Tài liệu Thiết kế sơ bộ khu đông cao sơn

  • Số trang: 205 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 293 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Thiết kế sơ bộ khu Đông Cao Sơn
Lêi nãi ®Çu N¨ng lîng lµ nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu cña bÊt cø quèc gia nµo trªn thÕ giíi. Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ, ®ßi hái nhu cÇu vÒ n¨ng lîng lîng cao vµ cÇn thiÕt, trong ®ã than lµ nguån n¨ng lîng quan träng cung cÊp cho c«ng nghiÖp, tiªu dïng vµ xuÊt khÈu. MÆc dï con ngêi cè g¾ng t×m c¸c nguån n¨ng lîng míi nhng vÉn kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu n¨ng lîng cña ngµnh c«ng nghiÖp. V× thÕ con ngêi ®· biÕt tõ l©u trong khi vÉn ph¶i tÝch cùc t×m kiÕm c¸c nguån n¨ng lîng míi. §Ó ®¹t ®îc yªu cÇu vÒ khèi lîng, chÊt lîng than ®ßi hái ph¶i ¸p dông khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ ®Ó khai th¸c cã hiÖu qu¶ cao. V× vËy c«ng t¸c thiÕt kÕ khai th¸c lu«n g¾n liÒn víi thùc tÕ khai th¸c. Sau 5 n¨m häc tËp t¹i trêng §¹i häc Má §Þa ChÊt víi 3 n¨m chuyªn ngµnh khai th¸c lé thiªn, bíc ®Çu t«i ®· lµm quen víi c«ng t¸c thiÕt kÕ. Võa qua t«i ®· ®îc cö vÒ má than Cao S¬n – CÈm Ph¶ - Qu¶ng Ninh ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp víi ®Ò tµi PhÇn chung: ThiÕt kÕ s¬ bé khu §«ng Cao S¬n PhÇn chuyªn ®Ò: §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng má than Cao S¬n Qua thêi gian thùc tËp vµ viÕt ®å ¸n tèt nghiÖp, ®Õn nay b¶n ®å ¸n ®· hoµn thµnh. Trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n, t«i ®· ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o hå Sü Giao, c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n, c¸c c¸n bé nh©n viªn má than Cao S¬n vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp Tuy b¶n th©n cã cè g¾ng t×m tßi, häc hái song do lÇn ®Çu lµm quen víi c«ng t¸c thiÕt kÕ vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn b¶n ®å ¸n nµy sÏ kh«ng tr¸nh ®îc nh÷ng sai sãt. RÊt mong ®îc sù ©n cÇn chØ bµo cña c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n vµ nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp. Cuèi cïng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n toµn thÓ c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n khai th¸c lé thiªn vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh b¶n ®å ¸n nµy. Hµ Néi ngµy 14 th¸ng 06 n¨m 2010 Sinh viªn: Ph¹m Minh TiÕn 1 Ch¬ng I T×nh h×nh chung cña vïng má Vµ c¸c ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt cña kho¸ng sµng I.1 t×nh h×nh chung cña vïng má: I.1.1: VÞ trÝ ®Þa lý: Khu §«ng Cao S¬n c¸ch trung t©m thÞ x· CÈm Ph¶ kho¶ng 12 km vÒ phÝa §«ng B¾c, lµ mét ph©n khu khai th¸c lé thiªn thuéc khu vùc Cao S¬n (má than Cao S¬n) PhÝa ®«ng vµ phÝa B¾c cña khu tiÕp gi¸p b·i th¶i §«ng Cao S¬n vµ má than Cäc S¸u PhÝa T©y tiÕp gi¸p c«ng trêng T©y Cao S¬n ®ang khai th¸c . PhÝa Nam gi¸p má than §Ìo Nai. ChiÒu dµi khu vùc kho¶ng 1.4 km, réng tõ 1.1-1.3 km , diÖn tÝch kho¶ng 1.5 km2 , trong giíi h¹n to¹ ®é : X= 26.880 - 28300 Y= 427900 - 429250 Z= Tõ Lé vØa - 80m ( Theo quyÕt ®Þnh sè: 1682/Q§-KH§T ngµy 10/8/1998 cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp ), cã b¶n ®å ranh giíi kÌm theo. PhÝa Nam lµ ®øt g·y AA’ PhÝa §«ng-B¾c lµ ®øt g·y LL’ PhÝa T©y lµ T XIIIA I.1.2: HÖ thèng giao th«ng: 1: §êng bé : Theo hai ®êng vµo khu §«ng Cao S¬n . a. Tõ thÞ x· CÈm Ph¶ ®i Cöa ¤ng theo ®êng quèc lé sè 18, qua M«ng D¬ng vµo má Cao S¬n , ®i qua khu T©y Cao S¬n ®Õn khu §«ng Cao S¬n , chiÒu dµi kho¶ng 20 km. b. Tõ ®êng quèc lé sè 18 ®i qua khai trêng má than Cäc S¸u ®Õn khu §«ng Cao S¬n, ®©y lµ ®êng liªn l¹c chÝnh chë c«ng nh©n ®i lµm,vËn chyuÓn nguyªn, nhiªn, vËt liÖu , than ®· sµng tuyÓn ®i C¶ng má , than tõ khu §«ng Cao S¬n ®Õn M¸ng ga má than Cäc s¸u ®Î kÐo b»ng ®êng s¾t ®i Cöa ¤ng , chiÒu dµi tuyÕn ®êng kho¶ng 10km. 2: §êng s¾t: Tõ khu §«ng Cao S¬n dïng « t« chë than ®Õn M¸ng ga Cao s¬n . Tõ ®©y vËn t¶i trung chuyÓn b»ng ®êng s¾t ®i Cöa ¤ng. I.1.3: §iÒu kiÖn khÝ hËu : §Þa h×nh khu má n»m trong vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa , cã c¸c ®Æc ®iÓm cña khÝ hËu vïng nói §«ng B¾c, chia thµnh hai mïa râ rÖt : mïa ma vµ mïa kh«. 2 Mïa ma tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 10, mïa kh« tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 4 n¨m sau. Ma thêng lín nhÊt vµo th¸ng 7, 8 hµng n¨m. Sau ®©y lµ c¸c th«ng sè ®¸ng lu ý vÒ lîng ma. Vò lîng lín nhÊt trong ngµy lµ 258,6mm (ngµy 11/7/1960) Vò lîng lín nhÊt trong th¸ng lµ 1089,3mm (th¸ng 8/1968) Vò lîng lín nhÊt trong mïa ma cu¶ n¨m ma lµ 2850,8mm (1960). Sè ngµy ma nhiÒu nhÊt trong mïa ma lµ 103 ngµy (1960). Vò lîng lín nhÊt trong mét n¨m lµ 3076mm (n¨m 1966). Sè ngµy ma nhiÒu nhÊt trong 1 n¨m lµ 151 ngµy Do ¶nh hëng cña nói cao phÝa Nam ng¨n c¸ch nªn khu má cã ®Æc tÝnh cña khÝ hËu miÒn nói ven biÓn. Mïa ®«ng thêng cã s¬ng mï , mïa hÌ cã ma ®ét ngét . Vò lîng ma hµng n¨m thay ®æi tõ : 1106.68- 2834.7mm , lîng ma ph©n bè hµng th¸ng kh«ng ®Òu : th¸ng7,8 lîng ma lín tõ 781.6- 1165 mm, th¸ng 12,1 lîng ma cßn 1.3-5 mm. I.2 §Æc ®iÓm ®Þa chÊt kho¸ng sµng : I.2.1 §Æc ®iÓm ®Þa chÊt cña kho¸ng sµng : I.2.1.1: §iÒu kiÖn s¶n tr¹ng cña vØa kho¸ng s¶n: - §Æc ®iÓm c¸c vØa than : Trong kho¸ng sµng Cao S¬n , c¸c chïm vØa 13,14 bÞ ph©n nh¸nh m¹nh ë phÝa T©y h×nh thµnh c¸c vØa 13-1,13-2,14-2,14-4,14-5,14-5a . Trong khu vùc §«ng Cao S¬n cã vØa 14-5 vµ 13-1 .Kho¶ng c¸ch gi÷a hai vØa tõ 40-80m. + VØa 14-5: N»m trong diÖn tÝch khu §«ng Cao S¬n, cã 66 lç khoan th¨m dß c¾t qua . Lé vØa 14-5 thÓ hiÖn ®Çy ®ñ ë c¸nh §«ng , c¸nh B¾c, c¸nh T©y (T©y Cao S¬n). VØa 14-5: VØa cã diÖn tÝch ph©n bè réng, chiÒu dµy toµn vØa thay ®æi tõ 0,79m (LK.K22) ®Õn 41,41m (LK.2573), trung b×nh 11,16m. ChiÒu dµy riªng than ®æi tõ 0,79m (LK.K22) ®Õn 33,68m (LK.2573), trung b×nh 9,68m. §¸ kÑp trong vØa cã tõ 1÷11 líp, chiÒu dµy ®¸ kÑp tõ 0,0m ÷ 17,76m (LK2573), trung b×nh 1,48m. §é dèc vØa tõ 60 ÷ 700, trung b×nh 260 HÖ sè chøa than trung b×nh 89%.Kh¶o s¸t ë 66 lç khoan th¨m dß c¾t vØa sö dông ®Ó tÝnh tr÷ lîng cho thÊy chiÒu dµy than T1 nh sau: - 1 lç khoan cã chiÒu dµy < 1m : chiÕm 1,5 % - 37 lç khoan cã chiÒu dµy tõ 10-26m: chiÕm 56 % - 20 lç khoan cã chiÒu dµy tõ 5-1 : chiÕm 30,3 % - 8 lç khoan cã chiÒu dµy tõ 1-5m : chiÕm 12,2 % Than T2 cã ë 34 lç khoan lµm t¨ng chiÒu dµy tÝnh tr÷ lîng lªn 5,5% §Êt d¸ kÑp : Kh¶o s¸t trong 64 lç khoan cã: - 9 lç khoan c¾t vØa kh«ng cã ®¸ kÑp : ChiÕm 14% - 10 lç khoan c¾t vØa kh«ng cã ®¸ kÑp : ChiÕm 15,6% - 45 lç khoan c¾t vØa cã tõ 1-4 líp ®¸ kÑp : ChiÕm 70,4%. 3 Sè líp ®¸ kÑp trung b×nh 2,67 líp/1 ®iÓm c¾t vØa : Trong ®ã lo¹i > 1m lµ 0,58 líp /1®iÓm c¾t vØa , lo¹i < 1m lµ 2,09 líp /1 ®iÓm c¾t vØa . VØa 14-5 cã cÊu t¹o t¬ng ®èi phøc t¹p, , sè líp than trung b×nh lµ 3,7 líp/ 1 ®iÓm c¾t vØa, lín nhÊt 9 líp /1 ®iÓm c¾t vØa. ChiÒu dµy ®¸ kÑp trung b×nh cho 1 ®iÓm c¾t vØa toµn bé lµ 1,93 m / 1 ®iÓm c¾t vØa , trong ®ã: - Lo¹i < 1m trung b×nh lµ : 0,93m/1 ®iÓm c¾t vØa. - Lo¹i < 0,5m trung b×nh lµ : 0,28m/1 ®iÓm c¾t vØa. - Lo¹i < 0,2m trung b×nh lµ : 0,08m/1 ®iÓm c¾t vØa. Thµnh phÇn ®¸ kÑp: Thµnh phÇn líp ®¸ kÑp ®a sè lµ sÐt kÕt, ®«i khi lµ nh÷ng líp bét kÕt h¹t mÞn,®¸ kÑp ph©n bè trong vØa t¬ng ®èi ®Òu cña toµn khu, phæ biÕn gÆp vØa cã 2-4 líp ®¸ kÑp, ®é dèc vØa trung b×nh 21 0 , chñ yÕu tõ 15300 . §é tro trung b×nh c©n than T1 lµ 11,75%, than T2 lµ 49,27% , ®¸ kÑp lµ 82,66% vµ 73,36%( sÐt kÕt). Tû träng trung b×nh cña than T1 lµ: 1,44g/cm 3 than T2 lµ: 1,85g/cm3 , ®¸ kÑp lµ: 2,46 g/cm3 ( bét kÕt) vµ 2,2g/cm3 (sÐt kÕt). + VØa 14-2: PhÇn lín diÖn tÝch ph©n bè ë khu T©y Cao S¬n ( PhÝa T©y T-XIII A ) , phÝa §«ng Cao S¬n ( theo b¸o c¸o TDBS 1986 ) chØ tån t¹i mét diÖn tÝch hÑp ë phÝa Nam T-XIIIA vµ T-XIIIB cã 5 lç khoan c¾t qua víi chiÒu dµy tæng qu¸t trung b×nh 3,93 m , ®é dèc trung b×nh c©n than T1 lµ12%, than T2 lµ: 48%, ®¸ kÑp lµ69,6% (sÐt kÕt ) Tû träng trung b×nh than T1 lµ: 1,46g/cm 3 ,than T2 lµ: 1,88 g/cm3, ®¸ kÑp lµ 2,12 g/cm3 (sÐt kÕt ). Do ®Æc ®iÓm ph©n bè cña vØa nªu trªn nªn phÇn vØa nµy ®îc nhËp chung vµo vØa 14-5 , tr÷ lîng cña vØa 14-5 bao gåm c¶ vØa 14-2. + VØa 13-1: Ph©n bè trªn toµn bé diÖn tÝch khu §«ng Cao S¬n , lé vØa lé ra ë mét phÇn phÝa B¾c T-XIIIA, XIIIB , XIVD vµ mét phÇn ë phÝa Nam T-XIV A , T-XIVB phÇn lín diÖn tÝch vØa ch×m trong nÕp lâm Cao S¬n, trô vØa ch×m s©u nhÊt ë ®¸y nÕp lâm t¬ng øng møc –110m ( T-XIIIA) , cao nhÊt ë trôc nÕp låi 151 møc + 70 ( PhÝa Nam T-XIVB ). VØa 13-1 cã 45 lç khoan c¾t qua , chiÒu dµy tæng qu¸t thay ®æi tõ 0,69m( LK571) ®Õn 36,72m (LK74).ChiÒu dµy tæng qu¸t trung b×nh 11,246m, trong ®ã than T1 lµ 7,47m, than T2 lµ 0,68m. Kh¶o s¸t ë 45 lç khoan th¨m dß c¸t vØa ®îc sö dông tÝnh tr÷ lîng cho thÊy chiÒu dµy than T1 nh sau: + 3 lç khoan cã chiÒu dµy < 1m : ChiÕm 6,70% + 13 lç khoan cã chiÒu dµy 1-5m : ChiÕm 29% + 15 lç khoan cã chiÒu dµy tõ 5-10m: ChiÕm 33,30%% + 14 lç khoan cã chiÒu dµy > 10m : ChiÕm 31,0% VØa 13-1 ®îc xÕp vµo nhãm vØa cã chiÒu dµy t¬ng ®èi æn ®Þnh , cÊu t¹o vØa t¬ng ®èi phøc t¹p . + §¸ kÑp : sè líp ®¸ kÑp trung b×nh 3,9 líp / 1 ®iÓm c¾t vØa, nhiÒu nhÊt 10 líp / 1 ®iÓm c¾t vØa. Sè líp ®¸ kÑp < 1m chiÕm chñ yÕu lµ 3,17 líp , nhiÒu nhÊt lµ 9 líp Sè líp ®¸ kÑp > 1m chiÕm 0,73 líp nhiÒu nhÊt lµ 4 líp . Thµnh phÇn ®¸ kÑp chñ yÕu lµ bét kÕt , sÐt kÕt . §é dèc trung b×nh cña vØa lµ 25 0 , nhá nhÊt lµ 120 , lín nhÊt lµ 500,phÇn lín cã ®é dèc tõ 20-35 o sè líp than trung b×nh T1, T2 trung b×nh 5,03 líp , lín nhÊt lµ 11 líp . §é tro trung b×nh c©n than T1 lµ 12,2%, than T2 lµ 53,03% ®¸ kÑp lµ 81,88% ( bét kÕt) vµ 66,85%(sÐt kÕt ) Tû 4 träng trung b×nh than T1 lµ 1,46g/cm3 , than T2 lµ 1,99 g/cm3 2,27g/cm3 (bét kÕt), 2,15 g/cm3 (sÐt kÕt). , ®¸ kÑp lµ I.2.1.2: §Êt ®¸: + Cuéi kÕt: Ph©n bè réng r·i trong toµn khu má §«ng Cao S¬n, chiÕm nhiÒu nhÊt tõ v¸ch vØa 14-5 trë lªn . Cuéi kÕt cã cÊu t¹o khèi xi m¨ng SilÝc vµ c¸c bon n¸t g¾n kÕt chÆt chÏ, mµu s¾c tr¾ng ®ôc ®Õn x¸m nh¹t . + S¹n kÕt : Cã cÊu t¹o khèi hoÆc ph©n líp dµy, thµnh phÇn h¹t th¹ch anh chiÕm 50-70%, xi m¨ng g¾n kÕt lµ xi m¨ng c¬ së hoÆc xi m¨ng lÊp ®Çy, cã mµu x¸m s¸ng. S¹n kÕt mang tÝnh chuyÓn tiÕp gi÷a cuéi kÕt vµ c¸t kÕt. + C¸t kÕt: Cã cÊu t¹o ph©n líp tõ máng ®Õn dµy, cã mµu x¸m s¸ng ®Õn x¸m, lµ lo¹i ®¸ phæ biÕn, chiÕm tû lÖ lín, phæ biÕn trong kho¶ng gi÷a hai vØa 13-1vµ 14-5 + Bét kÕt: Thµnh phÇn chñ yÕu lµ c¸t th¹ch anh 50% vµ c¸c vËt chÊt t¹o than, v¶y xª ri xit, ph©n líp t¬ng ®èi dµy . Bét kÕt cã mµu x¸m ®Õn x¸m sÉm. Ph©n bè réng, chiÕm tû lÖ t¬ng ®èi lín, chñ yÕu tõ trô vØa 14-5 trë xuèng. + SÐt kÕt: Cã cÊu t¹o ph©n líp máng, thµnh phÇn chñ yÕu lµ sÐt , mµu x¸m ®en , ph©n bè ë s¸t v¸ch , trô vØa than. I.2.1.3: Cét ®Þa tÇng : §Þa tÇng khu §«ng Cao s¬n gåm chñ yÕu lµ trÇm tÝch chøa than hÖ triasthèng thîng – bËc nori-Reti-®iÖp Hßn Gai (T3n-r.hg2) vµ mét Ýt lµ trÇm tÝch ®Ö tø (Q) . TrÇm tÝch chøa than hÖ Trias gåm chñ yÕu c¸c lo¹i ®¸ : Cuéi kÕt , s¹n kÕt, c¸t kÕt , bét kÕt, sÐt kÕt vµ c¸c vØa than . Tæng bÒ dµy ®Þa tÇng 1800m , nham th¹ch bao gåm: Cuéi kÕt , s¹n kÕt, c¸t kÕt , bét kÕt, sÐt kÕt vµ c¸c vØa than .( Tõ díi lªn gåm c¸c vØa than tõ 1-22) I.2.1.4: KiÕn t¹o : 1- Uèn nÕp: NÕp lâm Cao S¬n : CÊu tróc uèn nÕp chÝnh cña khu §«ng Cao S¬n lµ mét nÕp lâm thuéc phÇn ®«ng cña nÕp lâm Cao S¬n kÐo dµi tõ Bµng N©u qua T©y cao S¬n ®Õn §«ng Cao S¬n, ph¬ng cña trôc nÕp lâm : T©y b¾c- §«ng nam , ch×m s©u nhÊt ë tuyÕn XIIIA (-130m), n©ng dÇn lªn ë møc -50m, ë c¸c tuyÕn XIIIB XIV vµ kÕt thóc ë trôc nÕp låi 151 . §é dèc hai c¸nh nÕp lâm kh«ng ®ång ®Òu , c¸nh B¾c dèc 30-500 , canh Nam tho¶i h¬n : 10-200. Trªn c¸nh Nam cña nÕp lâm CAo S¬n h×nh thµnh gê n©ng t¸ch ra lµm hai nÕp lâm ( gäi lµ hai lßng m¸ng) B¾c vµ nam . NÕp lâm B¾c lµ phÇn chÝnh cña nÕp lâm Cao S¬n , nÕp lâm nam ch¹y s¸t ®øt g·y A-A’ ch×m s©u nhÊt tíi møc –100m .9 kh¶o s¸t theo vØa 13-1) . +NÕp låi 15-1: Ph©n bè ë phÝa §«ng ( T-XIV D ) , trôc ch¹y gÇn theo híng Nam- B¾c, mÆt trôc gÇn th¼ng ®øng, ®é dèc hai c¸nh thay ®æi : 35-40 0 , c¸nh phÝa Nam chuyÓn tiÕp sang nÕp lâm 186, c¸nh phÝa T©y chuyÓn tiÕp víi nÕp lâm Cao S¬n. + NÕp lâm 186: Ph©n bè ë phÇn khu §«ng Cao S¬n gi¸p ®øt g·y LL’, lµ nÕp uèn cuèi cïng . Trôc nÕp lâm ph¸t triÓn theo híng nam –b¾c , dµi 700800m, mÆt trôc gÇn th¼ng ®øng , ®é dèc hai c¸nh thay ®æi tõ 35-40o 5 2. §øt g·y: Bao gåm hai ®øt g·y A – A’ vµ LL’ trong khu §«ng Cao S¬n : §øt g·y AA’ lµ ®øt g·y thuËn , c¾m B¾c , gãc dèc 65-75 o ë biªn giíi phÝa nam khu §«ng Cao S¬n +§øt g·y LL’: Lµ ®øt g·y nghÞch , mÆt trît c¾m vÒ phÝa Nam t©y nam , gãc dèc 50-70o , ®íi ph¸ huû 30-50 m ë biªn giíi phÝa b¾c vµ phÝa ®«ng khu §«ng Cao S¬n. 3: TÝnh chÊt lý ho¸ cña vØa than: Than cã cÊu t¹o ph©n líp dµy,®ång nhÊt , ®é cøng b»ng 750-900 kg/cm 2 , cã mµu ®en , vÕt v¹ch ¸nh kim , b¸n ¸nh kim hoÆc ¸nh mê . VÕt vì d¹ng b»ng hoÆc theo bËc . Than cã ®iÖn trë suÊt ( ρ) tõ 600-1000 Ω, mËt ®é riªng 1,11,4g/cm3 , dÉn ®iÖn kÐm . C¬ b¶n than ë khu §«ng Cao S¬n cã chÊt lîng tèt , nhiÖt lîng cao , lu huúnh thÊp , ®é tro thÊp thÓ hiÖn nh sau: B¶ng I.01: C¸c chØ tiªu chÊt lîng than STT Tªn chØ tiªu 1 2 3 4 5 §é tro A (%) ChÊt bèc Vch(%) §é Èm WPT(%) Hµm lîng Sch(%) NhiÖt lîng (K.Cal/kg) K VØa 14-5 Min Max 4,72 24,68 2,26 39,7 0,1 12 0,16 1,98 6530 8281 TB 9,83 6,54 3,5 0,5 8033 VØa 13-1 Min Max 4,6 34,53 1,0 37,3 3,4 9,3 0,3 1,07 3857 8268 TB 10,24 7,41 5,4 0,3 8126 B¶ng 1-02: Thµnh phÇn ho¸ häc cña than Tªn vØa SiO2 (%) 14-5 27,2 ÷ 65,76 8,54 ÷ 51,61 3,38 ÷ 48,94 0,00 ÷ 4,17 0,00 ÷ 3,29 50,33 (47) 26,46 (47) 12,86 (47) 0,91 (47) 0,97 (47) 13-1 34,12 ÷ 75,50 13,38 ÷ 1,84 ÷33,04 0,00 ÷ 9,10 0,00 ÷ 4,55 53,02 (27) 37,44 11,35 (27) 2,15 (27) 1,38 (27) 22,05 (27) Al2O3 (%) Fe2O3 (%) CaO (%) MgO (%) I.3: §iÒu kiÖn thuû v¨n vµ ®Þa chÊt thuû cña kho¸ng sµng I.3.1:Níc mÆt: Trong khu §«ng Cao S¬n cã suèi b¾t nguån tõ nói Cao S¬n , m¹ng suèi theo híng ch¶y tõ Nam ®Õn B¾c theo suèi Khe Chµm vµ híng ch¶y vµo Moong b¾c Cäc s¸u híng nµy cã suèi lín lu«n tån t¹i dßng ch¶y , nguån cung cÊp chñ yÕu lµ 6 níc ma , mét phÇn lµ níc díi ®Êt . C¸c suèi kh¸c chØ cã níc vµo mïa ma , kh« c¹n vµo mïa kh« . HiÖn t¹i Moong B¾c Cäc S¸u lµ mét hå níc lín , nguån níc tËp trung ë ®©y do suèi ch¶y thêng xuyªn vµo mïa ma níc ë xung quanh ch¶y xuèng t¬ng ®èi lín . Níc ë Moong B¾c Cäc s¸u ch¶y ®i qua Cèng phÝa §«ng , qua b·i th¶i má Cäc S¸u . Mùc níc ë Moong thay ®æi theo mïa : Mïa kh« mùc níc ë møc +59-+60,mïa ma mùc níc d©ng lªn møc (+63) – (+64) I.3.2: Níc díi ®Êt : +Níc díi ®Êt bao gåm: níc trong líp phñ ®Ö tø Q vµ níc chøa trong tÇng chøa than T3n-r. +Níc trong líp phñ ®Ö tø : PhÇn lín líp phñ ®Ö tø ®· bÞ bãc ®i , phÇn cßn l¹i nghÌo níc , nguån cung cÊp chñ yÕu lµ níc ma nªn sau mïa ma kh« c¹n nhanh . §iÓm xuÊt lé níc ë tÇng nµy cã lu lîng 0,1- 0,6 l/s vµ thêng kh«ng xuÊt lé vµo mïa kh« . + Níc trong tÇng chøa than T3n-r: Líp chøa níc trªn vØa 14-5 cã ®Æc ®iÓm nham th¹ch lµ: Cuéi kÕt , c¸t kÕt , bét kÕt , sÐt kÕt , riªng sÐt kÕt chiÕm tû lÖ nhá, cßn ®¸ h¹t th« cã chiÒu dµy lín 30-80 m t¹o thuËn lîi cho níc díi ®Êt tån t¹i vµ lu th«ng.Níc trong líp nµy kh«ng cã ¸p , lµ líp nghÌo níc do c¸c tÇng khai th¸c c¾ qua , lóc nµy níc díi ®Êt ®îc th¸o ®i trë thµnh níc mÆt ch¶y qua m¬ng r·nh . Líp chøa níc ë gi÷a vØa 13-1 vµ 14-5 ®Æc ®iÓm nham th¹ch chñ yÕu lµ c¸t kÕt h¹t nhá ®Õn võa vµ bét kÕt , hai lo¹i ®¸ nµy cã cÊu t¹o ph©n líp , nøt nÎ nhiÒu , chiÕm tû lÖ lín gÇn 90% . Níc trong líp nµy cã tÝnh ¸p lùc yÕu , theo kÕt qu¶ th¨m dß tØ mØ vµ th¨m dß bæ xung tríc n¨m 1986: Lç khoan LK387, CS16 níc phun lªn m¹nh, nh÷ng n¨m gÇn ®©y khoan vµo líp nµy níc kh«ng phun lªn mÆt ®Êt , nh vËy ¸p lùc ®· bÞ gi¶m nhiÒu . HÖ sè thÈm thÊu: K= 0,014- 0,0378m/ ngµy ®ªm. I.3.3 Dù tÝnh lîng níc ch¶y vµo khai trêng má Lîng níc ch¶y vµo khai trêng má gåm 2 nguån: Níc mÆt vµ níc ngÇm. + Níc mÆt Lîng níc mÆt møc trªn +50 ®îc th¸o kh« theo c¸c hÖ thèng m¬ng tho¸t níc. Lîng níc mÆt ch¶y vµo má ®îc tÝnh to¸n theo c«ng thøc: QmÆt = A.(F-F’)α + A.F’ Trong ®ã: A lµ vò lîng lín nhÊt/ng®. Vò lîng nµy ®îc tÝnh víi tÇn suÊt 40 n¨m, 25 n¨m vµ 15 n¨m. TÇn suÊt 40 n¨m, vò lîng lín nhÊt A= 400mm/ng.® TÇn suÊt 25 n¨m, vò lîng lín nhÊt A= 320mm/ng.® TÇn suÊt 15 n¨m, vò lîng lín nhÊt A= 250mm/ng.® F’: DiÖn tÝch ®¸y moong. 7 F: DiÖn tÝch moong kÓ tõ r·nh tho¸t níc. α lµ hÖ sè dßng ch¶y mÆt (α = 0,80) + Níc ngÇm. Níc ngÇm ch¶y vµo moong ®îc tÝnh theo c«ng thøc Duypuy phèi hîp ph¬ng ph¸p giÕng lín cña C.V. Troianxki. Qgl = 1,366 xK tb xH 2 lg( R + ro ) − lg r0 trong ®ã: K lµ hÖ sè thÊm tÝnh trung b×nh, K = 0,028m/ng.® (HÖ sè thÊm trung b×nh toµn má) H lµ chiÒu cao cét níc th¸o kh« (m) Ztt: ChiÒu cao mùc níc thuû tÜnh trung b×nh khu vùc khai th¸c lµ 130m. R: B¸n kÝnh phÔu h¹ thÊp mùc níc tÝnh to¸n theo Kusakin: R= 2 ×S (m) H × K tb ro: lµ b¸n kÝnh giÕng lín: ro = F (m) π F: DiÖn tÝch moong. B¶ng 1-03: KÕt qu¶ tÝnh to¸n lu lîng níc ch¶y vµo má (Giai ®o¹n 2008 ÷ 2009) Mïa khai th¸c Mïa ma Mïa kh« lu lîng, Lîng níc mÆt, Lîng níc ngÇm, Tæng 3 m /ng® m 3/ng® m 3/ng® 294 863 19 166 2 115 2 115 296 978 2 115 I.4: §iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh : I.4.1: §Æc ®iÓm ®Þa chÊt c«ng tr×nh: Khu §«ng Cao S¬n bao gåm c¸c lo¹i ®¸: Cuéi kÕt, s¹n kÕt, c¸t kÕt , bét kÕt vµ c¸c vØa than. Tû lÖ c¸c lo¹i ®¸ tõ v¸ch vØa 14-5 trë lªn nh sau: - Cuéi kÕt, s¹n kÕt: chiÕm 40,52% - C¸t kÕt chiÕm 46,24% - Bét kÕt chiÕm chiÕm 12,2% - SÐt kÕt chiÕm 1,04% §¸ cuéi , s¹n kÕt cã cÊu t¹o khèi hoÆc ph©n líp dµy, ®é cøng lín: f=1213. §¸ n»m gi÷a hai vØa than 14-5 vµ 13-1, ph©n bè chñ yÕu lµ c¸t kÕt, bét kÕt cã cÊu t¹o ph©n líp dµy , nhiÒu khe nøt, sÐt kÕt ph©n bè thµnh líp máng . I.4.2: §Æc tÝnh c¬ lý cña ®Êt ®¸: §Êt ®¸ cña khu vùc §«ng Cao S¬n thÓ hiÖn theo b¶ng sau: 8 B¶ng 1- 04: B¶ng tæng hîp c¸c chØ tiªu c¬ lý ®¸ Tªn ®¸ C.®é K.nÐn (Kg/cm2) C.®é K.kÐo (Kg/cm2) Dung träng (g/cm3) Tû träng (g/cm3) S¹n kÕt Cuéi kÕt C¸t kÕt Bét kÕt SÐt kÕt 2825- 284 1321.17(186) 2384 - 232 1068.15(82)) 2576 -113 1099.87(648) 2369-107 525.83(592) 1546 - 138 403.53(22) 278 - 44.2 121.78(139) 114 – 35.08 91.48(16) 434 -20.8 128.75(410) 375 – 24.05 66.0(342) 89.95-18.19 49.2(8) 3.00 – 2.45 2.61(165) 2.97 - 2.42 2.58(81) 3.00 - 1.73 2.64(558) 3.46 – 1.42 2.62(532) 2.68 - 2.47 2.67(18) 3.00 – 2.61 2.67(163) 2.88 - 2.53 2.66(81) 3.07 - 2.13 2.70(563) 3.51- 1.21 2.69(530) 2.77- 2.55 2.67(18) Ghi chó:. Ghi chó: C¸c gi¸ trÞ trªn: Gãc Lùc dÝnh kÕt néi ma (TB) s¸t (Kg/cm2) (ϕ0) 900 - 102 34026’ 426.09(121) 675 - 260 35014’ 387.08(12) 790 - 80.0 33021’ 377.95(328) 520 - 44.0 32025’ 173.74(284) 110 - 59 32015’ 80.86(7) Max – Min Trung b×nh (sè lîng mÉu) Trong c¸c ®øt g·y phÇn lín ®Êt ®¸ cã lùc dÝnh kÕt lµ rÊt nhá, tÝnh bÒn v÷ng rÊt kÐm. I.5 kÕt luËn: §Æc ®iÓm chung cña vïng má vµ c¸c ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt cña kho¸ng sµng lµ c¬ së rÊt quan träng , ®Çu tiªn trong c«ng t¸c thiÕt kÕ khai th¸c má . Qua ®©y ®· t¹o nh÷ng thuËn lîi vµ g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c thiÕt kÕ nh sau: I.5.1: ThuËn lîi: VÒ ®Æc ®iÓm chung: Khu §«ng Cao S¬n lµ khu vùc ®éc lËp , cã hÖ thèng ®êng giao th«ng thuËn lîi cho viÖc liªn lac, vËn chuyÓn than khai th¸c ®i ga Cao S¬n , c¶ng. VÞ trÝ thuËn lîi cho viÖc më b·i th¶i ngoµi (140 §«ng Cao S¬n) gi¶m cung ®é .§Þa h×nh dèc tho¶i thuËn lîi cho c«ng t¸c tho¸t níc ra suèi M«ng D¬ng vµ xuèng moong B¾c Cäc S¸u. Níc trong tÇng chøa than n»m trong c¸c líp ®¸ h¹t th« cã chiÒu dµy lín thuËn lîi cho lu th«ng vµ tho¸t níc ®îc trong qu¸ tr×nh khai th¸c . Kho¸ng sµng : VØa 14-5 khai th¸c cã chiÒu dµy t¬ng ®èi æn ®Þnh víi ®é dèc vØa vµ toµn bé chiÒu s©u kh«ng lín, than cã chÊt lîng tèt, ®é tro thÊp , nhiÖt lîng cao , lu huúnh thÊp thuËn lîi cho thiÕt kÕ vØa 14-5 vµ ®¹t yªu cÇu vÒ chÊt lîng than . I.5.2: Khã kh¨n : VÒ ®Æc ®iÓm chung cña vïng má trong vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa , nhÊt lµ mïa ma g©y khã kh¨n cho khai th¸c má. 9 C¸c lo¹i ®¸t ®¸ khu vùc cã tÝnh chÊt c¬ lý, ®é kiªn cè lín , phæ biÕn lµ cuéi kÕt, c¸t kÕt chiÕm trªn 58% tõ v¸ch vØa 14-5 trë lªn , ®é cøng trung b×nh lµ: 11-11,5 g©y khã kh¨n cho thiÕt kÕ khai th¸c cïng víi hai ®øt g·y lín : AA' ë biªn giíi phÝa Nam, LL' ë biªn giíi phÝa B¾c, §«ng B¾c g©y ¶nh hëng khi thiÕt kÕ khai th¸c má xuèng s©u. VÒ tÝnh chÊt kho¸ng sµng vØa 14-5 cã cÊu t¹o t¬ng ®èi phøc t¹p víi sè líp ®¸ kÑp tõ 2- 4 líp ph©n bè ®ång ®Òu trong toµn khu, bét kÕt 82,66% sÐt kÕt 73,36%, chiÒu dµy trung b×nh 1,93m/1 ®iÓm c¾t vØa khã kh¨n cho thiÕt kÕ khai th¸c. Nh×n chung khu §«ng Cao S¬n cã nhiÒu thuËn lîi cho c«ng t¸c thiÕt kÕ khai th¸c. Ch¬ng II 10 Nh÷ng sè liÖu gèc dïng lµm thiÕt kÕ II.1.Tµi liÖu ®Þa chÊt. 1. B¸o c¸o ®Þa chÊt khu má. 2. B¶n ®å ®Þa h×nh khu má tû lÖ 1/2000. 3. MÆt c¾t ®Þa chÊt tuyÕn XVI, XXI tû lÖ 1/2000. 4. B¶n ®å ®ång ®¼ng v¸ch, trô vØa 14-5, 13-1. 5. B¶n ®å ®Þa chÊt. 6. B¶n ®å kÕt thóc khai th¸c tû lÖ 1/5000. II.2.chÕ ®é lµm viÖc trªn má. Má ¸p dông chÕ ®é lµm viÖc liªn tôc víi sè ngµy lµm viÖc lµ 365 ngµy/n¨m, mét ngµy lµm viÖc 3ca, mçi ca lµm 8 giê. Trong ®ã ca I b¾t ®Çu tõ 6h ®Õn 14h. II.2.1.§èi víi thiÕt bÞ. Sè ngµy lµm viÖc trong n¨m ®îc tÝnh theo c«ng thøc : Ntb = 365 - ( Nsc + Llt + Nt + Ndt) (Ngµy/n¨m) Trong ®ã: Nsc: Sè ngµy söa ch÷a trong n¨m ®îc tÝnh theo c«ng thøc : Nsc = N1 + N2 + N3 + N4 , ngµy/n¨m. N1: Sè ngµy ®¹i tu thiÕt bÞ, ph©n bæ theo n¨m = 20 ngµy / n¨m. N2: Sè ngµy trung tu = 28 ngµy/ n¨m. N3: Sè ngµy tiÓu tu =12 ngµy/ n¨m. N4: Sè ngµy nghØ b¶o dìng = 24 ngµy/ n¨m. VËy Nsc = 20 + 28 + 12 + 24 = 84 ngµy/ n¨m. Nlt: Sè ngµy nghØ lÔ, tÕt trong n¨m = 10 ngµy/ n¨m. Nt: Sè ngµy nghØ do thêi tiÕt trong n¨m = 10 ngµy/ n¨m. Ndt: Sè ngµy dù tr÷ trong n¨m = 20 ngµy/ n¨m. 11 Nh vËy sè ngµy lµm viÖc trong mét n¨m cña thiÕt bÞ lµ: Ntb = 365 - ( 84 + 10 + 10 + 20 ) = 241 ngµy/ n¨m. II.2.2. Víi c¸n bé c«ng nh©n. Sè ngµy c«ng chÕ ®é trong n¨m ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau : Nc =365 - ( Ntb + Ncn + Nlt + Np), ngµy/ n¨m. Trong ®ã: Ncn: Sè ngµy nghØ chñ nhËt trong n¨m = 52 ngµy Nlt: Sè ngµy nghØ lÔ, tÕt trong n¨m = 10 ngµy. Np: Sè ngµy nghØ phÐp trong n¨m = 20 ngµy Nh vËy sè ngµy c«ng chÕ ®é 1 n¨m lµ: Nc = 365 - (52 + 10 + 20 ) = 283 ( ngµy/n¨m). II.3. lo¹i thiÕt bÞ sö dông. Má than Cao S¬n hiÖn nay ®ang sö dông c¸c lo¹i thiÕt bÞ do Liªn X« vµ mét sè níc kh¸c cung cÊp. Tuy nhiªn ®å ¸n chØ sö dông mét sè lo¹i thiÕt bÞ. II.3.1 ThiÕt bÞ khoan vµ vËt liÖu næ 1. ThiÕt bÞ khoan: Má sö dông m¸y khoan xoay cÇu СБШ – 250 MHA 2. VËt liÖu næ: Má sö dông thuèc næ ANFO kh« (25kg/bao, 14kg/tói) vµ thuèc næ nhò t¬ng EE-31 II.3.2 ThiÕt bÞ xóc bèc Má sö dông m¸y xóc M¸y xóc ЭKΓ- 8U ®Ó xóc ®Êt ®¸; sö dông m¸y xóc thuû lùc gÇu ngîc PC-750 vµ m¸y xóc ЭKΓ - 4,6 ®Ó xóc than vµ lµm c«ng viÖc phô trî. II.3.3 ThiÕt bÞ vËn t¶i Má sö dông hai thiÕt bÞ vËn t¶i lµ xe CAT - 773E t¶i träng 58 tÊn ®Ó vËn t¶i ®Êt ®¸ vµ sö dông « t« Belaz -7522 t¶i träng 30 tÊn ®Ó vËn t¶i than. II.3.4 ThiÕt bÞ kh¸c 12 Má sö dông m¸y b¬m 12Y-10T dïng ®Ó tho¸t níc cìng bøc cho má. Sö dông m¸y g¹t D- 85A dïng ®Ó san g¹t lµm ®êng vµ lµm c«ng t¸c xan g¹t ë b·i th¶i. Ch¬ng III 13 X¸c ®Þnh biªn giíi má Trong khai th¸c lé thiªn, ®Ó thu håi ®îc kho¸ng s¶n cã Ých tõ lßng ®Êt th× ph¶i bãc ®i líp ®Êt ®¸ phñ n»m phÝa trªn vµ xung quanh th©n quÆng. Khèi lîng ®Êt ®¸ bãc phô thuéc vµ chiÒu dÇy líp ®Êt ®¸ phñ vµ ®iÒu kiÖn thÕ n»m cña vØa than. Khèi lîng ®Êt ®¸ bãc sÏ t¨ng lªn khi ta më réng biªn giíi vµ ®Õn mét gi¸ trÞ nµo ®ã th× viÖc khai th¸c b»ng ph¬ng ph¸p lé thiªn sÏ kh«ng cã hiÖu qu¶ kinh tÕ n÷a. Do vËy ta ph¶i tiÕn hµnh x¸c ®Þnh biªn giíi má má lé thiªn ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc khai th¸c ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. III.1.x¸c ®Þnh hÖ sè bãc giíi h¹n Kgh. HÖ sè bãc giíi h¹n lµ chØ tiªu kinh tÕ- kü thuËt quan träng, phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn kinh tÕ kÜ thuËt cña tõng kho¸ng sµng. HÖ sè bãc giíi h¹n lµ tiªu chuÈn ®Ó x¸c ®Þnh biªn giíi cuèi cïng cña má lé thiªn vµ nã ®îc x¸c ®Þnh gi¸n tiÕp qua c¸c chØ tiªu kinh tÕ theo biÓu thøc sau: Kgh = C0 − a b , m3/m3. Trong ®ã: Kgh - hÖ sè bãc giíi h¹n ,( m3/m3). Co - gi¸ thµnh cho phÐp 1 tÊn than nguyªn khai ®îc thiÕt kÕ khai th¸c, ®/t Gi¸ thµnh khai th¸c mét tÊn than nguyªn khai cho phÐp ®¶m b¶o c©n b»ng thu chi, Co=192.188 ®/t (Tæng C«ng ty TVN giao cho má Cao S¬n n¨m 1998). a - gi¸ thµnh khai th¸c than thuÇn tuý ( cha kÓ chi phÝ bãc ®Êt), a=55.529®/t b - gi¸ thµnh bãc ®Êt ®¸, b=21.353, ®/m3. Khu vùc §«ng Cao S¬n x¸c ®Þnh ®îc hÖ sè bãc giíi h¹n: Kgh = 192188 − 55.529 21.353 = 6,4 m3/t = 9,2m3/m3 14 III.2 lùa chän nguyªn t¾c x¸c ®Þnh biªn giíi má. Khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c ph¬ng ¸n x¸c ®Þnh biªn giíi má ta dïng chØ tiªu hÖ sè bãc biªn giíi Kbg vµ hÖ sè bãc giíi h¹n cña má lµm nguyªn t¾c so s¸nh. Chi phÝ cña khai th¸c lé thiªn chñ yÕu phô thuéc vµo hÖ sè bãc ®Êt ®¸. §Ó ®¶m b¶o cho xÝ nghiÖp má lu«n thu ®îc lîi nhuËn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng th× hÖ sè bãc ®Êt ®¸ cña má ph¶i lu«n nhá h¬n hoÆc b»ng hÖ sè bãc giíi h¹n cho phÐp, ®ång thêi ph¶i tho¶ m·n hai yªu cÇu sau: Tæng chi phÝ khai th¸c than lµ nhá nhÊt. Gi¸ thµnh khai th¸c nhá h¬n gi¸ thµnh cho phÐp. Tõ quan ®iÓm nµy ta ®i x¸c ®Þnh biªn giíi má theo nguyªn t¾c Kgh ≥ Kbg. §ång thêi ®Ó ®¶m b¶o kÕt qu¶ tÝnh to¸n biªn giíi má ®îc chÝnh x¸c ta nªn sö dông ph¬ng ph¸p ®å thÞ ®Ó x¸c ®Þnh biªn giíi má. iii.3. x¸c ®Þnh biªn giíi má theo nguyªn t¾c kgh ≥ Kbg. III.3.1. Gãc nghiªng bê dõng. Tõ ®Æc ®iÓm tù nhiªn cña kho¸ng sµng, ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt thuû v¨n trªn c¬ së tÝnh to¸n æn ®Þnh cña bê má x¸c ®Þnh ®îc gãc nghiªng bê dõng cña bê má ë phÝa v¸ch v=35, gãc nghiªng bê dõng cña má ë phÝa trô t = 28. III.3.2. X¸c ®Þnh biªn giíi má theo nguyªn t¾c Kgh ≥ Kbg. Do ®Æc ®iÓm tù nhiªn cña vØa14-5 vµ vØa 13-1 cã h×nh d¹ng dèc nghiªng ( ®é dèc trung b×nh cña vØa 14 – 5 lµ 210 vµ cña vØa 13 – 1 lµ 250) ë c¸nh ®«ng tõ tuyÕn T- XIVD ®Õn tuyÕn T-XIV, tõ tuyÕn T- XIV trë ®i vØa cã h×nh d¹ng dèc tho¶i, trô vØa ch×m s©u nhÊt ë ®é s©u -110 m (VØa 13-1 t¹i tuyÕn T-XIIIA), vØa kÐo dµi tõ §«ng sang T©y. Do ®ã, ®Ó ®¶m b¶o kÕt qu¶ tÝnh to¸n biªn giíi ®îc chÝnh x¸c ta nªn sö dông ph¬ng ph¸p ®å thÞ ®Ó x¸c ®Þnh biªn giíi má. Néi dung cña ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh biªn giíi má: 15 • Trªn c¸c l¸t c¾t ®Æc trng ( TuyÕn T-XVI vµ tuyÕn T-XXI ) ta kÎ c¸c ®êng song song th¼ng ®øng c¸ch nhau L = 50m theo ph¬ng ngang lÊy mèc tõ chç lé vØa lµ mèc O. • Tõ giao ®iÓm cña ®êng th¼ng víi trô vØa ta kÎ c¸c ®êng xiªn víi gãc nghiªng v=35 vµ t=28 biÓu thÞ bê dõng phÝa v¸ch vµ trô vØa cho tíi khi gÆp mÆt ®Êt. • TiÕn hµnh ®o diÖn tÝch than khai th¸c vµ ®Êt ®¸ bãc t¬ng øng n»m gi÷a hai bê má liªn tiÕp nhau cho tÊt c¶ c¸c tÇng lµ ΔQt vµ ΔV® ( sö dông phÇn mÒm Autocad ®Ó ®o diÖn tÝch) vµ x¸c ®Þnh hÖ sè bãc biªn giíi cho tÊt c¶ c¸c tÇng theo c«ng thøc sau: Kbg = ΔV® / ΔQt • , m3/m3. VÏ ®å thÞ biÓu diÔn quan hÖ gi÷a hÖ sè bãc giíi h¹n Kgh = 11,3 m3/m3 vµ hÖ sè bãc biªn giíi theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n ë trªn. Hoµnh ®é cña giao ®iÓm cña 2 ®êng lµ biªn giíi trªn mÆt ®Êt cña má t¹i mÆt c¾t ®ã. • §a kÕt qu¶ tÝnh ®îc lªn b×nh ®å x¸c ®Þnh ®îc biªn giíi má trªn mÆt ®Êt vµ ®iÒu chØnh biªn giíi má. KÕt qu¶ ®o vÏ trªn c¸c l¸t c¾t nh sau: 16 B¶ngIII.1.Khèi lîng má trªn mÆt c¾t tuyÕn X VI. T ST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 ΔQt (m2) ΔV® (m2) Kbg (m3/m3) 1028 4928 4,79 780 6705 8,60 817 7471 9,14 915 8291 9,06 1222 8788 7,19 1580 9588 6,07 1947 10009 5,14 2085 10253 4,92 1712 10540 6,16 1205 10554 8,76 1119 10353 9,26 1118 10526 9,41 1147 10841 9,45 660 5420 8,22 17 BiÓu ®åIII.1. ThÓ hiÖn mèi quan hÖ gi÷a Kbg vµ L cña tuyÕn c¾t XVIA. Kbg (m3/m3) 10 Kgh = 9,2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 L (m) 230 330 430 530 630 730 830 BiÓu ®åIII.2. ThÓ hiÖn mèi quan hÖ gi÷a Kbg vµ L cña tuyÕn c¾t XXI. 18 Kbg (m3/m3) 16 15 14 13 12 11 10 Kgh = 9,2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 L (m) 0 290 390 490 590 690 790 890 B¶ng III.2. Khèi lîng má trªn mÆt c¾t tuyÕn XXI. Kbg STT L (m) 1 290 150 2413 16,08 2 340 996 4997 5,02 3 390 1119 7141 6,38 4 440 1513 7744 5,12 5 490 2022 7851 3,88 6 540 2129 8439 3,96 7 590 1886 9070 4,81 8 640 1757 10690 6,10 9 690 1663 12103 7,28 10 640 1434 12261 8.55 11 790 1312 12512 9,54 12 840 1326 12928 9,75 ΔQt (m2) 19 ΔV® (m2) 3 (m /m3) 13 890 1412 13860 9,81 14 940 1470 14376 9,78 1.X¸c ®Þnh biªn giíi má trªn mÆt ®Êt. Tõ giao cña hai ®å thÞ Kbg= f(L) vµ Kgh1= 11,6 m3/m3 ta t×m ®îc chiÒu réng cña biªn giíi má trªn mÆt ®Êt t¹i c¸c mÆt c¾t: T-XVI lµ 735m, T-XXI lµ 770 m, nh vËy ®Ó khai th¸c tèi ®a tµi nguyªn chän chiÒu réng cña biªn giíi má trªn mÆt ®Êt lµ Bmax=770m. 2.X¸c ®Þnh chiÒu s©u khai th¸c cuèi cïng. T¬ng øng víi biªn giíi má t¹i c¸c mÆt c¾t ngang, t×m ®îc chiÒu s©u ®¸y má t¹i mÆt c¾t T - XVI lµ - 80 vµ T - XXI lµ -60, kÕt hîp víi mÆt c¾t däc tuyÕn XIII chän chiÒu s©u cuèi cïng cña má lµ - 60. C¸c th«ng sè h×nh häc cña biªn giíi má khu vùc §«ng Cao S¬n: • C¸c th«ng sè ®¸y má: ChiÒu dµi : 285m, ChiÒu réng : 200m, ChiÒu s©u : -60m. • Biªn giíi má trªn mÆt ®Êt: ChiÒu dµi khai trêng: Lm = 800m. ChiÒu réng khai trêng: Bm = 770m. III.4. Tr÷ lîng má. §Ó tÝnh tr÷ lîng má sö dông ph¬ng ph¸p mÆt c¾t ®Ó tÝnh to¸n. KÕt qu¶ tÝnh to¸n thÓ hiÖn trong b¶ng sau. B¶ng III.4. tr÷ lîng than vµ ®¸ bãc trong biªn giíi má. Khèi lîng than m 3 17181519 Khèi lîng Tæng khèi lîng ®Êt bãc, m Má, m 104807266 121988785 3 20 3 Ktb , m3/m3 6.1
- Xem thêm -