Tài liệu Tìm hiểu cmis ,pki và alfreso ứng dụng xây dựng hệ thống quản lý tài liệu

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 709 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM OSS Khóa luận tốt nghiệp: TÌM HIỂU CMIS ,PKI VÀ ALFRESO ỨNG DỤNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI LIỆU Khoá : 1 Lớp : CNPM01 GVHD: SVTH: TH.S NGUYỄN TRÁC THỨC 06520285 ĐOÀN QUANG MINH 06520467 NGUYỄN HÒA THUẬN NỘI DUNG • Thực trạng • Giải pháp 1. Thực trạng và giải pháp • Đối tƣợng nghiên cứu • Đối tƣợng quản lý • Phạm vi đề tài • ECM – Alfresco • CMS – Joomla • CMIS • PKI 2. Mục tiêu 3. Cơ sở lý thuyết • Sơ đồ triển khai • Phân công việc • Trình diễn ứng dụng 4. Ứng dụng minh họa • Kết luận • Hƣớng phát triển 5. Kết luận và hướng phát triển 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ PKI CMIS Đề tài: TÌM HIỂU PKI VÀ CMIS TRÊN ALRESCO XÂY DỰNG THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI LIỆU UIT ECM 23/04/2011 3 1.1 THỰC TRẠNG • Tài liệu tại trƣờng đang đƣợc lƣu trữ ở dạng truyền thống (giấy). Tốn nhiều không gian và chi phí. • Các qui trình luân chuyển hồ sơ rƣờm rà, mất nhiều thời gian. • Vấn đề xác thực và bảo vệ tài liệu ngày càng trở nên thiết yếu. • Khả năng thất thoát tài liệu do hƣ hỏng cao. 23/04/2011 4 1.2 GIẢI PHÁP • Triển khai hệ thống quản lý tài liệu trên nền ECM - Alfresco. • Tích hợp Alfresco, CMS Joomla qua CMIS tạo ra giao diện độc lập và thân thiện ngƣời dùng. • Tích hợp chữ ký số(PKI) giải quyết vấn đề xác thực và bảo vệ tài liệu trên một số qui trình làm việc. • Toàn bộ giải pháp sử dụng công cụ và phần mềm nguồn mở. 23/04/2011 5 2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI • Tìm hiểu công nghệ: CMIS, PKI • Tìm kiếm giải pháp cho thực trạng quản lý tài liệu hiện nay tại trƣờng. • Xây dựng ứng dụng thử nghiệm công nghệ, có khả năng phát triển về sau. 23/04/2011 6 3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT • • • • • • ECM – Alfresco CMS – Joomla CMIS PKI – workflow YUBICO LDAP – CAS server 23/04/2011 7 3.1 ECM - Alfresco • ECM – Hệ quản trị nội dung doanh nghiệp • Alfresco – Hệ thống quản lý tài liệu mã nguồn mở mạnh mẽ. Hỗ trợ phát triển thêm extension cho việc tích hợp chữ ký số. 23/04/2011 8 3.2 CMIS CMIS là bản đặc tả các dịch vụ chuẩn do các nhà cung cấp ECM lớn cùng nhau lập ra. Có các ƣu điểm: • Chỉ cần viết một lần, chạy với tất cả các Repository(kho tài liệu). • Tích hợp đa kho tài liệu. • Ngƣời dùng chỉ cần học cách dùng một giao diện cho tất cả kho tài liệu. 23/04/2011 9 3.3 CMS - Joomla • Số lƣợng giao diện khổng lồ liên tục đƣợc phát triển. • Luôn nằm trong top 3 CMS hàng đầu thế giới do nhà xuất bản Packt Publishing bình chọn. 23/04/2011 10 3.4 PKI - Digital Signature - OTP Chứng minh nguồn gốc Tăng cường bảo mật Chống chốiXác thực bỏ mạnh Hạn chế mất mật khẩu Ngừa keylogger Kiểm tra toàn vẹn dự liệu 23/04/2011 11 4. ỨNG DỤNG MINH HỌA Deployment diagram: DBServer(MySQL) CMS DB PHP WebServer(Apache) Joomla CMS ECM DB CMIS LDAP Server AD Server Java WebServer(Tomcat) Alfresco ECM Remote Server Yubico 23/04/2011 CAS - SSO 12 4. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC Đoàn Quang Minh: • Viết CMIS API trên PHP. • Từ đó, phát triển giao diện cho Alfresco ECM trên Joomla. • Tích hợp tính năng workflow và chữ ký số vào hệ thống. • … 23/04/2011 Nguyễn Hòa Thuận: • Phát triển module chữ ký số trên Alfresco. • Tích hợp tính năng OTP cho CAS server. • Cài đặt và cấu hình LDAP • Tìm hiểu và dựng hệ thống EJBCA 13 4.1 CMIS API • CMIS API đƣợc viết trên PHP theo chuẩn RESTful Web Service. 23/04/2011 14 4.2 PKI trên Alfresco Alfresco Digital Signature Module ký lên file pdf dùng khóa mềm P12 – PKCS12. Ký file trực tiếp ngay trên giao dựng web. Ký từ xa thông qua Webservice, Webscript của Alfresco. 23/04/2011 15 4.3 CAS server hỗ trợ OTP • Tích hợp tính năng OTP cho CAS server.  CAS xác thực người dùng qua hai tầng bảo mật 23/04/2011 16 4.4 DEMO ỨNG DỤNG Bảng phân quyền hệ thống Chức năng Sinh viên Phòng ban Quản trị Tìm kiếm tài liệu X X X Xem và download X X X Quản lý tài liệu X X Sử dụng workflow X X Chữ ký số X X Quản lý ngƣời dùng 23/04/2011 X 17 5.1 KẾT LUẬN Các kết quả thu đƣợc: • Nghiên cứu công nghệ: CMIS, PKI • Giải pháp quản lý tài liệu cho trƣờng đại học. • Hệ thống minh họa với các chức năng: quản lý tài liệu cơ bản, hỗ trợ workflow, chữ ký số, … 23/04/2011 18 5.2 HƢỚNG PHÁT TRIỂN • Hoàn thiện hệ thống quản lý luận văn và công văn • Chỉnh sửa tính năng workflow dùng CMIS • Nâng cấp hệ thống chữ ký số hỗ trợ khóa cứng (PKCS#11). 23/04/2011 19 XIN CẢM ƠN Nhóm xin chân thành cảm ơn • Thầy NGUYỄN TRÁC THỨC. • Thầy HUỲNH NGỌC TÍN • Quý thầy cô hội đồng bảo vệ luận văn. • Các bạn sinh viên. Đã quan tâm theo dõi. 23/04/2011 20
- Xem thêm -