Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Kỹ năng mềm Kỹ năng thuyết trình Dẫn chương trình đám cưới bên nhà gái của mc...

Tài liệu Dẫn chương trình đám cưới bên nhà gái của mc

.DOC
13
10018
96

Mô tả:

Dẫn chương trình đám cưới bên nhà gái của mc
MC Lª ThÞ Duy Thanh – Thanh L¬ng-V¨n ChÊn- Yªn B¸i 0975.374.079 Mở đầu Vâng !Toàn thể hội hôn chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để đón phái đoàn họ nhà trai đang tiến vào hôn trường và với bài hát “Anh có vào Nghĩa Lộ với em không”xin được thay lời chào mừng nồng nhiệt nhất tới phái đoàn nhà trai KÝnh tha c¸c vÞ kh¸ch quÝ, KÝnh tha c¸c cô ,tha c¸c «ng c¸c bµ,c¸c anh chÞ em c« d× chó b¸c Tha quan viªn hai hä Trong kh«ng khÝ tng bõng cña tiÕt trêi th¸ng 3 nh mang ®Õn cho ®Êt trêi mét luång sinh khÝ míi ,kh«ng gian cña mïa xu©n nh cßn ®äng l¹i v¬ng ®©u ®©y trªn t¸n l¸ ngän cá nh÷ng giät s¬ng long lanh cña mïa xu©n Canh DÇn .Th¸ng 3-mïa con ong ®i lÊy mËt, mïa ®¬m hoa kÕt tr¸i, vµ còng lµ mïa cña t×nh yªu-mïa cña nh÷ng nô h«n nång nµn tha thiÕt ®¾m say cña nh÷ng ®«i løa yªu nhau-cíi nhau , vµ trong nh÷ng ngµy th¸ng 3 rùc n¾ng vµng cña quª h¬ng V¨n ChÊn nãi riªng , cña Yªn B¸i nãi chung-chóng ta l¹i ®îc héi tô vÒ ®©y ®Ó chia sÎ vµ chøng kiÕn chóc mõng h¹nh phóc cho ®«i b¹n trÎ , mét thµnh viªn míi , mét gia ®×nh míi,mét tæ Êm míi cña x· héi. §îc sù ®ång ý cña 2 bªn chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ,sù thèng nhÊt cña 2 bªn gia ®×nh,tríc sù chøng kiÕn cña c¸c cô ,c¸c «ng c¸c bµ,quan viªn hai hä 1 MC Lª ThÞ Duy Thanh – Thanh L¬ng-V¨n ChÊn- Yªn B¸i 0975.374.079 vµ quÝ kh¸ch. h«m nay ngµy 29/4/2010 tøc ngµy 16/3 n¨m Canh DÇn lµ ngµy lµnh th¸ng tèt giê ®Ñp ,«ng bµ S¬n ThiÖp tæ chøc lÔ vu qui cho con g¸i lµ T¹ H¶i Hµ kÕt duyªn cïng chó rÓ NguyÔn ChÝ Thanh . §Õn dù buæi h«n lÔ h«m nay t«i xin tr©n träng giíi thiÖu *VÒ phÝa hä nhµ trai cã vÞ trëng ®oµn –chó rÓ vµ ph¸i ®oµn hä nhµ trai ®Õn tõ..phêng NguyÔn Phóc-Thµnh phè Yªn b¸i..nghe th× rÊt xa vÒ mÆt ®Þa lÝ nhng l¹i rÊt gÇn vÒ t×nh c¶m “Yªn B¸i-V¨n ChÊn quª ta/T×nh s©u nghÜa nÆng mÆn mµ thuû chung” *T«i xin tr©n träng giíi thiÖu VÒ phÝa hä nhµ g¸i : cã «ng bµ néi cña c« d©u ,c¸c «ng bµ c« d× chó b¸c anh em hä hµng néi ngo¹i vµ b¹n bÌ cña gia ®×nh «ng bµ S¬n ThiÖp ®Õn tõ Hµ Néi,Yªn B¸i,VC,NLé , ®Æc biÖt cã c¸c ®/c l·nh ®¹o vµ b¹n bÌ ®ång nghiÖp cña c« d©u ®Õn tõ phßng kh¸m ®a khoa ViÖt Trµng An-Yªn b¸i ,Cã c¸c ®ång chÝ ®ång nghiÖp b¹n bÌ cña «ng bµ S¬n ThiÖp ®Õn tõ c¸c c¬ quan trêng häc vµ c¸c th«n trong và ngoài x· Phï Nham , §Ò nghÞ chóng ta h·y næ mét trµng ph¸o tay chµo ®ãn KÝnh tha quan viªn hai hä Tha toµn thÓ héi h«n! NhÊt lµ ¬n mÑ ¬n cha C«ng sinh c«ng dìng ®Ó ta cã m×nh Hai ¬n bÌ b¹n ch©n t×nh Lµm mai lµm mèi ®Ó m×nh cã ta Ba ¬n tÊt c¶ gÇn xa Ngµy vui cã mÆt ®Ó ta cíi m×nh §ã lµ mÊy lêi tuy ng¾n ngñi nhng trän vÑn nghÜa t×nh cña c« d©u chó rÓ xin ®îc c¶m ¬n c¸c cô,c¸c «ng c¸c bµ cïng quan viªn 2 hä ,b¹n bÌ nam n÷ thanh niªn ®· bít chót thêi giê vµng ngäc ®Õn dù vµ chøng kiÕn lÔ thµnh h«n cña H¶i Hµ vµ ChÝ Thanh trong lÔ vu qui h«m nay vµ kh«ng ®Ó mäi ngêi chê l©u h¬n n÷a, xin mêi quÝ vÞ h·y híng vÒ trung t©m héi h«n ®Ó chøng kiÕn sù tr×nh diÖn cña 2 nh©n vËt chÝnh h«m nay- xin mêi c« d©u chó rÓ ®øng lªn ra m¾t tríc quan viªn 2 hä T«i xin tr©n träng giíi thiÖu : C« d©u T¹ H¶i Hµ lµ con g¸i thø 2 cña «ng bµ S¬n ThiÖp –c« ®· tèt nghiÖp tr êng Trung cÊp y ®iÒu dìng Yªn B¸i .hiÖn nay c« ®ang lµ nh©n viªn t¹i phßng kh¸m ®a khoa VÞªt Trµng An-TP Yªn B¸i TiÕp theo t«i xin tr©n träng giíi thiÖu chó rÓ NguyÔn ChÝ Thanh lµ con trai ót cña «ng bµ ViÖt §µo .anh ®· tèt nghiÖp trêng Cao ®¼ng tin häc vµ hiÖn nay anh ®ang lµm trong doanh nghiÖp Nguyễn Hà t¹i thµnh phè Yªn B¸i KÝNH TH¦A QUAN VI£N HAI Hä CïNG QUÝ KH¸CH ! C¶m ¬n ngêi ®· tªm trÇu/Cho v«i th¾m l¸ cho cau say t×nh/Cho con thuyÒn cËp bÕn bê h¹nh phóc / Cho t×nh yªu m·i m·i to¶ h¬ng V©ng !§· cã biÕt bao lêi ngîi ca ®Ñp nhÊt ,ý nghÜa nhÊt vµ còng thiªng liªng nhÊt dµnh cho t×nh yªu ®«i løa : T×nh yªu cã tõ n¬i ®©u £m ªm Yªn B¸i cÇu Thia n¬i nµy Thanh b¾t gÆp Hµ bªn ®êng nä Th¬ng th¬ng nhí nhí thÕ råi yªu 2 MC Lª ThÞ Duy Thanh – Thanh L¬ng-V¨n ChÊn- Yªn B¸i Vµ 0975.374.079 Tr¨m n¨m duyªn ®· bÐn duyªn T×nh kia th¾m ®îm b¸ch niªn mét nhµ Qói kh¸ch 2 hä gÇn xa Mõng cho ®«i trÎ dùng nhµ sèng chung Cã thÓ nãi t×nh yªu cña ®«i b¹n trÎ Thanh Hµ .thËt lµ ®Ñp ,cã lÏ sÏ kh«ng bót nµo lêi nµo t¶ xiÕt chØ biÕt r»ng t«i cã ®äc trong nhËt kÝ cña chó rÓ viÕt cho c« d©u nh thÕ nµy: Hµ ¬i ,anh yªu em ngay tõ c¸i nh×n ®Çu tiªn vµ trong tr¸i tim anh em lµ mét, lµ riªng, lµ thø nhÊt /Kh«ng cã ai thay thÕ ®îc trong anh .Cßn c« d©u Thu Hµ th× trong mét lÇn t©m sù cã khoe víi t«i vÒ t×nh yªu nh thÕ nµy: Phï Nham V¨n ChÊn em ®©y §îi ngêi Yªn B¸i chung tay ®¾p t×nh Bao l©u gi÷ trän tÊm h×nh §êng xa ch¼ng ng¹i vÉn t×m ®Õn nhau Vµ kÓ tõ kÕt qu¶ cña t×nh yªu trong s¸ng Êy cña ®«i b¹n trÎ mµ: Trai doanh nghiÖp,g¸i ngµnh y §Ñp duyªn tèt gièng ta vÒ víi nhau Vµ quÝ vÞ ®· thÊy : §Êt quª ta bao la mµu mì G¸i Phï Nham r¹ng rì xinh t¬i Yªn B¸i ®Ñp c¶nh ®Ñp ngêi Hai bªn h÷u ý kÕt t×nh th«ng gia Say em say c¶ mÑ cha ¤ng bµ S¬n ThiÖp xiÕt bao vui mõng Xe hoa ¸o cíi thiÖp hång Mõng cho con g¸i vui lÔ t¬ hång vu qui KÝnh tha quan viªn hai hä, tha toµn thÓ héi h«n Trong t×nh yªu ®«i løa mªnh m«ng nh biÓn c¶ ,trong s¸ng nh ¸nh tr¨ng thu vµ Êm ¸p nång nµn nh h¬i thë cña mïa xu©n .Trong lóc nµy ®©y t«i thÊy 2 hä ®ang mõng vui kh«n xiÕt ,tiÕp theo ch¬ng tr×nh BTC chóng t«i xin tr©n träng giíi thiÖu vµ kÝnh mêi b¸c ®¹i diÖn cho nhµ trai lªn ph¸t biÓu tríc quan viªn 2 hä.Xin tr©n träng kÝnh mêi b¸c ! Xin tr©n träng c¶m ¬n lêi ph¸t biÓu rÊt ng¾n gän nhng trän vÑn nghÜa t×nh cña b¸c ®¹i diÖn cho nhµ trai KÝnh tha toµn thÓ héi h«n ! C©y cã gèc míi n¶y cµnh xanh l¸ . Níc cã nguån míi biÓn c¶ s«ng s©u . Ngêi ta nguån gèc tõ ®©u , nhµ trai råi th× nhµ g¸i còng cã ®«i c©u dÆn dß . TiÕp theo CT t«i xin tr©n träng kÝnh mêi ®¹i diÖn hä nhµ g¸i lªn ph¸t biÓu tríc quan viªn hai hä .Xin tr©n träng kÝnh mêi b¸c ! Xin tr©n träng c¶m ¬n b¸c .ThËt ®óng lµ : NiÒm vui con ch¸u niÒm vui chung 3 MC Lª ThÞ Duy Thanh – Thanh L¬ng-V¨n ChÊn- Yªn B¸i 0975.374.079 Néi ngo¹i hai bªn tho¶ tÊm lßng C« d× chó b¸c ®Òu mong ®îi Cha mÑ hai bªn thÊy h¶ lßng Vµ còng lµ bao ngµy Thanh ®îi Hµ mong .H«m nay 2 bªn cha mÑ cho sèng chung mét nhµ §Ó råi : T×nh th«ng gia 2 nhµ nh mét G¸nh nÆng ®«i bªn san sÎ ra Chóc cho t×nh c¶m 2 nhµ Keo s¬n g¾n bã mÆn mµ bÒn l©u Vµ mét lÇn n÷a xin mêi quÝ vÞ h·y nh×n ng¾m 2 g¬ng mÆt r¹ng ngêi h¹nh phóc cña c« d©u chó rÓ trong ngµy cíi ,c« d©u H¶i Hµ th× m«i ®á m¸ hång cßn chó rÓ ChÝ Thanh th× mõng l¾m nªn c¸nh mòi cø phËp phång vµo ra vµ chóng ta h·y cïng chóc cho hä : §Ñp duyªn ®Ñp ý ®Ñp ngêi D©u hiÒn rÓ th¶o trän ®êi bªn nhau Bªn nhau nh trÇu víi cau Vî chång g¾n kÕt mét mµu thuû chung Chóc cho c« d©u chó rÓ tr¨m n¨m h¹nh phóc –gia ®×nh an khang –con ch¸u thuËn hoµ -d©u hiÒn rÓ th¶o-Vî chång hoµn h¶o-h¹nh phóc mÆn nång –c«ng t¸c tiÕn bé” Vµ t«i nghÜ r»ng Kh«ng cã phÇn thëng nµo quÝ gi¸ b»ng h¹nh phóc mµ ®«i b¹n trÎ sÏ ®em l¹i cho ®«i bªn gia ®×nh anh em hä hµng ,cho bµ con chßm xãm vµ cao h¬n lµ ®ãng gãp mét tæ Êm h¹nh phóc cho c¶ x· héi “Ch¾t chiu tõ nh÷ng ngµy xa/MÑ sinh anh ®Ó b©y giê cho em” -®ã lµ nh÷ng lêi vµng ngäc mµ hä nhµ g¸i muèn vµ lu«n muèn dÆn dß c« d©u H¶i Hµ h·y nhí vµ mang theo lµm hµnh trang bªn m×nh khi vÒ nhµ chång . Mét lÇn n÷a xin quÝ vÞ h·y næ mét trang ph¸o tay thËt rßn r· chóc mõng h¹nh phóc cho ®«i b¹n trÎ Vµ lÏ ra héi h«n sÏ cßn ®îc ng¾m c« d©u chó rÓ tíi tËn s¸ng mai nhng v× BTC chóng t«i võa nhËn ®îc tin b¸o chiÕc xe hoa léng lÉy cña ph¸i ®oµn nhµ trai chØ cßn 20 gi©y n÷a lµ l¨n b¸nh ®a c« d©u H¶i Hµ vÒ nhµ chång t¹i. Phêng NguyÔn Phóc –TP Yªn B¸i .nªn chóng ta h·y dµnh Ýt phót thêi gian ®a c« d©u lªn xe hoa sau ®ã h·y trë l¹i h«n trêng dù b÷a c¬m th©n mËt chia vui cïng gia ®×nh «ng bµ S¬n ThiÖp Xin thay mÆt cho gia ®×nh vµ c« d©u xin ®îc c¶m ¬n sù hiÖn diÖn cña c¸c cô c¸c «ng c¸c bµ cïng quan viªn hai hä vµ quÝ kh¸ch “Theo anh em th× vÒ Bµi h¸t “VÒ quª“ -Gia ®×nh chóng t«i xin tr©n träng kÝnh mêi c¸c quÝ kh¸ch ,c¸c «ng c¸c bµ c¸c anh chÞ nam n÷ thanh niªn chóng ta h·y cïng n©ng chÐn rîu mõng chóc h¹nh phóc cho ®«i b¹n trÎ ChÝ Thanh-H¶i Hµ ,xin mêi quÝ vÞ h·y cïng chia vui víi gia ®×nh «ng bµ S¬n ThiÖp –xin tr©n träng kÝnh mêi Ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ chóc mõng h¹nh phóc cho hai b¹n ChÝ ThanhH¶i Hµ xin phÐp ®îc tiÕp tôc 4 MC Lª ThÞ Duy Thanh – Thanh L¬ng-V¨n ChÊn- Yªn B¸i 0975.374.079 Lời dÉn mời kh¸ch vào h«n trêng KÝnh tha c¸c vÞ t©n kh¸ch ,tha c¸c «ng c¸c bµ ,c« d× chó b¸c ,c¸c anh chÞ em nam n÷ thanh niªn! Tr¨m n¨m míi cã mét ngµy Mét ngµy nªn nghÜa trän t×nh phu thª Vµo lóc nµy ®©y t«i thÊy hä nhµ g¸i ®· chuÈn bÞ nh÷ng d·y bµn ghÕ hÕt søc trang träng vµ lÞch sù trong h«n trêng ®Ó ®ãn quan viªn hai hä cïng toµn thÓ quÝ kh¸ch .Thay mÆt cho gia ®×nh chóng t«i xin kÝnh mêi c¸c cô,c¸c «ng c¸c bµ c¸c quÝ kh¸ch kh«ng qu¶n ng¹i ®êng s¸ xa x«i ®Õn chung vui víi gia ®×nh «ng bµ S¬n ThiÖp tæ chøc lÔ vu qui cho con g¸i H¶i Hµ kÕt duyªn cïng chó rÓ ChÝ Thanh mêi c¸c quÝ vÞ h·y vµo trong h«n trêng ®Ó t©m t×nh c©u chuyÖn ,cßn c¸c b¹n nam n÷ thanh niªn chóng ta h·y chän cho m×nh vÞ trÝ thÝch hîp nhÊt trong h«n trêng ®Ó chuÈn bÞ dù vµ chøng kiÕn lÔ thµnh h«n cña 2 bạn trẻ ChÝ Thanh-H¶i Hµ trong buæi s¸ng ngµy h«m nay Xin tr©n träng kÝnh mêi ! V©ng vµ khi ®· vµo trong h«n trêng råi th× xin kÝnh mêi c¸c quÝ kh¸ch c¸c «ng bµ c« b¸c ,c¸c b¹n nam n÷ thanh niªn h·y cïng nhau x¬i mét miÕng trÇu,uèng mét chén níc vµ chê ®îi gi©y phót cïng chung vui h¹nh phóc víi c« d©u chó rÓ trong ngµy cíi h«m nay vµ BTC chóng t«i còng xin th«ng b¸o –xe cña ph¸i ®oµn nhµ trai tõ TP YB ®· khëi hµnh đang trªn ®êng vµo V¨n ChÊn 5 MC Lª ThÞ Duy Thanh – Thanh L¬ng-V¨n ChÊn- Yªn B¸i 0975.374.079 Ai ®· ch¾p c¸nh cho chim bay vÒ tæ? Ai ®· më ®êng cho A ®Õn gÆp B H«m nay ®Ñp l¾m Hà ơi ¬i! Thanh ®ãn Hà vÒ n¬i phè nhá, ®Ó chóng ta cïng ®¾m say trong t×nh yªu bªn tæ Êm uyªn ¬ng. ThËt ®óng lµ: Tr¨m íc , ngµn m¬. Tr¨m th¬ng, ngµn nhí b©y giê lµ nhau. B©y giê ®· lµ 8h………thay mÆt cho gia ®×nh «ng bµ S¬n ThiÖp chóng t«i xin tr©n träng kÝnh mêi c¸c quÝ kh¸ch ,c¸c «ng c¸c bµ anh chÞ em nam n÷ thanh niªn ®· ®Õn chung vui lÔ vu qui cña ®«i b¹n trÎ ChÝ Thanh-H¶i Hµ ngµy h«m nay h·y mau chãng vµo trong h«n trêng vµ chän cho m×nh mét vÞ trÝ thÝch hîp ®Ó chuÈn bÞ dù vµ chøng kiÕn lÔ thµnh h«n cña ®«i b¹n trÎ ChÝ Thanh-H¶i Hµ v× chØ cßn Ýt phót n÷a th«i xe cña ph¸i ®oµn nhµ trai sÏ ®Õn , hiÖn nay theo th«ng b¸o chiÕc xe hoa ®· ®i ®Õn……….. V©ng xin tr©n träng kÝnh mêi! Văn nghệ Xin mêi quÝ kh¸ch cã mÆt trong lÔ vu qui h«m nay ®ãn xem mét ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ ®Æc biÖt chóc mõng h¹nh phóc cho ®«i b¹n Mở đầu chương trình là ca khúc: Văn Chấn mùa xuân về -do Minh Tình-Duy Thanh-Ngọc Tú trình bày * Song ca nữ “ Chín bậc tình yêu” nhạc và lời của An Thuyên H«m nay vui qu¸ lµ vui ,vui tõ trong nhµ vui ra ngoµi ngâ .Vui c¶ cô bµ vui lÉn cô «ng ,vui cho nh÷ng c« g¸i cha chång ,vui chµng trai cha vî ta cïng vui chung .Trong ch¬ng tr×nh kh¾p n¬i ®µn vµ h¸t d©n ca mõng h¹nh phóc cho c« d©u H¶i Hµ vµ chó rÓ ChÝ Thanh h«m nay, BTC chóng t«i ®· nhËn ®îc hµng ngµn l¸ th ®¨ng kÝ cña hµng ngh×n ca sÜ kh«ng chuyªn , s¾p chuyªn, chuÈn bÞ chuyªn vµ tÝ n÷a sÏ chuyªn tõ kh¾p mäi miÒn Nam B¾c vÒ ®©y h¸t mõng .Vµ t«i xin tr©n träng giíi thiÖu mét giäng h¸t hÕt søc truyÒn c¶m cña anh Ngäc Tó víi bµi h¸t: Hái vî ngo¹i thµnh V©ng anh h¸t míi thËt lµ hay lóc th× th¸nh thãt nh giät s¬ng mai,lóc l¹i sÇm sËp nh trêi ®æ ma gi«ng ,tõ cô «ng tíi cô bµ nghe h¸t mµ nhí l¹i thuë thanh xu©n cña m×nh 2. -Ca khúc “Nếu anh được nhìn em” nhạc và lời của Phú Quang Do cô giáo Duy Thanh trình bày 3. -Tiếp theo ch¬ng tr×nh lµ ca khóc : T×nh ta biÓn b¹c ®ång xanh Nh¹c vµ lêi cña Hoàng Xuân Hương Do 2 ca sÜ kh«ng chuyªn ,s¾p chuyªn :Ngäc Tó –Minh Tình thÓ hiÖn 4.* Đơn ca nữ : Tình yêu bên dòng sông quan họ -do cô giáo Minh Tình trình bày 5. -Kh¸t väng : Ph¹m Minh TuÊn 6 MC Lª ThÞ Duy Thanh – Thanh L¬ng-V¨n ChÊn- Yªn B¸i 6. Đơn ca nam “Khung trời tuổi mộng” 0975.374.079 Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la? Và sao không là phù sa dâng mỡ màu cho hoa? Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa? Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư? Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông? Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung? Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc? Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư? Em à, trong lúc này đây ca từ của bài ca làm anh thật sự cảm xúc... Anh mới hiểu thêm "Khao khát" của em là như thế nào? Cũng như NS Phạm Minh Tuấn thể hiện những "Khát vọng" để cho những "Khao khát" của em trở thành hiện thực chứ không chỉ còn là "Khao khát" nữa. Vâng! mở đầu bài hát nhạc sĩ Hãy sống như đời sông Hãy sống như đồi núi Hãy sống như biển trào, như Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông đã để vươn biển cho ta biết tới trào để những lời nhắn yêu những thấy nguồn tầm bờ bến nhủ: cội cao rộng Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn ( Ảnh: VTV) Hãy sống thật với lòng mình, như cuộc sống tuy rất đời thường, nhưng vốn dĩ là một điều gì đó thiêng liêng bắt nguồn từ nơi chôn rau cắt rốn. Vâng cội nguồn của mỗi chúng ta là quê hương xứ sở. Chúng ta sống trong cuộc đời này với tất cả tấm chân tình để yêu cuộc đời này và yêu nguồn cội mà chúng ta bắt đầu từ đó. 7 MC Lª ThÞ Duy Thanh – Thanh L¬ng-V¨n ChÊn- Yªn B¸i 0975.374.079 Trong cuộc sống là những khát vọng cháy bỏng, như "đồi núi vươn tới những tầm cao", "Sống như biển trào, để thấy bờ bến rộng" và "sống như ước vọng để thấy đời mênh mông" Những mơ ước của con người để được là "gió", là "mây", là "phù sa", là "bài ca", là mặt trời" để chúng ta tìm những cái tươi đẹp ở cuộc đời mà chúng ta đang sống: Và Và Sao Sao sao không là gió, là mây để thấy trời bao la sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa không là bài ca của tình yêu đôi lứa không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư Và mãnh liệt hơn là khát vọng cho chúng ta phải "là bão, là giông, lá ánh lửa đêm đông", thật mạnh mẽ nhưng cũng là định hướng của "ánh lửa" trong "đêm đông" tiến về phía trước trên mỗi bước đường mà chúng ta đang đi. "Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông. "Khát vọng là " hạt giống" tinh hoa gieo và nảy mầm xanh xuống "đất mẹ bao dung". Nhóm 5 Dòng Kẻ (Ảnh: Vnexpress) Đất mẹ và lòng mẹ luôn bao dung cho những đứa con kể cả những đứa con bị lầm lỡ. "Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung " Khát vọng trở thành" đàn chim gọi bình minh thức giấc", những hình tượng tuyệt đẹp để hướng về tương lai "Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc "Khát vọng trở thành "mặt trời" là nơi đem lại ánh sáng, sự sống và niềm tin cho con người, niềm tin chân chính và vô tư, không chút vị kỷ, không chút tị hiềm và phản bội. "Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư". Anh xin cầu chúc cho "Khao khát" của em trở thành hiện thực. Chúc em luôn nhiều nghị lực để chiến thắng với những nỗi đau mà em đang mang. Chỉ có niềm tin, tình yêu và nghị lực sẽ giúp ta vượt qua tất cả, có phải không em? (Theo Vietnamcayda )  Nhacvietplus tổng hợp KHÁT Nhạc Trình Hãy Hãy VỌNG và bày: sống sống như như lời: Nhóm đời đồi sông núi Phạm 5 để vươn 8 biết tới Minh Dòng yêu những nguồn tầm Tuấn Kẻ cội cao MC Lª ThÞ Duy Thanh – Thanh L¬ng-V¨n ChÊn- Yªn B¸i Hãy Hãy sống sống như Và Và sao sao không không Sao Sao Và Và biển và không không sao sao trào, ước là là là là không không gió, phù bài mặt là là bão, hạt Sao không là đàn Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư? như vọng biển để là sa ca trời là mây để dâng của gieo giông, giống chim trào để thấy gọi thấy đời thấy là bờ mênh trời mỡ tình hạt xanh 0975.374.079 màu yêu nắng ánh đất bình lửa mẹ minh bến bao cho rộng mông la? hoa? đôi vô lứa? tư? đêm bao đông? dung? thức giấc? Kýnh tha quÝ vÞ Ch¬ng tr×nh tæ chøc ®¸m cíi: Khi d©u vÒ, mêi kh¸ch KÝnh tha quan viªn hai hä cïng quý kh¸ch! Lóc nµy ®©y t«i thÊy hä nhµ trai ®· chu¶n bÞ nh÷ng d·y bµn ghÕ rÊt trang träng vµ lÞch sù, ®ãn quan viªn hai hä cïng quý kh¸ch. Th©y mÆt cho gia ®×nh , chóng t«I xin kÝnh mêi c¸c cô , c¸c «ng, c¸c bµ ®¹i diÖn cho hai hä h·y hiÖn diÖn ë nh÷ng d·y bµn ghÕ ë trong nhµ ®Ó t©m t×nh c©u chuyÖn. Cßn c¸c b¹n thanh niªn nam – n÷ chóng ta h·y chän cho m×nh chç ngåi thÝch hîp nhÊt trong h«n trêng ®Ó dù vµ chøng kiÕn lÔ thµnh h«n cña A vµ B trong buæi ChiÒu (s¸ng) ngµy h«m nay. (Nh¹c bèc ®Ó c« d©u chó rÓ vµo th¾p h¬ng vµ mäi ngêi æn ®Þnh tæ chøc 5-> 8 phót) Xong, c« d©u chó rÓ ra bµn ngåi vµo vÞ trÝ th× b¾t ®Çu vµo tæ chøc KÝnh tha quan viªn hai hä cïng quý kh¸ch! Cø mçi ®é h¹ qua thu tíi lµ íc méng cña tuæi thanh xu©n l¹i ®Ñp tùa c¸nh chim trêi. (nÕu hÕt mïa thu råi th×) Ai ®· ch¾p c¸nh cho chim bay vÒ tæ? Ai ®· më ®êng cho A ®Õn gÆp B H«m nay ®Ñp l¾m B ¬i! A ®ãn B vÒ n¬i xãm (phè) nhá, ®Ó chóng ta cïng ®¾m say trong t×nh yªu bªn tæ Êm uyªn ¬ng. ThËt ®óng lµ: Tr¨m íc , ngµn m¬. Tr¨m th¬ng, ngµn nhí b©y gê lµ nhau. C¶m ¬n ngêi ®· tªm trÇu, cho v«I th¾m l¸ , cho cau say t×nh , cho con thuyÒn cËp bÕn bê h¹nh phóc, cho t×nh yªu m·i m·i to¶ ng¸t h¬ng. KÝnh tha c¸c cô ®¹i diÖn cho gia ®×nh nhµ trai ! KÝnh tha c¸c quý «ng , quý bµ ®¹i diÖn cho gia ®×nh nhµ g¸i! Hµng n¨m cø vµo ngµy lµnh th¸ng tèt nh ngµy h«m nay th× «ng t¬ bµ nguyÖt l¹i xuèng se duyªn cho nh÷ng ngêi cã t×nh, cã ý. §Ó råi hä cïng hß hÑn nhau , kÕt tãc tr¨m n¨m nªn vî thµnh chång. ThËt lµ: §è ai ®Þnh nghÜa ®îc ch÷ yªu Cã khã g× ®©u mét buæi chiÒu A b¾t gÆp B bªn ®êng nä Th¬ng th¬ng, nhí nhí thÕ råi yªu. Vµ Tr¨m n¨m duyªn ®· bÐn duyªn T×nh kia th¾m ®îm b¸ch niªn mét nhµ 9 MC Lª ThÞ Duy Thanh – Thanh L¬ng-V¨n ChÊn- Yªn B¸i 0975.374.079 Quý kh¸ch 2 hä gÇn xa Mõng cho ®«i b¹n trÎ A vµ B dùng nhµ sèng chung §Ó t« th¾m cho t×nh yªu vµ trang ®iÓm cho ngµy cíi c©u ph¬ng ng«n ®· d¹y r»ng: Rñ nhau xuèng bÓ mß cua Mang vÒ nÊu qu¶ m¬ chua trªn rõng Em ¬i chua ngät ®· tõng. Non xanh níc biÕc ta ®õng quªn nhau ThÕ råi: BiÓn lÆng em ¬i trong giã ªm Em lµ ¸nh m¾t cña hån anh. Ngoµi kia sãng vç tõng ®«i c¸nh. Tõng cÆp nh©n vµng gi÷a tr¸i ®ªm. §Ó råi: B¸t ng¸t lßng anh gi÷a tr¸i ®êi Hai ta hai h¹t ë hai n¬i Giã khuya nµo nhí xu©n hÌ n÷a Em nãi ®iÒu chi miÖng mØm cêi. Vµ t«i cã ®äc trong nhËt ký cña chó rÓ A cã viÕt cho c« d©u B nh thÕ nµy: B ¬i ! anh yªu em kh«ng hÒ suy tÝnh, råi còng ch¼ng b¨n kho¨n em ®Ñp Ýt hay nhiÒu. ChØ biÕt r»ng tõ ®ã anh yªu em trong méng vµ trong cuéc ®êi anh chØ cã m×nh B lµ ngêi ®Ñp nhÊt. B lµ bê c¸t dµi ph¼ng lÆng Cßn A lµ biÓn xanh tõng ®ªm vç vÒ con sãng. KÓ tõ kÕt qu¶ cña t/y trong sabgs vµ mÆn nång thuû chung cña ®«i b¹n trÎ mµ: H«m nay ®©y , ngµy 2 hä sum vÇy. T×nh chång vî v·n chµn ®Çy h¹nh phóc. D¸ng ®øng th¼ng nh nhµnh Mai khãm Tróc. Êm t×nh yªu nh ®«i uyªn ¬ng Êp ñ bªn nhau LÔ cíi h«m nay tuy ®¬n s¬ nhng nghÜa nÆng t×nh s©u. Mõng cho ®«i b¹n trÎ sèng chän ®êi bªn nhau h¹nh phóc. §îc sù ®ång ý cña chÝnh quyÒn 2 ®Þa ph¬ng, Sù thèng nhÊt cña 2 bªn gia ®×nh. Sù chøng kiÕn cña c¸c cô, c¸c «ng,c¸c bµ cïng quan viªn hai hä vµ quý kh¸ch. T«i... Xin trÞnh träng tuyªn bè lÔ thµnh h«n cña A vµ B chÝnh thøc b¾t ®Çu. (Nh¹c d¹o mét b¶n Ngµy xu©n vui cíi) KÝnh tha toµn thÓ héi h«n! NhÊt lµ ¬n mÑ ¬n cha C«ng sinh c«ng dìng ®Ó ta cã m×nh. Hai ¬n bÌ b¹n ch©n t×nh. Lµm mai ,lµm mèi ®Ó m×nh cã ta Ba ¬n tÊt c¶ gÇn xa Ngµy vui cã mÆt ®Ó ta cíi m×nh. §ã lµ mÊy lêi tuy ng¾n ngñi nhng rÊt chän vÑn nghÜa t×nh cña c« d©u vµ chó rÓ xin ®îc göi lêi qu ban tæ chøc chóng t«i , xin ®îc c¶m ¬n tíi c¸c cô, c¸c «ng, c¸c bµ, cïng quan viªn 2 hä vµ quý kh¸ch, b¹n bÌ thanh niªn nam- n÷ gÇn xa ®· bít chót thêi gian vµng ngäc ®Ó vÇ dù vµ chøng kiÕn lÔ thµnh h«n cña A vµ B trong buæi (s¸ng) t©n h«n ngµy h«m nay. Xin ®îc phÐp thay mÆt cho gia ®×nh vµ c« d©u, chó rÓ xin tr©n träng kÝnh mêi c¸c cô, c¸c «ng, c¸c bµ, cïng quan viªn 2 hä vµ quý kh¸ch h·y x¬i trÇu , hót thuèc, uèng níc ®Ó chung vui h¹nh phóc víi c« d©u vµ chó rÓ trong ngµy cíi h«m nay. Trong giê phót thiªng liªng vµ h¹nh phóc nhÊt cña cuéc ®êi m×nh c¸ sù chøng kiÕn cña c¸c cô, c¸c «ng, c¸c bµ, cïng quan viªn 2 hä vµ quý kh¸ch, t«i xin tr©n träng kÝnh mêi c« d©u vµ chó rÓ h·y ®øng dËy ®Ó ra m¾t quan viªn 2 hä. (Giíi thiÖu trao nhÉn nÕu cã)- B¾n ph¸o giÊy. Xin mêi nghÔ sü nhiÕp ¶nh h·y më réng èng kÝnh ®Ó ghi l¹i kho¶nh kh¾c thiªng liªng vµ h¹nh phóc nhÊt cña chó rÓ vµ c« d©u. Nµo ban nh¹c ®ång quª, chóng ta h·y næi lªn nh÷ng bµn nh¹c t×nh ca hay nhÊt vµ míi nhÊt ®Ó chóc mõng h¹nh phóc cho ®«i b¹n trÎ trong ngµy vui h«m nay. (Nh¹c d¹o mét b¶n §¸m cíi trªn ®ång quª) KÝnh tha quan viªn hai hä cïng quý kh¸ch! H«m nay vui qu¸ lµ vui, vui tõ trong nhµ vui ra ngoµi ngâ. Vui c¶ cô bµ , vui lÉn cô «ng, vui cho nh÷ng c« g¸i cha chång , vui chµng trai cha vî ta cïng vui chung. Khi vui th× ta h¸t ta ca, ta ca ta h¸t còng lµ chung vui. Trong ch¬ng tr×nh kh¾p n¬i ®µn vµ h¸t d©n ca mõng h¹nh phóc cho chó rÓ .......vµ c« d©u... h«m nay , ban tæ chøc chóng t«i ®· nhËn ®îc hµng ngµn l¸ th ®¨ng ký cña hµng ngh×n c¸c ca sü kh«ng chuyªn, s¾p chuyªn , chuÈn bÞ chuyªn vµ tÝ n÷a sÏ chuyªn. Tõ kh¾p mäi miÒn Nam , B¾c ®· tô héi vÒ ®©y ®Ó h¸t mõng h¹nh phóc cho c« d©u vµ chó rÓ. - Më ®Çu cho ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ h«m nay, t«i xin tr©n träng giíi thiÖu mét nam (n÷) ca sü...................... anh (chÞ) ®Õn tõ thµnh phè mang tªn B¸c sÏ göi tíi héi h«n nh¹c phÈm hay nhÊt cña m×nh. Nµo, chóng ta h·y næ mét trµng ph¸o tay thËt to, thËt gißn d· , ®Ó ®ãn chµo ca sü. => H¸t xong. Xin c¶m ¬n ca sü ................! 10 MC Lª ThÞ Duy Thanh – Thanh L¬ng-V¨n ChÊn- Yªn B¸i 0975.374.079 Anh (chÞ)...................h¸t míi thËt lµ hay, lóc th× th¸nh thãt nh giät s¬ng mai, lóc l¹i sÇm sËp nh trêi ®æ gi«ng, tõ cô bµ cho ®Õn cô «ng v× nghe anh (chÞ)....... h¸t mµ kh«ng muèn vÒ. * NÕu hai hä ®Òu cã ý kiÕn ph¸t biÓu KÝnh tha toµn thÓ héi h«n! Trong t×nh yªu ®«i løa mªnh m«ng nh biÓn c¶ , trong s¸ng nh ¸nh tr¨ng thu vµ Êm ¸p nång nµn nh h¬i thë cña mïa xu©n. Trong lóc nµy ®©y t«i thÊy hai hä ®ang mõng vui kh«n xiÕt . TiÕp theo ch¬ng tr×nh , BTC chóng t«i xin tr©n träng vµ giíi thiÖu vµ kÝnh mêi b¸c ®¹i diÖn cho gia ®×nh nhµ trai lªn ph¸t biÓu tríc quan viªn hai hä. Xin tr©n träng kÝnh mêi b¸c. => Nhµ trai ph¸t biÓu xong . Xin tr©n träng c¶m ¬n lêi ph¸t biÓu rÊt ng¾n gän nhng trän vÑn nghÜa t×nh cña b¸c ®¹i diÖn cho gia ®×nh nhµ trai. KÝnh tha toµn thÓ héi h«n ! C©y cã gèc míi n¶y cµnh , xanh l¸. Níc cã nguån míi biÓn c¶ , s«ng s©u . Ngêi ta nguån gèc tõ ®©u, nhµ trai råi th× nhµ g¸i còng cã ®«i c©u dÆn dß. TiÕp theo ch¬ng tr×nh BTC chóng t«i xin tr©n träng vµ giíi thiÖu vµ kÝnh mêi b¸c ®¹i diÖn cho gia ®×nh nhµ g¸i lªn ph¸t biÓu tríc quan viªn hai hä. Xin tr©n träng kÝnh mêi b¸c. => Nhµ trai ph¸t biÓu xong . Xin tr©n träng c¶m ¬n b¸c. ThËt ®óng lµ: NiÒm vui con ch¸u niÒm vui chung Hä néi h«m nay tho¶ tÊm lßng C«, g×, chó, b¸c ®Òu mong ®îi Cha mÑ hai bªn they h¶ lßng. Vµ còng lµ bao ngµy ............®îi ...........mong .H«m nay , hai bªn cha mÑ cho sèng chung mét nhµ. §Ó råi: T×nh th«ng gia hai nhµ nh mét NiÒm vui ta cïng nhau chia sÎ G¸nh nÆng ®«i bªn sÎ san ra Chóc cho t×nh c¶m hai nhµ Keo s¬n g¾n bã mÆn mµ bÒn l©u TiÕp theo ch¬ng tr×nh kh¾p n¬i ®µn vµ h¸t d©n ca mõng h¹nh phóc cho c« d©u vµ chó rÓ t«i xin tr©n träng giíi thiÖu tiÕng h¸t cña mét ca sü - “nghÖ sÜ n«ng d©n” .................... anh (chÞ) ®Õn tõ ®Êt níc Tuy-ni – di, Ri rØ r× ri bµi g× anh (chÞ) còng h¸t . Xin mêi chóng ta h·y dµnh cho anh (chÞ) mét trµng ph¸o tay thËt nång nhiÖt. * NÕu hä nhµ trai cã ý kiÕn ph¸t biÓu, nhµ g¸i kh«ng ph¸t biÓu. KÝnh tha toµn thÓ héi h«n! Trong t×nh yªu ®«i løa mªnh m«ng nh biÓn c¶ , trong s¸ng nh ¸nh tr¨ng thu vµ Êm ¸p nång nµn nh h¬i thë cña mïa xu©n. Trong lóc nµy ®©y t«i thÊy hai hä ®ang mõng vui kh«n xiÕt . TiÕp theo ch¬ng tr×nh , BTC chóng t«i xin tr©n träng vµ giíi thiÖu vµ kÝnh mêi b¸c ®¹i diÖn cho gia ®×nh nhµ trai lªn ph¸t biÓu tríc quan viªn hai hä. Xin tr©n träng kÝnh mêi b¸c. => Nhµ trai ph¸t biÓu xong . Xin tr©n träng c¶m ¬n lêi ph¸t biÓu rÊt ng¾n gän nhng trän vÑn nghÜa t×nh cña b¸c ®¹i diÖn cho gia ®×nh nhµ trai. ThËt ®óng lµ: NiÒm vui con ch¸u niÒm vui chung Hä néi h«m nay tho¶ tÊm lßng C«, g×, chó, b¸c ®Òu mong ®îi Cha mÑ hai bªn they h¶ lßng. Vµ còng lµ bao ngµy ............®îi ...........mong .H«m nay , hai bªn cha mÑ cho sèng chung mét nhµ. §Ó råi: T×nh th«ng gia hai nhµ nh mét NiÒm vui ta cïng nhau chia sÎ G¸nh nÆng ®«i bªn sÎ san ra Chóc cho t×nh c¶m hai nhµ Keo s¬n g¾n bã mÆn mµ bÒn l©u TiÕp theo ch¬ng tr×nh kh¾p n¬i ®µn vµ h¸t d©n ca mõng h¹nh phóc cho c« d©u vµ chó rÓ t«i xin tr©n träng giíi thiÖu tiÕng h¸t cña mét ca sü - “nghÖ sÜ n«ng d©n” .................... anh (chÞ) ®Õn tõ ®Êt níc Tuy-ni – di, Ri rØ r× ri bµi g× anh (chÞ) còng h¸t . Xin mêi chóng ta h·y dµnh cho anh (chÞ) mét trµng ph¸o tay thËt nång nhiÖt. * NÕu c¶ hai hä kh«ng cã ý kiÕn ph¸t biÓu. KÝnh tha toµn thÓ héi h«n! Trong t×nh yªu ®«i løa mªnh m«ng nh biÓn c¶ , trong s¸ng nh ¸nh tr¨ng thu vµ Êm ¸p nång nµn nh h¬i thë cña mïa xu©n. Trong lóc nµy ®©y t«i thÊy hai hä ®ang mõng vui kh«n xiÕt . LÏ ra cã mét b¸c ®¹i diÖn cho quan viªn hai hä lªn ph¸t biÓu tríc h«i h«n. Nhng b¸c võa bËn mét chuyÕn c«ng t¸c xa t¹i Malaixia, b¸c cha vÒ kÞp cho nªn b¸c xin ®îc göi lêi qua BTC chóng t«i xin ®îc c¶m ¬n sù hiÖn diÖn cña quan viªn hai hä cïng quý 11 MC Lª ThÞ Duy Thanh – Thanh L¬ng-V¨n ChÊn- Yªn B¸i 0975.374.079 kh¸ch vµ b¹n bÌ thanh niªn nam, n÷ b¹n cña c« d©u vµ chó rÓ ®· bít chót thêi gian vµng ngäc ®Ó vÒ dù vµ chøng kiÕn lÔ thµnh h«n cña ®«i b¹n trÎ vµ b¸c còng co ®«i lêi nh¾n nhñ tíi c« d©u vµ cÊu rÓ nh thÕ nµy: ë nhµ lµ con mÑ , con cha Khi ®i lÊy ch«ng cän cña hai nhµ A........¬i B¸c ®©y xin cã mÊy lêi Chóc cho hai ch¸u sèng chän ®êi bªn nhau h¹nh phóc. ThËt ®óng lµ: NiÒm vui con ch¸u niÒm vui chung Hä néi h«m nay tho¶ tÊm lßng C«, d×, chó, b¸c ®Òu mong ®îi Cha mÑ hai bªn thÊy h¶ lßng. Vµ còng lµ bao ngµy ............®îi ...........mong .H«m nay , hai bªn cha mÑ cho sèng chung mét nhµ. §Ó råi: T×nh th«ng gia hai nhµ nh mét NiÒm vui ta cïng nhau chia sÎ G¸nh nÆng ®«i bªn sÎ san ra Chóc cho t×nh c¶m hai nhµ Keo s¬n g¾n bã mÆn mµ bÒn l©u TiÕp theo ch¬ng tr×nh kh¾p n¬i ®µn vµ h¸t d©n ca mõng h¹nh phóc cho c« d©u vµ chó rÓ t«i xin tr©n träng giíi thiÖu tiÕng h¸t cña mét ca sü - “nghÖ sÜ n«ng d©n” .................... anh (chÞ) ®Õn tõ ®Êt níc Tuy-ni – di, Ri rØ r× ri bµi g× anh (chÞ) còng h¸t . Xin mêi chóng ta h·y dµnh cho anh (chÞ) mét trµng ph¸o tay thËt nång nhiÖt. KÝnh tha toµn thÓ héi h«n! T¬ng t m«i ®á , d¹ sÇu Chãt ¨n mÊt mét miÕng trÇu cña anh M¸ hång , m«i th¾m ,tãc xanh T×nh yªu thÊm tho¾t ®· thµnh t¬ duyªn MiÕng trÇu c¸nh phîng khÐo tªm Bao nhiªu c« TÊm lµm nªn h«i hÌ. V©ng! ®ã lµ c©u chuyÖn cña nh÷ng c« tÊm cña c¸i thêi ngµy xöa, ngµy xa. Cßn nh c« d©u A..... ®©y cña chóng ta ngµy h«m nay th× kh¸c. C« d©u A...... tríc khi ®i lÊy chång cã chän cho m×nh hai ch÷ “ thuû chung ”. H¹nh phóc tr¨m n¨m t×nh lµ mét, mµ cho ®Õn khi m¸ mãp, lng cßng, r¨ng long, gèi mái mµ vÉn cßn say nhau. Xin mêi héi h«n cïng ng¾m nh×n c« d©u vµ chó rÓ cña chóng ta trong ngµy cíi h«m nay. C« d©u A..... Th× m«i ®á m¸ hång. Cßn chó rÓ B…. Th× mõng l¾m cho nªn hai c¸nh mòi cø phËp phång vµo ra. ThÕ råi , cô «ng ngåi ë trong nhµ , ng¾m nh×n cô bµ ngåi ë ngoµi s©n, nhí l¹i c¸i thuë tõ ngµy xöa ngµy xa, xa nhau mét giê còng nhí: Nhí ai bæi hæi båi håi Nh ®øng ®èng löa, nh ngåi ®èng than Cßn thanh niªn nam – n÷ ngµy nay yªu nhau th×: §ªm n»m lng ch¼ng ®Õn giêng ChØ mong trêi s¸ng ra ®êng gÆp nhau ThÕ råi : Giã ®©u giã m¸t sau lng Bông sao bông nhí ngêi rng thÕ nµy ? TiÕp theo c©u chuyÖn t×nh yªu cña ®«i b¹n trÎ , t«i xin tr©n träng giíi thiÖu mét giäng ca ngät ngµo giai ®iÖu quª h¬ng cña mét ca sü ®Õn tõ gia ®×nh hä nhµ g¸i xin mêi ca sü..................... Xin mêi chóng ta h·y dµnh cho anh (chÞ) mét trµng ph¸o tay thËt nång nhiÖt. Th¬ng nhau t×nh th¸m nghÜa nång ChØ nghe c©u h¸t ®Ó lßng yªu th¬ng Lßng ngêi ai khÐo vÊn v¬ng? Nhµ trai nhµ g¸i nèi nhÞp cÇu t¬ duyªn. TiÕp theo ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ ca sü………………….sÏ göi tíi héi h«n nh¹c phÈm hay nhÊt cña m×nh . Xin mêi ca sü …………….. => H¸t xong, C¶m ¬n §Ó khÐp l¹i ch¬ng tr×nh kh¸p n¬i ®µn vµ h¸t d©n ca mõng h¹nh cho c« d©u vµ chó rÓ BTC chóng t«i xin kÝnh chóc c¸c cô, c¸c «ng, c¸c bµ, cïng quan viªn 2 hä vµ quý kh¸ch m¹nh khoÎ, h¹nh phóc. Vµ t«i xin chóc : Chóc cho nh÷ng c« g¸i cha chång. Mau mau thanh to¸n n¹n n»m kh«ng . C« nµo cha cã råi sÏ cã. NhÊt ®Þnh cuèi n¨m sÏ lÊy chång. T«i l¹i xin chóc nh÷ng chµng trai Ngêi yªu cha cã ph¶i t×m hoµi. T×m m·i , t×m m·i råi sÏ thÊy. ThÊy råi tæ chøc nh h«m nay. Vµ t«i còng xin chóc c« d©u, chó rÓ. §Çu lßng sinh g¸i, cuèi sinh trai 12 MC Lª ThÞ Duy Thanh – Thanh L¬ng-V¨n ChÊn- Yªn B¸i 0975.374.079 N¨m n¨m hai ch¸u råi l¹i tiÕp Trøng gµ trøng vÞt nèi ®u«i nhau, V©ng ! lÏ ra ch¬ng tr×nh h«n lÔ cña c« d©u vµ chó rÓ sÏ cßn kÐo dµi tíi tËn s¸ng mai. Nhng BTC chóng t«i võa nhËn ®îc tin b¸o khÈn cÊp tõ chiÕc m¸y bay B«inh 747 chøa ba v¹n chç ngåi cña hä nhµ g¸i chØ cßn 20 gi©y n÷a lµ cÊt c¸nh. Cho nªn BTC chóng t«i xin ®îc t¹m dõng buæi h«n lÔ ë ®©y. Xin thay mÆt cho gia ®×nh vµ c« d©u, chó rÓ xin ®îc c¶m în tíi sù hiÖn diÖn cña c¸c cô, c¸c «ng, c¸c bµ, cïng quan viªn 2 hä vµ quý kh¸ch. Xin tr©n träng c¶m ¬n vµ c¶m ¬n! 13
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan