Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Thực tập nhà máy dầu nhờn nhà bè...

Tài liệu Thực tập nhà máy dầu nhờn nhà bè

.PDF
76
432
50

Mô tả:

Thực Tập Nhà Máy Dầu nhờn Nhà Bè
Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn Nhaø Beø LÔØI CAÛM ÔN W X Lôøi caûm ôn ñaàu tieân, chuùng em xin chaân thaønh gôûi ñeán Ban Giaùm Hieäu Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng nghieäp TP.HCM, caùc thaày coâ Khoa Hoùa vaø nhaát laø thaày coâ boä moân Hoùa Daàu ñaõ heát loøng giaûng daïy vaø taïo ñieàu kieän ñeå chuùng em ñöôïc hoïc vaø thöïc taäp, giuùp chuùng em hieåu nhieàu hôn veà ngaønh hoïc cuõng nhö ngheà nghieäp cuûa mình. Chuùng em xin gôûi lôøi caûm ôn saâu saéc ñeán Ban Giaùm Ñoác nhaø maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn Nhaø Beø-Kho B, caùc Coâ, Chuù, Anh, Chò trong nhaø maùy, ñaëc bieät laø chuù Nguyeãn Taán Lôïi ñaõ taän tình chæ daïy chuùng em veà ñaëc ñieåm coâng ngheä, caùch vaän haønh caùc thieát bò. Giuùp chuùng em coù theâm coù theâm nhöõng kinh nghieäm thöïc teá thaät boå ích ñeå boå sung vaøo kieán thöùc maø chuùng em ñöôïc hoïc ôû tröôøng. Ñeå hoaøn thaønh ñöôïc baùo caùo thöïc taäp naøy khoâng theå khoâng nhaéc ñeán GV Traàn Thò Hoàng, coâ ñaõ taän tình höôùng daãn vaø chæ daïy giuùp chuùng em xaùc ñònh roõ muïc ñích vaø phöông höôùng thöïc taäp. Chuùng em xin gôûi lôøi caûm ôn chaân thaønh ñeán coâ. Cuoái cuøng xin chuùc quyù Thaày Coâ, caùc Coâ, Chuù, Anh, Chò doài daøo söùc khoûe, ñaït nhieàu thaønh tích trong söï nghieäp giaùo duïc vaø thaønh coâng trong coâng vieäc. GVHD: Traàn Thò Hoàng 30 Lôùp: CDHD4 Nhoùm: Hoùa Daàu 2 Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn Nhaø Beø LÔØI MÔÛ ÑAÀU. Y Z Xaõ hoäi ngaøy moät phaùt trieån, keùo theo caùc ngaønh coâng nghieäp cô khí phaùt trieån moät caùch nhanh choùng. Trong ñoù daàu nhôøn ñoùng vai troø quan troïng trong quaù trình vaän haønh vaø baûo veä maùy moùc, thieát bò. Vì vaäy xaêng daàu noùi chung vaø daàu nhôøn noùi rieâng laø nhöõng saûn phaåm mang tính chieán löôïc. Söï toàn taïi cuûa chuùng coù tính quyeát ñònh ñeán söï phaùt trieån veà kinh teá, oån ñònh veà chính trò, an ninh, quoác phoøng... cuûa töøng quoác gia. ÔÛ nöôùc ta söï ra ñôøi cuûa coâng ty hoùa daàu Petrolimex coù yù nghóa raát quan troïng trong giai ñoaïn tieán ñeán coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa cuûa ñaát nöôùc. Trong ñoù, nhaø maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn Nhaø Beø (thuoäc chi nhaùnh hoùa daàu Saøi Goøn) coù nhieäm vuï nhaäp nguyeân lieäu, toàn chöùa vaø pha cheá daàu nhôøn thaønh phaåm cung öùng ra thò tröôøng mieàn Nam vaø xuaát khaåu ra moät soá nöôùc laân caän. Ngoaøi ra, nhaø maùy coøn nhaäp caùc saûn phaåm daàu nhôøn ñaëc chuûng vaø caùc saûn phaåm môõ nhôøn ñeå baùn ra. Baøi baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp naøy laø söï vaän duïng nhöõng kieán thöùc maø chuùng em ñaõ ñöôïc hoïc taïi tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM vaøo thöïc teáù ôû nhaø maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn Nhaø Beø. Trong quaù trình thöïc taäp, chuùng em ñaõ ñöôïc tìm hieåu thöïc teá veà qui trình coâng ngheä, qui trình saûn xuaát vaø nhöõng qui ñònh quaûn lyù caùc hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy. Trong quaù trình thöïc hieän baøi baùo caùo, maëc duø ñaõ coá gaéng nhieàu nhöng khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Chuùng em raát mong nhaän ñöôïc nhöõng yù kieán ñoùng goùp töø ban laõnh ñaïo, caùc coâ, chuù trong nhaø maùy, quyù thaày coâ cuøng caùc baïn ñeå baøi baùo caùo cuûa chuùng em hoaøn thieän hôn. GVHD: Traàn Thò Hoàng 31 Lôùp: CDHD4 Nhoùm: Hoùa Daàu 2 Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn Nhaø Beø NHAÄN XEÙT CUÛA ÑÔN VÒ THÖÏC TAÄP W X Hoï teân sinh vieân: 1. Leâ Vaên Nam 2. Traàn Quoác Toaøn 3. Traàn Vaên Toaùn 4. Phan Maïnh Toaøn 5. Taï Chí Thieän Ñôn vò thöïc taäp: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn Nhaø Beø Thôøi gian thöïc taäp: Töø ngaøy 11 - 03 ñeán 11 – 04 – 2005 Nhaän xeùt : .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Tp.HCM, ngaøy…. , thaùng…. , naêm 2005 GVHD: Traàn Thò Hoàng 32 Lôùp: CDHD4 Nhoùm: Hoùa Daàu 2 Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn Nhaø Beø NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN W X Hoï teân sinh vieân: 1. Leâ Vaên Nam 2. Traàn Quoác Toaøn 3. Traàn Vaên Toaùn 4. Phan Maïnh Toaøn 5. Taï Chí Thieän Lôùp: CDHD4 Tröôøng: Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Nhaän xeùt : .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Tp.HCM, ngaøy…. , thaùng…. , naêm 2005 GVHD: Traàn Thò Hoàng 33 Lôùp: CDHD4 Nhoùm: Hoùa Daàu 2 Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc GVHD: Traàn Thò Hoàng Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn Nhaø Beø 34 Lôùp: CDHD4 Nhoùm: Hoùa Daàu 2 Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn Nhaø Beø 1.1. COÂNG TY CP HOÙA DAÀU PETROLIMEX : Sau 30/4/1975 ñaát nöôùc ta hoaøn toaøn thoáng nhaát, Cuïc Vaät tö thuoäc Boä Vaät tö (nay laø Boä Thöông Maïi) ñaõ tieáp quaûn toaøn boä cô sôû vaät chaát kó thuaät, taøi saûn cuûõa kho xaêng daàu Nhaø Beø tröôùc ñoù do ba haõng: SHELL, CALTEX, ESSO laøn chuû. Ñoàng thôøi ra quyeát ñònh thaønh laäp Coâng ty Xaêng Daàu Mieàn Nam coù truï sôû taïi soá 15 ñöôøng Leâ Duaån, phöôøng Beán Ngheù – Quaän 1 – Tp Hoà Chí Minh. Ngaøy 04/10/1976, Boä tröôûng Boä Vaät tö ra quyeát ñònh soá 827/VT – QT veà vieäc Coâng ty xaêng daàu Mieàn Nam ñoåi teân thaønh Coâng ty xaêng daàu khu vöïc II tröïc thuoäc Toång coâng ty xaêng daàu Vieät Nam. Trong thôøi gian naøy daàu môõ nhôøn vaø xaêng daàu…laø nhöõng maët haøng kinh doanh chuû yeáu thuoäc chöùc naêng. Nhieäm vuï cuûa coâng ty xaêng daàu khu vöïc II. Xaêng daàu ñöôïc caáp phaùt theo chæ tieâu keá hoaïch do nhaø nuôùc giao haøng naêm cho taát caû caùc nhu caàu an ninh quoác phoøng, vaän taûi, saûn xuaát kinh doanh vaø tieâu duøng… mang laïi hieäu quaû lôùn trong vieäc oån ñònh giaù caû, thò tröôøng vaø an ninh xaõ hoäi. Khi ñaát nöôùc chuyeån sang neàn kinh teá thò tröôøng, ngaønh xaêng daàu noùi chung vaø Coâng ty xaêng daàu khu vöïc II noùi rieâng ñöôïc trao quyeàn chuû ñoäng xuaát nhaäp xaêng daàu, thuùc ñaåy nhu caàu tieâu thuï xaêng daàu trong sinh hoaït vaø ñaëc bieät laø trong coâng nghieäp, goùp phaàn vaøo taêng tröôûng cuûa GDP vaø chaát löôïng soáng cuûa toaøn daân. Töø naêm 1992 trôû laïi ñaây, caùc haõng daàu nhôøn lôùn treân theá giôùi nhö Castrol, BP, Shell, Esso, Caltex… ñaõ baét ñaàu thaâm nhaäp vaøo thò tröôøng Vieät Nam vaø caïnh tranh gay gaét. Vì vaäy , trong thôùi gian naøy Toång coâng ty xaêng daàu Vieät Nam ñaõ lieân doanh vôùi BP thaønh laäp coâng ty BP Petco toå chöùc saûn xuaát kinh doanh daàu môõ nhôøn taïi thò tröôøng Vieät Nam. Ñeå cuûng coá vaø tieáp tuïc phaùt huy söùc maïnh cuûa moät haûng xaêng daàu quoác gia, 9/6/1994, Boä Thöông maïi ra quyeát ñònh soá 745TMT – CCB - QÑ veà vieäc thaønh laäp Coâng ty daàu nhôøn Petrolimex (Petrolimex Lubricants Company), goïi taét laø PLC. Trong quaù trình hoïat ñoäng, coâng ty ñaõ môû roäng kinh doanh caùc maët haøng khaùc nhö: nhöïa ñöôøng hoùa chaát beân caïnh maët haøng chuû löïc laø daàu môõ nhôøn. Nhaèm phuø hôïp vôùi chöùc naêng ña daïng hoùa nghaønh ngheà kinh doanh, ngaøy 13/10/98 theo quyeát ñònh soá 1191/1998/QÑ/BTM cuûa Boä Tröôûng Boä Thöông Maïi, Coâng ty daàu nhôøn Petrolimex ñöôïc ñoåi teân thaønh Coâng ty Hoùa daàu Petrolimex tröïc thuoäc Toång coâng ty xaêng daàu Vieät Nam. Truï sôû coâng ty : Soá 1-Khaâm Thieân-Ñoáng Ña - Haø Noäi. Thaùng 3 naêm 2004 coâng ty ñöôïc coå phaàn hoùa vaø ñoåi teân thaønh Coâng ty Coå phaàn Hoùa daàu Petrolimex. Hieän nay coâng ty coù caùc thaønh vieân nhö sau: • Xí nghieäp Daàu nhôøn Haø Noäi • Chi nhaùnh Hoùa daàu Haûi Phoøng GVHD: Traàn Thò Hoàng 35 Lôùp: CDHD4 Nhoùm: Hoùa Daàu 2 Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn Nhaø Beø • Chi nhaùnh Hoùa daàu Ñaø Naüng • Chi nhaùnh Hoùa daàu Saøi Goøn • Chi nhaùnh Hoùa daàu Caàn Thô 1.2. CHI NHAÙNH HOÙA DAÀU SAØI GOØN: Teân tieáng Anh: Saigon Petrochemical Branch of PLC Teân vieát taét: PLC SaøiGoøn Truï sôû giao dòch: 15 Leâ Duaån, Phöôøng Beán Ngheù, Quaän 1, Tp Hoà Chí Minh Ñieän thoaïi (848) 8 232 865, (848) 8 231 453 Fax: (848) 8231445 Phaïm vi hoaït ñoäng: Töø Bình Thuaän vaøo ñeán khu vöïc TPHCM. Chi nhaùnh laø doanh coå phaàn tröïc thuoäc coâng ty Hoùa daàu, coù taøi khoaûn vaø coù daáu rieâng. Chöùc naêng: Xuaát nhaäp khaåu vaø saûn xuaát kinh doanh caùc maët haøng daàu môõ nhôøn, nhöïa ñöôøng, dung moâi hoùa chaát vaø caùc saûn phaåm hoaù daàu tröø nhieân lieäu. Dòch vuï gia coâng, uyû thaùc xuaát nhaäp khaåu hoùa caûnh, taïm nhaäp taùi xuaát caùc maët haøng thuoäc chöùc naêng cuûa Chi nhaùnh Nhieäm vuï: Tuaân thuû moïi chuû tröông, chính saùch kinh teá phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc, nghóa vuï noäp thueá ñoái vôùi ngaân saùch nhaø nöôùc. Toå chöùc xaây döïng caùc keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu cuûa coâng ty giao. Ña daïng hoùa saûn phaåm, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm haøng hoùa, ñaùp öùng yeâu caàu cuûa khaùch haøng, naâng cao thò phaàn kinh doanh. Ñaøo taïo boài döôõng caùn boä naâng cao naêng löïc vaø trình ñoä quaûn lyù. 1.3. NHAØ MAÙY DAÀU NHÔØN NHAØ BEØ Nhaø maùy laø ñôn vò saûn xuaát tröïc thuoäc chi nhaùnh Hoùa daàu Saøi Goøn,chuyeân saûn suaát caùc maët haøng daàu nhôøn mang nhaõn hieäu PLC, RACER , ELF thuoäc caùc chuûng loaïi daàu ñoäng cô, daàu thuyû löïc, daàu hoäp soá… Nhaø maùy coù vò trí raát thuaän lôïi cho vieäc xuaát nhaäp nguyeân lieäu, haøng hoùa baèng ñöôøng boä, ñöôøng soâng vaø ñaëc bieäc laø ñöôøng bieån. Nhaø maùy naèm trong kho B trong toång kho xaêng daàu Saøi Goøn, phía Ñoâng giaùp soâng Saøi Goøn, phía Taây laø ñöôøng Huyønh Taán Phaùt daãn veà khu cheá xuaát Taân thuaän, ñaïi loä Nguyeãn Vaên Linh, vaø Trung taâm thaønh phoá. GVHD: Traàn Thò Hoàng 36 Lôùp: CDHD4 Nhoùm: Hoùa Daàu 2 Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn Nhaø Beø 1.3.1.Cô caáu toå chöùc nhaø maùy: GÑNM Phoøng keá hoaïch ñieàu ñoä Phoøng hoùa nghieäm Ñoäi pha cheá ñoùng roùt Ñoäi giao nhaän Ñoäi cô khí 1.3.2 Chöùc naêng cuûa caùc phoøng ban: Giaùm ñoác nhaø maùy : Chòu traùch nhieäm tröôùc Giaùm ñoác chi nhaùnh veà vieäc ñieàu haønh toaøn boä hoïat ñoäng cuûa nhaø maùy. Coù quyeàn quaûn lyù, ñieàu haønh doái vôùi toaøn boä nhaân vieân. Phoøng keá hoaïch ñieàu ñoä: Chòu traùch nhieäm ñieàu ñoäng theo doõi caùc hoaït ñoäng lieân quan tröïc tieáp ñeán caùc thuû tuïc giao haøng cho khaùch haøng. Phoøng hoùa nghieäm: Chòu traùch nhieäm laáy maãu kieåm tra khi nhaäp, toàn chöùa, pha cheá… cuûa daàu goác, phuï gia, thaønh phaåm. Phaân tích caùc chæ tieâu chaát löôïng, laäp bieåu maãu löu vaø baùo caùo cho phoøng kyõ thuaät, laõnh ñaïo chi nhaùnh vaø khaùch haøng khi caàn. Phoái hôïp vôùi caùc boä phaän khaùc xem xeùt, toång hôïp vaø giaûi quyeát caùc vaán ñeà veà chaát löôïng cuûa nguyeân lieäu vaø saûn phaåm. Ñoäi pha cheá ñoùng roùt: Chòu traùch nhieäm veà caùc hoaït ñoäng lieân quan tröïc tieáp ñeán saûn xuaát: nhaäp daàu, pha cheá, ñoùng roùt daàu vaøo phuy, can, lon, xe boàn; xeáp thaønh phaåm leân balet. Ñoäi giao nhaän: Chòu traùch nhieäm ñöa haøng vaøo kho, xuaát haøng, tieáp nhaän vaø xöû lyù caùc khieáu naïi cuûa khaùch haøng. Ñoäi cô khí: Toå chöùc theo doõi, söûa chöõa, baûo döôõng maùy moùc thieát bò cuûa nhaø maùy. GVHD: Traàn Thò Hoàng 37 Lôùp: CDHD4 Nhoùm: Hoùa Daàu 2 Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn Nhaø Beø 1.3.3. Sô ñoà boá trí maët baèng : KHU BOÀN BEÅ CHÖÙA DAÀU GOÁC NHAØ KHO Vaên phoøng ,phoøng hoùa nghieäm Xöôûng söûa chöûa cô khí Coång vaøo Khu ñoùng roùt Khu xöû lyù nöôùc xöû Boàn thaønh phaåm Nhaø gia nhieät Khu pha cheá Baõi chöùa phi ÑÖÔØNG VAØO KHO B GVHD: Traàn Thò Hoàng 38 Lôùp: CDHD4 Nhoùm: Hoùa Daàu 2 Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn Nhaø Beø SÔ ÑOÀ MAËT BAÈNG NHAØ MAÙY KHU BOÀN DAÀU GOÁC B5 B4 B3 BPG B 10 B9 VP KÑR KP C BTP BOÀN PHUÏ GIA KHU XUAÁT XE BOÀN BP 1 GVHD: Traàn Thò Hoàng 2 3 39 4 5 6 Lôùp: CDHD4 Nhoùm: Hoùa Daàu 2 Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc GVHD: Traàn Thò Hoàng Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn Nhaø Beø 40 Lôùp: CDHD4 Nhoùm: Hoùa Daàu 2 Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn Nhaø Beø 2.1. Giôùi thieäu veà daàu nhôøn : Daàu nhôøn laø chaát boâi trôn khoâng theå thieáu cuûa caùc loaïi ñoäng cô xe maùy. Chaát boâi trôn giuùp cho maùy moùc, ñoäng cô hoaït ñoäng moät caùch tuaàn hoaøn vaø eâm aû. Hieän nay ngöôøi ta söû duïng chaát boâi trôn ôû 4 daïng: Chaát boâi trôn daïng khí. Chaát boâi trôn daïng loûng. Chaát boâi trôn daïng ñaëc seät. Chaát boâi trôn daïng raén. Trong 4 daïng söû duïng thì daïng loûng laø phoå bieán nhaát. Söû duïng chaát boâi trôn hôïp lyù seõ ñöôïc coâng suaát maùy toái ña, keùo daøi tuoåi thoï cuûa maùy vaø tieát kieäm raát nhieàu chi phí. Neáu thieáu chaát boâi trôn hoaëc söû duïng chaát boâi trôn khoâng phuø hôïp thì khoâng moät loaïi maùy moùc naøo töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp coù theå hoaït ñoäng laâu daøi ñöôïc. Haøng naêm treân theá giôùi tieâu thuï moät luôïng lôùn chaát boâi trôn khoång loà. Ñoái vôùi thò tröôøng Vieät Nam nhu caàu veà chaát boâi trôn ngaøy caøng ñoøi hoûi cao veà chaát löôïng laãn soá luôïng ñeå phuø hôïp vôùi söï phaùt trieån cuûa caùc ngaønh coâng nghieäp, naêng löôïng, vaän taûi… Ñeå saûn xuaát kinh doanh ñaït muïc tieâu ñieàu ñaàu tieân taát caû caùc coâng ty daàu nhôøn phaûi coù caùc saûn phaåm ñaït chaát löôïng vaø phuø hôïp vôùi nhu caàu tieâu duøng cuûa thò tröôøng. Ñieàu ñoù khoâng ngoaïi tröø vôùi chi nhaùnh hoaù daàu. Ngoaøi ra coøn ñoøi hoûi vaïch ra caùc keá hoaïch chieán löôïc ñeå tieâu thuï ngaøy caøng nhieàu saûn phaåm, taêng doanh thu, taêng thò phaàn, môû roäng thò tröôøng vaø coù uy tín vôùi khaùch haøng… 2.2. Coâng duïng cuûa daàu nhôøn : Trong quaù trình laøm vieäc, daàu nhôøn coù 5 coâng duïng sau: Boâi trôn, choáng aên moøn kim loaïi, laøm maùt, laøm kín, vaø laøm saïch ñoäng cô. 2.2.1. Boâi trôn maùy : Boâi trôn maùy laø coâng duïng quan troïng nhaát cuûa daàu nhôøn laøm giaûm ma saùt khi 2 beà maët kim loaïi tieáp xuùc vôùi nhau neân laøm giaûm toån thaát cô giôùi, taêng hieäu suaát coù ích cuûa ñoäng cô. Khi boâi trôn thì ma saùt tröïc tieáp giöõa caùc chi tieát maùy ñöôïc thay theá baèng ma saùt noäi taïi maøng chaát boâi trôn theå loûng ngaên caùch giöõa caùc chi tieát maùy ma saùt noäi taïi GVHD: Traàn Thò Hoàng 41 Lôùp: CDHD4 Nhoùm: Hoùa Daàu 2 Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn Nhaø Beø cuûa maøng chaát loûng naøy coù heä soá ma saùt nhoû hôn raát nhieàu so vôùi caùc loaïi ma saùt khaùc. Noù coù taùc duïng taêng hieäu suaát höõu ích cuûa ñoäng cô vaø ngaên chaën toái ña söï maøi moøn, ñaëc bieät laø ôû choã tieáp xuùc coù vaän toác thaáp beà maët chòu taûi cao. Trong tröôøng hôïp naøy caàn söû duïng phuï gia choáng maøi moøn khi ôû nhieät ñoä vaø aùp löïc cao vaãn baûo ñaûm tính boâi trôn. 2.2.2. Choáng aên moøn kim loaïi : Khi maùy hoaït ñoäng moät phaàn hôi nöôùc khoâng thoaùt ra ngoaøi ñöôïc ñoïng laïi ôû Cacte hoaëc caùc acid, caùc chaát coù tính aên moøn sinh ra khi nhieân lieäu chaùy dôû. Khi maùy ngöøng hoaït ñoäng hoaëc khi hoaït ñoäng treân coâng tröôøng, ñoàng ruoäng moâi tröôøng aåm öôùt ñoâi khi tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi nöôùc hoaëc khi thôøi tieát laïnh, maùy môùi khôûi ñoäng maùy moùc raát deã bò aên moøn vaø bò ræ seùt. Ñeå baûo veä maùy söû duïng boâi trôn phuû leân lôùp maøng beân ngoaøi traùnh söï tieáp xuùc cuûa chi tieát maùy vôùi moâi tröôøng xung quanh vaø trung hoøa löôïng acid thì phaûi söû duïng daàu phuï gia mang tính kieàm. 2.2.3. Laøm maùt maùy : Maùy noùng leân khi ñoäng cô laøm vieäc do söï ma saùt vaø nhieân lieäu chaùy toaû ra. Nhö ôû pittong, xilanh, voøi phun… Daàu maùy Cacte seõ laøm maùt khi taûi nhieät ôû boä phaän coù nhieät ñoä cao ñi vaøo daàu Cacte vaø ñöôïc laøm maùt nhôø boä taûn nhieät. Heä thoáng laøm maùt ôû maùy moùc, ñoäng cô chuû yeáu laø nöôùc coøn laøm maùt baèng daàu chuû yeáu laø laøm maùt pittoâng. Chöùc naêng laøm maùt naøy ñoøi hoûi daàu phaûi chòu ñöôïc nhieät ñoä cao nghóa laø daàuu phaûi giöõ ñöôïc tính oån ñònh khoâng bò bieán chaát do taùc duïng cuûa oxy trong khoâng khí taïi nhieät ñoä cao neân phaûi coù phuï gia choáng oxy hoaù. 2.2.4. Laøm kín maùy : Treân thöïc teá beà maët cuûa xeùcmaêng, raõnh xeùcmaêng vaø thaønh xilanh khoâng trôn tru. Ñieàu naøy seõ laøm giaûm coâng suaát cuûa ñoäng cô do hôi ñoát töø trong buoàng ñoát coù aùp suaát cao loït ra ngoaøi vaùo Cacte laø nôi coù aùp suaát thaáp. Daàu maùy coù chöùc naêng laáp vaøo caùc khoaûng troáng giöõa xeùcmaêng vaø xilanh, ñieàu naøy phuï thuoäc vaøo ñoä nhôùt cuûa daàu nhôøn. 2.2.5. Laøm saïch maùy : Khi ñoäng cô laøm vieäc thöôøng coù vaåy raén troùc ra khoûi beà maët ñaëc bieät laø khi söûa chöõa, laép raép chaïy raø maët khaùc khi maùy hoaït ñoäng nhieân lieäu bò ñoát chaùy taïo ra muoäi than noù coù theå laøm chaùy xeùcmaêng vaø taïo ra caën buøn, caën cöùng do hôi nöôùc troän laãn vôùi buïi cuûa saûn phaåm xuoáng caáp, vaø nhieân lieäu chaùy dôû seõ haïn cheá söï löu thoâng cuûa daàu. Caën cöùng saûn phaåm cuûa quaù trình oxy hoaù caùc hôïp chaát keùm oån ñònh coù trong GVHD: Traàn Thò Hoàng 42 Lôùp: CDHD4 Nhoùm: Hoùa Daàu 2 Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn Nhaø Beø daàu taïi nhieät ñoä vaø aùp suaát cao. Daàu boâi trôn seõ coù taùc duïng cuoán troâi caùc vaûy troùc, buïi baån, caën cöùng, caën buøn sau ñoù giöõ laïi ôû baàu loïc cuûa heä thoáng boâi trôn. Daàu nhôøn khi coù phuï gia taåy röûa seõ coù taùc duïng ngaên caûn söï tích caën giöõ cho chi tieát luoân luoân saïch seõ vaø taïo ñieàu kieän cho ñoäng cô hoaït ñoäng trôn tru. Ñeå ñaûm baûo coâng duïng cuûa daàu boâi trôn yeâu caàu daàu boâi trôn phaûi coù thaønh phaàn vaø chaát löôïng phuø hôïp. GVHD: Traàn Thò Hoàng 43 Lôùp: CDHD4 Nhoùm: Hoùa Daàu 2 Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn Nhaø Beø 3.1. NGUYEÂN LIEÄU SAÛN XUAÁT : Nguyeân lieäu saûn xuaát daàu nhôøn goác vaø phuï gia. Ñoái vôùi Nhaø maùy Daàu Nhôøn Nhaø Beø daàu goác vaø phuï gia ñeàu ñöôïc nhaäp töø nöôùc ngoaøi. Ñeå caùc saûn phaåm ñaàu ra coù chaát löôïng cao Coâng ty coù nhöõng quy ñònh ñoái vôùi chi nhaùnh veà vieäc nhaäp daàu goác cuõng nhö phuï gia raát khaét khe. 3.1.1. Daàu goác : Daàu goác laø thaønh phaàn mang tính quyeát ñònh cho chaát löôïng cuûa saûn phaåm vì noù quyeát ñònh ñoä nhôùt vaø chæ soá ñoä nhôùt cuûa daàu nhôøn. Chi nhaùnh Hoaù Daàu Saøi Goøn thöôøng nhaäp ba loaïi daàu goác : SN 150, SN 500, BS 150. Ñoâi luùc chi nhaùnh nhaäp theâm loaïi daàu goác khaùc (SN 600, SN 400, …). Ñoái vôùi chi nhaùnh Hoaù Daàu Saøi Goøn loaïi daàu goác hay nhaäp veà nhaát laø SN 500 vì noù coù ñoä nhôùt phuø hôïp cho vieäc pha cheá nhieàu loaïi daàu nhôøn. Nhö daàu ñoäng cô, daàu thuûy löïc. Ñoä nhôùt cuûa caùc loaïi daàu goác : Daàu goác Ñoä nhôùt ôû 1000C (Cst) SN 150 5–6 SN 500 9 – 11 BS 150 30 – 32 Daàu goác thöôøng ñöôïc nhaäp töø taøu lôùn cuûa nöôùc ngoaøi sau khi kieåm tra chaát löôïng ñaït caùc chæ tieâu Daàu goác ñöôïc bôm vaøo caùc beå chöùa: GVHD: Traàn Thò Hoàng 44 Lôùp: CDHD4 Nhoùm: Hoùa Daàu 2 Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn Nhaø Beø Caùc chæ tieâu quan troïng cuûa daàu goác. Khi laáy maãu töø caùc haàm taøu mang veà leân phoøng thöû nghieäm ñaàu tieân ngöôøi ta thöû daàu coù bò laãn nöôùc hay khoâng. Sau ñoù tieáp tuïc xaùc ñònh caùc chæ tieâu khaùc. Caùc chæ tieâu phaûi kieåm tra tröôùc khi nhaäp daàu goác : Caûm quan. Tyû troïng ôû 150C (ASTM D 1298-85). Ñoä nhôùt ôû 400C (ASTM D 445-94). Ñoä nhôùt ôû 1000C (ASTM D 445-94). Chæ soá ñoä nhôùt (ASTM D 2270-93). Maøu ASTM (ASTM D 1500-96). Nhieät ñoä chôùp chaùy (ASTM D 92). Haøm löôïng nöôùc (ASTM D 95). TAN, mg KOH/g (ASTM D 2896). Keát quaû phaân tích ñöôïc ghi vaøo hoaù ñôn nghieäm. Ví duï: Chæ tieâu cuûa loaïi daàu goác SN 150 Ñaëc ñieåm Chæ tieâu Phöông phaùp thöû Trong vaø saùng ---- 2.1 (max) ASTM D 1500 Tyû troïng (ôû 150C) 0,878 ASTM D 1298 Ñoä nhôùt 400C (Cst) 30.0/32.5 ASTM D 445 Ñoä nhôùt 1000C (Cst) 5.16 ASTM D 445 Chæ soá ñoä nhôùt 97 (min) ASTM D 2270 Ñieåm ñoâng ñaëc (0C) -12 (max) ASTM D 97 TBN (mgKOH/g) 0.1 (max) ASTM D 2896 Caûm quan Maøu GVHD: Traàn Thò Hoàng 45 Lôùp: CDHD4 Nhoùm: Hoùa Daàu 2 Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn Nhaø Beø Toác ñoä khöû nhöõ (ml/ml) 90 (max) ASTM D ID 19 Chôùp chaùy coác kín (0C) 204 (min) ASTM D 93 Chôùp chaùy coác hôû (0C) 225 (min) ASTM D 92 3.1.2. Phuï gia : 3.1.2.1. Giôùi thieäu phuï gia : Phuï gia laø nhöõng hôïp chaát höõu cô, cô kim, voâ cô vaø coù theå laø moät nguyeân toá hoaù hoïc. Coù raát nhieàu loaïi teân phuï gia khaùc nhau, phuï gia cuõng coù tính aûnh höôûng quyeát ñònh ñoái vôùi daàu nhôøn. Noù laøm taêng nhöõng tính naêmg voán coù cuûa daàu nhôøn nhö boâi trôn, laøm saïch, laøm kín, giaûm söï aên moøn kim loaïi do oxy hoaù … Ngoaøi ra noù coøn mang laïi caùc tính naêng môùi cho daàu nhôøn nhö muøi thôm, maøu saéc. Treân thò tröôøng hieän nay yeâu caàu veà chaát löôïng söû duïng cho maùy moùc raát cao neân haàu nhö trong daàn nhôøn ñeàu coù pha theâm phuï gia töø khoaûng 0,1 ppm ñeán 25%.Khi nhaäp phuï gia yeâu caàu phaûi kieåm tra, kieåm ñònh raát khaét khe. Tuyø töøng loaïi phuï gia coù tính chaát khaùc nhau. Coù nhöõng phuï gia töông trôï laãn nhau taêng cao tính naêng cuûa daàu cuõng coù nhöõng phuï gia khaùc nhau coù nhöõng hieäu öùng ñoái khaùng nhau laøm giaûm tính naêng cuûa daàu. Phuï gia ôû nhaø maùy thöôøng ñöôïc nhaäp baèng phuy, coù theå baèng taøu vaø baèng xe boàn löu ñoäng cuûa Nhaø Maùy Daàu Nhôøn (Coù 2 xe boàn V = 4000L). Tröôùc khi nhaäp phaûi laáy maãu ñeå xaùc ñònh chaát löôïng vaø kieåm tra qua chöùng töø). Caùc chaát phuï gia choáng taïo boït, Silicon ñaëc bieät polymetyl – syloxan, polymetacrylat, etanolamin … 3.1.2.2. Moät soá teân thöông maïi cuûa caùc phuï gia : PLC : ELF : SHEEL : 31/46B/49E/60/78E/85/96e, ADI. MF 385A/394V/668V/, Disopac Lubad/199/223/383/498/1024 3.1.2.3. Moät soá teân phuï gia vaø coâng duïng cuûa noù : Phuï gia Coâng duïng 1. Nhoùm ñoäng cô GVHD: Traàn Thò Hoàng 46 Lôùp: CDHD4 Nhoùm: Hoùa Daàu 2 Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn Nhaø Beø 1439 Phuï gia ñoùng goùi khoâng chöùa ñoàng 883A Phuï gia ña naêng söû duïng cho ñoäng cô Diesel 958 Chaát caûi thieän ñoä nhôùt 1145 Chaát giaûm heä soá masaùt 1636 Phuï gia daàu ñoäng cô 976 Phuï gia ñoùng goùi taøu bieån 1150 2. Nhoùm truyeàn ñoäng 1024 Phuï gia cao aùp baùnh raêng 932 Phuï gia chòu aùp cao duøng cho baùnh raêng CN 352 Chaát laøm giaûm nhieät ñoä ñoâng ñaëc 279 Chaát choáng taïo boït 3. Daàu truyeàn nhieät 1138 Phuï gia ñoùng goùi 4. Nhoùm thuûy löïc 348 Chaát choáng oâxy hoaù 274 Chaát choáng ræ seùt 273 Phuï gia choáng aùp löïc cao cho daàu thuûy löïc 512 Chaát khöû boït Tuyø theo phuï gia maø phaân tích theo caùc tính chaát hoaù lyù sau : Tyû troïng ôû 150C (ASTM D1229-25). Ñoä nhôùt ôû 1000C/400C (ASTM D2896-95). TBN, mgKOH/g (ASTM D2896-95). Haøm löôïng nöôùc (ASTM D95-83). GVHD: Traàn Thò Hoàng 47 Lôùp: CDHD4 Nhoùm: Hoùa Daàu 2 Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn Nhaø Beø Haøm löôïng kim loaïi (ASTM D4628-96). Keát quaû phaân tích ñöôïc ghi vaøo ñôn hoùa nghieäm. 3.1.3. Moät soá vaät lieäu khaùc : Bao bì chöùa thaønh phaåm : Caùc loaïi can : 18 lít, 25 lít Caùc loaïi phuy : 200 lít, 209 lít Caùc loaïi lon : 700 ml, 800ml, 1 lít, 4 lít. Ñöôïc cung caáp bôûi Coâng ty TNHH Nhöïa Phöôùc Thaønh. Caùc loaïi phuy seõ ñöôïc taùi söû duïng. Caùc loaïi bao bì khi ñöa vaøo söû duïng seõ ñöôïc boå sung theâm caùc soá lieäu nhö soá batch, loaïi saûn phaåm, nhaõn hieäu. (Baèng maùy in phun hoaëc laên tay baèng sôn). Daàu FO : Daàu Fo ñöôïc söû duïng ñeå laøm nhieân lieäu loø gia nhieät (Khoaûng 30-40 l/h) Maùy neùn khí cung caáp khí cho heä thoáng ñoùng naép lon, phuy vaø pha cheá daàu nhôøn. Maùy gia nhieät (hôi nöôùc hoaëc daàu truyeàn nhieät) ñeå gia nhieät ñöôøng oáng khi bôm huùt daàu goác, phuï gia vaø gia nhieät khi pha cheá daàu nhôøn. Ngoaøi ra coøn coù baêng keo, caùc hoaù chaát duøng ñeå baêng daùn nguyeân lieäu vaø thaønh phaåm. Ñeå ñaûm baûo chaát löôïng cuûa saûn phaån ñaàu ra trong vieäc nhaäp nguyeân vaät lieäu saûn xuaát coù nhöõng yeâu caàu vaø ñoøi hoûi raát cao, ñoù laø caùc quy ñònh veà nhaäp daàu goác vaø phuï gia (phuï luïc 3). Khaû naêng thay theá nguyeân lieäu : Daàu goác vaø phuï gia chuû yeáu ñöôïc nhaäp töø nöôùc ngoaøi, neân khoâng hoaøn toaøn chuû ñoäng. Ñeå ñaùp öùng toát trong quaù trình kinh doanh saûn xuaát. Chi nhaùnh ñaõ löïa choïn nhöõng nhaø cung öùng ñaûm baûo uy tín vaø tính toaùn chi tieát khaâu nguyeân lieäu trong quaù trình saûn xuaát. Maët khaùc daàu goác coù theå toàn chöùa ñöôïc khaù laâu vaø trong moâi tröôøng kinh doanh hieän nay, neáu khoâng coù gì thay ñoåi lôùn thì vieäc mua baùn giöõa caùc nöôùc raát deã daøng ñaëc bieät laø caùc nöôùc trong khu vöïc Asean. Neáu gaëp tröôøng hôïp ñaëc bieät thieáu moät loaïi nguyeân lieäu naøo ñoù ñeå saûn xuaát coù theå ñieàu chænh keá hoaïch saûn xuaát baèng caùch mua moät vaøi loaïi daàu goác coù ñoä nhôùt khaùc nhö : SN 400, SN 600 hoaëc töï pha cheá laáy nguyeân lieäu vôùi yeâu caàu phaûi ñaït caùc chæ tieâu nhö : ñoä nhôùt, tyû troïng, kieàm toång, … GVHD: Traàn Thò Hoàng 48 Lôùp: CDHD4 Nhoùm: Hoùa Daàu 2 Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc GVHD: Traàn Thò Hoàng Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn Nhaø Beø 49 Lôùp: CDHD4 Nhoùm: Hoùa Daàu 2
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

thumb
Năng lượng gió...
130
78479
145