Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Thực tập tại công ty tư vấn xây dựng công trình 625...

Tài liệu Thực tập tại công ty tư vấn xây dựng công trình 625

.PDF
45
380
142

Mô tả:

Thực tập tại Công ty tư vấn xây dựng công trình 625
BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ SVTH: GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh Lôøi Noùi Ñaàu ********** Nhaèm giuùp ñôõ sinh vieân chuùng em coù theå tieáp caän vôùi thöïc teá coâng vieäc sau hôn boán naêm hoïc taäp treân gheá nhaø tröôøng, sau khi hoaøn thaønh hoïc lyù thuyeát sinh vieân chuùng em caàn ñeán caùc ñôn vò saûn xuaát ñeå hoïc taäp thöïc teá,lieân heä giöõa lyù thuyeát ñaõ hoïc vôùi thöïc tieãn saûn xuaát. Taïi caùc ñôn vò thöïc taäp, sinh vieân seõ tìm hieåu caùc taøi lieäu, caùc soá lieäu chuaån bò cho vieäc laøm ñoà aùn toát nghieäp sau naøy. Caùc thaày coâ trong boä moân Xaây Döïng Caàu Ñöôøng, Khoa Coâng Trình, Tröôøng Ñaïi Hoïc Giao Thoâng - Vaän Taûi Thaønh Phoá Hoà Chí Minh ñaõ taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi nhaát cho chuùng em ñi thöïc taäp trong thôøi gian 7 tuần . Em ñöôïc boá trí thöïc taäp taïi phoøng Thieát Keá Cầu Ñöôøng cuûa Coâng Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Công Trình 625. Trong khoaûng thôøi gian thöïc taäp em ñaõ nhaän ñöôïc söï giuùp ñôõ raát taän tình, chu ñaùo cuûa caùc anh chò trong coâng ty, phoøng Thieát Keá Cầu Đường giúp ñôõ em laøm quen vôùi coâng vieäc, tham khaûo vaø tìm hieåu caùc taøi lieäu lieân quan ñeán thöïc teá coâng vieäc, giaûi thích caùc thaéc maéc trong quaù trình tìm hieåu,… Em xin göûi lôøi caûm ôn chaân thaønh ñeán caùc anh chò trong phoøng Thieát Keá Cầu Ñöôøng cuøng caùc thaày coâ giaùo trong boä moân.  NHAÄN XEÙT CUÛA COÂNG TY ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... 1|Page BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ SVTH: GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy ............thaùng ..... naêm 2008 NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy ............thaùng ..... naêm 2008 2|Page BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ SVTH: GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh PHAÀN I GIÔÙI THIEÄU COÂNG TY COÂNG TY TÖ VAÁN XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH 625 CIVIL ENGINEERING COSNULTANTS COMPANY 625 1. Địa chỉ và ngành nghề kinh doanh: - Địa chỉ trụ sở chính: 24 Trần Khắc Chân – phường Tân Định- Q1- TP HCM. - Điện thoại : 08. 8439881 – Fax : (84-8) 8468460 - Email : [email protected] web : www.cienco625.com - Giấy chứng nhận kinh doanh số 4103005607 của sở kế hoạch và đầu tư TPHCM. - Giấy chứng nhận TCVN ISO 9001:2000/ISO 9001:2000. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH - Khảo sát địa hình, địa chất công trình xây dựng. - Thiết kế XDCTGT Cầu, đường dân dụng và công nghiệp, thiết kế công trình kỹ thuật đô thị. - Xây dựng công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp. - Thí nghiệm vật liệu XDCTGT, DD và CN. - Tư vấn giám sát thi công XDCTGT, DD và CN. 2. - - - Quá trình hình thành và phát triển: Năm 1975 Bộ GTVT quyết dịnh thành lập Công ty khảo sát thiết kế thuộc xí nghiệp Liên Hiệp công trình 4. Ngày 28/12/1982 theo quyết định số 2172/QD/TCCB của Bộ GTVT đổi tên thành xí nghiệp khảo sát 625. ngày 18/4/1994, theo quyết định số 2118/QD/TCCB/LD của bộ GTVT đổi tên thành công ty Tư Vấn Xây Dựng Công Trình 625. Ngày 30/9/2005 theo quyết định số 3660/QD-BGTVT của bộ GTVT phê duyệt phương án và chuyển công ty thành công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình 625. Công ty đã được Bộ GTVT, các cơ sở GTVT tin tưởng giao lập dự án đàu tư Khảo sát thiết kế nhiều công trình trọng điểm của nhà nước như: khôi phục tuyến đường sắt Thống Nhất, Cảng dịch vụ dầu khí Vũng Tàu, Cảng Bến Đầm (Côn Đảo), Cảng Thới An (Phú Quốc), Cầu Sài Gòn, Cầu Đồng Nai, đường vào cầu Mỹ Thuận, các Quốc lộ 1, QL57, QL62, QL30, QL80, QL91, QL60, tuyến Nam Sông Hậu, tuyến N1, tuyến N2, Sân bay Tân Sơn Nhất. Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng công trình 625 dã được nhà nước tặng thưởng huân chương Lao Động hạng II và hạng III. 3. 625: Danh sách các công trình tiêu biểu đã thực hiện của Công ty cổ phần xây dựng Công trình Lập dự án đầu tư và khảo sát thiết kế: -Công trình đường sắt : khảo sát thiết kế khôi phục đường sắt thống nhất đoạn Đà Nẵng – Bình Định, Sài Gòn – Nha Trang và tuyến đường sắt Phnom Penh – Cong Pong Xom, Phnom Penh – Bat Tam Bang nước bạn Campuchia - Công trình đường thủy : khảo sát thiết kế các công trình cảng : Cảng Sài Gòn, cảng Bến Nghé, cảng dịch vụ dầu khí 10.000 tấn Vũng tàu, cảng Cát Lở, cảng bến Đầm (Côn Đảo), cảng An Thới( Phú Quốc), cảng Năm Căn (Cà Mau)... 3|Page BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ SVTH: GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh - Công trình sân bay : khảo sát thiết kế mở rộng sân đỗ nặng sân bay Tân Sơn Nhất, đường hạ cất cánh 25R sân bay Phú Quốc,sân bay Rạch Giá... - Công trình cầu : khảo sát thiết kế công trình cầu : cầu Phụng Hiệp, cầu Bạc Liêu, cầu Rạch Vọp, cầu Bến Tre 2, cầu dây văng Phước Cát (Lâm Đồng) thiết kế sửa chữa cầu Sài Gòn, cầu Đồng Nai, cầu Sông Phan, câu Thống Nhất, cầu Xuân Tô, cầu Bùi Hữu Nghĩa... - Công trình đường bộ : khảo sát thiết kế các công trình : đường vào cầu Mỹ thuận, đường N1, đường N2, đường HCM, tuyến Quản lộ - Phụng hiệp, đường Nam Sông Hậu, đường du lịch dọc bờ biển Vũng Tàu (Hạ Long, Trần Phú, Thùy Vân), đường Phan Thiết – Mũi Né, đường Trường Sơn (đường vào sân bay Tân Sơn Nhất). Khảo sát lập dự án và thiết kế các công trình cầu đường của quốc lộ : QL60, QL62, QL63, QL57, QL30, QL1, QL91, QL91B, QL27B...đường hồ chí minh, đường N1, đường N2, xa lộ Bắc Nam và các tỉnh lộ : TL846, TL866... - Công trình dân dụng, công nghiệp : Lập dự án và khảo sát thiết kế các công trình : nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất, Trường Đại Học Hàng Hải Tp.HCM, trường Kỹ Thuật Giao Thông Vận Tải 3, trường Trung Học Khảo Sát Địa Hình – Địa chất và thí nghiệm trụ sở IMEXCO, nhà cao tầng 59 – 73 Nguyễn Huệ, Tổng kho xăng Nhà Bè, đường dây tải điện bắc nam 500 kva, nhà máy đường Liên Hòa, nhà hát Gò Công Đông Tiền Giang, nhà máy da Huê Phong, nhà máy tàu biểu Sài Gòn,các tuyến đường sắt nội đô (metro) Tp.HCM. - Thẩm tra các dự án : Khí điện đạm cà mau,Cầu Kinh Tẻ, Khu Công Nghiệp Bình Chiểu Tp HCM, cầu vượt nối cầu Phú Mỹ-Tp HCM... Thi Công Xây Dựng: Xây dưng các công trình dân dụng và công nghiệp:Nhà ga Quốc tế và nhà ga Quốc hội Tân Sơn Nhất,Trụ sở văn phòng cảng Tân Thuận Đông, khách sạn Ga Hòa Hưng, cải tạo nhà Đoàn bay 919, Phòng vé 15bis Đinh Tiên Hoàng..... Giám Sát Thi Công Xây Dựng: Tư vấn giám sát các công trình : QL60,QL62,QL22,QL63,QL22B,Ql27B, Đường Nam Sông Hậu, Đường Hùng Vương Thành Phố Hồ Chí Minh. 4. Tổ chức Công ty: HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ VAØ BAN GIAÙM ÑOÁC ÑIEÀU HAØNH. Thaønh vieân Hoäi Ñoàng Quaûn Trò: 1. OÂng Phaïm Doaõn Ba Chuû tòch. 2. OÂng Nguyeãn Hoaøng Quyeàn Phoù Chuû Tòch 3. OÂng Nguyeãn Tröôøng TRung Thaønh vieân hoäi ñoàng quaûn trò 4. OÂng Nguyeãn Vaên Thanh Thaønh vieân hoäi ñoàng quaûn trò 5. OÂng Ñoã Theá Döông Thaønh vieân hoäi ñoàng quaûn trò 6. Baø Nguyeãn Thò Bích Thaønh vieân hoäi ñoàng quaûn trò 7. OÂng Ñaøo Coâng Hoäi Thaønh vieân hoäi ñoàng quaûn trò Ban giaùm ñoác ñieàu haønh: 1. OÂng Nguyeãn Tröôøng Trung Giaùm ñoác 2. OÂng Nguyeãn Hoaøng Quyeàn Phoù giaùm ñoác 3. OÂng Nguyeán Minh Chaâu Phoù giaùm ñoác Thaønh vieân ban kieåm soaùt: 1. OÂng Traàn Thanh Duõng Tröôûng ban 2. Baø Nguyeãn Thò Nhö Bích Thaønh vieân 3. OÂng Leâ Troïng Bình Thaønh vieân 4|Page BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ SVTH: GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN GIÁM ĐỐC PHÒNG TỎ CHỨC HÀNH PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ PHÒNG QUẢN LÝ KINH DOANH PHÒNG THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG PHÒNG THIẾT KẾ CẦU CẢNG PHÒNG THIẾT KẾ ĐƯỜNG PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐCCT PHÒNG KHẢO SÁT THIẾT PHÒNG THIẾT KẾ ĐƯỜNG 5. Chöùc naêng vaø lónh vöïc hoaït ñoäng: Thöïc hieän caùc tö vaán khaûo saùt thieát keá caùc coâng trình giao thoâng: ñöôøng boä, ñöôøng saét, ñöôøng thuûy, caàu, caûng, saân bay, nhaø ga vaø caùc coâng trình coâng nghieäp ñaân duïng… Laäp döï aùn ñaàu tö caùc coâng trình giao thoâng (ñöôøng boä, ñöôøng saét, ñöôøng thuû) Khaûo saùt ñòa hình, ñòa chaát, thuûy vaân caùc coâng trình giao thoâng, coâng trình coâng nghieäp vaø daân duïng. Thí nghieäm ñònh caùc chæ tieâu kyõ thuaâït cuûa ñaát vaø neàn moùng, vaät lieäu xaây döïng, caùc coâng trình xaây döïng. Thieát keá vaø laäp toång döï toaùn caùc coâng trình giao thoâng. Thaåm ñònh thieát keá kyõ thuaâït vaø kieåm ñònh chaát löôïng caùc coâng trình giao thoâng vaø coâng nghieäp daân duïng. Giaùm saùt kyõ thuaät xaây döïng coâng trình, tö vaán ñaáu thaàu thieát keá, xaây laép… - Phöông chaâm hoaït ñoäng cuûa coâng ty laø “nhanh goïn, chaát löôïng cao, chi phí theo thoûa thuaän” vaø theo tieâu chuaån Nhaø Nöôùc. 6. Coâng vieäc thieát keá vaø quaûn lyù hoà sô. Vieäc ñöa ra moät heä thoáng caùc höôùng daãn, quy ñònh caùc traùch nhieäm nhaèm phuïc vuï cho caùc hoaït ñoäng thieát keá vaø kieåm tra. Caùc quy ñònh naøy ñöôïc aùp duïng cho vieäc thieát keá caùc coâng trình giao thoâng. Thuû tuïc naøy aùp duïng cho 2 phoøng thieát keá vaø caùc phoøng coù lieân quan nhö phoøng thí nghieäm, phoøng keá toaùn, phoøng haønh chính toång hôïp. Caùc taøi lieäu söû duïng goàm : +Caùc nghò ñònh chính phuû coù lieân quan. +Heä thoáng quy trình cuûa boä coù lieân quan. +Caùc vaên baûn thoâng tö,… coù lieân quan. +Caùc quy ñònh rieâng cuûa ñòa phöông(neáu coù). a.Hoaïch ñònh thieát keá vaø phaân coâng. Moãi döï aùn cho moät chuû nhieäm(ñöôïc giaùm ñoác ñöa ra quyeát ñònh) ñoà aùn chòu traùch nhieäm. Chuû nhieäm ñoà aùn phaân coâng thaønh vieân trong toå thieát keá. Chuû nhieäm ñoà aùn coù traùch nhieäm xaây döïng keá hoaïch thieát keá tröôùc khi baét ñaàu thöïc hieän moät döï aùn. Keá hoaïch phaân chia quaù trình thieát keá thaønh caùc giai ñoaïn, phaân coâng traùch nhieäm cho töøng kyõ sö thieát keá, laäp tieán ñoä vaø caùc yeâu caàu xem xeùt, kieåm tra xaùc nhaän thieát keá. 5|Page BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ SVTH: GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh b.Ñaàu vaøo cuûa thieát keá. Ñaàu vaøo cuûa thieát keá bao goàm caùc thoâng tin töø: - Döï aùn thieát keá. - Baùo caùo nghieân cöùu tieàn khaû thi, baùo caùo nghieân cöùu khaû thi… ñaõ ñöôïc caáp coù thaåm quyeàn pheâ duyeät. - Caùc vaên baûn coù lieân quan:quyeát ñònh pheâ duyeät,coâng vaên hôïp ñoàng kinh teá,… - Hoà sô khaûo saùt ñòa hình,thuyû vaên. - Hoà sô ñòa chaát coâng trình,vaät lieäu xaây döïng. - Hoà sô veà moâi tröôøng. - Caùc noäi dung veà quy hoaïch coù lieân quan döï aùn. - Ñôn giaù ñòa phöông coù coâng trình ñöôïc xaây döïng. - Cheá ñoä chính saùch coù lieân quan. - Caùc quy trình tieâu chuaån kyõ thuaät hieän haønh. v…v c.Ñaàu ra cuûa thieát keá Ñaàu ra cuûa thieát keá laø thuyeát minh baûn veõ, soá lieäu, baûng tính toaùn,… bao goàm: - Baûn veõ bình ñoà. - Baûn veõ traéc doïc traéc ngang. - Baûn veõ boá trí chung, baûn veõ coáng. - Baûn veõ caùc coâng trình phoøng hoä. - Baûng tính khoái löôïng. - Baûng thuyeát minh: trình töï vaø noäi haïng muïc theo ñuùng qui ñònh noäi dung tieán haønh laäp hoà sô caùc döï aùn xaây döïng keát caáu haï taàng giao thoâng vaän taûi. - Baûng döï toaùn. d.Xem xeùt thieát keá. Thoâng qua quaù trình thieát keá,chuû nhieäm ñoà aùn thöôøng xuyeân trao ñoåi vôùi laõnh ñaïo phoøng , BGÑ vaø chæ ñaïo, kieåm tra caùc thaønh vieân toå thieát keá veà soá lieäu, keát quaû tính toaùn. Tieán ñoä…nhaèm ñaûm baûo keát quaû thieát keá laø ñaùp öùng moïi yeâu caàu. Hoà sô thieát keá phaûi ñöôïc CNÑA, KCS noäi boä, tröôûng phoøng thieát keá xeùt tröôùc khi trình cho KCS coâng ty duyeät vaø trình leân ban laõnh ñaïo duyeät. e.Kieåm tra xaùc nhaän thieát keá. -Hoà sô thieát keá ñöôïc chuyeån cho phoøng Kyõ thuaät-Giaùm saùt chaát löôïng ñeå kieåm tra nghieäm thu, thoâng qua phieáu kieåm tra chaát löôïng -Neáu thoáng nhaát, hoà sô thieát keá ñöôïc trình leân laõnh ñaïo coâng ty ñeå pheâ duyeät -Hoà sô thieát keá ñöôïc sao thaønh nhieàu baûn theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng vaø ñöïoc phoøng SXKD chuyeån ñeán khaùch haøng (tröïc tieáp, ñöôøng böu ñieän…) f. Xaùc nhaân giaù trò söû duïng thieát keá. - Hoà sô ñöôïc chuû ñaàu tö pheâ duyeät tröôùc khi trieån khai caùc böôùc tieáp theo. - Chuû nhieäm ñoà aùn baùo caùo vaø baûo veä hoà sô tröôùc hoäi doàng thaåm ñònh,tröôùc chuû ñaàu tö. - Trong quaù trình trieån khai thi coâng, hoaït ñoäng giaùm saùt taùc giaû nhaèm xöû lyù caùc phaùt sinh, sai soùt cuûa khaûo saùt cuõng nhö cuûa thieát keá. - Chæ sau khi coâng trình ñöôïc nghieäm thu vaø baøn giao hoaït ñoäng thieát keá ñoái vôùi coâng trình môùi keát thuùc. g.Kieåm soaùt thay ñoåi thieát keá. Trong quaù trình thieát keá, moïi söï thay ñoåi do chuû ñaàu tö thay ñoåi yeâu caàu, do quaù trình kieåm tra ngieäm thu noäi boä, do caáp thaåm quyeàn yeâu caàu thay ñoåi trong quaù trình pheâ duyeät,… ñeàu ñöôïc ghi nhaän vaø xöû lyù. 6|Page BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ SVTH: GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh Caùc vaên baûm ghi nhaän söï thay ñoåi ñeàu ñöôïc löu giöõ vaø kieåm soaùt. h.Phuïc luïc thieát keá. -Caùc caên cöù phaùp lyù. -Baùo caùo thi saùt. -Ñeà cöông toång theå. -Ñeà cöông chi tieát. -Hoà sô khaûo saùt. -Phieáu kieåm tra chaát löôïng. -Hoà sô baùo caùo nghieân cöùu khaû thi. -Hoà sô thieát keá kyõ thuaät. -Hoà sô thieát keá baûn veõ thi coâng. -Hoà sô xöû lyù caùc sai soùt thieát keá. PHAÀN II NỘI DUNG THỰC TẬP I. Tham khảo các đồ án thiết kế thực tế - Tham khảo đồ án thiết kế đường: COÂNG TRÌNH: ÑÖÔØNG VAØO KHU COÂNG NGHIEÄP LONG GIANG ÑOAÏN ÑT866 (GIAO QL1A – ÑT 866B) & ÑT866B (GIAO ÑT866 – CAÀU KEÂNH NAÊNG) HUYEÄN CHAÂU THAØNH – TÆNH TIEÀN GIANG II. Các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn xây dựng tìm hiểu trong quá trình thực tập Cácquy trình Khảo sát - Quy trình khaûo saùt ñöôøng oâ toâ 22 TCN 263 – 2000. - Quy trình thöû nghieäm xaùc ñònh moñun ñaøn hoài chung cuûa aùo ñöôøng meàm baèng caàn ño ñoä voõng Benkelman 22 TCN 251 – 98. - Quy trình khoan thaêm doø ñòa chaát 22 TCN 259 – 2000. Các quy trình, quy phạm thiết kế: - Tieâu chuaån thieát keá ñöôøng oâ toâ TCVN 4054 - 2005. - Quy trình thieát keá maët ñöôøng meàm 22 TCN – 211 - 06. - Quy trình thi coâng vaø nghieäm thu maët ñöôøng BTN 22TCN 249 – 98. - Quy trình kyõ thuaät thi coâng vaø nghieäm thu lôùp moùng caáp phoái ñaù daêm trong keát caáu aùo ñöôøng oâ toâ 22 TCN – 334 – 06. - Quy trình khaûo saùt thieát keá neàn ñöôøng oâ toâ ñaép treân ñaát yeáu 22 TCN 262 – 2000. - Ñieàu leä baùo hieäu ñöôøng boä 22 TCN – 237 – 01. - Quy trình thieát keá caàu coáng theo traïng thaùi giôùi haïn 22TCN 18 - 79. - Coâng taùc ñaát – Quy phaïm thi coâng vaø nghieäm thu TCN 4447 - 87. - Quy trình thi coâng vaø nghieäm thu maët ñöôøng laùng nhöïa 22 TCN 271-2001. - Quy trình thi coâng vaø nghieäm thu caùc lôùp keát caáu aùo ñöôøng baèng Caáp Phoái Töï Nhieân 22 TCN 304 03. III. Trình tự và nội dung lập hồ sơ dự án đầu tư: 7|Page BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ SVTH: GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh CHÖÔNG 1: GIÔÙI THIEÄU CHUNG 1.1 – CHUÛ ÑAÀU TÖ 1.2 – ÑÔN VÒ LAÄP DÖÏ AÙN 1.3 – CAÊN CÖÙ LAÄP DÖÏ AÙN 1.4 – NGUOÀN GOÁC TAØI LIEÄU SÖÛ DUÏNG & HEÄ THOÁNG QUY TRÌNH AÙP DUÏNG. 1.5 – GIÔÙI THIEÄU CHUNG CHÖÔNG 2: ÑAËC ÑIEÅM KINH TEÁ – XAÕ HOÄI VUØNG NGHIEÂN CÖÙU 2.1 – ÑAËC ÑIEÅM CHUNG, DIEÄN TÍCH, DAÂN SOÁ 2.2 – TÌNH HÌNH KINH TEÁ – XAÕ HOÄI , VAÊN HOAÙ TRONG VUØNG 2.3 – NHAÄN XEÙT CHUNG VEÀ ÑAËC ÑIEÅM KINH TEÁ – XAÕ HOÄI VUØNG NGHIEÂN CÖÙU CHÖÔNG 3: CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ - XAÕ HOÄI CUÛA VUØNG. 3.1 – ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ – XAÕ HOÄI VUØNG NGHIEÂN CÖÙU. 3.2 – KEÁT LUAÄN. CHÖÔNG 4: CAÙC QUY HOAÏCH GIAO THOÂNG TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH. 4.1 – QUY HOAÏC H GIAO THOÂNG ÑÖÔØNG BOÄ. 4.2 – QUY HOAÏC H GIAO THOÂNG ÑÖÔØNG THUÛY. 4.3 – SÔ LÖÔÏC VEÀ KHU COÂNG NGHIEÄP LONG GIANG. 4.4 – KEÁT LUAÄN. CHÖÔNG 5: HIEÄN TRAÏNG TUYEÁN ÑÖÔØNG & MAÏNG LÖÔÙI GTVT TRONG VUØNG NGHIEÂN CÖÙU. 5.1 – HIEÄN TRAÏNG TUYEÁN ÑÖÔØNG. 5.2 – KIEÄN TRAÏNG MAÏNG LÖÔÙI GIAO THOÂNG. 5.3 – ÑAÙNH GIAÙ CHUNG VEÀ TÌNH HÌNH GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI VUØNG NGHIEÂN CÖÙU. CHÖÔNG 6: DÖÏ BAÙO NHU CAÀU VAÄN TAÛI TUYEÁN ÑÖÔØN G THIEÁT KEÁ. 6.1 – KHU VÖÏC HAÁP DAÃN CUÛA TUYEÁN ÑÖÔØNG 6.2 – LÖU LÖÔÏNG XE HIEÄN TAÏI. 6.3 – DÖÏ BAÙO LÖU LÖÔÏNG XE GIAO THOÂNG TRONG TÖÔNG LAI. CHÖÔNG 7: SÖÏ CAÀN THIEÁT ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG ÑÖÔØNG VAØO KHU COÂNG NGHIEÄP LONG GIANG – ÑIEÀU KIEÄN THUAÄN LÔÏI & KHOÙ KHAÊN . 7.1 – SÖÏ CAÀN THIEÁT PHAÛI ÑAÀU TÖ. 7.2 – NHÖÕN G ÑIEÀU KIEÄN THUAÄN LÔÏI & KHOÙ KHAÊN. 7.3 – KEÁT LUAÄN. CHÖÔNG 8: ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN VUØNG TUYEÁN ÑI QUA. 8.1 – VÒ TRÍ ÑÒA LYÙ. 8.2 – ÑAËC ÑIEÅM KHÍ HAÄU. 8.3 – THUÛY VAÊN DOÏC TUYEÁN. 8.4 – ÑIEÀU KIEÄN ÑÒA HÌNH. 8.5 – ÑÒA CHAÁT DOÏC TUYEÁN. 8.6 – HEÄ TOÏA ÑOÄ & CAO ÑOÄ SÖÛ DUÏNG. 8.7 – NGUOÀN VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG. 8.8 – KEÁT LUAÄN. 8|Page BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ SVTH: GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh CHÖÔNG 9: LÖÏA CHOÏN QUY MOÂ – TIEÂU CHUAÅN KYÕ THUAÄT CUÛA ÑÖÔØNG & CAÙC COÂNG TRÌNH TREÂN ÑÖÔØNG. 9.1 – LÖÏA CHOÏN CAÁP ÑÖÔØNG & CAÙC TIEÂU CHUAÅN THIEÁT KEÁ HÌNH HOÏC CUÛA ÑÖÔØNG. 9.2 – CAÙC PHÖÔNG AÙN ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG. 9.3 – SO SAÙNH, KIEÁN NGHÒ VEÀ QUY MOÂ, TIEÂU CHUAÅN KYÕ THUAÄT SAU KHI TÍNH TOAÙN. 9.4 – LÖÏA CHOÏN MODUL ÑAØN HOÀI YEÂU CAÀU , TAÛI TROÏNG XE TÍNH TOAÙN. 9.5 – QUY MOÂ & TAÛI TROÏNG CAÙC COÂNG TRÌNH TREÂN TUYEÁN. CHÖÔNG 10: CAÙC GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT, THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ CAÙC PHÖÔNG AÙN ÑEÀ NGHÒ, KIEÁN NGHÒ CHOÏN PHÖÔNG AÙN. 10.1 –THIEÁT KEÁ TUYEÁN. 10.2 – KEÁT QUÛA THIEÁT KEÁ TUYEÁN. 10.3 – KEÁT QUÛA CAÀU. 10.4 - TOÅNG HÔÏP KHOÁI LÖÔÏNG XAÂY DÖÏNG CHUÛ YEÁU . CHÖÔNG 11: PHÖÔNG AÙN GIAÛI PHOÙNG MAËT BAÈNG & TAÙI ÑÒNH CÖ. 11.1 – COÂNG TAÙC GIAÛI PHOÙNG MAËT BAÈNG. 11.2 – GIÔÙI HAÏN HAØNH LANG BAÛO VEÄ COÂNG TRÌNH. 11.3 – TAÙI ÑÒNH CÖ. 11.4 – KHOÁI LÖÔÏNG GPMB. CHÖÔNG 12: ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG & CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU AÛNH HÖÔÛNG ÑOÁI VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG. 12.1 – PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN & QUY CHEÁ AÙP DUÏNG. 12.2 - ÑAÙNH GIAÙ HIEÄN TRAÏNG MOÂI TRÖÔØNG TRÖÔÙC KHI XAÂY DÖÏNG TUYEÁN. 12.3 - DÖÏ KIEÁN TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG KHI TIEÁN HAØNH XAÂY DÖÏNG TUYEÁN. 12.4 - DÖÏ KIEÁN TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG SAU KHI TIEÁN HAØNH XAÂY DÖÏNG TUYEÁN. 12.5 - KIEÁN NGHÒ & KEÁT LUAÄN. CHÖÔNG 13: TOÅNG MÖÙC ÑAÀU TÖ & TRIEÅN KHAI DÖÏ AÙN. 13.1 - CAÙC CAÊN CÖÙ LAÄP. 13.2 – CAÙC HAÏNG MUÏC CHUÛ YEÁU. 13.3 – TOÅNG MÖÙC ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH. 13.4 – NGUOÀN VOÁN ÑAÀU TÖ & TOÅ CHÖÙC TRIEÅN KHAI DÖÏ AÙN. CHÖÔNG 14: KEÁT LUAÄN & KIEÁN NGHÒ. 14.1 – NHÖÕNG KEÁT LUAÄN CHÍNH. 14.2 - KIEÁN NGHÒ. 9|Page BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ SVTH: GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh CHÖÔNG 1: GIÔÙI THIEÄU CHUNG. 1.1 - CHUÛ ÑAÀU TÖ: Ban Quaûn Lyù Caùc Döï Aùn Ñaàu Tö vaø Xaây Döïng CTGT tænh Tieàn Giang. 1.2 - ÑÔN VÒ LAÄP DÖÏ AÙN: Coâng Ty Coå Phaàn Tö Vaán Xaây Döïng Coâng Trình 625. 1.3 - CAÊN CÖÙ LAÄP DÖÏ AÙN: Bao gồm: Hôïp ñoàng kinh teá; Luaät xaây döïng, Nghò ñònh; Quyết định; Vaên baûn; tờ trình và caùc hoà sô, vaên baûn khaùc coù lieân quan … 1.4 - NGUOÀN GOÁC TAØI LIEÄU SÖÛ DUÏNG & HEÄ THOÁNG QUY TRÌNH AÙP DUÏNG: 1.4.1 – Nguoàn goác taøi lieäu söû duïng: - Chieán löôïc phaùt trieån GTVT; Quy hoaïch; Hoà sô khaûo saùt; tham khaûo caùc döï aùn coù lieân quan... 1.4.2 – Heä thoáng quy trình aùp duïng: 1.4.2.1 – Caùc quy trình khaûo saùt: - Quy trình khaûo saùt ñöôøng oâ toâ 22 TCN 263 – 2000. - Quy trình thöû nghieäm xaùc ñònh moñun ñaøn hoài chung cuûa aùo ñöôøng meàm baèng caàn ño ñoä voõng Benkelman 22 TCN 251 – 98. - Quy trình khoan thaêm doø ñòa chaát 22 TCN 259 – 2000. 1.4.2.2 – Caùc quy trình, quy phaïm thieát keá: - Tieâu chuaån thieát keá ñöôøng oâ toâ TCVN 4054 - 2005. - Quy trình thieát keá maët ñöôøng meàm 22 TCN – 211 - 06. - Quy trình thi coâng vaø nghieäm thu maët ñöôøng BTN 22TCN 249 – 98. - Quy trình kyõ thuaät thi coâng vaø nghieäm thu lôùp moùng caáp phoái ñaù daêm trong keát caáu aùo ñöôøng oâ toâ 22 TCN – 334 – 06. - Quy trình khaûo saùt thieát keá neàn ñöôøng oâ toâ ñaép treân ñaát yeáu 22 TCN 262 – 2000. - Ñieàu leä baùo hieäu ñöôøng boä 22 TCN – 237 – 01. - Quy trình thieát keá caàu coáng theo traïng thaùi giôùi haïn 22TCN 18 - 79. - Coâng taùc ñaát – Quy phaïm thi coâng vaø nghieäm thu TCN 4447 - 87. - Quy trình thi coâng vaø nghieäm thu maët ñöôøng laùng nhöïa 22 TCN 271-2001. - Quy trình thi coâng vaø nghieäm thu caùc lôùp keát caáu aùo ñöôøng baèng Caáp Phoái Töï Nhieân 22 TCN 304 03. 1.4.2.3 – Caùc thieát keá ñieån hình: - Coáng troøn BTCT 533 – 01 – 01. - Coáng troøn ly taâm 4m /ñoát. 1.4.2.4 – Caùc quy phaïm, tieâu chuaån kyõ thuaät tham khaûo : - Tieâu chuaån thieát keá ñöôøng oâ toâ 22TCN – 273 – 01, TCVN 4054 – 85, TCVN 4054 – 98. - Quy phaïm thieát keá ñöôøng phoá, ñöôøng quaûng tröôøng ñoâ thò 20TCN 104-07. - Quy trình thieát keá aùo ñöôøng meàm 22TCN – 274 – 01. - Vaên baûn soá 5740/BGTVT-KHCN “V/v söû duïng vaät lieäu laøm lôùp moùng döôùi cho keát caáu aùo ñöôøng meàm” - quy ñònh veà lôùp Caáp phoái soûi ñoû laøm lôùp Subgrade. - Tieâu chuaån kyõ thuaät cuûa Thaùi Lan aùp duïng cho lôùp vaät lieäu laøm lôùp ñaùy aùp ñöôøng - theo ñeà nghò cuûa Vuï KHCN – Boä GTVT taïi coâng vaên soá 357/KHCN-BGTVT ngaøy 28/01/2003 göûi Sôû GTCC TP. Hoà Chí Minh. 10 | P a g e BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ SVTH: GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh - Cuøng caùc quy trình, quy phaïm, tieâu chuaån ngaønh, caùc quy ñònh kyõ thuaät khaùc hieän haønh cuûa Boä GTVT. 1.5 – GIÔÙI THIEÄU CHUNG: 1.5.1 – Giôùi thieäu chung: 1.5.2 – Ñöôøng vaøo KCN Long Giang: Ñöôøng vaøo KCN Long Giang (ñoaïn töø QL1A ñeán caàu Keânh Naêng) bao goàm: - ÑT 866 ( ñoaïn töø QL1A- ÑT 866B) laø ñoaïn töø giao giöõa ÑT 866 vôùi QL1A ñeán giao giöõa ÑT 866 vôùi ÑT 866B taïi vò trí coáng Vieät Kieàu. ÑT 866 (ñoaïn töø QL1A- ÑT 866B) hieän taïi laø ñöôøng laùng nhöïa, neàn ñöôøng roäng khoaûng 8m, maët ñöôøng roäng khoaûng 6m. Nhöng hieän taïi treân ñoaïn naøy khoâng coù heä thoáng thoaùt nöôùc doïc tuyeán vaø xe thi coâng phuïc vuï xaây döïng ñöôøng cao toác Saøi Goøn – Trung Löông neân maët ñöôøng bò bong troùc, hö hoûng naëng vôùi raát nhieàu oå gaø. - ÑT 866B laø döï aùn noái töø ÑT 866 (ñieåm ñaàu taïi Km2+066.00 cuûa ÑT866) vöôït qua caàu Quaûn Thoïï (caàu vöôït treân ñöôøng cao toác TP HCM – Trung Löông), noái ñeán caàu Keânh Naêng. ÑT866B hieän taïi laø ñöôøng soûi ñoû (rieâng ñoaïn Km0+000.00 – Km1+830.00 ñaõ raûi caáp phoái ñaù daêm – phuïc vuï thi coâng döï aùn xaây döïng ñöôøng Cao toác Saøi Goøn – Trung Löông). Neàn ñöôøng roäng töø 7.5m - 9.0m, maët ñöôøng roäng töø 5 - 6m. Khu vöïc doïc 2 beân tuyeán phaàn lôùn laø ñaát noâng nghieäp, chaïy doïc vaø saùt ñöôøng laø keânh doïc roäng 5 -8m, caù bieät ñoaïn ñaàu beân phaûi tuyeán khoaûng 500m laø thò töù coù ñoâng daân cö sinh soáng. - Vò trí xaây döïng cuûa Ñöôøng vaøo KCN Long Giang thuoäc 2 huyeän Chaâu Thaønh & Taân Phöôùc, tænh Tieàn Giang (Baûn ñoà vò trí döï aùn ñính keøm). CHÖÔNG 2: ÑAËC ÑIEÅM KINH TEÁ - XAÕ HOÄI VUØNG NGHIEÂN CÖÙU. 2.1 - ÑAËC ÑIEÅM CHUNG – DIEÄN TÍCH & DAÂN SOÁ: 2.1.1 - Ñaëc ñieåm chung: - Neâu leân vò trí ñòa lyù; ñòa hình; khí haäu; thuûy vaên; kinh teá xaõ hoäi cuûa tænh Tieàn Giang. 2.1.2 - Caùc ngaønh saûn xuaát noâng nghieäp vaø laâm nghieäp: 2.1.3 - Ngaønh coâng nghieäp: 2.1.4 - Ngaønh xaây döïng: 2.1.5 - Ngaønh dòch vuï thöông maïi – du lòch – xuaát khaåu: 2.1.6 - Vaän taûi: 2.1.7 – Dieän tích & daân soá: 2.2 – TÌNH HÌNH KINH TEÁ - XAÕ HOÄI, VAÊN HOAÙ TRONG VUØNG: 2.2.1 - Nhöõng Chæ Tieâu Kinh Teá & Xaõ Hoäi Chuû Yeáu 2.2.2 - Noâng nghieäp 2.2.3 - Coâng nghieäp 2.2.4 - Xaây Döïng – Vaän Taûi – Böu Ñieän 2.3 – NHAÄN XEÙT CHUNG VEÀ ÑAËC ÑIEÅM KINH TEÁ – XAÕ HOÄI VUØNG NGHIEÂN CÖÙU: 11 | P a g e BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ SVTH: GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh CHÖÔNG 3: CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ - XAÕ HOÄI CUÛA VUØNG. 3.1 - ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ – XAÕ HOÄI CUÛA VUØNG NGHIEÂN CÖÙU: 3.2 – KEÁT LUAÄN: Qua caùc phaân tích treân, vôùi caùc tieàm naêng saün coù, söï trôï giuùp cuûa Laõnh ñaïo tænh vieäc ñaàu tö xaây döïng ñöôøng vaøo Khu Coâng nghieäp Long Giang laø raát caàn thieát, phuø hôïp vôùi quy hoaïch maïng löôùi giao thoâng trong khu vöïc ñöôïc ñoàng boä vaø hieäu quûa hôn. CHÖÔNG 4: QUY HOAÏCH GIAO THOÂNG TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH. 4.1 – QUY HOAÏCH GIAO THOÂNG ÑÖÔØNG BOÄ: 4.1.1 – Ñònh höôùng: 4.1.2 – Giaûi phaùp: Thöïc hieän caùc giaûi phaùp voán ñaàu tö vôùi nhieàu hình thöùc nhö: voán ngaân saùch ñaàu tö taäp trung, vay voán, voán thu phí hoaøn laïi theo hình thöùc BOT, tranh thuû voán taøi trôï ODA, (JIBIC, ADB, WB)… voán huy ñoäng caùc doanh nghieäp theo hình thöùc traû chaäm, voán nhaân daân ñoùng goùp xaây döïng GTNT, ñeå coù ñieàu kieän xaây döïng caùc coâng trình coù quy moâ theo quy hoaïch phaùt trieån cuûa töøng giai ñoaïn. Nghieân cöùu caùc giaûi phaùp taïo voá töø cô sôû haï taàng ñeå ñaàu tö phaùt trieån noäi thò, giaûi quyeát vaán ñeà Giao thoâng, Caûnh quan, Moâi tröôøng, An ninh cuøng caùc dòch vuï Thöông maïi, Du lòch 4.1.3 – Döï kieán quy hoaïch giao thoâng ñeán naêm 2010 vaø töø 2011 - 2020: 4.1.3.1 – Caùc coâng trình döï aùn cuûa trung öông: 4.1.3.2 – Caùc coâng trình döï aùn cuûa ñòa phöông: 4.2 - QUY HOAÏCH GIAO THOÂNG ÑÖÔØNG THUÛY: 4.2.1 – Ñònh höôùng chung: 4.2.2 – Caùc ñònh höôùng cuï theå: 4.3 – SÔ LÖÔÏC VEÀ KHU COÂNG NGHIEÄP LONG GIANG: 4.4 – KEÁT LUAÄN: Vôùi nhöõng quy hoaïch ñaõ ñöôïc pheâ duyeät nhö treân thì vieäc ñaàu tö xaây döïng Ñöôøng vaøo Khu coâng nghieäp Long Giang laø caàn thieát vaø caáp baùch. Noù ñònh höôùng ra ñöôïc boä khung veà khoâng gian ñeå caùc quy hoaïch coøn laïi coù caên cöù thöïc hieän, taïo ra böôùc phaùt trieån cho khoâng gian huyeän Chaâu Thaønh vaø Taân Phöôùc ñöôïc ñuùng höôùng vaø hoaøn chænh. 12 | P a g e BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ SVTH: GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh CHÖÔNG 5: HIEÄN TRAÏNG TUYEÁN ÑÖÔØNG & MAÏNG LÖÔÙI GIAO THOÂNG TRONG VUØNG NGHIEÂN CÖÙU 5.1 - HIEÄN TRAÏNG TUYEÁN ÑÖÔØNG: 5.1.1 - Hieän traïng caùc coâng trình kyõ thuaät haï taàng 5.1.1.1 - Hieän traïng heä thoáng thoaùt nöôùc 5.1.1.2 - Hieän traïng caáp nöôùc 5.1.1.3 - Hieän traïng heä thoáng caáp ñieän 5.1.2 – Hieän traïng ñoaïn tuyeán nghieân cöùu 5.2 - HIEÄN TRAÏNG MAÏNG LÖÔÙI GIAO THOÂNG: 5.2.1 - Giao thoâng ñöôøng boä 5.2.2 - Giao thoâng ñöôøng thuûy 5.3 – ÑAÙNH GIAÙ CHUNG VEÀ TÌNH HÌNH GTVT VUØNG NGHIEÂN CÖÙU: Maïng löôùi giao thoâng cuûa huyeän Chaâu Thaønh vaø taân Phöôùc trong nhöõng naêm gaàn ñaây haàu nhö vaãn chöa xaây döïng theâm ñöôïc gì ngoaøi moät soá coâng trình ñöôïc söûa chöõa vaø caûi taïo, ñöôïc traùng nhöïa naâng caáp. Nhìn chung caùc tuyeán ñöôøng boä vaãn chöa ñaûm baûo ñöôïc nhu caàu cho löu löôïng xe löu thoâng treân ñöôøng. Maët ñöôøng nhoû heïp laïi bò xuoáng caáp hö hoûng nhieàu, do ñoù duø ñaõ duy tu maët ñöôøng nhöng tình hình löu thoâng treân tuyeán vaãn chöa ñöôïc caûi thieän nhaát laø trong giôø cao ñieåm. Caùc tuyeán ñöôøng trong khu trung taâm hieän nay leà ñöôøng quaù nhoû, möông coáng hö hoûng nhieàu neân ngöôøi ñi boä phaûi ñi xuoáng loøng ñöôøng gaây caûn trôû giao thoâng vaø deã gaây tai naïn. Do ñoù vieäc naâng caáp & môû roäng Ñöôøng vaøo Khu coâng nghieäp Long Giang laø caàn thieát vaø caáp baùch, goùp phaàn ñaûm baûo an toaøn giao thoâng vaø phaùt trieån kinh teá cho khu vöïc. CHÖÔNG 6: DÖÏ BAÙO NHU CAÀU VAÄN TAÛI TUYEÁN ÑÖÔØNG THIEÁT KEÁ 6.1 – KHU VÖÏC HAÁP DAÃN CUÛA TUYEÁN ÑÖÔØNG 6.1.1 - Khu vöïc haáp daãn tröïc tieáp cuûa tuyeán ñöôøng 6.1.2 - Khu vöïc haáp daãn giaùn tieáp cuûa tuyeán ñöôøng 6.2 - LÖU LÖÔÏNG XE HIEÄN TAÏI 6.2.1 – Löu löôïng xe hieän taïi: ÔÛ ñaây chuùng toâi ñaùnh giaù tình hình phaùt trieån löu thoâng treân caùc cuïm tuyeán laân caän, roài coù ñaùnh giaù töông quan daãn veà phaïm vi ñoaïn tuyeán nghieân cöùu. 6.2.2 - Vaän chuyeån haøng hoùa: Soá löôïng xe haøng hoùa tính toaùn nhö sau: Qo (tuyeán) N0hh = -------------------------txqxaxb * Trong ñoù: + Qo (tuyeán : toång löôïng haøng caàn vaän chuyeån trong naêm hieän taïi. + t = 365 ngaøy : soá ngaøy xe chaïy thöïc teá trong 1 naêm. 13 | P a g e BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ SVTH: GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh + q = 10 taán : troïng taûi bình quaân 1 xe hoaït ñoäng. + a = 0,90 : heä soá söû duïng taûi troïng. + b = 0,80 : heä soá söû duïng haønh trình. Thay soá vaøo ta ñöôïc: N0hh = 171 xe/ng.ñeâm * Keát luaän: Löu löôïng xe con quy ñoåi (CPU) coù ñöôïc töø vaän taûi haøng hoùa: Nohh = 171 x 2 = 343 xe CPU /ng.ñeâm. (1). 6.2.3 - Vaän chuyeån haønh khaùch: Soá löôïng xe vaän chuyeån haønh khaùch tính toaùn nhö sau: Qo (tuyeán) N0hk = -----------------txqxaxb * Trong ñoù: + Qo (tuyeán) : toång löôïng haønh khaùch caàn vaän chuyeån trong naêm hieän taïi. + t = 365 ngaøy : soá ngaøy xe chaïy thöïc teá trong 1 naêm. + q = 25 ngöôøi : soá ngöôøi bình quaân 1 xe hoaït ñoäng. + a = 0,95 : heä soá söû duïng taûi troïng. + b = 0,85 : heä soá söû duïng haønh trình. Thay soá vaøo ta ñöôïc: N0hk = 3921 xe/ng.ñeâm * Keát luaän: Löu löôïng xe con quy ñoåi (CPU) coù ñöôïc töø vaän taûi haøng hoùa: Nohk = 3921 x 2.5 = 9803 xe CPU /ng.ñeâm. (2). Ta coù: (1) + (2): No = Nohh + Nohk = 343 + 9803 = 10147 xe/ng.ñeâm. 6.2.4 – Nhaän xeùt soá lieäu döï baùo: TVTK ñaõ ñieàu tra, thu thaäp, tham khaûo, phaân tích caùc soá lieäu ñaàu vaøo vaø ñöa ra soá lieäu döï baùo laø töông ñoái tin caäy, tuy nhieân ñaây cuõng chæ laø soá lieäu döï baùo. 6.3 – DÖÏ BAÙO LÖU LÖÔÏNG XE GIAO THOÂNG TRONG TÖÔNG LAI: 6.3.1 – Caùc moác thôøi gian: + Thôøi gian laäp döï aùn & trình duyeät : Thaùng 10/2007 – thaùng 05/2008. + Thôøi gian laäp TKKT & TKBVTC : Thaùng 05/2008 – thaùng 06/2008. + Thôøi gian thi coâng döï kieán 1.5 naêm : Thaùng 06/2008 – thaùng 12/2009. + Ñöa coâng trình vaøo söû duïng : Thaùng 01/2010. 6.3.2 – Thôøi gian tính toaùn cuûa döï aùn: Thôøi gian tính toaùn cuûa döï aùn laø 15 naêm, neáu döï kieán thôøi gian naêm ñaàu tính toaùn laø ñaàu naêm 2010 thì cuoái thôøi kyø tính toaùn cuûa döï aùn laø naêm 2025. Do vaäy, thôøi gian tính toaùn cuûa döï aùn töø naêm 2010 – 2025. 6.3.3 - Döï baùo löu löôïng xe trung bình naêm trong töông lai: 6.3.3.1. Döï baùo heä soá taêng tröôûng xe trung bình qua caùc giai ñoaïn: Döïa vaøo möùc ñoä taêng tröôûng GDP trung bình hieän taïi cuûa caû nöôùc laø 7.24%. Döïa vaøo möùc ñoä taêng tröôûng GDP TB. hieän taïi cuûa Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long laø 7.78%. Döïa vaøo möùc ñoä taêng tröôûng GDP trung bình hieän taïi cuûa Tieàn Giang laø 7.75%. a – Giai ñoaïn ñaàu (5 naêm ñaàu): Döï baùo löu löôïng xe seõ taêng nhanh trong giai ñoaïn 5 naêm ñaàu khi tuyeán ñöa vaøo söû duïng, coù theå leân ñeán 10% – 11% moãi naêm (baèng möùc ñoä taêng GDP trung bình cuûa khu vöïc x 1.3 = 7.75% x 1.3 = 10%). Döï baùo naøy phuø hôïp vôùi möùc ñoä taêng tröôûng xe cuûa caùc tuyeán laân caän trong khu vöïc. Keát luaän: choïn p = 10% ñeå tính döï baùo löu löôïng xe trong töông lai. * Löu yù: söû duïng heä soá taêng tröôûng giao thoâng döï baùo p = 10% cho caû giai ñoaïn laäp döï aùn, TKKT, TKKTTC vaø thi coâng coâng trình. 14 | P a g e BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ SVTH: GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh b – Giai ñoaïn 5 naêm tieáp theo (töø naêm thöù 5 – naêm thöù 10): Tuy nhieân tyû leä taêng tröôûng xe trong giai ñoaïn 5 naêm tieáp theo seõ giaûm daàn, nhaát laø trong giai ñoaïn khi moät soá tuyeán ñöôøng ñöôïc caûi taïo, naâng caáp vaø laøm môùi ñöa vaøo söû duïng, khi ñoù löôïng löu thoâng haøng hoùa & haønh khaùch treân tuyeán chieám 1 tyû leä nhoû hôn so vôùi thôøi gian ñaàu, döï baùo tyû leä gia taêng löu löôïng xe trong giai ñoaïn naøy giaûm laïi chæ coøn töø 7% - 9% moãi naêm. Keát luaän: choïn p = 8% ñeå tính döï baùo löu löôïng xe trong töông lai. c – Giai ñoaïn 5 naêm cuoái (töø naêm thöù 10 – naêm thöù 15): Khi heä thoáng ñöôøng trong khu vöïc coù lieân quan ñeán Ñöôøng vaøo Khu coâng nghieäp Long Giang ñöôïc xaây döïng hoaøn chænh, caùc tuyeán ñöôøng thuûy lôùn vaø caùc tuyeán ñöôøng tænh, ñöôøng huyeän, … khaùc ñöôïc naâng caáp caûi taïo seõ taêng cao khaû naêng khai thaùc, maët khaùc söï coù maët cuûa phöông tieän vaän taûi haøng khoâng, taøu caùnh ngaàm cuõng laø moät yeáu toá seõ thu huùt moät phaàn khoái löôïng vaän chuyeån haønh khaùch vaø haøng hoùa treân Ñöôøng vaøo Khu coâng nghieäp Long Giang. Maët khaùc trong giai ñoaïn cuoái, khi caùc khu coâng nghieäp, cheá xuaát ñaõ ñöôïc xaây döïng, hình thaønh ñi vaøo hoaït ñoäng oån ñònh thì döï baùo tyû leä gia taêng löu löôïng xe trong giai ñoaïn naøy chæ coøn trung bình 5% - 7% moãi naêm. Keát luaän: choïn p = 6% ñeå tính döï baùo löu löôïng xe trong töông lai. 6.3.3.2 - Tính toaùn löu löôïng xe qua caùc giai ñoaïn: Löu löôïng xe con quy ñoåi (CPU) qua caùc giai ñoaïn, ñöôïc thoáng keâ theo baûng sau: BAÛNG KEÁT QUÛA LÖU LÖÔÏNG XE CPU (Xe cqñ/nñ) QUA CAÙC GIAI ÑOAÏN. STT 1 2 3 4 Thôøi gian Thaùng 10/2007 – 12/2009 Naêm 2010 – 1015 Naêm 2015 – 2020 Naêm 2020 – 2025 Giai Ñoaïn Thôøi gian laäp hoà sô & thi coâng Giai ñoaïn 5 naêm ñaàu tieân Giai ñoaïn 5 naêm tieáp theo Giai ñoaïn 5 naêm cuoái Löu Löôïng Xe CPU 12,634 20,347 29,897 40,009 + Keát luaän: Löu löôïng xe con quy ñoåi naêm tính toaùn (naêm thöù 15) laø: 40009 xe CPU /ngaøy ñeâm. 6.3.4 – Nhaän xeùt soá lieäu döï baùo: TVTK ñaõ ñieàu tra, thu thaäp, tham khaûo, phaân tích caùc soá lieäu ñaàu vaøo vaø ñöa ra soá lieäu döï baùo laø töông ñoái tin caäy. Löu löôïng xe tính toaùn ñöôïc taïi cuoái thôøi ñieåm naêm tính toaùn (naêm thöù 15) laø töông ñoái phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá trong khu vöïc vaø phuø hôïp vôùi caùc döï aùn khaùc ñang trieån khai, tuy nhieân ñaây cuõng chæ laø soá lieäu döï baùo. CHÖÔNG 7: SÖÏ CAÀN THIEÁT ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG ÑÖÔØNG VAØO KCN LONG GIANG – ÑIEÀU KIEÄN THUAÄN LÔÏI & KHOÙ KHAÊN 7.1 - SÖÏ CAÀN THIEÁT ÑAÀU TÖ Neáu nhö ñöôïc ñaàu tö xaây döïng môùi kòp thôøi trong thôøi gian sôùm nhaát, Ñöôøng vaøo Khu Coâng nghieäp Long Giang seõ mang laïi nhieàu hieäu quaû to lôùn cho Tieàn Giang noùi chung, cuûa huyeän Chaâu Thaønh vaø Taân Phöôùc noùi rieâng. 7.2 - NHÖÕNG ÑIEÀU KIEÄN THUAÄN LÔÏI VAØ KHOÙ KHAÊN 15 | P a g e BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ SVTH: GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh 7.2.1. Ñieàu kieän thuaän lôïi Kinh teá phaùt trieån Nhaân daân huyeän Chaâu Thaønh, Taân Phöôùc ñoàng loøng uûng hoä vaø taïo ñieàu kieän phoái hôïp giaûi quyeát. Phuø hôïp vôùi quy hoaïch ñöôïc duyeät vaø chuû tröông ñöôïc söï thoáng nhaát veà voán ñaàu tö cuûa tænh Tieàn Giang & Boä GTVT. 7.2.2 - Nhöõng khoù khaên Do tuyeán ñi qua khu daân cö töông ñoái ñoâng, neân ñieàu kieän vaän chuyeån vaät tö, maùy moùc thieát bò gaëp nhieàu haïn cheá, ñieàu kieän aên ôû sinh hoaït cuûa caùn boä coâng nhaân gaëp nhieàu khoù khaên. Cuõng vôùi lyù do treân, vieäc giaûi phoùng maët baèng seõ gaëp nhieàu khoù khaên. 7.3 – KEÁT LUAÄN Vôùi nhöõng lyù do treân, vieäc ñaàu tö xaây döïng Ñöôøng vaøo Khu Coâng nghieäp Long Giang laø moät chuû tröông ñuùng ñaén, mang tính caáp baùch cho söï phaùt trieån chung cuûa huyeän Chaâu Thaønh, Taân Phöôùc noùi rieâng vaø tænh Tieàn Giang noùi chung. CHÖÔNG 8: ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN VUØNG TUYEÁN ÑI QUA 8.1 - VÒ TRÍ ÑÒA LYÙ 8.2 - ÑAËC ÑIEÅM KHÍ HAÄU 8.2.1 - Nhieät ñoä 8.2.2 – Cheá ñoä möa 8.2.3 - Ñoä aåm 8.2.4 - Gioù 8.2.5 - Hieän töôïng thôøi tieát + Löôïng boác hôi + Böùc xaï maët trôøi 8.3 – THUÛY VAÊN DOÏC TUYEÁN 8.4 – ÑIEÀU KIEÄN ÑÒA HÌNH 8.5 - ÑÒA CHAÁT DOÏC TUYEÁN 8.5.1 - Ñaëc ñieåm ñòa lyù töï nhieân & ñòa hình ñòa maïo 8.5.2 – Ñaëc ñieåm thuûy vaên & ñòa chaát thuûy vaên 8.5.3 – Ñieàu kieän ñòa chaát coâng trình 8.5.4 - Nhaän xeùt Keát luaän: Ñieàu kieän ñòa chaát coâng trình khu vöïc xaây döïng töông ñoái, nhìn chung caùc lôùp ñaát coù khaû naêng chòu taûi toát. Caàn chuù yù lôùp 4 (buøn seùt laãn thöïc vaät) ôû ñoaïn ÑT866B coù khaû naêng chòu taûi keùm, vaø lôùp 5b (seùt laãn saïn soûi), vaø coù bieän phaùp xöû lyù ñeå baûo ñaûm tính an toaøn cho coâng trình. 8.6 - HEÄ TOÏA ÑOÄ & CAO ÑOÄ SÖÛ DUÏNG - Heä toïa ñoä: heä toïa ñoä Giaû ñònh. - Heä cao ñoä: laáy theo heä cao ñoää Quoác Gia. 16 | P a g e BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ SVTH: GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh - Soá lieäu goác cao ñoä goàm: soá lieäu cao ñoä cuûa ñieåm QT-3 do TEDIS laäp thaùng 8/2004 coù cao ñoä laø H=+1.235m vaø baûn veõ bình ñoà, traéc doïc goùi thaàu soá 45 thuoäc döï aùn ñöôøng cao toác TPHCM – Trung Löông do ñôn vò thi coâng cuûa Coâng ty CTGT 810 cung caáp. 8.7 - NGUOÀN VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG 8.8 – KEÁT LUAÄN Noùi chung ñieàu kieän töï nhieân vuøng tuyeán ñi qua ñeàu coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên nhaát ñònh aûnh höôûng ñeán coâng taùc xaây döïng tuyeán sau naøy. CHÖÔNG 9: LÖÏA CHOÏN QUY MOÂ, TIEÂU CHUAÅN KYÕ THUAÄT CUÛA ÑÖÔØNG & CAÙC COÂNG TRÌNH TREÂN ÑÖÔØNG. 9.1 – LÖÏA CHOÏN CAÁP ÑÖÔØNG & CAÙC TIEÂU CHUAÅN THIEÁT KEÁ HÌNH HOÏC CUÛA ÑÖÔØNG 9.1.1 – Theo quy hoaïch 9.1.2 – Theo tính toaùn 9.1.2.1 – Soá laøn xe yeâu caàu Keát luaän: Choïn nlx = 6 laøn xe. 9.1.2.2 – Caáp cuûa ñöôøng + Caáp thieát keá cuûa ñöôøng: theo TCVN 4054 – 2005, Ñöôøng vaøo Khu coâng nghieäp Long Giang laø ñöôøng truïc chính noái caùc trung taâm kinh teá, chính trò, vaên hoaù lôùn cuûa ñòa phöông, laø ñöôøng tænh coù caáp thieát keá laø caáp III. + Toác ñoä thieát keá cuûa caáp ñöôøng: 80Km/h. + Rieâng toác ñoä thieát keá cuûa ñöôøng vaøo caàu vaø caàu chaâm chöôùc 60Km/h vaø toác ñoä thieát keá cuûa nuùt giao thoâng laø 40Km/h. 9.1.2.3 – Caùc yeáu toá cuûa maët caét ngang Theo tính toaùn, caùc yeáu toá cuûa maët caét ngang nhö sau: - Maët ñöôøng roäng : 24m. + Maët ñöôøng xe chaïy : 6x3.5m =21m. + Daûi phaân caùch meàm : 3m. - Væa heø moãi beân roäng : 8m. - Loä giôùi xaây döïng : 40m. 9.1.3 – Nhaän xeùt: Caên cöù theo nhöõng noäi dung treân Coâng ty CP TVXDCT 625 chuùng toâi nghieân cöùu ñeà xuaát phöông aùn ñaàu tö Ñöôøng vaøo Khu coâng nghieäp Long Giang theo caùc phöông aùn nhö sau 9.2 – CAÙC PHÖÔNG AÙN ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG 9.2.1 – Phöông aùn 1: Theo quy hoaïch 9.2.2 – Phöông aùn 2: Theo tính toaùn 9.2.3 – Phöông aùn 3: phaân kyø ñaàu tö theo 2 giai ñoaïn 9.2.3.1 - Giai ñoaïn 1: 9.2.3.2 – Giai ñoaïn 2 9.2.4 – Phöông aùn 4: phaân kyø ñaàu tö theo 2 giai ñoaïn - Beà roäng maët ñöôøng 17 | P a g e BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ SVTH: GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh - Beà roäng leà ñöôøng gia coá - Beà roäng leà ñöôøng ñaát - Chieàu roäng neàn ñöôøng - Loä giôùi xaây döïng 9.3 – SO SAÙNH, KIEÁN NGHÒ VEÀ QUY MOÂ, TIEÂU CHUAÅN KYÕ THUAÄT SAU KHI TÍNH TOAÙN 9.3.1 – So saùnh caùc phöông aùn 9.3.1.1 – Phöông aùn 1 9.3.1.2 – Phöông aùn 2 9.3.1.3 – Phöông aùn 3 9.3.1.4 – Phöông aùn 4 + Öu ñieåm + Khuyeát ñieåm 9.3.2 - Kieán nghò veà quy moâ, tieâu chuaån kyõ thuaät sau khi tính toaùn 9.4 – LÖÏA CHOÏN MODULE ÑAØN HOÀI YEÂU CAÀU, TAÛI TROÏNG XE TÍNH TOAÙN 9.4.1 – Hieän traïng keát caáu aùo ñöôøng & moñun ñaøn hoài maët ñöôøng Coâng Ty CP Tö Vaán XDCT 625 ñaõ toå chöùc ño moâ ñun ñaøn hoài maët ñöôøng doïc theo tuyeán, toång coäng 16 ñieåm ño, cuï theå phaân theo caùc ñoaïn tuyeán nhö sau: 9.4.1.1 – Ñoaïn tuyeán ÑT 866 (Km0+000 – Km2+092.69) - Maët ñöôøng hieän höõu roäng 6m, keát caáu laùng nhöïa (coù nhieàu oå gaø) theo keát quaû ño Modul ñaøn hoài, coù trò soá thay ñoåi töø 114MPa – 124MPa. - Leà ñöôøng roäng 2x1.0m. 9.4.1.2 – Ñoaïn tuyeán ÑT 866B (Km0+000 – Km5+500) a – Ñoaïn tuyeán ÑT 866B (Km0+000 – Km1+500) - Maët ñöôøng hieän höõu roäng 5m - 6m, keát caáu laùng nhöïa (coù nhieàu oå gaø) theo keát quaû ño Modul ñaøn hoài, coù trò soá thay ñoåi töø 104MPa – 114MPa. - Leà ñöôøng roäng 2x1.0m. b – Ñoaïn tuyeán ÑT 866B (Km1+500 – Km2+500) - Maët ñöôøng hieän höõu roäng 5m - 6m, keát caáu ñaù daêm (raûi caáp phoái ñaù daêm – phuïc vuï thi coâng döï aùn xaây döïng ñöôøng Cao toác Saøi Goøn – Trung Löông), theo keát quaû ño Modul ñaøn hoài, coù trò soá thay ñoåi töø 36MPa – 39MPa. - Leà ñöôøng roäng 2x1.0m. c – Ñoaïn tuyeán ÑT 866B (Km2+500 – Km5+500) - Maët ñöôøng hieän höõu roäng 5m - 6m, keát caáu soùi ñoû, theo keát quaû ño Modul ñaøn hoài, coù trò soá thay ñoåi töø 32MPa – 40MPa. - Leà ñöôøng roäng 2x1.0m. 9.4.2 – Xaùc ñònh trò soá moâñul ñaøn hoài ñaëc tröng (Eñt) cuûa töøng ñoaïn tuyeán Trình töï tính toaùn nhö sau: + Caên cöù vaøo keát quaû ño ñoä voõng Li, tính ñöôïc ñoä voõng tính toaùn Litt. + Töø Litt tính ñöôïc ñoä voõng trung bình Litb. + Töø Litb tính ñöôïc ñoä voõng ñaëc tröng Lñt. + Töø Lñt tính ñöôïc trò soá modul ñaøn hoài ñaëc tröng Eñt. - Aùp duïng caùc coâng thöùc vaø chæ daãn trong quy trình 22 TCN 252 – 98 keát hôïp vôùi keát quaû khaûo saùt cöôøng ñoä neàn maët ñöôøng hieän höõu, tính toaùn ñöôïc Eñt caùc ñoaïn 9.4.3 – Löïa choïn taûi troïng xe tính toaùn + Taûi troïng thieát keá : H30 - XB80. 18 | P a g e BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ SVTH: GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh + Taûi troïng tính toaùn tieâu chuaån : truïc ñôn 12 taán. 9.4.4 – Löïa choïn modul ñaøn hoài yeâu caàu 9.4.4.1 – Caên cöù vaøo Modul ñaøn hoài yeâu caàu toái thieåu theo caáp ñöôøng 9.4.4.2 – Caên cöù vaøo keát quûa tính toaùn yeâu caàu löu löôïng xe tính toaùn taïi cuoái thôøi kyø tính toaùn cuûa keát caáu aùo ñöôøng (naêm thöù 15) Löu löôïng xe tính toaùn laø soá oâ toâ ñöôïc quy ñoåi veà loaïi oâ toâ coù taûi troïng tính toaùn tieâu chuaån thoâng qua maët caét ngang ñöôøng trong moät ngaøy ñeâm treân laøn xe naëng nhaát, chòu ñöïng lôùn nhaát ôû cuoái thôøi kyø khai thaùc tính toaùn. Keát quaû löu löôïng xe tính toaùn (Xe/ng.ñ) naêm ñaàu tính toaùn laø 140 xe/ng.ñ. Löu löôïng xe tính toaùn (Xe/ng.ñ) qua caùc giai ñoaïn, ñöôïc thoáng keâ theo baûng sau: BAÛNG KEÁT QUẢ LÖU LÖÔÏNG XE TÍNH TOAÙN (Xe tt/nñ) QUA CAÙC GIAI ÑOAÏN. STT 1 2 3 4 Thôøi gian Thaùng 10/2007 – 12/2009 Naêm 2010 – 1015 Naêm 2015 – 2020 Naêm 2020 – 2025 Giai Ñoaïn Thôøi gian laäp hoà sô & thi coâng Giai ñoaïn 5 naêm ñaàu tieân Giai ñoaïn 5 naêm tieáp theo Giai ñoaïn 5 naêm cuoái Xe tính toaùn (xe/ng.ñ) 174 281 413 553 Treân phaàn xe chaïy coù soá laøn xe theo moãi höôùng lôùn hôn 2 (treân nhöõng ñöôøng coù daûi phaân caùch taùch bieät 2 höôùng) thì löu löôïng xe tính toaùn = 0,35 löu löôïng quy ñoåi toång coäng theo caû 2 höôùng: Ntt = 0,35 x Nqñ15 = 0,35 x 553 = 193 xe tt /ngaøy ñeâm. Ta coù trò soá Modul ñaøn hoài yeâu caàu töông öùng vôùi löu löôïng xe chaïy tính toaùn (xe/ngaøy ñeâm), loaïi taûi troïng tính toaùn tieâu chuaån 12 taán, aùo ñöôøng Caáp A1 laø: Eyc = 167 MPa. (b) BAÛNG KEÁT QUÛA TÍNH TOAÙN MODULE ÑAØN HOÀI (Töø a & b). STT 1 Eyc Trò soá Theo C.ñöôøng & C.aùo ñöôøng 155 Theo Löu löôïng xe tính toaùn 167 Eyc choïn 167 Ghi Chuù Mpa + Keát luaän: Choïn trò soá Modul ñaøn hoài duøng ñeå tính toaùn laø: Eyc = 167 MPa. 9.4.5 – Caáp cuûa keát caáu maët ñöôøng: Theo quy trình thieát keá aùo ñöôøng meàm 22 TCN 211 – 06 thì Ñöôøng vaøo KCN Long Giang coù loaïi taàng maët laø caáp cao A1. BAÛNG THOÁNG KEÂ CAÙC YEÁU TOÁ CAÁU TAÏO AÙO ÑÖÔØNG MEÀM CAÁP CAO A1. STT 1 2 3 Taàng Taàng maët Taàng moùng Neàn ñöôøng Caáu taïo Lôùp maët treân (BTN maët treân) Lôùp maët döôùi (BTN chòu löïc) Lôùp moùng treân (Base) Lôùp moùng döôùi (Subbase) Lôùp neàn thöôïng (Subgrade) Thaân ñöôøng Keát caáu Lôùp BTNC10 Lôùp BTNC20 Lôùp CPÑD daêm loaïi I Lôùp CPÑD daêm loaïi II Lôùp CP. Soûi ñoû Caùt soâng Ghi chuù 19 | P a g e BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ SVTH: GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh 9.5 – QUY MOÂ & TAÛI TROÏNG CAÙC COÂNG TRÌNH TREÂN TUYEÁN 9.5.1 - Coáng troøn ngang ñöôøng ñöôïc thieát keá theo caùc tieâu chuaån sau - Heä thoáng coáng ngang ñöôïc xaây döïng vôùi quy moâ vónh cöûu, phuø hôïp tieâu chuaån thieát keá cuûa tuyeán veà taûi troïng. - Ñònh hình thieát keá aùp duïng theo 533 - 01 cuûa Boä GTVT. - Taûi troïng thieát keá H30 - XB80. - OÁng coáng ñöôïc ñuùc saün baèng BTCT M250 daøi 1m/ñoát. 9.5.2 – Heä thoáng thoaùt nöôùc doïc - Heä thoáng coáng doïc ñöôïc xaây döïng vôùi quy moâ vónh cöûu, phuø hôïp tieâu chuaån thieát keá cuûa tuyeán veà taûi troïng. - Taûi troïng thieát keá H10 (döôùi væa heø), H30 - XB80 (caùc ñoaïn baêng ngang giao loä). - Coáng troøn ly taâm 4m /ñoát, M300. 9.5.3 - Tieâu chuaån thieát keá coâng trình phoøng hoä – an toaøn giao thoâng + Theo quy ñònh Ñieàu Leä Baùo Hieäu Ñöôøng Boä cuûa Boä GTVT (22 TCN 237 - 01). 9.5.4 – Quy moâ & caùc tieâu chuaån thieát keá caàu CHÖÔNG 10: CAÙC GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT, THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ CAÙC PHÖÔNG AÙN ÑEÀ NGHÒ, KEÁT LUAÄN CHOÏN PHÖÔNG AÙN 10.1 - THIEÁT KEÁ TUYEÁN 10.1.1 – Nhöõng nguyeân taéc cô baûn ñeå thieát keá tuyeán Tuyeán thieát keá phaûi thoûa maõn caùc nguyeân taéc sau: + Phuø hôïp vôùi quy hoaïch cuûa huyeän Chaâu Thaønh vaø Taân Phöôùc. + Keát hôïp ñöôïc vôùi quy hoaïch caùc ngaønh. + Tuyeán ñaûm baûo thoâng suoát quanh naêm. 10.1.2 - Caùc ñieåm khoáng cheá 10.2 - KEÁT QUAÛ THIEÁT KEÁ TUYEÁN 10.2.1 – Thieát keá bình ñoà tuyeán 10.2.1.1 – Phöông aùn A 10.2.1.2 – Phöông aùn B + Öu ñieåm + Khuyeát ñieåm 10.2.1.3 – Kieán nghò choïn phöông aùn 10.2.2 – Thieát keá traéc doïc tuyeán 10.2.2.1 - Cao ñoä vai ñöôøng cao hôn möïc nöôùc luõ lòch söû (Hmax 2000) toái thieåu 50cm Htkmax 2000 = Hmax 2000 + Bmaët ñöôøng x ingang + 50cm. 10.2.2.2 - Cao ñoä ñaùy keát caáu aùo ñöôøng cao hôn möïc nöôùc ñoïng khoâng thöôøng xuyeân (Hmax HN) toái thieåu laø 30cm HtkmaxHN = HmaxHN + 30cm + chieàu daøy keát caáu môû roäng + Bmaët ñöôøng x ingang. 10.2.2.3 - Cao ñoä tim tuyeán treân traéc doïc ñaûm baûo chieàu daøy keát caáu aùo ñöôøng (hkc). Htkkeát caáu = Hmaët ñöôøng + chieàu daøy keát caáu maët ñöôøng. - Trong ñoù: + Hmaët ñöôøng : cao ñoä töï nhieân taïi tim tuyeán. + Htk : cao ñoä thieát keá. 20 | P a g e
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

thumb
Năng lượng gió...
130
78479
145