Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Vật lý Tổng hợp lý thuyết luyện thi đại học môn vật lý...

Tài liệu Tổng hợp lý thuyết luyện thi đại học môn vật lý

.PDF
52
1711
83

Mô tả:

2 f 2 T T t N N t f . òa: là da 3. Phương trình d : x = Acos(ωt + ϕ) òa –A O A x — — A = xmax — — : = 0. = . t + ): = /2. = – /2. Chú ý: cos 4. Phương tr sin sin 2 cos v = –ωAsin(ωt + ϕ) |v|min |v|max –A O 2 |v|min A x —v — — |v|max = ωA 5. Phương tr |a|max –A |v|min = 0 ω2Acos(ωt + ϕ) = -ω2x |a|min |a|max O A x —a — |v|max = ωA; |a|min — Fhpmax — |v|min = 0; |a|max = ω2A Fhpmin 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 3 A2 a v2 x2 2 A2 2 x v= a2 v2 4 2 A2 2 vmax a2 v2 2 amax vmax x2 Chú ý: M . t 1 –A O A x(cos) –A O xM A x(cos) . 2 x1 và x2 –A t O A x(cos) M .T 2 –A x1 O 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli x2 A x(cos) Trang 4 . 0 k k k 0 thì có t1 = k.T 2 t = t1 + t2 n–1) + 1 n–1 0 thì có t1 = (n–1).T 2 t = t1 + t2 t Tìm t = t2 –t1. k.2 –A S = k.4A + S0 O A x(cos) M Tìm S0 . 1 x1 . 0 max –A O A x(cos) /Smin –A O A x(cos) M Smax 2A sin x2 t ( t < T/2) M Smax S0 Smin 2 Smin 2A 1 cos 2 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 5 max Smax 2A 2A sin /Smin t (T/2< Smin 2A 2A 1 cos 4A T 2vmax 2 v S t v v tb x t 2 x tb =0 t 0 Tách góc quét: = . t t. k.2 0 k. k.2 0 k.2 0 k k.2 = . t t. 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 6 : x = Acos(ωt + ϕ) 1. Phương trình dao k m T 2 2 : m k f 1 2 k m m (N/m) l T2 T1 N1 N2 m2 m1 mg k k1 k2 1 có chu kì T1; m1 có chu kì T1; m = m1 + m2 có chu kì T: T2 T12 T22 1 có chu kì T1; m1 có chu kì T1; m = m1 – m2 T12 T22 T2 1 > m2) , k2 1 l1; l2 thì có: l0, k0 k.l k1 l1 k 2l2 ... l1, k1 l2, k2 l3, k3 GHÉP LÒ XO 1 knt 1 k1 1 k2 k ss k1 k 2 Tnt2 T12 1 Tss2 1 T12 T22 1 T22 Fhp = –kx = (Fhpmin = 0; Fhpmax = kA) không 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 7 F®h kx k x F®hmax F®h kA k. x F®hmin 0 x= l± –A l0 — l — O x FnÐn A k(A F®hmax k.( l A) F®hmin 0 F®hmin k( l A) l A l A l) — l mg k lmax lmin 2 lmax = lcb + A min = lcb – A lcb a. Khi A > ∆l0 ( l0 l ): tnÐn 2 l A cos Δtgiãn = T – ∆tnén b. Khi A < ∆l0 ( ): ∆ l0 –A O – VTCB xmax O A x(cos) l l A – l. — tnén = T – Tgiãn –A O A x(cos) 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 8 1 2 1 1 kx m 2x2 m 2 A 2cos2 ( t 2 2 2 1 2 1 mv m 2 A 2 sin2 ( t ) 2 2 Wt W® W W® — Khi vmax thì W 1 2 mv 2 1 2 kA 2 1 m 2 2 A2 1 Fhpmax .A 2 ; khi xmax thì Wtmax T' = 0,5T và f' = 2f. khôn T 4 t A 2 2 x — Khi: W® 1 2 kx 2 Wt ) nWt không là T/2 A x — Khi: Wt n 1 nW® A v n 1 và A : 2 T 2 f k m g l A x2 v x2 a x v2 a2 v2 2 4 2 A2 amax vmax A A — A = xmax A A L 2 Lmax Lmin 2 x0 v0 Acos A sin L cb Lmin 2W k A t 0 Lmax Lcb v tb .T 4 vmax amax 2 ... 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 9 g ℓ g T 2 ℓ 1 2 f g ℓ đơn l; l và g; không — g m. 2. Phương trình dao α0 << 1 rad hay S0 << l s S0cos( t ) 0 cos( t ) l, S0 = α0l ⇒ v = s’ = -ωS0sin(ωt + ϕ) = -ωlα0sin(ωt + ϕ) ⇒ a = v’ = -ω2S0cos(ωt + ϕ) = -ω2lα0cos(ωt + ϕ) = -ω2s = -ω2αl S0 đóng vai trò như A còn s đóng vai trò như x a F 2 2 s mgsin l S mg mg 2 0 s s l v 2 2 2 0 v2 2 l2 v2 gl 2 2 m 2s α0 << 1 rad hay S0 << l — — 1 2 N1 N2 T2 T1 0 cos( t T2 T12 T22 l2 l1 f1 f2 s S0cos( t có chu kì T1; có chu kì T2; 1 +l2 có chu kì T; ) v ) v an S0 sin( t ) 0 lsin( t T Pcos m 2g(cos ) a 2 a 2 cos 0 ) S0 cos( t 0lcos( t ) ) an2 a at a 2t gsin 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 10 0 0 10o 2 0 v gl( Wt 1 mgl 2 2 ) T mg(1 2 1 2 mv 2 W® W Wt 2 0 1,5 2 ) 1 m 2S02 2 1 mgl 2 T mg(3cos 2cos W® 2 0 10o v Wt gl(cos cos 0 ) mgh mgl(1 cos ) — vmax và Tmax khi W® = 0; vmin và Tmin khi = hmax l1 l2 T2 2 T 1 2 mv 2 W Wt 0 ) W® 0 2 vmax 2g T1 T2 2 T1 2 nT1 (n 1)T2 T1T2 T1 T2 – T1 – T2 – >T2) 1 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 11 T1 2 l1 ; g T1 T2 l1 l2 T1 2 T2 2 T2 l2 g 2 T T2 T1 l l2 l1 l g1 T2 T1 l g2 g1 g2 l1[1 2 (t 2 g t1)] 1 (t 2 t1)T1 2 (t 2 t1) T T2 T1 h T1 R Chú ý: 1 và g2 g2 g1 g2 l1 g1 l2 T2 T1 t 86400. g1 g2 R R 2h M1 R22 M2 R12 T T T T T 1 2 0 1 (t 2 2 T T T % T % T' = T h t 0 R h t1) T1 R 1 2 1 2 l l o t vµ h 100 g 100 g T 1 l 1 g % 100 100 T 2 l 2 g 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 12 E E E E g qE g F m F qE g m F P F g P E E E E F g g qE g m g qE m F P F F P E E E E g F P g2 qE m 2 g g 2 qE 2 m F F F P 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 13 FA g g a Vg g FA m g Vg m g g D a và v a và v Fqt g g a T T g g a T T g g T T g a 2 g 2 g g a g g a tan F P a g x1 = A1cos( t + ) và x2 = A2cos( t + 1 = <0 >0 = k2 = (2k+1) = (2k+1) /2 ma 2 – ) 1 1 A2 A1 2 1 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 14 x1 = A1cos( t + y ) 1 A Ay A2 A y2 A tan A y1 A1 2 O ) và x2 = A2cos( t + 1 A12 A22 A1 sin A1cos 2A1A2cos 1 1 A 2 sin A 2cos 2 2 1 x A x1 A x A x2 k2 Amax (2k 1) 2 A1 A 2 Amin A12 (2k 1) A 22 Amin Tæng qu¸t: A1 A 2 A1 A 2 A A1 A 2 — ) ì: ì rì – o – — Khi f = fo thì biên — — . f = f0 hay ω = ω0 hay T = T0 ãy, Chú ý: duy tr ì thay 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 15 (do ma sát) cb – f0) Chu kì T hoàn ngoài. Không có cb = f0 trong ôtô, xe máy vào nó. kA 2 2 mg S A An N A2 2 g 4 mg k A An 4 g 2 4N Fms k A A t NT vmax 2 T.A A kA 2 m m 2 g2 k 2 gA 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 16 chân không — Sóng cơ không . sóng trùng c. Sóng ngang: (v d. >v vuông n > vkhí lam đa λ(m): vT v f ⇒ λ[m] là quãng 3. Chú ý: . S = v.t. — Quãng dM M uM acos( t uM Acos( t O M O OM 2 dM d ) v M uO ) Acos( t d v dN O acos( t 2 d ) uN ON acos( t N 2 dN ) ) 2 d 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 17 uM uM d ) v Acos( t uM 1 • Cùng pha: 2 (d2 d1) Acos( t (d2 d1) v Acos( t 2 d 2 d ) ) và d2: k2 (2k 1) • Vuông pha: (2k 1) d k (k 2 ℤ) d (k 0,5) (k ℤ) ì sóng dao — — — — trong không gian, trong đó 4. Phương trình giao thoa: , S2 1 , d2: 1 1 d1 d2 và S2 cùng phát ra 1 = u2 = Acosω có M = d1; S2M = d2 1 S1 1 S2 uM và S2 2Acos (d2 d1) cos[ t (d2 d1) ] 2 (d2 d1) 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 18 5 2 d2 d1 k (k S1S2 k k2 1 d2 d1 ℤ) S1S2 S1S2 (k 0,5) (k 0,5 k S1S2 ℤ) 0,5 (2k 1) d2 d1 S1S2 (k 0,5) (k ℤ) 0,5 k S1S2 d2 d1 k S1S2 0,5 (2k 1) d2 d1 k S1S2 (k ℤ) S1S2 k 2 4 1 k 4 S1S2 1 4 λ. — — S. λ/2. λ/4. 1 2 S S 1 2 1 2 M d1M N d1N d2M dM d2M dN d2N d1N dM d2N d1M dN dM 2 dM S1 S2 2 k k 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli dN 2 0,5 dN 2 Trang 19 AM 2acos S : AM 2acos 1 2 AM AM A1 A2 AM (d2 d1) 2 2 2a AM 0 /3: A M acos( t) M 1 d1 A a 3 A1 A 2 u1 u2 d2 a 2 uM 2acos = d2 = d 2 d t B Bài toán tìm MImin 2 d M d k2 I A B AM AI 2 dmin MImin M d1 A d AB 2 AB 2 k k2 2 d AIM có: AB kmin 2 d k dmin 2 kmax trên AB. d2 k B d2 AB d1 kmax kmax d12 AB2 d12 kmax AMmin 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli d1 Trang 20 N = 2.N (N NCT = 2.N0CT (N0CT N = 2.N –2 NCT = 2.N0CT A 2R N = 2.N NCT = 2.N0CT – 2 A B B 2R N = 2.N NCT = 2.N0CT n cùng pha P Q P Q P Q P Q ì P Q nút, Nút — c sóng ( /2) 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 21 2 P Q 2 4 P Q 5. Các chú ý: — — ⇒ ây căng ngang . — là òng 1. Sóng âm: chân không) không 2 âm thanh. — Siêu âm: — v >v > vkhí , 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 22
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan