Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công ty in thương mại và dịch vụ du lịch...

Tài liệu Tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công ty in thương mại và dịch vụ du lịch

.PDF
61
279
86

Mô tả:

Tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở Công ty In Thương mại và dịch vụ Du Lịch
lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m võa qua, nhê thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa, diÖn m¹o nÒn kinh tÕ níc ta ngµy mét khëi s¾c. C¬ chÕ thÞ trêng thùc sù ®· më ra mét bíc ngoÆt quan träng, ®¸nh dÊu mét sù ®æi míi tõ bªn trong nÒn kinh tÕ, ®ång thêi còng t¹o ra nhiÒu c¬ héi thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trªn mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng kinh tÕ.. C¸c doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng trªn thÞ trêng ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh nh lµ mét quy luËt tÊt yÕu ®Ó tõ ®ã chñ ®éng, s¸ng suèt v¹ch ra cho m×nh mét ph¬ng ¸n kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. Kh«ng nh÷ng tån t¹i mµ cßn ph¶i ph¸t triÓn, ph¶i cã tÝch luü ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng, ®iÒu ®ã ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp rÊt nhiÒu c©u hái, s¶n xuÊt c¸i g× ? s¶n xuÊt nh thÕ nµo? s¶n xuÊt cho ai? Lµm thÕ nµo ®Ó s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®îc thÞ trêng chÊp nhËn, thu hót thÞ hiÕu tiªu dïng ngµy mét cao cña x· héi víi chÊt lîng cao nhÊt mµ gi¸ c¶ l¹i hîp lý vµ hÊp dÉn. Híng tíi nh÷ng môc tiªu ®ã, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cÇn ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi, s¸ng t¹o vµ thùc hiÖn c¶i tiÕn trong c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, ph¶i tiÕn hµnh ®ång bé c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý ®èi víi c¸c yÕu tè liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh s¶n suÊt, ph¶i gi¸m s¸t tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tøc lµ tõ thu mua nguyªn vËt liÖu (NVL) vµ khai th¸c ®îc thÞ trêng tiªu thô cho s¶n phÈm ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc b¶o toµn, t¨ng nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn. Thùc tiÔn ®· chøng minh, mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý s¾c bÐn ®Æc biÖt hiÖu qu¶ vµ cã vai trß quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, ®ã chÝnh lµ h¹ch to¸n kÕ to¸n. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, chi phÝ NVL thêng chiÕm mét tû lÖ kh«ng nhá trong tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm, v× vËy tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n NVL lµ rÊt cÇn thiÕt nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ toµn diÖn gióp cho c¸c nhµ l·nh ®¹o, qu¶n lý doanh nghiÖp ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý NVL nãi riªng vµ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong toµn doanh nghiÖp nãi chung mét c¸ch khoa häc, chÆt chÏ hîp lý vµ hiÖu qu¶. Tõ ®ã gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ thÊp gi¸ thµnh n©ng cao hiÖu qu¶. Tæ chøc kÕ to¸n NVL còng lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn chñ yÕu ®Ó t¨ng cêng vai trß cña kÕ to¸n nh»m duy tr× vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty Cæ phÇn In Th¬ng M¹i vµ DÞch vô du LÞch, thÊy râ ®îc tÇm quan träng cña NVL trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tÝnh phøc t¹p khã kh¨n cña c«ng t¸c kÕ to¸n NVL ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o: Th¹c sÜ D¬ng Nh¹c vµ sù gióp ®ì cña tËp thÓ c¸n bé phßng kÕ to¸n cña C«ng ty , t«i ®· ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi: 1 “Tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty In Th¬ng m¹i vµ dÞch vô Du LÞch.” Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm ba ch¬ng: Ch¬ng I: - C¬ së lý luËn vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Ch¬ng II: - Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty In Th¬ng m¹i vµ dÞch vô Du lÞch. Ch¬ng III: Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn tiÕp tôc hoµn thiÖn trong c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty in Th¬ng m¹i vµ nh÷ng gi¶i ph¸p. 2 ch¬ng I C¬ së lý luËn vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt I- Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu (NVL) trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt: 1- Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña NVL: Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, NVL lµ ®èi tîng lao ®éng, lµ mét trong ba yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh nªn s¶n phÈm. Song kh«ng ph¶i ®èi tîng lao ®éng nµo còng lµ NVL mµ chØ nh÷ng ®èi tîng lao ®éng do t¸c ®éng bëi lao ®éng cã Ých cña con ngêi t¹o ra vµ cã thÓ phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hay t¸i t¹o s¶n phÈm míi trë thµnh NVL. Ch¼ng h¹n nh than ®¸, dÇu khÝ khi cha khai th¸c cßn n»m trong lßng ®Êt th× míi chØ lµ ®èi tîng lao ®éng, nhng khi ®îc khai th¸c ®Ó cung cÊp cho ngµnh c«ng nghiÖp lµm nhiªn liÖu ®èt th× míi ®îc gäi lµ nguyªn vËt liÖu. ChÝnh v× vËy mµ NVL lµ ®èi tîng lao ®éng ®· ®îc thay ®æi do lao déng cã Ých cña con ngêi t¸c ®éng tíi. Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, NVL cã ®Æc ®iÓm lµ chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt, bÞ tiªu dïng hoµn toµn vµ thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu ®Ó h×nh thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm hay nãi c¸ch kh¸c gi¸ trÞ cña NVL ®îc chuyÓn dÞch toµn bé mét lÇn vµo s¶n phÈm míi t¹o ra. 2- Vai trß cña NVL trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt NVL cã vÞ trÝ quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Lµ c¬ së vËt chÊt chñ yÕu cÊu thµnh nªn s¶n phÈm, NVL chÝnh lµ yÕu tè ®Çu vµo kh«ng thÓ thiÕu ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc diÔn ra liªn tôc, ®óng tiÕn ®é kÕ ho¹ch vµ cã hiÖu qu¶. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, chi phÝ NVL chiÕm tû träng lín trong chi phÝ s¶n xuÊt còng nh trong gi¸ thµnh s¶n phÈm do vËy cã thÓ nãi sè lîng vµ chÊt lîng NVL cã t¸c ®éng trùc tiÕp cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn sè lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm. NVL cã ®óng sè lîng vµ chÊt lîng tèt, ®óng quy c¸ch míi gãp phÇn t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm tèt c¶ vÒ chÊt lîng vµ sè lîng hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt v¹ch ra. §ång thêi, viÖc gi¶m chi phÝ NVL mét c¸ch hîp lý 3 mµ kh«ng ¶nh hëng tíi chÊt lîng s¶n phÈm gióp viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. NVL cã tÇm quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ cã ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt. V× vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý NVL chÆt chÏ trong tÊt c¶ c¸c kh©u, tõ kh©u thu mua cho ®Õn kh©u sö dông ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm, ®¶m b¶o tiÕt kiÖm triÖt ®Ó mµ vÉn ®¹t hiÖu qu¶ cao. 3- Yªu cÇu qu¶n lý ®èi víi NVL Trong tõng kh©u lu©n chuyÓn cña NVL tõ kh©u thu mua ®Õn kh©u b¶o qu¶n, dù tr÷ vµ sö dông, yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý lµ kh«ng gièng nhau: -Kh©u thu mua: ®ßi hái qu¶n lý vÒ khèi lîng, chÊt lîng, quy c¸ch, chñng lo¹i, gi¸ c¶ hîp lý, c¶ vÒ chi phÝ mua còng nh kÕ ho¹ch thu mua theo ®óng tiÕn ®é thêi gian phï hîp víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Kh©u b¶o qu¶n t¹i kho: Ph¶i tæ chøc tèt kho tµng bÕn b·i, trang bÞ c¸c ph¬ng tiÖn c©n ®o, ®ong ®Õm, thùc hiÖn ®óng chÕ ®é b¶o qu¶n ®èi víi tõng lo¹i NVL phï hîp víi quy m« tæ chøc cña tõng doanh nghiÖp, tr¸nh h háng, mÊt m¸t, l·ng phÝ hao hôt NVL -Kh©u dù tr÷: Ph¶i x¸c ®Þnh ®îc møc dù tr÷ tèi ®a, tèi thiÓu cho tõng lo¹i NVL mét c¸ch hîp lý ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®äc diÔn ra b×nh thêng. Kh«ng dù tr÷ qu¸ nhiÒu g©y ra t×nh tr¹ng ø ®äng vèn còng kh«ng dù tr÷ qu¸ Ýt lµm gi¸n ®o¹n s¶n xuÊt. -Kh©u sö dông: §ßi hái ph¶i sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc, dù to¸n chi phÝ NVL ®· ®Ò ra, ®ång thêi trong kh©u nµy cÇn tæ chøc viÖc ghi chÐp, ph¶n ¸nh t×nh h×nh xuÊt dïng vµ sö dông NVL mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi. Tõ nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra cho thÊy viÖc t¨ng cêng qu¶n lý NVL lµ rÊt cÇn thiÕt, c«ng t¸c qu¶n lý NVL cÇn ph¶i kh«ng ngõng c¶i tiÕn cho phï hîp víi thùc tÕ s¶n xuÊt cña mçi doanh nghiÖp, vµ ®Ó qu¶n lý NVL ®îc tèt th× viÖc tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu lµ rÊt cÇn thiÕt. 4- Vai trß vµ nhiÖm vô cña kÕ to¸n NVL 4.1. Vai trß cña kÕ to¸n NVL KÕ to¸n NVL lµ c«ng cô ®¾c lùc gióp cho l·nh ®¹o doanh nghiÖp n¾m ®îc t×nh h×nh vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh. KÕ to¸n NVL cã ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi vÒ t×nh h×nh nhËp – xuÊt – tån còng nh vÒ ®¬n gi¸ thu 4 mua NVL c¶ vÒ kÕ ho¹ch vµ thùc tÕ ®Ó c¨n cø vµo ®ã lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t, lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n NVL chÝnh x¸c, kÞp thêi kh«ng nh÷ng lµ c¬ së cung cÊp sè liÖu cho viÖc h¹ch to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ cßn gióp c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp biÕt ®îc t×nh h×nh sö dông vèn lu ®éng, tõ ®ã cã biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, t¨ng nhanh vßng quay vèn lu ®éng. 4.2- NhiÖm vô cña kÕ to¸n NVL. §Ó ®¸p øng ®îc yªu cÇu qu¶n lý, ®Ó thùc sù lµ c«ng cô qu¶n lý s¾c bÐn vµ cã hiÖu lùc, kÕ to¸n NVL ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô sau ®©y: -Thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i NVL phï hîp víi nguyªn t¾c, yªu cÇu qu¶n lý thèng nhÊt cña nhµ níc vµ yªu cÇu qu¶n trÞ doanh nghiÖp. - Tæ chøc chøng tõ, tµi kho¶n, sæ kÕ to¸n phï hîp víi ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho ¸p dông trong doanh nghiÖp. - Gi¸m s¸t, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh chÕ ®é b¶o qu¶n, dù tr÷ vµ sö dông nguyªn vËt liÖu. Ph¸t hiÖn, ng¨n ngõa vµ ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p xö lý nguyªn vËt liÖu thiÕu, thõa ø ®äng, kÐm phÈm chÊt ®Ó h¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a thiÖt h¹i cã thÓ x¶y ra. -TÝnh to¸n, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè lîng vµ gi¸ trÞ NVL thùc tÕ ®a vµo sö dông, tõ ®ã ph©n bæ hîp lý gi¸ trÞ NVL sö dông cho c¸c ®èi tîng tËp hîp chi phÝ. -Tham gia kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ l¹i NVL theo chÕ ®é qui ®Þnh, tham gia ph©n tÝch ®¸nh gi¸ tr×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch mua, t×nh h×nh thanh to¸n víi ngêi b¸n. II- Néi dung kÕ to¸n NVL trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. 1- Ph©n lo¹i NVL Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu bao gåm rÊt nhiÒu c¸c lo¹i, c¸c nhãm, c¸c thø theo tiªu thøc ph©n lo¹i nhÊt ®Þnh. Tïy theo yªu cÇu qu¶n lý NVL trong tõng doanh nghiÖp mµ thùc hiÖn viÖc ph©n lo¹i cho phï hîp. Th«ng thêng cã c¸c c¸ch ph©n lo¹i NVL sau ®©y: * C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ vµ vai trß cña chóng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th× NVL ®îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh ( bao gåm c¶ nöa thµnh phÈm mua ngoµi): §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ ®èi tîng lao ®éng chñ 5 yÕu cÊu thµnh nªn thùc thÓ chÝnh cña s¶n phÈm. B¸n thµnh phÈm mua ngoµi còng ®îc coi lµ NVL chÝnh. - VËt liÖu phô: Lµ nh÷ng vËt liÖu cã t¸c dông phô trong s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm nh lµm t¨ng chÊt lîng cña nguyªn vËt liÖu chÝnh hay t¨ng chÊt lîng s¶n phÈm, phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý, phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý, phôc vô cho s¶n xuÊt, cho viÖc b¶o qu¶n bao gãi s¶n phÈm nh c¸c lo¹i thuèc tÈy... - Nhiªn liÖu: lµ lo¹i vËt liÖu phôc vô cho c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, cho ho¹t ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i cña doanh nghiÖp. - VËt liÖu, thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n: Bao gåm c¸c lo¹i thiÕt bÞ cÇn l¾p hoÆc kh«ng cÇn l¾p...dïng cho c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n trong doanh nghiÖp. - VËt liÖu kh¸c: Lµ lo¹i vËt liÖu kh«ng ®îc xÕp vµo c¸c lo¹i vËt liÖu trªn gåm phÕ liÖu thu håi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, thu håi ®îc tõ viÖc thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh . . . Tuú thuéc vµo yªu cÇu qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi tiÕt cña tõng doanh nghiÖp mµ mçi lo¹i NVL trªn l¹i ®îc chia thµnh c¸c nhãm mét c¸ch cô thÓ. * C¨n cø vµo nguån gèc NVL th× toµn bé NVL cña doanh nghiÖp mµ tõng lo¹i vËt liÖu nªu trªn ®îc chia thµnh NVL mua ngoµi vµ NVL tù chÕ biÕn, gia c«ng. * C¨n cø vµo môc ®Ých vµ n¬i sö dông NVL th× toµn bé nguyªn vËt liÖu cña doanh nghiÖp ®îc chia thµnh nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh vµ nguyªn vËt liÖu dïng cho c¸c nhu cÇu kh¸c nh qu¶n lý ph©n xëng, qu¶n lý doanh nghiÖp, tiªu thô s¶n phÈm... 2- §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu §¸nh gi¸ NVL lµ dïng thíc ®o tiÒn tÖ ®Ó biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña vËt liÖu theo nh÷ng ph¬ng ph¸p nhÊt ®Þnh ®¶m b¶o yªu cÇu ch©n thùc, thèng nhÊt. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ NVL hîp lý cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n NVL trong viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô mµ yªu cÇu qu¶n lý vµ h¹ch to¸n ®Ò ra. VÒ nguyªn t¾c, NVL ph¶i ®îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ gèc, cã nghÜa lµ khi nhËp kho ph¶i tÝnh to¸n vµ ph¶n ¸nh theo gi¸ gèc, khi xuÊt kho còng ph¶i x¸c ®Þnh gi¸ gèc xuÊt kho theo nh÷ng ph¬ng ph¸p qui ®Þnh. Gi¸ gèc bao gåm chi phÝ mua, chi phÝ vËn chuyÓn vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan. Chi phÝ mua bao gåm gi¸ mua, c¸c lo¹i thuÕ kh«ng ®îc hoµn l¹i, chi phÝ vËn chuyÓn bèc xÕp trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn mua NVL vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua NVL do mua kh«ng ®óng qui c¸ch, phÈm chÊt ®îc trõ khái chi phÝ mua. 6 Chi phÝ chÕ biÕn cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn s¶n phÈm s¶n xuÊt nh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung biÕn ®æi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu thµnh thµnh phÈm. Nguyªn liÖu, v©t liÖu vµ c«ng cô dông cô dù tr÷ ®Ó sö dông cho môc ®Ých s¶n xuÊt s¶n phÈm kh«ng ®îc tÝnh gi¸ thÊp h¬n gi¸ gèc nÕu s¶n phÈm do chóng gãp phÇn cÊu t¹o nªn sÏ ®îc b¸n hµng b»ng ®îc cao h¬n gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm. Khi cã sù gi¶m gi¸ cña nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô mµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm cao h¬n gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc, th× nguyªn vËt liÖu ®îc ®¸nh gi¸ gi¶m xuèng b»ng víi gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc. Theo qui ®Þnh hiÖn hµnh kÕ to¸n nhËp, xuÊt, tån kho vËt liÖu ph¶i ph¶n ¸nh theo gi¸ gèc. Tuy nhiªn tríc ®©y theo gi¸ thùc tÕ nhiÒu doanh nghiÖp ¸p dông trÞ gi¸ thùc tÕ ®Ó ghi chÐp tÝnh to¸n hµng ngµy cã thÓ sö dông gi¸ h¹ch to¸n t×nh h×nh nhËp xuÊt.Nhng hiÖn nay theo chÕ ®é míi ban hµnh th× nguyªn vËt liÖu ph¶n ¸nh theo gi¸ gèc cßn ®¬n gi¶n h¬n nhiÒu t×nh h×nh nhËp, xuÊt kho. 2.1- §¸nh gi¸ NVL theo gi¸ gèc 2.1.1 §¸nh gi¸ NVL theo gi¸ gèc nhËp kho Tuú theo tõng nguån nhËp mµ gi¸ gèc cña NVL nhËp kho ®îc x¸c ®Þnh nh sau: §èi víi NVL mua ngoµi nhËp kho: - Doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ: Gi¸ thùc tÕ = Gi¸ hãa ®¬n + chi phÝ thu mua ngoµi (cha cã VAT) - ChiÕt khÊu gi¶m gi¸ mua thùc tÕ ( NÕu cã) - Doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: Gi¸ thùc tÕ NVL = Gi¸ ho¸ ®¬n + Chi phÝ thu – ChiÕt khÊu gi¶m gi¸ Mua ngoµi ( ®· cã VAT) mua thùc tÕ (NÕu cã) §èi víi NVL doanh nghiÖp tù gia c«ng chÕ biÕn: TrÞ gi¸ thùc tÕ = TrÞ gi¸ thùc tÕ N VL 7 + Chi phÝ gia c«ng NVL nhËp kho xuÊt gia c«ng chÕ biÕn chÕ biÕn §èi víi NVL gia c«ng chÕ biÕn: Gi¸ trÞ thùc tÕ Gi¸ trÞ thùc tÕ Chi phÝ vËn Sè tiÒn thuª gia = + + nguyªn vËt liÖu nguyªn vËt liÖu chuyÓn nguyªn c«ng ph¶i tr¶ cho nhËp kho do thuª xuÊt thuª gia vËt liÖu (®i vµ vÒ) ®¬n vÞ nhËn gia ngoµi gia c«ng c«ng chÕ biÕn c«ng chÕ biÕn §èi víi NVL nhËp kho tõ nguån liªn doanh liªn kÕt th× trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu nhËn gãp vèn liªn doanh lµ gi¸ do héi ®ång liªn doanh ®¸nh gi¸. 2.1.2-§¸nh gi¸ NVL theo gi¸ thùc tÕ xuÊt kho NVL thêng ®îc thu mua vµ nhËp kho tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, do vËy gi¸ thùc tÕ cña tõng ®ît nhËp kho còng kh¸c nhau. V× thÕ khi xuÊt kho NVL, kÕ to¸n ph¶i tÝnh to¸n chÝnh x¸c gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt kho cho c¸c nhu cÇu, ®èi tîng sö dông kh¸c nhau theo ®óng ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho NVL ®· ®¨ng ký ¸p dông vµ ph¶i ®¶m b¶o tÝnh nhÊt qu¸n trong c¶ niªn ®é kÕ to¸n. §Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ cña NVL xuÊt kho, theo chuÈn mùc 02 cã 4 ph¬ng ph¸p sau: TÝnh theo chuÈn mùc 02 b×nh qu©n gia quyÒn: §¬n gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n TrÞ gi¸ thùc tÕ TrÞ gi¸ thùc tÕ NVL tån ®Çu kú NVL nhËp trong kú = Sè lîng NVL tån ®Çu kú + Sè lîng NVL nhËp trong kú Sau ®ã tÝnh gi¸ NVL xuÊt kho theo c«ng thøc: Gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt kho = Sè lîng NVL xuÊt kho * §¬n gi¸ b×nh qu©n - TÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh: Ph¬ng ph¸p nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý theo dâi NVL theo tõng l« hµng. Khi xuÊt kho NVL thuéc l« hµng nµo th× c¨n cø vµo sè lîng xuÊt kho vµ ®¬n gi¸ nhËp kho thùc tÕ cña tõng l« hµng ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho. - TÝnh theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc, xuÊt tríc (FIFO): Ph¬ng ph¸p nhËp tríc, xuÊt tríc ¸p dông dùa trªn gi¶ ®Þnh lµ sè NVL nµo nhËp kho tríc th× ®îc 8 xuÊt tríc vµ NVL tån l¹i cuèi kú lµ NVL ®îc nhËp kho cuèi cïng. Theo ph¬ng ph¸p nµy th× gi¸ trÞ NVL xuÊt kho ®îc tÝnh theo gi¸ cña lÇn nhËp kho ë thêi ®iÓm ®Çu kú hoÆc gÇn ®Çu kú, cßn gi¸ trÞ cña NVL tån kho ®îc tÝnh theo gi¸ cña lÇn nhËp kho ë thêi ®iÓm cuèi kú hoÆc gÇn cuèi kú cßn tån kho. Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn gi¸ c¶ æn ®Þnh, ®¶m b¶o thu håi vèn cho doanh nghiÖp trong trêng hîp ®¬n gi¸ thùc tÕ cña tõng lÇn nhËp kho cã xu híng gi¶m dÇn. - TÝnh theo ph¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tríc (LIFO): Ph¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tríc ¸p dông dùa trªn gi¶ ®Þnh sè NVL nhËp kho sau th× ®îc xuÊt tríc vµ NVL cßn l¹i cuèi kú lµ NVL ®îc nhËp tríc. Theo ph¬ng ph¸p nµy th× gi¸ trÞ NVL xuÊt kho ®îc tÝnh theo gi¸ cña lÇn nhËp sau hoÆc gÇn sau cïng, gi¸ trÞ cña NVL tån kho ®îc tÝnh theo gi¸ cña lÇn nhËp ®Çu kú hoÆc gÇn ®Çu kú cßn tån kho. Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp trong trêng hîp ®¬n gi¸ thùc tÕ NVL tõng lÇn nhËp kho cã xu híng t¨ng dÇn, ®¶m b¶o thu håi vèn nhanh vµ Ýt tån kho. 3-Tæ chøc kÕ to¸n chi tiÕt NVL 3.1-Chøng tõ kÕ to¸n sö dông Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp liªn quan ®Õn viÖc nhËp xuÊt NVL ®Òu ph¶i ®îc lËp chøng tõ kÕ to¸n mét c¸ch kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh ghi chÐp ban ®Çu vÒ NVL. C¸c chøng tõ vÒ kÕ to¸n NVL bao gåm: - PhiÕu nhËp kho (MÉu 01-VT) - PhiÕu xuÊt kho ( MÉu 02-VT) - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm NVL (MÉu 05-VT) - Ho¸ ®¬n GTGT ( MÉu 01 GTKT-3 LL) - Ho¸ ®¬n cíc phÝ vËn chuyÓn ( MÉu 03-BH) - Ho¸ ®¬n b¸n hµng ( MÉu 01a –BH) - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé ( MÉu 03 –VT) Ngoµi c¸c chøng tõ b¾t buéc sö dông theo qui ®Þnh cña nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ sö dông thªm c¸c chøng tõ kÕ to¸n nh: - PhiÕu xuÊt NVL theo h¹n møc ( MÉu 04-VT) - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm NVL ( MÉu 05-VT) 9 - PhiÕu b¸o NVL cßn l¹i cuèi kú ( MÉu 07-VT) Vµ c¸c chøng tõ kh¸c tuú t×nh h×nh cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp. C¸c chøng tõ b¾t buéc ph¶i lËp kÞp thêi ®Çy ®ñ theo ®óng qui ®Þnh. 3.2-Sæ kÕ to¸n chi tiÕt NVL Tæ chøc kÕ to¸n chi tiÕt NVL, tuú thuéc vµo ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt ¸p dông trong doanh nghiÖp ®Ó sö dông c¸c sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt sau: - Sæ (thÎ) kho ( MÉu 06-VT) - Sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt NVL - Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn - Sæ sè d 3.3- C¸c ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt 3.3.1- Ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song (xem s¬ ®å 1.1 phÇn phô lôc) - ë kho: ViÖc ghi chÐp t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho NVL hµng ngµy do thñ kho tiÕn hµnh ghi trªn thÎ kho vµ chØ ghi theo sè lîng. ThÎ kho do kÕ to¸n NVL lËp vµ giao cho thñ kho ®Ó ghi chÐp mçi lo¹i NVL vµo mét thÎ kho. Khi nhËn c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt NVL thñ kho ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lý cña chøng tõ råi tiÕn hµnh ghi chÐp sè thùc nhËp, xuÊt vµo chøng tõ vµ thÎ kho. Cuèi ngµy tÝnh ra sè tån kho ghi vµo thÎ kho. §Þnh kú, thñ kho göi c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt ®· ®îc ph©n lo¹i theo tõng thø NVL vÒ phßng kÕ to¸n. ë phßng kÕ to¸n: kÕ to¸n sö dông sæ (thÎ) chi tiÕt NVL ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho theo chØ tiªu hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ cña tõng thø NVL. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n céng sæ chi tiÕt NVL vµ kiÓm tra ®èi chiÕu víi thÎ kho. §Ó cã sè liÖu kiÓm tra, ®èi chiÕu víi kÕ to¸n tæng hîp, cÇn ph¶i tæng hîp sè liÖu kÕ to¸n chi tiÕt tõ c¸c sæ (thÎ) chi tiÕt NVL vµo b¶ng kª tæng hîp nhËp, xuÊt, tån NVL theo tõng nhãm, lo¹i NVL. ¦u ®iÓm: ghi chÐp ®¬n gi¶n, dÔ kiÓm tra, ®èi chiÕu, qu¶n lý chÆt NVL Nhîc ®iÓm: ghi chÐp nhiÒu, trïng lÆp gi÷a thñ kho vµ kÕ to¸n, h¹n chÕ chøc n¨ng kiÓm tra cña kÕ to¸n do kiÓm tra, ®èi chiÕu chØ tiÕn hµnh vµo cuèi th¸ng. 3.3.2- Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn (xem s¬ ®å 1.2 phÇn phô lôc) ë kho: Thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp gièng nh ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song. 10 ë phßng kÕ to¸n: kÕ to¸n më sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån cña tõng NVL ë tõng kho dïng cho c¶ n¨m, ®îc ghi mçi th¸ng mét lÇn vµo cuèi th¸ng. §Ó cã sè liÖu kÕ to¸n ph¶i lËp b¶ng kª chøng tõ nhËp, xuÊt do thñ kho göi lªn. Cuèi th¸ng kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn, thÎ kho vµ sæ kÕ to¸n tæng hîp. ¦u ®iÓm: Khèi lîng ghi chÐp gi¶m do chØ ghi mét lÇn vµo cuèi th¸ng Nhîc ®iÓm: Ghi sæ trïng lÆp gi÷a thñ kho vµ kÕ to¸n vÒ chØ tiªu sè lîng. Chøc n¨ng kiÓm tra cña kÕ to¸n bÞ h¹n chÕ do chØ kiÓm tra mét lÇn vµo cuèi th¸ng. 3.3.3-Ph¬ng ph¸p ghi sæ sè d (xem s¬ ®å 1.3 phÇn phô lôc) ë kho: Thñ kho dïng thÎ kho ®Ó ghi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho vÒ mÆt sè lîng. Cuèi th¸ng sö dông sæ sè d ®Ó ghi sè tån kho cuèi th¸ng. ë phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n më sæ sè d dïng cho c¶ n¨m ®Ó ghi sè tån kho cña tõng lo¹i NVL vµo cuèi th¸ng theo chØ tiªu gi¸ trÞ. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt NVL kÕ to¸n lËp b¶ng kª nhËp, xuÊt. Råi lËp b¶ng luü kÕ b¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt, tån NVL theo chØ tiªu gi¸ trÞ. ViÖc kiÓm tra ®èi chiÕu ®îc tiÕn hµnh vµo cuèi th¸ng. ¦u ®iÓm: Kh«ng bÞ ghi trïng l¾p gi÷a thñ kho vµ kÕ to¸n, gi¶m bít khèi lîng ghi chÐp, c«ng viÖc tiÕn hµnh dµn ®Òu trong th¸ng. Nhîc ®iÓm: ChØ ghi chØ tiªu thµnh tiÒn ë phßng kÕ to¸n nªn khi cÇn th«ng tin vÒ nhËp, xuÊt, tån ph¶i dùa vµo thÎ kho. ViÖc kiÓm tra gÆp nhiÒu khã kh¨n. 4- Tæ chøc kÕ to¸n tæng hîp NVL 4.1-KÕ to¸n tæng hîp NVL theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn (KKTX) Theo ph¬ng ph¸p nµy, ViÖc nhËp, xuÊt, tån kho NVL, s¶n phÈm, hµng ho¸ . . . ®îc ph¶n ¸nh thêng xuyªn liªn tôc trªn c¸c tµi kho¶n vµ sæ kÕ to¸n tæng hîp khi cã chøng tõ nhËp, xuÊt kho. ViÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ NVL xuÊt dïng c¨n cø vµo chøng tõ xuÊt kho khi ®· ®îc tËp hîp, ph©n lo¹i theo ®èi tîng sö dông ®Ó ghi vµo c¸c tµi kho¶n vµ sæ kÕ to¸n. Ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông phÇn lín trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ th¬ng m¹i kinh doanh nh÷ng mÆt hµng cã gi¸ trÞ cao. * Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông KÕ to¸n sö dông mét sè tµi kho¶n sau: 11 Tk 152 – “nguyªn vËt liÖu”: Dïng theo dâi gi¸ thùc tÕ cña toµn bé NVL hiÖn cã, t¨ng, gi¶m qua kho cña doanh nghiÖp theo gi¸ trÞ thùc tÕ. Bªn nî: Ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh lµm t¨ng nguyªn vËt liÖu trong kú. Bªn cã: Ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh lµm gi¶m nguyªn vËt liÖu trong kú. D nî: Ph¶n ¸nh gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu tån kho. Tuú theo yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp cã thÓ më c¸c tµi kho¶n cÊp 2, 3 cô thÓ: TK 1521: NVL chÝnh TK 1522: NVL phô TK 1523: Nhiªn liÖu TK 1524: Phô tïng thay thÕ TK 1528: NVL kh¸c KÕ to¸n cßn sö dông c¸c tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh: TK 111, Tk 112, Tk 113, Tk 627, Tk 621, Tk 642, . . . Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tæng hîp c¸c trêng hîp t¨ng gi¶m NVL Trêng hîp doanh nghiÖp ¸p dông thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ: Trêng hîp doanh nghiÖp ¸p dông tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc doanh nghiÖp kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT, khi nhËp kho vËt liÖu do mua ngoµi kÕ to¸n ghi Nî TK 152 Tæng gi¸ thanh to¸n Cã TK 111, 112,331 s¬ ®å t¨ng gi¶m nguyªn vËt liÖu( s¬ ®å 1.4) 4.2- KÕ to¸n tæng hîp NVL theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú (KK§K) Ph¬ng ph¸p KK§K lµ ph¬ng ph¸p theo dâi, ph¶n ¸nh thêng xuyªn t×nh h×nh nhËp, xuÊt NVL trªn c¸c tµi kho¶n hµng tån kho t¬ng øng. Ph¬ng ph¸p nµy chØ ¸p dông ®èi víi c¸c xÝ nghiÖp t nh©n, doanh nghiÖp cã qui m« nhá, hÖ thèng qu¶n lý nghiÖp vô ph¶i chÆt chÏ. * Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông - Tk 152: Dïng kÕt chuyÓn trÞ gi¸ thùc tÕ NVL tån kho ®Çu kú vµ cuèi kú vµo TK 611. 12 - Tk 611: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt t hµng ho¸ mua vµo vµ xuÊt dïng trong kú. Tµi kho¶n nµy cuèi kú kh«ng cã sè d. Ngoµi ra kÕ to¸n NVL theo ph¬ng ph¸p KK§K còng sö dông c¸c tµi kho¶n liªn quan kh¸c gièng nh ph¬ng ph¸p KKTX. C«ng thøc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt dïng trong kú: TrÞ gi¸ thùc tÕ TrÞ gi¸ thùc tÕ = NVL xuÊt Dïng trong kú NVL tån TrÞ gi¸ thùc tÕ + ®Çu kú NVL nhËp TrÞ gi¸ thùc tÕ - trong kú NVL tån cuèi kú * Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô chñ yÕu Trêng hîp doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ: s¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú (s¬ ®å 1.5) Trêng hîp doanh nghiÖp ¸p dông tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc doanh nghiÖp kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT th× khi nhËp kho hµng mua vÒ kÕ to¸n ghi: Nî TK 611 Tæng gi¸ thanh to¸n Cã TK 111, 112,331 ch¬ng II Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty in th¬ng m¹i vµ dÞch vô du lÞch I/ §Æc ®iÓm, qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn in Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Du lÞch. 13 1/ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty ®îc thµnh lËp vµo ngµy 26/3/1997. Trô së chÝnh t¹i: Sè 553 - Kim M· - Hµ Néi C«ng ty ®· ®¨ng ký kinh doanh sè 0103003084 do träng tµi kinh tÕ Hµ Néi cÊp ngµy 26/3/1997 C«ng ty ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng, khèi lîng s¶n phÈm in cña c«ng ty ®Òu do TL§L§VN ®Æt, vÒ sè lîng b¸o in, chñng lo¹i s¶n phÈm, c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo, c«ng ty thùc hiÖn c«ng viÖc in víi c«ng suÊt kh¸ cao (80% c«ng suÊt thiÕt kÕ ). Lùc lîng c«ng nh©n ë ®©y t¬ng ®èi lín, s¶n phÈm chñ yÕu lµ B¸o, t¹p chÝ, nh·n m¸c. Tríc ®©y lµ mét c«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ho¹t ®éng víi qui m« võa vµ nhá nhng cho ®Õn th¸ng 3/ 1999 c«ng ty ®· cæ phÇn ho¸ vµ ®æi tªn thµnh c«ng ty cæ phÇn in Th¬ng m¹i vµ dÞch vô du lÞch. Sau khi cæ phÇn ho¸ c«ng ty ®· thu hót ®îc nhiÒu c«ng nh©n viªn cã tay nghÒ giái vµo lµm t¹i c«ng ty lµm nÒn cho sù ®Çu t më réng nÒn kinh tÕ phï hîp víi t×nh h×nh cña ®Êt níc. Ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu, häc hái vµ s¸ng t¹o ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng vµ thÞ hiÕu ®éc gi¶. 14 Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng ty ®· ®¹t ®îc mét sè thµnh tùu sau : Stt N«i dung N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 21.215.401.161 31.033.845.731 38.490.000.000 3.003.357.000 3.656.300.000 5.400.000.000 03 ThuÕ thu nhËp 243.127.896 276.007.544 285.000.000 04 Nép cÊp trªn 154.994.034 122.656.000 130.000.000 05 Lîi nhuËn ®Ó l¹i 228.652.746 286.200.033 299.340.000 950.000 1.100.000 1.300.000 01 Doanh thu 02 Quü l¬ng vµ tr¶ c«ng 06 Thu nhËp b×nh qu©n ( ngêi/ th¸ng ) Qua sè liÖu ë trªn ta thÊy c«ng ty ®· kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh c¶i thiÖn ®êi sèng cho c«ng nh©n viªn t¨ng nguån thu ng©n s¸ch vµ t¹o viÖc lµm cho nh©n viªn trong c«ng ty. 2/ §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty : ( xem s¬ ®å 2.1) - Giai ®o¹n chÕ b¶n: C¨n cø vµo yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ®Æc tÝnh cña tµi liÖu ®Ó s¾p xÕp c¸c th«ng tin v¨n b¶n vµ h×nh ¶nh trªn trang in ®Ó chÕ b¶n t¹o ra b¶n in mÉu chuÈn bÞ cho qu¸ tr×nh in hµng lo¹t. - Giai ®o¹n in hµng lo¹t : Giai ®o¹n nµy nhËn b¶n in tõ ph©n xëng chÕ b¶n ®iÖn tö, kÕt hîp giÊy in, b¶n in, mùc in, . . . tiÕn hµnh in hµng lo¹t trªn c¸c m¸y in offset ®Ó t¹o trang in. C¸c trang in sÏ ®îc kiÓm tra chÊt lîng ®Ó lo¹i bá ngay c¸c trang in kh«ng ®¹t yªu cÇu. - Giai ®o¹n hoµn thiÖn Ên phÈm: Giai ®o¹n nµy nhËn c¸c trang in tõ giai ®o¹n chÕ b¶n ®a lªn c¸c m¸y c¼t, dç t¹o ra c¸c trang in nhá h¬n ®Ó ®a vµo gÊp thµnh c¸c tay in cña Ên phÈm. T¬ng øng víi ba giai ®o¹n cña c«ng nghÖ in OFFSET, c¬ cÊu s¶n xuÊt cña c«ng ty ®îc chia lµm ba ph©n xëng chÝnh: - Ph©n xëng chÕ b¶n: Cã nhiÖm vô t¹o ra c¸c b¶n in mÉu, ®îc s¾p xÕp theo mét trËt tù nhÊt ®Þnh ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh tiÕp theo. C«ng viÖc cña ph©n xëng nµy ®ßi hái sù chÝnh x¸c, tØ mØ cao. - Ph©n xëng in OFFSET: Tõ nh÷ng b¶n in mÉu, thùc hiÖn c«ng ®o¹n in trªn giÊy vµ chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ chÊt lîng s¶n phÈm. - Ph©n xëng ®ãng s¸ch: Cã nhiÖm vô hoµn trØnh s¶n phÈm ®· in, ®ãng gãi, kiÓm tra chÊt lîng vµ sè lîng s¶n phÈm. 15 C¶ ba ph©n xëng trªn ®îc ®Æt díi sù ®iÒu hµnh vµ gi¸m s¸t chung cña phßng kü thuËt c¬ ®iÖn. 3/ Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Lµ mét doanh nghiÖp h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, c«ng ty cæ phÇn in Th¬ng m¹i ®· x©y dùng mét bé m¸y qu¶n lý phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Ban Gi¸m Gi¸m ®èc ®èc P.vi TÝnh P.kÕ to¸n tµi vô P. kü thuËt c¬ ®iÖn, K ho¹ch VT Phßng chÕ b¶n Phßng in offset P.b×nh b¶n P. ph¬i b¶n P Toshiba Tæ Coromas P. m¸y mµu P. tæ chøc c¸n bé Phßng ®ãng s¸ch Tæ gÊp xÐn vµ KCS Tæ lång b¸o Ghi chó: : Quan hÖ chØ ®¹o : Quan hÖ th«ng tin phèi hîp * Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña ban gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban: - Gi¸m ®èc: Lµ ngêi cã quyÒn quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt trong c«ng ty. Gi¸m ®èc c«ng ty do c¸c cæ ®«ng bæ nhiÖm, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc c¬ quan cÊp trªn, tríc ph¸p luËt vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 16 Tæ s¸ch - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Cã chøc n¨ng tham mu cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y, tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, ®iÒu ®éng s¾p xÕp lao ®éng, thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng ®èi víi ngêi lao ®éng. Ngoµi ra cßn thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng, c«ng t¸c b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm x· héi ®èi víi ngêi lao ®éng. - Phßng kÕ ho¹ch vËt t: Lµ n¬i quan hÖ trùc tiÕp víi kh¸ch hµng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm víi cÊp trªn vµ kh¸ch hµng vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, vÒ thêi gian hoµn thµnh hîp ®ång, vÒ ®Þnh møc tiªu thô vËt t cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. X©y dùng kÕ ho¹ch sö dông vèn, kÕ ho¹ch n¨ng suÊt lao ®éng sau ®ã triÓn khai thùc hiÖn ë c¸c ph©n xëng lµm c«ng t¸c s¶n xuÊt. X¸c ®Þnh nhu cÇu tiªu dïng cña thÞ trêng, kiÓm tra khai th¸c nguån hµng. - Phßng kÕ to¸n tµi vô: Tham mu cho Gi¸m ®èc tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vµ thèng kª, ®ång thêi kiÓm tra kiÓm so¸t c«ng t¸c tµi chÝnh cña c«ng ty. Phßng kÕ to¸n tµi vô cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c¸c nguån vèn cã hiÖu qu¶, thanh to¸n c¸c hîp ®ång kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, lËp kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, sè lîng in Ên, doanh thu cña C«ng ty, cung cÊp sè liÖu cho viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, kiÓm tra vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh, lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n hµng quý, n¨m theo quy ®Þnh. - Phßng kü thuËt c¬ ®iÖn: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kü thuËt in, qu¶n lý vµ ban hµnh c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ cña s¶n phÈm in, kiÓm tra ®«n ®èc c¸c bé phËn thùc hiÖn tèt c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ, híng dÉn kü thuËt s¶n xuÊt tíi tõng bé phËn vµ theo dâi qu¸ tr×nh thùc hiÖn. ChÞu tr¸ch nhiÖm b¶o dìng vµ söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ cho toµn c«ng ty ®Ó lu«n ®¶m b¶o tiÕn ®é in Ên. 4/ Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty 4.1/ Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Lµ mét doanh nghiÖp võa, h¹ch to¸n ®éc lËp cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n trªn c¬ së lý luËn tõ thùc tiÔn tÕ, c«ng ty ®· lùa chän vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo m« h×nh kÕ to¸n tËp trung phï hîp víi tr×nh ®é s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty. Theo m« h×nh nµy toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n trong c«ng ty ®Òu tËp trung t¹i phßng kÕ to¸n, ë c¸c ph©n xëng c«ng ty kh«ng tæ chøc kÕ to¸n riªng. Mäi chøng tõ ®Òu ®îc tËp trung vÒ phßng kÕ to¸n tµi vô cña c«ng ty ®Ó xö lý vµ hÖ thèng ho¸ th«ng tin nh»m phôc vô cho c«ng t¸c tµi chÝnh cña c«ng ty, c«ng ty cha sö dông kÕ to¸n m¸y mµ chØ sö dông kÕ to¸n thñ c«ng 17 XuÊt ph¸t tõ m« h×nh tæ chøc còng nh yªu cÇu qu¶n trÞ ®Æt ra, sè lîng nh©n viªn kÕ to¸n ë phßng kÕ to¸n tµi vô cña c«ng ty gåm 5 ngêi, mçi ngêi cã mét chøc n¨ng nhiÖm vô riªng. - KÕ to¸n trëng: §ång thêi còng lµ trëng phßng tµi vô, cã nhiÖm vô phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n, phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c néi dung cña c«ng t¸c kÕ to¸n nh»m ®¶m b¶o sù thèng nhÊt vÒ mÆt sè liÖu vµ quy tr×nh kÕ to¸n. - Thñ quü: Cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh thu chi, tån quü tiÒn mÆt, t×nh h×nh thanh to¸n néi bé. Thñ quü theo dâi c¸c tµi kho¶n : TK 111; TK 112; TK 141; TK 311; TK 341. - KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô: TiÕn hµnh ghi chÐp, tÝnh to¸n vµ ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, trung thùc, kÞp thêi sè lîng vµ trÞ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu nhËp, xuÊt, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c ®Þnh møc tiªu hao vËt liÖu. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo dâi c¸c tµi kho¶n: TK 152; TK 153; TK 621. - KÕ to¸n thanh to¸n : KÕ to¸n thanh to¸n cã nhiÖm vô theo dâi c¸c giao dÞch cña c«ng ty víi nhµ cung cÊp vµ víi kh¸ch hµng. Hµng th¸ng, kÕ to¸n thanh to¸n ph¶i lËp b¸o c¸o c«ng nî cho kÕ to¸n tæng hîp. KÕ to¸n thanh to¸n theo dâi trªn c¸c tµi kho¶n: TK 331 ; TK 131, TK 133; TK 333 - KÕ to¸n tiÒn l¬ng cã nhiÖm vô tÝnh chÝnh x¸c l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng nh : B¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. KÕ to¸n tiÒn l¬ng theo dâi c¸c tµi kho¶n: TK 334 ; TK 338 ; TK 622 ; TK 627 . - KÕ to¸n tæng hîp: §ång thêi còng lµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh, cã nhiÖm vô tËp hîp c¸c sè liÖu do c¸c nh©n viªn kÕ to¸n kh¸c cung cÊp, vµo sæ tæng hîp vµ lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n. KÕ to¸n tæng hîp theo dâi tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n cßn l¹i mµ c«ng ty sö dông Nh×n chung, tuy mçi nh©n viªn kÕ to¸n cã mét nhiÖm vô kh¸c nhau song lu«n cã sù phèi hîp chÆt chÏ trong ph¹m vi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña mçi ngêi nh»m hoµn thµnh tèt nhiÖm vô chung cña c¶ phßng. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë c«ng ty 18 KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô KÕ to¸n thanh to¸n vµ tiÒn l­¬ng Thñ quü 4.2/ H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty C«ng ty ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 1141-TC/ Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé tµi chÝnh, h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n c«ng ty ®ang vËn dông lµ h×nh thøc “NhËt ký chøng tõ “. §Æc ®iÓm chñ yÕu cña h×nh thøc kÕ to¸n nµy lµ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh ph¶n ¸nh ë chøng tõ gèc ®Òu ®îc ph©n lo¹i theo c¸c chøng tõ cïng néi dung, tÝnh chÊt nghiÖp vô ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ tríc khi ghi vµo sæ kÕ to¸n tæng hîp. Theo h×nh thøc nµy, viÖc ghi sæ kÕ to¸n t¸ch rêi gi÷a viÖc ghi theo thø tù thêi gian vµ ghi theo hÖ thèng, gi÷a viÖc ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ ghi sæ kÕ to¸n chi tiÕt. HÖ thèng sæ kÕ to¸n doanh nghiÖp ¸p dông: - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt: thÎ kho, sæ xuÊt, nhËp vËt t, sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua, . . . - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ - Sæ kÕ to¸n tæng hîp: - Sæ c¸i tµi kho¶n Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n ®îc kh¸i qu¸t s¬ ®å "NhËt ký chøng tõ"( xem s¬ ®å 2.2) II. T×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nvl ë c«ng ty 1. §Æc ®iÓm NVL vµ ph©n lo¹i NVL ë c«ng ty * §Æc ®iÓm chung vÒ vËt liÖu cña c«ng ty HiÖn nay, ë c«ng ty cã gÇn 400 thø vËt liÖu kh¸c nhau trong ®ã giÊy vµ mùc lµ 2 lo¹i vËt liÖu quan träng nhÊt. HÇu hÕt c¸c lo¹i vËt liÖu dïng cho c«ng nghÖ in cña c«ng ty ®Òu cã s½n trªn thÞ trêng víi gi¸ c¶ Ýt biÕn ®éng cho nªn viÖc thu mua nguyªn vËt liÖu kh«ng gÆp khã kh¨n, t¹o ®iÒu kiÖn ®¸p øng 19 nhanh chãng vµ kÞp thêi cho mäi nhu cÇu s¶n xuÊt ®ång thêi gi¶m bít ®îc sè lîng vËt liÖu dù tr÷ trong kho, kh«ng ®Ó xÈy ra t×nh tr¹ng ø ®äng vèn. Mçi vËt liÖu cã tÝnh chÊt lý, ho¸ häc riªng, yªu cÇu dù tr÷ vµ b¶o qu¶n còng kh¸c nhau, ®Æc biÖt lµ giÊy, lo¹i vËt liÖu chÝnh cã ®Æc tÝnh dÔ ch¸y, hót Èm, thÊm níc, dÔ mèi mät. Do ®ã ph¶i chó träng c«ng t¸c qu¶n lý sö dông, tr¸nh h háng, hao hôt l·ng phÝ. * Ph©n lo¹i vËt liÖu ë c«ng ty - VËt liÖu chÝnh: Gåm nh÷ng vËt liÖu tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm cña c«ng ty gåm 3 nhãm: + GiÊy c¸c lo¹i: nh giÊy cuén, giÊy couche, giÊy offset, . . . + Mùc in c¸c lo¹i: Mùc ®en, mùc mÇu cña c¸c níc kh¸c nhau. + KÏm c¸c lo¹i - VËt liÖu phô: gåm rÊt nhiÒu chñng lo¹i nh lìi dao chæ, tót b¶ng, chæi tót, b¨ng dÝnh, kim kh©u, bét chèng v¸ng, bét phun kh«, . . . - Nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ - PhÕ liÖu thu håi 2. §¸nh gi¸ vËt liÖu ë C«ng ty * §¸nh gi¸ vËt liÖu nhËp kho: - VËt liÖu cña C«ng ty nhËp chñ yÕu do mua ngoµi: Gi¸ thùc tÕ cña VL mua ngoµi = nhËp kho Gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n GTGT + Chi phÝ thu mua vËn chuyÓn - C¸c kho¶n gi¶m gi¸ ®­ îc h­ëng Trong ®ã: Gi¸ mua trªn ho¸ ®¬n GTGT= gi¸ mua cha cã thuÕ + thuÕ GTGT * §¸nh gi¸ vËt liÖu xuÊt kho VËt liÖu ®îc thu mua, nhËp kho thêng xuyªn tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau do vËy gi¸ thùc tÕ cña tõng lÇn nhËp kho kh«ng hoµn toµn gièng nhau. Cho nªn khi xuÊt kho, kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh ®îc gi¸ thùc tÕ xuÊt kho ®· ®¨ng ký ¸p dông ®¶m b¶o tÝnh nhÊt qu¸n trong niªn ®é kÕ to¸n. Hµng ngµy khi cã nghiÖp vô xuÊt kho vËt liÖu kÕ ghi sæ theo gi¸ h¹ch to¸n. Chøg tõ kÕ to¸n ph¶i ®iÒu chØnh gi¸ h¹ch to¸n theo gi¸ thùc tÕ ®Ó ghi vµo 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan