Tài liệu Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại xí nghiệp maý xuất khẩu giáp bát

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 173 |
  • Lượt tải: 147

Mô tả:

Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại xí nghiệp maý xuất khẩu Giáp Bát
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Tõ khi chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, níc ta ®· cã nh÷ng ®æi míi s©u s¾c vµ toµn diÖn, t¹o ra nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc cho sù t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ. C¸c môc tiªu ph¸t triÓn ®· ®îc ®iÒu chØnh cho phï hîp tõng giai ®o¹n, tõng thêi kú. Do ®ã c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh ®· ®îc ®æi míi vµ ngµy cµng hoµn thiÖn, gãp phÇn tÝch cùc vµo c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc. Trong qóa tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, lao ®éng lu«n gi÷ mét vÞ thÕ hÕt søc quan träng, nã lµ ®iÒu kiÖn tÊt yÕu s¸ng t¹o ra cña c¶i vËt chÊt vµ lµm giµu cho x· héi. Mét doanh nghiÖp chØ cã thÓ tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tæ chøc tèt nguån nh©n lùc chÝnh hä sÏ t¹o ra mét guång m¸y s¶n xuÊt trong doang nghiÖp vµ ®Ó bï ®¾p nh÷ng g× hä ®· ®ãng gãp, hä sÏ nhËn ®îc tiÒn l¬ng vµ kho¶n thu nhËp kh¸c kÌm theo. TiÒn l¬ng hîp lý kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng mµ cßn thóc ®Èy ngêi lao ®éng kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ, gãp phÇn lµm t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nhËn thøc ®îc vai trß cña tiÒn l¬ng, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i t¨ng cêng c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý lao ®éng, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n tÝnh theo tiÒn l¬ng, nhê ®ã sÏ võa t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm chi phÝ nh©n c«ng, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, võa ®¶m b¶o quyÒn lîi ngêi lao ®éng, t¨ng tÝch luü cho x· héi. Tuy nhiªn, mçi lo¹i h×nh doanh nghiÖp cã sù kh¸c nhau vÒ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt, c¸ch thøc tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh nªn chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng còng ®îc vËn dông linh ho¹t. XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Gi¸p B¸t thuéc C«ng ty v¶i sîi may mÆc miÒn b¾c lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp nhµ níc nªn viÖc x©y dùng mét chÝnh s¸ch lao ®éng, tiÒn l¬ng hîp lý, thùc hiÖn ®óng mäi quy chÕ vÒ h¹ch to¸n vµ thanh to¸n tiÒn l¬ng lµ mét viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt, mang ý nghÜa to lín vÒ mÆt kinh tÕ vµ x· héi. Tõ nh÷ng hiÓu biÕt vµ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë nhµ trêng ®ång thêi qua thêi gian ®i s©u t×m hiªñ thùc tÕ t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Gi¸p B¸t, em ®· chän ®Ò tµi "Tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo tiÒn l¬ng t¹i xÝ nghiÖp maý xuÊt khÈu Gi¸p B¸t". B¸o c¸o gåm: Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I: §¸nh gi¸ thøc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ. I:§Æc ®iÓm, t×nh h×nh cña ®¬n vÞ. II:Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n ®¬n vÞ. PhÇn II: Néi dung chÝnh cña b¸o c¸o. PhÇn III: KÕt luËn. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o NguyÔn Hång Th×n, cïng toµn thÓ c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña XÝ nghiÖp, ®Æc biÖt lµ phßng kÕ to¸n vµ phßng lao ®éng tiÒn l¬ng ®· gióp ®ì, híng dÉn em trong suèt thêi gian thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp vµ t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i XNSX hµng may xuÊt khÈu Gi¸p B¸t. I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña XNSX hµng may xk gi¸p b¸t. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp. XNSX hµng may xuÊt khÈu Gi¸p B¸t. lµ ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty v¶i sîi may mÆc MiÒn B¾c- Bé TM, ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 0521/TM-TCCB ngµy 21/07/1997 cña Bé TM cho phÐp chuyÓn CH v¶i sîi may mÆc Gi¸p B¸t thµnh XNSX hµng may xuÊt khÈu Gi¸p B¸t. Trô së ®ãng t¹i Km6 ®êng Gi¶i phãng- Phêng ph¬ng liÖt- QuËn thanh xu©n- Hµ néi. XNSX hµng may xuÊt khÈu Gi¸p B¸t lµ 1 doanh nghiÖp nhµ níc cã t c¸ch ph¸p nh©n thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n phô thuéc vµo cång ty chñ qu¶n lµ C«ng ty v¶i sîi MiÒn B¾c, cã tµi kho¶n, con dÊu riªng ®Ó giao dÞch theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ níc. Ra ®êi trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®ang ph¸t triÓn m¹nh dÇn lªn, XN ph¶i ®¬ng ®Çu víi rÊt nhiÒu khã kh¨n ®ã lµ sù c¹nh tranh khèc liÖt gi÷a c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh nghÒ, ®ã lµ nhu cÇu cña thÞ trêng trong vµ ngoµi níc do xu híng héi nhËp ngµy cµng gia t¨ng. §Ó ®¸p øng ®îc ®iÒu nµy XN ®· ngµy cµng më réng lÜnh vùc kinh doanh bao gåm XNK vµ kinh doanh hµng dÖt may, gia c«ng hµng may XK, kinh doanh dÞch vô vµ s¶n xuÊt ®¸p øng nhu cÇu trong níc, trong ®ã chñ yÕu lµ hµng gia c«ng hµng may XK. Môc ®Ých cña XN lµ trªn c¬ së ®Þnh híng cña c«ng ty XN chñ ®éng tæ chøc nghiªn cøu thÞ trêng, nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña m×nh ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch gia c«ng rråi tr×nh c«ng ty duyÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn. Do ®ã tõ chç cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n khi míi thµnh lËp,®Õn nay XN ®· t¹o ®îc c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh vµ ®¶m b¶o ®êi sèng cho c«ng nh©n viªn. §ång thêi XN cßn thùc hiÖn ®Çy ®ñ viÖc nép thuÕ vµ b¶o toµn vèn nªn ®· t¹o cho m×nh mét chç ®øng v÷ng vµng trªn th¬ng trêng. §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña XN - Chøc n¨ng XN thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n phô thuéc vµo c«ng ty chñ qu¶n lµ c«ng ty v¶i sîi may mÆc MiÒn B¾c, cã tµi kho¶n, con dÊu riªng ®Ó giao dÞch theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. Chøc n¨ng kinh doanh hµng dÖt may, may gia c«ng hµng XK, kinh doanh dÞch vô vµ s¶n xuÊt nhng chñ yÕu lµ gia c«ng hµng may XK Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - NhiÖm vô + Tæ chøc s¶n xuÊt gia c«ng hµng may xuÊt khÈu theo hîp ®ång ®· ký + Tæ chøc khai th¸c c¸c lo¹i vËt t nguyªn phô liÖu ®Ó phôc vô s¶n xuÊt gia c«ng cña ®¬n vÞ. + Tæ chøc s¶n xuÊt, hîp t¸c SXKD, liªn doanh, liªn kÕt víi níc ngoµi theo ph¬ng ¸n ®îc c«ng ty duyÖt. + Tæ chøc SXKD cho c¸c ®¹i lý ký göi hµng ho¸ cho c¸c ®¬n vÞ - Ph¬ng híng ho¹t ®éng + T¨ng cêng khai th¸c n¨ng lùc s¶n xuÊt hµng ho¸, n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt ®æi míi mÆt hµng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. + Trong giai ®o¹n hiÖn nay XN ph¶i n©ng cÊp c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®¬n vÞ, c¬ së h¹ tÇng ph¶i ®îc x©y dùng tèt. 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý XN. Gi¸m ®èc PG§ phô tr¸ch s¶n xuÊt Phßng kÕ ho¹ch nghiÖp vô PXI PG§ phô tr¸ch tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kÕ to¸n Phßng tæ chøc hµnh chÝnh PXII S¬ ®å tæ chøc bé m¸y xña XNSX hµng may XK Gi¸p B¸t Mçi bé phËn trong bé m¸y ®Òu cã nh÷ng chøc n¨ng nhÊt ®Þnh cô thÓ nh sau: - §øng ®Çu XN lµ ban G§ gåm: + Mét G§: Do Gi¸m ®èc C«ng ty chñ qu¶n bæ nhiÖm, cã nhiÖm vô thay mét Gi¸m ®èc c«ng ty. Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Tham gia ®µm ph¸n, trùc tiÕp ®µm ph¸n chuÈn bÞ ký kÕt hîp ®ång kh¸ch hµng råi b¸o c¸o víi Gi¸m ®èc c«ng ty ký kÕt.  Ký hîp ®ång gia c«ng tiªu thô víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong níc vµ quèc tÕ.  Ký hîp ®ång víi ngêi lao ®éng.  §iÒu hµnh ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp. + Gióp viÖc Gi¸m ®èc lµ 2 phã Gi¸m ®èc c«ng ty chñ qu¶n bæ nhiÖm.  Mét phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch tæ chøc hµnh chÝnh.  Mét phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch viÖc s¶n xuÊt. -C¸c phßng kÕ ho¹ch- kinh doanh: Gi÷ chøc n¨ng thùc hiÖn c«ng t¸c kinh doanh, tù t×m b¹n hµng, nguån hµng thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng mua b¸n, tæ chøc qu¶n lý qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gia c«ng. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Gi÷ chøc n¨ng thùc hiÖn c«ng t¸c tæ chøc vµ hµnh chÝnh trong XN, chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nh©n sù, c«ng t¸c v¨n th ®¸nh m¸y. Nh×n chung bé phËn cã nhiÖm vô phôc vô cho viÖc qu¶n lý vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XN. - Phßng kÕ to¸n: Cã chøc n¨ng qu¶n lý chÆt chÏ vµ cung cÊp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi c¸c th«ng tin vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c lo¹i TS, vËt t, tiÒn vèn h¹ch to¸n kÕ to¸n, cïng víi c¸c bé phËn kinh doanh th¶o luËn kÕ ho¹ch kinh doanh, s¶n xuÊt, tÝnh to¸n c¸c ph¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, x¸c ®Þnh gi¸ c¶ b¸n ra, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ c¸c ho¹t ®éng. - Bé phËn s¶n xuÊt, kinh doanh: ph©n xëng, c¸c kho hµng cña hµng. NhiÖm vô quyÒn h¹n biªn chÕ lao ®éng, mèi quan hÖ c«ng t¸c gi÷a c¸c phßng, ph©n xëng, ®îc gi¸m ®èc XN ®Ò nghÞ Gi¸m ®èc c«ng ty duyÖt- §iÒu hµnh ho¹t ®éng c¸c phßng, ph©n xëng lµ trëng phßng, qu¶n ®èc ph©n xëng, gióp viÖc cho cÊp trëng cã 1 ®Õn 2 cÊp phã. Nãi chung, XN ®· x©y dùng ®îc 1 bé m¸y qu¶n lý chÆt chÏ. 3. Tæ chøc kÕ to¸n cña ®¬n vÞ, h×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông Bé m¸y kÕ to¸n cña XN gän nhÑ vµ ®îc chuyªn m«n ho¸ theo tõng thµnh phÇn kÕ to¸n t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc kiÓm so¸t. Hµng th¸ng, bé phËn kÕ to¸n vÉn ®¶m b¶o ®îc viÖc tæng hîp c¸c ph¸t sinh trong th¸ng vµ dùa vµo c¸c sæ kÕ to¸n liªn quan, cung cÊp nh÷ng th«ng tin, sè liÖu cÇn thiÕt cho l·nh ®¹o xÝ nghiÖp. XN s¶n xuÊt hµng may XK ¸p dông h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung. Toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n sÏ ®îc thùc hiÖn ë phßng kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp bao gåm h¹ch to¸n ban ®Çu, ®èi chiÕu ghi sæ, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. HiÖn nay biªn chÕ phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cña XN cã 3 ngêi phô tr¸ch chung lµ kÕ to¸n trëng ®ång thêi lµ trëng phßng: Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕ to¸n trëng cã nhiÖm vô phô tr¸ch chóng cïng víi viÖc híng dÉn chuyªn m«n vµ kiÓm tra toµn bé c¸c nhiÖm vô trong phßng kÕ to¸n, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n, quy m« ho¹t ®éng nªn KÕ to¸n trëng kiªm lu«n nhiÖm vô kÕ to¸n tæng hîp. Víi nhiÖm vô thùc hiÖn viÖc kÕ to¸n ®èi chiÕu vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh ®Þnh (theo th¸ng, quý, n¨m). - Bé phËn kÕ to¸n TSC§: cã nhiÖm vô theo dâi ph¶n ¸nh víi G§ t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m TSC§ vµ t×nh h×nh CF KH TSC§. - Bé phËn KTTM,TGNH vµ quü: cã nhiÖm vô theo dâi ph¶n ¸nh víi Gi¸m ®èc t×nh h×nh nhËp xuÊt vµ c¸c sè d c¸c nghiÖp vô cã liªn quan ®Õn tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng vµ quü. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp. KÕ to¸n trëng (Trëng phßng kÕ to¸n hµnh chÝnh ) KTTSC§ Thñ quü KT tiÒn mÆt KT c«ng nî H×nh thøc KT XN ¸p dông lµ h×nh thøc NKCT ®Ó tiÖn cho viÖc qu¶n lý. 4. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ¶nh hëg ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n cña XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Gi¸p B¸t. a. ThuËn lîi: - ViÖc tÝnh to¸n vµ h¹ch to¸n tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp lu«n ®îc ph¶n ¸nh kÞp thêi, nhanh chãng, ®îc thùc hiÖn theo h×nh thøc tËp trung tøc lµ mäi c«ng viÖc vÒ tÝnh l¬ng ®Òu thùc hiÖn t¹i phßng lao ®éng tiÒn l¬ng- hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n tiÒn l¬ng nãi riªng kh¸ ®Çy ®ñ. - ViÖc sö dông h×nh thøc kÕ to¸n NKCT cã nhiÒu u ®iÓm: sè liÖu phôc vô b¸o c¸o nhanh, sè liÖu th«ng tin kÕ to¸n cung cÊp kÞp thêi, gi¶m nhÑ khèi lîng ghi chÐp vµ dÔ ph©n c«ng c«ng t¸c kÕ to¸n. b. Khã kh¨n: Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ó theo dâi t×nh h×nh trÝch nép BHXH, BHYT hiÖn nay xÝ nghiÖp sö dông sæ c¸i TK338 vµ më c¸c trang ®Ó chi tiÕt chã c¸c TK cÊp 2. HÖ thèng sæ nµy cã u ®iÓm râ rµng tuy nhiªn l¹i kh¸ phøc t¹p trong c¸ch vµo sæ vµ kh«ng cung cÊp th«ng tin mét c¸ch nhanh nhÊt. V× vËy theo em xÝ nghiÖp cã thÓ chØ cÇn dïng mét sæ c¸i TK338 vµ më c¸c cét chi tiÕt cho c¸c TK cÊp 2 nh sau: Sè d ®Çu kú Nî Cã Sæ c¸i tK338 Ghi cã TK ®èi øng Th¸ng 1 Th¸ng 2 víi Nî TK nµy 338(2) 338(3) 338(4) TK111 TK112 Céng PS Nî Céng PS Cã Sè d cuèi th¸ng Nî Cã Th¸ng.. Céng II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch l¬ng ph¶i tr¶ trong xÝ nghiÖp. 1. H×nh thøc kÕ to¸n. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë xÝ nghiÖp s¶n xuÊt hµng mµy xuÊt khÈu Gi¸p B¸t, c¨n cø theo quy ®Þnh sè 1141TC-Q§/C§KT ngµy 01/11/1995 vµ quyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§-BTC ngµy 31/12/2001 cña Bé trëng Bé Tµi ChÝnh vÒ ban hµnh vµ c«ng bè 4 chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam. KÕ to¸n hµng tån kho cña xÝ nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. Niªn ®é kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp b¾t ®Çu tõ 01/01 vµ kÕt thóc vµo 31/12 n¨m d¬ng lÞch. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i xÝ nghiÖp lµ h×nh thøc nhËt ký chøng tõ ®Ó tiÖn cho viÖc qu¶n lý. Hµng ngµy, kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®· ®îc kiÓm tra lÊy sè liÖu ghi trùc tiÕp vµo c¸c nhËt ký chøng tõ vµ sæ theo dâi c¸c tµi kho¶n, ®¶m b¶o tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña chøng tõ- (T¹i c¸c xÝ nghiÖp c¸c sæ theo dâi c¸c tµi kho¶n ®îc sö dông nh lµ c¸c NKCT cña c¸c tµi kho¶n ®ã ). Trêng hîp khi chi phÝ liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng, kÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp vµ ph©n bæ. Cuèi th¸ng, Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kÕ to¸n lÊy sè liÖu tõ nhËt ký chøng tõ vµ sæ theo dâi c¸c tµi kho¶n ®Ó ghi vµo sæ c¸i. C¨n cø vµo sæ c¸i vµ mét sæ chi tiªu chi tiÕt trong NKCT, b¶ng kª vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Gi¸p B¸t ¸p dông nh÷ng chøng tõ sæ s¸ch sau: Chøng tõ: - PhiÕu nhËp kho kiªm ho¸ ®¬n - B¶ng chÊm c«ng - B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng - PhiÕu nghØ l¬ng BHXH - B¶ng thanh to¸n BHXH - PhiÕu chi, giÊy b¸o Nî, Cã liªn quan ®Õn tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. Sæ s¸ch: NKCT sè 1,2,7 Sæ chi tiÕt TK 131, 334, 338, 622, 627, 142… Sæ c¸i TK 334, 338 Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 H×nh thøc h¹ch to¸n nhËt ký- chøng tõ. (1) (1) Chøng tõ gèc vµ b¶ng ph©n bæ chi phÝ B¶ng kª (2) Sæ chi tiÕt vµ sæ chi tiÕt kh¸c (1) (3) (3) NhËt ký - chøng tõ (4) (4) B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i (6) (6) (6) B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi chó: : Ghi chøng tõ vµ b¶ng ph©n bæ hµng ngµy : Ghi ngµy cuèi kú : §èi chiÕu sæ chi tiÕt vµ tæng hîp Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng B¶ng chÊm c«ng PhiÕu chi B¶ng thanh to¸n l­¬ng B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng NKCT Sè1 NKCT Sè 7 Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung Sæ theo dâi TK 334,338 Sæ c¸i TK 334 Sæ c¸i TK 338 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II: Néi dung chÝnh cña b¸o c¸o tiÒn l¬ng, KPC§, BHXH, BHYT. I. Kh¸i niÖm, nhiÖm vô kÕ to¸n tiÒn l¬ng 1. Kh¸i niÖm TiÒn l¬ng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña mét bé phËn s¶n phÈm x· héi mµ ngêi lao ®éng ®îc sö dông ®Ó bï ®¾p hao phÝ lao ®éng cña m×nh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 2. NhiÖm vô - Ghi chÐp, ph¶n ¸nh kÞp thêi, chÝnh x¸c sè lîng vµ chÊt lîng cña mçi ngêi lao ®éng. - TÝnh to¸n chÝnh x¸c vµ c«ng b»ng, hîp lý, sè tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn gi¸m s¸t vµ ®«n ®èc viÖc chÊp hµnh sö dông quü tiÒn l¬ng. - Ph©n bæ chÝnh x¸c tiÒn l¬ng vµo chi phÝ cã liªn quan. §«n ®èc viÖc thanh to¸n kÞp thêi tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c cho c«ng nh©n viªn ®¶m b¶o tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ vµ chi tr¶ tiÒn l¬ng kÞp thêi cho ngêi lao ®éng. 3. B¶n chÊt tiÒn l¬ng VÒ b¶n chÊt, tiÒn l¬ng chÝnh lµ gi¸ c¶ søc lao ®éng nghÜa lµ ngêi lao ®éng bá søc ra ®Ó hoµn thµnh mét s¶n phÈm hµng ho¸ nµo ®ã vµ ®îc tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh Trong c¬ chÕ thÞ trêng b¶n chÊt cña tiÒn l¬ng chÝnh lµ gi¸ c¶ søc lao ®éng ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së gi¸ trÞ søc lao ®éng th«ng qua sù tho¶ thuËn gi÷a ngêi cã søc lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng ®ång thêi chÞu sù chi phèi cña c¸c quy luËt kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ quy luËt cung cÇu. TiÒn l¬ng lµ mét nh©n tè thóc ®Èy n¨ng suÊt lao ®éng. Bëi tiÒn l¬ng khuyÕn khÝch tinh thÇn h¨ng h¸i lao ®éng, kÝch thÝch vµ t¹o mèi quan t©m cña ngêi lao ®éng ®Õn kÕt qu¶ c«ng viÖc cña hä. 4. Chøc n¨ng cña tiÒn l¬ng. HiÖn nay, trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Ó ph¸t huy hiÖu qu¶ kinh tÕ cña tiÒn l¬ng t¸c ®éng lªn ngêi lao ®éng th× tiÒn l¬ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c chøc n¨ng sau: Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Chøc n¨ng t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng: lao ®éng lµ mét trong ba yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Søc lao ®éng lµ mét d¹ng c«ng n¨ng tån t¹i trong c¬ chÕ con ngêi. Trong qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm con ngêi ph¶i h¸o phÝ søc lao ®éng cña m×nh. Do vËy tiÒn l¬ng ph¶i ®¶m b¶o ®ñ ®Ó nuèi sèng ngêi lao ®éng vµ gia ®×nh hä míi ®¶m t¸i s¶n xuÊt ra søc lao ®éng. - Vai trß kÝch thÝch s¶n xuÊt. Nhu cÇu cña con ngêi t¹o ra ®éng c¬ thóc ®Èy hä tham gia lao ®éng xong chÝnh lîi Ých cña hä míi lµ ®éng lùc trùc tiÕp thóc ®Èy hä lµm viÖc víi hiÖu qu¶ cao. Do ®ã chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng ®óng ®¾n sÏ lµ ®éng lùc to lín ph¸t huy søc m¹nh cña nh©n tè con ngêi trong viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi. ViÖc tr¶ l¬ng ph¶i nh»m môc ®Ých thóc ®Èy vµ khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ lao ®éng. 5. Nguyªn t¾c tr¶ l¬ng. §Ó tiÒn l¬ng ph¸t huy t¸c dông cña m×nh th× viÖc tr¶ l¬ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c sau: - TiÒn l¬ng ph¶i ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng. TiÒn l¬ng lµ nguån thu nhËp chñ yÕu cña ngêi lao ®éng. Bëi vËy ®é lín cña tiÒn l¬ng kh«ng nh÷ng ph¶i ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt më réng vÒ sè lîng mµ ph¶i ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt c¶ vÒ mÆt chÊt lîng lao ®éng. MÆt kh¸c tiÒn l¬ng cßn ph¶i ®¶m b¶o cho nu«i sèng gia ®×nh hä. - TiÒn l¬ng ph¶i dùa trªn c¬ së th¶o thuËn gi÷a ngêi cã søc lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng. Nguyªn t¾c nµy b¾t nguån tõ ph¸p lÖnh hîp ®ång lao ®éng nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ngêi lao ®éng. Song møc ®é tiÒn l¬ng ph¶i lu«n lu«n lín h¬n hoÆc b»ng møc l¬ng tèi thiÓu (tøc lµ sè tiÒn tr¶ cho lo¹i lao ®éng gi¶n ®¬n nhÊt trong x· héi vµ diÔn ra trong m«i trêng lao ®éng b×nh thêng ). Vµ sè tiÒn ®ã ®¶m b¶o cho ngêi lao ®éng cã thÓ mua ®îc nh÷ng t liÖu sinh ho¹t tÊt yÕu ®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng cña b¶n th©n vµ giµnh mét phÇn ®Ó ch¨m sãc con, còng nh b¶o hiÓm hÕt tuæi lao ®éng. - TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng ph¶i phô thuéc vµo hiÖu qu¶ lao ®éng cña ngêi lao ®éng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Nguyªn t¾c nµy b¾t nguån tõ mèi quan hÖ gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong ®ã s¶n xuÊt ®ãng vai trß quan träng. - TiÒn l¬ng ph¶i ®¶m b¶o tÝnh hîp ph¸p. TiÒn l¬ng lµ nguån thu nhËp chñ yÕu cña ngêi lao ®éng. TiÒn l¬ng cao hay thÊp cßn tuú thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh thÞ trêng, tr×nh ®é ngêi lao ®éng, tÝnh chÊt c«ng viÖc. - TiÒn l¬ng cã t¸c ®éng t¹o ®éng lùc lµm viÖc. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh gay g¾t, mçi doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ngoµi viÖc ®æi míi c«ng nghÖ cßn ph¶i quan t©m ®Õn viÖc Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng h¨ng h¸i lµm viÖc. Bëi nÕu c«ng nghÖ cã hiÖn ®¹i ®Õn ®©u nhng ngêi lao ®éng kh«ng nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc th× n¨ng suÊt lao ®éng còng kh«ng cao. Do vËy ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, ph¬ng ph¸p h÷u hiÖu nhÊt lµ tiÒn l¬ng ph¶i hÊp dÉn ®îc ngêi lao ®éng. - TiÒn l¬ng ph¶i c«ng b»ng TiÒn l¬ng g¾n víi c«ng viÖc, g¾n víi kÕt qu¶ lµm viÖc, thµnh tÝch vµ cèng hiÕn cña ngêi lao ®éng. Do ®ã ph¶i qu¸n triÖt nguyªn t¾c tr¶ theo lao ®éng. Tøc lµ ai lµm ®Õn ®©u th× hëng l¬ng ®Õn ®ã. - TiÒn l¬ng ph¶i cã tÝnh ®¶m b¶o. Tøc lµ nh÷ng kho¶n dù tÝnh ®Ó chi tr¶ cho ngêi lao ®éng ph¶i n»m trong kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp, tr¸nh t×nh tr¹ng quü tiÒn l¬ng qu¸ lín sÏ lµm cho l·i ®Ó l¹i ®Ó t¸i ®Çu t kh«ng ®ñ sÏ ¶nh hëng ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh. 6. C¸c chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng cña nhµ níc ta hiÖn nay. §Ó tiÒn l¬ng ph¸t huy t¸c dông lµm ®ßn bÈy kinh tÕ vµ ®Ó nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo ®Þnh híng XHCN th× §¶ng vµ Nhµ níc ®· nghiªn cøu x©y dùng vµ nhiÒu lÇn söa ®æi chÕ ®é tiÒn l¬ng, thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn sao cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ XH c¬ chÕ qu¶n lý cña tõng thêi kú. Tõ sau ®¹i héi VI cña §¶ng, nÒn kinh tÕ tõ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng XHCN th× chÕ ®é tiÒn l¬ng còng thay ®æi cô thÓ nh sau: * Møc l¬ng tèi thiÓu N¨m 1994 quy ®Þnh møc l¬ng tèi thiÓu ë níc ta lµ 120.000 ®ång/th¸ng. N¨m 1997 lµ 144.000 ®ång/th¸ng. N¨m 2000 lµ 180.000 ®ång/th¸ng, c¸c møc l¬ng tèi thiÓu nµy cã ®Æc trng sau: T¬ng øng víi tr×nh ®é lao ®éng gi¶n ®¬n nhÊt, cêng ®é lao ®éng nhÑ nhµng nhÊt trong ®iÒu kiÖn b×nh thêng nhu cÇu tiªu dïng ë møc l¬ng tèi thiÓu nhÊt. T¬ng øng víi gi¸ c¶, c¸c t liÖu sinh ho¹t chñ yÕu ë vïng cã møc gi¸ c¶ trung b×nh hiÖn nay ë níc ta. Møc l¬ng tèi thiÓu ë c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc hiÖn nay ®iÒu chØnh theo vïng, ngµnh. Nhng phÇn ph¸t triÓn thªm kh«ng vît qu¸ tèi ®a 1,5 lÇn so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung do Nhµ níc quy ®Þnh. ( NghÞ ®Þnh sè 77/200/N§-CP ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2000 quy ®Þnh møc l¬ng tèi thiÓu lµ 210.000 ®ång/ngêi/th¸ng). NghÞ ®Þnh sè 03/2003/CP ngµy 15 th¸ng 1 n¨m 2003 quy ®Þnh møc l¬ng tèi thiÓu lµ 290.000 ®ång/th¸ng vµ kÌm theo th«ng t sè 04/2003 TTBL§TBXH ngµy 17/2/2003 híng dÉn viÖc thùc hiÖn nghÞ ®Þnh 03. Nhµ níc khèng chÕ møc l¬ng tèi thiÓu nhng kh«ng khèng chÕ møc l¬ng tèi ®a mµ ®iÒu tiÕt b»ng thÕu thu nhËp. ViÖc khèng chÕ møc l¬ng tèi thiÓu cã nghÜa lµ Nhµ níc buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o lîi Ých tèi thiÓu cho ngêi lao ®éng, nÕu doanh nghiÖp nµo s¶n xuÊt kinh doanh thua lç ®Ó ngêi lao ®éng cã thu nhËp díi møc l¬ng tèi thiÓu th× Nhµ níc can thiÖp, kiÓm tra xem xÐt thay ®æi c¸n bé l·nh ®¹o gióp ®ì doanh nghiÖp chuyÓn híng s¶n xuÊt, s¸t nhËp víi xÝ nghiÖp Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kh¸c hoÆc thËm chÝ cho ph¸ s¶n. §èi víi ngêi lao ®éng cã thu nhËp qu¸ cao sÏ ®îc ®iÒu tiÕt b»ng thuÕ thu nhËp. * ChÕ ®é phô cÊp thùc chÊt lµ phÇn tiÒn l¬ng bæ xung cho l¬ng c¬ b¶n mµ trong khi x¸c ®Þnh tiÒn l¬ng c¬ b¶n cã nh÷ng yÕu tè ngêi ta cha tÝnh ®Õn hoÆc ®· tÝnh ®Õn nhng cha ®Çy ®ñ. C¸c chÕ ®é phô cÊp nh»m ®·i ngé ®iÒu kiÖn lao ®éng vµ sinh ho¹t kh«ng æn ®Þnh thêng xuyªn cña ngêi lao ®éng vµ qu¸n triÖt h¬n theo nguyªn t¾c tr¶ l¬ng theo lao ®éng. Tæng kho¶n phô cÊp chØ ®îc tÝnh b»ng 18% l¬ng c¬ b¶n. TiÒn phô cÊp = L¬ng c¬ b¶n* Møc % phô cÊp HiÖn nay ë níc ta ¸p dông mét sè h×nh thøc phô cÊp sau: + Phô cÊp khu vùc: lµ phô cÊp nh»m ®·i ngé hîp lý vµ khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng t¸c ë c¸c vïng ®îc hëng chÕ ®é phô cÊp khu vùc: h¶i ®¶o, vïng s©u, vïng xa…§«ng thêi gãp phÇn ®iÒu chØnh lao ®éng gi÷a c¸c vïng trong x· héi lÉn nhau. ChÕ ®é phô cÊp khu vùc cã 5 cÊp ®é 5%, 10%, 15%, 20%, 25% + Phô cÊp ®éc h¹i: lµ sè tiÒn tr¶ thªm cho nh÷ng ngêi lµm viÖc trong m«i trêng ®éc h¹i vît qua møc cho phÐp. TiÒn phô cÊp = L¬ng c¬ b¶n * Phô cÊp * Thêi gian phô cÊp + Phô cÊp lµm thªm, lµm ®ªm: ®©y lµ sè tiÒn dïng ®Ó båi dìng ®éng viªn c¸n bé, c«ng nh©n viªn khi cÇn thiÕt lµ thªm giê, lµm ®ªm. NÕu lµm ngoµi giê ®îc trî cÊp 150% l¬ng c¬ b¶n. Ngµy chñ nhËt lµm thªm hëng 200% l¬ng c¬ b¶n. NÕu lµm vµo ngµy lÔ hëng 300% l¬ng c¬ b¶n. Cßn nÕu lµm ®ªm th× tiÒn l¬ng ngoµi giê cßn ®îc céng thªm 30% l¬ng c¬ b¶n trong ngµy. Riªng trong lùc lîng vò trang, ngoµi c¸c kho¶n phô cÊp trªn cßn ®îc hëng phô cÊp th©m niªn, phô cÊp u ®·i. * ChÕ ®é tiÒn thëng TiÒn thëng lµ mét kho¶n tiÒn l¬ng bæ xung nh»m qu¸n triÖt ®Çy ®ñ h¬n nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng. §ång thêi nã còng lµ ®ßn bÈy kinh tÕ thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. HiÖn nay theo quy ®Þnh cña Nhµ níc quü tiÒn thëng kh«ng qu¸ 50% tæng quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn cña ®¬n vÞ (TrÝch ®iÒu 3 QuyÕt ®Þnh 317-CP ngµy 1/9/1990 cña CTH§BT). Quü tiÒn thëng hiÖn nay ®îc h×nh thµnh tõ hai nguån thuéc quü tiÒn l¬ng vµ khuyÕn khÝch vËt chÊt. Nãi chung quü tiÒn thëng phô thuéc vµo kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Còng nh tiÒn l¬ng, tiÒn thëng ®îc sö dông díi h×nh thøc kh¸c nhau. C¸c doanh nghiÖp Nhµ níc hiÖn nay thêng ¸p dông mét sè h×nh thøc thëng nh sau: Thëng hoµn thµnh vît møc nhiÖm vô s¶n xuÊt, c«ng t¸c. Thëng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Thëng n©ng cao n¨ng suÊt chÊt lîng s¶n phÈm. Thëng tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu chi phÝ s¶n ph©m. Thëng s¸ng chÕ, s¸ng kiÕn. Thëng cuèi n¨m. Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. H×nh thøc tr¶ l¬ng vµ néi dung quü l¬ng 1. C¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng. HiÖn nay cã 2 h×nh thøc tr¶ l¬ng c¬ b¶n sau: * H×nh thøc tr¶ l¬ng thêi gian. TiÒn l¬ng tr¶ theo thêi gian chñ yÕu ¸p dông ®èi víi nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c qu¶n lý, cßn ®èi víi c«ng nh©n s¶n xuÊt chØ ¸p dông ë c¸c bé phËn kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®Þnh møc mét c¸ch chÆt chÏ vµ chÝnh x¸c. HoÆc v× tÝnh chÊt cña s¶n xuÊt h¹n chÕ nªn thùc hiÖn tr¶ c«ng theo s¶n phÈm th× sÏ kh«ng ®¶m b¶o ®îc chÊt lîng s¶n phÈm, kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc. H×nh thøc tr¶ c«ng nµy cã nhiÒu nhîc ®iÓm h¬n so víi h×nh thøc tiÒn l¬ng s¶n phÈm bëi v× nã cha g¾n thu nhËp cña mçi ngêi víi kÕt qu¶ lao ®éng mµ hä ®· ®¹t ®îc trong thêi gian lµm viÖc. H×nh thøc tr¶ c«ng nµy gåm 2 chÕ ®é. - ChÕ ®é tr¶ l¬ng theo thêi gian ®¬n gi¶n: chÕ ®é nµy lµ chÕ ®é tr¶ l¬ng mµ tiÒn l¬ng nhËn ®îc cña mçi ngêi lao ®éng do møc l¬ng cÊp bËc cao hay thÊp vµ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ nhiÒu hay Ýt quyÕt ®Þnh. ChÕ ®é tr¶ l¬ng nµy chØ ¸p dông ë nh÷ng níi khã ®Þnh møc lao ®éng chÝnh x¸c, khã ®¸nh gi¸ c«ng viÖc thËt chÝnh x¸c. L¬ng th¸ng = Møc l¬ng tèi thiÓu *HÖ sè l¬ng + Phô cÊp (NÕu cã) L­ ¬ng th¸ng * Sè ngµy lµm vi ª c thùctÕ 26 ngµy L­¬ng ngµy L­¬ng theo giê = * Sè giê lµm viÖc thùc tÕ 8 giê L­ ¬ng theo ngµy = - ChÕ ®é tr¶ l¬ng theo thêi gian cã thëng: lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho c«ng nh©n viªn chøc c¨n cø vµo møc l¬ng vµ thêi gian lµm viÖc cã kÕt hîp víi khen thëng khi ®¹t vµ vît c¸c chØ tiªu quy ®Þnh nh tiÕt kiÖm thêi gian lao ®éng, nguyªn vËt liÖu, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ®¶m b¶o nhu cÇu s¶n xuÊt. H×nh thøc tr¶ l¬ng nµy cã nhiÒu u ®iÓm h¬n so víi h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian gi¶n ®¬n. Nã võa ph¶n ¸nh tr×nh ®é thµnh th¹o vµ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ võa khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc. * H×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm HiÖn nay trong c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ së thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau ®ang ¸p dông réng r·i c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n ph©m víi nhiÒu chÕ ®é linh ho¹t. ChÕ ®é tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm gåm 6 lo¹i. Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - ChÕ ®é l¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp c¸ nh©n: ¸p dông ®èi víi ®èi tîng lµm viÖc ®éc lËp, c«ng viÖc cã thÓ ®Þnh møc kiÓm tra nghiÖm thu s¶n phÈm trùc tiÕp. §¬n gi¸ = L¬ng cÊp bËc c«ng viÖc * §Þnh møc thêi gian TÝnh l¬ng cho c«ng nh©n theo c«ng thøc L¬ng thùc tÕ c«ng nh©n nhËn ®îc trong ngµy hoÆc th¸ng = §¬n gi¸ * Sè lîng s¶n phÈm. - ChÕ ®é tr¶ l¬ng tÝnh theo s¶n phÈm tËp thÓ: ¸p dông ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc cÇn mét tËp thÓ c«ng nhËn cïng ®îc thùc hiÖn nh: l¾p r¸p thiÕt bÞ, s¶n xuÊt d©y chuyÒn. - ChÕ ®é tr¶ theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp: ¸p dông nh÷ng c«ng nh©n phô mµ c«ng viÖc cña hä cã ¶nh hëng nhiÒu ®Õn kÕt qu¶ lao ®éng cña c«ng nh©n chÝnh. Hëng l¬ng theo s¶n phÈm cô thÓ lµ c«ng nh©n phôc vô m¸y, söa ch÷a … TiÒn l ¬ng cña c«ng nh©n phô tuú thuéc vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña c«ng nh©n chÝnh. - ChÕ ®é tr¶ l¬ng kho¸n ¸p dông cho nh÷ng c«ng viÖc yªu cÇu ph¶i hoµn chØnh trong thêi gian nhÊt ®Þnh, chñ yÕu trong x©y dùng cã b¶n vµ mét sè c«ng viÖc trong n«ng nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn kho¸n cho tËp thÓ hoÆc cho c¸ nh©n. §¬n gi¸ kho¸n cã thÓ tÝnh theo ®¬n vÞ c«ng viÖc (1m 2 têng x©y hoÆc c¶ c«ng tr×nh toµn bé ng«i nhµ ). TÝnh ®¬n gi¸ kho¸n vÉn thùc hiÖn theo nguyªn t¾c chia tæng tiÒn l¬ng theo cÊp bËc c«ng viÖc, cho tõng c«ng viÖc vµ cho tæng c¸c møc s¶n lîng. - ChÕ ®é tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm cã thëng: chÕ ®é nµy nh»m môc ®Ých khuyÕn khÝch c«ng nh©n s¶n xuÊt vît kÕ ho¹ch. Nh÷ng s¶n phÈm vît møc ®îc tr¶ l¬ng cao h¬n nh÷ng s¶n phÈm b×nh thêng. - ChÕ ®é tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm luü tiÕn: thùc chÊt cña chÕ ®é tr¶ l¬ng nµy lµ tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm cã thëng. Nhng nh÷ng s¶n phÈm vît møc vÒ sau ®îc tÝnh ®¬n gi¸ cao h¬n nh÷ng s¶n phÈm vît møc tríc. Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Mét sè chÕ ®é kh¸c nhau khi tÝnh l¬ng. + ChÕ ®é khi ngõng viÖc Theo ®iÒu 62 Bé luËt lao ®éng quy ®Þnh nh sau: NÕu do lçi cña ngêi lao ®éng th× ngêi ®ã kh«ng ®îc tr¶ l¬ng, nh÷ng ngêi lao ®éng kh¸c trong cïng mét ®¬n vÞ ngõng viÖc ®îc tr¶ l¬ng theo møc ®é tho¶ thuËn gi÷a 2 bªn nhng kh«ng ®îc thÊp h¬n møc l¬ng tèi thiÓu. NÕu v× sù cè mÊt ®iÖn, níc mµ kh«ng do lçi cña ngêi sö dông lao ®éng hoÆc v× nh÷ng nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng (thiªn tai, b·o lôt …) th× tiÒn l ¬ng do 2 bªn th¶o thuËn nhng còng kh«ng thÊp h¬n møc l¬ng tèi thiÓu. + Theo ®iÒu 63 Bé luËt lao ®éng. C¸c chÕ ®é phô cÊp tiÒn l¬ng n©ng bËc l¬ng vµ c¸c chÕ ®é khuyÕn khÝch kh¸c cã thÓ ®îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång lao ®éng, tho¶ íc tËp thÓ hoÆc quy ®Þnh trong quy chÕ cña doanh nghiÖp. 3. Néi dung quü l¬ng cña doanh nghiÖp Quü l¬ng (cßn gäi lµ tæng møc tiÒn l¬ng ) lµ tæng sè tiÒn doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc dïng ®Ó tr¶ l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh tiÒn l¬ng cho toµn c«ng nh©n viªn chøc( thêng xuyªn vµ t¹m thêi trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Quü l¬ng cña doanh nghiÖp gåm c¸c kho¶n sau: +TiÒn l¬ng tÝnh theo thêi gian, tiÒn l¬ng tÝnh theo s¶n phÈm vµ tiÒn l¬ng kho¸n. +TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng t¹o s¶n phÈm háng trong ph¹m vi chÕ ®é quy ®Þnh. +TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian ngõng s¶n xuÊt do nguyªn nh©n kh¸ch quan, trong thêi gian ®îc ®iÒu ®éng c«ng t¸c, lµm nghÜa vô theo chÕ ®é quy ®Þnh, thêi gian nghØ phÐp, thêi gian ®i häc . +C¸c kho¶n tiÒn l¬ng cã tÝnh chÊt thêng xuyªn. Quü l¬ng cña doanh nghiÖp ®îc chia thµnh: TiÒn l¬ng chÝnh lµ tiÒn tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian lµ nhiÖm vô theo chÕ ®é quy ®Þnh cho hä gåm: tiÒn l¬ng cÊp bËc c¸c kho¶n phô cÊp thêng xuyªn, vµ tiÒn l¬ng trong s¶n xuÊt. TiÒn l¬ng phô lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian kh«ng lµm nhiÖm vô chÝnh nhng vÉn ®îc hëng l¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh nh tiÒn l¬ng trong thêi gian nghØ phÐp, thêi gian ®i lµm nhiÖm vô x· héi, héi häp, häc tËp … ViÖc ph©n chia nµy cã ý nghÜa nhÊt ®Þnh trong c«ng t¸c h¹ch to¸n, ph©n bæ tiÒn l¬ng theo ®óng ®èi tîng vµ c«ng t¸c ph©n tÝch chi phÝ tiÒn l¬ng, trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Quü l¬ng ®îc x¸c ®Þnh b»ng nhiÒu c¸ch tuú theo c¸ch tÝnh cña tõng doanh nghiÖp, nhng phÇn lín c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®Òu x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tiÒn l¬ng cña tõng s¶n phÈm ®Ó tõ ®ã suy ra tæng quü tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp m×nh. §¬n gi¸ tiÒn l¬ng thêng xuyªn biÕn ®æi nhng ph¶i xoay quanh gi¸ trÞ søc lao ®éng. TiÒn l¬ng trong cïng thêi kú gi÷a c¸c vïng trong níc cã thÓ kh¸c nhau. Sù kh¸c nhau ®ã phô thuéc vµo cung cÇu søc lao ®éng trong cïng vµ gi¸ c¶ t liÖu sinh ho¹t. 4. Néi dung c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng trong doanh nghiÖp. Ngoµi tiÒn l¬ng theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh, doanh nghiÖp cßn ph¶i tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt mét bé phËn chi phÝ gåm c¸c kho¶n BHYT, BHXH, KPC§. a. Quü b¶o hiÓm x· héi. Quü ®îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån sau ®©y (theo ®iÒu 149 luËt lao ®éng ). - Ngêi sö dông lao ®éng gãp 15% tæng quü l¬ng cña nh÷ng ngêi tham gia BHXH trong ®¬n vÞ. Trong ®ã 10% ®Ó chi tr¶ c¸c chÕ ®é hu trÝ, tö tuÊt vµ 5% ®Ó chi tr¶ c¸c chÕ ®é èm ®au thai s¶n, tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp. - Ngêi lao ®éng gãp 5% ®Ó chi tr¶ c¸c chÕ ®é hu trÝ vµ tö tuÊt. - Nhµ níc ®ãng gãp vµ hç trî thªm ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn chÕ ®é BHXH ®èi víi ngêi lao ®éng. - C¸c nguån kh¸c… ViÖc sö dông vµ chi quü BHXH dï ë cÊp qu¶n lý nµo còng ph¶i thùc hiÖn theo chÕ ®é quy ®Þnh. Bëi BHXH lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi quan träng cña Nhµ níc nã kh«ng x¸c ®Þnh khÝa c¹nh kinh tÕ mµ cßn ph¶n ¸nh chÕ ®é x· héi. b. Kinh phÝ c«ng ®oµn. Kinh phÝ c«ng ®oµn lµ quü tµi trî cho ho¹t ®éng c«ng ®oµn ë c¸c cÊp theo chÕ ®é hiÖn hµnh. KPC§ ®îc tÝnh theo tû lÖ 2% trªn tæng sè tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng ph¶i chÞu (tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh). Kinh phÝ nµy do doanh nghiÖp trÝch lËp vµ chi tiªu theo chÕ ®ä quy ®Þnh: 1% nép cho cÊp trªn, 1% Sö dông cho c«ng ®oµn t¹i ®¬n vÞ. c. B¶o hiÓm y tÕ B¶o hiÓm y tÕ thùc chÊt lµ sù b¶o trî cho ngêi tham gia b¶o hiÓm y tÕ vµ c¸c kho¶n nh: kh¸m ch÷a bÖnh, tiÒn viÖn phÝ thuèc thang …ng êi tham gia b¶o hiÓm sÏ ®îc hç trî mét phÇn nµo ®ã. Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Quü BHYT ®îc h×nh thµnh b»ng c¸ch tÝnh theo tû lÖ ph¸t sinh trong th¸ng tû lÖ trÝch b¶o hiÓm y tÕ hiÖn hµnh lµ 3% trong ®ã 2% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ 1% tÝnh vµo thu nhËp cña ngêi lao ®éng. Quü nµy do c¬ quan BHYT qu¶n lý vµ trî cÊp cho ngêi lao ®éng qua m¹ng líi y tÕ. V× vËy c¸c c¬ quan doanh nghiÖp ph¶i nép hÕt 3% cho c¬ quan BHYT ®Ó phôc vô b¶o vÖ vµ ch¨m sãc søc khoÎ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Tæ chøc h¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng vµ BHXH, BHYT, KPC§ * Tæ chøc h¹ch to¸n tiÒn l¬ng - H×nh thøc tiÒn l¬ng ¸p dông vµ thñ tôc tÝnh l¬ng XÝ nghiÖp s¶n xuÊt hµng may xuÊt khÈu Gi¸p B¸t ¸p dông c¶ hai h×nh thøc tiÒn l¬ng lµ tiÒn l¬ng thêi gian vµ l¬ng s¶n phÈm ®Ó tÝnh l¬ng ë bé phËn ph©n xëng. Cßn bé phËn c¸c phßng ban xÝ nghiÖp ¸p dông tÝnh theo nghÞ ®Þnh 26/CP c¸ch tÝnh l¬ng cô thÓ nh sau: + C¸ch tÝnh l¬ng bé phËn v¨n phßng TiÒn l¬ng bé phËn v¨n phßng ë xÝ nghiÖp s¶n xuÊt hµng may xk Gi¸p B¸t ®îc tr¶ lµm 2 kú. Kú I: lµ t¹m øng vµo ngµy 15 Kú II: lµ thanh to¸n vµo ngµy 30 TiÒn l¬ng c¸c phßng ban ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Mi = Mi * Hi Trong ®ã: Mi : møc l¬ng bËc i Mi : møc l¬ng tèi thiÓu. Møc l¬ng tèi thiÓu cña xÝ nghiÖp s¶n xuÊt hµng may xuÊt khÈu Gi¸p B¸t hiÖn ®ang ¸p dông lµ theo nghÞ ®Þnh sè 03/2003/CP ngµy 15 th¸ng 1 n¨m 2003 lµ 290.000 ®ång/th¸ng. Hi : hÖ sè l¬ng bËc i. HÖ sè l¬ng theo cÊp bËc chøc vô ®îc quy ®Þnh trong b¶ng l¬ng. TÝnh l¬ng ë c¸c ph©n xëng vµ ®éi s¶n xuÊt. ViÖc tÝnh l¬ng ë c¸c ph©n xëng vµ tæ ®éi lµ viÖc rÊt quan träng. Bëi nÕu tÝnh l¬ng ®óng víi c«ng søc ngêi lao ®éng bá ra th× míi khuyÕn khÝch ®îc ngêi lao ®éng h¨ng say s¶n xuÊt vµ ngîc l¹i. Nhng viÖc tÝnh l¬ng cña ngêi lao déng ë ph©n xëng kh«ng ph¶i lµ viÖc ®¬n gi¶n. Bëi tiÒn l¬ng cña ngêi lao ®éng ë ph©n xëng lµ l¬ng theo s¶n phÈm. MÆt kh¸c ph©n xëng l¹i ®îc chia lµm 3 bé phËn lµ bé phËn v¨n phßng, bé phËn c¾t, bé phËn may. ChÝnh v× vËy c¸ch tÝnh tiÒn l¬ng tr¶i qua nhiÒu bíc cô thÓ nh sau: §Ó tÝnh to¸n ®îc tiÒn l¬ng th× ngêi lµm c«ng t¸c tiÒn l¬ng ph¶i cã b¶ng chÊm c«ng vµ b¶ng nghiÖm thu s¶n phÈm hoµn thµnh. B¶ng chÊm c«ng lµ b¶ng theo dâi thêi gian ngêi lao ®éng trùc tiÕp tham gia vµo s¶n suÊt. B¶ng chÊm c«ng ®îc lËp mçi th¸ng mét lÇn - viÖc lËp b¶ng chÊm c«ng do qu¶n ®èc hoÆc phã qu¶n ®èc ®¶m nhiÖm. Sau khi cã b¶ng chÊm c«ng phã qu¶n ®èc ph¶i chuyÓn lªn cho ngêi lµm c«ng t¸c tiÒn l¬ng ®Ó lµm c¨n cø tÝnh l¬ng. B¶ng chÊm c«ng thÓ hiÖn kh¸i qu¸t ë( BiÓu 2). Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BiÓu 1:TrÝch b¶ng chÊm c«ng ph©n xëng I. §¬n vÞ: XÝ nghiÖp s¶n xuÊt hµng may xuÊt khÈu Gi¸p B¸t. Bé phËn: Ph©n xëng I B¶ng chÊm c«ng (tõ 1 ®Õn 30 th¸ng 6 n¨m 2003). ST T Ngµy trong th¸ng Hä vµ tªn 1 2 3 …. CN T2 T3 NguyÔn ThÞ Hêng X X F NguyÔn Thanh Tïng X 0 X TrÇn LÖ H»ng ¤ X X §ç Minh Tó 1/2 X X §ç Thanh C¬ng X X X Quy ra c«ng 29 CN X X X X R 30 T2 X X X X P Tæng sè §éc h¹i 20 18 22 17,5 21 1 2 3 4 5 ... 81 NguyÔn ThÞ YÕn X X X X X 21 Trong ®ã: X: ®i lµm 0: kh«ng ®i lµm (nghØ kh«ng cã lý do) ¤: nghØ èm R: nghØ viÖc riªng cã l¬ng ( hiÕu, hØ) F: nghØ phÐp Sau khi cã b¶ng chÊm c«ng vµ lËp phiÕu nhËp kho kiªm ho¸ ®¬n ngêi lµm c«ng t¸c tiÒn l¬ng tiÕn hµnh tÝnh l¬ng. Do xÝ nghiÖp s¶n xuÊt hµng may xuÊt khÈu Gi¸p B¸t s¶n xuÊt nhiÒu mÉu hµng nªn xin ®¬n cö c¸ch tÝnh l¬ng cña mÉu hµng R13- Cßn c¸c mÉu hµng kh¸c còng t¬ng tù nh vËy. Bíc 1: ®Þnh biªn lao ®éng vµ tÝnh ra tæng hÖ sè l¬ng Tøc lµ ngêi lµm c«ng t¸c tiÒn l¬ng ph¶i tÝnh to¸n ®îc mçi bé ph¹n cÇn bao nhiªu ngêi. Cô thÓ c¸c bé phËn t¹i ph©n xëng I cña xÝ nghiÖp s¶n xuÊt hµng may xuÊt khÈu Gi¸p B¸t ®îc ®Þnh biªn vµ tÝnh to¸n hÖ sè nh sau: (1) Bé phËn v¨n phßng Chøc vô (1) Phã qu¶n ®èc Kü thuËt NhËn phô liÖu Thî m¸y VÖ sinh c«ng nghiÖp ∑ Ngêi (2) 1 1 1 1 1 5 HÖ sè (3) 1,6 1,3 1,1 1,4 1,0 ∑ (4) = (2)*(3) 1,6 1,3 1,1 1,4 1,0 6,4 (2) Bé phËn c¾t Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5(ngêi ) * 1,2(hÖ sè) = 6 (3) Bé phËn may Chøc vô (1) Thu ho¸ truyÒn Thu ho¸ cuèi §ãng gãi C«ng nh©n Sè lîng CN(ngêi ) (2) 4 1 2 63 ∑ 70 HÖ sè (3) 1,2 1,15 1,1 1,0 Tæng hÖ sè chøcvô (4) = (2)*(3) 4,8 1,15 2,2 63 71,15 Bíc 2: TÝnh % l¬ng c¸c bé phËn ®îc hëng Tæng hÖ sè chøc vô cña 3 bé phËn = 6,4 + 6 + 71,15 = 83,55 100% quü l ­ ¬ng = 1,196 83,55 Bé phËn v¨n phßng ®îc hëng. 1,196 * 6,4 = 7,6% Bé phËn c¾t ®îc hëng 1,196 * 6 = 7,1% Bé phËn may ®îc hëng 100- (7,6 + 7,1) = 85,3% Bíc 3: tÝnh ra gi¸ cña1 s¶n phÈm cña toµn ph©n xëng vµ gi¸ 1 s¶n phÈm cña tõng bé phËn. Víi mÉu hµng R13 c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho kiªm ho¸ ®¬n ta cã gi¸ gia c«ng mÉu nµy lµ 0,25 USD (®©y lµ sè tiÒn mµ bªn Hµn Quèc tr¶ cho xi nghiÖp s¶n xuÊt hµng may XK Gi¸p B¸t ®Ó gia c«ng cho hä mÉu hµng R 13). Bªn c¹nh ®ã víi mÉu hµng R13 xÝ nghiÖp s¶n xuÊt hµng may XK quy ®Þnh ph©n xëng ®îc hëng 36,5% gi¸ gia c«ng: tõ ®©y ta cã gi¸ 1 s¶n phÈm cña toµn ph©n xëng lµ: 0,25 USD * 15000 VN§(tû gi¸ quy ®æi kÕ ho¹ch )* 36,5% = 1368,75 ® Gi¸ s¶n phÈm cña tõng bé phËn lµ: Bé phËn v¨n phßng: 1368,75 * 7,6% = 104 ®ång Tæ c¾t: 1368,75 * 7,1 = 96,18 ®ång Tæ may: 1368,75 - (104 + 97,18) = 1.167,57 ®ång M· hµng SIOO(5)R13 Gi¸ gia c«ng 0,25 USD %PX 36,5 Gi¸ PX 1368,75 VP 104 Tæ c¾t 97,18 Tæ may 1167,57 Bíc 4: tÝnh ra tæng quü l¬ng cña tõng bé phËn vµ l¬ng cñ tõng c«ng nh©n. C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho kiªm ho¸ ®¬n ta cã sè lîng s¶n phÈm hoµn thµnh lµ 5000 s¶n phÈm R13. Ta cã l¬ng cñ tõng bé phËn vµ l¬ng tõng ngêi nh sa: (1) Bé phËn v¨n phßng Quü l¬ng cña bé phËn v¨n phßng: 5000 * 104 = 520.000 ®ång C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng ta cã tæng sè cña hÖ sè vµ ngµy c«ng lµ: Phã qu¶n ®èc: 1,6(hÖ sè ) * 20 (ngµy c«ng ) = 32 Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung 20
- Xem thêm -