Tài liệu Bộ sách doanh nhân tự học_6.giavachienluocgia

  • Số trang: 84 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 504 |
  • Lượt tải: 120

Mô tả:

Gia va chien IUoc gia • Quan tri trong cac Doanh nghi,p Vila vi N • Qulm tr! Marketing trong cae Doanh nghi~p VlJa Gia va Nho Va Chien IltQc gia , ? ~ I TAl BAN LAN TH(JI = Qulm tr! Marketing trong Doanh nghi~p Vila Gia va Nho Va Chien IltQc gia TAl BAN LAN THLrI cae Chuang trinh Phit trien DI! an Me Kong tai trq OPEN LEARNING AGENCY Vi¢n D':li h9C Ma OLA (Canada) bien sO':ln Canada's life!Qng Lea!fling Ptov,Jer Culln sach nay do Chuong trinh Phat tri~n DJ! an Me Kong gilr bim quyi!n © 2001 Khong duqc sao ehep hol;ic sua ddi n€u khong duqc phep bing van ban cua Chuang trinh Phil trien DI! an Me Kong. sa Cuon sich nay duqc x:i.y dl!Dg tren eO tai Ji¢u giang d':lY tren lap do Vi~n Quan tri Kinh doanh - D;:ti hQc Kinh te Quoc dan, Ha Nl}i phii! trien voi sl! tai trq eua ChIIong trlnh PMt tri~n DJ! an Me Kong. NhOm bien sO':ln tiii Ji¢u do Th;:tc si Nguyen Quynh Chi chju tmeh nhi¢m chinh. Cuon sach nay khong duqc sao cnep hol;ic sua dili khi chua duqc pMp bing van ban eua Chuang trinh Phat trien DI! an Me Kong. .. Chucrng trlnh PMt trien DI! an Me Kong (MPDF) duqc thanh l~p nam 1997 nhiun h6 trq sl! hlnh thanh va philt trien cua cac doanh nghi~p tu nhan vita va nhc. a Vi~t Nam, Lao va Campuchia. MPDF hil trq ky thu~t cho cac doanh nghi~p trong qua trlnh chuan b! cac dl! an dau tu vai qui mo tit 250.000 den 10 tri~u dola My. MPDF cling tai trq vi~ dao tl!o cac nha quan ly doanh nghi~p vira va nM, cac ngiln h1lng cap tin dVng cho cac doanh nghi~p vita va nhc., ciing nhu cac t6 chuc cung cap djch vv h6 trq cho doanh nghi~p. MPDF duqc di~u hlmh ooi Cong ty Tai chinh Qu6c te (IFC) va duqc tai trq bOi Ngiln hang Phat trien CMu A. (ADB), Oxtrilylia, Canada, PMn Lan, Cong ty Tili chinh Qu6c te (IFC), Nh~t Ban, Na Uy, ThVY Dien, ThVY Si va Vucrng qu6c Anh. Neu dn biet them thOng tin, xin Mn h~ vOi bilt ky van phOng nilO cua MPDF tl!i Ha Ni)i, Thanh pM H6 Chi Minh, Phnom Penh, hoi).c Vieng Chan theo d!a chi sau: sa Ha Nl)i, Vi~t Nam (Trl,l chinh) 63 Pho Ly Thai Tb, Tang 7 Di~n thOl!i: (84-4) 824 7892 Fax: (84-4) 824 7898 Thilnh phD 86 Chi Minh, Vi~t Nam Somerset Chancellor Court Phong 3B, Uiu 3 21-23 Nguyen Th! Minh Khai, Qu~n 1 Di~n thol!i: (84-8) 823 5266 Fax: (84-8) 823 5271 Phnom Penh, Campuchia 175 Norodom Boulevard Sangkat Boeung Keng Kang 1 Di~n thol!i: (855-23) 21 9365 Fax: (855-23) 21 9361 Vieng Chan, Lao Nehru Road, Pathou Xay POBox 9690 Di~n thol!i: (856-21) 45 0017 Fax: (856-21) 45 0020 VI,I Doanh nghi~p Vila va NhO, Ngan hilng The giOi 2121 Pennylvania Avenue, NW Washington, DC 20433, USA Di~n thol!i: 202-473-6683 Fax: 202-522-3742 Giai thieu • ChLtdng trinh £)ao t~o Quan 19 danh cho cac Doanh nghi~p Vila Nho va Tang quan Chuong trinh Dao tflo Quan Iy danh cho eac Doanh nghitlp VUlz va Nhd duq'C bien so~ eho cae nM qwin 19 va chU doanh nghi~p vita va nhi>. U. ngum ehu hoi).e ngum quan 19 doanh nghi~p nhi>, b~ quan tAm den nhieu khia c~nh cua vi~ dieu hanh ml?t doanh nghi~p. Chuang trInh nay se cung clip eho b~ ml?t hi? tru Ii~u huang dAn ve marketing trang quan 19 doanh nghi~p. BI? tru li~u nay de ~p den eac chu de sau: ni~m • Xae dinh eac khai marketing • Thu th~p th6ng tin ve khach hang. • Phat tri~n cac th6ng tin ve qua tnnh va xu huang mua hang cua khach hang • Xae dinh va h,ra ch<;ln • Ke ho~eh hoa va phiit trien san phtirn. • Phat trien marketing chu t£<:lng m6i quan h~ va dich Vt.I khach hang. • Phat trien chien Iuq'C quiing cao eho doanh nghi~p • Djnh gia va chien luq'C ve gia. thi tnrong ml.Ie tieu phil hqp. BI? tiii li~u ve marketing cua ChuClng triM DIIO tflo Qudn ly diJnh eM Clle Doanh nghitlp VUa va Nhd duq'C bien so~ nham giup cae eM doanh nghi~p va nha quan ly doanh nghi~p n:lm vihlg tilt ca cae bu6e trang qua trlnh marketing. M6i cu6n sach nghien cUu m/?t khfa c~h Cl.I the cua ho~t d................................................................... i T6ng quan ............................................................................................... i A sac ' h ...................................................... ll " ' ng h'A Phuon g ph ap l - Xem thêm -