Tài liệu Tiểu luận sấy mít

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 643 |
  • Lượt tải: 134

Mô tả:

Tiểu Luận Sấy Mít
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC QTTB Muïc luïc 1 MÔÛ ÑAÀU.............................................................................................................................2 1.1 Giôùi thieäu sô löôïc veà mít..............................................................................................2 1.2 Giôùi thieäu sô löôïc veà bôm nhieät....................................................................................2 1.3 Phöông phaùp thöïc hieän quaù trình coâng ngheä:...............................................................2 2 PHAÀN TÍNH TOÙAN............................................................................................................4 2.1 Tính caân baèng vaät chaát vaø naêng löôïng..........................................................................4 2.1.1 Caùc thoâng soá cuûa khoâng khí ngoøai trôøi..................................................................4 2.1.2 Caùc thoâng soá cuûa mít..............................................................................................4 2.1.3 Caùc thoâng soá cuûa buoàng saáy:.................................................................................5 2.1.4 Tính toùan quaù trình saáy lyù thuyeát:..........................................................................5 2.1.5 Tính toùan quaù trình saáy thöïc:.................................................................................7 2.2 Tính choïn maùy neùn.....................................................................................................10 2.3 Tính toùan thieát bò boác hôi............................................................................................12 2.4 Tính toùan thieát bò ngöng tuï trong................................................................................15 2.5 Tính toùan thieát bò ngöng tuï ngoøai................................................................................19 2.6 Tính choïn quaït ly taâm.................................................................................................22 2.7 Tính choïn quaït höôùng truïc..........................................................................................23 2.8 Tính sô boä giaù thaønh...................................................................................................23 3 KEÁT LUAÄN & ÑAÙNH GIAÙ...............................................................................................24 4 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO..................................................................................................25 Trang 1 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC QTTB 1 MÔÛ ÑAÀU 1.1 Giôùi thieäu sô löôïc veà mít Mít -Artocarpus heterophyllus- thuoäc hoï Daâu taèm- Moraceae. Caây goã cao 12m tôùi 20m. Laù hình traùi xoan nguyeân hay chia thuøy veà 1 phía, daøi 10-20cm. Cuïm hoa ñöïc (daùi Mít) vaø caùi ñính treân thaân caây hoaëc treân caùc caønh giaø. Quaû to hình traùi xoan hay thuoân, daøi tôùi 60 cm, naëng tôùi 20-30kg hay hôn nöõa. Quaû mít chín coù maøu luïc vaøng, laø 1 loïai quaû keùp goàm nhieàu quaû beá mang bôûi 1 bao hoa naïc treân 1 ñeá hoa chung. Moãi hoác laø 1 haït (thöïc ra laø quaû beá) bao bôûi 1 lôùp naïc meàm maøu vaøng ( töùc laø bao hoa). Mít coù nguoàn goác ôû mieàn Nam Aán Ñoä vaø Malaysia, hieän ñöôïc troàng khaép nöôùc ta, trong caùc vöôøn gia ñình, quanh khu daân cö, treân nöông raãy. Nhaân daân ta duøng quaû mít coøn non ñeå aên luoäc, xaøo, naáu canh, hoaëc muoái döa chua; xô mít tham gia vaøo thaønh phaàn 1 loïai döa goïi laø nhuùt (coù vuøng laøm nhuùt noåi tieáng nhö Thanh Chöông ôû Ngheä An); xô mít chín cuõng duøng muoái neùn aên ñöôïc nhö döa chua. Quaû mít chín coù caùc muoái mít to, thôm ngoït duøng ñeå aên töôi, cheá nöôùc sinh toá, aên luoäc hoaëc phôi khoâ laøm rau aên hoaëc laøm möùt khoâ hay ngaâm trong xiroâ ñeå traùng mieäng. Ngöôøi ta xaùc ñònh thaønh phaàn chuû yeáu trong phaàn aên ñöôïc cuûa mít: nöôùc 72.3%; protein 1.7%; lipid 0.3%; ñöôøng toång soá 23.7%. Trong 100 gam aên ñöôïc coù: Ca 27g; P 38mg; Fe 0.6mg; Na 2 mg; K 407 mg; vaø caùc vitamin: töông ñöông caroten 235 UI; B1 0.09mg; B2 0.11mg; P 0.7 mg; C 9 mg. Cöù 100 g mít seõ cung caáp cho cô theå 94 calo. Haït mít cuõng aên ñöôïc, coù theå luoäc, nöôùng hay rang chín, phôi khoâ laøm boät hoaëc gheá vôùi côm; boät naøy coù khi ñöôïc troän vôùi boät ñaäu töông ñeå laøm ñaäu phuï. Laù mít duøng ñeå nuoâi gia suùc coù taùc duïng kích thích söï tieát söõa. 1.2 Giôùi thieäu sô löôïc veà bôm nhieät Naêm 1852, Thomson (Lord Kelvin) saùng cheá ra bôm nhieät ñaàu tieân cuûa theá giôùi. Song song vôùi kyõ thuaät laïnh, bôm nhieät coù böôùc phaùt trieån rieâng cuûa mình. Ngaøy nay bôm nhieät ñaõ trôû neân quen thuoäc vaø ñöôïc öùng duïng trong caùc ngaønh kinh teá söû duïng nguoàn nhieät nhieät ñoä thaáp nhö: - Coâng ngheä saáy vaø huùt aåm - Coâng ngheä chöng caát, taùch chaát - Caùc quaù trình thu hoài nhieät thaûi - Coâng ngheä thöïc phaåm 1.3 Phöông phaùp thöïc hieän quaù trình coâng ngheä: Trang 2 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC QTTB Ta seõ thieát keá heä thoáng saáy mít söû duïng bôm nhieät, naêng suaát saûn phaåm 50kg/meû. Mít nguyeân lieäu tröôùc khi ñem voâ buoàng saáy ñaõ ñöôïc chaàn sô, nhieät ñoä cuûa mít luùc ñöa vaøo buoàng saáy laø 35oC. Sau khi mít ñöôïc ñaët treân caùc khay ñöa vaøo buoàng saáy thì cöûa buoàng seõ ñoùng kín, khoâng khí trong buoàng seõ ñi qua boä xöû lyù khoâng khí (goàm thieát bò boác hôi, thieát bò ngöng tuï, quaït ly taâm), khoâng khí seõ laàn löôït ñöôïc laøm laïnh taùch aåm (trong thieát bò boác hôi)roài ñöôïc ñun noùng( trong thieát bò ngöng tuï), sau ñoù nhôø quaït ly taâm ñöa vaøo buoàng saáy. Khoâng khí sau khi qua buoàng saáy seõ laïi ñöôïc ñöa vaøo boä xöû lyù khoâng khí, roài laïi vaøo buoàng saáy. Khoâng khí tröôùc khi vaøo buoàng saáy coù nhieät ñoä 41oC, ñoä aåm töông ñoái 60%. Khoâng khí ra khoûi buoàng saáy coù nhieät ñoä 34oC, ñoä aåm töông ñoái 96,4%. Trang 3 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC QTTB 2 PHAÀN TÍNH TOÙAN 2.1 Tính caân baèng vaät chaát vaø naêng löôïng 2.1.1 Caùc thoâng soá cuûa khoâng khí ngoøai trôøi Ñoä aåm töông ñoái: ϕ = 80% Nhieät ñoä: to= 27oC Aùp suaát hôi baõo hoøa: 4026.42  4026.42    Pb = exp  12 − = exp  12 − ÷ o 235.5 + t (C )  235.5 + 27 ÷    =0.0355 (bar) =26.613(mmHg) Aùp suaát rieâng phaàn cuûa hôi nöôùc P = Pb. ϕ =0.035x0.8=0.0284 (bar) =21.291(mmHg) Aùp suaát khoâng khí: B=0.993 (bar)=745(mmHg) 2.1.2 Caùc thoâng soá cuûa mít Nhieät ñoä vaøo cuûa mít : tv1=35(oC) Nhieät dung rieâng : C=1360.6 (j/kg ñoä) f = 1.38(m2/kg vaät lieäu khoâ) Kích thöôùc 1 muùi: 5.5x3x1 (cm) G2 (naêng suaát): 50kg/meû Ñoä aåm tuyeät ñoái ban ñaàu W1 :257% Ñoä aåm tuyeät ñoái cuûa saûn phaåm W2 :40% Ñoä aåm tuyeät ñoái caân baèng Wcb :15% Khoái löôïng vaät lieäu khoâ: G .100 Go = 2 = (50x100)/(100+40)=35.714 (kg/meû) 100 + W2 Soá muùi/kg vaät lieäu khoâ: N*= 276 (muùi/kg vaät lieäu khoâ) Soá muùi mít öùng vôùi G2 : N’= NxGo=276x35.714=9857.06 ≈ 9858 (muùi) (laøm troøn leân) Dieän tích 1 muùi chieám choã treân khay: s’=(5.5+0.2)x(3+0.2)/10000 =0.001824 (m2) Trang 4 (theo [8] coâng thöùc 2.31) ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC QTTB Khoái löôïng aåm coøn laïi trong vaät lieäu sau khi saáy: Ga2 = G2 – Go =50-35.714=14.286 (kg/meû) Khoái löôïng mít tröôùc khi saáy: W G1 = Go (1 + 1 ) =35.714x(1+275/100)=127.500(kg/meû) 100 Khoái löôïng aåm trong mít tröôùc khi saáy: Ga1 = W1. Go/100 =275x35.714/100= 91.786 (kg/meû) Löôïng aåm taùch ra: ∆G a = Ga1 − Ga 2 =91.786 -14.286=77.500 (kg/meû) 2.1.3 Caùc thoâng soá cuûa buoàng saáy: *Khay: Kích thöôùc 1 khay: chieàu daøi Lk =1(m) , chieàu roäng Wk =1(m), chieàu cao Hk =0.04 (m) Dieän tích beà maët 1 khay: S= 1 (m2) Soá muùi treân 1 khay : N” = S/s’ = 548.25 ≈ 549(muùi/khay) (laøm troøn leân) Soá khay caàn: n= N’/N” =9858/549=17.956 ≈ 18(khay) *Buoàng saáy: Töôøng buoàng saáy laøm baèng gaïch ñoû daøy 0.25m coù heä soá daãn nhieät 0.7W/m 2K. Chieàu daøi buoàng saáy Lb =1.3(m) Chieàu roäng buoàng saáy Wb =1.5(m) Chieàu cao buoàng saáy Hb = 1.4(m) Chieàu cao 1 muùi mít δ m =0.01(m) Chieàu cao 18 lôùp mít: Hm = δ m .n =0.01x18= 0.18(m) Chieàu cao cuûa 18 khay: H’k = n.Hk = 18x0.04= 0.72(m) Khoûang caùch töø saøn buoàng saáy cho tôùi taám che phía treân khay thöù 18: H’ b=0.9(m) Dieän tích töï do cho taùc nhaân saáy ñi qua: Ftd =Lb.H’b – Lk.Hm=1.3x0.9-1x0.18=0.99 (m2) Dieän tích neàn : Fn = Lb.Wb = 1.3x1.5 = 1.95(m2) Dieän tích 4 töôøng xung quanh: Ft = 2( Lb.Hb + Wb.Hb) =2(1.3x1.4+1.5x1.4)=7.84(m2) 2.1.4 Tính toùan quaù trình saáy lyù thuyeát: Choïn vaän toác cuûa taùc nhaân saáy v=1.800 (m/s) t1 : 41(oC) Trang 5 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC QTTB ϕ 1 :60% Aùp suaát hôi baõo hoøa cuûa taùc nhaân saáy vaøo buoàng saáy: 4026.42   Pb1 = exp  12 − = 0.077 (bar) 235.5 + 41 ÷   Haøm aåm cuûa taùc nhaân saáy vaøo buoàng saáy: ϕP d1 = 0.622 1 b1 = 0.622x0.6x0.077/(0.993-0.6x0.077)=0.030 B − ϕ1Pb1 (kg aåm /kg khoâng khí khoâ) (theo[7] coâng thöùc 1.6) Entalpy cuûa taùc nhaân saáy vaøo buoàng saáy: I1 = [t1 +d(2500+1.842t1)].1000=[41+0.03(2500+1.842x41)]= 119174.991 (j/kg khoâng khí khoâ) (theo [7] coâng thöùc 1.15) Khoái löôïng rieâng cuûa khoâng khí vaøo buoàng saáy: ρ .T  0.378ϕ .Pb  ρ1 = o o  1 − ÷=[1.293x273/(273+41)](1-0.378x0.6x0.077/0.993)= 1.104 T  B  (kg/m3)(theo [7] coâng thöùc 1.11) Trong ñoù ρo = 1.293 (kg/m3) To = 273(oC) B = 0.993(bar) Choïn nhieät ñoä taùc nhaân saáy khi ra khoûi buoàng saáy t2 =34(oC) 4026.42   Pb2 = exp  12 − = 0.053 (bar) 235.5 + 34 ÷   I2 =I1 = 119174.991 (j/kg khoâng khí khoâ) I 2 / 1000 − t2 d2 = =(119174.991/1000-34)/(2500+1.842+34)= 0.033 2500 + 1.842t2 (kg aåm / kg khoâng khí khoâ) Bd2 ϕ2= .100% = 0.993x0.033/[0.053x(0.622+0.033)]=95.336% Pb 2 (0.622 + d2 ) (theo [8] coâng thöùc 2.19) Giaù trò ϕ 2 khaù phuø hôïp do ñoù ta seõ laáy nhieät ñoä t2 = 34oC nhö ñaõ choïn luùc tröôùc. ρ .T 0.378ϕ .Pb  ρ 2 = o o  1 − ÷=[1.293x273/(273+34)](1-0.378x0.953x0.053/0.993) T  B  = 1.128 (kg/m3) Khoái löôïng rieâng trung bình cuûa taùc nhaân saáy trong buoàng saáy: ρ =( ρ1 + ρ 2 )/2=(1.104+1.128)/2=1.116 (kg/m3) Löôïng khoâng khí khoâ caàn thieát ñeå boác hôi 1 kg aåm: 1 lo = =1/(0.033-0.03)=346.705 (kg khoâng khí khoâ/ kg aåm) d2 − d1 (theo [8] coâng thöùc 7.14) Löôïng khoâng khí khoâ caàn thieát trong 1 giôø: Lo = lo.W =346.705x26869.661 (kg khoâng khí khoâ/h) Trang 6 (theo [8] coâng thöùc 7.14) ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC QTTB Heä soá trao ñoåi aåm: α p = 0.0229 + 0.0174v =0.0229+0.0174x1.8=0.054 (kg/m2.h.mmHg) =40.668 (kg/m2.h.bar) (theo [7] coâng thöùc 5.64) Cöôøng ñoä saáy: Jm = α p (Pm – P) =40.668(0.065-0.048)=0.678 (kg/m2h) (theo [7] coâng thöùc 5.52) Trong ñoù Pm =(Pb1 + Pb2 )/2: aùp suaát hôi treân beà maët vaät lieäu saáy(tính 1 caùch gaàn ñuùng) P =(P1 + P2)/2 : aùp suaát hôi trong taùc nhaân saáy Toác ñoä saáy ñaúng toác : N = 100Jmf =100x0.678x1.38= 93.504 (%/h) (theo [7] coâng thöùc 5.63) Heä soá saáy töông ñoái: 1.8 χ= = 1.8/257=0.007 (theo [8] coâng thöùc 5.25) W1 Ñoä aåm tôùi haïn: 1 Wth = + Wcb =1/0.007+15=182.778(%) (theo [7] coâng thöùc 3.36) χ Thôøi gian saáy ñaúng toác: τ 1 = (W1 – Wth)/N =(257-182.778)/93.504= 0.794 (h) (theo [7] coâng thöùc 5.67) Thôøi gian saáy giaûm toác:  W − Wcb  2.3 2.3  182.778 − 15  τ2 = (Wth − Wcb ) lg  th (182.778 − 15) lg  ÷= ÷=2.904(h) N  40 − 15   W2 − Wcb  93.504 (theo [7] coâng thöùc 3.44) Thôøi gian saáy toång coäng: τ = τ 1 + τ 2 =3.698 (h) Löôïng aåm thoùat ra trong 1 giôø: W= ∆ G/ τ =77.5/3.698=20.957(kg/h) 2.1.5 Tính toùan quaù trình saáy thöïc: *Toån thaát qua keát caáu bao che: Töôøng buoàng saáy laøm baèng gaïch ñoû daøy 0.25m coù heä soá daãn nhieät 0.7W/m 2K. Giaû thieát nhieät ñoä beà maët trong cuûa töôøng laø tw1=33.924 (oC) Nhieät ñoä trung bình cuûa taùc nhaân saáy trong buoàng saáy: tf1=(t1+t2)/2=(41+34)/2=37.5(oC) Maät ñoä doøng nhieät do trao ñoåi nhieät ñoái löu giöõa taùc nhaân saáy vaø maët trong cuûa töôøng: q1 = 1.715(tf1 – tw1)1.333 =1.715(37.5-33.924)1.333= 9.374 (W/m2) (theo [8] coâng thöùc 7.50) Maät ñoä doøng nhieät do daãn nhieät: λ q2 = (tw1 − tw 2 ) =0.25(33.924 – tw2)/0.25 (theo [8] coâng thöùc 7.43) δ Vôùi q1 = q2 neân coù ñöôïc tw2 = 30.576 (oC) Maät ñoä doøng nhieät do trao ñoåi nhieät ñoái löu giöõa maët ngoøai cuûa töôøng vôùi khoâng khí xung quanh: Trang 7 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC QTTB q3 = 1.715(tw2 – tf2)1.333 =1.715(30.576-27)1.333= 9.374 (W/m2) (tf2 laø nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh tf2 =27oC) Kieåm tra laïi ñieàu kieän q3 = q1 neân giaù trò tw1 = 33.924oC choïn ban ñaàu laø chính xaùc. Toån thaát ra moâi tröôøng xung quanh: Qt = 3600.q1.Ft = 3600x9.374x7.84=264582.776 (J/h) Toån thaát qua neàn: Qn = 3600.qn.Fn =3600x33.375x1.95= 234292.5 (j/h) Trong ñoù qn = 33.375(W/m2) (giaû söû buoàng saáy xaây caùch töôøng nhaø 1m) (theo [8] baûng 7.1 trang142) Toång toån thaát qua keát caáu bao che: Qbc = Qt + Qn =264582.776+234292.5= 498875.276 (J/h) qbc = Qbc/ W=498875.276/20.957 =11178.021(J/kg aåm) *Toån thaát do vaät lieäu saáy mang ñi: Choïn nhieät ñoä ra cuûa mít laø tv2=36(oC) Toån thaát nhieät do vaät lieäu saáy mang ñi: Qv =G2Cv(tv2 – tv1)/ τ =50x1360.6(36-35)/ 3.698 = 18398.916 (J/h) qv = Qv/W =18398.916/20.957= 877.806 (J/kg aåm) *Tính ∆ ∆ = Ca tv1 - qbc -qv = 4180x35 - 11178.021 - 887.806 = 134234.173(J/kg aåm) (theo [8] coâng thöùc 7.20) *Tính toùan löu löôïng taùc nhaân saáy: i2 =1000(1.842t2 +2500) =1000(1.842x34+2500) = 2562628 (J/kg aåm) Cdx(d1) = 1000(Cpk + Cpad1) =1000(1+1.842x 0.03) = 1055.910 (j/kgñoä) (theo [8] trang173) C (d )(t − t ) d2 = d1 + dx 1 1 2 =0.03+1055.91(41-34)/(2562628-134234.173)= 0.033 i2 − ∆ (kg aåm/ kg khoâng khí khoâ) I2 =[t2 +d(2500+1.842t2)].1000 =[34+0.033(2500+1.842x34)].1000=119583.595 (J/kg khoâng khí khoâ) Bd2 .100% =0.993x0.033x100%/(0.053(0.622+0.033))=96.421(%) ϕ2 = Pb 2 (0.622 + d2 ) l= 1 =1/(0.033-0.03)=328.543(kgkhoâng khí khoâ/kg aåm) d2 − d1 L =lW =328.543x20.957 =6886.297 (kgkhoâng khí khoâ/h) Khoái löôïng rieâng cuûa khoâng khí khoâ ôû nhieät ñoä trung bình trong buoàng saáy: ρT ρ ' = o o =1.293x273/310.5=1.286 (kgkhoâng khí khoâ/m3) T T : nhieät ñoä trung bình trong buoàng saáy (oK) Khoái löôïng aåm öùng vôùi 1 m3 khoâng khí khoâ (ôû nhieät ñoä trung bình trong buoàng saáy): Trang 8 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC QTTB ρ '.(d1 + d2 ) / 2 = ρ ' d =1.286x0.0315=0.041 (kg aåm/m3khoâng khí khoâ) d =(0.03+0.033)/2=0.0315(kg aåm/kg khoâng khí khoâ) Löu löôïng khoâng khí khoâ qua buoàng saáy: V=L/ ρ ' =6886.297/1.286=5355.092 (m3 khoâng khí khoâ/h) Löu löôïng khoâng khí aåm qua buoàng saáy: V’=(L + V ρ '.d )/ ρ =(6886.297+5355.092x1.286x0.0315)/1.116 =6366.855 (m3 khoâng khí /h) = 1.769 (m3 khoâng khí/s) Toác ñoä cuûa taùc nhaân saáy: v’ = V’/Ftd = 1.769/0.99=1.786(m/s) Sai soá cuûa giaù trò v choïn ban ñaàu: v-v' ∆v= .100% =(1.8-1.786)x100%/1.786=0.759(%) v' Vaäy giaù trò v ñaõ choïn ban ñaàu coù theå xem laø hôïp lyù. *Bieåu dieãn quaù trình saáy treân ñoà thò I-d I (kJ/kg khoâng khí khoâ) d(kg aåm/kg khoâng khí khoâ ) + A:(1) IA =I1 = 119174.991 (J/kg khoâng khí khoâ) tA = 41(oC) + B: (2) dB =0.033 (kg ẩm/kg không khí khô) IB = I2 = 119583.595 (J/kg khoâng khí khoâ) tB = 34(oC) + C : (3) dC = dB = d2 = 0.033(kg aåm/kg khoâng khí khoâ) Bdc PbC = = 0.993x0.033/(0.622+0.033)=0.051(bar) 0.622 + dc tC =(4026.42/(12-ln(PbC))-235.5=(4026.42/(12-ln(0.051)))-235.5=33.223(oC) Trang 9 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC QTTB IC =[tC +dC(2500+1.842tC)]1000=[33.223+0.033(2500+1.842)]1000=118758.486 (J/kg khoâng khí khoâ) + D: (4) dD = dA = d1 =0.030(kg aåm /kg khoâng khí khoâ) Bd D PbD = =0.993x0.03/(0.622+0.03)=0.046(bar) 0.622 + d D tD =(4026.42/(12-ln(PbD))-235.5=(4026.42/(12-ln(0.046)))-235.5=31.629(oC) ID =[tD +dD(2500+1.842tD)]1000= [31.629 +0.03(2500+1.842x31.629)]1000 = 109280.411(J/kg khoâng khí khoâ) 2.2 Tính choïn maùy neùn P(bar) h(kj/kg) Ñieåm 1 1' 2 3 4 5 t (0C) 3 6 68.1 45 45 3 P (bar) 5.487 5.487 17.266 17.266 17.266 5.487 H (kJ/kg) 705.38 707.6 736.77 716.3 555.97 555.97 qo = h1 – h5 =705.38-555.97= 149410 (j/kg) Löôïng hôi thöïc teá huùt vaøo xylanh: G =Q/qo =23000/149410 =0.154(kg/s) (theo [5] trang102) Laáy Q=23(KW) Theå tích hôi thöïc teá huùt vaøo xylanh: Trang 10 v (dm3/kg) s(kJ/kg) 43.77 1.752 1.752 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC QTTB V=G.v1’ =0.154x0.04377= 0.0067379 (m3/s)=24.256(m3/h) (theo [5] trang102) Heä soá chæ thò theå tích:  P + ∆Pd  P0 − ∆Ph  P − ∆Ph λi = 0 − C  k  (theo [5] trang102) ÷− P0 P0    P0 Choïn C=0.05 ∆Pd = ∆Ph =0.1(bar) λi =  17.266 + 0.1  5.487 − 0.1  5.487 − 0.1 − 0.05  ÷− 5.487  =0.873 5.487  5.487   Heä soá toån thaát khoâng thaáy ñöôïc: T λW ' = 0 =(273+3)/(273+45)=0.868 Tk (theo [5] trang102) Heä soá löu löôïng cuûa maùy neùn: λ = λi. λw' =0.873x0.868=0.757 (theo [5] trang102) Theå tích chuyeån dôøi cuûa pittoâng: Vh = V/ λ = 0.0067379/0.757=0.008896 (m3/s) (theo [5] trang102) Coâng suaát ñoïan nhieät: Na = G(h2 – h1’)= 0.154(736.77-707.6)x1000= 4490.396 (W) (theo [5] trang102) Hieäu suaát chæ thò: ηi = λw ' + b.to =0.868+0.0025x3=0.875 (theo [5] trang102) Ñoái vôùi R22 choïn b=0.0025 Coâng suaát chæ thò: Ni = Na/ηi = 4490.396/0.875=5129.392 (W) (theo [5] trang102) Coâng suaát ma saùt: Nm = Vh.Pmx102x1000 = 0.008896x0.5x100x1000=444.825 (W) (theo [5] trang102) Coâng suaát hieäu duïng: Ne = Ni + Nm =5129.392+444.825 =5574.217 (W) (theo [5] trang102) Coâng suaát treân truïc maùy neùn truyeàn ñoäng tröïc tieáp: N=Ne = 5574.217 (W) (theo [5] trang102) Heä soá laïnh hieäu duïng: Ke =Q2 /Ne = 19708/5574.217=3.536 (theo [5] trang102) Theo [5], phuï luïc 2, trang 526, ta choïn loïai maùy neùn pittoâng 1 caáp loïai F4C cuûa haõng MYCOM (Nhaät Baûn), coù caùc ñaëc tính kyõ thuaät: D=65(mm) S=50(mm) z=4 Toác ñoä quay:1000(v/phuùt) Theå tích huùt: 39.8(m3/h) Naêng suaát laïnh:22700(kcal/h) ≈ 26.36(kW) Coâng suaát treân truïc: 6.9(kW) Trang 11 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC QTTB 2.3 Tính toùan thieát bò boác hôi Coâng suaát = (IB – ID)L/3600= (119583.595-109280.411) x6886.297/3600=19708.551 (j/s) Chọn Q2 =21000 (j/s) Söû duïng thieát bò boác hôi caùnh phaúng coù oáng laøm baèng ñoàng, caùnh laøm baèng nhoâm Choïn böôùc caùnh SC =0.005(m) Beà daøy caùnh δ c =0.0004(m) Böôùc oáng ñöùng S1 = 0.04(m) Böôùc oáng doïc theo doøng löu chaát ngoøai oáng S2 = 0.04(m) Ñöôøng kính trong dtr = 0.014(m) Ñöôøng kính ngoøai dng = 0.016(m) Choïn vaän toác doøng khí v2 (m/s) =4.5(m/s) Choïn soá cuïm oáng theo chieàu khoâng khí z =2 Chieàu daøi caùnh theo chieàu daøi khoâng khí: L = S2.z=0.04x2=0.08(m) Ñöôøng kính töông ñöông: 2(S1 − dng )(Sc − δ c ) 2(0.04 − 0.016)(0.005 − 0.0004) dtñ = = =0.00772(m) (S1 − dng ) + (Sc − δ c ) (0.04 − 0.016) + (0.005 − 0.0004) (theo [5] trang 150) vd Re = 2 tñ =4.5x0.00772/(1.5x10-5)= 2316.084 v v =1.5x10-5(m2/s) Coâng thöùc duøng ñeå xaùc ñònh Nu noùi treân coù theå söû duïng ñöôïc bôûi vì Re =2316.084 trong khoûang 500-2500 dng=0.016(m) 10-16mm L/dtñ = 0.08/0.00772=10.362 4-50 SC/dng=0.005/0.0016=0.313 0.18-0.35 S1/dng=0.04/0.0016=2.5 2-5 tkh =(tB +tD)/2= (34+31.629)/2=32.815 -40oC-40oC L =0.45+0.0066x10.362=0.518 dtñ Re m = −0.28 + 0.08 =-0.28+0.08x2316.084/1000=-0.095 1000 Re B = 1.36 − 0.24 =1.36-0.24x2316.084/1000=1.304 1000 150) A =0.321 C = AB =0.419 n = 0.45 + 0.0066 m  L  0.518 -0.095 Nu = C.Re  =18.648 ÷ =0.419 x 2316.084 x 10.362  dtñ  (theo [5] coâng thöùc 6.20) n Trang 12 (theo [5] trang 150) (theo [5] trang 150) (theo [5] trang 150) (theo [5] trang (theo [5] trang 150) (theo [5] trang 150) ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC QTTB Heä soá toûa nhieät ñoái löu veà phía khoâng khí: Nu.λ α kk = =18.648 x 0.0257 /0.00772=62.078(W/m2K) dtñ λ kk= 0.0257(W/m.ñoä) (theo [10] trang 149) Heä soá toûa nhieät qui öôùc: 1 αq = -3 1 + Rc + Rn =1/[1/(62.078 x 4.184) + 5x10 + 0.00162]=95.518 α khξ (theo [5] coâng thöùc 6.69) Vôùi Rc , Rn : nhieät trôû choã tieáp xuùc giöõa caùnh vaø oáng, nhieät trôû do nöôùc ngöng tuï. Laáy Rc =5.10-3(m2K/W) (theo [5]trang 226) δn Rn = =0.001/0.6176=0.00162(m2K/W) λn Vôùi δ n , λn laø chieàu daøy lôùp nöôùc (m), heä soá daãn nhieät cuûa nöôùc . Laáy δ n =0.001m, λn =0.6176 (W/m.K) (laáy ôù 30oC theo [10] trang133). ∆d ξ = 1 + 2480 =1 + 2480 x 0.003 /2.371=4.184 ∆t (theo [5] coâng thöùc 6.71) ∆d , ∆t : bieán thieân haøm aåm vaø nhieät ñoä khoâng khí tröùôc vaø sau khi ñi qua beà maët truyeàn nhieät. ∆d =dB – dD = 0.033 - 0.03=0.003 (kg aåm/ kg khoâng khí khoâ) ∆t = tB – tD =34 – 31.629 = 2.371 (oC) 2α khξ 2 × 62.078 × 4.184 Thoâng soá m = = =79.887 λcδ c 203.5 × 0.0004 (theo [5] coâng thöùc 6.74) Trong ñoù Heä soá daãn nhieät cuûa caùnh λ c =203.5 (W/mñoä) (theo [5] trang 237) Chieàu cao qui öôùc cuûa caùnh: h ' = 0.5dng ( ρ − 1)(1 + 0.35ln ρ ) =0.5 x 0.016 (2.875-1)(1+0.35ln2.875)=0.021(m) (theo[5] trang 151) Trong ñoù : B ρ = 1.15 dng =1.15S1/dng =1.15x0.04/0.016= 2.875 (theo [5] trang 152) Hieäu suaát cuûa caùnh: th(m.h ') E= =th(79.887x0.021)/(79.887x0.021)=0.565 (theo [5] trang m.h ' 152) Dieän tích caùnh cuûa 1 m oáng:  π d2  1 Fc = 2  S1S2 − ng ÷ =2[0.04x0.04 - 3.14x0.0162/4]/0.005=0.56(m2/m)  4 ÷   Sc (theo [5] trang 198) Trang 13 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC QTTB Dieän tích khoûang giöõa caùc caùnh cuûa 1 m oáng :  δ  Fo = π dng  1 − c ÷=3.14x0.016x(1-0.0004/0.005)=0.046 (m2/m)  Sc  (theo [5] trang 198) Toång dieän tích maët ngoøai coù caùnh cuûa 1 m oáng: F = Fc + Fo =0.56+0.046=0.606 (m2/m) (theo [5] trang 198) Dieän tích beà maët trong cuûa 1 m oáng: Ftr = π dtr =3.14x0.014=0.044 (m2/m) Heä soá laøm caùnh: β = F / Ftr =0.606/0.044=13.782 Heä soá toûa nhieät veà phía khoâng khí qui ñoåi theo beà maët trong cuûaoáng: F F  α qtr = α q  c Eψ + o ÷=95.518x(0.56x0.565x0.85/0.044+0.046/0.044)=685(W/m2K) Ftr   Ftr (theo[5] coâng thöùc 6.73) Trong ñoù ψ =0.85 Choïn nhieät ñoä vaùch tv =7.599(oC) Maät ñoä doøng nhieät veà phía khoâng khí qui ñoåi theo beà maët trong cuûa oáng: qtr= α qtr (tkh − tv ) =685(32.815-7.599)=17272.96 (W/m2) (theo [5] coâng thöùc 6.76) Dieän tích beà maët truyeàn nhieät: Q F *tr = 2 =21000/17270.332=1.216(m2) (theo [5] coâng thöùc qtr 6.77) Dieän tích cho khoâng khí ñi qua: fkh = V’/v2 =1.769 /4.5=0.393 (m2) Dieän tích beà maët truyeàn nhieät cuûa 1 cuïm oáng ( khi boá trí caùc cuïm oáng doïc theo chieàu chuyeån ñoäng cuûa khoâng khí): π dtr F 'tr = fkh  2δ h  ( theo[5] coâng thöùc 6.79) S1 −  dng + c ÷ Sc   =0.393x3.14x0.014/(0.04-0.016-2x0.0004x0.012/0.005)=0.782(m2) Trong ñoù h = (S1 – dng)/2 =0.012(m) Soá cuïm oáng laøm vieäc song song: z*=F*tr/F’tr =1.216/0.782=1.555 (theo [5] coâng thöùc 6.80) So saùnh vôùi giaù trò z ñaõ choïn ban ñaàu ta seõ choïn z=2, ta seõ coù truyeàn nhòeât lôùn hôn dieän tích caàn thieát vaø laáy noù laøm coâng suaát döï tröõ cho thieát bò. *Nhieät ñoä soâi cuûa R22 trong thieát bò bay hôi laø to = 3oC Khoái löôïng rieâng cuûa R22 loûng ρ =1274.2 (kg/m3) Neáu ta xem löôïng nhieät laøm quaù nhieät hôi R22 trong oáng laø khoâng ñaùng keå thì vaän toác cuûa R22 loûng trong oáng laø: Trang 14 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC QTTB ω= 4.Q 0 =4x21000/(3.14x0.0142x2x149410x1274.2)=0.35(m/s) π .d tr2 .z .q 0 .ρ (theo [5] trang 238) Trong ñoù qo = h1 – h5 =149410(J/kg) Maät ñoä doøng nhieät veà phía R22 do loûng bay hôi: 0.5  ωρ  2.5 0.5 2 qa −tr = [ A(tv − to )]  ÷ = [1.355(7.599-3)] (x1274.2/0.014) =17301.97 (W/m ) d  tr  (theo[5] coâng thöùc 6.50) Trong ñoù A=1.355 (theo [5] baûng 6.28 trang219) o Vì qtr ≈ qa-tr töø ñoù ta thaáy choïn tv = 7.599 C hôïp lyù. Toång chieàu daøi oáng trong 1 cuïm oáng : fkh L1 =  2δ h  S1 −  dng + c ÷ =0.393/(0.04-0.016-2x0.0004x0.012/0.005)=17.8 (m) Sc   2.5 (theo[5] coâng thöùc 6.81) Soá haøng oáng trong 1 cuïm oáng : L1 m= =[17.8/(0.04x1.93)]0.5=15.184 → choïn m=18 S1K Trong ñoù choïn K=1.93 Chieàu daøi cuûa 1 oáng trong cuïm oáng : l = L1/m =17.8/18=0.989 ≈ 1(m) *Kieåm tra laïi vaän toác khoâng khí sau khi choïn m: +Dieän tích tieát dieän cho khoâng khí ñi qua cuûa 1 m chieàu daøi oáng coù caùnh: f 'kh = (S1 − dng )(Sc − δ c ) Sc =(0.04-0.016)(0.005-0.0004)/0.005=0.0221(m2/m) + Toång dieän tích cho khoâng khí ñi qua: Fkh = m.l.f’kh =18x1x0.0221=0.397(m2) + Vaän toác khoâng khí : v’1 =V’/Fkh = 1.769 /0.397=4.45(m/s) + So saùnh vôùi vaän toác ñaõ choïn ban ñaàu v1 =4.5m/s ta coù: v -v ' ∆v1 = 1 1 .100% =(4.5-4.45)x100%/4.45=1.126(%) v1' Vaäy caùc thoâng soá ñaõ choïn laø hôïp lyù. Löu löôïng R22 loûng ñi trong oáng : G*=Q2/qo =21000/149410=0.14(kg/s) Vì v1. ρ kk=4.5x1.116=5.022 (kg/m2s) neân theo [5] thì vôùi vaän toác khoái naøy caùc haït nöôùc vaãn chöa bay ñi theo gioù, do ñoù ta khoâng caàn phaûi ñaët caùc thieát bò chaén phía sau thieát bò bay hôi. 2.4 Tính toùan thieát bò ngöng tuï trong Trang 15 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC QTTB Coâng suaát Q1 = (IA – ID)L/3600 =18926.948(j/s) Chọn Q1 =19500(j/s) Söû duïng thieát bò ngöng tuï caùnh phaúng coù oáng laøm baèng ñoàng, caùnh laøm baèng nhoâm Choïn böôùc caùnh SC =0.003(m) Beà daøy caùnh δ c =0.0003(m) Böôùc oáng ñöùng S1=0.04(m) Böôùc oáng doïc theo doøng löu chaát ngoøai oáng S2=0.04(m) Ñöôøng kính trong dtr =0.014(m) Ñöôøng kính ngoøai dng=0.016(m) Choïn vaän toác doøng khí v1 =4(m/s) Soá cuïm oáng theo chieàu khoâng khí z=6 Chieàu daøi caùnh theo chieàu daøi khoâng khí L = S2.z=0.24(m) Ñöôøng kính töông ñöông: 2(S1 − dng )(Sc − δ c ) dtñ = (S1 − dng ) + (Sc − δ c ) =2(0.04-0.016)(0.03-0.0003)/(0.04-0.016+0.003-0.0003)=0.0049(m) Coâng thöùc duøng ñeå xaùc ñònh Nu noùi treân coù theå söû duïng ñöôïc bôûi vì vd Re = 1 tñ =4x0.0049/(1.5x10-5)=1078.053 trong khoûang 500-2500 v dng=0.016(m) 10-16mm L/dtñ =0.24/0.0049=49.444 4-50 SC/dng=0.003/0.016=0.188 0.18-0.35 S1/dng=0.04/0.016=2.5 2-5 o tkh =(tA+tD)/2=(31.629+41)/2=36.315 C -40oC-40oC L n = 0.45 + 0.0066 =0.45+0.006x49.444=0.776 dtñ Re m = −0.28 + 0.08 =-0.28+0.08x1078.053/1000=-0.194 1000 Re B = 1.36 − 0.24 =1.36-0.24x1078.053/1000=1.101 1000 A=0.049 (theo [5] trang150) C = AB =0.049x1.101=0.054 m  L  0.776 0.194 Nu = C.Re  ÷ =0.054x1078.053 (49.444) =5.766  dtñ  Heä soá toûa nhieät ñoái löu veà phía khoâng khí: Nu.λ αk = =5.766x0.0257/0.0049=30.53(W/m2K) dtñ λ kk= 0.0257(W/m.ñoä) n m= 2α k =[2x30.53/(203.5x0.0003)]0.5=31.625 λc .δ c Trang 16 (theo [5] coâng thöùc 6.20) (theo [10] trang 149) ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC QTTB Trong ñoù Heä soá daãn nhieät cuûa caùnh λ c =203.5 (W/mñoä) (theo [5] trang 237) Chieàu cao qui öôùc cuûa caùnh: h ' = 0.5dng ( ρ − 1)(1 + 0.35ln ρ ) =0.5x0.016(2.875-1)(1+0.35ln2.875)=0.021(m) Trong ñoù : ρ = 1.15 B dng =1.15x0.04/0.016=2.875 Hieäu suaát cuûa caùnh: th(m.h ') E= =th(31.625x0.021)/(31.625x0.021)=0.879 (theo [5] coâng thöùc 6.22) m.h ' Dieän tích caùnh cuûa 1 m oáng:  π dng2  1 2 2 Fc = 2  S1S2 − ÷  ÷ S =2[0.04x0.04 - 3.14x0.016 /4]/0.003=0.933(m ) 4   c Dieän tích khoûang giöõa caùc caùnh cuûa 1 m oáng :  δ  Fo = π dng  1 − c ÷=3.14x0.016(1-0.0003/0.003)=0.045(m2)  Sc  Toång dieän tích maët ngoøai coù caùnh cuûa 1 m oáng: F = Fc + Fo =0.933+0.045=0.978(m2) Dieän tích beà maët trong cuûa 1 m oáng: Ftr = π dtr =3.14x0.014=0.044(m2) Dieän tích beà maët ngoøai cuûa 1 m oáng: Fng = π dng =3.14x0.016=0.05(m2) Heä soá laøm caùnh : F β = =0.978/0.044=22.245 Ftr Heä soá toûa nhieät veà phía khoâng khí qui ñoåi theo beà maët ngoøai: F  F α kh − ng = α kh  c Eψ + o ÷ F F =30.53(0.933x0.879x0.85/0.978+0.045/0.978)=23.163(W/m2K) (theo [5] coâng thöùc 6.21) Trong ñoù ψ =0.85 Cheânh leäch nhieät ñoä trung bình giöõa moâi chaát trong bình ngöng vaø khoâng khí : t −t θm = A D O t −t ln K D =(41-31.629)/ln[(45-31.629)/(45-41)]=7.765( C) tK − t A Trong ñoù tK =45oC laø nhieät ñoä ngöng tuï cuûa moâi chaát trong bình ngöng. Choïn giaù trò θ =tk - tv =1.143oC ( ñoä cheânh giöõa nhieät ñoä ngöng tuï vaø nhieät ñoä vaùch) Maät ñoä doøng nhieät veà phía khoâng khí theo beà maët trong cuûa oáng: θm − θ 7.765 − 1.43 qkh −tr = 2 Ftr δ = 1 1 Ftr 0.044 2 × 0.044 0.002 =3374.043(W/m2) + . + . α kh −ng F Ftr + Fng λ 23.163 0.978 0.044 + 0.05 85.37 (theo [5] trang188) Trang 17 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC QTTB λñoàngthau = 85.37W / mK (theo [5] trang 622) δ = dtr – dng =0.002(m) Heä soá toûa nhieät veà phía R22: ∆i.ρλ 3 g 4 α a = 0.72 vdtrθ (theo [5] trang188) =0.72[180800x1108x0.07663x9.81/(1.96x10-7x0.014x1.43)]0.25=2951.116(W/m2K) Trong ñoù ∆i =h2 – h4 =736770 - 555970=180800(J/kg) ρ =1108 (kg/m3) λ = 0.0766(W/mK) ν = 1.96x10-7(m2/s) Maät ñoä doøng nhieät veà phía R22: qa −tr = α a .θ =2951.116x1.43=3374.011(W/m2) (theo [5] trang189) Vì qkh-tr ≈ qa-tr neân giaù trò θ ñaõ choïn ban ñaàu laø chính xaùc. Dieän tích beà maët trong cuûa bình ngöng: Q F 'tr = 1 =19500/3374.011=5.77(m2) q tr (theo [5] trang189) Toång chieàu daøi oáng cuûa bình ngöng: F' L = tr =5.77/0.044=131.1(m) Ftr (theo [5] trang189) Choïn chieàu daøi 1 oáng laø: l (m) Toång soá oáng trong bình ngöng: L n = =131.1 ≈ 132 (oáng)(laøm troøn leân) (theo [5] trang189) l Choïn soá oáng thöïc n’=132(oáng) Soá oáng boá trí treân maët chính dieän: n' n1 = =132/6=22(oáng) (theo [5] trang189) z Dieän tích tieát dieän cho khoâng khí ñi qua cuûa 1 m chieàu daøi oáng coù caùnh: (S − d )(S − δ ) fkh = 1 ng c c =(0.04-0.016)(0.003-0.0003)/0.003=0.022(m2/m) Sc (theo[5] trang198) Toång dieän tích cho khoâng khí ñi qua: Fkh = n1.l.fkh =22x1x0.022=0.475(m2) Vaän toác khoâng khí: v’1=V’/Fkh =1.769 /0.475=3.969(m/s) So saùnh vôùi vaän toác ñaõ choïn ban ñaàu v1 =4m/s ta coù: v -v ' ∆v1 = 1 1 .100% =(4-3.969)x100%/3.969=0.779(%) v1' Vaäy vaän toác ñaõ choïn ban ñaàu laø hôïp lyù. Trang 18 (theo [5] trang190) (theo [5] trang190) ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC QTTB Löu löôïng R22 loûng trong thieát bò: G’=Q1/(h3 – h4) =19500/(716300-555970)= 0.123(kg/s) 2.5 Tính toùan thieát bò ngöng tuï ngoøai Löu löôïng R22 loûng trong thieát bò: G’’=G* - G’ =0.14-0.123=0.017(kg/s) Q3* = G’’(h3 – h4) = 0.017(716300-555970)=2725.6(J/s) Laáy coâng suaát cuûa thieát bò ngöng tuï ngoøai Q3 =2800(J/s) Nhieät ñoä khoâng khí vaøo vaø ra khoûi thieát bò laàn löôït laø:t 1 = 27oC ,t2 = 29oC Nhieät ñoä trung bình cuûa khoâng khí trong thieát bò: 28 oC Thoâng soá nhieät vaät lyù cuûa khoâng khí ôû 28oC (theo [5] trang 186) Ckh =1009(j/kg) ρ kh =1.169(kg/m3) λkh =2.57x10-2(W/mK) ν kh = 15.91x10-6(m2/s) Löôïng khoâng khí caàn thieát ñeå giaûi nhieät bình ngöng: Gkh =Q3/[Ckh(t2 – t1)]=2800/[1009(29-27)]=1.388(kg/s) Theå tích khoâng khí giaûi nhieät: Vkh =Gkh/ ρ kh =1.388/1.169=1.187(m3/s) Söû duïng thieát bò ngöng tuï caùnh phaúng coù oáng laøm baèng ñoàng, caùnh laøm baèng nhoâm Choïn böôùc caùnh SC =0.004(m) Beà daøy caùnh δ c =0.0003(m) Böôùc oáng ñöùng S1=0.05(m) Böôùc oáng doïc theo doøng löu chaát ngoøai oáng S2=0.05(m) Ñöôøng kính trong dtr =0.01(m) Ñöôøng kính ngoøai dng=0.012(m) Choïn vaän toác doøng khí v3 =3(m/s) Soá cuïm oáng theo chieàu khoâng khí z=1 Chieàu daøi caùnh theo chieàu daøi khoâng khí L = S2.z=0.05(m) Ñöôøng kính töông ñöông: 2(S1 − dng )(Sc − δ c ) dtñ = (S1 − dng ) + (Sc − δ c ) =2(0.05-0.012)(0.004-0.0003)/(0.05-0.012+0.004-0.0003)=0.0049(m) Coâng thöùc duøng ñeå xaùc ñònh Nu noùi treân coù theå söû duïng ñöôïc bôûi vì vd Re = 1 tñ = 3x0.0049/(15.91x10-6)=1271.54 trong khoûang 500-2500 v dng=0.012(m) 10-16mm L/dtñ = 0.05/0.0049=7.415 4-50 SC/dng=0.004/0.012=0.333 0.18-0.35 S1/dng=0.05/0.012=4.167 2-5 o tkh =(t1+t2)/2=(27+29)/2=28 C -40oC-40oC Trang 19 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC QTTB L =0.45+0.0066x7.415=0.499 dtñ Re m = −0.28 + 0.08 =-0.28+0.08x1271.54/1000=-0.178 1000 A=0.37 Re B = 1.36 − 0.24 =1.36-0.24x1271.54/1000=1.055 1000 C = AB =0.37x1.055=0.391 n = 0.45 + 0.0066 (theo [5] trang150) m  L  0.499 -0.178 Nu = C.Re  =9.676 ÷ =0.391x1271.54 x7.415  dtñ  Heä soá toûa nhieät ñoái löu veà phía khoâng khí: Nu.λ αk = =9.676x0.0257/0.0049=36.875(W/m2K) dtñ λ kk= 0.0257(W/m.ñoä) 149) n m= (theo [5] coâng thöùc 6.20) (theo [10] trang 2α k =[2x36.875/(203.5x0.0003)]0.5=34.757 λc .δ c Trong ñoù Heä soá daãn nhieät cuûa caùnh λ c =203.5 (W/mñoä) (theo [5] trang 237) Chieàu cao qui öôùc cuûa caùnh: h ' = 0.5dng ( ρ − 1)(1 + 0.35ln ρ ) =0.5x0.012x(4.792-1)(1+0.35ln4.792)=0.035(m) Trong ñoù : ρ = 1.15 B dng =1.15x0.05/0.012=4.792 Hieäu suaát cuûa caùnh: th(m.h ') E= =th(34.757x0.035)/( 34.757x0.035)=0.687 (theo [5] coâng thöùc 6.22) m.h ' Dieän tích caùnh cuûa 1 m oáng:  π d2  1 Fc = 2  S1S2 − ng ÷ =2(0.05x0.05-3.14x0.0122/4)=1.193(m2)  4 ÷   Sc Dieän tích khoûang giöõa caùc caùnh cuûa 1 m oáng :  δ  Fo = π dng  1 − c ÷=3.14x0.012(1-0.0003/0.004)=0.035(m2)  Sc  Toång dieän tích maët ngoøai coù caùnh cuûa 1 m oáng: F = Fc + Fo =1.193+0.035=1.228(m2) Dieän tích beà maët trong cuûa 1 m oáng: Ftr = π dtr =3.14x0.01=0.0314(m2) Dieän tích beà maët ngoøai cuûa 1 m oáng: Fng = π dng =3.14x0.012=0.0377(m2) Heä soá laøm caùnh : Trang 20
- Xem thêm -