Tài liệu Cam kết bảo vệ môi trường của nhà máy sản xuất inox

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 205 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Cam kết bảo vệ môi trường của nhà máy sản xuất inox
downloaded from http://moitruongxanh.info Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty TNHH HWATA MUÏC LUÏC MUÏC LUÏC .............................................................................................................................. 2 THOÂNG TIN CHUNG........................................................................................................... 3 I. ÑÒA ÑIEÅM THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN ............................................................... 4 1.1. Vò trí döï aùn ................................................................................................ 4 1.2. Hieän traïng cô sôû haï taàng ........................................................................... 4 II. QUY MO SAÛN XUAÁT, KINH DOANH...................................................... 5 2.1. Muïc tieâu, phaïm vi hoaït ñoäng ..................................................................... 5 2.2. Quy moâ dieän tích vaø maët baèng................................................................... 5 2.3. Voán ñaàu tö ................................................................................................. 6 2.4. Saûn phaåm vaø coâng suaát .............................................................................. 6 2.5. Coâng ngheä saûn xuaát ................................................................................... 7 2.6. Tieán ñoä thöïc hieän ( keå töø ngaøy ñöôïc caáp giaáy pheùp )................................. 7 III. NHU CAÀU NGUYEÂN, NHIEÂN LIEÄU SÖÛ DUÏNG ....................................... 7 3.1. Nhu caàu veà nguyeân vaät lieäu........................................................................ 7 3.2. Danh muïc maùy moùc thieát bò ....................................................................... 8 3.3. Nhu caàu lao ñoäng, ñieän vaø nöôùc ................................................................ 8 IV. CAÙC TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG.............................................................. 9 4.1. Caùc loaïi chaát thaûi phaùt sinh khi döï aùn khôûi coâng xaây döïng : .................... 9 4.1.1 Không khí................................................................................................ 119 4.1.2 Nước thải ................................................................................................. 11 4.1.3 Chaát thaûi raén. ........................................................................................ 12 4.2. Caùc loaïi chaát thaûi phaùt sinh khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng......................... 12 4.2.1 O nhieãm khoâng khí................................................................................... 13 4.2.2 OÂâ nhieãm nöôùc .......................................................................................... 13 4.23 Chất thải rắn ............................................................................................ 13 4.3. Caùc taùc ñoäng khaùc ................................................................................... 14 4.4. Döï baùo nhöõng ruûi ro veà söï coá moâi tröôøng ............................................... 15 V BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU TAÙC ÑOÄNG TIEÂU CÖÏC ................................. 15 5.3 Giaûm thieåu oâ nhieãm khoâng khí................................................................. 20 5.3 Giaûm thieåu oââ nhieãm nöôùc ........................................................................ 20 5.3 Giaûm thieåu chất thải rắn.......................................................................... 20 5.3 Giaûm thieåu caùc taùc ñoäng khaùc ................................................................. 20 VI CAM KEÁT THÖÏC HIEÄN ............................................................................ 21 Trang 2 downloaded from http://moitruongxanh.info Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty TNHH HWATA THOÂNG TIN CHUNG 1. VEÀ CHUÛ ÑAÀU TÖ − Teân chuû ñaàu tö : COÂNG TY TNHH HWATA VIEÄT NAM − Ñòa chæ truï sôû chính : Loâ II-1, Cuïm 1, Nhoùm CN II, Khu Coâng Nghieäp Taân Bình, Quaän Taân Phuù, TPHCM. − Ñòa chæ lieân heä : Loâ II-1, Cuïm 1, Nhoùm CN II, Khu Coâng Nghieäp Taân Bình, Quaän Taân Phuù, TPHCM. − Ngöôøi ñaïi dieän theo phapù luaät : Baø LAN CHUN YUEH − Chöùc vuï : Toång giaùm ñoác − Quoác tòch : Ñaøi Loan − Soá hoä chieáu : 135054135 2. VEÀ DÖÏ AÙN − Teân chuû döï aùn: COÂNG TY TNHH HWATA VIEÄT NAM − Teân döï aùn: ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG CHI NHAÙNH COÂNG TY TNHH HWATA VINA TAÏI LONG AN − Ñòa ñieåm döï aùn: Loâ 5, Ñöôøng soá 5, KCN Taân Ñöùc, Xaõ Ñöùc Hoøa Haï, Huyeän Ñöùc Hoøa, Tænh Long An − Ñòa chæ lieân heä: Loâ 5, Ñöôøng soá 5, KCN Taân Ñöùc, Xaõ Ñöùc Hoøa Haï, Huyeän Ñöùc Hoøa, Tænh Long An − Hình thöùc ñaàu tö: 100 % voán nöôùc ngoaøi. − Ngöôøi ñöùng ñaàu chi nhaùnh : + Ñaïi dieän chuû döï aùn : OÂâng LEE CHIEN JEN + Chöùc vuï : Giaùm ñoác + Quoác tòch: Ñaøi Loan ( Trung Quoác ) + Soá hoä chieáu : 135039740 Trang 3 downloaded from http://moitruongxanh.info Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty TNHH HWATA I. ÑÒA ÑIEÅM THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN 1.1. Vò trí döï aùn Döï aùn “Ñaàu tö xaây döïng chi nhaùnh coâng ty TNHH HWATA VINA taïi Long An” ñöôïc xaây döïng treân quy moâ dieän tích 16.818,86 m2 taïi Loâ 5, Ñöôøng soá 5, KCN Taân Ñöùc, Xaõ Ñöùc Hoøa Haï, Huyeän Ñöùc Hoøa, Tænh Long An . (Sô ñoà vò trí cuûa döï aùn ñính keøm phuï luïc) Döï aùn naèm trong Khu coâng nghieäp Taân Ñöùc, Xaõ Ñöùc Hoøa Haï, Huyeän Ñöùc Hoøa, Tænh Long An, caùch thaønh phoá Hoà chí Minh khoaûng 32 km. 1.2. Hieän traïng cô sôû haï taàng • Hieän traïng Giao thoâng: Döï aùn naèm trong Khu coâng nghieäp Taân Ñöùc, heä thoáng giao thoâng trong khu coâng nghieäp cô baûn ñaõ hoaøn thieän ñaùp öùng nhu caàu löu thoâng caùc phöông tieän giao thoâng coù troïng taûi lôùn löu thoâng ra vaøo vaø ñöôïc noái vôùi caùc truïc giao thoâng quan troïng. • Hieän traïng caáp ñieän: Hieän taïi doïc caùc tuyeán ñöôøng cuûa khu coâng nghieäp ñaõ coù löôùi ñieän trung theá 22 KW, ñöôïc caáp nguoàn töø traïm bieán aùp 110 KV Ñöùc Hoøa. Khi ñi vaøo hoaït ñoäng nhaø ñaàu tö seõ xaây döïng traïm bieán aùp 22/0,4 KV ñeå caáp nguoàn ñieän haï theá. • Hieän traïng caáp nöôùc: Hieän taïi khu vöïc ñaõ coù heä thoáng nöôùc caáp, khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng seõ söû duïng heä thoáng caáp nöôùc chung cuûa khu coâng nghieäp. • Hieän traïng thoaùt nöôùc: Do khu ñaát döï aùn naèm trong khu coâng nghieäp Taân Ñöùc, heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi ñöôïc boá trí doïc treân caùc tuyeán ñöôøng noäi boä, vaø ñöôïc thu gom veà heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung cuûa KCN. • Thoâng tin lieân laïc: Böu ñieän huyeän Ñöùc Hoøa ñaùp öùng phuïc vuï ñuû cho nhu caàu veà thoâng tin lieân laïc cho toaøn khu vöïc. Trang 4 downloaded from http://moitruongxanh.info Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty TNHH HWATA II. QUY MO SAÛN XUAÁT, KINH DOANH 2.1. Muïc tieâu, phaïm vi hoaït ñoäng − Saûn xuaát caùc saûn phaåm baèng inox ( boàn, baøn, gheá, keä, beáp….) vôùi quy moâ 45.300 saûn phaåm/naêm ( naêm oån ñònh ). − Gia coâng vaø caét kim loaïi vôùi quy moâ 30 taán/naêm. Muïc tieâu cuûa döï aùn : Saûn phaåm Ñôn vò tính Naêm 1 Naêm 2 Naêm 3 (naêm oån ñònh) Boàn Caùi 5160 6880 8600 Chaäu Caùi 12480 17760 20800 Baøn Caùi 3060 4320 5100 Gheá Caùi 6300 8400 10500 Keä beáp Caùi 180 240 300 Toång coäng Caùi 27180 37600 45300 2.2. Quy moâ dieän tích vaø maët baèng Döï aùn toïa laïc trong KCN Taân Ñöùc, Xaõ Ñöùc Hoøa Haï, Huyeän Ñöùc Hoøa, Tænh Long An, ñöôïc xaây döïng treân quy moâ dieän tích 16.818,86 m2. Dieän tích khuoân vieân coâng ty 11.773 m2 bao goàm caùc haïng muïc: − Heä thoáng nhaø vaên phoøng − Heä thoáng nhaø xöôûng saûn xuaát vaø nhaø kho − Caùc coâng trình phuï (nhaø baûo veä, nhaøveä sinh…) − Saân baõi, ñöôøng noäi boä − Khu vöïc caây xanh chieám khoaûng 15 – 20 % toång dieän tích. (Sô ñoà boá trí maët baèng ñính keøm phuï luïc) Trang 5 downloaded from http://moitruongxanh.info Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty TNHH HWATA 2.3. Voán ñaàu tö Theo giaáy chöùng nhaän kinh doanh ban ñaàu: - Phaïm vi kinh doanh: Saûn xuaát caùc saûn phaåm baèng inox vaø gia coâng, caét kim loaïi. - Toång voán ñaàu tö: 2.000.000 USD Trong ñoù: Voán coá ñònh : 1.800.000 USD Voán löu ñoäng : 200.000 USD ( khoâng coù voán vay ) 2.4. Saûn phaåm vaø coâng suaát STT Teân saûn phaåm Saûn löôïng thaønh phaåm Ñôn vò Soá löôïng Tyû leä XK 1 Naép vaø ñaùy boàn Inox Caùi 3.000 0% 2 Boàn chöùa nöùa Inox Caùi 24.600 0% 3 Chaäu röûa Inox Caùi 69.000 0% 4 Baøn Inox Caùi 7.800 0% 5 Gheá Inox Caùi 15.000 0% 6 Gheá saét Caùi 5.000 0% 7 Beáp gas Caùi 1.000 0% 8 Keä beáp Caùi 1.800 0% 9 Giöôøng inox Caùi 800 0% 10 Tuû inox Caùi 800 0% Thò tröôøng tieâu thuï cuûa Coâng ty chuû yeáu laø thò tröôøng noäi ñòa. Trang 6 downloaded from http://moitruongxanh.info Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty TNHH HWATA 2.5. Coâng ngheä saûn xuaát Sô ñoà coâng ngheä saûn xuaát chính caùc saûn phaåm Inox Coâng ñoaïn daäp Nguyeân lieäu Coâng ñoaïn caét Coâng ñoaïn haøn Coâng ñoaïn uoán Thaønh phaåm 2.6. Ñoùng goùi Tieán ñoä thöïc hieän ( keå töø ngaøy ñöôïc caáp giaáy pheùp ) Khôûi coâng xaây döïng Laép ñaët thieát bò Vaän haønh thöû Saûn xuaát chính thöùc : : : : töø thaùng thöù töø thaùng thöù töø thaùng thöù töø thaùng thöù 01 ñeán thaùng thöù 10 11 ñeán thaùng thöù 13 14 ñeán thaùng thöù 15 16 trôû ñi III. NHU CAÀU NGUYEÂN, NHIEÂN LIEÄU SÖÛ DUÏNG 3.1. Nhu caàu veà nguyeân vaät lieäu STT Teân nguyeân lieäu 1 Coâng ñoaïn ñaùnh boùng KSC Inox cuoän, Qui Ñôn vò Ñôn giaù Soá Thaønh tieàn Nôi mua caùch saûn xuaát ( USD ) löôïng ( USD ) 127 Taán 3,800.00 300 1,140,000.00 Taiwan 22MM Taán 2,100.00 70 147,000.00 Vieät Nam taám 2 Inox oáng TOÅNG COÄNG 1,278,000.00 Trang 7 downloaded from http://moitruongxanh.info Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty TNHH HWATA 3.2. Danh muïc maùy moùc thieát bò Qui Ñôn Soá Ñôn giaù Thaønh tieàn Nôi saûn caùch vò löôïng ( USD) (USD) xuaát Maùy daäp thuûy löïc 400 taán 400 taán caùi 1 125,000.00 125,000.00 TAIWAN 2 Maùy daäp cô 60 taán caùi 2 8,000.00 16,000.00 TAIWAN 3 Maùy caét oáng NC – caùi 1 8,000.00 8,000.00 TAIWAN 4 Maùy caét oáng thöôøng – caùi 2 2,000.00 4,000.00 TAIWAN 5 Maùy cuoán oáng NC – caùi 2 12,000.00 24,000.00 TAIWAN 6 Maùy cuoán oáng CNC – caùi 1 55,000.00 55,000.00 TAIWAN 7 Xe naâng 5 taán caùi 1 22,000.00 22,000.00 TAIWAN 8 Caàu truïc 6 taán caùi 1 32,000.00 32,000.00 TAIWAN 9 Maùy caét Inox cuoän – caùi 1 14,000.00 14,000.00 TAIWAN 10 Maùy chaán goùc – caùi 1 13,000.00 13,000.00 TAIWAN 11 Maùy haøn ñóa – caùi 2 18,000.00 36,000.00 TAIWAN 12 Maùy haøn argon – caùi 6 1,500.00 9,000.00 TAIWAN 13 Maùy khoan – caùi 4 1,500.00 6,000.00 TAIWAN 14 Khuoân – caùi – 36,000.00 36,000.00 TAIWAN STT Teân nguyeân lieäu 1 3.3. Nhu caàu lao ñoäng, ñieän vaø nöôùc ♦ Nhu caàu lao ñoäng Naêm oån ñònh : 183 lao ñoäng. Trong ñoù : − Lao ñoäng tröïc tieáp : 160 lao ñoäng. − Lao ñoäng giaùn tieáp : 23 lao ñoäng. ♦ Nhu caàu söû duïng ñieän Nhu caàu veà ñieän vaøo naêm thöù I laø 400.000 Kwh/naêm, khi ñaït coâng suaát thieát keá cöïc ñaïi naêm thöù III ( naêm oån ñònh ) laø 800.000 Kwh/naêm. ♦ Nhu caàu söû duïng nöôùc Nhu caàu nöôùc tieâu thuï trong naêm oån ñònh : 600 m3/naêm. ♦ Thoâng tin lieân laïc Soá maùy ñieän thoaïi : 06 soá Soá maùy fax : 01 soá Trang 8 downloaded from http://moitruongxanh.info Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty TNHH HWATA IV. CAÙC TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG 4.1. Caùc loaïi chaát thaûi phaùt sinh khi döï aùn khôûi coâng xaây döïng : 4.1.1 Chaát thaûi gaây oâ nhieãm khoâng khí ¾ Tieáng oàn Khi xaây döïng döï aùn tieáng oàn phaùt sinh chuû yeáu do khai thaùc cuûa caùc maùy moùc thieát bò thi coâng cô giôùi vaø caùc phöông tieän vaän taûi, chuyeân chôû vaät lieäu san laáp vaø nguyeân vaät lieäu xaây döïng phuïc vuï cho coâng taùc thi coâng. Möùc oàn gaây ra cuûa caùc thieát bò thi coâng khaù cao, sau ñaây laø baûng tham khaûo möùc ñoä oàn ñoái vôùi moät soá thieát bò. Baûng 3.2: Ñoä oàn cuûa moät soá thieát bò STT Nguoàn goác phaùt sinh Möùc oàn ôû ñieåm caùch maùy 15m (dB) 1 Coøi oâ toâ 90 2 Maùy uûi 93 3 Maùy cöa tay 4 Maùy khoan ñaù 87 5 Maùy ñaäp beâ toâng 85 6 Maùy phaùt ñieän 100-110 7 Buùa khoan baèng khí neùn 110-115 98-105 Nguoàn: “Theo taøi lieäu ñaùnh giaù nhanh cuûa WHO” 9 Theo baûng tham khaûo treân ta coù theå döï baùo, möùc oàn chung taïi khu vöïc thi coâng xaây döïng döï aùn coù theå leân ñeán 80 - 95 dB. Nhoùm ñoái töôïng chòu taùc ñoäng cuûa tieáng oàn thi coâng chuû yeáu laø coâng nhaân tröïc tieáp thi coâng coâng trình. 9 Tieáng oàn, rung coù theå gaây laõng tai, maát taäp trung ñoái vôùi coâng nhaân xaây döïng. Ñoä rung coøn laøm giaûm beàn coâng trình. Nhöng vì coâng trình nhoû neân caùc taùc haïi cuûa tieáng oàn, rung phaùt sinh raát ít, taùc ñoäng ít ñeán söùc khoûe coâng nhaân vaø chaát löôïng coâng trình ¾ Buïi Buïi sinh ra do quaù trình san laáp, boác dôõ vaät lieäu xaây döïng (xi maêng, ñaát caùt, ñaù...), maùy moùc, thieát bò. Quaù trình vaän chuyeån ñaát toân neàn seõ rôi vaõi khaù nhieàu treân ñöôøng ñi. Khi ñeán ñòa ñieåm taäp keát, vieäc ñoå caùt töø treân xe xuoáng cuõng seõ gaây buïi vôùi maät ñoä khaù lôùn, aûnh höôûng ñeán coâng nhaân ñang laøm vieäc taïi coâng tröôøng. Döï aùn naèm trong khu coâng nghieäp, xung quanh coù nhieàu caây coái neân buïi sinh ra trong giai ñoaïn naøy taùc ñoäng khoâng ñaùng keå ñeán moâi tröôøng vaø söùc khoûe con ngöôøi. Trang 9 downloaded from http://moitruongxanh.info Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty TNHH HWATA ¾ Khí thaûi Quaù trình thi coâng xaây döïng döï aùn, do ñòa hình khu ñaát khoâng baèng phaúng, neân khoái löôïng san laáp baët baèng töông ñoái lôùn, döï kieán trung bình cao ñoä seõ ñöôïc naâng 0.5 m. Toång khoái löôïng vaät lieäu san laáp : 16.819 m2 x 0.5 m = 8409,5 m3 Neáu trung bình moãi chuyeán xe vaän chuyeån ñöôïc 10 m3 thì caàn 841 chuyeán xe ñeå thöïc hieän vieäc caáp vaät lieäu cho quaù trình san neàn.Vaäy trung bình moãi ngaøy coù khoaûng 28 chuyeán xe ra vaøo khu vöïc döï aùn. Ngoaøi ra, buïi sinh ra trong giai ñoaïn xaây döïng chuû yeáu laø do quaù trình ñaøo uûi, giao thoâng vaän chuyeån, boác dôõ vaät lieäu xaây döïng vaø hoaït ñoäng cuûa caùc maùy coâng cuï. Trong giai ñoaïn thi coâng, soá xe vaän chuyeån vaät lieäu xaây döïng khoaûng 300 chuyeán trong thôøi gian xaây döïng laø 10 thaùng. Nhö vaäy maät ñoä trung bình laø 1 xe/ngaøy, tuy nhieân trong quaù trình xaây döïng thì löôïng xe taäp trung nhieàu vaøo thôøi gian ñaàu thi coâng, öôùc tính maät ñoä luùc cao ñieåm khoaûng 5 xe/ngaøy. Taûi löôïng buïi phaùt sinh trong giai ñoaïn thi coâng xaây döïng ñöôïc döï tính theo Taøi lieäu ñaùnh giaù nhanh cuûa WHO, nhö sau: Baûng 3.3 Taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí trong quaù trình thi coâng xaây döïng STT 1 Nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm − Buïi sinh ra do quaù trình ñaøo ñaát, san uûi maët baèng bò gioù cuoán leân (buïi caùt) Heä soá (g/m3) 1 – 100 Buïi sinh ra do quaù trình boác dôõ vaät lieäu xaây 2 döïng (xi maêng, ñaát caùt, ñaù…), maùy moùc, thieát 0,1 - 1 bò. 3 − Xe vaän chuyeån caùt, ñaát laøm rôi vaûi treân maët ñöôøng Æ phaùt sinh buïi …. 0,1 – 1 [Nguoàn: Taøi lieäu ñaùnh giaù nhanh cuûa WHO] ¾ O nhieãm nhieät Nhieät chuû yeáu phaùt sinh töø caùc maùy moùc thieát bò, khu vöïc taäp trung nhieàu coâng nhaân vaø böùc xaï maët trôøi. Nhieät lan toûa goùp phaàn laøm taêng nhieät ñoä trong xöôûng saûn xuaát töø 2 – 50C. Nhieät ñoä moâi tröôøng lao ñoäng cao gaây taùc haïi ñeán söùc khoeû cho coâng nhaân laøm vieäc tröïc tieáp. Coù theå thaáy ñieàu aáy qua vieäc nghieân cöùu söï trao ñoåi nhieät giöõa con ngöôøi vaø moâi tröôøng. Trang 10 downloaded from http://moitruongxanh.info Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty TNHH HWATA Baûng 3.3 :Löôïng nhieät thaûi ra trung bình cuûa ngöôøi Traïng thaùi lao ñoäng Qo (kcal/h) Lao ñoäng vöøa (cô khí, giaët, naáu aên ) 120 – 170 Lao ñoäng naëng (ñuùc, caùn, reøn) 170 – 220 Lao ñoäng raát naëng (khuaân vaùc) 220 - 270 Nguoàn : O nhieãm khoâng khí – TS Ñinh Xuaân Thaéng 4.1.2 Nước thải ‘ Nöôùc möa chaûy traøn Toång dieän tích khu vöïc döï aùn 16.818,86 m2. Tính toaùn döïa treân cô sôû löôïng möa trung bình haøng naêm taïi TP. Hoà Chí Minh theo soá lieäu traïm Taân Sôn Nhaát nhö sau: 16.818,86 (m2) * 2200 (mm/naêm) = 16.537 (m3/naêm) hay löôïng möa bình quaân trong ngaøy: 16.537(m3/naêm )/150 (ngaøy) = 110,25 (m3/ngaøy) Nöôùc möa laø nöôùc quy öôùc saïch neân coù theå thaûi tröïc tieáp ra moâi tröôøng. Thaønh phaàn nöôùc möa coù theå tham khaûo trong baûng sau: Baûng 3.3: Thaønh phaàn nöôùc möa chaûy traøn STT Thoâng soá Ñôn vò Giaù trò 1 COD mg/l 10-20 2 Toång N mg/l 0.5-1.5 3 Toång P mg/l 0.004-0.03 4 TSS mg/l 10-20 Nguoàn: Vieän veä sinh dòch teã Löôïng nöôùc naøy coù theå bò nhieãm baån bôûi daàu, môõ, vuïn vaät lieäu xaây döïng trong thôøi gian xaây döïng neáu khoâng coù phöông aùn quaûn lyù toát. Taïi khu vöïc taäp keát vaät lieäu xaây döïng vaø phöông tieän thi coâng, khaû naêng taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng nöôùc cuõng coù theå xaûy ra, ñaëc bieät laø ñoái vôùi tröôøng hôïp taäp keát nhieân lieäu phuïc vuï cho vieäc vaän haønh maùy moùc thieát bò thi coâng. Nöôùc möa chaûy traøn qua khu vöïc xaây döïng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng vì cuoán theo ñaát, caùt chaát thaûi raén, daàu môõ…. Do vaäy hieän töôïng naøy laøm ñuïc doøng chaûy, ngaên caûn quaù trình xaâm nhaäp cuûa oxy vaøo nguoàn nöôùc do ñoù haïn cheá khaû naêng töï laøm saïch cuûa nguoàn nöôùc gaây haïi cho quaù trình quang hôïp cuûa rong taûo vaø taùc ñoäng xaáu ñeán heä sinh thaùi thuûy sinh. Trang 11 downloaded from http://moitruongxanh.info Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty TNHH HWATA ‘ Nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa coâng nhaân xaây döïng Hoaït ñoäng sinh hoaït haøng ngaøy cuûa caùc coâng nhaân xaây döïng taïi hieän tröôøng seõ phaùt sinh caùc chaát thaûi do caùc hoaït ñoäng sinh hoaït (nöôùc thaûi, chaát thaûi raén) coù khaû naêng gaây oâ nhieãm cuïc boä moâi tröôøng nöôùc. Trong quaù trình xaây döïng döï aùn, haøng ngaøy coù khoaûng 20 coâng nhaân xaây döïng laøm vieäc treân coâng tröôøng. Toång löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït 1m3/ngaøy ñeâm. Nöôùc thaûi sinh hoaït naøy coù chöùa chaát caën baõ, chaát raén lô löûng (SS), chaát höõu cô (BOD), chaát dinh döôõng (N, P) vaø vi sinh. Nöôùc thaûi sinh hoaït coù theå gaây oâ nhieãm nguoàn nöôùc maët, boác muøi, laøm giaûm löôïng oxy hoøa tan trong nöôùc, gaây hieän töôïng phuù döôõng hoùa, lan truyeàn dòch beänh …. Nöôùc thaûi sinh ra trong giai ñoaïn xaây döïng khoâng nhieàu vaø hoaøn toaøn coù theå khoáng cheá ñöôïc. 4.1.3 Chaát thaûi raén. ‘ Chaát thaûi raén xaây döïng Trong giai ñoaïn xaây döïng, chaát thaûi raén chuû yeáu laø caùc loaïi nguyeân vaät lieäu xaây döïng pheá thaûi vaø rôi vaõi nhö gaïch ngoùi, beâ toâng, xi maêng, caùt soûi, caùc loaïi bao bì ñöïng thieát bò nhaäp khaåu trong giai ñoaïn laép ñaët.… chaát thaûi naøy haàu nhö trô veà maët moâi tröôøng vaø hoaøn toaøn taän duïng ñöôïc. Phaàn chaát thaûi bao goàm bao bì, goã coát pha, saét theùp vuïn… laø loaïi chaát thaûi coù theå taùi cheá do ñoù coâng ty seõ coù bieän phaùp quaûn lyù trieät ñeå. Do vaäy, khoâng coù taùc haïi ñeán moâi tröôøng do chaát thaûi raén xaây döïng. ‘ Chaát thaûi raén sinh hoaït Raùc thaûi sinh hoaït cuûa coâng nhaân xaây döïng raát ít, khoaûng 7 kg/ngaøy, ñöôïc thu gom vaøo thuøng chöùa raùc vaø thueâ coâng ty dòch vuï veä sinh moâi tröôøng ñòa phöông ñeán thu gom vaø vaän chuyeån ñöa ñi xöû lyù. Trong quaù trình xaây döïng, chuû ñaàu tö seõ boá trí caùc thuøng chöùa raùc vaø yeâu caàu nhaø thaàu xaây döïng coù traùch nhieäm thu gom raùc xaây döïng vaø raùc sinh hoaït vaøo ñuùng nôi qui ñònh, khoâng vöùt raùc böøa baõi ôû coâng tröôøng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. 4.2. Caùc loaïi chaát thaûi phaùt sinh khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng Caùc daïng oâ nhieãm moâi tröôøng trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa döï aùn bao goàm: − Khí thaûi, buïi thaûi töø caùc hoaït ñoäng saûn xuaát vaø vaän chuyeån ñi laïi − Tieáng oàn vaø nhieät thöøa phaùt sinh töø quaù trình saûn xuaát. − Nöôùc thaûi caùc loaïi (nöôùc möa chaûy traøn, nöôùc thaûi saûn xuaát vaø nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa coâng nhaân). − Chaát thaûi raén: bao goàm chaát thaûi sinh hoaït coâng nhaân, baõ thaûi. Trang 12 downloaded from http://moitruongxanh.info Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty TNHH HWATA − Caùc söï coá vaø ruûi ro moâi tröôøng: caùc söï coá daãn ñeán chaùy noå, caùc ruûi ro do traïm phaùt ñieän, caùc heä thoáng daãn nöôùc, ñöôøng daây taûi ñieän, caùc thieát bò phuï trôï duøng trong saûn xuaát. 4.2.1 O nhieãm khoâng khí Bụi ‘ Trong hoaït ñoäng saûn xuaát : Buïi phaùt sinh taïi coâng ñoaïn caét, daäp, khoan, ñaùnh boùng caùc chi tieát chuû yeáu laø buïi kim loaïi. Löôïng buïi naøy ít vaø laéng nhanh do troïng löôïng vaø chuû yeáu aûnh höôûng trong phaïm vi phaân xöôûng taïi vò trí thao taùc cuûa coâng nhaân. Buïi sôn, buïi muøi dung moâi phaùt sinh ra taïi coâng ñoaïn sôn nhaõn hieäu cho saûn phaåm, theo ñònh möùc trung bình moät ngaøy duøng khoaûng 2 lít. Hoaït ñoäng cuûa caùc phöông tieän vaän taûi ra vaøo chi nhaùnh sinh ra khoùi thaûi coù chöùa buïi vaø caùc khí ñoäc nhö SO2, NOx, CO, VOC. ‘ Trong hoaït ñoäng giao thoâng vaän taûi: Hoaït ñoäng cuûa caùc phöông tieän giao thoâng vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu, saûn phaåm ra vaøo khu vöïc döï aùn cuõng goùp phaàn gaây oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí xung quanh. Nhieân lieäu ñoát cho quaù trình vaän haønh caùc phöông tieän vaän taûi thöôøng laø xaêng, daàu Diesel, vì vaäy trong khoùi thaûi xe seõ phaùt sinh buïi khoùi vaø caùc khí ñoäc SO2, NOx, CO, CO2, CxHy. Tieáng oàn vaø vi khí haäu : Tieáng oàn phaùt sinh töø hoaït ñoäng töø caùc maùy moùc taïi caùc coâng ñoaïn caét, daäp, khoan, uoán caùc chi tieát. Tieáng oàn töø hoaït ñoäng giao thoâng vaän taûi ra vaøo khu vöïc. Möùc oàn naøy thöôøng khoâng cao vaø khoâng lieân tuïc do ñoù khoâng coù taùc ñoäng ñaùng keå ñeán moâi tröôøng. Do trong coâng ngheä saûn xuaát khoâng ñoát nhieân lieäu, khoâng coù loø nung, loø saáy. Nguoàn ñieän ñöôïc söû duïng chuû yeáu laø ñeå chaïy caùc maùy moùc thieát bò vaø cuõng khoâng söû duïng caùc loaïi thieát bò laïnh. Vì vaäy nhieät ñoä vaø ñoä aåm trong xöôûng laøm vieäc ñöôïc xem nhö töông ñoàng vôùi ñieàu kieän beân ngoaøi xöôûng. 4.2.2 OÂâ nhieãm nöôùc ‘ Nöôùc thaûi saûn xuaát : Nöôùc laøm nguoäi maùy haøn taïi caùc oâng ñoaïn haøn doïc, haøn ngang thaân boàn. Nöôùc laøm veä sinh boàn. Thaønh phaàn chaát baån : caën, moät ít daàu môõ coù trong nöôùc laøm nguoäi caùc maùy haøn. ‘ Nöôùc thaûi sinh hoaït : Nöôùc sau khi söû duïng cho nhu caàu sinh hoaït cuûa nhaân vieân hoaït ñoäng trong nhaø maùy. Vôùi löôïng coâng nhaân vaøo naêm hoaït ñoäng oån ñònh cuûa döï aùn khoaûng 183 ngöôøi. Öôùc tính moãi Trang 13 downloaded from http://moitruongxanh.info Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty TNHH HWATA ngöôøi thaûi ra 75 lít nöôùc thaûi/ngaøy, vaäy löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït haøng ngaøy cuûa döï aùn ñöôïc tính nhö sau : 183 ngöôøi x 75 lít/ngöôøi/ngaøy ≈ 14 m3/ngaøy ‘ Nöôùc möa chaûy traøn: − Nöôùc möa chaûy traøn ñöôïc qui öôùc laø saïch neáu khoâng chaûy traøn qua khu vöïc oâ nhieãm. Hieän taïi caùc khu vöïc saûn xuaát, kho baõi vaø khu vöïc löu giöõ chaát thaûi ñeàu coù maùi che vaø xaây döïng theo ñuùng qui chuaån coâng nghieäp, hôn nöõa toaøn boä saân baõi, ñöôøng noäi boä ñeàu ñöôïc beâ toâng hoùa cho neân nöôùc möa chaûy traøn trong khuoân vieân nhaø maùy ñöôïc qui öôùc laø saïch. − Phaàn caën do ñaát caùt bò röûa troâi seõ ñöôïc laéng taïi caùc hoá ga treân tuyeán thoaùt nöôùc möa cuûa nhaø maùy. Do ñoù nöôùc möa khoâng bò oâ nhieãm, noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc möa chaûy traøn nhö sau: COD = 10 -20 (mg/l), SS = 30 – 50 (mg/l), toång N = 1,5 – 5 (mg/l), toång P = 0,3 – 0,4 (mg/l). (Nguoàn: Quan traéc vaø kieåm soaùt oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc, Leâ Trình) 4.2.3 Chaát thaûi raén ‘ Chaát thaûi raén sinh hoaït Raùc sinh hoaït phaùt sinh chuû yeáu töø caùc hoaït ñoäng cuûa caùn boä coâng nhaân vieân cuûa nhaø maùy: töø khu vöïc vaên phoøng, nhaø aên vaø nhaø veä sinh. Thaønh phaàn raùc thaûi bao goàm: laù caây, raùc höõu cô, nylon, nhöïa, giaáy vuïn, carton, kim loaïi, thuûy tinh,…. ‘ Chaát thaûi raén trong saûn xuaát Chuû yeáu laø caùc maûnh kim loaïi vuïn Gieû lau daàu nhôùt caùc loaïi Chaát thaûi raén töø coâng ñoaïn sôn, haøn, ñoät loã. 4.3. Caùc taùc ñoäng khaùc ‘ Nguoàn gaây taùc ñoäng khoâng lieân quan ñeán chaát thaûi Vieäc ñaàu tö xaây döïng döï aùn seõ laøm giaûm dieän tích vaø laøm thay ñoåi caáu truùc thöïc vaät che phuû maët ñaát, daãn ñeán laøm thay ñoåi caùc yeáu toá vi khí haäu trong khu vöïc. Tuy nhieân ñaây laø khu vöïc naèm trong quy hoaïch phaùt trieån coâng nghieäp cuûa ban quaûn lyù khu coâng nghieäp, neân nhöõng taùc ñoäng naøy laø khoâng ñaùng keå. Vieäc xaây döïng nhaø maùy seõ keùo theo söï gia taêng lao ñoäng trong khu vöïc, moät maët seõ aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån kinh teá ñòa phöông, maët khaùc cuõng aûnh höôûng ñeán tình hình an ninh traän töï trong khu vöïc neáu khoâng quaûn lyù chaët cheõ. Trang 14 downloaded from http://moitruongxanh.info Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty TNHH HWATA 4.4. Döï baùo nhöõng ruûi ro veà söï coá moâi tröôøng Qua phaân tích coâng ngheä coù theå cho thaáy khaû naêng gaây söï coá moâi tröôøng cuûa nhaø xöôûng laø söï coá hoaû hoaïn vaø tai naïn lao ñoäng cuûa coâng nhaân ‘ Söï coá hoûa hoaïn Do yeâu caàu cuûa quaù trình saûn xuaát neân coâng ty phaûi tröõ moät löôïng nguyeân lieäu lôùn, neáu khoâng ñaûm baûo caùc coâng taùc phoøng choáng chaùy noå thì khaû naêng chaùy noå coù theå xaûy ra nhaát laø trong muøa khoâ. Ngoaøi ra coøn coù caùc söï coá veà thieát bò ñieän, bò quaù taûi trong quaù trình vaän haønh maùy moùc, thieát bò phaùt nhieät vaø daãn ñeán chaùy noå, caùc hieän töôïng seùt ñaùnh… vaø caùc nguyeân nhaân nhö: − Huùt thuoác vaø vöùt taøn thuoác böøa baõi; − Nhaø kho khoâng ñaûm baûo ñieàu kieän thoâng thoaùng toát; − Löïa choïn thieát bò ñieän vaø daây ñieän khoâng phuø hôïp vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän, khoâng trang bò caùc thieát bò choáng quaù taûi,… − Quaù trình vaän haønh khoâng ñuùng qui trình. Xaùc suaát söï coá phuï thuoäc vaøo yù thöùc traùch nhieäm cuûa ngöôøi coâng nhaân vaän haønh. Caùc taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng bao goàm: − Thieät haïi taøi saûn, tính maïng; − Moâi tröôøng khoâng khí bò oâ nhieãm do caùc saûn phaåm chaùy − O nhieãm moâi tröôøng nöôùc do löôïng nöôùc chöõa chaùy hoøa tan caùc chaát ñoäc. Do ñoù ngay töø ñaàu, coâng ty seõ ñaëc bieät quan taâm ñeán coâng taùc phoøng choáng chaùy noå cho nhaø maùy. ‘ Tai naïn lao ñoäng Nguyeân nhaân daãn ñeán tai naïn lao ñoäng phaàn lôùn laø do coâng nhaân khoâng thöïc hieän ñuùng noäi qui hoaëc do maát taäp trung, meät moûi trong quaù trình laøm vieäc, ñaëc bieät laø trong moâi tröôøng bò oâ nhieãm veà nhieät, oàn, hoùa chaát ñoäc haïi. Caùc taùc ñoäng naøy aûnh höôûng tröïc tieáp tôùi ngöôøi lao ñoäng nhö: gaây thöông taät caùc loaïi, beänh ngheà nghieäp, hoaëc thieät haïi tính maïng ngöôøi lao ñoäng. V BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU TAÙC ÑOÄNG TIEÂU CÖÏC 5.1 Giaûm thieåu oâ nhieãm khoâng khí a. Giaûm thieåu hôi dung moâi vaø buïi sôn phaùt sinh töø coâng ñoïan sôn: Taïi coâng ñoïan sôn nhaõn hieäu cho saûn phaåm, trong quaù trình sôn seõ traùnh ñeå sôn rôi vaõi vaø chæ sôn trong phaïm vi chöõ “ HWATA “ cho saûn phaåm, löôïng sôn chuû yeáu baùm treân saûn phaåm, do ñoù löôïng buïi sôn vaø hôi dung moâi phaùt sinh taïi coâng ñoïan naøy khoâng ñaùng keå. Trang 15 downloaded from http://moitruongxanh.info Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty TNHH HWATA Tuy nhieân ñeå giaûm thieåu taùc ñoäng ñeán söùc khoûe coâng nhaân laøm vieäc, döï aùn seõ boá trí phoøng sôn rieâng bieät coù laép caùc quaït thoâng gioù vaø caùc coâng nhaân laøm vieäc taïi coâng ñoaïn naøy seõ ñöôïc trang bò ñaày ñuû baûo hoä lao ñoâng nhö: quaàn aùo, gaêng tay, khaåu trang coù ñoä daøy thích hôïp. ‘ Giaûm thieåu taùc ñoâng do hoaït ñoäng giao thoâng vaän taûi : − Thöôøng xuyeân veä sinh nhaø xöôûng, kho baõi vaø ñöôøng noäi boä. − Yeâu caàu phaûi luoân phuû baït kín ñeå traùnh phaùt taùn buïi ñoái vôùi laùi xe. − Thöôøng xuyeân kieåm tra, baûo döôõng xe ñònh kyø. b. Bieän phaùp giaûm thieåu tieáng oàn Maëc duø so vôùi caùc cô sôû coâng nghieäp khaùc möùc ñoä gaây oàn trong quaù trình saûn xuaát khoâng lôùn, tuy nhieân ñeå haïn cheá trieät ñeå tieáng oàn, coâng ty seõ thöïc hieän moät soá bieän phaùp nhö sau: − Phun nöôùc taïo aåm khi thôøi tieát naéng noùng ñeå haïn cheá buïi. − Trong quaù trình saûn xuaát, thöôøng xuyeân kieåm tra maùy moùc, tra daàu môõ vaø thay theá caùc chi tieát bò maøi moøn. − Caùc chaân ñeá, beä maùy caàn ñöôïc gia coá baèng beâ toâng chaát löôïng cao. − Kieåm tra ñoä caân baèng vaø hieäu chænh neáu caàn thieát. − Coâng nhaân lao ñoäng tröïc tieáp taïi caùc khu vöïc coù ñoä oàn cao seõ ñöôïc trang bò nuùt bòt tai choáng oàn vaø cheá ñoä ca laøm vieäc thích hôïp ñeå traùnh laøm vieäc quaù laâu trong khu vöïc coù ñoä oàn cao. − Ngoaøi ra, xung quanh nhaø maùy coù troàng caây xanh (chieám treân 15% dieän tích maët baèng) ñeå haïn cheá tieáng oàn lan truyeàn ra khu vöïc xung quanh. c. Khoáng cheá oâ nhieãm nhieät Ñeå khaéc phuïc vaán ñeà veà oâ nhieãm do nhieät Coâng ty caàn phaûi aùp duïng caùc bieän phaùp thoâng thoaùng thích hôïp ñeå khoáng cheá oâ nhieãm nhieät trong nhaø maùy: − Ñoái vôùi caùc maùy moùc laøm phaùt sinh nhieät ñöôïc taùch ra khu vöïc rieâng caùch ly vôùi caùc khu vöïc khaùc ñeå haïn cheá nhieät lan toaû laøm taêng nhieät ñoä xöôûng saûn xuaát. − Treân maùi nhaø xöôûng laép caùc taám caùch nhieät, doïc theo töôøng nhaø xöôûng laép caùc quaït thoâng gioù. Ñoàng thôøi trang bò theâm caùc quaït coâng nghieäp cuïc boä vaø laép caùc quaït thoâng gioù taïi caùc töôøng cuûa nhaø xöôûng. Toác ñoä gioù trong khu vöïc laøm vieäc cuûa coâng nhaân ñaït 1,5 m/s vaø ñoä aåm döôùi 80%. Trang 16 downloaded from http://moitruongxanh.info Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty TNHH HWATA − Boá trí dieän tích caây xanh trong khuoân vieân coâng ty, ñaït toái thieåu 15% toång dieän tích maët baèng. 5.2 Giaûm thieåu oâ nhieãm nöôùc. ‘ Nöôùc thaûi saûn xuaát: Nöôùc thaûi sinh ra trong quaù trình saûn xuaát laø löôïng nöôùc chaûy traøn töø beå tuaàn hoaøn trung bình moät ngaøy khoaûng 12 m3. Löôïng nöôùc naøy coù chöùa caùc chaát gaây oâ nhieãm nhö: caën, daàu môõ, … Phöông aùn xöû lyù: Nöôùc thaûi saûn xuaát → Beå laéng caùt → Taùch daàu → Heä thoáng xöû lyù taäp trung Thuyeát minh: Nöôùc thaûi saûn xuaát töø beå chöùa nöôùc chaûy sang beå laéng caùt, sau ñoù qua beå taùch daàu, phaàn nöôùc trong seõ ñöôïc ñoå ra coáng chung taïi KCN. Phaàn caën buøn taïi beå, ñònh kyø thueâ coâng ty moâi tröôøng huùt vaø vaän chuyeån ñeán nôi quy ñònh. ‘ Nöôùc thaûi sinh hoaït : Löôïng nöôùc thaûi 183 ngöôøi trong coâng ty laø 14 m3/ngaøy, nöôùc thaûi sinh hoaït töø nhaø veä sinh cuõng ñöôïc xöû lyù sô boä baèng beå töï hoaïi tröôùc khi ñöa vaø heä thoáng xöû lyù chung. Nöôùc thaûi SH vaøo Vaøo HT xöû lyù nöôùc thaûi cuûa coâng ty Laéng Hình 6.2: Caáu taïo beå töï hoaïi ba ngaên thoâng thöôøng Thuyeát minh Beå töï hoaïi laø coâng trình ñoàng thôøi laøm hai chöùc naêng: laéng vaø phaân huûy caën laéng. Beå coù 3 ngaên, nöôùc thaûi tröôùc tieân ñi qua ngaên thö nhaát, phaàn lôùn caùc caën seõ ñöôïc laéng xuoáng vaø phaân huyû kî khí, sau ñoù nöôùc thaûi qua ngaên laéng thöù 2, taïi ñaây caùc caën lô löûng tieáp tuïc phaân huyû kî khí. Döôùi aûnh höôûng cuûa caùc vi sinh vaät kî khí, caùc chaát höõu cô bò phaân huûy, moät phaàn taïo thaønh caùc chaát khí vaø moät phaàn taïo thaønh caùc chaát voâ cô hoøa tan. Nöôùc thaûi qua ngaên Trang 17 downloaded from http://moitruongxanh.info Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty TNHH HWATA thöù 3 vaãn coøn chöùa nhieàu hôïp chaát höõu cô do ñoù caàn phaûi löu theâm thôøi gian ñeå phaân huyû tieáp. Caën laéng trong beå chöøng 3 – 6 thaùng seõ hôïp ñoàng vôùi Coâng ty dòch vuï moâi tröôøng ñòa phöông ñeán thu gom vaø ñöa ñeán baõi choân laáp. Nöôùc thaûi sau Beå töï hoaïi khoâng ñaït tieâu chuaån qui ñònh. Do ñoù sau khi qua beå töï hoaïi, nöôùc thaûi ñöôïc daãn veà heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung cuûa Nhaø maùy. Tính toaùn theå tích cho beå töï hoaïi thoâng thöôøng: Heä thoáng beå töï hoaïi ñaõ xaây döïng cuûa coâng ty ñöôïc tính toaùn theå tích theo coâng thöùc tính toaùn nhö sau: Beå töï hoaïi goàm 2 phaàn: theå tích chöùa nöôùc vaø theå tích buøn laéng - - Theå tích phaàn chöùa nöôùc Wn = K x Q + K: heä soá löu löôïng, k= 2,5 + Q: löu löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït Thay soá vaøo ta coù : Wn = 35 m3. Theå tích phaàn buøn: Wb = axNxt (100 − P1) x0,7 x1,2 1000(100 − P 2) Trong ñoù: + a : tieâu chuaån caën laéng cho moät ngöôøi, thöôøng 04 ÷0,5 l/ ngaøy ñeâm +N : soá coâng nhaân vieân cuûa Xí nghieäp + t : thôøi gian tích luyõ caën trong beå töï hoaïi, t=180-360 ngaøy +0,7 : heä soá tính ñeán 30% caën ñaõ phaân huûy +1,2 : heä soá tính ñeán 20% caën ñöôïc döõ trong beå ñaõ bò phaân huûy. + P1 : ñoä aåm cuûa caën töôi, P1=95% + P2 : ñoä aåm trung bình cuûa caën trong beå töï hoaïi, P2= 90% Thay soá vaøo ta coù : Wb ≈ 28 m3. Nhö vaäy, toång theå tích beå töï hoaïi caàn thieát laø : V = 35 m3 + 28 m3 = 63 m3 Trang 18 downloaded from http://moitruongxanh.info Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty TNHH HWATA Sô ñoà coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi: Nöôùc thaûi saûn xuaát Nöôùc thaûi sinh hoaït Beå laéng caùt Taùch daàu Beå ñieàu hoøa Beå töï hoaïi Keo tuï taïo boâng Xöû lyù, thoaùt ra coáng Beå laéng Thuyeát minh: Nöôùc thaûi (bao goàm nöôùc thaûi saûn xuaát vaø sinh hoaït ) seõ ñöôïc ñöa vaøo beå ñieàu hoøa ñeå ñieàu hoøa löu löôïng vaø noàng ñoä nöôùc thaûi. Nöôùc thaûi ñi qua beåû keo tuï loaïi boû nhöõng chaát raén lô löûng, sau ñoù seõ ñöôïc laéng boû buøn caùt khi vaøo beå laéng. Nöôùc thaûi ra ñaït tieâu chuaån loaïi C tröôùc khi xaû thaûi ra heä thoáng coáng chung KCN. 5.3 Giaûm thieåu chaát thaûi raén ‘ Chaát thaûi raén sinh hoaït Ñoái vôùi raùc sinh hoaït Coâng ty seõ hôïp ñoàng vôùi coâng ty moâi tröôøng ñoâ thò tôùi thu gom vaø vaän chuyeån raùc sinh hoaït. ‘ Chaát thaûi raén coâng nghieäp khoâng nguy haïi Do chaát thaûi loaïi naøy cuûa coâng ty ñeàu coù giaù trò söû duïng, vì vaäy coâng ty seõ thu gom, phaân loaïi vaø löu giöõ ñuùng qui ñònh. Ñoàng thôøi ñònh kyø baùn cho caùc ñôn vò thu mua pheá lieäu ñeán thu gom vaø ñöa ñi taùi cheá. ‘ Chaát thaûi nguy haïi Tuaân thuû Quyeát ñònh soá 23/2006/QÑ-BTNMT ngaøy 26/12/2006 cuûa Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng veà vieäc ban haønh danh muïc chaát thaûi nguy haïi, Thoâng tö soá 12/2006/TTBTNMT cuûa Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng caáp ngaøy 26/12/2006 veà höôùng daãn ñieàu kieän haønh ngheà, chuû ñaàu tö seõ thöïc hieän caùc bieän phaùp sau: - Ñaêng kyù quaûn lyù chaát thaûi nguy haïi cuûa chuû nguoàn thaûi. - Tieán haønh hôïp ñoàng thu gom, vaän chuyeån vaø xöû lyù chaát thaûi nguy haïi vôùi ñôn vò coù chöùc naêng. Trang 19 downloaded from http://moitruongxanh.info Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty TNHH HWATA 5.3 Giaûm thieåu caùc taùc ñoäng khaùc ‘ Phoøng choáng chaùy noå − Tuaân thuû caùc quy ñònh veà phoøng chaùy chöõa chaùy trong khu daân cö, dòch vuï, khu vui chôi giaûi trí… − Phoái hôïp vôùi Caûnh saùt PCCC ñeå phoøng choáng chaùy noå. − Giaùo duïc yù thöùc cho nhaân daân veà phoøng chaùy chöõa chaùy. − Thaønh laäp ñoäi chöõa chaùy tình nguyeän, vaø thöôøng xuyeân taäp luyeän ñeå öùng cöùu kòp thôøi khi xaûy ra chaùy. − Phoå bieán noäi qui an toaøn söû duïng ñieän vaø coù cheá ñoä kieåm tra ñònh kyø. − Heä thoáng ñöôøng daây ñieän trong khu vöïc caàn ñaûm baûo coù haønh lang an toaøn, heä thoáng baûo veä pha, rôle cho caùc thieát bò duïng cuï ñieän vaø thöôøng xuyeân kieåm tra möùc ñoä an toaøn ñieän. − Trang bò caùc phöông tieän chöõa chaùy nhö bình chöõa löûa, beå nöôùc döï tröõ choáng chaùy,… ‘ Veä sinh moâi tröôøng Ngoaøi caùc phöông phaùp khoáng cheá oâ nhieãm neâu treân, caùc phöông aùn nhaèm giaûm thieåu aûnh höôûng taùc haïi cuûa chaát oâ nhieãm ñeán söùc khoeû coâng nhaân lao ñoäng cuõng seõ ñöôïc aùp duïng. Caùc phöông aùn ñoù laø: − Thöôøng xuyeân veä sinh nhaø xöôûng vaø maùy moùc thieát bò. − Thöïc hieän chöông trình kieåm tra söùc khoûe ñònh kyø cho coâng nhaân; − Trang bò caùc thieát bò baûo hoä lao ñoäng cho coâng nhaân, − Khoáng cheá caùc yeáu toá vi khí haäu ñeå taïo ñieàu kieän toát nhaát cho coâng nhaân Taäp huaán, tuyeân truyeàn cho coâng nhaân veà veä sinh, an toaøn lao ñoäng. ‘ Ñeà phoøng tai naïn lao ñoäng Trong quaù trình hoaït ñoäng, Coâng ty seõ xaây döïng chi tieát caùc baûng noäi quy veà an toaøn lao ñoäng cho töøng khaâu vaø töøng coâng ñoaïn saûn xuaát, phoái hôïp vôùi caùc cô quan chuyeân moân toå chöùc caùc buoåi huaán luyeän veà kyõ thuaät an toaøn lao ñoäng vaø ñoàng thôøi seõ trang bò ñaày ñuû caùc trang thieát bò baûo hoä lao ñoäng cho coâng nhaân. Caùc trang thieát bò baûo hoä lao ñoäng ñöôïc trang bò cho coâng nhaân nhö : − Nuùt choáng oàn, gaêng tay, khaåu trang, maët naï phoøng choáng ñoäc haïi. − Giaøy uûng, quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng, − Ngoaøi ra coøn coù caùc cheá ñoä aên uoáng vaø boài döôõng thích hôïp. Trang 20 downloaded from http://moitruongxanh.info Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty TNHH HWATA − Coâng ty seõ xaây döïng phoøng y teá vôùi caùc trang thieát bò, duïng cuï vaø thuoác men caàn thieát ñeå kòp thôøi öùng cöùu sô boä tröôùc khi chuyeån naïn nhaân ñeán caùc beänh vieän. VI CAM KEÁT THÖÏC HIEÄN Treân cô sôû phaân tích, ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa Döï aùn tôùi moâi tröôøng vaø xaây döïng caùc phöông aùn khaû thi giaûm thieåu taùc ñoäng tieâu cöïc do hoaït ñoäng cuûa Döï aùn, Chuû ñaàu tö Coâng ty xin cam keát nhö sau : 1 Tuaân thuû nghieâm tuùc luaät phaùp Vieät Nam vaø Coâng öôùc Quoác teá veà baûo veä moâi tröôøng trong vieäc quaûn lyù vaø xöû lyù caùc chaát thaûi, phoøng choáng chaùy noå vaø an toaøn lao ñoäng. 2 Maùy moùc thieát bò seõ ñöôïc xaây döïng vaø laép ñaët ñuùng vôùi thieát keá vaø yeâu caàu, vöøa ñeå taïo ra caùc saûn phaåm coù chaát löôïng cao, ñaït yeâu caàu cuûa ngöôøi söû duïng vöøa ñaûm baûo veä sinh moâi tröôøng. 3 Döï aùn ñaõ coù caùc phöông aùn kieåm soaùt oâ nhieãm ñeå giaûm thieåu taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm vaø giaûm thieåu caùc taùc ñoäng tieâu cöïc tôùi moâi tröôøng. Coâng ty seõ trieån khai caùc bieän phaùp caûi thieän oâ nhieãm nhö ñaõ trình baøy, tröôùc khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng. 4 Ñoái vôùi moâi tröôøng khoâng khí trong nhaø xöôûng vaø moâi tröôøng xung quanh, coâng ty cam keát ñaït tieâu chuaån TCVN 5937:2005, TCVN 5949:1998 vaø TCVS3733:2002/QÑBYT cuûa Boä Y Teá. 5 Ñoái vôùi chaát thaûi nguy haïi, Coâng ty seõ xaây döïng khu vöïc rieâng ñeå thu gom, phaân loaïi vaø löu tröõ, ñoàng thôøi tieán haønh ñaêng kyù quaûn lyù chaát thaûi nguy haïi cuûa chuû nguoàn thaûi vaø hôïp ñoàng vôùi ñôn vò coù chöùc naêng tôùi thu gom, ñöa ñi xöû lyù. 6 Dieän tích caây xanh luoân ñaûm baûo dieän tích ñaït treân 15% dieän tích xaây döïng. 7 Döï aùn seõ tuaân thuû nghieâm tuùc caùc Tieâu chuaån Vieät Nam, Qui ñònh baûo veä moâi tröôøng cuûa tænh. 8 Trong quaù trình hoaït ñoäng Coâng ty TNHH HWATA cam keát thöïc hieän coâng taùc baûo veä moâi tröôøng theo ñuùng qui ñònh, thöïc hieän ñuùng caùc bieän phaùp kieåm soaùt oâ nhieãm nhö trình baøy trong baûn ñaêng kyù nhaèm ñaûm baûo caùc tieâu chuaån moâi tröôøng cuûa Nhaø nöôùc Vieät Nam vaø caùc Coâng Öôùc Quoác Teá veà Baûo Veä Moâi Tröôøng. Neáu vi phaïm hoaëc ñeå xaûy ra söï coá, Ñaïi dieän coù thaåm quyeàn cuûa Coâng ty xin hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät Vieät Nam. Trang 21 downloaded from http://moitruongxanh.info Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty TNHH HWATA Do caùc taùc ñoäng cuûa Döï aùn tôùi moâi tröôøng coâng ty ñaõ coù bieän phaùp khaéc phuïc, ñoàng thôøi liõnh vöïc hoaït ñoäng cuûa Döï aùn mang laïi nhieàu lôïi ích kinh teá – xaõ hoäi, kính ñeà nghò caáp laõnh ñaïo, cô quan chöùc naêng xem xeùt vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå döï aùn ñöôïc trieån khai ñuùng tieán ñoä. COÂNG TY TNHH HWATA Trang 22 downloaded from http://moitruongxanh.info Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty TNHH HWATA PHỤ LỤC 1. GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ 2. HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT 3. SƠ ĐỒ VỊ TRÍ DỰ ÁN 4. SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TỔNG THỂ Trang 23
- Xem thêm -