Tài liệu Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 224 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi
UÛY BAN NHAÂN DAÂN TÆNH QUAÛNG NGAÕI SÔÛ Y TEÁ TÆNH QUAÛNG NGAÕI BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG BEÄNH VIEÄN ÑA KHOA TÆNH QUAÛNG NGAÕI Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” QUAÛNG NGAÕI, THAÙNG 9/2003 Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 2 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” UÛY BAN NHAÂN DAÂN TÆNH QUAÛNG NGAÕI SÔÛ Y TEÁ TÆNH QUAÛNG NGAÕI ---------o0o-------- BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG BEÄNH VIEÄN ÑA KHOA TÆNH QUAÛNG NGAÕI Chuû döï aùn BAN QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG BEÄNH VIEÄN ÑA KHOA TÆNH QUAÛNG NGAÕI Cô quan tö vaán TRUNG TAÂM COÂNG NGHEÄ MOÂI TRÖÔØNG Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 3 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” QUAÛNG NGAÕI, THAÙNG 9/2003 MÔÛ ÑAÀU Quaûng Ngaõi laø moät tænh thuoäc khu vöïc duyeân haûi Nam Trung Boä vaø naèm trong Vuøng Kinh teá Troïng ñieåm mieàn Trung, coù dieän tích 5.131,51 km 2, daân soá naêm 2001 laø 1.217.521 ngöôøi. Thò xaõ Quaûng Ngaõi laø trung taâm kinh teá, chính trò cuûa tænh coù dieän tích 37,13 km 2, daân soá naêm 2002 118.380 ngöôøi. Vieäc ñaàu xaây döïng Khu coâng nghieäp Dung Quaát laø moät böôùc ñoät phaù trong keá hoaïch vöïc daäy vuøng ñaát Quaûng Ngaõi ñaày tieàm naêng naøy. Theo ñoù Khu kinh teá Dung Quaát seõ hình thaønh vaø laø nôi taäp trung caùc khu, cuïm coâng nghieäp; caùc ñoâ thò vaø caùc khu du lòch, thöông maïi dòch vuï…Do vaäy nhu caàu ñaàu tö cô sôû haï taàng, caùc tieän ích xaõ hoäi, trong ñoù heä thoáng y teá khaùm chöõa beänh cho daân cö caàn phaûi ñöôïc quan taâm moät caùch toaøn dieän. Trong keá hoaïch 5 naêm cuûa Tænh (2001 – 2005), tænh seõ ñaàu tö xaây döïng môùi moät beänh vieân ña khoa vôùi quy moâ 600 giöôøng ñaùp öùng caàu khaùm chöõa beänh cho nhaân daân. Beänh vieân ña khoa hieän coù khoâng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu khaùm chöõa beänh hieän taïi cuõng nhö toác ñoä phaùt trieån trong töông lai seõ ñöôïc chuyeån thaønh Beänh vieän Y hoïc daân toäc vaø Beänh vieän Phuïc hoài chöùc naêng. Thöïc hieän nghieâm chænh Luaät Baûo veä Moâi tröôøng vaø ñeå coù caùc caên cöù khoa hoïc nhaèm quaûn lyù, baûo veä moâi tröôøng sau naøy, Chuû ñaàu tö ñaõ phoái hôïp vôùi Trung taâm Coâng ngheä Moâi tröôøng (Hoäi Baûo veä Thieân nhieân vaø Moâi tröôøng Vieät Nam) laäp Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng cho Döï aùn “ Ñaàu tö xaây döïng beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi”. Baùo caùo ÑTM naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi caùc muïc tieâu chính sau: - Phaân tích moät caùch coù caên cöù khoa hoïc nhöõng taùc ñoäng coù lôïi, coù haïi maø Döï aùn gaây ra cho moâi tröôøng xung quanh. - Xaây döïng vaø ñeà xuaát caùc bieän phaùp thích hôïp nhaèm haïn cheá caùc taùc ñoäng moâi tröôøng gaây ra do xaây döïng vaø hoaït ñoäng Döï aùn. 1. NOÄI DUNG CHÍNH CUÛA BAÙO CAÙO Baùo caùo naøy bao goàm caùc noäi dung chính sau ñaây: - Phaân tích nhöõng hoaït ñoäng cuûa Döï aùn coù khaû naêng gaây taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng töï nhieân vaø kinh teá xaõ hoäi. - Phaân tích, ñaùnh giaù ñieàu kieän töï nhieân, kinh teá xaõ hoäi vaø hieän traïng moâi tröôøng khu vöïc xaây döïng Döï aùn nhaèm coù cô sôû so saùnh, ñaùnh giaù nhöõng taùc ñoäng gaây ra do hoaït ñoäng cuûa döï aùn. - Phaân tích, ñaùnh giaù nguoàn goác oâ nhieãm, nhöõng taùc ñoäng do hoaït ñoäng cuûa Döï aùn ñeán moâi tröôøng töï nhieân vaø kinh teá xaõ hoäi. Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 4 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” - Nghieân cöùu vaø ñeà xuaát caùc bieän phaùp thích hôïp nhaèm khoáng cheá, haïn cheá caùc taùc ñoäng coù haïi do hoaït ñoäng cuûa döï aùn ñeán moâi tröôøng töï nhieân vaø kinh teá xaõ hoäi. - Xaây döïng chöông trình vaø keá hoaïch quan traéc giaùm saùt moâi tröôøng haøng naêm cho Döï aùn. - Keát luaän - kieán nghò. - Phaàn taøi lieäu tham khaûo vaø phuï luïc 2. CAÙC TAØI LIEÄU LAØM CAÊN CÖÙ Cô sôû phaùp lyù ñeå ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng: - - Luaät baûo veä moâi tröôøng ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoøa XHCN Vieät Nam thoâng qua ngaøy 27/12/1993 vaø chuû tòch nöôùc kyù Leänh coâng boá ngaøy 10/01/1994. Nghò ñònh 175/CP ngaøy 18/10/1994 cuaû Chính phuû höôùng daãn thi haønh Luaät Baûo veä moâi tröôøng. Nghò ñònh soá 26/CP ngaøy 26/4/1996 cuaû Chính phuû quy ñònh xöû phaït vi phaïm haønh chính veà baûo veä moâi tröôøng. Thoâng tö soá 490/1998/TT-BKHCNMT ngaøy 29/04/1998 cuûa Boä Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng veà höôùng daãn laäp vaø thaåm ñònh baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ñoái vôùi caùc döï aùn ñaàu tö. Quyeát ñònh soá 155/1999/QÑ-TTg cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc ban haønh Quy cheá quaûn lyù chaát thaûi nguy haïi. Vaên baûn soá 327/UB ngaøy 06/04/2001 cuûa Uyû Ban Nhaân Daân tænh Quaûng Ngaõi veà vieäc thaønh laäp döï aùn ñaàu tö xaây döïng môùi beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi. Thoâng baùo soá 91/TB-VPCP ngaøy 17/08/2001 cuûa Vaên phoøng Chính phuû v/v: thoâng baùo keát luaän cuûa Phoù Thuû töôùng Phaïm Gia Khieâm taïi buoåi laøm vieäc vôùi tænh Quaûng Ngaõi. Caùc taøi lieäu tham khaûo vaø nghieân cöùu: - - Baùo caùo nghieân cöùu khaû thi Döï aùn xaây döïng beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi. Caùc baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ñaõ ñöôïc thöïc hieän ôû Vieät Nam trong nhöõng naêm vöøa qua, nhaát laø caùc baùo caùo ÑTM ñoái vôùi caùc döï aùn ôû Quaûng Ngaõi ñöôïc caùc cô quan chuyeân moân thöïc hieän. Caùc taøi lieäu veà ñieàu kieän töï nhieân, tình hình kinh teá xaõ hoäi cuûa ñòa phöông, cuï theå laø ôû tænh Quaûng Ngaõi. Caùc soá lieäu ño ñaïc thöïc teá veà hieän traïng moâi tröôøng (nöôùc, khoâng khí) khu vöïc Döï aùn. Tham khaûo soá lieäu cuûa caùc beänh vieän ñang hoaït ñoäng töông töï ñeå coù theå so saùnh vaø döï baùo caùc taùc ñoäng moâi tröôøng cuûa döï aùn naøy. Caùc taøi lieäu, baùo caùo khao hoïc veà lónh vöïc xöû lyù nöôùc thaûi, khí thaûi, chaát thaûi raén trong vaø ngoaøi nöôùc. Caùc tieâu chuaån moâi tröôøng Vieät Nam: Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 5 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” - 3. Giôùi haïn toái ña cho pheùp tieáng oàn khu vöïc coâng coäng vaø daân cö (theo möùc aâm töông ñöông) (TCVN 5949-1995). Tieâu chuaån chaát löôïng khoâng khí xung quanh (TCVN 5937 - 1995). Giôùi haïn toái ña cho pheùp cuûa buïi vaø caùc chaát voâ cô trong khí thaûi coâng nghieäp (TCVN 5939 - 1995). Giaù trò giôùi haïn cho pheùp cuûa caùc thoâng soá vaø noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc ngaàm (TCVN-5944-1995). Tieâu chuaån nöôùc thaûi coâng nghieäp thaûi vaøo vöïc nöôùc soâng duøng cho muïc ñích caáp nöôùc sinh hoaït (TCVN 6980 – 2001). Tieâu chuaån chaát löôïng nöôùc aên uoáng vaø sinh hoaït cuûa Boä Y teá. Ñieàu leä veä sinh vaø giöõ gìn söùc khoûe do Boä Y teá ban haønh naêm 1992 qui ñònh caùc tieâu chuaån veä sinh veà chaát löôïng nöôùc, khoâng khí vaø yeâu caàu caùc hoaït ñoäng kinh teá xaõ hoäi phaûi ñaûm baûo caùc tieâu chuaån veä sinh. PHÖÔNG PHAÙP ÑAÙNH GIAÙ Caùc phöông phaùp sau ñöôïc duøng ñeå ñaùnh giaù: • Phöông phaùp nhaän daïng: - Moâ taû hieän traïng cuûa heä thoáng moâi tröôøng Xaùc ñònh taát caû caùc thaønh phaàn hoaït ñoäng Döï aùn Ñeå thöïc hieän phaàn naøy coù theå söû duïng caùc phöông phaùp sau: - Phöông phaùp lieät keâ Phöông phaùp ma traän moâi tröôøng • Phöông phaùp döï ñoaùn (thöôøng chæ söû duïng cho caùc baùo caùo ÑTM ñoái vôùi caùc döï aùn ñaàu tö trieån khai): - Xaùc ñònh nhöõng söï thay ñoåi ñaùng keå cuûa moâi tröôøng Döï ñoaùn veà khoái löôïng vaø khoâng gian cuûa söï thay ñoåi ñaõ xaùc ñònh ôû treân Ñaùnh giaù khaû naêng caùc aûnh höôûng seõ xaûy ra theo thôøi gian. Ñeå thöïc hieän phaàn naøy coù theå söû duïng caùc phöông phaùp sau: - Caùc heä thoáng thoâng tin moâi tröôøng vaø moâ hình khuyeách taùn, Xaép xeáp theo thöù töï öu tieân, tyû leä hoùa vaø ño ñaïc phaân tích. • Phöông phaùp ñaùnh giaù: - Xaùc ñònh möùc ñoä thieät haïi vaø lôïi ích cuûa caùc nhoùm vaø coäng ñoàng daân cö bò aûnh höôûng bôûi hoaït ñoäng cuûa Döï aùn. Xaùc ñònh vaø so saùnh veà lôïi ích giöõa caùc phöông aùn thöïc hieän. Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 6 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” Ñeå thöïc hieän phaàn naøy coù theå söû duïng caùc phöông phaùp sau: - Heä thoáng ñaùnh giaù moâi tröôøng Phaân tích kinh teá. Ñeå ñaùnh giaù aûnh höôûng caùc hoaït ñoäng cuûa beänh vieän ñeán moâi tröôøng, phöông phaùp lieät keâ ñöôïc söû duïng trong baùo caùo naøy. Ñaëc ñieåm chính cuûa phöông phaùp lieät keâ laø: Phöông phaùp lieät keâ töông ñoái ñôn giaûn, ñöôïc söû duïng phoå bieán, khoâng yeâu caàu coù quaù nhieàu veà soá lieäu moâi tröôøng, sinh thaùi, cho pheùp phaân tích ñaày ñuû caùc nhaân toá gaây ra oâ nhieãm moâi tröôøng cuûa ñoái töôïng. Quaù trình tieán haønh ÑTM ñoái vôùi döï aùn ñöôïc thöïc hieän qua caùc böôùc chính sau ñaây: Böôùc 1: Xaùc ñònh caùc taùc ñoâng moâi tröôøng (TÑMT) coù theå xaûy ra ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng cuûa döï aùn. Muïc ñích cuûa böôùc naøy laø xaùc ñònh caùc TÑMT tieàm taøng maø vieäc thöïc hieän caùc hoaït ñoäng cuûa döï aùn coù theå mang laïi. Caên cöù vaøo “baùo caùc nghieân cöùu khaû thi döï aùn xaây döïng beänh vieän ña khoa Quaûng Ngaõi” vaø qua khaûo saùt thöïc teá, tìm ra nhöõng haønh ñoäng quan troïng nhaát thieát phaûi coù trong hoaït ñoäng toång theå cuûa döï aùn. Caùc phöông phaùp phaân tích hôïp nhaát trong böôùc naøy laø phöông phaùp lieät keâ soá lieäu moâi tröôøng, phöông phaùp danh muïc taùc ñoäng moâi tröôøng. Böôùc 2: Phaân tích nguyeân nhaân vaø haäu quaû ñeå töø caùc TÑMT tieàm taøng tìm ra nhöõng TÑMT quan troïng nhaát caàn ñaùnh giaù. Vieäc löïa choïn caùc TÑMT döïa treân cô sôû phaân tích khoa hoïc caùc taùc ñoäng tieàm taøng ñaõ xaùc ñònh, xem xeùt nguyeân nhaân cuûa taùc ñoäng ñeå bieát xaùc xuaát xaûy ra taùc ñoäng, xem xeùt haäu quaû ñeå bieát taàm quan troïng cuûa taùc ñoäng. Caùc phöông phaùp thích hôïp vôùi böôùc naøy laø phöông phaùp lieät keâ soá lieäu moâi tröôøng, danh muïc moâi tröôøng, ma traän moâi tröôøng, sô ñoà maïng löôùi vaø chaäp baûn ñoà. Böôùc 3: Döï baùo dieãn bieán cuûa caùc taùc ñoäng. Caùc nguyeân nhaân gaây ra taùc ñoäng dieãn bieán theo thôøi gian, do ñoù TÑMT cuõng dieãn bieán moät caùch phöùc taïp theo thôøi gian. Caùc phöông phaùp thích hôïp laø moâ hình toaùn hoïc, chaäp baûn ñoà caùc nhaân toá taùc ñoäng. Böôùc 4: Ñaùnh giaù caùc taùc ñoäng coù 2 loaïi ñònh löôïng vaø ñònh tính : - Chuaån ñònh löôïng: laø caùc chuaån veà chaát löôïng moâi tröôøng, hoaëc veà söû duïng taøi nguyeân cuûa Nhaø nöôùc hoaëc ñòa phöông ban haønh. - Chuaån ñònh tính: caên cöù vaøo ba chöùa naêng cô baûn cuûa moâi tröôøng ñoái vôùi sinh soáng vaø phaùp trieån cuûa con ngöôøi laø: chöùc naêng veà khoâng gian soáng, chöùc naêng veà nguoàn taøi nguyeân, chöùc naêng veà nôi chöùa ñöïng pheá thaûi. Caùc phöông phaùp thích hôïp nhaát trong böôùc naøy laøphöông phaùp ma traän 4. TOÅ CHÖÙC THAM GIA BIEÂN SOAÏN BAÙO CAÙO Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 7 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng do Ban quaûn lyù caùc döï aùn Ñaàu tö vaø Xaây döïng Y teá tænh Quaûng Ngaõi chuû trì. Trong quaù trình thöïc hieän, Ban quaûn lyù caùc döï aùn ñaõ phoái hôïp vôùi Trung taâm Coâng ngheä Moâi tröôøng (Hoäi Baûo veä Thieân nhieân vaø Moâi tröôøng Vieät Nam). Trong quaù trình thöïc hieän chuùng toâi ñaõ nhaän ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa caùc cô quan sau ñaây : - Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng tænh Quaûng Ngaõi. UBND phöôøng Nghóa Loä, thò xaõ Quaûng Ngaõi, tænh Quaûng Ngaõi. Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 8 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” CHÖÔNG I GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC DÖÏ AÙN I.1. VAØI NEÙT VEÀ DÖÏ AÙN - Teân döï aùn : Döï aùn xaây döïng Beänh vieän Ña khoa tænh Quaûng Ngaõi - Cô quan chuû quaûn ñaàu tö : UBND tænh Quaûng Ngaõi - Chuû ñaàu tö Quaûng Ngaõi : Ban quaûn lyù caùc Döï aùn Ñaàu tö vaø Xaây döïng Y teá tænh - Cô quan söû duïng : Beänh vieän Ña khoa tænh Quaûng Ngaõi - Hình thöùc ñaàu tö : Xaây döïng môùi - Tính chaát hoaït ñoäng : Khaùm vaø ñieàu trò beänh - Ñòa ñieåm xaây döïng : Phöôøng Nghóa Loä, thò xaõ Quaûng Ngaõi, tænh Quaûng Ngaõi I.2. SÖÏ CAÀN THIEÁT PHAÛI ÑAÀU TÖ Ñaàu tö xaây döïng môùi beänh vieän ña khoa laø raát caàn thieát vì: 1 – Ñaûm baûo cho nhu caàu khaùm chöõa beänh cho nhaân daân tænh Quaûng Ngaõi noùi chung vaø caùc chuyeân gia cuûa KCN Dung Quaát noùi rieâng trong giai ñoaïn phaùt trieån môùi cuûa tænh. 2 - Xaây döïng môùi beänh vieän ña khoa tænh vôùi quy moâ 600 giöôøng laø muïc tieâu trong keá hoaïch 5 naêm 2001 – 2005 cuûa tænh Quaûng Ngaõi, ñaõ ñöôïc Vaên phoøng Chính phuû ñoàng yù taïi thoâng baùo soá 91/TB-VPCP ngaøy 17/08/2001. I.3. NOÄI DUNG DÖÏ AÙN I.3.1. Quy hoaïch toång theå maët baèng vaø boá trí coâng naêng söû duïng I.3.1.1. Quy hoaïch toång theå maët baèng - Taäp trung caùc coâng trình chính cuûa beänh vieän (khoái khaùm beänh ña khoa, khoái kyõ thuaät nghieäp vuï, khoái beänh nhaân noäi truù) thaønh moät khoái coâng trình chính cao 8 taàng. Caùc coâng trình phuï trôï khaùc ñöôïc boá trí xung quanh cao töø 1 ÷ 2 taàng. - Coång chính cuûa beänh vieän ñöôïc boá trí ôû giöõa khu ñaát veà phía Ñoâng coù ñöôøng quy hoaïch môùi noái ñöôøng Buøi Thò Xuaân vaø ñöôøng Nguyeãn Traõi laø truïc phoá chính cuûa Thò xaõ. Ngoaøi coång chính coøn boá trí 2 coång phuï hai beân môû thöôøng xuyeân nhaèm phuïc vuï cho caùn boä coâng nhaân vieän, baùc só, y taù, beänh nhaân vaøo ñieàu trò. Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 9 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” - Phía Taây khu ñaát boá trí 2 coång cho vieäc cung öùng haäu caàn vaø phuïc vuï tang leã. - Phía Nam khu ñaát boá trí khu vöïc saân chôi, vöôøn caûnh taïo ñieàu kieän sinh hoaït, vui chôi, giaûi trí cho beänh nhaân. Döï kieán xaây döïng theâm caùc coâng trình phuïc vuï cho sinh hoaït cuûa beänh nhaân vaø caùn boä (phaàn xaây döïng naøy khoâng naèm trong phaïm vi cuûa döï aùn). - Xen giöõa caùc coâng trình coù boá trí caùc saân ñi daïo, vöôøn hoa caây caûnh taïo neân caûnh quan beân ngoaøi coâng trình nhaèm phuïc vuï beänh nhaân ñieàu trò taïi beänh vieän. I.3.1.2. Boá trí coâng naêng söû duïng 1. Khoái nhaø chính : Khoái nhaø khaùm ña khoa ngoaïi truù, khoái kyõ thuaät nghieäp vuï khaùm beänh vaø ñieàu trò noäi truù, ngoaïi truù. Caùc khu kyõ thuaät nghieäp vuï caän laâm saøng vaø vaên phoøng haønh chính, laõnh ñaïo beänh vieän. Khu beänh nhaân ñieàu trò noäi truù bao goàm: khoa noäi, ngoaïi, phuï saûn, nhi, caùc chuyeân khoa noäi, ngoaïi v.v… Coâng trình chính goàm 2 phaàn : + Phaàn ñeá cao 2 ÷ 3 taàng + Phaàn thaân treân cao 8 taàng Phaân khu : chia laøm 3 khu : + Khu I töø truïc 1 ñeán truïc 9 (khoái khaùm beänh ña khoa vaø ñieàu trò ngoaïi truù) : cao 2 ÷ 3 taàng. + Khu II töø truïc 9 ñeán truïc 18 (khoái kyõ thuaät ñeû, ngaân haøng maùu, khoái beänh nhaân noäi truù, caùc khu kyõ thuaät nghieäp vuï v.v…) : cao 8 taàng. + Khu II töø truïc 18 ñeán truïc 26 (khoái haønh chaùnh quaûn trò, khoa döôïc) : cao 2 ÷ 3 taàng. 2. Caùc coâng trình khaùc : - Khoa dinh döôõng vaø choáng nhieãm khuaån (2 taàng) + Taàng 1 : khoa dinh döôõng + Taàng 2 : khoa choáng nhieãm khuaån Ôû giöõa laø saân trong vöøa caùch ly khu vöïc vöøa taïo thoâng thoaùng cho coâng trình - Khoa beänh nhaân truyeàn nhieãm (2 taàng) : ñieàu trò beänh nhaân laây theo ñöôøng tieâu hoùa, hoâ haáp, tuaàn hoaøn rieâng bieät – khoâng choàng cheùo laây beänh cho nhau trong khu ñieàu trò. - Phía Baéc khu ñaát boá trí khoa beänh lyù giaõi phaãu vaø nhaø tang leã cuûa beänh vieän vöøa tieän cho söï giao tieáp vôùi beân ngoaøi vöøa ñeå moät khu ñaát yeân tónh vaø caùch ly vôùi caùc coâng trình khaùc cuûa beänh vieän. Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 10 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” Ngoaøi caùc coâng trình treân, trong khu ñaát beänh vieän coøn daønh cho khu vöïc dòch vuï ñeå phuïc vuï CBCNV, beänh nhaân, ngöôøi nhaø beänh nhaân ôû moät khu vöïc thích ñaùng vaø thuaän tieän cho moïi ngöôøi, keå caû khu daønh rieâng cho hoaït ñoäng TDTT cuûa CBCNV trong beänh vieän. Boá trí caùc coång ra vaøo, caùc baõi ñeå xe cho CBCNV vaø beänh nhaân, khu vöôøn caây thuoác, khu vöôøn caây hoa coû, caây xanh, keát hôïp vôùi heä thoáng giao thoâng noäi ngoaïi vieân moät caùch hôïp lyù vaø thuaän tieän nhaát trong hoaït ñoäng cuûa beänh vieän. Baûng I.2. Baûng toång hôïp dieän tích beänh vieän ña khoa Quaûng Ngaõi TT Haïng muïc coâng trình Khoái löôïng 1 2 3 4 5 6 Khoái nhaø chính (8 taàng) Khoa truyeàn nhieãm(2 taàng) Khoái haäu caàn (2 taàng) Nhaø tang leã (1 taàng) Gara oâ toâ + xöôûng söûa chöõa (1 taàng) Caùc coâng trình phuï trôï khaùc (nhaø ñeå xe maùy, xe ñaïp, thöôøng tröïc baûo veä) Haï taàng kyõ thuaät 31.228 m2 1.140,8 m2 2.122,8 m2 557,28 m2 202,70 m2 300 m2 1 2 3 4 5 6 7 Dieän tích ñöôøng beâ toâng Khoái löôïng saøn neàn, ñaøo, ñaép Töôøng raøo xaây gaïch keát hôïp vôùi hoa saét Dieän tích caây xanh Beå nöôùc Traïm bieán aùp Traïm xöû lyù nöôùc thaûi 11.490 m2 50.000 m2 1050 m2 28.740 m2 300 m2 01 traïm 01 traïm Nguoàn : LCKTKT “Döï aùn ñaàu tö xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” I.3.2. Caùc giaûi phaùp kyõ thuaät cuûa phöông aùn I.3.2.1. Giaûi phaùp xaây döïng a. Phaàn thaân coâng trình - Heä keát caáu chòu löïc laø heä khung, daàm, saøn baèng beâ toâng coát theùp ñoã taïi choã vôùi beâ toâng M250. - Töôøng buoàng thang maùy cuõng söû duïng BTCT ñoå taïi choã daøy 200 baèng beâ toâng M250. - Töôøng bao che vôùi töôøng ngaên xaây gaïch M75 vöõa ximaêng M50. b. Neàn moùng coâng trình Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 11 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” - Vì quy moâ coâng trình laø 8 taàng, taûi troïng chaân coät töông ñoái lôùn neân döï kieán phöông aùn xöû lyù neàn laø coïc ñoùng BTCT tieát dieän 250 x 250. Phöông aùn naøy coù theå ñöôïc thay ñoåi khi coù keát quaû khoan khaûo saùt ñòa chaát coâng trình. c. Vaät lieäu chính söû duïng cho coâng trình - Beâ toâng maùc 250 – Rn = 115 kg/cm 2 - Coát theùp AI – Ra = 2.300 kg/cm 2 AII - Ra = 2.800 kg/cm2 AIII - Ra = 4.000 kg/cm2 - Theùp hình CT3 – R = 2.100 kg/cm2 I.3.2.2. Heä thoáng caáp ñieän a. Nguoàn ñieän Ñieåm ñaáu ñieän seõ ñöôïc cuï theå khi coù quyeát ñònh vaø thoûa thuaän cuûa Ñieän löïc Quaûng Ngaõi. b. Chæ tieâu caáp ñieän Ñeå ñaûm baûo cung caáp ñuû ñieän cho beänh vieän ña khoa 600 giöôøng Quaûng Ngaõi chæ tieâu caáp ñieän löïa choïn chæ soá 2KW/giöôøng : 600 giöôøng x 2KW/giöôøng = 1200 KW c. Maùy phaùt ñieän döï phoøng Trong beänh vieän ña khoa coù caùc phuï taûi sau thuoäc hoä tieâu thuï loaïi I, II : - 04 thang maùy 4 x 15 kw = 60 Kw - Khoái kyõ thuaät nghieäp vuï bao goàm ñeøn moå vaø caùc thieát bò y teá : 70 Kw - Khoái nhaø xaùc goàm coù maùy laøm laïnh vaø heä thoáng chieáu saùng : 50 Kw - Heä thoáng bôm nöôùc cöùu hoûa : 20 Kw - Heä thoáng chieáu saùng söï coá : 30 Kw - Toång coâng suaát ñieän caùc phuï taûi öu tieân : 230 Kw Trong ñoù coâng suaát bieåu kieán tính ñeán : + Heä soá cos ϕ = 0,85 + Heä soá ñoàng thôøi Ktt = 0,9 + Heä soá döï phoøng Kdp = 1,1 Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 12 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” Stt = Ptt x Ktt x Kdp 230 x 0,9 x 1,1 ---------------------- = ----------------------- = 267,8 (KVA) cos ϕ 0,85 Nhö vaäy löïa choïn maùy phaùt ñieän döï phoøng 250 KVA I.3.2.3. Heä thoáng caáp, thoaùt nöôùc vaø xöû lyù nöôùc thaûi a. Heä thoáng caáp nöôùc - Nguoàn nöôùc: nguoàn caáp nöôùc cho beänh vieän ñöôïc laáy töø ñöôøng oáng caáp nöôùc cuûa Thò xaõ. - Nhu caàu caáp nöôùc sinh hoaït : Tieâu chuaån duøng nöôùc cho 1 giöôøng beänh theo quy chuaån xaây döïng Vieät Nam toái ña laø 400 lít/ngaøy (q), soá giöôøng beänh cuûa beänh vieän (N = 600 giöôøng) nhö vaäy: QSH = qxN ----------- = 1000 400 x 600 -------------1000 = 240 m 3 Tieâu chuaån caáp nöôùc sinh hoaït cho khaùch : q = 200 lít/khaùch seõ laø 120 (m 3) - Nhu caàu caáp nöôùc chöõa chaùy: Theo tính toaùn thì möùc ñoä caáp nöôùc chöõa chaùy laø 108 m 3 trong 3 giôø hoaït ñoäng lieân tuïc. - Nhu caàu caáp nöôùc töôùi : 86,22 m 3 öùng vôùi dieän tích 2,874 ha Nhö vaäy toång nhu caàu söû duïng nöôùc laø : Q = 554 (m 3/ngñ) b. Heä thoáng thoaùt nöôùc möa: Nöôùc möa ñöôïc thu vaøo caùc heä thoáng raõnh beân trong beänh vieän seõ ñöôïc thoaùt vaøo coáng lôùn cuûa heä thoáng taäp trung vaø vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc Thò xaõ. c. Heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi : Heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi beänh vieän laø heä thoáng thoaùt nöôùc rieâng, ñoäc laäp vôùi heä thoáng thoaùt nöôùc möa. Heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi bao goàm maïng löôùi coáng thoaùt nöôùc, caùc ga thu vaø traïm xöû lyù nöôùc thaûi. Maïng löôùi coáng thoaùt nöôùc laø caùc coáng beâ toâng D 200, ñöôïc thieát keá vôùi cheá ñoä töï chaûy coù ñoä doác nhoû nhaát laø 0,0015, vaø vaän toác töï chaûy toái thieåu laø 0,7 m/s. Caùc hoá ga ñöôïc ñaët taïi caùc ñieåm thay ñoåi doøng chaûy hay taïi nhöõng vò trí döï tính thu nöôùc nöôùc thaûi ra. Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 13 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” Döï kieán xaây döïng traïm xöû lyù nöôùc thaûi cuûa beänh vieän vôùi coâng suaát töông öùng vôùi khoaûng 80% nhu caàu söû duïng nöôùc cho chuyeân moân vaø sinh hoaït cuûa beänh vieän laø 300 (m 3/ng.ñ) vaø dieän tích döï kieán 500m 2 (12 x 30m). I.3.2.4. Heä thoáng caáp khí y teá Vieäc cung caáp khí y teá bao goàm : khí oâxy, khí neùn vaø huùt chaân khoâng cho caùc phoøng hoài söùc, haäu phaåu, taïm löu vaø phoøng beänh nhaân naëng. - Taát caû caùc thieát bò goàm maùy huùt chaân khoâng, cuïm ñieàu phoái oâxy, ñieàu phoái khí neùn vaø caùc thieát bò taùch loïc dòch… ñöôïc boá trí chung trong moät phoøng Ñeå ñaûm baûo an toaøn veà phoøng choáng chaùy noå, phoøng cung caáp khí y teá ñöôïc ñaët ôû ngoaøi coâng trình vôùi khoaûng caùch an toaøn theo tieâu chuaån Vieät Nam veà phoøng choáng chaùy noå. I.3.2.5. Heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy Vôùi tính chaát quan troïng cuûa coâng trình, heä thoáng PCCC cuûa coâng trình ñöôïc thieát keá ñaûm baûo tuaân thuû caùc quy ñònh, tieâu chuaån phoøng chaùy cuûa Vieät Nam. - TCVN 5738 – 1993 (heä thoáng baùo chaùy - yeâu caàu kyõ thuaät) - TCVN 2622 – 1995 (phoøng chöõa chaùy cho nhaø vaø coâng trình – yeâu caàu thieát keá) Quy moâ beänh vieän coù khoái tích lôùn neân boá trí 2 maùy bôm, 1 maùy bôm hoaït ñoäng vaø 1 maùy bôm döï phoøng. Heä thoáng naøy bao goàm caùc hoäp cöùu hoaû ñaët ôû caùc taàng vôùi van vaø cuoän oáng daây cöùu hoûa, vò trí ñaët hoäp cöùu hoûa ñöôïc thieát keá ñeå oáng cöùu hoûa coù theå vöôn tôùi taát caû caùc vò trí cuûa toøa nhaø vôùi chieàu daøi oáng khoaûng 30m cho moãi hoäp. I.3.2.5. Heä thoáng thang maùy Beänh vieän trang bò 7 thang maùy: trong ñoù coù 5 thang maùy chôû beänh nhaân vaø 2 thang maùy phuïc vuï khaùch, thaân nhaân vaø nhaân vieân. I.3.3. Coâng taùc ñeàn buø di daân vaø taùi ñònh cö Dieän tích ñaát quy hoaïch beänh vieän laø 49,5 ha, toaøn boä khu ñaát ña soá laø ruoäng maøu cuûa daân, chæ coù moät soá ít nhaø daân laø nhaø caáp 4. Khoâng coù coâng trình kieân coá naøo trong phaïm vi khu ñaát xaây döïng. Chi phí ñeàn buø cho coâng trình naøy raát thaáp vì chæ phaûi ñeàn buø cho ruoäng maøu vaø moät soá ít nhaø daân caáp 4. Theo phöông aùn caáp ñaát cuûa Sôû Ñòa chính Quaûng Ngaõi, soá hoä daân caàn phaûi giaûi toûa, di dôøi laø 31 hoä. Haàu heát caùc hoä ñöôïc taùi ñònh cö ôû caùch khu vöïc beänh vieän khoaûng 500m. I.4. YÙ NGHÓA KINH TEÁ XAÕ HOÄI CUÛA DÖÏ AÙN Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 14 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” - Ñaùp öùng cho nhu caàu khaùm chöõa beänh cuûa nhaân daân tænh Quaûng Ngaõi, ñaëc bieät laø nhu caàu khaùm chöõa beänh cuûa daân cö Thò xaõ, caùc chuyeân gia nöôùc ngoaøi cuûa KCN Dung Quaát, khaùch du lòch, caùn boä cao caáp vaø laõo thaønh caùch maïng. - Töøng böôùc hình thaønh caùc chuyeân khoa saâu, vôùi ñoäi nguõ caùn boä ñuû khaû naêng chuyeân moân vaø trang thieát bò ñoàng boä ñeå chöõa trò caùc beänh naëng thuoäc caùc chuyeân khoa. - Laø ñaàu moái ñeå thöïc hieän caùc chöùc naêng cuûa moät beänh vieän tuyeán tænh theo quyeát ñònh soá 1895/1997/BYT-QÑ ngaøy 19/91997 cuûa Boä tröôûng boä Y teá, cuï theå laø: ñaøo taïo caùn boä y teá, nghieân cöùu caùc khoa hoïc veà y hoïc, chæ ñaïo tuyeán döôùi veà chuyeân moân kyõ thuaät, phoøng beänh vaø hôïp taùc quoác teá. I.5. TIEÁN ÑOÄ XAÂY DÖÏNG VAØ THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA DÖÏ AÙN Döï kieán xaây döïng cô sôû haï taàng beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi: - Thaùng 01/2002 : pheâ duyeät baùo caùo NCKT - Thaùng 07/2002 : xong thieát keá, toång döï toaùn vaø hoà sô môøi thaàu thieát bò - Thaùng 09/2002 : pheâ duyeät thieát keá vaø toång döï toaùn - Thaùng 10/2002 : Khôûi coâng trình - Thaùng 12/2005 : Hoaøn thaønh döï aùn I.6. KINH PHÍ ÑAÀU TÖ Nguoàn voán ñaàu tö : Toaøn boä voán ñaàu tö cuûa döï aùn laø voán ngaân saùch caáp theo keá hoaïch. Toång hôïp nhu caàu voán ñaàu tö do Chuû ñaàu tö thöïc hieän xaây döïng haï taàng trong haøng raøo khu vöïc beänh vieän ñöôïc ñöa ra trong baûng I.2. Baûng I.2. Nhu caàu voán ñaàu tö : Stt 1 2 3 4 Khoaûn muïc chi phí Chi phí xaây laép Chi phí thieát bò Chi phí kieán thieát cô baûn khaùc Döï phoøng phí (5%) Toång coäng Ñôn vò: ñoàng Kinh phí 95.770.189.000 85.075.944.000 9.335.017.000 9.509.058.000 199.690.208.000 Nguoàn : LCKTKT “Döï aùn ñaàu tö xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” Tieán ñoä voán ñaàu tö xaây döïng cô sôû haï taàng Tieán ñoä voán ñaàu tö xaây döïng cô sôû haï taàng ñöôïc ñöa ra trong baûng I.5. Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 15 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” Baûng I.3. Tieán ñoä voán ñaàu tö xaây döïng cô sôû haï taàng TT 1 2 3 4 Noäi dung chi phí Chi phí xaây laép Chi phí thieát bò Chi phí kieán thieát cô baûn khaùc Chi phí döï phoøng (5%) Toång coäng Tieán ñoä thöïc hieän ñaàu tö haøng naêm 2002 4.788.509 Ñvt : 1000 ñoàng Toång coäng 2004 38.308.076 34.030.378 2005 19.154.038 34.030.378 6.534.512 2003 33.519.566 17.015.188 2.800.505 566.151 2.666.763 3.616.923 2.659.221 9.509.058.000 11.889.172 56.002.022 75.955.377 55.843.637 199.690.208.000 95.770.189.000 85.075.944.000 9.335.017.000 Nguoàn : LCKTKT “Döï aùn ñaàu tö xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” I.7. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC VAØ NHU CAÀU NHAÂN LÖÏC Cô caáu toå chöùc: Döï kieán cô caàu toå chöùc cuûa beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi goàm 49 khoa phoøng (42 khoa vaø 7 phoøng chöùc naêng). Nhu caàu nhaân löïc: - Nhaân löïc khoái khaùm ña khoa(ngöôøi) : 12,5% x 600 giöôøng = 75 ngöôøi. - Nhaân löïc cuûa caùc khoái khaùc (ngöôøi) : 1 ngöôøi x 600 giöôøng = 600 ngöôøi Toång soá caùn boä CNV toaøn beänh vieän laø : 675 ngöôøi. Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 16 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” CHÖÔNG II ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN VAØ KINH TEÁ XAÕ HOÄI TAÏI KHU VÖÏC THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN II.1. TOÅNG QUAN VEÀ VÒ TRÍ DÖÏ AÙN Khu ñaát xaây döïng naèm ôû goø Caây Traâm, phöôøng Nghóa Loä, thò xaõ Quaûng Ngaõi. Khu ñaát naèm ôû vò trí cao vaø raát thuaän tieän veà giao thoâng khoâng bò ngaäp luït trong muøa luõ luït. Toång dieän tích ñaát quy hoaïch beänh vieän (keå caû dieän tích ngoaøi haøng raøo) laø 101.262m 2. Kích thöôùc khu ñaát xaây döïng beänh vieän ña khoa Quaûng Ngaõi: 315 x 158m, dieän tích trong haøng raøo xaây döïng beänh vieän : 49.504m 2. Ranh giôùi khu ñaát ñöôïc xaùc ñònh nhö sau : - Phía Ñoâng giaùp ñöôøng quy hoaïch roäng 26m (noái giöõa ñöôøng Nguyeãn Traõi vaø ñöôøng Buøi Thò Xuaân). - Phía Taây giaùp ñöôøng quy hoaïch roäng 18m. - Phía Baéc giaùp ñöôøng Buøi Thò Xuaân (sau khi tröø khu daân cö cuõ vaø caây xanh caùch ly). - Phía Nam giaùp ñöôøng Nguyeãn Traõi (sau khi tröø khu daân cö cuõ vaø caây xanh caùch ly). Sô ñoà vò trí döï aùn ñöôïc ñöa ra trong phuï luïc II. II.1.1. Thuaän lôïi Döï aùn naèm trong khu vöïc ñaát ôû vò trí cao vaø raát thuaän tieän veà giao thoâng khoâng bò ngaäp luït trong muøa luõ luït. II.1.2. Khoù khaên Vò trí naèm trong khu vöïc daân cö neân vieäc ñaàu tö baûo veä moâi tröôøng phaûi nghieâm ngaët, toán keùm. II.2. ÑAËC ÑIEÅM KHÍ TÖÔÏNG VAØ THUÛY VAÊN KHU VÖÏC DÖÏ AÙN II.2.1. Ñaëc ñieåm khí haäu (Keá thöøa soá lieäu Quoác) Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 17 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” Thò xaõ Quaûng Ngaõi naèm trong vuøng khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa. Trong naêm coù 2 muøa, muøa khoâ keùo daøi töø thaùng 2 ñeán thaùng 8 vaø muøa möa töø thaùng 9 ñeán thaùng 1 naêm sau. Quaûng Ngaõi naèm trong vuøng chòu aûnh höôûng tröïc tieáp cuûa baõo. Löôïng möa trung bình naêm khoaûng 2.297 mm, löôïng möa trung bình bieán thieân töø 90 ñeán 900 mm. Möa nhieàu nhaát vaøo caùc thaùng 9 ñeán 11 chieám 80% löôïng möa cuûa caû naêm. Nhieät ñoä khoâng khí trung bình naêm laø 25,7 0C, trong ñoù nhieät ñoä caùc thaùng bieán thieân töø 22 ñeán 290C. Boác hôi haøng naêm khoaûng 850 mm. Ñoä aåm trung bình naêm laø 83,5%. Höôùng gioù chuû ñaïo trong thaùng 9 ñeán thaùng 4 laø gioù Ñoâng Baéc vaø gioù Taây Baéc, töø thaùng 5 ñeán thaùng 9 höôùng gioù chính laø gioù Ñoâng Nam vaø Nam. II.2.2. Ñaëc ñieåm ñòa hình Khu ñaát xaây döïng döï aùn coù ñòa hình töông ñoái baèng phaúng, ña soá laø vöôøn troàng mía cuûa daân. Khu ñaát coù ñòa hình cao raùo khoâng bò ngaäp nöôùc trong nhöõng muøa möa luõ. II.2.3. Ñaëc ñieåm ñòa chaát coâng trình Khu vöïc döï aùn naèm treân ñòa taàng phuø sa daày 10 ñeán 50m goàm caùc lôùp caùt coù laãn seùt vaø soûi moûng, lôùp ñaù neàn coù ñoä saâu 40m, do ñoù ñòa chaát coâng trình töông ñoái toát vaø oån ñònh. II.2.4. ñaëc ñieåm nguoàn nöôùc maët, thuûy trieàu vaø luõ luït Soâng Traø Khuùc chaûy töø höôùng Taây sang Ñoâng doïc theo ñöôøng bieân giôùi phía Baéc khu vöïc noäi thò. Löu vöïc chaûy qua thò xaõ Quaûng Ngaõi ngaén, doác vaø roäng. Thò Xaõ ñöôïc baûo veä baèng moät con ñeâ (cao 7,35m) chaïy doïc theo bôø soâng. Soâng Traø Khuùc coù ñoä doác cao vaø ñoä doác naøy thay ñoåi 12m trong khoaûng 6km keå töø thò xaõ ñeán haï löu cuûa soâng tröôùc khi ñoã ra bieån. Löu löôïng trung bình cuûa soâng Traø Khuùc ñaït khoaûng 205 m 3/giaây, löu löôïng toái ña ghi ñöôïc laø 18.201 m3/giaây vaø toái thieåu laø 20,7 m 3/giaây. Baûng II.1. caùc möùc ñoä ngaäp trong theo caùc chu kyø khaùc nhau taïi soâng Traø Khuùc Taàn suaát luõ P% Chu kyø taùi dieãn theo naêm Möïc nöôùc Hmax(m) 0,1 0,5 1 2 5 10 50 99 1.000 8,48 200 8,33 100 8,23 50 8,12 20 7,93 10 7,69 2 6,70 1 4,77 Nguoàn : “Döï aùn caûi thieän moâi tröôøng mieàn Trung” Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 18 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” II.2.5. Ñoäng ñaát vaø aùp löïc gioù Theo quy chuaån xaây döïng Vieät Nam (taäp III) ban haønh theo quy ñònh soá 439/BXD-CSXD ngaøy 25/7/1997 cuûa Boä tröôûng Boä xaây döïng thì thò xaõ Quaûng Ngaõi naèm trong vuøng coù ñoäng ñaát vaø aùp duïng gioù nhu sau : - Ñoäng ñaát : vuøng chaán ñoäng caáp 6 (MSK) vôùi taàng xuaát laäp laïi B1 ≥ 0,005 (chu kyø T1 ≤ 200 naêm). Xaùc xuaát xuaát hieän chaán ñoäng P ≥ 0,1 trong khoaûng thôøi gian 20 naêm. - Aùp löïc gioù : thuoäc vuøng III.B1 chòu aûnh höôûng cuûa baõo lôùn, vôùi aùp löïc gioù W 0 = 125daN/m2. II.3. HIEÄN TRAÏNG CHAÁT LÖÔÏNG MOÂI TRÖÔØNG TAÏI KHU VÖÏC DÖÏ AÙN II.3.1. Hieän traïng chaát löôïng khoâng khí vaø tieáng oàn Ñeå ñaùnh giaù hieän traïng chaát löôïng khoâng khí, Trung taâm Coâng ngheä Moâi tröôøng – ENTEC tieán haønh laáy 4 maãu khoâng khí taïi khu vöïc döï aùn. Keát quaû laáy maãu vaø phaân tích ñöôïc trình baøy trong baûng II.2 . Baûng II.2 : Keát quaû phaân tích maãu khoâng khí taïi khu vöïc Döï aùn. Ñieåm ño Ñoä oàn (dBA) Buïi SO2 Keát quaû (mg/m3) NO2 CO THC K1 K2 K3 K4 TCVN 60 (*) 0,3(**) 0,5(**) 0,4(**) Nguoàn : Trung taâm Coâng ngheä Moâi tröôøng – ENTEC 9/2003. 40(**) 5,0(***) Ghi chuù: (*) TCVN 5949-1995 : AÂm hoïc- Tieáng oàn khu vöïc coâng coäng vaø daân cö- möùc oàn toái ña cho pheùp . (**) TCVN 5937-1995 : Chaát löôïng khoâng khí - Tieâu chuaån chaát löôïng khoâng khí bao quanh. (***) TCVN 5938-1995 : Chaát löôïng khoâng khí - Noàng ñoä toái ña cho pheùp cuaû moät soá chaát ñoäc haïi trong khoâng khí xung quanh. Phöông phaùp laáy maãu, phaân tích, tính toaùn xaùc ñònh töøng thoâng soá cuï theå ñöôïc quy ñònh trong caùc Tieâu chuaån Vieät Nam töông öùng. Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 19 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” Vò trí laáy maãu khoâng khí ñöôïc dieãn giaûi trong baûng II.3. Baûng II.3 : Dieãn giaûi ñaëc ñieåm cuûa caùc vò trí laáy maãu khí Kyù hieäu K1 K2 K3 K4 Vò trí So saùnh caùc keát quaû phaân tích ñöôïc vôùi Tieâu chuaån caùc chaát oâ nhieãm trong khoâng khí xung quanh TCVN 5937-1995, TCVN 5938-1995, TCVN 5949-1995 cho thaáy : II.4.2. Hieän traïng chaát löôïng nöôùc maët Ñeå ñaùnh giaù hieän traïng chaát löôïng nöôùc maët, Trung taâm Coâng ngheä Moâi tröôøng – ENTEC tieán haønh laáy 3 maãu nöôùc bieån ven bôø taïi khu vöïc döï aùn. Keát quaû laáy maãu vaø phaân tích ñöôïc trình baøy trong baûng II.4. Baûng II.4 : Keát quaû phaân tích maãu nöôùc bieån ven bôø taïi khu vöïc Döï aùn. Chæ tieâu Ñieåm 1 Ñieåm 2 Ñieåm 3 Ñieåm 4 pH DO(mg/l) Fe (mg/l) TSS (mg/l) COD (mg/l) Pb (mg/l) Mn (mg/l) NH+4 (mg/l) NO2- (mg/l) NO3- (mg/l) F- (mg/l) Xyanua, CN- (mg/l) Daàu môõ (mg/l) Chaát taåy röûa (mg/l) Coliform, MPN/100ml Nguoàn: Trung taâm coâng ngheä moâi tröôøng (ENTEC), 9/2003 Tieâu chuaån 5,5 – 9 ≥2 2 80 <35 0,1 0,8 1 0,05 15 0,05 0,3 0,5 10.000 Chuù yù: TCVN 5942 - 1995 - Tieâu chuaån chaát löôïng nöôùc maët. Phöông phaùp laáy maãu, phaân tích, tính toaùn xaùc ñònh töøng thoâng soá cuï theå ñöôïc quy ñònh trong caùc Tieâu chuaån Vieät Nam töông öùng. Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 20 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” Vò trí laáy maãu nöôùc bieån ven bôø ñöôïc dieãn giaûi trong baûng II.5. Baûng II.5 : Dieãn giaûi ñaëc ñieåm cuûa caùc vò trí laáy maãu nöôùc maët Kyù hieäu M1 M2 M3 Vò trí II.4.3. Hieän traïng chaát löôïng nöôùc ngaàm taïi khu vöïc döï aùn Nhaèm ñaùnh giaù ñöôïc hieän traïng chaát löôïng nöôùc ngaàm taïi khu vöïc Döï aùn, Trung taâm Coâng ngheä Moâi tröôøng – ENTEC ñaõ tieán haønh laáy 3 maãu ngaàm taïi khu vöïc döï aùn. Keát quaû laáy maãu vaø phaân tích ñöôïc trình baøy trong baûng II.6. Baûng II.6. Keát quaû phaân tích chaát löôïng nöôùc ngaàm taïi khu vöïc Döï aùn TT Chæ tieâu Ñôn vò N1 N2 Keát quaû N3 TCVN 5944-1995 6,5 - 8,5 5 - 50 300 - 500 45 200 - 400 1-5 750 - 1500 200 - 600 0 3 1 pH 2 Maøu Pt - Co 3 Ñoä cöùng Mg/l 4 NO2 Mg/l 5 SO4 Mg/l 6 Fe Mg/l 7 TSS µg/l 8 Clorua Mg/l 9 Coliform MPN/100ml 10 E.coli MPN/100ml Nguoàn: Trung taâm Coâng ngheä Moâi tröôøng – ENTEC 3/2003. Ghi Chuù : TCVN 5944-1995 - Tieâu chuaån veà noàng ñoä cho pheùp cuûa caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc ngaàm.. Vò trí laáy maãu nöôùc ngaàm ñöôïc dieãn giaûi trong baûng II.7. Baûng II.7 : Dieãn giaûi ñaëc ñieåm cuûa caùc vò trí laáy maãu nöôùc ngaàm Kyù hieäu N1 N2 N3 Vò trí II.5. TAØI NGUYEÂN SINH HOÏC TAÏI KHU VÖÏC DÖÏ AÙN II.5.1. Taøi nguyeân röøng. Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 21 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” II.5.1.1. Röøng töï nhieân Röøng töï nhieân hieän nay phaân boá chuû yeáu ôû phía Taây cuûa tænh hoaëc ôû caùc thung luõng treân nhöõng vuøng ñoài nuùi cao, doác, khoù khai thaùc. Röøng ôû ñaây tuy coøn ít nhöng vaãn mang tính ña daïng vaø phong phuù veà loaøi caây. Trong röøng coù nhieàu goã quyù nhö goõ, sôn, choø, gioåi, queá, v.v… Theo quyõ löôïng goã röøng Quaûng Ngaõi chia laøm 4 loaïi: röøng giaøu, röøng trung bình, röøng ngheøo vaø röøng phuïc hoài. Dieän tích röøng giaøu chieám 3.786 ha (6,3% RTN), röøng trung bình vaø röøng ngheøo chieám phaàn lôùn dieän tích khoaûng 43.770 ha (72,5% RTN), röøng phuïc hoài 18,05% RTN. Toång tröõ löôïng goã röøng töï nhieân cuûa toaøn tænh naêm 1994 öôùc tính khoaûng 7.555.980 m 3, trong ñoù röøng saûn xuaát chieám tyû leä lôùn nhaát khoaûng 4.527.140 m 3 (chieám 59,88% toång tröõ löôïng). II.5.1.1. Röøng troàng Trong toång soá 11.400 ha röøng troàng coù khoaûng 38,82% laø baïch ñaøn, 28,66% queá, 12,68% phi lao, 10,63% röøng ñaøo, 6,78% thoâng, coøn laïi laø keo, döùa, mít, cau, tre (1,98% röøng troàng). Röøng troàng ôû giai ñoaïn hieän nay vaãn laøm chöùc naêng caûi taïo vaø baûo veä ñaát laø chuû yeáu. Nhìn chöng, tröõ löôïng röøng troàng chöa ñöôïc nghieân cöùu ñaùnh giaù. Rieâng queá, theo öôùc tính coù khoaûng hôn 10.000.000 caây (1994) coù khaû naêng khai thaùc. II.5.1. Taøi nguyeân ñoäng vaät. Theo soá lieäu cuûa caùc coâng trình nghieân cöùu gaàn ñaây cho thaáy khu heä thoáng ñoäng vaät Quaûng Ngaõi bao goàm: 7 boä thuù vôùi 19 hoï, 38 loaøi, 13 boä chim vôùi 36 heä, 77 loaøi. Thuù ôû Quaûng Ngaõi coù theå ñöôïc chia laøm caùc nhoùm sau: - Nhoùm thuù kinh teá: nhoùm naøy coøn töông ñoái nhieàu ôû Quaûng Ngaõi bao goàm: lôïn röøng, hoaüng, nai, nhím. - Nhoùm thuù coù giaù trò döôïc lieäu: bao goàm caùc loaøi voi, hoå, cöøu, nhím, teâ, khæ, … Quaûng Ngaõi coù moät soá loaøi ñoäng vaät quyù hieám (vôùi soá löôïng ít) ñöôïc ghi vaøo saùch ñoû nhö: khæ vaøng, khæ maët ñoû, hoå, baùo xaùm, meøo gaám,… Khu heä chim: heä chim cuûa tænh Quaûng Ngaõi raát phong phuù, gaø röøng, gaø goâ, chim xanh, chim seû, chim gaùy, chim chaøo maøo … nhoùm chim caûnh tieâu bieåu nhö chim vaønh khuyeân, veït ñaàu hoàng, veït ngöïc ñoû, vaøng anh … II.5.2. Taøi nguyeân thöïc vaät Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 22 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” Taøi nguyeân thöïc vaät Quaûng Ngaõi töông ñoái ña daïng vaø phong phuù, xuaát hieän moät soá loaøi mang tính khu heä thöïc vaät phía baéc nhö gieû lau, re xanh, re göøng, ngoïc lan, moät soá loaøi caây coù nguoàn goác khu heä thöïc vaät phía Nam nhö baèng laêng, oåi, pô taêng, böùa … Ngoaøi caùc loaïi caây treân thì nhoùm caây buïi khaù phoå bieán ôû Quaûng Ngaõi nhö lau, laùnh, sim, mua, chaø laø … chuùng coù ñoä cao trung bình khoaûn 1 – 2m vaø che phuû 50 – 70%. II.6. HIEÄN TRAÏNG KINH TEÁ - XAÕ HOÄI TAÏI KHU VÖÏC DÖÏ AÙN Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi ñöôïc döï kieán xaây döïng taïi khu vöïc thuoäc phöôøng Nghóa Loä, thò xaõ Quaûng Ngaõi vôùi dieän tích ñaát quy hoaïch laø 49,5 ha. Hieän traïng kinh teá xaõ hoäi taïi khu vöïc döï aùn ñöôïc trình baøy nhö sau : (1). Dieän tích vaø Daân soá : Theo baùo caùo veà tình hình kinh teá xaõ hoäi naêm 2002 thì daân soá toaøn thò xaõ Quaûng Ngaõi ñöôïc chia thaønh 10 ñôn vò haønh chính goàm 8 phöôøng vaø 2 xaõ. Dieän tích töï nhieân chieám 37,13km 2 vôùi toång soá daân xaáp xæ 118.380 ngöôøi. Khu vöïc ñoâ thò chæ chieám 46% toång dieän tích nhöng coù tôùi 77% daân soá toaøn thò xaõ. Maät ñoä daân cö taïi caùc phöôøng lôùn gaáp 3 laàn so vôùi caùc xaõ ôû khu vöïc noâng thoân, trong ñoù phöôøng Traàn Höng Ñaïo vaø Nguyeãn Nghieâm laø nhöõng nôi coù maät ñoä lôùn nhaát. Möùc ñoä gia taêng daân soá khu vöïc ñoâ thò giai ñoaïn 1989 ñeán 1999 öôùc tính 21,7%. Caùc soá lieäu veà daân soá cuûa 10 ñôn vò haønh chiùnh thuoäc thò xaõ Quaûng Ngaõi ñöôïc theå hieän qua baûng II.8. Baûng II.8. Soá lieäu daân soá toaøn thò xaõ Quaûng Ngaõi (2001) Phöôøng/xaõ Phöôøng Ph. Leâ Hoàng Phong Ph. Phaàn Phuù Ph. Traàn Höng Ñaïo Ph. Nguyeãn Nghieâm Ph. Chaùnh Loä Ph. Nghóa Loä Ph. Nghóa Chaùnh Ph. Quaûng Phuù Xaõ Xaõ Nghóa Ñoâng Xaõ Nghóa Duõng Soá lieäu daân soá Dieän tích (ha) Soá daân (ngöôøi) Soá hoä Maät ñoä (ngöôøi/ha) Quy moâ hoä gia ñình (ngöôøi/hoä) Hoä ngheøo (%) 1.716 338 218 52 53 76.748 7.704 12.982 9.446 9.625 17.364 1.714 3.007 2.159 2.249 51 23 60 182 182 4,4 4,5 4,3 4,4 4,3 15,2 13,7 16,8 18,8 10,4 251 401 403 727 1.269 607 662 12.094 13.239 11.658 16.241 20.669 10.164 10.505 2.650 2.993 2.592 3.453 3.646 1.746 1.900 48 33 29 22 16 17 16 4,6 4,4 4,5 4,7 5,7 5,8 5,5 17,7 6,9 22,6 8,8 18,2 16,3 20,0 Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 23 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” Toång coäng 3.712 113.658 24.463 31 (Nguoàn: nieân giaùm thoáng keâ Thò xaõ Quaûng Ngaõi naêm 2001). 4,6 14,6 (2). Daân toäc - toân giaùo − Taïi caùc khu ñoâ thò tænh Quaûng Ngaõi daân toäc Kinh chieám tæ leä lôùn. Ngoaøi ra, taïi ñaây coøn coù daân toäc Hreâ vaø moät soá daân toäc khaùc. Thò xaõ Quaûng Ngaõi coù 99,77% daân toäc Kinh; 0,043% daân toäc Hreâ, phaàn coøn laïi 0,19% laø caùc daân toäc khaùc. − Taïi caùc thò traán huyeän ñoàng baèng tæ leä ngöôøi Kinh chieám ña soá tuyeät ñoái (ví duï taïi thò traán Chôï Chuøa) hoaëc chæ coù thaønh phaàn ngöôøi Kinh sinh soáng (ví duï taïi caùc ñoâ thò huyeän Moä Ñöùc, Ñöùc Phoå, Sôn Tònh). − Taïi caùc ñoâ thò huyeän mieàn nuùi ñoài troïc, coù caùc daân toäc Kinh, Hreâ, Xô Ñaêng, Cor vaø moät soá daân toäc khaùc, trong ñoù ngöôøi Kinh chieám chuû yeáu taïi haàu heát caùc huyeän lî. Tuy nhieân, taïi huyeän Ba Tô, Sôn Haø thaønh phaàn daân toäc khaùc chieám phaàn lôùn. − Phaàn lôùn nhaân daân theo ñaïo Phaät, phaàn coøn laïi theo ñaïo Tin Laønh, Coâng Giaùo, vaø caùc toân giaùo khaùc. (3). Giaùo duïc – y teá Giaùo duïc: Heä thoáng giaùo duïc taïi caùc khu ñoâ thò ñöôïc ñaàu tö xaây döïng vôùi cô sôû haï taàng ñaày ñuû phuïc vuï hoïc taäp, nghieân cöùu vaø coù moät löïc löôïng giaùo vieân ñuû khaû naêng cung caáp kieán thöùc vaø ñaøo taïo ñaït yeâu caàu cuaû Boä giaùo duïc ñeà ra. Soá lieäu thoáng keâ naêm 2000 ñöôïc toùm taét nhö sau: − Taïi trung taâm thò xaõ coù 15 tröôøng maãu giaùo vôùi 4.192 em vaø caùc huyeän ñoàng baèng coù 125 tröôøng maãu giaùo vôùi soá hoïc sinh 30.178 em, trong ñoù trung taâm thò traán chieám 20%. Soá tröôøng phoå thoâng laø 300 trong ñoù caáp I: 164, caáp II: 108, caáp II - III: 5, caáp III: 23. − Soá tröôøng maãu giaùo trong 5 huyeän mieàn nuùi laø 21 vôùi 988 em, khu thò traán caùc huyeän chieám 30% toång soá. Soá tröôøng phoå thoâng laø 85 trong ñoù caáp I: 65, caáp II: 11, caáp I II: 5, caáp II - III: 4. − Soá hoïc sinh phoå thoâng trong caû tænh laø 300.943 em, taêng so vôùi naêm tröôùc laø 296.906 em. − Toång soá giaùo vieân caùc caáp laø 10.446, trong ñoù giaùo vieân phoå thoâng cô sôû chieám 87,6%, phoå thoâng trung hoïc chieám 12,4%. − Caáp baäc giaùo duïc ñaïi hoïc vaø cao ñaúng coù 2 tröôøng, 1 cuûa trung öông vaø 1 cuûa ñòa phöông. Soá hoïc vieân laø 1.993, soá giaùo vieân giaûng daïy laø 159. − Giaùo duïc trung hoïc chuyeân nghieäp coù 2 tröôøng cuûa ñòa phöông vôùi 3.075 hoïc vieân vaø 54 giaùo vieân. Soá löôïng hoïc vieân toát nghieäp naêm 2000 laø 806 hoïc vieân caáp ñaïi hoïc, cao ñaúng vaø 1.932 caáp trung hoïc chuyeân nghieäp. Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 24 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” Caáp ñaïi hoïc, cao ñaúng coù 24 giaûng vieân trình ñoä treân ñaïi hoïc, 135 caáp ñaïi hoïc vaø cao ñaúng. Caáp trung hoïc chuyeân nghieäp coù 3 giaûng vieân trình ñoä treân ñaïi hoïc, 54 trình ñoä ñaïi hoïc vaø 9 laø trung hoïc chuyeân nghieäp. − Y teá: Hieän nay, taïi thò xaõ Quaûng Ngaõi coù moät beänh vieân ña khoa caáp tænh vôùi 565 giöôøng. Moät soá thò traán coù Trung taâm y teá (TTYT) caáp huyeän. Soá löôïng giöôøng beänh taïi beänh vieän ña khoa vaø caùc TTYT ôû ñoâ thò tænh Quaûng Ngaõi ñöôïc ñöôïc trình baøy trong baûng II.9. Baûng II.9: Soá löôïng giöôøng beänh taïi moät soá beänh vieän ñoâ thò tænh Quaûng Ngaõi TT Beänh vieän 1 2 3 4 5 6 Tuyeán beänh vieän Beänh vieän ña khoa tænh Tænh TTYT huyeän Bình Sôn Huyeän TTYT huyeän Nghóa Haønh Huyeän TTYT huyeän Ñöùc Phoå Huyeän TTYT huyeän Traø Boàng Huyeän TTYT huyeän Ba Tô Huyeän Toång soá giöôøng Nguoàn: Nieân giaùm thoâng keâ tænh Quaûng Ngaõi, 2001 Soá giöôøng Ñòa phöông 565 120 60 115 80 80 1.020 TX Quaûng Ngaõi TT Chaâu OÅ TT Chôï Chuøa Khoái 1 cuûa thò traán TT Traø Xuaân TT Ba Tô Trong nhöõng naêm gaàn ñaây (1995 - 2000), soá löôïng baùc syõ ñöa veà caùc beänh vieän trung taâm ngaøy taêng cao, naêm 2000 beänh vieän tænh coù 197 baùc syõ, chieám 56,28% toaøn tænh; 5 huyeän ñoàng baèng soá baùc syõ chieám 34,86%; caùc huyeän mieàn nuùi 7,72% vaø huyeän haûi ñaûo chieám 1,14%. (4). Ñieàu kieän kinh teá Trong naêm 2000 giaù trò saûn xuaát CN - TTCN thò xaõ Quaûng Ngaõi ñaït ñöôïc 789.231 trieäu ñoàng, trong ñoù coâng nghieäp quoác doanh ñaït 644.463 trieäu ñoàng, ngoaøi quoác doanh ñaït 144.968 trieäu ñoàng. Theo baùo caùo 6 thaùng ñaàu naêm 2001, giaù trò saûn xuaát CN - TTCN ñaït 55,0% keá hoaïch naêm, taêng 18,5% so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc. Nhìn chung, caùc cô sôû saûn xuaát hoaït ñoäng oån ñònh, taêng veà soá löôïng saûn phaåm vaø coù naâng cao veà chaát löôïng, ñöôïc thò tröôøng chaáp nhaän neân ñaõ tieâu thuï nhanh. Coù 116 giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh môùi vôùi toång voán 3.384,3 trieäu ñoàng. (5). Phaùt trieån xaây döïng Theo baùo caùo naêm 2000 thò xaõ Quaûng Ngaõi ñaõ thöïc hieän ñöôïc 192.881 trieäu ñoàng ñaàu tö xaây döïng cô baûn, taêng 10,4% so vôùi naêm 1999. Phaàn ñaàu tö ñöôïc taäp trung chuû yeáu cho xaây laép caùc coâng trình giao thoâng coâng coäng, thuûy lôïi vaø heä thoáng löôùi ñieän. Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 25 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” Trong 6 thaùng ñaàu naêm 2001, xaây döïng cô sôû haï taàng taïi TX Quaûng Ngaõi ñaït toång giaù trò thöïc hieän laø 10.100 trieäu ñoàng (trong ñoù xaây laép ñaït 4.476 trieäu ñoàng, ñeàn buø laø 5.724 trieäu ñoàng). Rieâng döï aùn ñöôøng Thaønh Coå Nuùi Buùt thöïc hieän ñöôïc treân 2.333 trieäu ñoàng (xaây laép treân 1.817 trieäu ñoàng). (6). Phaùt trieån noâng nghieäp (troàng troït, chaên nuoâi, thuyû saûn) Theo baùo caùo thoáng keâ naêm 2000, toång saûn löôïng löông thöïc taïi tieåu vuøng ñoâ thò ñaït 9.700 taán (chieám khoaûng 2,9% toång saûn löôïng löông thöïc toaøn tænh), trong ñoù chuû yeáu laø luùa vaø phaàn nhoû laø hoa maøu, caây coâng nghieäp, caây troàng laâu naêm. Ngaønh chaên nuoâi taïi caùc trung taâm ñoâ thò huyeän , thò xaõ khoâng phaùt trieån maïnh. (7). Giao thoâng - vaän taûi Tænh coù maïng löôùi giao thoâng vôùi 4 loaïi ñöôøng: Ñöôøng saét, ñöôøng boä, ñöôøng soâng vaø ñöôøng bieån. Maïng löôùi ñöôøng boä ñaõ raûi ñeàu khaép caû tænh (maät ñoä bình quaân khoaûng 0,22 km ñöôøng/ km2, töông ñoái lôùn so vôùi caùc tænh mieàn Trung khaùc). Tuy maät ñoä ñöôøng cao, nhöng chaát löôïng caùc tuyeán ñöôøng giao thoâng (tröø quoác loä 1A) raát keùm, chuû yeáu laø ñöôøng caáp phoái vaø ñöôøng ñaát ñaõ hö hoûng hoaëc bieán daïng so vôùi ban ñaàu. Toång khoái löôïng haøng hoaù ñöôïc vaän chuyeån trong naêm 2000 taïi caùc trung taâm thò traán, thò xaõ laø 614.000 taán (chieám 85% cuûa caû tænh), trong ñoù vaän chuyeån baèng phöông tieän cô giôùi giöõa caùc huyeän trong tænh chieám chuû yeáu. (8). Thöông maïi - dòch vuï - xuaát nhaäp khaåu Toång möùc baùn haøng hoaù vaø dòch vuï trong naêm 2000 cuûa caùc ñoâ thò ñaït khoaûng 3.078 trieäu ñoàng (chieám 65% cuûa caû tænh). Toång möùc baùn leû haøng hoaù vaø dòch vuï xaõ hoäi laø 1.323 trieäu ñoàng. Hoaït ñoäng dòch vuï du lòch, khaùch saïn cuûa tænh trong nhöõng naêm gaàn ñaây coù söï chuyeån bieán roõ reät, ñoùng goùp moät phaàn lôùn vaøo ngaân saùch cuûa tænh. Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 26 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” CHÖÔNG III ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG BEÄNH VIEÄN ÑA KHOA TÆNH QUAÛNG NGAÕI III.1. ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG CUÛA GIAI ÑOAÏN XAÂY DÖÏNG TÔÙI MOÂI TRÖÔØNG III.1.1. Noäi dung vaø quy moâ xaây döïng caùc haïng muïc coâng trình Vôùi dieän tích toång maët baèng laø 49,5ha, giai ñoaïn xaây döïng cô sôû haï taàng Beänh vieän ña khoa Quaûng Ngaõi thöïc hieän trong 4 naêm (2002 - 2005), döï kieán bao goàm caùc haïng muïc coâng trình nhö sau: - Ñeàn buø vaø giaûi toûa - Ñöôøng noäi boä vaø saân baõi - Baõi ñaäu xe - Vaønh ñai caây xanh Caùc coâng vieäc xaây döïng cô baûn Beänh vieän ña khoa Quaûng Ngaõi bao goàm: - Xaây döïng vaø boá trí beänh vieän thaønh caùc phoøng, khoa theo ñuùng quy moâ vaø dieän tích maø döï aùn ñöa ra; - Xaây döïng heä thoáng ñöôøng giao thoâng noäi boä ñeå tieáp caän vôùi caùc truïc ñöôøng giao thoâng chính cuûa khu vöïc; - Xaây döïng heä thoáng caáp thoaùt nöôùc cho toaøn beänh vieän; - Xaây döïng heä thoáng thoaùt nöôùc möa treân toaøn boä dieän tích khu ñaát döï aùn; - Xaây döïng caùc heä thoáng thoaùt nöôùc baån lieân keát vôùi caùc coâng trình xöû lyù cuïc boä nöôùc thaûi; - Xaây döïng hoá taäp trung chaát thaûi cho toaøn beänh vieän; - Xaây döïng heä thoáng choáng oàn cho buoàng maùy phaùt ñieän; - Xaây döïng baõi ñaäu xe, hoa vieân, thaûm coû, caùc kho vaät tö , nguyeân lieäu vaø caùc coâng trình haï taàng kyõ thuaät khaùc; Theo keá hoaïch döï kieán thì caùc coâng trình keå treân seõ tieán haønh xen keõ nhau vaø keát hôïp song song cuøng luùc moät soá coâng vieäc nhö thi coâng caùc haïng muïc coâng trình lieân keát : boàn hoa caây xanh, ñöôøng noäi boä, heän thoáng caáp thoaùt nöôùc, heä thoáng caùp ñieän ngaàm v.v… Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 27 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” III.1.2. Nguoàn goác gaây oâ nhieãm Caùc nguoàn goác gaây oâ nhieãm chính trong giai ñoaïn xaây döïng cô baûn coù theå toùm löôïc nhö sau : - OÂ nhieãm buïi ñaát, ñaù trong quaù trình vaän chuyeån vaät lieäu xaây döïng, thi coâng coù theå gaây ra caùc taùc ñoäng leân coâng nhaân tröïc tieáp thi coâng vaø moâi tröôøng xung quanh (daân cö, ñoäng thöïc vaät). - OÂ nhieãm nhieät: töø böùc xaï nhieät maët trôøi, töø caùc quaù trình thi coâng coù gia nhieät (nhö quaù trình caét, haøn, ñoát noùng chaûy Bitum ñeå traûi nhöïa ñöôøng, caùc phöông tieän vaän taûi vaø maùy moùc thi coâng nhaát laø khi trôøi noùng böùc). Caùc taùc nhaân gaây oâ nhieãm naøy taùc ñoäng chuû yeáu leân coâng nhaân tröïc tieáp laøm vieäc taïi coâng tröôøng. - OÂ nhieãm do khí thaûi cuûa caùc phöông tieän vaän taûi, maùy moùc thi coâng, chuû yeáu laø khí thaûi töø caùc ñoäng cô caùc loaïi (xaêng, daàu DO, daàu FO). Loaïi oâ nhieãm naøy thöôøng khoâng lôùn do phaân taùn vaø hoaït ñoäng trong moâi tröôøng roäng thoaùng. - OÂ nhieãm veà tieáng oàn, rung do caùc phöông tieän vaø maùy moùc thi coâng treân coâng tröôøng. Loaïi oâ nhieãm naøy seõ coù möùc ñoä naëng trong giai ñoaïn caùc phöông tieän maùy moùc söû duïng nhieàu, hoaït ñoäng lieân tuïc. - Nöôùc möa ñoïng treân maët ñaát vaø ñöôøng vaän chuyeån gaây laày loäi vaø oâ nhieãm vaøo muøa möa. - Nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa caùc coâng nhaân xaây döïng coù theå gaây oâ nhieãm moâi tröôøng, neân ñôn vò thi coâng seõ xaây döïng heä thoáng nhaø veä sinh trong quaù trình thi coâng. - OÂ nhieãm do chaát thaûi raén töø caùc hoaït ñoäng xaây döïng chuû yeáu laø xaø baàn, saét vuïn, goã coát pha..., löôïng chaát thaûi raén naøy thöôøng ñöôïc thu gom taän duïng ñeå laøm chaát ñoát, baùn pheá lieäu vaø san laáp maët baèng. Chaát thaûi raén sinh hoaït cuûa coâng nhaân xaây döïng coù soá löôïng khoâng lôùn, nhöng seõ ñöôïc thu gom vaø xöû lyù hôïp veä sinh. III.1.3. Caùc taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng vaät lyù III.1.3.1. Taùc ñoäng do oâ nhieãm buïi vaø tieáng oàn Buïi phaùt sinh trong quaù trình thi coâng xaây döïng caùc daïng muïc coâng trình cuûa döï aùn tröôùc tieân seõ aûnh höôûng ñeán söùc khoeû cuûa coâng nhaân tröïc tieáp thi coâng coâng trình. Möùc ñoä taùc ñoäng ñoái vôùi söùc khoûe tuøy thuoäc vaøo möùc ñoä oâ nhieãm buïi thöïc söï vaø thôøi gian tieáp xuùc cuûa ngöôøi coâng nhaân ñoái vôùi caùc nguoàn buïi. Ñoái vôùi coäng ñoàng daân cö beân ngoaøi khuoân vieän döï aùn, oâ nhieãm buïi do thi coâng thöôøng chæ aûnh höôûng ñeán nhöõng khu vöïc döôùi höôùng gioù chuû ñaïo. Tính chaát taùc ñoäng cuõng gioáng nhö treân nhöng möùc ñoä taùc ñoäng khoâng cao do cöï ly phaùt taùn buïi quaù xa vaø nguoàn phaùt ñöôïc che chaén phaàn thaáp döôùi ñaát baèng töôøng raøo bao quanh beänh vieän. Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 28 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” Moâi tröôøng bò oâ nhieãm buïi seõ coù khaû naêng keùo theo oâ nhieãm nguoàn nöôùc söû duïng cuûa nhaân daân vaø töø ñoù gaây ra caùc aûnh höôûng ñeán söùc khoûe cuûa con ngöôøi vaø ñoäng vaät nuoâi. Buïi oâ nhieãm coøn taùc ñoäng xaáu ñeán heä thöïc vaät trong khu vöïc, bieåu hieän thöôøng thaáy laø caây coái trong khu vöïc laân caän thöôøng bò phuû moät lôùp buïi treân laù, töø ñoù gaây ra caûn trôû quaù trình quang hôïp cuûa caây, caây coái seõ bò coøi coïc, chaäm lôùn, laù uùa vaøng nhanh, aûnh höôûng ñeán quaù trình sinh tröôûng phaùt trieån vaø ñôm hoa keát traùi cuûa caây troàng. Tieáng oàn phaùt ra do caùc maùy moùc vaø phöông tieän thi coâng seõ gaây ra nhöõng aûnh höôûng xaáu ñoái vôùi con ngöôøi vaø ñoäng vaät nuoâi trong vuøng chòu aûnh höôûng cuûa nguoàn phaùt . III.1.3.2. Taùc ñoäng do caùc chaát thaûi sinh hoaït cuûa coâng nhaân thi coâng coâng trình Trong quaù trình thi coâng, do ñoøi hoûi phaûi taäp trung moät löïc löôïng lao ñoäng töông ñoái lôùn neân neáu döï aùn khoâng boá trí nhöõng khu nhaø veä sinh hôïp lyù thì caùc chaát thaûi sinh hoaït cuûa coâng nhaân seõ gaây ra nhöõng aûnh höôûng xaáu ñeán moâi tröôøng chung cuûa khu vöïc döï aùn: boác muøi hoâi thoái vaø taïo ñieàu kieän cho ruoài muoãi, coân truøng phaùt trieån. Caùc chaát thaûi raén sinh hoaït neáu khoâng coù bieän phaùp thu gom vaø giaûi quyeát hôïp lyù cuõng seõ gaây nhöõng taùc ñoäng nhö treân. III.1.3.3. Taùc ñoäng do oâ nhieãm nhieät, khí thaûi töø caùc phöông tieän vaø maùy moùc thi coâng Nhìn chung chæ ôû möùc ñoä nheï vaø aûnh höôûng chuû yeáu ñoái vôùi coâng nhaân tröïc tieáp thi coâng coâng trình. Ñaùng löu yù ôû ñaây laø caùc coâng nhaân laøm vieäc vôùi nhöõng khu coù söû duïng nhieät nhö ñoát noùng nhöïa ñeå raõi ñöôøng. III.1.3.4. Taùc ñoäng cuûa caùc chaát thaûi raén Caùc loaïi bao bì, pheá lieäu saûn sinh ra trong quaù trình thi coâng, neáu nhö khoâng coù caùc bieän phaùp thu gom, phaân loaïi vaø boá trí nôi taäp trung hôïp lyù cuõng seõ gaây ra nhöõng aûnh höôûng xaáu ñeán moâi tröôøng xung quanh. III.1.4. Caùc taùc ñoäng veà kinh teá xaõ hoäi III.1.4.1. Taùc ñoäng do di daân, giaûi toûa Khu ñaát chòu taùc ñoäng tröïc tieáp xaây döïng Beänh vieän Ña khoa Quaûng Ngaõi coù dieän tích khoaûng 49,5ha ña soá laø ruoäng maøu vaø 31 hoä daân cö phaûi di dôøi. Soá hoä di dôøi trong khu vöïc Döï aùn khoâng nhieàu cuøng vôùi vieäc ñeàn buø giaûi toûa vaø taùi ñònh cö (caùc hoä ñöôïc taùi ñònh cö ôû caïnh caùch khu vöïc beänh vieän khoaûng 500m) thoûa ñaùng. Vieäc aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng kinh teá xaõ hoäi cuûa ngöôøi daân cuõng coù nhöng möùc ñoä aûnh höôûng khoâng nhieàu. III.1.4.2. Caûnh quan ñoâ thò Vieäc thi coâng xaây döïng hoaøn taát döï aùn seõ hình thaønh neân moät quaàn theå kieán truùc vôùi toøa nhaø cao 8 taàng naèm giöõa khu ñaát döï aùn, toaøn boä coâng trình naøy ñöôïc caùch ly vôùi moâi tröôøng beân ngoaøi baèng caùc daõy caây xanh vaø töôøng raøo bao quanh beänh vieän. Xeùt veà maët Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 29 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” thaåm myõ thì coù theå noùi ñaây laø moät coâng trình saïch ñeïp, hieän ñaïi, ñaûm baûo ñöôïc loä giôùi vaø thuoäc loaïi beänh vieän coù quy moâ lôùn nhaát cuûa tænh Quaûng Ngaõi cuõng nhö töông ñöông vôùi caùc beänh vieän khu vöïc mieàn Trung. III.1.4.3. Tai naïn lao ñoäng - Coâng vieäc laép raùp, thi coâng vaø quaù trình vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu vôùi maät ñoä xe cao coù theå gaây ra caùc tai naïn lao ñoäng. - Vieäc thi coâng caùc coâng trình treân taàng cao seõ laøm taêng cao khaû naêng gaây ra tai naïn lao ñoäng do tröôïc teù treân caùc giaøn giaùo, caùc tai naïn do tieáp caän vôùi ñieän nhö thi coâng heä thoáng ñieän , va chaïm vaøo caùc ñöôøng daây ñieän , baõo gioù gaây ñöùt daây ñieän … III.1.4.4. Söï coá chaùy noå - Caùc nguoàn coù khaû naêng chaùy noå nhö : kho chöùa nguyeân nhieân lieäu cho thi coâng, maùy moùc (hoùa chaát, dung moâi, sôn, xaêng, daàu DO, daàu FO...)... hay caùc coâng ñoaïn gia nhieät trong thi coâng (ñun nhöïa ñöôøng...)... coù theå gaây ra chaùy noã, gaây ra thieät haïi nghieâm troïng veà ngöôøi vaø kinh teá neáu nhö khoâng coù caùc bieän phaùp phoøng ngöøa. - Heä thoáng ñieän taïm thôøi cung caáp ñieän cho caùc maùy moùc thieát bò thi coâng coù theå bò söï coá gaây chaùy noã. III.1.5. Ñaùnh giaù toång hôïp caùc taùc ñoäng Baûng III.1. Toùm taét caùc taùc ñoäng trong quaù trình xaây döïng Hoaït ñoäng Giaûi toûa San laáp maët baèng Xaây döïng heä thoáng giao thoâng trong noäi boä beänh vieän Xaây döïng heä thoáng caáp ñieän Xaây döïng heä thoáng caáp nöôùc Xaây döïng heä thoáng thoâng tin lieân laïc Xaây döïng heä thoáng thoaùt nöôùc vaø xöû lyù nöôùc thaûi. Ghi chuù: + Ñaát Nöôùc Khoâng khí + ++ Moâi tröôøng sinh hoïc + +++ Kinh teá xaõ hoäi ++ - + ++ + ++ + + +++ + + - - ++ - + + + - - - + + - - - + + ++ - - : Ít taùc ñoäng coù haïi Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 30 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” ++ +++ - : Taùc ñoäng coù haïi ôû möùc ñoä trung bình : Taùc ñoäng coù haïi ôû möùc maïnh : Khoâng taùc ñoäng coù haïi III.2. ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG CUÛA GIAI ÑOAÏN HOAÏT ÑOÄNG TÔÙI MOÂI TRÖÔØNG III.2.1. Xaùc ñònh caùc nguoàn goác oâ nhieãm vaø caùc söï coá coù theå xaûy ra Caùc nguoàn coù khaû naêng gaây ra oâ nhieãm moâi tröôøng vaø caùc söï coá coù theå phaùt sinh trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa beänh vieän bao goàm: - Nöôùc thaûi caùc loaïi (bao goàm nöôùc thaûi sinh hoaït, nöôùc thaûi töø caùc hoaït ñoäng khaùm chöõa beänh, nöôùc thaûi töø caùc coâng trình phuï trôï v.v…); - Chaát thaûi raén caùc loaïi (bao goàm caû raùc sinh hoaït vaø caùc beänh phaåm, boâng baêng …); - Tieáng oàn phaùt sinh do söï hoaït ñoäng cuûa maùy phaùt ñieän; - Khí thaûi, buïi thaûi ra töø maùy phaùt ñieän, xe coä löu thoâng trong beänh vieän; - Caùc chaát phoùng xaï, tia ñieän phaùt ra trong quaù trình soi chuïp X- quang, sieâu aâm, scanner, phoøng phoùng xaï v.v…; - Caùc söï coá daãn ñeán chaùy noã; - Caùc söï coá khaùc (noå vôõ bình haï theá ñieän, roø ræ hoùa chaát…). III.2.2. Taùc ñoäng do Nöôùc thaûi Khi döï aùn böôùc vaøo giai ñoaïn hoaït ñoäng oån ñònh (taát caû caùc haïng muïc coâng trình ñieàu ñöôïc xaây döïng hoaøn chænh) thì nöôùc thaûi trong toaøn boä khuoân vieân beänh vieän bao goàm caùc loaïi khaùc nhau vôùi nguoàn thaûi töông öùng nhö nhau: - Nöôùc thaûi töø nöôùc möa thu gom treân toaøn boä dieän tích khuoân vieân beänh vieän; - Nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa CBCNV trong beänh vieän, cuûa beänh nhaân vaø thaân nhaân beänh nhaân thaêm nuoâi beänh; - Nöôùc thaûi phaùt sinh töø caùc hoaït ñoäng khaùm vaø ñieàu trò beänh; - Nöôùc thaûi töø caùc coâng trình phuï trôï (giaûi nhieät maùy phaùt ñieän döï phoøng, giaûi nhieät cho caùc maùy ñieàu hoøa khoâng khí v.v…). III.2.1.1. Nöôùc thaûi laø nöôùc möa Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 31 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” Loaïi nöôùc thaûi naøy sinh ra do löôïng nöôùc möa rôi treân maët khuoân vieân beänh vieän. Chaát löôïng nöôùc möa khi chaûy ñeán heä thoáng thoaùt nöôùc phuï thuoäc vaøo ñoä trong saïch cuûa khí quyeån taïi khu vöïc ñang xeùt vaø ñaëc ñieåm maët baèng röõa troâi. Theo phöông aùn boá trí toång maët baèng Beänh vieän Ña khoa Quaûng Ngaõi, caùc khu saân baõi, ñöôøng giao thoâng noäi boä ñeàu ñöôïc traõi nhöïa, khoâng ñeå raùc röôõi tích tuï laâu ngaøy treân khu vöïc baõi saân, do ñoù nöôùc möa khi chaûy traøn qua caùc khu vöïc naøy coù möùc ñoä oâ nhieãm khoâng ñaùng keå vaø ñöôïc xem laø nöôùc thaûi “quy öôùc saïch” cuøng vôùi nöôùc thu gom treân maùi cuûa caùc khu nhaø trong beänh vieän. Loaïi nöôùc naøy ñöôïc thu gom baèng heä thoáng thoaùt nöôùc daønh rieâng cho nöôùc möa vaø cho thoaùt vaøo heä thoáng coáng trong khu vöïc. III.2.1.2. Nöôùc thaûi sinh hoaït Laø moät loaïi nöôùc thaûi ra sau khi söû duïng cho nhu caàu sinh hoaït trong beänh vieän : aên, uoáng, taém röõa, veä sinh … töø caùc nhaø laøm vieäc, caùc khu nhaø veä sinh, nhaø aên, caên tin … Theo öôùc tính heä soá thaûi nöôùc thaûi bình quaân cuûa caùn boä CNV beänh vieän vaø thaân nhaân beänh nhaân thaêm nuoâi (tính trong tröôøng hôïp coâng suaát beänh vieân ñaït toái ña 600 giöôøng) thì löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa beänh vieän laø 51 m 3/ngaøy ñeâm. Thaønh phaàn vaø tính chaát nöôùc thaûi sinh hoaït trong beänh vieän cuõng gioáng nhö nöôùc thaûi sinh hoaït töø caùc cuïm daân cö ñoâ thò khaùc: coù chöùa caùc chaát caën baõ, caùc chaát höõu cô hoøa tan (thoâng qua caùc chæ tieâu BOD,COD), caùc chaát dinh döôõng (nitô, phoátpho) vaø vi truøng vôùi caùc ñaëc tröng nhö sau: + + + BOD5 = 80 ÷ 120 mg/l SS = 180 ÷ 250 mg/l E.coli = 10 3 ÷ 105 MPN/100 ml Chaát löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït naøy vöôït quaù tieâu chuaån quy ñònh hieän haønh vaø coù khaû naêng gaây oâ nhieãm höõu cô, laøm giaûm löôïng oxy hoøa tan (DO) voán raát quan troïng ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa thuûy sinh vaät taïi nguoàn tieáp nhaän. Loaïi nöôùc thaûi sinh hoaït naøy caàn ñöôïc xöû lyù cuïc boä ñeå ñaït tieâu chuaån quy ñònh nguoàn thaûi loaïi B tröôùc khi thaûi vaøo heä thoáng coáng trong khu vöïc. III.2.1.3. Nöôùc thaûi khaùm vaø ñieàu trò beänh Loaïi nöôùc thaûi naøy coù theå noùi laø moät loaïi nöôùc thaûi coù möùc ñoä oâ nhieãm höõu cô vaø chöùa nhieàu vi truøng gaây beänh nhaát trong soá caùc doøng thaûi nöôùc cuûa beänh vieän. Nöôùc thaûi loaïi naøy phaùt sinh töø nhieàu khaâu vaø quaù trình khaùc nhau trong beänh vieän: giaët taåy aùo quaàn beänh nhaân, chaên meàn, draf, cho caùc giöôøng beänh, suùc röõa caùc vaät duïng y khoa, xeùt nghieäm, giaûi phaåu, saûn nhi, veä sinh lau chuøi laøm laøm saïch caùc phoøng beänh vaø phoøng laøm vieäc v.v… tuøy theo töøng khaâu vaø quaù trình cuï theå maø tính chaát nöôùc thaûi vaø möùc ñoä oâ nhieãm khi ñoù seõ khaùc nhau. Theo quy chuaån, löö löôïng nöôùc thaûi thaûi ra ñoái vôùi moãi giöôøng beänh laø 400 lít/ngaøyñeâm. Vôùi coâng suaát 600 giöôøng thì öôùc tính löôïng nöôùc thaûi naøy laø 240 m 3/ngaøyñeâm. Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 32 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” Baùo caùo naøy khoâng ñi saâu vaøo vieäc phaân tích thaønh phaàn vaø tính chaát nöôùc thaûi cho rieâng töøng khaâu hay quaù trình khaùm chöõa beänh, maø chæ taäp trung vaøo vieäc xaùc ñònh thaønh phaàn vaø tính chaát nöôùc thaûi hoãn hôïp cuûa caùc khaâu vaø quaù trình ñoù ñeå coù cô sôû ñaùnh giaù taùc ñoäng vaø ñeà xuaát caùc bieän phaùp xöû lyù hôïp lyù. Ñieàu naøy cuõng hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi keá hoaïch trieån khai döï aùn laø chæ xaây döïng moät traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung cho toaøn beänh vieän chöù khoâng taùch rieâng taát caû caùc doøng thaûi vôùi nhau ñeå tieán haønh xöû lyù cuïc boä cho töøng doøng, bôûi vì khi ñoù seõ raát toán keùm cho kinh phí ñaàu tö vaø raát khoù quaûn lyù trong quaù trình vaän haønh caùc coâng trình xöû lyù cuïc boä. Moät soá beänh vieän ôû khu vöïc Tp. Hoà Chí Minh cuõng ñaõ tieán haønh caùc bieän phaùp khoáng cheá oâ nhieãm nguoàn nöôùc theo chieàu höôùng treân: taäp trung taát caû caùc loaïi nöôùc thaûi khaùm chöõa beänh daãn ñeán traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung tröôùc khi thaûi ra moâi tröôøng ngoaøi. Thaønh phaàn vaø tính chaát nöôùc thaûi hoãn hôïp (khoâng tính nöôùc möa) cuûa moät soá Beänh vieän ôû khu vöïc Tp.Hoà Chí Minh ñöôïc theå hieän qua caùc Baûng III.2, III.3, III.4,III.5. Baûng III.2. Thaønh phaàn vaø tính chaát nöôùc thaûi beänh vieän Tröng Vöông TT Chæ tieâu oâ nhieãm ñaëc tröng 1 pH 2 Chaát raén lô löûng (SS) 3 Nhu caàu oxy sinh hoïc (BOD5) 4 Nhu caàu oxy hoùa hoïc (COD) 5 Toång Nitô (tính theo N) 6 Toång phoát pho (tính theo P) 7 Toång coliform 8 E.Coli Nguoàn : CEFINEA, thaùng 3/1996. Ñôn vò ño Noàng ñoä mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100 ml MPN/100 ml 6,78 168 124 158 38 3,5 8,5 x 104 1,2 x 104 Baûng III.3. Thaønh phaàn vaø tính chaát nöôùc thaûi beänh vieän Nguyeãn Tri Phöông TT Chæ tieâu oâ nhieãm ñaëc tröng 1 pH 2 Chaát raén lô löûng (SS) 3 Nhu caàu oxy sinh hoïc (BOD5) 4 Nhu caàu oxy hoùa hoïc (COD) 5 Toång Nitô (tính theo N) 6 Toång phoát pho (tính theo P) 7 Toång coliform 8 E.Coli Nguoàn : CEFINEA, thaùng 3/1996. Ñôn vò ño Noàng ñoä mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100 ml MPN/100 ml 6,97 182 114 152 36 3,2 4,6 x 104 3,2 x 104 Baûng III.4. Thaønh phaàn vaø tính chaát nöôùc thaûi beänh vieän Nguyeãn Traõi Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 33 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” TT Chæ tieâu oâ nhieãm ñaëc tröng 1 pH 2 Chaát raén lô löûng (SS) 3 nhu caàu oxy sinh hoïc (BOD5) 4 nhu caàu oxy hoùa hoïc (COD) 5 Toång Nitô (tính theo N) 6 toång phoát pho (tính theo P) 7 Toång coliform 8 E.Coli Nguoàn : CEFINEA, thaùng 3/1996. Ñôn vò ño Noàng ñoä mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100 ml MPN/100 ml 6,84 148 126 178 34 3,2 6,5 x 104 2,6 x 104 Baûng III.5. Thaønh phaàn vaø tính chaát nöôùc thaûi beänh vieän Chôï Raãy TT Chæ tieâu oâ nhieãm ñaëc tröng 1 pH 2 Chaát raén lô löûng (SS) 3 nhu caàu oxy sinh hoïc (BOD5) 4 nhu caàu oxy hoùa hoïc (COD) 5 Toång Nitô (tính theo N) 6 toång phoát pho (tính theo P) 7 Toång coliform 8 E.Coli Nguoàn : CEFINEA, thaùng 3/1996. Ñôn vò ño Noàng ñoä mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100 ml MPN/100 ml 6,92 188 104 138 31 2,5 5,5 x 104 2,2 x 104 Nhö vaäy ñaëc tröng nöôùc thaûi beänh vieän nhö sau: - pH Chaát raén lô löûng (SS) BOD5 COD Toång Nitô toång phoát pho Toång coliform E.Coli : : : : : : : : 6,8 – 7,2 120 - 210 80 - 152 110 - 220 30 - 40 3-5 104 – 106 104 – 106 Nhìn chung, nöôùc thaûi beänh vieän ña khoa coù möùc ñoä oâ nhieãm vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp thaûi vaøo caùc nguoàn tieáp nhaän Do ñoù ñoøi hoûi döï aùn phaûi ñaàu tö xaây döïng traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung ñaûm baûo chaát löôïng nöôùc thaûi sau khi xöû lyù ñaït tieâu chuaån thaûi loaïi B. III.2.2. Taùc ñoäng do chaát thaûi raén III.2.2.1. Thaønh phaàn cuûa chaát thaûi raén Caùc chaát thaûi raén phaùt sinh trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa beänh vieän coù theå phaân chia thaønh 2 nhoùm theo tính chaát oâ nhieãm vaø bieän phaùp xöû lyù: Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 34 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” * Chaát thaûi töø caùc hoaït ñoäng chuyeân moân (chieám khoaûng 20-30%) bao goàm:      Khoa ñieàu trò: Boâng baêng, muû hoaïi töû, toå chöùc hoaïi töû ñaõ caét loïc, kim bôm tieâm, thuoác thöøa, caùc dòch, beänh phaåm... Phoøng moå: Boâng baêng nhieãm khuaån, muû toå chöùc hoaïi töû, chi theå caét boû, dòch toå chöùc, maùu, thuoác hoaù chaát voâ caûm. Phoøng khaùm: Beänh phaåm, muû caùc toå chöùc hoaïi töû, boâng baêng gaïc nhieãm khuaån, duïng cuï , neïp coá ñònh, quaàn aùo nhieãm khuaån. Khoa xeùt nghieäm: Maùu, hoùa chaát, bôm kim tieâm, kim chích maùu, chai loï ñöïng beänh phaåm, beänh phaåm sau xeùt nghieäm nhö maùu, muû ñôøm, moâi tröôøng nuoâi caáy.... Döôïc phaåm quaù haïn, döôïc phaåm bò nhieãm khuaån, döôïc phaåm khoâng coøn söû duïng. * Chaát thaûi sinh hoaït (chieám khoaûng 70 - 80 %): löôïng chaát thaûi naøy töø sinh hoaït cuûa beänh nhaân, thaân nhaân beänh nhaân vaø CBCNV beänh vieän. Chaát thaûi töø beänh vieän khoâng ñöôïc xöû lyù trieät ñeå seõ laø moâi tröôøng chöùa nguy cô laây nhieãm raát lôùn, deã taïo oâ nhieãm moâi tröôøng chung quanh, ñaëc bieät oâ nhieãm caùc khoa phoøng taïi beänh vieän gaây nhieãm khuaån beänh vieän, keùo daøi thôøi gian ñieàu trò. Vì vaäy, vieäc thu gom tieâu huyû nguoàn laây nhieãm naøy laø bieän phaùp kinh teá ñeå loaïi tröø moät trong nhöõng nguyeân nhaân gaây ra caùc beänh dòch vaø laø bieän phaùp höõu hieäu ñeå baûo veä nhaân daân trong khu vöïc vaø caùn boä y teá, naâng cao chaát löôïng phuïc vuï cuûa ngaønh y teá ñoái vôùi xaõ hoäi. Theo soá lieäu ñieàu tra, khaûo saùt thaùng 6/2001 do Coâng ty Tö vaán Xaây döïng Coâng nghieäp vaø Ñoâ thò thöï hieän, thì thaønh phaàn chaát thaûi raén cuûa caùc beänh vieän ña khoa tuyeán tænh nhö sau: Baûng III.6 Thaønh phaàn chaát thaûi raén cuûa caùc beänh vieän ña khoa tuyeán TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Thaønh phaàn chaát thaûi raén Kim loaïi, voõ ñoà hoäp Cao su, gieû raùch, goã caùc loaïi Giaáy caùc loaïi, hoäp caùc toâng Ñoà thuûy, oáng tieâm, loï thuoác Boâng baêng, boät boù gaãy xöông Chai nhöïa, tuùi nhöïa caùc loaïi PP, PE, PVC Bôm tieâm nhöïa, kim tieâm Beänh phaåm xeùt nghieäm Raùc höõu cô (rau, quaû, thöùc aên thöøa, laù caây …) Ñaát ñaù, soûi caùt, saønh vaø caùc vaät raén khaùc Thaønh phaàn muøn khoâng theå phaân loaïi Toång coäng Phaàn traêm (%) 6,54 3,63 5,82 9,1 16,36 5,45 10,18 13,1 22,62 5,8 1,4 100% III.2.2.2. Khoái löôïng chaát thaûi raén cuûa Beänh vieän ña khoa Quaûng Ngaõi Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 35 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” Löôïng chaát thaûi raén vaø chaát thaûi nguy haïi phaùt sinh thay ñoåi haøng ngaøy, haøng thaùng, theo möøa vaø thôøi tieát. Khoâng nhöõng theá maø coøn thay ñoåi khaùc nhau theo töøng khoa chuyeân moân. chaát thaûi raén y teá taäp trung khoái löôïng lôùn ôû caùc khoa nhö : khoa saûn vaø phuï khoa, khoa hoài söùc caáp cöùu vaø khoa ngoaïi … Theo heä soá phaùt thaûi ñoái vôùi beänh vieän ña khoa do Toå chöùc Y teá Theá giôùi (WHO) thieát laäp thì trung bình moãi giöôøng beänh moãi naêm thaûi ra 706 kg raùc thaûi, trong ñoù coù 243 kg raùc thaûi y teá laây nhieãm (chaát thaûi nguy haïi). Nhö vaäy vôùi coâng suaát beänh vieän laø 600 giöôøng thì löôïng phaùt thaûi trong 1 naêm laø 423,6 taán (1,160 taán/ngaøy), trong ñoù chaát thaûi nguy haïi laø 145,8 taán/naêm (400 kg/ngaøy). Theo Döï aùn ñeà ra thì laø ñoát raùc thaûi y teá khoâng naèm trong phaïm vi ñaàu tö cuûa döï aùn naøy vì ngaønh y teá seõ ñaàu tö moät heä thoáng ñoát chaát thaûi y teá chung cho toaøn thò Xaõ, vì vaäy möùc ñoä oâ nhieãm khoâng khí cuûa daàu DO söû duïng cho loø ñoát raùc khoâng ñaùnh giaù). III.2.3. Caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí Loø ñoát hieän taïi cuûa beänh vieän ña khoa cuõ xaây döïng naêm 2001, coâng suaát 100 kg/giôø, ñang hoaït ñoäng toát. Trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa döï aùn, nguoàn thaûi töø quaù trình hoaït ñoäng cuûa maùy phaùt ñieän döï phoøng 250 KVA; (ñònh möùc tieâu thuï nhieân lieäu khoaûng 130 kg daàu DO/h). Caùc taùc nhaân gaây oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí chuû yeáu laø do saûn phaåm chaùy cuûa ñoát nhieân lieäu daàu DO noùi treân. Trong loaïi daàu naøy, ngoaøi thaønh phaàn chính laø caùc hydrocacbon (CXHY), coøn coù caùc hôïp chaát cuûa oxy, löu huyønh vaø nitô. Khi ñoát chaùy, loaïi daàu naøy ñeàu phaùt sinh caùc saûn phaåm chaùy chuû yeáu laø caùc khí: CO, CO 2, SO2, NO2, hôi nöôùc, muoäi khoùi vaø moät löôïng nhoû caùc khí C XHY, NOX, SOX, Aldehyde, trong ñoù caùc taùc nhaân caàn kieåm soaùt laø SO2 vaø nO2 (caùc chaát chæ thò oâ nhieãm ñaàu ñoát). Caùc loaïi khí thaûi naøy ñeàu coù khaû naêng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng, aûnh höôûng ñeán söùc khoûe coäng ñoàng, coâng trình vaø ñoäng thöïc vaät, coøn möùc ñoä taùc ñoäng cuûa chuùng ñeán moâi tröôøng thì laïi phuï thuoäc nhieàu vaøo noàng ñoä vaø taûi löôïng cuûa chuùng ñöôïc thaûi vaøo khí quyeån, cuõng nhö phuï thuoäc vaøo caùc ñieàu kieän vi khí haäu taïi khu vöïc ñang xeùt (toác ñoä gioù, nhieät ñoä, cheá ñoä möa v.v…). Ñeå coù cô sôû ñaùnh giaù moät caùch töông ñoái taùc ñoäng do caùc laïoi khí thaûi cuûa beänh vieän ñeán moâi tröôøng, baùo caùo naøy seõ döïa vaøo moät soá keát quaû nghieân cöùu cuûa nhieàu taùc giaû treân Theá giôùi ñeå tính taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí. Döïa treân caùc heä soá taûi löôïng cuûa toå chöùc Y teá theá giôùi (WHO), vaäy coù theå tính taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm khí thaûi thaûi ra (xem baûng III.7). Baûng III.7 : Taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm khí töø khí thaûi maùy phaùt ñieän Chaát oâ nhieãm Heä soá Taûi löôïng Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 36 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” Kg/taán Kg/h Buïi 0,71 0,005 SO2 20 S 0,154 NO2 9,62 0,074 CO 2,19 0,017 VOC 0,791 0,006 Nguoàn : Trung taâm coâng ngheä moâi tröôøng (ENTEC), 9/2003 Ghi chuù : Tính cho tröôøng hôïp haøm löôïng löu huyønh trong daàu DO laø 1%. G/s 0,002 0,043 0,020 0,005 0,002 Ñaây laø moät löôïng chaát oâ nhieãm khoâng nhoû caàn ñöôïc quan taâm xöû lyù. Ngoaøi nguoàn khí thaûi chuû yeáu noùi treân, caùc hoaït ñoäng khaùc trong beänh vieän cuõng thaûi vaøo moâi tröôøng moät löôïng nhaát ñònh caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí. Coù theå lieät keâ caùc nguoàn ñoù bao goàm: - Nguoàn thaûi do söï hoaït ñoäng cuûa caùc phöông tieän löu thoâng trong khuoân vieân beänh vieän. Tuy nhieân do löôïng xe coä ñöôïc pheùp löu thoâng trong beänh vieän raát nhoû neân taûi löôïng oâ nhieãm töø nguoàn thaûi naøy khoâng ñaùng keå vaø nguoàn thaûi phaân taùn ôû moâi tröôøng roäng, khoâng gaây aûnh höôûng nhieàu keå ñeán moâi tröôøng beänh vieän. - Nguoàn khí thaûi töø heä thoáng thoaùt nöôùc vaø xöû lyù nöôùc thaûi : taïi traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung cuûa beänh vieän, caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí cuõng phaùt sinh töø caùc coâng trình xöû lyù nhö quaù trình phaân huûy kî khí buøn cuûa beå laéng ñôït I, beå xöû lyù sinh hoïc hieáu khí tieáp xuùc, beå oån ñònh buøn … Thaønh phaàn cuûa caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí ôû ñaây chuû yeáu laø caùc saûn phaåm cuûa quaù trình phaân huûy kî khí vaät chaát höõu cô : CH 4, NH3, H2S, CO2 … löôïng khí naøy thöïc teá khoâng lôùn, nhöng thöôøng coù muøi ñaëc tröng, gaây caûm giaùc khoù chòu cho beänh vieän vaø caùc hoä daân cö xung quanh, do ñoù döï aùn caàn coù bieän phaùp khaéc phuïc nhö : che kín, caùch ly baèng khu vöïc caây xanh … - Khí thaûi taïi khu vöïc toàn tröõ raùc thaûi, trong giai ñoaïn vaän chuyeån, khí thaûi gaây oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí cuûa caùc muøi hoâi thoái. - Khí thaûi töø caùc hoaït ñoäng sinh hoaït cuûa con ngöôøi nhö ñoát nhieân lieäu phuïc vuï böõa aên , buïi vaø khoùi do hoaït ñoäng vaän taûi, khoùi thuoác laù … - Muøi vaø caùc dung moâi höõu cô (coàn, eâte) bay hôùi trong quaù trình khaùm vaø ñieàu trò beänh. III.2.4. Tieáng oàn Beänh vieän coù theå noùi laø moät trong nhöõng moâi tröôøng ñoøi hoûi ñoä yeân tænh cao nhaát, do ñoù caùc hoaït ñoäng beân trong beänh vieän luoân höôùng tôùi vieäc giaûm thieåu tieáng oàn ñeán möùc thaáp nhaát coù theå ñöôïc, thaäm chí ngay caû vieäc trong giao tieáp giöõa beänh vieän vaø beänh nhaân, thaân nhaân thaêm nuoâi beänh vaø giöõa caùc thaân nhaân thaêm nuoâi beänh vôùi nhau. Ñieàu naøy chaúng nhöõng laø do caùch toå chöùc toát vaø hoaït ñoäng theo loái coå truyeàn cuûa beänh vieän maø coøn laø nhaän thöùc ñuùng ñaén cuûa haàu heát nhöõng ngöôøi daân khi ñaët chaân ñeán beänh vieän vaãn coù Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 37 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” moät soá nguoàn gaây ra tieáng oàn vôùi caùc möùc ñoä khaùc nhau. Caùc nguoàn gaây tieáng oàn ñieån hình nhaát trong beänh vieän coù theå keå ñeán laø: - Hoaït ñoäng cuûa maùy phaùt ñieän trong nhöõng tröôøng hôïp ñieän löôùi quoác gia bò caáp; - Hoaït ñoäng cuûa caùc phöông tieän löu thoâng ñöôïc pheùp löu haønh trong beänh vieän nhöng chæ ôû nhöõng khu vöïc quy ñònh (xe cöùu thöông, xe chôõ haøng hoùa vaøo kho, xe oâ toâ …); - Söï va chaïm cuûa caùc duïng cuï y khoa treân caùc xe ñaåy chuyeân duøng trong caùc khu ñieàu trò beänh vaø giöõa caùc haønh lang lieân keát; - Hoaït ñoäng cuûa caùc maùy moùc thieát bò phuïc vuï cho caùc coâng trình phuï trôï (caùc loaïi maùy bôm, maùy thoåi khí phuïc vuï cho traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung …); - Hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi trong beänh vieän; Caùc nguoàn gaây oàn keå treân, ngoaïi tröø nguoàn töø maùy phaùt ñieän vaø maùy thoåi khí, ñieàu coù möùc ñoä oàn raát thaáp vaø thöïc teá khoâng gaây aûnh höôûng ñaùng keå ñeán moâi tröôøng beân trong beänh vieän cuõng nhö moâi tröôøng xung quanh. Rieâng ñoái vôùi caùc nguoàn gaây oàn töø maùy phaùt ñieän 250 KVA vaø maùy thoåi khí seõ laø caùc vaán ñeà raát ñaùng quan taâm ñoái vôùi chuû ñaàu tö. Thöïc teá ñieàu tra khaûo saùt ñoái vôùi nhöõng maùy phaùt ñieän coù coâng suaát töông ñöông vôùi coâng suaát maùy phaùt ñieän döï kieán laép ñaët taïi beänh vieän (250 KVA) cho thaáy: cöôûng ñoä oàn taïi trung taâm nguoàn phaùt (ñaët maùy trong nhaø) dao ñoäng töø 96 ñeán 99 dBA. Möùc oàn seõ giaûm ñi theo caùch lan truyeàn so vôùi trung taâm nguoàn phaùt vaø thöïc teá cho thaáy trong khoaûng cöï ly 30m, möùc oàn taïi caùc ñieåm ño ñieàu giao ñoäng töø 70 – 80 dBA, trong khoaûng cöï ly 50m laø 68 – 76 dBA vaø trong khoaûng 100m laø 60 – 62 dBA. Trong nhöõng buoàn maùy phaùt ñöôïc caùch aâm vaø tieâu aâm toát thì möùc ñoä oàn coù khaû quan hôn nhieàu, ña soá caùc tröôøng hôïp kieåm tra ñieàu khoâng vöôït quaù tieâu chuaån cho pheùp ñoái daân cö ôû khoaûng caùch chòu aûnh höôûng ≥ 30m. Ñieàu naøy cho thaáy dieãn bieán chaát löôïng moâi tröôøng khi beänh vieän ñi vaøo hoaït ñoäng cuõng seõ töông töï nhö treân vaø neáu nhö beänh vieän khoâng coù bieän phaùp choáng oàn höõu hieäu cho buoàng ñaët maùy phaùt ñieän thì khaû naêng aûnh höôûng ñöôïc döï baùo leân ñeán hôn 100m so vôùi trung taâm nguoàn phaùt vaøo ban ngaøy vaø ñeán hôn 150m vaøo ban ñeâm. Ñoái vôùi maùy thoåi khí, khaû naêng gaây oàn cuõng töông ñoái cao, tuy nhieân so vôùi maùy phaùt thì coù phaàn giaûm hôn ñ1ng keå. Maëc duø vaäy, döï aùn cuõng caàn phaûi coù bieän phaùp choáng oàn thích hôïp cho nhaø maùy thoåi khí, maùy bôm trong khu xöû lyù nöôùc thaûi ñeå ñaûm baûo ñoä yeân tónh cao cho moâi tröôøng beänh vieän. III.2.5. Caùc chaát phoùng xaï Phaùt sinh chuû yeáu töø caùc khu xaï trò, chuïp X quang, Scanner …, coù theå gaây nguy haïi ñeán söùc khoûe con ngöôøi vaø moâi tröôøng xung quanh neáu nhö khoâng coù caùc bieän phaùp baûo veä thích hôïp. III.2.6. Khaû naêng gaây chaùy noå Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 38 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa beänh vieän laø ñoøi hoûi phaûi söû duïng vaø taøng tröõ moät soá chaát khí, dung moâi vaø nhieân lieäu : Oxygen, coàn y teá, ete, nhieân lieäu ñoát, nhieân lieäu duøng cho caùc ñoäng cô xe hôi. Caùc loaïi khí, dung moâi vaø nhieân lieäu naøy ñieàu raát deã gaây ra chaùy, noå. Ngoaøi ra, beänh vieän coøn taøng tröõ moät soá löôïng töông ñoái lôùn caùc vaät duïng deã chaùy khaùc nhö chaên maøn, neäm, boâng baêng …, caùc loaïi bao bì giaáy, goã, raùc röôõi cuõng laø nhöõng chaát deã chaùy. Baûn chaát cuûa quaù trình gaây chaùy noã coù theå ñöôïc chia ra thaønh 4 nhoùm chính : - Nhoùm 1: löûa chaùy do nhöõng vaät lieäu raén deã chaùy bò baét löõa nhö : chaên maøn, neäm, boâng, baêng, giaáy, goã, raùc röôõi v.v…; - Nhoùm 2: löõa chaùy do caùc chaát khí, dung moâi vaø nhieân lieäu loûng deã chaùy nhö : xaêng, daàu, khí oxygen, coàn, eâte v.v… gaëp löûa; - Nhoùm 3: löûa chaùy do caùc thieát bò ñieän; - Nhoùm 4: chaùy noå do seùt ñaùnh; Caùc nguyeân nhaân daãn ñeán chaùy, noã coù theå do: - Vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu vaø caùc chaát deã chaùy nhö xaêng, daàu, coàn, eâte qua nhöõng nôi coù nguoàn phaùt sinh nhieät hay qua gaàn nhöõng tia löûa; - Taøng tröõ caùc loaïi dung moâi, nhieân lieäu vaø beành chöùa khí Oxygen khoâng ñuùng quy ñònh; - Vöùt böøa taøn thuoác hay nhöõng nguoàn löûa khaùc vaøo khu vöïc chöùa bình Oxygen, chaên maøn, boâng baêng v.v… - Toàn tröõ caùc loaïi raùc röôûi, bao bì giaáy, nilon trong khu vöïc coù löûa hay nhieät ñoä cao; - Söï coá veà caùc thieát bò ñieän; - Söï coá seùt ñaùnh coù theå daãn ñeán chaùy noå v.v… Do vaäy beänh vieän raát caàn söï chuù yù ñeán caùc coâng taùc phoøng chaùy chöõa chaùy toát ñeå ñaûm baûo an toaøn cho ngöôøi vaø haïn cheá nhöõng maát maùt, toån thaát coù theå xaûy ra. III.3. CAÙC TAÙC ÑOÄNG ÑOÁI VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG VAØ KINH TEÁ - XAÕ HOÄI TRONG GIAI ÑOAÏN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA DÖÏ AÙN Nhö ñaõ phaân tích ôû nhöõng phaàn tröôùc, muïc tieâu cuûa döï aùn laø nhaèm ñaït tôùi söï haøi hoøa laâu daøi, beàn vöõng giöõa nhö caàu khaùm chöõa beänh cho nhaân daân vaø baûo veä moâi tröôøng moät caùch thieát thöïc nhaát. Hoaït ñoäng trieån khai döï aùn döï kieán seõ ñi ñoâi vôùi vieäc ñaàu tö xaây döïng caùc heä thoáng xöû lyù oâ nhieãm nöôùc thaûi, khí thaûi, raùc thaûi, tieáng oàn v.v… ñaûm baûo noàng ñoä caùc chæ tieâu oâ nhieãm ñaàu ra ñaït caùc giaù trò an toaøn theo qui ñònh cuûa nhaø nöôùc Vieät Nam tröôùc khi thaûi vaøo moâi tröôøng. Khi ñoù coù theå döï baùo raèng, hoaït ñoäng cuûa Beänh vieän Ña khoa Quaûng Ngaõi khoâng gaây ra nhöõng taùc ñoäng xaáu ñaùng keå ñoái vôùi caùc thaønh phaàn cuûa moâi tröôøng soáng. Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 39 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” Tuy nhieân trong tröôøng hôïp döï aùn khoâng thöïc hieän keá hoaïch ñaàu tö trieån khai caùc heä thoáng xöû lyù oâ nhieãm ñoàng boä vôùi caùc haïng muïc coâng trình khaùc cuûa beänh vieän, hoaëc caùc heä thoáng xöû lyù oâ nhieãm ñöôïc ñaàu tö nhöng khoâng ñaûm baûo caùc yeâu caàu kyõ thuaät vaø chaát löôïng xöû lyù thì hoaït ñoäng cuûa beänh vieän taát yeáu seõ gaây ra nhöõng aûnh höôûng baát lôïi, taùc ñoäng xaáu ñeán chaát löôïng moâi tröôøng khu vöïc. Caùc taùc ñoäng ñieån hình ñöôïc ñaùnh giaù trong baùo caùo naøy bao goàm: III.3.1. Taùc ñoäng ñoái vôùi moâi tröôøng nöôùc Nguoàn tieáp nhaän nöôùc thaûi cuûa döï aùn laø heä thoáng coáng thoaùt nöôùc cuûa thò xaõ Quaûng Ngaõi sau ñoù ñoå ra soâng Traø Khuùc. Nhö phaân tích ôû nhöõng phaàn tröôùc, keá hoaïch cuûa döï aùn laø seõ xaây döïng caùc coâng trình haï taàng song song vôùi vieäc xaây döïng heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi vaø caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi cuïc boä vaø taäp trung, ñaûm baûo cho vieäc thoaùt nöôùc toát trong beänh vieän vaø caùc chæ tieâu oâ nhieãm cuûa nöôùc thaûi ñaàu ra naèm döôùi möùc tieâu chuaån cho pheùp thaûi vaøo nguoàn loaïi A: pH = 6 – 9, BOD5 ≤ 20 mg/l, COD ≤ 50 mg/l, chaát raén lô löûng (SS) ≤ 30 mg/l, … khoâng coù daàu môõ, caùc chaát ñoäc haïi vaø caùc vi sinh vaät gaây beänh. Khi ñoù coù theå döï baùo raèng, hoaït ñoäng cuûa Beänh vieän Ña khoa Quaûng Ngaõi khoâng taùc ñoäng xaáu ñeán chaát löôïng nguoàn nöôùc gaàn beänh vieän vaø soâng ôû gaàn khu vöïc. Trong tröôøng hôïp caùc keá hoaïch treân khoâng ñöôïc thöïc hieän toát thì chaúng nhöõng moâi tröôøng beân trong beänh vieän bò aûnh höôûng tieâu cöïc bôûi caùc loaïi nöôùc thaûi oâ nhieãm maø caùc nguoàn nöôùc xung quanh khu vöïc beänh vieän khi ñoù cuõng bò oâ nhieãm theo do söï hieän dieän cuûa caùc chaát ñoäc haïi vaø vi truøng coù trong thaønh phaàn cuûa nöôùc thaûi beänh vieän. Taùc ñoäng ñaàu tieân coù theå nhaän ra ôû ñaây laø söï ngaäp uùng gaây maát veä sinh moâi tröôøng beänh vieän. Ñieàu naøy thöôøng gaëp phaûi ôû nhöõng beänh vieän maø ôû ñoù khoâng coù heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi nhieãm baån rieâng hoaëc coù nhöng heä thoáng ñaõ quaù cuõ kyõ, xuoáng caáp vaø nöôùc baån laãn nöôùc möa khi ñoù cöù chaûy quanh quaån theo caùc heä thoáng möông raõnh hôû xung quang beänh vieän, khoâng coù loái thoaùt. Khi gaëp nhöõng traän möa to vaø keùo daøi seõ gaây ra söï ngaäp uùng nhöõng vò trí thaáp trong beänh vieän do heä thoáng thoaùt nöôùc khoâng ñaûm baûo thoaùt kòp. Söï tích tuï caùc chaát baån vaø caùc ñoäc haïi laâu ngaøy trong beänh vieän seõ gaây ra nhöõng aûnh höôûng nghieâm troïng ñeán veä sinh moâi tröôøng chung cuûa beänh vieän: caùc chaát baån bò phaân huûy boác muøi tanh, hoâi thoái, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc vi truøng phaùt trieån nhanh choùng, ruoài muoãi cuõng phaùt trieån nhanh theo khi ñoù vaø haäu quaû laø raát deã ñöa ñeán caùc dòch beänh lan truyeàn. Caùc nguyeân nhaân daãn ñeán söï ngaáp uùng gaây maát veä sinh moâi tröôøng beänh vieän laø do heä thoáng thoaùt nöôùc khoâng ñöôïc thieát keá ñuùng caùc yeâu caàu kyõ thuaät, hoaëc do trong quaù trình söû duïng ñaõ ñeå cho quaù nhieàu caën baõ, ñaát ñaù, raùc röôûi rôi vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc laøm taét ngeõn moät soá ñoaïn coáng, ñaëc bieät laø vieäc ñöa tröïc tieáp caùc chaát thaûi töø caùc khu vöïc nhaø veä sinh vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc maø khoâng ñöôïc xöû lyù sô boä (laéng caën vaø phaân huûy caën laéng). Moät nguyeân nhaân khaùc cuõng coù theå keå ñeán laø söï muïc raõ hoaëc luùn suïp taïi moät soá ñieåm treân heä thoáng thoaùt nöôùc sau moät thôùi gain söû duïng. Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 40 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” Caùc nguoàn thaûi nöôùc coù tính acid (trong tröôøng hôïp cuûa döï aùn laø nöôùc thaûi sau khi söû duïng cho caùc thieát bò haáp thuï khí thaûi ), neáu khoâng ñöôïc xöû lyù thích ñaùng seõ gaây aûnh höôûng ñeán söï laøm vieäc cuûa heä thoáng thoaùt nöôùc do caùc quaù trình aên moøn vaø xaâm thöïc caáu truùc vaät lieäu cheá taïo oáng thoaùt nöôùc ôû moâi tröôøng acid. Ñaây cuõng laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán söï maát an toaøn ñoái vôùi heä thoáng thoaùt nöôùc vaø thuùc ñaåy nhanh quaù trình hö hoûng ñöôøng oáng, gaây ra caùc hieän töôïng taét ngeõn vaø ngaäp uùng. Trong tröôøng hôïp nöôùc thaûi khoâng ñöôïc xöû lyù hoaëc xöû lyù khoâng ñaït yeâu caàu thì khi xaû vaøo nguoàn tieáp nhaän seõ laøm cho moâi tröôøng nöôùc khu vöïc ñoù bò nhieãm baån theo, aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng cuûa caùc loaøi thuûy sinh vaät vaø laøm cho nguoàn nöôùc khoâng coøn söû duïng ñöôïc cho caùc muïc ñích sinh hoaït, töôùi tieâu. Ñieàu ñaùng löu yù ôû ñaây laø nguoàn tieáp nhaän nöôùc thaûi cuûa beänh vieän laø nguoàn cung caáp nöôùc cho töôùi tieâu cuûa daân ñòa phöông cuõng nhö cuûa caù cö daân sinh soáng doïc theo hai beân bôø soâng. Toùm laïi, vieäc ñöa döï aùn vaøo hoaït ñoäng maø khoâng coù heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu ñaàu ra theo qui ñònh seõ goùp phaàn laøm gia taêng theâm möùc ñoä oâ nhieãm nöôùc maët cuûa khu vöïc, töø ñoù gaây ra nhöõng taùc ñoäng xaáu ñoái vôùi coäng ñoàng daân cö khu vöïc veà maët cung caáp nöôùc, taïo ñieàu kieän cho caùc dòch beänh lan truyeàn vaø aûnh höôûng phaàn naøo ñeán heä sinh thaùi nguoàn nöôùc. Vieäc khoáng cheá caùc taùc ñoäng tieâu cöïc naøy hoaøn toaøn coù theå thöïc hieän ñöôïc baèng caùch aùp duïng caùc bieän phaùp kyõ thuaät baûo veä moâi tröôøng nöôùc maø baùo caùo naøy seõ ñeà caäp ñeán chi tieát trong chöông IV. III.3.2. Taùc ñoäng cuûa caùc chaát thaûi raén Chaát thaûi raén beänh vieän, xeùt veà möùc ñoä dô baån vaø ñoäc haïi, coù theå qui vaøo loaïi oâ nhieãm baäc nhaát trong soá caùc loaïi chaát thaûi raén cuûa xaõ hoäi vaø taát nhieân seõ gaây ra nhieàu taùc ñoäng xaáu ñoái vôùi moâi tröôøng vaø söùc khoûe coäng ñoàng neáu khoâng ñöôïc thu gom trieät ñeå, vaän chuyeån nhanh ra khoûi nguoàn thaûi vaø xöû lyù hôïp lyù. Ngoaøi caùc loaïi raùc sinh hoaït thoâng thöôøng nhö ôû caùc khu daân cö vaø ñoâ thò, chaát thaûi raén cuûa Beänh vieän coøn coù moät ñaëc tröng noåi baät laø chöùa raát nhieàu loaïi beänh phaåm (phaàn thöøa cuûa caùc boä phaän trong cô theå con ngöôøi sau khi giaûi phaåu hoaëc sinh ñeû, boâng, baêng v.v..) vaø chính caùc loaïi beänh phaåm laïi mang theo raát nhieàu maàm beänh khaùc nhau. Neáu khoâng toå chöùc thu gom toát vaø vaän chuyeån nhanh ra khoûi caùc nguoàn thaûi (caùc phoøng khoa cuûa beänh vieän) thì caùc loaïi beänh phaåm seõ laø moâi tröôøng thuaän lôïi ñeå caùc loaøi coân truøng vaø vi truøng phaùt trieån, ñöa ñeán caùc dòch beänh lan truyeàn, ñoàng thôøi coøn coù khaû naêng phaân huûy, leân men boác muøi hoâi thoái gaây oâ nhieãm chung cho moâi tröôøng Beänh vieän. Vieäc vaän chuyeån caùc loaïi chaát thaûi raén töø caùc phoøng khoa cuûa beänh vieän ñeán nôi taäp trung cuõng laø ñieàu raát ñaùng quan taâm, nhaát laø ñoái vôùi moät beänh vieän cao taàng. Neáu vaän chuyeån chaát thaûi töø caùc taàng treân xuoáng ñaát baèng caùc phöông tieän vaän chuyeån thuû coâng vaø söû duïng caàu thang boä laøm tuyeán ñöôøng vaän chuyeån chính thì deõ coù khaû naêng gaây caûn trôû löu thoâng trong beänh vieän, gaây caûm giaùc khoù chòu cho nhöõng ngöôøi söû duïng caàu thang boä vaø söï va chaïm giöõa ngöôøi ñi boä vôùi duïng vuï vaän chuyeån chaát thaûi khi ñoù cuõng coù theå xaûy ra. Tuøy theo möùc ñoä va chaïm maø coù theå daãn ñeán tình traïng ñoå vôõ hoaëc rôi rôùt chaát thaûi raén doïc theo caàu thang, laøm maát veõ thaåm myõ cuûa Beänh vieän. Moät ñieåm caàn löu yù nöõa laø caùc Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 41 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” beänh phaåm thöôøng ñi keøm vôùi nöôùc, maùu vaø caùc loaïi dòch chieát khaùc trong cô theå neân neáu khoâng ñöôïc vaän chuyeån baèng caùc thieát bò chöùa kín cuõng deã ñöa ñeán vaán ñeà roø ræ nöôùc baån doïc theo ñöôøng vaän chuyeån. Tuy nhieân neáu vaän chuyeån baèng thang maùy chuyeân duøng cho vaän chuyeån raùc vaø chaên maøn beänh nhaân thì caùc aûnh höôûng khi ñoù seõ giaûm ñi ñaùng keå. Ñoái vôùi caùc gioû raùc boá trí doïc theo caùc haønh lang, goùc nhaø vaø ñöôøng noäi boä, saân baõi trong beänh vieän, khaû naêng taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng vaãn coù theå xaûy ra neáu nhö caùc gioû raùc naøy khoâng ñöôïc che ñaäy kyõ löôõng, khoâng ñöôïc boá trí ôû nhöõng nôi thích hôïp vaø cuõng coù theå ñöa ñeán vaán ñeà oâ nhieãm nguoàn nöôùc do möa hoøa tan caùc chaát ñoäc haïi vaø vi truøng khi rôi vaøo caùc gioû raùc vaø chaûy ngang qua ñoù. Khu taäp trung chaát thaûi raén cuûa beänh vieän neáu khoâng toå chöùc coù khoa hoïc cuõng seõ gaây ra nhieàu vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng: boác muøi thoái vaø laø maàm beänh laây lan caùc dòch beänh. Nöôùc vaø caùc dòch chieát taùch ra töø chaát thaûi raén taïi khu vöïc naøy thöôøng coù möùc ñoä oâ nhieãm maïnh neân neáu khoâng toå chöùc thoâng thoaùt toát (taát nhieân laø phaûi ñöa ñeán traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung) vaø veä sinh doäi röûa thöôøng xuyeân neàn saøn khu tieáp nhaän thì seõ gaây aûnh höôûng xaáu ñeán moâi tröôøng xung quanh. Cuoái cuøng laø vaán ñeà ñöa ñeán chaát thaûi raén beänh vieän ra moâi tröôøng beân ngoaøi. Caùc taùc ñoäng ñoái vôùi moâi tröôøng trong tröôøng hôïp naøy cuõng seõ xuaát phaùt töø vaán ñeà oâ nhieãm khoâng khí (boác muøi hoâi thoái), oâ nhieãm nguoàn nöôùc do nöôùc möa hoøa tan caùc chaát ñoäc haïi vaø vi truøng coù trong raùc. Töø ñoù gaây aûnh höôûng ñeán ñaát ñai vaø nöôùc ngaàm vaø sau cuøng laø caùc dòch beänh lan truyeàn do caùc loaïi coân truøng, ruoài muoãi vaø vi truøng phaùt trieån töø baõi raùc. III.3.3. Taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng khoâng khí Nhö ñaõ phaân tích ôû phía tröôùc, oâ nhieãm khoâng khí trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa Beänh vieän chuû yeáu laø khí thaûi maùy phaùt ñieän döï phoøng vaø caùc muøi hoâi thoái boác ra töø khu taäp trung raùc, khu xöû lyù nöôùc thaûi. Taùc nhaân gaây ra oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí trong tröôøng hôïp naøy laø caùc saûn phaåm chaùy cuûa daàu DO (hoãn hôïp caùc khí SO X, NOX, CO, CO2, aldehyde …). Ngoaøi ra coøn coù caùc khí gaây muøi nhö H 2S, NH3, CH3SH vaø caùc khí khaùc nhö CH4, CO2 phoùng thích do söï phaân huûy kî khí vaät chaát höõu cô coù trong raùc vaø nöôùc thaûi. Taát caû caùc loaïi khí thaûi, buïi vaø caùc chaát gaây muøi naøy ñeàu coù khaû naêng gaây aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng vaø söùc khoûe coäng ñoàng, möùc ñoä taùc ñoäng seõ coøn phuï thuoäc vaøo noàng ñoä cuûa chuùng trong khoâng khí, thôøi gian taùc duïng vaø ñaëc ñieåm vi khí haäu taïi khu vöïc ñang xeùt (cheá ñoä möa, toác ñoä gioù, nhieä ñoä, ñoä aåm v.v…). Xeùt cuï theå caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí do Beänh vieän thaûi vaøo khí quyeån, coù theå ñaùnh giaù ñöôïc moät soá taùc ñoäng chính nhö sau: a. Taùc ñoäng ñoái vôùi söùc khoûe con ngöôøi Caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí coù theå taùc ñoäng leân söùc khoûe coäng ñoàng trong vuøng chòu aûnh höôûng cuûa caùc nguoàn thaûi töø beänh vieän, ñaëc bieät laø nhöõng ñoái töôïng chòu taùc ñoäng ôû gaàn nhöõng khu vöïc gaây oâ nhieãm. Caùc taùc haïi ñoái vôùi söùc khoûe phuï thuoäc vaøo caùc chaát oâ nhieãm cuï theå nhö sau: Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 42 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” • Caùc khí SOX: laø nhöõng chaát gaây oâ nhieãm kích thích, thuoäc vaøo loaïi nguy hieåm nhaát trong soá caùc chaát khí gaây oâ nhieãm khoâng khí. ÔÛ noàng ñoä thaáp SO 2 coù theå gaây co giaät ôû cô trôn cuûa khí quaûn. Möùc ñoä lôùn hôn seõ gaây taêng tieát dòch nieâm maïc ñöôøng hoâ haáp treân. Cao hôn nöõa laøm söng nieâm maïc. Taùc haïi cuûa SO 3 coøn ôû möùc cao hôn vaø khi coù caû SO2 vaø SO3 cuøng taùc duïng thì taùc haïi laïi caøng lôùn. SO 2 coù theå gaây nhieãm ñoäc da, laøm giaûm nguoàn döï tröõ kieàm trong maùu, ñaøo thaûi ammoniaéc ra nöôùc tieåu vaø kieàm ra nöôùc boït. Ñoäc tính chung cuûa SO2 theå hieän ôû roái loaïn tieâu chuyeån hoùa protein – ñöôøng, thieáu caùc vitamin B vaø C, öùc cheá enzym oxydaza. Söï haáp thuï löôïng lôùn SO 2 coù khaû naêng gaây beänh cho heä taïo huyeát vaø taïo ra methemoglobin, taêng cöôøng quaù trình oxy hoùa Fe(II) thaønh Fe (III). Nhöõng vuøng daân cö xung quanh caùc nguoàn thaûi khí SO x thöôøng coù tyû leä daân chuùng maéc caùc beänh hoâ haáp cao. • Khí NO2: laø moät khí kích thích maïnh ñöôøng hoâ haáp. Khi ngoä ñoäc caáp tính bò ho döõ doäi, nhöùc ñaàu, gaây roái loaïn tieâu hoùa. Moät soá tröôøng hôïp gaây ra thay ñoåi maùu, toån thöông heä thaàn kinh, gaây bieán ñoåi cô tim. Tieáp xuùc laâu daøi coù theå gaây vieâm pheá quaûn thöôøng xuyeân, phaù huûy raêng, gaây kích thích nieâm maïc. ÔÛ noàng ñoä cao 100 ppm coù theå gaây töû vong; • Oxit Cacbon CO: ñaây laø moät chaát gaây ngaït, do ñoù coù aùi löïc vôùi Hemoglobin trong maùu maïnh hôn Oxy neân noù chieám choã cuûa Oxy trong maùu, laøm cho vieäc cung caáp oxy cho cô theå bò giaûm. ÔÛ noàng ñoä thaáp CO coù theå gaây ñau ñaàu, choùng maët. Vôùi noàng ñoä baèng 10 ppm coù theå gaây gia taêng caùc beänh tim. ÔÛ noàng ñoä 250 ppm coù theå gaây töû vong. Con ngöôøi soáng trong caùc khu vöïc nhieàu CO thöôøng bò xanh xao, gaày yeáu; • Khí HCl: Khí HCl khi taùc duïng vôùi hôi nöôùc trong khoâng khí taïo neân söông muø axit, coù taùc duïng kích thích nieâm maïch, ôû noàng ñoä baèng 0,05 – 0,075 (mg/l) coù theå khoâng chòu ñöôïc. • Khí NH3: Ammoniac (NH3) laø moät chaát khí khoâng maøu, coù muøi khai khoù thôû vaø ñoäc haïi ñoái vôùi cô theå con ngöôøi. Noàng ñoä toái ña cho pheùp cuûa NH 3 trong moâi tröôøng lao ñoäng laø 0,02 mg/l (Tieâu chuaån Vieät Nam hieän haønh chæ cho pheùp laø 0,002 mg/l, töùc laø 2 mg/m3). Noàng ñoä lôùn hôn seõ gaây khoù chòu cho maét vaø muõi. Nhieàu keát quaû nghieân cöùu cho thaáy ammoniac laø moät chaát gaây boûng, kích thích da vaø nieâm maïc, kích thích ñöôøng hoâ haáp treân. Noàng ñoä NH3 trong khoâng khí töø 0,5 – 1% coù theå gaây töû vong cho ngöôøi khi tieáp xuùc keùo daøi 60 phuùt. Hoãn hôïp 16 – 27% theå tích NH 3 vôùi khoâng khí coù theå gaây noå (töông öùng vôùi noàng ñoä cuûa chuùng trong khoâng khí laø 111,2 – 187,7 mg/l) vaø nhieät ñoä baét chaùy cuûa NH3 trong khoâng khí laø 651 0C. • Khí H2S: Khí H2S cuõng laø chaát gaây nguy hieåm cho söùc khoûe cuûa con ngöôøi. Trong moâi tröôøng khoâng khí, chaát khí naøy coù muøi tröùng thoái, gaây caûm giaùc khoù chòu ñoái vôùi con ngöôøi. • Buïi: Chuû yeáu ôû ñaây laø taøn tro vaø muoäi khoùi loø do ñoát daàu. Buïi naøy cuõng gaây ra nhöõng taùc haïi ñoái vôùi con ngöôøi trong vuøng chòu aûnh höôûng cuûa nguoàn thaûi qua caø 2 con ñöôøng: hoâ haáp tröïc tieáp vaø uoáng nöôùc nhieãm buïi. Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 43 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” b. Taùc ñoäng ñoái vôùi ñoäng, thöïc vaät vaø coâng trình • Ñoái vôùi ñoäng vaät: noùi chung caùc chaát oâ nhieãm coù taùc haïi ñoái vôùi con ngöôøi ñeàu coù taùc haïi ñoái vôùi ñoäng vaät hoaëc tröïc tieáp qua ñöôøng hoâ haáp hao85c giaùn tieáp qua nöôùc uoáng hoaëc caây coû bò nhieãm bôûi caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí. Caùc nghieân cöùu veà vaán ñeà naøy chöa nhieàu coù theå khaúng ñònh laø caùc khí SO 2, NO2, caùc axit, kieàm, … ñeàu gaây taùc haïi cho ñoäng vaät vaø vaät nuoâi; • Ñoái vôùi thöïc vaät: caùc nghieân cöùu cho thaáy roõ hôn aûnh höôûng cuûa caùc chaát gaây oâ nhieãm khoâng khí ñoái vôùi thöïc vaät. Cuï theå: - SO2 laøm aûnhhöôûng tôùi söï phaùt trieån cuûa caây coái khi coù noàng ñoä trong khoâng khí baèng 3 ppm. ÔÛ noàng ñoä cao hôn coù theå gaây ruïng laù vaø gaây cheát caây; - CO ôû noàng ñoä 100 ppm – 10.000 ppm laøm ruïng laù hoaëc gaây beänh xoaén laù, caây non cheát yeåu; - Buïi baùn treân beà maët laù laøm giaûm khaû naêng hoâ haáp vaø quang hôïp cuûa caây. • Ñoái vôùi caùc coâng trình vaø taøi saûn:Khoùi thaûi chöùa caùc chaát NO 2, SO2, H2S … khi gaëp khí trôøi aåm öôùt taïo neân caùc axit töông öùng gaây aên moøn caùc keát caáu coâng trình, thieát bò maùy moùc, laøm giaûm tuoåi thoï cuûa chuùng. Khí CO 2 khi taùc duïng vôùi hôi aåm taïo neân H 2CO3 coù theå aên moøn caû da. c. Taùc ñoäng ñeán khí haäu Trong soá caùc khí thaûi noùi treân coù moät soá khí coù taùc ñoäng xaáu tôùi khí haäu nhö SO 2, NO2… coù theå taïo neân caùc ñaùm möa axit. Khi NOX goùp phaàn laøm thuûng taàng Ozon, CO 2, gaây hieäu öùng nhaø kính, laøm taêng nhieät ñoä, laøm taêng möïc nöôùc bieån … III.3.4. Taùc doäng do tieáng oàn vaø rung Nguoàn gaây oàn ñaùng quan taâm nhaát trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa beänh vieän laø do söï hoaït ñoäng cuûa maùy phaùt ñieän döï phoøng trong nhöõng tröôøng hôïp ñieän löôùi quoác gia bò maát. Nhö ñaõ phaân tích ôû phía treân, cöôøng ñoä oàn taïi nguoàn phaùt naøy coù khaû naêng ñaït ñeán 100 dBA. Neáu khoâng coù bieän phaùp khoáng cheá vaø xöû lyù thích hôïp thì nguoàn naøy seõ khoâng nhöõng gaây taùc ñoäng maïnh ñoái vôùi moâi tröôøng beân trong beänh vieän maø coøn gaây aûnh höôûng lan roäng ñeán caùc hoä daân cö xung quanh beänh vieän. Taùc haïi do tieáng oàn ñoái vôùi söùc khoûe con ngöôøi, trong tröôøng hôïp naøy cuõng coù cuøng tính chaát nhö ôû caùc giai ñoaïn xaây döïng cô baûn döï aùn maø baùo caùo naøy ñaõ daãn ra ôû phía treân. Tuy nhieân möùc ñoä aûnh höôûng ñöôïc döï baùo laø seõ cao hôn raát nhieàu. Ñoái töôïng chòu taùc ñoäng nhieàu nhaát trong tröôøng hôïp naøy vaãn laø con ngöôøi vaø cöï ly taùc ñoäng ñöôïc döï baùo trong khoaûng baùn kính 200m ñoái vôùi moâi tröôøng beân trong beänh vieän vaø 150m ñoái vôùi moâi tröôøng beân ngoaøi beänh vieän. Nguoàn gaây oàn töø maùy thoåi khí trong heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung cuõng seõ gaây taùc ñoäng ñoái vôùi beänh vieän neáu nhö khoâng coù bieän phaùp choáng oàn vaø caùch aâm höõu hieäu. Tuy Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 44 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” nhieân, möùc ñoä taùc ñoäng coù phaàn giaûm nheï hôn so vôùi nguoàn töø maùy phaùt ñieän do möùc oàn gaây ra thaáp hôn. III.3.5 Taùc doäng cuûa caùc chaát phoùng xaï Caùc chaát phoùng xaï phaùt sinh trong quaù trình chaån ñoaùn beänh (phoøng X quang, noäi soi, ñoàng vò phoùng xaïv.v…) neáu khoâng coù bieän phaùp caùch ly toát vôùi moâi tröôøng ngoaøi seõ gaây taùc ñoäng maïnh ñoái vôùi moâi tröôøng vaø söùc khoûe coäng ñoàng. Caùc chaát phoùng xaï khi phoùng thích ra moâi tröôøng ngoaøi coù khaû naêng huûy dieät caùc teá baøo, hoàng huyeát caàu trong caùc cô theå soáng, laøm cho cô theå bò suy yeáu, maát khaû naêng ñeà khaùng vaø daãn tôùi nhieàu loaïi beänh nguy hieåm, thaäm chí caû beänh ung thö. Do ñoù döï aùn caàn ñaëc bieät quan taâm ñeán caùc vaán ñeà naøy vaø phaûi coù bieän phaùp baûo veä thích hôïp vaø an toaøn nhaát. III.3.6. Ñaùnh giaù taùc doäng ñoái vôùi caùc taøi nguyeân sinh vaät Döï aùn xaây döïng beänh vieän ña khoa quaûng ngaõi seõ ñöôïc tieán haønh qua hai giai ñoaïn phaùt trieån: giai ñoaïn 1 laø giai ñoaïn xaây döïng cô sôû vaät chaát vaø haï taàng kyõ thuaät vaø giai ñoaïn 2 laø giai ñoaïn hoaït ñoäng cuûa döï aùn. - Ôû giai ñoaïn xaây döïng cô baûn döï aùn : coù theå moät soá caây coái vaø thaûm thöïc vaät treân khu ñaát döï aùn bò maát ñi do phaûi doïn deïp boá trí maët baèng beänh vieän. Hieän taïi treân khuoân vieän döï aùn, moät phaàn nhaø daân vaø moät soá caây vöôøn coù giaù trò kinh teá thaáp, neân caùc taùc ñoäng ñoái vôùi chuùng vaø moâi tröôøng khoâng nhieàu. Soá loaøi ñoäng vaät ñoäng vaät quyù hieám trong khu döï aùn khoâng coù cho neân aûnh höôûng cuûa döï aùn ñoái vôùi taøi nguyeân sinh vaät laø khoâng ñaùng keå. Tuy nhieân, khu ñaát döï aùn coù dieän tích töông ñoái lôùn vaø ñoøi hoûi ñoä yeân tónh cao, neân ñeå ñaûm baûo caân baèng sinh thaùi vaø giaûm bôùt caùc taùc ñoäng töø phía beân ngoaøi (buïi baëm, tieáng oàn …), döï aùn caàn daønh moät phaàn dieän tích ñeå troàng caây xanh, hoà nöôùc, vuøng caùch ly … vôùi dieän tích khoâng ít hôn 15% dieän tích toång theå. - Ôû giai ñoaïn hoaït ñoäng cuûa döï aùn : nhöõng taùc ñoäng löu yù ñöôïc döï baùo laø caùc chaát oâ nhieãm nöôùc, khí vôùi haøm löôïng vöôït treân tieâu chuaån quy ñònh (khi khoâng coù bieän phaùp xöû lyù) ñeán caùc loaïi ñoäng thöïc vaät döôùi nöôùc cuõng nhö treân caïn. Haàu heát caùc chaát oâ nhieãm trong khoâng khí ñieàu coù taùc haïi xaáu ñeán thöïc vaät, gaây aûnh höôûng coù haïi ñoái vôùi ngheà troàng vöôøn vaø daân cö. Bieän phaùp chính cuûa noù laø laøm cho caây troàng chaäm phaùt trieån, ñaëc bieät laø caùc söông khoùi quang hoaù ñaõ gaây taùc haïi ñeán rau quaû. Nhöõng thaønh phaàn oâ nhieãn trong moâi tröôøng khoâng khí nhö laø SO x, caùc loaïi hôi buïi ñoäc haïi, ngay caû ôû noàng ñoä thaáp cuõng laøm chaäm quaù trình sinh tröôõng cuûa thöïc vaät, ôû noàng ñoä cao laøm vaøng laù, laøm hoa quaû bò leùp … vaø möùc ñoä cao hôn laø laù caây cuõng nhö hoa quaû ñeàu bò ruïng hoaït cheát. Caùc loaïi buïi ñaát ñaù baùm vaøo caây laù nhieàu cuõng aûnh höôûng ñeán quaù trình sinh tröôûng cuûa thöïc vaät vì laøm giaûm quaù trình dieäp luïc hoù quang hôïp cuûa caây. III.3.7. Taùc doäng ñeán caùc ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi Söï hình thaønh vaø ñöa vaøo hoaït ñoäng cuûa beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi vôùi quy moâ 600 giöôøng seõ ñaùp öùng ngu caàu thieát thöïc veà khaùm chöõa beänh cho nhaân daân, nhaát laø söï ñi Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 45 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” vaøo hoaït ñoäng cuûa KCN Dung Quaát trong tænh Quaûng Ngaõi noùi rieâng vaø caùc tænh laân caän ôû khu vöïc noùi chung. Vôùi söï ñaàu tö tieàn voán vaø caùc trang thieát bò y teá hieän ñaïi, ñoäi nguõ y, baùc só ñöôïc ñaøo taïo chuyeân saâu thì döï aùn seõ nôi baûo veä söùc khoûe toát nhaát cho nhaân daân trong vuøng, taïo ra söï an taâm vaø tin töôûng cao cho baø con nhaân daân khi ñeán beänh vieän khaùm beänh vaø ñieàu trò beänh. Söï phuïc vuï taän taâm vaø nhieät tình cuûa ñoäi nguõ y, baùc só beänh vieän cuõng nhö toaøn theå CBCNV trong beänh vieän seõ ñoùng goùp moät phaàn coâng söùc raát lôùn (maët duø laø giaùn tieáp) vaøo söï nghieäp phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi chung cuûa ñòa phöông. Cuøng vôùi söï phaùt trieån coâng nghieäp, tieåu thuû coâng nghieäp noùi rieâng vaø cuûa caû kinh teá noùi chung seõ laøm taêng theâm giaù trò ñaát ñai treân ñòa baøn ñang xeùt, taïo neân moät caûnh quan môùi vôùi tieán trình kinh teá phaùt trieån, ñoâ thò hoùa nhanh hôn, ñieàu naøy cuõng goùp phaàn laøm taêng möùc daân trí vaø yù thöùc vaên minh cho nhaân daân toaøn thò Xaõ vaø toaøn tænh Quaûng Ngaõi. Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 46 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” CHÖÔNG IV CAÙC PHÖÔNG AÙN KHOÁNG CHEÁ OÂ NHIEÃM VAØ HAÏN CHEÁ CAÙC TAÙC ÑOÄNG COÙ HAÏI CUÛA DÖÏ AÙN IV.1 CAÙC BIEÄN PHAÙP BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG VAØ SÖÙC KHOÛE COÄNG ÑOÀNG TRONG GIAI ÑOAÏN XAÂY DÖÏNG CÔ BAÛN Quaù trình thi coâng xaây döïng cô baûn döï aùn ñöôïc thöïc hieän trong moät thôøi gian töông ñoái daøi, khu vöïc thi coâng töông ñoái roäng, vì vaäy chuû ñaàu tö döï aùn seõ quan taâm vaø coù caùc bieän phaùp höõu hieäu ñeå baûo veä moâi tröôøng, an toaøn lao ñoäng vaø söùc khoûe cuûa coâng nhaân thi coâng cuõng nhö coäng ñoàng daân cö noùi chung ôû xung quanh khu vöïc döï aùn. Nhöõng bieän phaùp toång hôïp caàn thieát phaûi aùp duïng bao goàm: • Phaûi quan taâm ñeán vaán ñeà veä sinh moâi tröôøng, an toaøn lao ñoäng vaø baûo veä söùc khoûe cho coâng nhaân ngay khi laäp ñoà aùn thieát keá thi coâng. Ñeå ñaït ñöôïc keát quaû toát veà caùc maët noùi treân khi choïn bieän phaùp thi coâng neân: • Laäp keá hoaïch thi coâng vaø boá trí nhaân löïc hôïp lyù, tuaàn töï, traùnh choàng cheùo giöõa caùc coâng ñoaïn thi coâng vôùi nhau; • Aùp duïng caùc bieän phaùp thi coâng tieân tieán, cô giôùi hoùa caùc thao taùc vaø ruùt ngaén thôøi gian thi coâng ñeán möùc toái ña; • Coâng xöôûng hoùa vaät lieäu xaây döïng – Saûn xuaát VLXD vaø caùc caáu kieän trong caùc xí nghieäp coâng nghieäp vaät lieäu xaây döïng. 1. Phaàn toå chöùc thi coâng phaûi coù caùc giaûi phaùp thích hôïp ñeå baûo veä an toaøn lao ñoäng vaø veä sinh moâi tröôøng. Cuï theå: • Tuaân thuû caùc qui ñònh veà an toaøn lao ñoäng khi laäp ñoà aùn toå chöùc thi coâng nhö caùc bieän phaùp thi coâng phaù dôõ keát caáu coâng trình, bieän phaùp thi coâng ñaát; vaán ñeà boá trí maùy moùc thieát bò; bieän phaùp phoøng ngöøa tai naïn ñieän; thöù töï boá trí caùc kho, baõi nguyeân vaät lieäu, laùn traïi taïm, vaán ñeà choáng seùt, … • Coù caùc bieän phaùp an toaøn lao ñoäng khi laäp tieán ñoä thi coâng nhö: thôøi gian vaø trình töï thi coâng phaûi ñaûm baûo söï oån ñònh cuûa caùc boä phaän coâng trình; thöù töï thi coâng nhöõng coâng trình ngaàm, boá trí tuyeán thi coâng hôïp lyù ñeå ít di chuyeån; boá trí maët baèng thi coâng hôïp lyù ñeå khoâng gaây caûn trôû laãn nhau, … • Taïi maët baèng thi coâng phaûi ñaûm baûo: - Caùc cô sôû vaät chaát phuïc vuï cho coâng nhaân thi coâng xaây döïng nhö nhaø aên, nghæ ngôi, taém röûa, y teá, veä sinh; - Boá trí hôïp lyù ñöôøng vaän chuyeån vaø ñi laïi; Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 47 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” - Phaûi laäp raøo chaén caùch ly caùc khu vöïc nguy hieåm nhö traïm bieán theá, vaät lieäu deã chaùy noå, …; - Thieát keá chieáu saùng cho nhöõng nôi caàn laøm vieäc ban ñeâm; - Laép ñaët caùc vaùch ngaên choáng oàn cho nhöõng khu vöïc coù möùc oàn cao nhö maùy phaùt ñieän, khí neùn, maùy cöa,…; - Che chaén nhöõng khu vöïc phaùt sinh buïi vaø duøng xe töôùi nöôùc ñeå töôùi ñöôøng vaø caùc loaïi vaät lieäu nhö ñaù troän beâtoâng ñeå choáng buïi, … - Quy ñònh cuï theå vò trí khu vöïc veä sinh, baõi raùc … traùnh phoùng ueá, vöùt raùc sinh hoaït böøa baõi gaây oâ nhieãm moâi tröôøng do löôïng coâng nhaân xaây döïng thaûi ra. 2. Ñeå haïn cheá tieáng oàn vaø chaán ñoäng trong quaù trình thi coâng ñoùng coïc moùng coâng trình, döï aùn neân söû duïng loaïi maùy eùp thuûy löïc ñeå neùn coïc xuoáng ñoä saâu caàn thieát, khoâng söû duïng loaïi buùa Diezel ñeå ñoùng coïc vì khi ñoù seõ phaùt sinh tieáng oàn vaø chaán ñoäng raát lôùn. Nhöõng bieän phaùp noùi treân laø nhöõng bieän phaùp cô baûn ñeå baûo veä moâi tröôøng, an toaøn lao ñoäng vaø söùc khoûe coâng nhaân. Khi thöïc hieän caàn boå sung caùc bieän phaùp cuï theå thích hôïp ñeå ñaït ñöôïc keát quaû toát ñeïp. IV.2. BIEÄN PHAÙP KYÕ THUAÄT AN TOAØN LAO ÑOÄNG TRONG CAÙC GIAI ÑOAÏN XAÂY DÖÏNG CÔ BAÛN DÖÏ AÙN Trong quaù trình thi coâng xaây döïng cô baûn cuõng nhö laép ñaët thieát bò, vaän haønh kieåm tra vaø chaïy thöû caàn tuyeät ñoái chaáp haønh caùc noäi quy veà an toaøn lao ñoäng. Cuï theå laø: - Caùc maùy moùc, thieát bò thi coâng phaûi coù lyù lòch keøm theo vaø phaûi ñöôïc kieåm tra, theo doõi thöôøng xuyeân caùc thoâng soá kyõ thuaät; - Thieát laäp caùc heä thoáng baùo chaùy, ñeøn hieäu vaø thoâng tin toát. Caàn kieåm tra söï roø ræ, caùc ñöôøng oáng kyõ thuaät phaûi sôn maøu theo ñuùng tieâu chuaån quy ñònh (nhieân lieäu, hôi nöôùc, khí …) • Coâng nhaân tröïc tieáp thi coâng xaây döïng, vaän haønh maùy thi coâng phaûi ñöôïc huaán luyeän vaø thöïc haønh thao taùc ñuùng caùch khi coù söï coá vaø luoân coù maët taïi vò trí cuûa mình, thao taùc vaø kieåm tra, vaän haønh ñuùng kyõ thuaät; • Thi coâng xaây döïng, laép ñaët daøn giaùo, thieát bò treân cao phaûi coù trang bò daây neo moùc an toaøn. • Caùc bieän phaùp ñeå baûo veä an toaøn lao ñoäng cho ngöôøi coâng nhaân laø khoâng theå thieáu. Do vaäy maø coâng nhaân phaûi ñöôïc trang bò ñaày ñuû caùc phuïc trang caù nhaân caàn thieát. Caùc trang phuïc naøy bao goàm: quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng, muõ, gaêng tay, kính baûo veä maét … Beân caïnh ñoù, cuõng caàn phaûi ñaûm baûo ñieàu kieän veä sinh moâi tröôøng lao ñoäng cho ngöôøi coâng nhaân. Cuï theå laø caùc vuøng hoaït ñoäng thöôøng xuyeân cuûa coâng nhaân moät maët ñaûm baûo Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 48 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” ñieàu kieän laøm vieäc an toaøn, veä sinh: khí thôû, buïi, tieáng oàn …, maët khaùc phaûi ñaûm baûo ñöôïc caùc qui ñònh veà chieáu saùng cho coâng nhaân lao ñoäng thích öùng vôùi töøng loaïi hình vaø tính chaát coâng vieäc. Trong nhöõng tröôøng hôïp söï coá, coâng nhaân vaän haønh phaûi ñöôïc höôùng daãn vaø thöïc taäp xöû lyù theo ñuùng quy taéc an toaøn. Caùc duïng cuï vaø thieát bò cuõng nhö nhöõng ñòa chæ caàn thieát lieân heä khi xaûy ra söï coá caàn ñöôïc chæ thò roõ raøng: - Voøi nöôùc xaû röûa khi söï coá, tuû thuoác vaø duïng cuï röûa maét … - Bình cung caáp oâxy, - Ñòa chæ lieân heä trong tröôøng hôïp khaån caáp: Beänh vieän, cöùu hoûa … IV.3. BIEÄN PHAÙP KYÕ THAÄT BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG NÖÔÙC TRONG GIAI ÑOAÏN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA DÖÏ AÙN IV.3.1. Phaân loaïi nöôùc thaûi Tuøy theo tính chaát, ñaëc thuø vaø möùc ñoä oâ nhieãm cuûa töøng nguoàn, nöôùc thaûi cuûa beänh vieän ña khoa Quaûng Ngaõi ñöôïc phaân chia thaønh 3 nhoùm: • Nhoùm thöù nhaát: nöôùc thaûi “quy öôùc saïch” Nhoùm naøy bao goàm toaøn boä löôïngnöôùc möa rôi treân maët baèng khuoân vieân beänh vieän, nöôùc giaûi nhieät cho maùy phaùt ñieän döï phoøng vaø nöôùc xaû töø caùc maùy ñieàu hoøa khoâng khí. Loaïi nöôùc thaûi naøy theo nguyeân taéc coù theå xaû thaúng vaøo nguoàn tieáp nhaän, khoâng caàn qua xöû lyù; • Nhoùm thöù hai: Nöôùc thaûi nhieãm baån loaïi I Nhoùm naøy bao goàm caùc loaïi nöôùc thaûi khaùm chöõa beänh trong beänh vieän vaø nöôùc thaûi töø khaâu veä sinh doäi röõa neàn saøn khu taäp trung vaø phaân loaïi raùc. Ñaëc tính nhieãm beån chung cuûa nhoùm nöôùc thaûi naøy laø chöùa nhieàu caën baõ, caùc chaát höõu cô hoøa tan, caùc chaát dinh döôõng vaø ñaëc bieät laø caùc vi truøng gaây beänh vôùi caùc chæ tieâu oâ nhieãm ñaëc tröng cuûa nöôùc thaûi naøy nhö sau : - pH BOD5 COD SS Coliform : 6,5 – 7,5 : 80 - 160 mg/l : 110 - 220 mg/l : 120 - 210 mg/l : 10 4 – 106 MPN/100ml Nhoùm nöôùc thaûi naøy phaûi ñöôïc xöû lyù treân coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung ñaït tieâu chuaån thaûi vaøo nguoàn loaïi B. • Nhoùm thöù ba: Nöôùc thaûi nhieãm baån loaïi II Nhoùm naøy bao goàm taát caû caùc loaïi nöôùc thaûi sinh hoaït Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 49 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” • Nhoùm thöù tö: Nöôùc thaûi nhieãm baån loaïi III Nhoùm naøyu bao goàm caùc loaïi nöôùc thaûi boû sau khi söû duïng cho caùc thieát bò xöû lyù khí thaûi. Ñaëc tính nhieãm baån chung cuûa nhoùm nöôùc thaûi naøy laø pH thaáp vaø chöùa nhieàu caën. Nhoùm nöôùc thaûi naøy caàn phaûi ñöôïc xöû lyù cuïc boä tröôùc khi thaûi vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc möa. IV.3.2. heä thoáng thoaùt nöôùc Heä thoáng thoaùt nöôùc trong beänh vieän ña khoa quaûng ngaõi seõ ñöôïc thieát keá theo hai heä thoáng rieâng nhö sau: • Heä thoáng thöù 1 : Daønh rieâng cho thoaùt nöôùc möa vaø caùc loaïi nöôùc thaûi “quy öôùc saïch”. Nöôùc thaûi nhieãm baån loaïi II, III, sau khi xöû lyù cuïc boä cuõng ñöôïc thoaùt theo heä thoáng naøy. Heä thoáng naøy bao goàm caùc möông, raõnh thoaùt nöôùc kín xaây döïng xung quanh caùc khu nhaø, taäp trung nöôùc möa töø treân maùi ñoã xuoáng vaø daãn ñeán heä thoáng coáng ngaàm thoaùt nöôùc möa ñaët doïc theo caùc con ñöôøng noäi boä. Nöôùc möa treân caùc khu vöïc saân baõi vaø ñöôøng noäi boä seõ chaûy vaøo caùc gieáng thu nöôùc möa xaây döïng doïc theo leà ñöôøng, töø ñoù daãn ñeán coáng thoaùt nöôùc möa chung. Khoaûng caùch giöõa caùc gieáng thu nöôùc möa leà ñöôøng laø 20 – 30m. Coáng thoaùt nöôùc möa ñöôïc choïn laø coáng BTCT vôùi ñöôøng kính ñöôïc tính toaùn treân cô sôû soá lieäu veà möa ôû khu vöïc ñang xeùt, beà maët phuû, cheá ñoä thuûy löïc … coù ñöôøng kính töø 300 ñeán 600mm ñaët theo ñoä doác tính toaùn, thu nöôùc möa trong beänh vieän daãn ra caùc heä thoáng thoaùt nöôùc khu vöïc. Tröôøng hôïp ñoä saâu ñaët coáng thoaùt nöôùc möa taïi ñieåm cuoái tröôùc khi noái vaøo maïng löôùi thoaùt nöôùc khu vöïc thaáp hôn coát ñaùy coáng thoaùt nöôùc chính ngoaøi ñöôøng thì nhaát thieát phaûi xaây theâm beå tieáp nhaân nöôùc möa vaø duøng bôm ñeå ñöa nöôùc ra ngoaøi, ñaûm baûo cho khu vöïc beân trong beänh vieän khoâng bò ngaäp uùng. • Heä thoáng thöù 2 : Daønh rieâng cho vieäc thoaùt nöôùc thaûi nhieãm baån loaïi I sau khi daãn vaøo traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung vaø ñaûm nhaän chöùc naêng thoaùt nöôùc sau khi ra khoûi traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc khu vöïc. Sô ñoà nguyeân taéc heä thoáng thoaùt nöôùc toång theå cuûa beänh vieän ña khoa quaûng ngaõi ñöôïc theå hieän treân hình IV.1. Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 50 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” Heä thoáng thoaùt nöôùc Nöôùc thaûi laø nöôùc möa HEÄ THOÁNG 1 Nöôùc thaûi quy öôùc saïch Nöôùc thaûi sinh hoaït Coâng trình xöû lyù cuïc boä 3 ngaên Nöôùc thaûi veä sinh doäi röûa saøn taäp trung phaân loaïi raùc Song chaéc raùc Nöôùc thaûi töø caùc phoøng laøm vieäc Beå tieáp nhaän nöôùc möa döï phoøng HEÄ THOÁNG 2 Traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung Hình IV.1. Sô ñoà nguyeân taéc heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi beänh vieän ♦ Caùc bieän phaùp khoáng cheá oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc cho Beänh vieän Ña khoa Quaûng Ngaõi seõ taäp trung vaøo caùc vaán ñeà sau ñaây: 1. Khoáng cheá khoâng ñeå cho nöôùc möa röûa troâi daàu nhôùt vaø caùc chaá thaûi raén trong beänh vieän. Ñieàu naøy seõ ñöôïc thöïc hieän baèng caùch qui hoaïch vò trí thích hôïp cho khu vöïc boàn chöùa nhieân lieäu daàu hoaëc thuøng chöùa, phaûi ñaët trong nhaø hoaëc nhöõng nôi coù maùi che chaén nöôùc möa. Caùc gioû raùc phaûi coù naép ñaäy khoâng ñeå cho nöôùc möa rôi vaøo vaø toát nhaát neân boá trí doïc theo caùc haønh lang coù maùi che; Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 51 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” 2. Xaây döïng tuyeán möông thoaùt nöôùc bao quanh khu vöïc tieáp nhaän – phaân loaïi raùc vaø daãn taát caû nöôùc thaûi roø ræ hoaëc veä sinh maët saøn töø khu vöïc naøy vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc baån ñeå ñöa ñeán traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung; 3. Xaây döïng caùc heä thoáng thoaùt nöôùc bao quanh beänh vieän ñaûm baûo cho vieäc thoâng thoaùt toát nöôùc thaûi trong beänh vieän (keå caû nöôùc möa vaø caùc loaïi nöôùc thaûi sau xöû lyù), khoâng ñeå xaûy ra tình traïng ngaäp uùng gaây maát veä sinh moâi tröôøng beänh vieän; 4. Xaây döïng caùc coâng trình xöû lyù cuïc boä nöôùc thaûi töø caùc thieát bò xöû lyù khí thaûi tröôùc khi daãn vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc möa (phaàn naøy seõ ñöôïc ñeà caäp chi tieát hôn sau caùc bieän phaùp kyõ thuaät xöû lyù oâ nhieãm khoâng khí); 5. Xaây döïng caùc coâng trình xöû lyù cuïc boä ñoái vôùi nöôùc thaûi sinh hoaït töø caùc khu nhaø veä sinh tröôùc khi daãn ñeán traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung; 6. Xaây döïng traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung vôùi coâng suaát 144 m3/ngñ ñaït caùc tieâu chuaån xaû thaûi vaøo nguoàn loaïi A; 7. Chöông trình giaùm saùt (monitoring) hieäu quaû xöû lyù ñeå theo doõi vaø ñieàu chænh kòp thôøi nhaèm ñaûm baûo chaát löôïng nöôùc thaûi sau xöû lyù ñaït tieâu chuaån xaû thaûi theo qui ñònh hieän haønh (phaàn naøy seõ ñöôïc trình baøy chi tieát hôn ôû muïc giaùm saùt moâi tröôøng cuûa döï aùn). Phaàn moâ taû döôùi ñaây taäp trung chuû yeáu vaøo hai noäi dung 5 vaø 6 trong soá 7 noäi dung cuûa chöông trình khoáng cheá oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc. • Caùc coâng trình xöû lyù cuïc boä nöôùc thaûi sinh hoaït Nöôùc thaûi sinh hoaït töø caùc khu nhaø veä sinh trong beänh vieän coù chöùa raát nhieàu caën baõ höõu cô neân ñeàu phaûi ñöôïc xöû lyù cuïc boä ñaït yeâu caàu nguoàn thaûi loaïi B tröôùc khi xaû vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi khu vöïc. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa caùc coâng trình xöû lyù cuïc boä naøy laø nhaèm vaøo muïc ñích laéng caën vaø phaân huûy caën laéng höõu cô. Daïng coâng trình xöû lyù cuïc boä nöôùc thaûi ñöôïc kieán nghò aùp duïng chung cho caùc khu nhaø veä sinh trong beänh vieän laø beå töï hoaïi 3 ngaên, trong ñoù coù moät ngaên loïc. Aùp duïng loaïi coâng trình naøy, hieäu quaû xöû lyù theo chaát lô löûng ñaït 65 – 70% vaø theo BOD 5 coù theå ñaït 60 – 65% (Baûng 5.1). Baûng IV.1. Hieäu quaû xöû lyù nöôùc thaûi sinh hoaït treân beå töï hoaïi Caùc chæ tieâu oâ nhieãm ñaëc tröng Nhu caàu oxy sinh hoïc (BOD5), mg/l Chaát lô löûng (SS), mg/l Haøm löôïng baån ban ñaàu 250 – 350 200 – 300 Haøm löôïng baån sau xöû lyù 70 – 105 Hieäu quaû xöû lyù % 60 65 Khoái tích vaø soá löôïng coâng trình xöû lyù cuïc boä nöôùc thaûi sinh hoaït phuï thuoäc vaøo löu löôïng nöôùc thaûi haøng ngaøy caàn xöû lyù. Tuy nhieân, coù theå aùp duïng thieát keá maãu dung tích: 3m 3, 4m3, 5m3 vaø 7.5m3. Ví duï tính toaùn beå töï hoaïi 3 ngaên cho 5 ngöôøi coù theå tieán haønh theo caùc böôùc sau: Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 52 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” Theå tích toång coäng cuûa beå: ΣW = WC + WN - Trong ñoù: WC = 5 ngöôøi * 0.8 l/ng.ngaøy * (100 – 95) * 0,7 * 1,2 * (3 * 365 ngaøy) (100 – 92) 1000 = 2.3 m3 WN – Theå tích phaàn nöôùc: 2.5 * (5 * 150 l/ng.ngñ) (1÷ 3) * Q thaûi = = 1.875 m3 100 ΣW = 2.3 + 1.875 = 4.175 ≈ 4.2 m3 ♦ Traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung Nhieäm vuï cuûa traïm xöû lyù nöôùc taäp trung laø tieáp nhaän vaø xöû lyù toaøn boä löôïng nöôùc thaûi nhieãm baån loaïi III cuûa beänh vieän. Caùc thoâng soá tính toaùn nhö sau: Löu löôïng nöôùc thaûi: Q = 360 m3/ng.ñ; Cheá ñoä xaû nöôùc thaûi: gaàn nhö lieân tuïc trong 24h/ngaøy, taäp trung nhieàu vaøo caùc giôø haønh chaùnh; Ñaëc tính nöôùc thaûi daãn ñeán traïm xöû lyù taäp trung vaø chaát löôïng nöôùc thaûi sau khi ra khoûi heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung ñöôïc daãn ra trong baûng IV.2. • • • Baûng IV.2. Chaát löôïng nöôùc thaûi tröôùc vaø sau khi xöû lyù taäp trung • N0 Chæ tieâu oâ nhieãm Tröôùc khi xöû lyù taäp trung Sau khi xöû lyù taäp trung 1 2 3 4 5 6 7 8 PH NOS5 (BOD5), mg/L NOH (COD), mg/L Chaát lô löûng (SS), mg/L Toång Nitô, mg/L Toång Phoátpho, MG/L Toång Coliform, MPN/100 ml Daàu môõ khoaùng, mg/L 6–9 160 220 220 60 8 4 10 – 106 1 5,5 – 9 50 100 100 60 6 10000 1 Thôøi gian hoaït ñoäng cuûa traïm xöû lyù taäp trung: 12 giôø moãi ngaøy. Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 53 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” a. Vò trí traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung Vò trí traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung cuûa beänh vieän ñöôïc kieán nghò xaây döïng caïnh haøng raøo beänh vieän phía sau coång loái vaøo haäu caàn. Vò trí naøy coù ñöôïc öu ñieåm laø naèm ôû ñòa hình thaáp nhaát trong beänh vieän neân thuaän lôïi cho vieäc thoaùt nöôùc noäi boä; naèm töông ñoái xa caùc khu laøm vieäc cuûa beänh vieän vaø daân cö hoaëc caùc cô quan haønh chính söï nghieäp neân haïn cheá ñöôïc muøi hoâi boác leân vaø haïn cheá ñöôïc tieáng oàn do maùy thoåi khí gaây ra; höôùng gioù chuû ñaïo (Ñoâng – Nam) thoåi ngang qua traïm xöû lyù khoâng truøng vôùi höôùng thoåi tröïc dieän vaøo caù coâng trình chính cuûa beänh vieän. b. Phöông aùn veà coâng ngheä xöû lyù cuûa traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung Coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi cuûa traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung ñöôïc löïa choïn treân cô sôû caùc soá lieäu ñaàu vaøo vaø ñaàu ra, coâng suaát thieát keá, ñieàu kieän maët baèng, cô sôû khoa hoïc vaø khaû naêng ñaàu tö cuûa beänh vieän. Sô ñoà nguyeân lyù coâng ngheä cuûa heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung beänh vieän ña khoa Quaûng Ngaõi Nöôc thaûi töø maïng löôùi vaøo Ngaên tieáp nhaän ñaët song chaén taùc Maùy thoåi khí Beå ñieàu hoøa Maùy thoåi khí Beå sinh hoïc hieáu khí tieáp xuùc Beå laéng raùc Beå troän CHLORINE Beå tieáp xuùc CHLORINE Thaùp khöû muøi Beå phaân huûy buøn Vaän chuyeån ñeán baõi Xaû ra nguoàn Hình IV.2. Sô ñoà nguyeân lyù coâng ngheä cuûa heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung ♦ Moâ taû coâng ngheä Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 54 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” Toaøn boä nöôùc thaûi töø caùc khu khaùm chöõa beänh ñöôïc daãn taäp trung ñeán traïm xöû lyù cuøng vôùi nöôùc thu gom töø khu tieáp nhaän – phaân loaïi chaát thaûi raén. Ñaàu tieân nöôùc thaûi töï chaûy theo tuyeán coáng thoaùt nöôùc thaûi chính qua coâng trình xöû lyù cô hoïc ñaàu tieân laø song chaén raùc cuûa ngaên tieáp nhaän. Song chaén raùc coù nhieäm vuï giöõ laïi vaø loaïi boû raùc vaø caùc taïp chaát voâ vô coù kích thöôùc lôùn hôn 16mm (bao ni loâng, giaáy, vaûi vuïn, sôïi,…). Raùc tích tuï phía tröôùc song chaén raùc seõ ñöôïc vôùt ñònh kyø baèng keïp gaép hoaëc caøo thuû coâng, sau ñoù thu gom laïi vaø ñöa ñeán hoá raùc beänh vieän. Nöôùc sau khi qua song chaén raùc töï chaûy vaøo beå ñieàu hoøa (2) coù khuaáy troän baèng khí neùn ñöôïc cung caáp töø traïm khí neùn (6). Beå ñieàu hoøa coù nhieäm vuï ñieàu hoøa löu löôïng vaø noàng ñoä baån cuûa nöôùc thaûi, taïo cheá ñoä laøm vieäc oån ñònh cho caùc coâng trình xöû lyù tieáp theo. Ñöa nöôùc thaûi töø beå ñieàu hoøa vaøo beå xöû lyù sinh hoïc hieáu khí tieáp xuùc (3). Ôû beå naøy, haøm löôïng BOD trong nöôùc thaûi seõ ñöôïc xöû lyù vôùi söï tham gia cuûa vi sinh vaät hieáu khí. Hieäu quaû khöû BOD coù theå ñaït 85 – 90%. Nöôùc sau ñoù tieáp tuïc töï chaûy qua beå laéng (4), ôû beå naøy caùc chaát lô löõng vaø nhöõng lôùp maøng vi sinh vaät giaø coåi seõ ñöôïc giöõ laïi laøm giaûm haøm löôïng SS. Sau ñoù nöôùc thaûi ñöôïc ñöa qua beå tieáp xuùc (5) vôùi chaát khöû truøng chlorine. Dung dòch chlorine ñöôïc bôm ñònh löôïng ñöa vaøo beå troän. Nhôø naêng löôïng khuaáy troän thuûy löïc, dung dòch chlorine ñöôïc khueách taùn ñeàu vaøo nöôùc. Quaù trình oxy hoùa vi sinh gaây beänh xaûy ra trong beå tieáp xuùc chlorine (5). Chlorine laø chaát oxy hoùa maïnh seõ oxy hoùa maøng teá baøo vi sinh gaây beänh vaø gieát cheát chuùng. Thôøi gian tieáp xuùc ñeå loaïi boû vi sinh khoaûng 20 – 40 phuùt. Nöôùc thaûi sau khi qua beå tieáp xuùc chlorine ñaït tieâu chuaån xaû ra nguoàn loaïi B. c. Khai toaùn kinh phí ñaàu tö traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung Baûng V.2 : Caùc haïng muïc xaây döïng cuûa heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi TT Teân haïng muïc chính 1 2 3 4 5 6 7 8 Song chaén raùc Beå dieàu hoøa Beå sinh hoïc hieáu khí tieáp xuùc Beå laéng Ngaên thu nöôùc sau laéng Beå tieáp xuùc chlorine Beå oån ñònh buøn Traïm bôm vaø traïm khí neùn 9 Dung tích höõu ích/dung tích xaây döïng (M3/ M3) 0,75/2,15 198/185 210/280 45/68 1,4/3,8 14/22 11/18,5 (Dieän tích 5mx4m, cao 5m, caùch aâm toaøn boä beân trong) Tinh tinh khaùc Toång coäng chi phí xaây döïng Baûng IV.4 : Caùc haïng muïc thieát bò ñöôøng oáng vaø coâng nhaân Kinh phí döï truø (VNÑ) 8.000.000 250.000.000 250.000.000 65.000.000 12.000.000 14.000.000 18.000.000 70.000.000 10.000.000 697.000.000 Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 55 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Teân thieát bò chính Song chaén raùc Bôm nöôùc thaûi Bôm buøn Bôm hoùa chaát Maùy thoåi khí Giaù theå tieáp xuùc Thieát bò ñieän ñieàu khieån Thuøng chöùa dung dòch chlorine Van khoùa heä thoáng ñöôøng oáng kyû thuaät Motor + caùnh khuaáy + khung ñôõ Linh tinh khaùc Coäng Nhaân coâng laép ñaët thieát bò Höôùng daãn vaän haønh Thieát keá phí Toång coäng chi phí thieát bò Soá löôïng Ñôn giaù 1 boä 2 boä 1 boä 1 boä 2 boä Toaøn boä 1 boä 1 boä Toaøn boä 5.000.000 14.000.000 14.000.000 16.000.000 16.000.000 2 boä 7.000.000 7.000.000 Thaønh tieàn (VNÑ) 5.000.000 28.000.000 14.000.000 16.000.000 32.000.000 60.000.000 7.000.000 10.000.000 22.000.000 14.000.000 8.000.000 194.000.000 40.000.000 15.000.000 35.000.000 284.000.000 Nhö vaäy, vôùi löu löôïng xöû lyù 360m 3/ng.ñ, ñeå ñaàu tö heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taïi Beänh Vieän Ña Khoa Quaûng Ngaõi theo coâng ngheä treân, toång chi phí xaây döïng vaø thieát bò khoaûng 981.000.000 ñoàng. IV.4. BIEÄN PHAÙP THU GOM CHAÁT THAÛI RAÙC Chaát thaûi raén sinh ra trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa beänh vieän ña khoa quaûng ngaõi bao goàm 3 nhoùm: 1. Beänh phaåm caùc loaïi : boâng baêng, chaên maøn hö hoûng, caùc boä phaän vaø chi tieát loaïi boû khoûi cô theå beänh nhaân trong quaù trình ñieàu trò…; 2. Chaát thaûi raén phaùt sinh töø caùc hoaït ñoäng sinh ra trong beänh vieän; 3. Caën buøn phaùt sinh trong quaù trình xöû lyù nöôùc thaûi. Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà chaát thaûi raén beänh vieän, ñoøi hoûi phaûi aùp duïng ñoàng boä caùc bieän phaùp vaø coâng ñoaïn nhö sau : • Coâng ñoaïn thu gom: - Trong töøng haïng muïc coâng trình cuûa beänh vieän ñieàu phaûi ñieàu phaûi trang bò caùc loaïi gioû döïng raùc coù naép ñaäy: moät gioû ñöïng raùc loaïi cöùng khoù xöû lyù hoaëc raùc khoâ, coù theå taän duïng laïi (voû ñoà hoäp, voû bia, caùc loaïi chai thuûy tinh, chai nhöïa), moät gioû ñöïng raùc caùc daïng meàm, öôùc, deå bò phaân huûy nhö: giaáy vaø bao bì giaáy, bao bì nilon, thöùc aên thöøa; Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 56 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” - Caùc gioû naøy ñöôïc thu gom theo lòch trình nhaát ñònh (ít nhaát laø moãi ngaøy moãi laàn), sau ñoù chuyeån ñeán nôi taäp trung raùc ñeå tieán haønh phaân loaïi; - Rieâng ñoái vôùi caùc loaïi beänh phaåm thì sau nhöõng ca phaåu thuaät hoaëc chöõa trò khaùc ñieàu phaûi ñöôïc chuyeån ngay ñeán nôi taäp trung raùc baèng caùc duïng cuï vaø phöông tieän chuyeân duøng. Tuyeät ñoái khoâng ñeå caùc beänh phaåm naøy toàn ñoïng laâu trong caùc phoøng khoa cuûa beänh vieän; - Khu taäp trung chaát thaûi raùc phaûi thuaän tieän cho vieäc xe ra vaøo chuyeân chôû ñeán baõi raùc taäp trung cuûa thò xaõ. Nôi taäp trung phaûi coù ñoä cao nhaát ñònh vaø phaûi coù maùi che hoaëc töôøng bao che ñeå traùnh nöôùc möa rôi vaøo khu vöïc naøy; - Nhaø taäp trung phaân loaïi raùc phaûi ñöôïc toå chöùc thoâng thoaùng toát, traùnh tích tuï muøi hoâi thoái laâu ngaøy. Phaûi thöôøng xuyeân phun caùc loaïi thuoác choáng ruoài muoãi ôû khoaûng lieàu löôïng thích hôïp vaøo khu vöïc naøy ñeå ngaên chaën g khoâng cho noù phaùt trieån. IV.4. CAÙC BIEÄN PHAÙP KHOÁNG CHEÁ OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ Caùc giaûi phaùp nhaèm haïn cheá oâ nhieãm khoâng khí bao goàm: Khoáng cheá caùc yeáu toá hoaù hoïc Hôi khí ñoäc ñöôïc sinh ra chuû yeáu töø khu vöïc phoøng thanh truøng, phoøng xeùt nghieäm. Rieâng hôi xaû töø caùc loø haáp ôû nhieät ñoä 250 0C ñaõ tieâu dòet caùc vi truøng gaây beänh. Tuy vaäy, hôi xaû ra töø loø haáp vaãn coøn khaû naêng gaây aûnh höôûng xaáu ñeán nhaân vieân laøm vieäc taïi ñaây do noùng böùc vaø muøi hoâi. Ñeå haïn cheá oâ nhieãm beänh vieän ñaõ coù boá trí caùc chuïp huùt taïi caùc mieäng xaû hôi, heä chuïp huùt naøy seõ lieân keát vôùi nhau vaø taïp trung vaøo moät oáng thaûi cao. Ñeå caân baèng vôùi trôû löïc, heä thoáng ñaõ ñöôïc laép ñaët quaït huùt. Caùc phoøng khaùm, ñieàu trò cuõng ñöôïc trang bò heä thoáng quaït traàn thoâng gioù laøm giaûm nhanh noàng ñoä caùc chaát saùt truøng. Muøi hoâi ñöôïc khaéc phuïc baèng caùc bieän phaùp toång hôïp nhö sau: - Thöôøng xuyeân veä sinh saïch seõ caùc khu vöïc veä sinh taïi caùc phoøng khaùm chöõa beänh. - Toå chöùc thu gom raùc thaûi lieân tuïc khoâng ñeå taøn tröõ trong caùc phoøng. - Xöû lyù nöôùc thaûi nhaèm laøm taêng khaû naêng thoaùt nöôùc nhanh, khoâng gaây phaân huûy chaát höõu cô trong thôøi gian löu tröõ trong coáng thoaùt. Choáng nhieãm khuaån Coâng taùc choáng nhieãm khuaån beänh vieän laø vieäc thöïc hieän ñuùng quy ñònh kyõ thueät beänh vieän veà voâ khuaån, khöû khuaån, bao goàm caùc duïng cuï y teá, veä sinh ngoaïi caûnh, veä sinh khoa, phoøng, veä sinh caù nhaân, veä sinh an toaøn thöïc phaåm … Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 57 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” Caùc ñieàu kieän thöïc hieän coâng taùc choáng nhieãm khuaån bao goàm: nöôùc saïch, duïng cuï, phöông tieän, hoùa chaát khöõ khuaån … Kyõ thuaät voâ khuaån - duïng cuï, boâng gaïc, thuoác söû duïng trong kyõ thuaät voâ khuaån phaûi ñöôïc tieâu dieät. - Duïng cuï y teá nhieãm khuaån sau khi duøng song phaûi ñöôïc ngaâm vaøo dung dòch taåy ueá tröôùc khi loaïi boû hoaëc duøng laïi. - Khöû truøng, tieät khuaån duïng cuï, vaät duïng baèng söùc noùng hoaëc hoùa chaát phaûi ñaûm baûo ñuùng quy ñònh, ñuû thôøi gian, ñuùng hoàng ñoä hoaëc ñuùng nhieät ñoä. - Duïng cuï, vaät duïng sau khi dieät khuaån phaûi ñöôïc baûo quaûn trong hoäp kín. Coù nieâm phong ghi roõ haïn duøng, caát giöõ trong tuû kín vaø ñaët trong phoøng voâ khuaån. - Tröôùc khi tieán haønh caùc thuû thuaät phaãu thuaät, thuû thuaät voâ khuaån, ngöôøi thöïc hieän phaûi thöïc hieän ñuùng quy ñònh kyõ thuaät beänh vieän veà voâ khuaån. - Kyõ thuaät voâ khuaån phaûi ñöôïc tieán haønh trong ñieàu kieän voâ khuaån. Traät töï veä sinh ngoaïi caûnh - Beänh Vieän Ña Khoa Quaûng Ngaõi phaûi thöïc hieän xaây döïng ñuùng caùc quy ñònh nhö haøng raøo xung quanh beänh vieän, coång ra vaøo, buoàng thöôøng tröïc, sô d0oà chæ daãn, muõi teân chæ ñöôøng ñeán caùc khoa phoøng. - Ñöôøng ñi phaûi saïch, baèng phaúng, baûo ñaûm an toaøn khi vaän chuyeån ngöôøi beänh. - Coù vöôøn hoa caây caûnh, caây xanh boùng maùt, khoâng troàng caây aên quaû. - Quaàn aùo, ñoà vaûi phaûi ñöôïc phôi taäp trung taïi khu vöïc quy ñònh. - Coù nôi ñeå xe taäp trung cho caùc thaønh vieân trong beänh vieän, hoïc vieân, ngöôøi beänh vaø gia ñình ngöôøi beänh. Khoâng ñeå haøng quaùn baùn raûi raùc trong beänh vieän. - Coù nôi taäp trung chaát thaûi raén trong toaøn beänh vieän, coù ñuû thuøng chöùa raùc coù naép ñaäy ôû nôi coâng coäng vaø treân ñöôøng ñi. Chaát thaûi ñöôïc thu gom ñuùng quy ñònh. Traät töï, veä sinh khoa vaø buoàn beänh - Caùc phoøng phaûi ñöôïc caáp ñuû ñieän, nöôùc, gaêng tay veä sinh, choãi, xoâ, chaäu, xaø phoøng, dung dòch khöû khuaån … - Moãi khoa coù moät ñöôøng coï röûa duïng cuï, coù ñuû giaù keä baûo quaûn duïng cuï veä sinh vaø ñoà vaûi chôø mang giaët. - Caùc thieát bò, duïng cuï y teá trong buoàng ñöôïc boá trí, xaép xeáp thuaät tieän cho vieäc phuïc vuï ngöôøi beänh vaø veä sinh taåy ueá. Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 58 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” - Coù ñuû thuøng raùc coù naép ñaäy, ñeå treân haønh lang, nôi coù thuaän tieän, ñuû ñeå söû duïng cho ngöôøi beänh vaø caùc thaønh vieân trong khoa. - Traàn, töôøng, beä cöûa, caùnh cöûa caùc khoa, buoàng phaûi luoân saïch, khoâng coù maïng nheän. - Neàn caùc buoàng ñöôïc loùt gaïch men hoaëc vaät lieäu töông ñoái nhaün, khoâ, khoâng thaám nöôùc, luoân saïch. - Töôøng caùc buoàng phuû thuaät, phaãu thuaät, buoàng haäu phaãu, buoàng ñeû, buoàng treû sô sinh, buoàng chaêm soùc ñaët bieät, buoàng seùt nghieäm, buoàng tieâm ñöôïc laùt gaïch men kính toaøn boä ñeán saùt traàn nhaø. - Buoàng beänh, buoàng phaãu thuaät ñöôïc toång veä sinh moät tuaàn moät laàn. - Beänh vieän toå chöùc giaët laø taäp trung nhön giaët rieâng : + Quaàn aùo caùc thaønh vieân trong beänh vieän + Quaàn aùo ñoà vaûi ngöôøi beänh + Quaàn aùo ñoà vaûi cuûa khoa truyeàn nhieãm. - Ngöôøi beänh phaûi ñöôïc maët quaàn aùo beänh vieän theo quy cheá trang phuïc y teá vaø veä sinh caù nhaân. - Ngöôùi beänh phaûi ñöôïc duøng ñoà caù nhaân rieâng. - Khi ngöôøi beänh chuyeån khoa, chuyeån vieän hoaëc ra vieän, ñaëc bieät ñoái vôùi ngöôøi beänh maéc beänh truyeàn nhieãm phaûi thöïc hieän ngay veä sinh taåy ueá buoàng beänh, ñoà duøng caù nhaân. - Khi ngöôøi beänh töû vong, thi theå cuûa beänh nhaân phaûi ñöôïc vaän chuyeån vaø baûo quaûn theo quy cheá giaûi quyeát ngöôøi beänh töû vong vaø luaät baûo veä söùc khoûe, buoàng beänh vaø ñoà duøng caù nhaân phaûi ñöôïc taåy ueá vaø khöû truøng ngay. - Tröôøng hôïp ngöôøi nhaø ñöôïc pheùp ôû laïi ñeå phoái hôïp cuøng chaêm soùc phuïc vuï ngöôøi beänh phaûi thöïc hieän noäi quy, giöõ gìn veä sinh vaø maët quaàn aùo beänh vieän. - Göông maãu veä sinh caù nhaân vaø veä sinh chung, nôi laøm vieäc veä sinh ngaên naép. - Giaùm ñoác beänh vieän coù traùch nhieäm : + + + Toå chöùc vaø chæ ñaïo coâng taùc choáng nhieãm khuaån. Baûo ñaûm trang bò caùc phöông tieän khi laøm vieäc Coù keá hoaïch toå chöùc kieåm tra coâng taùc choáng nhieãm khuaån beänh vieän. - Tröông khoa, tröôûng phoøng coù traùch nhieäm: + Ñoân ñoác caùc thaønh vieân trong khoa, phoøng thöïc hieän quy cheá choáng nhieãm khuaån beänh vieän. + Haøng ngaøy kieåm tra coâng taùc giaùm saùt veä sinh, saïch seõ beänh vieän. Veä sinh voâ khuaån taïi caùc khoa, buoàng beänh trong phaïm vi phuï traùch. Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 59 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” + Keát hôïp giöõa caùc khoa choáng nhieãm khuaån, khoa vi sinh ñònh kyø hoaëc ñoät xuaát laáy maãu kieåm tra vi khuaån veà moâi tröôøng, buoàng phaãu thuaät, buoàng thuû thuaät, baøn tay phaãu thuaät vieân, nhaân vieân y teá laøm thuû thuaät vaø caùc duïng cuï trieät khuaån. + Keát hôïp giöõa caùc khoa choáng nhieãm khuaån, khoa vi sinh, khoa dinh döôõng thöïc hieän ñònh kyø hoaëc ñoät xuaát kieãm tra veä sinh an toaøn thöïc phaåm theo quy ñònh kyõ thuaät beänh vieän veà dinh döôõng. + Thöïc hieän baùo caùo theo quy ñònh veà keát quaû thöïc hieän choáng nhieãm khuaån beänh vieän. Khoáng cheá oâ nhieãm do khí thaûi cuûa maùy phaùt ñieän Maùy phaùt ñieän chæ ñeå döï phoøng neân nguoàn oâ nhieãm sinh ra töø maùy phaùt ñieän khoâng thöôøng xuyeân, ñeå giaûm thieåu söï oâ nhieãm cuûa khí thaûi sinh ra töø maùy phaùt ñieän coù theå giaûi quyeát thoâng qua vieäc laép ñaët oáng khoùi coù ñöôøng kính chieàu cao phuø hôïp. Ngoaøi ra, beänh vieän seõ söû duïng daàu DO coù haøm löôïng löu huyønh thaáp thay theá cho nhieân lieäu coù haøm löôïng löu huyønh cao ñeå chaïy maùy phaùt ñieän. IV.5. CAÙC BIEÄN PHAÙP KHOÁNG CHEÁ OÀN RUNG Nhö ñaõ phaân tích trong chöông III, oâ nhieãm tieáng oàn ôø beänh vieän ña khoa Quaûng Ngaõi nhìn chung chæ ôû möùc ñoä thaáp, ñaûm baûo tieâu chuaån cho pheùp tron moâi tröôøng beänh vieän. Nguoàn gaây oàn chuû yeáu vaø ñaëc tröng nhaát laø nguoàn phaùt ra töø maùy phaùt ñieän döï phoøng 250 KVA. Cöôøng ñoä oàn taïi nguoàn phaùt coù theå leân ñeán raát cao (100 dBA), vöôït quaù tieâu chuaån cho pheùp ngay caû vaøo ban ngaøy taïi caùc ñieåm trong voøng baùn kính 100m. Vì vaäy, döï aùn nhaát thieát phaûi coù bieän phaùp choáng oàn höõu hieäu cho nguoàn phaùt naøy nhö laø: - Laép ñaët lôùp ñeäm choáng rung maùy phaùt ñieän. - Nhöõng thieát bò coù khaû naêng gaây oàn cao phaûi ñaët trong phoøng caùch aâm caùch bieät vôùi caùc khu khaùc. - Ñeå haïn cheá oâ nhieãm do oàn beänh vieän seõ quy hoaïch laïi caây xanh. Söï caàn thieát trong vieäc haïn cheá baèng vieäc toå chöùc vaø tuaân thuû caùc noäi quy trong beänh vieän. IV.5. CAÙC BIEÄN PHAÙP PHOØNG CHOÁNG CHAÙY NOÅ Ñeà phoøng ngöøa chaùy noå, beänh vieän ña khoa quaûng ngaõi seõ aùp duïng duøng ñoàng boä caùc bieän phaùp veà kyõ thuaät, toå chöùc huaán luyeän , thuyeân truyeàn giaùo duïc veà maët phaùp cheá : - Tröôùc tieân, chuû ñaàu tö döï aùn seõ phoái hôïp cuøng vôùi caùc cô quan PCCC ñòa phöông tieán haønh thieát laäp cuï theå caùc bieän phaùp PCCC, tính toaùn soá löôïng trang bò chöõa chaùy caàn thieát laép ñaït cho töøng haïng muïc coâng trình, xaây döïng cuï theå caùc baûng noäi quy vaø tieâu leänh PCCC, boá trí caùc baûng hieäu naøy ôû töøng haïng muïc coâng trình, ñoàng thôøi toå chöùc caùc buoåi huaán luyeän veà PCCC cho taát caû caùc CBCNV trong beänh vieän. Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 60 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” - Khi böôùc vaøo giai ñoaïn thieát keá chi tieát caùc haïng muïc coâng trình treân khu ñaát beänh vieän, döï aùn tuaân thuû caùc tieâu chuaån, quy phaïm veà PCCC cuûa nhaø nöôùc Vieät Nam ñeå thieát keá caùc coâng trình töông öùng. Trong ñoù seõ ñaët bieät chuù troïng ñeán caùc vaán ñeà nhö baûo ñaûm löu thoâng trong beänh vieän khi söï coá xaûy ra chaùy noå, vaán ñeà ñaûm baûo an toaøn cho heä thoáng cung caáp oxy trung taâm, vaán ñeà ñieän vaø choáng seùt … IV.6. BIEÄN PHAÙP PHOØNG CHOÁNG OÂ NHIEÃM PHOÙNG XAÏ Moät soá phoøng chuyeân moân trong khu chaån ñoaùn chöùc naêng ñoøi hoûi phaûi söû duïng caùc tia ñieän töø vaø caùc chaát phoùng xaï. Caùc chaát naøy raát nguy haïi ñoái vôùi moâi tröôøng vaø söùc khoûe coäng ñoàng, do ñoù döï aùn seõ coù keá hoaïch thöïc hieän choáng roø ræ caùc chaát naøy ra moâi tröôøng beân ngoaøi baèng caùch boïc chì cho toaøn boä caùc maët töôøng vaø cöûa beân trong caùc phoøng coù söû duïng phoùng xaï. IV.7. CHÖÔNG TRÌNH GIAÙM SAÙT MOÂI TRÖÔØNG VAØ BIEÄN PHAÙP HOÃ TRÔÏ BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG IV.7.1. Giaùm saùt moâi tröôøng Vieäc giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng laø moät trong nhöõng chöùc naêng haøng ñaàu voâ cuøng quan troïng cuûa coâng taùc quaûn lyù chaát löôïng moâi tröôøng vaø cuõng laø moät trong nhöõng phaàn raát quan troïng cuûa coâng taùc ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng. Vieäc giaùm saùt coù theå ñöôïc ñònh nghóa nhö moät quaù trình ñeå laäp laïi caùc coâng taùc quan traéc vaø ño ñaïc. Töø ñoù xaùc ñònh laïi caùc döï ñoaùn trong baùo caùo ÑTM coù ñuùng hay khoâng hoaëc möùc ñoä sai khaùc giöõa tính toaùn vaø thöïc teá. Dieãn bieán moâi tröôøng vaø kieåm soaùt oâ nhieãm ôû Beänh vieän Ña khoa Quaûng Ngaõi ñöôïc Sôû Y teá Quaûng Ngaõi thöïc hieän keát hôïp vôùi cô quan chuyeân moân coù chöùc naêng vaø cô quan quaûn lyù moâi tröôøng ôû ñòa phöông (Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng tænh Quaûng Ngaõi). Ñeå ñaûm baûo caùc hoaït ñoäng cuûa beänh vieän moät caùch oån ñònh vaø khoâng ngöøng phaùt trieån ñoàng thôøi khoáng cheá caùc taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán vôùi moâi tröôøng xung quanh, chöông trình giaùm saùt moâi tröôøng ñöôïc ñeà nghò nhö sau: * Vò trí giaùm saùt vaø caùc chæ tieâu caàn giaùm saùt töông öùng: • Ñoái vôùi moâi tröôøng khoâng khí beân trong beänh vieän - 01 ñieåm trong khu vöïc xöû lyù nöôùc thaûi (M1): oàn, caùc khí H 2S, NH3, CH4; 01 ñieåm xen giöõa khu vöïc maùy phaùt ñieän vaø khu taäp trung raùc (M2): oàn, , buïi; 01 ñieåm ngay taïi trung taâm beänh vieän (M3): oàn, buïi, caùc khí H 2S, NH3, SO2, NO2; * Taàn suaát giaùm saùt: 3 laàn/naêm ñoái vôùi taát caû caùc ñieåm giaùm saùt • Ñoái vôùi moâi tröôøng khoâng khí khu vöïc laân caän: Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 61 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” - 01 ñieåm ngay taïi coång chính beänh vieän (M4): oàn, buïi, caùc khí SO 2, NO2; 02 ñieåm beân ngoaøi ñaàu vaø cuoái höôùng gioù chuû ñaïo (M5), (M6): oàn, buïi, caùc khí SO 2, NO2; * Taàn suaát giaùm saùt: 3 laàn/naêm ñoái vôùi taát caû caùc ñieåm giaùm saùt. • Ñoái vôùi caùc thieát bò xöû lyù khí thaûi: - 01 ñieåm ngay taïi mieäng thaûi cuûa thieát bò xöû lyù khí thaûi maùy phaùt ñieän: Buïi, caùc khí SO2, NO2; * Taàn suaát giaùm saùt: 1 laàn/thaùng. • Ñoái vôùi caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi: - 01 ñieåm taïi 1 ñaàu ra khoûi heä thoáng xöû lyù cuïc boä nöôùc thaûi töø caùc thieát bò xöû lyù khí thaûi loø ñoát raùc (pH, TS, COD, daàu); 01 ñieåm ñaàu ra khoûi heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung (BOD 5, SS, dö löôïng clo hoaït tính, Coliform). - * Taàn suaát giaùm saùt: 1 laàn/tuaàn ôû giai ñoaïn ñaàu. Khi caùc coâng trình hoaït ñoäng oån ñònh vaø khoâng thaáy coù söï dao ñoäng ñaùng keå veà maët noàng ñoä cuûa caùc chæ tieâu oâ nhieãm ñaàu ra (caên cöù vaøo soá lieäu giaùm saùt ñaõ ñöôïc caäp nhaät) thì seõ giaûm taàn suaát giaùm saùt xuoáng coøn moãi quyù moät laàn. Caùc soá lieäu treân seõ ñöôïc caäp nhaät hoùa, ñaùnh giaù vaø ghi nhaän keát quaû thöôøng xuyeân. Neáu phaùt hieän thaáy coù söï dao ñoäng lôùn hoaëc gia taêng veà maët noàng ñoä caùc chæ tieâu oâ nhieãm, chuû Döï aùn seõ baùo ngay cho caùc caáp coù thaåm quyeàn ñeå coù bieän phaùp xöû lyù thích hôïp kòp thôøi. IV.7.2. Döï truø kinh phí thöïc hieän chöông trình giaùm saùt moâi tröôøng - Xaây döïng heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi : 981.000.000 ñoàng. Giaùm saùt chaát löôïng khoâng khí (1 naêm) : 15.000.000 ñoàng. Giaùm saùt chaát löôïng nöôùc (1 naêm) : 10.000.000 ñoàng. IV.7.3. Caùc bieän phaùp hoã trôï baûo veä moâi tröôøng Ngoaøi caùc giaûi phaùp kyõ thuaät vaø coâng ngheä laø chuû yeáu vaø coù tính chaát quyeát ñònh ñeå laøm giaûm nheï caùc oâ nhieãm gaây ra cho con ngöôøi vaø moâi tröôøng, caùc bieän phaùp hoã trôï cuõng goùp phaàn haïn cheá oâ nhieãm vaø caûi taïo moâi tröôøng: - Giaùo duïc yù thöùc veä sinh moâi tröôøng cho toaøn theå caùn boä coâng nhaân vieân trong beänh vieän. Thöïc hieän thöôøng xuyeân vaø coù khoa hoïc caùc chöông trình veä sinh, thu gom vaø quaûn lyù chaát thaûi cuûa beänh vieän; Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 62 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” - Daàn daàn thöïc hieän vieäc hoaøn thieän caùc kyõ thuaät khaùm chöõa beänh tieán tieán nhaát, nhaèm haïn cheá oâ nhieãm, traùnh söû duïng nhieàu caùc nguyeân lieäu vaø hoùa chaát ñoäc haïi. - Cuøng vôùi caùc boä phaän khaùc trong khu vöïc naøy, tham gia thöïc hieän caùc keá hoaïch haïn cheá toái ña caùc oâ nhieãm, baûo veä moâi tröôøng theo caùc qui ñònh vaø höôùng daãn chung cuûa caùc caáp chuyeân moân vaø thaåm quyeàn cuûa tænh Bình Phöôùc; - Ñoân ñoác vaø giaùo duïc caùc caùn boä coâng nhaân vieân trong beänh vieän thöïc hieän caùc qui ñònh veà an toaøn lao ñoäng, phoøng choáng chaùy noå. Thöïc hieän vieäc kieåm tra söùc khoûe , kieåm tra y teá ñònh kyø. Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 63 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ KEÁT LUAÄN Keát luaän chính cuûa baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng beänh vieän ña khoa Quaûng Ngaõi goàm caùc ñieåm chính sau : - Döï aùn ñaàu tö xaây döïng beänh vieän ña khoa Quaûng Ngaõi nhaèm muïc ñích phuïc vuï cho nhu caàu khaùm chöõa beänh khi hình thaønh KCN Dung Quaát vaø khaéc phuïc tình traïng quaù taûi vaø xuoáng caáp cuûa beänh vieän thò xaõ Quaûng Ngaõi, xaây döïng moät beänh vieän môùi vôùi quy moâ 600 giöôøng ñaït tieâu chuaån quoác gia. Dieän tích khu ñaát xaây döïng döï aùn laø 4,9 ha ñaët ngay taïi trung taâm thò xaõ Quaûng Ngaõi ñaõ ñöôïc quy hoaïch cho nhu caàu phaùt trieån beänh vieän cuûa tænh. - Veà ñòa ñieåm cuûa döï aùn : phuø hôïp vôùi quy hoaïch phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa thò xaõ quaûng ngaõi. Caùc heä thoáng cô sôû haï taàng töông ñoái toát, moâi tröôøng ñoâ thò ít bò oâ nhieãm hôn so vôùi caùc thaønh phoá khaùc. - Ngoaøi vieäc xaây döïng caùc haïng muïc coâng trình vaø cô sôû haï taàng cho beänh vieän (nhaø laøm vieäc, ñöôøng saù, heä thoáng thoâng tin lieân laïc, heä thoáng caáp thoaùt nöôùc v.v… ), döï aùn ñaõ coù keá hoaïch xaây döïng heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi vaø vaän chuyeån caùc chaát thaûi raén tôùi baõi raùc taäp trung cuûa thò xaõ ñeå xöû lyù, ñaûm baûo caùc ñieàu kieän veä sinh moâi tröôøng vaø phaùt trieån beàn vöõng. - Goùp phaàn thuùc ñaåy söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa tænh Quaûng Ngaõi noùi rieâng vaø khu vöïc mieàn trung noùi chung. Taïo coâng aên vieäc laøm tröïc tieáp cho khoaûng 670 CBCNV, goùp phaàn laøm giaûm ñaùng keå löïc löôïng y baùc só ra tröôøng chöa tìm ñöôïc vieäc laøm. - Maùy moùc thieát bò söû duïng vaø daây chuyeàn hoaït ñoäng cuûa beänh vieän laø loaïi maùy moùc thieát bò y khoa hieän ñaïi, goùp phaàn to lôùn vaøo vieäc khaùm chöõa beänh toát nhaát cho nhaân daân. Tuy vaäy, cuõng nhö ñoái baát cöù söï phaùt trieån thuoäc loaïi hình thöùc naøo cuõng coù nhöõng taùc ñoäng gaây aûnh höôûng xaáu ñeán moâi tröôøng neáu khoâng coù bieän phaùp khoáng cheá, khaéc phuïc caùc nguoàn oâ nhieãm, vaø coù theå gaây taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán moäi soá taùc nhaân moâi tröôøng nhaát laø moâi tröôøng nöôùc, ñaát ñai vaø khoâng khí; - Khaû naêng taùc ñoäng tieâu cöïc nhö ñaõ neâu hoaøn toaøn coù theå khaéc phuïc baèng caùch thieát keá treân cô sôû khoa hoïc vaø thöïc nghieäm löïa choïn coâng ngheä thích hôïp, laép ñaït heä thoáng xöû lyù vaø quaûn lyù vaän haønh ñuùng kyõ thuaät, nhaèm ñaûm baûo caùc chæ tieâu oâ nhieãm moâi tröôøng ñaàu ra ñaït caùc tieâu chaån quy ñònh hieän haønh goùp phaàn baûo veä moâi tröôøng vaø oån ñònh hoaït ñoäng trong vieäc khaùm chöõa beänh; - Keát hôïp vôùi khaâu xöû lyù oâ nhieãm, döï aùn seõ ñeà xuaát cuï theå caùc bieän phaùp quaûn lyù chaët cheõ veà veä sinh moâi tröôøng, haïn cheá toái ña caùc chaát thaûi, xaây döïng cuï theå caùc bieän phaùp an toaøn lao ñoäng, an toaøn chaùy noå vaø söï coá moâi tröôøng. Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 64 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” KIEÁN NGHÒ - Döï aùn ñaàu tö xaây döïng beänh vieän ña khoa taïi thò xaõ Quaûng Ngaõi, sau khi nghieân cöùu vaø ñaùnh giaù toång hôïp veà vò trí boá trí döï aùn so vôùi quy hoaïch toång hôïp phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa tænh Quaûng Ngaõi ñöôïc UBND tænh pheâ duyeät, caùc taùc ñoäng moâi tröôøng, phaân tích loaïi hình coâng ngheä vaø maùy moùc thieát bò, hieäu quaû thieát thöïc cho caû hai phía, caùc bieän phaùp khaû thi khoáng cheá oâ nhieãm cuûa döï aùn, chuùng toâi kieán nghò vôùi cô quan thaåm quyeàn cuûa vieät nam chaáp thuaän cho döï aùn sôùm ñöôïc thöïc hieän taïi ñòa ñieåm ñaõ neâu. - Chuû ñaàu tö döï aùn seõ trieån khai ñoàng boä caùc bieän phaùp khoáng cheá vaø xöû lyù oâ nhieãm, cöû caùn boä ñaøo taïo quaûn lyù vaän haønh ñuùng kyõ thuaät, bieát töï giaùm saùt hieäu quaû xöû lyù vaø ñieàu chænh phuø hôïp baûo ñaûm caùc chæ tieâu moâi tröôøng ñaàu ra ñaït tieâu chuaån quy ñònh. - Theo quy ñònh, caùc hoaït ñoäng cuûa döï aùn treân quan ñieåm baûo veä moâi tröôøng vaø phaùt trieån beàn vöõng seõ ñöôïc giaùm saùt bôûi caùc cô quan quaûn lyù moâi tröôøng cuûa nhaø nöôùc vieät nam vaø tænh quaûng ngaõi theo chöông trình giaùm saùt nhö ñaõ ñeà suaát. - Khi coù yeáu toá moâi tröôøng naøo ñoù phaùt sinh trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa beänh vieän, chuû ñaàu tö döï aùn seõ trình baùo ngay vôùi caùc cô quan coù chöùc naêng vaø coù thaåm quyeàn cuûa tænh quæang ngaõi ñeå coù bieän phaùp giaûi quyeát kòp thôøi, nhaèm ngaên chaën vaø xöû lyù ngay caùc yeáu toá moâi tröôøng phaùt sinh khi ñoù; - Vieäc xaây döïng traïm xöû lyù chaát thaûi seõ ñöôïc tieán haønh song song vôùi vieäc xaây döïng cô sôû haï taàng beänh vieän döôùi söï giaùm saùt cuûa Sôû Taøi Nguyeân vaø Moâi Tröôøng. Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 65 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. 2. ADB (1990). Environmental Guidelines for Selected Infrastructure Projects. 3. ADB (1990). Environmental Guidelines for Selected Industrial and Power Development Projects. 4. WB (1991). Environmental Assessment Sourcebook. Vol. II, Sectoral Guidelines. 5. WB (1992). Environmental Assessment Sourcebook. Vol. III, Guidelines for Environmental Assessment of Energy and Industry project. 6. 7. Alexander P. Economopoulos,Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution, Part 1: Rapid Inventory Techniques in Environmental Pollution , WHO ,Geneva ,1993. 8. Alexander P.Economopoulos,Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution, Part 2 :Approaches for Consideration in formulating Environmental Control Strategies, WHO,Geneva ,1993. 9. World Health Organization, Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution, A guide to rapid source inventory techniques and their use in formulating Environmental Control Strategies, Geneva, 1993. 10. Roger Batstone, James E. Smith, Jr.and David Wilson, editors, The Safe Disposal of Hazardous Wastes,The Special Needs and Problems of Developing Countries, Volume I, II, III ,WHO ,1989. 11. Standard Methods for Water and Wastewater examination, New York, 1989. 12. Tieâu chuaån moâi tröôøng Vieät Nam, 1995. 13. Tieâu chuaån moâi tröôøng Vieät Nam, 2001. 14. Taøi lieäu kinh teá kyõ thuaät vaø quy hoaïch beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi. 15. Baùo caùo toång keát “Tình hình thöïc hieän nhieäm vuï kinh teá xaõ hoäi naêm 2002 cuûa thò xaõ Quaûng Ngaõi”. 16. Hieän traïng moâi tröôøng tænh Quaûng Ngaõi naêm 2002. 17. Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 66 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” PHUÏ LUÏC Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 67 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” PHUÏ LUÏC I MOÄT SOÁ TAØI LIEÄU LIEÂN QUAN ÑEÁN DÖÏ AÙN Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 68 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” PHUÏ LUÏC II CAÙC SÔ ÑOÀ LIEÂN QUAN ÑEÁN DÖÙ AÙN Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 69 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” SÔ ÑOÀ PHOÁI CAÛNH TOÅNG THEÅ BEÄNH VIEÄN ÑA KHOA TÆNH QUAÛNG NGAÕI Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 70 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” SÔ ÑOÀ MAËT BAÈNG TOÅNG THEÅ BEÄNH VIEÄN ÑA KHOA TÆNH QUAÛNG NGAÕI Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 71 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” PHUÏ LUÏC III MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH VEÀ KHU VÖÏC DÖÏ AÙN Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 72 Baùo caùo ÑGTÑMT Döï aùn “Xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” Trung taâm Coâng ngheä moâi tröôøng(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 73
- Xem thêm -