Tài liệu Đánh giá tác động môi trường bệnh viện

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 169 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Đánh giá tác động môi trường bệnh viện
Më ®Çu 1. XuÊt xø cña dù ¸n BÖnh viÖn 71 Trung ¬ng ®îc thµnh lËp n¨m 1951. TiÒn th©n tõ 3 ®¬n vÞ qu©n y: Qu©n y viÖn 31, Qu©n y viÖn 41, An dìng ®êng liªn khu III. Theo NghÞ ®Þnh sè 1155 - LB/N§ ngµy 15/11/1955 cña liªn bé Quèc phßng - Bé Y tÕ - Bé Tµi chÝnh ®iÒu chuyÓn BÖnh viÖn 71 sang Bé Y TÕ qu¶n lý. Lµ mét ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc Bé Y tÕ, bÖnh viÖn cã c¸c chøc n¨ng kh¸m, cÊp cøu, ®iÒu trÞ, phßng bÖnh, phôc håi chøc n¨ng cho bÖnh nh©n Lao - BÖnh phæi, c¸c bÖnh vÒ néi khoa, ngo¹i khoa vµ chuyªn khoa kh¸c, nghiªn cøu khoa häc, tham gia ®µo t¹o c¸n bé chuyªn ngµnh Lao - BÖnh phæi, chØ ®¹o tuyÕn vµ hîp t¸c quèc tÕ. Do t×nh h×nh bÖnh tËt cña nh©n d©n trong tØnh ngµy cµng phøc t¹p, nhu cÇu kh¸m ch÷a bÖnh cña nh©n d©n ngµy cµng cao, sè lîng bÖnh nh©n ®Õn kh¸m, ch÷a bÖnh ngµy cµng ®«ng, trong khi c¸c c¬ së y tÕ c«ng ®Çu t míi hÇu nh kh«ng cã, v× vËy hiÖn tîng qu¸ t¶i t¹i c¸c bÖnh viÖn thêng xuyªn x¶y ra. NhÊt lµ c¸c bÖnh viÖn tuyÕn tØnh, bÖnh viÖn chuyªn khoa vµ mét sè bÖnh viÖn ®a khoa tuyÕn huyÖn. Tríc t×nh h×nh ®ã, chñ tr¬ng ®Çu t x©y dùng, c¶i t¹o, n©ng cÊp bÖnh viÖn 71 Trung ¬ng lµ ®iÒu cÇn thiÕt vµ phï hîp víi ®Þnh híng ph¸t triÓn sù nghiÖp y tÕ cña tØnh ta nãi riªng vµ cña ngµnh y tÕ nãi chung. Ngµy 05 th¸ng 10 n¨m 2006 Bé Y tÕ ®· ra quyÕt ®Þnh sè 3929/Q§- BYT vÒ viÖc phª duyÖt Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn bÖnh viÖn 71 Trung ¬ng ®Õn n¨m 2010 vµ tÇm nh×n 2020 víi môc tiªu x©y dùng vµ ph¸t triÓn bÖnh viÖn 71 Trung ¬ng lµ bÖnh viÖn khu vùc B¾c miÒn Trung vÒ chuyªn ngµnh Lao - BÖnh phæi cã c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, ®éi ngò c¸n bé khoa häc kü thuËt t¬ng xøng víi bÖnh viÖn h¹ng I vµ ngang tÇm víi c¸c níc trong khu vùc; lµ c¬ së thùc hµnh vµ tham gia ®µo t¹o cña c¸c trêng §¹i häc, cao ®¼ng, trung häc y tÕ trong níc vµ quèc tÕ. Ngµy12 th¸ng 10 n¨m 2006 Bé Y tÕ ra QuyÕt ®Þnh sè 4056/Q§-BYT vÒ viÖc cho phÐp chuÈn bÞ ®Çu t Dù ¸n: “ §Çu t x©y dùng, c¶i t¹o, më réng, n©ng cÊp BÖnh viÖn 71 Trung ¬ng quy m« 500 giêng ®iÒu trÞ néi tró” . 2. C¨n cø ph¸p luËt vµ kü thuËt cña viÖc thùc hiÖn ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng TTQT&BVMT 1 2.1. C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt - LuËt B¶o vÖ M«i trêng söa ®æi n¨m 2005 ®· ®îc Quèc héi níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khãa XI, kú häp thø 8 th«ng qua ngµy 29/11/2005 vµ cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/7/2006 (§iÒu 18 quy ®Þnh c¸c ®èi tîng ph¶i lËp b¸o c¸o §TM); - NghÞ ®Þnh 80/2006/N§-CP, ngµy 9/8/2006 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ "Híng dÉn thi hµnh LuËt B¶o vÖ M«i trêng"; - Th«ng t 08/2006/TT-BTNMT ngµy 8/9/2006 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng híng dÉn vÒ ®¸nh gi¸ m«i trêng chiÕn lîc, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng vµ cam kÕt b¶o vÖ m«i trêng; - ChØ thÞ 01/ CT-UB ngµy 27/2/2001 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ “T¨ng cêng c«ng t¸c b¶o vÖ m«i trêng”; 2.2. V¨n b¶n kü thuËt - Ph¸p lÖnh an toµn vµ kiÓm so¸t bøc x¹ ®îc UB thêng vô Quèc héi th«ng qua ngµy 25/6/1996; - NghÞ ®Þnh sè 50/1998/N§-CP ngµy 16/7/1998 cña ChÝnh phñ chi tiÕt viÖc thi hµnh ph¸p lÖnh an toµn vµ kiÓm so¸t bøc x¹; - Th«ng t liªn tÞch sè 2237/1999/TTLT-BKHCNMT- BYT ngµy 28/12/1999 cña Bé KHCN&MT vµ Bé y tÕ híng dÉn viÖc thùc hiÖn an toµn bøc x¹ trong y tÕ; - Tiªu chuÈn cña Bé Y tÕ vÒ vÖ sinh m«i trêng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 3733/Q§ - BYT ngµy 10/10/2002 cña Bé Y tÕ; - C¸c tµi liÖu ®¸nh gi¸ nhanh trªn c¬ së hÖ sè « nhiÔm do Tæ chøc y tÕ ThÕ giíi thiÕt lËp nh»m dù b¸o t¶i lîng c¸c chÊt « nhiÔm; - QuyÕt ®Þnh sè 2575/1999/Q§-BYT ngµy 17/8/1999 cña Bé trëng bé Y tÕ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ; - QuyÕt ®Þnh sè 62/2001/Q§-BKHCNMT ngµy 21/22/2001 cña Bé trëng Bé khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng vÒ viÖc ban hµnh kü thuËt ®èi víi lß ®èt chÊt th¶i y tÕ; - QuyÕt ®Þnh sè 60/2002/Q§-BKHCNMT ngµy 07/8/2002 vÒ viÖc ban hµnh híng dÉn kü thuËt ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i; TTQT&BVMT 2 - QuyÕt ®Þnh sè 35/2002/Q§-BKHCNMT ngµy 25/6/2002 cña Bé trëng Bé khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng vÒ viÖc b¾t buéc ¸p dông 31 tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ m«i trêng; - QuyÕt ®Þnh Sè 27/2004/Q§-BXD cña bé trëng Bé X©y dùng vÒ viÖc ban hµnh TCXDVN 320 : 2004 "B·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ "; - TCVN 5660-2005 lß ®èt chÊt th¶i r¾n y tÕ – KhÝ th¶i lß ®èt chÊt th¶i r¾n y tÕ - giíi h¹n cho phÐp; - TCXDVN 365-2007 Tiªu chuÈn híng dÉn thiÕt kÕ bÖnh viÖn ®a khoa; - QuyÕt ®Þnh sè 22/2006/Q§-BTNMT ngµy 18/12/2006 cña Bé trëng Bé Tµi nguyªn vµ m«i trêng vÒ viÖc b¾t buéc ¸p dông tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ m«i trêng; - QuyÕt ®Þnh sè 3929/Q§- BYT ngµy 05 th¸ng 10 n¨m 2006 cña Bé Y TÕ vÒ viÖc phª duyÖt Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn BÖnh viÖn 71 Trung ong ®Õn n¨m 2010 vµ tÇm nh×n 2020; - QuyÕt ®Þnh sè 4056/Q§-BYT ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2006 cña Bé Y TÕ vÒ viÖc cho phÐp chuÈn bÞ ®Çu t Dù ¸n: §Çu t x©y dùng, c¶i t¹o, më réng, n©ng cÊp BÖnh viÖn 71 Trung ¬ng quy m« 500 giêng ®iÒu trÞ néi tró; - QuyÕt ®Þnh sè: 294/Q§- UBND ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2007 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho BÖnh viÖn 71 Trung ¬ng t¹i x· Qu¶ng T©m, huyÖn Qu¶ng X¬ng; 3. Tæ chøc thùc hiÖn b¸o c¸o §TM - C¸c thµnh viªn tham gia lËp b¸o c¸o §TM: • TTQT&BVMT 3 Ch¬ng I M« t¶ tãm t¾t dù ¸n 1.1. Tªn dù ¸n: §Çu t x©y dùng, c¶i t¹o, më réng, n©ng cÊp BÖnh viÖn 71 Trung ¬ng quy m« 500 giêng ®iÒu trÞ néi tró. 1.2. Chñ dù ¸n: BÖnh viÖn 71 Trung ¬ng - §¹i diÖn: ¤ng Do·n Träng Tiªn Chøc vô: Gi¸m ®èc - §Þa chØ: X· Qu¶ng T©m, huyÖn Qu¶ng X¬ng, tØnh Thanh Ho¸ - §iÖn tho¹i: 037. 675701 Fax: 037.675701 1.3. VÞ trÝ ®Þa lý cña dù ¸n Theo chøng chØ quy ho¹ch sè 472/SXD-QH, ngµy 22/03/2007 cña Gi¸m ®èc Së X©y dùng Thanh Hãa. VÞ trÝ dù ¸n thuéc thöa ®Êt sè 570, x· Qu¶ng T©m, huyÖn Qu¶ng X¬ng, Thanh Hãa. DiÖn tÝch khu ®Êt kho¶ng 75.000m2. - Khu ®Êt cã ranh giíi nh sau: + PhÝa B¾c gi¸p víi ®êng dù kiÕn theo quy ho¹ch. + PhÝa Nam gi¸p víi ®êng dù kiÕn theo quy ho¹ch. + PhÝa §«ng gi¸p víi ®êng dù kiÕn theo quy ho¹ch. + PhÝa T©y gi¸p víi ®êng dù kiÕn theo quy ho¹ch. Khu ®Êt hiÖn t¹i thuéc bÖnh viÖn 71 Trung ¬ng ®ang qu¶n lý vµ sö dông, phï hîp víi quy ho¹ch chi tiÕt däc hai bªn Quèc lé 47. 1.4. Néi dung chñ yÕu cña dù ¸n - X©y dùng vµ ph¸t triÓn bÖnh viÖn 71 Trung ¬ng lµ bÖnh viÖn khu vùc B¾c miÒn Trung vÒ chuyªn khoa Lao - BÖnh phæi cã c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, t¬ng xøng víi bÖnh viÖn h¹ng I vµ ngang tÇm víi c¸c níc trong khu vùc. 1.4.1. Quy m« vµ khèi lîng dù ¸n a. Quy m« dù ¸n Quy m« dù ¸n ®îc chia thµnh c¸c giai ®o¹n cô thÓ sau: - Tõ n¨m 2006 ®Õn 2010: + Thµnh lËp c¸c phßng chøc n¨ng, c¸c khoa l©m sµng vµ cËn l©m sµng. TTQT&BVMT 4 + §Çu t x©y dùng c¸c h¹ng môc, n©ng cÊp, më réng bÖnh viÖn quy m« 500 giêng ®iÒu trÞ néi tró. - Tõ n¨m 2010 ®Õn n¨m 2020: + §Çu t x©y dùng hoµn thiÖn c¬ së h¹ tÇng, hÖ thèng tæ chøc bÖnh viÖn theo tiªu chuÈn bÖnh viÖn h¹ng I, quy m« 700 giêng. + X©y dùng hoµn hiÖn m« h×nh ch¨m sãc søc kháe céng ®ång, m« h×nh ch¨m sãc toµn diÖn. - C¸c c«ng tr×nh chÝnh bao gåm: Nhµ kh¸m, khu nhµ mæ, khoa håi søc cÊp cøu, nhµ hµnh chÝnh, khoa dîc, khoa dinh dìng, nhµ bÖnh nh©n néi tró, khoa chèng nhiÔm khuÈn. - C¸c c«ng tr×nh phô trî: Tr¹m ®iÖn, tr¹m xö lý níc cÊp, tr¹m xö lý níc th¶i, khu xö lý r¸c, nhµ tang lÔ, nhµ xe - ga ra, nhµ thêng trùc. - C¬ cÊu tæ chøc: C¬ cÊu tæ chøc cña bÖnh viÖn ®îc quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 2712/Q§-BYT, ngµy 23/7/2007 cña Bé trëng Bé y tÕ vÒ viÖc ban hµnh ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña BÖnh viÖn 71 TW, cô thÓ nh sau: B¶ng 1: C¬ cÊu tæ chøc cña bÖnh viÖn 71 TW TT 1 2 TTQT&BVMT C¬ cÊu phßng ban C¸c phßng chøc n¨ng - Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp - Phßng tæ chøc c¸n bé - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n - Phßng chØ ®¹o tuyÕn - Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ - Phßng y t¸-®iÒu dìng - Phßng vËt t, thiÕt bÞ y tÕ - Phßng nghiªn cøu khoa häc vµ ®µo t¹o C¸c khoa l©m sµng - Khoa kh¸m bÖnh lao, bÖnh phæi - Khoa kh¸m bÖnh ®a khoa - Khoa håi søc cÊp cøu - Khoa thËn nh©n t¹o - Khoa ngo¹i tæng hîp - Khoa ®iÒu trÞ b¶o hiÓm y tÕ - Khoa lao – bÖnh phæi lùc lîng vò trang - Khoa ngêi cao tuæi - Khoa lao phæi - Khoa lao ngoµi phæi - Khoa h« hÊp Sè lîng 08 20 5 3 - Khoa nhi - Khoa phôc håi chøc n¨ng - Khoa x¬ng khíp - Khoa tim m¹ch - Khoa tiÕt niÖu - Khoa TMH, RHM - Khoa lao/HIV - Khoa Ung bíu C¸c khoa cËn l©m sµng - Khoa vi sinh - Khoa sinh hãa – miÔn dÞch - Khoa huyÕt häc - Khoa chuÈn ®o¸n h×nh ¶nh - Khoa dîc - Khoa dinh dìng - Khoa chèng nhiÔm khuÈn - Khoa gi¶i phÉu tÕ bµo 08 b. Khèi lîng dù ¸n Dù ¸n ®îc x©y dùng trªn c¬ së n©ng cÊp bÖnh viÖn 71 TW hiÖn cã. C¸c c«ng tr×nh trong dù ¸n, mét sè ®îc x©y míi, mét sè ®îc c¶i t¹o vµ n©ng cÊp theo tõ giai ®o¹n kh¸c nhau. B¶ng 2: Thèng kª c¸c c«ng tr×nh theo quy ho¹ch ph¸t triÓn tæng thÓ BÖnh viÖn 71 Trung ¬ng ®Õn n¨m 2010 vµ tÇm nh×n 2020 TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 17 18 Tªn c«ng tr×nh Khu phßng ban Héi trêng Hµnh chÝnh khoa dîc Nhµ s¶n xuÊt huyÕt thanh Kho Dîc Hµnh chÝnh vµ lu tr÷ hå s¬ Gara «t« Khoa dinh dìng Nhµ kü thuËt nghiÖp vô C©u l¹c bé bÖnh nh©n Khoa B¶o hiÓm y tÕ Nhµ thuèc Nhµ xe Tr¹m ®iÖn, tr¹m biÕn ¸p Nhµ cÇu Nhµ tang lÔ C¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng Nhµ Kh¸m TTQT&BVMT Sè tÇng 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 5 DiÖn tÝch DiÖn tÝch sµn x©y dùng 490 m2 338 m2 85 m2 71,8 m2 649 m2 548 m2 110 m2 671 m2 502 m2 93 m2 276 m2 62 m2 202 m2 65 m2 1574 m2 67 m2 150 m2 6000 m2 245 m2 338 m2 85 m2 71,8 m2 324,5 m2 274 m2 110 m2 671 m2 251 m2 93 m2 276 m2 62 m2 202 m2 65 m2 1574 m2 67 m2 150 m2 1200 m2 Ghi chó C¸c c«ng tr×nh cò gi÷ nguyªn 6 19 Khu nhµ mæ 4 6400 m2 1600 m2 20 21 Nhµ bÖnh nh©n néi tró Nhµ hµnh chÝnh 5 1 7750 m2 825 m2 1750 m2 825 m2 22 Nhµ B¶o vÖ 1 49,5 m2 49,5 m2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Nhµ bÖnh nh©n néi tró Nhµ bÖnh nh©n néi tró Nhµ bÖnh nh©n néi tró Nhµ bÖnh nh©n néi tró Nhµ bÖnh nh©n néi tró Nhµ bÖnh nh©n néi tró Nhµ bÖnh nh©n néi tró Nhµ bÖnh nh©n néi tró Nhµ bÖnh nh©n néi tró Nhµ bÖnh nh©n néi tró Nhµ bÖnh nh©n BHYT Nhµ bÖnh nh©n BHYT Nhµ bÖnh nh©n BHYT Nhµ hµnh chÝnh khoa LLVT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 255 m2 260 m2 277 m2 277 m2 277 m2 295 m2 332 m2 277 m2 280 m2 280 m2 345 m2 350 m2 305 m2 136 m2 255 m2 260 m2 277 m2 277 m2 277 m2 295 m2 332 m2 277 m2 280 m2 280 m2 345 m2 350 m2 305 m2 136 m2 C«ng tr×nh x©y dùng giai ®o¹n 1 C«ng tr×nh c¶i t¹o giai ®o¹n 1 C«ng tr×nh cò gi÷ nguyªn 1.4.2. Nhu cÇu cña dù ¸n a. Nhu cÇu cÊp níc Theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ 4513-1998 vÒ cÊp níc bªn trong. §èi víi bÖnh viÖn ®a khoa vµ chuyªn khoa cã hÖ thèng cÊp níc hoµn chØnh, lîng níc l¹nh sö dông 300-400 l/giêng bÖnh-ngµy, níc nãng lµ trªn 60 l/giêng bÖnh/ngµy. Tuy nhiªn, theo thùc tÕ ho¹t ®éng hiÖn nay vµ xu híng ph¸t triÓn trong t¬ng lai, lîng níc sö dông cßn lín h¬n nhiÒu. Ngoµi viÖc sö dông níc cho nhu cÇu ®iÒu trÞ, c¸c nhu cÇu vÖ sinh, giÆt giò, cho c¸n bé c«ng nh©n viªn bÖnh viÖn... c¸c nguyªn nh©n lµm cho níc tiªu thô t¨ng lªn lµ: BÖnh nh©n vµ ngêi nhµ bÖnh nh©n qu¸ ®«ng, ngêi nhµ ®Õn ch¨m sãc bÖnh nh©n, häc sinh, sinh viªn thùc tËp. Nh×n chung ®èi víi bÖnh viÖn ®a khoa tuyÕn tØnh, nhu cÇu cÊp níc n»m ë møc 600 - 800 l/giêng bÖnh-ngµy. §èi víi c¸c bÖnh chuyªn khoa, bÖnh viÖn TW lîng níc íc tÝnh sö dông t¬ng ®èi cao cã thÓ lªn ®Õn 1000 l/giêng bÖnh-ngµy[1]. Nh vËy, trong mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña bÖnh viÖn nhu cÇu cÊp níc dao ®éng t¬ng ®èi lín. B¶ng 3: Nhu cÇu cÊp níc sinh ho¹t cña bÖnh viÖn 71 TW TT TTQT&BVMT Giai ®o¹n Nhu cÇu cÊp níc thùc tÕ (m3/ngµy-®ªm) Min Trung b×nh Max 7 1 2 Giai ®o¹n 2006-2010 Giai ®o¹n 2010-2020 300 420 400 560 500 700 Nguån níc nµy hiÖn nay vµ dù kiÕn trong t¬ng lai ®îc cung cÊp tõ C«ng ty TNHH mét thµnh viªn cÊp níc Thanh Hãa th«ng qua tr¹m cÊp níc s¹ch t¹i Qu¶ng Ch©u. b. Nhu cÇu sö dông ®iÖn Lîng ®iÖn n¨ng tiªu thô phô thuéc nhiÒu vµo mïa trong n¨m. Theo thèng kª cña së §iÖn lùc Thanh Hãa vµ thùc tÕ sö dông ®iÖn t¹i bÖnh viÖn 71 TW vµ mét sè bÖnh viÖn ®a khoa, bÖnh viÖn chuyªn khoa trªn ®Þa bµn tØnh cho thÊy, víi quy m« 500 giêng bÖnh th× nhu cÇu sö dông ®iÖn dao ®éng tõ 50.000 kWh/th¸ng vµo c¸c th¸ng mïa ®«ng vµ ®Õn 75.000 kWh/th¸ng vµo c¸c th¸ng mïa hÌ. Lîng ®iÖn n¨ng ®îc cung cÊp tõ m¹ng líi ®iÖn TPTH - SÇm S¬n th«ng qua tr¹m biÕn thÕ 250 KVA cña x·. c. Nhu cÇu vÒ lao ®éng C¸n bé c«ng nh©n viªn cña bÖnh viÖn hiÖn cã 270 ngêi. Trong ®ã ®éi ngò y b¸c sü cã tay nghÒ cao chØ chiÕm 21,85%, dîc sü míi chiÕm tû lÖ khiªm tèn 1,1%. Víi lùc lîng y b¸c sü máng nh hiÖn nay th× cha ®ñ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña bÖnh viÖn. Ngay tõ b©y giê, ban gi¸m ®èc bÖnh viÖn ®· cã chñ tr¬ng tuyÓn dông c¸n bé míi, c¸n bé trÎ, ®Æc biÖt lµ c¸c y b¸c sü, dîc sü ®îc ®µo t¹o chÝnh quy nh»m ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu ph¸t triÓn trong t¬ng lai. TTQT&BVMT 8 B¶ng 4: Sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn hiÖn cã cña bÖnh viÖn TT §èi tîng lao ®éng Sè lîng (ngêi) 1 B¸c sü 59 2 Dîc sü ®¹i häc 03 3 Dîc sü trung häc 05 4 Cö nh©n kinh tÕ+kü s 13 5 Y t¸ ®iÒu dìng 95 6 C¸n bé kh¸c (Hé lý, l¸i xe, cÊp dìng) Trung häc kÕt to¸n 90 Tæng céng 270 7 12 d. Nhu cÇu vËt t, hãa chÊt tiªu hao Khi dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng, hµng n¨m nhu cÇu hãa chÊt, vËt t tiªu hao phôc vô cho qu¸ tr×nh kh¸m ch÷a bÖnh lµ t¬ng ®èi lín víi nhiÒu chñng lo¹i mÆt hµnh kh¸c nhau. Trong ®ã vËt liÖu, ho¸ chÊt tiªu hao chñ yÕu ®îc chia theo c¸c nhãm c¬ b¶n sau: + B¨ng, b«ng, g¹c y tÕ + B¬m tiªm vµ b¬m hót c¸c lo¹i + HuyÕt ¸p kÕ, èng nghe + ChØ kh©u, vËt liÖu cÇm m¸u + Dao, panh, k×m, kÐo vµ c¸c dông cô phÉu thuËt + D©y truyÒn dÞch, d©y dÉn lu, c¸c lo¹i sond, c¸c lo¹i d©y nèi + §Ìn, bãng ®Ìn vµ c¸c phô kiÖn cña ®Ìn + G¨ng tay phÉu thuËt, kh¸m, xÐt nghiÖm ®· tiÖt trïng, cha tiÖt trïng, g¨ng t¨y chèng tia + Ho¸ chÊt xÐt nghiÖm tÕ bµo, sinh ho¸, test nhanh thö HIV, viªm gan, heroin, m«i trêng nu«i cÊy lao, thö lao, nhãm m¸u vµ c¸c lo¹i ho¸ chÊt xÐt nghiÖm kh¸c + GiÊy in c¸c lo¹i m¸y vµ gen tiÕp xóc + Phim X-quang vµ c¸c vËt t, ho¸ chÊt sö dông cho m¸y X-quang + VËt t ngµnh x¬ng + C¸c lo¹i vËt t y tÕ kh¸c TTQT&BVMT 9 Nguån vËt t, ho¸ chÊt tiªu hao kÓ trªn dù kiÕn ®îc thu mua tõ c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ cung øng trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Hãa. Víi nhu cÇu ngµy mét t¨ng, ®©y sÏ lµ mét t¸c nh©n thóc ®Èy c¸c ngµnh s¶n xuÊt, c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô trong lÜnh vùc thiÕt bÞ, vËt t y tÕ trong tØnh ph¸t triÓn. T¹o s©n ch¬i lµnh m¹nh cho c¸c hé kinh doanh trong lÜnh vùc trªn, tr¸nh t×nh tr¹ng ®éc quyÒn nh hiÖn nay. e. Nhu cÇu nhiªn liÖu, hãa chÊt kh¸c - X¨ng, dÇu: Chñ yÕu phôc vô cho qu¸ tr×nh vËn chuyÓn hµng hãa, bÖnh nh©n, vËn hµnh m¸y ph¸t ®iÖn, vËn hµnh lß ®èt chÊt th¶i. - Hãa chÊt phôc vô qu¸ tr×nh xö lý m«i trêng nh: PACN-95, DW97, BIOWC96, ChÕ phÈm vi sinh Enchoi, EM, dung dÞch Clo, Soda... Nhu cÇu vÒ nhiªn liÖu, hãa chÊt nµy nh×n chung kh«ng lín, phô thuéc nhiÒu vµo quy m« ho¹t ®éng, t×nh tr¹ng m¸y mãc hiÖn cã, kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é cña ngêi c«ng nh©n vËn hµnh. TTQT&BVMT 10 Ch¬ng II ®iÒu kiÖn tù nhiªn - m«i trêng vµ kinh tÕ-x· héi 2.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ m«i trêng x· Qu¶ng T©m 2.1.1. §iÒu kiÖn vÒ ®Þa lý X· Qu¶ng T©m cã diÖn tÝch tù nhiªn lµ 367,68 ha; n»m ë phÝa §«ng B¾c huyÖn Qu¶ng X¬ng, däc theo ®êng quèc lé 47A cã chiÒu dµi 2,5 km. Cã ranh giíi hµnh chÝnh nh sau: - PhÝa Nam gi¸p x· Qu¶ng C¸t. - PhÝa B¾c vµ T©y gi¸p x· Qu¶ng Phó. - PhÝa §«ng gi¸p x· Qu¶ng Thä. X· Qu¶ng T©m lµ trung t©m giao lu hµng hãa vµ lu th«ng gi÷a thÞ x· SÇm S¬n vµ Thµnh phè Thanh Ho¸, cã thÞ trÊn Chî M«i vµ nhiÒu c¬ quan ®ãng trªn ®Þa bµn nh BÖnh viÖn 71 Trung ¬ng, trêng S ph¹m 12+2 Thanh Ho¸, Trêng Th¬ng m¹i du lÞch.... 2.1.2. §iÒu kiÖn khÝ tîng thñy v¨n Theo tµi liÖu cña §µi khÝ tîng thuû v¨n Thanh Ho¸ giai ®o¹n (1996 - 2006), BÖnh viÖn 71 Trung ¬ng ®ãng trªn ®Þa bµn x· Qu¶ng T©m n»m ë tiÓu vïng khÝ hËu ®ång b»ng ven biÓn, cô thÓ nh sau: a. NhiÖt ®é NhiÖt ®é lµ yÕu tè quan träng ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ vµ ph¸t t¸n chÊt « nhiÔm. NhiÖt ®é trung b×nh th¸ng: 23,60C NhiÖt ®é tèi cao tuyÖt ®èi: 40,70C NhiÖt ®é tèi thÊp tuyÖt ®èi: 5,60C Biªn ®é ngµy ®ªm: 6-70C Tæng nhiÖt ®é n¨m: 8.500 - 8.6000C. Trong n¨m 4 th¸ng cã nhiÖt ®é trung b×nh ≤ 200C tõ th¸ng 12 ®Õn th¸ng 3 n¨m sau, 5 th¸ng cã nhiÖt ®é trung b×nh ≥ 250C tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 11. TTQT&BVMT 11 b. Ma Ma lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ¶nh hëng ®Õn sù ph¸t t¸n vµ biÕn ®æi cña c¸c chÊt th¶i tõ khu vùc bÖnh viÖn ra m«i trêng. Ma trung b×nh n¨m ®¹t 1.746mm. Ma kÐo dµi: 6 th¸ng kÓ tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 10. Lîng ma ≥ 100mm/th¸ng: 6 th¸ng (tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 10). Lîng ma ≥ 200mm/th¸ng: 3 th¸ng (th¸ng 7, 8, 9). Lîng ma ≥ 300mm/th¸ng: 2 th¸ng (th¸ng 8, th¸ng 9). Kho¶ng 90% lîng ma hµng n¨m tËp trung vµo c¸c th¸ng 6, 7, 8 vµ 9. C¸c th¸ng 12, 1, 2, 3 lµ c¸c th¸ng cã lîng ma thÊp nhÊt. Lîng ma ngµy lín nhÊt lµ 239,7mm. Lîng ma th¸ng lín nhÊt lµ 586mm, trung b×nh 306,4mm, bÐ nhÊt 23,1mm. c. §é Èm kh«ng khÝ §é Èm kh«ng khÝ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh lan truyÒn vµ chuyÓn ho¸ c¸c chÊt « nhiÔm. §é Èm trung b×nh n¨m: 85- 86% §é Èm kh«ng khÝ biÕn ®æi theo mïa nhng sù chªnh lÖch ®é Èm gi÷a c¸c mïa kh«ng lín. Mïa kh«: Vµo mïa kh« ®é Èm t¬ng ®èi gi¶m nhng kh«ng ®¸ng kÓ. Mïa ma ®é Èm t¬ng ®èi trung b×nh kh«ng cao l¾m. §é Èm t¬ng ®èi nhá nhÊt ®¹t: 34,3% trong ®ã th¸ng cã ®é Èm nhá nhÊt: 29,8 %. d. ChÕ ®é giã Giã lµ yÕu tè ¶nh hëng rÊt m¹nh ®Õn sù ph¸t t¸n chÊt « nhiÔm ra m«i trêng kh«ng khÝ vµ ®é th«ng tho¸ng khÝ trong khu vùc lµm viÖc. Tèc ®é giã trung b×nh n¨m: 1,5 - 1,8 m/s. Tèc ®é giã m¹nh nhÊt trong b·o: 30-40m/s. Tèc ®é giã m¹nh nhÊt trong giã mïa §«ng B¾c kh«ng qu¸ 25m/s. TTQT&BVMT 12 X· Qu¶ng T©m cã hai chÕ ®é giã thÞnh hµnh hµng n¨m, vµo mïa hÌ híng giã thÞnh hµnh lµ híng §«ng Nam vµ §«ng; vµo mïa §«ng híng giã thÞnh hµnh lµ híng B¾c vµ §«ng B¾c. e. B·o vµ ¸p thÊp nhiÖt ®íi B×nh qu©n hµng n¨m cã 0,63 c¬n b·o/n¨m ®æ bé vµo Thanh Ho¸, ¸p thÊp nhiÖt ®íi cã kho¶ng 2,49 c¬n/n¨m. f. N¾ng vµ bøc x¹ Bøc x¹ mÆt trêi lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÕ ®é nhiÖt trong vïng vµ ®é bÒn v÷ng khÝ quyÓn, ®©y còng lµ yÕu tè khÝ hËu quan träng ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t t¸n, biÕn ®æi c¸c chÊt g©y « nhiÔm trong kh«ng khÝ. Thanh Ho¸ n»m s©u trong néi chÝ tuyÕn nªn thêi gian chiÕu n¾ng thay ®æi tõ 11giê - 13 giê. §©y lµ ®iÒu kiÖn quan träng t¹o ra sù ®ång ®Òu gi÷a c¸c th¸ng vÒ n¨ng lîng bøc x¹ mÆt trêi ®Õn mÆt ®Êt. - Tæng thêi gian chiÕu s¸ng trung b×nh n¨m ®¹t: 1.686 giê. - Sè giê n¾ng cùc ®¹i: 1.839 giê. - Sè giê n¾ng cùc tiÓu: 1346 giê. - Sè ngµy kh«ng n¾ng: 81,9 ngµy. C¸c yÕu tè thêi tiÕt, khÝ hËu nh nhiÖt ®é, ®é Èm, chÕ ®é giã, ma, cêng ®é bøc x¹ cña mÆt trêi... t¹o nªn lo¹i ®é bÒn v÷ng khÝ quyÓn, ¶nh hëng tíi sù ph¸t t¸n cña c¸c chÊt « nhiÔm trong kh«ng gian. B¶ng 5: DiÔn biÕn thêi tiÕt hµng n¨m t¹i tr¹m TP. Thanh Hãa [2] N¨m §é Èm t¬ng ®èi trung b×nh (%) Lîng ma hµng n¨m (mm) Sè giê n¾ng (giê) NhiÖt ®é trung b×nh (0C) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 88,0 1.845,6 1.421,9 23,6 87,0 1.367,2 1.414,0 23,9 85,0 1.334,3 1.807,0 24,4 86,0 1.309,7 1.559,0 23,6 84,0 1.592,4 1.417,0 23,7 84,0 1.762,6 1.603,0 24,2 2.1.3. HiÖn tr¹ng c¸c thµnh phÇn m«i trêng tù nhiªn BÖnh viÖn 71 Trung ¬ng ®· phèi hîp víi Trung t©m Quan tr¾c vµ B¶o vÖ m«i trêng Thanh Hãa (®¬n vÞ t vÊn lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng) vµ Chi côc Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng Thanh Hãa tiÕn hµnh quan tr¾c chÊt lîng m«i trêng nÒn khu vùc triÓn khai dù ¸n ®Ó lµm c¬ së x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh hëng cña dù ¸n tíi m«i trêng xung quanh. C«ng t¸c lÊy mÉu ®îc chia thµnh 02 ®ît. TTQT&BVMT 13 + §ît 1: TiÕn hµnh quan tr¾c m«i trêng níc th¶i. Thêi gian quan tr¾c vµo 10h15’ ngµy 20/8/2007. T¹i thêi ®iÓm quan tr¾c ho¹t ®éng kh¸m ch÷a bÖnh, c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong bÖnh viÖn diÔn ra b×nh thêng. HÖ thèng xö lý níc th¶i vÉn ho¹t ®éng b×nh thêng. + §ît 2: TiÕn hµnh quan tr¾c m«i trêng kh«ng khÝ, m«i trêng níc mÆt, níc ngÇm, m«i trêng ®Êt. Thêi gian quan tr¾c tõ 8h-11h45’ ngµy 25/8/2007. Trong thêi gian quan tr¾c xuÊt hiÖn trËn ma kÐo dµi trong kho¶ng 20 phót, tõ 8h35’ 8h55’. 2.1.3.1. ChÊt lîng m«i trêng níc a. ChÊt lîng níc mÆt B¶ng 6: ChÊt lîng níc mÆt (lÊy mÉu ngµy 25/08/2007) T T 1 2 3 4 5 6 7 Tªn chØ tiªu pH Nit¬ tæng COD BOD5 ChÊt r¾n l¬ löng E.Coli Coliform §¬n vÞ tÝnh mg/l mg O2/l mg O2/l mg/l MPN/100ml MPN/100ml TCVN KÕt qu¶ 5942- 1995 M1 M2 M3 M4 M5 A B 7,1 1,4 17,7 11,5 90,0 3500 5300 7,4 7,0 13,7 8,9 80,0 2300 4600 7,1 2,8 8,0 5,2 70,0 75 1100 7,1 4,2 28,9 18,8 135,0 6400 9300 7,2 5,6 171,2 111,3 829,0 7500 6 - 8,5 <10 <4 20 5.000 5.000 5,5-9 <35 <25 80 10.000 10.000 13.000 Ghi chó: + M1: MÉu níc ao khu vùc phÝa §«ng B¾c BÖnh viÖn. + M2: MÉu níc t¹i cèng th¶i tËp trung phÝa T©y Nam BÖnh viÖn. + M3: MÉu níc giÕng kh¬i nhµ «ng Bïi Sü Tróc, th«n Phó Quý phÝa §«ng Nam BÖnh viÖn. + M4: MÉu níc ao khu vùc d©n c phÝa T©y B¾c BÖnh viÖn. + M5: MÉu níc ruéng lóa phÝa T©y Nam BÖnh viÖn. • Tiªu chuÈn so s¸nh: TCVN 5942- 1995: Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh gi¸ trÞ giíi h¹n c¸c th«ng sè vµ nång ®é cho phÐp cña c¸c « nhiÔm trong níc mÆt. + Cét A ¸p dông ®èi víi níc mÆt cã thÓ dïng lµm nguån cÊp níc sinh ho¹t (nhng ph¶i qua xö lý theo quy ®Þnh); + Cét B ¸p dông ®èi víi níc mÆt dïng cho c¸c môc ®Ých kh¸c. TTQT&BVMT 14 • NhËn xÐt: Qua kÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt lîng níc mÆt cho thÊy. + ChØ tiªu pH t¹i tÊt c¶ c¸c ®iÓm ®o ®Òu ®¹t TCCP. + COD t¹i ®iÓm ®o M3 ®¹t TCCP. C¸c ®iÓm ®o cßn l¹i ®Òu cã chØ sè vît TCCP tõ 1,37 - 17,12 lÇn so víi cét A. T¹i ®iÓm M5 chØ sè COD vît 4,89 lÇn so víi cét B. + BOD5 t¹i tÊt c¶ c¸c ®iÓm ®o ®Òu vît tõ 1,3 - 27,825 lÇn so víi cét A. T¹i ®iÓm ®o M5 chØ sè BOD5 vît TCCP 4,452 lÇn so víi cét B. + ChÊt r¾n l¬ löng t¹i tÊt c¶ c¸c ®iÓm ®o ®Òu vît tõ 3,5 - 41,45 lÇn so víi cét A vµ vît tõ 1,125 - 10,36 lÇn so víi cét B. + E.coli t¹i hai ®iÓm ®o M4, M5 cã chØ sè vît TCCP tõ 1,28 - 1,5 lÇn so víi cét A. + Coliform t¹i c¸c ®iÓm M1. M4, M5 cã chØ sè vît TCCP tõ 1,06 – 2,6 lÇn so víi cét A. T¹i ®iÓm ®o M5 chØ sè Coliform vît TCCP 1,3 lÇn so víi cét B. b. ChÊt lîng níc th¶i B¶ng 7: ChÊt lîng níc th¶i sau khi qua hÖ thèng xö lý níc th¶i tËp trung (lÊy mÉu ngµy 20/08/2007) TT 1 2 3 4 5 6 7 Tªn chØ tiªu pH PO43COD BOD5 ChÊt r¾n l¬ löng Nit¬ tæng Coliform §¬n vÞ tÝnh mg/l mg O2/l mg O2/l mg/l mg/l MPN/100 ml KÕt qu¶ 7,1 0 30,4 19,79 90,0 20,3 8 TCVN 5945-2005 (Cét B) 5,5 – 9 0,5 80 50 80 30 3.000 • Tiªu chuÈn so s¸nh: TCVN 5945-2005: Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh gi¸ trÞ giíi h¹n c¸c th«ng sè vµ nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm trong níc th¶i cña c¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn, kinh doanh dÞch vô,... (gäi t¾t lµ “níc th¶i c«ng nghiÖp”). • NhËn xÐt: C¸c chØ sè ph©n tÝch ®Òu ®¹t TCCP, riªng chÊt r¾n l¬ löng cã chØ sè vît TCCP ë møc ®é nhÑ. c. ChÊt lîng níc ngÇm TTQT&BVMT 15 B¶ng 8: ChÊt lîng níc ngÇm (lÊy mÉu ngµy 25/08/2007) TT Tªn chØ tiªu 1 pH 2 NO3- 3 §¬n vÞ tÝnh KÕt qu¶ TCVN N1 N2 N3 5944 - 1995 7,1 6,9 6,8 6,5 - 8,5 mg/l 0,12 2,50 17,2 45 COD mg O2/l 2,4 1,2 3,4 - 4 BOD5 mg O2/l 1,6 0,8 2,2 - 5 SS mg/l 26,0 57,0 55,0 750 - 1500 6 Coliform MPN/100ml 48 75 93 3 Ghi chó: + N1: MÉu níc giÕng khoan nhµ «ng §µo §×nh Xøng, th«n Phó Quý, x· Qu¶ng T©m. + N2: MÉu níc giÕng khoan nhµ «ng NguyÔn V¨n Thanh khu phÝa T©y Nam BÖnh viÖn. + N3: MÉu níc giÕng khoan nhµ «ng NguyÔn V¨n Dòng, ®éi 6 th«n Phó Quý, Qu¶ng T©m. • Tiªu chuÈn so s¸nh: TCVN 5944-1995: Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh giíi h¹n c¸c th«ng sè vµ nång ®é cho phÐp cña c¸c chÊt « nhiÔm trong níc ngÇm. • NhËn xÐt: C¸c mÉu níc giÕng khoan nh×n chung ®Òu cã c¸c chØ tiªu n»m trong giíi h¹n TCCP. Riªng Coliform t¹i tÊt c¶ c¸c ®iÓm ®o ®Òu cã chØ sè vît TCCP tõ 16 ®Õn 31 lÇn. 2.1.3.2. ChÊt lîng m«i trêng kh«ng khÝ B¶ng 9: ChÊt lîng m«i trêng kh«ng khÝ (®o ngµy 25/08/2007) KÕt qu¶ ph©n tÝch T T C¸c chØ tiªu TTQT&BVMT M1 M2 M3 M4 M5 TCVN 5937-2005 5938-2005 5949-1998 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 N ®é 0C §é Èm, % VËn tèc giã, m/s Bôi l¬ löng, µg/m3 TiÕng ån, dBA NH3, µg/m3 H2S, µg/m3 Cl2, µg/m3 SO2 µg/m3 CO, µg/m3 NO2, µg/m3 27,1 97,9 0,2 130,0 26,9 97,9 27,3 97,8 27,7 96,9 27,5 95,3 0,21,5 0,31,6 0,31,5 0,21,3 110,0 135,0 160,0 210,0 4555 4050 4045 5065 5570 75,9 15,2 950,8 145,0 312,5 105,0 379,5 35,6 633,9 171,4 375,0 143,5 506,0 17,5 792,4 72,5 625,0 52,5 126,5 30,2 316,9 285,7 345,0 102,6 189,7 37,5 570,5 590,0 1250,0 210,0 300 75 (50*) 200 42 100 350 30.000 200 Ghi chó: + M1: Khu vùc s©n, phÝa tríc d·y v¨n phßng BÖnh viÖn. + M2: Khu vùc xö lý chÊt th¶i cña BÖnh viÖn. + M3: Khu d©n c phÝa T©y Nam BÖnh viÖn. + M4: Khu d©n c phÝa §«ng Nam BÖnh viÖn. + M5: Khu d©n c phÝa §«ng B¾c BÖnh viÖn. • Tiªu chuÈn so s¸nh: TCVN 5937-2005: ChÊt lîng kh«ng khÝ - Tiªu chuÈn chÊt lîng kh«ng khÝ xung quanh. TCVN 5938-2005: ChÊt lîng kh«ng khÝ - Nång ®é tèi ®a cho phÐp cña mét sè chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ xung quanh. TCVN 5949-1998: ¢m häc - TiÕng ån khu vùc c«ng céng vµ d©n c - Møc tèi ®a cho phÐp. - 50*: Quy ®Þnh møc ©m t¬ng ®¬ng tèi ®a ®èi víi c¸c khu vùc cÇn sù yªn tÜnh (BÖnh viÖn, th viÖn, trêng häc...) • NhËn xÐt: + NhiÖt ®é t¹i thêi ®iÓm ®o dao ®éng trong kho¶ng 26,9 - 27,7 oC. §é Èm cao tõ 95,3 - 97,9%. VËn tèc giã ®¹t tõ 0,2 - 1,6 m/s. + Nång ®é bôi l¬ löng t¹i tÊt c¶ c¸c ®iÓm ®o ®Òu ®¹t TCCP. + TiÕng ån t¹i c¸c khu vùc d©n c (M3. M4, M5) cã chØ sè ®Òu ®¹t TCCP. §èi víi khu vùc cÇn sù yªn tÜnh (trong bÖnh viÖn) th× t¹i ®iÓm ®o M1 møc ån t¬ng ®¬ng cao nhÊt vît TCCP ë møc ®é nhÑ. + C¸c chØ tiªu h¬i khÝ ®éc H2S, CO t¹i tÊt c¶ c¸c ®iÓm ®o ®Òu ®¹t TCCP. TTQT&BVMT 17 + T¹i ®iÓm ®o M5 chØ sè NO2, SO2 ®Òu vît TCCP (NO2 vît 1,05 lÇn; SO2 vît 1,68 lÇn). C¸c ®iÓm ®o cßn l¹i ®Òu cã gi¸ trÞ ®¹t TCCP. + H¬i khÝ Clo t¹i tÊt c¶ c¸c ®iÓm ®o ®Òu vît TCCP tõ 3,169 - 9,5 lÇn. + H¬i khÝ NH3 t¹i mÉu M2 vît qu¸ TCCP 1,89 lÇn; t¹i mÉu M3 vît qu¸ TCCP 2,53 lÇn. C¸c ®iÓm ®o cßn l¹i ®Òu ®¹t TCCP. 2.1.3.3. ChÊt lîng m«i trêng ®Êt B¶ng 10: ChÊt lîng m«i trêng ®Êt (lÊy mÉu ngµy 25/08/2007) TT 1 2 3 4 5 Tªn chØ tiªu §¬n vÞ tÝnh §é pHKCl Ni t¬ tæng P2O5 K2O H÷u c¬ % % % % M1 VÞ trÝ lÊy mÉu M2 6,12 0,09 0,16 0,08 1,53 7,92 0,14 0,11 0,06 2,28 M3 7,12 0,06 0,08 0,04 0,79 Ghi chó: + M1: §Êt canh t¸c nhµ bµ NguyÔn ThÞ Loan-Th«n Thanh Kiªn –x· Q.T©m + M2: §Êt ruéng lóa khu vùc phÝa T©y Nam bÖnh viÖn. + M3: §Êt canh t¸c khu vùc phÝa Nam bÖnh viÖn. • Tiªu chÝ so s¸nh: Ph©n lo¹i ®Êt theo chØ tiªu n«ng ho¸ cña tæ chøc FAO-UNESCO. • NhËn xÐt: + C¸c mÉu ®Êt ®Òu kh«ng chua (pHKCl >5,5). + Hµm lîng Nit¬ tæng trong mÉu ®Êt M1, M2 ë møc trung b×nh; trong mÉu M3 ë møc nghÌo. + Hµm lîng P2O5 trong mÉu ®Êt M1 ë møc giµu, trong mÉu M2 ë møc trung b×nh, trong mÉu M3 ë møc nghÌo. + Hµm lîng K2O trong mÉu ®Êt M2, M3 ë møc nghÌo; trong mÉu M1 ë møc trung b×nh. 2.1.4. HiÖn tr¹ng c¶nh quan vµ c«ng t¸c qu¶n lý m«i trêng a. HiÖn tr¹ng c¶nh quan m«i trêng TTQT&BVMT 18 Tõ l©u nay cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ ngêi d©n trong x· vÉn cã truyÒn thèng trång c©y xanh vµo mçi dÞp lÔ tÕt, chÝnh v× thÕ hiÖn nay thùc tr¹ng c©y xanh trong x· phong phó c¶ vÒ chÊt lîng vµ sè lîng, íc tÝnh b×nh qu©n kho¶ng 2,3 m2/ngêi. C©y xanh ®îc ngêi d©n trång thêng lµ Xµ Cõ, Keo, Th«ng, B¹ch §µn, Xoan vµ mét sè c©y ¨n qu¶ kh¸c. Ngoµi viÖc lµm ®Ñp khu d©n c, t¹o c¶nh quan m«i trêng ®éc ®¸o mang ®Ëm nÐt riªng cña mét vïng quª ven biÓn, c©y xanh cßn ®ãng vai trß quan träng trong viÖc c¶i thiÖn khÝ hËu, c¶i thiÖn m«i trêng th«ng qua c¬ chÕ hÊp thô c¸c chÊt ®éc h¹i, gi¶m bøc x¹ nhiÖt, gi¶m nhiÖt ®é kh«ng khÝ, gi¶m nång ®é bôi... b. HiÖn tr¹ng qu¶n lý m«i trêng ë Qu¶ng T©m C«ng t¸c qu¶n lý m«i trêng ®· ®îc cÊp ñy, chÝnh quyÒn vµ c¸c ®oµn thÓ quan t©m, thÓ hiÖn qua c¸c chÝnh s¸ch nh hç trî kinh phÝ thu gom vµ xö lý r¸c th¶i, tuyªn truyÒn vµ híng dÉn c¸c hé trong viÖc x©y dùng vµ sö dông hè r¸c gia ®×nh, ®Þnh kú tæ chøc dän vÖ sinh ®êng lµng ngâ xãm mçi th¸ng mét lÇn, x©y dùng quy chÕ xö ph¹t vµ khen thëng trong viÖc b¶o vÖ m«i trêng. Phèi hîp víi c¸c nhµ trêng trong viÖc gi¸o dôc ý thøc vÖ sinh m«i trêng cho häc sinh, sinh viªn. C«ng tr×nh vÖ sinh trong c¸c hé gia ®×nh ®ang ®îc c¸c cÊp, c¸c ngµnh quan t©m vËn ®éng x©y dùng, ®Ó mçi hé gia ®×nh ®Òu cã 3 c«ng tr×nh vÖ sinh ®¶m b¶o ®ñ tiªu chuÈn hîp vÖ sinh. §èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô trªn ®Þa bµn x·, b¾t buéc cam kÕt vµ tu©n thñ néi quy b¶o vÖ m«i trêng chung trong x·. 2.2. §iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi 2.2.1. §iÒu kiÖn kinh tÕ X· Qu¶ng T©m n»m ë phÝa b¾c huyÖn Qu¶ng X¬ng, däc theo ®êng quèc lé 47A cã chiÒu dµi 2,5km. C¸ch khu du lÞch biÓn SÇm S¬n kho¶ng 8km vÒ phÝa §«ng, thÞ trÊn Phè M«i hiÖn lµ trung giao lu hµng hãa vµ lu th«ng gi÷a Thµnh Phè Thanh Hãa vµ thÞ x· SÇm S¬n. X· hiÖn cã 8 th«n vµ 1 khu d©n c míi thµnh lËp víi tæng sè hé d©n lµ 1.440 hé. Tæng sè nh©n khÈu lµ 7.400 khÈu, trong ®ã lao ®éng chÝnh lµ 2.650 ngêi chiÕm 35,8% [3]. §©y lµ nh÷ng ®iÓm thuËn lîi cho viÖc lu th«ng hµng ho¸ vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña x·. B¶ng 9: Mét sè chØ tiªu ®¹t ®îc trong n¨m 2006[3] TT TTQT&BVMT Néi dung chØ tiªu §¬n vÞ KÕt qu¶ 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tæng thu nhËp x· héi Tèc ®é t¨ng trëng Tæng s¶n lîng l¬ng thùc Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi Tû träng thu nhËp tõ n«ng nghiÖp Tû träng thu nhËp tõ dÞch vô, thñ c«ng nghiÖp C¬ cÊu c©y trång Tæng diÖn tÝch gieo cÊy 3 vô S¶n xuÊt vô ®«ng C©y ng« ®«ng C©y rau mµu C¸nh ®ång 50 triÖu – 70 triÖu C¬ cÊu ch¨n nu«i §µn tr©u bß §µn lîn §µn gia cÇm C¸ níc ngät Tæng thu ng©n s¸ch Chi ng©n s¸ch Chi cÇu cèng giao th«ng thuû lîi Chi bª t«ng ho¸ ®êng giao th«ng n«ng th«n Chi x©y dùng c¬ b¶n ë 3 khèi trêng Hç trî x©y dùng nhµ V¨n hãa th«n tÝnh Tû % TÊn TriÖu % % ®¹t ®îc 41 10,7 2133,5 5,55 40 60 Ha Ha Ha Ha Ha 512,6 140 80 60 10 Con Con Con TÊn §ång §ång TriÖu TriÖu Tû TriÖu 339 4.338 30.000 39 3.681.177.119 3.867.940.400 140 750 2,5 50 a. N«ng nghiÖp - S¸u th¸ng ®Çu n¨m 2007 tuy thêi tiÕt cã nhiÒu khã kh¨n song s¶n xuÊt n«ng nghiÖp tiÕp tôc ®îc quan t©m, c¸c lo¹i gièng cã n¨ng suÊt cao vµ æn ®Þnh ®îc ®a vµo s¶n xuÊt ë nhiÒu ®¬n vÞ. N¨ng suÊt b×nh qu©n íc ®¹t 45 t¹/ha, gi¶m 15 t¹/ha so víi cïng kú. Trong ®ã: n¨ng suÊt ng« ®¹t 60 t¹/ha, n¨ng suÊt l¹c ®¹t 24 t¹/ha. Tæng s¶n lîng ®¹t 823 tÊn, gi¶m h¬n 200 tÊn so víi cïng kú vµ ®¹t 34,4% kÕ ho¹ch n¨m. Tæng ®µn tr©u bß ®Õn 30/6/2007 lµ 346 con, gi¶m 14 con so víi cïng kú. §µn lîn 4.600 con t¨ng 180 con trong ®ã cã 350 lîn híng n¹c. §µn gia cÇm thuû cÇm cã 16.489 con t¨ng 1.489 con so víi cïng kú. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp tiÕp tôc cã sù chuyÓn dÞch theo híng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, t¨ng s¶n lîng hµng ho¸ trong n«ng nghiÖp, ®a vµo s¶n xuÊt c¸c lo¹i c©y con cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao nh da, ít, thá. .. KhuyÕn khÝch m¹nh d¹n chuyÓn ®æi phÇn diÖn tÝch trång lóa n¨ng suÊt thÊp sang nu«i trång thuû s¶n. TTQT&BVMT 20
- Xem thêm -