Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Đánh giá tác động môi trường bệnh viện lộc hà-hà tĩnh...

Tài liệu Đánh giá tác động môi trường bệnh viện lộc hà-hà tĩnh

.PDF
96
129
92

Mô tả:

Đánh giá tác động môi trường bệnh viện Lộc Hà-Hà Tĩnh
B¸o c¸o §TM Dù ¸n: “§Çu t− x©y dùng bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh” Môc lôc Trang Më ®Çu 1 XuÊt xø dù ¸n 2 C¨n cø ph¸p lý, c¬ së d÷ liÖu vµ sè liÖu cña viÖc thùc hiÖn ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng 2.1 C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt 2.2 C¸c tiªu chuÈn, quy chuÈn ¸p dông 2.3 C¸c tµi liÖu kü thuËt 3 Ph−¬ng ph¸p ¸p dông trong qu¸ tr×nh §TM 4 Tæ chøc thùc hiÖn lËp B¸o c¸o §TM Ch−¬ng I M« t¶ tãm t¾t dù ¸n 1.1 S¬ l−îc vÒ dù ¸n 1.2 Chñ dù ¸n 1.3 VÞ trÝ ®Þa lý cña dù ¸n 1.4 Néi dung chñ yÕu cña dù ¸n 1.4.1 C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cña dù ¸n 1.4.2 Gi¶i ph¸p kü thuËt 1.4.3 Gi¶i ph¸p cÊp n−íc sinh ho¹t 1.4.4 Gi¶i ph¸p cÊp ®iÖn 1.4.5 Gi¶i ph¸p th«ng tin liªn l¹c 1.4.6 Phßng ch¸y ch÷a ch¸y 1.4.7 HÖ thèng chèng sÐt 1.4.8 Tæng vèn ®Çu t− 1.4.9 TiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n Ch−¬ng II §iÒu kiÖn tù nhiªn, m«i tr−êng vµ kinh tÕ - x· héi 2.1 §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ m«i tr−êng 2.1.1 VÞ trÝ ®Þa lý cña dù ¸n 2.1.2 §iÒu kiÖn vÒ ®Þa lý, ®Þa chÊt 2.1.3 §iÒu kiÖn khÝ t−îng, thuû v¨n 2.1.4 HiÖn tr¹ng c¸c thµnh phÇn m«i tr−êng 2.2 §iÒu kiÖn kinh tÕ x, héi UBND huyÖn Léc Hµ Xu©n H¶i - x, Th¹ch B»ng - huyÖn Léc Hµ §iÖn tho¹i: 039. 3650767 Fax: 0393650767 1 5 5 5 6 6 7 8 10 10 10 10 11 11 12 13 14 14 14 15 15 16 17 17 17 17 19 23 28 Trung t©m QT&KT m«i tr−êng Hµ TÜnh Sè 01 - §−êng Vâ Liªm S¬n - TP Hµ TÜnh §iÖn tho¹i: 039.690677 Fax: 039.690677 B¸o c¸o §TM Dù ¸n: “§Çu t− x©y dùng bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh” 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 Ch−¬ngIII 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 Ch−¬ngIV 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.3 4.3.1 4.3.2 D©n sè Kinh tÕ C¬ së h¹ tÇng §iÒu kiÖn vÒ v¨n ho¸ x, héi §¸nh gi¸ c¸c t¸c ®éng m«i tr−êng §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng trong giai ®o¹n gi¶i phãng mÆt b»ng, x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh Nguån g©y t¸c ®éng cã liªn quan ®Õn chÊt th¶i Nguån g©y t¸c ®éng kh«ng liªn quan ®Õn chÊt th¶i §¸nh gi¸ t¸c ®éng §¸nh gi¸ t¸c ®éng trong giai ®o¹n bÖnh viÖn ®i vµo ho¹t ®éng Nguån g©y t¸c ®éng cã liªn quan ®Õn chÊt th¶i Nguån g©y t¸c ®éng kh«ng liªn quan ®Õn chÊt th¶i §¸nh gi¸ t¸c ®éng Dù b¸o nh÷ng rñi ro vÒ sù cè m«i tr−êng do dù ¸n g©y ra NhËn xÐt vÒ møc ®é chi tiÕt, ®é tin cËy cña c¸c ®¸nh gi¸ §é tin cËy cña ph−¬ng ph¸p sö dông §é tin cËy cña ®¸nh gi¸ thùc hiÖn BiÖn ph¸p gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng xÊu, phßng ngõa vµ øng phã sù cè m«i tr−êng C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu t¸c ®éng trong giai ®o¹n gi¶i phãng mÆt b»ng vµ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh C¸c biÖn ph¸p chung trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng Nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu khi bÖnh viÖn ®i vµo ho¹t ®éng Gi¶m thiÓu « nhiÔm m«i tr−êng kh«ng khÝ, tiÕng ån Gi¶m thiÓu « nhiÔm m«i tr−êng n−íc Gi¶m thiÓu t¸c ®éng cña chÊt th¶i r¾n BiÖn ph¸p gi¶m thiÓu t¸c ®éng tõ chÊt th¶i r¾n sinh ho¹t C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu l©y lan dÞch bÖnh C¸c gi¶i ph¸p kh¸c Phßng chèng thiªn tai sù cè vµ rñi ro m«i tr−êng phßng chèng vµ øng phã sù cè ch¸y næ Phßng chèng sù cè do thiªn tai UBND huyÖn Léc Hµ Xu©n H¶i - x, Th¹ch B»ng - huyÖn Léc Hµ §iÖn tho¹i: 039. 3650767 Fax: 0393650767 2 28 29 30 31 34 34 34 38 40 46 47 57 58 64 65 65 65 66 66 66 67 70 70 71 82 86 86 87 87 87 88 Trung t©m QT&KT m«i tr−êng Hµ TÜnh Sè 01 - §−êng Vâ Liªm S¬n - TP Hµ TÜnh §iÖn tho¹i: 039.690677 Fax: 039.690677 B¸o c¸o §TM Dù ¸n: “§Çu t− x©y dùng bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh” Ch−¬ng V 5.1 5.2 Ch−¬ngVI 6.1 6.2 6.3 Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý vµ gi¸m s¸t m«i tr−êng Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý m«i tr−êng Ch−¬ng tr×nh gi¸m s¸t m«i tr−êng Tham vÊn ý kiÕn céng ®ång Sù cÇn thiÕt cña viÖc tham vÊn céng ®ång Ph−¬ng ph¸p tiÕn hµnh KÕt qu¶ tham vÊn ý kiÕn céng ®ång KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ c¸c phô lôc UBND huyÖn Léc Hµ Xu©n H¶i - x, Th¹ch B»ng - huyÖn Léc Hµ §iÖn tho¹i: 039. 3650767 Fax: 0393650767 3 89 89 90 92 92 92 92 95 Trung t©m QT&KT m«i tr−êng Hµ TÜnh Sè 01 - §−êng Vâ Liªm S¬n - TP Hµ TÜnh §iÖn tho¹i: 039.690677 Fax: 039.690677 B¸o c¸o §TM Dù ¸n: “§Çu t− x©y dùng bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh” Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t BVMT B¶o vÖ m«i tr−êng §TM §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng WHO Tæ chøc y tÕ thÕ giíi Ubnd Uû ban nh©n d©n Ubmttq Uû ban mÆt trËn tæ quèc TCVN Tiªu chuÈn ViÖt Nam QCVN Quy chuÈn ViÖt Nam btct Bª t«ng cèt thÐp Pccc Phßng ch¸y ch÷a ch¸y Khqlmt KÕ ho¹ch qu¶n lý m«i tr−êng Cod Nhu cÇu oxy ho¸ häc BOD Nhu cÇu oxy sinh ho¸ Kv HÖ sè vïng Kp HÖ sè l−u l−îng nguån th¶i (®èi víi khÝ th¶i) kq HÖ sè l−u l−îng/dung tÝch nguån tiÕp nhËn kf HÖ sè l−u l−îng nguån th¶i (®èi víi n−íc th¶i) UBND huyÖn Léc Hµ Xu©n H¶i - x, Th¹ch B»ng - huyÖn Léc Hµ §iÖn tho¹i: 039. 3650767 Fax: 0393650767 4 Trung t©m QT&KT m«i tr−êng Hµ TÜnh Sè 01 - §−êng Vâ Liªm S¬n - TP Hµ TÜnh §iÖn tho¹i: 039.690677 Fax: 039.690677 B¸o c¸o §TM Dù ¸n: “§Çu t− x©y dùng bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh” Më ®Çu 1. XuÊt xø dù ¸n: HuyÖn Léc Hµ cã diÖn tÝch ®Êt 11.830 ha, d©n sè kho¶ng 9,1 v¹n ng−êi Gåm 6 x, t¸ch ra tõ huyÖn Th¹ch Hµ vµ 7 x, t¸ch ra tõ huyÖn Can Léc, ®©y lµ mét huyÖn míi ®−îc thµnh lËp nªn c¬ së vËt chÊt, h¹ tÇng kü thuËt cßn h¹n chÕ, ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc y tÕ nªn ch−a ®¸p øng ®−îc nhu cÇu kh¸m vµ ch÷a bÖnh cña nh©n d©n. ChÝnh v× vËy viÖc ®Çu t− x©y dùng míi bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Léc Hµ lµ mét môc tiªu quan träng cña UBND huyÖn Léc Hµ trong quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x, héi ®Õn n¨m 2020. Ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2008, UBND tØnh Hµ TÜnh ®, ra QuyÕt ®Þnh sè 1380/Q§-UBND vÒ viÖc phª duyÖt dù ¸n ®Çu t− x©y dùng BÖnh viÖn §a khoa huyÖn Léc Hµ víi quy m« 100 gi−êng bÖnh, diÖn tÝch sö dông ®Êt lµ 3,108 ha vµ ®Þa ®iÓm x©y dùng t¹i x, Th¹ch Ch©u, huyÖn Léc Hµ. BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Léc Hµ ®−îc x©y dùng míi sÏ ®¸p øng tèt nhu cÇu kh¸m vµ ch÷a bÖnh cña nh©n d©n, ®ång thêi ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn chung cña ngµnh y tÕ tØnh nhµ. 2. C¨n cø ph¸p lý, c¬ së d÷ liÖu vµ sè liÖu cña viÖc thùc hiÖn ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng: 2.1. C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt: - LuËt B¶o vÖ m«i tr−êng ®−îc Quèc héi n−íc CHXHCN ViÖt Nam kho¸ XI, kú häp thø 8 th«ng qua ngµy 29/11/2005 vµ Chñ tÞch N−íc ký s¾c lÖnh c«ng bè cã hiÖu lùc tõ ngµy 01/7/2006; - NghÞ ®Þnh sè 80/2006/N§-CP ngµy 09/8/2006 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt B¶o vÖ m«i tr−êng. - NghÞ ®Þnh sè 21/2008/N§-CP ngµy 28/02/2008 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 80/2006/N§-CP; - NghÞ ®Þnh sè 59/2007/N§-CP ngµy 09/4/2007 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt th¶i r¾n; - Th«ng t− sè 05/2008/TT-BTNMT ngµy 08/12/2008 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng h−íng dÉn vÒ ®¸nh gi¸ m«i tr−êng chiÕn l−îc, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng vµ cam kÕt b¶o vÖ m«i tr−êng; - QuyÕt ®Þnh sè 23/2006/Q§-BTNMT ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2006 cña Bé Tµi Nguyªn vµ M«i tr−êng vÒ viÖc ban hµnh danh môc chÊt th¶i nguy h¹i; UBND huyÖn Léc Hµ Xu©n H¶i - x, Th¹ch B»ng - huyÖn Léc Hµ §iÖn tho¹i: 039. 3650767 Fax: 0393650767 5 Trung t©m QT&KT m«i tr−êng Hµ TÜnh Sè 01 - §−êng Vâ Liªm S¬n - TP Hµ TÜnh §iÖn tho¹i: 039.690677 Fax: 039.690677 B¸o c¸o §TM Dù ¸n: “§Çu t− x©y dùng bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh” - Th«ng t− sè 12/2006/TT-BTNMT ngµy 26/12/2006 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng h−íng dÉn ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ vµ thñ tôc lËp hå s¬, ®¨ng ký, cÊp phÐp hµnh nghÒ, m, sè qu¶n lý chÊt th¶i nguy h¹i; - QuyÕt ®Þnh sè 22/2006/Q§-BTNMT ngµy 18/12/2006 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng vÒ ban hµnh Tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ m«i tr−êng; - QuyÕt ®Þnh sè 04/2008/Q§-BTNMT ngµy 18 th¸ng 7 n¨m 2008 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng vÒ ban hµnh Quy chuÈn kü thuËt Quèc gia vÒ m«i tr−êng; - QuyÕt ®Þnh sè 16/2008/Q§-BTNMT ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2008 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng vÒ ban hµnh Quy chuÈn kü thuËt Quèc gia vÒ m«i tr−êng; - QuyÕt ®Þnh sè 43/2007/Q§ - BYT ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2007 cña Bé Y tÕ vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ. 2.2. C¸c tiªu chuÈn, quy chuÈn ¸p dông: - QCVN 02:2008/BTNMT - Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ khÝ th¶i lß ®èt chÊt th¶i r¾n y tÕ; - QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ chÊt l−îng n−íc mÆt; - QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ chÊt l−îng n−íc ngÇm; - TCVN 5937: 2005 ChÊt l−îng kh«ng khÝ - Tiªu chuÈn chÊt l−îng kh«ng khÝ xung quanh; - TCVN 5938: 2005 ChÊt l−îng kh«ng khÝ - Nång ®é tèi ®a cho phÐp cña mét sè chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ xung quanh; - TCVN 5939: 2005 ChÊt l−îng kh«ng khÝ - Tiªu chuÈn khÝ th¶i c«ng nghiÖp ®èi víi bôi vµ c¸c chÊt v« c¬; - TCVN 7382: 2004 ChÊt l−îng n−íc - N−íc th¶i bÖnh viÖn - Tiªu chuÈn th¶i. - TCVN 5945: 2005 - N−íc th¶i c«ng nghiÖp - Tiªu chuÈn th¶i; - TCVN 5949: 1998 - ¢m häc - TiÕng ån khu vùc c«ng céng vµ d©n c− Møc ån tèi ®a cho phÐp. - TCXDVN 365:2007 – BÖnh viÖn ®a khoa – Yªu cÇu thiÕt kÕ. 2.3. C¸c tµi liÖu kü thuËt: - Niªn gi¸m thèng kª tØnh Hµ TÜnh 2007; UBND huyÖn Léc Hµ Xu©n H¶i - x, Th¹ch B»ng - huyÖn Léc Hµ §iÖn tho¹i: 039. 3650767 Fax: 0393650767 6 Trung t©m QT&KT m«i tr−êng Hµ TÜnh Sè 01 - §−êng Vâ Liªm S¬n - TP Hµ TÜnh §iÖn tho¹i: 039.690677 Fax: 039.690677 B¸o c¸o §TM Dù ¸n: “§Çu t− x©y dùng bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh” - C¸c tµi liÖu, sè liÖu vÒ t×nh h×nh khÝ t−îng thuû v¨n trong c¸c n¨m 2005, 2006, 2007 - do Trung t©m KhÝ t−îng thuû v¨n Hµ TÜnh cung cÊp; - C¸c sè liÖu vÒ ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x, héi, nh©n v¨n khu vùc x, Th¹ch Ch©u, Th¹ch B»ng, huyÖn Léc Hµ; - Sè liÖu ®iÒu tra, kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng vµ kÕt qu¶ ph©n tÝch c¸c chØ tiªu m«i tr−êng do Trung t©m Quan tr¾c vµ Kü thuËt m«i tr−êng Hµ TÜnh thùc hiÖn th¸ng 11 n¨m 2008; - B¸o c¸o T×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô kinh tÕ x, héi, an ninh - quèc phßng n¨m 2007 vµ 6 th¸ng ®Çu n¨m 2008 cña UBND x, Th¹ch Ch©u, Th¹ch B»ng; - B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh BÖnh viÖn §a khoa huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh; - B¸o c¸o hiÖn tr¹ng m«i tr−êng Hµ TÜnh n¨m 2005, 2007; - B¸o c¸o ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh; - ThuyÕt minh thiÕt kÕ c¬ së BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh; - Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc tæng thÓ bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh; 3. Ph−¬ng ph¸p ¸p dông trong qu¸ tr×nh §TM: ViÖc lËp B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng cña Dù ¸n: “§Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh BÖnh viÖn §a khoa huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh” ®, sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p sau : 1. Ph−¬ng ph¸p tæng hîp, ph©n tÝch th«ng tin, tµi liÖu, sè liÖu. Ph−¬ng ph¸p nµy nh»m x¸c ®Þnh, ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ - x, héi ë khu vùc thùc hiÖn dù ¸n th«ng qua c¸c sè liÖu, th«ng tin thu thËp ®−îc tõ c¸c nguån kh¸c nhau, nh− Niªn gi¸m thèng kª, B¸o c¸o t×nh h×nh kinh tÕ - x, héi vµ hiÖn tr¹ng m«i tr−êng khu vùc huyÖn Léc Hµ; cïng c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu cã liªn quan. 2. Ph−¬ng ph¸p kh¶o s¸t thùc ®Þa. Ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc tiÕn hµnh trong th¸ng 12/2008 t¹i khu vùc thùc hiÖn dù ¸n. Néi dung c¸c c«ng t¸c kh¶o s¸t bao gåm : - Kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn ®Þa lý tù nhiªn, kinh tÕ - x, héi, c¬ së h¹ tÇng..., hiÖn tr¹ng m«i tr−êng, hiÖn tr¹ng giao th«ng khu vùc thùc hiÖn dù ¸n. - §o ®¹c, lÊy mÉu c¸c lo¹i . UBND huyÖn Léc Hµ Xu©n H¶i - x, Th¹ch B»ng - huyÖn Léc Hµ §iÖn tho¹i: 039. 3650767 Fax: 0393650767 7 Trung t©m QT&KT m«i tr−êng Hµ TÜnh Sè 01 - §−êng Vâ Liªm S¬n - TP Hµ TÜnh §iÖn tho¹i: 039.690677 Fax: 039.690677 B¸o c¸o §TM Dù ¸n: “§Çu t− x©y dùng bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh” - Quan s¸t hiÖn tr−êng vµ ghi chÐp c¸c nhËn xÐt trùc quan. - Thu thËp, tæng hîp c¸c tµi liÖu liªn quan. - §¸nh gi¸ c¸c th«ng tin, sè liÖu sau khi ®iÒu tra, kh¶o s¸t. 3. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸. TiÕn hµnh lÊy vµ ph©n tÝch mét sè mÉu m«i tr−êng cã liªn quan: C¸c mÉu ®−îc lÊy vÒ vµ ph©n tÝch t¹i phßng thÝ nghiÖm. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch dùa theo ph−¬ng ph¸p chuÈn trong lÜnh vùc chuyªn ngµnh. 4. Ph−¬ng ph¸p liÖt kª, so s¸nh. Nh÷ng sè liÖu thu thËp ®−îc ®, ®−îc xö lý b»ng ph−¬ng ph¸p thèng kª, liÖt kª vµ c¸c b¶ng biÓu theo hÖ thèng x¸c ®Þnh: c¸c th«ng tin c¬ b¶n vÒ ®Þa bµn cã dù ¸n triÓn khai, sè liÖu vÒ kinh tÕ - x, héi, c¸c ngµnh nghÒ. 5. Ph−¬ng ph¸p dù b¸o. Dùa trªn c¬ së nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña dù ¸n, kÕt hîp c¸c th«ng tin thùc tÕ cña khu vùc, ¸p dông c¸c m« h×nh lý thuyÕt tiÕn hµnh dù b¸o : - Sù thay ®æi vÒ m«i tr−êng trong c¸c giai ®o¹n cña dù ¸n. - Nh÷ng t¸c ®éng ®Õn søc khoÎ céng ®ång vµ m«i tr−êng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. 7. Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra kinh tÕ - x= héi häc. Sö dông phiÕu ®iÒu tra b»ng ph−¬ng ph¸p pháng vÊn trùc tiÕp nh»m th¨m dß ý kiÕn cña d©n c− trong khu vùc thùc hiÖn dù ¸n. 8. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch chi phÝ - lîi Ých më réng. Ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc dïng trong viÖc c©n nh¾c vÒ khÝa c¹nh kinh tÕ cña nh÷ng biÖn ph¸p phßng tr¸nh vµ gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng m«i tr−êng tiªu cùc. Tõ ®ã, cã thÓ lùa chän nh÷ng biÖn ph¸p võa kinh tÕ, võa hiÖu qu¶ ®èi víi m«i tr−êng. 4. Tæ chøc thùc hiÖn ®tm: B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng cña Dù ¸n: “§Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh BÖnh viÖn §a khoa huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh” do c¸c c¸n bé Trung t©m Quan tr¾c vµ Kü thuËt m«i tr−êng Hµ TÜnh lËp. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn gåm c¸c b−íc sau: + Th¸ng 12/2008: Thu thËp tµi liÖu, sè liÖu phôc vô lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng, bao gåm: - §o ®¹c, ®¸nh gi¸ chÊt l−îng m«i tr−êng nÒn khu vùc dù ¸n vµ mét sè vïng l©n cËn víi c¸c chØ tiªu chñ yÕu vÒ m«i tr−êng n−íc, m«i tr−êng kh«ng khÝ, ®Êt v.v.. UBND huyÖn Léc Hµ Xu©n H¶i - x, Th¹ch B»ng - huyÖn Léc Hµ §iÖn tho¹i: 039. 3650767 Fax: 0393650767 8 Trung t©m QT&KT m«i tr−êng Hµ TÜnh Sè 01 - §−êng Vâ Liªm S¬n - TP Hµ TÜnh §iÖn tho¹i: 039.690677 Fax: 039.690677 B¸o c¸o §TM Dù ¸n: “§Çu t− x©y dùng bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh” - Thu thËp sè liÖu vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, t×nh h×nh kinh tÕ, x, héi khu vùc thùc hiÖn dù ¸n. - Dù b¸o vµ ®¸nh gi¸ nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc do ho¹t ®éng cña dù ¸n ®Õn c¸c thµnh phÇn m«i tr−êng tù nhiªn, x, héi. - Tham kh¶o ý kiÕn chuyªn gia vµ ®Ò xuÊt ph−¬ng ¸n gi¶m thiÓu t¸c ®éng tiªu cùc tíi m«i tr−êng do ho¹t ®éng cña dù ¸n. + Th¸ng 01/2009: Tæng hîp sè liÖu, tµi liÖu thu thËp ®Ó lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng cña Dù ¸n: “§Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh BÖnh viÖn §a khoa huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh” tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt. + C¬ quan chñ ®Çu t−: UBND huyÖn Léc Hµ. + C¬ quan t− vÊn lËp b¸o c¸o §TM: Trung t©m Quan tr¾c vµ Kü thuËt m«i tr−êng Hµ TÜnh. - Gi¸m ®èc Trung t©m: §Æng B¸ Lôc. - §Þa chØ liªn hÖ: Sè 01, ®−êng Vâ Liªm S¬n, TP. Hµ TÜnh, tØnh Hµ TÜnh. - §iÖn tho¹i/Fax: 039.690677. + C¸c thµnh viªn tham gia lËp b¸o c¸o §TM: ¤ng: Phan V¨n D−¬ng Chñ tÞch UBND huyÖn Léc Hµ B¸c sü: NguyÔn B¸ Ch©u BÖnh viÖn §a khoa huyÖn Léc Hµ Kü s−: §Æng B¸ Lôc Trung t©m QT&KT M«i tr−êng Hµ TÜnh Kü s−: NguyÔn C«ng Minh Trung t©m QT&KT M«i tr−êng Hµ TÜnh Kü s−: NguyÔn §×nh Nam Trung t©m QT&KT M«i tr−êng Hµ TÜnh Cö nh©n: Lª ThÞ LÖ Thuý Trung t©m QT&KT m«i tr−êng Hµ TÜnh Kü s−: NguyÔn Anh Th¸i Trung T©m QT&KT m«i tr−êng Hµ TÜnh UBND huyÖn Léc Hµ Xu©n H¶i - x, Th¹ch B»ng - huyÖn Léc Hµ §iÖn tho¹i: 039. 3650767 Fax: 0393650767 9 Trung t©m QT&KT m«i tr−êng Hµ TÜnh Sè 01 - §−êng Vâ Liªm S¬n - TP Hµ TÜnh §iÖn tho¹i: 039.690677 Fax: 039.690677 B¸o c¸o §TM Dù ¸n: “§Çu t− x©y dùng bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh” Ch−¬ng I M« t¶ tãm t¾t dù ¸n 1.1. s¬ l−îc vÒ dù ¸n:  Tªn dù ¸n: Dù ¸n ®Çu t− x©y dùng BÖnh viÖn §a khoa huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh;  §Þa ®iÓm x©y dùng: Dù ¸n ®−îc ®Çu t− x©y dùng trªn khu ®Êt thuéc 2 x, Th¹ch Ch©u vµ Th¹ch B»ng, huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh;  DiÖn tÝch sö dông ®Êt: 30.108 m2, trong ®ã: DiÖn tÝch x©y dùng ban ®Çu: 24.108 m2(thuéc ®Þa phËn x, Th¹ch Ch©u) DiÖn tÝch ®Êt dù tr÷: 6.000 m2 (thuéc ®Þa phËn x, Th¹ch B»ng)  MËt ®é x©y dùng: 26,2%  Vèn ®Çu t−: 115.010.000.000 VN§  Nguån vèn: Ng©n s¸ch cña ngµnh Y tÕ, ng©n s¸ch cña tØnh hç trî, ng©n s¸ch huyÖn Léc Hµ vµ mét sè nguån vèn hîp ph¸p kh¸c. 1.2. chñ dù ¸n: UBND huyÖn Léc Hµ Ng−êi ®¹i diÖn: «ng Phan V¨n D−¬ng; Chøc vô: Chñ tÞch UBND huyÖn Léc Hµ; §Þa chØ liªn hÖ: Xãm Xu©n H¶i, x, Th¹ch B»ng, huyÖn Léc Hµ; §iÖn tho¹i: 0393650767 fax: 0393.650767 1.3. vÞ trÝ ®Þa lý cña dù ¸n: BÖnh viÖn §a khoa huyÖn Léc Hµ dù kiÕn x©y dùng trªn khu ®Êt ®, ®−îc quy ho¹ch víi diÖn tÝch 30.108m2 thuéc 2 x, Th¹ch Ch©u vµ Th¹ch B»ng, huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh. Ranh giíi vÞ trÝ thùc hiÖn dù ¸n ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau:  PhÝa T©y B¾c: Gi¸p ®−êng quy ho¹ch;  PhÝa §«ng B¾c: Gi¸p khu ®Êt ®, ®−îc quy ho¹ch;  PhÝa §«ng Nam: Gi¸p khu ®Êt ®, ®−îc quy ho¹ch;  PhÝa T©y Nam: Gi¸p ®−êng 22-12. UBND huyÖn Léc Hµ Xu©n H¶i - x, Th¹ch B»ng - huyÖn Léc Hµ §iÖn tho¹i: 039. 3650767 Fax: 0393650767 10 Trung t©m QT&KT m«i tr−êng Hµ TÜnh Sè 01 - §−êng Vâ Liªm S¬n - TP Hµ TÜnh §iÖn tho¹i: 039.690677 Fax: 039.690677 B¸o c¸o §TM Dù ¸n: “§Çu t− x©y dùng bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh” 1.4. néi dung chñ yÕu cña dù ¸n: 1.4.1. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cña dù ¸n: 1.4.1.1. C¸c c«ng tr×nh chÝnh: C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh chÝnh cña c«ng tr×nh bÖnh viÖn §a khoa huyÖn Léc Hµ bao gåm 3 toµ nhµ cao 3 tÇng, 1 toµ nhµ 2 tÇng vµ 3 toµ nhµ 1 tÇng víi tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng lµ 9.966m2; cô thÓ : + Nhµ khoa kh¸m bÖnh ®a khoa, khoa d−îc vµ ®iÒu hµnh bÖnh viÖn: Cao 3 tÇng víi tæng diÖn tÝch sµn lµ 2.158,3m2. + Nhµ khoa s¶n, ngo¹i, tai mòi häng, R¨ng hµm mÆt vµ khoa m¾t: Cao 3 tÇng víi tæng diÖn tÝch sµn lµ 2.480,8m2. + Nhµ khoa cÊp cøu, ®iÒu trÞ tÝch cùc, khoa néi, nhi vµ khoa y häc cæ truyÒn: cao 3 tÇng víi tæng diÖn tÝch sµn lµ 2.672,8 m2. + Nhµ khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh, khoa xÐt nghiÖm vµ mæ: Cao 2 tÇng víi tæng diÖn tÝch sµn lµ 1.528,6m2. + Nhµ khoa chèng nhiÔm khuÈn vµ dinh d−ìng: 1 tÇng víi diÖn tÝch sµn lµ 762,3m2. + Nhµ khoa gi¶i phÉu bÖnh lý vµ gi¶i phÉu vi thÓ: 1 tÇng víi diÖn tÝch sµn lµ 177,2m2. + Nhµ khoa truyÒn nhiÔm: 1 tÇng víi diÖn tÝch sµn lµ 186m2 1.4.1.2. C¸c c«ng tr×nh phô trî: + Nhµ ®Ó xe c¸n bé nh©n viªn: DiÖn tÝch x©y dùng lµ 189m2. + Nhµ ®Ó xe « t«: DiÖn tÝch x©y dùng lµ 173,3m2. + Nhµ ®Ó xe bÖnh nh©n: DiÖn tÝch x©y dùng lµ 324 m2. + Nhµ cÇu, ®−êng dèc ®Èy xe: H¹ng môc nµy nèi c¸c toµ nhµ trong bÖnh viÖn víi nhau víi diÖn tÝch x©y dùng lµ 1.385,8m2. + Nhµ b¶o vÖ : DiÖn tÝch sµn lµ 21m2. Ngoµi ra cßn cã c¸c c«ng tr×nh phô trî kh¸c nh− tr¹m xö lý n−íc th¶i, lß xö lý r¸c, tr¹m b¬m, tr¹m ®iÖn, bÓ n−íc s¹ch, nhµ vÖ sinh chung, cæng, hµng rµo, hÖ thèng cèng r,nh tho¸t n−íc, bån hoa. B¶ng 1.1 : Tæng diÖn tÝch sµn cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh STT Sè gi−êng bÖnh (chiÕc) Khoa phßng 1 Khoa kh¸m bÖnh 2 Khoa D−îc UBND huyÖn Léc Hµ Xu©n H¶i - x, Th¹ch B»ng - huyÖn Léc Hµ §iÖn tho¹i: 039. 3650767 Fax: 0393650767 DiÖn tÝch (m2) 2.158,3 11 Trung t©m QT&KT m«i tr−êng Hµ TÜnh Sè 01 - §−êng Vâ Liªm S¬n - TP Hµ TÜnh §iÖn tho¹i: 039.690677 Fax: 039.690677 B¸o c¸o §TM Dù ¸n: “§Çu t− x©y dùng bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh” 3 Phßng hµnh chÝnh tæng hîp 4 ChÈn ®o¸n h×nh ¶nh 5 Khoa xÐt nghiÖm (HuyÕt häc-ho¸ sinh-vi sinh) 6 Phßng mæ 7 Khoa håi søc cÊp cøu + ®iÒu trÞ tÝch cùc 6 8 Khoa néi tæng hîp, y häc 32 9 Khoa nhi 12 10 Khoa phô s¶n 14 11 Liªn khoa Tai mòi häng, R¨ng hµm mÆt, M¾t 8 12 Khoa ngo¹i tæng hîp 22 13 Khoa chèng nhiÔm khuÈn 14 Khoa dinh d−ìng 15 Khoa gi¶i phÈu vi thÓ (bao gåm nhµ ®¹i thÓ, tang lÔ) 16 Khoa truyÒn nhiÔm 17 Nhµ ®Ó xe c¸n bé nh©n viªn 18 Nhµ ®Ó xe «t« 19 Nhµ ®Ó xe cña kh¸ch 20 Nhµ cÇu, ®−êng dèc, kh«ng gian phô trî 21 Nhµ b¶o vÖ 1.528,6 2.672,8 2.480,8 762,3 177,2 6 186 189 173,3 324 1385,8 21 Tæng 100 12.059,1 1.4.2. gi¶i ph¸p kü thuËt: 1.4.2.1. PhÇn th©n c«ng tr×nh: KÕt cÊu chÝnh cña c¸c c«ng tr×nh ®−îc thiÕt kÕ theo ph−¬ng ¸n hÖ khung, dÇm, sµn, BTCT liÒn khèi ®æ t¹i chç. − Dïng kÕt cÊu khung BTCT chÞu lùc kÕt hîp víi t−êng bao che; − Cét bª t«ng ®−îc dïng 2 lo¹i kÝch th−íc 22cm x 35cm, 22cn x 22cm; bª t«ng cét dïng bª t«ng M200 cã Rn=90KG/cm2; − HÖ dÇm chñ yÕu dïng bª t«ng M200 cã Rn = 90 KG/cm2; − Sµn BTCT cã chiÒu dµy 10 cm, dïng bª t«ng M200 cã Rn = 90 KG/cm2. UBND huyÖn Léc Hµ Xu©n H¶i - x, Th¹ch B»ng - huyÖn Léc Hµ §iÖn tho¹i: 039. 3650767 Fax: 0393650767 12 Trung t©m QT&KT m«i tr−êng Hµ TÜnh Sè 01 - §−êng Vâ Liªm S¬n - TP Hµ TÜnh §iÖn tho¹i: 039.690677 Fax: 039.690677 B¸o c¸o §TM Dù ¸n: “§Çu t− x©y dùng bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh” 1.4.2.2. Gi¶i ph¸p san nÒn c«ng tr×nh: C¨n cø vµo hiÖn tr¹ng khu vùc x©y dùng chñ yÕu lµ diÖn tÝch ®Êt b,i, chªnh cèt gi÷a khu ®Êt vµ ®−êng quy ho¹ch kh¸ lín nªn gi¶i ph¸p san nÒn lµ h−íng dèc tho¶i dÇn vÒ phÝa m−¬ng tho¸t. - §é dèc san nÒn 0,4%, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tiªu tho¸t n−íc. - Khèi l−îng ®Êt ®¾p t¹m tÝnh: 51.807m3. - Khèi l−îng ®µo ®Êt h÷u c¬: 9.043m3. - §Êt ®¾p sö dông ®Êt cÊp phèi hÖ sè ®Çm chÆt k=0,9. Nguån ®Êt sö dông cho san lÊp mÆt b»ng ®−îc lÊy t¹i má §éng Hµn, x, Hång Léc, huyÖn Léc Hµ c¸ch khu vùc dù kiÕn x©y dùng bÖnh viÖn kho¶ng 7 km. 1.4.2.3. C¬ cÊu sö dông ®Êt: Theo mÆt b»ng quy ho¹ch chi tiÕt tæng thÓ cña c«ng tr×nh bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Léc Hµ, c¬ cÊu sö dông ®Êt ®Ó x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®−îc thÓ hiÖn nh− sau: B¶ng1.2: DiÖn tÝch sö dông ®Êt cho c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh STT C¸c h¹ng môc DiÖn tÝch (m2) 1 §Êt x©y dùng 7.514,2 2 S©n ®−êng 10.705,0 3 Khu xö lý chÊt th¶i 378,5 4 V−ên c¶nh, c©y xanh 11.510,3 Tæng 30.108,0 25% 38% 1% 36% §Êt x©y dùng S©n ®−êng Khu xö lý chÊt th¶i v−ên c¶nh, c©y xanh H×nh 1: BiÓu ®å thÓ hiÖn c¬ cÊu sö dông ®Êt 1.4.3. gi¶i ph¸p cÊp n−íc sinh ho¹t: + Nguån cÊp n−íc: UBND huyÖn Léc Hµ Xu©n H¶i - x, Th¹ch B»ng - huyÖn Léc Hµ §iÖn tho¹i: 039. 3650767 Fax: 0393650767 13 Trung t©m QT&KT m«i tr−êng Hµ TÜnh Sè 01 - §−êng Vâ Liªm S¬n - TP Hµ TÜnh §iÖn tho¹i: 039.690677 Fax: 039.690677 B¸o c¸o §TM Dù ¸n: “§Çu t− x©y dùng bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh” Dù kiÕn ®−îc lÊy tõ ®−êng èng cÊp n−íc cña thÞ trÊn huyÖn Léc Hµ. + Nhu cÇu dïng n−íc s¹ch cho bÖnh viÖn (TÝnh ®Õn n¨m 2020): C¨n cø theo TCXDVN 33:2006 CÊp n−íc - M¹ng l−íi ®−êng èng vµ c«ng tr×nh tiªu chuÈn thiÕt kÕ. Nhu cÇu dïng n−íc cho bÖnh viÖn ®−îc tÝnh nh− sau: N−íc dïng cho sinh ho¹t: Q1 = 70,4 m3/ngµy.®ªm N−íc dïng cho m¸y giÆt: Q2 = Q1x10% = 7,04 m3/ngµy.®ªm N−íc dù phßng vµ rß rØ: Q3 = Q1 x 15% = 10,56 m3/ngµy.®ªm N−íc dïng cho mäi ho¹t ®éng cña tr¹m xö lý: QT = 4,4 m3/ngµy.®ªm - Tæng l−îng n−íc cÇn dïng trung b×nh ngµy: Qtb = Q1 + Q2 + Q3 + QT = 92,4 m3/ngµy.®ªm (LÊy trßn Qtb = 100 m3/ngµy.®ªm) - Tæng l−îng n−íc ngµy dïng nhiÒu nhÊt: Qngµy max = Qtb + Kngµy max = 100 x 1.3 = 130 m3/ngµy.®ªm + HÖ thèng tho¸t n−íc vµ xö lý n−íc th¶i: - HÖ thèng tho¸t ph©n, tiÓu ®−îc th¶i xuèng bÓ tù ho¹i ®Æt ë tÇng trÖt. Theo tÝnh to¸n, c«ng tr×nh sÏ ®−îc thiÕt kÕ 5 bÓ tù ho¹i víi kÝch th−íc mçi bÓ lµ 10m3. - HÖ thèng tho¸t n−íc tõ lavabo vµ phÔu thu sµn ra th¼ng èng tho¸t n−íc m−a ngoµi nhµ. - L−u l−îng n−íc m−a ®−îc tÝnh to¸n lµ 57,2 (l/s) do ®ã hÖ thèng tho¸t n−íc m−a trªn m¸i cña mçi nhµ sö dông trung b×nh 10 èng ®øng, ®−êng kÝnh mçi èng D = 90mm. 1.4.4. gi¶i ph¸p cÊp ®iÖn: + Nguån ®iÖn: Dù kiÕn lÊy tõ ®−êng d©y trªn kh«ng 110kV cña thÞ trÊn huyÖn Léc Hµ. + HÖ thèng ph©n phèi ®iÖn: HÖ thèng ph©n phèi ®iÖn h¹ thÕ cÊp ®iÖn cho c«ng tr×nh thiÕt kÕ theo d¹ng h×nh tia, bao gåm : 01 tñ ®iÖn ph©n phèi tæng, 01 tñ cÊp ®iÖn cho c¸c phô t¶i −u tiªn, 01 tñ cÊp ®iÖn cho c¸c phô t¶i kh«ng −u tiªn. Mçi nhµ bè trÝ mét tñ ®iÖn tæng chung, cã c¸c tñ ®iÖn tÇng, 01 tñ ®iÖn ®iÒu khiÓn chiÕu s¸ng ngoµi nhµ, 01 tñ ®iÖn cÊp ®iÖn vµ ®iÒu khiÓn hÖ thèng b¬m n−íc cøu ho¶, b¬m n−íc sinh ho¹t vµ hÖ thèng c¸p trôc. + Trang bÞ 01 m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng ®Ó duy tr× ho¹t ®éng cña bÖnh viÖn phßng khi bÞ mÊt ®iÖn l−íi. Trªn c¬ së b¶ng dù b¸o phô t¶i ®iÖn, c¸c phô t¶i −u tiªn, c«ng suÊt tiªu thô ®iÖn tÝnh to¸n lµ 141,2 kVA. Qua ®ã, cã thÓ lùa chän UBND huyÖn Léc Hµ Xu©n H¶i - x, Th¹ch B»ng - huyÖn Léc Hµ §iÖn tho¹i: 039. 3650767 Fax: 0393650767 14 Trung t©m QT&KT m«i tr−êng Hµ TÜnh Sè 01 - §−êng Vâ Liªm S¬n - TP Hµ TÜnh §iÖn tho¹i: 039.690677 Fax: 039.690677 B¸o c¸o §TM Dù ¸n: “§Çu t− x©y dùng bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh” m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng ch¹y dÇu diesel theo d,y tiªu chuÈn 380/220V-50Hz150KVA ®Ó cÊp ®iÖn cho c¸c phô t¶i −u tiªn cña c«ng tr×nh. 1.4.5. gi¶i ph¸p th«ng tin liªn l¹c: C«ng tr×nh lµ bÖnh viÖn nªn cã nhiÒu phßng ban chøc n¨ng kh¸c nhau v× vËy ®Ó c«ng viÖc hiÖu qu¶ cÇn l¾p ®Æt cho c«ng tr×nh 01 tæng ®µi ®iÖn tho¹i liªn l¹c néi bé. Trªn c¬ së c¸c phßng chøc n¨ng bè trÝ trong b¶n vÏ kiÕn tróc thiÕt kÕ s¬ bé c«ng tr×nh bÖnh viÖn, thiÕt kÕ mét tæng ®µi tù ®éng 08 trung kÕ 100 thuª bao. Tæng ®µi ®iÖn tho¹i tù ®éng dù kiÕn l¾p ®Æt t¹i phßng trùc, phßng b¸c sü. 1.4.6. phßng ch¸y ch÷a ch¸y: 1.4.6.1. HÖ thèng b¸o ch¸y tù ®éng: C«ng tr×nh bÖnh viÖn gåm nhiÒu phßng chøc n¨ng kh¸c nhau víi diÖn tÝch sµn xÊp xØ 12.000 m2 nªn kh«ng thÓ trang bÞ thiÕt bÞ b¸o ch¸y cho toµn bé diÖn tÝch sµn, c¸c c¶m biÕn b¸o ch¸y chØ bè trÝ t¹i c¸c phßng cã nguy c¬ x¶y ra sù cè cao nh− phßng kü thuËt ®iÖn, kho chøa vËt liÖu dÔ ch¸y, phßng cã thiÕt bÞ ®iÖn c«ng suÊt lín... 1.4.6.2. HÖ thèng cÊp n−íc ch÷a ch¸y: T¹i c¸c nót giao th«ng chÝnh, cÇu thang ®Òu cã bè trÝ hép vµ thiÕt bÞ ch÷a ch¸y. Cã m¸y b¬m n−íc tù ®éng, bÓ m¸i, bÓ n−íc cøu ho¶. Häng n−íc ch÷a ch¸y cã häng vµ vßi cã tÇm ho¹t ®éng (15÷100)m kÕt hîp nót b¸o ch¸y còng lµ nót khëi ®éng m¸y b¬m. 1.4.7. hÖ thèng chèng sÐt: Gi¶i ph¸p kinh tÕ kü thuËt cho c«ng tr×nh lµ sö dông hÖ thèng chèng sÐt kiÓu cæ ®iÓn lång Faraday. HÖ thèng chèng sÐt nµy bao gåm c¸c kim thu sÐt b»ng thÐp ∅18 m¹ kÏm cè ®Þnh t¹i c¸c ®Ønh nh« cao vµ c¸c gãc c¹nh cña m¸i c«ng tr×nh, kÕt hîp víi d©y dÉn sÐt b»ng thÐp ∅12 ch¹y næi trªn m¸i c«ng tr×nh. HÖ thèng tiÕp ®Þa chèng sÐt sö dông c¸c cäc thÐp L63x63x6 dµi 2,5m ®ãng s©u d−íi ®Êt (®Çu trªn cña cäc tiÕp ®Þa c¸ch mÆt ®Êt 0,75m). §Ó liªn kÕt c¸c cäc tiÕp ®Þa víi nhau thµnh vßng trßn khÐp kÝn sö dông d©y tiÕp ®Þa thÐp 40x4mm hµn víi c¸c ®Çu cäc tiÕp ®Þa. HÖ thèng tiÕp ®Þa chèng sÐt ph¶i ®¶m b¶o ®iÖn trë nèi ®Êt Rn® <10Ω. 1.4.8. tæng vèn ®Çu t−: C¨n cø vµo ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh bÖnh viÖn §a khoa huyÖn Léc Hµ, tæng møc vèn ®Çu t− cña dù ¸n ®−îc x¸c ®Þnh cô thÓ nh− sau: B¶ng 1.3. Tæng møc vèn ®Çu t− cña dù ¸n UBND huyÖn Léc Hµ Xu©n H¶i - x, Th¹ch B»ng - huyÖn Léc Hµ §iÖn tho¹i: 039. 3650767 Fax: 0393650767 15 Trung t©m QT&KT m«i tr−êng Hµ TÜnh Sè 01 - §−êng Vâ Liªm S¬n - TP Hµ TÜnh §iÖn tho¹i: 039.690677 Fax: 039.690677 B¸o c¸o §TM Dù ¸n: “§Çu t− x©y dùng bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh” §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång TT Kho¶n môc chi phÝ Gi¸ trÞ I Chi phÝ x©y dùng 57.396 II Chi phÝ thiÕt bÞ 36.419 III Chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng 519 IV Chi phÝ rµ ph¸ bom m×n 129 V Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ kh¸c 5.547 VI Chi phÝ dù phßng: 15%x(I+II+III+IV+V) 15.000 Tæng céng: (I+II+III+IV+V+VI) 115.010 1.4.9. tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n: C«ng tr×nh ®−îc thùc hiÖn theo tiÕn ®é dù kiÕn nh− sau: - LËp dù ¸n ®Çu t−, kh¶o s¸t c«ng tr×nh: Th¸ng 10/2007; - Tr×nh vµ phª duyÖt dù ¸n ®Çu t− : Th¸ng 11/2007; - ThiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng vµ tæng dù to¸n: Th¸ng 1/2008; - ThÈm ®Þnh, duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng vµ dù to¸n: Th¸ng 9 /2008; - TriÓn khai thi c«ng x©y dùng: Th¸ng 12/2008; - §−a vµo sö dông: Th¸ng 08/2010; - Hoµn c«ng: Th¸ng 02/2011. UBND huyÖn Léc Hµ Xu©n H¶i - x, Th¹ch B»ng - huyÖn Léc Hµ §iÖn tho¹i: 039. 3650767 Fax: 0393650767 16 Trung t©m QT&KT m«i tr−êng Hµ TÜnh Sè 01 - §−êng Vâ Liªm S¬n - TP Hµ TÜnh §iÖn tho¹i: 039.690677 Fax: 039.690677 B¸o c¸o §TM Dù ¸n: “§Çu t− x©y dùng bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh” Ch−¬ng II ®iÒu kiÖn tù nhiªn, m«i tr−êng vµ kinh tÕ - xE héi 2.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ m«i tr−êng: 2.1.1. VÞ trÝ ®Þa lý cña dù ¸n: Dù ¸n ®Çu t− x©y dùng BÖnh viÖn §a khoa huyÖn Léc Hµ n»m trªn ®Þa bµn 2 x, Th¹ch Ch©u vµ Th¹ch B»ng, huyÖn Léc Hµ; lµ mét huyÖn ven biÓn cña tØnh Hµ TÜnh víi ®Þa giíi hµnh chÝnh ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: phÝa §«ng gi¸p biÓn §«ng, phÝa T©y gi¸p huyÖn Can Léc, phÝa Nam gi¸p huyÖn Th¹ch Hµ vµ thµnh phè Hµ TÜnh, phÝa B¾c gi¸p huyÖn nghi Xu©n. DiÖn tÝch dù kiÕn x©y dùng c«ng tr×nh lµ 30.108m2, hiÖn t¹i ®©y lµ khu vùc trång lóa vµ mét sè lo¹i rau mµu kh¸c. Khu ®Êt n»m ngay trªn tØnh lé 22-12, lµ mét trong nh÷ng m¹ch ®−êng giao th«ng huyÕt m¹ch cña huyÖn ®Õn c¸c vïng l©n cËn kh¸c, xung quanh kh«ng cã mét c«ng tr×nh v¨n ho¸ lÞch sö nµo do ®ã khi thi c«ng x©y dùng còng nh− khi dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng sÏ kh«ng lµm ¶nh h−ëng ®Õn c¶nh quan nãi chung t¹i khu vùc thùc hiÖn dù ¸n. 2.1.2. §iÒu kiÖn vÒ ®Þa lý, ®Þa chÊt: 2.1.2.1. §Þa h×nh: Khu ®Êt dù kiÕn x©y dùng BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Léc Hµ n»m trong khu vùc quy ho¹ch x©y dùng trung t©m thÞ trÊn huyÖn Léc Hµ, ®−îc quy ho¹ch chung trong quÇn thÓ ®« thÞ míi. Nh×n chung khu ®Êt cã ®Þa h×nh so víi khu vùc xung quanh t−¬ng ®èi thÊp tròng vµ mét sè n¬i bÞ ®äng n−íc mÆt, cao ®é b×nh qu©n thÊp h¬n so víi mÆt ®−êng quy ho¹ch kho¶ng 1,2m. 2.1.2.2. §Þa tÇng: Theo tê b¶n ®å ®Þa chÊt Hµ TÜnh - Kú Anh (I48-XVI-XVII) tû lÖ 1:200.000 do ®oµn 207-liªn ®oµn b¶n ®å ®Þa chÊt (1978) th× ®Þa tÇng khu vùa dù ¸n n»m phÝa Nam ®øt g,y s«ng M,, ®−îc cÊu t¹o bëi líp phñ ®Ö tø bë rêi cã chiÒu dµy 30-40m phñ lªn c¸c trÇm tÝch Neogen vµ c¸c ®¸ cè kÕt cã tuæi kh¸c nhau. 2.1.2.3. §Þa chÊt: §Ó phôc vô cho viÖc lËp dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh, C«ng ty cæ phÇn t− vÊn x©y dùng Thµnh Sen ®, tiÕn hµnh kh¶o s¸t ®Þa chÊt víi 05 lç khoan, 66 lÇn thÝ nghiÖm SPT kÕt hîp kÕt qu¶ cña 67 mÉu ®Êt, ®Êt nÒn khu vùc x©y dùng UBND huyÖn Léc Hµ Xu©n H¶i - x, Th¹ch B»ng - huyÖn Léc Hµ §iÖn tho¹i: 039. 3650767 Fax: 0393650767 17 Trung t©m QT&KT m«i tr−êng Hµ TÜnh Sè 01 - §−êng Vâ Liªm S¬n - TP Hµ TÜnh §iÖn tho¹i: 039.690677 Fax: 039.690677 B¸o c¸o §TM Dù ¸n: “§Çu t− x©y dùng bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh” vÒ c¬ b¶n ®−îc chia thµnh 10 líp trong ph¹m vi chiÒu s©u kh¶o s¸t 25,7 m tõ trªn xuèng d−íi nh− sau: - Líp thø 1: Líp ®Êt ruéng, thµnh phÇn chñ yÕu lµ h¹t sÐt, c¸t bôi lÉn rÔ thùc vËt, mµu x¸m ®en, tr¹ng th¸i rêi r¹c. ChiÒu s©u ®¸y líp biÕn ®æi tõ 0,3m - 0,5m; chiÒu dµy cña líp biÕn ®æi tõ 0,3m -0,5m. - Líp thø 2: Líp c¸t h¹t mÞn, mµu vµng, tr¹ng th¸i chÆt võa. ChiÒu s©u ®¸y líp biÕn ®æi tõ 2,4m -2,7m; chiÒu dµy cña líp biÕn ®æi tõ 2,1m - 2,2m. - Líp thø 3: Líp c¸t h¹t mÞn, mµu x¸m ®en, x¸m tr¾ng, ®«i chç lÉn vá sß hÕn, tr¹ng th¸i chÆt võa. ChiÒu s©u ®¸y líp biÕn ®æi tõ 7,0m - 8,5m; chiÒu dµy cña líp biÕn ®æi tõ 4,6m - 5,9m. - Líp thø 4: Líp sÐt pha, ®«i chç lÉn vá sß hÕn, mµu x¸m vµng, x¸m tr¾ng, tr¹ng th¸i dÎo mÒm. ChiÒu s©u ®¸y líp biÕn ®æi tõ 12,7m - 13,8m; chiÒu dµy cña líp biÕn ®æi tõ 4,2m - 6,5m. - Líp thø 5: Líp sÐt, mµu x¸m tr¾ng, x¸m vµng, n©u ®á, ®«i chç lÉn vá sß, tr¹ng th¸i dÎo cøng. ChiÒu s©u ®¸y líp biÕn ®æi tõ 17,0m - 19,0m; chiÒu dµy cña líp biÕn ®æi tõ 3,5m - 5,7m. - Líp thø 6: Líp sÐt, mµu x¸m tr¾ng, ®«i chç x¸m vµng, tr¹ng th¸i dÎo cøng. ChiÒu s©u ®¸y líp biÕn ®æi tõ 19,0m -19,8m; chiÒu dµy cña líp biÕn ®æi tõ 2,0m - 2,3m. - Líp thø 7: Líp sÐt mµu x¸m ®en, x¸m ghi lÉn tµn tÝch thùc vËt, tr¹ng th¸i dÎo cøng. ChiÒu s©u ®¸y líp biÕn ®æi tõ 21,7m - 23,8m; chiÒu dµy cña líp biÕn ®æi tõ 2,0m - 4,8 m. - Líp thø 8: Líp sÐt, mµu x¸m tr¾ng, x¸m n©u, ®«i chç lÉn vá sß, tr¹ng th¸i dÎo cøng. ChiÒu s©u ®¸y líp biÕn ®æi tõ 23,0m - 24,2m; chiÒu dµy cña líp biÕn ®æi tõ 1,2m - 2,5 m. - Líp thø 9: Líp sÐt, mµu x¸m tr¾ng, x¸m vµng, n©u ®á, tr¹ng th¸i dÎo cøng. Trong ph¹m vi chiÒu s©u kh¶o s¸t, hè khoan 1 ch−a khoan qua líp nµy, t¹i c¸c hè cßn l¹i, chiÒu s©u ®¸y líp biÕn ®æi tõ 24,2m - 25,0m. ChiÒu dµy cña líp biÕn ®æi tõ 0,8m - 1,5m. - Líp thø 10: Líp c¸t pha, mµu x¸m tr¾ng, tr¹ng th¸i dÎo. Trong ph¹m vi chiÒu s©u kh¶o s¸t c¸c hè khoan ®Òu ch−a khoan qua líp nµy, c¸c lç khoan ®, khoan s©u vµo líp nµy tõ 0,1m ®Õn 0,7m. UBND huyÖn Léc Hµ Xu©n H¶i - x, Th¹ch B»ng - huyÖn Léc Hµ §iÖn tho¹i: 039. 3650767 Fax: 0393650767 18 Trung t©m QT&KT m«i tr−êng Hµ TÜnh Sè 01 - §−êng Vâ Liªm S¬n - TP Hµ TÜnh §iÖn tho¹i: 039.690677 Fax: 039.690677 B¸o c¸o §TM Dù ¸n: “§Çu t− x©y dùng bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh” 2.1.3. §iÒu kiÖn vÒ khÝ t−îng - thuû v¨n: Theo sè liÖu cña Trung t©m dù b¸o khÝ t−îng thuû v¨n Hµ TÜnh th× vïng dù ¸n thuéc miÒn khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, nãng Èm, m−a nhiÒu, trong n¨m khÝ hËu ®−îc chia thµnh 2 mïa râ rÖt : Mïa ®«ng l¹nh do ¶nh h−ëng cña khèi kh«ng khÝ l¹nh lôc ®Þa ch©u ¸ cã nguån gèc tõ B¾c cùc vµ vïng Xibªri trong qu¸ tr×nh di chuyÓn xuèng phÝa Nam t¹o nªn. Mïa hÌ n¾ng nãng do ¶nh h−ëng cña giã mïa T©y Nam kh« nãng, kh«ng m−a vµ th−êng kÌm theo gi«ng vµo chiÒu tèi. §Æc ®iÓm mét sè yÕu tè khÝ t−îng thuû v¨n chñ yÕu cña vïng dù ¸n ®−îc tr×nh bµy nh− sau: 2.1.3.1. NhiÖt ®é kh«ng khÝ: Theo sè liÖu cña Trung t©m Dù b¸o KhÝ t−îng Thuû v¨n Hµ TÜnh n¨m 2008 nhiÖt trung b×nh n¨m ë khu vùc thùc hiÖn dù ¸n kho¶ng 240C. Trong n¨m, khÝ hËu ®−îc chia thµnh hai mïa râ rÖt: - Mïa n¾ng kÐo dµi tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 10, khÝ hËu kh« nãng nhÊt lµ tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 8. NhiÖt ®é trung b×nh th¸ng tõ 27,30C (th¸ng 5) ®Õn 30,30C (th¸ng 7). Mïa nµy th−êng nãng bøc, nhiÖt ®é cã thÓ lªn tíi 38,70C (th¸ng 8), thØnh tho¶ng cã m−a rµo ®ét ngét. - Mïa m−a kÐo dµi tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 3 n¨m sau, nhiÖt ®é trung b×nh th¸ng tõ 13,60C (th¸ng 2) ®Õn 25,50C (th¸ng 10) víi nhiÒu ngµy cã nhiÖt ®é thÊp 9,1 0C (th¸ng 2). Tõ n¨m 2005 ®Õn n¨m 2008, nhiÖt ®é trung b×nh trong khu vùc giao ®éng kh«ng lín (tõ 240C ®Õn 25,00C). Biªn ®é giao ®éng nhiÖt trung b×nh cña mçi n¨m giao ®éng tõ 12,90C ®Õn 16,70C. Qua ®ã cho thÊy nÒn nhiÖt t¹i khu vùc thùc hiÖn dù ¸n t−¬ng ®èi æn ®Þnh, thÓ hiÖn cô thÓ nh− sau: B¶ng 2.1: BiÕn tr×nh nhiÖt ®é n¨m 2005 - 2008 t¹i tr¹m Hµ TÜnh §Æc tr−ng N¨m 2005 2006 2007 2008 Ttb n¨m 24,5 25,0 24,8 24 Ttb th¸ng cao nhÊt 31,3 31,2 31,0 30,3 Ttb th¸ng thÊp nhÊt 17,4 18,3 17,2 13,6 Biªn ®é giao ®éng nhiÖt trung b×nh n¨m 13,9 12,9 13,8 16,7 (Nguån: Trung t©m Dù b¸o KhÝ t−îng thñy v¨n Hµ TÜnh n¨m 2008 ) 2.1.3.2. N¾ng vµ bøc x¹: UBND huyÖn Léc Hµ Xu©n H¶i - x, Th¹ch B»ng - huyÖn Léc Hµ §iÖn tho¹i: 039. 3650767 Fax: 0393650767 19 Trung t©m QT&KT m«i tr−êng Hµ TÜnh Sè 01 - §−êng Vâ Liªm S¬n - TP Hµ TÜnh §iÖn tho¹i: 039.690677 Fax: 039.690677 B¸o c¸o §TM Dù ¸n: “§Çu t− x©y dùng bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Léc Hµ, tØnh Hµ TÜnh” Theo sè liÖu cña Trung t©m Dù b¸o khÝ t−îng thuû v¨n Hµ TÜnh th× tæng thêi gian chiÕu s¸ng n¨m 2008 t¹i tr¹m Hµ TÜnh lµ 1.426 giê/n¨m. 2.1.3.3. §é bÒn v÷ng khÝ quyÓn: §é bÒn v÷ng cña khÝ quyÓn ¶nh h−ëng ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t t¸n c¸c chÊt g©y « nhiÔm. §é bÒn v÷ng khÝ quyÓn phô thuéc vµo tèc ®é giã, bøc x¹ mÆt trêi vµo ban ngµy vµ ®é che phñ cña m©y vµo ban ®ªm. B¶ng 2.2: X¸c ®Þnh c¸c cÊp ®é æn ®Þnh cña khÝ quyÓn theo Pasquill: VËn tèc giã ë ®é cao 10m, m/s Bøc x¹ MÆt Trêi ban ngµy M¹nh Võa YÕu §é m©y vµo ban ®ªm M©y máng Quang m©y hoÆc ®é hoÆc ®é m©y ≤ m©y ≥ 4/8 3/8 E F D E D D D D <2 A A-B B 2≤3 A -B B C 3≤ 5 B B-C C 5≤ 6 C C-D D ≥6 C D D Ghi chó: A: Kh«ng æn ®Þnh m¹nh D: Trung tÝnh B: Kh«ng æn ®Þnh võa E: æn ®Þnh nhÑ C: Kh«ng æn ®Þnh nhÑ F: æn ®Þnh võa (Nguån:¤ nhiÔm kh«ng khÝ vµ xö lý khÝ th¶i tËp 1, t¸c gi¶ TrÇn Ngäc ChÊn) 2.1.3.4. §é Èm kh«ng khÝ: Nh×n chung ®é Èm kh«ng khÝ khu vùc triÓn khai dù ¸n t−¬ng ®èi cao. Theo sè liÖu cña Trung t©m Dù b¸o khÝ t−îng thuû v¨n Hµ TÜnh t¹i tr¹m Hµ TÜnh cho thÊy ®é Èm kh«ng khÝ trung b×nh n¨m 2008 ë khu vùc triÓn khai dù ¸n lµ 80%. Theo dâi diÔn biÕn sù biÕn ®æi ®é Èm kh«ng khÝ qua c¸c th¸ng trong 3 n¨m, tõ n¨m 2005 ®Õn 2008, cho thÊy thêi kú ®é Èm cao nhÊt tËp trung vµo kho¶ng th¸ng 02, th¸ng 3 vµ thêi kú ®é Èm thÊp nhÊt tËp trung vµo kho¶ng th¸ng 6, th¸ng 7 t−¬ng øng víi thêi kú giã T©y Nam kh« nãng ho¹t ®éng m¹nh. B¶ng 2.3. §é Èm kh«ng khÝ n¨m 2005 - 2008 t¹i Tr¹m Hµ TÜnh §Æc tr−ng 2005 2006 2007 2008 §é Èm kh«ng khÝ TB (%) 80,5 78,9 80,2 80 §é Èm kh«ng khÝ TB th¸ng thÊp nhÊt (%) 64 68 68 66 §é Èm kh«ng khÝ TB th¸ng cao nhÊt (%) 92 88 89 89 (Nguån: Trung t©m Dù b¸o KhÝ t−îng thuû v¨n Hµ TÜnh n¨m 2008) UBND huyÖn Léc Hµ Xu©n H¶i - x, Th¹ch B»ng - huyÖn Léc Hµ §iÖn tho¹i: 039. 3650767 Fax: 0393650767 20 Trung t©m QT&KT m«i tr−êng Hµ TÜnh Sè 01 - §−êng Vâ Liªm S¬n - TP Hµ TÜnh §iÖn tho¹i: 039.690677 Fax: 039.690677
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng