Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Báo cáo đtm dự án khai thác sét cho nhà máy sản xuất gạch công suất 30 triệu viê...

Tài liệu Báo cáo đtm dự án khai thác sét cho nhà máy sản xuất gạch công suất 30 triệu viên-năm tại xã lộc gia

.PDF
51
192
66

Mô tả:

Báo cáo ĐTM dự án khai thác sét cho nhà máy sản xuất gạch công suất 30 triệu viên-năm tại xã Lộc Gia
Baùo caùo ÑTM döï aùn khai thaùc seùt cho nhaø maùy saûn xuaát gaïch coâng suaát 30 trieäu vieân/naêm taïi xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An. ___________________________________________________________________________ MÔÛ ÑAÀU Döï aùn khai thaùc seùt cho nhaø maùy saûn xuaát gaïch coâng suaát 30 trieäu vieân/naêm taïi xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoaø, tænh Long laø loaïi döï aùn nhaèm thuùc ñaåy hoaït ñoäng xaây döïng cô sôû haï taàng, ñaåy maïnh phaùt trieån coâng nghieäp vaøo caùc vuøng tröôùc ñaây hoaït ñoäng phaùt trieån taäp trung chuû yeáu vaøo lónh vöïc noâng nghieäp. Hoaït ñoäng cuûa döï aùn khai thaùc seùt seõ thu huùt raát nhieàu lao ñoäng, söû duïng nguoàn taøi nguyeân phong phuù cuûa khu vöïc laø seùt gaïch ngoùi ñeå saûn xuaát haøng hoùa, phuïc vuï cho nhu caàu xaây döïng ngaøy caøng taêng cuûa ngöôøi daân trong vaø ngoaøi tænh. Khu ñaát xaây döïng döï aùn thuoäc aáp Loäc Thaïnh, xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An vôùi toång dieän tích khu khai thaùc laø 667.600 m2. Khu vöïc khai thaùc thuoäc vuøng ñoàng baèng, ñòa hình baèng phaúng, cheânh leäch ñoä cao khoâng ñaùng keå. Khu vöïc döï aùn vaø xung quanh ña phaàn laø ñaát baïc maøu troàng caây noâng nghieäp coù giaù trò thaáp hay ñaát boû hoang do lôùp treân laø seùt laãn soûi ñoû khoâng theå troàng baát cöù loaïi caây naøo. Caùc thöûa ñaát trong vuøng thöôøng ñöôïc söû duïng caáy luùa, troàng ñaäu phoäng vaø caùc loaïi caây noâng nghieäp coù naêng xuaát raát thaáp do laø ñaát baïc maøu, khoù caûi taïo. Hoaït ñoäng noâng nghieäp khoâng mang laïi hieäu quaû kinh teá. Theo Ñieàu 18 cuûa Luaät Baûo veä Moâi tröôøng Vieät Nam (1994) qui ñònh, taát caû caùc döï aùn ñaàu tö phaûi laäp baùo caùo Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng (ÑTM). Chi tieát ñaõ ñöôïc cuï theå hoùa trong Nghò ñònh 175/CP cuûa Thuû töôùng Chính phuû. Thaùng 4/1998, Thoâng tö soá 490 cuûa Boä Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng (nay laø Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng) ñaõ phaân ñònh caùc döï aùn thaønh hai loaïi phaûi laäp baùo caùo ÑTM vaø laäp Baûn ñaêng kí ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng. Caên cöù theo höôùng daãn naøy, Döï aùn khai thaùc seùt naèm trong nhoùm döï aùn loaïi I phaûi trình vaø duyeät nghieân cöùu ÑTM. Nhö vaäy moät nghieân cöùu ÑTM chi tieát laø caàn thieát nhaèm ñaùp öùng caùc yeâu caàu veà baûo veä moâi tröôøng cuûa Nhaø nöôùc, cung caáp caùc döõ kieän khoa hoïc cho caùc cô quan chöùc naêng veà quaûn lyù moâi tröôøng cuûa tænh Long An trong vieäc thaåm ñònh döï aùn; ñoàng thôøi cung caáp caùc thoâng tin thieát yeáu cho chuû ñaàu tö trong vieäc xaây döïng vaø phaùt trieån döï aùn. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM döï aùn khai thaùc seùt cho nhaø maùy saûn xuaát gaïch coâng suaát 30 trieäu vieân/naêm taïi xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An. ___________________________________________________________________________ CHÖÔNG MOÄT CAÙC VAÁN ÑEÀ PHAÙP LYÙ VAØ TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG 1.1 Muïc tieâu cuûa baùo caùo Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Baùo caùo ÑTM naøy do Chuû ñaàu tö laø Coâng ty TNHH Thöông Maïi- Xaây döïng- Kinh Doanh nhaø Xuaân Lan thöïc hieän vôùi söï tö vaán cuûa Trung taâm Coâng ngheä Moâi tröôøngVieän Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân. Muïc tieâu cuûa nghieân cöùu ÑTM cho döï aùn khai thaùc seùt nhaèm: - Xem xeùt caùc hoaït ñoäng cuûa döï aùn khai thaùc seùt cho nhaø maùy saûn xuaát gaïch coâng suaát 30 trieäu vieân/naêm taïi xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An. - Xaùc ñònh caùc taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng chuû yeáu cuûa döï aùn. - Ñaùnh giaù vaø döï baùo caùc taùc ñoäng chính cuûa döï aùn ñeán moâi tröôøng. - Ñeà xuaát caùc bieän phaùp toång hôïp ñeå giaûm thieåu caùc taùc ñoäng tieâu cöïc do hoaït ñoäng cuûa döï aùn ñeán moâi tröôøng. Xaây döïng chöông trình quan traéc chaát löôïng moâi tröôøng haøng naêm cho hoaït ñoäng cuûa döï aùn. 1.2 Cô sôû phaùp lyù Vieäc ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa döï aùn khai thaùc seùt ñeán moâi tröôøng döïa treân cô sôû caùc vaên baûn phaùp lyù sau: - Luaät Baûo veä Moâi tröôøng do Quoác hoäi nöôùc Coäng hoøa Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät Nam thoâng qua ngaøy 27 thaùng 12 naêm 1993 vaø Chuû tòch Nöôùc kyù leänh coâng boá soá 29/CTN ngaøy 10 thaùng 1 naêm 1994. - Nghò ñònh 175/CP ngaøy 18 thaùng 10 naêm 1994 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà höôùng daãn thöïc hieän Luaät Baûo veä Moâi tröôøng. - Tieâu chuaån Nhaø nöôùc veà moâi tröôøng do Boä Khoa hoïc, Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng ban haønh naêm 1995, 2000 vaø 2001. - Thoâng tö soá 490/1998/TT-BKHCNMT ngaøy 29 thaùng 4 naêm 1998 cuûa Boä Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng veà vieäc höôùng daãn laäp vaø thaåm ñònh Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ñoái vôùi caùc döï aùn ñaàu tö. - Nghò ñònh 143/2004/NÑ-CP ngaøy 12/7/2004 cuûa Chính phuû veà vieäc söûa ñoåi boå sung Ñieàu 14 Nghò ñònh soá 175/CP ngaøy 18/10/1994 cuûa Chính phuû. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM döï aùn khai thaùc seùt cho nhaø maùy saûn xuaát gaïch coâng suaát 30 trieäu vieân/naêm taïi xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An. ___________________________________________________________________________ - Luaät Khoaùng saûn do Quoác hoäi Nöôùc Coäng hoøa Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät Nam thoâng qua ngaøy 20/3/1996 vaø Luaät söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu cuûa Luaät khoaùng saûn ngaøy 14/6/2005. - Nghò ñònh 137/2005/NÑ-CP ngaøy 9/11/2005 cuûa Chính phuû veà phí baûo veä moâi tröôøng ñoái vôùi hoaït ñoäng khai thaùc khoaùng saûn. - Quyeát ñònh soá 2247/2002/QÑ-UB cuûa UBND tænh Long An ngaøy 28/06/2002 veà vieäc ban haønh quy ñònh trình töï, thuû tuïc giaûi quyeát hoà sô giao ñaát cho caùc toå chöùc chuyeån muïc ñích söû duïng ñaát töø noâng nghieäp, laâm nghieäp sang ñaát chuyeân duøng ñeå laáy ñaát san laáp maët baèng treân ñòa baøn tænh Long An. - Coâng vaên soá 1706/CV-UB ngaøy 22/5/2002 cuûa UBND tænh Long An veà vieäc cho chuû tröông trieån khai keâ bieân boài thöôøng ñeå thu hoài ñaát. - Thoâng tö 78/TT-UB cuûa UBND daân huyeän Ñöùc Hoøa ngaøy 2/4/2002 veà vieäc xin chuû tröông cho huyeän toå chöùc keâ bieân aùp giaù ñeàn buø khu vöïc ñaát maø Coâng Ty TNHH TM-XD-Kinh doanh nhaø Xuaân Lan xin khai thaùc ñaát. 1.3 Caùc taøi lieäu kyõ thuaät Caùc taøi lieäu kyõ thuaät sau ñaây ñöôïc duøng tham khaûo trong nghieân cöùu naøy. - Phöông aùn khai thaùc ñaát xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, Tænh Long An. - Baùo caùo “Ñeà aùn thaêm doø moû seùt gaïch ngoùi aáp Loäc Thaïnh, xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An” do Trung taâm Coâng ngheä Moâi tröôøng - Vieän Moâi tröôøng & Taøi nguyeân thöïc hieän thaùng 01/2006. - Caùc taøi lieäu veà ñieàu kieän töï nhieân, tình hình phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi huyeän Ñöùc Hoaø, tænh Long An. - Caùc soá lieäu ño ñaïc veà hieän traïng chaát löôïng moâi tröôøng (nöôùc vaø khoâng khí) khu vöïc döï aùn. - Caùc soá lieäu veà KTTV cuûa caùc traïm quan traéc treân ñòa baøn tænh Long An. - Höôùng daãn veà phöông phaùp ñaùnh giaù nhanh veà oâ nhieãm moâi tröôøng do Toå chöùc Y teá Theá giôùi (WHO), phaùt haønh naêm 1993. - Höôùng daãn veà quaûn lyù vaø xöû lyù chaát thaûi raén cuûa Boä Xaây döïng. - Höôùng daãn veà quan traéc moâi tröôøng cuûa Heä thoáng quan traéc moâi tröôøng Toaøn caàu, WHO, 1987. 1.4 Toå chöùc thöïc hieän Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM döï aùn khai thaùc seùt cho nhaø maùy saûn xuaát gaïch coâng suaát 30 trieäu vieân/naêm taïi xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An. ___________________________________________________________________________ Xuaát phaùt töø nhieäm vuï vaø yeâu caàu thöïc hieän nghieân cöùu, Chuû döï aùn ñaõ thaønh laäp nhoùm nghieân cöùu lieân ngaønh vôùi söï tham gia cuûa caùc chuyeân gia kinh teá, xaây döïng vaø chuyeân gia moâi tröôøng thuoäc caùc lónh vöïc chaát löôïng nöôùc, khí thaûi, chaát thaûi raén… thuoäc caùc cô quan sau: - Trung taâm Coâng ngheä Moâi tröôøng- Vieän Moâi tröôøng & Taøi nguyeân Phaân vieän baûo hoä lao ñoäng Tp.HCM Coâng ty TNHH Thöông Maïi- Xaây döïng- Kinh Doanh nhaø Xuaân Lan Sau khi caùc noäi dung chính cuûa quaù trình nghieân cöùu ñöôïc ñònh höôùng, moät chöông trình thu thaäp soá lieäu vaø khaûo saùt hieän traïng caùc thaønh phaàn moâi tröôøng vuøng döï aùn ñaõ ñöôïc thöïc hieän theo caùc phöông phaùp tieâu chuaån veà thu maãu vaø phaân tích caùc thoâng soá hoùa, lyù, sinh hoïc. Caùc kieán nghò vaø keát luaän ñöôïc ñöa vaøo phaàn cuoái cuûa baùo caùo naøy. 1.5 Noäi dung vaø phöông phaùp nghieân cöùu 1.5.1 Noäi dung nghieân cöùu • Thu thaäp, bieân hoäi soá lieäu hieän coù veà hieän traïng moâi tröôøng vuøng döï aùn - Khí töôïng, thuûy vaên - Ñòa hình, thoå nhöôõng - Taøi nguyeân sinh vaät - Kinh teá - xaõ hoäi • Khaûo saùt thöïc ñòa, phaân tích maãu moâi tröôøng Caùc noäi dung sau ñaây ñaõ ñöôïc khaûo saùt ôû vuøng nghieân cöùu: - Xaùc ñònh noàng ñoä SO2, NO2, CO, buïi vaø tieáng oàn ôû maët ñaát taïi 02 ñieåm taïi vuøng döï aùn. - Xaùc ñònh hieän traïng chaát löôïng nöôùc maët (keânh Xaùng, 01 ñieåm), nöôùc ngaàm 01 ñieåm trong vuøng döï aùn vôùi caùc thoâng soá chæ thò chaát löôïng nöôùc (09 thoâng soá/maãu nöôùc). - Xaùc ñònh danh muïc vaø phaân boá caùc loaøi thöïc vaät trong vuøng döï aùn. • Phaân tích ñaùnh giaù - Ñaùnh giaù vaø döï baùo caùc taùc ñoäng do xaây döïng vaø hoaït ñoäng cuûa döï aùn ñeán taøi nguyeân vaø moâi tröôøng trong vuøng. - Ñeà xuaát caùc bieän phaùp giaûm thieåu taùc ñoäng vaø quaûn lyù döï aùn. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM döï aùn khai thaùc seùt cho nhaø maùy saûn xuaát gaïch coâng suaát 30 trieäu vieân/naêm taïi xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An. ___________________________________________________________________________ 1.5.2 Phöông phaùp nghieân cöùu Vieäc ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng cho döï aùn khai thaùc seùt cho nhaø maùy saûn xuaát gaïch coâng suaát 30 trieäu vieân/naêm taïi xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An döïa treân phöông phaùp sau ñaây. • Laäp baûng kieåm tra Baûng kieåm tra ñöôïc aùp duïng ñeå ñònh höôùng nghieân cöùu trong Chöông Boán bao goàm danh saùch caùc yeáu toá coù theå taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng vaø caùc aûnh höôûng heä quaû trong caùc giai ñoaïn cuûa döï aùn. Baûng kieåm tra cho pheùp xaùc ñònh ñònh tính taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng do caùc hoaït ñoäng trong quaù trình xaây döïng vaø hoaït ñoäng ñeán caùc heä sinh thaùi, yeáu toá thuûy vaên vaø kinh teá xaõ hoäi trong vuøng döï aùn. • Khaûo saùt thöïc ñòa Khaûo saùt thöïc ñòa bao goàm quan saùt caûnh quan sinh thaùi, ñieàu tra ño ñaïc hieän traïng chaát löôïng moâi tröôøng thoâng qua caùc chæ tieâu chaát löôïng. - Thu maãu, phaân tích chaát löôïng khoâng khí theo caùc phöông phaùp tieâu chuaån neâu trong taøi lieäu cuûa Tieâu chuaån Vieät Nam veà moâi tröôøng vaø tham khaûo taøi lieäu cuûa Heä thoáng Quan traéc moâi tröôøng toaøn caàu (GEMS/Air). - Thu maãu vaø phaân tích chaát löôïng nöôùc maët, nöôùc ngaàm thöïc hieän theo qui trình tieâu chuaån cuûa (GEMS/Water). • Phoûng ñoaùn Nhôø vaøo lyù luaän vaø kinh nghieäm cuûa chuyeân gia ñeå phoûng ñoaùn caùc taùc ñoäng coù theå coù, treân cô sôû ñoù xem xeùt taùc ñoäng cuûa döï aùn ñeán chaát löôïng moâi tröôøng vaø heä sinh thaùi trong vuøng döï aùn. Vieäc phoûng ñoaùn döïa vaøo caùc cô sôû sau: - Xem xeùt ñaëc ñieåm töï nhieân, KT - XH vuøng döï aùn. - Xem xeùt ñaëc ñieåm xaây döïng vaø hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy. Töø ñoù döï ñoaùn möùc ñoä caùc taùc ñoäng chuû yeáu cuûa döï aùn ñeán chaát löôïng moâi tröôøng vaø caùc heä sinh thaùi trong vuøng. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM döï aùn khai thaùc seùt cho nhaø maùy saûn xuaát gaïch coâng suaát 30 trieäu vieân/naêm taïi xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An. ___________________________________________________________________________ • Ñaùnh giaù nhanh Phöông phaùp ñaùnh giaù nhanh do Toå chöùc Y teá Theá giôùi (WHO) phoå bieán vaø ñeà nghò naêm 1993, ñöôïc söû duïng trong nhöõng tröôøng hôïp sau: - Ñaùnh giaù taûi löôïng oâ nhieãm (khí thaûi, nöôùc thaûi) cho ñôn vò cô sôû. - Ñaùnh giaù phöông phaùp kieåm soaùt vaø khoáng cheá oâ nhieãm. Döïa vaøo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng vaø treân cô sôû lyù luaän vaø thöïc tieãn veà coâng ngheä moâi tröôøng, caùc bieän phaùp quaûn lyù, kyõ thuaät giaûm thieåu caùc taùc ñoäng tieâu cöïc cuõng nhö moät chöông trình giaùm saùt khoáng cheá oâ nhieãm vôùi khaùi toaùn cho döï aùn ñaõ ñöôïc ñeà xuaát trong Chöông Naêm cuûa baùo caùo. 1.6 Trình baøy baùo caùo Baùo caùo Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn khai thaùc seùt cho nhaø maùy saûn xuaát gaïch coâng suaát 30 trieäu vieân/naêm ñöôïc trình baøy theo höôùng daãn cuûa Nghò ñònh 175/CP ngaøy 18/10/1994 cuûa Chính phuû. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM döï aùn khai thaùc seùt cho nhaø maùy saûn xuaát gaïch coâng suaát 30 trieäu vieân/naêm taïi xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An. ___________________________________________________________________________ CHÖÔNG HAI MOÂ TAÛ DÖÏ AÙN KHAI THAÙC SEÙT CHO NHAØ MAÙY SAÛN XUAÁT GAÏCH COÂNG SUAÁT 30 TRIEÄU VIEÂN/ NAÊM TAÏI XAÕ LOÄC GIANG - HUYEÄN ÑÖÙC HOØA - TÆNH LONG AN 2.1 Teân döï aùn vaø chuû ñaàu tö - 2.2 Teân döï aùn: Döïï aùn khai thaùc seùt cho nhaø maùy saûn xuaát gaïch coâng suaát 30 trieäu vieân/naêm taïi xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoaø, tænh Long An. Chuû ñaàu tö: Coâng ty TNHH TM-XD-KD nhaø Xuaân Lan Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá 5002000164 do Sôû Keá hoaïch Ñaàu tö tænh Long An caáp ngaøy 09 thaùng 07 naêm 2002. Ñòa chæ: 267 aâáp Loäc Thaïnh, xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An. Ñieän thoaïi: 072.853.383 Ngöôøi ñaïi dieän: Baø Nguyeãn Thò Lan Chöùc vuï: Giaùm Ñoác Lónh vöïc hoaït ñoäng, ngaønh ngheà kinh doanh: Xaây döïng daân duïng, coâng nghieäp, giao thoâng thuûy lôïi, khai thaùc khoaùng saûn (ñaát, caùt, soûi, ñaù); naïo veùt loøng soâng san laáp maët baèng, saûn xuaát gaïch ngoùi, vaät lieäu xaây döïng, kinh doanh nhaø, kinh doanh mua baùn vaät lieäu xaây döïng. Voán ñieàu leä: 4.000.000.000 ñoàng. Vò trí cuûa döï aùn Khu ñaát xaây döïng döï aùn thuoäc tôø baûn ñoà soá 3, 4, 5, 6, 9, 10 taïi aáp Loäc Thaïnh, xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An vôùi toång dieän tích khu khai thaùc laø 667.600 m2. Khu vöïc khai thaùc thuoäc vuøng ñoàng baèng, ñòa hình baèng phaúng, cheânh leäch ñoä cao khoâng ñaùng keå. Khu vöïc döï aùn vaø xung quanh ña phaàn laø ñaát baïc maøu troàng caây noâng nghieäp coù giaù trò thaáp hay ñaát boû hoang do lôùp treân laø seùt laãn soûi ñoû khoâng theå troàng baát cöù loaïi caây naøo. Caùc thöûa ñaát trong vuøng thöôøng ñöôïc söû duïng caáy luùa, troàng ñaäu phoäng vaø caùc loaïi caây noâng nghieäp coù naêng xuaát raát thaáp do laø ñaát baïc maøu, khoù caûi taïo. Hoaït ñoäng noâng nghieäp khoâng mang laïi hieäu quaû kinh teá. Baûn ñoà vò trí khu ñaát ñöôïc trình baøy trong Phaàn phuï luïc.. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM döï aùn khai thaùc seùt cho nhaø maùy saûn xuaát gaïch coâng suaát 30 trieäu vieân/naêm taïi xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An. ___________________________________________________________________________ 2.3 Sô löôïc veà phöông aùn khai thaùc seùt cuûa döï aùn 2.3.1 Coâng suaát vaø tröõ löôïng khai thaùc - Coâng suaát khai thaùc khoaûng 11.000m3/thaùng. - Tröõ löôïng khai thaùc döï kieán laø 6.721.789m3. 2.3.2 Thôøi gian vaø keá hoaïch khai thaùc - Thôøi gian khai thaùc: xeùt veà naêng löïc khai thaùc, coâng ty coù theå ñaùp öùng töø 100.000m3/naêm ñeán 150.000m3/naêm neáu söû dung nguoàn ñaát naøy cho san laáp maët baèng. Tuy nhieân, do khai thaùc vöøa duøng cho saûn xuaát gaïch tuynen vöøa duøng cho san laáp maët baèng neân thôøi gian khai thaùc döï kieán seõ keùo daøi toái ña laø 50 naêm. - Keá hoaïch khai thaùc döï kieán nhö sau: Dieän tích Moong 1: 106.000 m2, khai thaùc ñöôïc 858.305 m3 (khai thaùc trong voøng 78 thaùng); Dieän tích Moong 2: 171.000 m2 , khai thaùc ñöôïc 1.397.379 m3 (khai thaùc trong voøng 127 thaùng); Dieän tích Moong 3: 119.000 m2 , khai thaùc ñöôïc 1.036.421,5 m3 (khai thaùc trong voøng 94 thaùng); Dieän tích Moong 4: 138.000 m2 , khai thaùc ñöôïc 1.203.660 m3 (khai thaùc trong voøng 109 thaùng); Dieän tích Moong 5: 83.000 m2 , khai thaùc ñöôïc 653.538 m3 (khai thaùc trong voøng 59 thaùng). 2.3.3 Bieän phaùp vaø trình töï khai thaùc 1. Bieän phaùp khai thaùc - Khu vöïc döï aùn phaân chia thaønh 5 moong khai thaùc theo töøng g.ñoaïn khaùc nhau. - Caëp ranh ñaát ñaép bôø bao: chaân roäng 4,5 meùt, maët roäng 1,5 meùt, cao 1,5 meùt. - Khoaûng khoâng löu 6 – 7 meùt. - Phaân taàng khai thaùc: Caên cöù vaøo chieàu saâu cuûa caùc lôùp ñaát, caùc taàng khai thaùc ñöôïc phaân chia nhö sau: + Taàng 1: laáy ñeán ñoä saâu 4 meùt, beà daøy H1 = 4,0 meùt. + Taàng 2: laáy ñeán ñoä saâu 7 meùt, beà daøy H2 = 3,0 meùt. + Taàng 3: laáy ñeán ñoä saâu 10 meùt, beà daày H3 = 3,0 meùt. - Taluy 1:1 vaø coù giaät caáp. - Vò trí môû væa taàng khai thaùc: Taàng thöù I caùch chaân ñeâ 4m; Taàng thöù II caùch chaân ñeâ 10m; Taàng thöù III caùch vò trí môû væa taàng thöù II 10m. Bieân giôùi caùc taàng khai thaùc phaûi tuaân thuû caùc khoaûng caùch an toaøn naøy ñeå ñaûm baûo an toaøn chung cho khu vöïc khai thaùc. Trong tröôøng hôïp coù söï coá saït lôû thì tuyeán ñeâ bao cuûa khu vöïc khai thaùc vaãn khoâng bò aûnh höôûng. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM döï aùn khai thaùc seùt cho nhaø maùy saûn xuaát gaïch coâng suaát 30 trieäu vieân/naêm taïi xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An. ___________________________________________________________________________ 2. Trình töï khai thaùc - Boùc taàng phuû vaø caùc taàng seùt baèng maùy xuùc vaø maùy ñaøo → maùy caïp seõ xuùc tröïc tieáp ñaát leân xe ben → chuyeån ñaát veà baõi taäp keát → vaän chuyeån ñeán nôi san laáp hoaëc veà xí nghieäp saûn xuaát gaïch. - Khai thaùc theo thöù töï caùc moong ñaõ chia töø 1 ñeán 5. Vôùi moãi moong khai thaùc, ban ñaàu laø duøng caùc maùy gaït vaø maùy xuùc gaïn lôùp ñaát treân maët coù chieàu daøy khoaûng töø 0,2 ñeán 0,4 meùt sang beân caïnh. Sau ñoù duøng maùy ñaøo vaø maùy xuùc khai thaùc caùc taàng theo thöù töï töø bôø moong vaøo beân trong, töø xung quanh vaøo giöõa vaø töø treân xuoáng döôùi. Khai thaùc xong taàng thöù nhaát môùi khai thaùc tieáp ñeán taàng thöù hai. ÔÛ moãi taàng trong quaù trình khai thaùc seõ thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät, cuï theå nhö phaûi chöøa taluy, ñoä ñoác vaø khoaûng khoâng löu theo quy ñònh ñeå ñaûm baûo choáng saït lôû trong quaù trình khai thaùc. Taàng ñöôïc khai thaùc theo lôùp baèng. Khaáu suoát töø maët ñòa hình ñeán ñaùy khai tröôøng. Duøng maùy xuùc thuûy löïc gaøu ngöôïc xuùc ñaát khai thaùc leân xe ben, khai thaùc ñeán ñaâu thì cho xe vaän chuyeån seùt veà kho baõi cuûa nhaø maùy saûn xuaát gaïch vaø ñaát san laáp tôùi nôi caàn san laáp ñeán ñoù. Caùc xe chuyeân chôû ñöôïc phuû baït kín treân ñöôøng vaän chuyeån vaø thöïc hieän toát caùc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng. Vôùi lôùp ñaát muøn gaït sang beân caïnh seõ thöïc hieän phun nöôùc thöôøng xuyeân traùnh phaùt taùn buïi vaøo moâi tröôøng. Sau moãi taàng khai thaùc lôùp ñaát naøy coù theå duøng hoaøn thoå laïi moong khai thaùc hoaëc taän duïng vaøo muïc ñích xaây döïng khu du lòch sinh thaùi hay hoà sinh thaùi trong töông lai. - Traïm bôm ñeå bôm nöôùc möa vaø nöôùc ngaàm ñöôïc ñaët ôû ñaùy moong. Baûng 2.1 - Caùc thoâng soá tính toaùn cuûa caùc moong khai thaùc Taàng Caùc thoâng soá tính toaùn Φ ( khai C H 0 Tgφ thaùc 1 3,8 2,07 4 20,12 0,3663 3,5145 2 1,21 1,83 3 6,87 0,1205 1,5580 3 0,96 2,03 3 23,37 0,4321 1,9239 Nguoàn: Phöông aùn khai thaùc ñaát xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, Tænh Long An Ghi chuù: Ci = giaù trò cuûa löïc keát dính taàng khai thaùc thöù i, kg/cm2. γi : giaù trò cuûa dung troïng cuûa taàng khai thaùc thöù i, kg/m3. Hi : beà daày taàng khai thaùc thöù i, m. A, B : tra baûng A = 2,34; B = 5,79. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Tg∀ ∀ 0.56 0.30 0.38 Baùo caùo ÑTM döï aùn khai thaùc seùt cho nhaø maùy saûn xuaát gaïch coâng suaát 30 trieäu vieân/naêm taïi xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An. ___________________________________________________________________________ f1 = tg ϕ : trò soá trung bình heä soá goùc ma saùt trong. η: laø heä soá an toaøn. tg∀i: heä soá oån ñònh ñöôøng bôø taàng khai thaùc thöù i. 3. Khoái löôïng ñaát khai thaùc - Khoái löôïng ñaát ñaép ñeâ bao: Vñaép = 33.786 m3 - Toång khoái löôïng ñaát ñaøo caû 5 moong: Vñaøo = 5.149.303 m3 - Khoái löôïng ñaát khai thaùc = khoái löôïng ñaát ñaøo – khoái löôïng ñaát ñaép bôø bao Vkhai thaùc = ( Vñaøo – Vñaép)K Trong ñoù : K laø heä soá thu hoài ñaát. K = K1 x K2 K = 1,46 x 0,9 = 1,314 Vkhai thaùc = (5.149.303 – 33.786) x 1,314 ≈ 6.721.789 m3 Nhö vaäy, löôïng seùt coù theå söû duïng saûn xuaát gaïch tuynen khoaûng töø 2.010.490 m3 vaø löôïng ñaát coù theå duøng cho san laáp khoaûng töø 4.711.299m3 2.3.4 Maùy moùc vaø thieát bò phuïc vuï cho hoaït ñoäng khai thaùc seùt Maùy moùc vaø thieát bò phuïc vuï cho khai thaùc laø caùc thieát bò chuyeân duøng, caùc thieát bò naøy haàu heàt ñöôïc nhaäp töø nöôùc ngoaøi vaø ñöôïc saûn xuaát trong nhöõng naêm gaàn ñaây. Tình traïng thieát bò coøn khaù toát. Danh muïc thieát bò, nöôùc saûn xuaát vaø naêm saûn xuaát ñöôïc trình baøy trong Baûng 2.2. TT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Baûng 2.2- Danh muïc caùc maùy moùc, thieát bò söû duïng Teân thieát bò Ñôn vò Soá löôïng Maùy ñaøo KOBECO – Nhaät 1992 Caùi 02 Maùy ñaøo SUMITOMO – Nhaät 1992 Caùi 01 Maùy ñaøo KOBECO - Nhaät 1989 Caùi 01 Xe ban Caterpillar – Myõ 1972 Caùi 03 Xe uûi D6 – Myõ 1985 Caùi 02 Xe uûi Kumassu – Nhaät 1978 Caùi 02 Xe lu SaKai – Nhaät 1990 Caùi 01 Xe lu phi maõ – Myõ 1989 Caùi 01 Xe lu rung caàm tay – Nhaät 1991 Caùi 01 Xe boàn nöôùc IPA – CHLB Ñöùc 1985 Caùi 01 Coâng suaát 0,5 m3/gaøu 0,7 m3/gaøu 1,2 m3/gaøu 115 CB 12 taán 10 taán 1,5 taán 6.000 lít Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM döï aùn khai thaùc seùt cho nhaø maùy saûn xuaát gaïch coâng suaát 30 trieäu vieân/naêm taïi xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An. ___________________________________________________________________________ 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Xe ben HUYNDAI - Haøn Quoác 1992 Xe ben HUYNDAI - Haøn Quoác Xe ben HUYNDAI Asia - Haøn Quoác 1990 Xe lu rung Bomaùc – Myõ 1975 Xu lu phi maõ – Myõ 1975 Xe lu nhöïa baùnh hôi – Haøn Quoác 1992 Maùy bôm nöôùc – Vieät Nam 1990 Xe töôùi ñöôøng – Nhaät 1989 Caùi Caùi Caùi 02 02 02 12 taán 12 taán 14 taán Caùi Caùi Caùi Caùi Caùi 01 01 01 03 02 10 taán 12 taán 12 taán 150 m3/h 12m3/xe 2.3.5 Toå chöùc saûn xuaát Ñeå taän duïng heát coâng suaát cuûa thieát bò vaø phuïc vuï ñöôïc nhu caàu cuûa thöïc teá, vieäc khai thaùc ñöôïc toå chöùc theo quy moâ ñoäi saûn xuaát hoaït ñoäng theo cô cheá khoaùng saûn phaåm, laøm vieäc 2 ca trong ngaøy, ñoäi chòu söï ñieàu haønh tröïc tieáp cuûa Giaùm Ñoác Coâng Ty TNHH TM-XD-KD nhaø Xuaân Lan. 1. Nhieäm vuï cuûa ñoäi - Quaûn lyù toaøn boä thieát bò do coâng Ty giao. - Toå chöùc khai thaùc vaät lieäu san laáp vaø boác leân caùc phöông tieän vaän chuyeån cuûa khaùch haøng hoaëc coâng Ty. - Chaáp haønh ñaày ñuû moïi noäi quy, quy ñònh cuûa khai tröôøng, khai thaùc theo ñuùng quy trình kyõ thuaät, ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng trong khai thaùc. - Chaáp haønh toát caùc noäi quy veà veä sinh lao ñoäng vaø baûo veä moâi tröôøng. - Chaáp haønh toát luaät leä giao thoâng ñaëc bieät laø treân ñöôøng vaän chuyeån. - Coù cheá ñoä baùo caùo thöôøng xuyeân cho Giaùm Ñoác coâng ty. - Thanh toaùn tieàn haøng theo quy ñònh cuûa coâng ty. 2 Cô caáu toå chöùc vaø nguoàn nhaân löïc Toång soá CBCNV 57 ngöôøi, trong ñoù bao goàm: - 05 Ñoäi Tröôûng chòu traùch nhieäm chung. - 05 Ñoäi Phoù kieâm coâng taùc tieáp thò, baùn haøng - 01 Keá toaùn thoáng keâ - 02 Caáp döôõng - 04 Kyõ thuaät, vaät tö kieâm söûa chöõa thieát bò - 20 Thôï maùy chính, 20 Thôï maùy phuï Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM döï aùn khai thaùc seùt cho nhaø maùy saûn xuaát gaïch coâng suaát 30 trieäu vieân/naêm taïi xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An. ___________________________________________________________________________ - Soá coøn laïi laø coâng nhaân khai thaùc, baûo veä. CHÖÔNG BA ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN, KINH TEÁ-XAÕ HOÄI VAØ MOÂI TRÖÔØNG KHU VÖÏC XAÂY DÖÏNG DÖÏ AÙN 3.1 Khaùi quaùt veà ñieàu kieän töï nhieân khu vöïc xaây döïng döï aùn 3.1.1 Vò trí ñòa lyù Khu ñaát döï aùn coù dieän tích 667.600 m2, thuoäc tôø baûn ñoà soá 3, 4, 5, 6, 9, 10 taïi aáp Loäc Thaïnh, xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An. Coù vò trí naèm caùch UBND xaõ Loäc Giang veà phía Baéc khoaûng 500m, caùch ñöôøng giao thoâng Tænh loä 6A khoaûng 100m veà phía Taây. Veà ranh giôùi haønh chaùnh, caû boán höôùng Ñoâng, Taây, Nam, Baéc cuûa döï aùn ñeàu tieáp giaùp vôùi ñaát ruoäng, hoa maøu cuûa caùc hoä daân soáng xung quanhh. Khu vöïc döï aùn vaø xung quanh ña phaàn laø ñaát baïc maøu troàng caây noâng nghieäp coù giaù trò thaáp hay ñaát boû hoang do lôùp treân laø seùt laãn soûi ñoû khoâng theå troàng baát cöù loaïi caây naøo. Caùc thöûa ñaát trong vuøng thöôøng ñöôïc söû duïng caáy luùa, troàng ñaäu phoäng vaø caùc loaïi caây noâng nghieäp coù naêng xuaát raát thaáp do laø ñaát baïc maøu, khoù caûi taïo. Hoaït ñoäng noâng nghieäp khoâng mang laïi hieäu quaû kinh teá. 3.1.2 Ñaëc ñieåm khí haäu vuøng döï aùn Ñieàu kieän töï nhieân vaø caùc yeáu toá khí haäu coù lieân quan gaây aûnh höôûng raát lôùn ñeán quaù trình phaùt taùn, pha loaõng caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc, khoâng khí vaø chaát thaûi raén. Quaù trình lan truyeàn, phaùt taùn vaø chuyeån hoaù caùc chaát oâ nhieãm ngoaøi moâi tröôøng phuï thuoäc raát nhieàu vaøo caùc yeáu toá khí haäu trong khu vöïc coù nguoàn gaây oâ nhieãm. Do döï aùn coù vò trí taïi huyeän Ñöùc Hoøa neân coù theå söû duïng caùc soá lieäu veà khí töôïng thuûy vaên cuûa traïm Moäc Hoùa vaø Taân An (Long An) ñeå ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa khí haäu ñeán quaù trình phaùt taùn, chuyeån hoùa vaø pha loaõng caùc chaát oâ nhieãm trong quaù trình ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng. 1. Nhieät ñoä Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM döï aùn khai thaùc seùt cho nhaø maùy saûn xuaát gaïch coâng suaát 30 trieäu vieân/naêm taïi xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An. ___________________________________________________________________________ - Nhieät ñoä trung bình dao ñoäng töø 23,90 C – 29,70 C, nhieät ñoä trung bình naêm laø 260 C. - Cheá ñoä nhieät ít chòu bieán ñoäng qua caùc thaùng trong naêm, thöôøng chæ dao ñoäng trong khoaûng töø 3 - 5,30C. - Nhieät ñoä noùng nhaát thöôøng rôi vaøo thaùng IV, V vaø thaáp nhaát trong naêm thöôøng naèm vaøo caùc thaùng I vaø XII. - Nhieät ñoä toái ña ghi nhaän ñöôïc laø 390C vaø nhieät ñoä thaáp nhaát laø 15,30C. (Nguoàn: Phaân vieän Nghieân cöùu Khí töôïng - Thuûy vaên phía Nam) 2. Ñoä aåm khoâng khí Trong ngaøy, ñoä aåm töông ñoái ñaït cao nhaát vaøo 4-5 giôø vaø thaáp nhaát luùc 12-15 giôø. Ñoä aåm töông ñoái trung bình haøng naêm cao (80%), thaáp nhaát ñaït khoaûng 69%, ñoä aåm trung bình vaøo muøa khoâ laø 75% vaø trong ngaøy möa ñoä aåm töông ñoái ñaït tôùi 99%. Ñoä aåm coù ñoä phaân hoùa theo muøa nhöng khoâng roõ neùt, ít bieán ñoåi theo khoâng gian vaø oån ñònh theo caùc naêm. 3. Cheá ñoä möa Vò trí döï aùn naèm trong vuøng chòu aûnh höôûng khí haäu chung cuûa tænh Long An vaø TP.HCM goàm hai muøa möa naéng roõ reät. Muøa naéng (muøa khoâ) keùo daøi töø thaùng XI ñeán thaùng IV coøn muøa möa töø thaùng V ñeán thaùng X. Löôïng möa trung bình khoaûng 1.614,3 mm/naêm. Soá löôïng ngaøy möa trong naêm trung bình laø 98 ngaøy vaø löôïng möa cuûa ngaøy coù möa lôùn nhaát laø 183 mm. Khoaûng 90% löôïng möa haøng naêm taäp trung vaøo caùc thaùng muøa möa (töø thaùng V ñeán thaùng XI). Trong caùc thaùng muøa möa löôïng möa trung bình töông ñoái ñoàng ñeàu nhau (khoaûng 300 mm/thaùng). Tuy nhieân möa nhieàu vaøo thaùng IX vôùi löôïng möa khoaûng 400mm. Caùc thaùng muøa khoâ (töø thaùng XI ñeán thaùng IV naêm sau) coù löôïng möa nhoû (khoaûng 200mm/thaùng), thaäm chí coù thaùng löôïng möa chæ khoaûng 5mm hoaëc hoaøn toaøn khoâng coù möa. 4. Cheá ñoä gioù - Muøa möa, höôùng gioù chuû ñaïo laø höôùng Taây Nam, vôùi taàn suaát 70%, töø thaùng V ñeán thaùng IX. Gioù theo höôùng töø bieån vaøo mang nhieàu hôi nöôùc. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM döï aùn khai thaùc seùt cho nhaø maùy saûn xuaát gaïch coâng suaát 30 trieäu vieân/naêm taïi xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An. ___________________________________________________________________________ - Muøa khoâ höôùng gioù chuû ñaïo laø gioù Ñoâng Baéc vôùi taàn suaát 60-70%, töø thaùng XI ñeán thaùng III naêm sau. Vaøo caùc thaùng muøa möa, toác ñoä gioù trung bình lôùn hôn muøa khoâ nhöng cheânh leäch caùc thaùng trong naêm khoâng nhieàu. Toác ñoä gioù trung bình caùc thaùng trong naêm laø 1,5-2,5 m/s, maïnh nhaát laø vaøo thaùng 3 (2,53m/s) vaø nhoû nhaát vaøo thaùng 11 (1,5m/s). Toác ñoä gioù maïnh nhaát quan traéc ñöôïc coù theå ñaït ñöôïc vaøo khoaûng 30 - 40m/s vaø xaûy ra trong caùc côn gioâng, phaàn lôùn laø vaøo muøa möa vôùi höôùng gioù Taây hoaëc Taây Nam. Tænh Long An ít bò aûnh höôûng tröïc tieáp cuûa baõo nhöng vaãn chòu aûnh höôûng cuûa möa baõo. Möa baõo keùo daøi vaø traûi treân chieàu roäng neân thöôøng laøm taêng möùc ñoä ngaäp luït muøa möa baõo. 5. Löôïng boác hôi Löôïng boác hôi phaân boá theo muøa khaù roõ reät: muøa khoâ vaø muøa möa ít bieán ñoäng theo khoâng gian. Toång quaùt löôïng boác hôi trung bình trong tænh chieám 65-70% löôïng möa naêm. Löôïng boác hôi muøa khoâ khaù lôùn, ngöôïc laïi muøa möa löôïng boác hôi khaù nhoû. Löôïng boác hôi trung bình 4-5mm/ngaøy. 3.1.3 Ñaëc ñieåm ñòa hình khu vöïc döï aùn Khu vöïc döï aùn naèm ôû vò trí söôøn ñoài, laø nôi tieáp giaùp giöõa beà maët Holocen truõng thaáp vaø beà maët Pleitocen doác thoaûi coù ñoä cao tuyeät ñoái töø 1-6m, ñaát ñang bò baïc maøu, khoaûng ½ dieän tích nhaân daân ñang canh taùc caây ñaäu phoäng, rau quaû ngaén ngaøy vaø luùa moät vuï, ½ dieän tích coøn laïi laø caùc buïi caây taïp, tre töï nhieân raäm raïp. Caùch khu vöïc döï aùn veà phía Baéc, Taây Baéc khoaûng 1km coù suoái Quan, suoái chaûy theo höôùng Taây-Ñoâng, ñaây laø suoái coù nöôùc chaûy thöôøng xuyeân. 3.1.4 Ñaëc ñieåm thoå nhöôõng vaø caáu truùc ñòa chaát khu vöïc döï aùn 1. Ñaëc ñieåm thoå nhöôõng Huyeän Ñöùc Hoøa coù 8 loaïi ñaát, chia thaønh 2 nhoùm ñaát sau: - Nhoùm ñaát phuø sa coå: coù dieän tích 25.001,77ha chieám 58,61% dieän tích töï nhieân cuûa huyeän vaø baèng 26,27% dieän tích ñaát phuø sa coå cuûa tænh Long An, phaân boá taäp trung ôû vuøng trung taâm huyeän. Ñaát coù thaønh phaàn cô giôùi töø caùt pha ñeán thòt nheï, keát caáu rôøi raïc, Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM döï aùn khai thaùc seùt cho nhaø maùy saûn xuaát gaïch coâng suaát 30 trieäu vieân/naêm taïi xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An. ___________________________________________________________________________ khaû naêng giöõ nöôùc, giöõ phaân keùm, phaûn öùng chua, haøm löôïng döôõng chaát thaáp do bò röûa troâi maïnh. Phaàn lôùn dieän tích ñaát phuø sa coå coøn thieáu nguoàn nöôùc töôùi trong muøa khoâ neân khoù thaâm canh taêng vuï. - Nhoùm ñaát pheøn: coù dieän tích 17.652,21ha chieám 41,39% dieän tích töï nhieân cuûa huyeän, baèng khoaûng 6,42% dieän tích ñaát pheøn cuûa tænh Long An, phaân boá chuû yeáu ôû vuøng ven huyeän. Ñaát coù thaønh phaàn cô giôùi töø thòt nheï ñeán seùt, noàng ñoä ñoäc toá Cl-, SO2-, Al3+, Fe2+ trong ñaát cao, maát caân ñoái nghieâm troïng NPK, thöôøng bò ngaäp uùng trong muøa möa. 2. Ñaëc ñieåm caáu truùc ñòa taàng Heä taàng Cuû Chi Traàm tích soâng (aQ31cc) tuoåi Pleistocen muoän phaân boá khaù roäng trong vuøng döï aùn, thaønh taïo phaân boá chuû yeáu phía bôø traùi soâng Vaøm Coû Ñoâng, taïo caùc goø ñoài cao trong vuøng. ÔÛ phaàn chaân rìa heä taàng Cuû Chi bò caùc traàm tích treû hôn phuû leân treân. Töø caùc taøi lieäu thu thaäp qua caùc loã khoan saâu vaø caùc loã khoan khaûo saùt ñòa taàng töø treân xuoáng trong vuøng döï aùn bao goàm: - Treân cuøng haàu heát ñeàu gaëp lôùp caùt bôû rôøi (ñaát phuû) maøu xaùm, xaùm vaøng, daøy töø 3-5m. - Tieáp ñeán laø taàng keát voùn laterit maøu naâu ñoû coù chieàu daøy thay ñoåi töø 1-3,5m. - Döôùi cuøng laø taàng seùt maøu loang loå naâu vaøng traéng, deûo mòn (taàng saûn phaåm laøm seùt gaïch ngoùi) daøy töø 3-15m. Khu vöïc döï aùn chòu aûnh höôûng chung ñang xaûy ra chuû yeáu laø caùc hoaït ñoäng taân kieán taïo cuûa vuøng Ñoâng Nam Boä. Ñoù laø caùc hoaït ñoäng xaâm thöïc – tích tuï cuõng nhö gaén lieàn vôùi lòch söû phaùt trieån cuûa caùc heä thoáng soâng trong vuøng, ñaëc bieät laø heä thoáng soâng Vaøm Coû Ñoâng. Khu vöïc xaõ Loäc Giang laø söôøn cuûa thung luõng soâng Vaøm Coû Ñoâng bao goàm caùc baäc theàm vaø baõi boài töø coå ñeán treû coù nguoàn goác xaâm thöïc – tích tuï vaø tích tuï. - Theàm xaâm thöïc – tích tuï baäc II Pleistocen muoän (Q31 ) baäc theàm coù daïng ñoài, söôøn thoaûi (10-15o), beà maët baèng phaúng, hôi löôïn soùng, phaân boá ôû ñoä cao 2-6m. Caùc traàm tích caáu taïo theàm goàm: caùt, boät, seùt, saïn daøy khoaûng 15m. - Theàm tích tuï baäc I tuoåi Holocen sôùm – giöõa (Q1-22): chieám dieän tích heïp ven rìa caùc baäc theàm coå. Ñoä cao cuûa ñænh theàm: 0-2m. Theàm ñöôïc caáu taïo chuû yeáu bôûi seùt, boät, caùt, seùt laãn muøn thöïc vaät daøy 2-4m. - Baõi boài thaáp vaø tích tuï loøng hieän ñaïi tuoåi Holocen muoän (Q32): phaân boá ôû ven soâng Vaøm Coû Ñoâng, caùc loøng suoái, ñöôïc caáu taïo bôûi caùt, saïn, boät, seùt maøu xaùm, ñoâi nôi coù chöùa than buøn. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM döï aùn khai thaùc seùt cho nhaø maùy saûn xuaát gaïch coâng suaát 30 trieäu vieân/naêm taïi xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An. ___________________________________________________________________________ Caùc quaù trình ñòa maïo trong khu vöïc thaêm doø chuû yeáu laø caùc quaù trình röûa troâi vaø tích tuï, caùc hoaït ñoäng nhaân sinh trong khu vöïc dieãn ra khoâng nhieàu, khoâng taùc ñoäng ñaùng keå ñeán ñòa hình khu vöïc thaêm doø. 3. Ñaëc ñieåm veà khoaùng saûn seùt gaïch ngoùi khu vöïc döï aùn Khu vöïc xaõ Loäc Giang laø vuøng raát phoå bieán loaïi hình khoaùng saûn seùt gaïch ngoùi phaân boá trong Heä taàng Cuû Chi (aQ31cc), taïi ñaây ñaõ coù hai ñeà aùn thaêm doø seùt gaïch ngoùi trong heä taàng naøy vaø coù moät nhaø maùy gaïch tuynen söû duïng khoaùng saûn seùt trong heä taàng naøy vaø ñaõ cho caùc saûn phaåm ñaït chaát löôïng cao. Ñaëc ñieåm chaát löôïng seùt gaïch ngoùi khu vöïc döï aùn ñöôïc trình baøy sau ñaây: * Thaønh phaàn ñoä haït – chæ soá deûo: Seùt coù chæ soá deûo trung bình, haøm löôïng boät seùt vöøa phaûi, löôïng caùt saïn khoâng ñaùng keå, coù theå söû duïng laøm nguyeân lieäu saûn xuaát gaïch ngoùi toát. Thaønh phaàn ñoä haït vaø chæ soá deõo cuûa khoaùng saûn seùt gaïch ngoùi khu vöïc döï aùn trình baøy trong Baûng 3.1. STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Baûng 3.1 - Thaønh phaàn ñoä haït – chæ soá deûo cuûa seùt ôû khu vöïc döï aùn % Caáp haït (mm) Soá hieäu maãu Chæ soá deûo > 0,25 0,25-0,05 < 0,05 LT 1/1/0,6-2,0m 13 31 56 19,98 LT1/2/3,8-5,2m 20 33 47 17,51 LT 2/1/2,0-3,2m 11 39 50 17,10 Lt 2/2/5,0-7,7m 14 41 45 14,39 LT 3/1/2,2-4,3m 10 40 50 17,22 LT 3/2/6,0-7,6m 11 43 46 17,12 LT 4/1/2,0-4,9m 10 39 51 17,15 LT 5/1/2,0-4,0m 16 33 51 17,61 LT 5/2/5,1-6,0m 17 29 54 19,46 LT 7/1/1,7-3,0m 15 40 45 17,18 LT 7/2/4,0-4,8m 16 31 53 19,56 LT 7/3/4,8-7,0m 14 37 49 17,69 LT 8/1/1,0-7,0m 8 37 55 18,05 LT 9/1/1,4-3,4m 11 39 50 17,11 8 31 49 14,39 Nhoû nhaát 20 41 56 19,98 Lôùn nhaát 13,28 36,57 50,14 16,56 Trung bình Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM döï aùn khai thaùc seùt cho nhaø maùy saûn xuaát gaïch coâng suaát 30 trieäu vieân/naêm taïi xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An. ___________________________________________________________________________ Phöông aùn khai thaùc ñaát xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, Tænh Long An * Thaønh phaàn hoaù cô baûn: Seùt coù haøm löôïng oxit nhoâm Al2O3, oxit saét Fe2O3 khaù oån ñònh, ñaït chæ tieâu laøm seùt gaïch ngoùi. Thaønh phaàn hoùa cô baûn cuûa khoaùng saûn seùt gaïch ngoùi khu vöïc döï aùn trình baøy trong Baûng 3.2. Baûng 3.2 - Thaønh phaàn hoùa cô baûn seùt gaïch ngoùi ôû khu vöïc döï aùn % TiO2 % Al2O3 % Fe2O3 % MKN Soá hieäu maãu % SiO2 71,26 0,79 14,65 6,75 6,16 LT 1/1/0,6-2,0m 70,55 0,85 14,90 6,50 5,60 LT 1/2/3,8-5,2m 68,08 0,79 15,90 7,80 5,95 LT 3/1/2,2-4,3m 69,50 0,74 14,55 6,55 5,70 LT 3/2/6,0-7,5m 68,60 0,78 14,85 7,45 6,30 LT 8/1/1,0-7,0m 68,08 0,85 15,90 6,50 5,60 Nhoû nhaát 71,26 0,74 14,55 7,80 6,30 Lôùn nhaát 69,59 0,79 14,97 7,01 5,94 Trung bình Phöông aùn khai thaùc ñaát xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, Tænh Long An * Keát quaû vaät lieäu nung: Caû hai nhieät ñoä nung gaïch ñeàu coù maøu hoàng, khoâng gaëp veát loang maøu khaùc treân maët vaø trong loõi gaïch, ôû nhieät ñoä nung 1050oC gaïch ñaït yeâu caàu veà chaát löôïng hôn, maøu ñoû thaãm hôn. Keát quaû ño vaät lieäu nung trình baøy trong Baûng 3.3. Baûng 3.3 - Keát quaû ño vaät lieäu nung Cöôøng Ñoä co Ñoä xoáp Soá hieäu maãu Tyû troïng Khoái Ñoä huùt Cöôøng ñoä khi nung thöïc (%) gaïch löôïng nöôùc ñoä 3 (%) khaùng (g/cm ) theå tích (%) khaùng 3 uoán (g/cm ) neùn 2 (kg/cm ) (kg/cm2) 1. Nhieät ñoä nung 950oC LK 8/1/1-7m 2,70 1,70 18,10 290 0 1,10 34,50 o 2. Nhieät ñoä nung 1050 C LK 8/1/1-7m 2,70 2,04 10,02 420 0 5,75 25,70 Phöông aùn khai thaùc ñaát xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, Tænh Long An * Ñaëc ñieåm tính chaát seùt: Ñaëc ñieåm tính chaát seùt cuûa caùc maãu ño khu vöïc döï aùn trình baøy trong Baûng 3.4. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM döï aùn khai thaùc seùt cho nhaø maùy saûn xuaát gaïch coâng suaát 30 trieäu vieân/naêm taïi xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An. ___________________________________________________________________________ Baûng 3.4- Ñaëc ñieåm tính chaát seùt cuûa maãu Soá Tyû % Caáp haït Giôùi Giôùi Chæ Ñoä Heä hieäu troïng haïn haïn soá aåm soá Caùt Boät Seùt maãu ñaát chaûy deûo deûo taïo ñoä (2(0,05- (< (g/cm3) 0,05 0,005 0,005 (%) (%) (%) hình nhaïy (%) mm) mm) mm) LK8 2,70 10 51 39 46,20 27,14 19,06 27,40 0,72 Phöông aùn khai thaùc ñaát xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, Tænh Long An Ñoä co khoâng khí (%) 12 Vôùi caùc keát quaû veà chaát löôïng seùt gaïch ngoùi ñaõ neâu treân, seùt ôû ñaây khoâng nhöõng ñaùp öùng yeâu caàu kyõ thuaät söû duïng laøm gaïch ngoùi theo Tieâu chuaån Vieät Nam: TCVN 4358-1986 “Ñaát seùt ñeå saûn xuaát gaïch ngoùi nung – yeâu caàu kyõ thuaät” maø coøn ñaùp öùng caùc chæ tieâu coâng nghieäp taïm thôøi theo qui ñònh soá 56/2000/QÑ-BCN ngaøy 22 thaùng 9 naêm 2000 cuûa Boä Coâng nghieäp. Trong khu vöïc döï aùn coøn coù khoaùng saûn caùt san laáp vaø laterit keát voùn ñoùng vai troø laø lôùp phuû, ñoâi nôi laø lôùp keïp, taàng loùt ñaùy, ñaây laø nguyeân lieäu raát caàn thieát trong coâng cuoäc caûi taïo vaø chænh trang ñöôøng giao thoâng noâng thoân hieän nay. 3.1.5 Ñaëc ñieåm thuûy vaên caùc nguoàn nöôùc 1. Nöôùc maët Taïi khu vöïc döï aùn coù keânh Xaùng chaûy ra soâng Vaøm Coû Ñoâng. Vôùi soâng Vaøm Coû Ñoâng cuõng laø moät trong nhöõng nguoàn cung caáp nöôùc quan troïng cho sinh hoaït, noâng nghieäp, nuoâi troàng thuyû saûn cuûa phaàn lôùn daân cö trong vuøng vaø moät soá vuøng laân caän. Hieän nay moät soá keânh raïch trong khu vöïc ñaõ bò nhieãm pheøn vaø thöôøng coù pH khaù thaáp, keøm theo haøm löôïng saét cao khoâng ñuû tieâu chuaån cho nöôùc sinh hoaït. 2. Nöôùc ngaàm Tænh Long An coù nguoàn nöôùc ngaàm töông ñoái phong phuù. Qua keát quaû ñieàu tra cô baûn cuûa Lieân ñoaøn Ñòa chaát 8 (Ñoaøn 803) vaø keát quaû khaûo saùt cuûa Trung taâm Nöôùc & Coâng ngheä Moâi tröôøng – CEFINEA cho thaáy nöôùc ngaàm coù maët haàu heát ôû caùc huyeän vaø xaõ vôùi 3 taàng chöùa nöôùc ngoït khaùc nhau tuøy theo vuøng ñòa lyù. - Taàng I coù ñoä saâu 27 ÷ 48m; - Taàng II coù ñoä saâu 120 ÷ 180 m; Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM döï aùn khai thaùc seùt cho nhaø maùy saûn xuaát gaïch coâng suaát 30 trieäu vieân/naêm taïi xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An. ___________________________________________________________________________ - Taàng III saâu hôn 220m. Taïi khu vöïc döï aùn khai thaùc nöôùc söû duïng taïi taàng I. Tuy nhieân tuøy töøng vuøng, coù khu vöïc coù theå duøng taàng I (cuïm coâng nghieäp Hoaøng Gia), nhöng cuõng coù khu vöïc phaûi khai thaùc ôû taàng saâu hôn (taàng 3 - cuïm coâng nghieäp nhöïa cuûa Coâng ty Nhöïa Vieät Nam)… 3.2 Khaùi quaùt veà ñieàu kieän KT-XH khu vöïc döï aùn 3.2.1 Tình hình phaùt trieån KT-XH huyeän Ñöùc Hoøa Huyeän Ñöùc Hoaø coù toång dieän tích laø 447,557km2, goàm coù 17 xaõ vaø 3 thò traán. Daân soá toaøn huyeän naêm 2003 laø 192.209 ngöôøi vôùi 44.175 hoä, maät ñoä daân soá 233 ngöôøi/km2. Lao ñoäng trong ñoä tuoåi laø 118.995 ngöôøi, chieám 62% toång nhaân khaåu. Ña soá lao ñoäng trong ñoä tuoåi naøy ñeàu hoaït ñoäng trong lónh vöïc saûn xuaát noâng nghieäp, soá coøn laïi laøm caùc ngaønh ngheà khaùc. Moät soá ñaëc ñieåm cuï theå cuûa huyeän ñöôïc trình baøy sau ñaây: - Hoaït ñoäng saûn xuaát noâng nghieäp: saûn xuaát noâng nghieäp cuûa huyeän chieám tyû troïng lôùn vôùi 3 loaïi caây troàng chuû ñaïo: caây luùa, ñaäu phoäng vaø caây mía. - Hieän traïng cung caáp ñieän: hieän nay ñaõ coù 20/20 thò traán/xaõ thuoäc huyeän Ñöùc Hoøa coù ñieän sinh hoaït (coù treân 95% hoä daân söû duïng ñieän), ñieän khí hoùa noâng thoân dieãn ra trong toaøn huyeän. - Hieän traïng cung caáp nöôùc: chöông trình nöôùc saïch noâng thoân ñaõ trieån khai treân ñòa baøn toaøn huyeän. Ngoaøi vieäc ñaàu tö môû roäng keânh raïch taïo nguoàn nöôùc ngoït veà huyeän, chöông trình gieáng khoan ñöôïc nhaân daân höôûng öùng, ñaùp öùng nhu caàu nöôùc ngoït, nöôùc saïch cho saûn xuaát, sinh hoaït trong nhaân daân. - Hieän traïng giao thoâng trong khu vöïc: + Giao thoâng ñöôøng boä: maïng löôùi giao thoâng ñöôïc phaân boá töông ñoái ñoàng ñeàu treân ñòa baøn huyeän, ñaõ coù 20/20 xaõ, thò traán coù ñöôøng oâ toâ ñeán trung taâm xaõ, thò traán. Toaøn huyeän coù toång coäng 136,70km ñöôøng soûi ñoû vaø nhöïa. + Giao thoâng ñöôøng thuûy: taïi huyeän coù heä thoáng keânh raïch töông ñoái nhieàu, nhöng haàu heát laø keânh thuûy lôïi noäi ñoàng heïp vaø caïn. Huyeän Ñöùc Hoøa coù soâng Vaøm Coû Ñoâng chaïy doïc theo ñòa baøn huyeän laø truïc vaän taûi thuûy quan troïng khoâng nhöõng ñoái vôùi huyeän Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM döï aùn khai thaùc seùt cho nhaø maùy saûn xuaát gaïch coâng suaát 30 trieäu vieân/naêm taïi xaõ Loäc Giang, huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An. ___________________________________________________________________________ Ñöùc Hoøa maø coøn caû toaøn vuøng, ñöôïc coi laø ñöôøng vaønh ñai thuûy ñòa vaø kinh teá troïng ñieåm phía Nam. - Giaùo duïc – ñaøo taïo: hieän nay toaøn huyeän coù 4 tröôøng PTTH, 10 tröôøng THCS, 29 tröôøng tieåu hoïc. Ngoaøi ra, treân ñòa baøn huyeän coøn coù 6 tröôøng tieåu hoïc vaø 17 toå maãu giaùo gheùp vôùi tröôøng tieåu hoïc. - Y teá: huyeän coù 1 beänh vieän ña khoa vôùi söùc chöùa 150 giöôøng. Tuyeán xaõ coù 19 traïm y teá vaø 2 phoøng khaùm khu vöïc. Nhìn chung cô sôû khaùm chöõa beänh coøn ngheøo naøn, chöa ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa thöïc teá. Caùc ca beänh naëng haàu heát ñeàu chuyeån leân caùc tuyeán treân tænh hoaëc thaønh phoá Hoà Chí Minh. (Nguoàn: Baùo caùo ñieàu chænh quy hoaïch söû duïng ñaát huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An ñeán naêm 2010). 3.2.2 Ñaëc ñieåm phaùt trieån KT-XH xaõ Loäc Giang Xaõ Loäc Giang coù toång dieän tích ñaát laø 1.833,06 ha, trong ñoù 1.552,69 ha cho noâng nghieäp; 24,59 ha laø ñaát laâm nghieäp coù röøng; 122,10 ha laø ñaát chuyeân duøng; 98,96 ha laø ñaát ôû; 34,72 ha laø ñaát chöa söû duïng vaø soâng suoái, nuùi, ñaù. Daân soá cuûa xaõ Loäc Giang laø 11.450 ngöôøi, trong ñoù soá daân saûn xuaát noâng nghieäp laø 9.733 ngöôøi, soá phi noâng nghieäp laø 1.7718 ngöôøi, maät ñoä daân cö thöa thôùt. Nhìn chung ñaây laø khu vöïc daân cö töông ñoái ngheøo, chuû yeáu soáng baèng caây luùa vaø moät phaàn nhoû hoa maøu nhö ñaäu phoäng, mía vôùi naêng suaát thaáp, ñaát thuoäc dieän khoâ caèn vaø baïc maøu. Ñieàu kieän phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi cuûa xaõ Loäc Giang raát khoù khaên do ñaát chuû yeáu duøng cho noâng nghieäp vôùi naêng suaát thaáp, trong khu vöïc hoaït ñoäng phaùt trieån coâng nghieäp vaø caùc hình thöùc ñaàu tö khaùc nhö thöông maïi, dòch vuï raát ít. Ñaëc ñieåm cô sôû haï taàng: khu vöïc xaõ hieän chöa coù maïng löôùi ñieän quoác gia, chöa coù heä thoáng caáp nöôùc, nguoàn cung caáp nöôùc cho hoaït ñoäng trong khu vöïc laø nöôùc keânh Xaùng caùch khu vöïc Döï aùn khoaûng 200m. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng