Thông báo gỡ bỏ các tài liệu tiếng anh

Thông báo.

Xemtailieu thông báo.

Kể từ ngày 29-5-2019 toàn bộ tài liệu tiếng anh(1) trên Xemtailieu bắt buộc phải gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống Xemtailieu.com

Các bạn thành viên vui lòng kiểm tra và xóa các tài liệu tiếng anh đã upload lên hệ thống.

Sau 14 ngày kể từ ngày thông báo này, các thành viên chưa thực hiện vui lòng gửi phản hồi giải thích lý do về support@xemtailieu.com

Và sau 21 ngày(tính từ 29-5-2019) Xemtailieu không nhận được phản hồi sẽ tạm khóa tài khoản.

Lưu ý!
(1)Tài liệu tiếng anh ở đây là các tài liệu từ nước ngoài biên soạn.

Trân trọng.