Tài liệu 240 bài tập trắc nghiệm thể tích nón trụ cầu (trắc nghiệm toán ôn thi thpt quốc gia)

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 3131 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

NGUYỄN BẢO VƯƠNG 240 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THỂ TÍCH KHỐI NÓN – TRỤ - CẦU BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM SDT: 0946.798.489 Bờ Ngoong – Chư Sê – Gia Lai 240 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHỐI TRỤ - NÓN – CẦU GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG Nhóm tác giả của các trường, các đề thi và đề kiểm tra trên cả nước. I. KHỐI TRỤ Câu 1: đúng là: Gọi l , h, R lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của hình trụ. Công thức A. R  h B. l 2  h2  R 2 C. R2  h2  l 2 D. l  h Câu 2: Gọi l , h, R lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của hình trụ (T). Diện tích xung quanh S xq của hình trụ (T) là: A. S xq  2 Rl B. S xq   Rh C. S xq   Rl D. S xq   R 2 Câu 3: Gọi l , h, R lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của hình trụ (T). Diện tích toàn phần Stp của hình trụ (T) là: A. Stp   Rl   R 2 B. Stp  2 Rl  2 R 2 C. Stp   Rl  2 R 2 D. Stp   Rh   R 2 Câu 4: Gọi l , h, R lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của khối trụ (T). Thể tích V của khối trụ (T) là: A. V   R 2 h Câu 5: C. 26 (cm2 ) D. 20 (cm2 ) B. 92 (cm2 ) C. 94 (cm2 ) D. 96 (cm2 ) B. 320 (cm3 ) C. 340 (cm3 ) D. 300 (cm3 ) Thể tích V của khối trụ có chiều cao bằng a và đường kính đáy bằng a 2 là: 1 A. V   a 3 3 Câu 9: B. 22 (cm2 ) Hình trụ có bán kính đáy 6 cm, chiều cao 10 cm. Thể tích khối trụ là: A. 360 (cm3 ) Câu 8: 4 D. V   R 2 h 3 Cho hình trụ có bán kính đáy 5 cm chiều cao 4 cm. Diện tích toàn phần là: A. 90 (cm2 ) Câu 7: C. V  4 R3 Cho hình trụ có bán kính đáy 3 cm, đường cao 4cm. Diện tích xung quanh là: A. 24 (cm2 ) Câu 6: 1 B. V   R 2l 3 2 B. V   a3 3 1 C. V   a 3 6 1 D. V   a3 2 Hình trụ (T) được sinh ra khi quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh AB. Biết AC  2a 2 và ACB  450 . Diện tích toàn phần Stp của hình trụ(T) là: A. Stp  8 a 2 B. Stp  10 a 2 C. Stp  12 a 2 D. Stp  16 a 2 1 TÀI LIỆU ÔN THI THPT 2017 Câu 10: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng R và chiều cao bằng trục của hình trụ và cách trục một khoảng bằng A. BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM 3R 2 3 2 B. 2R2 3 3 3R . Mặt phằng   song song với 2 R . Diện tích thiết diện của hình trụ với mp   là: 2 C. 3R 2 2 2 D. 2R2 2 3 Câu 11: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có cạnh bên AA’ = 2a. Tam giác ABC vuông tại A có BC  2a 3 . Thề tích của hình trụ ngoại tiếp khối lăng trụ là: A. 6 a3 B. 4 a3 C. 2 a3 D. 8 a3 Câu 12: Cho lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy bằng a, mặt bên là các hình vuông. Diện tích toàn phần của hình trụ ngoại tiếp khối lăng trụ là: 2 a 2 ( 3  1) A. 3 B. 4 a 2 C. 2 a 2 3 a 2 D. 2 Câu 13: Cho hình trụ có có bán kính R. AB, CD lần lượt là hai dây cung song song với nhau và nằm trên hai đường tròn đáy và cùng có độ dài bằng R 2 . Mặt phẳng (ABCD) không song song và cũng không chứa trục của hình trụ. Khi đó tứ giác ABCD là hình gì: A / hình chữ nhật B. hình bình hành C. hình vuông D. hình thoi Câu 14: Cho hình lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng avà chiều cao bằng h. Khi đó thể tích của khôi trụ nội tiếp lăng trụ sẽ bằng: A.  ha 2 9 B.  ha 2 3 C. 2 ha 2 9 D. 4 ha 2 3 Câu 15: Thiết diện qua trục của hình trụ (T) là một hình vuông có cạnh bằng a. Diện tích xung quanh S xq của hình trụ (T) là: A. S xq  2 a 2 B. S xq   a 2 1 C. S xq   a 2 2 D. S xq  a 2 Câu 16: Diện tích toàn phần của một hình trụ có diện tích xung quanh bằng 4 và có thiết diện qua trục là một hình vuông bằng: A. 12 B. 10 C. 8 D. 6 Câu 17: Cho lăng trụ lục giác đềuABCDEFcó cạnh đáy bằng a. Các mặt bên là hình chữ nhật có diện tíchbằng 2a 2 . Thề tích của hình trụ ngoại tiếp khối lăng trụ là: A. 2 a3 B. 4 a3 C. 6 a3 D. 8 a3 Câu 18: Một hình trụ có bán kính 5cmvà chiều cao 7cm. Cắt khối trụ bằng một mặt phẳng song song với trục và cách trục 3cm. Diện tích thiết diện tạo bởi khối trụ vả mặt phẳng bằng: A. 56cm2 B. 54cm2 C. 52cm2 D. 58cm2 240 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHỐI TRỤ - NÓN – CẦU GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 19: Cho hình trụ có có bán kính R. AB, CD lần lượt là hai dây cung song song với nhau và nằm trên hai đường tròn đáy và cùng có độ dài bằng R 2 . Mặt phẳng (ABCD) không song song và cũng không chứa trục của hình trụ, góc giữa (ABCD) và mặt đáy bằng 300 . Thể tích khối chóp bằng: A.  R3 6 B. 3  R3 6 C. 2  R3 3 D. 6  R3 2 3 Câu 20: Khối trụ (T) có bán kính đáy là R và thiết diện qua trục là một hình vuông. Thể tích của khối lăng trụ tứ giác đều nội tiếp khối trụ (T) trên tính theo R bằng: A. 2R3 C. 4R3 B. 3R3 D. 5R3 Câu 21: Cho hình trụ có các đáy là hai hình tròn tâm O và O, bán kính đáy bằng 2. Trên đường tròn đáy tâm O lấy hai điểm A sao cho AO’ = 4. Chiều cao hình trụ là A. 3 B. 2 5 C. 3 D. 2 3 Câu 22: Cho hình trụ có các đáy là hai hình tròn tâm O và O, Đường kính đáy bằng 6. Trên đường tròn đáy tâm O lấy hai điểm A sao cho AO’ = 5. Diện tích xung quanh là A. 24 B. 24 C. 12 D. 24 3 Câu 23: Cho hình chữ nhật ABCD chiều dài AB=4, chiều rộng AD=3 quay hình chữ nhật quanh cạnh AB thể tích hình trụ sinh ra là: A. 36 B. 36 C. 12 D. 24 Câu 24: Cho hình lập phương ABCDA’B’C’D có cạnh bằng a. Thể tích khối trụ ngoại tiếp hình lập phương đó là a3 A. 2 a2 B. 2 a3 C. 2 D. a 3 Câu 25: Cho hình trụ có bán kính bằng 10 và khoáng cách giữa hai đáy bằng 5. Diện tích toàn phần của hình trụ bằng A. 200 B. 300 D. 250 C. Đáp số khác Câu 26: Cho hình vuông ABCD cạnh a quay gọi M, N lần lượt là trung điểm AB và CD quay hình vuông đó quanh cạnh MN thể tích hình trụ sinh ra là: A. a 4 B. a3 4 C. a3 2 D. a 3 Câu 27: Một cái ca hình trụ không nắp đường kính đáy bàng độ cao của cái ca bằng 10cm hỏi ca đó đựng được bao nhiêu nước A. 200 cm 3 B. 300 cm 3 C. Đáp số khác D. 250 cm 3 3 TÀI LIỆU ÔN THI THPT 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM Câu 28: Một cái nồi nấu nước người ta làm dạng hình trụ không nắp chiều cao của nồi 60cm, diện tích đáy là 900 cm 2 . Hỏi họ cần miếng kim loại hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng là bao nhiêu để làm thân nồi đó A. Chiều dài 60 cm chiều rộng 60cm. B. Chiều dài 65cm chiều rộng 60cm. C. Chiều dài 180cm chiều rộng 60cm . D. Chiều dài 30 cm chiều rộng 60cm. Câu 29: Cho hình chữ nhật ABCD chiều dài AB=6, chiều rộng AD bằng nửa chiều dài quay hình chữ nhật quanh cạnh AB sinh ra hình trụ có thể tích V1 và quay hình chữ nhật đó quanh AD sinh ra hình trụ có thể tích V2 . Tỷ sô A. 27 2 V1 V2 là: B. 1 2 C. 1 2 D. 27 Câu 30: Người ta cần đổ một cây cột cầu hình trụ cao 3m đường kính 1m hỏi cần bao nhiêu khối bê tông A. 2 m3 3 B. 1 m3 4 C. 3 m3 4 D. 3 3 m 4 Câu 31: Một hình trụ có bán kính đáy R=a và có thiết diện qua trục là một hình vuông. Diện tích xung quanh hình trụ là 2 2 2 A. a 2 B. 3 a C. 4 a D. 2 a Câu 32: Cho hình trụ có hai đáy là hai hình tròn tâm O và O, chiều cao bằng a. nối một đoạn thẳng từ tâm O’ đến một điểm A trên đường tròn tâm O thì trục OO’ và O’A tạo thành góc 300 thể tích khối trụ đó là A. a a3 B. 6 3 a3 C. 3 a2 D. 3 Câu 33: Một hình trụ có bán kính đáy R = 53 cm, khoảng cách giữa hai đáy h = 56 cm. Một thiết diện song song với trục là hình vuông. Khoảng cách từ trục đến mặt phẳng thiết diện là. A. 43 B. 44 C.45 D.46 Câu 34: Một hình trụ có khoảng cách giữa hai đáy h = 56 cm. Một thiết diện qua trục là hình chữ nhật có chiều rộng bằng h= 56cm chiều dài gấp đôi chiều rộng. diện tích xung quanh hình trụ đó là A. 672 cm 2 B. 6272 cm 2 C. 627 cm 2 D. 272 cm 2 Câu 35: Cho lăng trụ đều ABC.A'B'C' . Biết rằng góc giữa (A'BC) và (ABC) là 300 , cạnh đáy bằng a . Thể tích khối trụ ngoại tiếp hình lăng trụ ABC.A'B'C' là. a3 A. 6 a2 B. 6 a3 C 3 D. a 3 Câu 36: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ biết tam giác ABC vuông tại A có cạnh AB=AC=a và góc ABA ' 450 diện tích xung quanh hình trụ ngoại ngoại tiếp hình lăng trụ là 240 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHỐI TRỤ - NÓN – CẦU GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG A. a 2 B. a 2 2 C a 2 D. a Câu 37: Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt của hình lập phương cạnh a. Thể tích khối trụ là A. a3 2 B. a3 4 C a3 3 D. a 3 Câu 38: Một khối trụ có bán kính đáy bằng r và có thiết diện qua trục là một hình vuông. Gọi V là thể tích hình lăng trụ đều nội tiếp trong hình trụ vàV ' là thể tích khối trụ. Hãy tính tỉ số A. 2 B. C 2 V V' D. r 2 3 Câu 39: Một máy bơm nước bơm ống nước có đường kính 50cm tốc độ dòng chảy nước trong ồn là 0,5m/s hỏi trong một giờ máy đó bơm được bao nhiêu nước giả sử nước lúc nào cũng đầy ống A. 225 m3 2 B. 225 m 3 C 221 m3 2 D. 25 m3 2 Câu 40: Cho hình trụ tròn xoay có hai đáy là hai hình tròn O, R và O ', R . Biết rằng tồn tại dây cung AB của đường tròn O sao cho O ' AB đều và mp O ' AB hợp với mặt phẳng chứa đường tròn O 0 một góc 60 . Thể tích hình trụ là 3 R3 7 A. 5 3 R 7 B. 7 3 R3 7 C 7 R3 7 D. 7 Câu 41. Hình trụ có bán kính đáy R, chiều cao h có thể tích là: 1 1 A. R2.hB. Rh C. R2.h D. R2.h 3 2 Câu 42. Hình trụ có bán kính đáy R, đường cao h có diện tích xung quanh là: 1 A. 2R2h B. Rh C. 2Rh D. Rh 3 Câu 43. Hình trụ có bán kính đáy bằng 5cm, đường cao bằng 7cm có thể tích là: 175 A. 175 cm3 B. 70 cm3 C.  cm3 D. 245 cm3 3 Câu 44. Hình nón có bán kính chiều cao bằng 8cm, đường sinh bằng 10cm có thể tích là: A. 96 cm3 B. 288 cm3 C. 144 cm3 D. 32 cm3 5 TÀI LIỆU ÔN THI THPT 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM Câu 45. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = a, AD = a 3 quay quanh cạnh AB của nó. Thể tích của khối tròn xoay sinh ra bằng: 1 A. a3 3 B. a3 3 C. 3a3D. a3 3 Câu 46. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = a, AD = a 3 quay quanh cạnh AB của nó. Diện tích xung quanh của hình tròn xoay sinh ra bằng: A. 2a2 3 B. 6a2C. 12a2 D. a2 3 Câu 47. Thiết diện qua trục của một hình trụ là một hình vuông cạnh bằng 4cm. Diện tích toàn phần của hình trụ là: A. 24 cm3 B. 16 cm3 C. 48 cm3 D. 20 cm3 Câu 48. Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a. Thể tích khối trụ ngoại tiếp hình lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng: 2 a 3  a3  a3 3 A. 2a B. C. D. 3 3 3 Câu 49. Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a. Diện tích xung quanh của hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng: 3 A. 4 a 2 3 3 B. 2 a 2 3 3 C.  a3 36 D. 2a2 Câu 50. Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng a 3 . Thể tích của khối trụ có 2 đáy nội tiếp 2 đáy của hình lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng: A.  a3 3 B. 12  a3 3 36 C.  a3 3 6 D.  a3 3 3 Cau 51. Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng a 3 . Diện tích xung quanh của hình trụ có 2 đáy nội tiếp 2 đáy của hình lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng:  a2 B. 3  a2 3 C. 2a2 D. a2 3 Câu 52. Một hình trụ có đáy là đường tròn tâm O bán kính R, ABCD là hình vuông nội tiếp trong đường tròn tâm O. Dựng các đường sinh AA’ và BB’. Góc của mp(A’B’CD) với đáy hình trụ là 600. Thể tích của khối trụ là: A. A. 2 R 3 6 B. R 3 6 C. 1 3 R 6 3 D. 1 3 R 3 3 Câu 53. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = a, BC=a 3 , AA’= a 3 . Thể tích của khối trụ có 2 đáy ngoại tiếp 2 đáy của hình lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng: A.  a3 3 3 B. a3 3 C. 4a3 3 D. 2a3 3 Câu 54. Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’ có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên bằng a 6 . Thể tích của khối trụ có 2 đáy nội tiếp 2 đáy của hình lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ bằng: A. a3 6 B. a3 3 C. 4a3 3 D. 2a3 6 240 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHỐI TRỤ - NÓN – CẦU GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 55. Cho hình trụ có thể tích bằng 16a3, đường kính đáy bằng 4a. Chiều cao của hình trụ bằng: A. 2a B. 4a C. 8a D. A Câu 56. Cho hình trụ có diện tích toàn phần bằng 16a2, bán kính đáy bằng a. Chiều cao của hình trụ bằng: A. 2a B. 4a C. 7a D. 8a Câu 57. Cho hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông ABCD cạnh 2 3 cm với AB là đường kính của đường tròn đáy tâm O. Gọi M là điểm thuộc AB sao cho ABM ACDM. bằng: A. 3 cm3 B. 3 3 cm3 C. 2 3 cm3 600 . Thể tích của khối tứ diện D. 3 cm3 Câu 58. Một hình trụ có bán kính R và chiều cao R 3 . Cho hai điểm A và B lần lượt nằm trên hai đường tròn đáy sao cho góc giữa đường thẳng AB và trục của hình trụ bằng 300. Tính khoảng cách giữa đường thẳng AB và trục của hình trụ bằng: A. R 3 4 B. 2R 3 C. R 3 D. R 3 2 0 Câu 60. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên hợp với đáy một góc 60 . Gọi (C) là đường tròn ngoại tiếp đáy ABCD. Thể tích khối trụ có đáy ngoại tiếp đáy hình chóp S.ABCD và chiều cao bằng chiều cao của hình chóp là: A. a3 6 3 B. a 3 6 3 C. 2a 6 D. a3 6 6 Câu 61. Một hình trụ có bán kính đáy R, A và B là 2 điểm trên 2 đường tròn đáy sao cho góc hợp bởi AB 0 và trục của hình trụ là 30 , mặt phẳng chứa AB và song song với trục của hình trụ cắt đường tròn đáy của hình trụ theo một dây cung có độ dài bằng bán kính đáy. Chiều cao của hình trụ là: A. R 3 B. R 6 C. R 3 3 D. 2R 3 Câu 62. Một hình trụ có bán kính đáy R, A và B là 2 điểm trên 2 đường tròn đáy sao cho góc hợp bởi AB 0 và trục của hình trụ là 30 , mặt phẳng chứa AB và song song với trục của hình trụ cắt đường tròn đáy của hình trụ theo một dây cung có độ dài bằng bán kính đáy. Chiều cao của hình trụ là: A. a3 2 8 B. a3 2 16 C. a3 2 4 D. 3 a3 2 16 Câu 63: Cho hình trụ có chiều cao h và có bán kính đáy là r. Khi đó diện tích xung quanh của hình trụ là: A. 𝜋𝑟ℎ B. 𝟐𝝅𝒓𝒉 C. 3𝜋𝑟ℎ D. 4𝜋𝑟ℎ Câu 64: Cho hình trụ có chiều cao h và có bán kính đáy là r. Khi đó thể tích của khối trụ là: 7 TÀI LIỆU ÔN THI THPT 2017 A. 4𝜋𝑟 2 ℎ BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM B. 3𝜋𝑟 2 ℎ C. 2𝜋𝑟 2 ℎ D. 𝝅𝒓𝟐 𝒉 Câu 65: Cho một hình trụ (H) có trục ∆. Một mặt phẳng (P) song song với trục ∆và cách trục ∆ một khoảng k. Nếu k > r thì kết luận nào sau đây là đúng: A. B. C. D. Mp(P) tiếp xúc với mặt trụ theo một đường sinh. Mp(P) cắt mặt trụ theo hai đường sinh. Mp(P) cắt mặt trụ theo một đường sinh. Mp(P) không cắt mặt trụ. Câu 66: Một hình trụ có đường tròn đáy (O;4) và đường cao h = 3. Thể tích khối trụ là: A. 47𝜋 B. 𝟒𝟖𝝅 C. 12𝜋 D. 16𝜋 Câu 67: Một hình trụ có đường tròn đáy (O;2) và đường cao h = 5. Diện tích xung quanh của khối trụ là: A. 17𝜋 B. 18𝜋 C. 𝟐𝟎𝝅 D. 16𝜋 Câu 68: Một hình trụ có bán kính đáy là a và đường cao hình trụ gấp đôi bán kính đáy. Thể tích khối trụ là: A. 𝟐𝛑𝐚𝟑 B. 3πa3 C. 4πa3 D. 5πa3 Câu 69: Một hình trụ ngoại tiếp một hình lập phương cạnh a. Khi đó diện tích xung quanh của hình trụ bằng: A. 𝜋𝑎2 2 B. 𝜋𝑎2 C. 𝟐𝝅𝒂𝟐 3 D. 3𝜋𝑎2 𝑎 Câu 70: Một hình trụ có bán kính đáy bằng 2 và có thiết diện đi qua trục là một hình vuông. Thể tích khối trụ bằng bao nhiêu? A. 𝜋𝑎3 2 B. 𝝅𝒂𝟑 𝟒 C. 𝜋𝑎3 D. 8 𝜋𝑎3 16 Câu 71: Một hình trụ có bán kính đáy bằng 2𝑎√3 và có thiết diện đi qua trục là một hình chữ nhật ABCD với AD = 2AB và AD song song với trục của hình trụ. Khi đó diện tích xung quanh hình trụ là: A. 𝟔𝛑𝐚𝟑 B. 4𝜋𝑎2 C. 2𝜋𝑎2 D. 𝜋𝑎2 Câu 72: Một hình trụ có bán kính đáy là R, thiết diện qua trục là hình vuông. Thể tích của hình lăng trụ tứ giác đều nội tiếp trong hình trụ đã cho là: A. 2R3 B. √2R3 C. 𝟒𝐑𝟑 D. 8R3 Câu 73: Một khối trụ có chiều cao bằng 20 cm và có bán kính đáy bằng 10 cm . Người ta kẻ hai bán kính đáy OA và O ' B ' lần lượt nằm trên hai đáy, sao cho chúng hợp với nhau một góc bằng 300 . Cắt mặt trụ bởi một mặt phẳng chứa đường thẳng AB ' và song song với trục của khối trụ đó.Tính diện tích của thiết diện tạo bởi mặt phẳng cắt hình trụ trên? 240 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHỐI TRỤ - NÓN – CẦU GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG A. 𝟐𝟎𝟎√𝟐 − √𝟑 B.200√2 − √2 C. 200√3 − √3 D. 200√3 − √2 Câu 74: Trong số các khối trụ có diện tích toàn phần bằng S , khối trụ nào có thể tích lớn nhất ? 𝑆 𝑆 𝑆 𝑆 𝑆 𝑆 A. khối trụ có thể tích lớn nhất là khối trụ có 𝑅 = √2𝜋 và ℎ = √2𝜋. B. khối trụ có thể tích lớn nhất là khối trụ có 𝑅 = √3𝜋 và ℎ = √3𝜋. C. khối trụ có thể tích lớn nhất là khối trụ có 𝑅 = √5𝜋 và ℎ = √5𝜋. 𝑺 D. khối trụ có thể tích lớn nhất là khối trụ có 𝑹 = √ 𝟔𝝅 𝑺 và 𝒉 = √ . 𝟔𝝅 Câu 75: Một hình trụ có hai đáy là hai đường tròn (O;R) và(O’;R), OO’ = 𝑅√3. Một hình nón đỉnh là O’ và đáy là hình tròn (O). Gọi S1, S2 lần lượt là diện tích xung quanh của hình trụ và hình nón. Khi đó tỉ số 𝑆1 bằng: 𝑆 2 B. √5 A. √6 C. √𝟑 D. √2 Câu 76: Một hình trụ có hai đáy là hai đường tròn (O;R) và(O’;R), OO’ = 𝑅√3. Một hình nón đỉnh là O’ và đáy là hình tròn (O). Gọi V1, V2 lần lượt là thể tích hình trụ và hình nón. Hãy tính thể tích phần còn lại của hình trụ? A. 2√3𝜋𝑅 3 4 B. 𝟐√𝟑𝝅𝑹𝟑 C. 𝟑 3√2𝜋𝑅 3 D. 4 3√2𝜋𝑅 3 2 Câu 77: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Gọi (H) là hình trụ tròn xoay ngoại tiếp lập phương đó. Khi đó tỉ số của thể tích khối trụ với thể tích khối lập phương là: A. 3𝜋 B. 2 2𝜋 3 𝜋 𝝅 C. 3 D. 𝟐 Câu 78: Cho hình trụ có đáy là hình tròn tâm O và tâm O’, tứ giác ABCD là hình vuông nội tiếp trong đường tròn tâm O. AA’, BB’ là đường sinh của khối trụ. Biết góc giữa (A’B’CD) và đáy hình trụ bằng 600 . Thể tích khối trụ bằng: A. 4R3 B. √6R3 C. √2R3 D. 8R3 Câu 79: Bên trong hình trụ có một hình vuông cạnh a nội tiếp với A và B thuộc đường tròn đáy thứ nhất; C và D thuộc đường tròn đáy thứ hai của hình trụ. Mặt phẳng (ABCD) tạo với đáy của hình trụ một góc 450 . Hỏi thể tích khối trụ bằng bao nhiêu? A. 𝟑√𝟐𝝅𝒂𝟑 𝟏𝟔 B. √2𝜋𝑎3 16 C. 2√3𝜋𝑎3 9 D. 3√2𝜋𝑎3 2 9 TÀI LIỆU ÔN THI THPT 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM Câu 80: Một hình trụ có các đáy là hai đường tròn tâm O và O’. Bán kính bằng chiều cao và bằng a. Trên đường tròn (O) lấy điểm A, trên đường tròn (O’) lấy điểm B sao cho AB = 2a. Thể tích khối tứ diện OO’AB tính theo a bằng: √2𝑎3 3 A. B. √3𝑎3 4 C. √𝟑𝒂𝟑 𝟏𝟐 D. √2𝑎3 2 Câu 81: Cho hình trụ tròn xoay có hai đáy là hai hình tròn O, R và O ', R . Biết rằng tồn tại dây cung AB của đường tròn O sao cho O ' AB đều và mp O ' AB hợp với mặt phẳng chứa đường tròn O một góc 600 . Tính diện tích xung quanh của hình trụ? A. 4√7𝜋𝑅 2 7 B. 𝟔√𝟕𝝅𝑹𝟐 𝟕 C. 4√7𝜋𝑅 2 9 D. 3√7𝜋𝑅 2 7 Câu 82: Cho hình trụ tròn xoay có hai đáy là hai hình tròn O, R và O ', R . Biết rằng tồn tại dây cung AB của đường tròn O sao cho O ' AB đều và mp O ' AB hợp với mặt phẳng chứa đường tròn O một góc 600 . Tính thể tích khối trụ. A. 3√7𝜋𝑅 3 4 B. 3√7𝜋𝑅 3 5 C. 𝟑√𝟕𝝅𝑹𝟑 𝟕 D. 3√7𝜋𝑅 3 8 II. KHỐI NÓN Câu 1: đúng là: A. Gọi l , h, R lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của hình nón. Công thức 1 1 1  2 2 2 l h R B. l 2  h2  R 2 C. R2  h2  l 2 D. l 2  hR Câu 2: Gọi l , h, R lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của hình nón (N). Diện tích xung quanh S xq của hình nón (N) là: A. S xq  2 Rl B. S xq   Rh C. S xq   Rl D. S xq   R 2 Câu 3: Gọi l , h, R lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của hình nón (N). Diện tích toàn phần Stp của hình nón (N) là: A. Stp   Rl   R 2 B. Stp  2 Rl  2 R 2 C. Stp   Rl  2 R 2 D. Stp   Rh   R 2 Câu 4: Gọi l , h, R lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của khối nón (N). Thể tích V của khối nón (N) là: A. V   R 2 h Câu 5: A. 20 a 2 Câu 6: 1 B. V   R 2 h 3 C. V   R 2l 1 D. V   R 2l 3 Cho hình nón có bán kính đáy là 4a, chiều cao là 3a. Diện tích xung quanh hình nón là: B. 15 a 2 C. 16 a 2 D. 12 a 2 Cho hình nón có bán kính đáy là 3a, chiều cao là 4a. thể tích của hình nón là: 240 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHỐI TRỤ - NÓN – CẦU GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG A. 12 a3 B. 15 a3 C. 16 a3 D. 12 a3 Cho hình nón có bán kính đáy là 4a, chiều cao là 3a. Diện tích toàn phần hình nón là: Câu 7: A. 36 a 2 B. 30 a 2 C. 38 a 2 D. 32 a 2 Câu 8: Cho hình chóp tam giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và góc giữa một mặt bên và đáy 0 bằng 60 , diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S và đáy là hình tròn nội tiếp tam giác ABC là: A.  a2 B. 6  a2 C. 4  a2 D. 3 5 a 2 6 Câu 9: Cho hình hóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng 2a, diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S và đáy là hình tròn nội tiếp ABCD là: A.  a 2 17 4 B.  a 2 15 4 C.  a 2 17 6 D.  a 2 17 8 Câu 10: Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng a. Diện tích xung quanh của hình nón là: A.  a2 2 B. 2  a2 2 3 C. 2 a 2 D.  a2 2 4 Câu 11: Cho hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân có cạnh huyền 2a. Thể tích của hình nón bằng: A.  a3 3 B. 2 a 3 3 C.  a3 2 D.  a3 6 Câu 12: Diện tích toàn phần của hình nón có khoảng cách từ tâm của đáy đến đường sinh bằng thiết diện qua trục là tam giác đều là: A. 8 3 3 B. Câu 13: A. C. 4 2 3 D. 8 6 3 Diện tích xung quanh hình nón có đường sinh l, góc giữa đường sinh và đáy là 300 là:  3l 2 B. 2 Câu 14: 8 2 3 3 và  3l 2 4 C.  3l 2 6 D.  3l 2 8 Thể tích V của khối nón (N) có chiều cao bằng a và độ dài đường sinh bằng a 5 là: 5 A. V   a 3 3 4 B. V   a3 3 C. V   a3 2 D. V   a3 3 Câu 15: Cho hình nón có thiết diện qua trục là tam giác đều cạnh 2a. Thể tích và diện tích xung quanh của hình nón là: A. V  a3 3 ; S xq  2 a 2 6 B. V  a3 3 ; S xq  4 a 2 6 11 TÀI LIỆU ÔN THI THPT 2017 C. V  BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM 3 a 3 ; S xq  2 a 2 12 D. V  a 3 2 6 ; S xq  2 a 2 Câu 16: Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng a. Một thiết diện qua đỉnh tạo với đáy một góc 600 . Diện tích của thiết diện này bằng: A. a2 2 3 B. a2 2 2 C. 2a 2 D. a2 2 4 Câu 17: Hình nón có đường cao 20cm, bán kính đáy 25cm. Một mặt phẳng (P) qua đỉnh của hình nón và có khoảng cách đến tâm là 12cm. Diện tích thiết diện tạo bởi (P) và hình nón là: A. 500(cm2 ) B. 600(cm2 ) C. 550(cm2 ) D. 450(cm2 ) Khối nón (N) có chiều cao bằng 3a . Thiết diện song song và cách mặt đáy một đoạn bằng a, 64 2 có diện tích bằng  a . Khi đó, thể tích của khối nón (N) là: 9 Câu 18: A. 16 3 a 3 B. 25 3 a 3 C. 16 a3 D. 48 a3 Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều. Gọi V1 ,V2 lần lượt là thể tích của V khối cầu ngoại tiếp và nội tiếp khối nón trên. Khi đó, tỉ số 1 bằng: V2 Câu 19: A. 8 B. 6 C. 4 D. 2 Câu 20: Khối nón (N) có chiều cao là h và nội tiếp trong khối cầu có bán kính R với h  2R . Khi đó thể tích của khối nón (N) theo h và R là: 1 A.  h2  2 R  h  3 C.  h2  2R  h  4 B.  h 2  2 R  h  3 D. 1  h  2R  h  3 Câu 21: Cho hình nón đỉnh S tâm của đáy là O bán kính đáy là 3 đường sinh có độ dài bằng 5 chiều c chiều cao hình nón bằng A.3 B.5 C. 4 D.6 Câu 22: Cho hình nón đỉnh S tâm của đáy là O bán kính đáy là 3 đường sinh có độ dài bằng 5 chiều c chiều cao hình nón bằng 4 góc ở đỉnh của hình nón bằng A.450 B.300 C. 400 D.600 Câu 23: Cho hình nón đỉnh S tâm của đáy là O bán kính đáy là 3a có độ dài chiều cao bằng 4a đường sinh có độ dài bằng A.3a B.5a C. 4a D.6a Câu 24: Cho hình nón đỉnh S tâm của đáy là O bán kính đáy là 3a có độ dài chiều cao bằng 4a đường sinh có độ dài bằng 5a thì diên tích xung quanh bằng A. 3 a 2 B. 15 a 2 C. 15 a D. 12 a 2 240 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHỐI TRỤ - NÓN – CẦU GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 25: Cho hình nón đỉnh S tâm của đáy là O bán kính đáy là a diện tích đáy là B. a 2 A. a C. a 3 D. Câu 26: Cho hình nón đỉnh S tâm của đáy là O bán kính đáy là 3a có độ dài chiều cao bằng 4a đường sinh có độ dài bằng 5a thì diên tích toàn phần bằng A. 24 a 2 B. 24a 2 D. 24 a 4 C. 24 a Câu 27: Cho hình nón tròn xoay có đường cao h=20cm, bán kính đáy =25cm. Diện tích xung quanh của hình nón là 1025 A. B. 125 41 C. 25 1025 D. 25 41 Câu 28: Cho hình nón tròn xoay có đường cao h=20cm, bán kính đáy =25cm. Thể tích của khối nón được tạo bởi hình nón đó. A. 500 B. 25220 C. 1 500 3 D. 1 25220 3 Câu 29: Cắt một hình nón bằng một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện là một tam giác đều cạnh 2a. Diện tích xung quanh là B. a 2 A. a C. 1 2 a 3 D. 1 a 3 Câu 30: Cắt hình nón đỉnh S bởi mặt phẳng đi qua trục ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng a 2 . thể tích khối nón là A. 1 a 3 B. 1 2 a 3 C. 1 3 a 3 D. 1 4 a 3 Câu 31: Cho một hình nón có đường cao bằng 12cm, bán kính đáy bằng 16cm. Tính diện tích xung quanh của hình nón đó. A. 320 B. 640 C. 192 D. 384 Câu 32: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên SA = 2a. diện tích xung quanh của hình nón ngoại tiếp hình chóp là A. a 2 B. 2 2a 2 C. 2 a2 D. 2 2 a 2 Câu 33: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, cạnh bên SA = a. diện tích xung quanh của hình nón ngoại tiếp hình chóp là 13 TÀI LIỆU ÔN THI THPT 2017 A. a 2 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM 3a 2 B. 2 3 a2 C. D. 3 2 a 3 Câu 34: Thiết diện qua trục của một khối nón là một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng a. Tính thể tích khối nón. A. 1 3 a 3 B. 1 a3 24 1 a2 24 C. D. 1 2 a 2 Câu 35: Cho hình nón tròn xoay có đường cao h = 20cm và bán kính đáy r = 25cm. Gọi diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay và thể tích của khối nón tròn xoay lần lượt là S và V. Tỉ số bằng xq S xq VS A. 2000 3 41 cm B. 3001 3 41 cm C. 3001 5 41 cm D. 2005 3 41 cm Câu 36: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh đáy bằng a. Một hình nón có đỉnh là tâm của của hình vuông ABCD và có đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông A’B’C’D’. Diện tích xung quanh của hình nón đó là: A. 3 2 a 3 B. 3 2 a 2 C. 6 2 a 2 D. 2 2 a 2 Câu 37: Một tứ diện đều cạnh a có một đỉnh của trùng với đỉnh hình nón, ba đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy của hình nón. Khi đó diện tích xung quanh của hình nón là: A. 3 2 a 2 B. 2 2 a 3 C. 3 2 a 3 D. 3 a2 Câu 38: Cho hình nón có thiết diện qua trục của nó là một tam giác vuông cân có cạnh huyền . Diện tích xung quanh của hình nón là: A. 2 a2 2 B. 2 a2 3 C. 2 2 a 6 D. 3 a2 3 Câu 39: Một hình nón tròn xoay có đường cao h 20cm , bán kính đáy r 25cm . Một thiết diện đi qua đỉnh có khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là 12 cm . Tính diện tích thiết diện đó A. 300 B. 500 C. 250 D. 400 Câu 40: Cho hình nón tròn xoay đỉnh S. Trong đáy của hình nón đó có hình vuông ABCD nội tiếp, cạnh bằng a. Biết rằng ASB 2 , (00 450 ) . Tính thể tích khối nón và diện tích xung quanh của hình nón a3 1 A. ( 12 tan2 a3 1 ( 1) B. 12 tan2 1) a3 1 C. ( 12 tan2 Câu 41 Hình nón có bán kính đáy R, chiều cao h có thể tích là: 1) a2 1 D. ( 12 tan2 1) 240 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHỐI TRỤ - NÓN – CẦU GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG 1 1 1 R2.h C. R2.h D. R2.h 2 3 6 Câu 42. Hình nón có bán kính đáy R, đường sinh l có diện tích xung quanh là: 1 1 A. 2Rl B. Rl C. Rl D. Rl 2 3 Câu 43. Hình nón có bán kính đáy bằng 3cm, đường cao bằng 6cm có thể tích là: A. 54 cm3 B. 18 cm3 C. 27 cm3 D. 9 cm3 Câu 44. Hình nón có bán kính chiều cao bằng 8cm, đường sinh bằng 10cm có thể tích là: A. 96 cm3 B. 288 cm3 C. 144 cm3 D. 32 cm3 Câu 45. Hình nón có bán kính chiều cao bằng 8cm, đường sinh bằng 10cm có diện tích xung quanh bằng: A. 32 cm2 B. 96 cm2 C. 144 cm2 D. 48 cm2 Câu 46. Cho hình nón có thiết diện qua trục của hình nón là tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng a 2 . Thể tích của khối nón bằng: A. R2.hB. A.  a3 B.  a3 C. a3 D.  a3 3 2 6 Câu 47. Cho hình nón có thiết diện qua trục của hình nón là tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng a 2 . Diện tích xung quanh của hình nón bằng:  a2 2  a2 2 C. 2a2 2 D. a2 2 3 2 Câu 48. Cho hình nón đỉnh S có đường sinh là a, góc giữa đường sinh và đáy là α. Thể tích của khối nón bằng: 1 1 1 A.  a3 .cos 2  sin  B.  a3 .cos2  sin  C.  a3 .cos 2  sin  D.  a3 .cos 2  sin  3 2 6 Câu 49. Cho hình nón đỉnh S có đường sinh là a, góc giữa đường sinh và đáy là α. Diện tích xung quanh của hình nón bằng: 1 1 A.  a 2 .cos  B.  a 2 .cos  C.  a 2 .cos  D.  a 2 .sin  3 2 Câu 50. Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác đều cạnh 2a. Diện tích toàn phần của hình nón là: A. B. A. 3a2 B. a2 C. 2a2D. (2+ 2 )a2 Câu 51. Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác đều cạnh 2a. Thể tích của khối nón là: A.  a3 3 B.  a3 3 C.  a3 3 D.  a3 3 3 6 2 12 Câu 52. Cho hình nón tròn xoay có đướng cao h = 20cm, bán kính đáy r = 25cm. Diện tích xung quanh của hình nón là: A. 125 41 cm2 B. 75 41 cm2 C. 25 41 cm2 D. 50 41 cm2 Câu 53. Một hình nón có bán kính đáy bằng 4a, I là 1 điểm trên trục SO thỏa IO = 2a, mặt phẳng (α) qua I và vuông góc với SO cắt hình nón theo đưo82ng tròn có bán kính bằng a. Độ dài đường sinh của hình 15 TÀI LIỆU ÔN THI THPT 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM nón bằng: 4a 5 a 5 2a 5 B. C. a 5 D. 3 3 3 Câu 54. Cho hình nón tròn xoay có đướng cao h = 20cm, bán kính đáy r = 25cm. Một thiết diện đi qua đỉnh của hình nón có khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là 12cm. Diện tích của thiết diện đó bằng: A. 500cm2 B. 250cm2 C. 750cm2 D. 50cm2 Câu 55. Cho hình nón đỉnh S có đường sinh là a, góc giữa đường sinh và đáy là α. Một mặt phẳng (P) hợp với đáy một góc 600 và cắt hình nón theo hai đường sinh. Diện tích thiết diện cắt bởi (P) và khối nón bằng: A. A. 2a 2 .sin  3cos2   sin 2  C. a 2 .sin  3cos 2   sin 2  B. 2a 2 .sin  3cos 2   sin 2  3 D. a 2 .sin  3cos2   sin 2  3 Câu 56. Cho hình nón đỉnh S có đường sinh là a, góc giữa đường sinh và đáy là α. Một mặt phẳng (P) hợp với đáy một góc 600 và cắt hình nón theo hai đường sinh. Khoảng cách từ tâm của đáy đến mp(P) bằng: A. a 3.sin  6 B. a 3.sin  2 C. a.sin  D. 2 a.cos  2 Câu 57. Cắt hình nón đỉnh S bởi mặt phẳng đi qua trục ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng a 2 . Vẽ dây cung BC của đường tròn đáy hình nón sao cho mặt phẳng (SBC) tạo với mặt phẳng chứa đáy hình nón một góc 600. Diện tích tam giác SBC là: a2 2 a2 2 a2 2 a2 2 B. C. D. 2 6 3 12 Câu 58. Cho hình chóp S.ABCD đều có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a. Thể tích khối nón có đỉnh S và đáy ngoại tiếp tứ giác ABCD là: A. A.  a 3 14 B.  a3 7 C.  a 3 14 D.  a 3 14 4 12 6 12 Câu 59. Cho hình chóp S.ABC đều có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a. Thể tích khối nón có đỉnh S và đáy ngoại tiếp tam giác ABC là: A.  a 3 33 27 B.  a 3 11 9 C.  a3 3 D. 27  a 3 33 3 Câu 60. Cho hình chóp S.ABCD đều có cạnh đáy bằng a 2 , góc giữa mặt bên và đáy bằng 600. Thể tích khối nón có đỉnh S và đáy ngoại tiếp tứ giác ABCD là: A.  a3 6 2 B.  a3 6 6 C.  a3 6 D. 12  a3 3 6 Câu 61: Cho hình nón có bán kính đáy r  2 cm, chiều cao h  4 cm. Thể tích khối nón là: A. 16 cm3 3 B. 16 cm2 C. 32 cm3 3 D. 8 cm3 3 Câu 62: Cho hình nón có bán kính đáy r  2 cm, đường sinh l  4 cm. Thể tích khối nón là: 240 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHỐI TRỤ - NÓN – CẦU GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG A. 8 3 cm3 B. 16 cm2 3 C. 8 cm3 3 D. 8 3 cm3 3 Câu 63: Cho hình nón có chiều cao h  6 cm và đường sinh l  10 cm. Thể tích của khối nón là: A. 128 cm3 B. 128 cm3 C. 384 cm2 D. 128 cm3 3 Câu 64: Một hình nón có bán kính đáy r  a , chiều cao h  a 3 . Diện tích xung quanh của hình nón được tính theo a là: A.  a 2 B. 4 a 2 C. 2 a 2 D.  a 3 Câu 65: Một hình nón có chiều cao h gấp đôi bán kính r của mặt đáy. Thể tích của khối nón được tính theo r là: 2 r 3 A. 3 B.  r3 3 Câu 66: Một khối nón có thể tích bằng A. 1 cm B. 1 cm 2 C. 2 r 3 D.  r 3  cm3 và chiều cao h  2 cm. Khi đó, bán kính đáy có độ dài là: 3 C. 1 cm 2 D. 2 cm Câu 67: Một khối nón có diện tích xung quanh bằng 2 cm2 và bán kính đáy r  1 . Khi đó độ dài đường 2 sinh là: A. 3 cm B. 1 cm C. 2 cm D. 4 cm Câu 68: Thể tích của khối nón có chiều cao h  2a bằng với đường kính đáy là: 2 a 3 A. 3  a3 B. 3 C. 2 a3 D.  a3 Câu 69: Cho tam giác ABC vuông tại A nằm trong mặt phẳng (P) có cạnh AB  a, AC  2a . Quay mặt phẳng (P) quanh cạnh AB, đường gấp khúc BCA tạo thành một hình nón tròn xoay. Thể tích của khối nón tạo thành là: A. 2 a 3 3 B.  a3 3 3 C. 4 a D. 4 a 3 3 Câu 70: Cho tam giác đều ABC cạnh a, đường cao AH (H là trung điểm của BC). Quay mặt phẳng (ABC) quanh đường thẳng AH, đường gấp khúc BAC tạo thành một vật thể tròn xoay có thể tích là: 17 TÀI LIỆU ÔN THI THPT 2017  a3  a3 3 A. B. 24 12 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM C.  a3 3 24 D.  a3 3 4 Câu 71: Thể tích của khối nón sẽ thay đổi như thế nào nếu tăng độ dài bán kính đáy lên hai lần: A. Không đổi B. Tăng 2 lần D. Tăng 4 lần C. Giảm 2 lần Câu 72: Thể tích của khối nón có bán kính đáy r  a và góc ở đỉnh bằng 600 là: A.  a3 3 3 B.  a 3 3 C.  a3 3 9 D.  a3 3 Câu 73: Một hình nón có chu vi mặt đáy bằng 4 cm, đường sinh gấp đôi bán kính đáy. Thể tích khối nón là: A. 8 3 cm3 3 B. 8 3 cm3 C. 8 cm3 3 D. 8 cm3 Câu 74: Một hình nón có diện tích mặt đáy bằng 4 cm2 và chiều cao gấp ba lần bán kính. Diện tích xung quanh của khối nón là: A. 8 10 cm2 B. 4 10 cm2 C. 8 10 cm2 3 D. 8 cm2 Câu 75: Cắt một hình nón đỉnh O bởi một mặt phẳng chứa đường cao của hình nón được thiết diện là một tam giác vuông cân tại O, có cạnh góc vuông bằng a. Diện tích toàn phần của hình nón là: A.  a2 2  a2 2 B. 2 C.  a2 2  1 2  D.  a2 2 Câu 76: Cho hình nón đỉnh O có bán kính đáy bằng a, đường sinh tạo với đáy một góc 600. Thể tích của khối nón được tính theo a là:  a3 3 A. 3 B.  a 3 3  a3 3 C. 9  a3 D. 3 Câu 77: Cho hình chóp tam giác đều SABC có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a. Thể tích của khối nón đỉnh S, ngoại tiếp hình chóp được tính theo a là: A.  a 3 33 27 B.  a 3 33 9 C.  a 3 33 3 a 3 33 D. 9 Câu 78: Cắt một hình nón đỉnh O không có mặt đáy theo một đường thẳng đi qua đỉnh rồi trải lên một mặt phẳng được một hình quạt có tâm O. Biết hình nón có bán kính đáy r  a và chiều cao h  a 3 . Diện tích hình quạt tạo thành là: A. 4 a 2  a3 3 B. 3 2 C. 2 a 2 D.  a 240 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHỐI TRỤ - NÓN – CẦU GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 79: Một hình nón đỉnh S có tâm mặt đáy là O. Cắt hình nón bởi một mặt phẳng (P) đi qua S được thiết diện là một tam giác vuông cân có cạnh đáy bằng 2a. Biết góc giữa (P) và mặt đáy bằng 600. Bán kính mặt đáy bằng: A. a 3 2 B. a 5 2 C. a 5 D. a Câu 80: Một hình nón đỉnh S có tâm mặt đáy là O. Cắt hình nón bởi một mặt phẳng (P) đi qua S được thiết diện là một tam giác đều cạnh a. Biết góc giữa (P) và mặt đáy bằng 450. Thể tích khối nón được tính theo a là:  a3 6 A. 24 B. 5 a 3 24 5 a 3 6 C. 8 5 a 3 6 D. 24 III. KHỐI CẦU Câu 1: A. S   R2 Câu 2: Gọi R bán kính đáy, S là diện tích và thể tích của khối cầu. Công thức nào sau sai: B. S  4 R2 4 C. V   R3 3 D. 3V  S.R Cho mặt cầu  S1  có bán kính R1 , mặt cầu  S2  có bán kính R2 và R2  2 R1 . Tỉ số diện tích của mặt cầu  S2  và mặt cầu  S1  bằng: A. 1 2 Câu 3: A. 4 R 2 Câu 4: A. 4 R 3 3 B. 2 C. 1 4 D. 4 Cho hình cầu có bán kính R khi đó diện tích mặt cầu là: B. 2 R 2 C.  R 2 D. 6 R 2 Cho hình cầu có bán kính R khi đó thể tích khối cầu là: B. 3 R 3 4 C. 2 R 3 3 D. 3 R 3 2 Câu 5: Với d là khoảng cách từ tâm mặt cầu S(O;R) đến mặt phẳng (P). Và d - Xem thêm -