Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Bản cam kết bảo vệ môi trường dự án xây dựng công ty tnhh hseihs biotech...

Tài liệu Bản cam kết bảo vệ môi trường dự án xây dựng công ty tnhh hseihs biotech

.PDF
33
259
74

Mô tả:

Bản cam kết bảo vệ môi trường dự án xây dựng CÔNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH
downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH MUÏC LUÏC I. THOÂNG TIN CHUNG ................................................................................................... 3 I.1. VEÀ CHUÛ ÑAÀU TÖ......................................................................................... 3 I.2. VEÀ DÖÏ AÙN .................................................................................................... 3 IV. ÑÒA ÑIEÅM THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN .......................................................................... 3 II.1. Vò trí döï aùn ................................................................................................... 3 II.2. Hieän traïng cô sôû haï taàng .............................................................................. 4 II. QUY MO SAÛN XUAÁT, KINH DOANH .................................................................. 4 III.1.Muïc tieâu hoaït ñoäng chính cuûa doanh nghieäp .............................................. 4 III.2. Quy moâ dieän tích vaø maët baèng ................................................................... 4 III.3. Voán ñaàu tö................................................................................................... 5 III.4. Saûn phaåm vaø coâng suaát ............................................................................... 5 III.5. Coâng ngheä saûn xuaát .................................................................................... 5 III.6. Tieán ñoä thöïc hieän ( keå töø ngaøy ñöôïc caáp giaáy pheùp ) ................................ 7 IV. NHU CAÀU NGUYEÂN, NHIEÂN LIEÄU SÖÛ DUÏNG ............................................... 7 IV.1.Nhu caàu veà nguyeân vaät lieäu ........................................................................ 7 IV.2. Danh muïc maùy moùc thieát bò ...................................................................... 8 IV.3. Nhu caàu lao ñoäng, ñieän vaø nöôùc ................................................................. 9 IV.3.1 Nhu caàu lao ñoäng....................................................................................... 9 IV.3.2. Nhu caàu söû duïng ñieän ............................................................................... 9 IV.3.3 Nhu caàu söû duïng nöôùc ............................................................................... 9 V.CAÙC TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG .............................................................................. 9 V.1 Caùc loaïi chaát thaûi phaùt sinh khi döï aùn khôûi coâng xaây döïng................................... 9 V.1.1. Chaát thaûi gaây oâ nhieãm khoâng khí .............................................................. 9 ¾ ............................................................................................................................ Tieáng oàn 9 ¾ ..................................................................................................................................... Buïi10 ¾ ............................................................................................................................. Khí thaûi10 ¾ .................................................................................................................. O nhieãm nhieät11 V.1.2. Nước thải.................................................................................................. 12 V.1.3. Chaát thaûi raén........................................................................................... 13 V.2. CAÙC LOAÏI CHAÁT THAÛI PHAÙT SINH KHI DÖÏ AÙN ÑI VAØO HOAÏT ÑOÄNG 13 V.2.1. O nhieãm khoâng khí ................................................................................... 14 V.2.2. O nhieãm do nhieät ..................................................................................... 15 V.2.3. Oâ nhieãm do khí thaûi: ................................................................................ 16 Trang 1 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH V.2.4. O nhieãm nöôùc ........................................................................................... 18 V.2.5. Chaát thaûi raén ............................................................................................ 20 V.2.6. Caùc taùc ñoäng khaùc .................................................................................. 21 VI. BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU TAÙC ÑOÄNG TIEÂU CÖÏC ............................................ 22 VII.CAÙC BIEÄN PHAÙP KHOÁNG CHEÁ O NHIEÃM TÖØ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA DÖÏ AÙN VII.1. Khoáng cheá oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí ............................................. 24 VII.2. O nhieãm khoâng khí do buïi ...................................................................... 26 VII.3. Khoáng cheá oâ nhieãm do tieáng oàn .............................................................. 26 VII.4. Giaûm thieåu oâ nhieãm nöôùc....................................................................... 27 VII.5. Giaûm thieåu chaát thaûi raén......................................................................... 29 VII.6. Giaûm thieåu caùc taùc ñoäng khaùc ................................................................. 29 VII.6.1. Phoøng choáng chaùy noå ............................................................................ 29 VII.6.2. Veä sinh moâi tröôøng ................................................................................ 30 VII.6.3. Ñeà phoøng tai naïn lao ñoäng .................................................................... 30 VIII. CAM KEÁT THÖÏC HIEÄN .......................................................................................... 31 Trang 2 24 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH I. THOÂNG TIN CHUNG I.1. VEÀ CHUÛ ÑAÀU TÖ − Teân chuû ñaàu tö : FU KHANG INTERNATIONAL CORP.LTD − Teân nöôùc ngoaøi : FU KHANG INTERNATIONAL CORP. LTD. − Ñòa chæ truï sôû chính : Rm 51, 5th Floor, Britannia House, Jalan Calor, Bandar Seri Begawan BS 8811, Negara Brunei Darussalam − Ñòa chæ lieân laïc: Loâ Va. 11a, ñöôøng soá 15, Khu cheá xuaát Taân Thuaän, Quaän 7, TP. Hoà Chí Minh. − Ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät : oâng HSIEH, KUN-LUNG − Chöùc vuï : Chuû tòch − Quoác tòch : Ñaøi Loan − Soá hoä chieáu : 132052894 I.2. VEÀ DÖÏ AÙN 9 Teân döï aùn: COÂNG TY TNHH HSIEHS BIOTECH 9 Teân nöôùc ngoaøi: HSIEHS BIOTECH CO., LTD 9 Ñòa ñieåm döï aùn: loâ Va.11a ñöôøng soá 15, Khu cheá xuaát Taân Thuaän, quaän 7, Thaønh phoá Hoà Chí Minh 9 Ñòa chæ lieân heä: loâ Va.11a ñöôøng soá 15, Khu cheá xuaát Taân Thuaän, quaän 7, Thaønh phoá Hoà Chí Minh 9 Hình thöùc ñaàu tö: 100 % voán nöôùc ngoaøi. 9 Thôøi gian hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp: 35 naêm IV. ÑÒA ÑIEÅM THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN II.1. VÒ TRÍ DÖÏ AÙN − Vò trí ñöôïc choïn phaûi coù haï taàng cô sôû hoøan chænh ñeå coâng ty coù theå trieån khai coâng taùc xaây döïng nhaø xöôûng vaø laép ñaët thieát bò ngay nhaèm phuïc vuï cho vieäc saûn xuaát kinh doanh cuûa mình. − Vò trí thöïc hieän döï aùn naèm trong Loâ Va. 11a, ñöôøng số 15, Khu cheá xuaát Taân Thuaän, Quaän 7, thaønh phoá Hoà Chí Minh. Ranh giôùi tieáp giaùp cuûa döï aùn vôùi khu vöïc xung quanh ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: − Phía baéc Giaùp : Baõi ñaát troáng. Trang 3 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH − Phía Nam giaùp : Ñöôøng soá 22 − Phía Taây giaùp : Ñöôøng soá 15. − Phía Ñoâng giaùp : Baõi ñaát troáng. (Sô ñoà vò trí cuûa döï aùn ñính keøm phuï luïc) II.2. HIEÄN TRAÏNG CÔ SÔÛ HAÏ TAÀNG − Hieän traïng söû duïng ñaát: döï aùn naèm trong khu cheá xuaát Taân Thuaän, khu ñaát ñaõ ñöôïc giaûi toûa vaø san uûi, hieän ñang laø baõi ñaát troáng. − Hieän traïng Giao thoâng: heä thoáng giao thoâng trong khu cheá xuaát cô baûn ñaõ hoaøn thieän ñaùp öùng nhu caàu löu thoâng caùc phöông tieän giao thoâng coù troïng taûi lôùn löu thoâng ra vaøo. − Hieän traïng caáp ñieän: Khu vöïc coù heä thoáng ñieän löôùi cuûa khu cheá xuaát. − Hieän traïng caáp nöôùc: heä thoáng caáp nöôùc cuûa Khu cheá xuaát ñaùp öùng toái ña nhu caàu söû duïng cuûa caùc nhaø maùy trong KCX. − Hieän traïng thoaùt nöôùc: hieän taïi khu ñaát döï aùn chöa coù heä thoáng thoaùt nöôùc, tuy nhieân heä thoáng thoaùt nöôùc seõ ñöôïc xaây döïng song song vôùi quaù trình xaây döïng nhaø xöôûng vaø ñöôïc ñaáu noái vôùi heä thoáng coâng thoaùt nöôùc chung cuûa Khu cheá xuaát daãn veà heä thoáng xöû lyù taäp trung II. QUY MO SAÛN XUAÁT, KINH DOANH III.1.MUÏC TIEÂU HOAÏT ÑOÄNG CHÍNH CUÛA DOANH NGHIEÄP Saûn xuaát vaø xuaát khaåu nguyeân lieäu duøng cho saûn xuaát thöïc phaåm dinh döôõng, thöïc phaåm boå döôõng söùc khoûe, myõ phaåm, höông lieäu vaø saûn phaåm chaêm soùc da. III.2. QUY MO DIEÄN TÍCH VAØ MAËT BAÈNG Döï aùn toïa laïc taïi ñöôøng số 15, Khu cheá xuaát Taân Thuaän, Quaän 7, thaønh phoá Hoà Chí Minh, ñöôïc xaáy döïng treân qui moâ dieän tích 5.000m2. Dieän tích khuoân vieân coâng ty. (Sô ñoà boá trí maët baèng ñính keøm phuï luïc) − Heä thoáng nhaø vaên phoøng. − Heä thoáng nhaø xöôûng saûn xuaát vaø nhaø kho − Saân baõi, ñöôøng noäi boä. − Caùc haïng muïc coâng trình khaùc. − Khu vöïc caây xanh chieám 15% treân toång dieän tích. Trang 4 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH III.3. VOÁN ÑAÀU TÖ Theo giaáy pheùp ñaàu tö soá 207/GP – KCX – HCM ngaøy 30/6/2006. Muïc tieâu vaø phaïm vi kinh doanh cuûa Doanh nghieäp : Saûn xuaát nguyeân lieäu duøng cho saûn xuaát thöïc thaåm dinh döôõng, thöïc phaåm boå döôõng söùc khoûe, myõ phaåm, höông lieäu vaø saûn phaåm chaâm soùc da (khoâng saûn xuaát thuoác chöõa beänh, nguyeân lieäu duøng cho saûn xuaát thuoác chöõa beänh vaø döôïc phaåm). Toång voán ñaàu tö: 2.200.000 USD • Voán coá ñònh: 1.450.000 USD • Chi phí traû tröôùc daøi haïn: 500.000 USD • Voán löu ñoäng: 250.000 USD III.4. SAÛN PHAÅM VAØ COÂNG SUAÁT Saûn phaåm Ñôn vò Naêm 1 Naêm 2 Naêm 3 (naêm oån tính ñònh) Nöôùc eùp traùi caây coâ ñaëc Taán 10 20 60 Boät thöïc vaät coâ ñaëc Taán 10 20 60 boät traùi caây coâ ñaëc Taán 15 30 100 Chaát Agar & carrageenan Taán 5 10 30 Tinh daàu cuûa caùc loaøi hoa vaø haït Taán 0 0,5 01 Chaát Chitin & Astaxanthin Taán 0 1,5 3 Thò tröôøng tieâu thuï cuûa Coâng ty 100% xuaát khaåu, chuû yeáu laø caùc nöôùc sau : Trung Quoác, Ñaøi Loaøn, Hoàng Koâng, Nhaät Baûn, Haøn Quoác, Singapore, Myõ, Canada, Anh, Phaùp, Ñöùc. III.5. COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT Coâng ngheä nöôùc eùp traùi caây coâ ñaëc Söû duïng caùc loaïi traùi caây cuûa Vieät Nam (nhö: traùi anh ñaøo, traùi nhau) ñeå cheá bieán nöôùc eùp coâ ñaëc, ñöôïc duøng laøm nguyeân lieäu ceá bieán thöïc phaåm dinh döôõng, vaø thöïc phaåm boå döôõng söùc khoûe. Traùi caây Röøa saïch eùp Coâ laïi Xuaát khaåu Trang 5 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH Coâng ngheä saûn xuaát boät traùi caây vaø thöïc vaät coâ ñaëc: Söû duïng caùc loaïi döôïc thaûo (nhö Atiso, sen, döùa röøng) vaø traùi caây (nhö traùi anh ñaøo, traùi nhau) cuûa Vieät Namñeå cheá bieán boät coâ ñaëc, ñöôïc duøng laøm nguyeân lieäu duøng cho cheá bieán töïc phaåm dinh döôõng vaø thöïc phaåm boå döôõng söùc khoûe Thaûo döôïc Röøa saïch eùp Coâ laïi Saáy khoâ Xuaát khaåu Agar & Carrageenan: Agar & Carrageenan ñöôïc chieát xuaát töø caùc rong bieån, coù taùc duïng laøm chaát keo aên ñöôïc duøng laøm nguyeân lieäu cho saûn xuaát thöïc phaåm dinh döôõng, thöïc phaåm boå döôõng söùc khoûe, chaát döôõng da, myõ phaãm. Rong bieån töôi Röøa saïch Caét ra Dung moâi chieát xuaát Coâ laïi Thu hoài dung moâi Saáy khoâ Xuaát khaåu Tinh daàu cuûa caùc loaøi hoøa vaø haït Duøng hao vaø haït thöïc vaät cuûa vieät nam ñeå cheá bieán tinh daâu coâ ñaëc( nhö haït sen vaø haït traùi nhau ) duøng laøm nguyeân lieäu cho cheá bieán chaát döôõng da, myõ phaåm, vaø höông lieäu. Hoa vaø haït Röøa saïch Caét ra Phôi khoâ Duøng dung moâi aên ñöôïc ñeå chieát xuaát tinh daàu Thu hoài dung moâi Xuaát khaåu Tinh chieát vaø saáy khoâ Coâ laïi Trang 6 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH Chitin vaø Astaxanthin Chitin vaø Astaxanthin ñöôïc chieát xuaát töø voû toâm cua, gheï khoâ. Voû toâm, voû cua gheï khoâ cuûa Vieät Nam ñeå cheá bieán boät coâ ñaëc, noù coù theå laø nguyeân lieäu cho cheá bieán thöïc phaåm dinh döôõng, thöïc phaåm boå döôõng söùc khoûe, chaát döôõng da, myõ phaåm, vaø tinh daàu. Voû toâm, gheï ñaõ röûa saïch Leân men Chieát xuaát Xuaát khaåu Chaát Chitin & Astaxanthin Coâ laïi Saáy khoâ Phun III.6. TIEÁN ÑOÄ THÖÏC HIEÄN ( KEÅ TÖØ NGAØY ÑÖÔÏC CAÁP GIAÁY PHEÙP ) Haïng muïc coâng trình Töø thaùng thöù Ñeán thaùng thöù Hoaøn thaønh thuû tuïc ñaêng kyù hoaït ñoäng cuûa doanh 0 1 Thueâ ñòa ñieåm (hoaëc thueâ nhaø xöôûng) 0 1 Xaây döïng nhaø xöôûng, vaên phoøng 2 9 Laép ñaët maùy moùc thieát bò 10 12 Vaän haønh thöû 12 13 Saûn xuaát thöông maïi 14 Thôøi gian thöïc hieän voán phaùp ñònh 1 nghieäp (hoaëc hôïp ñoàng hôïp taùc kinh doanh) 12 IV. NHU CAÀU NGUYEÂN, NHIEÂN LIEÄU SÖÛ DUÏNG IV.1.NHU CAÀU VEÀ NGUYEÂN VAÄT LIEÄU Nhu caàu nguyeân lieäu nhaäp taïi Vieät Nam: vaøo naêm saûn xuaát oån ñònh STT Teân nguyeân lieäu Ñôn vò saûn xuaát Soá löôïng 1 Traùi caây (traùi anh ñaøo, traùi nhau) vaø thöïc vaät (sen, döùa röøng, atisoâ) Taán 800 2 Rong bieån Taán 100 3 Voû toâm khoâ, cua khoâ Taán 100 TOÅNG COÄNG 1.000 Trang 7 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH Nhu caàu nguyeân lieäu nhaäp khaåu: vaøo naêm saûn xuaát oån ñònh STT Teân nguyeân lieäu Ñôn vò saûn Soá löôïng Xuaát xöù xuaát 1 Hoà tinh boät Taán 10 Ñaøi loan 2 Sôïi Cellulose trong suoát Taán 10 Ñaøi loan 3 Chaát taïo maët Kg 500 Ñaøi loan 20,5 TOÅNG COÄNG IV.2. DANH MUÏC MAÙY MOÙC THIEÁT BÒ STT Teân nguyeân lieäu Ñôn vò Soá Tính löôïng chaát Nôi saûn xuaát 1 Loø nöôùng caùi 1 môùi TAIWAN 2 Tuû laïnh caùi 3 Môùi TAIWAN 3 Maùy eùp Boä 1 Môùi TAIWAN 4 Maùy caét Boä 1 Môùi TAIWAN 5 Maùy xay Boä 1 Môùi TAIWAN 6 Thieát bò chieát xuaát Boä 2 Môùi TAIWAN 7 Thuøng caáp vaø chöùa caùi 4 Môùi TAIWAN caùi 2 Môùi TAIWAN 8 Ñôn vò taùch chaát cöùng vaø chaát loûng 9 Maùy eùp caùi 2 Môùi TAIWAN 10 Thieát bò coâ caùi 2 Môùi TAIWAN 11 Noài hôi caùi 1 Môùi TAIWAN 12 Tuû ñoâng laïnh saâu caùi 1 Môùi TAIWAN 13 Tieát bò khöû nöôùc ion hoùa Boä 1 Môùi TAIWAN Boä 4 Môùi TAIWAN 14 Muõ truøm ñaàu vaø baøn laøm vieäc phaân tích vi sinh 15 caân ñieän chính xaùc cao Caùi 1 Môùi TAIWAN 16 Maùy saáy khoâ quay Caùi 3 Môùi TAIWAN 17 Heä thoáng UPS Boä 2 Môùi TAIWAN Trang 8 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH 18 Heä thoáng maùy tính Boä 4 Môùi TAIWAN 19 Maùy saáy phun Caùi 1 Môùi TAIWAN 20 Maùy eùp taïo haït Caùi 2 Môùi TAIWAN 21 Maùy laên vieân troøn Caùi 2 Môùi TAIWAN 22 Loø haáp Caùi 2 Môùi EU/US/JAPAN Caùi 3 Môùi EU/US/JAPAN Caùi 3 Môùi TAIWAN Caùi 1 Môùi TAIWAN Chieác 2 Môùi JAPAN 23 24 25 26 Maùy khuaáy baèng ñieän coù ñieàu chænh nhieät ñoä Heä thoáng taïo rung cô hoïc Heä thoáng ñoùng vieân (thuû coâng) Phöông tieän vaän chuyeån (xe 16 choå) IV.3. NHU CAÀU LAO ÑOÄNG, ÑIEÄN VAØ NÖÔÙC IV.3.1 Nhu caàu lao ñoäng Naêm oån ñònh : 500 lao ñoäng. Trong ñoù : − Lao ñoäng ngöôøi Vieät Nam : 485 lao ñoäng. − Lao ñoäng ngöôøi nöôùc ngoaøi : 15 lao ñoäng. IV.3.2. Nhu caàu söû duïng ñieän Nhu caàu veà ñieän vaøo naêm saûn xuaát oån ñònh laø 3.500.000 Kw/naêm, coâng suaát söû duïng cöïc ñaïi 500 KW. IV.3.3 Nhu caàu söû duïng nöôùc Nhu caàu nöôùc tieâu thuï trong naêm oån ñònh : 500 m3/Ngaøy.ñeâm. V.CAÙC TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG V.1 CAÙC LOAÏI CHAÁT THAÛI PHAÙT SINH KHI DÖÏ AÙN KHÔÛI COÂNG XAÂY DÖÏNG V.1.1. Chaát thaûi gaây oâ nhieãm khoâng khí ¾ Tieáng oàn Khi xaây döïng döï aùn tieáng oàn phaùt sinh chuû yeáu do khai thaùc cuûa caùc maùy moùc thieát bò thi coâng cô giôùi vaø caùc phöông tieän vaän taûi, chuyeân chôû vaät lieäu san laáp vaø nguyeân vaät lieäu xaây döïng phuïc vuï cho coâng taùc thi coâng. Möùc oàn gaây ra cuûa caùc thieát bò thi coâng khaù cao, sau ñaây laø baûng tham khaûo möùc ñoä oàn ñoái vôùi moät soá thieát bò. Trang 9 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH Baûng 3.2: Ñoä oàn cuûa moät soá thieát bò STT Nguoàn goác phaùt sinh Möùc oàn ôû ñieåm caùch maùy 15m (dB) 1 Coøi oâ toâ 90 2 Maùy uûi 93 3 Maùy cöa tay 4 Maùy khoan ñaù 87 5 Maùy ñaäp beâ toâng 85 6 Maùy phaùt ñieän 100-110 7 Buùa khoan baèng khí neùn 110-115 98-105 Nguoàn: “Theo taøi lieäu ñaùnh giaù nhanh cuûa WHO” 9 Theo baûng tham khaûo treân ta coù theå döï baùo, möùc oàn chung taïi khu vöïc thi coâng xaây döïng döï aùn coù theå leân ñeán 80 - 95 dB. Nhoùm ñoái töôïng chòu taùc ñoäng cuûa tieáng oàn thi coâng chuû yeáu laø coâng nhaân tröïc tieáp thi coâng coâng trình. 9 Tieáng oàn, rung coù theå gaây laõng tai, maát taäp trung ñoái vôùi coâng nhaân xaây döïng. Ñoä rung coøn laøm giaûm beàn coâng trình. Nhöng vì coâng trình nhoû neân caùc taùc haïi cuûa tieáng oàn, rung phaùt sinh raát ít, taùc ñoäng ít ñeán söùc khoûe coâng nhaân vaø chaát löôïng coâng trình ¾ Buïi Buïi sinh ra do quaù trình boác dôõ vaät lieäu xaây döïng (xi maêng, ñaát caùt, ñaù...), maùy moùc, thieát bò. Khi ñeán ñòa ñieåm taäp keát, vieäc boác dôõ nguyeân vaät lieäu xaây döïng töø treân xe xuoáng cuõng seõ gaây buïi vôùi maät ñoä khaù lôùn, aûnh höôûng ñeán coâng nhaân ñang laøm vieäc taïi coâng tröôøng. Do khu ñaát döï aùn coù ñòa hình baèng phaúng, neân khoái löôïng ñaøo ñaép ñaát khoâng nhieàu, nhìn chung aûnh höôûi tôùi moâi tröôøng laø khoâng lôùn. Maët khaùc, döï aùn naèm trong khu coâng nghieäp, xung quanh coù nhieàu caây coái neân buïi sinh ra trong giai ñoaïn naøy taùc ñoäng khoâng ñaùng keå ñeán moâi tröôøng vaø söùc khoûe con ngöôøi. ¾ Khí thaûi Buïi sinh ra trong giai ñoaïn xaây döïng chuû yeáu laø do quaù trình ñaøo uûi, giao thoâng vaän chuyeån, boác dôõ vaät lieäu xaây döïng vaø hoaït ñoäng cuûa caùc maùy coâng cuï. Trong giai ñoaïn thi coâng, soá xe vaän chuyeån vaät lieäu xaây döïng khoaûng 300 chuyeán trong thôøi gian xaây döïng laø 10 thaùng. Nhö vaäy maät ñoä trung bình laø 1 xe/ngaøy, tuy nhieân trong Trang 10 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH quaù trình xaây döïng thì löôïng xe taäp trung nhieàu vaøo thôøi gian ñaàu thi coâng, öôùc tính maät ñoä luùc cao ñieåm khoaûng 5 xe/ngaøy. Taûi löôïng buïi phaùt sinh trong giai ñoaïn thi coâng xaây döïng ñöôïc döï tính theo Taøi lieäu ñaùnh giaù nhanh cuûa WHO, nhö sau: Baûng 3.3 Taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí trong quaù trình thi coâng xaây döïng STT 1 2 3 Heä soá (g/m3) Nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm − Buïi sinh ra do quaù trình ñaøo ñaát, san uûi maët baèng bò gioù cuoán leân (buïi caùt) Buïi sinh ra do quaù trình boác dôõ vaät lieäu xaây döïng (xi maêng, ñaát caùt, ñaù…), maùy moùc, thieát bò. − Xe vaän chuyeån caùt, ñaát laøm rôi vaûi treân maët ñöôøng Æ phaùt sinh buïi …. 1 – 100 0,1 - 1 0,1 – 1 [Nguoàn: Taøi lieäu ñaùnh giaù nhanh cuûa WHO] ¾ O nhieãm nhieät Nhieät chuû yeáu phaùt sinh töø caùc maùy moùc thieát bò, khu vöïc taäp trung nhieàu coâng nhaân vaø böùc xaï maët trôøi. Nhieät lan toûa goùp phaàn laøm taêng nhieät ñoä trong xöôûng saûn xuaát töø 2 – 5oC. Nhieät ñoä moâi tröôøng lao ñoäng cao gaây taùc haïi ñeán söùc khoeû cho coâng nhaân laøm vieäc tröïc tieáp. Coù theå thaáy ñieàu aáy qua vieäc nghieân cöùu söï trao ñoåi nhieät giöõa con ngöôøi vaø moâi tröôøng. Baûng 3.3 :Löôïng nhieät thaûi ra trung bình cuûa ngöôøi Traïng thaùi lao ñoäng Qo (kcal/h) Lao ñoäng vöøa (cô khí, giaët, naáu aên ) 120 – 170 Lao ñoäng naëng (ñuùc, caùn, reøn) 170 – 220 Lao ñoäng raát naëng (khuaân vaùc) 220 - 270 Nguoàn : O nhieãm khoâng khí – TS Ñinh Xuaân Thaéng Trang 11 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH V.1.2. Nước thải − Nöôùc möa chaûy traøn Toång dieän tích khu vöïc döï aùn 4.400 m2. Tính toaùn döïa treân cô sôû löôïng möa trung bình haøng naêm taïi TP. Hoà Chí Minh theo soá lieäu traïm Taân Sôn Nhaát nhö sau: 4.400 (m2) * 2200 (mm/naêm) = 9.680 (m3/naêm) hay löôïng möa bình quaân trong ngaøy: 9.680(m3/naêm )/150 (ngaøy) = 64,5 (m3/ngaøy) Nöôùc möa laø nöôùc quy öôùc saïch neân coù theå thaûi tröïc tieáp ra moâi tröôøng. Thaønh phaàn nöôùc möa coù theå tham khaûo trong baûng sau: Baûng 3.3: Thaønh phaàn nöôùc möa chaûy traøn STT Thoâng soá Ñôn vò Giaù trò 1 COD mg/l 10-20 2 Toång N mg/l 0.5-1.5 3 Toång P mg/l 0.004-0.03 4 TSS mg/l 10-20 Nguoàn: Vieän veä sinh dòch teã Löôïng nöôùc naøy coù theå bò nhieãm baån bôûi daàu, môõ, vuïn vaät lieäu xaây döïng trong thôøi gian xaây döïng neáu khoâng coù phöông aùn quaûn lyù toát. Taïi khu vöïc taäp keát vaät lieäu xaây döïng vaø phöông tieän thi coâng, khaû naêng taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng nöôùc cuõng coù theå xaûy ra, ñaëc bieät laø ñoái vôùi tröôøng hôïp taäp keát nhieân lieäu phuïc vuï cho vieäc vaän haønh maùy moùc thieát bò thi coâng. Nöôùc möa chaûy traøn qua khu vöïc xaây döïng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng vì cuoán theo ñaát, caùt chaát thaûi raén, daàu môõ…. Do vaäy hieän töôïng naøy laøm ñuïc doøng chaûy, ngaên caûn quaù trình xaâm nhaäp cuûa oxy vaøo nguoàn nöôùc do ñoù haïn cheá khaû naêng töï laøm saïch cuûa nguoàn nöôùc gaây haïi cho quaù trình quang hôïp cuûa rong taûo vaø taùc ñoäng xaáu ñeán heä sinh thaùi thuûy sinh. − Nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa coâng nhaân xaây döïng Hoaït ñoäng sinh hoaït haøng ngaøy cuûa caùc coâng nhaân xaây döïng taïi hieän tröôøng seõ phaùt sinh caùc chaát thaûi do caùc hoaït ñoäng sinh hoaït (nöôùc thaûi, chaát thaûi raén) coù khaû naêng gaây oâ nhieãm cuïc boä moâi tröôøng nöôùc. Trong quaù trình xaây döïng döï aùn, haøng ngaøy coù khoaûng 20 coâng nhaân xaây döïng laøm vieäc treân coâng tröôøng. Toång löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït 1m3/ngaøy Trang 12 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH ñeâm. Nöôùc thaûi sinh hoaït naøy coù chöùa chaát caën baõ, chaát raén lô löûng (SS), chaát höõu cô (BOD), chaát dinh döôõng (N, P) vaø vi sinh. Nöôùc thaûi sinh hoaït coù theå gaây oâ nhieãm nguoàn nöôùc maët, boác muøi, laøm giaûm löôïng oxy hoøa tan trong nöôùc, gaây hieän töôïng phuù döôõng hoùa, lan truyeàn dòch beänh …. Nöôùc thaûi sinh ra trong giai ñoaïn xaây döïng khoâng nhieàu vaø hoaøn toaøn coù theå khoáng cheá ñöôïc. V.1.3. Chaát thaûi raén. − Chaát thaûi raén xaây döïng Trong giai ñoaïn xaây döïng, chaát thaûi raén chuû yeáu laø caùc loaïi nguyeân vaät lieäu xaây döïng pheá thaûi vaø rôi vaõi nhö gaïch ngoùi, beâ toâng, xi maêng, caùt soûi, caùc loaïi bao bì ñöïng thieát bò nhaäp khaåu trong giai ñoaïn laép ñaët.… chaát thaûi naøy haàu nhö trô veà maët moâi tröôøng vaø hoaøn toaøn taän duïng ñöôïc. Phaàn chaát thaûi bao goàm bao bì, goã coát pha, saét theùp vuïn… laø loaïi chaát thaûi coù theå taùi cheá do ñoù coâng ty seõ coù bieän phaùp quaûn lyù trieät ñeå. Do vaäy, khoâng coù taùc haïi ñeán moâi tröôøng do chaát thaûi raén xaây döïng. − Chaát thaûi raén sinh hoaït Raùc thaûi sinh hoaït cuûa coâng nhaân xaây döïng raát ít, khoaûng 7 kg/ngaøy, ñöôïc thu gom vaøo thuøng chöùa raùc vaø thueâ coâng ty dòch vuï veä sinh moâi tröôøng ñòa phöông ñeán thu gom vaø vaän chuyeån ñöa ñi xöû lyù. Trong quaù trình xaây döïng, chuû ñaàu tö seõ boá trí caùc thuøng chöùa raùc vaø yeâu caàu nhaø thaàu xaây döïng coù traùch nhieäm thu gom raùc xaây döïng vaø raùc sinh hoaït vaøo ñuùng nôi qui ñònh, khoâng vöùt raùc böøa baõi ôû coâng tröôøng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. V.2. CAÙC LOAÏI CHAÁT THAÛI PHAÙT SINH KHI DÖÏ AÙN ÑI VAØO HOAÏT ÑOÄNG Caùc daïng oâ nhieãm moâi tröôøng trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa döï aùn bao goàm: - Khí thaûi, buïi thaûi töø caùc hoaït ñoäng saûn xuaát vaø vaän chuyeån ñi laïi - Tieáng oàn vaø nhieät thöøa phaùt sinh töø quaù trình saûn xuaát. - Nöôùc thaûi caùc loaïi (nöôùc möa chaûy traøn, nöôùc thaûi saûn xuaát vaø nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa coâng nhaân). - Chaát thaûi raén: bao goàm chaát thaûi sinh hoaït coâng nhaân, baõ thaûi. - Caùc söï coá vaø ruûi ro moâi tröôøng: caùc söï coá daãn ñeán chaùy noå, caùc ruûi ro do traïm phaùt ñieän, caùc heä thoáng daãn nöôùc, ñöôøng daây taûi ñieän, caùc thieát bò phuï trôï duøng trong saûn xuaát. Trang 13 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH V.2.1. O nhieãm khoâng khí Oâ nhieãm do Bụi − Trong hoaït ñoäng saûn xuaát : − Buïi phaùt sinh taïi coâng ñoaïn caét, nghieàn, saáy, ñoùng goùi, thaønh phaàn buïi chuû yeáu laø tinh boät, Cellulose, Chitin vaø Astaxanthin. Tuy nhieân caùc coâng ñoaïn naøy ñöôïc tieán haønh trong caùc daây chuyeàn saûn xuaát kheùp kín. Löôïng buïi thoaùt ra laø raát ít, chuû yeáu phaùt sinh trong giai ñoaïn naïp nguyeân lieäu hoaëc do söï coá roøræ maùy moùc. − Trong hoaït ñoäng giao thoâng vaän taûi: − Hoaït ñoäng cuûa caùc phöông tieän giao thoâng vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu, saûn phaåm ra vaøo khu vöïc döï aùn cuõng goùp phaàn gaây oâ nhieãm do buïi. Tuy nhieân hoaït ñoäng cuûa caùc phöông tieän naøy laø khoâng lieân tuïc. Neän möùc ñoä aûnh höôûng laø khoâng ñaùng keå. Nhieân lieäu ñoát cho quaù trình vaän haønh caùc phöông tieän vaän taûi thöôøng laø xaêng, daàu Diesel, vì vaäy trong khoùi thaûi xe seõ phaùt sinh buïi khoùi vaø caùc khí ñoäc SO2, NOx, CO, CO2, CxHy. O nhieãm do tieáng oàn vaø rung Khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng, oâ nhieãm tieáng oàn vaø rung chuû yeáu phaùt sinh töø caùc hoaït ñoäng cuûa maùy moùc thieát bò (nhö: maùy caét, eùp daäp, maùy saøng …). Tuy nhieân heä thoáng maùy moùc cuûa coâng ty ñöôïc trang bò môùi hoaøn toaøn, nguoàn nguyeân lieäu duøng trong caét daäp coù ñoä va chaïm cô hoïc thaáp, neân möùc ñoä gaây oàn cuûa nhaø maùy laø khoaûng 70 – 80 dBA. Ngoaøi ra, hoaït ñoäng cuûa caùc phöông tieän vaän chuyeån, hoaït ñoäng xuaát nhaäp haøng cuõng coù khaû naêng gaây oàn, khoaûng töø 70 – 75dBA. Nguoàn oàn naøy khoâng lôùn chæ mang tính chaát giaùn ñoaïn. Soá lieäu nghieân cöùu töø nhieàu nguoàn cho thaáy möùc oàn phaùt ra töø moät soá loaïi xe cô giôùi ñöôïc theåá hieän trong baûng döôùi ñaây: Trang 14 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH Baûng 3.3. Möùc oàn cuûa caùc loaïi xe cô giôùi Loaïi xe Tieáng oàn (dB) Xe du lòch 77 Xe mini bus 84 Xe theå thao 91 xe vaän taûi 93 Xe moâ toâ 4 thì 94 Nguoàn: toång hôïp Tieáng oàn vaø rung ñoäng cuõng laø yeáu toá coù taùc ñoäng lôùn ñeán söùc khoûe con ngöôøi. Taùc haïi cuûa tieáng oàn laø gaây neân nhöõng toån thöông cho caùc boä phaän treân cô theå ngöôøi. Tröôùc heát laø cô quan thính giaùc chòu taùc ñoäng tröïc tieáp cuûa tieáng oàn laøm giaûm ñoä nhaïy cuûa tai, thính löïc giaûm suùt, gaây neân beänh ñieác ngheà nghieäp. Ngoaøi ra, tieáng oàn gaây ra caùc chöùng ñau ñaàu, uø tai, choùng maët, buoàn noân, roái loaïn thaàn kinh, roái loaïn tim maïch vaø caùc beänh veà heä thoáng tieâu hoùa. Rung ñoäng gaây neân caùc beänh veà thaàn kinh, khôùp xöông. Chuû ñaàu tö seõ coù bieän phaùp thích hôïp ñeå khoáng cheá trieät ñeå caùc nguoàn gaây oàn naøy, noäi dung cuï theå seõ ñöôïc trình baøy trong phaàn sau. V.2.2. O nhieãm do nhieät Quaù trình saûn xuaát cuûa nhaø maùy phaùt sinh nhöõng daïng nhieät sau : * Nhieät ñoä thaáp : Trong caùc kho tröõ ñoâng, khu vöïc ñoâng laïnh thöôøng coù nhieät ñoä thaáp. Trong kho tröõ ñoâng thöôøng nhieät ñoä töø -180C ñeán -250C, haøng ngaøy seõ coù moät soá coâng nhaân thöôøng xuyeân ra vaøo kho ñeå xuaát nhaäp haøng hoùa. Cuõng töông töï nhö vaäy taïi khu vöïc caáp ñoâng saûn phaåm cuõng coù moät soá coâng nhaân thöôøng xuyeân tieáp xuùc vôùi hôi laïnh. * Nhieät ñoä cao Nhieät thöøa chuû yeáu phaùt sinh töø caùc thieát bò gia nhieät. Qua keát quaû khaûo saùt ôû moät soá nhaø maùy coù loaïi hình saûn xuaát töông töï cho thaáy, nhieät ñoä taïi caùc khaâu naøy khoaûng töø 31320C. Caùc maùy moùc khi vaän haønh cuõng coù theå phaùt sinh nhieät do ma saùt hoaëc do ñaëc tính coâng ngheä ôû möùc ñoä thaáp. Tuy nhieân, löôïng nhieät thöøa naøy chæ aûnh höôûng cuïc boä ñeán söùc khoûe cuûa coâng nhaân laøm vieäc tröïc tieáp maø khoâng aûnh höôûng ra moâi tröôøng xung quanh. Döï aùn seõ coù bieän phaùp thích hôïp ñeå khoáng cheá nguoàn oâ nhieãm naøy. Ngoaøi ra, nhieät ñoä cuûa phaân xöôûng coøn chòu aûnh höôûng tröïc tieáp cuûa ñieàu kieän thôøi tieát vaø khí haäu trong khu vöïc treân. Trang 15 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH * Taùc ñoäng : Nhieät ñoä cao trong phaân xöôûng laø nguyeân nhaân moät soá beänh ngheà nghieäp. Coâng nhaân laøm vieäc ôû nhöõng nôi coù nhieät ñoä cao thöôøng coù tyû leä maéc beänh cao hôn so vôùi caùc nhoùm khaùc : beänh tieâu hoùa 15% so vôùi 7,5%; beänh ngoaøi da 6% so vôùi 1,6%; beänh tim maïch 1% so vôùi 0,6%; beänh suy nhöôïc thaàn kinh 17% so vôùi 5,6%. Roái loaïn beänh lyù thöôøng gaëp khi laøm vieäc ôû nhieät ñoä cao laø chöùng say soùng vaø chöùng co giaät. Chöùng say noùng coù trieäu chöùng choùng maët, ñau ñaàu, ñau thaét ngöïc, buoàn noân, maïch nhanh, nhòp thôû nhanh vaø suy nhöôïc cô theå... naëng hôn coù theå bò choaùng, maïch nhanh nhoû, thôû nhanh choùng, hoân meâ. Chöùng co giaät gaây neân do söï maát caân baèng nöôùc vaø ñieän giaûi, thöôøng bò giaõn maïch, maïch nhanh nhoû. Ñaëc bieät caùc côn co giaät keùo daøi töø 1 - 3 phuùt. V.2.3. Oâ nhieãm do khí thaûi: V.2.3.1. Khoùi thaûi loø hôi: Coâng ty seõ ñaàu tö 01 loø hôi môùi coâng suaát laø 500KW, söû duïng laø daàu DO cho neân thaønh phaàn khoùi thaûi chöùa chuû yeáu buïi, SO2, NOx, CO… Löôïng nhieân lieäu tieâu thuï cho loø hôi laø khoaûng 84 kg/h, löôïng khoâng khí caáp cho quaù trình ñoát chaùy laø 28m3/kg daàu DO. Theo taøi lieäu höôùng daãn ñaùnh giaù nhanh nguoàn phaùt thaûi cuûa WHO (Toå chöùc Y teá Theá giôùi), trang 3-43 ñoái vôùi tröôøng hôïp ñoát daàu DO 1%S thì taûi löôïng oâ nhieãm nhö sau : − Baûng 6.9. Taûi löôïng oâ nhieãm do loø hôi Thoâng soá Buïi SO2 NOx CO Heä soá taûi löôïng [kg/taán DO] 4,36 20S 8,5 0,64 Taûi löôïng, [g/h] 366,3 1.680 714 53,8 Noàng ñoä [mg/m3] 1.308 6.000 2.250 190 TCVN5939:2005(Kp=1, Kv=1) 400(*) 500 580 1000 [Nguoàn: Taøi lieäu ñaùnh giaù nhanh cuûa WHO vôùi haøm löôïng S laø 1%] [(*) là TCVN5939:2005 – Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp] Treân cô sôû ñaùnh giaù treân cho thaáy haàu heát caùc chæ tieâu ñaùnh giaù chaát löôïng khí thaûi loø hôi söû duïng nhieân lieäu DO ñeàu vöôït tieâu chuaån quy ñònh. V.2.3.2. Khí thaûi do roø ræ Coâng ty söû duïng khí Freon laøm taùc nhaân laïnh cho heä thoáng caáp ñoâng trong nhaø maùy. Do ñoù khoâng loaïi tröø khaû naêng roø ræ trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát. Trang 16 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH Khí Freon coøn ñöôïc bieát vôùi teân Chloro-Fluoro-Carbon (CFC), duøng trong maùy laïnh, tuû laïnh, maùy ñieàu hoøa khoâng khí vaø caùc bình xòt (keo xòt toùc, choáng muøi = deodorant). Chuùng taùc duïng vôùi ozon ôû taàng bình löu, laøm moûng lôùp baûo veä naøy, daãn tôùi laøm thuûng taàng ozon baûo veä Traùi ñaát khoûi caùc tia böùc xaï soùng ngaén xuyeân xuoáng traùi ñaát gaây aûnh höôûng tôùi söùc khoûe con ngöôøi. Phaûn öùng ñöôïc toùm taét nhö sau: - Khí freon bò phaân giaûi bôûi tia cöïc tím trong taàng bình löu, taïo ra goác clor töï do. Goác clor töï do coù theå phaûn öùng vôùi ozon ôû taàng ozon, laøm giaûm noàng ñoä ozon vaø loaïi tröø khaû naêng ngaên chaën tia cöïc tím. - Moät phaân töû cuûa khí freon coù theå phaân huûy haøng ngaøn phaân töû ozon, bôûi vì goác Clor tö do coù khaû naêng taùi taïo. Oxid clor cuõng coù theå phaûn öùng vôùi ozon: O nhieãm do muøi hoâi * Nguoàn phaùt sinh : Laø coâng ty hoaït ñoäng trong lónh vöïc cheá bieán noâng saûn, neân khaû naêng gaây oâ nhieãm muøi hoâi laø khoâng loaïi tröø. Trong quaù trình saûn xuaát cuûa nhaø maùy, muøi hoâi coù theå phaùt sinh vì caùc lyù do sau: − Trong coâng ñoaïn cheá bieán Chitin vaø Astaxanthin söû duïng nguoàn voû toâm vaø ngheï laøm nguyeân lieäu leân men. Trong quaù trình leân men thaønh phaàn protein, hydratcarbone coù trong voû cua, ngheï seõ bò phaân giaûi vaø thaûi ra caùc khí coù muøi hoâi laø H2S vaø CH4 gaây aûnh höôûng tôùi moâi tröôøng xung quanh vaø söùc khoûe con ngöôøi neáu khoâng coù bieän phaùp thu gom hôïp lyù. − Pheá phaåm chöa ñöôïc thu gom kòp thôøi, vieäc taäp trung pheá phaåm tröôùc khi chuyeån ra khoûi nhaø maùy thöôøng khoâng ñöôïc baûo quaûn toát nhö nguyeân lieäu. Caùc pheá phaåm laø xaùp eùp töø Trang 17 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH traùi caây, rau Caâu hay moät phaàn chaát baõ töø quaù trình leân men voû toâm, cua thöôøng nhanh choùng bò oâi thoái vaø gaây muøi hoâi do söï phaân huûy taïo khí H2S, CH4. − Caùc pheá phaåm trong nhaø xöôûng khoâng ñöôïc thu gom heát seõ cuoán theo nöôùc thaûi chaûy vaøo caùc hoá ga boá trí doïc theo heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi, sau ñoù laéng ñoïng laïi, phaân huûy gaây muøi oâi thoái. * Noàng ñoä : Coù theå tham khaûo keát quaû ño ñaïc chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí ôû moät soá nhaø maùy cheá bieán noâng saûn taïi Vieät Nam ñeå töø ñoù coù theå döï ñoaùn noàng ñoä caùc taùc nhaân gaây oâ nhieãm muøi khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng. Theo keát quaû ño ñaïc taïi nhieàu nhaø maùy cheá bieán noâng saûn cuûa Khoa Moâi tröôøng ÑHBK TP. HCM cho thaáy noàng ñoä H2S dao ñoäng trong khoaûng : 0,2 – 0,4(mg/m3); CH3 : 0,12-0,15 (mg/m3); So saùnh vôùi tieâu chuaån nhaän thaáy noàng ñoä CH3 vaø H2S thì thaáp hôn. Tuy nhieân, keát quaû treân chæ coù tính chaát tham khaûo. Khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng, khaû naêng noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm vöôït tieâu chuaån cho pheùp vaãn xaûy ra. Do ñoù, chuû ñaàu tö seõ aùp duïng caùc bieän phaùp thích hôïp ñeå khoáng cheá trieät ñeå nguoàn oâ nhieãm naøy. V.2.3.3. Khí thaûi töø heä thoáng thoaùt nöôùc vaø xöû lyù nöôùc thaûi Taïi khu xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung, caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí cuõng phaùt sinh töø caùc coâng trình xöû lyù nhö beå xöû lyù sinh hoïc, saân phôi buøn... Thaønh phaàn caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí raát ña daïng nhö NH3, H2S, Metan, Mercaptan... vaø caùc khí khaùc tuøy thuoäc thaønh phaàn cuûa nöôùc thaûi. Tuy nhieân, löôïng khí thaûi naøy khoâng lôùn, nhöng bò oâ nhieãm muøi caàn phaûi coù caùc bieän phaùp khaéc phuïc. V.2.4. O nhieãm nöôùc Khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng thì nöôùc thaûi phaùt sinh töø caùc nguoàn nhö sau: − Nöôùc möa thu gom treân toaøn boä dieän tích vuøng döï aùn. − Nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa ngöôøi laøm vieäc trong nhaø maùy − Nöôùc thaûi saûn xuaát töø caùc coâng ñoaïn cheá bieán cuûa nhaø maùy nhö : Tieáp nhaän nguyeân lieäu, sô cheá nguyeân lieäu, röûa baùn thaønh phaåm, röûa duïng cuï lao ñoäng, veä sinh nhaø xöôûng, nöôùc ñaù tan... V.2.4.1 Nöôùc möa Nöôùc möa ñöôïc qui öôùc laø nöôùc saïch. Khi chöa xaây döïng nhaø xöôûng, möa xuoáng seõ tieâu thoaùt baèng nhieàu nhaùnh nhoû chaûy ra suoái vaø phaàn lôùn seõ thaám xuoáng ñaát. Khi nhaø xöôûng ñöôïc xaây döïng leân, maùi nhaø vaø saân baõi ñöôïc traûi nhöïa seõ laøm maát khaû naêng thaám nöôùc. Trang 18 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH Ngoaøi ra, nöôùc möa chaûy traøn treân maët ñaát taïi khu vöïc seõ cuoán theo caùc chaát caën baõ vaø ñaát caùt xuoáng ñöôøng thoaùt nöôùc, neáu khoâng coù caùc bieän phaùp tieâu thoaùt toát seõ gaây neân tình traïng öù ñoïng nöôùc möa, taïo aûnh höôûng xaáu ñeán moâi tröôøng. Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc möa chaûy traøn ñöôïc öôùc tính nhö sau : Toång Nitô: 0,5 - 1,5 mg/l Photpho: 0,004 - 0,03 mg/l COD: 10 - 20 mg/l Toång chaát raén lô löûng: 10 - 20 mg/l Do ñoù, döï aùn seõ thieát keá xaây döïng heä thoáng möông thoaùt nöôùc möa xung quanh nhaø xöôûng ñeå taïo ñieàu kieän toát cho vieäc thoâng thoaùt nöôùc möa ñöôïc trieät ñeå. So vôùi nöôùc thaûi sinh hoaït, nöôùc möa khaù saïch. Vì vaäy, ñöôøng thoaùt nöôùc seõ ñöôïc taùch rieâng ra khoûi ñöôøng thoaùt nöôùc thaûi. Ñöôøng thoaùt nöôùc möa seõ coù song chaén raùc tröôùc khi ñoå vaøo heä thoáng coáng thoaùt nöôùc möa chung cuûa Khu coâng nghieäp. V.2.4.2 Nöôùc thaûi coâng ngheä Nöôùc thaûi töø caùc hoaït ñoäng saûn xuaát cheá bieán cuûa döï aùn coù möùc ñoä oâ nhieãm höõu cô cao vaø vi sinh vaät deã daøng sinh tröôûng neáu khoâng kòp thôøi xöû lyù. Nöôùc thaûi loaïi naøy phaùt sinh töø nhieàu khaâu trong quaù trình saûn xuaát nhö: Röûa nguyeân lieäu, röûa duïng cuï lao ñoäng, veä sinh nhaø xöôûng. Toång löôïng nöôùc thaûi saûn xuaát cuûa döï aùn öôùc tính 450 m3/ngaøy. Tuøy theo töøng khaâu vaø töøng quaù trình cuï theå maø tính chaát nöôùc thaûi vaø möùc ñoä oâ nhieãm cuûa töøng doøng thaûi seõ khaùc nhau. Caùc doøng nöôùc thaûi töø caùc quaù trình saûn xuaát daãn ñeán traïm xöû lyù nöôùc thaûi cuïc boä cuûa nhaø maùy ñeå xöû lyù tröôùc khi thaûi ra traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung cuûa khu coâng nghieäp. V.2.4.3. Nöôùc thaûi sinh hoaït Nöôùc sau khi söû duïng cho nhu caàu sinh hoaït cuûa nhaân vieân hoaït ñoäng trong nhaø maùy. Vôùi löôïng coâng nhaân vaøo naêm hoaït ñoäng oån ñònh cuûa döï aùn khoaûng 500 ngöôøi. Öôùc tính moãi ngöôøi thaûi ra 100 lít nöôùc thaûi/ngaøy, vaäy löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït haøng ngaøy cuûa döï aùn ñöôïc tính nhö sau : 500 ngöôøi x 100 lít/ngöôøi/ngaøy ≈ 50 m3/ngaøy Thaønh phaàn cuûa loaïi nöôùc thaûi naøy goàm nhieàu chaát lô löûng vaø noàng ñoä chaát höõu cô cao. Ñaëc tröng cuûa nöôùc thaûi sinh hoaït nhö sau: Trang 19 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH Baûng 3.6. Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc thaûi sinh hoaït Chæ tieâu oâ nhieãm Noàng ñoä oâ nhieãm (mg/m3) Chöa qua xöû lyù Qua beå töï hoaïi TCVN 5945 – 2005, coät C Chaát raén lô löûng 730 – 1510 83 – 167 200 Amoni (N-NH4) 25 – 1510 5 – 16 15 BOD5 469 – 563 104 - 208 100 Nitô toång 63 – 125 21 – 42 60 8 - 42 15 8 COD 750 – 1063 188 - 375 400 Daàu môõ ñoäng thöïc vaät 104 – 313 - 30 Toång Phospho Khoa Moâi tröôøng -ÑHBK Ghi chuù: *: TCVN 5945 – 2005, loaïi C So saùnh noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm chính vôùi tieâu chuaån nöôùc thaûi ñöôïc pheùp thaûi ra moâi tröôøng (TCVN 5945 -2005, loaïi C) ta thaáy nöôùc thaûi sinh hoaït sau xöû lyù baèng beå töï hoaïi ña phaàn caùc chæ tieâu oâ nhieãm chính ñaït tieâu chuaån, ngoaïi tröø noàng ñoä BOD5 vöôït tieâu chuaån xaáp xæ hai laàn. V.2.5. Chaát thaûi raén 1. Chaát thaûi raén sinh hoaït Raùc sinh hoaït phaùt sinh chuû yeáu töø caùc hoaït ñoäng cuûa caùn boä coâng nhaân vieân cuûa nhaø maùy: töø khu vöïc vaên phoøng, nhaø aên vaø nhaø veä sinh. Thaønh phaàn raùc thaûi bao goàm: laù caây, raùc höõu cô, nylon, nhöïa, giaáy vuïn, carton, kim loaïi, thuûy tinh,…. 2. Chaát thaûi raén trong saûn xuaát a. Chaát thaûi khoâng nguy haïi − Chaát thaûi raén laø caùc pheá lieäu töø quaù trình phaân loaïi nguyeân lieäu, eùp laáy nöôùc, chieát xuaát. Öôùc tính löôïng chaát thaûi naøy vaøo khoaûng 560 taán/naêm, töông ñöông khoaûng 46,7 taán/thaùng (tính theo 70% löôïng nguyeân lieäu traùi caây vaø thöïc vaät söû duïng). − Pheá lieäu bao bì (voû lon, hoäp hö hoûng, bao bì giaáy pheá thaûi) khoaûng 1 taán/thaùng. Trang 20 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH − Caën raùc bò giöõ laïi trong song chaén raùc, buøn khoâ töø heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi öôùc tính khoaûng 0,3 taán/thaùng. − Nhö vaäy toång löôïng chaát thaûi khoâng nguy haïi öôùc tính khoaûng: 48 taán/thaùng. b. Chaát thaûi khoâng nguy haïi − Do coâng ty hoaït ñoäng trong lónh vöïc cheá bieán noâng saûn, neân nguoàn chaát thaûi nguy haïi phaùt sinh laø khoâng ñaùng keå, chuû yeáu töø quaù trình baûo trì maùy moc thieát bò trong nhaø xöôûng, phaùt sinh ra moät löôïng deõ lau dính daàu môõ. Öôùc tính löôïng chaát thaûi naøy vaøo khoaûng 15 kg/thaùng. V.2.6. Caùc taùc ñoäng khaùc ‘ Nguoàn gaây taùc ñoäng khoâng lieân quan ñeán chaát thaûi Vieäc ñaàu tö xaây döïng döï aùn seõ laøm giaûm dieän tích vaø laøm thay ñoåi caáu truùc thöïc vaät che phuû maët ñaát, daãn ñeán laøm thay ñoåi caùc yeáu toá vi khí haäu trong khu vöïc. Tuy nhieân ñaây laø khu vöïc naèm trong quy hoaïch phaùt trieån coâng nghieäp cuûa ban quaûn lyù khu coâng nghieäp, neân nhöõng taùc ñoäng naøy laø khoâng ñaùng keå. Vieäc xaây döïng nhaø maùy seõ keùo theo söï gia taêng lao ñoäng trong khu vöïc, moät maët seõ aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån kinh teá ñòa phöông, maët khaùc cuõng aûnh höôûng ñeán tình hình an ninh traän töï trong khu vöïc neáu khoâng quaûn lyù chaët cheõ. ‘ Döï baùo nhöõng ruûi ro veà söï coá moâi tröôøng Qua phaân tích coâng ngheä coù theå cho thaáy khaû naêng gaây söï coá moâi tröôøng cuûa nhaø xöôûng laø söï coá hoaû hoaïn vaø tai naïn lao ñoäng cuûa coâng nhaân ‘ Söï coá hoûa hoaïn Do yeâu caàu cuûa quaù trình saûn xuaát neân coâng ty phaûi tröõ moät löôïng nguyeân lieäu lôùn, neáu khoâng ñaûm baûo caùc coâng taùc phoøng choáng chaùy noå thì khaû naêng chaùy noå coù theå xaûy ra nhaát laø trong muøa khoâ. Ngoaøi ra coøn coù caùc söï coá veà thieát bò ñieän, bò quaù taûi trong quaù trình vaän haønh maùy moùc, thieát bò phaùt nhieät vaø daãn ñeán chaùy noå, caùc hieän töôïng seùt ñaùnh… vaø caùc nguyeân nhaân nhö: 9 Huùt thuoác vaø vöùt taøn thuoác böøa baõi; 9 Nhaø kho khoâng ñaûm baûo ñieàu kieän thoâng thoaùng toát; 9 Löïa choïn thieát bò ñieän vaø daây ñieän khoâng phuø hôïp vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän, khoâng trang bò caùc thieát bò choáng quaù taûi,… Trang 21 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH 9 Quaù trình vaän haønh khoâng ñuùng qui trình. Xaùc suaát söï coá phuï thuoäc vaøo yù thöùc traùch nhieäm cuûa ngöôøi coâng nhaân vaän haønh. Caùc taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng bao goàm: 9 Thieät haïi taøi saûn, tính maïng; 9 Moâi tröôøng khoâng khí bò oâ nhieãm do caùc saûn phaåm chaùy 9 O nhieãm moâi tröôøng nöôùc do löôïng nöôùc chöõa chaùy hoøa tan caùc chaát ñoäc. Do ñoù ngay töø ñaàu, coâng ty seõ ñaëc bieät quan taâm ñeán coâng taùc phoøng choáng chaùy noå cho nhaø maùy. ‘ Tai naïn lao ñoäng Nguyeân nhaân daãn ñeán tai naïn lao ñoäng phaàn lôùn laø do coâng nhaân khoâng thöïc hieän ñuùng noäi qui hoaëc do maát taäp trung, meät moûi trong quaù trình laøm vieäc, ñaëc bieät laø trong moâi tröôøng bò oâ nhieãm veà nhieät, oàn, hoùa chaát ñoäc haïi. Caùc taùc ñoäng naøy aûnh höôûng tröïc tieáp tôùi ngöôøi lao ñoäng nhö: gaây thöông taät caùc loaïi, beänh ngheà nghieäp, hoaëc thieät haïi tính maïng ngöôøi lao ñoäng. VI. BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU TAÙC ÑOÄNG TIEÂU CÖÏC VI.1 Caùc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng trong quaù trình thi coâng xaây döïng nhaø maùy − Quaù trình thi coâng xaây döïng cô baûn cuûa döï aùn dieãn ra trong khu vöïc thi coâng töông ñoái roäng, vì vaäy chuû ñaàu tö döï aùn seõ coù caùc bieän phaùp höõu hieäu ñeå baûo veä moâi tröôøng, an toaøn lao ñoäng vaø söùc khoûe coâng nhaân. Caùc bieän phaùp naøy cuï theå nhö sau : − Quan taâm ñeán vaán ñeà veä sinh moâi tröôøng, an toaøn lao ñoäng vaø baûo veä söùc khoûe ngay khi thieát keá thi coâng : + Laäp keá hoaïch thi coâng vaø boá trí nhaân löïc hôïp lyù, tuaàn töï, traùnh choàng cheùo giöõa caùc coâng ñoaïn thi coâng: san uûi, laép ñöôøng caáp, thoaùt nöôùc, ñöôøng ñieän, ñieän thoaïi ... + AÙp duïng caùc bieän phaùp thi coâng tieân tieán, cô giôùi hoùa toái ña quaù trình thi coâng. * Khi toå chöùc thi coâng seõ coù caùc giaûi phaùp thích hôïp ñeå baûo veä an toaøn lao ñoäng vaø veä sinh moâi tröôøng, cuï theå nhö : + Tuaân thuû caùc quy ñònh veà an toaøn lao ñoäng khi laäp ñoà aùn toå chöùc thi coâng nhö : caùc bieän phaùp thi coâng ñaát ; vaán ñeà boá trí maùy moùc thieát bò; bieän phaùp phoøng ngöøa tai naïn ñieän; thöù töï boá trí caùc kho, baõi nguyeân vaät lieäu, laùn traïi taïm ; vaán ñeà choáng seùt... Trang 22 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH + AÙp duïng caùc bieän phaùp an toaøn lao ñoäng khi laäp tieán ñoä thi coâng nhö : thôøi gian vaø trình töï thi coâng phaûi ñaûm baûo söï oån ñònh cuûa caùc boä phaän coâng trình; thöù töï thi coâng caùc coâng trình ngaàm ; boá trí caùc tuyeán thi coâng hôïp lyù ñeå ít di chuyeån; boá trí maët baèng thi coâng hôïp lyù ñeå khoâng gaây caûn trôû laãn nhau... * Taïi maët baèng thi coâng phaûi ñaûm baûo + Ñuû veà soá löôïng laãn chaát löôïng caùc cô sôû vaät chaát phuïc vuï cho coâng nhaân thi coâng xaây döïng nhö nhaø aên, nghæ ngôi, taém röûa, traïm y teá, nhaø veä sinh... + Boá trí hôïp lyù ñöôøng vaän chuyeån vaø ñi laïi. + Laäp raøo chaén caùch ly caùc khu vöïc coù khaû naêng gaây nguy hieåm nhö traïm bieán theá, vaät lieäu deã chaùy noå... + Thieát keá chieáu saùng ñaày ñuû cho nhöõng nôi caàn laøm vieäc ban ñeâm. + Laép ñaët caùc thieát bò choáng oàn cho nhöõng khu vöïc coù möùc oàn cao. + Che chaén caùc khu vöïc phaùt sinh nhieàu buïi hoaëc duøng xe töôùi nöôùc xuoáng ñöôøng hay caùc loaïi vaät lieäu xaây döïng ñeå giaûm phaùt taùn buïi. + Xaây döïng caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi taïm thôøi (kieåu beå töï thaám), quy ñònh baõi raùc... traùnh phoùng ueá, vöùt raùc sinh hoaït böøa baõi gaây oâ nhieãm moâi tröôøng do löôïng coâng nhaân xaây döïng thaûi ra. * Bieän phaùp kyõ thuaät an toaøn lao ñoäng trong quaù trình xaây döïng cô baûn : Trong quaù trình thi coâng xaây döïng cô baûn cuõng nhö laép ñaët thieát bò (nhö caàn caåu), vaän haønh kieåm tra vaø chaïy thöû seõ tuyeät ñoái chaáp haønh caùc quy ñònh veà an toaøn lao ñoäng, cuï theå laø : + Caùc loaïi maùy moùc, thieát bò phaûi coù lyù lòch keøm theo vaø kieåm tra caùc thoâng soá kyõ thuaät. + Thieát laäp caùc heä thoáng baùo chaùy, ñeøn hieäu vaø thoâng tin toát. Kieåm tra söï roø ræ, sôn maøu caùc ñöôøng oáng kyõ thuaät ñuùng quy ñònh ( ñöôøng oáng nhieân lieäu, nöôùc...) + Coâng nhaân tröïc tieáp thi coâng xaây döïng hoaëc caùn boä vaän haønh ñöôïc huaán luyeän vaø thöïc haønh thao taùc ñuùng caùch khi coù söï coá vaø luoân luoân coù maët taïi vò trí cuûa mình, thao taùc vaø kieåm tra, vaän haønh ñuùng kyõ thuaät. Coâng nhaân vaän haønh ñöôïc höôùng daãn vaø thöïc taäp xöû lyù trong tröôøng hôïp xaûy ra söï coá kyõ thuaät. + Khi thi coâng xaây döïng, laép döïng daøn giaùo, thieát bò treân cao baét buoäc phaûi trang bò daây ñeo moùc an toaøn. Trang 23 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH + Caùc bieän phaùp ñeå baûo veä an toaøn lao ñoäng cho ngöôøi coâng nhaân xaây döïng laø khoâng theå thieáu. Do vaäy maø coâng nhaân seõ ñöôïc trang bò ñaày ñuû caùc trang phuïc caàn thieát veà an toaøn lao ñoäng vaø haïn cheá nhöõng taùc haïi cho coâng nhaân. Caùc trang phuïc naøy bao goàm quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng, muû, gaêng tay, kính baûo veä maét, uûng... + Caùc duïng cuï cuõng nhö caùc ñòa chæ caàn thieát lieân heä khi coù söï coá seõ ñöôïc ghi roõ raøng nhö : voøi xaû nöôùc röûa khi coù söï coá ; tuû thuoác vaø duïng cuï röûa maét ; bình cung caáp oxy ; ñòa chæ vaø soá ñieän thoaïi cuûa beänh vieän, cöùu hoûa... VII. CAÙC BIEÄN PHAÙP KHOÁNG CHEÁ O NHIEÃM TÖØ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA DÖÏ AÙN VII.1. KHOÁNG CHEÁ O NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG KHOÂNG KHÍ ‘ Khoáng cheá oâ nhieãm do muøi hoâi Nguyeân nhaân gaây muøi ñaëc tröng cuûa ngaønh cheá noâng saûn laø do khoâng quaûn lyù toát caùc quy ñònh veà an toaøn lao ñoäng, veä sinh moâi tröôøng. Do ñoù, khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng, chuû ñaàu tö seõ chuù yù ñeán caùc vaán ñeà sau : − Caùch ly xöôûng cheá bieán vôùi moâi tröôøng beân ngoaøi, moät maët ñaûm baûo veä sinh cho quaù trình cheá bieán saûn phaåm, moät maët seõ giaûm söï aûnh höôûng nhöõng taùc ñoäng ñoái vôùi moâi tröôøng khoâng khí xung quanh. − Quy hoaïch caùc khaâu saûn xuaát sao cho hôïp lyù, traùnh choàng cheùo. Boá trí thôøi gian löu saûn phaåm vaø nguyeân lieäu taïi khu cheá bieán thaáp nhaát. − Thu gom chaát thaûi raén theo ñuùng quy ñònh, khoâng ñöôïc duøng nöôùc doäi tröôùc khi thu gom chaát thaûi raén coøn rôi rôùt trong quaù trình cheá bieán. − Thu gom pheá phaåm kòp thôøi, chuyeån ñi khoûi nhaø maùy tröôùc khi bò oâi thoái vaø gaây muøi hoâi do söï phaân huûy. − Phaân xöôûng cheá bieán phaûi thöôøng xuyeân ñöôïc chaø röûa neàn nhaø xöôûng. − Thöôøng xuyeân kieåm tra, khai thoâng caùc tuyeán thoaùt nöôùc, traùnh tình traïng laøm taéc ngheõn gaây ngaäp uùng laøm phaùt sinh muøi hoâi. − Caùc tuyeán thoaùt nöôùc phaûi ñöôïc boá trí caùc taám löôùi chaén phuø hôïp ñeå giöõ laïi caùc chaát raén bò cuoán troâi theo doøng thaûi vaø kòp thôøi thu gom chaát thaûi raén naøy. − Thöôøng xuyeân kieåm tra, baûo döôõng ñònh kyø caùc heä thoáng maùy laïnh, traùnh xaûy ra hieän töôïng roø ræ khí H2S gaây muøi trong quaù trình leân men. Trong tröôøng hôïp phaùt hieän coù roø ræ laäp töùc cho ngöng maùy, di taûn moïi ngöôøi ra khoûi khu vöïc bò oâ nhieãm vaø cho boä phaän kyõ thuaät tieán haønh giaùm ñònh möùc ñoä hö haïi ñeå söûa chöõa kòp thôøi. Trang 24 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH − Xung quanh khu vöïc xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung cuûa nhaø maùy ñöôïc boá trí vaønh ñai caây xanh hôïp lyù, coù vai troø ñieàu hoøa khoâng khí vaø ngaên caûn söû phaùt taùn muøi töø heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi. − Giaùo duïc yù thöùc coâng nhaân veà an toaøn lao ñoäng, veä sinh moâi tröôøng. − Nhöõng bieän phaùp treân tuy ñôn giaûn nhöng coù caùch quaûn lyù vaø kieåm soaùt toát seõ laøm giaûm thieåu ñöôïc raát lôùn vaán ñeà oâ nhieãm muøi ñaëc tröng töø quaù trình saûn xuaát, ñoàng thôøi ñaûm baûo ñöôïc vaán ñeà an toaøn veä sinh lao ñoäng cho ngöôøi coâng nhaân. ‘ O nhieãm khoâng khí do roø ræ Coâng ty söû duïng taùc nhaân laøm laïnh laø khí CFC, trong quaù trình laøm laïnh coù theå xaåy ra söï roø ræ vaøo moâi tröôøng xung quanh. Do ñoù coâng ty phaûi luoân chuù troïng coâng taùc baûo döôõng maùy moùc thieát bò, kieåm tra ñònh kyø khoâng ñeå roø ræ ra moâi tröôøng xung quanh. Khu vöïc heä thoáng laøm laïnh phaûi thoâng thoaùng, ñöôïc laép ñaët caùc quaït huùt ñeå phaùt taùn khoâng khí khi coù söï roø ræ xaåy ra. ‘ O nhieãm khoâng khí do loø hôi Ñeå xöû lyù khí thaûi loø hôi, coâng ty seõ laép ñaët heä thoáng xöû lyù khí thaûi vôùi coâng ngheä nhö sau: Thaûi ra moâi tröôøng Khí ra Thaùp haáp thu Bôm dd haáp thuï Vaät lieäu ñeäm Khí vaøo Quaït gioù Van Loø hôi Hình 8.1 Sô ñoà heä thoáng xöû lyù khí thaûi loø hôi Giaûi trình: Trang 25 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH Khí thaûi ñöôïc thu gom vaø cho qua thaùp haáp thuï baèng dung dòch kieàm. Thaùp haáp thuï thoâng thöôøng laø thaùp phun (thaùp traàn) hoaëc thaùp ñeäm. Khi tieáp xuùc vôùi dung dòch kieàm, khí thaûi ñöôïc laøm nguoäi vaø caùc khí axit ñöôïc trung hoøa. Keát quaû SO2 vaø NO2 töø khí chuyeån thaønh caùc muoái trong chaát loûng, do ñoù doøng khí trôû neân saïch hôn vaø thaûi qua oáng khoùi cao. Nöôùc baån chöùa sau khi haáp thuï khí axit, buïi ñöôïc tuaàn hoaøn veà beå chöùa, laéng vaø tuaàn hoaøn veà thaùp haáp thuï. VII.2. O NHIEÃM KHOÂNG KHÍ DO BUÏI Buïi chuû yeáu phaùt sinh töø quaù trình vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu, caét vaø saáy phun, vì vaäy nhaø maùy seõ thöïc hieän caùc bieän phaùp sau: − Quaùn trình caét, saáy ñöôïc tieán haønh trong daây chuyeàn kín, thöôøng xuyeân kieåm tra khoâng ñeå söï coá roø ræ heä thoáng. Heä thoáng nhaø xöôûng ñöôïc xaây döïng thoâng thoaùng, coù trang bò heä thoáng quaït huùt, ñaûm baûo khaû naêng löu thoâng khoâng khí. − Beâ toâng hoaù toaøn boä ñöôøng giao thoâng noäi boä, khu vöïc kho laïnh, khu vöïc taäp keát caù vaø neàn nhaø xöôûng.v.v... − Tieán haønh phun nöôùc taïi caùc khu vöïc phöông tieän vaän taûi thöôøng xuyeân vaøo ra khi thôøi tieát naéng noùng (ñaëc bieät laø khu vöïc taäp keát caù, gaàn coâng ñoaïn sô cheá nguyeân lieäu) ñeå giaûm löôïng buïi phaùt taùn vaøo khoâng khí. − Troàng caây xanh doïc 2 beân ñöôøng noäi boä vaø bao quanh töôøng raøo nhaø maùy ñeå haïn cheá buïi phaùt taùn ra moâi tröôøng xung quanh VII.3. KHOÁNG CHEÁ O NHIEÃM DO TIEÁNG OÀN Nhìn chung tieáng oàn phaùt sinh trong nhaø maùy laø khoâng ñaùng keå. Chuû yeáu laø töø caùc hoaït ñoäng cuûa caùc maùy nhö: maùy caét, maùy eùp, maùy saøng. Do ñoù, khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng, chuû ñaàu tö seõ aùp duïng caùc bieän phaùp haïn cheá oàn, rung nhö sau : − Caùch ly hôïp lyù caùc nguoàn gaây oàn vôùi khu vöïc xung quanh (che chaén, ñaët maùy gaây oàn trong phoøng kín). − Boá trí caùc thieát bò gaây oàn taïi caùc khu vöïc ít ngöôøi qua laïi. − Thieát keá caùc boä phaän giaûm aâm, laép ñeäm choáng oàn ngay khi laép ñaët caùc thieát bò. − Ñuùc moùng maùy ñuû khoái löôïng (beâtoâng maùc cao), taêng chieàu saâu moùng, ñaøo raõnh ñoå caùt khoâ ñeå traùnh rung theo maët neàn. − Kieåm tra ñoä moøn chi tieát vaø thöôøng xuyeân cho daàu boâi trôn hoaëc thay theá nhöõng chi tieát hö hoûng. Trang 26 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH − Coâng nhaân ñöôïc trang bò ñaày ñuû caùc phöông tieän choáng oàn (nuùt bòt tai, muõ, quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng,...). − Coù keá hoaïch kieåm tra vaø theo doõi chaët cheõ vieäc söû duïng caùc phöông tieän baûo hoä lao ñoäng thöôøng xuyeân cuûa coâng nhaân. VII.4. GIAÛM THIEÅU O NHIEÃM NÖÔÙC. Vôùi löôïng nöôùc thaûi trong Coâng ty öôùc tính khoaûng 50 m3/ngaøy, nöôùc thaûi sinh hoaït ñöôïc xöû lyù sô boä baèng beå töï hoaïi tröôùc khi ñaáu noái vôùi heä thoáng xöû lyù taäp trung cuûa khu cheá xuaát. Heä thoáng beå töï hoaïi ñöôïc thieát keá nhö sau: Nöôùc thaûi SH vaøo Vaøo heä thoáng coáng chung cuûa Khu cheá xuaát Laéng Hình 3.1: Caáu taïo beå töï hoaïi ba ngaên thoâng thöôøng Thuyeát minh Beå töï hoaïi laø coâng trình ñoàng thôøi laøm hai chöùc naêng: laéng vaø phaân huûy caën laéng. Beå coù 3 ngaên, nöôùc thaûi tröôùc tieân ñi qua ngaên thö nhaát, phaàn lôùn caùc caën seõ ñöôïc laéng xuoáng vaø phaân huyû kî khí, sau ñoù nöôùc thaûi qua ngaên laéng thöù 2, taïi ñaây caùc caën lô löûng tieáp tuïc phaân huyû kî khí. Döôùi aûnh höôûng cuûa caùc vi sinh vaät kî khí, caùc chaát höõu cô bò phaân huûy, moät phaàn taïo thaønh caùc chaát khí vaø moät phaàn taïo thaønh caùc chaát voâ cô hoøa tan. Nöôùc thaûi qua ngaên thöù 3 vaãn coøn chöùa nhieàu hôïp chaát höõu cô do ñoù caàn phaûi löu theâm thôøi gian ñeå phaân huyû tieáp. Caën laéng trong beå chöøng 3 – 6 thaùng seõ hôïp ñoàng vôùi Coâng ty dòch vuï moâi tröôøng ñòa phöông ñeán thu gom vaø ñöa ñeán baõi choân laáp. Nöôùc thaûi sau Beå töï hoaïi khoâng ñaït tieâu chuaån qui ñònh. Do ñoù sau khi qua beå töï hoaïi, nöôùc thaûi ñöôïc daãn veà heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung cuûa Nhaø maùy. Tính toaùn theå tích cho beå töï hoaïi thoâng thöôøng: Heä thoáng beå töï hoaïi cuûa coâng ty ñöôïc tính toaùn theå tích theo coâng thöùc tính toaùn nhö sau: Beå töï hoaïi goàm 2 phaàn: theå tích chöùa nöôùc vaø theå tích buøn laéng Trang 27 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH − Theå tích phaàn chöùa nöôùc Wn = K x Q + K: heä soá löu löôïng, k= 2,5 + Q: löu löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït Thay soá vaøo ta coù : Wn = 125 m3. − Theå tích phaàn buøn: Wb = axNxt (100 − P1) x0,7 x1,2 1000(100 − P 2) Trong ñoù: + a : tieâu chuaån caën laéng cho moät ngöôøi, thöôøng 04 ÷0,5 l/ ngaøy ñeâm +N : soá coâng nhaân vieân cuûa Xí nghieäp + t : thôøi gian tích luyõ caën trong beå töï hoaïi, t=90-180 ngaøy +0,7 : heä soá tính ñeán 30% caën ñaõ phaân huûy +1,2 : heä soá tính ñeán 20% caën ñöôïc döõ trong beå ñaõ bò phaân huûy. + P1 : ñoä aåm cuûa caën töôi, P1=95% + P2 : ñoä aåm trung bình cuûa caën trong beå töï hoaïi, P2= 90% Thay soá vaøo ta coù : Wb ≈ 19 m3. Nhö vaäy, toång theå tích beå töï hoaïi caàn thieát laø : V = ( 4x 4x 3.5) = 147 m3. Sô ñoà coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi: Nöôùc thaûi saûn xuaát Beå laéng caùt Nöôùc thaûi sinh hoaït Beå töï hoaïi Beå ñieàu hoøa Arotank Xöû lyù, thoaùt ra coáng Beå laéng Trang 28 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH Thuyeát minh: Nöôùc thaûi saûn xuaát sau khi thu gom vaøo hoá gom seõ ñöa qua beå loïc caùt ñeå löôïc boû caùc thaønh phaàn chaát raén coù kích thöôùc lôùn, sau ñoù ñöôïc ñaáu noái vôùi nöôùc thaûi sinh hoaït sau khi xöû lyù baèng haàm töï hoaïi vaøo beå ñieàu hoøa ñeå ñieàu hoøa löu löôïng vaø noàng ñoä nöôùc thaûi. Töø ñoù nöôùc thaûi ñöôïc ñöa qua beåû xöû lyù sinh hoïc Arotank, quaù trình xöû lyù sinh hoïc seõ phaân huûy caùc thaønh phaàn höõu cô coù trong nöôùc thaûi, sau ñoù nöôùc thaûi ñöôïc taäp trung taïi beå laéng tröôc khi thaûi ra ngoaøi. Nöôùc thaûi thaûi ra ñaûm baûo ñaït tieâu chuaån loaïi C tröôùc khi xaû thaûi ra heä thoáng coáng chung KCN. VII.5. GIAÛM THIEÅU CHAÁT THAÛI RAÉN − Chaát thaûi raén sinh hoaït − Ñoái vôùi raùc sinh hoaït Coâng ty seõ hôïp ñoàng vôùi Coâng ty moâi tröôøng ñoâ thò tôùi thu gom vaø vaän chuyeån raùc sinh hoaït. − Chaát thaûi raén coâng nghieäp khoâng nguy haïi − Do chaát thaûi loaïi naøy cuûa Coâng ty seõ thu gom, phaân loaïi vaø löu giöõ ñuùng qui ñònh. Ñoàng thôøi hôïp ñoàng vôùi ñôn vò coù chöùa naêng ñeán thu gom vaø ñöa ñi xöû lyù. Chaát thaûi nguy haïi − Tuaân thuû Quyeát ñònh soá 23/2006/QÑ-BTNMT ngaøy 26/12/2006 cuûa Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng veà vieäc ban haønh danh muïc chaát thaûi nguy haïi, Thoâng tö soá 12/2006/TTBTNMT cuûa Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng caáp ngaøy 26/12/2006 veà höôùng daãn ñieàu kieän haønh ngheà, chuû ñaàu tö seõ thöïc hieän caùc bieän phaùp sau: − Ñaêng kyù quaûn lyù chaát thaûi nguy haïi cuûa chuû nguoàn thaûi. − Tieán haønh hôïp ñoàng thu gom, vaän chuyeån vaø xöû lyù chaát thaûi nguy haïi vôùi ñôn vò coù chöùc naêng. VII.6. GIAÛM THIEÅU CAÙC TAÙC ÑOÄNG KHAÙC VII.6.1. Phoøng choáng chaùy noå − Tuaân thuû caùc quy ñònh veà phoøng chaùy chöõa chaùy trong khu daân cö, dòch vuï, khu vui chôi giaûi trí… − Phoái hôïp vôùi Caûnh saùt PCCC ñeå phoøng choáng chaùy noå. − Giaùo duïc yù thöùc cho nhaân daân veà phoøng chaùy chöõa chaùy. − Thaønh laäp ñoäi chöõa chaùy tình nguyeän, vaø thöôøng xuyeân taäp luyeän ñeå öùng cöùu kòp thôøi khi xaûy ra chaùy. Trang 29 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH − Phoå bieán noäi qui an toaøn söû duïng ñieän vaø coù cheá ñoä kieåm tra ñònh kyø. − Heä thoáng ñöôøng daây ñieän trong khu vöïc caàn ñaûm baûo coù haønh lang an toaøn, heä thoáng baûo veä pha, rôle cho caùc thieát bò duïng cuï ñieän vaø thöôøng xuyeân kieåm tra möùc ñoä an toaøn ñieän. − Trang bò caùc phöông tieän chöõa chaùy nhö bình chöõa löûa, beå nöôùc döï tröõ choáng chaùy,… VII.6.2. Veä sinh moâi tröôøng Ngoaøi caùc phöông phaùp khoáng cheá oâ nhieãm neâu treân, caùc phöông aùn nhaèm giaûm thieåu aûnh höôûng taùc haïi cuûa chaát oâ nhieãm ñeán söùc khoeû coâng nhaân lao ñoäng cuõng seõ ñöôïc aùp duïng. Caùc phöông aùn ñoù laø: − Thöôøng xuyeân veä sinh nhaø xöôûng vaø maùy moùc thieát bò. − Thöïc hieän chöông trình kieåm tra söùc khoûe ñònh kyø cho coâng nhaân; − Trang bò caùc thieát bò baûo hoä lao ñoäng cho coâng nhaân, − Khoáng cheá caùc yeáu toá vi khí haäu ñeå taïo ñieàu kieän toát nhaát cho coâng nhaân − Taäp huaán, tuyeân truyeàn cho coâng nhaân veà veä sinh, an toaøn lao ñoäng. VII.6.3. Ñeà phoøng tai naïn lao ñoäng Trong quaù trình hoaït ñoäng, Coâng ty seõ xaây döïng chi tieát caùc baûng noäi quy veà an toaøn lao ñoäng cho töøng khaâu vaø töøng coâng ñoaïn saûn xuaát, phoái hôïp vôùi caùc cô quan chuyeân moân toå chöùc caùc buoåi huaán luyeän veà kyõ thuaät an toaøn lao ñoäng vaø ñoàng thôøi seõ trang bò ñaày ñuû caùc trang thieát bò baûo hoä lao ñoäng cho coâng nhaân. Caùc trang thieát bò baûo hoä lao ñoäng ñöôïc trang bò cho coâng nhaân nhö : − Nuùt choáng oàn, gaêng tay, khaåu trang, maët naï phoøng choáng ñoäc haïi. − Giaøy uûng, quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng, − Ngoaøi ra coøn coù caùc cheá ñoä aên uoáng vaø boài döôõng thích hôïp. − Coâng ty seõ xaây döïng phoøng y teá vôùi caùc trang thieát bò, duïng cuï vaø thuoác men caàn thieát ñeå kòp thôøi öùng cöùu sô boä tröôùc khi chuyeån naïn nhaân ñeán caùc beänh vieän. Trang 30 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH VIII. CAM KEÁT THÖÏC HIEÄN Treân cô sôû phaân tích, ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa Döï aùn tôùi moâi tröôøng vaø xaây döïng caùc phöông aùn khaû thi giaûm thieåu taùc ñoäng tieâu cöïc do hoaït ñoäng cuûa Döï aùn, Chuû ñaàu tö Coâng ty xin cam keát nhö sau : − Tuaân thuû nghieâm tuùc luaät phaùp Vieät Nam vaø Coâng öôùc Quoác teá veà baûo veä moâi tröôøng trong vieäc quaûn lyù vaø xöû lyù caùc chaát thaûi, phoøng choáng chaùy noå vaø an toaøn lao ñoäng. − Maùy moùc thieát bò seõ ñöôïc xaây döïng vaø laép ñaët ñuùng vôùi thieát keá vaø yeâu caàu, vöøa ñeå taïo ra caùc saûn phaåm coù chaát löôïng cao, ñaït yeâu caàu cuûa ngöôøi söû duïng vöøa ñaûm baûo veä sinh moâi tröôøng. − Döï aùn ñaõ coù caùc phöông aùn kieåm soaùt oâ nhieãm ñeå giaûm thieåu taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm vaø giaûm thieåu caùc taùc ñoäng tieâu cöïc tôùi moâi tröôøng. Coâng ty seõ trieån khai caùc bieän phaùp caûi thieän oâ nhieãm nhö ñaõ trình baøy, tröôùc khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng. − Ñoái vôùi moâi tröôøng khoâng khí trong nhaø xöôûng vaø moâi tröôøng xung quanh, coâng ty cam keát ñaït tieâu chuaån TCVN 5937:2005, TCVN 5939:2005, TCVN 5949:1998 vaø TCVS3733:2002/QÑ-BYT cuûa Boä Y Teá. − Đối với môi trường nước thải công ty cam kết đạt tiêu chuẩn TCVN 5945 – 2005 loại C và tiêu chuẩn quy định về nước thải của khu chê xuất. − Ñoái vôùi chaát thaûi nguy haïi, Coâng ty seõ xaây döïng khu vöïc rieâng ñeå thu gom, phaân loaïi vaø löu tröõ, ñoàng thôøi tieán haønh ñaêng kyù quaûn lyù chaát thaûi nguy haïi cuûa chuû nguoàn thaûi vaø hôïp ñoàng vôùi ñôn vò coù chöùc naêng tôùi thu gom, ñöa ñi xöû lyù. − Dieän tích caây xanh luoân ñaûm baûo dieän tích ñaït treân 15% dieän tích xaây döïng. − Döï aùn seõ tuaân thuû nghieâm tuùc caùc Tieâu chuaån Vieät Nam, Qui ñònh baûo veä moâi tröôøng cuûa tænh. − Trong quaù trình hoaït ñoäng COÂNG TY TNHH HSIEHS BIOTECH cam keát thöïc hieän coâng taùc baûo veä moâi tröôøng theo ñuùng qui ñònh, thöïc hieän ñuùng caùc bieän phaùp kieåm soaùt oâ nhieãm nhö trình baøy trong baûn ñaêng kyù nhaèm ñaûm baûo caùc tieâu chuaån moâi tröôøng cuûa Nhaø nöôùc Vieät Nam vaø caùc Coâng Öôùc Quoác Teá veà Baûo Veä Moâi Tröôøng. Neáu vi phaïm hoaëc ñeå xaûy ra söï coá, Ñaïi dieän coù thaåm quyeàn cuûa Coâng ty xin hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät Vieät Nam. Trang 31 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH − Do caùc taùc ñoäng cuûa Döï aùn tôùi moâi tröôøng coâng ty ñaõ coù bieän phaùp khaéc phuïc, ñoàng thôøi liõnh vöïc hoaït ñoäng cuûa Döï aùn mang laïi nhieàu lôïi ích kinh teá – xaõ hoäi, kính ñeà nghò caáp laõnh ñaïo, cô quan chöùc naêng xem xeùt vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå döï aùn ñöôïc trieån khai ñuùng tieán ñoä. COÂNG TY TNHH HSIEHS BIOTECH Trang 32 downloaded from http://moitruongxanh.info hBaûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng COÂNG TY TNHH HSEIHS BIOTECH PHỤ LỤC 1. GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ 2. HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT 3. SƠ ĐỒ VỊ TRÍ DỰ ÁN 4. SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TỔNG THỂ Trang 33
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng