Tài liệu Thiết kế máy phay vạn năng

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 214 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Thiết kế máy phay vạn năng
§å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y Ch¬ng I: TÝnh to¸n thiÕt kÕ ®éng häc cña m¸y 1.1. TÝnh to¸n thiÕt kÕ ®éng häc hép tèc ®é 1.1.1. TÝnh to¸n th«ng sè thø t vµ lËp chuçi sè vßng quay: Víi ba th«ng sè cho tríc: Z = 18 , ϕ = 1.26 Ta cã : nmax = ϕ Z −1 n min Vµ nmin = 30 v/p nmax = 1500v / p n max 1500 lg nmin 30 + 1 = 17,927 ⇒Z = +1 = lg ϕ lg 1,26 lg Chän Z=18 Ta x¸c ®Þnh ®îc chuçi sè vßng quay trôc chÝnh n1 = nmin = 30 v/p n2 = n1. ϕ = 37,8 n3 = n2. ϕ = 47,63 n4 = n3. ϕ = 60,01 n5 = n4. ϕ = 75,61 n6 = n5. ϕ = 95,27 n7 = n6. ϕ = 120,05 n8 = n7. ϕ = 151,26 n9 = n8. ϕ = 190,58 n10= n9. ϕ = 240,14 v/p n11= n10. ϕ = 302,57 n12= n11. ϕ = 381,24 n13= n12. ϕ = 480,36 n14= n13. ϕ = 605,25 n15= n14. ϕ = 762,62 n16= n15. ϕ = 960,90 n17= n16. ϕ = 1210,74 n18= n17. ϕ =1525,53 VËy nmax = n18 = 1525.,53 v/p 1.1.2. Ph¬ng ¸n kh«ng gian, lËp b¶ng so s¸nh ph¬ng ¸n KG, vÏ s¬ ®å ®éng a. Ph¬ng ¸n kh«ng gian cã thÓ bè trÝ Z=18 = 9 . 2 (1) Z=18 = 6. 3 (2) Z=18 = 3. 3. 2 (3) Z=18 = 2. 3. 3 (4) Z=18 = 3. 2. 3 (5) §Ó chän ®îc PAKG ta ®i tÝnh sè nhãm truyÒn tèi thiÓu: Sè nhãm truyÒn tèi thiÓu(i) ®îc x¸c ®Þnh tõ Umin gh=1/4i = nmin/n®c nmin ndc 1 4i Z 1440  imin = lg Z 11 /lg4 = lg 30 /lg4 =2,79 ' 11  =  Sè nhãm truyÒn tèi thiÓulµ i ≥ 3 Do i ≥ 3 cho nªn hai ph¬ng ¸n (1) vµ (2) bÞ lo¹i. 1 §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y VËy ta chØ cÇn so s¸nh c¸c ph¬ng ¸n KG cßn l¹i. LËp b¶ng so s¸nh ph¬ng ¸n KG Ph¬ng ¸n 3. 3. 2 YÕu tè so s¸nh + Tæng sè b¸nh r¨ng Sbr=2(P1+P2+.. .. .. +Pi) 2.3.3 3.2.3 2(3+3+2) =16 2(2+3+3) =16 2(3+2+3) =16 + Tæng sè trôc(kh«ng kÓ trôc chÝnh) S = i+1 +Sè b¸nh r¨ng chÞu Mxmax +ChiÒu dµi L + C¬ cÊu ®Æc biÖt 4 4 4 2 17b +16f 3 17b +16f 3 17b +16f Ta thÊy r»ng trôc cuèi cïng thêng lµ trôc chÝnh hay trôc kÕ tiÕp víi trôc chÝnh v× trôc nµy cã thÓ thùc hiÖn chuyÓn ®éng quay víi sè vßng quay tõ nmin ÷ nmax nªn khi tÝnh to¸n søc bÒn dùa vµo vÞ trÝ sè nmin ta cã Mxmax. Do ®ã kÝch thíc trôc lín suy ra c¸c b¸nh r¨ng l¾p trªn trôc cã kÝch thíc lín. V× vËy, ta tr¸nh bè trÝ nhiÒu chi tiÕt trªn trôc cuèi cïng, do ®ã 2 PAKG cuèi cã sè b¸nh r¨ng chÞu Mxmax lín h¬n cho nªn ta chän ph¬ng ¸n (1) ®ã lµ ph¬ng ¸n 3x3x2. 1.1.3. Chän ph¬ng ¸n thø tù øng víi PAKG 3x3x2 . Theo c«ng thøc chung ta cã sè ph¬ng ¸n thø tù ®îc x¸c ®inhlµ K! Víi K lµ sè nhãm truyÒn, K=i = 3 => ta cã sè ph¬ng ¸n thø tù lµ: 3! = 6 B¶ng líi kÕt cÊu nhãm nh sau: 3x3x2 I II III [1] [3] [9] 1 1 3 3 9 3x3x2 I III II [1] [6] [3] 1 1 6 6 3 3x3x2 II I III [3] [1] [9] 3 3 1 1 9 3x3x2 II III I [2] [6] [1] 2 2 2 6 6 1 3x3x2 III II I [6] [2] [1] 6 6 2 2 1 3x3x2 III II I [6] [1] [3] 6 6 1 1 3 §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y Ta cã b¶ng so s¸nh c¸c PATT nh sau : PAKG PATT Lîng më (X) ϕxmax KÕt qu¶ PATT Lîng më (X) ϕxmax KÕt qu¶ 3x3x2 I II III [1] [3] [9] ϕ9 = 8 §¹t I III II [1] [6] [3] ϕ2x6 = 16 Kh«ng ®¹t 3x3x2 II I III [3] [1] [9] ϕ9 = 8 §¹t II III I [2] [6] [1] ϕ2x6 = 16 Kh«ng ®¹t 3x3x2 III II I [6] [2] [1] ϕ2x6 = 16 Kh«ng ®¹t III I II [6] [1] [3] ϕ2x6 = 16 Kh«ng ®¹t Theo ®iÒu kiÖn ϕ(P-1)Xmax ≤ 8 cã 2 PATT ®¹t, kÕt hîp víi líi kÕt cÊu ta chän PATT lµ PATT ®Çu tiªn : [1] [3] [9] V× víi PATT nµy th× líi kÕt cÊu ph©n bè theo h×nh rÏ qu¹t ®Òu ®Æn vµ chÆt chÏ nhÊt. 1.1.4. Qua b¶ng so s¸nh líi kÕt cÊu nhãm ta chän 4 ph¬ng ¸n ®iÓn h×nh ®Ó vÏ líi kÕt cÊu ®Æc trng. PATT 3 PATT 1 I I 3(1) 3(3) II II 3(3) 3(1) III III 2(9) 2(9) IV IV 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ϕxmax= ϕ 9 =8 ϕxmax= ϕ 9 =8 PATT 2 PATT 4 I I 3(1) 3(2) II II 3(6) 3(6) III III 2(3) 2(1) IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IV 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Râ rµng ta thÊy PATT 1 cã líi kÕt cÊu ph©n bè theo h×nh rÏ qu¹t ®Òu ®Æn vµ chÆt chÏ nhÊt 3 §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y 1.1.5 VÏ ®å thÞ vßng quay vµ chän tØ sè truyÒn c¸c nhãm . Líi kÕt cÊu chØ thÓ hiÖn ®îc tÝnh ®Þnh tÝnh ®Ó x¸c ®Þnh ®îc hép tèc ®é cã ph©n bè theo h×nh rÏ qu¹t chÆt chÏ hay kh«ng ? Cßn ®å thÞ vßng quay cho ta tÝnh ®îc cô thÓ tû sè truyÒn , sè vßng quay vµ sè r¨ng cña c¸c b¸nh r¨ng trong hép tèc ®é. §éng c¬ ®· chän theo m¸y chuÈn cã P = 7 (KW) vµ n®c = 1440 v/p Ta chän sè vßng quay trªn trôc I qua bé truyÒn b¸nh r¨ng theo m¸y chuÈn cã tû sè truyÒn io = 26 / 54 lµ n0. Víi io = 26 / 54 => ta cã no = n®c .io = 1440 . 26 / 54 = 693.33 v/p §Ó dÔ vÏ ta chän trong chuçi vßng quay vµ lÊy no = n15 = 762,62 v/p TÝnh tû sè truyÒn c¸c nhãm víi nhãm 1: víi nhãm 2: 4 chän i1=1/ϕ chän i4=1/ϕ4 v× i1: i2: i3 =1:ϕ:ϕ2 v× i4: i5: i6=1:ϕ3:ϕ6 ta cã : i2 =1/ϕ3 ta cã: i5=1/ϕ 2 i3 =1/ϕ i6=ϕ2 Tõ ®ã ta vÏ ®îc ®å thÞ vßng quay: víi nhãm 3: chän i7 =1/ϕ6 v× i7: i8 =1:ϕ9 ta cã : i8= ϕ3 n ®c =1440 v/ph io I no i1 3(1) i2 i3 i4 II i6 3(3) i5 i7 III i8 2(9) IV 4 §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y 2.1.6 TÝnh sè r¨ng cña c¸c b¸nh r¨ng theo tõng nhãm truyÒn Ta tÝnh sè r¨ng cña c¸c b¸nh r¨ng theo ph¬ng ph¸p béi sè chung nhá nhÊt : Víi nhãm 1: i1 =1/ϕ4 = 1/ 1.26 4 = 16/ 39 = f1 / g1 ta cã f1+g1= 55 i2 =1/ϕ3 = 1/ 1.26 3 = 19/ 36 = f2 / g2 ta cã f2+g2= 55 i3 =1/ϕ2 = 1/ 1.26 2 = 22/ 33 = f3/ g3 ta cã f3+g3= 55 béi sè chung nhá nhÊt lµ K=55 víi Zmin=17 ®Ó tÝnh Emin ta chän cÆp ¨n khíp cã lîng më lín nhÊt Do gi¶m tèc cho nªn ta tÝnh : Emin= Zmin C = Z min ( f 1 + g1 ) ) 17.55 = = 1,1 tõ ®ã ta cã E=1 16.55 f 1 .k ∑Z = E.K = 1.55 = 55. f Z1 = f +1 g .∑Z = 1 1 g Z’1 = f +1 g .∑Z = 1 1 f 16 55 .55 =16 39 .55 55 = 39 ⇒ i1=16/ 39 19 Z2 = f +2 g .∑Z = .55 = 19 55 2 2 g 36 .55 55 f3 22 55 g3 33 .55 55 Z’2 = f +2 g .∑Z = 2 2 Z3 = f + g .∑Z = 3 3 Z’3 = f + g .∑Z = 3 3 = 36 ⇒ i2 = 19/ 36 .55 = 22 = 33 ⇒ i3=22/ 33 nhãm 2 i4 = 1/ϕ4 = 1/ 1.26 4 = 18/ 47 ta cã f4+g4= 65 i5 = 1/ϕ = 1/ 1.26 = 28/37 ta cã f5+g5= 65 i6 = ϕ2 = 1.26 2 = 39/ 26 ta cã f6+g6= 65 béi sè chung nhá nhÊt lµ K= 65 víi Zmin=17®Ó tÝnh Eminta chän cÆp ¨n khíp cã lîng më lín nhÊt Do gi¶m tèc cho nªn ta tÝnh : Emin= Zmin C = Z min ( f 4 + g 4 ) ) 17.65 = 18.65 <1 , ta chän E=1 f 4 .k ∑Z = E.K = 1.65 = 65. f4 18 Z4= f + g .∑ Z = 65 .65 =18 4 4 g4 Z’4 = f + g .∑ Z = 4 4 47 65 .65 = 47 ⇒ i4 =18/47 f5 28 .65 = 28 65 g5 37 .∑Z = .65 = 37 f 5 + g5 65 Z5 = f + g .∑ Z = 5 5 Z’5 = 5 ⇒ i5=28/37 §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y f6 39 .65 65 g6 26 65 Z6 = f + g .∑ Z = 6 6 Z’6 = f + g .∑ Z = 6 6 = 39 ⇒ i6= 39/26 .65 = 26 nhãm 3 i7 = 1 / ϕ6 = 1/ 1.26 6 = i8 = ϕ3 = 1.26 2 = 19 71 82 38 ta cã f7+g7 =90 ta cã f8+g8 = 120 Trong m¸y phay ë nhãm truyÒn nµy cã ®iÒu ®Æc biÖt lµ dïng 2 lo¹i modul kh¸c nhau lµ m7 & m8 cho nªn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña nhãm nµy lµ : 2A= m7 (Z7 + Z’7) = m8 (Z8 + Z’8) Víi A lµ kho¶ng c¸ch trôc. Tõ ®ã ta cã ΣZ 7 / ΣZ 8 = m 8 / m 7 Do 2 cÆp b¸nh r¨ng cã modul kh¸c nhau cho nªn ta tÝnh riªng cho tõng cÆp : Z min ( f 7 + g 7 ) 17(19 + 71) = < 1 tõ ®ã ta cã E = 1 f 7 .k 19.90 f7 19.90 Z7 = f + g .∑ Z = = 19 90 7 7 g7 71.90 Z’7 = f + g .∑ Z = =71 ⇒ i7=19/71 90 7 7 EminC = EminB = Z min ( f 8 + g 8 ) 17.(38 + 82) = < 1 tõ ®ã ta cã E = 1 g 8 .k 38.120 f8 82.120 Z8 = f + g .∑Z = = 182 120 8 8 g8 38.120 ⇒ i8 =82/ 38 Z’8 = f + g .∑Z = = 38 120 8 8 1.1.7 TÝnh sai sè vßng quay. Theo m¸y chuÈn ta lÊy i0=26/54 khi ®ã ta cã b¶ng tÝnh sai sè vßng quay TÝnh to¸n l¹i sè vßng quay thùc tÕ : Z1 Z 4 . Z 1' Z 4' 26 Z 2 Z 4 n2 = n®c . io.i2 . i4 . i7 = n®c . 54 . ' . ' Z2 Z4 26 Z 3 Z 4 n3 = n®c . io.i3 . i4 . i7 = n®c . 54 . ' . ' Z3 Z4 26 Z 1 Z 5 n4 = n®c . io.i1 . i5 . i7 = n®c . 54 . ' . ' Z1 Z 5 nmin = n1 = n®c . io.i1 . i4 . i7 = n®c . 26 54 . 6 Z7 Z 7' Z7 . ' Z7 Z7 . ' Z7 Z7 . ' Z7 . = 29.15 = 37.5 = 47.37 = 57.6 §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y Z2 Z5 Z7 . . = 74.1 Z 2' Z 5' Z 7' 26 Z 3 Z 5 Z 7 n6 = n®c . io.i3 . i5 . i7 = n®c . 54 . ' . ' . ' = 93.61 Z3 Z5 Z7 26 Z 1 Z 6 Z 7 n7 = n®c . io.i1 . i6 . i7 = n®c . 54 . ' . ' . ' = 114.18 Z1 Z 6 Z 7 26 Z 2 Z 6 Z 7 n8 = n®c . io.i2 . i6 . i7 = n®c . 54 . ' . ' . ' = 146.89 Z2 Z6 Z7 26 Z 3 Z 6 Z 7 n9 = n®c . io.i3 . i6 . i7 = n®c . 54 . ' . ' . ' = 185.54 Z3 Z6 Z7 26 Z 1 Z 4 Z 8 n10 = n®c . io.i1 . i4 . i8 = n®c . 54 . ' . ' . ' = 235.07 Z1 Z 4 Z 8 26 Z 2 Z 4 Z 8 n11 = n®c . io.i2 . i4 . i8 = n®c . 54 . ' . ' . ' = 302.41 Z 2 Z 4 Z8 26 Z 3 Z 4 Z 8 n12 = n®c . io.i3 . i4 . i8 = n®c . 54 . ' . ' . ' = 381.99 Z3 Z 4 Z8 26 Z 1 Z 5 Z 8 n13 = n®c . io.i1 . i5 . i8 = n®c . 54 . ' . ' . ' = 464.5 Z1 Z 5 Z 8 26 Z 2 Z 5 Z 8 n14 = n®c . io.i2 . i5 . i8 = n®c . 54 . ' . ' . ' = 597.56 Z 2 Z5 Z8 26 Z 3 Z 5 Z 8 n15 = n®c . io.i3 . i5 . i8 = n®c . 54 . ' . ' . ' = 754.81 Z3 Z5 Z8 26 Z 1 Z 6 Z 8 n16 = n®c . io.i1 . i6 . i8 = n®c . 54 . ' . ' . ' = 920.7 Z1 Z 6 Z 8 26 Z 2 Z 6 Z 8 n17 = n®c . io.i2 . i6 . i8 = n®c . 54 . ' . ' . ' = 1184.44 Z 2 Z6 Z8 26 Z 3 Z 6 Z 8 n18 = n®c . io.i3 . i6 . i8 = n®c . 54 . ' . ' . ' = 1469.14 Z3 Z6 Z8 n5 = n®c . io.i2 . i5 . i7 = n®c . 26 54 . 7 §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y B¶ng kÕt qu¶ sè vßng quay cña hép tèc ®é: n n1 = n2 = n3 = n4 = n5 = n6 = n7 = n8 = n9 = n10 = n11 = n12 = n13 = n14 = n15 = n16 = n17 = n18 = Ph¬ng tr×nh xÝch n®c . io.i1 . i4 . i7 n®c . io.i2 . i4 . i7 n®c . io.i3 . i4 . i7 n®c . io.i1 . i5 . i7 n®c . io.i2 . i5 . i7 n®c . io.i3 . i5 . i7 n®c . io.i1 . i6 . i7 n®c . io.i2 . i6 . i7 n®c . io .i3 . i6 . i7 n®c . io.i1 . i4 . i8 n®c . io.i2 . i4 . i8 n®c . io.i3 . i4 . i8 n®c . io.i1 . i5 . i8 n®c . io.i2 . i5 . i8 n®c . io.i3 . i5 . i8 n®c . io.i1 . i6 . i8 n®c . io.i2 . i6 . i8 n®c . io.i3 . i6 . i8 n = nlt 30 37,8 47,63 60,01 75,61 952,7 120,04 151,26 190,58 240,14 302,57 381,24 480,36 605,25 762,67 960,90 1210,74 1525,53 nt.to¸n 29.15 37.5 47.37 57.6 74.1 93.61 115.18 146.89 185.54 235.07 302.41 381.99 464.5 597.56 754.81 920.7 1184.44 1496.14 ∆n% 2.83 0.79 0.55 4.02 2 1.74 4.05 2.89 2.64 2.11 0.05 -0.2 3.3 1.27 1.02 4.18 2.17 1.93 Ta cã ®å thÞ sai sè vßng quay. Sai sè ∆n <5% n»m trong giíi h¹n cho phÐp n1 n18 8 §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y S¬ ®å ®éng vµ ®å thÞ sè vßng quay: 71 38 47 26 N =7 (KW) n =1440 vßng /phót 82 37 33 39 18 19 iiI 36 iI 28 I 19 16 54 IV 22 26 n ®c =1440 v/ph io I no i1 3(1) i2 i3 i4 II i6 3(3) i5 i7 III i8 2(9) IV 9 §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y 2.2 TÝnh to¸n thiÕt kÕ ®éng häc hép ch¹y dao. 2.2.1 TÝnh th«ng sè thø t vµ lËp chuçi sè lîng ch¹y dao. Víi : S®øng min= Sngang min= Sdäc min= 30 mm/pt ϕ =1,26. Dùa vµo m¸y t¬ng tù (6H82) ta thÊy c¬ cÊu t¹o ra chuyÓn ®éng ch¹y dao däc, ch¹y dao ngang vµ ch¹y dao ®øng lµ c¬ cÊu vÝt ®ai èc víi bíc vÝt tx = 6 mm . MÆt kh¸c, do S®øng min= Sngang min= Sdäc min= 30 mm/p cho nªn ta chØ cÇn tÝnh to¸n víi 1 ®êng truyÒn cßn c¸c ®êng truyÒn kh¸c lµ tÝnh t¬ng tù Gi¶ sö ta tÝnh víi ®êng ch¹y dao däc . Theo m¸y t¬ng tù th× ta dïng hép ch¹y dao cã chuçi lîng ch¹y dao theo cÊp sè nh©n: S1 = Sdäc min = 30 mm/p S2 = S1 . ϕ S3 = S2 . ϕ = S1 . ϕ 2 .............................. S18 = S17 . ϕ = S1 . ϕ 17 (*) Tõ c«ng thøc (*) ta x¸c ®Þnh ®îc chuçi lîng ch¹y dao nh sau : S10 = S9. ϕ = S1. ϕ 9 = 240,13 mm/p S11 = S10. ϕ = S1. ϕ 10 = 302,57 S12 = S11. ϕ = S1. ϕ 11 = 381,24 S13 = S12. ϕ = S1. ϕ 12 = 480,36 S14 = S13. ϕ = S1. ϕ 13 = 605,25 S15 = S14. ϕ = S1. ϕ 14 = 762,62 S16 = S15. ϕ = S1. ϕ 15 = 960,9 S17 = S16. ϕ = S1. ϕ 16 = 1210,7 S18=S17.ϕ=S1.ϕ17=1525,5 S1 = Smin = 30 mm/p S2 = S1. ϕ = 37,8 S3 = S2. ϕ = S1. ϕ 2 = 47,63 S4 = S3. ϕ = S1. ϕ 3 = 60,01 S5 = S4. ϕ = S1. ϕ 4 = 75,61 S6 = S5. ϕ = S1. ϕ 5 = 95,27 S7 = S6. ϕ = S1. ϕ 6 = 120,04 S8 = S7. ϕ = S1. ϕ 7 = 151,25 S9 = S8. ϕ = S1. ϕ 8 = 190,58 10 VËy ta cã : Smax = S18 = 1525,5 mm/p 2.2.2 Chän ph¬ng ¸n kh«ng gian, lËp b¶ng so s¸nh ph¬ng ¸n kh«ng gian . a) Chän ph¬ng ¸n kh«ng gian . Z=18 = 9 . 2 Z=18 = 6. 3 Z=18 = 3.3. 2 Z=18 = 2.3.3 Z=18 = 3. 2.3 §Ó chän ®îc PAKG ta ®i tÝnh sè nhãm truyÒn tèi thiÓu: Sè nhãm truyÒn tèi thiÓu(i) ®îc x¸c ®Þnh tõ Umin gh=1/5i = nmin/n®c nmin 1 => n = i 5 dc Z 1420  imin = lg Z 11 /lg5 = lg 30 / 6 /lg5 =3,5 ' 11  Chän sè nhãm truyÒn tèi thiÓulµ i = 3 Do i = 3 cho nªn hai ph¬ng ¸n (1) vµ (2) bÞ lo¹i. VËy ta chØ cÇn so s¸nh c¸c ph¬ng ¸n KG cßn l¹i b) LËp b¶ng so s¸nh ph¬ng ¸n KG Ph¬ng ¸n YÕu tè so s¸nh + Tæng sè b¸nh r¨ng Sbr=2(P1+P2+.. .. .. +Pi) + Tæng sè trôc(kh«ng kÓ trôc chÝnh) S = i+1 +Sè b¸nh r¨ng chÞu Mxmax +ChiÒu dµi L + C¬ cÊu ®Æc biÖt 3. 3. 2 2.3.3 3.2.3 2(3+3+2) =16 2(2+3+3) =16 2(3+2+3) =16 4 4 4 2 17b +16f 3 17b +16f 3 17b +16f T¬ng tù nh víi hép tèc ®é ta thÊy r»ng trôc cuèi cïng cã thÓ thùc hiÖn chuyÓn ®éng quay víi sè vßng quay tõ n min ÷ nmax nªn khi tÝnh to¸n søc bÒn dùa vµo vÞ trÝ sè nmin ta cã Mxmax. Do ®ã kÝch thíc trôc lín suy ra c¸c b¸nh r¨ng l¾p trªn trôc cã kÝch thíc lín. V× vËy, ta tr¸nh bè trÝ nhiÒu chi tiÕt trªn trôc cuèi cïng, do ®ã 2 PAKG cuèi cã sè b¸nh r¨ng chÞu Mxmax lín h¬n cho nªn ta chän ph¬ng ¸n (1) ®ã lµ ph¬ng ¸n 3x3x2. 2.2.3 Chän ph¬ng ¸n thø tù øng víi PAKG 3x3x2 . Theo c«ng thøc chung ta cã sè ph¬ng ¸n thø tù ®îc x¸c ®inhlµ K! Víi K lµ sè nhãm truyÒn, K=i = 3 => ta cã 3! = 6 PATT. B¶ng líi kÕt cÊu nhãm nh sau: 3x3x2 I II III [1] [3] [9] 1 1 3 3 9 3x3x2 I III II [1] [6] [3] 1 1 6 6 3 3x3x2 II I III [3] [1] [9] 3 3 1 1 9 3x3x2 II III I [2] [6] [1] 2 2 6 6 1 3x3x2 III II I [6] [2] [1] 6 6 2 2 1 3x3x2 III II I [6] [1] [3] 6 6 1 1 3 Ta cã b¶ng so s¸nh c¸c PATT nh sau : PAKG PATT Lîng më (X) ϕxmax KÕt qu¶ PATT Lîng më (X) ϕxmax KÕt qu¶ 3x3x2 I II III [1] [3] [9] ϕ9 = 8 §¹t I III II [1] [6] [3] ϕ2x6 = 16 Kh«ng ®¹t 3x3x2 II I III [3] [1] [9] ϕ9 = 8 §¹t II III I [2] [6] [1] ϕ2x6 = 16 Kh«ng ®¹t 3x3x2 III II I [6] [2] [1] ϕ2x6 = 16 Kh«ng ®¹t III I II [6] [1] [3] ϕ2x6 = 16 Kh«ng ®¹t Theo ®iÒu kiÖn ϕ(P-1)Xmax ≤ 8 cã 2 PATT ®¹t, ®ã lµ 2 PATT 1 vµ PATT 3 cã lîng më t¬ng øng lµ [1] [3] [9] vµ [3] [1] [9] Qua b¶ng so s¸nh líi kÕt cÊu nhãm ta chän 4 ph¬ng ¸n ®iÓn h×nh ®Ó vÏ líi kÕt cÊu ®Æc trng. Ta thÊy trong hép ch¹y dao m¸y phay ph¶i ®¶m b¶o ®ång thêi c¶ 2 xÝch truyÒn ®éng lµ ch¹y dao nhanh vµ ch¹y dao lµm viÖc . NÕu ta sö dông c¬ cÊu truyÒn ®éng b×nh thêng nh c¸c hép tèc ®é kh¸c th× ph¶i dïng 2 ®êng truyÒn riªng biÖt, tøc lµ khi chuyÓn tõ xÝch ch¹y dao nhanh sang xÝch ch¹y dao lµm viÖc ( ch¹y dao ngang, däc, ®øng ) th× ta ph¶i t¾t ®éng c¬ ®Ó thay ®æi c¬ cÊu truyÒn ®éng hoÆc nÕu muèn ch¹y ®ång thêi th× cÇn ph¶i cã thªm mét ®éng c¬ n÷a ®Ó ch¹y 2 xÝch ®éc lËp. §Ó hép ch¹y dao nhá ngän khi sö dông 2 ®êng truyÒn riªng biÖt mµ kh«ng cÇn t¾t hoÆc thªm ®éng c¬ th× ngêi ta thêng dïng c¬ cÊu ph¶n håi vµ hÖ thèng c¸c ly hîp. Do dïng c¬ cÊu ph¶n håi cho nªn ngêi ta kh«ng dïng ph¬ng ¸n thø tù mµ líi kÕt PATT 3 PATT 1 I I 3(1) 3(3) II II 3(3) 3(1) III III 2(9) 2(9) IV IV 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ϕ xmax= ϕ 9 =8 ϕ xmax= ϕ 9 =8 PATT 2 PATT 4 I I 3(1) 3(2) II II 3(6) 3(6) III III 2(3) 2(1) IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 cÊu cã h×nh rÏ qu¹t chÆt chÏ nh ®èi víi hép tèc ®é, v× nÕu nh vËy th× tû sè truyÒn gi÷a c¸c b¸nh r¨ng sÏ qu¸ bÐ hoÆc qu¸ lín. ChÝnh v× vËy mµ ta chän PATT cã lîng më lµ [3] [1] [9] Do cã c¬ cÊu ph¶n håi nªn líi kÕt cÊu cã sù biÕn h×nh dÉn ®Õn ph¬ng ¸n thø tù cña hép ch¹y dao thay ®æi víi Z=3.3.2 ®îc t¸ch lµm 2 Víi Z1= 3. 3 nh thêng [3] [1] vµ Z2 = 2 [9] gåm ®êng truyÒn trùc tiÕp vµ ph¶n håi Ngoµi ra líi cßn cã ®êng ch¹y dao nhanh: Líi kÕt cÊu ph¶n håi nh sau: II i3 i1 3(3) i2 2(9) i7 i8 i4 III i5 i6 3(1) IV 2.2.4 VÏ ®å thÞ vßng quay vµ chän tØ sè truyÒn c¸c nhãm . Do hép ch¹y dao cÇn cã tèc ®é thÊp ®Ó trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c lîng ch¹y dao däc, ch¹y dao ngang vµ ch¹y dao ®øng cho nªn ®å thÞ chØ míi cã ph¶n håi nh líi kÕt cÊu ë trªn vÉn cha tho¶ m·n mµ cÇn ph¶i gi¶m tèc nhiÒu h¬n n÷a. Muèn nh vËy ta ph¶i dïng ph¬ng ph¸p t¨ng thªm sè trôc trung gian. * Chän ®éng c¬ : Víi 4 th«ng sè c¬ b¶n gÇn gièng víi m¸y t¬ng tù (6H82) cho nªn ta chän s¬ bé ®éng c¬ nh cña m¸y t¬ng tù víi th«ng sè nh sau : C«ng suÊt N = 1,7 KW, sè vßng quay n = 1420 v/p * Chän xÝch ch¹y dao nhanh. Nh ®· lý luËn ë trªn vµ ta thÊy ®êng ch¹y dao nhanh víi lîng ch¹y dao gièng nh cña m¸y t¬ng tù lµ Snhanh = 2300 mm/p cho nªn víi ®éng c¬ chän nh m¸y t¬ng tù th× ta còng thõa kÕ lu«n xÝch ch¹y dao nhanh cña m¸y t¬ng tù. Líi ®å thÞ vßng quay(lîng ch¹y dao) cña hép ch¹y dao. dc i i i i 02 i 1 i i i i 7 5 i i 13 i 14 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ck2 ck3 ck4 ck5 ck6 i 3 6 i i 2 i i i 12 1 ck1 4 10 11 i i 3 9 i i 2 i 8 01 ck7 nhanh 2.2.6 TÝnh sè r¨ng cña c¸c b¸nh r¨ng theo tõng nhãm . Nhãm 1: i01= Chän n1 n dc mµ 1 n 1 ≤ i01 ≤ 2,8 ⇒ ≤ 1 ≤ 2,8 ⇒ 288 ≤ n1 ≤ 7200(v / p ) 5 5 1420 n1 = 1017,38v / p VËy i01 = 1017,38 24 Z 01 = 0,707 = = ' 1420 40 Z 01 1 Nhãm 2 : i02 = ϕ 3 = 1 18 Z 02 = = ' 3 40 Z 02 1,26 Nhãm 3: i1 = 1/ϕ3 = 1/ 2 → f1+g1 = 3. i2 = 1/1 → f2+g2 = 2 3 i3 = ϕ = 2/ 1 → f3+g3 = 3 Béi sè chung nhá nhÊt cña c¸c f+g lµ K=6. víi Zmin=17®Ó tÝnh Eminta chän cÆp ¨n khíp cã lîng më lín nhÊt Emin= Z min( f 1 + g 1 ) 17.3 = =8,5 tõ ®ã ta cã E=9 1.6 f 1 .k ∑Z = E.K = 9.6 = 54. f1 1 g 2 f 1 g 1 f3 2 g3 1 Z1= f + g .∑ Z = 3 .54=18 1 1 18 Z’1= f +1 g .∑Z = 3 .54=36 ⇒ i1= 36 1 1 Z2= f +2 g .∑Z = 2 .54=27 2 2 27 Z’2= f +2 g .∑Z = 2 .54=27 ⇒ i2= 27 2 2 Z3= f + g .∑Z = 3 .54=36 3 3 36 Z’3= f + g .∑Z = 3 .54=18 ⇒ i3= 18 3 3 Nhãm 4 : i4=1/ϕ4 = 1/ 1.264 = 9/ 19 ta cã f4+g4 = 28 3 3 i5=1/ϕ = 1/ 1.26 = 21/ 35 ta cã f5+g5 = 56 2 2 i6=1/ϕ = 1/ 1.26 = 12/ 16 ta cã f6+g6 = 28 béi sè chung nhá nhÊt lµ K = 56 víi Zmin=17®Ó tÝnh Eminta chän cÆp ¨n khíp cã lîng më lín nhÊt Emin= Z min ( f 4 + g 4 ) 17.28 = = 0,944 tõ ®ã ta cã E=1 9.56 f 4 .k ∑Z =E.K=1.56 = 56. f4 g 9 Z4= f + g .∑ Z = 28 .56=18 4 4 19 28 .56=38 ⇒ i4= Z ’4= f +4 g .∑Z = 4 4 18 38 f5 21 g 35 f6 3 Z5 = f + g .∑Z = 56 .56 =21 5 5 21 5 Z’5 = f + g .∑Z = 56 .56=35 ⇒ i5= 35 5 5 Z6 = f + g .∑Z = 7 .56 =24 6 6 g 7 24 6 Z’6 = f + g .∑Z = .56 =32 ⇒ i6= 4 32 6 6 Nhãm 5: Do ®©y lµ 2 cÆp b¸nh r¨ng trong c¬ cÊu ph¶n håi nªn nã ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch trôc A ®· ®îc x¸c ®Þnh tríc A= 1 2 [Z ' 4 ] + Z 4 .m = 28m Víi m lµ m«®un cña c¸c b¸nh r¨ng: VËy ta cã .  Z7 1 1 1  ' = 4 = 4 =  Z 7 ϕ 1.26 2.5  '  m Z 7 + Z 7 = 2 A = 56m ( )  + ' = 56 Z Z 7 Z 7 ⇒  ⇒ ' Z  Z 7 = 2.5 Z 7 = 16   ' 7 = 40 7  Z8 1 1 1  ' = = 5 =  Z 8 ϕ 5 1.26 3  '  m Z 8 + Z 8 = 2 A = 56m ( Nhãm 6 : Nhãm 7 : Nhãm 8 : Nhãm 9 : Nhãm 10 : Nhãm 11 : ) 40 Z 9 = , 40 Z 9' 1 1 28 Z 10 i10 = = = = , ϕ 1.26 35 Z 10' 1 1 18 Z 11 i11 = 2.5 = = = 1.8 33 Z 11' ϕ 1 1 33 Z 12 i12 = = = = , ϕ 1.26 37 Z 12' 18 Z 13 i13 = ϕ 0.5 = 1.12 = = , 16 Z 13' 18 Z i14 = ϕ 0 = 1 = = 14' 18 Z 14 i9 = ϕ 0 = 1 = ⇒  Z 8 = 13   '   Z 8 = 43  + ' = 56 Z 8 Z 8 ⇒ '  Z 8 = 3 Z 8 2.2.7 TÝnh sai sè chuçi lîng ch¹y dao. Ta cã chuçi lîng ch¹y dao thùc tÕ Smin = S1 = n®c . io1.io2.i1.i4.i7.i8 .i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 Z 02 Z 1 Z 4 Z 7 Z 8 Z 9 Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 . ' . ' . ' . ' . ' .6= ' . ' ' . ' . ' ' . Z 01 Z 02 Z 1 Z 4 Z 7 Z 8 Z 9' Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 28,9 S2 = n®c . io1.io2.i1.i5.i7.i8 .i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 Z 02 Z 1 Z 5 Z 7 Z 8 Z 9 Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 . . . ' . ' . ' . ' . ' . ' .6= ' . ' Z 01 Z 02 Z 1' Z 5' Z 7' Z 8' Z 9 Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 39,2 S3 = n®c . io1.io2.i1.i6.i7.i8 .i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 Z 02 Z 1 Z 6 Z 7 Z 8 Z 9 Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 . . . . ' . ' . ' . ' . ' .6 = ' . ' Z 01 Z 02 Z 1' Z 6' Z 7' Z 8' Z 9' Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 49,09 S4 = n®c . i01.i02.i2.i4.i7.i8 .i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 Z 02 Z 2 Z 4 Z 7 Z 8 Z 9 Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 . . . . ' . ' . ' . ' . ' .6= ' . ' Z 01 Z 02 Z 2' Z 4' Z 7' Z 8' Z 9' Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 57,68 S5 = n®c . i01.i02.i2.i5.i7.i8 .i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 Z 02 Z 2 Z 5 Z 7 Z 8 Z 9 Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 . . . . ' . ' . ' . ' . ' .6= ' . ' Z 01 Z 02 Z 2' Z 5' Z 7' Z 8' Z 9' Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 73,07 S6 = n®c . i01.i02.i2.i6.i7.i8 .i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 Z 02 Z 2 Z 6 Z 7 Z 8 Z 9 Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 . . . ' . ' . ' . ' . ' . ' = ' . ' Z 01 Z 02 Z 2' Z 6' Z 7' Z 8' Z 9 Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 98,4 S7 = n®c . i01.i02.i3.i4.i7.i8 .i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 Z 02 Z 3 Z 4 Z 7 Z 8 Z 9 Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 . . . . ' . ' . ' . ' . ' .6= ' . ' Z 01 Z 02 Z 3' Z 4' Z 7' Z 8' Z 9' Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 115,36 S8 = n®c . i01.i02.i3.i5.i7.i8 .i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 Z 02 Z 3 Z 5 Z 7 Z 8 Z 9 Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 . . . ' . ' . ' . ' . ' . ' .6= ' . ' Z 01 Z 02 Z 3' Z 5' Z 7' Z 8' Z 9 Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 146,13 S9 = n®c . i01.i02.i3.i6.i7.i8 .i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 Z 02 Z 3 Z 6 Z 7 Z 8 Z 9 Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 . . . ' . ' . ' . ' . ' . ' .6= ' . ' Z 01 Z 02 Z 3' Z 6' Z 7' Z 8' Z 9 Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 200,49 S10 = n®c . io1.io2.i1.i4. i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 Z 02 Z 1 Z 4 Z 9 Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 . . . ' . ' . ' . ' . ' .6= 238,5 ' . ' Z 01 Z 02 Z 1' Z 4' Z 9' Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 S11 = n®c . io1.io2.i1.i5. i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 Z 02 Z 1 Z 5 Z 9 Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 . . . ' . ' . ' . ' . ' .6= 302,1 ' . ' Z 01 Z 02 Z 1' Z 5' Z 9' Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 S12 = n®c . io1.io2.i1.i6. i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . 377,63 Z 01 ' . Z 01 Z 02 Z 1 Z 6 Z 9 Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 . . . ' . ' . ' . ' . ' .6= ' Z 02 Z 1' Z 6' Z 9' Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 S13 = n®c . io1.io2.i2.i4. i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 Z 02 Z 2 Z 4 Z 9 Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 . . . ' . ' . ' . ' . ' .6= 477 ' . ' Z 01 Z 02 Z 2' Z 4' Z 9' Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 S14 = n®c . io1.io2.i2.i5. i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 Z 02 Z 2 Z 5 Z 9 Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 . . . ' . ' . ' . ' . ' .6= 604,2 ' . ' Z 01 Z 02 Z 2' Z 5' Z 9' Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 S15 = n®c . i01.i02.i2.i6. i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 ' . Z 01 Z 02 Z 2 Z 6 Z 9 Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 . . . ' . ' . ' . ' . ' .6= ' Z 02 Z 2' Z 6' Z 9' Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 755,25 S16 = n®c . i01.i02.i3.i4. i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 Z 02 Z 3 Z 4 Z 9 Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 . . . ' . ' . ' . ' . ' .6= 954 ' . ' Z 01 Z 02 Z 3' Z 4' Z 9' Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 S17 = n®c . i01.i02.i3.i5. i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 ' . Z 01 Z 02 Z 3 Z 5 Z 9 Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 . . . ' . ' . ' . ' . ' .6= ' Z 02 Z 3' Z 5' Z 9' Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 1208,4 S18 = n®c . i01.i02.i3.i6.i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . 1510,6 Z 01 ' . Z 01 Z 02 Z 3 Z 6 Z 9 Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 . . . ' . ' . ' . ' . ' .6 = ' Z 02 Z 3' Z 6' Z 9' Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14
- Xem thêm -