Tài liệu Báo cáo đánh giá tác động môi trường - nhà máy chế biến măng thực phẩm

 • Số trang: 87 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 195 |
 • Lượt tải: 117

Mô tả:

Báo cáo đánh giá tác động môi trường - nhà máy chế biến măng thực phẩm
BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM MÔÛ ÑAÀU 1. Xuaát xöù döï aùn a. Hoaøn caûnh ra ñôøi cuûa döï aùn ñaàu tö Töø nhöõng naêm cuoái theá kyû 20 vaø ñaàu theá kyû 21, thò tröôøng theá giôùi (Baéc Myõ, Chaâu Aâu, caùc nöôùc ôû Chaâu Aù nhö: Trung Quoác, Nhaät Baûn, Ñaøi Loan, Haøn Quoác…) raát öa chuoäng 2 saûn phaåm noâng saûn qua cheá bieán laø nhaân haït ñieàu vaø maêng tre ñaõ qua cheá bieán. - Veà nhaân haït ñieàu: Ñeán nay saûn löôïng haït ñieàu treân theá giôùi ñaõ giaûm suùt, nhieàu nôi ôû Ñoâng Phi laø nôi saûn xuaát haït ñieàu thoâ lôùn chieám ñeán 60% thò phaàn theá giôùi, nay giaûm suùt chæ coøn 15% so vôùi saûn löôïng haït ñieàu thoâ trong thaäp neân 70. Maëc daàu caùc nöôùc Nam Myõ taêng dieâïn tích leân 400 ha, Aán Ñoä taêng 500 ha ñöa saûn löôïng haït ñieàu thoâ öôùc ñaït 300 ngaøn ñeán 400 ngaøn taán vaø cho löôïng nhaân haït ñieàu khoaûng 75 ngaøn ñeán 100 ngaøn taán. Tuy nhieân thò tröôøng caùc nöôùc tieâu thuï raát lôùn neân thò tröôøng khoâng ñuû khaû naêng cung caáp. Coù theå noùi haït ñieàu laø loaïi noâng saûn cheá bieán luoân luoân ñöôïc öa chuoäng vaø tieâu thuï raát deã daøng. Nhöng saûn löôïng haït ñieàu thoâ laø loaïi noâng saûn luoân luoân khoâng oån ñònh vaø coù chieàu höôùng giaûm suùt, ngay ôû thaäp nieân 80 caây ñieàu ñöôïc toân vinh nhöng sau moät thôøi gian ngaén thì coù chieàu höôùng chöõng laïi vaø giaûm xuùt. - Veà maêng thöïc phaåm: trong nhöõng naêm gaàn ñaây, treân thò tröôøng theá giôùi raát öa chuoäng saûn phaåm cheá bieán töø maêng tre, maêng truùc döôùi daïng ñoùng hoäp, ñoùng tuùi. Trung Quoác, Ñaøi Loan laø nhöõng nöôùc troàng raát nhieàu tre ñeå laáy maêng thöïc phaåm, laø maët haøng ñaëc saûn khan hieám cung khoâng ñuû caàu. Nhu caàu söû duïng treân thò tröôøng theá giôùi haøng naêm taêng töø 18% ñeán 20% so vôùi naêm tröôùc. Ôû thò tröôøng trong nöôùc, maëc daàu chaát löôïng maêng töï nhieân khoâng saùnh baèng maêng tre baùt Ñoä vaø truùc Taïp Giao; phaàn lôùn tieâu thuï maêng döôùi daïng sô cheá qua boùc voû, saáy khoâ hoaëc tieâu thuï maêng töôi chöa qua sô cheá. Nhöng nhìn chung, caùc loaïi saûn phaåm naøy raát khan hieám vaø giaù raát cao, ñaëc bieät laø maêng ñöôïc ngöôøi tieâu duøng xeáp vaøo loaïi rau saïch thì nhu caàu laïi taêng cao, nhaát laø ôû caùc thaønh phoá lôùn nhö Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Haø Noäi, Ñaø Naüng… Nhieàu taøi lieäu chính thöùc cuûa cô quan chuyeân traùch Boä noâng nghieäp vaø töø caùc trung taâm cheá bieán vaø xuaát khaåu rau quaû cho thaáy hieän nay ôû Trung Quoác coù loaïi tre Baùt Ñoä cho saûn phaåm maêng coù chaát löôïng cao vaø tieâu thuï raát toát. Ñaëc bieät gioáng naøy coøn cho naêng suaát cao, tre Baùt Ñoä töø naêm thöù 3 trôû ñi, moãi heùc ta, haøng naêm coù theå thu hoaïch töø 90 taán ñeán 135 taán maêng töôi. Ôû Trung Quoác, tre Baùt Ñoä ñöôïc troàng treân dieän tích lôùn (coù vuøng hôn 15 ngaøn ha) ôû caùc tænh Quaûng Taây, Vaân Nam, Töù Xuyeân. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM Nhìn töø maët kinh teá coù theå cho thaáy: neáu laáy naêng suaát bình quaân 60 taán/ha baèng 50% naêng xuaát bình quaân cuûa Trung Quoác vaø thöïc teá ñaõ ñaït ñöôïc ôû moät soá khu vöïc mieàn Nam vaø mieàn Baéc nöôùc ta vaø baùn vôùi giaù 2000 ñ/kg (baèng giaù rau muoáng) thì coù theå thaáy ñöôïc hieäu quaû ñaàu tö troàng tre Baùt Ñoä ñeå laáy maêng hieäu quaû gaáp 9 laàn hieäu quaû troàng ñieàu, trong luùc ñaàu ra hai saûn phaåm ñeàu ôû möùc nhö nhau, xeùt veà tieâu thuï trong nöôùc thì saûn phaåm maêng coù nhu caàu tieâu thuï lôùn hôn nhu caàu tieâu thuï nhaân haït ñieàu. Söï caàn thieát phaûi chuyeån höôùng saûn xuaát kinh doanh: Coâng ty Ñöôøng Bình Döông ñaõ ñöôïc Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân cho pheùp chuyeån höôùng saûn xuaát kinh doanh ñeå naâng cao hieäu quaû kinh teá. Boái caûnh ñoù ñaët ra cho Coâng ty Ñöôøng Bình Döông phaûi choïn ra höôùng ñi phuø hôïp treân cô sôû phaùt huy theá maïnh cuûa mình ñoù laø: Coù saün ñaát canh taùc, chæ coù vieäc tìm ra caùc loaïi caây troàng cho hieäu quaû cao so vôùi caây mía vaø nhöõng loaïi caây khaùc. Coù lôïi theá veà thò tröôøng tieâu thuï lôùn, ñoù laø thaønh phoá Hoà Chí Minh, Haø Noäi, Ñaø Naüng, mieàn taây Nam Boä laïi coù heä thoáng ñöôøng saét, heä thoáng caûng bieån lôùn raát thuaän lôïi cho xuaát khaåu vaø cung caáp ra thò tröôøng trong nöôùc vaø xuaát khaåu qua bieân giôùi Vaân Nam, Töù Xuyeân cuûa Trung Quoác. Vôùi chuû tröông cuûa Boä Noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân vaø Toång Coâng ty Mía ñöôøng 2, treân cô sôû phaùt huy nhöõng lôïi theá ñoù, Coâng ty ñöôøng Bình Döông chuyeån höôùng saûn xuaát kinh doanh treân cô sôû chuyeån ñoåi caây troàng töø caây mía sang troàng tre Baùt Ñoä ñeå laáy maêng laøm nguyeân lieäu cheá bieán maêng thöïc phaåm cho xuaát khaåu vaø tieâu thuï trong nöôùc. Vôùi cô caáu chuyeån höôùng saûn xuaát kinh doanh ñoù, nhaø maùy cheá bieán maêng thöïc phaåm ñöôïc thaønh laäp treân cô sôû: - Quyeát ñònh soá 1665 QÑ/BNN-TCCB ngaøy 17 thaùng 6 naêm 2004 cuûa Boä tröôûng Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân veà boå sung ngaønh ngheà kinh doanh cho Coâng ty Ñöôøng Bình Döông. - Thoâng baùo soá 19/TB-UB ngaøy 8 thaùng 10 naêm 2004 cuûa UBND tænh Bình Döông veà vieäc söû duïng ñaát cuûa Coâng ty Ñöôøng Bình Döông. b. Cô quan, toå chöùc coù thaåm quyeàn duyeät döï aùn ñaàu tö. Döï aùn naèm trong khu vöïc cuûa tænh Bình Döông neân theo quy ñònh, cô quan coù thaåm quyeàn pheâ duyeät caáp pheùp ñaàu tö cho döï aùn laø Sôû keá hoaïch vaø Ñaàu tö tænh Bình Döông. Sôû keá hoaïch vaø Ñaàu tö tænh Bình Döông ñaõ caáp giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh cho Coâng ty coå phaàn ñöôøng Bình Döông theo giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá 4603000237 ngaøy 22 thaùng 5 naêm 2006. Theo Luaät baûo veä moâi tröôøng do Quoác hoäi nöôùc Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam thoâng qua ngaøy 27/12/1993 vaø Chuû tòch nöôùc kyù saéc leänh ban haønh ngaøy 10/01/1994; Nghò ñònh soá 80/2006/NÑ-CP ngaøy 09/08/2006, döï aùn phaûi laäp Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng trình Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng tænh Bình Döông pheâ duyeät. 2. Caên cöù phaùp luaät vaø kyõ thuaät cuûa vieäc thöïc hieän ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng (ÑTM) Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng (ÑTM) cho Döï aùn xaây döïng nhaø maùy cheá bieán maêng thöïc phaåm cuûa Coâng ty Coå phaàn Ñöôøng Bình Döông taïi phöôøng Phuù Thoï, thò xaõ Thuû Daàu Moät, tænh Bình Döông ñöôïc döïa treân caùc caên cöù phaùp luaät vaø kyõ thuaät sau: Caùc vaên baûn phaùp quy Baùo caùo ÑTM cho Döï aùn xaây döïng nhaø maùy cheá bieán maêng thöïc phaåm cuûa Coâng ty Coå phaàn Ñöôøng Bình Döông ñöôïc xaây döïng döïa vaøo caùc vaên baûn phaùp lyù vaø taøi lieäu tham khaûo sau: - Luaät Baûo Veä Moâi Tröôøng do Quoác Hoäi nöôùc Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam khoùa IX, kyø hoïp thöù 8, thoâng qua ngaøy 12 thaùng 12 naêm 2005. - Thoâng tö soá 125/2003/TTLT – BTC – BTNMT ngaøy 18/12/2003 cuûa Boä tröôûng BTN & MT veà höôùng daãn thöïc hieän nghò ñònh soá 67/2003/NÑ - CP cuûa Chính phuû veà thu phí moâi tröôøng ñoái vôùi nöôùc thaûi. - Nghò ñònh soá 67/2003/NÑ-CP ngaøy 13 thaùng 06 naêm 2003 - Nghò ñònh cuûa chính phuû veà phí baûo veä moâi tröôøng ñoái vôùi nöôùc thaûi. - Quyeát ñònh soá 3733/2002/QÑ-BYT ngaøy 10/10/2002 cuûa Boä tröôûng Boä Y teá veà ban haønh 21 tieâu chuaån veä sinh lao ñoäng. - Quy cheá Quaûn Lyù Chaát Thaûi Nguy Haïi ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá 155/1999/QÑ – TTg ngaøy 16/07/1999 cuûa Thuû töôùng Chính phuû. - Thoâng tö 199/TTg veà quaûn lyù chaát thaûi raén trong caùc ñoâ thò vaø khu coâng nghieäp (3/1997). - Nghò ñònh soá 80/2006/NÑ-CP ngaøy 09/08/2006 cuûa Chính phuû Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam veà quy ñònh chi tieát vaø höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu cuûa Luaät Baûo veä moâi tröôøng. - Thoâng tö höôùng daãn soá 08/2006/TT-BTNMT ngaøy 08/09/2006 cuûa boä Taøi Nguyeân & Moâi Tröôøng höôùng daãn veà ñaùnh giaù moâi tröôøng chieán löôïc, ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng vaø cam keát baûo veä moâi tröôøng. - Nghò ñònh soá 81/2006/NÑ-CP cuûa chính phuû veà xöû phaït haønh chính trong lónh vöïc baûo veä moâi tröôøng. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM - Quyeát ñònh soá 35/2002/QÑ-BKHCNMT ngaøy 25/6/2002 cuûa Boä tröôûng Boä Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng coâng boá caùc danh muïc Tieâu Chuaån Vieät Nam veà moâi tröôøng baét buoäc aùp duïng. - Luaät ñaàu tö cuûa CHXHCN Vieät Nam qui ñònh caùc döï aùn ñaàu tö khoâng ñöôïc gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. - Caùc qui ñònh phaùp luaät veà moâi tröôøng tænh Bình Döông naêm 2003. - Quyeát ñònh soá 218/2003/QÑ-UB ngaøy 25/8/2003 cuûa UBND tænh Bình Döông veà vieäc ban haønh quy ñònh chi tieát vieäc aùp duïng caùc tieâu chuaån Vieät Nam veà chaát löôïng nöôùc thaûi coâng nghieäp khi thaûi vaøo töøng thuyû vöïc cuï theå treân ñòa baøn tænh Bình Döông. - Coâng vaên soá 628/TNMT ngaøy 21 thaùng 3 naêm 2006 cuûa UBND tænh Bình Döông veà vieäc thöïc hieän caùc bieän phaùp moâi tröôøng. - Caùc taøi lieäu tham khaûo coâng ngheä xöû lyù caùc chaát thaûi nhö: nöôùc, khí vaø raén. Tieâu chuaån moâi tröôøng Taát caû caùc döï aùn thöïc hieän treân laõnh thoå Vieät Nam ñeàu phaûi aùp duïng tieâu chuaån moâi tröôøng Vieät Nam do BKHCN&MT (nay laø Boä Taøi Nguyeân vaø Moâi Tröôøng) ban haønh. Döï aùn thöïc hieän ôû nhöõng ñòa phöông ñaõ coù tieâu chuaån moâi tröôøng rieâng, coù theå aùp duïng tieâu chuaån moâi tröôøng ñòa phöông vôùi ñieàu kieän phaûi nghieâm ngaët hôn tieâu chuaån do BKHCN & MT ban haønh. Trong tröôøng hôïp caùc tieâu chuaån moâi tröôøng caàn aùp duïng chöa ñöôïc quy ñònh trong tieâu chuaån moâi tröôøng Vieät Nam, chuû döï aùn coù theå xin aùp duïng tieâu chuaån baûo veä moâi tröôøng cuûa caùc nöôùc tieân tieán khi ñöôïc pheùp baèng vaên baûn cuûa BKHCN&MT. Caùc taøi lieäu cô sôû khaùc - Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh cuûa Coâng ty Coå phaàn Ñöôøng Bình Döông do Sôû keá hoaïch vaø Ñaàu tö tænh Bình Döông caáp ngaøy 22 thaùng 5 naêm 2006. - Baùo caùo nghieân cöùu khaû thi Döï aùn ñaàu tö xaây döïng Nhaø maùy cheá bieán maêng thöïc phaåm cuûa Coâng ty Coå phaàn Ñöôøng Bình Döông. - Caùc taøi lieäu vaø soá lieäu veà taøi nguyeân vaø moâi tröôøng tænh Bình Döông; - Caùc soá lieäu ñieàu tra ñöa vaøo phöông phaùp chung ñeå thöïc hieän baùo caùo ÑTM. Ñoù laø caùc soá lieäu veà hieän traïng moâi tröôøng (ñaát, nöôùc, khoâng khí) ban ñaàu, caùc soá lieäu veà vò trí ñòa lyù, tình hình kinh teá – xaõ hoäi hieän taïi cuûa khu vöïc; - Caùc taøi lieäu tham khaûo coâng ngheä xöû lyù caùc chaát thaûi (nöôùc, khí thaûi vaø chaát thaûi raén) cuûa trong vaø ngoaøi nöôùc. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM 3. Toå chöùc thöïc hieän ÑTM Baùo caùo ÑTM cho Döï aùn xaây döïng Nhaø maùy cheá bieán maêng thöïc phaåm do Coâng ty Coå phaàn Ñöôøng Bình Döông chuû trì, vôùi söï tham gia tö vaán cuûa Coâng ty TNHH Tö vaán Kyõ thuaät vaø Moâi tröôøng Bình Döông cuøng phoái hôïp vôùi nhoùm chuyeân gia am hieåu veà ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng trong caùc lónh vöïc chuyeân moân veà: kieåm soaùt oâ nhieãm khoâng khí, oâ nhieãm do nöôùc thaûi, tieáng oàn, ñoä rung, chaát thaûi ñoäc haïi, kinh teá moâi tröôøng, sinh thaùi moâi tröôøng,... Coâng ty TNHH Tö vaán Kyõ thuaät vaø Moâi tröôøng Bình Döông toaï laïc taïi KDC Chaùnh Nghóa, Thò xaõ Thuû Daàu Moät, tænh Bình Döông, laø ñôn vò chuyeân tö vaán moâi tröôøng cho caùc Doanh nghieäp taïi Bình Döông vaø caùc tænh laân caän. Thaønh phaàn tham gia laäp baùo ÑTM nhö sau: OÂng. Nguyeãn Vaên Thanh Coâng ty Coå phaàn Ñöôøng Chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò Bình Döông kieâm Toång giaùm ñoác Baø. Nguyeãn Thò Höôøng Coâng ty Coå phaàn Ñöôøng Phoøng phaùt trieån– Kinh Bình Döông. Doanh, phuï traùch cung caáp soá lieäu. Oâng. Nguyeãn Minh Vuõ Cty TNHH Tö Vaán Kyõ Giaùm Ñoác Thuaät vaø Moâi Tröôøng Bình Döông Baø. Phaïm Thò Thu An Cty TNHH Tö Vaán Kyõ Kyõ sö coâng ngheä vaø quaûn Thuaät vaø Moâi Tröôøng Bình lyù moâi tröôøng Döông Baø. Mai Thò Aùnh Huyeàn Cty TNHH Tö Vaán Kyõ Kyõ sö coâng ngheä vaø quaûn Thuaät vaø Moâi Tröôøng Bình lyù moâi tröôøng Döông OÂng. Nguyeãn Thaûo Nguyeân Cty TNHH Tö Vaán Kyõ Kyõ sö coâng ngheä vaø quaûn Thuaät vaø Moâi Tröôøng Bình lyù moâi tröôøng. Döông Quaù trình laøm vieäc ñeå soaïn thaûo baùo caùo bao goàm caùc böôùc: - Söu taàm vaø thu thaäp caùc soá lieäu, vaên baûn caàn thieát veà ñieàu kieän töï nhieân, moâi tröôøng; ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi; luaän chöùng kinh teá kyõ thuaät cuûa döï aùn vaø caùc vaên baûn, taøi lieäu khaùc coù lieân quan. - Thöïc hieän khaûo saùt ñieàu tra hieän traïng caùc thaønh phaàn moâi tröôøng taïi döï aùn baèng caùch laáy maãu vaø phaân tích theo caùc phöông phaùp chuaån ñaõ quy ñònh. - Ñieàu tra, khaûo saùt ñieàu kieän kinh teá - xaõ hoäi khu vöïc xung quanh. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM - Treân cô sôû soá lieäu thu thaäp ñöôïc vaø keát quaû phaân tích maãu ôû phoøng thí nghieäm, ñaùnh giaù caùc taùc ñoäng do hoaït ñoäng cuûa döï aùn ñeán caùc thaønh phaàn moâi tröôøng vaø daân sinh cuõng nhö ñeà xuaát caùc bieän phaùp coâng ngheä vaø quaûn lyù ñeå khaéc phuïc, haïn cheá vaø giaûm thieåu caùc taùc ñoäng tieâu cöïc. - Ñeà xuaát caùc giaûi phaùp toång hôïp coù cô sôû khoa hoïc vaø thöïc teá ñeå haïn cheá caùc maët tieâu cöïc baûo veä moâi tröôøng. - Bieân soaïn baùo caùo ÑTM vaø trình cô quan coù thaåm quyeàn xeùt duyeät. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM CHÖÔNG1 MOÂ TAÛ TOÙM TAÉT DÖÏ AÙN 1.1. GIÔÙI THIEÄU DÖÏ AÙN VAØ CHUÛ DÖÏ AÙN Teân döï aùn : Döï aùn ñaàu tö xaây döïng nhaø maùy cheá bieán maêng thöïc phaåm Ñòa chæ döï aùn : Phöôøng Phuù Thoï, thò xaõ Thuû Daàu Moät, tænh Bình Döông Chuû ñaàu tö : Coâng ty Coå phaàn Ñöôøng Bình Döông Ñòa chæ lieân heä : Phöôøng Phuù Thoï, thò xaõ Thuû Daàu Moät, tænh Bình Döông Ñieän thoaïi lieân heä : 0650.822538 Hình thöùc ñaàu tö : Coâng ty coå phaàn (ñöôïc chuyeån ñoåi töø doanh nghieäp nhaø nöôùc) Fax: 0650.823282 Giaáy pheùp kinh doanh: 4603000237 Ngaøy caáp: 22/05/2006 Do : Sôû keá hoaïch vaø Ñaàu tö tænh Bình Döông caáp Ngöôøi ñaïi dieän : OÂng Nguyeãn Vaên Thanh Chöùc danh : Chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò kieâm Toång giaùm ñoác Muïc tieâu hoaït ñoäng chính cuûa döï aùn: Cheá bieán maêng thöïc phaåm 1.2 .VÒ TRÍ ÑÒA LYÙ CUÛA DÖÏ AÙN Döï aùn xaây döïng nhaø maùy cheá bieán maêng thöïc phaåm cuûa Coâng ty Coå phaàn Ñöôøng Bình Döông ñöôïc xaây döïng treân khu ñaát cuûa Nhaø maùy Ñöôøng Bình Döông thuoäc phöôøng Phuù Thoï, thò xaõ Thuû Daàu Moät, tænh Bình Döông. Khu ñaát coù caùc vò trí tieáp giaùp nhö sau: - Phía Baéc giaùp : Coâng ty Lieân doanh Lotte Vieät nam - Phía Nam giaùp : Soâng Saøi Goøn - Phía Ñoâng giaùp : Daân cö - Phía Taây giaùp : Ñaát xaây döïng coâng nghieäp Vò trí döï aùn ñöôïc theå hieän trong baûn veõ phaàn phuï luïc I Vôùi vò trí nhö vaäy thì döï aùn coù caùc moái töông quan vôùi caùc ñoái töôïng töï nhieân khaùc nhö sau: 1.2.1. Heä thoáng giao thoâng ñöôøng boä Döï aùn naèm caïnh hai tuyeán ñöôøng chính thuoäc khu vöïc thò xaõ ñoù laø ñöôøng Voõ Minh Ñöùc vaø ñöôøng Leâ Hoàng Phong noái daøi. Ñaây cuõng laø 2 con ñöôøng daãn vaøo hai coång cuûa coâng ty: coång naüm treân ñöôøng Leâ Hoàng Phong noái daøi laø coång chính cuûa döï aùn, coøn coång naèm treân ñöôøng Voõ Minh Ñöùc laø coång söû duïng chính cho muïc ñích vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng. Caû hai tuyeán ñöôøng naøy ñeàu ñaõ traûi nhöïa hoaøn chænh noái lieàn vôùi caùc tuyeán ñöôøng lôùn khaùc cuûa tænh taïo thaønh moät maïng löôùi giao thoâng ñöôøng Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM boä hoaøn chænh thuaän lôïi cho caùc hoaït ñoäng vaän chuyeån nguyeân lieäu vaø saûn phaåm cuûa nhaø maùy. 1.2.2. Heä thoáng soâng ngoaøi Döï aùn naèm beân caïnh raïch Baø Luïa, laø moät nhaùnh cuûa soâng Saøi Goøn. Ñaây laø moät con soâng lôùn trong heä thoáng soâng Saøi Goøn - Ñoàng Nai, coù chöùc naêng cung caáp nöôùc cho töôùi tieâu noâng nghieäp, nöôùc thaûi cho saûn xuaát vaø sinh hoaït cuûa nhaân daân vaø giao thoâng thuyû. Döï aùn coù theå söû duïng con soâng laøm ñöôøng giao thoâng thuyû ñeå vaän chuyeån nguyeân lieäu vaø saûn phaåm. Tuy nhieân hoaït ñoäng vaän chuyeån cuûa döï aùn laø theo ñöôøng boä. Con soâng taïo cho döï aùn söï thuaän lôïi trong vieäc cung caáp nöôùc töôùi caây, phoøng chaùy chöõa chaùy vaø tieáp nhaän nöôùc thaûi sau xöû lyù töø hoaït ñoäng cuûa döï aùn. 1.2.3. Khu daân cö Khu ñaát thöïc hieän döï aùn naèm trong khu vöïc thò xaõ neân khaù gaàn khu daân cö. Caùc khu daân cö gaàn nhaát taäp trung ôû hai tuyeán ñöôøng chính daãn vaøo döï aùn, nhaø daân gaàn nhaát caùch coång döï aùn khoaûng 20m. Tuy nhieân do quyõ ñaát cuûa coâng ty lôùn neân coâng ty seõ boá trí xaây döïng nhaø xöôûng phía trong quyõ ñaát, ñeå haønh lang caùch ly xa khu daân cö. Theo boá trí caùc haïng muïc coâng trình cuûa döï aùn thì nhaø xöôûng saûn xuaát chính caùch döï aùn khoaûng 200m. 1.2.4. Khu vöïc tieáp nhaän chaát thaûi - Nguoàn tieáp nhaän nöôùc thaûi: Döï aùn naèm beân caïnh raïch Baø Luïa, laø moät nhaùnh cuûa con soâng Saøi Goøn. Ñaây cuõng chính laø nguoàn tieáp nhaän nöôùc thaûi khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng. Nöôùc möa chaûy traøn trong khu vöïc döï aùn seõ ñöôïc thu qua caùc coáng vaø hoá thu nöôùc möa roài cho chaûy ra soâng. Vì nöôùc möa chöùa ít chaát oâ nhieãm ñöôïc xem laø nöôùc saïch. Rieâng nöôùc thaûi töø quaù trình saûn xuaát khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng caàn phaûi ñöôïc xöû lyù ñaït tieâu chuaån tröôùc khi cho xaû thaûi ra soâng. Theo quyeát ñònh cuûa UBND tænh Bình Döông ngaøy 25 thaùng 8 naêm 2003 thì nöôùc tröôùc khi thaûi ra soâng thuoäc khu vöïc döï aùn phaûi ñöôïc xöû lyù ñaït TCVN 6980 -2001 coät Q = 50 – 200 m3/s. - Nguoàn tieáp nhaän chaát thaûi raén: Khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng seõ phaùt sinh ra raát nhieàu chaát thaûi raén. Ñoù laø caùc chaát thaûi raén töø maêng tre coù nguoàn goác thöïc vaät seõ ñöôïc baêm nhoû chuyeån veà xöôûng saûn xuaát phaân vi sinh. Caùc chaát thaûi raén khaùc nhö chaát thaûi raén sinh hoaït, xæ than… seõ xöû lyù baèng caùch hôïp ñoàng vôùi ñoäi thu gom chaát thaûi raén treân ñòa baøn döï aùn. Ñoái vôùi caùc chaát thaûi raén thuoäc thaønh phaàn chaát thaûi raén ñoäc haïi theo nghò ñònh 155/QÑ – TTg cuûa Chính phuû, Coâng ty seõ hôïp ñoàng vôùi caùc ñôn vò coù chöùc naêng thu gom chaát thaûi nguy haïi treân ñòa baøn ñònh kyø ñeán thu gom xöû lyù. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM 1.3 .NOÄI DUNG THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN 1.3.1. Caùc haïng muïc coâng trình cuûa döï aùn Döï aùn xaây döïng Nhaø maùy cheá bieán maêng thöïc phaåm ñöôïc xaây döïng treân neàn cuûa Nhaø maùy Ñöôøng Bình Döông cuõ, chuû ñaàu tö seõ ñaàu tö xaây döïng moät soá coâng trình môùi, moät soá ñöôïc caûi taïo vaø taâïn duïng cho muïc ñích hoaït ñoäng cuûa döï aùn môùi. Toång hôïp dieän tích xaây döïng vaø caûi taïo, naâng caáp caùc coâng trình ñöôïc theå hieän chi tieát trong caùc baûng sau: Caùc haïng muïc coâng trình chính vaø phuï trôï TT Haïng muïc coâng trình A I II 1 2 3 B I II 1 2 3 4 5 6 C Ñôn vò Xaây döïng môùi caùc coâng trình chuû yeáu Nhaø cheá bieán (nhaø B): Nhaø coâng nghieäp 1 taàng, khaåu ñoä 24m, cao 9,6m, daøi 144m, böôùc gian 6m. Caùc coâng trình phuï trôï Nhaø noài hôi cho giai ñoaïn 1 Laép maùy phaùt ñieän Thöôøng tröïc baûo veä ñoùn khaùch m2 m2 Dieän tích söû duïng 3.786 3456 m2 m2 m2 m2 330 200 100 30 Caûi taïo vaø naâng caáp caùc coâng trình chuû yeáu Naâng caáp nhaø A: Caûi taïo vaø naâng caáp dieän tích cho khoái vaên phoøng Caûi taïo naâng caáp heä thoáng kho Caûi taïo naâng caáp nhaø A laøm nôi hoaøn thieän saûn phaåm vaø kho taïm Caûi taïo naâng caáp moâi tröôøng laøm kho thaønh phaåm (nhaø C) Caûi taïo naâng caáp nhaø kho hieän coù thaønh kho chöùa hoäp khoâng (nhaø D) Caûi taïo naâng caáp aên thaønh kho thaønh phaåm (nhaø E) Caûi taïo kho vaät tö thaønh kho thaønh phaåm (nhaø G) Caûi taïo nhaø laøm vieäc phoøng ban thaønh nhaø aên vaø xöû lyù trang bò phoøng hoä Xaây môùi, môùi caûi taïo naâng caáp caùc coâng trình khaùc m2 m2 m2 m2 dieän tích saøn XD 4710 4.300 410 250 120 40 4.050 5.400 Chæ boá trí laïi chöù khoâng naâng caáp theo yeâu caàu cuûa chuû ñaàu tö 4.050 5.400 760 1000 m2 760 1000 m2 760 1000 m2 760 1000 m2 760 1000 m2 250 400 m2 880 1.075 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM 1 3 4 Beå chöùa nöôùc coâng nghieäp cho yeâu caàu cheá bieán: 200 m3, ñoä saâu 2m Beå chöùa nöôùc soâng cho yeâu caàu cöùu hoaû, ñoä saâu 2m Xaây môùi, boå xung heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi Nhaø ñeå xe con, xe CBCNV D 1 2 3 Saân baõi, hoà chöùa, ñöôøng noäi boä Saân baõi Ñöôøng noäi boä Hoà kieåm chöùng 2 Toång coäng m2 100 125 m2 m2 600 180 750 200 m2 m2 m2 m2 m2 11.900 400 9000 2500 15.950 500 11.250 4.200 23.256 30.590 m2 (Nguoàn: Baùo caùo nghieân cöùu khaû thi - Döï aùn ñaàu tö xaây döïng nhaø maùy cheá bieán maêng thöïc phaåm) Sô ñoà boá trí maët baèng cuûa Nhaø maùy ñöôïc theå hieän roõ trong phaàn phuïc luïcI 1.3.2. Chi tieát veà coâng ngheä thi coâng vaø caùc yeâu caàu kyõ thuaät cuûa caùc coâng trình a. Xaây môùi nhaø saûn xuaát chính: xaùc ñònh theo tieâu chuaån 3904-1984 Nhaø B: kích thöôùc 6m, khaåu ñoä 24m, chieàu cao ñeán ñænh coät laø 9,6m (cho phuø hôïp vôùi chieàu cao nhaø A): - Nhaø keøo vì theùp, lôïp toân laïnh loaïi toát - Coät baèng beâ toâng coát theùp vôùi heä thoáng moùng giaèng (caàn phaûi coù caáu moùng giaèng ñeå ñaûm baûo coâng trình khoâng bò phaù vôõ keát caáu khi töôøng choáng suït lôû maát taùc duïng), chieàu cao ñeán ñænh coät laø 9,6m - Töôøng xaây baèng gaïch roãng, töôøng daày 22cm, traùt vöõa ximaêng maùc 100. Töôøng trong oáp gaïch traùng men chieàu cao 2m, phaàn khoâng eùp gaïch queùt sôn 3 nöôùc. Ñieåm baét ñaàu oáp gaïch laø khu vöïc röûa nguyeân lieäu ñeán khu vöïc hoaøn taát saûn phaåm. - Laép traàn ñeå choáng buïi vaø coân truøng xaâm nhaäp vaøo saûn phaåm. - Xung quanh coù cöûa laät ñeå thoâng gioù, phía treân laép coá ñònh caùc quaït huùt thaûi thoâng khí noùng ra ngoaøi vaø taän duïng aùnh saùng, beân trong cöûa phaûi laép löôùi theùp khoâng ræ choáng coân truøng. - Taát caû caùc cöûa ñi, cöûa thoaùt hieåm vaø cöûa soå ñeàu phaûi môû ra ngoaøi. Cöûa vaø vaùch ngaên baèng kính khung nhoâm chaát löôïng toát. - Neàn laùt gaïch choáng trôn taïo ñoä doác i=5% (doác töø phía phaûi theo höôùng nhìn töø maët ngang khu vöïc nhaän nguyeân lieäu maêng töôi) ñeå thu gom nöôùc thaûi veà moät phía cho chaûy vaøo oáng daãn ñeán beå chöùa nöôùc thaûi chuaån bò xöû lyù. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM - Theàm laùt gaïch ceramic, beà roäng cuûa theàm laø 1m, theàm beân phaûi nhaø (theo höôùng treân) seõ ñöôïc môû roäng laøm haønh lang tham quan ñi giöõa hai nhaø cheá bieán thöïc phaåm. - Khu vöïc xeáp hoäp, chieát roùt, voâ bao, daùn kín mieäng, gheùp naép ñöôïc laép vaùch ngaên caùch ly vôùi beân ngoaøi, vaùch baèng kính khung nhoâm vaø kính khung nhöïa ñaët treân ñöôøng löûng cao 2m, coù heä thoáng ñieàu hoaø nhieät ñoä coù coâng suaát 50.000 BTU/h laép treân traàn vaø coù quaït huùt thaûi ra beân ngoaøi. - Thieát laäp khu vöïc veä sinh caù nhaân trong khu vöïc xöû lyù nguyeân lieäu, trong buoàng ñöôïc trang bò thieát bò xí beät, chaäu tieåu hieän ñaïi, laép maùy röûa tay ñaïp baèng chaân, coù nôi thay trang phuïc, coù giaù ñeå uûng, coù haønh lang chöùa nöôùc pha clorin ñeå saùt truøng uûng. - Heä thoáng thaûi baõ baèng baêng taûi ñöa chaát thaûi ra khoûi xöôûng saûn xuaát ñoå vaøo xe vaø ñònh kyø chôû veà phaân xöôûng saûn xuaát phaân vi sinh, tröôùc khi ñoå veà baêng taûi ñeå chuyeån leân xe, voû maêng ñöôïc baêm nhoû qua maùy baêm. b. Caûi taïo naâng caáp nhaø A Naâng caáp phoøng laøm vieäc töø taàng 2 (laàu 1) trôû leân. Theo yeâu caàu cuûa chuû ñaàu tö, khoâng naâng caáp caùc phoøng laøm vieäc töø taàng 2 trôû leân (laàu1, laàu 2) Caûi taïo maët baèng taàng treät nhaø A ñeå trôû thaønh maët baèng hoaøn thieän saûn phaåm vaø xeáp kho taïm chôø chuyeån ñi giao haøng hoaëc chôø chuyeån xuoáng nhaø kho thaønh phaåm C, chuû yeáu laø: - Xaây ngaên 2 ñaàu haønh lang giöõa nhaø ñeå caùch ly caàu thang vôùi maët baèng saûn xuaát ôû laàu 1 (taàng treät). - Thaùo dôõ töôøng ngaên vaø taïo loái ñi lieân hoaøn beân trong cho xe chuyeån baèng tay vaø khi caàn cho caû xe naâng haøng hoaït ñoäng. Caûi taïo, naâng caáp, söõa chöõa hoäi tröôøng C ñeå chöùa thaønh phaåm chôø giao cho khaùch haøng. Noät dung cuï theå laø: - Choáng doät treân maùi, thay nhöõng taám toân hoûng. - Laøm laïi traàn baèng vaùn eùp phía treân coù caùch nhieät baèng Sropor. - Laøm laïi chaén song caùc cöûa soå. - Thay caùc cöûa ra vaøo - Queùt sôn 3 nöôùc leân töôøng trong vaø ngoaøi. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM - Laøm laïi vaø phuïc hoài heä thoáng thoaùt nöôùc möa. Caûi taïo, naâng caáp nhaø aên Nhaø aên (nhaø E), noäi dung caûi taïo naâng caáp gioáng nhö nhaø C Caûi taïo vaø naâng caáp nhaø D ñeå laøm kho chöùa hoäp khoâng. Noäi dung cuï theå laø: - Thaùo dôõ toaøn boä maùi, boå truï vaø töôøng daøy 22cm leân chieàu cao 6m (ñuû chieàu cao cho gaøu taûi ñöa hoäp leân baêng taûi ñeå chuyeån hoäp khoâng leân maùy röûa hoäp taïi nhaø B) - Ñaäp heát vöõa töôøng cuõ, traùt laïi töôøng baèng vöõa xi maêng maùc 100 caû maët trong vaø maët ngoaøi, queùt sôn 3 nöôùc. - Thay gaïch treân maët neà baèng gaïch laùt gramit. - Laøm laïi keøo, lôïp toân laïnh; laøm traàn choáng buïi, choáng noùng. - Laøm môùi cöûa soå, cöûa ra vaøo. Caûi taïo vaø naâng caáp nhaø laøm vieäc cuõ ñeå laøm nhaø aên giöõa ca. c. Döï kieán phöông aùn xaây döïng caùc coâng trình phuï trôï vaø cô sôû haï taàng Nhaø laép noài hôi - Nhaø laép noài hôi ñuû dieän tích ñeå laép moät noài hôi vaø döï phoøng dieän tích ñaát ñeå laép theâm moät noài hôi 6 taán hôi/giôø cho giai ñoaïn 2. - Nhaø coù keát caáu: vì keøo theùp, lôïp baèng toân maøu loaïi toát, khoâng coù traàn- moùng baèng beâ toâng coát theùp - moùng ñôn. - Coät beâ toâng coát theùp, chieàu cao ñænh coät laø 7,2m (TCVN laø 6,9m). - Vì keøo, giaèng doïc baèng theùp. - Neàn beâ toâng ñaõ 1x2 maùc vöõa 300, moùng loùt baèng beâ toâng ñaù 4x6 maùc vöõa 100. - Töôøng xaây baèng gaïch daøy 22 cm, coù giaèng töôøng baèng beâ toâng coát theùp: traùt baèng vöõa xi maêng maùc 100 daøy 3 cm, queùt voâi 3 nöôùc caû maët trong vaø maët ngoaøi. - Cöûa ñi môû ra ngoaøi, cöûa soå coù chaén song, cöûa ñi vaø cöûa soå laøm baèng khung theùp. Nhaø laép maùy phaùt ñieän döï phoøng. Chuû ñaàu tö ñaõ xaây döïng traïm bieán aùp 22 KV/0,4. Do ñoù ôû ñaây chæ xaây döïng nhaø laép maùy phaùt ñieän döï phoøng. Nhaø laép maùy coù: - Keát caáu baèng khung theùp. - Maùi baèng toân traùng keõm. - Töôøng xaây baèng gaïch daøy 22 cm. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM - Neàn laép maùy phaùt ñieän: phaàn moùng baèng beâ toâng coát theùp, neàn laùt gaïch choáng trôn. - Töôøng xaây baèng gaïch daøy 22 cm, maùc vöõa xi maêng maùc 100, traùt 2 maët, chieàu daøy lôùp vöõa 3cm. Traïm cung caáp nöôùc saïch - Taän duïng heä thoáng nöôùc gieáng hieän coù: 60 m3/h, nhu caàu nöôùc cho cheá bieán giai ñoaïn 1 laø 50 - 60 m3/h. Tuy nhieân phaûi ñeà phoøng maát nöôùc ñoät ngoät vaø caàn ñieàu tieát khi löôïng nöôùc söû duïng ôû möùc thaáp vaø khi söû duïng ôû möùc cao. Neân phaûi xaây döïng moät beå chöùa nöôùc döï tröõ gaàm 2/3 vaø noåi 1/3 chieàu cao cuûa beå, dung löôïng höõu ích cuûa beå laø 200 m3 (ñuû nöôùc cho yeâu caàu cheá bieán maêng trong 4 giôø). - Beå döï tröõ coù keát caáu baèng beâ toâng coát theùp, naép ñaäy kín, coù heä thoáng töï ñoäng caáp nöôùc khi maát nguoàn chính. Heä thoáng caáp nöôùc cöùu hoaû Nöôùc cöùu hoaû ñöôïc duøng töø nguoàn nöôùc soâng, nöôùc soâng ñöôïc chöùa trong beå döï tröõ vaø noái lieàn vôùi traïm bôm nöôùc soâng hieän coù. Vôùi khoái tích cuûa nhaø cheá bieán: 3.456 m2x chieàu cao 9,6m = 33.200 m3, laáy ñoä chòu löûa trung bình thì löu löôïng nöôùc caáp cho yeâu caàu cöùu hoaû laø 20 m/s, heä thoáng nöôùc cöùu hoaû noái lieàn vôùi beå chöùa döï tröõ cöùu hoaû vaø vôùi traïm bôm. - Giaû söû tröôùc khi xaûy ra hoaû hoaïn bò maát ñieän keå caû nguoàn ñieän döï phoøng thì vaãn coù nguoàn nöôùc döï tröõ cho cöùu hoaû. - Löôïng nöôùc cöùu hoaû caàn döï tröõ laø 90 phuùt thì dung löôïng nöôùc döï tröõ laø: 108 m3 (laøm troøn laø 100 m3). - Keát caáu beå döï tröõ baèng beâ toâng coát theùp coù naép ñaäy kín. Ñaàu nöôùc vaøo noái lieàn vôùi heä thoáng bôm, ñaàu nöôùc ra laø caùc mieäng chôø. Heä thoáng kieán truùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi. Theo yù kieán cuûa chuû ñaàu tö laø söû duïng coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi hieän coù, tuy nhieân caàn phaûi xaây döïng beå chöùa ñeå oån ñònh löu löôïng. Beå chöùa baèng beâ toâng coát theùp. Löôïng nöôùc thaûi ôû trong nhaø maùy taäp trung veà beå chöùa. Thôøi gian caàn thieát ñeå loaïi tröø raùc, laøm giaøu oxy döï ñònh laø 4 giôø. Do vaäy: + Beå chöùa sô caáp: ñeå loaïi boû raùc vaø suïc khí trong 4 giôø: löôïng nöôùc thaûi trong 1 giôø laø 30 m3 x 4h = 120 m3, dung tích toaøn phaàn cuûa beå laø 150 m3. + Beå chöùa thöù caáp: laø khu vöïc khöû truøng tröôùc luùc cho nöôùc thaûi chaûy töø hoà kieåm chöùng ra soâng. Dung tích beå thöù caáp ñuû ñeå thoaû maõn thôøi gian khöû truøng laø 2 giôø, do ñoù löu löôïng cuûa beå chöùa thöùc caáp laø 60 m3 vaø dung tích toaøn phaàn laø 80m3. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM + Hoà kieåm chöùng: nöôùc thaûi ñöôïc xöû lyù baèng coâng ngheä hieän coù. Sau khi xöû lyù ñaõ ñöôïc khöû truøng, chaát löôïng nöôùc coù theå cung caáp cho saûn xuaát noâng nghieäp. Tuy nhieân do vò trí xaây döïng nhaø maùy, nöôùc thaûi phaûi cho chaûy xuoáng soâng Saøi Goøn. Do vaäy ñeå ñaûm baûo an toaøn cho nguoàn nöôùc soâng, nöôùc thaûi sau khi xöû lyù ñöôïc thaûi vaøo hoà kieåm chöùng. Dung tích hoà kieåm chöùng: löôïng nöôùc thaûi chaûy vaøo (m3/h) x 48h (laø thôøi gian caàn löu laïi hoà kieåm chöùng) = 30 m3 x 48h = 1.440 m3, laáy soá chaün laø 1.500 m3. Keát caáu hoà kieåm chöùng: Hoà taïo ra treân ñaát töï nhieân, xung quanh coù bôø coû, mieäng nöôùc vaøo vaø nöôùc ra ñöôïc laép coáng baèng beâ toâng, coù cöûa ñoùng môû ñeå ñieàu tieát löu löôïng nöôùc trong hoà theo yeâu caàu sinh tröôûng cuûa caùc vi sinh vaät kieåm chöùng. Vaät kieåm chöùng: thaûm thöïc vaät beøo taây, caù nöôùc ngoït – caù meø vaø caùc loaïi caù maãm caûm vôùi söï bieán ñoåi pH cuûa nöôùc. Ñöôøng vaän chuyeån noäi boä vaø saân baõi - Ñöôøng noäi boä: Ñöôøng noäi boä cô baûn laø taän duïng tuyeán ñöôøng hieän coù, qua khaûo saùt sô boä cho thaáy neàn ñöôøng coøn raát toát, toång chieàu daøi cuûa tuyeán ñöôøng vaän chuyeån noäi boä trong phaïm vi 1.500 meùt, chieàu roäng ñöôøng ñeán 6m (2 xe coù theå traùnh nhau): Yeâu caàu phaûi naâng caáp: xöû lyù maët ñöôøng baèng caùch vaù nhöõng choã maët ñöôøng bò hoûng, bò vôõ neàn, sau ñoù raûi phuû leân moät lôùp beâ toâng nhöïa. Trong quaù trình naâng caáp, caàn phaûi xöû lyù doä doác töø saân maët tröôùc nhaø A veà ñeán hoäi tröôøng, nay laø nhaø C. Coá gaéng ñaûm baûo ñoä doác 10 – 12% ñeå thuaän tieän cho vieäc xe naâng haøng chuyeån haøng töø maët taàng treät nhaø A chaïy giaät luøi veà nhaø kho C (ñeå ñaûm baûo cho xe naâng haøng vaän chuyeån trong ñieàu kieän ñöôøng bò doác keå caû muøa möa cuõng hoaït ñoäng ñöôïc) - Saân baõi: Baõi xe chôø chuyeån nguyeân lieäu maêng töôi vaøo khaâu cheá bieán, ñoù laø baõi tröôùc ñaây taäp keát phaàn pheá thaûi cuûa nhaø maùy ñöôøng tröôùc khi chuyeån ñi söû duïng vaøo caùc muïc ñích khaùc, thaáy raèng neàn baõi coøn toát, coù theå chòu ñöôïc taûi troïng cuûa xe 5 taán, nay söû duïng loaïi xe 10 taán ñeå vaän chuyeån nguyeân lieäu maêng töôi, neân baõi caàn ñöôïc xöû lyù laïi theo höôùng taêng cöôøng söùc chòu ñöïng cuûa neàn saân ñoái vôùi caùc xe lôùn. Baõi xe nhaän pheá thaûi töø nhaø maùy cheá bieán maêng thì cuõng phaûi xöû lyù töông töï nhö baõi cho xe chôø giao nguyeân lieäu – vaø toát nhaát laø neân thaùi laùt maët baõi baèng beâ toâng ñaù 1x2, möùc vöõa 300 vaø coù löôùi theùp (vì maët saân luoân aåm öôùt, khoâng thích hôïp vôùi maët saân baèng hoãn hôïp beâ toâng nhöïa vaø ñaù raêm ñen). Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM Saân tröôùc nhaø A noái thaúng ra ñeán coång thöôøng tröïc môùi xaây döïng caàn keát hôïp vôùi xöû lyù ñoä doác vaø xaây döïng coång môùi vaø phuû moät lôùp hoãn hôïp nhöïa vôùi ñaù raêm ñen. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM 1.3.3. Quy trình cheá bieán maêng thöïc phaåm. Quy trình coâng ngheä cheá beán maêng thöïc phaåm cuûa döï aùn theå hieän ôû 2 phaàn chuû yeáu ñoù laø: - Cheá bieán maêng töôi thaønh baùn thaønh phaåm, vaø: - Töø maêng baùn thaønh phaåm cheá bieán thaønh caùc loaïi maêng nhö: • Maêng ñoùng hoäp (ñoùng trong loï thuyû tinh, ñoùng trong hoäp saét laù traùng thieác coù nhieàu kích côõ khaùc nhau). • Maêng ñoùng trong tuùi PE daøy. • Maêng saáy khoâ ñoùng trong tuùi chaát reûo. Chi tieát quy trình coâng ngheä nhö sau: a. Quy trình cheá bieán maêng töôi thaønh baùn thaønh phaåm Caân maêng töôi Phaân loaïi Chaát thaûi raén Röûa saïch Nöôùc thaûi Luoäc Khí thaûi Laøm nguoäi Khí thaûi Boùc voû cöùng Chaát thaûi raén Boùc voû luïa Chaát thaûi raén Xöû lyù khuyeát taät hö hoûng Chaát thaûi raén Ñònh hình, taïo daùng Röûa saïch trong nöôùc cheá bieán Nöôùc thaûi Taùch nöôùc Nöôùc thaûi Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM Moâ taû coâng ngheä saûn xuaát: Quy trình cheá bieán maêng töôi thaønh caùc baùn thaønh phaåm baét ñaàu töø coâng ñoaïn caân maêng töôi. Sau khi caân song, maêng ñöôïc phaân loaïi thaønh caùc loaïi coù khoái löôïng phuø hôïp (loaïi nhöõng cuû maêng quaù lôùn – treân 4 kg – vaø nhöõng cuû maêng quaù nhoû – döôùi 1kg). Tieáp theo caùc cuû maêng ñöôïc ñöa vaøo maùy ñeå röûa saïch roài xeáp vaøo noài cao aùp ñeå luoäc. Maêng luoäc chín ñöôïc laøm nguoäi töï ñoäng trong thieát bò luoäc seõ ñöôïc chuyeån qua maùy boùc voû cöùng töï ñoäng vaø tieáp theo laø maùy boùc voû luïa töï ñoäng. Maêng sau khi laøm saïch voû seõ ñöôïc chuyeån ra baêng taûi cheá bieán ñeå chænh boû nhöõng phaàn hö hoûng cuûa maêng, baêng taûi 6 Lm x 1,1 mW x 1,3 mH 2 daõy cho 20 coâng nhaân thao taùc loaïi boû caùc phaàn hö hoûng treân maêng tröôùc khi cho vaøo maùy ñeå ñònh hình taïo daùng treân maùy ña naêng. Maùy coù theå ñònh hình thaønh caùc daïng: daïng laùt ngang, laùt doïc (daïng thaúng, daïng hình löôïn soùng), daïng thaùi sôïi (caùc kích côõ khaùc nhau). Maêng ñöôïc röûa laïi trong nöôùc saïch (nöôùc ñöôïc laøm saïch qua trao ñoåi ion). Saûn phaåm ñöôïc ñöa qua maùy rung taùch nöôùc toác ñoä cao ñeå laøm khoâ roài sau ñoù chuyeån qua cheá bieán ñoùng hoäp. b. Quy trình cheá bieán maêng ñoùng hoäp. Ñoùng vaøo hoäp kích côõ beù (15-0Z, 20-0Z, 30-0Z coù naép deã môû hoaëc loï thuyû tinh ñoùng naép an toaøn) ñöôïc moâ taû chi tieát quaù sô ñoà sau: Chuaån bò hoäp khoâng vaø naép hoäp (röûa hoäp, in haïn söû duïng) Nöôùc thaûi Xeáp baùn thaønh phaåm vaøo hoäp Caân töï ñoäng Hoäp ñi vaøo maùy töï ñoäng roùt dòch ñieàu vò Hoäp ñi vaøo maùy gheùp naép sô boä trong chaân khoâng töï ñoäng Hoäp ñi vaøo maùy gheùp kín naép cuoái cuøng Hoäp ra khoûi maùy gheùp naép Röûa saïch trong nöôùc noùng cuûa maùy röûa lieân tuïc Nöôùc thaûi Xeáp hoäp vaøo khay ñöa leân xe chuyeân duïng Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM Cho xe vaøo noài thanh truøng cao aùp töï ñoäng Laøm nguoäi töï ñoäng vaø cöôõng böùc trong noài thanh truøng Laáy hoäp ra khoûi khay Lau khoâ vaø xeáp leân giaù oån ñònh saûn phaåm 24h ñeán 36h Kieåm tra ñoä chaân khoâng trong hoäp treân maùy töï ñoäng Lau saïch beân ngoaøi Boâi chaát choáng ræ cho hoäp baèng thuû coâng Daùn nhaõn hieäu baèng thuû coâng Xeáp vaøo thuøng carton baèng thuû coâng Daùn baêng baûo ñaûm, xieát ñai treân maùy töï ñoäng Chuyeån xeáp vaøo kho thaønh phaåm Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM Ñoùng trong bao bì hoäp lôùn:1,8 kg, 3 kg, 4 kg. Töø maêng baùn thaønh phaåm daïng laùt, daïng sôïi. Xeáp vaøo hoäp baèng thuû coâng , maêng chieám 63% ñeán 65% Roùt dòch baûo quaûn, ñieàu vò baèng thuû coâng vôùi tyû leä 25% - 27% Gheùp naép kín treân maùy gheùp naép baùn töï ñoäng coù huùt chaân khoâng Xeáp hoäp leân xe chuyeân duïng Ñöa vaøo thaønh truøng cao aùp vaø töï ñoäng, töï ñoäng laøm nguoäi töø beân trong noài Laáy töø noài thanh truøng ra Lau khoâ Ñöa leân giaù oån ñònh trong 36o Kieåm tra ñoä kín cuûa hoäp treân maùy töï ñoäng kieåm tra baèng chaân khoâng Lau khoâ, boâi chaát choáng ræ hoäp Daùn nhaõn baèng thuû coâng Xeáp thuøng vaø ñoùng kieän Nhaäp kho thaønh phaåm Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM Cheá bieán maêng ñoùng tuùi chaát reûo maøng daøy coù dung dòch baûo quaûn. Maêng baùn thaønh phaåm (phaàn lôùn laø maêng thaûi laùt, thaùi sôïi) ñaõ taùch nöôùc seõ ñöôïc ñònh löôïng vaøo tuùi vôùi khoái löôïng 80% baèng thuû coâng sau ñoù ñöa vaøo maùy töï ñoäng ñònh löôïng roùt dòch baûo quaûn (ñaõ pha cheá vaø loïc saïch), nhieät ñoä 80 – 85 oC vaøo tuùi theo tyû leä dung dòch baûo quaûn 20% (tyû leä naøy coù theå thay ñoåi theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng) sau ñoù daùn mieäng kín theo 3 meùp roäng. Tieáp theo chuùng ñöôïc chuyeån qua caùc coâng ñoaïn cheá bieán nhö sau: Tuùi maêng ñaõ daùn mieäng In haïn söû duïng Xeáp vaøo khay thanh truøng treân xe ñaåy Ñaåy xe vaøo thieát bò thanh truøng cao aùp vaø laøm nguoäi töï ñoäng Laøm khoâ maët ngoaøi cuûa tuùi PE baèng quaït gioù lieân tuïc Xeáp tuùi maêng ñaõ thanh truøng vaøo thuøng carton baèng thuû coâng Daùn baêng baûo ñaûm vaø xieát neïp thuøng carton treân maùy töï ñoäng Nhaäp kho thaønh phaåm Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM Cheá bieán maêng saáy khoâ (maêng saáy khoâ vaø maêng leân men saáy khoâ) ñoùng vaøo tuùi maøng chaát reûo- coù huùt chaân khoâng. Maêng baùn thaønh phaåm (ñaõ qua leân men) Naïp vaøo phieãu naïp lieäu maùy saáy Saáy treân baêng Laøm nguoäi Vaøo phieãu ñònh löôïng cuûa maùy ñoùng goùi töï ñoäng ñaõ laép Ruloâ maøng PE Ñoùng tuùi theo ñònh löôïng: 100 gr – 500 gr coù huùt chaân khoâng In haïn söû duïng Xeáp vaøo thuøng carton baèng thuû coâng Daùn baêng ñaûm baûo vaø xieát ñai cho thuøng carton treân maùy töï ñoäng Xeáp vaøo kho thaønh phaåm Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM 1.3.4. Danh muïc maùy moùc thieát bò cuûa döï aùn: Coâng ngheä cheá bieán maêng do Coâng ty Coå phaàn ñöôøng Bình Döông ñaàu tö laø coâng ngheä hieän ñaïi cuûa Ñaøi Loan. Thieát bò ñaït tieâu chuaån quoác teá ISO 9001 laø coâng ngheä môùi cheá taïo 100%, thuoäc theá heä hieän ñaïi nhaát, tieáp xuùc vôùi nguyeân lieäu vaø thaønh phaåm ñöôïc cheá taïo baèng theùp khoâng gæ. Ngoaøi vieäc ñaàu tö caùc thieát bò maùy moùc vaø hoaù chaát phuïc vuï cho muïc ñích kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm, chaát löôïng nöôùc thaûi tröôùc vaø sau khi xöû lyù, vaø moät soá thieát bò phuï trôï khaùc phuïc vuï saûn xuaát. Danh muïc cuï theå caùc loaïi thieát bò maùy moùc cuûa döï aùn nhö sau: a. Thieát bò coâng ngheä phuïc vuï saûn xuaát. Danh muïc maùy thieát bò cuûa döï aùn: Stt Teân thieát bò I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 II 13 14 15 Heä thoáng thieát bò cheá bieán maêng töôi Maùy röûa maêng 6 taán/giôø Noài luoäc maêng cao aùp, keát hôïp laøm nguoäi töø beân trong Maùy töï ñoäng boùc voû cöùng cuûa maêng Baêng taûi ñöa maêng vaøo maùy boùc vaø ñöa maêng sau khi boùc ra khoûi maùy Maùy boùc voû luïa cuûa maêng Baêng taûi cheá bieán (ñeå chænh boû nhöõng phaàn hö hoûng cuûa maêng tröôùc khi ñöa vaøo maùy – 2 daõy baêng taûi cho 20 coâng nhaân thao taùc: 6 Lm x 1,1 mW x 1,3 mH) Baøn phaúng coù 2 giôø ñeå chöùa maêng 2,3 Lm x 1,1 mW x 0,8 mH Keä ñeå roå khay chöùa nguyeân lieäu baèng theùp khoâng ræ 2,3 Lm x 1,1 mW x 0,8 mH Maùy thaùi maêng daïng sôïi Maùy thaûi maêng daïng laùt vaïn naêng Maùy saøng röûa maêng sau khi caét, thaùi Maùy rung taùch nöôùc keøm theo gaøu taûi Heä thoáng cheá bieán maêng ñoùng hoäp2,5 taán/h xaáp xæ 80 hoäp (20-0Z)/phuùt Baøn xeáp hoäp khoâng, xeáp loï thuyû tinh sau khi röûa duøng baøn maët phaúng baèng theùp khoâng ræ 2,3 Lm x 1,1 mW x 0,8 mH Baøn caân lon Heä thoáng vaän chuyeån vaø maùy röûa hoäp khoâng 100 hoäp/phuùt (côõ hoäp –0Z) 1 boä 1 3 3 2 Nöôùc saûn xuaát Ñaøi Loan Ñaøi Loan Ñaøi Loan Ñaøi Loan Ñaøi Loan 8 1 Ñaøi Loan Ñaøi Loan 20 Ñaøi Loan 10 Vieät nam 2 2 2 2 1 boä Ñaøi Loan Ñaøi Loan Ñaøi Loan Ñaøi Loan Ñaøi Loan 4 Vieät nam 4 1 boä Ñaøi Loan Ñaøi Loan Soá löôïng Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 III 27 IV 28 29 30 V Noài naáu 2 voû coù caùnh khuaáy (ñeå naáu dòch ñieàu vò) keøm theo bôm loïc baèng theùp khoâng ræ. Maùy roùt dung dòch vaøo hoäp keøm theo caû thuøng chöùa dung dòch, bôm, caû baøn chôø cho hoäp vaø ra 80 hoäp/phuùt. Heä thoáng töï ñoäng gheùp naép hoäp coù huùt chaân khoâng 80 hoäp/phuùt goàm: - Maùy gheùp naép sô boä - Maùy gheùp naép kín laàn cuoái cuøng Maùy röûa loï thuyû tinh Maùy gheùp naép loï thuyû tinh coù huùt chaân khoâng keøm theo maùy chieát dung dòch: - Ñöôøng kính loï 3 cm – 12,5 cm - Chieàu cao loï 6cm – 28 cm - 150 loï/ phuùt - Ñoä chaân khoâng 650 mmHg Maùy gheùp naép baùn töï ñoäng coù huùt chaân khoâng cho hoäp côõ 30-0Z ñeán 4 kg. Maùy röûa hoäp, röûa loï thuyû tinh sau khi gheùp naép 100 hoäp/phuùt. Noài thanh truøng töï ñoäng, laøm nguoäi töø beân trong thanh truøng cho hoäp saét, loï thuyû tinh (1 laàn toái thieåu 3 xe). Noài thanh truøng töï ñoäng, daïng phun, laøm nguoäi töø beân trong phuø hôïp vôùi saûn phaåm trong bao bì maøng chaát deûo, loï thuyû tinh, hoäp saét laù traùng thieác (1 laàn 3 xe). Thieát bò kieåm tra ñoä chaân khoâng trong hoäp, trong loï thuyû tinh sau khi ñaõ thanh truøng (100h/phuùt ) Maùy in haïn söû duïng treân naép hoäp, naép loï, treân tuid chaát deûo cheá taïo baèng vi ñieän töû Thieát bò ñoùng tuùi maêng Roùt dòch baûo quaûn – huùt chaân khoâng - daùn kín naép mieäng (ñònh löôïng vaøo tuùi baèng thuû coâng) Maùy saáy saûn phaåm maêng 300 SPkg/h 2 Ñaøi Loan 1 boä Ñaøi Loan 1 boä Ñaøi Loan 1 1 Ñaøi Loan Ñaøi Loan 1 Ñaøi Loan 2 Ñaøi Loan 2 Ñaøi Loan 1 Ñaøi Loan 1 Myõ 2 Myõ 2 boä Ñaøi Loan Ñaøi Loan 1 boä Ñaøi Loan vaø Trung Quoác Ñaøi Loan Ñaøi Loan Maùy saáy saûn phaåm maêng 300 kg/h 1 Maùy ñoùng maêng vaøo tuùi chaát reûo coù huùt chaân khoâng, côõ 2 tuùi 60 tuùi/ phuùt ñeán 80 tuùi/phuùt. Maùy ñoùng maêng vaø tuùi vaø xieát ñai neïp thuøng carton cho 3 Ñaøi Loan caû saûn phaåm maêng ñoùng tuùi. Phuï kieän ñoàng boä hoaù toaøn boä heä thoáng goàm coù; heä thoáng ñieän, kí neùn , baêng chuyeàn noái qua caùc maùy, caùc phuï kieän khaùc. (Nguoàn: Baùo caùo nghieân cöùu khaû thi - Döï aùn ñaàu tö xaây döïng nhaø maùy cheá bieán maêng thöïc phaåm) Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM b. Thieát bò, duïng cuï, hoaù chaát kieåm nghieäm saûn phaåm vaø chaát löôïng nöôùc thaûi. Thieát bò, duïng cuï vaø hoaù chaát kieåm nghieäm ñaùp öùng cho yeâu caàu kieåm nghieäm caùc chæ tieâu sau: - Chæ tieâu caûm quan - Chæ tieâu khoái löôïng - Chæ tieâu ñoä kín vaø traïng thaùi maët trong cuûa hoäp, cuûa tuùi - Haøm löôïng chaát khoâ hoaø tan - Haøm löôïng nöôùc - Haøm löôïng taïp chaát voâ cô vaø taïp chaát coù nguoàn goác töø thöïc vaät - Haøm löôïng tro vaø ñoä kieàm cuûa tro - Haøm löôïng axit toång soá vaø axit bay hôi - Haøm löôïng xenluloza thoâ - Haøm löôïng muoái aên NaCl - Haøm löôïng lipit töï do, lipit toång soá - Haøm löôïng protein toång soá - Haøm löôïng ñöôøng toång soá, ñöôøng khöû vaø ñöôøng tinh boät - Kieåm nghieäm vi sinh vaät - Ño ñoä aåm cuûa saûn phaåm thöïc phaåm sau khi laøm khoâ - Caùc chæ tieâu nöôùc thaûi tröôùc vaø sau xöû lyù. b.1. Danh muïc thieát bò, duïng cuï hoaù chaát kieåm nghieäm Stt I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Teân thieát bò, duïng cuï, hoaù chaát Thieát bò Caân phaân tích caáp chính xaùc 10-5 Caân kyõ thuaät 300 gr – 0,01 gr Kính hieån vi sinh hoïc Tuû saáy töï ñoäng ñieàu chænh nhieät ñoä 200 oC – 250 oC Tuû saáy chaân khoâng loaïi 16 lít Tuû aám 53 lít, nhieät ñoä 37 oC ñeán 60oC Beáp caùch thuyû 4 choã Noài haáp chaïy ñieän 49 lít Maùy khuaáy töø coù gia nhieät Boä caát shochlex 500 ml Loø nung treân 1000 oC Soá löôïng 1 1 1 1 1 1 1 Xuaát xöù Ñaõ coù Ñaõ coù Nhaät Baûn CHLB Ñöùc CHLB Ñöùc CHLB Ñöùc Ñaõ coù Ñaøi Loan CHLB Ñöùc Myõ Ñaõ coù Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM 12 13 Khuùc xaï keá 0 – 32 Boä caát loâi cuoán nöôùc 14 15 16 Maùy ño pH Maùy laéc oáng nghieäm Bôm huùt chaân khoâng 17 18 19 II 1 Maùy ño ñoä aåm nhanh Tuû hoát Beáp ñieän chuyeân duïng Duïng cuï thuyû tinh vaø phi kim loaïi boå sung Coác ñoát 50 ml Coác ñoát 100 ml Coác ñoát 250 ml Coác ñoát 600 ml Coác ñoát 1000 ml Bình tam giaùc 50 ml Bình tam giaùc 100 ml Bình tam giaùc 250 ml Bình tam giaùc 500 ml Bình tam giaùc 1000 ml Bình ñònh möùc 100 ml Bình ñònh möùc 250 ml Bình ñònh möùc 500 ml Bình caàu ñaùy troøn 250 ml Bình caàu ñaùy troøn 500 ml Bình huùt aåm coù voøi Ø 200 Bình huùt loïc 250 ml Bình huùt loïc 500 ml Bình huùt loïc 1000 ml Cheùn nung 30 ml OÁng ñong 50 ml OÁng ñong 100 ml OÁng ñong 250 ml OÁng ñong 500 ml Phieãu chieát 250 ml Oáng sinh haøn hoài löu Phieãu loïc Burette 25 ml 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ñaõ coù Myõ 1 Ñaõ coù CHLB Ñöùc Ñaõ coù 1 1 2 Anh, Myõ Ñaøi Loan Ñaøi Loan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Ñöùc Ñöùc Ñöùc Ñöùc Ñöùc Ñöùc Ñöùc Ñöùc Ñöùc Ñöùc Ñöùc Ñöùc Ñöùc Ñöùc Ñöùc Ñöùc Ñöùc Ñöùc Ñöùc Trung quoác Ñöùc Ñöùc Ñöùc Ñöùc Ñöùc Ñöùc Ñöùc Ñöùc Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pipette 25 ml Coái chaøy söù Keïp Ñuõa thuyû tinh Bi thuyû tinh Ø 4 Khay men traéng Phieán kính 22 x 22 Ñeøn tia cöïc tím Ñeøn coàn Loï ñöïng dung dòch saùt truøng Hoäp loàng Ø100 Bình Kendal 100 ml Gía ñeå oáng nghieäm Choåi röûa oáng nghieäm Choåi röûa oáng ñong Gaêng tay cao su Hoaù chaát kieåm nghieäm Giaáy loïc ñònh tính Giaáy loïc ñònh löôïng Giaáy quyø Giaáy ño pH Than hoaït tính Nöôùc caát HCl AgNO3 0,1 N H2O2 NaOH 0,1N HCl 0,1 N Phenolphtalein H2SO4 Ethanol 99% Ether Ethylic K2CrO4 Daàu Parafin Amonium Sunfate 0,1N Methyl Blue Methyl Red 2 2 4 4 1 4 2 12 2 5 10 5 5 10 10 5 Ñöùc Trung quoác Vieät nam Vieät nam Phaùp Vieät nam Ñöùc Trung quoác Vieät nam 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Anh Anh Trung Quoác Ñöùc Trung Quoác Merck Merck Merck Merck Merck Merck Merck Merck Phaùp Merck Merck Trung quoác Merck Nhaät Nhaät Trung quoác Myõ Vieät nam Vieät nam Vieät nam Vieät nam Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM 21 22 23 24 25 26 27 CaSO4 Brilliant Green Bile VRB Agar Reptone water Meat Extract EMB Agar Caùc loaïi hoaù chaát khaùc 2 2 2 2 2 2 2 Ñöùc Ñöùc Ñöùc Ñöùc Ñöùc Ñöùc b.2. Danh muïc thieát bò, duïng cuï hoaù chaát kieåm nghieäm Stt 1 2 3 4 5 6 7 Teân thieát bò, duïng cuï, hoaù chaát Ño ñoä oxy hoaø tan loaïi caàm tay Khuùc xaï keá ño ñoä maën loaïi caàm tay Ño ñoä daãn ñieän loaïi caàm tay Ño ñoä ñuïc loaïi caàm tay Maùy so maøu quang ñieän pH meùt Caùc duïng cuï khaùc Xuaát xöù Nhaät Baûn Nhaät Baûn Nhaät Baûn Anh Anh Anh Anh Ño caùc chæ tieâu Ño ñoä oxy hoaø tan Ño ñoä maën Ño ñoä daãn ñieän Ño ñoä ñuïc Ño BOD – COD Nitrat, Nitrit Ño pH Ñaõ ñöôïc trang bò b.3. Caùc thieát bò phuï trôï chuû yeáu mua laïi thò tröôøng Vieät nam Stt Teân thieát bò, duïng cuï, hoaù chaát 1 Noài hôi 6 taán hôi/h, aùp suaát 10 kg/cm2 (keøm theo boä khöû buïi vaø xöû lyù nöôùc baèng Ion). Döï kieän baèng noài hôi ñoát daàu hieän coù Maùy phaùt ñieän döï phoøng Boä xöû lyù nöôùc cho pha cheá baèng trao ñoåi Ion Boä thieát bò pha hoaù chaát taåy röûa thieát bò (CIP) 2 3 4 II 5 6 7 Phöông tieän boác xeáp haøng vaø vaän taûi Xe oâ toâ Kamaz ben 55111 (6x4) Xe oâ toâ chôû haøng thöïc phaåm Xe naâng haøng chaïy baèng Diezen, söùc naâng 2,6 taán/laàn. 8 Xe naâng xeáp haøng baèng tay, xe ñaåy baèng tay. III Thieát bò xöû lyù chaát thaûi Soá löôïng 1 Xuaát xöù Quy caùch Vieät nam phuï kieän G7 Ñoát than saïch (16x18) 1 1 Nhaät Baûn Vieät Nam 320 KVA 5 m3/h 1 Vieät Nam (theo KT Ñaøi Loan) 5m3 1 1 2 Nga Nhaät Baûn Ñaøi Loan & Nhaät Haøn Quoác laép taïi VN Troïng taûi 13 T 5taán 1,6 taán 1 Söùc chôû 0,5 taán Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM 9 10 11 12 IV 13 14 15 16 17 18 19 20 21 V 22 23 Boä xöû lyù nöôùc thaûi Baêng taûi cheá taïo baèng theùp khoâng ræ chuyeån baõ maêng töø ngoaøi nhaø ñoå xuoáng oâ toâ (beà roäng baêng taûi 340 – 500 mm) daøi 20m. Ñieàu hoaø nhieät ñoä cho khu vöïc xeáp hoäp 1 boä 1 boä Hieän ñaõ coù 2 T/h 4 boä 50.000 BTU/h x 4c Hieän ñaïi hoaù thieát bò xöû lyù phaân vi sinh töø voû maêng Trang thieát bò baûo ñaûm VSATTP Maùy thoåi huùt veä sinh caù nhaân sau khi 1 boä maëc trng phuïc, töï ñoäng ñoùng môû, 17 mieäng thoåi. Giaù ñeå uûng, keä 4 taàng 4 Maùy röûa tay ñaïp baèng chaân 2 Maùy saáy khoâ tay 4 Maùy giaët trang bò phoøng hoä keøm theo 1 maùy vaét Maùy saáy khoâ trang bò phoøng hoä 1 Baøn laø hôi 2 Maùy khaâu vaø phuï kieän 1 Trang bò phoøng hoä VSATTP laàn ñaàu 300 boä Thieát bò cöùu hoaû noäi boä Bình boït AF 6% Maùy bôm chuyeân duøng cöùu hoaû 20 l/s vaø H= 100 m, Ø ra= 65 cuoän daøi 100 m. Vieät Nam + Nhaät Töï ñoäng ñoùng môû Vieät Nam Vieät Nam Nhaät Nhaät 25 ñoâi 5 voøi Vieät Nam Nhaät Nhaät Vieät Nam (Nguoàn: Baùo caùo nghieân cöùu khaû thi - Döï aùn ñaàu tö xaây döïng nhaø maùy cheá bieán maêng thöïc phaåm) 1.3.5. Nhu caàu nguyeân vaät lieäu chính cuûa döï aùn Nguyeân lieäu chính phuïc vuï cho saûn xuaát cuûa döï aùn laø maêng töôi, ngoaøi ra coøn coù caùc loaïi phuï kieän, phuï lieäu vaø nhieân lieäu khaùc phuïc vuï quaù trình cheá bieán. Nhu caàu töøng loaïi nguyeân lieäu phuïc vuï saûn xuaát cuûa döï aùn cho naêm hoaït ñoäng oån ñònh nhö sau: a. Nhu caàu nguyeân lieäu maêng töôi Maêng töôi ñöôïc thu hoaïch haøng ngaøy vaø chuyeån veà nhaø maùy ñeå cheá bieán. Thôøi gian löu tröõ maêng töôi töø luùc thu hoaïch ñeán luùc cheá bieán khoâng ñöôïc quaù 24 giôø. Maêng tre Baùt Ñoä phaûi thu hoaïch khi coøn naèm döôùi maët ñaát hoaëc naèm trong lôùp che phuû. Maêng töôùi cheá bieán thaønh caùc saûn phaåm ñoùng hoäp, ñoùng tuùi vaø saáy khoâ vôùi nhu caàu nguyeân lieäu nhö sau: Nhu caàu veà nguyeân lieäu maêng töôi cho töøng loaïi saûn phaåm nhö sau: Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM Stt 1 2 3 4 5 Naêm khai thaùc döï aùn Naêm thöù 1 Naêm thöù 2 Naêm thöù 3 Naêm thöù 4 Naêm oån ñònh Löôïng nguyeân lieäu maêng töôi cheá bieán cho caùc loaïi saûn phaåm (taán) Ñoùng hoäp Ñoùng tuùi Saáy khoâ Toång coäng 4.360 5.232 6.104 6.976 8.720 4.020 4.824 5.628 6.432 8.040 4.175 5.010 5.845 6.680 8.350 12.555 15.066 17.577 20.088 25.110 (Nguoàn: Baùo caùo nghieân cöùu khaû thi - Döï aùn ñaàu tö xaây döïng nhaø maùy cheá bieán maêng thöïc phaåm) b. Nhu caàu hoäp saét laù traùng thieác (hoäp khoâng) ñeå ñoùng hoäp maêng cheá bieán. - Yeâu caàu veà quy caùch: Saûn phaåm maêng ñoùng hoäp ñöôïc ñoùng vaøo loï thuyû tinh vaø ñoùng vaøo bao bì hoäp lôùn tuyø theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng. Theo döï tính coâng ty seõ söû duïng caùc loaïi bao bì ñöôïc tính toaùn nhö sau: + Hoäp saét laù traùng thieác loaïi 3 maûnh + Dung tích 20 – 0Z töông ñöông 560 gr + Beân trong traùng vecni 1 lôùp thích hôïp vôùi loaïi saûn phaåm maêng + Naép deã môû + Kích thöôùc cô baûn cuûa hoäp : * Kích thöôùc hoäp do Tovecan saûn xuaát : N3 (307 x 407) * Kích thöôùc hoäp cuûa Thaùi Lan : NO2 (307 x 409) - Nhu caàu hoäp söû duïng Vôùi quy caùch nhö ñaõ xaùc ñònh ôû treân, moãi taán thaønh phaåm caàn tôùi 1786 hoäp khoâng vaø 36 hoäp khoâng (tính tôùi 2%) bò hö hoûng trong quaù trình boác xeáp vaø gheùp naép (ñoù laø moät tyû leä hö hoûng khaù lôùn). Vaäy löôïng hoäp khoâng caàn cho saûn xuaát vaø döï tröõ nhö sau: Nhu caàu hoäp khoâng caàn cho saûn xuaát vaø döï tröõ : STT Naêm khai thaùc Saûn löôïng maêng Nhu caàu cho ñoùng hoäp (T) saûn xuaát döï aùn (Hoäp/naêm) 1 Naêm thöù 1 4000 7.144.400 2 Naêm thöù 2 4.800 8.572.800 3 Naêm thöù 3 5.600 10.001.600 4 Naêm thöù 4 6.400 11.430.400 5 Naêm oån ñònh 8.000 14.288.000 Döï tröõ (Hoäp/naêm) Toång coäng (Hoäp/naêm) 128.000 153.600 179.200 204.800 256.000 7.272.400 8.726.400 10.180.800 11.635.200 14.544.000 (Nguoàn: Baùo caùo nghieân cöùu khaû thi - Döï aùn ñaàu tö xaây döïng nhaø maùy cheá bieán maêng thöïc phaåm) Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM c. Nhu caàu naêng löôïng • Nhu caàu ñieän: toång coâng suaát ñaët caùc ñoäng cô vaø thieát bò ñieän trong heä thoáng thieát bò phuï trôï : 616 KW (Soá lieäu cöûa caùc haõng cheá taïo thieát bò ôû Ñaøi Loan cung caáp cho Thaùi Lan) - Coâng suaát ñaët cuûa thieát bò coâng ngheä: 180 KW - Coâng suaát ñaët cuûa thieát bò phuï trôï: 126 KW + Cho heä thoáng ñieàu hoaø nhieät ñoä: 36 KW + Cho heä thoáng noài hôi: 25 KW + Cho heä thoáng bôm nöôùc caáp: 25 KW + Cho heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi: 20 KW (cho caû heä thoáng xuïc khí vaø bôm) + Cho cô khí söõa chöõa: 20 KW - Khu vöïc haønh chính vaø chieáu saùng : 30 KW - Chieáu saùng khu vöïc saûn xuaát theo tieâu chuaån cuûa GMP: 65 W/m2 x 4.300 m2 = 280 KW Ñeå chuaån bò nguoàn ñieän löôùi quoác giai ñoaïn 2, coù theå choïn traïm bieán aùp 22/0,4 KV coù dung löôïng laø: (616 KW) x heä soá söû duïng/ cocϕ = 616 x 0,8/0,75 = 657 KVA. Ñaët traïm 2 bieán aùp 650 KVA vaø maùy phaùt ñieän döï phoøng coù dung löôïng baèng 50% dung löôïng 1 maùy bieán aùp, töùc laø 320 KVA. d. Nhieân lieäu ñeå ñoát caáp hôi cho saûn xuaát, cheá bieán: - Toång nhu caàu hôi cho cheá bieán ñaït coâng suaát thieát keá : 4 taán BTP/h laø 6.000 kg hôi ôû aùp suaát 10 kg/cm2 töông öùng vôùi nhieät haøm i’’ = 663 Kcalo/kg. - Duøg 100% nöôùc caáp qua xöû lyù coù nhieät ñoä 20oC, khoâng coù thu hoài nöôùc noùng thì toång löôïng nhieät cung caáp cho yeâu caàu coâng ngheä cheá bieán laø: 3.585.000 Kcalo/h, toån thaát nhieät trong quaù trình chuyeån taûi 10%, do ñoù toång löôïng nhieät caân ñoái coù nhu caàu coâng ngheä cheá bieán laø: 4.243.800 Kcalo/h. - Quy ra nhieân lieäu moät trong 2 loaïi sau ñaây: + Nhieân lieäu loûng daàu DO coù naêng suaát toaû nhieät: 10.000 Kcalo/kg vaø hieäu suaát chaùy trong loø laø 90% thì löôïng daàu caàn thieát ñeå ñoát trong 1 giôø laø 471 kg/h, moät ca laø : 3.768 kg/ ca. + Nhieân lieäu raén laø than Antraxit (than saïch côõ 6x18) naêng suaát toaû nhieät trung bình laø 6.000 Kcalo/kg, hieäu suaát chaùy trong loø ñaït 80% thì löôïng than caàn duøng ñeå ñoát trong 1 giôø laø 885 kg/h vaø moãi ca caàn tôùi 7.080 kg/ca. e. Nöôùc saïch ñaït tieâu chuaån coâng nghieäp: 50 m3/h (theo soá lieäu cuûa Ñaøi Loan) Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM - Nöôùc cho nhu caàu cheá bieán: 30 m3/h trong ñoù coù nöôùc ñöôïc laøm meàm baèng trao ñoåi ion. - Nöôùc cho yeâu caàu saûn xuaát hôi: 10 m3/h. - Nöôùc cho caùc nhu caàu khaùc: 10 m3/h. 1.3.6 Saûn phaåm vaø coâng suaát saûn xuaát cuûa döï aùn Saûn phaåm chính cuûa döï aùn laø caùc saûn phaåm maêng cheá bieán. Döï kieán caùc saûn phaåm maêng cheá bieán trong caùc naêm keá hoaïch nhö sau: - Thôøi kyø chöa oån ñònh saûn xuaát vaø ñang môû roäng thò tröôøng tieâu thuï: Khaû naêng khai thaùc ñaït 50 - 60% saûn löôïng thieát keá trong 2 naêm ñaàu khai thaùc döï aùn - Thôøi kyø phaùt huy coâng suaát thieát keá töø 70 – 100% saûn löôïng thieát keá trong thôøi haïn 5 naêm keá tieáp - Thôøi kyø khai thaùc ñaït 100% coâng suaát thieát keá trong caùc naêm tieáp theo Naêm khai thaùc döï aùn Naêm thöù 1 Naêm thöù 2 Naêm thöù 3 Naêm thöù 4 Naêm oån ñònh Saûn löôïng saûn phaåm: taán /naêm Ñoùng hoäp Ñoùng tuùi Saáy khoâ Toång coäng 4.000 3.000 500 7.500 4.800 3.600 600 9.000 5.600 4.200 700 10.500 6.400 4.800 800 12.000 8.000 6.000 1.000 15.000 Tyû leä khai thaùc % 50 60 70 80 100 (Nguoàn: Baùo caùo nghieân cöùu khaû thi - Döï aùn ñaàu tö xaây döïng nhaø maùy cheá bieán maêng thöïc phaåm) 1.3.7. Nguoàn lao ñoäng Nhu caàu lao ñoäng cuûa döï aùn khi ñi vaøo hoaït ñoäng oån khoaûng 331 lao trong ñoù coù 28 lao ñoäng giaùn tieáp vaø 285 lao ñoäng tröïc tieáp (khaâu xeáp maêng vaøo hoäp, xeáp maêng vaøo tuùi vaø saáy maêng söû duïng nhieàu lao ñoäng). Coâng ty laøm vieäc theo 3 ca, soá löôïng lao ñoäng caàn thieát cho moãi ca saûn xuaát nhö sau: Vò trí coâng vieäc Stt 1 Chuaån bò nguyeân lieäu 2 Ñònh hình baùn thaønh phaåm 3 Hoaøn thaønh phaåm - Hoaøn thaønh phaåm ñoùng hoäp - Hoaøn thaønh phaåm ñoùng tuùi - Hoaøn thaønh phaåm saáy 4 Boác xeáp trong kho vaø kho taïm treân maët baèng nhaø A 5 Coâng nhaân kyõ thuaät, taïp vuï Toång coäng Soá ngöôøi 14 12 44 25 14 5 8 17 95 (Nguoàn: Baùo caùo nghieân cöùu khaû thi - Döï aùn ñaàu tö xaây döïng nhaø maùy cheá bieán maêng thöïc phaåm) Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM CHÖÔNG 2 ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN, MOÂI TRÖÔØNG VAØ KINH TEÁ –XAÕ HOÄI 2.1. ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN VAØ MOÂI TRÖÔØNG KHU VÖÏC DÖÏ AÙN 2.1.1. Ñieàu kieän veà ñòa lyù, ñòa chaát: Döï aùn naèm treân khu ñaát cuûa Nhaø maùy Ñöôøng Bình Döông - thuoäc phöôøng Phuù Thoï, thò xaõ Thuû Daàu Moät, tænh Bình Döông coù caùc ñaëc ñieåm veà ñòa lyù, ñòa chaát nhö sau: - Naèm treân ñoài san uûi, taïo ra ñoä doác vaø cheânh leäch ñoä cao giöõa caùc coâng trình saün coù vaø neàn ñaát döï ñònh xaây döïng, khoâng coù ñieàu kieän san uûi ñeå caûi taïo maët baèng (vì nhaø vaên phoøng A) ñaõ aùn ngöï maët tieàn cuûa nhaø maùy. Do ñoù khoâng thuaän lôïi cho vieäc boá trí caùc haïng muïc coâng trình trong ñoù: nhaø saûn xuaát chính, hieän nay laø neàn nhaø xöôûng saûn xuaát keïo, so vôùi maët baèng xaây döïng xöôûng thì coù ñoä doác cao + 9m, so vôùi neàn khu vöïc haønh chính coù ñoä cao + 4 m. So vôùi maët neàn hoâi tröôøng cao +6 m, coù thuaän lôïi laø deã thoaùt nöôùc khoâng bò ngaäp uùng. Tuy nhieân ñeà phoøng töôøng chaén ñaù baèng ñaù cheû bò aûnh höôûng cuûa möa to daøi ngaøy laøm suït lôû keùo theo caû nhaø saûn xuaát chính. 2.1.2. Ñieàu kieän veà khí töôïng, thuyû vaên. a. Ñieàu kieän khí haäu Döï aùn naèm trong khu vöïc khí haäu cuûa tænh Bình Döông mang ñaëc ñieåm khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa, noùng aåm keøm theo möa nhieàu vaø phaân boá thaønh 2 muøa roõ reät trong naêm: muøa möa töø thaøng 5 – 11 vaø muøa khoâ töø thaùng 12 – 4 naêm sau. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, khí haäu cuûa khu vöïc noùi rieâng vaø tænh Bình Döông noùi chung ñaõ coù nhöõng dieãn bieán baát thöôøng. Theo baùo hieän traïng moâi tröôøng tænh Bình Döông naêm 2005, söï bieán ñoåi khí haäu cuûa tænh trong nhöõng naêm qua nhö sau: - Nhieät ñoä Nhieät ñoä trung bình laø 26,70C, nhieät ñoä trung bình thaùng cao nhaát laø 29,20C, nhieät ñoä trung bình thaùng thaáp nhaát laø 24,10C. Söï cheânh leäch giöõa thaùng noùng nhaát vaø laïnh nhaát laø 5,10C. Soá giôø naéng trung bình caû naêm laø 2.494 giôø, soá giôø naéng trung bình ngaøy laø 58giôø. Bình Döông laø vuøng coù nhieät ñoä khí haäu oân hoaø, noùng aåm, thuaän lôïi cho vieäc xaây döïng coâng trình daân duïng, coâng nghieäp. - Ñoä aåm khoâng khí Ñoä aåm töông ñoái cao, ñoä aåm cao nhaát trong naêm vaøo giöõa muøa möa (thaùng 8,9), ñoä aåm thaáp nhaát trong naêm vaøo giöõa muøa khoâ (thaùng 2,3). − Ñoä aåm trung bình naêm : 80 – 90% − Ñoä aåm cao tuyeät ñoái : 86,5% − Ñoä aåm thaáp tuyeät ñoái : 74% Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM Ñoä aåm cao nhaát thöôøng xaûy ra vaøo giöõ muøa möa do gioù muøa Taây Nam thoåi vaøo muøa möa mang laïi vaø ñoä aåm thaáp nhaát xaûy ra vaøo giöõa muøa khoâ. - Cheá ñoä möa − − − − − − Trung bình naêm : 1633 mm Thaùng 9 coù löôïng möa cao nhaát, löôïng möa chieám treân 400mm. Thaùng 1 -2 haàu nhö khoâng coù möa Löôïng möa 1 ngaøy lôùn nhaát : 177 mm Soá ngaøy möa bình quaân naêm : 162 ngaøy Muøa möa baét ñaàu töø thaùng 5 – 11 vaø chieám 92% löôïng möa caû naêm. - Cheá ñoä naéng Muøa khoâ laø muøa coù soá giôø naéng lôùn nhaát, ñaït cöïc ñaïi 7,8 – 8,5 giôø/ngaøy vaøo caùc thaùng 2,3 vaø 4. Trong caùc thaùng möa, thaùng 9 laø thaùng coù giôø naéng ít nhaát: 4 – 6 giôø/ngaøy. Soá giôø naéng trung bình trong naêm laø 2.526 giôø. Khu vöïc khoâng coù söông muø. - Gioù vaø höôùng gioù Moãi naêm coù 2 muøa gioù roõ reät theo 2 muøa möa vaø khoâ. − Muøa möa coù gioù chuû ñaïo laø höôùng Taây Nam − Muøa khoâ coù gioù chuû ñaïo laø höôùng Ñoâng Baéc. − Chuyeån tieáp giöõa hai muøa coù gioù Ñoâng vaø Ñoâng Nam − Toác ñoä gioù trung bình ñaït : töø 10 – 15m/s. − Toác ñoä gioù lôùn nhaát ñaït : 25 – 30m/s. − Khu vöïc khoâng chòu aûnh höôûng cuûa gioù baõo. b. Ñieàu kieän ñòa chaát thuûy vaên Khu vöïc döï aùn naèm treân khu ñaát roäng coù ñòa hình khoâng baèng phaúng, vöøa naèm treân ñaât ñoài laïi vöøa naèm caïnh soâng neân ñòa chaát vöøa mang tính chaët cuûa ñoài nuùi laïi vöøa mang tính xoáp, luùn cuûa ñaát phuø xa. Tuy nhieân phaàn lôùn ñaát ñai trong khu vöïc coù caáu truùc ñòa chaát vaø thaønh phaàn hoùa caùc ñôn vò ñòa chaát thuûy vaên nhö sau: Taàng chöùa nöôùc loã hoång trong caùc traàm tích Pleistocen (qp1) Taàng chöùa nöôùc naøy phaân boá roäng khaép trong vuøng nghieân cöùu, chuùng loä ngay treân maët vaø phuû chænh hôïp leân taàng chöùa nöôùc Pliocen. - Thaønh phaàn ñaù goàm: Phía treân laø seùt boät, seùt laãn saïn soûi laterit, ñoâi choã xen keõ caùc lôùp caùt boät, maøu naâu ñoû, xaùm traéng. Chieàu daøy lôùp 8.0m (LK TU2b), lôùp traàm tích haït mòn naøy phaân boá roäng khaép theo khoâng gian vaø coù khaû naêng thaám nöôùc. Phaàn phía döôùi laø caùt mòn ñeán trung thoâ, chieàu daøy 6.0 m (TU2b), coù khaû naêng chöùa nöôùc toát. Tuy nhieân, do phaân boá ôû ñoä cao lôùn neân möïc nöôùc tónh cuûa taàng naøy saâu, nhieàu nôi khoâng coù hoaëc coù raát ít nöôùc vaøo muøa khoâ. - Möïc nöôùc döôùi ñaát thay ñoåi theo muøa vaø theo ñòa hình. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM - Trong khu vöïc khaûo saùt khai thaùc, taàng nöôùc Pleistocen (qp1) cho ñeán nay chöa coù taøi lieäu nghieân cöùu moät caùch heä thoáng veà quy luaät phaân boá, theá naèm, möùc ñoä chöùa nöôùc, cuõng nhö caùc thoâng soá ñòa chaát thuûy vaên. Treân cô sôû caùc taøi lieäu thu thaäp vaø phaân tích thaønh phaàn thaïch hoïc cho thaáy: khaû naêng chöùa nöôùc töø trung bình ñeán ngheøo, nöôùc thuoäc loaïi nöôùc nhaït, nöôùc khoâng aùp hoaëc nöôùc aùp löïc yeáu cuïc boä. Nguoàn cung caáp chuû yeáu laø nöôùc möa, nöôùc maët vaø thoaùt ra soâng suoái trong vuøng. Taàng chöùa nöôùc loã hoång trong caùc traàm tích Pliocen (n2) - Taàng chöùa nöôùc Pliocen phaân boá roäng khaép trong vuøng nghieân cöùu, chuùng khoâng loä ra treân maët maø bò phuû bôùi taàng chöùa nöôùc Pleistocen vaø phuû baát chænh hôïp leân taàng chöùa nöôùc khe nöùt trong ñaù moùng Mesozoi. - Thaønh phaàn ñaát ñaù goàm: Phaàn phía treân coù thaønh phaàn laø seùt ñoâi choã xen keïp lôùp seùt boät caùt maøu xaùm vaøng, naâu ñoû, xaùm traéng, beà daøy lôùp 16m (TU2b). Do coù thaønh phaàn haït mòn chieám öu theá neân lôùp naøy coù khaû naêng caùch nöôùc raát toát. Phaàn döôùi laø lôùp caùt haït mòn ñeán thoâ laãn saïn soûi thaïch anh, khaû naêng chöùa nöôùc toát, trong lôùp chöùa nöôùc naøy thöôøng xen keïp caùc lôùp caùt boät seùt (daøy töø vaøi chuïc cm ñeán vaøi meùt) maøu xaùm traéng, xaùm vaøng. Beà daøy chöùa nöôùc 26m (TU2b). - Möïc nöôùc döôùi ñaát thay ñoåi theo muøa vaø theo ñòa hình, möïc nöôùc tónh 22.0 m (TU2b). Taàng chöùa nöôùc Pliocen treân thuoäc nöôùc aùp löïc. Khaû naêng chöùa nöôùc giaøu ñeán trung bình, keát quaû huùt nöôùc taïi gieáng khoan TU2b cho tyû löu löôïng laø 0,3 l/sm. Nöôùc thuoäc loaïi nöôùc nhaït, ñoä toång khoaùng hoùa thöôøng thay ñoåi töø 0,05 g/l ñeán 0,1 g/l, loaïi hình hoùa hoïc cuûa nöôùc laø bicarbonat calci, bicarbonat clorua sunfat. - Nöôùc cuûa taàng Pliocen treân khoâng coù quan heä tröïc tieáp vôùi nöôùc maët nhöng coù quan heä giaùn tieáp vôùi nöôùc möa (nieàn cung caáp ôû xa vuøng nghieân cöùu). Höôùng vaän ñoäng cuûa nöôùc chuû yeáu theo höôùng Ñoâng Baéc – Taây Nam. Toùm laïi, taàng nöôùc Pliocen treân coù khaû naêng chöùa nöôùc töø trung bình ñeán giaøu. Chaát löôïng nöôùc toát, ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu khai thaùc nöôùc taäp trung. Ñaây laø taàng chöùa nöôùc coù nhieàu trieån voïng nhaát trong vuøng. Taàng chöùa nöôùc khe nöùt trong ñaù moùng mesozoi (MZ) Taàng naøy phaân boá trong toaøn vuøng nghieân cöùu, chuùng khoâng loä treân maët maø bò phuû khoâng chænh hôïp bôûi taàng chöùa nöôùc Pliocen. Thaønh phaàn thaïch hoïc chuû yeáu laø seùt keát, boät keát, caùt keát, coù nôùi laø Anñezit, ña xit. Hieän nay taàng nöôùc naøy chöa ñöôïc nghieân cöùu nhieàu, caùc loã khoan nghieân cöùu coøn raát ít. Khaû naêng chöùa nöôùc keùm, nöôùc döôùi ñaát toàn taïi vaø vaän ñoäng trong caùc ñôùi nöùt neû cuûa ñaù goác. Toùm laïi, ñaây laø taàng chöùa nöôùc ngheøo, laïi phaân boá ôû saâu, neân khaû naêng khai thaùc raát haïn cheá, ít coù giaù trò caáp nöôùc vôùi quy moâ coâng nghieäp vaø taäp trung. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM 2.1.3. Hieän traïng caùc thaønh phaàn moâi tröôøng töï nhieân. Döï aùn ñöôïc xaây döïng trong khu vöïc thò xaõ Thuû Daàu Moät neân phaûi ñaûm baûo caùc tieâu chuaån nghieâm ngaët veà moâi tröôøng. Vieäc ñaùnh giaù chaát löôïng moâi tröôøng neàn raát quan troïng trong vieäc ñaùnh giaù khaû naêng tieáp nhaän caùc chaát thaûi cuûa döï aùn khi noù ñi vaøo hoaït ñoäng. Vieäc ñaùnh giaù chaát löôïng moâi tröôøng neàn ñöôïc theå hieän qua moät soá keát quaû ño ñaïc nhö sau: a) Hieän traïng moâi tröôøng khoâng khí vaø vi khí haäu Ñeå ñaùnh giaù hieän traïng moâi tröôøng taïi khu vöïc döï aùn, Chuû Ñaàu Tö vaø Coâng ty Tö vaán Kyõ thuaät & Moâi tröôøng Bình Döông keát hôïp vôùi Trung taâm Coâng ngheä vaø Quaûn lyù moâi tröôøng ñaõ tieán haønh laáy maãu vaø phaân tích caùc chæ tieâu moâi tröôøng khoâng khí trong khu vöïc döï aùn nhö sau: Caùc vò trí ño: - Vò trí K1: khu vöïc vaên phoøng - Vò trí K2: khu vöïc gieáng khoan - Vò trí K3: khu vöïc phía Taây nam döï aùn - Vò trí K4: khu vöïc gaàn traïm xöû lyù nöôùc thaûi - Vò trí K5: khu vöïc daân cö (gaàn coång coâng ty) - Vò trí K6: khu ñình thaàn Baø Luïa - Vò trí K7: khu daân cö Vò trí vaø keát quaû ño ñaïc ñöôïc ñính keøm ôû phaàn phuï luïc II Keát quaû caùc chæ tieâu phaân tích ñöôïc theå hieän ôû baûng sau Baûng: Keát quaû phaân tích caùc chæ tieâu oâ nhieãm khoâng khí Vò trí ño Stt (oC) Ñoä aåm (%) Tieáng oàn (dBA) Nhieät ñoä Buïi SO2 NO2 CO Vaän 3 3 3 3 (mg/m ) (mg/m ) (mg/m ) (mg/m ) toác gioù (m/s) 1 Vò trí K1 28,5 68,5 45,5-47,3 0,1 KPH 0,04 0,55 0,5-0,7 2 Vò trí K2 32,3 59,3 42,5-45,7 0,1 KPH 0,05 0,88 1,0-1,7 3 Vò trí K3 31,5 63,5 49,7-55,3 0,1 0,08 0,08 1,67 0,4-0,6 4 Vò trí K4 30,7 63,9 57,7-60,0 0,1 0,06 0,11 0,67 0,2-0,4 5 Vò trí K5 30,8 57,4 57,1-59,5 0,2 0,15 0,10 2,10 0,8-1,5 6 Vò trí K6 31,5 56,4 48,8-51,9 0,1 0,09 0,08 1,05 0,5-0,8 7 Vò trí K7 32,8 59,8 55,7-59,1 0,2 0,10 1,67 0,6-0,8 - - 60 0,3 0,5 40 - * 4 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM Ghi chuù: - (*) TCVN 5937 : 1995 - Chaát löôïng khoâng khí – Tieâu chuaån chaát löôïng khoâng khí xung quanh, trung bình 1 giôø. Vaø TCVN 5949 : 1998 – Aâm hoïc – Tieáng oàn khu vöïc coâng coäng vaø daân cö – Möùc oàn toái ña cho pheùp. - Thôøi gian laáy maãu: Luùc 9h00 - Ñieàu kieän thôøi tieát: Trôøi naéng, nhieät ñoä ngoaøi trôøi töø 28,5 – 32,80C. Nhaän xeùt Taát caû caùc chæ tieâu phaân tích chaát löôïng khoâng khí vaø tieáng oàn taïi caùc vò trí trong vaø ngoaøi khu vöïc döï aùn Nhaø maùy cheá bieán maêng thöïc phaåm - Coâng ty Coå phaàn ñöôøng Bình Döông ñaït tieâu chuaån Vieät Nam veà chaát löôïng khoâng khí xung quanh (TCVN 5937 : 1995, trung bình 1 giôø) vaø tieâu chuaån aâm hoïc (TCVN 5949-1995, töø 6h-18h) cuûa Boä KHCN &MT. Chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí xung quanh coøn toát ñoàng nghóa vôùi khaû naêng töï laøm saïch cuûa noù coøn cao, ñaây laø ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc tieáp nhaän khí thaûi phaùt sinh töø hoaït ñoäng cuûa döï aùn. Caùc soá lieäu ño ñaïc taïi thôøi ñieåm naøy ñöôïc xem laø soá lieäu “neàn” laøm caên cöù ñeå giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng. Keát quaû phaân tích cho thaáy chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí hieän taïi coøn raát toát. Khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng seõ gaây aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng khoâng khí trong khu vöïc theo chieàu höôùng baát lôïi, neân chöông trình giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng trình baøy trong Chöông 6 cuõng laø cô sôû hoã trôï cho vieäc quaûn lyù chaát löôïng moâi tröôøng khi trieån khai döï aùn. Beân caïnh ñoù, khi Coâng ty ñi vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát seõ coù nhöõng bieän phaùp cuï theå ñeå haïn cheá caùc hoaït ñoäng gaây aûnh höôûng ñeán chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí trong khu vöïc. b) Hieän traïng moâi tröôøng nöôùc Hieän traïng moâi tröôøng nöôùc maët Nguoàn nöôùc maët caùch döï aùn gaàn nhaát laø ôû khu vöïc soâng Saøi Goøn vaø raïch nhoû cuûa soâng Saøi Goøn chaûy qua döï aùn. Ñeå coù cô sôû ñaùnh giaù hieän traïng moâi tröôøng nöôùc maët ôû khu vöïc naøy, Coâng ty Tö vaán Kyõ thuaät & Moâi tröôøng Bình Döông ñaõ keát hôïp vôùi Trung taâm Coâng ngheä vaø Quaûn lyù moâi tröôøng ñaõ tieán haønh laáy maãu vaø phaân tích caùc chæ tieâu oâ nhieãm trong nöôùc maët ñöôïc keát quaû nhö sau: Stt 1 2 3 4 5 6 Chæ tieâu pH SS DO COD BOD5 N-NH3 Ñôn vò mg/l mgO2/l mgO2/l mgO2/l mg/l NM1 5,82 35 3,01 13 4 0,34 NM2 5,46 35 2,69 19 5 0,45 TCVN (5942-1995), coät A 6-8,5 20 ≥6 <10 <4 0,05 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM N-NO2N-NO3Nitô toång Phospho toång 7 8 9 10 mg/l mg/l mg/l mg/l 0,02 0,07 3,0 0,39 0,20 0,06 1,4 0,29 0,01 10 - Ghi chuù: - NM1 laø maãu laáy ôû raïch nhoû chaûy qua coâng ty (thöôøng goïi laø raïch Baø Luïa) NM2 laø maãu laáy ôû soâng Saøi Goøn, khu vöïc caûng Baø Luïa, nôi nöôùc thaûi seõ theo doøng chaûy ra. Maãu nöôùc ñöôïc laáy luùc 9 giôø, trong ñieàu kieän thuyû trieàu xuoáng Qua keát quaû phaân tích cho thaáy, nöôùc soâng Saøi Goøn vaø raïch nhoû coù ñoä pH thaáp, nguoàn nöôùc coù tính axit. Ngoaøi ra raát nhieàu chæ tieâu khoâng ñaït tieâu chuaån cho pheùp nhö SS, BOD5, COD, N-NH3, N-NO2-, ngoaøi ra noàng ñoä oâxy hoaø tan cuõng raát thaáp. Qua phaân tích nhieàu chæ tieâu chæ thaáy coù N-NO3- laø ñaït tieâu chuaån cho pheùp. Ñieàu naøy chöùng toû nöôùc ôû Soâng Saøi Goøn vaø raïch nhoû ñaõ coù nhöõng daáu hieäu bò oâ nhieãm caùc chaát höõu cô. Ñieàu naøy laø moät baát lôïi ñoái vôùi söï hoaït ñoäng cuûa döï aùn. Khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng caàn phaûi xöû lyù trieät ñeå nöôùc thaûi ñaït tieâu chuaån cho pheùp tröôùc thaûi ra nguoàn tieáp nhaän naøy. Hieän traïng moâi tröôøng nöôùc ngaàm Keát quaû laáy maãu nöôùc ngaàm ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng nöôùc ngaàm trong khu vöïc nhaø maùy ñöôïc theå hieän qua baûng sau: Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 Chæ tieâu pH EC Ñoä cöùng ClN – NH3 NO3SO4Fe toång Ñôn vò NN1 NN2 NN3 NN4 µs/cm Mg CaCO3/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 3,73 161 16 16 1,3 8,73 KPH 0,25 4,36 12 4 3 0,6 KPH 3,76 203 8 34 0,6 9,3 4,42 23 4 3 0,8 1,99 KPH KPH KPH KPH KPH KPH TCVN 5944:1995 & TCVN 5502:2003 6,5-8,5 300-500 200-600 3* 45 200-400 1-5 Ghi chuù: - KPH: Khoâng phaùt hieän - NN1: Nöôùc ngaàm trong coâng ty ñöôøng BÌnh Döông - NN2: Khu daân cö ôû vò trí soá 5 treân baûn ñoà - NN3: Khu daân cö ôû vò trí soá 7 treân baûn ñoà - NN4: Khu daân cö ôû vò trí soá 6 treân baûn ñoà * Chæ tieâu N-NH3 ñöôïc ñaùnh giaù theo tieâu chuaån nöôùc thaûi sinh hoaït TCVN (5502-2003) vì chæ tieâu nöôùc ngaàm TCVN (5944 - 1995) khoâng quy ñònh tieâu chuaån naøy. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM Qua keát quaû phaân tích chaát löôïng maãu nöôùc ngaàm thì thaáy haàu heát caùc chæ tieâu phaân tích ñeàu ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng nöôùc maët, rieâng coù pH khaù thaáp, ñaây laø moät ñaët ñieåm chung chaát löôïng cuûa nöôùc ôû khu vöïc Bình Döông. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM 2.2. ÑIEÀU KIEÄN KINH TEÁ, XAÕ HOÄI a. Ñieàu kieän veà kinh teá Thò xaõ Thuû Daàu Moät coù dieän tích thöï nhieân laø 88 km2, naèm trong chuøm ñoâ thò cuûa vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam. Vôùi vò trí töông ñoái thuaän lôïi cho vieäc giao löu vôùi caùc huyeän trong tænh vaø caû nöôùc trong Quoác loä 13, ñöôøng Baéc – Nam vaø caùch Thaønh phoá Hoà Chí Minh 30 km. Veà phaùt trieån kinh teá, toång saûn phaåm taêng bình quaân naêm laø 11,3% theo cô caáu kinh teá laø dòch vuï – coâng nghieäp – noâng nghieäp vôùi tyû troïng töông öùng laø 54,23%42,49%-3,28% trong ñoù giaù trò dòch vuï taêng bình quaân haøng naêm 14,85%, coâng nghieäp taêng 12,8%, noâng nghieäp taêng 2,3%; toång thu môùi ngaân saùch taêng haøng naêm 10%, môû roäng noäi thò phía baéc vaø phía ñoâng, xaây döïng heä thoáng haï taàng töông ñoái hoaøn chænh. Veà phaùt trieån xaõ hoäi, thu nhaäp bình quaân treân ñaàu ngöôøi ñaït 16 trieäu/naêm, naâng cao roõ reät ñôøi soáng ñaïi boä phaän ngöôøi daân; tyû leä ñoùi ngheøo vaø tyû leä lao ñoäng chöa coù vieäc laøm coøn döôùi 3%, hoaøn thaønh caùc chæ tieâu chöông trình quoác gia ñoái vôùi thò xaõ. - Coâng nghieäp - Tieåu thuû coâng nghieäp Giaù trò toaøn ngaønh Coâng nghieäp - Tieåu thuû coâng nghieäp öôùc thöïc hieän 1.762,6 tyû ñoàng, ñaït 99,58% keá hoaïch naêm, taêng 17,47% so vôùi naêm 2005. Trong ñoù: ñaàu tö trong nöôùc taêng 17,28%, ñaàu tö nöôùc ngoaøi taêng 10%. Tính ñeán nay coù 95 ñôn vò saûn xuaát coâng nghieäp hoaït ñoäng coù doanh thu. Trong ñoù: 17 ñôn vò coù 100% voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi; 78 ñôn vò voán trong nöôùc vaø 560 hoä saûn xuaát caù theå; taêng 7 ñôn vò saûn xuaát coâng nghieäp; vaø giaûm 114 hoä saûn xuaát caù theå. Caùc saûn phaåm löông thöïc thöïc phaåm taêng 38,78%; phaân boùn taêng gaáp 3 laàn, saûn phaåm baèng nhöïa taêng 10 laàn, sôn maøi ñieâu khaéc taêng 6,83%, giaøy da tuùi xaùch taêng 5,9%, nguoàn nguyeân lieäu chöa ñaùp öùng laøm cho haït ñieàu nhaân giaûm 3,28%, saûn phaåm goám söù giaûm 6,05% do aûnh höôûng chuû tröông di dôøi. Ñeán nay coù 16 hoä saûn xuaát goám ñaêng kyù di dôøi theo chuû tröông cuûa tænh (Chaùnh Nghóa 10 hoä, Phuù Thoï 3 hoä, Phuù Hoaø 3 hoä). - Noâng nghieäp Toång giaù trò saûn xuaát noâng nghieäp öôùc thöïc hieän 74,86 tyû ñoàng, ñaït 97,22% so vôùi naêm 2005; dieän tích gieo troàng caùc loaïi caây haøng naêm öôùc ñaït 3.944 ha, giaûm 20,8% (1.036 ha) so vôùi vôùi naêm 2005. Nguyeân nhaân dieän tích gieo troàng giaûm nhieàu laø do giaù caû saûn phaåm noâng nghieäp thaáp, hieäu quaû saûn xuaát thaáp, khoâng laõi, toác ñoä ñoâ thò hoaù nhanh, vieäc quy hoaïch khu ñoâ thò, khu daân cö, Khu lieân hôïp Coâng nghieäp - Dòch vuï - Ñoâ thò; ñòa phöông giaûm nhieàu laø Phuù Myõ, Ñònh Hoøa, Phuù Hoaø, Taân An. Tình hình saûn xuaát trong naêm töông ñoái thuaän lôïi, naêng suaát luùa bình quaân ñaït 33,46 taï/ha, naêng suaát rau 134,6 taï/ha. + Thuûy lôïi: thöôøng xuyeân kieåm tra caùc coâng trình thuûy lôïi tröôùc muøa möa luõ ñeå coù keá hoaïch tu boå söûa chöõa kòp thôøi, naïo veùt raïch Baø Coâ, suoái Muø U daøi 6.512m khoái löôïng ñaït 100%. Xaõ Ñònh Hoøa, Chaùnh Myõ huy ñoäng nhaân daân khai thoâng doøng chaûy, thuûy lôïi noäi ñoàng daøi 1.200m. Coâng taùc thu laäp quyõ phoøng choáng luït baõo ñeán nay thu ñöôïc 130,5 trieäu ñoàng, ñaït 54% so vôùi keá hoaïch naêm; thu khoâng ñaït keá hoaïch do moät soá ñôn vò xaõ phöôøng Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM chöa quan taâm, soá doanh nghieäp chöa thöïc hieän toát nghò ñònh 50 CP cuûa Chính phuû; ñôn vò thu cao nhaát laø phöôøng Phuù Cöôøng (63,3%), ñôn vò thu thaáp nhaát laø Taân An (28,5%). + Caùc döï aùn noâng nghieäp noâng thoân: Ñaõ quyeát toaùn vaø khoâng trieån khai tieáp döï aùn xaây döïng ñieåm veä sinh moâi tröôøng noâng thoân ôû Ñònh Hoøa do khoâng thích hôïp vôùi moâi tröôøng daân cö thò xaõ. Ñang xaây döïng caùc döï aùn: döï aùn phaùt trieån noâng thoân môùi Töông Bình Hieäp, döï aùn phaùt trieån chaên nuoâi boø söõa Phuù Myõ, Phuù Hoaø, Ñònh Hoaø, Taân An. + Ñòa chính: Trong naêm ñaõ caáp 3.793 giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát vôùi dieän tích 516,9 ha. Trong ñoù: ñaát thoå cö laø 44,6ha. Luõy keá ñeán nay ñaõ caáp 22.418 hoä, ñaït 76,64% soá hoä, taêng 96,83% so vôùi naêm 2005. Rieâng ñòa baøn 5 xaõ laø 10.473 hoä, ñaït 98,22%; 5 phöôøng laø 11.945 hoä ñaït 64,26%. Ngoaøi ra coøn chænh lyù bieán ñoäng chuyeån quyeàn söû duïng ñaát cho 4.182 löôït hoä, chuyeån muïc ñích söû duïng ñaát cho 432 löôït hoä. - Thöông maïi, dòch vuï Toång möùc baùn leû haøng hoaù dòch vuï treân ñòa baøn thò xaõ öôùc thöïc hieän 3.350 tyû ñoàng, ñaït 99,73% keá hoaïch naêm, taêng 16,68% so vôùi naêm 2005. Giaù caû haøng hoaù tieâu duøng töông ñoái oån ñònh, khoâng coù tröôøng hôïp taêng ñoät bieán; ngoaïi tröø giaù vaøng coù bieán ñoäng lôùn. Kim ngaïch xuaát khaåu ñaït 119 trieäu USD, taêng 5,3% so vôùi naêm 2005; caùc maët haøng xuaát khaåu goàm haøng sôn maøi, ñieâu khaéc, haït ñieàu nhaân, giaøy theå thao. Kim ngaïch nhaäp khaåu öôùc ñaït 96 trieäu USD, taêng 8% so vôùi naêm 2005, trong ñoù chuû yeáu laø nhaäp nguyeân lieäu phuïc vuï saûn xuaát (chieám 96%). Trong naêm caáp môùi cho 1.053 hoä kinh doanh thöông maïi dòch vuï caù theå, vôùi soá voán ñaêng kyù laø 40 tyû ñoàng, naâng toång soá ñeán nay treân ñòa baøn thò xaõ coù 4.462 hoä, toång soá voán laø 111 tyû ñoàng. b. Ñieàu kieän veà xaõ hoäi - Veà phaùt trieån xaõ hoäi Thu nhaäp bình quaân ñaït 16 trieäu ñoàng/ naêm, naâng cao roõ reät ñôøi soáng ñaïi boä phaän ngöôøi daân; tyû leä ñoùi ngheøo vaø tyû leä lao ñoäng chöa coù vieäc laøm coøn döôùi 3%, hoaøn thaønh caùc chæ tieâu cuûa chöông trình quoác gia ñoái vôùi thò xaõ… - Vaên hoaù thoâng tin- truyeàn thanh Thöïc hieän toát coâng taùc thoâng tin, tuyeân truyeàn coå ñoäng, caùc chöông trình hoaït ñoäng phuïc vuï nhieäm vuï chính trò cuûa ñòa phöông; thöïc hieän caùc chöông trình vaên hoaù, vaên ngheä phuïc vuï nhaân daân treân ñòa baøn. Ñaøi Truyeàn thanh Thò xaõ vaø xaõ phöôøng duy trì toát caùc chöông trình truyeàn thanh; trong naêm thöïc hieän 354 chöông trình thôøi söï, 2.762 tin baøi, 1.646 giôø phaùt thanh. Phong traøo Toaøn daân ñoaøn keát xaây döïng vaên hoaù: vaän ñoäng 31.015/31.377 hoä ñaêng kyù thöïc hieän gia ñình vaên hoaù ñaït 98,81%; coù 81/81 khu aáp, 100% cô quan ñaêng kyù thöïc hieän khu aáp vaên hoaù, ñôn vò vaên hoaù. Cuoái naêm, phuùc tra coâng nhaän 28.268/ 32.907 hoä, ñaït 85,9% hoä ñaït gia ñình vaên hoaù; 45/81 khu aáp vaên hoaù ñaït 55,56%; 74/78 ñôn vò vaên hoaù, ñaït 94,87%. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM - Giaùo duïc - Ñaøo taïo Keát thuùc naêm hoïc 2004 - 2005, ngaønh hoïc maàm non coù 22 ñôn vò tröôøng, 14 nhoùm lôùp tö thuïc daân laäp, taêng 2 ñôn vò tröôøng (Tuoåi Ngoïc- Traø My) goàm 174 lôùp, 33 nhoùm vôùi 5.911 chaùu; Tieåu hoïc coù 19 tröôøng, 431 lôùp 13.831 hoïc sinh; THCS coù 7 tröôøng 198 lôùp 8.330 hoïc sinh. Chaát löôïng giaùo duïc caùc caáp hoïc ñöôïc naâng leân, coù 1.020/1.407 chaùu ñaït Beù khoeû beù ngoan caáp thò, 314 chaùu ñaït caáp tænh; Tieåu hoïc coù 92,8% töø trung bình trôû leân, coù 21 hoïc sinh gioûi caáp tænh, thi toát nghieäp ñaït 100%; so vôùi naêm tröôùc, hoïc sinh khaù gioûi taêng 2%, yeáu keùm giaûm 3%. THCS coù 95/177 hoïc sinh gioûi caáp tænh, thi toát nghieäp ñaït 97,5% coù 3 tröôøng ñaït 100%. Duy trì keát quaû coâng taùc phoå caäp giaùo duïc tieåu hoïc - tieåu hoïc ñuùng ñoä tuoåi - THCS, töøng böôùc naâng chaát löôïng tyû leä, ñang trieån khai caùc keá hoaïch coâng taùc phoå caäp THPT ôû hai phöôøng Hieäp Thaønh, Phuù Cöôøng. Naêm hoïc 2004-2005 toaøn thò xaõ coù 48 tröôøng, 811 lôùp, 27,156 hoïc sinh maàm non vaø phoå thoâng ñeán tröôøng; toå chöùc toát cuoäc vaän ñoäng “Ngaøy toaøn daân ñöa treû ñeán tröôøng”, naêm hoïc 2004 - 2005, huy ñoäng treû 5 tuoåi vaøo maãu giaùo vaø treû 6 tuoåi vaøo lôùp 1 ñaït 100%; toå chöùc thaønh coâng ñaïi hoäi ñaïi bieåu Hoäi Khuyeán hoïc thò xaõ vaø chæ ñaïo 10 xaõ phöôøng toå chöùc ñaïi hoäi. c. Y teá Ngaønh y teá baûo ñaûm caùc hoaït ñoäng phoøng vaø chöõa beänh cho nhaân daân; trieån khai coù hieäu quaû caùc chöông trình muïc tieâu quoác gia veà y teá, quan taâm cuûng coá maïng löôùi y teá cô sôû, ñaõ kieåm tra vaø ñeà nghò coâng nhaän 3 xaõ phöôøng ñaït chuaån quoác gia veà y teá xaõ phöôøng. Treû döôùi 1 tuoåi ñöôïc mieãn dòch ñaày ñuû ñaït 110,7% taêng 16,3% so vôùi cuøng kyø; tieâm ngöøa vieâm gan B ñuû 3 lieàu cho treû döôùi 1 tuoåi ñaït 109,4%, taêng 9,8% so vôùi cuøng kyø; tieâm ngöøa sôûi - muõi 2 cho treû 12 thaùng - 10 tuoåi ñaït 97,1%; tieâm phoøng VAT ñuû 2 laàn cho phuï nöõ coù thai ñaït 100%; haï thaáp tyû leä treû döôùi 5 tuoåi suy dinh döôõng coøn 14,73%… Thöïc hieän toát chöông trình phoøng choáng böôùu coå, böôùu coå hoïc ñöôøng coøn 4,11%, giaûm 1,3% so vôùi cuøng kyø; caùc beänh dòch laây ñöôïc khoáng cheá, nhaát laø soát xuaát huyeát, soát reùt, vieâm naõo B. Phaùt hieän sôùm vaø ñieàu trò kòp thôøi caùc beänh lao, phong , taâm thaàn…coâng taùc an toaøn veä sinh thöïc phaåm, veä sinh moâi tröôøng, lao ñoäng, veä sinh hoïc ñöôøng ñöôïc ñaåy maïnh, khoâng ñeå xaûy ra dòch beänh. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM CHÖÔNG 3 ÑAÙNH GIAÙ CAÙC TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG CUÛA DÖÏ AÙN 3.1. CAÙC NGUOÀN GAÂY TAÙC ÑOÄNG Trong quaù trình thöïc hieän döï aùn, caùc nguoàn oâ nhieãm chính phaùt sinh gaây taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng nhö sau: 3.1.1. Nguoàn gaây taùc ñoäng töø quaù trình xaây döïng vaø söõa chöõa, naâng caáp coâng trình Qua moâ taû caùc phöông aùn xaây döïng vaø caûi taïo, naâng caáp caùc coâng trình thì thaáy vieäc xaây döïng, caûi taïo caùc coâng trình phuïc vuï cho quaù trình hoaït ñoäng cuûa döï aùn seõ laøm phaùt sinh moät soá nguoàn oâ nhieãm nhö sau: a. OÂ nhieãm buïi Trong quùa trình xaây döïng, buïi coù theå phaùt sinh do moät soá nguyeân nhaân nhö sau: - Buïi sinh ra do giaûi phoùng, san uûi, naâng caáp maët baèng ñeå tieán haønh xaây döïng môùi caùc coâng trình. Öôùc tính caùc coâng trình xaây môùi thöïc hieän treân dieän tích khoaûng 4.710 m2. Quaù trình giaûi phoùng, san uûi maët baèng coù theå phaùt sinh buïi do lôùp ñaát beà maët khoâng coù lôùp phuû thöïc vaät baûo veä seõ raát deã bò gioù hay caùc phöông tieän thi coâng, phöông tieän vaän chuyeån cuoán leân phaùt taùn vaøo khoâng khí. - Quaù trình ñaäp boû moät soá phaàn cuûa coâng trình cuõ ñeå naâng caáp, söõa chöõa laïi cuõng laèm phaùt sinh löôïng buïi ñaùng keå do keát caáu voâi, gaïch, caùt, xi maêng… bò phaù vôõ, nhöõng haït coù kích thöôùc vaø khoái löôïng nhoû seõ bay vaøo khoâng khí. - Trong giai ñoaïn thi coâng: Quaù trình vaän chuyeån, boác xeáp caùc loaïi nguyeân vaät lieäu xaây döïng, quaù trình phoái troän nguyeân vaät lieäu, quaù trình ñoùng vaø thaùo coâppha,… thöôøng phaùt sinh caùc loaïi buïi nhö buïi ximaêng, buïi phaùt sinh töø caùc loaïi gaïch, ñaù,… Buïi ôû caùc coâng ñoaïn naøy thöôøng coù kích thöôùc vaø troïng löôïng töông ñoái nhoû neân coù khaû naêng deã phaùt taùn xa vaøo khoâng khí gaây taùc ñoäng tôùi moâi tröôøng khoâng khí xung quanh ñaëc bieät laø gaây taùc ñoäng tôùi söùc khoeû coâng nhaân tröïc tieáp xaây döïng. Thoâng thöôøng, buïi phaùt sinh trong quaù trình xaây döïng coù phaïm vi phaùt taùn roäng (trong phaïm vi baùn kính khoaûng 100m). Möùc ñoä phaùt taùn coøn tuyø thuoäc vaøo ñieàu kieän thôøi tieát, vaän toác gioù vaø cheá ñoä thi coâng. Ñaây laø nguoàn oâ nhieãm phaân taùn neân khoù kieåm soaùt, khoù xaùc ñònh ñöôïc noàng ñoä chính xaùc. Tuy nhieân do döï aùn naèm bieät laäp vôùi khu daân cö vaø caùc cô sôû khaùc, laïi coù haønh lang caây xanh caùch khaù xa vôùi caùc ñoái töôïng naøy neân nhöõng taùc ñoäng cuûa buïi chæ gaây ra nhöõng taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán nhöõng ngöôøi tröïc tieáp xaây döïng coâng trình. Coâng ty seõ phoái hôïp vôùi ñôn vò xaây döïng ñeå khoáng cheá nguoàn oâ nhieãm naøy. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM b. OÂ nhieãm khí thaûi töø caùc phöông tieän vaän taûi vaø caùc maùy thi coâng cô giôùi Trong quaù trình xaây döïng, caùc hoaït ñoäng san laáp maët baèng, naâng caùc loaïi nguyeân vaät lieäu, daàm neàn, … haøng ngaøy seõ caàn moät löôïng caùc phöông tieän giao thoâng vaø caùc maùy thi coâng cô giôùi hoaït ñoäng baèng xaêng, daàu (maùy naâng, maùy xuùc, maùy uûi,…). Caùc phöông tieän naøy thöôøng söû duïng nhieân lieäu chuû yeáu laø xaêng vaø daàu Diezel. Quaù trình vaän haønh caùc phöông tieän naøy seõ thaûi vaøo moâi tröôøng khoâng khí moät löôïng khoùi thaûi coù chöùa caùc chaát gaây oâ nhieãm nhö: NOx, CxHy, CO vaø THC. Nguoàn oâ nhieãm naøy xaûy ra trong moät soá giai ñoaïn ngaén, khoâng lieân tuïc aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán coâng nhaân xaây döïng ñoàng thôøi laøm taêng noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm naøy trong khoâng khí xung quanh, caàn phaûi coù bieän phaùp haïn cheá, khaéc phuïc. c. Tieáng oàn Trong quaù trình xaây döïng cuûa Döï aùn, tieáng oàn chuû yeáu phaùt sinh töø caùc phöông tieän vaän taûi vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu, quaù trình phoái troän nguyeân vaät lieäu vaø daàm neàn baèng caùc loaïi maùy moùc cô giôùi (troän beâtoâng, maùy daàm neàn, maùy naâng). Quaù trình thi coâng xaây döïng gaây ra tieáng oàn lôùn hôn raát nhieàu so vôùi quaù trình saûn xuaát do caùc thieát bò thi coâng trong xaây döïng gaây ra tieáng oàn lôùn ñöôïc theå hieän trong baûng sau ñaây: Thieát bò Maùy uûi Maùy khoan ñaù Maùy ñaäp beâtoâng Maùy cöa tay Maùy neùn ñiezen coù voøng quay roäng Maùy ñoùng buùa 1,5 taán Maùy choän beâ toâng troän baèng ñiezen Möùc tieáng oàn ôû ñieåm caùch maùy 15 m dBA 93 87 85 82 80 75 75 (Nguoàn:Baûo veä moâi tröôøng trong xaây döïng cô baûn- Leâ Vaên Naõi-NXB khoa hoïc vaø Kyõ thuaät) Ngoaøi ra, trong quaù trình xaây döïng, tieáng oàn coøn phaùt sinh ra trong caùc coâng ñoaïn vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu cuûa caùc phöông tieän giao thoâng, tieáng noùi trao ñoåi thoâng tin cuûa coâng nhaân xaây döïng vaø söï va chaïm giöõa caùc duïng cuï, vaät lieäu xaây döïng, quaù trình caét, goø, haøn caùc chi tieát kim loaïi, … vaø quaù trình ñoùng, thaùo coâppha, giaøn giaùo cuõng phaùt sinh ra tieáng oàn ñaùng keå. Tieáng oàn chuû yeáu aûnh höôûng ñeán coâng nhaân tröïc tieáp tham gia xaây döïng. Tieáng oàn töø 80 dBA trôû leân seõ laøm giaûm söï chuù yù, deã meät moûi, nhöùc ñaàu choùng maët, taêng cöôøng söï öùc cheá thaàn kinh trung öông vaø aûnh höôûng tôùi thính giaùc cuûa con ngöôøi. Khi tieáp xuùc vôùi tieáng oàn cöôøng ñoä cao trong thôøi gian daøi seõ daãn ñeán vieäc giaûm thính löïc, beänh ñieác ngheà nghieäp. Tieáng oàn cuõng gaây neân thöông toån cho heä tim maïch vaø laøm taêng beänh ñöôøng tieâu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM hoùa. Döï aùn seõ quan taâm khaéc phuïc caùc nguoàn gaây oàn ñeå ñaûm baûo söùc khoûe cho coâng nhaân, ngöôøi daân ôû khu vöïc laân caän. Döï aùn seõ quan taâm khoáng cheá caùc nguoàn gaây oàn ñeå ñoä oàn khoâng vöôït quaù tieâu chuaån cho pheùp, TCVN 5949 – 1998. AÂm hoïc –Tieáng oàn khu vöïc coâng coäng vaø daân cö – Möùc oàn toái ña cho pheùp. d. Nguoàn oâ nhieãm nöôùc thaûi Nguoàn oâ nhieãm nöôùc thaûi cuûa Döï aùn trong quaù trình xaây döïng goàm coù nöôùc thaûi töø quaù trình xaây döïng vaø nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa coâng nhaân. – Nguoàn gaây oâ nhieãm nöôùc thaûi xaây döïng Döï aùn chæ söû duïng nöôùc trong trong caùc quaù trình phoái troän nguyeân vaät lieäu vaø moät löôïng nhoû duøng cho vieäc töôùi töôøng, töôùi ñaát ñeå giöõ aåm vaø haïn cheá buïi phaùt taùn vaøo moâi tröôøng xung quanh. Löôïng nöôùc thaûi töø quaù trình xaây döïng chæ coù caùc loaïi chaát trô nhö ñaát caùt chöù khoâng mang caùc haøm löôïng höõu cô, caùc chaát oâ nhieãm thaám vaøo loøng ñaát. – Nguoàn gaây oâ nhieãm nöôùc thaûi sinh hoaït Nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa cuûa coâng nhaân trong giai ñoaïn thi coâng raát ít, chuû yeáu laø nöôùc taém röûa ñôn thuaàn vaø moät phaàn raát nhoû caùc hoaït ñoäng veä sinh khaùc vì trong quaù trình xaây döïng haàu heát taát caû coâng nhaân xaây döïng khoâng ôû laïi, chæ coù moät hoaëc hai ngöôøi ôû laïi troâng giöõ phaân xöôûng. Löôïng nöôùc thaûi naøy thaûi ra khoâng ñaùng keå vaø coù caùc thaønh phaàn oâ nhieãm thöôøng khoâng lôùn. Trong giai ñoaïn xaây döïng thì löôïng nöôùc thaûi naøy seõ cho thoaùt vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc taïm cuûa döï aùn vaø cho töï thaám. – Nöôùc möa Neáu coù möa trong giai ñoaïn xaây döïng thì löôïng nöôùc möa seõ aûnh höoûng nhieàu ñeán quaù trình xaây döïng. Ngoaøi ra, löôïng nöôùc möa chaûy traøn seõ mang theo caùc chaát oâ nhieãm vaø laøm maát veõ myõ quan khu vöïc xaây döïng. Giai ñoaïn xaây döïng chæ tieán haønh trong moät thôøi gian ngaén (6thaùng) neân khaû naêng chòu aûnh höôûng töø nguoàn nöôùc möa laø khoâng nhieàu, tuy vaäy Döï aùn cuõng seõ quan taâm ñeán nguoàn oâ nhieãm naøy. e. Nguoàn gaây oâ nhieãm chaát thaûi raén Quaù trình xaây döïng döï aùn seõ laøm phaùt sinh chaát thaûi raén khaù nhieàu. Caùc loaïi chaát thaûi phaùt sinh laø caùc loaïi vaùn ñoùng coáppha, caùc loaïi bao bì ñöïng nguyeân vaät lieäu nhö giaáy vaø moät löôïng nhoû caùc loaïi bao nilon cuøng moät soá chaát thaûi daïng trô khaùc,… Chaát thaûi raén trong quaù trình xaây döïng thöôøng laø caùc chaát thuoäc loaïi chaát thaûi trô, neân ít gaây aûnh höôûng tôùi moâi tröôøng, nhöng ñeå ñaûm baûo veà maët myõ quan khu vöïc, Döï aùn seõ thu gom löôïng chaát thaûi naøy. 3.1.2. Nguoàn gaây taùc ñoäng töø quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát. Trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa döï aùn seõ phaùt sinh moät soá nguoàn oâ nhieãm, gaây taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng nhö sau: Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM I. Caùc nguoàn gaây oâ nhieãm Khí thaûi Nguoàn phaùt sinh Quaù trình vaän chuyeån, boác dôõ nguyeân lieäu vaø saûn phaåm Daïng chaát thaûi Buïi ñaát Quaù trình ñoát than vaän haønh Caùc chaát oâ nhieãm: NOx, SO2, CO, noài hôi Buïi. Quaù trình ñoát nhieân lieäu daàu NOx, SO2, CO, Buïi. DO vaän haønh maùy phaùt ñieän Hôi nöôùc vaø khí thaûi töø noài Hôi nöôùc mang theo nhieät ñoä vaø khí aùp suaát luoäc maêng HCN Quaù trình leân men yeám khí Muøi hoâi, NH4, H2S caùc chaát höõu cô Nhieät ñoä phaùt sinh töø caùc heä thoáng caáp nhieät cho thieát bò luoäc maêng, maùy phaùt ñieän. Caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng vi khí haäu Tieáng oàn phaùt sinh töø quaù trình hoaït ñoäng cuûa caùc maùy moùc vaø vaän chuyeån Nöôùc thaûi Nöôùc röûa nguyeân lieäu maêng Chöùa caùc caën lô löûng Nöôùc luoäc maêng pH, HCN, BOD, COD, nhieät ñoä Nöôùc röûa hoäp khoâng OÂ nhieãm nheï caùc caën buïi trô Nöôùc thaûi sinh hoaït BOD, COD, SS, pH, vi sinh gaây beänh Nöôùc möa chaûy traøn BOD, COD, ñaát caùt Voû maêng vaø maêng thaûi Caùc maûnh vuïn höõu cô Xæ than thaûi Chaát thaûi trô voâ cô Chaát thaûi sinh hoaït Nhieàu thaønh phaàn, chuû yeáu laø höõu cô Chaát thaûi raén II. Ruûi ro veà söï coá moâi tröôøng - Söï coá hoaû hoaïn Söï coá ñoå traøn, roø ræ hoaù chaát Söï coá do xöû lyù caùc chaát thaûi khoâng ñaït yeâu caàu Söï coá noå loø hôi, noài aùp suaát. Cuï theå caùc nguoàn oâ nhieãm ñoù ñöôïc ñaùnh giaù nhö sau: Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM 3.1.2.1. Khí thaûi a. OÂ nhieãm buïi töø quaù trình boác dôõ nguyeân vaät lieäu vaø saûn phaåm. Khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng oån ñònh, moãi naêm phaûi cheá bieán khoaûng 25.110 taán maêng töôi hay haøng ngaøy cheá bieán khoaûng 82 taán. Coâng ty söû duïng xe oâtoâ Kamaz Ben 55111 (6x4) coù troï taûi 13 taán ñeå chôû nguyeân lieäu. Nhö vaäy vôùi löôïng maêng nguyeân lieäu cheá bieán thì haøng ngaøy coù khoaûng 6 löôït xe chôû nguyeân lieäu ra vaøo nhaø maùy, ngoaøi ra coøn coù caùc loaïi xe chôû thaønh phaåm, xe naâng thöôøng xuyeân xeáp haøng trong döï aùn. Söï vaän chuyeån cuûa caùc xe vaø vieäc boác dôõ nguyeân lieäu, saûn phaåm seõ phaùt sinh ra buïi do döï xaùo troän khoâng khí laøm loâi cuoán buïi bay leân töø maët ñaát vaø nguyeân lieäu. Buïi phaùt sinh töø quaù trình naøy coù tính chaát phaân taùn vaø ñaùng keå vaøo muøa khoâ. Möùc ñoä gaây ra buïi phuï thuoäc nhieàu vaøo caùc thao taùc cuûa coâng nhaân vaø ñieàu kieän chuyeân chôû, che chaén, möùc ñoä veä sinh trong nhaø xöôûng. Buïi phaùt sinh töø nguoàn naøy khaù khoù kieåm soaùt do tính chaát phaân taùn, noàng ñoä dao ñoäng lôùn vaø phaïm vi aûnh höôûng khaù roäng. Tuy nhieân chæ aûnh höôûng ñeán coâng nhaân tröïc tieáp laøm coâng vieäc boác xeáp haøng hoaù vaø nguyeân lieäu saûn phaåm. Coâng ty caàn coù bieän phaùp ñeå khoáng cheá khaéc phuïc. b. OÂ nhieãm khí thaûi töø quaù trình ñoát than vaän haønh noài hôi Qua vieäc phaân tích lôïi ích cuûa vieäc söû duïng than vaø daàu DO ñeå vaän haønh noài hôi thì coâng ty ñaõ löïa choïn phöông aùn söû duïng nhieân lieäu than antraxit vì noù coù öu theá veà maët kinh teá vaø moâi tröôøng. Quaù trình ñoát than seõ thaûi ra moâi tröôøng khoâng khí moät soá loaïi chaát oâ nhieãm nhö : Buïi, SO2, CO, NOx … gaây oâ nhieãm cho moâi tröôøng khoâng khí. Theo phöông phaùp ñaùnh giaù nhanh cuûa Toå chöùc Y teá theá giôùi thì heä soá oâ nhieãm cuûa vieäc ñoát than antraxit ñeå vaän haønh noài hôi nhö sau: Heä soá oâ nhieãm cuûa vieäc ñoát than antraxit nhö baûng sau: Caùc chaát oâ nhieãm Heä soá oâ nhieãm (kg/taùán than) Buïi 5A SO2 19.5S NOX 9 CO 0,3 VOC 0,055 (Nguoàn: World Health Organization – 1993 muïc 3-34) Ghi chuù: Heä soá treân laø ñoái vôùi loø khoâng coù xiclon khoáng cheá: - A laø phaàn traêm veà khoái löôïng cuûa tro trong nhieân lieäu - S laø phaàn traêm veà khoái löôïng cuûa sulfur trong nhieân lieäu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM Ñoái vôùi than antraxit thöôøng thì A = 9,4%, S= 0,6%. Khi söû duïng nhieân lieäu ñoát laø than antraxit thì nhu caàu ñoát than caáp nhieät trong moãi giôø laø 885 kg. Vôùi nhu caàu söû duïng nhieân lieäu nhö vaäy thì tính ñöôïc taûi löôïng oâ nhieãm cuûa quaù trình ñoát nhö sau: Caùc chaát oâ nhieãm Taûi löôïng oâ nhieãm (kg/h) Buïi 41,595 SO2 10,3545 NOx 7,965 CO 0,2655 VOC 0,048675 -Löu löôïng khí thaûi loø hôi Löu löôïng khí thaûi: Löôïng khoâng khí lyù thuyeát caàn thieát ñeå ñoát hoaøn toaøn 1 kg than ôû ñieàu kieän tieâu chuaån (2730K,1at) ñöôïc tính döïa vaøo coâng thöùc: ∆t = 11,53C + 34,34(H2 – 1/8O2) + 4,29S (Nguoàn Solid Waste Managament ) ÔÛ ñaây C, H2, O2, vaø S laø haøm löôïng Cacbon, Hydro, Oxy vaø Löu huyønh coù trong than ñaù. Ñoái vôùi than ñaù thì phaàn phaàn traêm trung bình caùc chaát trong than ñaù ñöôïc tính theo tyû leä nhö sau : Cacbon (C) : 80% Hydro (H) : 5,0% Oxy (O) : 4,8% Löu huyønh (S) : 0,6% Nitô (N) : 0,2% Ñoä tro : 9,4% Thay soá lieäu vaøo phöông trình treân ta xaùc ñònh ñöôïc löôïng khoâng khí lyù thuyeát caàn thieát ñeå ñoát chaùy hoaøn toaøn moät kg than antraxit laø: ∆t = 10,85 kg khoâng khí/1 kg than antraxit. ∆t = 9,04 m3 khoâng khí/kg than (Laáy tyû troïng khoâng khí ôû 200C laø 1,2 kg/m3) Löôïng khí thaûi taïo thaønh : Vt = (mf - mNC) + At Trong ñoù : mf =1 mNC = 0,094 (ñoä tro trong nguyeân lieäu) Vt = (1 - 0,094) + 10,85 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM = 11,756 kg khí thaûi/kg than = 9,8 m3 khí thaûi/kg than Löôïng khí thaûi tính ôû ñieàu kieän nhieät ñoä 5730K vaø heä soá khoâng khí thöøa laø 1,3 ñöôïc tính nhö sau: V = 9,8 x 1,3 x 273 + 300 = 25 m3 khí thaûi/kg than 293 Trong thôøi gian hoaït ñoäng, moãi giôø döï aùn söû duïng bình quaân 885kg than ñaù neân löôïng khí thaûi thoaùt ra laø 22.125 m3/ giôø. Töø ñoù tính ra noàng ñoä chaát oâ nhieãm coù trong khí thaûi nhö sau: Noàng ñoä chaát oâ nhieãm cuûa loø hôi nhö sau Caùc chaát oâ nhieãm Buïi SO2 NOx CO VOC Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm (mg/m3) 1880 468 360 12 2,2 TCVN 6992 :2001 (CN caáp A-Q3) 400* 120 240 120 -- Ghi chuù: * TCVN 5939 :1995 – Tieâu chuaån thaûi ñoái vôùi buïi vaø caùc chaát voâ cô. * TCVN 6992:2001 – Tieâu chuaån thaûi theo thaûi löôïng caùc chaát voâ cô trong vuøng ñoâ thò. So saùnh keát quaû vôùi tieâu chuaån khí thaûi cho thaáy, haàu heát noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong khí thaûi cuûa noài hôi ñeàu cao hôn tieâu chuaån cho pheùp: Buïi vöôït tieâu chuaån 4,7 laàn, SO2 vöôït tieâu chuaån 3,9 laàn, NOx vöôït tieâu chuaån 1,5 laàn, chæ coù CO laø ñaït tieâu chuaån cho pheùp. c. Khí thaûi töø maùy phaùt ñieän döï phoøng 320 KVA Ñeå chuû ñoäng trong quaù trình saûn xuaát, coâng ty söû duïng maùy phaùt ñieän coù coâng suaát 320 KVA ñeå phoøng ngöøa tröôøng hôïp cuùp ñieän vaø ñeå lieân tuïc hoaït ñoäng. Nhieân lieäu söû duïng cho maùy phaùt ñieän laø daàu DO, khi söû duïng möùc tieâu hao nhieân lieäu khoaûng 72 lít daàu DO trong moät giôø. Quaù trình ñoát daàu DO vaän haønh maùy phaùt ñieän seõ taïo ra khí thaûi coù chöùa caùc chaát oâ nhieãm nhö: Buïi, SO2, NOx, CO2 gaây oâ nhieãm cho moâi tröôøng khoâng khí. Döïa treân heä soá oâ nhieãm vaø löôïng nhieân lieäu tieâu thuï, coù theå öôùc tính löôïng vaø noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong khí thaûi cuûa maùy phaùt ñieän nhö sau: Theo phöông phaùp ñaùnh giaù nhanh cuûa Toå chöùc Y teá theá giôùi thì heä soá oâ nhieãm khi ñoát daàu DO vaän haønh maùy phaùt ñieän laø : Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM Heä soá oâ nhieãm cuûa maùy phaùt ñieän Caùc chaát oâ nhieãm Heä soá oâ nhieãm (kg/taùán daàu) Buïi 0,71 SO2 20 NO2 9,6 CO 2,19 (Nguoàn: World Health Organization – 1993) Bieát ñöôïc löôïng daàu söû duïng cuûa maùy phaùt ñieän laø 72 lít/h, tyû troïng cuûa daàu DO laø 0,845. Vaäy khoái löôïng daàu DO tieâu thuï trong 1 giôø laø 60,84 kg/h. Töø caùc soá lieäu treân ta tính ñöôïc taûi löôïng khí thaûi. Taûi löôïng oâ nhieãm cuûa maùy phaùt ñieän Caùc chaát oâ nhieãm Buïi SO2 NOx CO Taûi löôïng oâ nhieãm MPÑ (g/h) 43,2 1.216,8 584,06 133,24 Löu löôïng khí thaûi: Trong quaù trình ñoát nhieân lieäu cuûa maùy phaùt ñieän thöôøng coù heä soá khí dö so vôùi tæ leä hôïp thöùc laø 30%, khi nhieät ñoä khí thaûi laø 2000C, thì löôïng khí thaûi thöïc teá sinh ra ñöôïc tính theo coâng thöùc: 7 ,5 a Vt =  +  32 x100 b 4 , 25 c 7 ,5 d  22 , 4 + + xT x 28 x100 2 x100 12 x100  273 Trong ñoù: a: Haøm löôïng % löu huyønh coù trong daàu DO (1%) b: Haøm löôïng % Nitô coù trong daàu DO (0,2%) c: Haøm löôïng % Hydro coù trong daàu DO (22,8%) d: Haøm löôïng % Carbon coù trong daàu DO (76%) T: Nhieät ñoä khí thaûi (473oK) Vt: Theå tích khí thaûi ôû nhieät ñoä T (vôùi heä soá ñoát dö 30%) Thay soá lieäu trung bình veà thaønh phaàn daàu DO vaøo coâng thöùc treân ta coù Vt = 37 m3. Nhö vaäy khi ñoát 1kg daàu DO chaïy maùy phaùt ñieän vôùi heä soá ñoát dö laø 30% khí saïch seõ thaûi ra 37 m3 khí thaûi ôû 2000C. Löu löôïng khí thaûi töø maùy phaùt ñieän cuûa coâng ty trong moät giôø laø 2.251m3/h vaø noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong khí thaûi nhö sau: Noàng ñoä khí thaûi: Noàng ñoä khí thaûi cuûa maùy phaùt ñieän ñöôïc tính treân cô sôû taûi löôïng oâ nhieãm vaø löu löôïng khí thaûi. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM Noàng ñoä chaát oâ nhieãm cuûa maùy phaùt ñieän Caùc chaát oâ nhieãm Noàng ñoä chaát oâ nhieãm MPÑ (mg/m3) TCVN 6992 :2001 (CN caáp A-Q3) Buïi 19,19 400* SO2 540,56 120 NOX CO 259,47 59,19 240 120 So saùnh keát quaû vôùi tieâu chuaån khí thaûi cho thaáy, chỉ coù buïi vaø CO nhoû hôn tieâu chuaån cho pheùp, noàng ñoä SO2 vöôït tieâu chuaån cho pheùp 4,5 laàn, NOx vöôït tieâu chuaån cho pheùp 1,08 laàn. d. Khí thaûi töø noài luoäc maêng Thoâng thöôøng trong 1 kg maêng töôi coù chöùa khoaûng 31,4g - 38,3 g acid xyahydric (HCN) – hôïp chaát naøy cuõng coù trong cuû khoai mì. Ñaây laø moät loaïi chaát ñoäc coù trong maêng. Moät ngöôøi lôùn khi aên phaûi 20mg acid xyahydric ñaõ coù theå bò ngoä ñoäc. Tuy nhieân acid xyahydric (HCN) laïi coù theå loaïi boû deã daøng khi ñun naáu. Khi luoäc maêng, HCN tan vaøo nöôùc vaø bay hôi neân 1 kg maêng sau khi luoäc kyõ chæ coøn laïi khoaûng 10g HCN. Chính vì vaäy maø nhaø maùy ñaõ löïa choïn vieäc xöû lyù maêng baèng caùch luoäc trong noài aùp suaát. Khi luoäc maêng trong noài aùp suaát, khí thaûi bay ra coù chöùa hôi nöôùc vaø khí HCN laøm oâ nhieãm khoâng khí cuïc boä trong moâi tröôøng lao ñoäng. Theo taøi lieäu huaán luyeän ngöôøi söû duïng lao ñoäng cuûa Cuïc an toaøn lao ñoäng (thoâng tin maïng ngaøy 26/10/2006) thì noàng ñoä cho pheùp cuûa HCN trong khoâng khí moâi tröôøng lao ñoäng laø 0,0003 mg/l hay 0,3 mg/m3. Ñoù laø moät tieâu chuaån khaù nghieâm ngaët do HCN laø moät daïng khí coù tính chaát raát ñoäc haïi. HCN coù khaû naêng bay hôi ôû nhieät ñoä khoaûng 70oC. Vôùi ñieàu kieän luoäc maêng ôû nhieät ñoä cao thì HCN coù theå bay hôi gaàn nhö hoaøn toaøn. Nhö vaäy vôùi löôïng maêng haøng ngaøy nhaø maùy cheá bieán khoaûng 82 taán maêng töôi/ngaøy, coù theå öôùc tính taûi löôïng HCN bay ra trung bình ngaøy nhö sau: ( 31,4 + 38,3 -10) x 82.000 = 2.037.700 g = 2.037,7 kg. 2 Treân thöïc teá löôïng naøy nhoû hôn vì HCN moät phaàn seõ tan trong nöôùc luoäc maêng. Vôùi taûi löôïng lôùn vaø tính chaát ñoäc haïi nhö vaäy, Coâng ty seõ caàn phaûi ñaàu tö ñeå xöû lyù nguoàn oâ nhieãm naøy. e. Muøi hoâi töø quaù trình leân men yeám khí caùc chaát höõu cô Ñoái vôùi döï aùn cheá bieán maêng thöïc phaåm vôùi ñaëc tröng laø caùc chaát höõu cô, neân trong quaù trình saûn xuaát coù theå xaûy ra hieän töôïng phaân huyû yeám khí gaây ra muøi hoâi. Hieän töôïng phaân huyû yeám khí coù theå xaûy ra ôû trong nöôùc thaûi luoäc maêng, röûa maêng, nöôùc thaûi sinh hoaït hay ôû trong caùc chaát thaûi raén coù nguoàn goác höõu cô nhö raùc thaûi sinh hoaït, voû maêng thaûi laâu ngaøy… Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM Quaù trình phaân huyû yeám khí caùc chaát höõu cô sinh ra caùc khí CH4, H2S vaø moät soá axit, andehit höõu cô… seõ phaùt sinh ra muøi hoâi thoái gaây maát veä sinh vaø khoù chòu cho nhöõng ngöôøi tieáp xuùc. Ñaây laø moät trong nhöõng nguoàn oâ nhieãm khoù ñaùnh giaù vì noù phuï thuoäc vaøo söï caûm quan cuûa moãi ngöôøi vaø phuï thuoäc vaøo caùc phöông thöùc quaûn lyù, xöû lyù nöôùc thaûi, chaát thaûi raén cuûa coâng ty. Tuy nhieân do ñaây laø ngaønh cheá bieán thöïc phaåm, coâng ty seõ aùp duïng caùc ñieàu kieän thöïc haønh saûn xuaát toát theo tieâu chuaån GMP vaø caùc bieän phaùp khoáng cheá oâ nhieãm ñeå haïn cheá thaáp nhaát quaù trình phaân huyû caùc chaát höõu cô laøm oâ nhieãm muøi taïi nhaø maùy. 3.1.2.2. Caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng vi khí haäu a. OÂ nhieãm tieáng oàn vaø rung ñoäng Trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa döï aùn, tieáng oàn phaùt sinh töø caùc nguyeân nhaân chính nhö sau: - Töø hoaït ñoäng caùc phöông tieän giao thoâng trong khuoân vieân nhaø maùy: hoaït ñoäng cuûa caùc xe taûi, container vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu vaø saûn phaåm ra vaøo nhaø maùy. Tuy nhieân ñaây laø nguoàn gaây oàn khoâng lieân tuïc do nhaø maùy coù quy ñònh thôøi gian nhaäp xuaát nguyeân lieäu vaø saûn phaåm rieâng. - Töø hoaït ñoäng cuûa caùc maùy moùc, thieát bò trong nhaø maùy: caùc maùy coù khaû naêng phaùt sinh tieáng oàn lôùn laø noài hôi, maùy ñoùng hoäp, maùy röûa nguyeân lieäu bao bì, maùy baêm voû maêng, maùy phaùt ñieän (khoâng lieân tuïc)… Trong phaïm vi baùn kính 5m ôû caùc maùy naøy, tieáng oàn coù theå dao ñoäng ôû möùc 75 - 90 dBA. Trong khi ñoù tieáng oàn töø 80 dBA ñaõ coù theå laøm aûnh höôûng ñeán coâng nhaân nhö laøm giaûm söï chuù yù, deã meät moûi, nhöùc ñaàu choùng maët, taêng cöôøng söï öùc cheá thaàn kinh trung öông vaø aûnh höôûng tôùi thính giaùc cuûa con ngöôøi. Khi tieáp xuùc vôùi tieáng oàn cöôøng ñoä cao trong thôøi gian daøi seõ daãn ñeán beänh ñieác ngheà nghieäp. Tieáng oàn cuõng gaây neân thöông toån cho heä tim maïch vaø laøm taêng beänh ñöôøng tieâu hoùa. Tieáng oàn töø döï aùn taùc ñoäng chuû yeáu ñeán coâng nhaân saûn xuaát trong khu vöïc nhaø maùy do khu vöïc saûn xuaát caùch bieät khaù xa khu daân cö vaø caùc ñoái töôïng khaùc. Ñeå tieáng oàn khoâng aûnh höôûng lôùn ñeán coâng nhaân vieân trong döï aùn, coâng ty seõ coù nhöõng bieän phaùp choáng oàn hôïp lyù. b. Nhieät ñoä Ñoái vôùi döï aùn thì nhieät ñoä laø moät trong nhöõng nguoàn oâ nhieãm ñaùng keå. Nhieät ñoä phaùt sinh töø caùc maùy moùc cuûa döï aùn nhö: maùy phaùt ñieän (tuy khoâng thöôøng xuyeân), noài hôi, loø saáy, noài luoäc maêng. Ngoaøi caùc nguyeân nhaân phaùt sinh nhieät ñoä ôû caùc maùy moùc söû duïng nhieät thì yeáu toá töï nhieân cuõng laøm gia taêng nhieät ñoä ñaùng keå trong moâi tröôøng lao ñoäng. ÔÛ Vieät Nam do khí haäu noùng aåm gioù muøa neân nhieät ñoä thöôøng cao. Do ñoù deã xuaát hieän nhöõng tai bieán nguy hieåm cho con ngöôøi khi tieáp xuùc nhieät ñoä ôû quaù ngöôõng cho pheùp seõ gaây ra caùc trieäu chöùng nhö: Roái loaïn ñieàu hoøa nhieät, say noùng, maát nöôùc vaø maát muoái khoaùng… Trong cô Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM theå con ngöôøi söï choáng ñôõ vôùi nhieät chuû yeáu baèng caùch maát nhieät qua da khi tieáp xuùc vôùi khí maùt, neáu nhieät ñoä beân ngoaøi baèng nhieät ñoä cô theå thì söï maát nhieät baèng böùc xaï vaø ñoái löu giaûm daãn ñeán cô theå choáng ñôõ baèng caùch ra moà hoâi vaø xung huyeát ngoaïi bieân. Söï giaûn maïch ngoaïi bieân coù theå laøm tuït aùp, thieáu maùu naõo. Ra moà hoâi nhieàu gaây khaùt döõ doäi neáu uoáng nöôùc maø khoâng coù theâm muoái thì gaây giaûm chlo trong huyeát töông. Löôïng muoái maát cao neáu khoâng buø ñaép seõ gaây caùc tai bieán do giaûm chlo nhö: nhöùc ñaàu, meät moûi, noân vaø ñaëc bieät laø co ruùt cô ngoaøi yù muoán. Ñeå giaûm taùc haïi do nhieät gaây ra laøm aûnh höôûng ñeán söùc khoûe con ngöôøi khi tröïc tieáp tham gia saûn xuaát, Coâng ty seõ quan taâm xöûû lyù nguoàn oâ nhieãm naøy ngay töø giai ñoaïn thieát keá xaây döïng. 3.1.2.3. Nguoàn oâ nhieãm nöôùc thaûi Ñoái vôùi döï aùn khi ñi vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát seõ phaùt sinh ra nöôùc thaûi töø caùc nguoàn sau: Nguoàn oâ nhieãm Tính chaát nöôùc thaûi Nöôùc röûa nguyeân lieäu maêng Chöùa caùc caën lô löûng, ñaát caùt vaø raùc Nöôùc luoäc maêng pH, HCN, BOD, COD, nhieät ñoä Nöôùc röûa hoäp khoâng OÂ nhieãm nheï caùc caën buïi trô Nöôùc thaûi sinh hoaït BOD, COD, SS, pH, vi sinh gaây beänh Nöôùc möa chaûy traøn BOD, COD, ñaát caùt Cuï theå löu löôïng vaø tính chaát caùc nguoàn oâ nhieãm naøy nhö sau: a. Nöôùc röûa nguyeân lieäu maêng Ñaây laø nguoàn oâ nhieãm coù taûi löôïng lôùn nhaát. Vôùi löôïng maêng caàn röûa trong 3 ca saûn xuaát/ngaøy laø 82 taán vaø moãi taán caàn khoaûng 2m3 nöôùc ñeå röûa, thì öôùc tính löôïng nöôùc röûa thaûi ra haøng ngaøy baèng löôïng nöôùc söû duïng khoaûng 160 m3 Tuy vôùi löôïng nöôùc söû duïng cao nhöng ñaây laïi laø nguoàn oâ nhieãm coù noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm khoâng ñaùng keå. Nöôùc thaûi chöùa chuû yeáu caùc caën ñaát caùt baùm dính treân thaân maêng vaø voû maêng. Caùc chaát naøy ñeàu coù tính chaát laø khaù trô, coù khaû naêng xa laéng toát. b. Nöôùc luoäc maêng Nöôùc caáp cho noài aùp suaát ñeå luoäc maêng moät phaàn seõ boác hôi bay vaøo khoâng khí, phaàn coøn laïi sau khi luoäc seõ ñöôïc thaûi boû. Bình quaân moãi taán maêng caàn khoaûng 0,6 m3 luoäc. Nhö vaäy löôïng nöôùc naøy thaûi boû haøng ngaøy khoaûng 82 x 0,6 = 49,2 m3. Nöôùc thaûi luoäc maêng thöôøng coù ñoä pH thaáp do coù chöùa HCN. Ngoaøi ra ñaây coøn laø nguoàn oâ nhieãm coù chöùa nhieàu chaát höõu cô BOD, COD, SS vaø nhieät ñoä cao. Hieän chöa coù soá lieäu cuï theå veà noàng ñoä cuûa caùc chaát oâ nhieãm naøy trong nöôùc thaûi. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM c. Nöôùc röûa hoäp ñöïng maêng thaønh phaåm Hoäp ñöïng maêng tröôùc khi söû duïng ñeå ñöïng thaønh phaåm phaûi ñöôïc röûa saïch qua nöôùc. Nöôùc thaûi töø quaù trình naøy khoaûng 10 m3/ngaøy coù chöùa noàng ñoä raát ít caùc chaát oâ nhieãm, chuû yeáu chöùa buïi baån. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM d. Nöôùc thaûi sinh hoaït Nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa döï aùn bao goàm: Nöôùc thaûi töø nhaø veä sinh, nhaø aên, caên tin, nöôùc thaûi töø khu vöïc taém röûa giaët. Nöôùc thaûi naøy chöùa chuû yeáu caùc chaát caën baõ, caùc chaát dinh döôõng (N, P) caùc chaát raén lô löûng (SS), caùc chaát höõu cô (BOD, COD vaø caùc vi khuaån. Ñoái vôùi döï aùn thì löôïng nöôùc sinh hoaït bình quaân cho moãi ngöôøi coù theå öôùc tính söû duïng khoaûng 60 lít nöôùc/ngöôøi/ngaøy. Nhö vaäy, vôùi toång soá 331 lao ñoäng trong khi döï aùn hoaït ñoäng oån ñònh thì löu löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa coâng ty phaùt sinh khoaûng gaàn 19,86 m3/ngaøy. Noàng ñoä ñaëc tröng caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc thaûi sinh hoaït nhö sau: Noàng ñoä ñaëc tröng caùc chaát oâ nhieãm töø nöôùc thaûi sinh hoaït Chaát oâ nhieãm Noàng ñoä (mg/lit ) BOD5 COD SS Toång Nitô NH4 Toång Phospho Coliforms 750 – 900 1.200 – 1700 1.160 – 2.400 100 – 200 40 – 80 10 – 75 106 – 109 TCVN 6980-2001 coät F1, Q= 50200 m3/s 30 60 45 30 0,1* 4* 5000 * TCVN 5945:1995 – tieâu chuaån nöôùc thaûi coâng nghieäp (loaïi A) So saùnh vôùi tieâu chuaån tieáp nhaän nöôùc thaûi cuûa cho thaáy nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa döï aùn coù noàng ñoä vöôït tieâu chuaån cuûa nguoàn tieáp nhaän, döï aùn seõ xöû lyù nöôùc thaûi ñaït tieâu chuaån tröùôc khi thoaùt ra nguoàn tieáp nhaän. e. Nöôùc möa chaûy traøn Vaøo muøa möa, nöôùc möa chaûy traøn qua khu vöïc maët baèng cuûa döï aùn seõ keùo theo ñaát, caùt vaø chaát caën baõ thaám vaøo loøng ñaát. Do coâng ty coù maët baèng lôùn neân neáu löôïng nöôùc möa naøy khoâng ñöôïc quaûn lyù toát cuõng seõ gaây taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán nguoàn nöôùc beà maët, nöôùc ngaàm, ñôøi soáng thuyû sinh trong khu vöïc vaø laøm maát veû myõ quan cuûa coâng ty. Öôùc tính, noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm coù trong nöôùc möa chaûy traøn nhö sau: Noàng ñoä öôùc tính caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc möa chaûy traøn Chaát oâ nhieãm Noàng ñoä (mg/l) Toång Nitô 0,5 - 1,5 Photpho Nhu caàu oâxy hoaù hoïc (COD) Toång chaát raén lô löõng (TSS) 0,004 - 0,03 10 - 20 10 - 20 So vôùi caùc loaïi nöôùc thaûi khaùc thì nöôùc möa coù noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm thaáp coù theå ñöôïc coi laø nöôùc saïch. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM 3.1.2.4. Chaát thaûi raén a. Chaát thaûi raén saûn xuaát Chaát thaûi raén saûn xuaát cuûa döï aùn goàm coù: - Caùc pheá thaûi töø maêng: trung bình moãi ngaøy nhaø maùy cheá bieán khoaûng 82 taán maêng. Ñoái vôùi maêng tre Baùt Ñoä, phaàn thòt chieám treân 80%, Caùc pheá thaûi töø maêng hao huït vôùi tyû leä toái ña nhö sau: + Loaïi tröø voû cöùng: 20% + Loaïi tröø voû luïa: 10% + Hö hao trong quaù trình xöû lyù, ñònh hình: 10% Vôùi tyû leä hao huït nhö vaäy thì toång löôïng hao huït lôùn nhaát trong quaù trình cheá bieán laø 40%. Nhö vaäy vôùi löôïng maêng cheá bieán trung bình ngaøy laø 82 taán thì löôïng pheá thaûi phaùt sinh haøng ngaøy khoaûng 32,8 taán. Cao ñieåm moãi giôø cheá bieán khoaûng 5 taán thì löôïng chaát thaûi phaùt sinh khoaûng 2 taán. Caùc chaát thaûi naøy ñöôïc baêng taûi thu gom qua heä thoáng maùy baêm nhoû vaø ñoå vaøo xe oâ toâ chôû veà xöôûng saûn xuaát phaân vi sinh ñeå saûn xuaát phaân höõu cô. - Xæ than thaûi: Xæ than thaûi töø loø chieám khoaûng 20% löôïng than söû duïng. Vôùi löôïng than söû duïng moãi giôø trung bình khoaûng 885 kg thì löôïng xæ than thaûi ra khoaûng 177 kg/giôø. Neáu ngaøy laøm vieäc vôùi thôøi gian 3 ca thì löôïng xæ than thaûi seõ khaù lôùn (khoaûng 2.808 kg). Xæ than coù ñaëc tính laø trô, khoù phaân huyû sinh hoïc coù theå söû duïng laøm gaïch xaây döïng. Do ñoù nhaø maùy döï ñònh coù keá hoaïch nghieàn nhoû troän vôùi xi maêng theo tyû leä thích hôïp vaø cho vaøo maùy eùp ñeå taïo ra gaïch xaây döïng. b.Chaát thaûi raén sinh hoaït Vôùi toång soá löôïng coâng nhaân vieân laøm vieäc khi döï aùn ñi vaøo saûn xuaát oån ñònh khoaûng 331 ngöôøi vaø trung bình moãi ngöôøi moãi ngaøy thaûi ra khoaûng 0,3 – 0,5 kg, thì khoái löôïng chaát thaûi raén öôùc tính laø 99,3 – 165,5 kg/ngaøy. Thaønh phaàn thoâng thöôøng cuûa chaát thaûi raén sinh hoaït nhö sau: Thaønh phaàn Phaàn traêm tính theo troïng löôïng (%) Thaønh phaàn caùc chaát höõu cô Raùc thöùc aên 9 Giaáy 34 Carton 6 Plastics 7 Sôïi 2 Da 0,5 Cao su 0,5 Raùc vöôøn 18,5 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM Goã 2 Thaønh phaàn voâ coù Thuyû tinh 8 Hoäp thieác 6 Lon nhoâm 0.5 Kim loaïi khaùc 3 Tro,caùc chaát coøn laïi 3 (Nguoàn: Solid waste management- McGraw- Hill International editions) Qua baûng phaân tích thoáng keâ sau thì caùc chaát thaûi raén loaïi naøy chöùa nhieàu chaát höõu cô deã phaân huûy vaø phaùt sinh vôùi khoái löôïng khaù lôùn, vì vaäy neáu khoâng ñöôïc thu gom vaø xöû lyù seõ sinh ra muøi hoâi thoái laøm aûnh höôûng ñeán söùc khoûe vaø laøm maát veû ñeïp myõ quan cuûa coâng ty. 3.1.2.5. Caùc ruûi ro veà söï coá moâi tröôøng a. Söï coá hoaû hoaïn Moät trong nhöõng nguoàn coù khaû naêng gaây ra söï coá moâi tröôøng cuûa coâng ty laø söï coá hoûa hoaïn. Caùc nguyeân nhaân coù theå xaûy ra söï coá hoaû hoaïn laø: - Söï coá chaäp ñieän vì caùc thieát bò trong daây chuyeàn saûn xuaát cuûa coâng ty ñeàu söû duïng ñieän naêng ñeå hoaït ñoäng, ñaây laø moái nguy cô chaùy noå do söï coá chaäp ñieän neáu nhö coâng ty khoâng coù heä thoáng daãn toát vaø quaûn lyù toát. - Söï coá bò seùt ñaùnh - Do nhaø maùy söû duïng caùc nhieân lieäu deã chaùy nhö than, daàu DO. Ñaây ñeàu laø caùc vaän duïng deã baét chaùy trong khi döï aùn laïi ñoát than vaø daàu caáp nhieät neáu khoâng caån thaän coù theå ñeå löûa boác chaùy gaây ra söï coá hoaû hoaïn. Xaùc suaát xaûy ra söï coá hoaû hoaïn phuï thuoäc nhieàu vaøo yù thöùc cuûa con ngöôøi. Khi söï coá hoaû hoaïn xaûy ra khoâng chæ thieät haïi ñeán tính maïng, taøi saûn maø coøn laøm oâ nhieãm moâi tröôøng do caùc saûn phaåm chaùy taïo ra laø caùc khí oâ nhieãm nhö SOx, NOx, CO, tro buïi, …Do ñoù coâng ty caàn phaûi coù nhöõng bieän phaùp khaéc phuïc. b. Söï coá do ñoå traøn, roø ræ hoaù chaát Trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa döï aùn, coâng ty söû duïng nhieàu hoaù chaát nhö hoaù chaát khöû truøng, hoaù chaát kieåm nghieäm nöôùc thaûi, saûn phaåm…(caùc hoaù chaát söû duïng ñöôïc lieät keâ ôû phaàn: thieát bò, duïng cuï, hoaù chaát ôû chöông 2). Caùc hoaù chaát söû duïng ñeàu coù tính ñoäc haïi cao. Nhö caùc axit HCl, HNO3, NaOH, methyl… Trong quaù trình söû duïng vaø baûo quaûn coù theå xaûy ra caùc söï coá ñoå traøn hay roø ræ hoaù chaát gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. Löôïng hoaù chaát coâng ty söû duïng khoâng nhieàu ñoàng thôøi xaùc suaát xaûy ra söï coá roø ræ vaø ñoå traøn hoaù chaát tuy khoâng cao nhöng neáu coù xaûy ra coù theå raát nguy hieåm cho con ngöôøi vaø moâi tröôøng. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM c. Söï coá noå loø hôi vaø noài aùp suaát. Noài hôi vaø noài aùp suaát luoäc maêng coù aùp suaát hôi raát cao, noài hôi coù aùp suaát 10 kg/cm . Vì vaäy khi vaän haønh coù theå xaûy söï coá noå khi aùp suaát cao. Söï coá noå noài hôi vaø noài aùp suaát khi xaûy ra seõ coù söùc coâng phaù lôùn gaây tai naïn cho coâng nhaân. 2 3.2 . ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ QUY MOÂ BÒ TAÙC ÑOÄNG Caùc ñoái töôïng vaø quy moâi chòu söï taùc ñoäng cuûa döï aùn ñöôïc lieät keâ trong baûng sau: Stt Ñoái töôïng bò taùc ñoäng Quy moâ bò taùc ñoäng Gia taêng noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong khu vöïc saûn xuaát, caùc khu vöïc doïc theo höôùng gioù thoåi Moâi tröôøng nöôùc maët Laøm giaûm chaát löôïng nöôùc soâng Saøi Goøn vaø ñôøi soáng thuûy sinh trong phaïm vi chaát thaûi ñi qua maø vöôït quaù khaû naêng töï laøm saïch cuûa con soâng naøy. Moâi tröôøng nöôùc ngaàm Gia taêng caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc ngaàm nhöõng nôi coù nguoàn nöôùc oâ nhieãm ñi qua (nöôùc thaûi vaø nöôùc möa coù chöùa caùc chaát oâ nhieãm) Moâi tröôøng ñaát Toaøn boä khu vöïc moâi tröôøng ñaát coù tieáp nhaän chaát thaûi raén hoaëc nöôùc thaûi phaùt sinh töø döï aùn. Moâi tröôøng vi khí haäu Caùc taùc nhaân laøm bieán ñoåi moâi tröôøng vi khí haäu laø caùc khí thaûi phaùt sinh, nhieät ñoä, tieáng oàn taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng vi khí haäu trong phaïm vi khu vöïc döï aùn. Moâi tröôøng sinh thaùi Moâi tröôøng ñaát, nöôùc, khoâng khí laø moâi tröôøng soáng cuûa sinh vaät vaø vi sinh vaät trong khu vöïc döï aùn khi döï aùn xaây döïng vaø ñi vaøo hoaït ñoäng Taùc ñoäng ñeán ñôøi soáng Coù caû taùc ñoäng tích cöïc vaø tieâu cöïc ñeán nhöõng 2. Taùc ñoái töôïng kinh teá lieân quan ñoäng ñeán kinh teá Taùc ñoäng ñeán ñôøi soáng daân cö trong khu vöïc, kinh teá, xaõ Taùc ñoäng ñeán xaõ hoäi ñôøi soáng tinh thaàn vaø caùc tö töôûng vaên hoaù, hoäi chính trò cuûa khu vöïc döï aùn 1. Ñoái töôïng töï nhieân Moâi tröôøng khoâng khí Cuï theå caùc taùc ñoäng ñoù ñöôïc ñaùnh giaù nhö phaàn 3.3. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM 3.3. ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG 3.3.1. Taùc ñoäng cuûa khí thaûi Thaønh phaàn gaây oâ nhieãm khoâng khí bao goàm buïi, SO2, NOx, CO, VOC, HCN, nhieät ñoä, muøi hoâi... söï coù maët vôùi noàng ñoä naøo ñoù seõ gaây oâ nhieãm moâi tröôøng, taùc ñoäng tieâu cöïc tôùi heä sinh thaùi vaø söùc khoeû con ngöôøi. Cuï theå caùc taùc ñoäng chính nhö sau : Taùc ñoäng cuûa buïi ñaát. Ñoái vôùi döï aùn, buïi sinh ra chuû yeáu do hoaït ñoäng cuûa caùc phöông tieän vaän chuyeån, boác xeáp haøng hoaù. Buïi coù theå taùc ñoäng ñeán söùc khoeû con ngöôøi, gaây beänh veà hoâ haáp, vieâm phoåi. Tuy nhieân löôïng buïi phaùt sinh do caùc phöông tieän vaän taûi ít, deã laéng, khoâng thöôøng xuyeân, khu vöïc nhaø maùy daân cö thöa thôùt, xung quanh coù nhieàu caây coái neân buïi sinh ra do quaù trình naøy chuû yeáu phaùt taùn trong phaïm vi khu vöïc tieáp nhaän nguyeân lieäu. Neân ñoái töôïng chòu söï taùc ñoäng chuû yeáu laø coâng nhaân boác xeáp. - Ñoái vôùi con ngöôøi: Taùc duïng cuûa buïi chuû yeáu laø: tích luõy trong phoåi vaø ôû caùc cô quan cuûa ñöôøng hoâ haáp treân. Caùc haït buïi kích thöôùc >10µm ñöôïc giöõ laïi bôûi loâng ôû khoang muõi, sau ñoù thaûi ra ngoaøi. Khí oâ nhieãm vaø caùc haït buïi nhoû tieáp tuïc ñi vaøo saâu trong caùc cô quan hoâ haáp vaø caùc haït buïi coù kích thöôùc <10µm coù theå bò giöõ laïi ôû phoåi (caùc haït buïi kích thöôùc <1µm ñöôïc vaän chuyeån ñi theo khí trong heä thoáng hoâ haáp) hay vaøo maùu gaây ñoäc. Buïi trong khoâng khí coù taùc haïi chuû yeáu ñeán heä hoâ haáp roài maét, da... sau ñoù tuøy theo tính chaát cuûa buïi maø noù coù taùc ñoäng ñeán caùc cô quan khaùc cuûa cô theå. Buïi baùm treân maët da coù theå gaây vieâm da, taáy ñoû, ngöùa, raùt xoùt. Vaøo phoåi, buïi gaây kích thích cô hoïc vaø sinh phaûn öùng xô hoaù phoåi, gaây ra caùc beänh veà ñöôøng hoâ haáp: vieâm phoåi, khí thuõng phoåi, ung thö phoåi, vieâm muõi dò öùng, hen pheá quaûn, beänh buïi phoåi. - Ñoái vôùi caây coái xung quanh khu vöïc döï aùn thì buïi coù coù taùc ñoäng khoâng lôùn do phaùt sinh khoâng thöôøng xuyeân vaø khoâng nhieàu. Taùc ñoäng cuûa caùc khí SOx SO2 laø khí khoâng maøu, vò cay, muøi khoù chòu. Ñoái vôùi döï aùn, SO2 sinh ra do hoaït ñoäng ñoát than ñaù vaän haønh noài hôi vaø ñoát daàu vaän haønh maùy phaùt ñieän, ngoaøi ra coøn coù trong khoùi xe oâtoâ, xe maùy…söû duïng xaêng daàu. - Ñoái vôùi con ngöôøi SO2 vaøo cô theå qua ñöôøng hoâ haáp vaø tieáp xuùc vôùi nieâm maïc aåm öôùt hình thaønh nhanh choùng caùc axit sunfurô vaø sunfuric. Do deã tan trong nöôùc neân SO2 sau khi hít thôû vaøo seõ phaân taùn trong maùu, ôû ñaây H2SO4 chuyeån hoaù thaønh sunfat vaø thaûi ra nöôùc tieåu. SO2 taùc ñoäng maïnh, laøm naïn nhaân bò töùc ngöïc, ñau ñaàu, khoù thôû… Ñoäc tính chung cuûa SOx laø roái loaïn chuyeån hoaù protein vaø ñöôøng, thieáu vitamin B vaø C, öùc cheá enzym oxydaza. Haáp thu löôïng lôùn SO2 coù khaû naêng gaây beänh cho heä taïo huyeát vaø taïo ra methemoglobin taêng cöôøng quaù trình oâxy hoùa Fe2+ thaønh Fe3+. Hít thôû khoâng khí coù noàng ñoä SO2 ñeán 50mg/m3 seõ gaây kích thích ñöôøng hoâ haáp, ho; noàng ñoä 130-260mg/m3 laø lieàu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM nguy hieåm khi hít thôû trong 30-60 phuùt; vôùi noàng ñoä 1000 -1300 mg/m3 laø lieàu gaây cheát nhanh. - Ñoái vôùi moâi tröôøng: SO2 laø khí axit neân khi keát hôïp vôùi hôi nöôùc vaø oxi trong khoâng khí seõ taïo thaønh moät axit maïnh nhö phöông trình sau: SO2 + H2O +1/2O2 = H2SO4 Axit naøy chaûy cuøng nöôùc möa gaây ra caùc hieän töôïng nhö möa axit. Möa axít gaây ra caùc hieän töôïng aên moøn vaät lieäu, phaù huyû caùc coâng trình ñoàng thôøi laøm axít hoaù nguoàn ngöôùc vaø ñaát, öùc cheá quaù trình hoâ haáp cuûa thöïc vaät vaø laøm thay ñoåi moâi tröôøng soáng cuûa caùc sinh vaät. Phaïm vi aûnh höôûng cuûa caùc khí axit naøy raát khoù xaùc ñònh vì khaû naêng phaùt taùn cuûa noù raát lôùn laïi phuï thuoäc nhieàu vaøo ñieàu kieän thôøi tieát, khí haäu, cheá ñoä gioù… Taùc ñoäng cuûa caùc khí NOx NO2 laø moät khí coù maøu hoàng. NO laø khí khoâng maøu. Ñoái vôùi döï aùn, Caùc khí oxit nitô sinh ra cuøng vôùi söï sinh ra cuûa khí SO2. - Ñoái vôùi con ngöôøi vaø ñoäng vaät: Khí NO2 vôùi noàng ñoä 100ppm coù theå laøm cheát ngöôøi vaø ñoäng vaät chæ sau vaøi phuùt, vôùi noàng ñoä 5ppm coù theå gaây taùc haïi boä maùy hoâ haáp sau maáy phuùt tieáp xuùc, vôùi noàng ñoä 15 - 50ppm gaây nguy hieåm cho phoåi, tim, gan sau vaøi giôø tieáp xuùc. Vôùi noàng ñoä khoaûng 0,06ppm cuõng coù theå gaây beänh phoåi nhö phuø phoåi, ung thö phoåi cho ngöôøi neáu tieáp xuùc laâu daøi. - Ñoái vôùi moâi tröôøng, khí NOx cuõng laø moät daïng khí axit neân cuõng gaây ra caùc hieän töôïng gioáng nhö SO2 Taùc ñoäng cuûa caùc khí CO Cacbon monoxit (CO) laø khí ñoäc, khoù nhaän bieát do noù khoâng maøu, khoâng muøi. CO ñöôïc taïo ra do söï chaùy khoâng hoaøn toaøn cuûa caùc nhieân lieäu hay vaät lieäu coù chöùa cacbon, coù maët trong khoùi thaûi cuûa caùc Nhaø maùy, xe oâtoâ, xe maùy, caùc loø than, daàu DO… CO gaây toån thöông thoaùi hoaù heä thaàn kinh vaø gaây caùc bieán chöùng vieâm phoåi, vieâm pheá quaûn, phuø phoåi, caùc loaïi vieâm thanh quaûn cho coâng nhaân ñoát loø. Ngöôøi vaø ñoäng vaät coù theå cheát ñoät ngoät khi tieáp xuùc hít thôû khí CO, do noù taùc duïng maïnh vôùi hemoglobin (Hb), (maïnh gaáp 250 laàn so vôùi oxy) laøm maát khaû naêng vaän chuyeån oxy cuûa maùu vaø gaây ngaït. Ngoaøi ra, CO coøn taùc duïng vôùi Fe trong xytochrom-oxydaza (men hoâ haáp coù chöùc naêng hoaït hoaù oxy) laøm baát hoaït men, laøm cho söï thieáu oxy caøng traàm troïng. Taùc ñoäng cuûa HCN Ôû daïng khí HCN ñöôïc goïi laø hidro xianua, chaát naøy coù taùc khaû naêng caûn trôû khaû naêng tieáp nhaän oxy cuûa caùc teá baøo cuûa ñoäng vaät ngay caû khi trong cô theå giaøu oxy. Chíng vì vaäy maø khi con ngöôøi vaø ñoäng vaät hít thôû phaùi khí naøy coù theå bò ngaït thôû. Trong cô theå con ngöôøi chæ caàn coù 1 mg hôïp chaát cuûa CN-/1kg cô theå ngöôøi ñaõ coù theå laøm cheát ngöôøi ngay laäp töùc. Do trong thaønh phaàn cuûa maêng cheá bieán coù HCN neân quaù trình luoäc maêng seõ laøm phaùt sinh chaát naøy trong moâi tröôøng khoâng khí vaø trong nöôùc luoäc maêng. Theo Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM ñaùnh giaù, taûi ôû phaàn 3, taûi löôïng caùc chaát naøy phaùt sinh khoâng nhoû caàn phaûi ñöôïc quan taâm xöû lyù. Khi ôû daïng khí, caùc ñoái töôïng bò taùc ñoäng chuû yeáu laø con ngöôøi vaø ñoäng vaät soáng xung quanh khu vöïc döï aùn. => Theo nhö ñaùnh giaù ôû phaàn “nguoàn gaây taùc ñoäng” thì caùc khí thaûi töø quaù trình ñoát than haàu heát ñeàu vöôït tieâu chuaån cho pheùp do ñoù Taùc ñoäng cuûa caùc loaïi khí thaûi laø raát lôùn. Tuy nhieân coâng ty seõ ñaàu tö caùc thieát bò xöû ñeå xöû lyù caùc chaát thaûi ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng, haïn cheá toái ña caùc taùc ñoäng coù theå. b. Taùc ñoäng do tieáng oàn Tieáng oàn chuû yeáu gaây aûnh höôûng lôùn ñeán söùc khoûe con ngöôøi, taùc haïi cuûa tieáng oàn laø gaây neân nhöõng toån thöông cho caùc boä phaän treân cô theå ngöôøi. Tröôùc heát laø cô quan thính giaùc chòu taùc ñoäng tröïc tieáp cuûa tieáng oàn laøm giaûm ñoä nhaïy cuûa tai, thính löïc giaûm suùt, gaây neân beänh ñieác ngheà nghieäp. Ngoaøi ra, tieáng oàn coøn gaây ra caùc chöùng ñau ñaàu, uø tai, choùng maët, buoàn noân, ñau khôùp xöông, roái loaïn thaàn kinh, roái loaïn tim maïch vaø caùc beänh veà heä thoáng tieâu hoùa. Ñoái vôùi döï aùn, tieáng oàn chuû yeáu aûnh höôûng ñeán coâng nhaân vieân tham ra hoaït ñoäng saûn xuaát trong nhaø maùy, nhaát laø ôû caùc khu vöïc phaùt sinh tieáng oàn lôùn nhö maùy röûa, loø hôi, maùy baêm voû maêng, caùc baêng chuyeàn… 3.3.2. Taùc ñoäng cuûa nöôùc thaûi Nöôùc thaûi cuûa Nhaø maùy coù nhieàu nguoàn coù nhieàu thaønh phaàn oâ nhieãm khaù nhau. Nöôùc thaûi sinh hoaït chöùa chuû yeáu caùc chaát höõu cô vaø caùc vi sinh gaây beänh. Nöôùc thaûi saûn xuaát chöùa caùc chaát höõu cô, ñaëc bieät laø axit HCN coù tính chaát raát ñoäc haïi. Taùc ñoäng cuûa nöôùc thaûi ñeán caùc ñoái töôïng nhö sau: Taùc ñoäng cuûa caùc chaát höõu cô: Caùc chaát höõu cô khi thaûi vaøo nguoàn tieáp nhaän laø soâng Saøi Goøn seõ laøm caïn kieät nguoàn oxy trong nöôùc khi xaûy ra quaù trình phaân huyû, ngoaøi ra coøn gaây ra hieän töôïng phuù döôõng hoaù, che maát aùnh saùng maët trôøi laøm cho caùc thuyû sinh trong nöôùc khoâng coù khaû naêng thöïc hieän quaù trình hoâ haáp vaø quang hôïp laøm cheát sinh vaät thuyû sinh. Chuùng coøn laøm boài laéng loøng soâng thoâng qua vieäc xa laéng vaø söï phaùt trieån quaù möùc cuûa caùc thöïc vaät cuûa quaù trình phuù döôõng hoaù. Treân caùc raïch Baø Luïa vaø soâng Saøi Goøn thöôøng thaáy söï phaùt trieån quaù möùc caùc loaïi beøo taây, coû daïi… ñaây chính laø moät daáu hieäu cuûa hieän töôïng phuù döôõng. Chuùng caûn chôû doøng chaûy aûnh höôûng ñeán giao thoâng thuyû. Ñoái vôùi moâi tröôøng ñaát neáu coù thaûm thöïc vaät vaø nhieàu caây xanh thì caùc chaát höõu cô laïi coøn coù taùc duïng tích cöïc vì chuùng laø “thöùc aên” cuûa thöïc vaät. Tuy nhieân neáu khu vöïc khoâng coù nhieàu caây xanh vaø thaûm thöïc vaät hay nöôùc thaûi coù quaù nhieàu chaát höõu cô khi thaám vaøo ñaát coù theå laøm phuù döôõng hoaù ñaát vaø aûnh höôûng ñeán chaát löôïng nöôùc ngaàm, gaây aûnh höôûng giaùn tieáp ñeán söùc khoeû coäng ñoàng. Caùc vi sinh vaät gaây beänh Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM Nöôùc thaûi sinh hoaït chöùa moät löôïng vi sinh vaät gaây beänh, khi thaûi ra ngôøi moâi tröôøng thoâng qua quaù trình söû duïng cuûa caùc sinh vaät vaø quaù trình trao ñoåi chaát chuùng coù trong chuoãi thöùc aên cuûa ñoäng vaät vaø con ngöôøi gaây ra caùc beänh ngoä ñoäc thöïc phaåm nhö taû lò, caûm cuùm, thöông haøn… Taùc ñoäng cuûa axít HCN Caùc hôïp chaát cuûa CN- ñeàu laø nhöõng chaát cöïc ñoäc coù trong nöôùc luoäc maêng cuûa döï aùn. Neáu khoâng ñöôïc xöû lyù trieät ñeå thì khi chaûy ra soâng seõ laøm cheát caùc tuyû sinh soáng trong nöôùc. Khu vöïc soâng tieáp nhaän nöôùc thaûi cuûa döï aùn laïi laø khu vöïc nöôùc caáp cho sinh hoaït neân neáu coù chöùa CN- seõ raát nguy hieåm cho ngöôøi söû duïng. Nöôùc möa chaûy traøn Nöôùc möa chaûy traøn qua khu vöïc xaây döïng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng vì cuoán theo ñaát, caùt chaát thaûi raén, daàu môõ…. Do vaäy hieän töôïng naøy laøm ñuïc doøng chaûy, ngaên caûn quaù trình xaâm nhaäp cuûa oxy vaøo nguoàn nöôùc do ñoù haïn cheá khaû naêng töï laøm saïch cuûa nguoàn nöôùc gaây haïi cho quaù trình quang hôïp cuûa rong taûo vaø taùc ñoäng xaáu ñeán heä sinh thaùi thuûy sinh khu vöïc. 3.3.3. Taùc ñoäng cuûa chaát thaûi raén Chaát thaûi raén sinh hoaït vaø saûn xuaát cuûa nhaø maùy phaàn lôùn laø coù haøm löôïng chaát höõu cô coù khaû naêng phaân huûy sinh hoïc cao. Ñaây laø moâi tröôøng thuaän lôïi ñeå caùc vaät mang maàm beänh sinh soâi, phaùt trieån nhö: ruoài, muoãi, chuoät, giaùn,… Ngoaøi ra, nöôùc möa chaûy traøn qua khu vöïc chöùa chaát thaûi raén cuoán theo caùc chaát oâ nhieãm laøm aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng ñaát, nöôùc maët, nöôùc ngaàm. Quaù trình phaân huûy caùc chaát höõu cô coøn sinh ra muøi hoâi thoái aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng khoâng khí khu vöïc. Löôïng chaát thaûi raén lôùn coøn laøm giaûm dieän tích beà maët nhaø xöôûng, laøm maát veû ñeïp myõ quan cuûa nhaø maùy 3.3.4. Taùc ñoäng cuûa hoaït ñoäng nhaø maùy tôùi ñôøi soáng kinh teá - xaõ hoäi trong khu vöïc a. Caùc taùc ñoäng coù lôïi - Goùp phaàn ñaåy nhanh toác ñoä coâng nghieäp hoùa vaø hieän ñaïi hoùa cuûa tænh Bình Döông vaø ñoàng thôøi thuùc ñaåy quaù trình ñoâ thò hoùa khu vöïc phía Nam cuûa tænh. - Ñoùng goùp cuûa döï aùn vaøo ngaân saùch Nhaø nöôùc tröïc tieáp thoâng qua thueá doanh thu vaø thueá lôïi töùc töø hoaït ñoäng saûn xuaát. Cuï theå giaù trò ñoùng goùp vaøo ngaân saùch nhaø nöôùc döï toaùn nhö sau: Stt Caùc chæ tieâu Giaù trò (trñ) Ghi chuù 1 Thueá giaù trò gia taêng (VAT) 76.638 2 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 31.760 (84.800T x 0,363 trñ) + (63.600T x 0,413 trñ) + (10.600 T x 1,848 trñ) Toång coäng 108.398 Moät traêm linh taùm tyû, ba traêm chín möôi taùm trieäu ñoàng Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM - Taïo coâng aên vieäc laøm vôùi thu nhaäp oån ñònh cho 331 lao ñoäng ñòa phöông laøm vieäc trong nhaø maùy, ngoaøi ra giaùn tieáp taïo coâng aên vieäc laøm cho haøng trieäu lao ñoäng taïi noâng tröôøng vaø caùc keânh löu thoâng buoân baùn saûn phaåm, giaûm aùp löïc cuûa naïn thaát nghieäp vaø caùc teä naïn xaõ hoäi. - Cheá bieán maêng taïo ra loaïi thöïc phaåm coù giaù trò cung caáp cho thò tröôøng, chuyeån höôùng canh taùc noâng nghieäp moät loaïi thöïc phaåm coù gía trò cao veà maët kinh teá vaø dinh döôõng. b. Caùc taùc ñoäng tieâu cöïc trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa döï aùn Cuøng vôùi nhöõng lôïi ích taêng tröôûng kinh teá, xaõ hoäi thì trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa döï aùn seõ gaây ra nhöõng aûnh höôûng tieâu cöïc, maâu thuaãn xaõ hoäi nhö: laøm thay ñoåi ñieàu kieän sinh hoaït, vieäc laøm, thu nhaäp cuûa nhaân daân ñòa phöông, gia taêng daân soá cô hoïc trong khu vöïc, gaây ra nhieàu vaán ñeà phöùc taïp trong vaên hoùa vaø traät töï trò an taïi khu vöïc Nhaø maùy. Taêng nguy cô tai naïn do vieäc taêng maät ñoä giao thoâng treân caùc tuyeán ñöôøng chính trong khu vöïc. Tuy nhieân, khi caùc cô quan chöùc naêng cuøng nhau phoái hôïp saép ñaët keá hoaïch chung, ñoàng thôøi khaån tröông khaéc phuïc caùc vaán ñeà phaùt sinh thì caùc taùc ñoäng tieâu cöïc seõ khoâng coøn ñaùng keå. 3.3.5. Ñaùnh giaù taùc ñoäng do caùc söï coá vaø ruûi ro moâi tröôøng a. Taùc ñoäng cuûa söï coá chaùy noå √ Gaây thieät haïi ñeán tính maïng vaø taøi saûn. √ Moâi tröôøng khoâng khí bò oâ nhieãm do caùc saûn phaåm chaùy nhö SOx, NOx, CO, buïi… √ OÂ nhieãm moâi tröôøng nöôùc do nöôùc chöõa chaùy coù laãn xaêng daàu vaø chaát oâ nhieãm khaùc. √ Huyû hoaïi taøi nguyeân sinh vaät khu vöïc chaùy noå. Taùc ñoäng cuûa söï coá chaùy noå ñeán moâi tröôøng vaø con ngöôøi laø raát lôùn, Coâng ty seõ aùp duïng caùc bieän phaùp phoøng ngöøa nhaèm haïn cheá caùc taùc ñoäng naøy. b. Taùc ñoäng cuûa söï coá roø ræ, ñoå traøn hoaù chaát Döï aùn söû duïng löôïng hoaù chaát khoâng nhieàu, chuû yeáu cho muïc ñích khöû truøng, kieåm nghieäm saûn phaåm vaø nöôùc thaûi. Xaùc suaát xaûy ra söï coá roø ræ hoaù chaát khoâng lôùn, tuy nhieân neáu söï coá naøy xaûy ra thì seõ gaây ra moät soá taùc ñoäng nhö: √ Thieät haïi taøi saûn, tính maïng √ OÂ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí khu vöïc bò roø ræ √ Hoaù chaát loûng chaûy vaøo ñaát laøm oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát vaø nöôùc ngaàm Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM CHÖÔNG 4 BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU TAÙC ÑOÄNG, PHOØNG NGÖØA VAØ ÖÙNG PHOÙ SÖÏ COÁ MOÂI TRÖÔØNG 4.1.GIAÛM THIEÅU OÂ NHIEÃM TRONG GIAI ÑOAÏN XAÂY DÖÏNG, CAÛI TAÏO, NAÂNG CAÁP CAÙC COÂNG TRÌNH PHUÏC VUÏ SAÛN XUAÁT. Trong quaù trình xaây döïng cô baûn, döï aùn seõ cuøng ñôn vò thi coâng quan taâm vaø ñöa ra caùc phöông aùn khoáng cheá oâ nhieãm, baûo ñaûm an toaøn lao ñoäng, söùc khoûe cho ngöôøi lao ñoäng ñoàng thôøi haïn cheá tôùi möùc thaáp nhaát caùc taùc ñoäng aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng xung quanh. Treân cô sôû phaân tích caùc nguoàn gaây oâ nhieãm trong hoaït ñoäng xaây döïng vaên phoøng vaø nhaø xöôûng vaø xaùc ñònh caùc nguoàn gaây oâ nhieãm ñaëc tröng, Doanh nghieäp seõ thöïc hieän caùc bieän phaùp khoáng cheá oâ nhieãm vaø giaûm thieåu caùc taùc ñoäng tôùi moâi tröôøng, coâng nhaân tröïc tieáp laøm vieäc vaø caùc hoä daân xung quanh nhö sau: 4.1.1. Khoáng cheá oâ nhieãm khoâng khí a. Khoáng cheá oâ nhieãm buïi Ñeå khoáng cheá oâ nhieãm buïi döï aùn seõ yeâu caàu ñôn vò thi coâng thöïc hieän caùc bieän phaùp sau: − Tröôùc khi tieán haønh giaûi phoùng, san laáp maët baèng, Ñôn vò thi coâng seõ xaây töôøng raøo cao 3m, xung quanh döï aùn ñeå haïn cheá söï phaùt taùn cuûa buïi ra caùc khu vöïc xung quanh. − Trong quaù trình san laáp maët baèng cuõng nhö trong quaù trình xaây döïng, Döï ñôn vò thi coâng phaûi thöïc hieän vieäc töôùi nöôùc khuoân vieân xaây döïng vaø khu vöïc baõi ñaäu xe boác, dôõ nguyeân vaät lieäu. Caùc xe vaän chuyeån vaät lieäu xaây döïng khi chaïy trong döï aùn phaûi chaïy vôùi vaän toác nhoû, traùnh xaùo troän laøm phaùt taùn buïi töø maët ñaát. − Ngoaøi ra, ñoái vôùi caùc coâng nhaân laøm nhieäm vuï boác xeáp nguyeân, vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu vaø coâng nhaân xaây döïng (nhö phoái troän nguyeân lieäu, queùt voâi, sôn töôøng, haøn …) seõ ñöôïc trang bò khaåu trang vaø maét kính choáng buïi. b. Khoáng cheá oâ nhieãm khí thaûi töø caùc phöông tieän giao thoâng vaø caùc phöông tieän thi coâng cô giôùi. Khí thaûi töø caùc phöông tieän giao thoâng vaø caùc maùy thi coâng cô giôùi hoaït ñoäng trong khu vöïc Döï aùn laø nguoàn oâ nhieãm phaân taùn vaø raát khoù kieåm soaùt. Ñeå haïn cheá aûnh höôûng buïi vaø khí thaûi töø caùc phöông tieän giao thoâng ñeán moâi tröôøng, chuû döï aùn yeâu caàu ñôn vò thi coâng seõ thöïc hieän ñoàng loaït caùc bieän phaùp khoáng cheá toång hôïp nhö sau: − Caùc phöông tieän giao thoâng khi vaøo döï aùn, phaûi ñaäu ñuùng vò trí quy ñònh vaø phaûi taét maùy xe, sau khi boác dôõ caùc loaïi nguyeân vaät lieäu xaây döïng xong môùi ñöôïc noå maùy ra khoûi khu vöïc. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM − Caùc phöông tieän giao thoâng vaän taûi vaø caùc maùy thi coâng cô giôùi phaûi söû duïng ñuùng vôùi thieát keá cuûa ñoäng cô, khoâng hoaït ñoäng quaù coâng suaát thieát keá. − Xaây döïng cheá ñoä chaïy xe ra vaøo khu vöïc Döï aùn phaûi hôïp lyù. Vôùi vieäc thöïc hieän caùc bieän phaùp treân, Döï aùn ñaûm baûo seõ giaûm thieåu ñöôïc nguoàn oâ nhieãm naøy. 4.1.2 Khoáng cheá tieáng oàn Ñeå khoáng cheá tieáng oàn döï aùn seõ yeâu caàu ñôn vò thi coâng aùp duïng moät soá bieän phaùp sau: − Traùnh söï vaän chuyeån vaø boác dôõ nguyeân vaät lieäu cuøng moät luùc nhieàu xe, nhö vaäy seõ gaây ra tieáng oàn do söï coäng höôûng cuûa aâm thanh. − Xaây döïng cheá ñoä vaän haønh cuûa xe vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu vaø cheá ñoä boác dôõ nguyeân vaät lieäu hôïp lyùù, traùnh vaän chuyeån caùc loaïi nguyeân vaät lieäu vaøo caùc giôø cao ñieåm ñeå traùnh caùc aûnh höôûng veà giao thoâng cuõng nhö cheá ñoä nghó ngôi, sinh hoaït cuûa coâng nhaân vaø ngöôøi daân trong caùc khu vöïc laân caän. − Ñeå haïn cheá tieáng oàn phaùt sinh ñoái vôùi caùc loaïi maùy moùc cô giôùi thì Doanh nghieäp seõ hôïp ñoàng vôùi nhöõng ñôn vò thi coâng coù uy tín, söû duïng caùc loaïi maùy moùc hieän ñaïi, ít phaùt sinh tieáng oàn, thöôøng xuyeân coù cheá ñoä kieãm tra ñoä maøi moøn cuûa caùc chi tieát, tra daàu môõ boâi trôn ñoäng cô. Ñoái vôùi caùc maùy coù ñoä rung lôùn phaûi coù beä ñôû ñuùng vôùi coâng suaát vaø troïng löôïng cuûa maùy ñeå ñoä rung gaây ra khoâng vöôïc quaù tieâu chuaån, TCVN 6962 – 2001. Rung ñoäng vaø chaán ñoäng – rung ñoäng do caùc hoaït ñoäng xaây döïng vaø saûn xuaát coâng nghieäp – Möùc ñoä toái ña cho pheùp ñoái vôùi moâi tröôøng khu coâng coäng vaø khu daân cö. 4.1.3 Quy trình thu gom vaø xöû lyù nöôùc thaûi trong giai ñoaïn xaây döïng − Löu löôïng nöôùc thaûi trong hoaït ñoäng xaây döïng haàu nhö khoâng coù, chæ moät löôïng nhoû duøng nöôùc töôùi töôøng, töôùi ñaát ñeå giöõ ñoä aåm vaø giaûm söï phaùt taùn cuûa buïi. − Nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa coâng nhaân trong quaù trình xaây döïng chuû yeáu laø nöôùc duøng cho nhu caàu veä sinh ñôn thuaàn cuûa coâng nhaân. Caùc coâng nhaân xaây döïng seõ söû duïng caùc nhaø veä sinh vaø heä thoáng thu gom nöôùc thaûi cuûa nhaø maùy ñöôøng cuõ. Trong giai ñoaïn naøy nöôùc thaûi vôùi löu löôïng thaáp seõ ñöôïc xöû lyù qua beå töï hoaïi, chaïy ra caùc hoá thu nöôùc thaûi cuûa nhaø maùy roài chaûy ra hoà sinh hoïc tröôùc khi thaûi ra soâng. 4.1.4 Nöôùc möa Trong giai ñoaïn xaây döïng, nöôùc möa cuõng laø vaán ñeà maø Döï aùn phaûi quan taâm. Laø nguoàn ít gaây oâ nhieãm nhöng laïi aûnh höôûng nhieàu ñeán quaù trình thi coâng xaây döïng neân ñôn vò thi coâng seõ thieát keá heä thoáng möông thu vaø thoaùt nöôùc möa taïm thôøi xung quanh khu vöïc xaây döïng sau ñoù seõ töï thaám, khoâng ñeå chaûy traøn xung quanh khu vöïc laøm aûnh höôûng ñeán nguoàn nöôùc maët vaø laøm maát veõ myõ quan khu vöïc. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM 4.1.5 Quy trình thu gom chaát thaûi raén. Chaát thaûi raén chuû yeáu trong thôøi gian naøy chuû yeáu laø xaø baàn, caùc loaïi goã coppha, vaät lieäu xaây döïng rôi vaõi, bao bì ñöïng caùc vaät lieäu xaây döïng vaø moät ít khoái löôïng chaát thaûi raén sinh hoaït. Noùi chung ñaây laø caùc chaát thaûi raén phaân huûy chaäm, gaây taùc haïi khoâng ñaùng keå ñeán moâi tröôøng. Tuy nhieân ñeå ñaûm baûo myõ quan moâi tröôøng xung quanh thì Doanh nghieäp cuøng vôùi ñôn vò thi coâng ñöa ra caùc bieän phaùp nhö sau: − Ñoái vôùi xaø baàn vaø caùc loaïi vaät lieäu xaây döïng rôi vaõi seõ ñöôïc baùn (hoaëc cho) caùc Coâng ty xaây döïng coù nhu caàu söû duïng ñeå san laáp maët baèng hoaëc hôïp ñoàng vôùi caùc ñôn vò coâng coäng thu gom ñeán baõi taäp trung. − Caùc loaïi thuøng, bao bì baèng giaáy, nilon vaø kim loaïi coù theå baùn cho caùc cô sôû taùi cheá pheá lieäu ñeå taùi söû duïng. − Caùc loaïi chaát thaûi khoâng coøn khaû naêng taùi söû duïng seõ ñöôïc thu gom vaø chöùa trong nhöõng thuøng baèng nhöïa hoaëc baèng kim loaïi coù naép ñaäy ñöôïc ñaët ñuùng nôi qui ñònh. Döï aùn seõ hôïp ñoàng vôùi caùc dòch vuï thu gom raùc coâng coäng cuûa cuûa khu vöïc haøng ngaøy tôùi thu gom vaø chuyeân chôû tôùi baõi raùc xöû lyù 4.2.GIAÛM THIEÅU OÂ NHIEÃM TRONG GIAI ÑOAÏN HOAÏT ÑOÄNG 4.2.1. Khoáng cheá khí thaûi. a. Khoáng cheá buïi töø quaù trình vaän chuyeån, boác dôõ nguyeân vaät lieäu vaø saûn phaåm Buïi phaùt sinh töø quaù trình vaän chuyeån vaø boác dôõ nguyeân lieäu, saûn phaåm coù tính chaát laø phaân taùn, taùc ñoäng khoâng lieân tuïc vaø noàng ñoä khoâng cao. Ñeå khoáng cheá nguoàn oâ nhieãm naøy, moät soá bieän phaùp khoáng cheá hieäu quaû maø nhaø maùy neân aùp duïng ñoù laø: − Xaây döïng cheá ñoä chaïy cuûa xe vaän chuyeån haøng vaø cheá ñoä boác dôõ haøng hôïp lyùù. Xe khi vaøo ñeán khu vöïc döï aùn phaûi chaïy chaäm vôùi toác ñoä cho pheùp, trong thôøi gian boác dôõ nguyeân lieäu vaø saûn phaåm khoâng ñöôïc noå maùy. − Traûi nhöïa vaø thöôøng xuyeân queùt doïn veä sinh khu vöïc taäp keát nguyeân lieäu, khu vöïc kho vaø khu vöïc xe vaän chuyeån voû ñeå haïn cheá toái ña buïi phaùt taùn töø maët ñaát. − Trang bò baûo hoä lao ñoäng nhö khaåu trang choáng buïi, maét kính chuyeân duøng, gaêng tay…cho coâng nhaân boác xeáp haøng hoaù − Giöõ laïi daûi caây xanh trong caùc khu vöïc nhaø maùy, treân caùc tuyeán ñöôøng noäi boä vaø khu baõi nhaän nguyeân lieäu vì caây xanh coù taùc duïng ñieàu hoaø vi khí haäu vaø khoáng cheá buïi raát hieäu quaû. Vôùi caùc bieän phaùp neâu treân döï aùn ñaûm baûo xöû lyù noàng ñoä buïi trong phaân xöôûng saûn xuaát ñaït tieâu chuaån veä sinh coâng nghieäp ban haønh theo quyeát ñònh soá: 3733/2002/QÑ – BYT ngaøy 10/10/2002 cuûa Boä Y Teá vaø tieâu chuaån moâi tröôøng khoâng khí xung quanh TCVN 5937:1995. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM b. Khoáng cheá oâ nhieãm töø vieäc ñoát than vaän haønh noài hôi Coâng ty söû duïng loø hôi ñoát baèng than antraxit laø loaïi loø hôi uoáng nöôùc, laép raùp nhanh, loø ñoát baèng ghi cô giôùi chaïy thuaän chieàu, ñieàu chænh ñöôïc toác ñoä, coù heä thoáng töï ñoäng ñieàu khieån nhö loø ñoát daàu DO. Thaân loø do trong nöôùc cheá taïo, ghi cô giôùi do lieân doanh Myõ-Trung cheá taïo, phuï kieän do caùc nöôùc G7 cheá taïo trong ñoù coù boä xöû lyù nöôùc baèng trao ñoåi ion, boä khöû buïi xilon chuøm, boä phaân phoái hôi, boä thieát bò nghieàn xæ (xæ cuûa loø hôi sau khi ñoát thaûi ra) troän xi maêng vaø eùp thaønh gaïch vieân ñeå laøm gaïch xaây nhaø hay laùt væa heø. Cuõng theo phöông phaùp ñaùnh giaù nhanh cuûa toå chöùc y teá theá giôùi, vôùi heä thoáng xöû lyù khí thaûi baèng xiclon chuøm chæ coù buïi laø ñöôïc khoáng cheá. Vôùi heä thoáng kieåm soaùt baèng xiclon thì heä soá phaùt thaûi cuûa buïi laø 1,25A (thay vì 5A neáu khoâng coù xiclon). Töø ñoù tính ñöôïc taûi löôïng vaø noàng ñoä cuûa buïi töø khí thaûi noài hôi cuûa nhaø maùy nhö sau: Löôïng than söû duïng/giôø 885 kg Heä soá phaùt thaûi buïi coù Taûi löôïng buïi phaùt xiclon kieåm soaùt sinh 1,25A = 11,75kg/taán 10,4 kg/giôø Noàng ñoä buïi coøn laïi trong khí thaûi 470 mg/m3 Nhö vaäy vôùi bieän phaùp xöû lyù khí thaûi baèng xiclon thì buïi ñaõ ñöôïc khoáng cheá (1470/1880 ) x 100% = 75%. Tuy nhieân noàng ñoäi buïi trong khí thaûi vaãn coøn cao hôn tieâu chuaån cho pheùp 1,175 laàn (tieâu chuaån laø 400 mg/m3) Sau khi xöû lyù buïi qua heä thoáng xiclon, buïi vaø caùc khí oâ nhieãm tieáp tuïc ñöôïc thu hoài vaø xöû lyù baèng phöông phaùp haáp thuï. Khí thaûi loø hôi Dung dòch xuùt loaõng Thieát bò haáp thuï OÁng khoùi Thaûi ra moâi tröôøng qua oáng khoùi Sau khi qua thieát bò loïc buïi baèng xiclon, khí thaûi ñöôïc thu hoài qua thaùp haáp thuï nhö sô ñoà sau: Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM Sô ñoà coâng ngheä xöû lyù khí thaûi loø saáy 1. Loø ñoát than 2. OÁng khoùi 3. Van oáng khoùi 4. Thaùp röûa khí 5. Beå chöùa 6. Bôm tuaàn hoaøn 2 4 3 1 6 5 Khí thaûi sau khi qua thieát bò loïc buïi baèng xiclon ñöôïc daãn veà heä thoáng haáp thuï nhôø quaït li taâm coù coâng suaát 7 – 10 Hp. Thaùp röûa khí ñöôïc laøm baèng theùp khoâng ræ. Nöôùc coù pha xuùt loaõng ñöôïc bôm vaøo thaùp vaø phaân phoái ñeàu trong thaùp töø treân xuoáng. Khí thaûi chöùa caùc chaát oâ nhieãm ñi töø döôùi leân seõ tieáp xuùc vôùi nöôùc, moät phaàn hoaø tan vaø moät phaàn phaûn öùng vôùi xuùt vaø theo nöôùc ñi xuoáng beå chöùa. Phaûn öùng caùc chaát oâ nhieãm nhö caùc phöông trình sau: SO2 + NaOH = NaHSO3 NaHSO3 + NaOH = Na2SO3 + H2O NO2 + NaOH +1/2O2 = NaNO3 + H2O Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM Sau khi ñi qua thaùp haáp thuï, buïi vaø caùc chaát oâ nhieãm ñöôïc giöõ laïi trong nöôùc xuoáng beå chöùa seõ ñöôïc laéng vaø söû duïng tuaàn hoaøn, löu löôïng nöôùc xaû thaûi khoaûng 2m3/ngaøy. Löôïng nöôùc naøy seõ ñöôïc nhaäp chung vaøo heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung cuûa nhaø maùy. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM c. Khoáng cheá oâ nhieãm khí thaûi maùy phaùt ñieän Khí thaûi töø hoaït ñoäng maùy phaùt ñieän coù noàng ñoä SO2 vaø NOx vöôït tieâu chuaån thaûi moâi tröôøng khoâng khí xung quanh (quan troïng laø SO2 laø vöôït tieâu chuaån khaù nhieàu, khoaûng 4,5 laàn), tuy nhieân maùy phaùt ñieän chæ hoaït ñoäng khi maát ñieän neân vieäc aùp duïng caùc bieän phaùp xöû lyù laø khoâng khaû thi, do ñoù ñeå khoáng cheá nguoàn oâ nhieãm naøy, Coâng ty seõ söû duïng bieän phaùp phaùt taùn khí thaûi qua oáng khoùi cao. Chieàu cao moãi oáng khoùi ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: He = H + ∆H Trong ñoù: He : Chieàu cao hieäu duïng oáng khoùi H : Chieàu cao thöïc cuûa oáng khoùi ∆H : Ñoä döïng coät oáng khoùi Chieàu cao oáng khoùi hieäu duïng cuûa oáng khoùi ñöôïc xaùc ñònh nhö sau : He = 0,359 × [ Q / (C × V)]1/2 Trong ñoù : H: Chieàu cao hieäu duïng oáng khoùi, m. Q: Laø taûi löôïng thaûi cuûa SO2: 338 mg/s. C: Tieâu chuaån SO2 trong khoâng khí xung quanh, C = 0,5 mg/m3 V: Toác ñoä gioù nguy hieåm trong ñieàu kieän khí töôïng baát lôïi nhaát, 0,5m/s Thay soá ta ñöôïc: He = 0,359 × [338/(0,5 × 0,5)]1/2 H = 13,2 m Ñoä döïng oáng khoùi: ∆H = (W.d/U)[1,5+(0,00268.P.d. ∆T/T)] Trong ñoù: W: toác ñoä thaûi taïi mieäng oáng khoùi: 5 m3/giaây D : ñöôøng kính oáng khoùi; d = 0,4 m U = 1,5m/s P : aùp suaát khí quyeån P = 1.013 mbar T : nhieät ñoä khí thaûi T = 4730K ∆T : 1200K ∆H = 2,3 m Vaäy chieàu cao oáng khoùi thöïc teá Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM H = He - ∆H =13,2 m – 2,3 m = 10,9 m. Vôùi chieàu cao oáng khoùi nhö vaäy ñaûm baûo khí thaûi phaùt taùn ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng. d. Khoáng cheá hôi nöôùc vaø khí thaûi töø noài aùp suaát luoäc maêng Khí thaûi töø noài aùp suaát luoäc maêng coù chöùa chuû yeáu laø hôi nöôùc vaø khí HCN ôû nhieät ñoä khaù cao. Khí naøy seõ ñöôïc khoáng cheá baèng phöông phaùp haáp phuï qua than hoaït tính. Nhö sô ñoà sau: Khí thaûi töø noài luoäc maêng Chuïp huùt Haáp phuï qua than hoaït tính Than hoaït tính baõo hoaø thaûi Thaûi leân mieäng thaûi cao Khi doøng khí ñöôïc thu hoài qua chuïp huùt chuyeån ñoäng vaøo lôùp than hoaït tính, hôi nöôùc vaø khí HCN seõ bò giöõ laïi ôû caùc loã li ti treân than hoaït tính cho khoâng khí saïch thoaùt ra mieäng thaûi cao. Than hoaït tính ñeán moät luùc naøo ñoù seõ baøo hoaø (khoâng coøn khaû naêng haáp phuï) seõ ñöôïc thaûi boû seõ ñöôïc thay baèng than hoaït tính môùi. Than baõo hoaø ñöôïc xem laø chaát thaûi nguy haïi vì coù chöùa thaønh phaàn HCN seõ ñöôïc coâng ty quaûn lyù nhö ñoái vôùi quaûn lyù chaát thaûi nguy haïi roài hôïp ñoàng vôùi ñôn vò coù chöùc naêng thu gom chaát thaûi nguy haïi treân ñòa baøn ñònh kyø ñeán thu gom xöû lyù. e. Khoáng cheá muøi hoâi töø quaù trình leân men yeám khí caùc chaát chaát höõu cô Döï aùn coù khaù nhieàu chaát höõu cô deã phaân huyû sinh hoïc. Quaù trình leân men yeám khí caùc chaát höõu cô naøy seõ laøm phaùt sinh ra moät soá chaát khí NH4, H2S… gaây ra muøi hoâi khoù chòu. Nguoàn phaùt sinh ra nhöõng muøi hoâi khoù chòu naøy coù tính chaát phaân taùn treân dieän roäng: coù theå töø beå töï hoaïi, töø heä thoáng thu gom vaø xöû lyù nöôùc thaûi, töø raùc sinh hoaït phaân huyû…Bieän phaùp khoáng cheá oâ nhieãm toát nhaát laø khoáng cheá ngay taïi nguoàn thaûi. Ñeå muøi hoâi khoâng phaùt sinh thì coâng ty seõ coù nhöõng bieän phaùp quaûn lyù caùc chaát thaûi ngay taïi nguoàn, khoâng ñeå chuùng coù thôøi gian phaân huyû gaây muøi hoâi khoù chòu. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM 4.2.2. Khoáng cheá tieáng oàn vaø nhieät ñoä. a. Khoáng cheá oâ nhieãm tieáng oàn Do coù daûi caùch li cuûa nhaø maùy lôùn neân tieáng oàn phaùt sinh töø döï aùn chue yeáu aûnh höôûng ñeán coâng nhaân trong noäi boä saûn xuaát. Qua phaân tích caùc nguoàn phaùt sinh tieáng oàn, Ñeå haïn cheá aûnh höôûng cuûa tieáng oàn tôùi moâi tröôøng vaø söùc khoûe cuûa coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát, Coâng ty seõ aùp duïng caùc bieän phaùp sau: - Boá trí thôøi gian nhaäp xuaát nguyeân lieäu hôïp lyù, haïn cheá nhaäp nguyeân lieäu vaøo nhöõng thôøi ñieåm coù nhieàu coâng nhaân hoaït ñoäng (nhö vaøo ñeâm, saùng sôùm…). - Caùch aâm (ñoàng thôøi caùch nhieät) ñoái vôùi thieát bò noài hôi vaø maùy phaùt ñieän. - Ñuùc moùng beâ toâng vaø laép ñeäm choáng oàn cho toaøn boä daây chuyeàn cheá bieán, ñaëc bieät laø ôû caùc thieát bò coù ñoä rung ñoäng lôùn nhö baêng chuyeàn, maùy caét, maùy baêm voû maêng… - Trong quaù trình saûn xuaát thöôøng xuyeân kieåm tra ñoä caân baèng cuûa maùy, ñoä maøi moøn cuûa caùc chi tieát, tra daàu môõ vaø thay theá caùc chi tieát bò maøi moøn. - Coâng nhaân lao ñoäng tröïc tieáp taïi nhaø seõ ñöôïc trang bò nuùt tai choáng oàn. b. Khoáng cheá oâ nhieãm nhieät Ñeå giaûm aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä cao tôùi söùc khoûe cuûa coâng nhaân vaø thoaû maøn ñieàu kieän laøm vieäc theo tieâu chí cuûa GMP, coâng ty ñaõ söû duïng vaät lieäu caùch nhieät nhö tole laïnh cao caáp trong quaù trình xaây döïng. Thieát keá nhaø xöôûng coù höôùng sao cho söû duïng ñöôïc söï thoâng thoaùng töï nhieân. Ngoaøi ra trong quaù trình laép ñaët thieát bò vaø hoaït ñoäng, coâng ty caàn chuù yù moät soá bieän phaùp nhö sau: - Laép ñaët heä thoáng caùch nhieät cho noài hôi vaø maùy phaùt ñieän - Treân maùi moät soá nhaø xöôûng vaø nhaø kho trang bò caùc quaû caàu thoâng gioù vôùi maät ñoä töø 8m2 - 10m2 maùi nhaø xöôûng moät quaû caàu. Ñoàng thôøi trang bò theâm caùc quaït coâng nghieäp cuïc boä vaø quaït thoâng gioù taïi caùc nhaø xöôûng nhaèm taêng cöôøng khaû naêng thoâng gioù, laøm giaûm nhieät ñoä vaø ñoä aåm trong xöôûng saûn xuaát. Toác ñoä gioù trong khu vöïc laøm vieäc cuûa coâng nhaân ñaït 1,5 m/s vaø ñoä aåm döôùi 80%. - Söû duïng caùc bieän phaùp thoâng gioù nhaân taïo ñaûm baûo khoâng tích tuï khí baån, hôi nöôùc, nhieät. - Giöõ laïi vaø Troàng boå sung caây xanh xung quanh döï aùn ñeå goùp phaàn ñieàu hoøa khoâng khí, caûi thieän caùc ñieàu kieän vi khí haäu trong nhaø maùy. 4.2.2 Bieän phaùp thu gom vaø xöû lyù nöôùc thaûi Nöôùc thaûi cuûa nhaø maùy chöùa chuû yeáu caùc chaát höõu cô deã phaân huyû sinh hoïc, Do döï aùn coù maët baøng lôùn neân coâng ty seõ löïa choïn coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi baèng sinh hoïc. Coâng ty ñònh söû duïng laïi heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi nhö coâng ngheä cuõ vaø caùc coâng trình cuûa Nhaø maùy ñöôøng Bình Döông cuõ. Tuy nhieân hieän nay caùc coâng trình xöû lyù cuõ cuûa nhaø maùy Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM ñeàu ñaõ xuoáng caáp vaø hö hoûng, neân toát nhaát coâng ty seõ söû duïng coâng ngheä vaø thieát bò xöû lyù nöôùc UNIFAB cuûa Hoa kyø ñöôïc moâ taû nhö sau: Nöôùc thaûi saûn xuaát Nöôùc thaûi sinh hoaït Beå gaïn loïc raùc Beå ñieàu hoaø Phoøng suïc khí, nuoâi caáy vi khuaån treân baûn coá ñònh baèng plastic Phoøng laøm trong Khöû truøng Thaûi ra hoà sinh hoïc vaø kieåm chöùng Thaûi ra soâng (raïch Baø Luïa) Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM Moâ taû coâng ngheä Theo coâng ngheä xöû lyù cuûa UNIFAB thì nöôùc thaûi saûn xuaát vaø sinh hoaït sau khi ñöôïc gaïn loïc raùc vaø ñieàu hoaø löu löôïng, noàng ñoä seõ ñöôïc chuyeån qua coâng ngheä xöû lyù sinh hoïc goàm 3 böôùc. - Tröôùc tieân nöôùc thaûi ñöôïc daãn vaøo phoøng suïc khí , taïi ñaây nöôùc thaûi ñöôïc ñaûo troän vaø laøm giaøu oâxy baèng khoâng khí neùn, nhôø khoâng khí neùn ñöôïc khueách taùn vaøo nöôùc thaûi maø boït khí seõ mang theo oâxy vaøo trong nöôùc thaûi. Nöôùc thaûi töø ñöôøng oáng ñi qia maët saøng chaén raùc. Heä thoáng khueách taùn seõ ñöa khoâng khí vaøo buoøng suïc khí. Boït khí taïo ra cung caáp oxy ñeå nuoâi giöõ vi khuaån. Vi khuaån ñöôïc nuoâi caùy treân baûn coá ñònh baèng chaát reûo plastic. - Sau moät thôøi gian löu giöõ thích hôïp vôùi qua trình trao ñoåi chaát giöõa nöôùc thaûi ñaõ laøm giaøu oxy vôùi vi khuaån, dung dòch ñöôïc chuyeån sang phoøng laøm trong. Taïi ñaây caùc vaät theå coøn laïi seõ laéng xuoáng ñaùy ôû daïng caën hoaït hoaù roài chuyeån trôû laïi phoøng suïc khí ñeå tieáp tuïc thöïc hieän quaù trình trao ñoåi chaát vôùi vi khuaån, coøn dung dòch phía treân phoøng laøm trong seõ chaûy qua phoøng tieáp xuùc vôùi hoaù coù Clo. - Böôùc tieáp theo dung dòch ñöôïc xöû lyù baèng Hypocluote ñeå dieät taát caû caùc vi truøng gaây beänh. Sau khi xöû lyù, nöôùc ñöôïc thaûi vaøo hoà sinh hoïc hieän taïi cuûa nhaø maùy coù nuoâi caù vaø beøo ñeå xöû lyù caùc chaát höõu cô coøn laïi. Taïi ñaây nöôùc ñöôïc kieåm chöùng caùc chæ tieâu tröôùc khi cho thaûi ra soâng. Caùc buøn thu ñöôïc ñònh kyõ trong heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi khoâng chæ chöùa mình thaønh phaàn höõu cô maø coøn coù chöùa moät soá hoaù chaát seõ ñöôïc xem laø chaát thaûi nguy haïi, coâng ty seõ laäp hoà sô quaûn lyù vaø hôïp ñoàng vôùi caùc ñôn vò coù chöùc naêng treân ñòa baøn ñònh kyø ñeán thu gom xöû lyù. b. Nöôùc möa Nöôùc möa ñöôïc xem laø nöôùc saïch vì chuùng coù noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm thaáp. Tuy nhieân khi chaûy qua beà maët khoâng ñöôïc veä sinh thì nöôùc möa seõ bò nhieãm baån vaø khi ñaõ bò nhieãm baån thì trôû thaønh nguoàn oâ nhieãm raát quan troïng do löu löôïng lôùn. Coâng ty hieän ñaõ coù heä thoáng thu nöôùc möa cuûa nhaø maùy ñöôøng cuõ ñeå thu nöôùc möa chaûy trong döï aùn roài cho chaûy ra soâng Saøi Goøn. 4.2.3 Bieän phaùp quaûn lyù vaø xöû lyù chaát thaûi raén a. Chaát thaûi raén saûn xuaát − Chaát thaûi raén khoâng nguy haïi: chaát thaûi raén saûn xuaát cuûa coâng ty chuû yeáu laø voû maêng vaø caùc pheá thaûi töø maêng trong quaù trình cheá bieán. Ngoaøi ra coøn coù moät löôïng lôùn xæ than thaûi töø quaù trình ñoát than vaän haønh noài hôi. + Ñoái vôùi voû maêng vaø caùc pheá thaûi töø maêng, coâng ty coù daây chuyeàn chuyeån qua maùy baêm nhoû, thöôøng xuyeân chuyeån leân xe taûi ñeå chuyeån veà phaân xöôûng laøm phaân vi sinh Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM + Xæ than thaûi ñöôïc nghieàn nhoû, troän vôùi xi maêng ñeå eùp thaønh gaïch phuïc vuï cho xaây döïng noäi boä hay baùn. − Chaát thaûi nguy haïi: caùc chaát thaûi ñöôïc xem laø nguy haïi töø quaù trình hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy laø caùc bao bì ñöïng hoaù chaát, thuøng ñöïng daàu DO phuïc vuï maùy phaùt ñieän, buøn vaø than hoaït tính thu töø heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi vaø khí thaûi. + Ñoái vôùi thuøng ñöïng daàu DO seõ ñöôïc ñôn vò cung caáp thu hoài taùi söû duïng + Caùc chaát thaûi coøn laïi ñöôïc coâng ty laäp hoà sô quaûn lyù theo ñuùng quy ñònh veà quaûn lyù chaát thaûi nguy haïi theo quyeát ñònh soá: 155/1999/QÑ – TTg cuûa Thuû Töôùng Chính phuû. Coâng ty seõ hôïp ñoàng vôùi caùc ñôn vò coù chöùc naêng thu gom vaø xöû lyù chaát thaûi nguy haïi ñeán ñeå thu gom xöû lyù nhö: Coâng ty moâi tröôøng xanh, Coâng ty Vieät Uùc, coâng ty TNHH Taân Ñöùc Thaûo ñònh kyø ñeán thu gom vaø xöû lyù nguoàn oâ nhieãm naøy. b. Chaát thaûi raén sinh hoaït Khoái löôïng chaát thaûi raén sinh hoaït öôùc tính laø 99,3– 165,5 kg/ngaøy seõ ñöôïc thu gom haèng ngaøy vaø chöùa trong nhöõng thuøng baèng nhöïa hoaëc baèng kim loaïi coù naép ñaäy ñaët ñuùng nôi qui ñònh, chuùng ñöôïc thu gom, phaân loaïi vaø chöùa trong nhöõng thuøng baèng nhöïa hoaëc baèng kim loaïi coù naép ñaäy ñöôïc ñaët ñuùng nôi qui ñònh. - Ñoái vôùi caùc ñoà hoäp, lon, bao bì nylon ñöôïc thu gom, phaân loaïi baùn cho caùc cô sôû thu mua pheá lieäu. - Ñoái vôùi caùc loaïi raùc thaûi sinh hoaït khaùc chuû yeáu laø caùc chaát höõu cô deã phaân huyû sinh hoïc thì doanh nghieäp seõ giaûi quyeát theo höôùng dòch vuï coâng coäng haøng ngaøy tôùi thu gom, chuyeân chôû tôùi baõi raùc ñeå choân laáp. 4.3. PHOØNG CHOÁNG SÖÏ COÁ MOÂI TRÖÔØNG 4.3.1 Phoøng choáng hoaû hoaïn Ñeå phoøng choáng chaùy noå vaø caùc söï coá chaùy noå vaø söï coá do saám seùt, trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát döï aùn seõ aùp duïng caùc bieän phaùp sau: - Trang bò caùc coâng cuï an toaøn veà ñieän cho khu vöïc saûn xuaát vaø vaên phoøng. Hôïp ñoàng vôùi coâng ty ñieän löïc ñeå kieåm tra ñònh kyø. - Trang bò heä thoáng baùo chaùy khi coù söï coá. Thöôøng xuyeân kieåm tra ñònh kyø an toaøn noài hôi vaø chaáp haønh nghieâm chænh nhöõng quy ñònh veà an toaøn phoøng chaùy chöõa chaùy. - Trang bò caùc duïng cuï phoøng chaùy chöõa chaùy nhö: maùy bôm nöôùc, voøi xòt nöôùc, hoà nöôùc döï tröõ, caùt, bình CO2, bình boït hoaù chaát, … - Tuaân thuû caùc quy phaïm cuûa nhaø cheá taïo veà vieäc vaän haønh, baûo trì, söûa chöõa caùc thieát bò saûn xuaát vaø thieát keá heä thoáng ñieän ñuùng coâng suaát ñeå ñaûm baûo söï hoaït ñoäng an toaøn vaø hieäu quaû. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM - Caùc maùy moùc thieát bò trong daây chuyeàn saûn xuaát cuûa coâng ty seõ coù hoà sô lyù lòch ñi keøm vaø coù ñaày ñuû caùc thoâng soá kyõ thuaät thuaät xuyeân ñöôïc kieåm tra giaùm saùt. - Coâng ty seõ laép ñaët heä thoáng choáng seùt taïi caùc ñieåm cao nhaát cuûa nhaø maùy theo quy ñònh soá 76/QÑ ngaøy 02/03/1983 cuûa Boä Vaät Tö. Ñieän trôû tieáp ñaát xung kích < 10 Ω klhi ñieän trôû suaát cuûa ñaát < 50.000 Ω/cm2. Ñieän trôû tieáp ñaát xung kích > 10 Ω klhi ñieän trôû suaát cuûa ñaát > 50.000 Ω/cm2. 4.3.2 Phoøng choáng söï coá ñoå traøn vaø roø ræ hoaù chaát Ñeå phoøng ngöøa tröôøng hôïp ñoå traøn vaø roø ræ hoaù chaát, bieän phaùp toát nhaát maø coâng ty aùp duïng laø söû duïng ñuùng khuyeán caùo söû duïng caùc hoaù chaát, aùp duïng nghieâm ngaët caùc quy ñònh cuûa phoøng thí nghieäm, caùc phöông phaùp vaâïn haønh vaø söû duïng thieát bò. 4.3.3 Söï coá do xöû lyù caùc chaát thaûi khoâng ñaït yeâu caàu Khi chaát thaûi ñöôïc xöû lyù khoâng ñaït yeâu caàu cuõng gaây ra nhöõng taùc haïi ñeán coù theå laøm nhieãm ñoäc moâi tröôøng. Vì vaäy coâng ty seõ thöôøng xuyeân kieåm nghieäm caùc caùc chæ tieâu oâ nhieãm trong töøng coâng ñoaïn xöû lyù vaø tröôùc khi xaû thaûi. 4.3.4 Phoøng choáng söï coá noå noài hôi vaø noài aùp suaát. Söï coá noå noài hôi vaø noài aùp suaát vôùi xaùc suaát xaûy ra khoâng cao. Tuy nhieân khi xaûy ra söï coá seõ raát nguy hieåm ñeán tính maïng vaø taøi saûn cuûa con ngöôøi. Ñeå phoøng ngöøa xaûy ra söï coá naøy coâng ty caàn phaûi coù nhöõng chuù yù theo doõi, ñieàu chænh aùp suaát trong noài hôi vaø noài luoäc maêng trong suoát quaù trình vaän haønh ñoàng thôøi thöôøng xuyeân kieåm tra caùc thoâng soá kyõ thuaät, kieåm tra vaø khaéc phuïc caùc söï coá thieát bò roø ræ, hö hoûng do aên moøn. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM CHÖÔNG 5 CAM KEÁT THÖÏC HIEÄN BIEÄN PHAÙP BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG Ñeå thöïc hieän cam keát ñaûm baûo tieâu chuaån moâi tröôøng, coâng ty ñaõ hoaøn thaønh baùo caùo caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng vaø ñeà xuaát caùc bieän phaùp khoáng cheá oâ nhieãm. AÙp duïng caùc tieâu chuaån Vieät Nam trong baùo caùo: - TCVN 5937 : 1995. Chaát löôïng khoâng khí – Tieâu chuaån chaát löôïng khoâng khí xung quanh. - TCVN 5938 : 1995 Chaát löôïng khoâng khí – Noàng ñoä toái ña cho pheùp cuûa moät soá chaát ñoäc haïi trong khoâng khí xung quanh. - TCVN 6992 : 2001 - Chaát löôïng khoâng khí – Khí thaûi coâng nghieäp – Tieâu chuaån theo thaûi löôïng cuûa caùc chaát voâ cô trong vuøng ñoâ thò. - TCVN 6995 : 2001 - Chaát löôïng khoâng khí – Khí thaûi coâng nghieäp – Tieâu chuaån theo thaûi löôïng cuûa caùc chaát höõu cô trong vuøng ñoâ thò. - Tieáng oàn xöû lyù ñaït TCVN 5949 : 1998. - TCVN 6962:2001 - Rung ñoäng do caùc hoaït ñoäng xaây döïng vaø saûn xuaát coâng nghieäp – Möùc oàn toái ña cho pheùp ñoái vôùi moâi tröôøng khu coâng coäng vaø khu daân cö. - Nöôùc thaûi xöû lyù ñaït TCVN 6980 : 2001 (Q : 50 - 200m3/s, coät F1) vaø loaïi A TCVN 5945 :1995. - Quy cheá quaûn lyù chaát thaûi nguy haïi ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá 155/1999/QÑ-TTg ngaøy 16/07/1999 cuûa Thuû Töôùng Chính Phuû. Coâng ty cam keát seõ hoaøn thaønh caùc coâng trình xöû lyù chaát thaûi cuûa Döï aùn tröôùc khi döï aùn naøy ñi vaøo hoaït ñoäng vaø cam keát ñaûm baûo ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng. Ngoaøi ra coâng ty cuõng cam keát thöïc hieän döï aùn ñuùng theo quy ñònh cuûa tænh. Tuaân thuû nghieâm tuùc luaät phaùp Vieät Nam vaø Coâng öôùc Quoác teá veà baûo veä moâi tröôøng trong vieäc quaûn lyù vaø xöû lyù caùc chaát thaûi do hoaït ñoäng cuûa Döï aùn gaây ra. Chuû ñaàu tö seõ thöïc hieän ñaày ñuû vaø aùp duïng caùc phöông aùn kieåm soaùt oâ nhieãm ñeå giaûm thieåu taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm vaø giaûm thieåu caùc taùc ñoäng tieâu cöïc tôùi moâi tröôøng trong hoaït ñoäng cuûa KDC. Trong quaù trình hoaït ñoäng, Coâng ty chòu traùch nhieäm thöïc hieän coâng taùc giaùm saùt vaø baûo veä moâi tröôøng, thöïc hieän ñuùng caùc bieän phaùp kieåm soaùt oâ nhieãm vaø chöông trình giaùm saùt nhö ñaõ trình baøy trong baùo caùo nhaèm ñaûm baûo caùc tieâu chuaån moâi tröôøng cuûa Nhaø nöôùc Vieät Nam vaø caùc Coâng Öôùc Quoác Teá veà Baûo Veä Moâi Tröôøng. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM CHÖÔNG 6 CAÙC COÂNG TRÌNH XÖÛ LYÙ MOÂI TRÖÔØNG, CHÖÔNG TRÌNH QUAÛN LYÙ VAØ GIAÙM SAÙT MOÂI TRÖÔØNG 6.1. CAÙC COÂNG TRÌNH XÖÛ LYÙ MOÂI TRÖÔØNG. Coâng ty döï kieán seõ xaây döïng moät soá trong trình xöû lyù chaát thaûi vaø tieán ñoä thi coâng caùc coâng trình ñoù nhö baûng sau: TT Tieán ñoä thi coâng Haïng muïc coâng trình xöû lyù chaát thaûi Naêm thöù 1 trieån khai DA Naêm thöù 2 trieån khai DA 6 thaùng ñaàu 6 thaùng cuoái 6 thaùng ñaàu 6 thaùng cuoái 1 Heä thoáng beå töï hoaïi xöû lyù nöôùc sinh hoaït (caûi taïo vaø xaây môùi) 2 Heä thoáng ñöôøng oáng thu gom nöôùc thaûi. 3 Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung 4 Heä thoáng xöû lyù khí thaûi noài hôi cuøng vôùi tieán ñoä laép ñaët noài hôi. 5 Heä thoáng xöû lyù khí thaûi töø noài aùp suaát luoäc maêng 6 Laép ñaët caùc vaät lieäu choáng oàn cho maùy moùc, thieát bò 7 Troàng caây vaø laép ñaët thieát bò thoâng gioù ñeå caûi taïo moâi tröôøng laøm vieäc vaø vi khí haäu. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM 6.2. CHÖÔNG TRÌNH QUAÛN LYÙ VAØ GIAÙM SAÙT MOÂI TRÖÔØNG 6.2.1. Chöông trình quaûn lyù moâi tröôøng Theo tieâu chí cuûa chuû döï aùn, döï aùn khoâng chæ ñaûm baûo an toaøn veä sinh thöïc phaåm, veä sinh lao ñoäng maø coøn phaûi ñaûm baûo caùc tieâu chuaån veà moâi tröôøng. Khi ñi vaøo hoaït ñoäng, ngoaøi nhöõng chuyeân vieân giaùm saùt veà veä sinh an toaøn thöïc phaåm, coâng ty coøn döï kieán seõ tuyeån duïng 2 caùn boä moâi tröôøng thöïc hieän moät soá bieän phaùp quaûn lyù moâi tröôøng trong phaân xöôûng saûn xuaát nhö: - Ñònh kyø laáy maãu phaân tích, ño ñaïc, giaùm saùt caùc thoâng soá veà khí, nöôùc trong trong khu vöïc döï aùn vaø khu vöïc tieáp nhaän nöôùc thaûi. - Phaân tích caùc chæ tieâu oâ nhieãm trong töøng coâng ñoaïn xöû lyù khí thaûi vaø nöôùc thaûi cuûa nhaø maùy ñeå xaùc ñònh tính hieäu quaû trong vieäc xöû lyù caùc nguoàn oâ nhieãm. - Kieåm tra vaø vaän haønh caùc coâng trình xöû lyù theo ñuùng quy trình xöû lyù chaát thaûi. - Toå chöùc caùc buoåi taäp huaán, naâng cao nhaän thöùc moâi tröôøng cho caùn boä, coâng nhaân vieân hoaït ñoäng trong nhaø maùy. - Kieåm tra bao quaùt toaøn boä caùc vaán ñeà moâi tröôøng trong khu vöïc nhaø maùy, coù nhöõng ñeà xuaát, kieán nghò leân caáp laõnh ñaïo ñeå coù bieän phaùp ñaàu tö thieát bò xöû lyù cuõng nhö toå chöùc caùc bieän phaùp laøm saïch moâi tröôøng trong noäi boä nhaø maùy. 6.2.2.Chöông trình giaùm saùt moâi tröôøng Vieäc giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng laø moät trong nhöõng chöùc naêng raát quan troïng cuûa coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng vaø cuõng laø moät phaàn quan troïng cuûa coâng taùc ñaùnh giaù nhöõng taùc ñoäng do hoaïtt ñoäng cuûa döï aùn tôùi moâi tröôøng. Töø caùc keát quaû quan traéc ñöôïc coù theå ñaùnh giaù ñöôïc hieäu quaû xöû lyù cuûa caùc coâng trình xöû lyù chaát thaûi ñaõ xaây döïng töø ñoù coù nhöõng ñieàu chænh, boå sung cho hôïp lyù hôn. Khi ñi vaøo hoïat ñoäng saûn xuaát, döï aùn seõ phoái hôïp vôùi caùc cô quan coù chuyeân moân veà moâi tröôøng tieán haønh giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng khu vöïc nhaø xöôûng. Chöông trình giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng cuûa coâng ty cuï theå nhö sau. a. Giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí Döï aùn seõ cuøng vôùi caùc cô quan chöùc naêng tieán haønh thu maãu giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng taïi Nhaø maùy theo ñònh kyø nhaèm ñaùnh giaù hieän traïng chaát löôïng moâi tröôøng, cung caáp thoâng tin moâi tröôøng trong Nhaø maùy cho Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng tænh Bình Döông, goùp phaàn vaøo coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng cuûa tænh, cuï theå nhö sau: Ñoái vôùi moâi tröôøng khoáng khí beân ngoaøi nhaø xöôûng vaø xung quanh: - Thoâng soá giaùm saùt: Buïi, NO2, SO2, CO, HCN, tieáng oàn, nhieät ñoä. - Vò trí giaùm saùt: goàm 04 ñieåm ôû 4 höôùng tieáp giaùp, 02 ñieåm theo hai höôùng gioù chuû ñaïo vaø 1 ñieåm ôû nhaø daân gaàn nhaát. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM - Taàn suaát giaùm saùt: 02 laàn/naêm Ñoái vôùi moâi tröôøng khoâng khí trong khu vöïc saûn xuaát: - Thoâng soá giaùm saùt: Buïi, NO2, SO2, CO, HCN, nhieät ñoä, ñoä aåm, tieáng oàn, ñoä rung, aùnh saùng, toác ñoä gioù. - Vò trí giaùm saùt: goàm 03 ñieåm trong nhaø maùy saûn xuaát. - Taàn suaát giaùm saùt: 04 laàn/naêm Ñoái vôùi oáng khoùi loø hôi: - Thoâng soá giaùm saùt: Buïi, NO2, SO2, CO. - Taàn suaát giaùm saùt: 04 laàn/naêm. Ñoái vôùi oáng khoùi phaùt taùn khí thaûi noài luoäc maêng - Thoâng soá giaùm saùt: HCN - Taàn suaát giaùm saùt: 04 laàn/naêm. b. Giaùm saùt chaát löôïng nöôùc Giaùm saùt nöôùc thaûi - Thoâng soá choïn loïc: pH, BOD, COD, SS, P, N, HCN, nhieät ñoä, daàu môõ khoaùng vaø vi sinh. - Vò trí giaùm saùt: sau heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi. - Taàn suaát giaùm saùt: 04 laàn/naêm Giaùm saùt chaát löôïng nöôùc maët - Caùc thoâng soá giaùm saùt: pH, BOD, COD, SS, P, N, HCN, ñoä trong, nhieät ñoä, daàu môõ khoaùng vaø vi sinh. - Taàn suaát giaùm saùt: 02 laàn/naêm - Vò trí giaùm saùt: 2 ñieåm ôû hai beân caùch mieäng xaû thaûi 10m. Kinh phí daønh cho giaùm saùt: 25.000.000 ñoàng/naêm. (Caùc vò trí giaùm saùt ñöôïc theå hieän ôû baûn veõ caùc vò trí giaùm saùt phaàn phuï luïc II) Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM CHÖÔNG 7 DÖÏ TOAÙN KINH PHÍ CHO CAÙC COÂNG TRÌNH MOÂI TRÖÔØNG 7.1 Coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi TT Haïng muïc coâng trình xöû lyù chaát thaûi Döï toaùn kinh phí xaây döïng (trñ) 1 Heä thoáng beå töï hoaïi xöû lyù nöôùc sinh hoaït (caûi taïo vaø xaây môùi) 300 2 Heä thoáng ñöôøng oáng thu gom nöôùc thaûi(caûi taïo vaø xaây môùi) 250 3 Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung 4 Heä thoáng xöû lyù khí thaûi noài hôi 300 5 Heä thoáng xöû lyù khí thaûi töø noài aùp suaát luoäc maêng 80 6 Laép ñaët caùc vaät lieäu choáng oàn cho maùy moùc, thieát bò 100 7 Troàng caây vaø laép ñaët thieát bò thoâng gioù ñeå caûi taïo moâi tröôøng laøm vieäc vaø vi khí haäu. 70 1.000 7.2. Döï toaùn chi phí ñaàu tö maùy moùc, thieát bò kieåm chöùng chaát thaûi vaø chi phí hoaù chaát vaø vaän haønh caùc heä thoáng xöû lyù. TT Noäi dung ñaàu tö Döï toaùn kinh phí (trñ) 1 Caùc thieát bò, hoaù chaát kieåm nghieäm nöôùc thaûi tröôùc vaø sau xöû lyù 60 2 Baêng taûi chuyeån voû maêng pheá thaûi leân xe oâ toâ 50 3 Thieát bò ñieàu hoaø nhieät ñoä cho khu vöïc xeáp hoäp 200 4 Hieän ñaïi hoaù thieát bò xöû lyù phaân vi sinh töø voû maêng 200 5 Than hoaït tính, hoaù chaát vaän haønh heä thoáng xöû lyù 5 6 Chi phí ñieän vaän haønh heä thoáng xöû lyù 2 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM CHÖÔNG 8 THAM VAÁN YÙ KIEÁN COÄÂNG ÑOÀNG 8.1 YÙ kieán cuûa UÛy ban nhaân daân caáp xaõ Ñöôïc ñính keøm trong phaàn sau 8.2 YÙ kieán cuûa UÛy ban nhaân daân maët traän caáp xaõ Ñöôïc ñính keøm trong phaàn sau Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM CHÖÔNG 9 DÖÕ LIEÄU VAØ PHÖÔNG PHAÙP ÑAÙNH GIAÙ 9.1. NGUOÀN CUNG CAÁP SOÁ LIEÄU, DÖÕ LIEÄU 9.1.1. Nguoàn taøi lieäu, döõ lieäu tham khaûo. Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng (ÑTM) cuûa döï aùn ñaõ phaûi söû duïng moät soá taøi lieäu tham khaûo nhö sau: 1. http://www.binhduong.gov.vn/ 2. Solid waste management- McGraw- Hill International editions 3. Xöû lyù nöôùc thaûi cuûa PGS, PTS Hoaøng Hueä, naêm 1996. 4. Caùc tieâu chuaån Vieät Nam veà moâi tröôøng Vieät Nam, naêm 1995, 1998, 2000, 2001 vaø tieâu chuaån veä sinh coâng nghieäp cuûa Boä y teá naêm 2002. 5. Soá lieäu thu ñöôïc töø laáy maãu ngoaøi hieän tröôøng vaø phaân tích trong phoøng thí nghieäm nhaèm xaùc ñònh caùc thoâng soá veà hieän traïng chaát löôïng khoâng khí, nöôùc, tieáng oàn taïi khu vöïc döï aùn. 6. Assessment of Sources of air, water and land pollution- World health organization, Geneva 1993 7. Thoâng tö soá 08/2006/TT-BTNMT cuûa Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng höôùng daãn veà ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng chieán löôïc, ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng vaø cam keát baûo veä moâi tröôøng. 9.1.2. Nguoàn taøi lieäu, döõ lieäu cuûa chuû döï aùn taïo laäp 1. Baùo caùo nghieân cöùu khaû thi veà vieäc thaønh laäp Döï aùn nhaø maùy cheá bieán muû cao su do beân chuû ñaàu tö cung caáp. 2. Giaáy pheùp kinh doanh, baûn veõ maët baèng vaø caùc soá lieäu lieân quan. 9.2 PHÖÔNG PHAÙP LAÄP ÑAÙNH GIAÙ Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng cuûa döï aùn ñöôïc xaây döïng döïa treân caùc phöông phaùp sau: 1. Phöông phaùp lieät keâ (Check list): Lieät keâ caùc taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng do quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa Nhaø maùy vaø hoaït ñoäng sinh hoaït cuûa coâng nhaân Nhaø maùy gaây ra, bao goàm caùc nhaân toá moâi tröôøng nhö: nöôùc thaûi, khí thaûi, chaát thaûi raén, an toaøn lao ñoäng, chaùy noå, veä sinh moâi tröôøng khu vöïc . Phöông phaùp lieät keâ laø phöông phaùp duøng ñeå nhaän daïng, phaân loaïi caùc taùc ñoäng khaùc nhau aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng vaø ñònh höôùng nghieân cöùu. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM 2. Phöông phaùp ñaùnh giaù nhanh Phöông phaùp naøy döïa treân cô sôû heä soá oâ nhieãm do Toå chöùc Y teá theá giôùi thieát laäp nhaèm öôùc tính taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm töø caùc hoaït ñoäng cuûa Nhaø maùy. Vaø döïa vaøo tieâu chuaån quoác gia veà moâi tröôøng ñeå ñaùnh giaù taùc ñoäng. 3. Phöông phaùp khaûo saùt hieän tröôøng − Treân cô sôû caùc thoâng tin ñaõ coù tieán haønh khaûo saùt boå sung: Khaûo saùt vò trí ñòa lyù Nhaø maùy. − Khaûo saùt hieän traïng kinh teá – xaõ hoäi trong khu vöïc Nhaø maùy vaø vuøng xung quanh. − Khaûo saùt cô sôû haï taàng, heä thoáng caáp vaø thoaùt nöôùc, heä thoáng caáp ñieän cuûa khu vöïc Nhaø maùy. − Khaûo saùt nguoàn tieáp nhaän nöôùc thaûi cuûa Nhaø maùy. − Laáy maãu vaø phaân tích hieän traïng chaát löôïng khoâng khí khu vöïc Nhaø maùy. − Laáy maãu vaø phaân tích hieän traïng chaát löôïng nöôùc thaûi cuûa Nhaø maùy − Laáy maãu vaø phaân tích hieän traïng chaát löôïng nöôùc ngaàm cuûa Nhaø maùy. 4. Phöông phaùp so saùnh Duøng phöông phaùp so saùnh duøng ñeå ñaùnh giaù taùc ñoäng treân cô sôû caùc Tieâu chuaån moâi tröôøng Vieät Nam (TCVN 1995, TCVN 1998, TCVN 1999, TCVN 2000, TCVN 2001 vaø caùc Tieâu chuaån cuûa boä y teá ban haønh naêm 2002). 5. Phöông phaùp döï ñoaùn Phöông phaùp naøy phoái hôïp vôùi phöông phaùp lieät keâ vaø phöông phaùp ñaùnh giaù nhanh ñeå döï ñoaùn caùc taùc ñoäng gaây aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng vaø ñeà ra caùc bieän phaùp khoáng cheá, giaûm thieåu. 9.3 KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ 9.3.1. Keát luaän Qua vieäc phaân tích caùc taùc ñoäng moâi tröôøng do hoaït ñoäng cuûa döï aùn cuõng nhö nhöõng lôïi ích do caùc hoaït ñoäng cuûa döï aùn mang laïi coù theå ruùt ra moät vaøi keát luaän nhö sau: - Hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa döï aùn laø phuø hôïp vôùi ñònh höôùng phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi vaø ñöôïc nhaø nöôùc khuyeán khích ñaàu tö, goùp phaàn vaøo söï nghieäp phaùt trieån kinh teá cuûa khu vöïc noùi rieâng vaø tænh Bình Döông noùi chung. - Caùc saûn phaåm cuûa döï aùn taïo ra laø caùc saûn phaåm caàn thieát cuûa thò tröôøng hieän nay, döï aùn coù tính tính khaû thi cao vaø coù nhieàu thuaän lôïi trong vieäc tìm kieám thò tröôøng tieâu thuï. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM - Caùc vaán ñeà gaây taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán moâi tröôøng xung quanh vaø khu vöïc saûn xuaát, döï aùn seõ thöïc hieän caùc bieän phaùp khoáng cheá oâ nhieãm nhaèm haïn cheá toái ña caùc taùc ñoäng tieâu cöïc ñoái vôùi moâi tröôøng nhö ñaõ neâu trong Baùo caùo. - Caùc nguoàn gaây oâ nhieãm treân hoaøn toaøn coù theå khaéc phuïc ñöôïc baèng caùc thieát keá khoa hoïc vaø löïa choïn coâng ngheä thích hôïp, laép ñaët heä thoáng xöû lyù vaø vaän haønh ñuùng kyõ thuaät. Caùc chæ tieâu moâi tröôøng sau heä thoáng xöû lyù ñaûm baûo ñaït tieâu chuaån quy ñònh hieän haønh, seõ goùp phaàn baûo veä moâi tröôøng khu vöïc vaø oån ñònh hoaït ñoäng kinh doanh, saûn xuaát. - Keát hôïp vôùi caùc bieän phaùp xöû lyù oâ nhieãm, döï aùn ñeà ra caùc bieän phaùp kieåm soaùt nhaèm quaûn lyù chaët cheõ veà veä sinh moâi tröôøng trong nhaø maùy ñeå haïn cheá toái ña chaâùt thaûi, xaây döïng noäi qui an toaøn lao ñoäng, chaùy noå, vaø öùng cöùu khi xaûy ra söï coá. - Treân cô sôû phaân tích, ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng, döï aùn cam keát thöïc hieän caùc noäi dung sau: + Tuaân thuû nghieâm tuùc luaät phaùp Vieät Nam vaø Coâng öôùc Quoác teá veà baûo veä moâi tröôøng trong vieäc quaûn lyù vaø xöû lyù caùc chaát thaûi do hoaït ñoäng saûn xuaát + Döï aùn seõ thöïc hieän ñaày ñuû vaø aùp duïng caùc phöông aùn kieåm soaùt oâ nhieãm ñeå giaûm thieåu taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm vaø giaûm thieåu caùc taùc ñoäng tieâu cöïc tôùi moâi tröôøng trong hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa nhaø maùy. + Trong quaù trình hoaït ñoäng, döï aùn chòu traùch nhieäm thöïc hieän coâng taùc giaùm saùt vaø baûo veä moâi tröôøng, thöïc hieän ñuùng caùc bieän phaùp kieåm soaùt oâ nhieãm vaø chöông trình giaùm saùt nhö ñaõ trình baøy trong baùo caùo nhaèm ñaûm baûo caùc tieâu chuaån moâi tröôøng cuûa Nhaø nöôùc Vieät Nam vaø caùc Coâng Öôùc Quoác Teá veà Baûo Veä Moâi Tröôøng. 9.3.2. Kieán nghò Caùc taùc ñoäng töø hoaït ñoäng cuûa döï aùn tôùi moâi tröôøng laø khoâng lôùn vaø hoaøn toaøn coù theå kieåm soaùt ñöôïc. Ñoàng thôøi caùc saûn phaåm maø döï aùn taïo ra ñoùng vai troø raát quan troïng trong vieäc ñaùp öùng nhu caàu cuûa thò tröôøng. Hoaït ñoäng cuûa döï aùn mang laïi lôïi ích ñaùng giaù vaø ñaëc bieät coù hieäu quaû veà maët xaõ hoäi lôùn lao, taïo ñieàu kieän coâng vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng taïi ñòa phöông. Döï aùn kieán nghò caùc caáp laõnh ñaïo, caùc cô quan chöùc naêng xem xeùt, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå döï aùn hoaøn thaønh coâng taùc baûo veä moâi tröôøng. Bình Döông, ngaøy thaùng Ñaïi dieän chuû ñaàu tö Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO naêm 2006 BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM PHUÏ LUÏC I • GIAÁY CHÖÙNG NHAÄN ÑAÊNG KYÙ KINH DOANH • BAÛN VEÕ MAËT BAÈNG TOÅNG THEÅ NHAØ MAÙY Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM PHUÏ LUÏC II • KEÁT QUAÛ ÑO HIEÄN TRAÏNG MOÂI TRÖÔØNG • BAÛN VEÕ VÒ TRÍ ÑO ÑAÏC • BAÛN VEÕ VÒ TRÍ GIAÙM SAÙT Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM PHUÏ LUÏC III TIEÂU CHUAÅN VIEÄT NAM AÙP DUÏNG Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
- Xem thêm -