö dông Qu¶n lý líp MÆt ph¼ng ®iÒu khiÓn Líp ATM Líp vËt lý H×nh 2.1 M« h×nh giao thøc B-ISDN M« h×nh B-ISDN gåm cã ba mÆt ph¼ng: MÆt ph¼ng ngêi sö dông U-plane (User-plane): Cã nhiÖm vô cung cÊp c¸c c¬ chÕ truyÒn c¸c th«ng tin cña ngêi sö dông, ®iÒu khiÓn luång vµ ®iÒu khiÓn t¾c nghÏn, chèng lçi, phôc håi th«ng tin. Nã cã cÊu tróc ph©n líp, mçi líp thùc hiÖn mét chøc n¨ng riªng biÖt liªn quan tíi viÖc cung cÊp dÞch vô cho ngêi sö dông. MÆt ph¼ng ®iÒu khiÓn C-plane (Control-plane): MÆt ph¼ng ®iÒu khiÓn còng cã cÊu tróc ph©n líp. MÆt ph¼ng nµy cã nhiÖm vô thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu khiÓn kÕt nèi (connection control) vµ ®iÒu khiÓn cuéc gäi (call control). Chóng thùc hiÖn c¸c chøc Page 13 of 131 §å ¸n tèt nghiÖp n¨ng b¸o hiÖu cã liªn quan tíi viÖc thiÕt lËp, gi¸m s¸t, vµ gi¶i phãng kÕt nèi hoÆc cuéc gäi. MÆt ph¼ng qu¶n lý M-plane (Management-plane): cã hai chøc n¨ng lµ qu¶n lý mÆt ph¼ng (Plane Management) vµ qu¶n lý líp (Layer Management). TÊt c¶ c¸c chøc n¨ng liªn quan tíi toµn bé hÖ thèng (tõ ®Çu cuèi tíi ®Çu cuèi) ®Òu n»m ë qu¶n lý mÆt ph¼ng. NhiÖm vô cña qu¶n lý mÆt ph¼ng lµ t¹o ra sù phèi hîp lµm viÖc gi÷a nh÷ng mÆt ph¼ng kh¸c nhau. Trong khi chøc n¨ng qu¶n lý mÆt ph¼ng kh«ng cã cÊu tróc ph©n líp th× chøc n¨ng qu¶n lý líp l¹i ®îc chia thµnh c¸c líp kh¸c nhau nh»m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý cã liªn quan tíi c¸c tµi nguyªn vµ th«ng sè n»m ë c¸c thùc thÓ cã giao thøc (nh b¸o hiÖu ch¼ng h¹n). §èi víi mçi líp, qu¶n lý líp xö lý dßng th«ng tin OAM t¬ng øng. Nh nãi trªn, c¸c mÆt ph¼ng U-plane vµ C-plane cã cÊu tróc ph©n líp. Chóng gåm cã ba líp bËc thÊp lµ líp vËt lý (PL - Phisical Layer), líp ATM, líp t¬ng thÝch ATM (AAL - ATM Adaption Layer) vµ c¸c líp bËc cao. Trong ph¹m vi b¶n b¸o c¸o nµy, chóng ta chØ xÐt 3 líp díi PL, ATM, AAL. C¸c líp nµy l¹i tiÕp tôc ®îc ph©n nhá thµnh c¸c ph©n líp nh cho thÊy trªn b¶ng 2.1 cïng víi c¸c chøc n¨ng t¬ng øng cña chóng. 14 §å ¸n tèt nghiÖp B¶ng 2.1 Chøc n¨ng c¸c líp cña B-ISDN C¸c líp cao h¬n. Layer Management • • • CS • • • AAL • • SAR • • ATM • • • • NhËn/göi c¸c PDU tõ/tíi c¸c líp cao h¬n vµ t¹o d¹ng CS-PDU. KiÓm tra sù kh«i phôc chÝnh x¸c c¸c CS-PDU. Ph¸t hiÖn sù mÊt c¸c tÕ bµo cña CS-PDU. Cung cÊp mét vµi chøc n¨ng AAL trong phÇn tiªu ®Ò CS-PDU. ChÌn c¸c tÕ bµo bæ sung vµo CS-PDU. §iÒu khiÓn luång, göi c¸c th«ng ®iÖp tr¶ lêi hoÆc yªu cÇu truyÒn l¹i c¸c tÕ bµo lçi. T¹o c¸c tÕ bµo tõ CS-PDU, kh«i phôc c¸c CS-PDU tõ tÕ bµo. T¹o ra tr­êng ®iÒu khiÓn ®o¹n nh­ BOM, COM, EOM, SSM. KiÓm tra m· d­ vßng CRC cña tr­êng d÷ liÖu cña tÕ bµo. T¹o ra hai bytes tiªu ®Ò vµ hai bytes cuèi cña SAR-PDU. §iÒu khiÓn luång chung. T¹o ra hoÆc t¸ch phÇn tiªu ®Ò cña tÕ bµo. §äc vµ thay ®æi phÇn tiªu ®Ò cña tÕ bµo. Thùc hiÖn ph©n kªnh / hîp kªnh c¸c tÕ bµo. • Thªm vµo hoÆc lÊy ra c¸c tÕ bµo trèng (idle cell). • T¹o vµ kiÓm tra m· HEC. • NhËn biÕt giíi h¹n tÕ bµo. TC • BiÕn ®æi dßng tÕ bµo thµnh c¸c khung phï hîp víi hÖ thèng truyÒn dÉn. • Ph¸t / kh«i phôc c¸c khung truyÒn dÉn. PL PM • §ång bé bit. • Thu, ph¸t sè liÖu. Page 15 of 131 §å ¸n tèt nghiÖp 2.3- C¸c cÊu h×nh giao thøc chuÈn PC hoÆc thiÕt bÞ m¹ng B-TE2 hoÆc TE2 Bé ®Þnh tuyÕn R B-TA Líp AAL Líp ATM SB B-NT2 Líp vËt lý TB B-NT1 UB Bé ®Þnh tuyÕn B-TE1 SB Bé ®Þnh tuyÕn LAN hoÆc MAN riªng Líp AAL Líp ATM Líp vËt lý B-NT2 B-NT1 TB UB IWU SB B-TA: Bé chuyÓn ®æi ®Çu cuèi b¨ng réng. B-TE: ThiÕt bÞ ®Çu cuèi b¨ng réng. B-NT: ThiÕt bÞ m¹ng b¨ng réng. IWU: Khèi phèi hîp. H×nh 2.2 CÊu h×nh chuÈn B-ISDN M¹ng ATM/B-ISDN bao gåm c¸c thiÕt bÞ kh¸ch hµng, c¸c nót chuyÓn m¹ch vµ c¸c chÆng truyÒn dÉn nèi thiÕt bÞ kh¸ch hµng vµ nót chuyÓn m¹ch. KhuyÕn nghÞ CCITT I.413 ®· ®Þnh nghÜa c¸c nhãm chøc n¨ng B-TE1, B-TE2, B-TA, B-NT1, B-NT2 vµ c¸c ®iÓm tham chiÕu TB, SB, UB, vµ R cña m¹ng B-ISDN nh ®îc miªu t¶ trªn h×nh 2.2 díi ®©y. CÊu h×nh giao thøc chuÈn (protocol reference configuration) B-ISDN (cã cÊu tróc t¬ng tù nh cÊu h×nh ISDN) x¸c ®Þnh c¸c giao diÖn vµ c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau gi÷a c¸c thùc thÓ cña m¹ng. B-NT1 thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña líp bªn díi nh kÕt cuèi ®êng truyÒn, xö lý giao diÖn truyÒn dÉn, liªn quan ®Õn c¸c kÕt cuèi quang vµ ®iÖn t¹i ®Þa ®iÓm thiÕt bÞ kh¸ch hµng. B-NT1 ®îc ®iÒu khiÓn bëi nhµ cung cÊp m¹ng vµ lµ ranh giíi gi÷a c¸c m¹ng. B-NT2 thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng líp cao h¬n bao gåm ghÐp / ph©n t¸ch lu lîng, xö lý b¨ng tÇn, chuyÓn m¹ch c¸c kÕt cuèi néi bé, xö lý giao thøc b¸o hiÖu, xö lý dung lîng bé ®Öm vµ x¸c ®Þnh tµi nguyªn. C¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi lµ thiÕt bÞ kh¸ch hµng sö dông B-ISDN. 16 §å ¸n tèt nghiÖp B-TE1 kÕt cuèi víi giao diÖn chuÈn B-ISDN vµ thùc hiÖn kÕt cuèi ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i giao thøc cña c¸c líp bËc thÊp còng nh bËc cao. C¸c giao diÖn kh¸c hiÖn vÉn cha ®îc ITU chuÈn ho¸ ®Çy ®ñ. B-TE2 ®îc dïng cho c¸c giao diÖn kÕt nèi víi thiÕt bÞ chuÈn B-ISDN hiÖn cã. C¸c thiÕt bÞ nµy cÇn cã c¸c thiÕt bÞ chuyÓn ®æi TA (Terminal Adaptor) ®Ó kÕt nèi víi giao diÖn. TA thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn giao tiÕp B-ISDN, kÓ c¶ viÖc chuyÓn ®æi tèc ®é. §iÓm chuÈn R cung cÊp giao diÖn kh«ng ph¶i B-ISDN gi÷a c¸c thiÕt bÞ kh¸ch hµng kh«ng ph¶i B-ISDN víi thiÕt bÞ chuyÓn ®æi. §iÓm chuÈn T B ph©n t¸ch thiÕt bÞ nhµ cung cÊp m¹ng víi thiÕt bÞ kh¸ch hµng. T¬ng tù nh vËy, ®iÓm chuÈn SB t¬ng øng víi giao diÖn cña c¸c thiÕt bÞ B-ISDN riªng rÏ vµ t¸ch biÖt thiÕt bÞ kh¸ch hµng víi c¸c chøc n¨ng truyÒn th«ng liªn quan tíi m¹ng. 2.4- Líp ATM Líp ®îc xem xÐt ®Çu tiªn lµ líp ATM v× ®©y lµ líp ®ãng vai trß quan träng nhÊt liªn quan ®Õn viÖc truyÒn t¶i th«ng tin qua m¹ng ATM. ATM sö dông c¸c kÕt nèi ¶o trong viÖc truyÒn t¶i c¸c th«ng tin vµ c¸c kÕt nèi nµy ®îc chia thµnh hai møc: møc ®êng ¶o (Virtual Path Level) vµ møc kªnh ¶o (Virtual Channel Level). ViÖc ph©n chia hai møc ®Ó truyÒn t¶i tÝn hiÖu lµ mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm m¹nh cña ATM. - Møc kªnh ¶o: Lµ møc cã chøc n¨ng truyÒn ®¬n híng c¸c tÕ bµo ATM t¬ng øng víi mét gi¸ trÞ nhËn d¹ng duy nhÊt VCI (Virtual Channel Identifier). - Møc ®êng ¶o: Lµ møc cã chøc n¨ng truyÒn ®¬n híng c¸c tÕ bµo thuéc vÒ nhiÒu kªnh ¶o kh¸c nhau nhng l¹i cã chung mét gi¸ trÞ gi¸ trÞ nhËn d¹ng ®êng ¶o VPI (Virtual Path Identifier). C¸c kh¸i niÖm vÒ nhËn d¹ng ®êng ¶o vµ nhËn d¹ng kªnh ¶o sÏ ®îc tr×nh bµy chi tiÕt ë phÇn cÊu tróc tÕ bµo. Trong mét ®êng truyÒn dÉn cã thÓ bao gåm vµi ®êng ¶o VP (Virtual Path), trong mçi ®êng ¶o VP l¹i cã thÓ cã mét vµi kªnh ¶o VC (Virtual Channel). Mçi VP vµ VC trong ®êng truyÒn dÉn ®Òu cã mét gi¸ trÞ VPI vµ VCI riªng, sè c¸c VP vµ VC phô thuéc vµo ®é dµi cña VPI vµ VCI trong tiªu ®Ò tÕ bµo ATM. Page 17 of 131 §å ¸n tèt nghiÖp VC VP VP VC §­êng truyÒn dÉn H×nh 2.3 Mèi quan hÖ gi÷a ®­êng ¶o, kªnh ¶o vµ ®­êng truyÒn dÉn §êng ¶o vµ kªnh ¶o sÏ ®îc xem xÐt kü h¬n ë phÇn 5. Sau ®©y, chóng ta sÏ xem xÐt c¸c chøc n¨ng thùc hiÖn ë líp ATM. TÊt c¶ c¸c chøc n¨ng nµy ®Òu do phÇn tiªu ®Ò cña tÕ bµo cung cÊp. GhÐp kªnh vµ t¸ch kªnh c¸c tÕ bµo. Theo híng ph¸t, chøc n¨ng ghÐp tÕ bµo ®îc thùc hiÖn viÖc tæ hîp c¸c tÕ bµo tõ c¸c ®êng ¶o (VP) vµ c¸c kªnh ¶o (VC) riªng rÏ thµnh mét luång tÕ bµo. Theo híng thu, chøc n¨ng t¸ch tÕ bµo thùc hiÖn viÖc ph©n t¸ch c¸c tÕ bµo vÒ c¸c ®êng ¶o vµ kªnh ¶o thÝch øng. Phiªn dÞch c¸c gi¸ trÞ nhËn d¹ng ®êng ¶o VPI vµ nhËn d¹ng kªnh ¶o VCI. Mçi mét ®êng ¶o vµ mét kªnh ¶o cã mét gi¸ trÞ nhËn d¹ng kh¸c nhau dïng ®Ó ph©n biÖt víi c¸c ®êng ¶o vµ kªnh ¶o kh¸c. C¸c nót chuyÓn m¹ch sö dông nh÷ng gi¸ trÞ nµy ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kÕt nèi, ®ång thêi ®Ó sö dông c¸c th«ng tin ®Þnh tuyÕn ®îc lu gi÷ ë c¸c nót chuyÓn m¹ch (chuyÓn m¹ch ATM vµ Cross-connect) t¹i thêi ®iÓm thiÕt lËp kÕt nèi ®Ó ®Þnh híng c¸c tÕ bµo ®Õn c¸c cæng ra thÝch hîp. §ång thêi, c¸c nót chuyÓn m¹ch thay ®æi c¸c gi¸ trÞ VPI, VCI b»ng c¸c gi¸ trÞ míi phï hîp víi kÕt nèi ®Çu ra (H×nh 2.4). Tuú thuéc vµo lo¹i chuyÓn m¹ch ®ã lµ chuyÓn m¹ch ATM hay Cross-connect mµ viÖc ®Þnh tuyÕn thùc hiÖn dùa trªn c¶ VPI, VCI hay chØ dùa trªn VPI vµ viÖc thay ®æi gi¸ trÞ nhËn d¹ng lµ thùc hiÖn ®èi víi c¶ VPI, VCI hay lµ chØ cã VPI. 18 §å ¸n tèt nghiÖp §Çu vµo §Çu ra Cæng VPI VCI Cæng VPI VCI ..... ..... ..... ..... ..... ..... P a b Q x y ..... ..... ..... ..... ..... ..... VPIa,VCIb Cæng vµo P VPIx,VCIy Cæng ra Q H×nh 2.4 S¬ ®å m« t¶ phiªn dÞch VPI/VCI T¹o / t¸ch tiªu ®Ò tÕ bµo. C¸c chøc n¨ng nµy ®îc thùc hiÖn t¹i nh÷ng ®iÓm cã kÕt cuèi cña líp ATM. PhÝa ph¸t, chøc n¨ng t¹o tiªu ®Ò tÕ bµo sau khi nhËn trêng th«ng tin tÕ bµo tõ líp cao h¬n (líp AAL) sÏ t¹o tiªu ®Ò tÕ bµo t¬ng øng, trõ gi¸ trÞ trêng ®iÒu khiÓn lçi tiªu ®Ò HEC (Header Error Control) sÏ ®îc tÝnh to¸n vµ chÌn vµo ë líp vËt lý. Tiªu ®Ò kÕt hîp víi trêng th«ng tin t¹o thµnh tÕ bµo ATM. PhÝa thu, chøc n¨ng t¸ch tiªu ®Ò tÕ bµo sÏ thùc hiÖn t¸ch tiªu ®Ò tÕ bµo ra khái tÕ bµo ATM vµ göi trêng th«ng tin tÕ bµo cho líp AAL. §iÒu khiÓn luång chung. Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn luång chung GFC (Generic Flow Control) chØ cã t¹i giao diÖn kh¸ch hµng-m¹ng UNI (User-Network Interface), phôc vô viÖc ®iÒu khiÓn luång tÝn hiÖu theo híng tõ kh¸ch hµng vµo m¹ng. Chøc n¨ng nµy gióp kh¸ch hµng cã thÓ tham gia vµo viÖc ®iÒu khiÓn lu lîng phô thuéc vµo c¸c lo¹i chÊt lîng dÞch vô QoS (Quality of Service) kh¸c nhau theo híng kh¸ch hµng vÒ phÝa m¹ng nhng kh«ng tham gia ®îc theo híng m¹ng vÒ phÝa kh¸ch hµng. Th«ng tin giao thøc GFC kh«ng ®îc t¶i qua tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn cña m¹ng (kh«ng ®îc truyÒn xuyªn suèt qua m¹ng). Page 19 of 131 §å ¸n tèt nghiÖp §èi víi c¸c m¹ng riªng cña kh¸ch hµng, GFC cã thÓ ®îc dïng nh»m ph©n chia dung lîng gi÷a c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi vµ ®· ®îc ¸p dông trong c¸c m¹ng LAN khi sö dông c«ng nghÖ ATM. 2.4.1. Giao diÖn kh¸ch hµng-m¹ng (UNI) vµ giao diÖn gi÷a c¸c nót m¹ng (NNI) Giao diÖn UNI lµ giao diÖn n»m gi÷a thiÕt bÞ kh¸ch hµng vµ tæng ®µi ATM ®Çu tiªn; giao diÖn NNI n»m gi÷a c¸c tæng ®µi ATM trong cïng mét m¹ng hoÆc gi÷a m¹ng víi m¹ng. §èi víi c¸c m¹ng riªng, giao diÖn ATM UNI cã thÓ n»m t¹i c¸c ®iÓm chuÈn R vµ S; ®èi víi c¸c m¹ng c«ng céng, giao diÖn ATM UNI cã thÓ n»m t¹i c¸c ®iÓm chuÈn T vµ U. 2.4.2. CÊu tróc tÕ bµo ATM TÕ bµo ATM cã cÊu tróc nhá, chiÒu dµi cè ®Þnh 53 octets bao gåm 5 octets cho phÇn tiªu ®Ò tÕ bµo vµ 48 octets cßn l¹i cho trêng th«ng tin tÕ bµo. KÝch thíc tÕ bµo nhá cã t¸c dông lµm gi¶m thêi gian trÔ t¹i c¸c bé ®Öm vµ chiÒu dµi cè ®Þnh lµm t¨ng hiÖu qu¶ chuyÓn m¹ch c¸c tÕ bµo. §iÒu nµy cã ý nghÜa rÊt lín v× ATM lµ m¹ng tèc ®é cao. Tiªu ®Ò tÕ bµo ®îc dïng ®Ó ®Þnh tuyÕn tÕ bµo vµ nã ®îc cËp nhËt víi c¸c gi¸ trÞ nhËn d¹ng míi t¹i c¸c nót chuyÓn m¹ch. Trêng th«ng tin ®îc truyÒn th«ng suèt qua m¹ng, kh«ng hÒ ®îc xö lý hay thay ®æi trong qu¸ tr×nh truyÒn t¶i. Cã hai cÊu tróc tÕ bµo ®îc x¸c ®Þnh kh¸c biÖt, mét cho UNI vµ mét cho NNI. 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

thumb
Năng lượng gió...
130
78479
145