Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Báo cáo giám sát môi trường công ty tnhh dệt jo mu (việt nam)...

Tài liệu Báo cáo giám sát môi trường công ty tnhh dệt jo mu (việt nam)

.PDF
23
194
113

Mô tả:

Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam)
Baùo caùo giaùm saùt moâi tröôøng Coâng ty TNHH Deät JO MU (Vieät Nam) ___________________________________________________________________________ BAÙO CAÙO GIAÙM SAÙT CHAÁT LÖÔÏNG MOÂI TRÖÔØNG Coâng ty TNHH Deät JO MU (Vieät Nam) laø coâng ty coù 100% voán nöôùc ngoaøi, ñöôïc thaønh laäp vôùi muïc tieâu hoaït ñoäng laø saûn xuaát caùc loaïi vaûi jean duøng trong coâng nghieäp may maëc. Coâng ty JO MU ñaõ trình noäi dung Baûn ñaêng kyù ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng cuûa coâng ty vaø ñaõ ñöôïc Sôû Taøi nguyeân & Moâi tröôøng tænh Ñoàng Nai caáp Phieáu xaùc nhaän Baûn ñaêng kyù ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng soá 69/BÑK-TNMT ngaøy 23 thaùng 03 naêm 2004. Chaáp haønh Nghò ñònh soá 175/CP ngaøy 18/10/1994 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà höôùng daãn thi haønh luaät Baûo veä moâi tröôøng vaø thöïc hieän thoâng tö 276/TT-MTg ngaøy 6/3/1997 cuûa Boä KHCN&MT höôùng daãn veà vieäc kieåm soaùt oâ nhieãm ñoái vôùi caùc cô sôû saûn xuaát, kinh doanh sau khi coù Quyeát ñònh pheâ chuaån Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng. Coâng ty JO MU ñaõ phoái hôïp vôùi Trung taâm Coâng ngheä Moâi tröôøng tieán haønh khaûo saùt, ño ñaïc thu maãu giaùm saùt chaát löôïng nöôùc thaûi vaø moâi tröôøng khoâng khí. Coâng ty JO MU xin baùo caùo chi tieát veà coâng taùc baûo veä moâi tröôøng taïi coâng ty nhö sau: I. THOÂNG TIN CHUNG 1.1 Thoâng tin chung veà Coâng ty - Teân coâng ty: COÂNG TY TNHH JO MU (VIEÄT NAM) - Ñòa chæ: Loâ DII-4, DII-5, DII-6, DII-7, KCN Long Thaønh, huyeän Long Thaønh, tænh Ñoàng Nai. - Dieän tích toång theå khu vöïc vaên phoøng vaø nhaø xöôûng saûn xuaát cuûa coâng ty laø 60.000 m2. - Ñaïi dieän chuû ñaàu tö : OÂng TSAI CHING HAN - Quoác tòch: Ñaøi Loan - Toång voán ñaàu tö: 5.000.000 USD Trong ñoù: + Voán coá ñònh: 3.440.000 USD + Voán löu ñoäng: 1.560.000 USD 1 Baùo caùo giaùm saùt moâi tröôøng Coâng ty TNHH Deät JO MU (Vieät Nam) ___________________________________________________________________________ 1.2 Thoâng tin veà hoaït ñoäng saûn xuaát 1.2.1 Ngaønh ngheà saûn xuaát Saûn xuaát vaø kinh doanh caùc loaïi vaûi jean duøng trong coâng nghieäp may maëc. 1.2.2 Quy trình saûn xuaát Quy trình coâng ngheä saûn xuaát töø khaâu chuaån bò nguyeân lieäu ñeán khaâu thaønh phaåm bao goàm caùc coâng ñoaïn sau: GIAÊNG SÔÏI NHUOÄM VAØ HOÀ DEÄT GIAËT TAÅY VAØ XÖÛ LÍ BEÀ MAËT VAÛI XÖÛ LÍ CHOÁNG CO VAÛI KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG ÑOÙNG GOÙI LÖU TRÖÕ VAØO KHO Hình 1.1 - Quy trình saûn xuaát saûn phaåm vaûi cuûa coâng ty * Thuyeát minh coâng ngheä saûn xuaát vaûi - Giaêng sôïi: laø quaù trình phuû sôïi leân truïc cöûi, laø khaâu chuaån bò nguyeân lieäu cho coâng ñoaïn tieáp theo. 2 Baùo caùo giaùm saùt moâi tröôøng Coâng ty TNHH Deät JO MU (Vieät Nam) ___________________________________________________________________________ - Nhuoäm vaø hoà: nhuoäm sôïi töø truïc cöûi vôùi nhieàu maøu saéc khaùc nhau, sau ñoù ñem hoà ñeå baûo veä sôïi ñaõ nhuoäm ñeå traùnh caùc taùc ñoäng trong khi deät. - Ñoát xeùm maët ngoaøi: ñoát caùc sôïi vaûi thöøa beân treân beà maët vaûi. - Taåy hoà: nhaèm loaïi boû lôùp hoà beân trong thôù vaûi. - Giaët: ñeå loaïi boû caùc chaát lieäu khoâng caàn thieát vaø phaàn thuoác nhuoäm dö thöøa treân maët vaûi. - Xöû lí choáng co vaûi: nhaèm choáng laïi söï co ruùt cuûa vaûi trong khi may. 1.2.3 Saûn phaåm vaø coâng xuaát saûn xuaát Hieän taïi saûn phaåm cuûa coâng ty caùc loaïi vaûi Jean duøng trong coâng nghieäp may maëc. Trong töông lai, caên cöù vaøo nhu caàu thöïc teá cuûa thò tröôøng, coâng ty coù theå saûn xuaát chæ cho ngaønh deät vaø ngaønh may maëc. Saûn löôïng saûn xuaát tính töø naêm hoaït ñoäng oån ñònh khoaûng 16.800.000 yard. 1.2.4 Danh muïc maùy moùc thieát bò phuïc vuï cho hoaït ñoäng saûn xuaát Caùc maùy moùc thieát bò chính phuïc vuï cho saûn xuaát ña soá laø caùc loaïi maùy moùc thieát bò nhaäp töø nöôùc ngoaøi. Soá löôïng maùy moùc thieát bò vaø phöông tieän vaän chuyeån ñöôïc trình baøy trong Baûng 1.1. Baûng 1.1- Danh muïc caùc maùy moùc thieát bò phuïc vuï cho hoaït ñoäng saûn xuaát STT Teân thieát bò Soá löôïng Naêm Sx Nguoàn goác A. Maùy moùc thieát bò saûn xuaát Boä 1 Khung cöûi 1 2000 Ñaøi Loan 2 Khung cöûi 1 2004 Ñaøi Loan 3 Maùy nhuoäm 1 2004 Ñaøi Loan 4 Maùy deät 60 2001 Ñaøi Loan 5 Automatic tying machine 1 2004 Thuïy Só 6 Maùy suoát 3 2004 Ñaøi Loan 7 Maùy kieåm tra vaûi 12 2004 Ñaøi Loan 8 Truïc cuoán chæ 150 2004 Ñaøi Loan 9 Set of singeing, desizing, wash, 1 2004 Ñaøi Loan 3 Baùo caùo giaùm saùt moâi tröôøng Coâng ty TNHH Deät JO MU (Vieät Nam) ___________________________________________________________________________ 10 11 12 13 14 15 B 16 17 shrink tentering Complete electic piping Noài hôi Thieát bò laøm meàm nöôùc cöùng Maùy aûnh ño phoå Maùy PH-ORP Maùy naâng Phöông tieän vaän chuyeån Xe taûi nheï Xe hôi 1 1 1 2 2 1 Chieác 1 2 2004 2004 2004 2004 2004 2004 Ñaøi Loan Ñaøi Loan Ñaøi Loan Nhaät Nhaät Nhaät 2004 2004 Nhaät Nhaät Taát caû maùy moùc, thieát bò mua môùi, ñoàng boä (ñoàng boä thieát bò cho daây chuyeàn saûn xuaát vaø phuø hôïp vôùi coâng suaát quy moâ döï aùn) vaø hieän ñaïi. Daây chuyeàn thieát bò ñöôïc ñaët mua ôû theá nheä môùi nhaát vaø hieän ñaïi nhaát. Maùy moùc dòch vuï vaên phoøng bao goàm caùc loaïi maùy vi tính, maùy in, maùy photocopy, ñieän thoaïi, maùy fax… phuïc vuï cho coâng taùc quaûn lyù vaø caùc coâng vieäc vaên phoøng. 1.2.5 Nhu caàu söû duïng nguyeân vaät lieäu vaø nhieân lieäu, ñieän, nöôùc 1. Nguyeân lieäu Nguyeân lieäu söû duïng cho hoaït ñoäng cuûa döï aùn ñöôïc nhaäp khaåu vaø mua treân thò tröôøng noäi ñòa. Danh muïc caùc loaïi nguyeân lieäu, phuï lieäu vaø löôïng söû duïng trong nhöõng naêm coâng ty ñi vaøo hoaït ñoäng nhö sau: Baûng 1.2 - Danh muïc caùc loaïi nguyeân lieäu, phuï lieäu vaø löôïng söû duïng STT Teân nguyeân lieäu Naêm 1 Naêm 2 Khi oån ñònh (1000 kg) (1000 kg) (1000kg) 1 Tô sôïi 45.600 65.100 91.200 2 Hoùa chaát 936 1.337 1.872 Ghi chuù: Tính chaát nguyeân lieäu phaàn lôùn nguyeân lieäu ôû traïng thaùi sôïi. 2. Nhieân lieäu - Nhu caàu söû duïng nhieân lieäu: Coâng ty söû duïng daàu FO cho hoaït ñoäng cuûa loø hôi, nhu caàu tieâu thuï trung bình khoaûng 42.000 lít/naêm. Ngoaøi ra, coâng ty coù söû duïng daàu DO 4 Baùo caùo giaùm saùt moâi tröôøng Coâng ty TNHH Deät JO MU (Vieät Nam) ___________________________________________________________________________ cho maùy phaùt ñieän phoøng khi coù söï coá veà ñieän töø maïng löôùi ñieän cuûa KCN, trong tröôøng hôïp maát ñieän coâng ty seõ söû duïng maùy phaùt ñieän phuïc vuï cho saûn xuaát. Do ñoù, trong coâng ty thöôøng chöùa moät löôïng daàu khoaûng 100-200 lít ñeå chaïy maùy phaùt ñieän döï phoøng. - Ñieän: naêng löôïng tieâu thuï chính phuïc vuï cho caùc hoaït ñoäng cuûa döï aùn laø ñieän naêng. Ñieän naêng ñöôïc cung caáp cho caùc maùy moùc vaø sinh hoaït. Löôïng ñieän tieâu thuï khoaûng 2.000 Kwh/ngaøy. - Nöôùc: nhu caàu söû duïng nöôùc cho saûn xuaát vaø sinh hoaït cuûa coâng ty öôùc khoaûng 1.000 m3/ngaøy. 1.2.6 Nguoàn tieáp nhaän nöôùc thaûi Nöôùc thaûi theo heä thoáng möông daãn cuûa coâng ty vaø daãn vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc chung cuûa Khu Coâng nghieäp Long Thaønh. 1.2.7 Nguoàn nhaân löïc Toång soá lao ñoäng hieän taïi cuûa coâng ty laø 425 ngöôøi, trong ñoù: - Nhaân vieân kyõ thuaät: 25 ngöôøi Coâng nhaân: 325 ngöôøi Quaûn lyù: 25 ngöôøi Haønh chaùnh vaên phoøng: 50 ngöôøi 5 Baùo caùo giaùm saùt moâi tröôøng Coâng ty TNHH Deät JO MU (Vieät Nam) ___________________________________________________________________________ II. CAÙC NGUOÀN GAÂY OÂ NHIEÃM TRONG QUAÙ TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG 2.1 Nöôùc thaûi 2.1.1 Nöôùc thaûi saûn xuaát Toång löu löôïng nöôùc thaûi cuûa xöôûng saûn xuaát khoaûng 300 m 3/ngaøy, bao goàm chuû yeáu töø caùc nguoàn sau: - Nöôùc thaûi ngöng tuï coù löu löôïng khoaûng 30 m 3/ngaøy, loaïi nöôùc thaûi naøy khoâng chöùa caùc chaát oâ nhieãm nhöng coù nhieät ñoä cao neân phaûi ñöôïc taùch rieâng ñeå xöû lyù. - Nöôùc thaûi töø quaù trình giaët taåy, nhuoäm vaûi: nöôùc thaûi loaïi naøy chöùa caùc chaát oâ nhieãm cao, löu löôïng thaûi öôùc khoaûng 270 m3/ngaøy. 2.1.2 Nöôùc thaûi sinh hoaït Hieän coâng ty coù 425 nhaân vieân laøm vieäc. Nöôùc thaûi sinh hoaït xuaát phaùt töø nhaø veä sinh vaø moät phaàn töø nhaø aên. Veà ñaëc ñieåm vaø tính chaát, nguoàn nöôùc naøy thöôøng chöùa caùc chaát höõu cô (ñaëc tröng bôûi caùc thoâng soá BOD, COD), chaát raèn lô löûng (SS), chaát dinh döôõng (Nitô, Phospho) vaø vi sinh. Neáu tröïc tieáp thaûi ra moâi tröôøng khoâng qua xöû lyù veà laâu daøi seõ gaây aûnh höôûng ñeán nguoàn nöôùc maët vaø nöôùc ngaàm trong khu vöïc. Löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït trung bình khoaûng 40-45 m3/ngaøy. 2.1.3 Nöôùc möa chaûy traøn Baûn thaân nöôùc möa khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nhöng khi chaûy traøn qua khu vöïc maët baèng phaân xöôûng seõ cuoán theo caùc chaát caën baõ, raùc, ñaát caùt… Do ñoù nöôùc möa seõ bò oâ nhieãm bôûi caùc chaát caën baõ, daàu chaûy traøn treân beà maët khuoân vieân. 2.2 Nguoàn gaây oâ nhieãm khoâng khí 2.2.1 Buïi, khí thaûi töø caùc phöông tieän vaän chuyeån, boác dôõ nguyeân vaät lieäu Quaù trình boác dôõ nguyeân vaät lieäu vaø hoaït ñoäng cuûa caùc phöông tieän vaän chuyeån phaùt sinh buïi vaø khí thaûi. Thaønh phaàn khí thaûi chuû yeáu laø CO, NO x, SO2. Maëc duø nguoàn gaây oâ nhieãm naøy mang tính khoâng thöôøng xuyeân nhöng coâng ty phaûi coù keá hoaïch boác dôõ vaø vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu, saûn phaåm hôïp lyù ñeå traùnh gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. 6 Baùo caùo giaùm saùt moâi tröôøng Coâng ty TNHH Deät JO MU (Vieät Nam) ___________________________________________________________________________ 2.2.2 Buïi töø quaù trình saûn xuaát Buïi töø quaù trình saûn xuaát chuû yeáu phaùt sinh töø caùc coâng ñoaïn ñan vaø keát sôïi. Loaïi buïi naøy chuû yeáu laø buïi loâng sôïi nguyeân lieäu seõ gaây aûnh höôûng ñeán söùc khoûe cuûa coâng nhaân lao ñoäng tröïc tieáp taïi caùc coâng ñoaïn naøy. 2.2.3 Khí thaûi loø hôi Do ñaëc ñieåm cuûa döï aùn laø söû duïng loø hôi ñeå cung caáp nhieät, nhieân lieäu söû duïng cho hoaït ñoäng cuûa loø hôi laø daàu F.O. Taùc nhaân gaây oâ nhieãm khoâng khí töø hoaït ñoäng cuûa loø hôi chuû yeáu laø do caùc saûn phaåm chaùy cuûa quaù trình ñoát nhieân lieäu. Thaønh phaàn khí thaûi chuû yeáu laø CO, NOx, SO2 vaø moät löôïng raát nhoû caùc khí C xHy vaø Aldehyde. Khí thaûi töø loø hôi caàn phaûi ñöôïc xöû lyù ñaït tieâu chuaån tröôùc khi thaûi ra moâi tröôøng. 2.3 Chaát thaûi raén 2.3.1 Chaát thaûi raén saûn xuaát Trong quaù trình saûn xuaát seõ phaùt sinh moät soá maûnh vaûi vuïn, sô sôïi, saûn phaåm hö hoûng vaø caùc loaïi bao bì ñöïng nguyeân lieäu. Khoái löôïng chaát thaûi raén naøy chieám khoaûng 2% khoái löôïng nguyeân lieäu söû duïng. Toaøn boä caùc loaïi saûn phaåm hö hoûng vaø maûnh vaûi vuïn seõ ñöôïc thu gom vaø baùn döôùi daïng pheá lieäu. 2.3.2 Chaát thaûi raén sinh hoaït Chaát thaûi raén sinh hoaït goàm thöïc phaåm, rau quaû dö thöøa, tuùi nilon, giaáy,… chuû yeáu laø caùc chaát höõu cô deã leân men töø thöùc aên thöøa cuûa coâng nhaân. Vôùi soá löôïng 425 coâng nhaân, löôïng raùc thaûi sinh hoaït trung bình khoaûng 125 kg/ngaøy. 2.3.3 Chaát thaûi raén nguy haïi Chaát thaûi nguy haïi cuûa coâng ty chuû yeáu laø caùc loaïi deû lau daàu môõ caùc thieát bò, maùy moùc vaø caùc thuøng chöùa hoaù chaát deät nhuoäm. Löôïng raùc thaûi naøy khoâng nhieàu nhöng caàn phaûi ñöôïc thu gom vaø xöû lyù ñuùng quy ñònh. 7 Baùo caùo giaùm saùt moâi tröôøng Coâng ty TNHH Deät JO MU (Vieät Nam) ___________________________________________________________________________ 2.4 OÂ nhieãm do nhieät, tieáng oàn - Nhieät ñoä phaùt sinh chuû yeáu töø giai ñoaïn naáu, giaët taåy vaûi. Nhieät ñoä aûnh höôûng lôùn ñeán ñoä boác hôi, phaùt taùn buïi, caùc khí thaûi cuõng nhö taùc ñoäng ñeán khaû naêng trao ñoåi khí cuûa cô theå con ngöôøi. - Trong caùc daây chuyeàn hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy söû duïng moät soá maùy moùc thieát bò cô khí nhö maùy deät, maùy suoát vaø hoaït ñoäng cuûa caùc khung cöûi… Caùc loaïi thieát bò naøy khi hoaït ñoäng ñeàu gaây ra tieáng oàn vaø chaán ñoäng. - Ngoaøi ra tieáng oàn coøn do caùc phöông tieän giao thoâng vaän taûi phaùt ra töø ñoäng cô, do söï rung ñoäng cuûa caùc boä phaän xe. 2.5 Khaû naêng gaây chaùy noå Trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa coâng ty coù söû duïng nhieân lieäu phuïc vuï cho vieäc vaän haønh loø hôi. Ngoaøi ra caùc thieát bò maùy moùc cuûa nhaø maùy ñeàu vaän haønh baèng ñieän neân nguy cô chaùy noå coù theå xaûy ra trong quaù trình saûn xuaát do chaäp ñieän, tia löûa ñieän. 8 Baùo caùo giaùm saùt moâi tröôøng Coâng ty TNHH Deät JO MU (Vieät Nam) ___________________________________________________________________________ III. COÂNG TAÙC BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG ÑAÕ THÖÏC HIEÄN 3.1 Giaûm thieåu oâ nhieãm do nöôùc thaûi 3.1.1 Nöôùc thaûi saûn xuaát Nöôùc thaûi saûn xuaát chuû yeáu phaùt sinh töø caùc quaù trình nhö neâu taïi Muïc 2.1.1. Do löu löôïng nöôùc thaûi töông ñoái lôùn, khoaûng 300 m 3/ngaøy vaø noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm cuõng khaù cao neân coâng ty xaây döïng heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi ñaït tieâu chuaån theo quy ñònh tröôùc khi thaûi ra heä thoáng thoaùt nöôùc chung cuûa KCN (ñaït tieâu chuaån loaïi B). Quy trình heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi ñöôïc trình baøy sô löôïc sau ñaây. * Nöôùc thaûi töø phaân xöôûng giaët taåy qua song chaén raùc taäp trung veà hoá gom. Nöôùc thaûi töø hoá gom ñöôïc xöû lyù qua heä thoáng tuyeån noåi sau ñoù qua xöû lyù sinh hoïc. Ñaàu tieân nöôùc thaûi ñöôïc bôm vaøo boàn aùp löïc cuøng vôùi khoâng khí nhaèm taïo ra nhöõng boït khí nhoû vaø ñoàng nhaát trong khoái chaát loûng. Nöôùc ra khoûi boàn aùp löïc ñöôïc daãn ñeán beå tuyeån noåi, taùch vaùn boït. Luùc naøy caùc boït khí ñöôïc taùch khoûi khoái chaát loûng vaø chuyeån ñoäng töø döôùi leân vôùi kích thöôùc moãi luùc moät taêng caùc boït khí naøy seõ loâi keùo caùc haït lô löõng, caùc hôïp chaát cao phaân töû trong hoùa chaát giaët taåy. Ngoaøi ra, ñeå taêng khaû naêng tuyeån noåi, caùc hôïp chaát polymer ñöôïc theâm vaøo baèng heä thoáng ñònh löôïng. Vaùn boït taùch ra ñöôïc ñöa veà beå phaân huûy buøn. * Nöôùc thaûi töø coâng ñoaïn deät nhuoäm ñöôïc taùch rieâng vaø taäp trung veà beå thu gom. Töø beå thu gom nöôùc thaûi ñöôïc bôm qua thaùp giaûi nhieät, ñoàng thôøi taïi beå naøy nöôùc thaûi ñöôïc ñieàu chænh pH thích hôïp cho quaù trình phaûn öùng xaûy ra ôû giai ñoaïn sau. Töø beå ñieàu hoøa nöôùc thaûi töï chaûy xuoáng beå phaûn öùng keo tuï taïo boâng nhaèm khöû ñoä maøu cuûa nöôùc thaûi tröôùc khi qua beå xöû lyù chung. Buøn laéng sinh ra töø beå phaûn öùng ñöôïc chöùa trong beå chöùa buøn, nöôùc taùch ra töø beå chöùa buøn ñöôïc ñöa quay veà beå thu gom. Sô ñoà khoái heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi deät nhuoäm vaø giaët taåy trình baøy trong Hình 1.2. Sô ñoà khoái heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi chung trình baøy trong Hình 1.3. 9 Baùo caùo giaùm saùt moâi tröôøng Coâng ty TNHH Deät JO MU (Vieät Nam) ___________________________________________________________________________ Nöôùc thaûi deät nhuoäm vaø nöôùc thaûi giaët taåy Chaén raùc, laéng caùt Beå gom nöôùc thaûi Chaâm PAC Chaâm Polymer Nöôùc taùch buøn Thaùp giaûi nhieät Phaûn öùng, laéng Beå chöùa buøn Beå xöû lí chung Hình 1.2 - Sô ñoà khoái heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi deät nhuoäm vaø giaët taåy Nöôùc thaûi sinh hoaït Nöôùc thaûi deät nhuoäm sau xöû lyù Nöôùc thaûi giaët taåy sau xöû lyù Buøn hồi lưu Beå hieáu khí sinh hoïc Buøn Beå laéng Beå phaân huûy buøn Nöôùc ñaõ xöû lyù Hình 1.3 - Sô ñoà khoái heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi chung 10 Baùo caùo giaùm saùt moâi tröôøng Coâng ty TNHH Deät JO MU (Vieät Nam) ___________________________________________________________________________ 3.1.2 Nöôùc thaûi sinh hoaït Soá löôïng coâng nhaân laøm vieäc taïi coâng ty laø 425 ngöôøi, coâng nhaân sau giôø laøm ñeàu trôû veà nôi cö truù neân löôïng nöôùc thaûi do taém giaët laø khoâng ñaùng keå, löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït phaùt sinh chuû yeáu laø nöôùc thaûi töø nhaø veä sinh vaø töø nhaø aên taäp theå. - Nöôùc thaûi töø nhaø veä sinh ñöôïc taäp trung, xöû lyù baèng beå töï hoaïi. Beå töï hoaïi laø coâng trình ñoàng thôøi coù 02 chöùc naêng: laéng vaø phaân huûy caën laéng do caùc vi sinh vaät kî khí thöïc hieän. - Nöôùc thaûi töø nhaø aên taäp theå ñöôïc xöû lyù sô boä baèng caùc hoá laéng coù song chaén raùc sau ñoù daãn vaøo heä thoáng coáng thoaùt nöôùc chung cuûa coâng ty vaø thaûi vaøo heä thoáng coáng thoaùt nöôùc cuûa KCN. 3.1.3 Nöôùc möa chaûy traøn Hieän nay coâng ty ñaõ xaây döïng heä thoáng möông thoaùt nöôùc möa xung quanh khuoân vieân vaø daãn vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc cuûa KCN. Heä thoáng thoaùt nöôùc möa ñöôïc xaây döïng baèng ximaêng, boá trí doïc theo phaân xöôûng saûn xuaát, treân caùc möông thoaùt nöôùc coù boá trí caùc song chaén raùc ñeå traùnh gaây taéc ngheõn ñöôøng oáng thoaùt nöôùc. Ngoaøi ra, coâng ty thöôøng xuyeân queùt doïn, thu gom löôïng raùc rôi vaõi treân beà maët nhaø xöôûng, kho baõi nhaèm giaûm thieåu söï cuoán troâi caùc chaát baån khi nöôùc möa chaûy traøn qua khuoân vieân khu vöïc nhaø xöôûng. 3.2 Giaûm thieåu oâ nhieãm do khí thaûi 3.2.1 Giaûm thieåu oâ nhieãm do caùc phöông tieän giao thoâng gaây ra Ñeå giaûm thieåu oâ nhieãm moâi tröôøng do quaù trình hoaït ñoäng cuûa caùc phöông tieän giao thoâng ra vaøo, coâng ty ñaõ aùp duïng caùc bieän phaùp: - Giaûm thieåu buïi: (i) thöôøng xuyeân thöïc hieän phun nöôùc saân baõi nhaát laø nhöõng ngaøy naéng noùng, traùnh vieäc buïi phaùt taùn ñi xa; (ii) khi chaïy trong khuoân vieân coâng ty caùc phöông tieän ñeàu phaûi giaûm toác ñoä xuoáng < 5 km/h. - Giaûm thieåu khí thaûi: thöïc hieän baûo döôõng ñònh kyø ñoái vôùi caùc phöông tieän boác dôõ vaø caùc xe taûi vaän chuyeån thuoäc taøi saûn cuûa coâng ty, vaän haønh ñuùng troïng taûi ñeå giaûm thieåu caùc loaïi khí thaûi. 11 Baùo caùo giaùm saùt moâi tröôøng Coâng ty TNHH Deät JO MU (Vieät Nam) ___________________________________________________________________________ 3.2.2 Giaûm thieåu oâ nhieãm trong quaù trình saûn xuaát 1. Giaûm thieåu buïi Buïi phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát chuû yeáu laø buïi sôi nguyeân lieäu. Ñeå giaûm thieåu oâ nhieãm do buïi gaây ra, coâng ty ñaõ laép ñaët thieát bò loïc buïi tay aùo trong khu vöïc saûn xuaát phaùt sinh buïi cao. Sô ñoà quy trình heä thoáng xöû lyù buïi ñöôïc trình baøy trong Hình 1.4. Chuï Chuïpp huù huùtt OÁ OÁnngg daã daãnn Thaûi boû Ngaê Ngaênn thu thu buï buïii Thieá Thieátt bò bò loï loïcc tay tay aùaùoo Quaï Quaïtt huù huùtt cao cao aùaùpp OÁ OÁnngg thaû thaûii khí khí Hình 1.4 - Heä thoáng loïc buïi tay aùo * Thuyeát minh quy trình coâng ngheä Buïi sinh ra ñöôïc chuïp huùt töø phía treân vaø ñöa veà thieát bò xöû lyù qua ñöôøng oáng daãn nhôø aùp löïc huùt cuûa quaït huùt cao aùp. Taïi ñaây khí thaûi bò cöôõng böùc chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu töø döôùi leân, phía treân coù boá trí caùc oáng loïc tay aùo, vaät lieäu loïc ñöôïc cheá taïo ñaëc bieät cho vieäc loïc buïi, buïi ñöôïc giöõ laïi moät phaàn rôi vaøo ngaên thu buïi, moät phaàn baùm chaëc vaøo caùc tuùi loïc. Khí saïch seõ ñöôïc thoaùt ra ngoaøi qua ñöôøng oáng phaùt taùn treân cao. Theo ñònh kyø, löïông buïi trong ngaên thu buïi seõ ñöôïc thaûi boû, caùc tuùi loïc hoaït ñoäng moät thôøi gian seõ ñöôïc thay theá baèng caùc tuùi loïc khaùc. Hieäu quaû xöû lyù buïi cuûa thieát bò loïc buïi naøy ñaït khoaûng 95%. 12 Baùo caùo giaùm saùt moâi tröôøng Coâng ty TNHH Deät JO MU (Vieät Nam) ___________________________________________________________________________ 2. Giaûm thieåu khí thaûi töø loø hôi Khí thaûi phaùt sinh chuû yeáu trong quaù trình saûn xuaát laø töø vieäc ñoát nhieân lieäu phuïc vuï hoaït ñoäng cuûa loø hôi. Coâng ty ñaõ xaây döïng oáng khoùi cho loø hôi cao 7m nhaèm phaùt taùn khí thaûi ra moâi tröôøng xung quanh. 3.3 Giaûm thieåu oâ nhieãm do chaát thaûi raén 3.3.1 Chaát thaûi raén saûn xuaát Chaát thaûi raén saûn xuaát goàm caùc loaïi saûn phaåm hö, vaûi vuïn, sô sôi, caùc loaïi bao bì… ñöôïc coâng ty thu gom vaø taäp trung laïi taïi kho chöùa. Coâng nhaân veä sinh cuûa coâng ty thöïc hieän phaân thaønh 02 loaïi: (i) loaïi ñeå baùn cho caùc ñôn vò thu mua pheá lieäu, bao goàm caùc loaïi bao bì carton vaø vaûi vuïn; (ii) phaàn coøn laïi hôïp ñoàng vôùi Ñoäi veä sinh coâng coäng cuûa ñòa phöông ñeán thu gom vaän chuyeån ñi cuøng vôùi raùc sinh hoaït. 3.3.2 Chaát thaûi raén sinh hoaït Raùc thaûi sinh hoaït ñöôïc thu gom vaø löu tröõ trong caùc thuøng chöùa vaø ñöôïc Ñoäi veä sinh coâng coäng ñeán thu gom vaän chuyeån vôùi taàn suaát 02 ngaøy/laàn. 3.3.3 Chaát thaûi raén nguy haïi Chaát thaûi nguy haïi coù khoái löôïng raát ít, chuû yeáu laø caùc thuøng chöùa hoaù chaát deät nhuoäm vaø caùc loaïi gieû lau coù dính hoaù chaát vaø daàu môõ. Ñoái vôùi chaát thaûi nguy haïi laø caùc thuøng chöùa hoaù chaát, coâng ty taäp trung löu kho vaø ñònh kyø nhaø cung caáp hoaù chaát seõ ñeán thu gom caùc thuøng chöùa laïi. Ñoái vôùi caùc loaïi gieû lau maùy moùc dính daàu, do löôïng raát ít (öôùc khoaûng 10 kg/naêm) neân ñöôïc coâng ty thu gom vaø taäp trung taïi moät choã vaø giao cho Ñoäi veä sinh coâng coäng thu gom. Coâng ty chöa tieán haønh laøm thuû tuïc laäp soå ñaêng kyù quaûn lyù chuû nguoàn thaûi chaát thaûi nguy haïi theo Quyeát ñònh soá 155/1999/QÑ-TTg cuûa Thuû töôùng Chính phuû ban haønh ngaøy 16/07/1999 vaø trình noäp cho Sôû Taøi nguyeân & Moâi tröôøng tænh Ñoàng Nai. 3.4 Giaûm thieåu oâ nhieãm do nhieät vaø tieáng oàn Coâng ty ñaõ trang bò heä thoáng quaït gioù trong khuoân vieân nhaø xöôûng nhaèm giaûm ñaùng keå nhieät ñoä moâi tröôøng laøm vieäc cuûa coâng nhaân vaø thöôøng xuyeân tieán haønh baûo trì, vaän haønh maùy moùc ñuùng coâng suaát thieát keá nhaèm giaûm thieåu tieáng oàn trong quaù trình saûn 13 Baùo caùo giaùm saùt moâi tröôøng Coâng ty TNHH Deät JO MU (Vieät Nam) ___________________________________________________________________________ xuaát. Ñoàng thôøi, cuõng ñaõ trang bò trang phuïc baûo hoä lao ñoäng cho coâng nhaân tham gia tröïc tieáp trong quaù trình saûn xuaát. 3.5 Phoøng choáng chaùy noå vaø an toaøn lao ñoäng 3.5.1 Phoøng choáng chaùy noå Coâng ty raát chuù troïng ñeán vaán ñeà phoøng choáng chaùy noå. Hieän nay coâng ty ñaõ vaø ñang thöïc hieän caùc bieän phaùp phoøng choáng nhö sau: - Thöôøng xuyeân kieåm tra heä thoáng ñieän ñeå traùnh hieän töôïng chaäp ñieän xaûy ra. - Trang bò nay ñuû caùc thieát bò phoøng chaùy chöõa chaùy vaø ñeå caùc thieát bò PCCC ôû nôi deã nhìn thaáy vaø deã laáy nhaát. - Thöôøng xuyeân toå chöùc huaán luyeän, tuyeân truyeàn giaùo duïc veà PCCC. 3.5.2 An toaøn lao ñoäng - Trang bò ñaày ñuû quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng cho coâng nhaân. - Toå chöùc khaùm söùc khoûe ñònh kyø cho coâng nhaân. 14 Baùo caùo giaùm saùt moâi tröôøng Coâng ty TNHH Deät JO MU (Vieät Nam) ___________________________________________________________________________ IV. KEÁT QUAÛ GIAÙM SAÙT MOÂI TRÖÔØNG Ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí xung quanh, trong phaân xöôûng saûn xuaát vaø chaát löôïng nöôùc thaûi, Coâng ty JOMU ñaõ phoái hôïp vôùi Trung taâm Coâng ngheä Moâi tröôøng – Vieän Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân tieán haønh ño ñaïc, thu maãu taïi coâng ty vaøo ngaøy 19/07/2006. Keát quaû ño ñaïc vaø phaân tích maãu moâi tröôøng khoâng khí vaø maãu nöôùc thaûi cuûa coâng ty ñöôïc trình baøy sau ñaây. 4.1 Chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí 4.1.1 Chaát löôïng khoâng khí khu vöïc xung quanh Baûng 4.1 - Keát quaû phaân tích chaát löôïng khoâng khí khu vöïc xung quanh TCVN 5937:1995 Thoâng soá Ñôn vò Keát quaû phaân tích (T.bình trong 1 giôø) K1 K2 K3 K4 Tieáng oàn dBA 62,5 58,5 64,6 75* 86,6 3 Buïi mg/m 0,26 0,23 0,63 0,13 0,3 3 SO2 mg/m 0,060 0,030 0,035 0,103 0,5 3 NO2 mg/m 0,078 0,091 0,018 0,133 0,4 3 CO mg/m 2,02 3,64 6,47 6,06 40 Nguoàn: Vieän Moâi tröôøng & Taøi nguyeân Ghi chuù: • Vò trí thu maãu: K1 - tröôùc vaên phoøng coâng ty K2 - gaàn xöôûng nhuoäm K3 - gaàn cuoái xöôûng deät K4 - gaàn coång baûo veä • Thôøi ñieåm thu maãu: ngaøy 19/07/2006 • “*” : TCVN 5949:1998 • “-“: Tieâu chuaån khoâng quy ñònh. Nhaän xeùt: Keát quaû phaân tích maãu cho thaáy, taát caû caùc thoâng soá ño ñaïc veà noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm: SO2, NO2, CO vaø haøm löôïng buïi ñeàu naèm trong giôùi haïn cho pheùp theo Tieâu chuaån Vieät Nam quy ñònh veà chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí xung quanh TCVN 15 Baùo caùo giaùm saùt moâi tröôøng Coâng ty TNHH Deät JO MU (Vieät Nam) ___________________________________________________________________________ 5937-1995. Chæ coù tieáng oàn ño ñöôïc taïi vò trí K3 – gaàn cuoái xöôûng deät laø cao hôn tieâu chuaån cho pheùp gaáp 1,15 laàn. 4.1.2 Chaát löôïng khoâng khí khu vöïc saûn xuaát Baûng 4.2 - Keát quaû phaân tích chaát löôïng khoâng khí taïi khu vöïc saûn xuaát Thoâng soá Ñôn vò Keát quaû phaân tích TCVS3733/2002/ QÑ-BYT K5 K6 K7 K8 K9 K10 Tieáng oàn dBA 66,4 100,4 73,7 77,3 100,3 89,8 85 3 Buïi mg/m 0,42 0,73 0,39 0,39 1,25 0,13 6 3 SO2 mg/m 0,017 0,010 0,054 0,014 0,096 0,050 10 3 NO2 mg/m 0,097 0,034 0,051 0,079 0,100 0,101 10 3 CO mg/m 2,69 6,74 2,02 5,66 3,64 2,02 40 Nguoàn: Vieän Moâi tröôøng & Taøi nguyeân Ghi chuù: • Vò trí thu maãu: K5- trong kho chöùa nguyeân lieäu K6- cuoái phaân xöôûng deät K7- trong phaân xöôûng giaët K8- ñaàu phaân xöôûng nhuoäm K9- ñaàu phaân xöôûng deät K10- phaân xöôûng xaâu ro • Thôøi ñieåm thu maãu: ngaøy 19/07/2006 • Tieâu chuaån so saùnh: Tieâu chuaån veä sinh cuûa Boä Y teá- TCVS3733/2002/QÑ-BYT Nhaän xeùt: Keát quaû phaân tích maãu cho thaáy, taát caû caùc thoâng soá ño ñaïc veà noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm: SO2, NO2, CO vaø haøm löôïng buïi ñeàu naèm trong giôùi haïn cho pheùp theo Tieâu chuaån Veä sinh cuûa Boä Y teá TCVS3733/2002/QÑ-BYT. Rieâng ñoái vôùi tieáng oàn coù 03/06 maãu ño ñaït tieâu chuaån cho pheùp, coù 03/06 maãu ño (caùc maãu K6, K9, K10) laø caùc vò trí ño taïi phaân xöôûng deät vaø phaân xöôûng xaâu ro vöôït tieâu chuaån cho pheùp töø 1,05-1,18 laàn. 4.1.3 Chaát löôïng khí thaûi loø hôi Thoâng soá Baûng 4.3 - Keát quaû phaân tích chaát löôïng khí thaûi loø hôi Tieâu chuaån so saùnh Ñôn vò Keát quaû TCVN TCVN 5939-1995 6991-2001 16 Baùo caùo giaùm saùt moâi tröôøng Coâng ty TNHH Deät JO MU (Vieät Nam) ___________________________________________________________________________ o Nhieät ñoä C 167 3 Buïi mg/m 96,2 3 Noàng ñoä SO2 mg/m 2.854 3 Noàng ñoä NOX mg/m 682 3 Noàng ñoä CO mg/m 355 3 Noàng ñoä O2 mg/m 20,8 3 Noàng ñoä CO2 mg/m 5,2 Nguoàn: Vieän Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân • Vò trí thu maãu: Khí thaûi loø hôi • Thôøi gian thu maãu: ngaøy 19/07/2006 • “-“: Tieâu chuaån khoâng quy ñònh. 400 500 1.000 500 - 375 750 375 - Nhaän xeùt: So vôùi tieâu chuaån TCVN 5939 - 1995 nhaän thaáy caùc chæ tieâu ño ñaïc nhö buïi, noàng ñoä CO, NOx ñeàu naèm trong khoaûng giôùi haïn cho pheùp, tuy nhieân noàng ñoä SO2 töø khí thaûi cao hôn tieâu chuaån cho pheùp gaáp 5,7 laàn. Nhö vaäy, khí thaûi loø nung caàn phaûi xöû lyù ñaït tieâu chuaån quy ñònh ñoái vôùi thoâng soá SO2 tröôùc khi thaûi ra ngoaøi moâi tröôøng. Coâng ngheä xöû lyù thích hôïp nhaát laø duøng phöông phaùp haáp thuï baèng dung dòch kieàm (Na2CO3). Khí thaûi loø hôi coù chöùa SO2, khi tieáp xuùc vôùi dung dòch haáp thuï taïo thaønh muoái khoâng tan, laéng xuoáng ñaùy thieát bò. Thieát bò haáp thuï ñöôïc löïa choïn laø loaïi thieát bò haáp thuï daïng ñóa. Thaùp ñóa bao goàm moät voû ngoaøi, trong ñoù coù ñaët moät soá ñóa coù ñuïc loã, hôi khí ñi theo chieàu döôùi leân qua beà maët chaát loûng chöùa treân moãi ñóa. Khi ñi qua ñoù caùc thaønh phaàn trong khí thaûi seõ hoøa tan hoaëc phaûn öùng vôùi dung dòch haáp thuï. Hieäu suaát xöû lyù coù theå ñaït tôùi 90%. Thaùp ñóa thích hôïp vôùi caùc chaát khí chöùa buïi hoaëc caùc chaát khí deã hoøa tan. Khi khí thaûi coù nhieät ñoä cao vieäc duøng thaùp ñóa laø thích hôïp. Sô ñoà coâng ngheä heä thoáng xöû lyù khí thaûi loø hôi ñöôïc trình baøy trong Hình 4.1. * Thuyeát minh quy trình xöû lyù Khoùi thaûi cuûa caùc loø hôi chöùa tro buïi, SO 2 vaø caùc khí oâ nhieãm khaùc ñöôïc cho qua thaùp haáp thuï (2). Trong thaùp, chaát haáp thuï laø dung dòch kieàm phaân taùn vaøo theå tích thaùp nhôø bôm (6). Khí thaûi ñi vaøo thaùp töø phía döôùi, ngöôïc chieàu vôùi doøng dung dòch haáp thuï. Trong quaù trình tieáp xuùc vôùi dung dòch haáp thuï, SO2 seõ töông taùc vôùi dung dòch kieàm (Na2CO3) taïo thaønh muoái sunphat khoâng tan, rôi xuoáng ñaùy thaùp, ñöôïc xaû vaøo beå laéng caën vaø chuaån bò chaát haáp thuï (7). Tro buïi trong khí thaûi cuõng ñöôïc taùch khoûi doøng khí khi tieáp xuùc vôùi chaát loûng trong thaùp vaø theo dung dòch xaû ra ngoaøi thaùp haáp thuï vaøo beå laéng caën. Taïi ñaây tro buïi vaø muoái sunphat ñöôïc laéng xuoáng ñaùy beå, sau ñoù seõ ñöôïc ruùt ra nhôø bôm 17 Baùo caùo giaùm saùt moâi tröôøng Coâng ty TNHH Deät JO MU (Vieät Nam) ___________________________________________________________________________ buøn (8) ñöa ñeán maùy laøm khoâ buøn (9). Sau ñoù, caën ñöôïc laáy ra chöùa vaøo bao kín. Dung dòch ñaõ ñöôïc laéng caën theo loã traøn sang ngaên chöùa ñeå bôm tuaàn hoaøn trôû vaøo thaùp haáp thuï tieáp tuïc quaù trình xöû lyù. Trong quaù trình xöû lyù, noàng ñoä kieàm cuûa dung dòch haáp thuï giaûm daàn do phaûn öùng vôùi caùc khí axít (SO2, NO2). Kieåm tra noàng ñoä kieàm baèng phöông phaùp ño ñoä pH cuûa dung dòch. Khi ñoä pH cuûa dung dòch giaûm xuoáng coøn xaáp xæ 8 thì phaûi chaâm theâm dung dòch kieàm vaøo beå chöùa. Dung dòch haáp thuï tuaàn hoaøn trong heä thoáng nhôø bôm (6). Khí thaûi sau khi ñaõ xöû lyù SO2 vaø tro buïi ñöôïc daãn qua boä phaän taùch loûng tröôùc khi quaït huùt (3) thaûi ra ngoaøi moâi tröôøng qua oáng khoùi (4). Theo phöông phaùp naøy, SO2 ñöôïc xöû lyù ñaït hieäu quaû treân 90% vaø buïi cuõng ñöôïc xöû lyù khaù trieät ñeå theo nguyeân lyù öôùt. Noàng ñoä SO2 coøn laïi sau xöû lyù dao ñoäng khoaûng 200 220mg/m3, thaáp hôn tieâu chuaån cho pheùp theo tieâu chuaån thaûi (TCVN 6691:2001, nguoàn thaûi A; Q1). 4.2 Chaát löôïng nöôùc thaûi Baûng 4.4 - Keát quaû phaân tích chaát löôïng nöôùc thaûi TCVN 5945:1995 (loaïi B) 1 pH 7,4 5,5-9 2 Ñoä maøu Pt-Co 35 3 Nhu caàu oxy sinh hoùa BOD5 mg/l <2 50 4 Nhu caàu oxy hoùa hoïc COD mg/l 78 100 5 Toång chaát raén lô löûng mg/l 24 100 6 Haøm löôïng Phenol mg/l <0,002 0,05 7 Haøm löôïng ñoàng (Cu) mg/l 0,013 1 8 Haøm löôïng keõm (Zn) mg/l <0,05 2 4+ 9 Haøm löôïng croâm(Cr ) mg/l <0,05 0,1 3 10 Toång Coliform MPN/100ml 4,6x10 10.000 Nguoàn: Trung taâm Quan traéc & Kyõ thuaät Moâi tröôøng, ngaøy 14/06/2006. Ghi chuù: • Vò trí thu maãu: ñaàu ra sau heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi chung cuûa coâng ty • Thôøi gian thu maãu: ngaøy 07/06/2006 • “-“: Tieâu chuaån khoâng quy ñònh. STT Thoâng soá Ñôn vò Keát quaû Nhaän xeùt: Keát quaû phaân tích maãu nöôùc cho thaáy nöôùc thaûi sau xöû lyù cuûa coâng ty coù chaát löôïng toát, taát caû caùc chæ tieâu phaân tích ñeàu ñaït tieâu chuaån cho pheùp theo Tieâu chuaån Vieät Nam TCVN 5945-1995 quy ñònh ñoái vôùi nguoàn thaûi loaïi B. Neáu so saùnh vôùi tieâu 18 Baùo caùo giaùm saùt moâi tröôøng Coâng ty TNHH Deät JO MU (Vieät Nam) ___________________________________________________________________________ chuaån cho pheùp ñoái vôùi nguoàn thaûi loaïi A, thì haàu heát caùc chæ tieâu phaân tích cuõng ñeàu ñaït tieâu chuaån, chæ coù thoâng soá COD laø vöôït tieâu chuaån cho pheùp nhöng khoâng ñaùng keå (vöôït TCCP 1,3 laàn). Ghi chuù: 1. Loø hôi 2. Thaùp haáp thuï khí thaûi 3. Quaït huùt khí 4. OÁng khoùi 5. Thieát bò pha hoùa chaát 6. Bôm hoùa chaát 7. Beå chöùa hoùa chaát vaø laéng caën 8. Bôm buøn 9. Thieát bò laøm khoâ buøn 3 Lôùp taùch loûng Ñaàu phun 1 2 4 Loø hôi 9 Nöôùc Kieàm 5 6 8 7 19 Baùo caùo giaùm saùt moâi tröôøng Coâng ty TNHH Deät JO MU (Vieät Nam) ___________________________________________________________________________ Hình 4.1 - Sô ñoà moâ taû heä thoáng xöû lyù khí thaûi loø hôi 20 Baùo caùo giaùm saùt moâi tröôøng Coâng ty TNHH Deät JO MU (Vieät Nam) ___________________________________________________________________________ V. KEÁT LUAÄN 5.1 Ñaùnh giaù chung Qua keát quaû phaân tích vaø khaûo saùt thöïc teá quy trình saûn xuaát cuûa coâng ty, coù theå keát luaän nhö sau: * Coâng ty ñaõ thöïc hieän moät soá bieän phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm moâi tröôøng theo nhö ñaõ neâu trong Baûn ñaêng kyù ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng cuûa coâng ty, bao goàm: - Veà moâi tröôøng khoâng khí: haàu heát caùc chæ tieâu giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí xung quanh vaø trong khu vöïc phaân xöôûng saûn xuaát ñeàu naèm trong giôùi haïn cho pheùp theo Tieâu chuaån Vieät Nam (TCVN 5937:1995) vaø Tieâu chuaån veä sinh TCVS 3733/2002/QÑ-BYT. - Veà moâi tröôøng nöôùc: coâng ty ñaõ xaây döïng heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi saûn xuaát ñaït tieâu chuaån tröôùc khi ñaáu noái vaøo heä thoáng coáng thoaùt nuôùc chung cuûa KCN Long Thaønh. - Veà chaát thaûi raén: chaát thaûi raén coâng nghieäp vaø sinh hoaït ñeàu ñöôïc coâng ty taäp trung vaø hôïp ñoàng vôùi Ñoäi veä sinh coâng coäng cuûa ñòa phöông thu gom vaø xöû lyù. * Tuy nhieân, trong coâng taùc baûo veä moâi tröôøng cuûa coâng ty coøn toàn taïi nhöõng vaán ñeà caàn phaûi khaéc phuïc nhö sau: - Trong khu vöïc saûn xuaát, tieáng oàn coøn cao hôn tieâu chuaån cho pheùp. - Chöa xaây döïng heä thoáng xöû lyù khí thaûi loø hôi, do ñoù noàng ñoä SO 2 trong khí thaûi coøn cao hôn tieâu chuaån cho pheùp. - Chöa tieán haønh ñaêng kyù quaûn lyù chaát thaûi nguy haïi ñoái vôùi chuû nguoàn thaûi theo Quyeát ñònh soá 155/1999/QÑ-TTg ngaøy 16/07/1999 cuûa Thuû töôùng Chính phuû. 21 Baùo caùo giaùm saùt moâi tröôøng Coâng ty TNHH Deät JO MU (Vieät Nam) ___________________________________________________________________________ 5.2 Cam keát Ñeå thöïc hieän toát coâng taùc baûo veä moâi tröôøng trong thôøi gian tôùi, coâng ty cam keát thöïc hieän caùc noäi dung sau ñaây: - Tieáp tuïc duy trì coâng taùc baûo veä moâi tröôøng nhö ñaõ thöïc hieän trong thôøi gian qua cuõng nhö ñaõ neâu trong Baûn ñaêng kyù ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng ñaõ ñöôïc pheâ duyeät. - Ñoái vôùi moâi tröôøng khoâng khí: + Coâng ty seõ xaây döïng heä thoáng xöû lyù khí thaûi loø hôi ñaït tieâu chuaån cho pheùp vaø baùo caùo veà Sôû Taøi nguyeân Moâi tröôøng Ñoàng Nai vaøo Quùy IV/2006. + Tieáp tuïc duy trì cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa maùy moùc, thieát bò ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät vaän haønh nhaèm giaûm thieåu löôïng khí thaûi vaø ñoä oàn trong khu vöïc saûn xuaát. + Duy trì coâng taùc chaêm soùc, troàng môùi caây xanh trong khuoân vieân coâng ty. - Ñoái vôùi chaát thaûi raén: Tieán haønh laäp thuû tuïc ñaêng kyù quaûn lyù chaát thaûi nguy haïi ñoái vôùi chuû nguoàn thaûi theo Quyeát ñònh soá 155/1999/QÑ-TTg ngaøy 16/07/1999 cuûa Thuû töôùng Chính phuû. - Duy trì, thöïc hieän toát coâng taùc phoøng chaùy chöõa chaùy vaø chaêm soùc söùc khoûe cho coâng nhaân. Long Thaønh, ngaøy thaùng naêm 2006 Coâng ty TNHH deät JOMU (Vieät Nam) 22 Baùo caùo giaùm saùt moâi tröôøng Coâng ty TNHH Deät JO MU (Vieät Nam) ___________________________________________________________________________ PHUÏ LUÏC 1. Phieáu xaùc nhaän baûn ñaêng kyù ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng Döï aùn Nhaø maùy saûn xuaát caùc loaïi vaûi jean cuûa Coâng ty TNHH deät JOMU (Vieät Nam). 2. Caùc tieâu chuaån Vieät Nam söû duïng trong baùo caùo 3. Baûng keát quaû phaân tích maãu moâi tröôøng khoâng khí vaø moâi tröôøng nöôùc cuûa Coâng ty TNHH deät JOMU (Vieät Nam) 4. Moät soá khaûo saùt thöïc teá taïi Coâng ty TNHH deät JOMU (Vieät Nam) 23
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng