Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Toán học 43 đề thi học sinh giỏi toán lớp 3...

Tài liệu 43 đề thi học sinh giỏi toán lớp 3

.DOC
43
3129
123

Mô tả:

§Ò Thi To¸n líp 3 - dµnh cho häc sinh giái ( Mçi ®Ò lµm trong 60 phót) §Ò 1 I/ Tr¾c nghiÖm : Ghi l¹i ch÷ ®Æt tríc kÕt qu¶ ®óng: 1.Sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè lµ : a. 989 b. 100 c. 999 d. 899 2.Kho¶ng thêi gian tõ 8 giê kÐm 10 phót ®Õn 8 giê 30 phót lµ: a. 20 phót b. 30 phót c. 40 phót d. 50 phót 3.Trong c¸c phÐp chia cã d víi sè chia lµ 7, sè d lín nhÊt lµ: a. 4 b. 5 c. 6 d. 7 4.Sè gåm 3 ®¬n vÞ , 7tr¨m , 8 chôc vµ 2 ngh×n lµ: a. 3782 b. 7382 c. 3782 d. 2783 II/ Tù luËn : Bµi 1: T×m sè cã ba ch÷ sè biÕt ch÷ sè hµng tr¨m gÊp ®«i ch÷ sè hµng chôc , ch÷ sè hµng chôc gÊp ba lÇn ch÷ sè hµng ®¬n vÞ . Bµi 2 : Ngµy 6 th¸ng 7 lµ thø ba . Hái ngµy 5 th¸ng 9 cïng n¨m ®ã lµ thø mÊy ? Bµi 3 : ¤ng n¨m nay h¬n ch¸u 63 tuæi , hai n¨m n÷a «ng sÏ gÊp 8 lÇn tuæi ch¸u . Hái hiÖn nay ch¸u bao nhiªu tuæi , «ng bao nhiªu tuæi . §Ò 2 I/ Tr¾c nghiÖm : Ghi l¹i ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng: 1 . Cho d·y sè : 2780 , 2790 , . . . , . . . hai sè ë chç chÊm lµ A . 2791, 2792 B. 2750, 2760 C .2800, 2810 2. Cho phÐp chia 895 : 3 . tæng cña sè bÞ chia , sè chia , th¬ng lµ A . 197 B . 298 C . 1097 D. 1197 3 . Sè cã hai ch÷ sè mµ tæng cña chóng b»ng 14 vµ hiÖu cña chóng b»ng 4 lµ : A . 84, 48 B . 95 , 59 C .62 , 26 4.Sè nµo céng víi 17 090 ®Ó cã tæng b»ng 20 000 : A. 2010 B.2910 C. 3010 D. 1003 II/ Tù luËn: Bµi 1 : N¨m nay mÑ 30 tuæi , h¬n con 26 tuæi. Hái tríc ®©y 2 n¨m tuæi con b»ng mét phÇn mÊy tuæi mÑ? Bµi 2 : Cã 62 m v¶i, may mçi bé quÇn ¸o hÕt 3 m . Hái cã thÓ may ®îc nhiÒu nhÊt bao nhiªu bé quÇn ¸o vµ cßn thõa mÊy m v¶i? Bµi 3: H·y c¾t mét h×nh vu«ng thµnh 3 m¶nh vµ ghÐp thµnh mét h×nh tam gi¸c. §Ò 3 I/ Tr¾c nghiÖm: Ghi l¹i ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng: 1. 5m 6cm = ......cm, sè cÇn ®iÒn vµo chç chÊm lµ: A. 56 2. 1 3 A. > B. 506 kg ….. 1 2 C. 560 D. 6006 giê , sè cÇn ®iÒn lµ: B. < C. = D. kh«ng cã dÊu nµo 1 3. Trong mét phÐp chia hÕt, sè bÞ chia lµ sè cã 3 ch÷ sèvµ ch÷ sè hµng tr¨m bÐ h¬n 8 , sè chia lµ 8 th¬ng trong phÐp chia ®ã lµ: A. Sè cã mét ch÷ sè B. Sè cã 2 ch÷ sè C. Sè cã 3 ch÷ sè. 4.PhÐp chia nµo ®óng? A. 4083 : 4 = 102 ( d 3) B. 4083 : 4 = 120 ( d 3) C. 4083 : 4 = 1020 ( d 3) D. 4083 : 4 = 12 ( d 3) II/ Tù luËn: Bµi 1 : Cã hai chuång lîn, mçi chuång cã 12 con. Ngêi ta chuyÓn 4 con lîn tõ chuång thø nhÊt sang chuång thø hai. Hái khi ®ã sè lîn ë chuång thø nhÊt b»ng mét phÇn mÊy sè lîn ë chuång thø hai? Bµi 2: N¨m nay mÑ 30 tuæi , gÊp 5 lÇn tuæi con.Hái sau mÊy n¨m n÷a tuæi con sÏ b»ng mÑ ? 1 4 tuæi Bµi 3:Mét ®oµn kh¸ch du lÞch cã 35 ngêi ®i th¨m quan chïa H¬ng b»ng xe « t«. Hái cÇn Ýt nhÊt bao nhiªu xe «t« ®Ó chë hÕt sè kh¸ch ®ã . BiÕt r»ng mçi xe chØ chë ®îc 7 ngêi ( kÓ c¶ ngêi l¸i xe). §Ò 4 : I/ Tr¾c nghiÖm: Ghi l¹i ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng: 1.100 phót …. 1 giê 30 phót, dÊu ®iÒn vµo chç chÊm lµ : A. < B. > C. = D. kh«ng cã dÊu nµo. 2. Kho¶ng thêi gian tõ 6 giê s¸ng ®Õn 6 giê tèi kim giê vµ kim phót gÆp nhau sè lÇn lµ : A. 10 lÇn B. 11 lÇn C. 12 lÇn D. 13 lÇn 3. Sè bÐ nhÊt trong c¸c sè : 5067 , 5760 , 6705 , 5076 lµ: A. 5067 B. 5760 C. 6705 D. 5076 4.Mét h×nh vu«ng cã chu vi lµ 72cm, c¹nh cña h×nh vu«ng ®ã lµ : A. 18 mm B. 36 cm C. 180 mm D. 1800mm II/Tù luËn: Bµi 1: Mét thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi120m. ChiÒu réng b»ng 1 3 chiÒu dµi . a. TÝnh chu vi thöa ruéng ®ã. b. Däc theo chiÒu dµi ngêi ta chia thöa ruéng ®ã thµnh 2 phÇn , mét phÇn lµ h×nh vu«ng cã c¹nh b»ng chiÒu réng thöa ruéng, phÇn cßn l¹i lµ mét h×nh ch÷ nhËt. TÝnh chu vi phÇn cßn l¹i cña thöa ruéng ®ã. Bµi 2: Mét bÓ cã thÓ chøa ®Çy ®îc 1800 lÝt níc. Cã 2 vßi níc ch¶y vµo bÓ . Vßi thø nhÊt ch¶y 10 phót ®îc 40 lÝt níc , vßi thø hai ch¶y 6 phót ®îc 30 lÝt níc. Hái khi bÓ c¹n, c¶ hai vßi ch¶y trong bao l©u th× ®Çy bÓ?( BiÕt r»ng trong qu¸ tr×nh 2 vßi ch¶y ®Òu kh«ng cã sù cè g×.) Bµi 3: Cã 10 bao g¹o , nÕu lÊy ra ë mçi bao 5 kg th× sè g¹o lÊy ra b»ng sè g¹o cña 2 bao nguyªn . Hái tÊt c¶ cã bao nhiªu kg g¹o ? §Ò 5: I/ Tr¾c nghiÖm: Ghi l¹i ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng: 2 1. 76 345 > 76 x48 > 76 086 A. x=1 hoÆc 2 B. x= 2 hoÆc 3 C. x= 1 hoÆc 4 D. x= 4 hoÆc 5 2. 50 510 : 5 = A. 1012 B. 10102 C. 1102 D. 112 3. 2 giê 30 phót …. 230 phót A. > B. < 4. 53…6 < C. = D. kh«ng cã dÊu nµo. 5316 , sè cÇn ®iÒn vµo chç chÊm lµ: A. 1 B. 2 C. 3 D. 0 II/Tù luËn: Bµi 1: Cã 10 con chim ®Ëu trªn lng mét ®µn tr©u. NÕu cã thªm 6 con tr©u n÷a th× sè tr©u b»ng sè chim . a, T×m sè tr©u. b, Cã tÊt c¶ bao nhiªu ch©n chim vµ ch©n tr©u? Bµi 2 : Líp 3 A cã 32 häc sinh xÕp võa ®ñ ngåi vµo 8 bµn häc . Hái líp 3B cã 31 häc sinh th× cÇn Ýt nhÊt bao nhiªu bµn häc nh thÕ? Bµi 3 : Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 72 cm vµ chu vi gÊp 8 lÇn chiÒu réng. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nh §Ò 6: I/ Tr¾c nghiÖm: Ghi l¹i ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng: 1.Sè thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç chÊm trong d·y sè : 1, 3, 6, 10, 15… A. 18 B. 21 C. 19 D. 20 2.Ngµy 23 th¸ng t¸m lµ chñ nhËt, ngµy 2 th¸ng chÝn n¨m ®ã lµ: A. Thø hai B. Thø ba C. Thø t D. Thø n¨m 3.51…VI, dÊu cÇn ®iÒn vµo chç chÊm lµ: A. > 4. 1 4 B. < C. = D. Kh«ng cã dÊu nµo. ngµy… 1 ngµy, dÊu cÇn ®iÒn lµ: A. > 3 B. < C. = D. Kh«ng cã dÊu nµo. II/ Tù luËn Bµi1: Cã 6 h/s mua quµ sinh nhËt ®Ó tÆng b¹n. Hä ®a c« b¸n hµng 50 000 ®ång vµ nhËn sè tiÒn tr¶ l¹i lµ 8 000 ®ång. NÕu chia ®Òu sè tiÒn mua quµ sinh nhËt cho 6 ngêi th× mçi ngêi ph¶i tr¶ bao nhiªu tiÒn? Bµi2: Lan chia 56 viªn kÑo cho Hång vµ HuÖ. Mçi lÇn Lan chia cho Hång 4 viªn l¹i chia cho HuÖ 3 viªn. Hái mçi b¹n nhËn ®îc bao nhiªu viªn kÑo? Bµi3: T×m diÖn tÝch mét h×nh vu«ng cã chu vi b»ng chu vi h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 12cm, chiÒu réng b»ng nöa chiÒu dµi. §Ò 7: 3 I/ Tr¾c nghiÖm: Ghi l¹i ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng: 1.Ngµy mai cña h«m qua lµ: A. H«m kia B. H«m nay C. Ngµy mai 2.Nh÷ng th¸ng cã 30 ngµy lµ: A. 4,7,9,11 B. 5,6,9,11 C. 4,6,9,11 3. Kim giê quay ®îc 1vßng th× kim phót quay ®¬c sè vßng lµ: A. 1 vßng B. 12 vßng C. 24 vßng D. 13 vßng 4. 53…6 < 5316 . Sè cÇn ®iÒn vµo chç chÊm lµ : A. 1 B. 2 C. 3 D. o II/ T luËn: Bµi1: Hai thïng cã 58 lÝt dÇu , nÕu thªm vµo thïng thø nhÊt 5 lÝt th× thïng thø nhÊt cã sè dÇu kÐm thïng thø hai 2 lÇn. Hái mçi thïng cã bao nhiªu lÝt dÇu. Bµi 2 : B¸c An ca mét thanh s¾t thµnh c¸c ®o¹n b»ng nhau , mçi ®o¹n 2m . B¸c ca 4 lÇn . Hái thanh s¾t dµi mÊy mÐt? Bµi 3 : Hång hái Lan “ b©y giê lµ mÊy giê ?” Lan tr¶ lêi : “ Thêi gian tõ 12 giê tra ®Õn b©y giê b»ng 1 thêi gian tõ b©y giê ®Õn hÕt ngµy”. VËy b©y giê lµ mÊy giê? 3 §Ò 8: I/ Tr¾c nghiÖm: Ghi l¹i ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng: 1. Sè lín nhÊt cã 2 ch÷ sè kh¸c nhau lµ; A. 99 B. 89 C. 98 D. 97 2. Trong c¸c sè ; 537, 701, 492 , 609 , 573 , 476 ,sè lín nhÊt lµ: A. 537 B.701 C. 573 D. 492 3.Trong c¸c phÐp chia cã sè chia lµ 5 , sè d lín nhÊt lµ : A. 1 B. 2 4. ( 15 + 3 ) : 2 ….( 13+ 5) A. > B. = C. 3 D. 4 : 2 , dÊu cÇn ®iÒn vµo chç chÊm lµ : C. < D. kh«ng cã dÊu nµo II/ Tù luËn: Bµi 1 : Cho d·y sè : 0, 7 , 14 ,…., ….. ,….. Nªu qui luËt viÕt c¸c sè trong d·y vµ viÕt thªm 3 sè h¹ng tiÕp theo cña d·y. Bµi 2 :Cöa hµng b¸n ®îc 227 kg g¹o nÕp vµ g¹o tÎ. NÕu cöa hµng b¸n thªm 13 kg g¹o tÎ th× sè g¹o tÎ gÊp ®«i sè g¹o nÕp. TÝnh sè g¹o tÎ , sè g¹o nÕp cöa hµng b¸n ®îc . Bµi 3 : Cã 2 thïng dÇu , thïng thø nhÊt ®ùng 42 lÝt . NÕu lÊy 1 8 1 7 sè dÇu ë thïng thø nhÊt vµ sè dÇu ë thïng thø hai th× ®îc 12 lÝt. Hái thïng thø hai cã bao nhiªu lÝt dÇu? 4 §Ò 9: I/ Tr¾c nghiÖm: Ghi l¹i ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng: 1. 1kg ….1km , dÊu cÇn ®iÒn vµo chç chÊm lµ: A. > B. < C. = D. kh«ng cã dÊu nµo 2. 10 km …..9989 m , dÊu cÇn ®iÒn lµ : A. = B. > C. < D. kh«ng cã dÊu nµo. 3. Sè th¸ng cã 30 ngµy trong mét n¨m lµ: A. 5 B. 4 C.6 D. 7 4. Ch÷ sè 6 trong sè 9367 chØ : A. 6 tr¨m B. 6 ngh×n C. 6 chôc D. 6 ®¬n vÞ II/ Tù luËn : Bµi 1: Hai tói cã sè bi b»ng nhau , nÕu lÊy 10 viªn bi ë tói thø nhÊt bá sang tói thø hai th× lóc ®ã sè bi ë tói hai gÊp 3 lÇn sè bi ë tói mét. Hái lóc ®Çu mçi tói cã bao nhiªu viªn bi? Bµi 2 : T×m mét sè, biÕt r»ng nÕu gi¶m sè ®ã ®i 3 lÇn råi l¹i gi¶m tiÕp ®i 5 lÇn th× ®îc sè míi b»ng 1 sè nhá nhÊt cã 2 ch÷ sè. 2 Bµi 3: Mét h×nh vu«ng ®îc chia thµnh 2 h×nh ch÷ nhËt .TÝnh chu vi h×nh vu«ng, biÕt r»ng tæng chu vi 2 h×nh ch÷ nhËt lµ 6420 cm. §Ò 10: I/ Tr¾c nghiÖm: Ghi l¹i ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng: 1.Sè ë gi÷a 2 sè 27 909 vµ 27 911 lµ: A. 27 908 B. 27 9010 C. 27 9012 D. 27 910 C. 987 D. 798 2.Sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau lín nhÊt lµ : A. 999 B. 897 3.Bè ®i lµm vÒ lóc 17 giê kÐm 15 phót . MÑ ®i lµm vÒ sím h¬n bè 30 phót. VËy mÑ ®i lµm vÒ lóc: A. 17 giê 45 phót B. 16 giê 30 phót C.16 giê15 phót 4.Trong phÐp chia , sè chia lµ 7. Cã thÓ cã mÊy sè d ? A. 6 B. 5 C. 4 D. 7 II/ Tù luËn: Bµi 1: Hång nghÜ ra mét sè. BiÕt r»ng ®îc 12 . T×m sè Hång nghÜ. Bµi 2 : Tuæi TÝ b»ng 1 6 tuæi mÑ vµ b»ng 1 3 sè Hång nghÜ gÊp lªn 3 lÇn råi lÊy ®i 1 kÕt qu¶ th× 1 7 tuæi bè . Bè h¬n mÑ 5 tuæi .T×m tuæi cña mçi ngêi. 5 5 Bµi 3 : Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi gÊp ®«i chu vi h×nh vu«ng c¹nh 415m . TÝnh chiÒu dµi vµ chiÒu réng h×nh ch÷ nhËt ®ã. BiÕt chiÒu dµi gÊp 4 lÇn chiÒu réng . §Ò 11 I.Tr¾c nghiÖm C©u1.( 2 ®iÓm)Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc kÕt qu¶ ®óng: A,Kho¶ng thêi gian tõ 8 giê kÐm 10 phót ®Õn 8 giê 30 phót lµ: a. 20 phót b. 30 phót c. 40 phót d. 50 phót B.Trong c¸c phÐp chia cã d víi sè chia lµ 7, sè d lín nhÊt lµ: a. 4 b. 5 c. 6 d. 7 C.3m 5cm = ....... cm. Sè thÝch hîp ®iÒn vµo chç chÊm lµ: a. 350 cm. b. 3030 cm c.305 cm. d.35cm D, H×nh vÏ bªn cã mÊy gãc vu«ng mÊy gãc kh«ng vu«ng? a. 6 gãc vu«ng, 4 gãc kh«ng vu«ng. b. 6 gãc vu«ng, 6 gãc kh«ng vu«ng. c. 6 gãc vu«ng, 2 gãc kh«ng vu«ng. d. 4 gãc vu«ng, 6 gãc kh«ng vu«ng. C©u 2.( 6 ®iÓm)§iÒn ®¸p sè hoÆc c©u tr¶ lêi ®óng vµo chç chÊm....... A,Mét sè kh«ng chia hÕt cho 6 khi chia cho 6 th× cã thÓ cã nh÷ng sè d nµo? Tr¶ lêi: Mét sè kh«ng chia hÕt cho 6 khi chia cho 6 th× cã thÓ cã nh÷ng sè d lµ ..................... B, Mét phÐp chia cã sè chia lµ 7 , sè d lµ 5. Muèn phÐp chia ®ã trë thµnh phÐp chia hÕt vµ th¬ng t¨ng thªm 2 ®¬n vÞ th× ph¶i thªm vµo sè bÞ chia bao nhiªu ®¬n vÞ? Tr¶ lêi:Muèn phÐp chia ®ã trë thµnh phÐp chia hÕt vµ th¬ng t¨ng thªm 2 ®¬n vÞ th× ph¶i thªm vµo sè bÞ chia.................. ®¬n vÞ. C, Mét phÐp chia cã sè bÞ chia lµ 79 th¬ng lµ 7 , sè d lµ sè d lín nhÊt cã thÓ cã cña phÐp chia ®ã. T×m sè chia vµ sè d cña phÐp chia ®ã. Tr¶ lêi:Mét phÐp chia cã sè bÞ chia lµ 79 th¬ng lµ 7 , sè d lµ sè d lín nhÊt cã thÓ cã. Sè chia cña phÐp chia ®ã lµ:...........;sè d lµ:................. D,Trong mét phÐp chia, sè bÞ chia gÊp 7 lÇn sè chia. Hái th¬ng cña phÐp chia ®ã lµ bao nhiªu? Tr¶ lêi:Th¬ng cña phÐp chia ®ã lµ.............. II. Tù luËn Bµi 1 ( 3 ®iÓm) H·y ®iÒn dÊu >, <, = vµo « trèng cho thÝch hîp. a) 7  b + 8  b 9  5 + 9  10 b) a  5 + a  8 a 9 + a 5 6 Bµi 2 :( 3 ®iÓm) T×m x, biÕt: a. 75 : x = 3 d 3 b. 35 < x  7 < 56 c. x : 7 = 56 d 6 Bµi 3 :( 2 ®iÓm) T×m mét sè biÕt r»ng nÕu gi¶m sè ®ã ®i 27 ®¬n vÞ råi céng thªm 46 th× ®îc 129. Bµi 4: ( 4 ®iÓm) Líp 3A cã 30 häc sinh. BiÕt 1 sè häc sinh nam b»ng 1 sè häc sinh n÷. Hái 2 3 líp 3A cã bao nhiªu häc sinh nam, bao nhiªu häc sinh n÷? §Ò 12 C©u 1. a.Ph©n tÝch sè 6245 thµnh tæng cña - C¸c ngh×n, tr¨m , chôc , ®¬n vÞ - C¸c tr¨m vµ ®¬n vÞ - C¸c chôc vµ ®¬n vÞ b. Thay c¸c biÓu thøc sau thµnh tÝch cña hai thõa sè : 9x2 + 9x4 bx3 + bx5 C©u 2. TÝnh kÕt qu¶ b»ng c¸ch hîp lý : a/ 25 x 18 x 4 x 2 b/ 6 x 28 + 72 x 6 c/ 7 x 4 + 13 x 5 + 20 C©u 3. Cho tríc mét sè , An lÊy sè ®ã nh©n víi 5; B×nh lÊy sè ®ã nh©n víi 8, kÕt qu¶ cña An kÐm kÕt qu¶ cña B×nh lµ 1467 ®¬n vÞ . Hái sè cho tríc lµ sè nµo? C©u 4 . Mét phßng häc cã 2 d·y ghÕ. D·y thø nhÊt cã 9 hµng ghÕ. D·y thø hai cã 7 hµng ghÕ. Mçi hµng cã 9 c¸i ghÕ . Hái d·y thø nhÊt nhiÒu h¬n d·y thø 2 mÊy ghÕ. C©u 5. H·y vÏ thªm 1 ®o¹n th¼ng vµo h×nh vÏ díi ®©y ®Ó cã 8 h×nh tam gi¸c. A B C §Ò 13 1. Bµi 1: Hai ng¨n s¸ch cã tÊt c¶ 84 quyÓn. NÕu lÊy 4 quyÓn s¸ch cña ng¨n thø nhÊt chuyÓn sang ng¨n thø hai th× sè s¸ch ë 2 ng¨n b»ng nhau. Hái mçi ng¨n cã bao nhiªu quyÓn s¸ch? ……………………………………….. 2. Bµi 2: HiÖn nay tuæi mÑ h¬n tæng sè tuæi cña lan vµ HuÖ lµ 12 tuæi. Hái bao nhiªu n¨m n÷a tæng sè tuæi cña Lan vµ HuÖ b»ng tuæi mÑ? … Bµi 3: líp häc cã 40 HS. BiÕt r»ng 1/3 sè häc sinh nam b»ng 1/5 sè häc sinh n÷. hái líp häc cã bao nhiªu häc sinh nam, bao nhiªu häc sinh n÷ ? 7 ®Ò14 Bµi 1: TÝnh nhanh: a) 178 + 284 + 370 - 84 - 78 - 70 b) 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + ……..+ 38 + 40 Bµi 2: T×m x: a) x  8 + 25 = 81 c) 678 – x - 67 = 478 b) 72 - x : 4 = 16 Bµi 3 : Líp 3A cã 30 häc sinh xÕp võa ®ñ ngåi vµo 10 bµn häc . Hái líp 3B cã 31 häc sinh th× cÇn Ýt nhÊt bao nhiªu bµn häc nh thÕ? Bµi 4: Bao thø nhÊt cã 42 kg g¹o, bao thø hai cã sè g¹o gÊp ®«i bao thø nhÊt. Hái ph¶i chuyÓn tõ bao thø hai sang bao thø nhÊt bao nghiªu kil«gam g¹o ®Ó hai bao cã sè g¹o b»ng nhau A Bµi 5: H×nh vÏ bªn cã bao nhiªu tam gi¸c? Bao nhiªu tø gi¸c ? §äc tªn c¸c h×nh ®ã. M B 8 N P C 9 ®Ò14 §Ò I: A: PhÇn tr¾c nghiÖm: H·y khoanh vµo ch÷ c¸i tríc c©u tr¶ lêi ®óng: C©u 1: KÕt qu¶ phÐp nh©n 12122 x 5 lµ: A. 50500 B. 66610 C. 60610 D. 60510. C©u 2: KÕt qu¶ phÐp chia: 61218 : 6 lµ: A. 10203 B. 1203 C. 1023 D. 123. C©u 3: Sè thÝch hîp ®iÒn vµo chç chÊm: 4kg4g = ...g lµ: 10 A. 44 B. 404 C. 4004 D. 4400. C©u 4: Ngµy 3 th¸ng 8 lµ ngµy thø 6. Hái ngµy cuèi cïng cña th¸ng 8 ®ã lµ ngµy thø mÊy? A. thø 5 B. thø 6 C. thø 7 D. chñ nhËt. C©u 5: BiÓu thøc 51400 - 3500 : 5 cã gi¸ trÞ lµ: A. 50700 B. 9580 C. 51330 D. 958. C©u 6: D·y sè: 4;10;...91; 94; 97. Cã sè c¸c sè h¹ng lµ: A.30 B. 31 C. 32 D. 33. C©u 7: N¨m nay Tó 10 tuæi, vµ b¨ng 2 5 tuæi chó TuÊn. VËy chó TuÊn cã sè tuæi lµ: A. 20 tuæi B. 30 tuæi C. 50 tuái D. 25 tuæi. C©u 8: Mét h×nh vu«ng cã chu vi lµ 3dm2cm. DiÖn tÝch cña h×nh vu«ng ®ã lµ: A. 64cm B..64cm 2 C. 16cm 2 D. 8cm 2 . C©u 9 H×nh bªn cã : A. K lµ trung ®iÓm cña ®o¹n AB. A K B B. B lµ trung ®iÓm cña KE. C. E lµ ®iÓm gi÷a hai ®iÓm B vµ C. E D. N lµ ®iÓm gi÷a hai ®iÓm D vµ C. D N C C©u 10: Tõ 13 ®Õn 99 cã bao nhiªu sè ch½n, bao nhiªu sè lÎ? A. 43 sè ch½n 43 sè lÎ. B. 43 sè ch½n 44 sè lÎ. C. 44 sè ch½n 44 sè lÎ. D. 43 sè lÎ 44 sè ch½n. C©u 11: T×m mét sè biÕt r»ng sè ®ã céng víi 3275 råi trõ ®i 27462 th× ®îc 32915. Sè cÇn t×m lµ: A. 5766 B. 57066 C. 5706 D. 63616. C©u 12: Nh÷ng th¸ng cã 31 ngµy lµ: A. Th¸ng 1, th¸ng 2, th¸ng 3, th¸ng 5, th¸ng 7. B. Th¸ng 1, th¸ng 3, th¸ng 5, th¸ng 7, th¸ng 10. C. Th¸ng 3, th¸ng 6, th¸ng 11, th¸ng 12. D. Th¸ng 1, th¸ng 3, th¸ng 5, th¸ng 7, th¸ng 8, th¸ng 10, th¸ng 12. C©u 13: Mua 5 quyÓn vë hÕt 12500 ®ång. Hái mua 7 quyÓn vë nh thÕ th× hÕt bao nhiªu tiÒn? A. 1750 ®ång B. 17500 ®ång C. 21000 ®ång D. 17000 ®ång. B. Tù luËn: C©u 14: a) T×m hai sè lÎ cã tæng b»ng sè bÐ nhÊt cã 4 ch÷ sè, biÕt r»ng gi÷a chóng cã 4 sè lÎ. b) ViÕt d·y sè ®ã. C©u 15: HiÖn nay tæng sè tuæi cña mÑ vµ Lan lµ 30 tuæi. H·y tÝnh tuæi cña mçi ngêi hiÖn nay, biÕt r»ng nÕu gÊp tuæi Lan lªn 3 lÇn th× tæng sè tuæi cña hai mÑ con lµ 40 tuæi. C©u 16: mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi b»ng chu vi h×nh vu«ng c¹nh 1dm5cm, vµ cã chiÒu dµi h¬n chiÒu réng 10cm. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã. ®Ò15 §Ò II: 11 A. PhÇn tr¾c nghiÖm: H·y khoanh vµo ch÷ c¸i tríc c©u tr¶ lêi ®óng. C©u 1: C¸c sè 48617; 47861; 48716; 47816 s¾p xÖp theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín lµ: A. 48671; 48716; 47861; 47816. B. 48716; 48617; 47861; 47816. C. 47816; 47861; 48617; 48716. D. 48617; 48716; 47816; 47861. C©u 2: BiÓu thøc: 4 x (20354 - 9638) cã gi¸ trÞ lµ: A. 71778 B. 42864 C. 42684 D. 42846. C©u 3: Cho d·y sè: 2, 8, 14..., 116, 122, 128. D·y sè trªn cã sè c¸c sè h¹ng lµ: A. 19 sè B. 20 sè C. 21 sè D. 221 sè. C©u 4: Sè thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç chÊm lµ: 5dm4cm1mm = ...mm lµ: A. 541 B. 5041 C. 55 D. 10. C©u 5: H×nh bªn cã bao nhiªu gãc vu«ng: A M B A. 4 C. 6 B. 5 D. 7 C E N D C©u 6: 1 4 ræ cam nÆng b»ng 1 5 ræ xoµi. Ræ cam nÆng 16kg. Hái ræ xoµi nÆng bao nhiªu ki-l«- gam ? A. 4kg B. 20kg C. 64kg D. 80kg. C©u 7: MÑ cã 80000 ®ång. MÑ cã thÓ ®æi ®îc nh÷ng tê tiÒn giÊy cã mÖnh gi¸ lµ: A. 2 tê 50000 ®ång. B. 1 tê 50000 ®ång vµ 3 tê 10000 ®ång. C. 1 tê 10000 ®ång vµ 1 tê 50000 ®ång. D. 8 tê 10000 ®ång. C©u 8: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 5dm vµ chiÒu réng 9cm. Chu vi cña h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ: A. 118cm 2 B. 45cm C. 118cm D. 28cm. C©u 9: Ngêi ta ®iÒu xe taxi ®Ó chë 25 du kh¸ch, mçi xe taxi chë ®îc 4 ngêi. VËy sè xe taxi ®Ó chë hÕt sè du kh¸ch lµ: A. 6 xe B. 7 xe C. 5 xe D. 8xe C©u 10: B¹n Lan ®óng 4 n¨m míi cã mét lÇn kØ niÖm ngµy sinh cña m×nh. §è em biÕt b¹n Lan sinh vµo ngµy nµo, th¸ng nµo? A. Ngµy 31 th¸ng 12. B. Ngµy 28 th¸ng 2. C. Ngµy 30 th¸ng 3. D. Ngµy 29 th¸ng 2. C©u 11: Tõ 94 ®Õn 176 cã bao nhiªu sè ch½n, bao nhiªu sè lÎ? A. 41 sè ch½n, 41 sè lÎ. B. 41 sè ch½n 42 sè lÎ. C. 42 sè ch½n, 41 sè lÎ. D. 42 sè ch½n, 42 sè lÎ. 12 C©u 12: KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh: 30155 : 5 lµ: A. 6031 B. 631. C. 6030 D. 630. C©u 13: Trong h×nh trßn cã: A. C¸c b¸n kÝnh cã ®é dµi b»ng nhau. B. §é dµi b¸n kÝnh b»ng ®é ®µi ®êng kÝnh. C. §é dµi b¸n kÝnh b»ng mét nöa ®é dµi ®êng kÝnh. D. ChØ cã duy nhÊt mét ®êng kÝnh. B. tù luËn. C©u 14: TÝnh sè häc sinh cña líp 3A, 3B, 3C. BiÕt r»ng tæng sè häc sinh cña líp 3A, vµ 3B cã 58 em. Líp 3B vµ 3C cã 53 em. Líp 3C vµ 3A cã 55 em. C©u 15: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi b»ng chu vi h×nh vu«ng c¹nh dµi 30cm. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã biÕt r»ng chiÒu réng kÐm chiÒu dµi 40cm. C©u 16: HiÖn nay mÑ 36 tuæi, gÊp 3 lÇn tuæi con. Hái tríc ®©y mÊy n¨m tuæi mÑ gÊp 7 lÇn tuæi con. §¸p ¸n ®Ò sè 1 PhÇn A. Tr¾c nghiÖm C©u 1( 2 ®iÓm) :Khoanh vµo c©u C C©u 2( 2 ®iÓm) :Khoanh vµo c©u A C©u 3( 2 ®iÓm) :Khoanh vµo c©u C C©u 4( 2 ®iÓm) :Khoanh vµo c©u B C©u 5( 2 ®iÓm) :Khoanh vµo c©u A C©u 6( 2 ®iÓm) :Khoanh vµo c©u C C©u 7( 3 ®iÓm) :Khoanh vµo c©u D C©u 8( 2 ®iÓm) :Khoanh vµo c©u B C©u 9( 3 ®iÓm) :Khoanh vµo c©u A vµ D C©u 10( 3 ®iÓm) :Khoanh vµo c©u B C©u 11( 2 ®iÓm) :Khoanh vµo c©u B C©u 12( 3®iÓm) :Khoanh vµo c©u D C©u 13( 3 ®iÓm) :Khoanh vµo c©u B B. Tù luËn C©u 14: a, ( 4 ®iÓm ) Bµi gi¶i Sè bÐ nhÊt cã bèn ch÷ sè lµ: 1000 Ta cã: HiÖu hai sè lµ : 2 + 2 +2 + 2 + 2 = 10 Ta cã s¬ ®å : Sè bÐ: Sè lín: Sè bÐ lµ : ( 1000 - 10) : 2 = 495 Sã lín lµ : 495 + 10 = 505 13 b, ( 1®iÓm) : D·y sè : 495 ; 497 ; 499 ; 501 ; 503 ; 505 §¸p sè : Sè bÐ : 495 Sè lín : 505 C©u 15 ( 5 ®iÓm) Bµi gi¶i Ta cã s¬ ®å vÒ tæng sè tuæi mÑ vµ Lan : Tæng sè tuæi mÑ vµ Lan ban ®Çu : Tæng sè tuæi mÑ vµ Lan sau: Nh×n vµo s¬ ®å ta thÊy 2 lÇn tuæi Lan lµ: 40 -30 = 10 ( tuæi) VËy tuæi Lan hiÖn nay lµ: 10 : 2 = 5 (tuæi) Tuæi mÑ hiÖn nay lµ: 30 - 5 = 25 ( tuæi ) §¸p sã : Lan : 5tuæi MÑ : 25 tuæi C©u 16 ( 5 ®iÓm) Bµi gi¶i §æi 1dm5cm = 15cm Chu vi h×nh vu«ng lµ : 15 x 4 = 60 ( cm ) VËy chu vi h×nh ch÷ nhËt lµ 60 cm Nöa chu vi h×nh ch÷ nhËt lµ : 60 : 2= 30 ( cm ) Ta cã s¬ ®å : ChiÒu réng : ChiÒu dµi : ChiÒu réng h×nh ch÷ nhËt lµ: ChiÒu dµi h×nh ch÷ nhËt lµ: DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ : ( 30 -10 ) : 2 = 10 ( cm ) 30 -10 = 20 ( cm ) 10 x 20 = 200 ( cm 2 ) §¸p sè : 200 cm 2 §¸p ¸n ®Ò sè 2 PhÇn A. Tr¾c nghiÖm C©u 1( 3®iÓm) :Khoanh vµo c©u C C©u 2( 3 ®iÓm) :Khoanh vµo c©u B C©u 3( 2®iÓm) :Khoanh vµo c©u D C©u 4( 2 ®iÓm) :Khoanh vµo c©u A C©u 5( 3®iÓm) :Khoanh vµo c©u D 14 C©u 6( 2 ®iÓm) :Khoanh vµo c©u B C©u 7( 2 ®iÓm) :Khoanh vµo c©u B vµ D C©u 8( 3 ®iÓm) :Khoanh vµo c©u C C©u 9( 2®iÓm) :Khoanh vµo c©u B C©u 10( 2 ®iÓm) :Khoanh vµo c©u D C©u 11( 3 ®iÓm) :Khoanh vµo c©u C C©u 12( 2 ®iÓm) :Khoanh vµo c©u A C©u 13( 2 ®iÓm) :Khoanh vµo c©u A vµ C B. Tù luËn C©u 14 (5 ®iÓm) Bµi gi¶i Theo bµi ra ta cã s¬ ®å Tæng sè HS 3A vµ 3B: Tæng sè HS 3B vµ 3 C: Tæng sè HS 3C vµ 3A: 2lÇn tæng sè häc sinh cña líp 3A , 3B vµ 3C lµ: 58 + 53 + 55 = 166 (b¹n ) Tæng sè häc sinh cña líp 3A , 3B vµ 3C lµ: 166 : 2 = 83 (b¹n ) Sè häc sinh líp 3 C lµ: 83 - 58 = 25 (b¹n) Sè häc sinh líp 3 A lµ: 53 - 25 =2 8 ( b¹n ) Sè häc sinh líp 3 B lµ: 58 - 28 = 30 (b¹n) §¸p sè: 3A: 28 (b¹n) 3B: 30 (b¹n) 3C:25 (b¹n) C©u 15 ( 5 ®iÓm ) Chu vi h×nh vu«ng lµ : 30x 4 = 120 ( cm ) VËy chu vi h×nh ch÷ nhËt lµ 120 cm Nöa chu vi h×nh ch÷ nhËt lµ : 120 : 2= 60 ( cm ) Ta cã s¬ ®å : ChiÒu réng : ChiÒu dµi : 15 ChiÒu réng h×nh ch÷ nhËt lµ : ChiÒu dµi h×nh ch÷ nhËt lµ: DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ : ( 60 -40 ) : 2 = 10 ( cm ) 60 -10 = 50 ( cm ) 50 x 10 = 500 ( cm 2 ) §¸p sè : 500 cm 2 C©u 16 ( 5 ®iÓm ) Bµi gi¶i Tuæi con hiÖn nay lµ: 36 : 3= 12 (tuæi ) MÑ h¬n con sè tuæi lµ: 36 - 12 = 24 (tuæi ) Theo thêi gian mçi n¨m qua ®i mçi ngêi ®Òu t¨ng them mét tuæi, do ®ã mÑ lu«n h¬n con 24 tuæi. Lóc tuæi mÑ gÊp 7lÇn tuæi con ta cã s¬ ®å: Tuæi mÑ : Tuæi con: Lóc ®ã tuæi con lµ: 24 : 6 = 4 (tuæi) Lóc tuæi mÑ gÊp 7 lÇn tuæi con c¸ch nay : 12 - 4 = 8 (n¨m ) §¸p sè : 8 n¨m 16 §Ò 16: 17 A. PhÇn tr¾c nghiÖm: H·y khoanh vµo ch÷ c¸i tríc c©u tr¶ lêi ®óng. C©u 1: C¸c sè 48617; 47861; 48716; 47816 s¾p xÖp theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín lµ: A. 48671; 48716; 47861; 47816. B. 48716; 48617; 47861; 47816. C. 47816; 47861; 48617; 48716. D. 48617; 48716; 47816; 47861. C©u 2: BiÓu thøc: 4 x (20354 - 9638) cã gi¸ trÞ lµ: A. 71778 B. 42864 C. 42684 D. 42846. C©u 3: Cho d·y sè: 2, 8, 14..., 116, 122, 128. D·y sè trªn cã sè c¸c sè h¹ng lµ: A. 19 sè B. 20 sè C. 21 sè D. 221 sè. C©u 4: Sè thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç chÊm lµ: 5dm4cm1mm = ...mm lµ: A. 541 B. 5041 C. 55 D. 10. C©u 5: H×nh bªn cã bao nhiªu gãc vu«ng: A M B A. 4 C. 6 B. 5 D. 7 C E N D C©u 6: 1 4 ræ cam nÆng b»ng 1 5 ræ xoµi. Ræ cam nÆng 16kg. Hái ræ xoµi nÆng bao nhiªu ki-l«- gam ? A. 4kg B. 20kg C. 64kg D. 80kg. C©u 7: MÑ cã 80000 ®ång. MÑ cã thÓ ®æi ®îc nh÷ng tê tiÒn giÊy cã mÖnh gi¸ lµ: A. 2 tê 50000 ®ång. B. 1 tê 50000 ®ång vµ 3 tê 10000 ®ång. C. 1 tê 10000 ®ång vµ 1 tê 50000 ®ång. D. 8 tê 10000 ®ång. C©u 8: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 5dm vµ chiÒu réng 9cm. Chu vi cña h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ: A. 118cm 2 B. 45cm C. 118cm D. 28cm. C©u 9: Ngêi ta ®iÒu xe taxi ®Ó chë 25 du kh¸ch, mçi xe taxi chë ®îc 4 ngêi. VËy sè xe taxi ®Ó chë hÕt sè du kh¸ch lµ: A. 6 xe B. 7 xe C. 5 xe D. 8xe C©u 10: B¹n Lan ®óng 4 n¨m míi cã mét lÇn kØ niÖm ngµy sinh cña m×nh. §è em biÕt b¹n Lan sinh vµo ngµy nµo, th¸ng nµo? A. Ngµy 31 th¸ng 12. B. Ngµy 28 th¸ng 2. C. Ngµy 30 th¸ng 3. D. Ngµy 29 th¸ng 2. C©u 11: Tõ 94 ®Õn 176 cã bao nhiªu sè ch½n, bao nhiªu sè lÎ? A. 41 sè ch½n, 41 sè lÎ. B. 41 sè ch½n 42 sè lÎ. C. 42 sè ch½n, 41 sè lÎ. D. 42 sè ch½n, 42 sè lÎ. 18 C©u 12: KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh: 30155 : 5 lµ: A. 6031 B. 631. C. 6030 D. 630. C©u 13: Trong h×nh trßn cã: A. C¸c b¸n kÝnh cã ®é dµi b»ng nhau. B. §é dµi b¸n kÝnh b»ng ®é ®µi ®êng kÝnh. C. §é dµi b¸n kÝnh b»ng mét nöa ®é dµi ®êng kÝnh. D. ChØ cã duy nhÊt mét ®êng kÝnh. B. tù luËn. C©u 14: TÝnh sè häc sinh cña líp 3A, 3B, 3C. BiÕt r»ng tæng sè häc sinh cña líp 3A, vµ 3B cã 58 em. Líp 3B vµ 3C cã 53 em. Líp 3C vµ 3A cã 55 em. C©u 15: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi b»ng chu vi h×nh vu«ng c¹nh dµi 30cm. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã biÕt r»ng chiÒu réng kÐm chiÒu dµi 40cm. C©u 16: HiÖn nay mÑ 36 tuæi, gÊp 3 lÇn tuæi con. Hái tríc ®©y mÊy n¨m tuæi mÑ gÊp 7 lÇn tuæi con. 19 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan