Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Tính toán ngắn mạch trong hệ thống điện miền nam việt nam sử dụng phần mềm eta...

Tài liệu Tính toán ngắn mạch trong hệ thống điện miền nam việt nam sử dụng phần mềm etap

.PDF
116
1
132

Mô tả:

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN NAM – VIỆT NAM SỬ DỤNG PHẦN MỀM ETAP SINH VIÊN : TRƯƠNG SĨ THẠC MSSV : 15072801 LỚP : DHDI11C GVHD : TS. DƯƠNG THANH LONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 1. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên được giao đề tài (1): Trương Sĩ Thạc, MSSV: 15072801 2. Tên đề tài TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN NAM - VIỆT NAM SỬ DỤNG PHẦN MỀM ETAP 3. Nhiệm vụ (Nội dung và số liệu ban đầu) - Cơ sở lý thuyết về ngắn mạch trong hệ thống điện  Khái niệm về ngắn mạch  Giới thiệu tiêu chuẩn IEC 60909  Phương pháp tính toán. - Giới thiệu phần mềm Etap  Giới thiệu các phần tử chính  Giới thiệu về module tính ngắn mạch ở Etap - Mô phỏng trên hệ thống điện chuẩn IEEE 9 nút và hệ thống điện 220-500 kV Miền Nam - Việt Nam sử dụng phần mềm Etap  Mô phỏng mạng điện và cài đặt thông số  Tính toán các dạng sự cố trong hệ thống điện  So sánh số liệu từ Etap và tính tay theo tiêu chuẩn IEC 60909 4. Kết luận và đưa ra giải pháp Kết quả dự kiến - Bảng thông số và hình ảnh về tính toán ngắn mạch cho lưới điện thực tế. - Tài liệu hướng dẫn tính toán ngắn mạch theo tiêu chuẩn IEC 60909. - Toàn văn báo cáo hướng dẫn sử dụng phần mềm Etap tính toán ngắn mạch. i Giảng viên hướng dẫn Tp. HCM, ngày tháng Sinh viên Trưởng bộ môn ii năm 2019. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- iii MỤC LỤC PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ....................................... i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .................................................... iii MỤC LỤC ................................................................................................................ iv DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ ............................................................................. viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ..................................................................................... xi CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ ETAP .................................................................... 1 1.1 Mở đầu .......................................................................................................... 1 1.2 Giới thiệu Etap .............................................................................................. 1 1.2.1 Các khả năng tính toán của Etap 16.0.0 ................................................. 1 1.2.2 Giao diện ................................................................................................ 2 1.2.3 Các thành phần chính ............................................................................. 3 1.2.4 Xây dựng sơ đồ một sợi ......................................................................... 4 1.2.5 Trao đổi dữ liệu với phần mềm khác ..................................................... 6 1.2.6 Thư viện thiết bị ..................................................................................... 7 1.3 Module tính toán ngắn mạch ........................................................................ 7 1.3.1 Tổng quan ............................................................................................... 7 1.3.2 Thanh công cụ IEC Short Circuit ........................................................... 8 1.3.3 Hộp thoại Short Circuit Study Case ....................................................... 9 CHƯƠNG 2. NGẮN MẠCH TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN ................................. 12 2.1 Những vấn đề chung ................................................................................... 12 2.2 Giới thiệu về tiêu chuẩn IEC 60909 ........................................................... 13 iv 2.3 Các giả thiết tính toán trong IEC 60909 ..................................................... 15 2.3.1 Dòng ngắn mạch cực đại ...................................................................... 15 2.3.2 Dòng ngắn mạch cực tiểu ..................................................................... 16 2.4 Phương pháp tính toán ................................................................................ 16 2.4.1 Nguồn điện áp tương đương tại điểm ngắn mạch ................................ 16 2.4.2 Các thông số ngắn mạch ...................................................................... 21 2.4.3 Các tổng trở ngắn mạch ....................................................................... 23 2.5 Tổng trở cho từng phần tử trong hệ thống điện .......................................... 24 2.5.1 Vấn đề chung........................................................................................ 24 2.5.2 Nguồn hệ thống (Network Feeders) ..................................................... 25 2.5.3 Máy biến áp (Transformers)................................................................. 26 2.5.4 Đường dây trên không và cáp .............................................................. 28 2.5.5 Cuộn kháng hạn chế dòng ngắn mạch ................................................. 30 2.5.6 Động cơ ................................................................................................ 30 2.5.7 Máy phát ............................................................................................... 31 2.5.8 Tải tĩnh và tụ điện ................................................................................ 33 2.6 Các hệ số dùng trong tiêu chuẩn IEC 60909 .............................................. 33 2.6.1 Hệ số hiệu chỉnh tổng trở của máy biến áp hai cuộn dây .................... 33 2.6.2 Hệ số hiệu chỉnh tổng trở của máy phát đồng bộ ................................. 34 2.6.3 Hệ số điện áp c ..................................................................................... 35 2.6.4 Hệ số 𝛋 ................................................................................................. 35 2.6.5 Hệ số 𝛍 ................................................................................................. 35 2.6.6 Hệ số q .................................................................................................. 35 2.7 Tính toán dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn IEC 60909 ............................. 36 v 2.7.1 Vấn đề chung........................................................................................ 36 2.7.2 Dòng ngắn mạch đối xứng ban đầu...................................................... 37 2.7.3 Dòng ngắn mạch đỉnh .......................................................................... 43 2.7.4 Thành phần dòng ngắn mạch không chu kì ......................................... 46 2.7.5 Dòng cắt ngắn mạch đối xứng ............................................................. 47 2.7.6 Dòng ngắn mạch ổn định ..................................................................... 50 CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ETAP ............................................................................................... 52 3.1 Tính toán ngắn mạch hệ thống điện gồm 9 Bus ......................................... 52 3.1.1 Tổng quan hệ thống điện 9 Bus............................................................ 52 3.1.2 Mô phỏng bằng phần mềm Etap .......................................................... 55 3.1.3 Kết quả chạy bài toán tính toán ngắn mạch sử dụng phần mềm Etap . 55 3.1.4 Xây dựng lưu đồ giải thuật ................................................................... 57 3.1.5 Tính dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn IEC 60909 ............................... 57 3.1.6 Kết quả mô phỏng ................................................................................ 77 3.1.7 Nhận xét ............................................................................................... 81 3.2 Ứng dụng Etap để tính dòng ngắn mạch hệ thống điện Miền Nam – Việt Nam, lưới 220-500 kV ................................................................................................... 84 3.2.1 Sơ đồ hệ thống điện Miền Nam – Việt Nam, lưới 220-500 kV .......... 84 3.2.2 Mô phỏng hệ thống điện Miền Nam-Việt Nam, lưới 220-500 kV bằng phần mềm Etap ........................................................................................................... 84 3.2.3 Kết quả chạy bài toán tính dòng ngắn mạch sử dụng phần mềm Etap 85 3.2.4 Nhận xét ............................................................................................... 86 CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ...................................... 89 vi 4.1 Ảnh hưởng của dòng ngắn mạch đối với hệ thống điện ............................. 89 4.2 Hướng phát triển của đề tài......................................................................... 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................... 90 PHỤ LỤC ................................................................................................................ 91 LỜI CÁM ƠN ........................................................................................................ 115 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1 Giao diện chính của Etap ............................................................................ 2 Hình 1.2 Các chức năng tính toán của phần mềm Etap............................................. 2 Hình 1.3 Các phần tử AC .......................................................................................... 3 Hình 1.4 Các thiết bị đo lường và bảo vệ .................................................................. 3 Hình 1.5 Thông tin ban đầu khi khởi tạo dự án mới ................................................. 4 Hình 1.6 Cửa sổ chính sau khi khởi tạo dự án........................................................... 4 Hình 1.7 Kết nối các phần tử ..................................................................................... 5 Hình 1.8 Thao tác xoay các phần tử .......................................................................... 5 Hình 1.9 Thay đổi thông tin thết bị ........................................................................... 6 Hính 1.10 Thư viện đường dây truyền tải ................................................................. 7 Hình 1.11 Các chức năng trên thanh công cụ IEC Short Circuit .............................. 8 Hình 1.12 Trang Info hộp thoại Short Circuit Study Case ........................................ 9 Hình 1.13 Trang Standard hộp thoại Short Circuit Study Case .............................. 11 Hình 2.1 Dạng sóng dòng ngắn mạch khi sự cố xảy ra ở xa máy phát ................... 13 Hình 2.2 Dạng sóng dòng ngắn mạch khi sự cố xảy ra gần máy phát .................... 14 Hình 2.3 Sơ đồ hệ thống .......................................................................................... 17 Hình 2.4 Sơ đồ thay thế (tương đương) hệ thứ tự thuận tại vị trí ngắn mạch ......... 17 Hình 2.5 Tổng trở ngắn mạch thứ tự thuận ............................................................. 18 Hình 2.6 Tổng trở ngắn mạch thứ tự nghịch ........................................................... 18 Hình 2.7 Tổng trở ngắn mạch thứ tự không ............................................................ 19 Hình 2.8 Ngắn mạch ba pha .................................................................................... 20 Hình 2.9 Ngắn mạch hai pha không chạm đất......................................................... 20 Hình 2.10 Ngắn mạch hai pha chạm đất.................................................................. 20 Hình 2.11 Ngắn mạch một pha chạm đất ................................................................ 21 Hình 2.12 Trường hợp hệ thống không có máy biến áp .......................................... 25 Hình 2.13 Trường hợp hệ thống có máy biến áp ..................................................... 25 viii Hình 2.14 Hệ thống thứ tự không theo tổ đấu dây của máy biến áp ....................... 28 Hình 2.15 Dòng ngắn mạch riêng phần của 1 máy phát điện nối trực tiếp vào 1 lưới điện ..................................................................................................................................... 34 Hình 2.16 Sơ đồ véc tơ của máy phát đồng bộ ở điều kiện định mức..................... 35 Hình 2.17 Biểu đồ xác định loại ngắn mạch cho giá trị dòng ngắn mạch lớn nhất 37 Hình 2.18 Ngắn mạch cấp từ nguồn hệ thống nối với một máy biến áp ................. 38 Hình 2.19 Ngắn mạch cấp từ một máy phát (không có máy biến áp) ..................... 38 Hình 2.20 Ngắn mạch cấp điện từ một trạm đơn vị (bao gồm một máy phát và một máy biến áp) ....................................................................................................................... 38 Hình 2.21 Ví dụ về dạng mạch hình tia ................................................................... 40 Hình 2.22 Ví dụ về dạng mạch vòng ....................................................................... 41 Hình 2.23 Quy đổi tổng trở dạng mạch vòng .......................................................... 41 Hình 2.24 Hệ số 𝜅 cho mạch nối tiếp là hàm của R/X hay X/R.............................. 44 Hình 2.25 Hệ số 𝜇 dùng để tính toán dòng cắt ngắn mạch đối xứng ...................... 48 Hình 2.26 Hệ số q dùng để tính toán dòng cắt ngắn nạch đối xứng của các động cơ không đồng bộ .................................................................................................................... 49 Hình 3.1 Sơ đồ hệ thống 9 Bus ................................................................................ 52 Hình 3.2 Sơ đồ đơn tuyến 9 Bus.............................................................................. 55 Hình 3.3 Cài đặt thông số cho trang Info của hộp thoại Study Case....................... 56 Hình 3.4 Kết quả dòng ngắn mạch theo từng sự cố tai 9 Bus khi mô phỏng qua phần mềm Etap ............................................................................................................................ 56 Hình 3.5 Lưu đồ giải thuật thực hiện nhiệm vụ tính toán ....................................... 57 Hình 3.6 Tổng trở thứ tự thuận ................................................................................ 60 Hình 3.7 Tổng trở thứ tự nghịch .............................................................................. 61 Hình 3.8 Tổng trở thứ tự không............................................................................... 61 Hình 3.9 Sự cố ngay tại Bus 3 ................................................................................. 62 Hình 3.10 Thu hẹp sơ đồ tại điểm ngắn mạch ......................................................... 63 Hình 3.11 Tổng trở quy về dạng delta-wye ............................................................. 64 Hình 3.12 Sơ đồ hệ thống thứ tự biểu diễn sự cố ngắn mạch hai pha ..................... 66 ix Hình 3.13 Sơ đồ hệ thống thứ tự khi ngắn mạch một pha chạm đất tại Bus 3 ........ 69 Hình 3.14 Sơ đồ hệ thống thứ tự khi ngắn mạch hai pha chạm đất tại Bus 3 ......... 72 Hình 3.15 Sơ đồ tương đương hệ thống thứ tự khi ngắn mạch hai pha chạm đất tại Bus 3 ................................................................................................................................... 72 Hình 3.16 Dạng sóng dòng ngắn mạch ba pha tại 9 nút .......................................... 79 Hình 3.17 Biên độ thành phần xoay chiều ngắn mạch ba pha tại 9 nút .................. 80 Hình 3.18 Đường bao trên dạng sóng dòng ngắn mạch ba pha tại 9 nút ................ 80 Hình 3.19 Thành phần một chiều sự cố ngắn mạch ba pha tại 9 nút....................... 81 Hình 3.20 Sơ đồ mô phỏng hệ thống điện Miền Nam – Việt Nam lưới 220-500 kV qua phần mềm Etap ............................................................................................................ 84 Hình 3.21 Kết quả dòng ngắn mạch hệ thống điện Miền Nam-Việt Nam lưới 220500 kV ................................................................................................................................ 86 Hình 3.22 Trang Rating của máy phát ..................................................................... 91 Hình 3.23 Trang Imp/Model của máy phát ............................................................. 92 Hình 3.24 Trang Info của bus .................................................................................. 93 Hình 3.25 Trang Info của đường dây ...................................................................... 94 Hình 3.26 Trang Parameter của đường dây ............................................................. 94 Hình 3.27 Trang Configuration của đường dây....................................................... 95 Hình 3.28 Trang Impedance của đường dây ........................................................... 96 Hình 3.29 Trang Sag & Tension của đường dây ..................................................... 97 Hình 3.30 Trang Info của máy biến áp hai cuộn dây .............................................. 99 Hình 3.31 Trang Rating của máy biến áp hai cuộn dây ........................................ 100 Hình 3.32 Trang Grouding của máy biến áp ......................................................... 101 Hình 3.33 Trang Info của tải ................................................................................. 101 Hình 3.34 Trang Nameplate của tải ....................................................................... 102 Hình 3.35 Trang Short Circuit của tải ................................................................... 103 x DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Hệ số điện áp c ......................................................................................... 19 Bảng 2.2 Kí hiệu dòng ngắn mạch .......................................................................... 21 Bảng 2.3 Tần số tương đương 𝑓. 𝑡 ........................................................................... 46 Bảng 3.1 Thông số máy phát ................................................................................... 53 Bảng 3.2 Thông số tải tĩnh....................................................................................... 53 Bảng 3.3 Thông số máy biến áp .............................................................................. 53 Bảng 3.4 Thông số thứ tự thuận các đường dây ...................................................... 54 Bảng 3.5 Thông số thứ tự không các đường dây ..................................................... 54 Bảng 3.6 Tính toán các tổng trở và hệ số hiệu chỉnh cho may phát G1, G2, G3 .... 59 Bảng 3.7 Tính toán các tổng trở và hệ số hiệu chỉnh cho các máy biến áp............. 60 Bảng 3.8 Kết quả ngắn mạch ba pha ....................................................................... 77 Bảng 3.9 Kết quả ngắn mạch hai pha ...................................................................... 78 Bảng 3.10 Kết quả ngắn mạch một pha chạm đất ................................................... 78 Bảng 3.11 Kết quả ngắn mạch hai pha chạm đất .................................................... 79 Bảng 3.12 Kết quả trước và sau khi lắp cuộn kháng ngắn mạch tại Bus Cầu Bông và Bus Hóc Môn ...................................................................................................................... 87 Bảng 3.13 Danh sách các máy phát hiện hành ...................................................... 104 Bảng 3.14 Danh sách các bus hiện hành ............................................................... 106 Bảng 3.15 Danh sách các máy biến áp hiện hành ................................................. 110 Bảng 3.16 Danh sách các tải tĩnh hiện hành .......................................................... 112 Bảng 3.17 Danh sách các tụ bù hiện hành ............................................................. 114 xi SV: Trương Sĩ Thạc Khóa Luận Tốt Nghiệp CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ ETAP 1.1 Mở đầu OTI được thành lập từ năm 1986, chuyên cung cấp các giải pháp để phân tích hệ thống điện, mô phỏng, thiết kế, vận hành, kiểm soát, tối ưu hóa, và tự động hóa. Phiên bản mới nhất hiện nay là Etap 19.0. Hiện OTI đã cung cấp 50.000 sản phẩm cho các công ty, tổ chức, doanh nghiệp ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Điểm nổi bật nhất của Etap là Real-Time: kiểm soát và điều khiển hệ thống trực tiếp theo thời gian thực nhằm tăng cường độ tin cậy, và vận hành hệ thống một cách tối ưu và tiết kiệm. OTI sở hữu một đội ngũ kỹ sư, chuyên gia giàu kinh nghiệm hàng đầu thế giới luôn tiếp cận những tiến bộ công nghệ mới nhất. 1.2 Giới thiệu Etap 1.2.1 Các khả năng tính toán của Etap 16.0.0 Phần mềm Etap được sử dụng trong các tính toán liên quan tới các bài toán hệ thống điện chủ yếu như sau: - Bài toán phân bố công suất (Load Flow Analysis). - Bài toán phân bố công suất tải không cân bằng (Unbalanced Load Flow Analysis). - Bài toán ngắn mạch (Short-Circuit Analysis). - Bài toán khởi động động cơ (Motor Acceleration Analysis). - Bài toán phân tích sóng hài (Harmonic Analysis). - Bài toán phân tích ổn định quá độ (Transient Stability Analysis). - Bài toán phối hợp các thiết bị bảo vệ (Star-Protective Device Coordination). - Bài toán độ tin cậy trên lưới điện (Reliability Assessment). - Bài toán đặt tụ bù tối ưu (Optimal Capacitor Placement). 1 SV: Trương Sĩ Thạc Khóa Luận Tốt Nghiệp Hình 1.1 Giao diện chính của Etap 1.2.2 Giao diện Các chức năng tính toán cụ thể: Hình 1.2 Các chức năng tính toán của phần mềm Etap 2 SV: Trương Sĩ Thạc Khóa Luận Tốt Nghiệp Các phần tử AC: Hình 1.3 Các phần tử AC Các thiết bị đo lường và bảo vệ: Hình 1.4 Các thiết bị đo lường và bảo vệ 1.2.3 Các thành phần chính Các thành phần chính sẽ được trình bày chi tiết hơn trong phần phụ lục 1. 3 SV: Trương Sĩ Thạc Khóa Luận Tốt Nghiệp 1.2.4 Xây dựng sơ đồ một sợi Sau khi khởi động phần mềm Etap, chọn mục New để tạo một dự án mới: Hình 1.5 Thông tin ban đầu khi khởi tạo dự án mới Hình 1.6 Cửa sổ chính sau khi khởi tạo dự án Muốn mô phỏng phần tử nào ta chỉ cần kéo thả vào cửa sổ thiết kế (Edit Mode). Khi kết nối các phần tử lại với nhau, ta nhấp vào đầu kết nối và kéo chuột đến phần tử còn lại muốn kết nối. 4 SV: Trương Sĩ Thạc Khóa Luận Tốt Nghiệp Hình 1.7 Kết nối các phần tử Xoay các phần tử: chọn phần tử muốn xoay vào Tools trên thanh Menu, chọn Rotate và góc cần xoay. Hình 1.8 Thao tác xoay các phần tử Tùy chỉnh các thông số của phần tử hiện thị trên sơ đồ: vào Display Options Edit để thay đổi các thông tin muốn hiện thị trên sơ đồ bằng cách check vào thông tin muốn hiển thị. 5 SV: Trương Sĩ Thạc Khóa Luận Tốt Nghiệp Hình 1.9 Thay đổi thông tin thết bị 1.2.5 Trao đổi dữ liệu với phần mềm khác Etap có thể trao đổi dữ liệu với nhiều phần mền khác với đinh dạng file khác nhau. Đáng chú ý nhất là: - Trao đổi dữ liệu với Autocad:  Xuất sơ đồ hệ thống với định dạng DXF  Nhập dữ liệu kết cầu lưới nối đất từ định dạng file XML - Nhập dữ liệu từ file định dạng.raw của PSS/E phiên bản từ 29 trở lên. Tuy nhiên có một số phần tử không trao đổi được như: máy phát, bộ điều chỉnh đầu phân áp máy biến áp…nếu sơ đồ một sợi không được xây dựng trên giao diện đồ họa (PSS/E) thì Etap sẽ không hiểu được vị trí các phần tử trên giao diện đồ họa khi chuyển đổi. 6 SV: Trương Sĩ Thạc Khóa Luận Tốt Nghiệp 1.2.6 Thư viện thiết bị Thư viện của Etap gồm các thiệt bị như cáp, dây dẫn, dây chống sét, thiết bị đóng cắt, relay… thư viện này cho phép người dùng thay đổi và mở rộng không giới hạn. Từ thanh menu chọn mục library, chọn thiết bị cần thay đổi (mở rộng), thay đổi thông số theo mục đích sử dụng. Hính 1.10 Thư viện đường dây truyền tải 1.3 Module tính toán ngắn mạch 1.3.1 Tổng quan Phần mềm Etap 16 tính toán ngắn mạch theo hai tiêu chuẩn ANSI/IEEE và IEC 60909, hơn hết phần mềm cho phép người dùng tính toán các dạng ngắn mạch khác nhau (một pha chạm đất, 2 pha trạm nhau, 2 pha trạm nhau trạm đất, 3 pha trạm nhau) theo tiêu chuẩn IEC 60909, IEC 61363, ANSI/IEEE. Trong giới hạn tìm hiểu này chỉ giới thiệu chức năng tính ngắn mạch theo tiêu chuẩn IEC. 7 SV: Trương Sĩ Thạc Khóa Luận Tốt Nghiệp 1.3.2 Thanh công cụ IEC Short Circuit Thanh công cụ này cung cấp cho ta những tùy chọn khi phân tích ngắn mạch, phân tích sóng hài …, và các tùy chọn khác để theo dõi kết quả của quá trình phân tích. Hình 1.11 Các chức năng trên thanh công cụ IEC Short Circuit Khi nhấn chức năng tính toán ngắn mạch theo tiêu chuẩn IEC-60909, ETAP sẽ tính toán hết các trường hợp ngắn mạch. ETAP mặc định sẽ hiển thị dòng ngắn mạch 3 pha trên màn hình. Nếu muốn xem thêm kết quả các sự cố ngắn mạch khác, ta cần tùy chỉnh kết quả tại thanh công cụ IEC Short Circuit. 8
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan