Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Thực tập tốt nghiệp - kế toán các phần hành tại công ty cp thương mại - vận tải ...

Tài liệu Thực tập tốt nghiệp - kế toán các phần hành tại công ty cp thương mại - vận tải và xây dựng số 1

.PDF
53
237
138

Mô tả:

Thực tập tốt nghiệp - Kế toán các phần hành tại Công ty CP Thương mại - Vận tải và Xây dựng số 1
Keá toaùn xaùc ñònh keát quaû kinh doanh GVHD: TS Leâ Phuù Haøo PHAÀN 1: GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAÙT VEÀ COÂNG TY TNHH TM SX GIAÁY TAÂN VIEÄT NHAÄT 1.1 Giôùi thieäu veà Coâng ty: 1.1.1 Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån: Coâng ty TNHH TM SX Giaáy Taân Vieät Nhaät laø Coâng ty ñöôïc thaønh laäp theo Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh Coâng ty TNHH coù 2 thaønh vieân trôû leân soá 4102015842 ngaøy 20/05/2003 do Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö caáp. Teân Coâng ty: Coâng ty TNHH TM SX Giaáy Taân Vieät Nhaät Teân giao dòch: TAN VIET NHAT CO.,LTD Hình thöùc phaùp lyù: Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn Hình thöùc söû duïng voán: Voán goùp caùc thaønh vieân Voán ñieàu leä: 800.000.000 ñ ( taùm traêm trieäu ñoàng)- Hieän kim Maõ soá thueá: 0302948175 Ñieän thoaïi: 08 38620175 – 08 62650513 Fax: 08 62650514 Soá taøi khoaûn NH: 1940201207496 taïi NH Noâng nghieäp & Phaùt trieån Noâng thoân • Ñòa chæ truï sôû chính: 43/31 Sö Vaïn Haïnh,P.12,Q.10,Tp.HCM • • • • • • • • • Danh saùch thaønh vieân goùp voán bao goàm: STT Thaønh vieân 1 Buøi Phuù Syõ 2 Phaïm Thò Thanh Nôi ñaêng kyù hoä khaåu thöôøng Giaù trò voán truù cuûa caù nhaân goùp voán goùp( trñ) Khoái 8,xaõ Buoân Hoà,huyeän 600 KroângBuk, tænh Ñaklak Khoái 8,xaõ Buoân Hoà,huyeän 200 KroângBuk, tænh Ñaklak Phaàn voán goùp (%) 75 25 Coâng ty TNHH TM SX Giaáy Taân Vieät Nhaät hoaït ñoäng theo moâ hình vöøa vaø nhoû,chuyeân cung caáp caùc loaïi giaáy traéng cho khaùch haøng thuoäc ñòa baøn Tp.HCM.Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, do quaù trình coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù ngaøy caøng cao, thò tröôøng Giaáy coù nhieàu bieán ñoäng neân Coâng ty ñaõ vaø ñang noã löïc khoâng ngöøng ñeå môû roäng thò tröôøng,taïo ñöôïc uy tín vôùi khaùch haøng vaø khaúng ñònh vò theá cuûa mình treân thò tröôøng. 1.1.2 Tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty: SVTH: Phaïm Thò Sa Ly Trang 1 Keá toaùn xaùc ñònh keát quaû kinh doanh GVHD: TS Leâ Phuù Haøo 1.1.2.1 Maët haøng kinh doanh: Coâng ty chuyeân cung caáp giaáy vieát, giaáy photo vôùi nhieàu ñoä traéng, ñònh löôïng vaø khoå giaáy khaùc nhau.Ngoaøi ra Coâng ty coøn cung caáp caùc loaïi bìa thaùi, bìa thôm, bìa mica... nhaèm ñaùp öùng toát nhaát nhu caàu söû duïng giaáy cuûa khaùch haøng. 1.1.2.2 Nhieäm vuï kinh doanh: • Saûn xuaát kinh doanh theo ñuùng ngaønh ngheà ñaõ ñaêng kyù. • Thöïc hieän vaø haïch toaùn theo ñuùng quy ñònh cuûa Boä taøi chính ñeà ra. • Thöïc hieän vaø hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñoái vôùi Nhaø nöôùc. • Baùo caùo kòp thôøi vaø trung thöïc theo ñuùng cheá ñoä thoáng keâ do Nhaø nöôùc ñeà ra. • Khoâng ngöøng phaùt trieån, taêng lôïi nhuaän, giaûm chi phí vaø caûi thieän ñôøi soáng cho caùn boä coâng nhaân vieân. • Khoâng ngöøng naâng cao trình ñoä caùn boä coâng nhaân vieân. • Chuû ñoäng tìm kieám nguoàn haøng vaø khaùch haøng • Thöïc hieän toát coâng taùc baûo veä an toaøn lao ñoäng,traät töï xaõ hoäi, baûo veä moâi tröôøng, baûo veä taøi saûn Xaõ hoäi Chuû nghóa. 1.1.2.3 Thò tröôøng tieâu thuï: Khaùch haøng chuû yeáu cuûa Coâng ty laø caùc Coâng ty TM SX, caùc Xí nghieäp,cöûa haøng vaên phoøng phaåm vaø caùc cöûa haøng photocopy treân ñòa baøn Tp.HCM.Vôùi tình hình caïnh tranh gay gaét nhö hieän nay Coâng ty tieán haønh môû roäng thò tröôøng tieâu thuï ra caùc tænh laân caän laø Bình Döông, Ñoàng Nai .Coâng ty coøn coù nhieàu khaùch haøng ôû caùc tænh mieàn Taây vaø Trung Boä nhö: Long An, Tieàn Giang, Caàn Thô, Gia Lai, Ñaklak.... Beân caïnh ñoù, Coâng ty coøn cung caáp soá löôïng ñaùng keå cho caùc tröôøng hoïc, chi nhaùnh Ngaân haøng ôû Tp.HCM, khoâng nhöõng Doanh nghieäp tö nhaân maø coù caû Doanh nghieäp Nhaø nöôùc. Nhìn chung,töø khi thaønh laäp ñeán nay Coâng ty ñaõ coù nhöng böôùc tieán vöôït baäc trong vieäc môû roäng thò tröôøng tieâu thuï, taïo ra ñöôïc danh muïc khaùch haøng khaù ña daïng vaø phong phuù 1.1.3 Nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên: 1.1.3.1 Thuaän lôïi: - Töø laâu Giaáy ñaõ ñöôïc xem laø moät maët haøng thieát yeáu cuûa xaõ hoäi.Trong tình hình hieän nay maëc duø coâng ngheä thoâng tin phaùt trieån nhöng nhu caàu söû duïng maët haøng naøy vaãn raát cao, Giaáy vaãn giöõ ñöôïc taàm quan troïng nhaát ñònh cuûa noù.Ñoù laø ñieàu kieän tröôùc heát ñeå Coâng ty tin töôûng coù theå hoaït ñoäng ñöôïc laâu daøi.Beân caïnh ñoù,coäng vôùi vieäc Coâng ty hoaït ñoäng coù uy tín, hieäu quaû neân vaãn ñöùng vöõng ñöôïc trong tình hình caïnh tranh gay gaét nhö hieän nay. - Ban Giaùm ñoác laø nhöõng ngöôøi coù trình ñoä, kinh nghieäm trong ngaønh ngheà kinh doanh neân quaûn lyù vaø ñieàu haønh coâng vieäc raát toát,ñöa ra nhöõng chính saùch toái öu nhaát trong moïi tình hình, luoân naém baét, xöû lyù moät caùch nhanh choùng, kòp thôøi nhöõng tình huoáng baát traéc xaûy ra.Ban Giaùm ñoác coøn taïo ñöôïc moâi tröôøng laøm vieäc thaân thieän, ñoaøn keát, chia seû khoù khaên vôùi caáp döôùi neân coù ñöôïc loøng tin ñoái vôùi toaøn theå coâng nhaân vieân cuûa Coâng ty. SVTH: Phaïm Thò Sa Ly Trang 2 Keá toaùn xaùc ñònh keát quaû kinh doanh GVHD: TS Leâ Phuù Haøo - Nhaân vieân caùc phoøng ban vaø nhaân vieân ôû phaân xöôûng ña soá laø nhöõng ngöôøi treû tuoåi neân raát naêng ñoäng, nhieät tình, nhanh nheïn, linh hoaït trong coâng vieäc. - Ngoaøi ra, trang thieát bò taïi Coâng ty khaù ñaày ñuû nhö: maùy vi tính,internet, maùy in, maùy fax, maùy scan, maùy photocopy giuùp cho vieäc caäp nhaät thoâng tin nhanh choùng, coâng vieäc tieán haønh nhanh choùng vaø thuaän tieän hôn. 1.1.3.2 Khoù khaên: Beân caïnh nhöõng thuaän lôïi Coâng ty cuõng gaëp phaûi khoâng ít khoù khaên.Ñoù cuõng chính laø nhöõng thaùch thöùc maø Coâng ty phaûi tìm caùch vöôït qua ñeå coù ñöôïc choã ñöùng treân thò tröôøng: Thôøi gian gaàn ñaây ngaønh giaáy coù nhieàu bieán ñoäng khi giaáy ngoaïi nhaäp ñang laán aùt thò tröôøng noäi ñòa veà giaù caû cuõng nhö chaát löôïng vì theá ñoøi hoûi Coâng ty phaûi coá gaéng hôn nöõa ñeå cung caáp ra thò tröôøng saûn phaåm chaát löôïng vôùi giaù caû phuø hôïp, Coâng ty phaûi kòp thôøi naém baét xu höôùng cuûa thò tröôøng ñeå coù chính saùch hôïp lyù theo töøng giai ñoaïn. Maët khaùc, ngaøy caøng coù nhieàu Coâng ty giaáy ra ñôøi neân vaán ñeà caïnh tranh veà giaù caû, veà dòch vuï chaêm soùc khaùch haøng caøng gay gaét.Do ñoù Coâng ty phaûi noã löïc khoâng ngöøng ñeå giöõ chaân khaùch haøng vaø tìm kieám khaùch haøng môùi. 1.1.4 Muïc tieâu vaø phöông höôùng phaùt trieån: 1.1.4.1 Muïc tieâu: - Khoâng chæ rieâng vôùi Coâng ty TNHH TM SX Giaáy Taân Vieät Nhaät maø haàu heát caùc Coâng ty khaùc ñeàu coù muïc tieâu chính laø toái ña hoaù lôïi nhuaän. - Goùp phaàn giaûi quyeát coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng - Ñaùp öùng moät caùch toát nhaát nhu caàu söû duïng giaáy cuûa khaùch haøng. - Goùp phaàn cho vieäc taêng tröôûng cuûa ngaân saùch nhaø nöôùc beân caïnh caùc coâng vieäc kinh doanh coâng ty coøn chuù yù vaán ñeà baûo veä moâi tröôøng .Ñoù cuõng chính laø vaán ñeà caáp thieát trong xaõ hoäi nöôùc ta hieän nay. 1.1.4.2 Phöông höôùng phaùt trieån: - Khaéc phuïc nhöõng khoù khaên, yeáu keùm coøn toàn taïi vaø phaùt huy nhöõng theá maïnh ñaõ coù ñeå phaùt trieån beàn vöõng hôn nöõa. - Môû roäng thò tröôøng, môû roäng qui moâ kinh doanh, ña daïng hoaù hôn nöõa danh muïc khaùch haøng. - Xaây döïng ñoäi nguõ coâng nhaân chuyeân nghieäp laønh ngheà. - Xaây döïng chính saùch giaù caû hôïp lyù, phuø hôïp vôùi thò tröôøng töøng khu vöïc, ñaûm baûo tính caïnh tranh cao. - Xaùc ñònh thò tröôøng muïc tieâu, nhaèm taäp trung söùc maïnh, taêng nhanh saûn löôïng baùn ra, chieám nhanh thò phaàn. - Naâng cao hieäu quaû kinh doanh. 1.2 Toå chöùc boä maùy quaûn lyù cuûa Coâng ty: 1.2.1 Sô ñoà toå chöùc boä maùy quaûn lyù cuûa Coâng ty: Boä maùy quaûn lyù cuûa Coâng ty ñöôïc toå chöùc raát ñôn giaûn, goïn nheï, phuø hôïp vôùi chöùc naêng quaûng lyù cuûa caùn boä chính vì vaäy giuùp cho quaù trình quaûn lyù Coâng ty coù hieäu quaû, taïo ra moái quan heä chaët cheõ giöõa caùc phoøng ban: SVTH: Phaïm Thò Sa Ly Trang 3 Keá toaùn xaùc ñònh keát quaû kinh doanh GVHD: TS Leâ Phuù Haøo GIAÙM ÑOÁC PHOÙ GIAÙM ÑOÁC PHOØNG KINH DOANH PHOØNG KEÁ TOAÙN PHOØNG KYÕ THUAÄT Sô ñoà 1 1.2.2 Chöùc naêng vaø nhieäm vuï töøng phoøng ban:  Giaùm ñoác: - Laø ngöôøi ñaïi dieän cho toaøn boä coâng nhaân vieân trong Coâng ty, quaûn lyù Coâng ty theo cheá ñoä “moät thuû tröôûng” coù quyeàn quyeát ñònh vaø ñieàu haønh moïi hoaït ñoäng cuûa Coâng ty theo ñuùng keá hoaïch, chính saùch,phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc vaø theo ñuùng nghò quyeát cuûa ñaïi hoäi coâng nhaân vieân chöùc cuûa Coâng ty. - Ñoàng thôøi, Giaùm ñoác phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc Nhaø nöôùc vaø taäp theå coâng nhaân vieân trong Coâng ty veà toaøn boä keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty.  Phoù Giaùm ñoác: - Tham möu,coá vaán cho Giaùm ñoác veà vaán ñeà kinh doanh, nhaân söï, baûo veä taøi chính trong doanh nghieäp vaø tröïc tieáp ñieàu haønh kinh doanh. - Laøm vieäc döôùi quyeàn cuûa Giaùm ñoác, phuï traùch caùc coâng vieäc do Giaùm ñoác phaân coâng, nhaän söï uyû quyeàn cuûa Giaùm ñoác, chòu traùch nhieäm tröôùc Giaùm ñoác vaø phaùp luaät.  Phoøng Keá toaùn: - Laø moät boä phaän raát quan troïng, phaûn aûnh vaø cung caáp thoâng tin veà toaøn boä quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh vaø töï chuû taøi chính cuûa Coâng ty. - Coù nhieäm vuï theo doõi tình hình luaân chuyeån vaø söû duïng Taøi saûn, vaät tö, tieàn voán, quaù trình caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh ñeå töø ñoù ghi cheùp, tính toaùn soá lieäu, laäp soá saùch keá toaùn, xaùc ñònh keát quaû kinh doanh moät caùch ñaày ñuû, chính xaùc, trung thöïc vaø kòp thôøi. - Tham möu cho Giaùm ñoác trong coâng taùc quaûn lyù taøi chính, ñeà xuaát caùc quyeát ñònh taøi chính ñeå löïa choïn phöông thöùc hoaït ñoäng toái öu nhaát cho Coâng ty.  Phoøng Kinh doanh: - Tham möu cho Giaùm ñoác ñöa ra caùc phöông aùn kinh doanh coù hieäu quaû nhaát. Toå chöùc thöïc hieän vieäc baùn haøng thoâng qua caùc phöông aùn ñaõ ñöôïc duyeät, nghieân cöùu haøng hoaù, nghieân cöùu thò tröôøng ñeå phuïc vuï khaùch haøng ngaøy caøng toát hôn, lónh vöïc kinh doanh ngaøy caøng hoaøn thieän hôn. SVTH: Phaïm Thò Sa Ly Trang 4 Keá toaùn xaùc ñònh keát quaû kinh doanh GVHD: TS Leâ Phuù Haøo  Phoøng kyõ thuaät: - Tieáp xuùc vôùi khaùch haøng veà vaán ñeà lieân quan ñeán kyõ thuaät, ñaùnh giaù nhaø cung caáp môùi. - Trieån khai thöïc hieän keá hoaïch, hoã trôï phoøng kinh doanh nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán kyõ thuaät. - Theo doõi, kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm veà ñoä traéng, ñònh löôïng vaø khoå giaáy - Chòu traùch nhieäm quaûn lyù vaø kieåm tra quaù trình saûn xuaát giaáy. - Phoå bieán coâng taùc an toaøn baûo hoä lao ñoäng cho coâng nhaân - Theo doõi vaø kieåm tra maùy moùc, trang thieát bò cuûa Coâng ty. 1.3 Toå chöùc coâng taùc keá toaùn taïi Coâng ty: 1.3.1 Hình thöùc toå chöùc coâng taùc keá toaùn: Toå chöùc coâng taùc keá toaùn taïi Coâng ty ñöôïc aùp duïng theo nguyeân taéc taäp trung, töùc laø toaøn boä coâng taùc keá toaùn ñöôïc tieán haønh taäp trung ôû phoøng keá toaùn cuûa Coâng ty, töø vieäc xöû lyù chöùng töø ban ñaàu, ghi cheùp soå saùch keá toaùn toång hôïp ñeán chi tieát laäp baùo caùo. Chính nguyeân taéc naøy ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc kyõ thuaät tính toaùn hieän ñaïi, ñaûm baûo cho vieäc cung caáp thoâng tin keá toaùn kòp thôøi cho vieäc quaûn lyù vaø chæ ñaïo veà saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty. Phoøng keá toaùn thöïc hieän moïi coâng vieäc töø vieäc xöû lyù chöùng töø ban ñaàu ñeán vieäc ghi soå keá toaùn toång hôïp vaø soå keá toaùn chi tieát toaøn boä caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh taøi chính, cuoái moãi naêm tieán haønh laäp Baùo caùo taøi chính toaøn Coâng ty. 1.3.2 Sô ñoà toå chöùc boä maùy keá toaùn: Boä maùy keá toaùn cuûa Coâng ty ñöôïc toå chöùc khaù goïn nheï nhöng vaãn ñaûm baûo hoaøn thaønh toát coâng taùc keá toaùn, phuø hôïp vôùi tình hình kinh doanh vaø quy moâ hoaït ñoäng. KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG KEÁ TOAÙN MUA BAÙN HAØNG HOAÙ KEÁ TOAÙN TOÅNG HÔÏP THUÛ QUÓ THUÛ KHO Sô ñoà 2 1.3.3 Chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa töøng boä phaän:  Keá toaùn tröôûng: - Laø ngöôøi chæ ñaïo chung coâng taùc taøi chính keá toaùn trong coâng ty. - Tham gia kyù keát hôïp ñoàng kinh teá theo chöùc naêng keá toaùn, giao voán caùc ñònh möùc veà taøi chính cho caùc ñôn vò trong coâng ty. SVTH: Phaïm Thò Sa Ly Trang 5 Keá toaùn xaùc ñònh keát quaû kinh doanh GVHD: TS Leâ Phuù Haøo - Ñieàu haønh tieàn voán, thu chi, traû nôï ngaân haøng, ñaûm baûo thôøi gian tieát kieäm voán theo söï chæ ñaïo cuûa ban giaùm ñoác. - Thöïc hieän phaûn aùnh vaø baùo caùo kòp thôøi, ñuùng cheá ñoä baùo caùo taøi chính leân ban giaùm ñoác. - Tröïc tieáp tham gia xöû lyù caùc tröôøng hôïp phaùt sinh phöùc taïp, caùc soá lieäu toång hôïp. - Höôùng daãn coâng taùc keá toaùn, kieåm tra keá toaùn trong coâng ty. - Chòu traùch nhieäm tröôùc Ban Giaùm ñoác veà taát caû caùc maët coù lieân quan ñeán coâng taùc keá toaùn taøi chính cuûa Coâng ty.  Keá toaùn mua baùn haøng hoùa: - Theo doõi coâng vieäc mua haøng, doanh thu baùn haøng. - Theo doõi tình hình coâng nôï phaûi thu, phaûi traû, haïn thanh toaùn cuûa töøng hoaù ñôn mua haøng, ñaùnh giaù khaû naêng thanh toaùn cuûa khaùch haøng. - Theo doõi vaø phaân boå chi phí mua haøng( thueá, vaän chuyeån, baûo hieåm…). -Tính thueá GTGT haøng hoaù dòch vuï mua vaøo, baùn ra sau ñoù nhaäp in caùc chöùng töø hoaù ñôn trong thaùng cuoái thaùng chuyeån leân cho keá toaùn tröôûng kieåm tra.  Keá toaùn toång hôïp: - Theo doõi tình hình taêng giaûm taøi saûn coá ñònh, tính vaø phaân boå chi phí khaáu hao TSCÑ, keát chuyeån soá lieäu taäp hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh. - Toång hôïp soá lieäu chi tieát töø taát caû caùc phaân heä keá toaùn. - Leân soå saùch keá toaùn,baùo caùo keá toaùn. - Phaân tích toång hôïp vaø chi tieát caùc loaïi doanh thu, chi phí, coâng nôï, toàn kho. - Töï ñoäng thöïc hieän caùc buùt toaùn phaân boå keát chuyeån, xaùc ñònh keát quaû kinh doanh vaø caùc buùt toaùn cuoái thaùng khaùc. - Töï ñoäng khoaù soå cuoái thaùng, ñöa leân keá toaùn tröôûng duyeät.  Thuû quyõ: - Coù nhieäm vuï giöõ tieàn vaø ñaûm nhaän coâng vieäc thu chi taïi quyõ, ñoái chieáu vôùi keá toaùn vieân haèøng ngaøy ñeå ñaûm baûo giaùm saùt chaët cheõ tình hình thu chi taïi coâng ty. - Thanh toaùn löông cho coâng nhaân vieân vaø thanh toaùn caùc khoaûn khaùc döôùi söï chæ ñaïo cuûa caáp treân. - Vaøo soå quyõ tieàn maët, haøng ngaøy phaûi keát soå quyõ ñeå baùo caùo nhanh vôùi keá toaùn tröôûng vaø haèng thaùng phaûi ñoái chieáu soå quyõ vôùi keá toaùn tröôûng, haèng thaùng baùo caùo vôùi keá toaùn tröôûng veà toång soá tieàn thöïc teá thu, chi trong thaùng  Thuû kho: - Coù nhieäm vuï theo doõi tình hình nhaäp xuaát toàn vaät tö haøng hoaù, quaù trình luaân chuyeån noäi boä. - Theo doõi haïn möùc toàn kho toái thieåu vaø toái ña. - Theo doõi vaø ñaùnh giaù tình hình luaân chuyeån haøng toàn kho nhanh hay chaäm. - Quaûn lyù haøng hö hoûng, thieáu huït trong quaù trình saûn xuaát, haøng bò traû laïi. 1.3.4 Moái quan heä giöõa phoøng keá toaùn vaø caùc phoøng ban: - Ban Giaùm ñoác chæ ñaïo phoøng keá toaùn. Phoøng keá toaùn tham möu, cung caáp soá lieäu vaø baùo baùo tình hình taøi chính cuûa Coâng ty cho Ban Giaùm ñoác. SVTH: Phaïm Thò Sa Ly Trang 6 Keá toaùn xaùc ñònh keát quaû kinh doanh GVHD: TS Leâ Phuù Haøo - Phoøng kinh doanh sau khi nhaän ñöôïc ñôn ñaët haøng seõ giao cho phoøng keá toaùn.Phoøng keá toaùn caên cöù vaøo nhöõng chöùng töø ñoù ñeã haïch toaùn soå saùch. - Phoøng keá toaùn döïa vaøo caùc chæ tieâu kyõ thuaät ñeå ñaùnh giaù khaáu hao taøi saûn coá ñònh vaø phoøng kyõ thuaät döïa vaøo phoøng keá toaùn ñeå coù keá hoaïch baûo trì baûo döôõng maùy moùc thieát bò trong Coâng ty moät caùch hôïp lyù. Toùm laïi, Phoøng keá toaùn trong Coâng ty khaù quan troïng nhöng beân caïnh ñoù caùc phoøng ban khaùc cuõng khoâng keùm phaàn quan troïng. Vì vaäy Phoøng keá toaùn vaø caùc phoøng ban khaùc trong Coâng ty phaûi coù moái quan heä chaët cheõ vôùi nhau. 1.4 Cheá ñoä keá toaùn aùp duïng taïi Coâng ty: 1.4.1 Hình thöùc ghi soå: Coâng ty aùp duïng hình thöùc ghi soå laø nhaät kí chung.Ñaëc tröng cô baûn cuûa hình thöùc naøy laø taát caû caùc nghieäp vuï kinh teá taøi chính phaùt sinh ñeàu ñöôïc ghi vaøo soå Nhaät kyù maø troïng taâm laø soå Nhaät kyù chung theo trình töï thôøi gian phaùt sinh vaø ñònh khoaûn keá toaùn nghieäp vuï ñoù sau doù laáy soá lieäu treân caùc soå nhaät kyù ñeå ghi soå caùi theo töøng nghieäp vuï phaùt sinh. Sô ñoà trình töï ghi soå Nhaät kyù chung: Chöùng töø goác Soå nhaät kyù ñaëc bieät Soå nhaät kyù chung Soå, theû keá toaùn chi tieát Soå caùi Baûng toång hôïp chi tieát Baûng Caân ñoái soá phaùt sinh Baùo caùo keá toaùn Sô ñoà 3 Ghi chuù: : Ghi haèng ngaøy : Ghi cuoái thaùng hoaëc ñònh kyø : Ñoái chieáu, kieåm tra Trình töï ghi soå: SVTH: Phaïm Thò Sa Ly Trang 7 Keá toaùn xaùc ñònh keát quaû kinh doanh GVHD: TS Leâ Phuù Haøo - Haøng ngaøy, caên cöù vaøo chöùng töø goác ñaõ ñöôïc kieåm tra keá toaùn ghi vaøo soå Nhaät kyù chung vaø ghi cheùp vaøo caùc soå,theû keá toaùn chi tieát coù lieân quan . - Cuoái thaùng, tieán haønh khoaù soå, coäng soá lieäu treân caùc soå vaø theû chi tieát ñeå ghi vaøo Soå caùi, laäp Baûng toång hôïp chi tieát. - Cuoái thaùng, coäng soá lieäu treân Soå caùi, laäp Baûng caân ñoái soá phaùt sinh.Sau khi ñaõ kieåm tra ñoái chieáu khôùp ñuùng, soá lieäu ghi treân Soå caùi vaø baûng toång hôïp chi tieát ñöôïc duøng ñeå laäp baùo caùo taøi chính. Caùc chöùng töø, soå saùch ñöôïc duøng taïi Coâng ty: - Phieáu thu, phieáu chi, phieáu nhaäp kho, phieáu xuaát kho. - Hoaù ñôn giaù trò gia taêng. - Uyû nhieäm thu, uyû nhieäm chi. - Soå Nhaät kyù chung: ñöôïc duøng ñeå ghi cheùp taát caû caùc nghieäp vuï kinh teá taøi chính phaùt sinh theo trình töï thôøi gian. - Soå caùi: duøng ñeå ghi cheùp caùc nghieäp vuï kinh teá phaùtsinh trong nieân ñoä keá toaùn cho moãi taøi khoaûn maø Coâng ty ñang aùp duïng. - Soå keá toaùn chi tieát: goàm soå chi tieát thanh toaùn vôùi ngöôøi baùn, ngöôøi mua, chi tieát tieàn maët, chi tieát tieån göûi nhaân haøng. - Caùc baùo caùo keá toaùn. Öu ñieåm: Caùch ghi cheùp töông ñoái ñôn giaûn, deã hieåu, caùc maãu soå goïn, soá löôïng hôïp lyù, töông ñoái phuø hôïp vôùi keá toaùn hieän haønh. Nhöôïc ñieåm: Khoâng thuaän tieän cho vieäc phaân coâng ghi cheùp, quaù trình ghi cheùp bò truøng laép. 1.4.2 Heä thoáng chöùng töø keá toaùn: Coâng ty aùp duïng heä thoáng chöùng töø theo Quyeát ñònh soá 48/2006/QÑ-BTC ngaøy 14/09/2006 cuûa Boä Taøi chính. 1.4.3 Heä thoáng taøi khoaûn söû duïng: Coâng ty aùp duïng heä thoáng taøi khoaûn theo Quyeát ñònh soá 48/2006/QÑ-BTC ngaøy 14/09/2006 cuûa Boä Taøi chính. Danh muïc taøi khoaûn söû duïng taïi Coâng ty TNHH TM SX Giaáy Taân Vieät Nhaät: Maõ TK 111 1111 112 1121 133 1331 1332 138 1381 1388 141 Teân taøi khoaûn Tieàn maët Tieàn maët (Tieàn Vieät Nam) Tieàn göûi Ngaân haøng Tieàn göûi NH (Tieàn Vieät Nam) Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø cuûa haøng hoaù, dòch vuï Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø cuûa TSCÑ Phaûi thu khaùc Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù Phaûi thu khaùc Taïm öùng SVTH: Phaïm Thò Sa Ly Trang 8 Keá toaùn xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 142 152 153 156 211 2112 2113 214 2141 242 311 331 333 33311 3334 3338 334 338 3383 3384 3388 411 4111 418 421 4211 4212 511 5111 521 632 635 641 6411 6417 6418 642 6421 6427 6428 811 GVHD: TS Leâ Phuù Haøo Chi phí traû tröôùc ngaén haïn Nguyeân lieäu, vaät lieäu Coâng cuï, duïng cuï Haøng hoaù Taøi saûn coá ñònh Maùy moùc thieát bò Phöông tieän vaän taûi Hao moøn TSCÑ Hao moøn TSCÑ höõu hình Chi phí traû tröôùc daøi haïn Vay ngaén haïn Phaûi traû ngöôøi baùn Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp cho Nhaø nöôùc Thueá GTGT ñaàu ra Thueá thu nhaäp doanh nghieäp Caùc loaïi thueá khaùc Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng Phaûi traû, phaûi noäp khaùc Baûo hieåm xaõ hoäi Baûo hieåm y teá Phaûi traû, phaûi noäp khaùc Nguoàn voán kinh doanh Voán ñaàu tö cuûa chuû sôõ höõu Caùc quyõ thuoäc voán chuû sôû höõu Lôïi nhuaän chöa phaân phoái Lôïi nhuaän chöa phaân phoái naêm tröôùc Lôïi nhuaän chöa phaân phoái naêm nay Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï Doanh thu baùn haøng hoaù Haøng baùn bò traû laïi Giaù voán haøng baùn Chi phí taøi chính Chi phí baùn haøng Chi phí nhaân vieân baùn haøng Chi phí dòch vuï mua ngoaøi Chi phí baèng tieàn khaùc Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp Chi phí nhaân vieân quaûn lyù Chi phí dòch vuï mua ngoaøi Chi phí baèng tieàn khaùc Chi phí khaùc SVTH: Phaïm Thò Sa Ly Trang 9 Keá toaùn xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 821 911 GVHD: TS Leâ Phuù Haøo Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 1.4.4 Heä thoáng baùo caùo taøi chính: Baùo caùo taøi chính duøng ñeå cung caáp thoâng tin veà tình hình taøi chính, tình hình kinh doanh, caùc luoàng tieàn cuûa Coâng ty, ñaùp öùng nhu caàu quaûn lyù cuûa Ban Giaùm ñoác Coâng ty, cô quan Nhaø Nöôùc vaø nhu caàu höõu ích cuûa ngöôøi söû duïng trong vieäc ñöa ra caùc quyeát ñònh kinh teá. Heä thoáng baùo caùo taøi chính Coâng ty phaûi laäp laø heä thoáng baùo caùo taøi chính naêm, bao goàm:  Baûng caân ñoái keá toaùn (Maãu soá B01- DNN)  Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh (Maãu soá B02- DNN)  Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä (Maãu soá B003- DNN)  Baûn thuyeát minh baùo caùo taøi chính (Maãu soá B09- DNN)  Baûng Caân ñoái soá phaùt sinh 1.4.5 Nieân ñoä keá toaùn vaø ñôn vò tieàn teä söû duïng: - Nieân ñoä keá toaùn aùp duïng baét ñaàu töø ngaøy 01/01 vaø keát thuùc vaøo cuoái ngaøy 31/12 haøng naêm. - Ñôn vò tieàn teä aùp duïng laø VNÑ 1.4.6 Phöông phaùp ñaùnh giaù haøng toàn kho: - Nguyeân taéc ñaùnh giaù haøng toàn kho: theo giaù voán. - Phöông phaùp tính giaù xuaát kho: theo phöông phaùp bình quaân gia quyeàn. - Phöông phaùp xaùc ñònh haøng toàn kho cuoái kyø: Giaù trò haøng toàn Giaù trò haøng toàn Giaù trò haøng Giaù trò haøng kho cuoái kyø = kho ñaàu kyø + nhaäp trong kyø - xuaát trong kyø - Phöông phaùp haïch toaùn haøng toàn kho: theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân. 1.4.7 Phöông phaùp khaáu hao TSCÑ: Coâng ty aùp duïng phöông phaùp khaáu hao TSCÑ theo phöông phaùp ñöôøng thaúng döïa vaøo tyû leä khaáu hao theo Quyeát ñònh soá 206/2003/QÑ-BTC ngaøy 12/12/2003 cuûa Boä Taøi chính. 1.4.8 Phöông phaùp tính thueá: Coâng ty tính thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø thueá. SVTH: Phaïm Thò Sa Ly Trang 10 Keá toaùn xaùc ñònh keát quaû kinh doanh GVHD: TS Leâ Phuù Haøo PHAÀN 2 COÂNG TAÙC TAØI CHÍNH KEÁ TOAÙN VAØ CHUYEÂN ÑEÀ XAÙC ÑÒNH KEÁT QUAÛ KINH DOANH ,PHAÂN TÍCH KEÁT QUAÛ KD 2.1 Coâng taùc taøi chính taïi Coâng ty TNHH TM SX Giaáy Taân Vieät Nhaät: 2.1.1 Nhu caàu voán: Xaùc ñònh nhu caàu voán laø coâng vieäc quan troïng nhaèm xaùc ñònh soá voán caàn thieát ñeå quaù trình saûn xuaát hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp dieãn ra moät caùch thöôøng xuyeân, lieân tuïc, tieát kieäm vaø coù hieäu quaû. Khi xaùc ñònh nhu caàu voán cuûa doanh nghieäp thöôøng laø nhu caàu voán löu ñoäng ( döï phoùng nhu caàu voán löu ñoäng). Ñeå döï phoùng nhu caàu voán löu ñoäng ta caàn phaûi tìm hieåu tình hình saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp naêm hieän taïi: doanh thu, giaù voán, tieàn maët, haøng toàn kho, phaûi thu, phaûi traû naêm hieän taïi.Töø ñoù xaùc ñònh tyû leä taêng/giaûm doanh thu cuõng nhö giaù voán, tieàn maët, haøng toàn kho (tyû leä taêng giaûm tuyø thuoäc vaøo töøng ngaønh ngheà saûn xuaát kinh doanh, quy moâ cuõng nhö maïng löôùi baùn haøng…) Tieàn maët Thôøi gian döï tröõ tieàn maët (1) = * 365 ngaøy Giaù voán = 683.749.372 * 365 ngaøy 24.781.196.565 = 10,07 ngaøy Thôøi gian döï tröõ haøng toàn kho (2) = Toàn kho * 365 ngaøy Giaù voán = 814.166.480 * 365 ngaøy 24.781.196.565 = 11,99 ngaøy Thôøi gian thu hoài caùc khoaûn phaûi thu (3) = Phaûi thu * 365 ngaøy Doanh thu =0 Phaûi traû SVTH: Phaïm Thò Sa Ly Trang 11 Keá toaùn xaùc ñònh keát quaû kinh doanh GVHD: TS Leâ Phuù Haøo Thôøi gian thu hoài caùc khoaûn phaûi traû(4) = * 365 ngaøy Giaù voán = 618.586.283 * 365 ngaøy 24.781.196.565 = 9,11 ngaøy Thôøi gian thieáu huït nguoàn taøi trôï = (1) + (2) + (3) – (4) = 10,07 + 11,99 – 9,11 = 12,95 ngaøy Doanh thu * Thôøi gian thieáu huït nguoàn taøi trôï => Nhu caàu voán löu ñoäng = 365 ngaøy 25.988.240.600 * 12,95 = 365 = 922.048.536ñ Vaäy nhu caàu voán löu ñoäng cuûa Coâng ty naêm 2008 laø 922.048.536ñ. 2.1.2 Nguoàn hình thaønh voán: Ñeå thaønh laäp moät doanh nghieäp vaø tieán haøng caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, voán laø ñieàu kieän khoâng theå thieáu, noù phaûn aùnh nguoàn löïc taøi chính ñöôïc ñaàu tö vaøo saûn xuaát kinh doanh.Trong saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp ngöôøi ta chuù yù ñeán vieäc quaûn lyù vieäc huy ñoäng vaø luaân chuyeån cuûa voán.Taïi Coâng ty TNHH TM SX Giaáy Taân Vieät Nhaät nguoàn voán hình thaønh goàm voán töï coù ( voán chuû sôû höõu) laø 800.000.000ñ vaø voán vay laø 600.000.000ñ.Saép tôùi Coâng ty coù döï ñònh môû roäng quy moâ hoaït ñoäng vì vaäy Coâng ty ñang huy ñoäng voán ñoàng thôøi leân keá hoaïch söû duïng voán hôïp lyù vaø ñuùng muïc ñích. 2.1.3 Phaân tích baùo caùo taøi chính: 2.1.3.1 Ñaùnh giaù tình hình taøi chính qua Baûng caân ñoái keá toaùn:  Ñaùnh giaù tình hình taøi saûn cuûa Coâng ty: BAÛNG 1: SVTH: Phaïm Thò Sa Ly Trang 12 Keá toaùn xaùc ñònh keát quaû kinh doanh GVHD: TS Leâ Phuù Haøo BAÛNG PHAÂN TÍCH CÔ CAÁU VOÁN: Naêm 2008 Khoaûn muïc Ñôn vò tính: ñoàng Ñaàu naêm Soá tieàn Tyû troïng (%) I. Taøi saûn NH 1.473.662.810 94,97 1. Tieàn vaø caùc 717.431.740 46,24 khoaûn töông ñöông tieàn 2. Ñaàu tö TCNH 0 0 3. Caùc khoaûn phaûi 309.586.364 19,95 thu 4. Haøng toàn kho 432.753.206 27,89 5. Taøi saûn NH 13.891.500 0,90 khaùc II. Taøi saûn DH 78.015.801 5,03 1.Caùc khoaûn phaûi 0 0 thu daøi haïn 2. Taøi saûn coá ñònh 0 0 3. Ñaàu tö taøi chính 0 0 daøi haïn 4. Taøi saûn daøi haïn 78.015.801 5,03 khaùc Cuoái naêm Soá tieàn Tyû troïng (%) 1.509.586.383 96,14 386.749.372 43,55 35.923.573 (33.682.386) 0 0 0 0 0 0 (309.586.364) (100) 814.166.480 11.670.531 51,85 0,74 381.413.274 (2.220.969) 88,14 (15,99) 60.568.182 0 3,86 0 (17.447.619) 0 (22,36) 0 60.200.000 0 3,83 0 60.200.000 0 100 0 368.182 0,02 (77.647.619) (99,53) Toång coäng TS 1.570.154.565 100 18.475.954 1,19 1.551.678.611 100 Cheânh leäch Soá tieàn Tyû leä (%) 2,44 (4,69) * Nhaän xeùt: Ñeán naêm 2008, Coâng ty ñang quanû lyù khoái löôïng taøi saûn trò giaù 1.570.154.565ñ trong ñoù taøi saûn ngaén haïn laø 1.509.586.383ñ chieám tyû troïng 96,14%, taøi saûn daøi haïn laø 60.568.182 chieám tyû troïng 3,86%. Neáu so vôùi naêm 2008 thì toång giaù trò Taøi saûn cuûa Coâng ty taêng 18.475.954ñ töông öùng 1,19% trong ñoù chuû yeáu laø taêng trò giaù haøng toàn kho. ° Toång giaù trò taøi saûn ngaén haïn naêm 2008 laø 1.509.586.383ñ so vôùi naêm 2007 taêng 35.923.573ñ töông öùng 2,44%.Cuï theå: - Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn naêm 2008 laø 386.749.372ñ chieám tæ troïng 43,55% so vôùi naêm 2007 giaûm 33.682.386ñ töông öùng 4,69%.Ñieàu naøy cho thaáy khaû naêng thanh toaùn baèng tieàn cuûa Coâng ty ñang bò giaûm suùt. - Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn ñeán naêm 2008 khoâng phaùt sinh, so vôùi naêm 2007 giaûm 309.586.364ñ töông öùng 100%.Ñieàu naøy chöùng toû tình hình quaûn lyù nôï cuûa Coâng ty raát toát, haàu heát khaùch haøng mua haøng traû tieàn ngay. SVTH: Phaïm Thò Sa Ly Trang 13 Keá toaùn xaùc ñònh keát quaû kinh doanh GVHD: TS Leâ Phuù Haøo - Haøng toàn kho naêm 2008 laø 814.166.480ñ chieám tyû troïng 51,85% so vôùi naêm 2007 taêng 381.413.274ñ töông öùng 88,14%. Ñaây laø khoaûn muïc chuû yeáu laøm taêng taøi saûn ngaén haïn vaø daãn ñeán taêng toång giaù trò taøi saûn.Vôùi muïc tieâu môû roäng thò tröôøng thì ñoøi hoûi haøng hoaù trong kho phaûi ñuû ñeå cung öùng ra thò tröôøng moät caùch thöôøng xuyeân, lieân tuïc.Tuy nhieân Coâng ty caàn chuù yù vì tyû troïng naøy taêng quaù cao laøm cho löôïng haøng toàn kho ngaøy caøng öù ñoïng nhieàu, seõ aûnh höôûng tôùi vieäc thu hoài laïi nguoàn voán, beân caïnh ñoø coøn laøm aûnh höoûng tôùi chaát löôïng saûn phaåm haøng toàn kho, hao moøn, thaát thoaùt, ruûi ro trong quaù trình kinh doanh. - Taøi saûn ngaén haïn khaùc naêm 2008 laø 11.670.531ñ chieám tyû troïng 0,74% so vôùi naêm 2007 giaûm 2.220.969ñ töông öùng 15,99%.Ñaây laø khoaûn tieàn thueá ñöôïc Nhaø nöôùc khaáu tröø laïi do nhöõng naêm tröôùc Coâng ty ñaõ noäp tieàn nhöng kinh doanh khoâng coù laõi. ° Toång giaù trò taøi saûn daøi haïn naêm 2008 laø 60.568.182ñ so vôùi naêm 2007 giaûm 17.447.619ñ töông öùng 22,36%.Cuï theå: - Taøi saûn coá ñònh naêm 2008 laø 60.200.000ñ chieám tyû troïng 3,83% so vôùi naêm 2007 taêng 60.200.000ñ töông öùng 100%. - Taøi saûn daøi haïn khaùc naêm 2008 laø 368.182ñ chieám tyû troïng 0,02% so vôùi naêm 2007 giaûm 77.647.619ñ töông öùng 99,53%. Nhìn chung tình hình phaân boå voán cuûa Coâng ty laø töông ñoái oån ñònh nhöng Coâng ty caàn khaéc phuïc tình traïng haøng toàn kho.Khoaûn muïc taøi saûn coá ñònh taêng leân chöùng toû coâng ty ñaõ ñaàu tö mua saém trang thieát bò, co sôû vaät chaát kyõ thuaät nhaèm ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån ngaøy caøng cao cuûa thò tröôøng.  Ñaùnh giaù tình hình nguoàn voán cuûa Coâng ty: BAÛNG 2: BAÛNG PHAÂN TÍCH NGUOÀN VOÁN Naêm 2008 Ñôn vò tính: ñoàng Khoaûn muïc Naêm 2008 Naêm 2007 Cheânh leäch Soá tieàn Tyû Soá tieàn Tyû Soá tieàn Tyû troïng troïng troïng (%) (%) (%) A. Nôï phaûi 604.193.707 38,94 618..589.283 39,40 14.395.576 2,38 traû I.Nôï ngaén 604.193.707 38,94 618.589.283 39,40 14.395.576 2,38 haïn II.Nôï daøi haïn 0 0 0 B. Chuû sôû 947.484.904 61,06 951.565.282 60,60 4.080.378 0,43 höõu I. Voán chuû sôû 947.484.904 61,06 951.565.280 60,60 4.080.378 0,43 höõu II. Nguoàn 0 0 0 SVTH: Phaïm Thò Sa Ly Trang 14 Keá toaùn xaùc ñònh keát quaû kinh doanh kinh phí vaø quyõ khaùc Toång coäng 1.551.678.611 nguoàn voán 100 GVHD: TS Leâ Phuù Haøo 1.570.154.565 100 18.475.954 1,19 * Nhaän xeùt: Nguoàn voán naêm 2008 cuûa Coâng ty laø 1.570.154.565ñ trong ñoù Nôï phaûi traû laø 618.589.283ñ chieám tyû troïng 39,40% vaø Voán chuû sôû höõu laø 951.565.282ñ chieám tyû troïng 60,60%. Neáu so vôùi naêm 2007 thì toång nguoàn voán taêng 18.475.954ñ töông öùng 1,19% trong ñoù chuû yeáu laø taêng Nôï phaûi traû. ° Nôï phaûi traû naêm 2008 laø 618.589.283ñ so vôùi naêm 2007 taêng 14.395.376ñ töông öùng 2,38% . ° Voán chuû sôû höõu naêm 2008 laø 951.565.282ñ so vôùi naêm 2007 taêng 4.080.378ñ töông öùng 0,43% do nguoàn quyõ thuoäc voán chuû sôû höõu taêng leân. Qua soá lieäu phaân tích cho thaáy tình hình Nôï phaûi traû cuûa Coâng ty coøn khaù cao.cao hôn toác ñoä taêng cuûa Voán chuû sôû höõu.Coâng ty caàn khaéc phuïc tình truïng naøy, tìm ra phöông phaùp ñeå coù theå thanh toaùn caùc khoaûn nôï nhanh nhaát ñoàng thôøi laøm cho khaû naêng töï chuû veà taøi chính ñöôïc ñaûm baûo hôn. 2.1.3.2 Ñaùnh giaù tình hình taøi chính qua Baûng baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh:  Phaân tích theo bieán ñoäng thôøi gian: BAÛNG 3: BAÛNG PHAÂN TÍCH KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH Naêm 2008 Ñôn vò tính: ñoàng Cheânh leäch Chæ tieâu Naêm 2008 Naêm 2007 Soá tieàn Tyû troïng 26.013.884.40 4.967.327.56 Toång doanh thu 0 21.046.556.834 6 23.60% Caùc khoaûn giaûm tröø 25.643.800 0 25.643.800 100% 25.988.240.60 4.941.683.76 Doanh thu thuaàn 0 21.046.556.834 6 23.48% 24.781.196.56 4.442.788.02 Giaù voán haøng baùn 5 20.338.408.537 8 21.84% Lôïi nhuaän goäp 1.207.044.035 708.148.297 498.895.738 70.45% Doanh thu HÑTC 0 0 0 Chi phí taøi chinh 0 39.909.170 (39.909.170) (100)% Chi phí QLDN 1.142.780.770 601.615.131 541.165.639 89.95% Lôïi nhuaän thuaàn 64.263.261 66.623.996 (2.360.735) (3.540% SVTH: Phaïm Thò Sa Ly Trang 15 Keá toaùn xaùc ñònh keát quaû kinh doanh Thu nhaäp khaùc Chi phí khaùc Lôïi nhuaän khaùc Toång LN tröôùc thueá Thueá TNDN Lôïi nhuaän sau thueá GVHD: TS Leâ Phuù Haøo 0 3.835.110 (3.835.110) 0 880.000 (880.000) 0 2.955.110 (4.715.110) 335.81% (535.81)% 60.428.151 17.993.713 65.743.990 18.654.719 (5.315.839) (661.006) (8.09)% (3.54)% 42.434.438 47.089.277 (4.654.839) (9.89)% *Nhaän xeùt: Qua soá lieäu phaân tích treân cho thaáy : - Toång doanh thu naêm 2008 laø 21.046.556.834 ñ so vôùi naêm 2007 taêng 4.967.327.566ñ töông öùng 23,60% nhöng doanh thu thuaàn chæ taêng 4.941.683.766ñ töông öùng 23,48% do haøng baùn bò traû laïi taêng 25.643.800ñ töông öùng 100%.Chæ tieâu naøy ñaët ra yeâu caàu Coâng ty caàn phaûi xem xeùt laïi chaát löôïng saûn phaåm baùn ra, qui caùch cuûa haøng hoaù giao cho khaùch haøng hoaëc thôøi gian vaø tieán ñoä giao haøng. - Giaù voán haøng baùn naêm 2008 laø 24.781.196.565ñ taêng 442.788.028ñ töông öùng 21,84%.Nhö vaäy giaù voán cuõng taêng nhöng tyû leä taêng khoâng thaáp hôn tyû leä taêng doanh thu nhieàu, vì vaäy Coâng ty caàn coù bieän phaùp ñeå tieát kieäm chi phí saûn xuaát hôn. - Naêm 2008 Coâng ty khoâng phaùt sinh hoaït ñoäng taøi chính neân so vôùi naêm 2007 chi phí laõi vay giaûm 39.909.170ñ töông öùng 100%. - Do Chi phí taêng vôùi toác ñoä cao cuï theå laø Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp taêng 541.165.639ñ töông öùng 89,95% neân phaàn laõi roøng giaûm 4.654.839ñ töông öùng 8,89%.Loaïi tröø yeáu toá thueá thu nhaäp doanh nghieäp thì laõi tröôùc thueá cuõng giaûm 5.315.839ñ töông öùng 8,09%, con soá naøy cheânh leäch raát lôùn so vôùi toång soá taêng cuûa doanh thu laø 4.967.327.566ñ.  Phaân tích theo keát caáu: BAÛNG 4: BAÛNG PHAÂN TÍCH KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH Naêm 2008 Ñôn vò tính: ñoàng Bieán ñoäng Chæ tieâu Naêm 2008 Naêm 2007 Naêm 2008 Naêm 2007 (%) (%) 26.013.884.40 Toång doanh thu 0 21.046.556.834 100,10 100 Caùc khoaûn giaûm tröø 25.643.800 0 0,10 0 25.988.240.60 Doanh thu thuaàn 0 21.046.556.834 100 100 Giaù voán haøng baùn 24.781.196.56 20.338.408.537 95,36 96,64 SVTH: Phaïm Thò Sa Ly Trang 16 Keá toaùn xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 5 1.207.044.035 0 0 1.142.780.770 64.263.261 0 3.835.110 (3.835.110) Lôïi nhuaän goäp Doanh thu HÑTC Chi phí taøi chinh Chi phí QLDN Lôïi nhuaän thuaàn Thu nhaäp khaùc Chi phí khaùc Lôïi nhuaän khaùc Toång LN tröôùc thueá 60.428.151 Thueá TNDN 17.993.713 Lôïi nhuaän sau thueá 42.434.438 GVHD: TS Leâ Phuù Haøo 708.148.297 0 39.909.170 601.615.131 66.623.996 0 880.000 (880.000) 4,64 0 0 4,39 0,25 0 0,01 (0,01) 3,34 0 0,19 2,86 0,32 0 0,0042 (0,0042) 65.743.990 18.654.719 0,23 0,069 0,31 0,089 47.089.277 0,16 0,22 * Nhaän xeùt: Caên cöù vaøo soá lieäu ñaõ phaân tích theo keát caáu cho thaáy naêm 2007cöù 100ñ doanh thu thuaàn thì coù 96,64 ñ giaù voán haøng baùn, 3,36ñ lôïi nhuaän goäp vaø 0,22ñ laõi thuaàn. Ñeán naêm 2008 cöù 100ñ doanh thu thuaàn thì coù 95,36ñ giaù voán haøng baùn, 4,64ñ lôïi nhuaän goäp vaø 0,16ñ laõi thuaàn.Vaäy khi so saùnh veà maët keát caáu cho thaáy vôùi cuøng 100ñ doanh thu thuaàn, giaù voán haøng baùn naêm 2008 thaáp hôn so vôùi naêm 2007 laø 1,28ñ daãn ñeán lôïi nhuaän goäp cao hôn 1,28ñ.Tuy nhieân xeùt veà quy moâ chung thì Chi phí hoaït ñoäng naêm 2008 taêng 1,53ñ laøm cho laõi thuaàn naêm 2008 giaûm 0,06ñ so vôùi naêm 2007 ñoàng nghóa vôùi vieäc Coâng ty ñaõ laõng phí 1,53ñ chi phí quaûn lyù treân 100ñ doanh thu thuaàn. 2.1.4 Phaân tích caùc chæ tieâu: 2.1.4.1 Heä soá thanh toaùn ngaén haïn: theå hieän khaû naêng söû duïng taøi saûn löu ñoäng ñeå trang traûi caùc khoaûn nôï vay ngaén haïn. Taøi saûn ngaén haïn Heä soá thanh toaùn ngaén haïn = Nôï ngaén haïn 1.473.662.810   Naêm 2007 = Naêm 2008 = 604.193.707 1.509.586.383 = 2,4391 = 2,4403 618.589.283 SVTH: Phaïm Thò Sa Ly Trang 17 Keá toaùn xaùc ñònh keát quaû kinh doanh GVHD: TS Leâ Phuù Haøo Taøi saûn ngaén haïn Heä soá thanh toaùn ngaén haïn = Nôï ngaén haïn 1.473.662.810  Naêm 2007 = 604.193.707 = 2,4391 1.509.586.383  Naêm 2008 = = 2,4403 618.589.283 Heä soá thanh toaùn ngaén haïn vaøo naêm 2007 laø 2,4391 nghóa laø Coâng ty coù 2,4391ñ taøi saûn ngaén haïn ñeå ñaûm baûo cho 1ñ nôï ngaén haïn phaûi traû, heä soá naøy vaøo naêm 2008 haàu nhö khoâng thay ñoåi chöùng toû khaû naêng thanh toaùn cuûa Coâng ty khaù oån ñònh. 2.1.4.2 Heä soá thanh toaùn hieän haønh: Laø moät trong nhöõng thöôùc ño khaû naêng söû duïng toaøn boä taøi saûn hieän taïi ñeå thanh toaùn caùc khoaûn nôï ñeán haïn traû. Toång taøi saûn Heä soá thanh toaùn hieän haønh = Nôï phaûi traû Tyû soá naøy cho thaáy khaû naêng trang traûi caùc khoaûn nôï ngaén haïn ( caùc khoaûn nôï phaûi thanh toaùn trong voøng moät naêm ) baèng nhöõng taøi saûn coù theå chuyeån ñoåi thaønh tieàn. Nguyeân taéc cô baûn cho thaáy raèng tyû soá naøy laø 2:1 thì doanh nghieäp coù ñuû khaû naêng thanh toaùn caùc khoaûn nôï ngaén haïn, tình hình taøi chính laø bình thöôøng. Tuy nhieân tyû leä naøy coøn tuyø thuoäc vaøo töøng loaïi hình kinh doanh cuûa doanh nghieäp vaø tuyø thuoäc vaøo chu kyø kinh doanh cuaû töøng ñôn vò. Tuy nhieân tyû leä naøy quaù cao cuõng khoâng toát seõ laøm giaûm hieäu quaû söû duïng voán vì doanh nghieäp ñaõ ñaàu tö quaù nhieàu vaøo taøi saûn löu ñoäng töùc laø vieäc quaûn lyù taøi saûn löu ñoäng khoâng hieäu quaû, ví duï nhö coù quaù nhieàu tieàn maët nhaøn roãi, nôï phaûi ñoøi, haøng toàn kho öù ñoäng nhieàu. 1.551.678.611  Naêm 2007 = = 2,57 604.193.707 1.570.154.565  Naêm 2008 = = 2,54 618.589.283 Heä soá thanh toaùn hieän haønh vaøo naêm 2007 laø 2,57 töùc cöù 1ñ nôï ñeán haïn phaûi traû thì Coâng ty coù 2,57ñ toång taøi saûn ñeå ñaûm baûo chi traû.Ñeán naêm 2008 heä soá naøy giaûm xuoáng khoâng ñaùng keå coøn 2,54 chöùng toû khi caùc khoaûn nôï ñeán haïn Coâng ty coù theå thanh toaùn ñuû. 2.1.4.3 Heä soá thanh toaùn nhanh:theå hieän khaû naêng söû duïng taøi saûn ñeå thanh toaùn nhanh nhaát caùc khoaûn nôï ngaén haïn.Laø moät tieâu chuaån khaéc hôn veà khaû naêng thanh toaùn trong tröôøng hôïp khoâng baùn heát haøng toàn kho. Tyû soá naøy cho thaáy khaû SVTH: Phaïm Thò Sa Ly Trang 18 Keá toaùn xaùc ñònh keát quaû kinh doanh GVHD: TS Leâ Phuù Haøo naêng thanh toaùn thöïc söï cuûa moät doanh nghieäp. Nguyeân taéc cô baûn tyû soá naøy baèng 1:1 ñöôïc xem laø toát TSLÑ – Haøng toàn kho Heä soá thanh toaùn nhanh = Nôï ngaén haïn 1.473.662.810 – 432.753.206  Naêm 2007 = = 1,72 604.193.707 1.509.586.383 – 814.166.480  Naêm 2008 = = 1,12 618.589.283 Heä soá thanh toaùn nhanh naêm 2007 laø 1,72 nghóa laø cöù 1ñ nôï ngaén haïn thì Coâng ty coù 1,72ñ taøi saûn ñaûm baûo chi traû.Tuy nhieân heä soá naøy giaûm vaøo naêm 2008 laø 1,12 cho thaáy khaû naêng thanh toaùn cuûa Coâng ty bò giaûm suùt.Nguyeân nhaân laø do tình traïng haøng toàn kho bò öù ñoïng nhieàu vì theá Coâng ty caàn xem xeùt ñeå coù bieän phaùp khaéc phuïc. 2.1.4.4 Heä soá quay voøng caùc khoaûn phaûi thu:laø moät trong nhöõng chæ tieâu quan troïng ñeå ñaùnh giaù naêng löïc quaûn trò taøi chính cuûa Coâng ty. Doanh thu thuaàn Heä soá quay voøng caùc khoaûn phaûi thu = Caùc khoaûn phaûi thu bình quaân Chæ soá naøy cao thaáp tuyø thuoäc vaøo chính saùch baùn chòu cuûa doanh nghieäp. Neáu soá voøng thaáp thì cho thaáy hieäu quaû söû duïng voán keùm do voán bò chieám duïng nhieàu. Tuy nhieân neáu voøng quay quaù cao thì cuõng ñoàng nghóa vôùi kyø thanh toaùn ngaén coù theå aûnh höôûng ñeán khoái löôïng saûn phaåm tieâu thuï, giaûm söùc caïnh tranh daãn ñeán giaûm doanh thu. KPT ñaàu naêm + KPT cuoái naêm Caùc khoaûn phaûi thu bình quaân = 2 309.586.364 = 2 = 154.793.182 25.988.240.600 Heä soá quay voøng caùc khoaûn phaûi thu = SVTH: Phaïm Thò Sa Ly 154.793.182 = 167,89 Trang 19 Keá toaùn xaùc ñònh keát quaû kinh doanh GVHD: TS Leâ Phuù Haøo Heä soá quay voøng caùc khoaûn phaûi thu laø 167,89 töùc laø trong kyø khoaûn phaûi thu quay ñöôïc 167,89 voøng.Ñieàu naøy cho thaáy tình hình quaûn lyù nôï cuûa coâng ty khaù toát. 2.1.4.5 Heä soá voøng quay haøng toàn kho:Chæ tieâu naøy bieåu thò toác ñoä löu chuyeån haøng hoaù cuûa Coâng ty nhanh hay chaäm.Tuy nhieân soá voøng quay haøng toàn kho cao hay thaáp tuøy thuoäc vaøo ñaëc ñieåm ngaønh ngheà kinh doanh. Vì theá neân so saùnh tyû soá naøy vôùi tyû soá bình quaân ngaønh ñeå ñaùnh giaù. Giaù voán haøng baùn ra Heä soá voøng quay haøng toàn kho = Haøng toàn kho bình quaân HTK ñaàu kyø + HTK cuoái kyø Haøng toàn kho bình quaân = 2 432.753.206 + 814.166.480 = = 632.459.843 2 24.781.196.565 Heä soá voøng quay haøng toàn kho = = 39,75 623.459.843 Heä soá voøng quay haøng toàn kho laø 39,75 töùc trung bình trong kyø haøng toàn kho quay ñöôïc 39,75 voøng.Ñaây laø bieåu hieän toát, toác ñoä taêng cuûa giaù voán haøng baùn ra cao hôn nhieàu so vôùi toác ñoä taêng cuûa haøng toàn kho ñieàu naøy cho thaáy toác ñoä löu chuyeån haøng hoùa cuûa Coâng ty khaù toát. 2.1.4.6 Heä soá quay voøng cuûa taøi saûn: Chæ tieâu naøy nhaèm ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng taøi saûn cuûa Coâng ty. Doanh thu thuaàn Heä soá quay voøng cuûa taøi saûn = Toång taøi saûn bình quaân 1.551.678.611 + 1.570.154.565 = SVTH: Phaïm Thò Sa Ly 2 = 1.560.916.588 Trang 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan