Tài liệu Vocabulary for pet (with answers)

  • Số trang: 117 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 7542 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Cuốn sách dành cho học sinh trung cấp muốn cũng cố lại kiến thức và học từ vựng chuẩn bị cho lỳ thi PET.PET là kỳ thi cấp độ thứ nhì trong các kỳ thi tiếng Anh dành cho Người Nói Các Thứ Tiếng Khác là Ngôn Ngữ Chính (ESOL) của Cambridge. Kỳ thi này ở trình độ sơ cấp, tức là cấp độ B1 theo Bảng đánh giá Chung của Hội đồng Châu Âu (Europe’s Common European Framework) dành cho ngôn ngữ hiện đại. PET xác nhận khả năng viết và nói để ứng phó trong giao tiếp đời sống hằng ngày.