Tài liệu Thiết kê hầm chui cho người đi bộ và đi xe đạp

  • Số trang: 107 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 215 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Thiết kê hầm chui cho người đi bộ và đi xe đạp
Baù o Caù o Nghieâ n Cöù u Khoa Hoï c GVHD: Thaà y Phaï m Thaù i Thaï n h NHAÄN XEÙT CUÛA HOÄI ÑOÀNG KHOA HOÏC ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... SVTH: Nguyeã n Thaø n h Trung – Nguyeã n Trinh Thaø n h Phong 1 Baù o Caù o Nghieâ n Cöù u Khoa Hoï c GVHD: Thaà y Phaï m Thaù i Thaï n h NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... SVTH: Nguyeã n Thaø n h Trung – Nguyeã n Trinh Thaø n h Phong 2 Baù o Caù o Nghieâ n Cöù u Khoa Hoï c GVHD: Thaà y Phaï m Thaù i Thaï n h LÔØI CAÛM ÔN Chuùng toâi xin chaân thaønh baøy toû loøng bieát ôn ñoái vôùi: - Thaày höôùng daãn: Thaày Phạm Thái Thạnh, Thầy Lê Văn Phuùc ñaõ taän tình chæ daãn chuùng toâi trong suoát thôøi gian laøm ñeà taøi. - Ban Giaùm Hieäu Tröôøng Ñaïi Hoïc Laïc Hoàng, Ban Laõnh Ñaïo vaø caùc Thaày Coâ trong Khoa Kyõ Thuaät Coâng Trình ñaõ hoã trôï vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho chuùng toâi hoaøn thaønh ñeà taøi naøy. - Caùc coâ chuù, anh chò trong Phoøng Quaûn Lyù Ñoâ Thò, Sở Giao Thông Công Chính Thaønh Phoá Bieân Hoøa ñaõ cung caáp cho chuùng toâi nhöõng soá lieäu caàn thieát ñeå hoaøn thaønh ñeà taøi. Cuoái cuøng chuùng toâi xin baøy toû loøng bieát ôn saâu saéc tôùi caùc thaày coâ Khoa Kyõ Thuaät Coâng Trình, boä moân Caàu Ñöôøng ñaõ truyeàn ñaït cho chuùng toâi nhöõng kieán thöùc quyù baùu trong thôøi gian qua ñeå laøm cô sôû cho chuùng toâi thöïc hieän ñeà taøi naøy. Xin chaân thaønh caûm ôn! SVTH: Nguyeã n Thaø n h Trung – Nguyeã n Trinh Thaø n h Phong 3 Baù o Caù o Nghieâ n Cöù u Khoa Hoï c Thaï n h GVHD: Thaà y Phaï m Thaù i LÔØI NOÙI ÑAÀU Trong giao thoâng hieän nay cuøng vôùi vieäc phaùt trieån ñi leân cuûa ñaát nöôùc thì maät ñoä giao thoâng taêng leân moät caùch nhanh choùng do ñoù tình hình tai naïn giao thoâng cuõng taêng leân moät caùch nhanh choùng. Theo thoáng keâ treân caû nöôùc hieän nay cöù moãi phuùt coù moät ngöôøi bò cheát vì tai naïn giao thoâng. Keát hôïp vôùi tình hình daân soá taêng nhanh nhö hieän nay thì giaûi quyeát tai naïn giao thoâng laø moät vaán ñeà nan giaûi, moät vaán naïn caàn ñöôïc giaûi quyeát. Trong tai naïn giao thoâng thì ña phaàn laø do ngöôøi ñi boä vaø ngöôøi ñi xe ñaïp, xe maùy gaây neân taïi nhöõng vò trí ngaõ tö, vò trí coù tröôøng hoïc, caùc ñöôøng cao toác giao nhau vôùi ñöôøng reõ nhaùnh. Nhaèm muïc ñích goùp phaàn giaûm vieäc caûn trôû vieäc löu thoâng cuûa caùc doøng xe trong ñoâ thò, thaønh phoá vaø ñaëc bieät laø giaûm bôùt tai naïn giao thoâng taïi caùc vò trí giao nhau do ngöôøi ñi boä vaø xe ñaïp gaây neân chuùng toâi choïn ñeà taøi: “HAÀM CHUI CHO NGÖÔØI ÑI BOÄ VAØ ÑI XE ÑAÏP ”.Trong ñeà taøi naøy chuùng toâi ñaõ trình baøy moät caùch coâ ñoïng nhaát veà tình hình nghieân cöùu vaø aùp duïng haàm chui trong giao thoâng ôû nöôùc ta vaø ôû ngoaøi nöôùc, moät soá phöông phaùp thi coâng vaø toå chöùc caùc boä phaän beân trong haàm thoâng qua caùc taøi lieäu maø chuùng toâi tham khaûo ñöôïc. Cuõng nhö ñöa ra so saùnh veà vieäc söû duïng haàm chui vaø caàu vöôït, kieán nghò veà hình thöùc haàm chui taïi Ngaõ Ba Vöôøn Mít, Phöôøng Taân Tieán, TP. Bieân Hoøa. Moät trong nhöõng vò trí coù tình hình giao thoâng phöùc taïp ôû Bieân Hoøa hieän nay. Vôùi taát caû söï coá gaéng cuûa chuùng toâi ñeå thöïc hieän ñeà taøi nay nhöng trong thôøi gian ngaén vaø söï hieåu bieát coøn coù haïn vì vaäy seõ khoâng traùnh khoûi söï thieáu soùt, chuùng toâi raát mong söï chæ baûo vaø ñoùng goùp yù kieán cuûa quyù thaày coâ vaø caùc baïn. SVTH: Nguyeã n Thaø n h Trung – Nguyeã n Trinh Thaø n h Phong 4 Baù o Caù o Nghieâ n Cöù u Khoa Hoï c Thaï n h GVHD: Thaà y Phaï m Thaù i MUÏC LUÏC Chöông Môû Ñaàu: NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG.................................. 6 I. LYÙ CHO CHOÏN ÑEÀ TAØI .....................................................................7 II. MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU ................................................................ 8 III. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU ............................................................. 9 IV. NHIEÄM VUÏ NGHIEÂN CÖÙU ............................................................... 9 V. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU.......................................................10 VI. ÑOÄ TIN CAÄY CUÛA ÑEÀ TAØI..............................................................10 VII. YÙ NGHÓA CUÛA ÑEÀ TAØI ...................................................................11 VIII. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI .................................................................13 Chöông I: SÔ LÖÔÏC VEÀ LÒCH SÖÛ HAÀM VAØ MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH VEÀ HAÀM ÔÛ NÖÔÙC TA ..................................................................12 Chöông II: CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT CUÛA ÑEÀ TAØI ..............................18 A- ÑÖÔØNG NGAÀM BOÄ HAØNH .................................................................22 1. Lónh vöïc öùng duïng......................................................................22 2. Caùc ñöôøng ngaàm boä haønh trong caùc ñoâ thò ñöôïc xaây döïng.........24 3. Maët baèng vaø traéc doïc .................................................................25 4. Loái vaøo vaø loái ra cuûa ñöôøng haàm................................................25 5. Maët caét ngang.............................................................................27 B- KHAÛO SAÙT KYÕ THUAÄT PHUÏC VUÏ THIEÁT KEÁ VAØ XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH HAÀM.............................................................................30 1. Vai troø cuûa ñòa kyõ thuaät trong xaây döïng.....................................30 2. Caùc phöông phaùp vaø giai ñoaïn khaûo saùt.....................................33 3. Khaûo saùt ñòa hình coâng trình ......................................................36 C- PHÖÔNG PHAÙP THI COÂNG NGAÀM...................................................38 1. Thi coâng baèng phöông phaùp loä thieân..........................................38 2. Thi coâng baèng phöông phaùp ñaøo kín...........................................38 SVTH: Nguyeã n Thaø n h Trung – Nguyeã n Trinh Thaø n h Phong 5 Baù o Caù o Nghieâ n Cöù u Khoa Hoï c GVHD: Thaà y Phaï m Thaù i Thaï n h D- TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN KEÁT CAÁU HAÀM.................................39 1. Caùc nguyeân taéc chung.................................................................39 2. Taûi troïng chuû ñoäng thöôøng xuyeân...............................................41 3. Löïc khaùng ñaøn hoài cuûa ñaát..........................................................45 4. Caùc daïng taûi troïng khaùc..............................................................49 5. Tính toaùn keát caáu haàm baèng phöông phaùp phaàn töû höõu haïn.......53 5.1 Khaùi quaùt veà phöông phaùp phaàn töû höõu haïn......................54 5.2 Trình töï tính toaùn...............................................................55 5.2.1 Rôøi raïc hoùa vuøng tính toaùn..................................55 5.2.2 Choïn haïn tieáp caän...............................................55 5.2.3 Xaùc ñònh caùc tính chaát cuûa phaàn töû.....................55 5.2.4 Gheùp noái phaàn töû ................................................55 5.2.5 Giaûi heä phöông trình...........................................56 5.2.6 Caùc tính toaùn phuï................................................56 5.2.7 Nhöõng quan heä cô baûn cuûa phaàn töû höõu haïn.......56 5.2.8 Xaùc ñònh tính chaát cuûa phaàn töû ...........................59 5.3 Söï khaùi quaùt cuûa quan heä ñoái vôùi caùc phaàn töû...................60 5.4 Nguyeân taéc tính coâng trình trong ñieàu kieän nöùt neû............60 5.5 Caùc ñieàu kieän bieân tính toaùn baèng PTHH..........................62 E- VAÄT LIEÄU CHO KEÁT CAÁU HAÀM.......................................................62 F- THOÂNG GIOÙ BEÂN TRONG HAÀM........................................................64 1. Thoâng gioù töï nhieân.....................................................................66 2. Thoâng gioù nhaân taïo.....................................................................67 G- PHOØNG VAØ THOAÙT NÖÔÙC TRONG HAÀM.........................................69 1. Caùc bieän phaùp phoøng nöôùc.........................................................69 2. Thieát bò thoaùt nöôùc......................................................................69 H- CHIEÁU SAÙNG BEÂN TRONG HAÀM.......................................................70 I- AÛNH HÖÔØNG TÔÙI MOÂI TRÖÔØNG......................................................72 J- SO SAÙNH HAÀM ÑI BOÄ VAØ VAÀU VÖÔÏT ÑI BOÄ..................................74 SVTH: Nguyeã n Thaø n h Trung – Nguyeã n Trinh Thaø n h Phong 6 Baù o Caù o Nghieâ n Cöù u Khoa Hoï c GVHD: Thaà y Phaï m Thaù i Thaï n h Chöông III: KEÁT QUAÛ ÑEÀ TAØI.............................................................76 A. TOÅNG QUAN VEÀ VÒ TRÍ ÑAËT HAÀM CHUI........................................77 1. Vò trí ñöôïc chuïp töø veä tinh vaø baûn ñoà Bieân Hoøa.........................78 2. Tình giao thoâng...........................................................................79 B. KIEÁN NGHÒ VEÀ HÌNH THÖÙC HAÀM CHUI CHO NGÖÔØI ÑI BOÄ........81 1. Löïa choïn chieàu saâu ñaët haàm vaø chieàu daøy voû haàm....................84 2. Giaûi quyeát caùc baøi toaùn sau........................................................84 3. Tính toaùn.....................................................................................85 3.1 Baøi toaùn 1........................................................................86 3.2 Baøi toaùn 2........................................................................87 3.3 Baøi toaùn 3........................................................................88 4. Keát luaän......................................................................................89 C. TÍNH TOAÙN PHÖÔNG AÙN XAÂY DÖÏNG VAØ DÖÏ TOAÙN COÂNG TRÌNH....................................................................................................90 1. Phöông aùn thi coâng.....................................................................90 2. Döï toaùn coâng trình......................................................................92 Chöông IV: KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ..................................93 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO..............................................................94 SVTH: Nguyeã n Thaø n h Trung – Nguyeã n Trinh Thaø n h Phong 7 Baù o Caù o Nghieâ n Cöù u Khoa Hoï c GVHD: Thaà y Phaï m Thaù i Thaï n h CHÖÔNG MÔÛ ÑAÀU NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG I. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI Theo döï baùo ñeán 2020 (85%-95%) daân soá haønh tinh seõ soáng trong thaønh phoá. Hieän nay treân theá giôùi coù hôn 300 thaønh phoá coù soá daân töø 250 ngaøn ñeán 1 trieäu ngöôøi, hôn 100 thaønh phoá coù soá daân töø 1 ñeán 10 trieäu ngöôøi. Trong nhöõng thaønh phoá ñoù giao thoâng luoân laø vaán ñeà phöùc taïp vaø nan giaûi. Ñaëc bieät laø vaán ñeà keït xe ôû caùc vò trí nhaïy caûm nhö: ngaõ tö, tröôøng hoïc, choã giao vôùi caùc trung taâm mua saém… Khoái löôïng xaây döïng nhaø ôû vaø coâng trình coâng coäng taêng, söï lieân tuïc phaùt trieån maïng löôùi giao thoâng ñöôøng boä, söï hình thaønh caùc coâng trình vaø cuïm coâng trình coâng nghieäp môùi, caùc xí nghieäp coâng nghieäp… ñang yeâu caàu ñoâ thò daønh rieâng cho nhöõng khu ñaát lôùn. Nhöõng khu ñaát ñoù, ñaëc bieät laø taïi nhöõng khu vöïc trung taâm ñoâ thò, ngaøy caøng khan hieám. Trong ñoù, taïi caùc ñoâ thò lôùn ngaøy caøng thieáu dieän tích ñaát ñeå xaây döïng caùc boàn hoa, coâng vieân, caùc khu vöïc ñi boä, daïo chôi, saân theå thao…. Vì vaäy, caàn thieát phaûi taêng maät ñoä xaây döïng, taïo laäp coát cao ñoä nhaân taïo môùi, söû duïng caùc giaûi phaùp khoâng gian ñoâ thò. Caùc ñoâ thò SVTH: Nguyeã n Thaø n h Trung – Nguyeã n Trinh Thaø n h Phong 8 Baù o Caù o Nghieâ n Cöù u Khoa Hoï c GVHD: Thaà y Phaï m Thaù i Thaï n h hieän taïi ñöôïc môû roäng theo maët baèng vaø maët ñöùng baèng caùch khai thaùc khoâng gian treân maët ñaát vaø khoâng gian ngaàm. Phaân luoàng theo chieàu ñöùng cho pheùp phaân luoàng phöông tieân giao thoâng vaø ngöôøi ñi boä, giao thoâng noäi haït vaø quaù caûnh, toác ñoä cao vaø bình thöôøng. Trong ñoù coù theå coù caùc phöông aùn boá trí tuyeán giao thoâng vaø ñöôøng boä khaùc nhau: ôû möùc maët ñaát, treân maët ñaát vaø döôùi maët ñaát. Giaûi quyeát hôïp lyù caùc vaán ñeà giao thoâng ñöôøng phoá cho pheùp khai thaùc toång theå vaø taän duïng khoâng gian ngaàm, nghóa laø boá trí caùc coâng trình vaø cuïm coâng trình khaùc nhau döôùi ñaát phuïc vuï caùc phöông tieän giao thoâng vaø laép ñaët caùc thieát bò kyõ thuaät. II. MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU Caùc ñöôøng ngaàm giao thoâng trong caùc ñoâ thò ñöôïc xaây döïng ñeå nhaèm muïc ñích: - Phaân nhaùnh ñi laïi ôû caùc möùc khaùc nhau taïi caùc nuùt giao thoâng hoaëc taïi caùc phaân nhaùnh cuûa tuyeán ñöôøng chính. - Taêng hoaëc phaân ñeàu khaû naêng thoâng thoaùt cuûa moät soá ñoaïn tuyeán chính. - Taêng cöôøng caáu truùc quy hoaïch maïng löôùi tuyeán phoá vaø kieán truùc ñoâ thò. - Giaûi phoùng caùc coâng trình coù tính chaát phuï trôï khoûi maët ñaát. - Söû duïng ñaát ñoâ thò hôïp lyù cho vieäc xaây döïng nhaø ôû, taïo ra caùc coâng vieân, boàn hoa, saân vaän ñoäng, khu vöïc caây xanh, caùc vuøng “khoâng coù oâ toâ”. - Taêng cöôøng veä sinh moâi tröôøng ñoâ thò. - Baûo veä caùc töôïng ñaøi kieán truùc. - Boá trí hieäu quaû caùc cuïm thieát bò kyõ thuaät. - Trong tröôøng hôïp caàn thieát söû duïng coâng trình ngaàm cho muïc ñích chieán tranh veä quoác. Ngoaøi ra coøn giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà giao thoâng: - Ñaûm baûo ñöôïc söï ñi laïi lieân tuïc vaø toác ñoä cao cuûa caùc phöông tieän giao thoâng. SVTH: Nguyeã n Thaø n h Trung – Nguyeã n Trinh Thaø n h Phong 9 Baù o Caù o Nghieâ n Cöù u Khoa Hoï c GVHD: Thaà y Phaï m Thaù i Thaï n h - Phaân luoàng tuyeán giao thoâng vaø tuyeán ñi boä. - Taïo neân ñöôïc caùc nuùt giao thoâng thuaän tieän. - Taêng cöôøng chaát löôïng dòch vuï vaän chuyeån. Caùc ñöôøng ngaàm cho ngöôøi boä haønh baûo veä cho ngöôøi ñi boä traùnh taùc ñoäng cuûa khí thaûi cuõng nhö nhöõng ñieàu kieän khoâng thuaän lôïi cuûa thôøi tieát. Caùc ñöôøng ngaàm boä haønh khoâng laøm chaät phaàn ñöôøng xe chaïy, quan heä giöõa coâng trình noåi vaø ngaàm ñöôïc thöïc hieän nheï nhaøng hôn. Beân caïnh ñoù, khi xaây döïng coâng trình ñöôøng ngaàm boä haønh caàn phaûi thöïc hieän khoái löôïng lôùn coâng taùc ñaát vaø xaây döïng laïi maïng kyõ thuaät ngaàm. III. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU Haàm laø phöông tieän coù hieäu quaû môû roäng khaû naêng vaïch caùc tuyeán ñöôøng giao thoâng trong nhöõng ñieàu kieän khoù khaên, chuùng ñöôïc söû duïng ñeå vöôït qua caùc chöôùng ngaïi. Trong xaây döïng ñoâ thò hieän nay, ñaëc bieät laø ôû caùc thaønh phoá lôùn, ngoaøi vieäc ñeå boá trí caùc heä thoáng kyõ thuaät, caáp thoaùt nöôùc, heä thoáng kyõ thuaät gara ñeå phuïc vuï daân sinh, haàm coøn coù vai troø ñaëc bieät ñeå khaéc phuïc caùc hieän töôïng quaù taûi, uøn taéc vaø naâng cao chaát löôïng giao thoâng vaø ñöôøng phoá cuõng nhö baûo veä moâi tröôøng. Treân ñöôøng giao thoâng bao goàm caùc loaïi haàm: - Haàm ñöôøng saét. - Haàm ñöôøng boä. - Haàm xe ñieän ngaàm. - Haàm ñöôøng oâtoâ. - Haàm ñöôøng thuyû… Ngoaøi ra trong caùc lónh vöïc khaùc haàm vaãn ñöôïc thöôøng xuyeân söû duïng nhö: SVTH: Nguyeã n Thaø n h Trung – Nguyeã n Trinh Thaø n h Phong 10 Baù o Caù o Nghieâ n Cöù u Khoa Hoï c GVHD: Thaà y Phaï m Thaù i Thaï n h - Haàm thuyû lôïi(haàm trong caùc traïm thuyû ñieän vaø tích ñieän; haàm thuyû noâng; haàm ñöôøng thuyû). - Haàm trong caùc khu chung cö(haàm duøng caáp hôi; caáp nhieät vaø caùc heä thoáng naêng löôïng khaùc). - Haàm trong coâng nghieäp moû…v.v Trong caùc naêm gaàn ñaây, taïi caùc ñoâ thò lôùn, ngöôøi ta xaây döïng caùc möùc ñöôøng boä haønh ngaàm caû rieâng bieät, caû keát hôïp vôùi toå hôïp nhieàu ngaàm ña naêng. Chuùng ñöôïc boá trí ôû nhöõng nuùt giao thoâng lôùn, caùc toøa thò chính, caùc trung taâm thöông maïi…. IV. NHIEÄM VUÏ CUÛA NGHIEÂN CÖÙU Nhieäm vuï chính cuûa nghieân cöùu naøy laø: V. - Phaân tích söï thuaän lôïi giöõa haàm chui vaø caàu vöôït. - Nghieân cöùu taøi lieäu lieân quan tôùi haàm chui trong vaø ngoaøi nöôùc. - Nhöõng cô sôû lyù thuyeát cuûa ñeà taøi. - Ñöa ra kieán nghò veà hình thöùc haàm taïi vò trí cuï theå. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU - Thu thaäp taøi lieäu, tieâu chuaån, vaên baûn veà haàm chui. Nhöõng cô sôû lyù thuyeát cuûa ñeà taøi. - Tieán haønh khaûo saùt caùc soá lieäu thöïc teá taïi vò trí ñaët haàm chui. - Söû duïng caùc phöông phaùp nghieân cöùu lyù thuyeát nhö: phaân tích, toång hôïp lyù thuyeát, phaân loaïi vaø heä thoáng hoùa lyù thuyeát… - Duøng caùc chöông trình phuïc vuï cho coâng taùc thieát keá vaø tính toaùn trong xaây döïng nhö: AUTOCAD, SAP, 3DSMAX .v.v. ñeå thieát keá vaø tính toaùn. VI. ÑOÄ TIN CAÄY CUÛA ÑEÀ TAØI Hieän nay, haàm chui cuõng ñaõ ñöôïc söû duïng nhieàu trong giao thoâng treân theá giôùi. ÔÛ nöôùc ta cuõng coù moät soá nôi aùp duïng phöông phaùp haàm chui cho SVTH: Nguyeã n Thaø n h Trung – Nguyeã n Trinh Thaø n h Phong 11 Baù o Caù o Nghieâ n Cöù u Khoa Hoï c GVHD: Thaà y Phaï m Thaù i Thaï n h ngöôøi ñi boä vôùi nhöõng qui moâ lôùn, to vaø roäng. Tuy nhieân laïi khoâng ñöôïc nghieân cöùu moät caùch trieät ñeå neân ñöôïc ñaët taïi caùc vò trí chöa hôïp lyù, khoâng thuaän tieän trong giao thoâng neân chöa ñöôïc söû duïng trieät ñeå. Ví duï nhö: haàm chui Ngaõ Tö Sôû ñöôïc ñaàu tö xaây döïng raát khang trang vaø hieän ñaïi nhöng coù raát ít ngöôøi ñi boä tham gia coù chaêng cuõng chæ xuoáng ñeå tham quan hoaëc traùnh naéng. Hay treân ñöôøng Phaïm Huøng ôû Haø Noäi, moät tuyeán ñöôøng vaønh ñai coù tôùi 6 coâng trình haàm cho ngöôøi ñi boä nhöng khoâng moät coâng trình naøo ñöôïc duøng ñeán…v.v Vôùi nhöõng gì coù ñöôïc trong ñeà taøi naøy tuy quy moâ nghieân cöùu coøn nhoû so vôùi nhöõng coâng trình khaùc nhöng chuùng toâi thaáy raèng noù phuø hôïp vôùi tình hình phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc hieän nay cuõng nhö trong töông lai. Ñaát nöôùc ngaøy caøng ñi leân thì maät ñoä löu löôïng xe taêng, daân soá ñoâng ñuùc vôùi tình traïng ñaát ñai trong ñoâ thò chaät heïp thì vieäc löïa choïn laøm nhöõng haàm chui cho ngöôøi ñi boä vaø xe ñaïp laø toái öu nhaát. VII. YÙ NGHÓA CUÛA ÑEÀ TAØI Ñeà taøi naøy ñöôïc thöïc hieän khoâng nhöõng giaûi quyeát vaán ñeà taéc ñöôøng khi tham gia giao thoâng do ngöôøi ñi boä vaø xe ñaïp gaây neân taïi caùc vò trí ngaõ tö, ñöôøng cao toác giao vôùi caùc ñöôøng noäi thaønh.v.v. Ñaëc bieät laø caùc vò trí coång tröôøng caùc hoïc vaøo giôø tan tröôøng raát hoãn loaïn vaø aùch taét giao thoâng. Maø coøn ñoùng goùp theâm moät thaønh phaàn trong caùc coâng trình giao thoâng coâng coäng. Cuõng nhö ñoùng goùp theâm noäi dung giaûng daïy ñaøo taïo sinh vieân ngaønh Caàu Ñöôøng trong caùc tröôøng ñaïi hoïc . VIII. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI Goàm 3 chöông chính:  Chöông I: SÔ LÖÔÏC VEÀ HAÀM NGAÀM VAØ MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH VEÀ HAÀM ÑÖÔØNG BOÄ ÔÛ VIEÄT NAM  Chöông II: CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT CUÛA ÑEÀ TAØI SVTH: Nguyeã n Thaø n h Trung – Nguyeã n Trinh Thaø n h Phong 12 Baù o Caù o Nghieâ n Cöù u Khoa Hoï c GVHD: Thaà y Phaï m Thaù i Thaï n h  Chöông III: KEÁT QUAÛ CUÛA ÑEÀ TAØI  Chöông IV: KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ CHÖÔNG I SÔ LÖÔÏC VEÀ LÒCH SÖÛ HAÀM VAØ MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH VEÀ HAÀM ÑÖÔØNG BOÄ ÔÛ NÖÔÙC TA (Haàm ñöôøng boä Ngaõ Tö Sôû – Haø Noäi) SVTH: Nguyeã n Thaø n h Trung – Nguyeã n Trinh Thaø n h Phong 13 Baù o Caù o Nghieâ n Cöù u Khoa Hoï c GVHD: Thaà y Phaï m Thaù i Thaï n h Seõ laø sai laàm khi cho raèng xaây döïng haàm laø moät ngaønh non treû so vôùi caùc ngaønh xaây döïng khaùc. Ñöôøng haàm ñaàu tieân ñöôïc xaây döïng laø ñöôøng haàm xaây xuyeân qua soâng Eupharates thuoäc thaønh phoá Babilon naêm 2150 tröôùc CN. Naêm 700 tröôùc coâng nguyeân, moät ñöôøng haàm daãn nöôùc ñaõ ñöôïc xaây döïng ôû ñaûo Samos ôû Hy Laïp coù chieàu daøi tôùi 1600 km. Ñöôøng haàm boä ñaàu tieân ñöôïc xaây döïng ôû Phaùp töø naêm 1679-1681 tröôùc khi xuaát hieän ñöôøng saét. Haàm ñöôøng boä daøi nhaát Phaùp (7118m) vaø roäng 22m, cao 14.4m ñöôïc xaây döïng ñeå noái haï löu soâng Rhone vôùi thaønh phoá Macxay. Töø khi xuaát hieän ñöôøng saét thì ñöôøng haàm ngaøy caøng phaùt trieån maïnh. Töø naêm 1896 ñeán 1906 ñaõ xaây döïng moät ñöôøng haàm ñöôøng saét daøi 19.728m noái Italia vôùi Thuïy Só. Töø naêm 1825÷1832 ôû Luaân Ñoân ñaõ xaây döïng moät ñöôøng haàm ñaàu tieân döôùi nöôùc daøi 450m. Naêm 1941 ôû Nhaät Baûn ñaõ xaây döïng moät ñöôøng haàm döôùi nöôùc taïi vònh Simonoseki vôùi chieàu daøi 6330m. Ñöôøng xe ñieän ngaàm ñaàu tieân ñöôïc xaây döïng ôû Anh naêm 1863. Hieän nay, ñöôøng xe ñieän ngaàm xuaát hieän haàu heát treân theá giôùi nhöng roäng nhaát vaø ñeïp nhaát laø ôû Matxcôva(Nga). Trong loøng thaønh phoá naøy hieän coù 12 tuyeán xe ñieän ngaàm vôùi gaàn 300 km vaø 192 ga, moãi ngaøy chuyeân chôû gaàn 8 trieäu khaùch. Khoâng gaây oàn vaø xaû khí ñoäc vì vaäy hieän nay laø moät loaïi hình vaän taûi lyù töôûng. ÔÛ Vieät Nam, ñöôøng ngaàm ñöôïc xaây döïng ñaàu tieân treân tuyeán ñöôøng saét Baéc Nam vaøo ñaàu theá kæ 20. Trong nhöõng naêm chieán tranh, söï nghieäp xaây döïng ñöôøng haàm cuûa nöôùc ta hình nhö khoâng phaùt trieån coù chaêng cuõng chæ laø nhöõng ñöôøng ngaàm ngaén ñeå laøm kho quaân trang, truù aån cho ngöôøi vaø kho quaân trang. Söï nghieäp phaùt trieån haàm chæ ñöôïc phaùt trieån maïnh trong voøng moät thaäp kyû trôû laïi ñaây. Thaùng 4 naêm 2003, chuùng ta khôûi coâng xaây döïng haàm ñöôøng boä ñi qua Ñeøo Ngang ruùt ngaén tuyeán ñöôøng Ñeøo Ngang töø 7km xuoáng coøn 2.5km trong SVTH: Nguyeã n Thaø n h Trung – Nguyeã n Trinh Thaø n h Phong 14 Baù o Caù o Nghieâ n Cöù u Khoa Hoï c GVHD: Thaà y Phaï m Thaù i Thaï n h ñoù ñoaïn ñöôøng haàm daøi 495m. Cuõng treân Quoác Loä 1, thaùng 6 naêm 2005 haàm ñöôøng boä Haûi Vaân coù chieàu daøi 6290m ñöôïc ñöa vaøo söû duïng ruùt ngaén töø 21km xuoáng coøn 12km, vaø thôøi gian qua ñeøo ñöôïc ruùt ngaén töø 80 phuùt coøn 20 phuùt vôùi ñoä an toaøn cao. Trong giao thoâng cho ngöôøi ñi boä hieän nay coù ñöôøng haàm cho ngöôøi ñi boä lôùn vaø roäng nhaát taïi Ngaõ Tö Sôû ñöôïc hoaøn thaønh trong naêm 2007. Trong thuûy ñieän ñöôøng haàm ñöôïc xem laø giaûi phaùp toái öu ñeå ñaûm baûo cho vieäc löïa choïn ñaäp daâng vaø nhaø maùy nhö: Hoøa Bình, Sôn La, A Vöông, Ñaïi Ninh, Baûn Veõ, Baéc Bình, Ñoàng Nai.vv.. Hình 1 : Toaøn caûnh haàm SVTH: Nguyeã n Thaø n h Trung – Nguyeã n Trinh Thaø n h Phong 15 Baù o Caù o Nghieâ n Cöù u Khoa Hoï c GVHD: Thaà y Phaï m Thaù i Thaï n h Hình 2: Ñöôøng xuoáng haàm Hình 3: Toaøn caûnh 3 cöûa phía ñoâng cuûa haàm SVTH: Nguyeã n Thaø n h Trung – Nguyeã n Trinh Thaø n h Phong 16 Baù o Caù o Nghieâ n Cöù u Khoa Hoï c GVHD: Thaà y Phaï m Thaù i Thaï n h Hình 4: Ñoaïn ñaàu baäc thang xuoáng haàm Hình 5: Ñoaïn cuoái cuûa ñöôøng xuoáng haàm SVTH: Nguyeã n Thaø n h Trung – Nguyeã n Trinh Thaø n h Phong 17 Baù o Caù o Nghieâ n Cöù u Khoa Hoï c GVHD: Thaà y Phaï m Thaù i Thaï n h Hình 6: Phía beân trong haàm SVTH: Nguyeã n Thaø n h Trung – Nguyeã n Trinh Thaø n h Phong 18 Baù o Caù o Nghieâ n Cöù u Khoa Hoï c Thaï n h GVHD: Thaà y Phaï m Thaù i Hình 7: Phía beân trong haàm Hình 8: Heä thoáng chieáu saùng trong haàm Hình 9: Heä thoáng baùn nöôùc vaø chôi game trong haàm SVTH: Nguyeã n Thaø n h Trung – Nguyeã n Trinh Thaø n h Phong 19 Baù o Caù o Nghieâ n Cöù u Khoa Hoï c GVHD: Thaà y Phaï m Thaù i Thaï n h CHÖÔNG II CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT CUÛA ÑEÀ TAØI SVTH: Nguyeã n Thaø n h Trung – Nguyeã n Trinh Thaø n h Phong 20
- Xem thêm -