Tài liệu Đánh giá tác động môi trường nhà máy chế biến mủ cao su số 2 - công ty 75 - tổng công ty 15

  • Số trang: 85 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 272 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Đánh giá tác động môi trường nhà máy chế biến mủ cao su số 2 - công ty 75 - Tổng công ty 15
Baùo caùo ÑTM Nhaø maùy cheá bieán muû cao su Soá 2 - Coâng ty 75 - Toång coâng ty 15 _____________________________________________________________________ MÔÛ ÑAÀU Trong coâng cuoäc coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc ta, cuøng vôùi caùc ngaønh kinh teá khaùc, nhu caàu söû duïng nguyeân lieäu cao su ngaøy caøng lôùn vaø môû roäng keå caû trong nöôùc vaø thò tröôøng quoác teá. Cao su laø maët haøng xuaát khaåu coù giaù trò, giaù 1 taán muû cao su sô cheá töø 800 - 900 USD vaøo naêm 1990 (giaù FOB) ñaõ taêng leân 1.250 USD naêm 1996. Möùc tieâu thuï cao su thieân nhieân ôû caùc nöôùc coâng nghieäp ñang phaùt trieån ñaït toång coäng 5.115.000 taán/naêm. Vôùi thò tröôøng trong nöôùc, ñeán naêm 2000 saûn löôïng muû nguyeân lieäu chæ ñaït khoaûng 70.000 taán/naêm, nhöng döï baùo khaû naêng tieâu thuï seõ taêng leân 100.000 taán/naêm. Ñeå haïn cheá söï maát caân ñoái giöõa cung vaø caàu caàn phaûi coù keá hoaïch ñaàu tö laâu daøi phaùt trieån caây cao su. Toång coâng ty 15 tröïc thuoäc Boä Tö leänh Quaân khu 5, hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh trong nhieàu lónh vöïc: troàng vaø cheá bieán muû cao su, saûn xuaát phaân vi sinh, kinh doanh nhaø haøng khaùch saïn..., trong ñoù coù Coâng ty 75 tröïc thuoäc Toång coâng ty 15 laø moät doanh nghieäp Nhaø nöôùc coù nhieäm vuï troàng vaø cheá bieán muû cao su phuïc vuï cho nhu caàu trong nöôùc vaø xuaát khaåu. Hoaït ñoäng troàng, khai thaùc vaø cheá bieán muû cao su cuûa Coâng ty 75 trong nhöõng naêm qua ñaõ mang laïi hieäu quaû cao, ñaõ goùp phaàn ñoùng goùp ñaùng keå cho ngaân saùch ñòa phöông, taïo coâng aên vieäc laøm cho nhieàu ngöôøi lao ñoäng. Tuy nhieân vieäc cheá bieán muû cao su taïi nhaø maùy cuûa Coâng ty ñaõ taïo neân nguoàn gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ñoái vôùi khu vöïc xaõ Iakrieâng vaø Ia Kreâ (thuoäc huyeän Ñöùc Cô). Vì vaäy, vieäc ñaùnh giaù taùc ñoäng do hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy cheá bieán muû naøy gaây neân ñoái vôùi moâi tröôøng ñaát, nöôùc, khoâng khí vaø caùc heä sinh thaùi laø yeâu caàu caáp baùch vaø caàn thieát theo quy ñònh cuûa Luaät baûo veä moâi tröôøng. Thöïc hieän Luaät baûo veä moâi tröôøng, Nghò ñònh 175/CP cuûa Chính phuû, Coâng ty 75 ñaõ tieán haønh laäp Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng (ÑTM) cho nhaø maùy cheá bieán muû cao su. Baùo caùo naøy laø cô sôû phaùp lyù cho caùc cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc veà baûo veä moâi tröôøng giaùm saùt vaø quaûn lyù, ñoàng thôøi cuõng laø caên cöù ñeå Coâng ty thöïc hieän nghieâm chænh caùc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng. ______________________________________________________________ Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO 1 Baùo caùo ÑTM Nhaø maùy cheá bieán muû cao su Soá 2 - Coâng ty 75 - Toång coâng ty 15 _____________________________________________________________________ CHÖÔNG MOÄT: MUÏC ÑÍCH VAØ CÔ SÔÛ PHAÙP LYÙ THÖÏC HIEÄN NGHIEÂN CÖÙU BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG 1.1 Muïc ñích baùo caùo Baùo caùo nghieân cöùu ÑTM naøy ñöôïc thöïc hieän cho nhaø maùy saûn xuaát cheá bieán muû cao su soá 2 thuoäc Coâng ty 75 (Toång coâng ty 15) vôùi noäi dung chính laø laøm saùng toû caùc vaán ñeà sau: - Noäi dung, muïc tieâu vaø lôïi ích kinh teá xaõ hoäi cuûa Coâng ty noùi chung vaø nhaø maùy cheá bieán cao su soá 2 noùi rieâng. - Xaùc ñònh nhöõng taùc ñoäng tieàm taøng tôùi moâi tröôøng do quaù trình hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy gaây ra. - Ñaùnh giaù taùc ñoäng do hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy ñeán moâi tröôøng töï nhieân vaø moâi tröôøng KT - XH trong khu vöïc hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy vaø vuøng laân caän. - Ñeà xuaát caùc bieän phaùp khaû thi nhaèm khoáng cheá vaø giaûm thieåu caùc taùc ñoäng tieâu cöïc do hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy gaây ra ñoái vôùi moâi tröôøng - Xaây döïng chöông trình giaùm saùt moâi tröôøng cho nhaø maùy. 1.2 Tình hình taøi lieäu, soá lieäu caên cöù cuûa baùo caùo ÑTM Baùo caùo ÑTM naøy ñöôïc thaønh laäp döïa treân cô sôû cuûa caùc vaên baûn phaùp lyù sau ñaây: - Keá hoaïch haønh ñoäng quoác gia veà moâi tröôøng vaø phaùt trieån laâu beàn do UÛy ban Khoa hoïc Nhaø nöôùc, SIDA -UNDP - IUCN xaây döïng, ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû pheâ duyeät naêm 1991. - Luaät baûo veä moâi tröôøng ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng Hoøa XHCN Vieät Nam thoâng qua ngaøy 27.12.1993, Chuû tòch nöôùc kyù saéc leänh ban haønh ngaøy 10.11.1994. ______________________________________________________________ Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO 2 Baùo caùo ÑTM Nhaø maùy cheá bieán muû cao su Soá 2 - Coâng ty 75 - Toång coâng ty 15 _____________________________________________________________________ - Nghò ñònh 175/CP ngaøy 18.10.1994 cuûa Chính phuû veà höôùng daãn thi haønh luaät baûo veä moâi tröôøng. - Thoâng tö soá 1420/Mtg ngaøy 26.11.1994 cuûa Boä khoa hoïc Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng veà Höôùng daãn ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ñoái vôùi caùc cô sôû ñang hoaït ñoäng. - Caùc tieâu chuaån Nhaø nöôùc Vieät Nam veà moâi tröôøng ban haønh naêm 1995 keøm theo quyeát ñònh soá 229/QÑ ngaøy 25.3.1995 cuûa Boä KHCN&MT. - Chæ thò 08/CT cuûa UBND tænh Gia Lai ngaøy 23.3.1995 veà vieäc thöïc hieän Nghò ñònh 175/CP cuûa Chính phuû veà Höôùng daãn thi haønh Luaät baûo veä moâi tröôøng. Caùc taøi lieäu, soá lieäu ñeå laäp baùo caùo ÑTM bao goàm: - Caùc keát quaû khaûo saùt, ño ñaït hieän traïng moâi tröôøng töï nhieân vaø kinh teá xaõ hoäi khu vöïc hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy cheá bieán cao su soá 2 - Soá lieäu Khí töôïng - Thuûy vaên tænh Gia Lai. - Luaän chöùng kinh teá - kyõ thuaät nhaø maùy cheá bieán cao su soá 2. - Caùc qui trình coâng ngheä söû duïng taïi nhaø maùy cheá bieán cao su soá 2 - Baùo caùo toång keát coâng taùc 3 naêm 1995 - 1997 vaø phöôùng höôùng nhieäm vuï naêm 1998 cuûa Coâng ty 75. - Moät soá tieâu chuaån veà moâi tröôøng do Toång Cuïc Ño löôøng, Tieâu chuaån (Boä Khoa hoïc, Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng) ban haønh naêm 1995, 1996. - Caùc quy ñònh veà quaûn lyù vaø baûo veä moâi tröôøng cuûa tænh Gia Lai. - Caùc saùch höôùng daãn veà kyõ thuaät ÑTM cuûa Ngaân haøng Theá giôùi (WB),Ngaân haøng phaùt trieån Chaâu AÙ vaø ESCAP, Boä KH-CN&MT Vieät Nam. 1.3 Phöông phaùp ñaùnh giaù Moät soá phöông phaùp chính sau ñaây ñöôïc aùp duïng trong quaù trình nghieân cöùu ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng cho nhaø maùy: Phöông phaùp thoáng keâ ñöôïc söû duïng trong quaù trình thu thaäp, xöû lyù caùc soá lieäu khí töôïng thuûy vaên, kinh teá xaõ hoäi, söùc khoûe coäng ñoàng taïi khu vöïc hoaït ñoäng cuûa Nhaø maùy. ______________________________________________________________ Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO 3 Baùo caùo ÑTM Nhaø maùy cheá bieán muû cao su Soá 2 - Coâng ty 75 - Toång coâng ty 15 _____________________________________________________________________ Phöông phaùp laáy maãu phöông phaùp laáy maãu ngoaøi hieän tröôøng vaø phaân tích trong phoøng thí nghieäm nhaèm xaùc ñònh caùc thoâng soá veà hieän traïng chaát löôïng moâi tröôøng nöôùc, khoâng khí, ñaát taïi khu vöïc. Phöông phaùp ñieàu tra xaõ hoäi hoïc ñöôïc söû duïng trong quaù trình phoûng vaán laõnh ñaïo vaø nhaân daân ñòa phöông nôi hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy cheá bieán cao su. Phöông phaùp so saùnh duøng ñeå ñaùnh giaù caùc taùc ñoäng treân cô sôû söû duïng caùc tieâu chuaån moâi tröôøng do Boä KHCN&MT ban haønh. 1.4 Toå chöùc, thaønh vieân, quaù trình bieân soaïn baùo caùo Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröoøng naøy ñöôïc Coâng ty 75 giao cho Trung taâm Baûo veä Moâi tröôøng (EPC) chuû trì thöïc hieän. Trong quaù trình thöïc hieän coøn nhaän ñöôïc söï phoái hôïp vaø giuùp ñôõ cuûa caùc cô quan sau ñaây: - Phoøng Khoa hoïc, Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 5 - Sôû Khoa hoïc coâng ngheä vaø moâi tröôøng Thaønh phoá Gia Lai - UÛy ban nhaân daân huyeän Ñöùc Cô. Caùc noäi dung chính cuûa quaù trình bieân soaïn ÑTM: - Thu thaäp caùc soá lieäu veà ñieàu kieän töï nhieân, kinh teá xaõ hoäi vaø caùc vaên baûn taøi lieäu coù lieân quan ñeán nhaø maùy. - Khaûo saùt ñieàu tra hieän traïng caùc thaønh phaàn moâi tröôøng, kinh teá xaõ hoäi vuøng nhaø maùy theo caùc phöông phaùp tieâu chuaån cuûa Boä KH-CN-MT. - Thöïc hieän ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa nhaø maùy ñeán caùc yeáu toá moâi tröôøng vaø kinh teá xaõ hoäi. - Ñeà xuaát caùc giaûi phaùp kyõ thuaät coâng ngheä, toå chöùc ñieàu haønh nhaèm khaéc phuïc caùc taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán moâi tröôøng cuûa nhaø maùy. ______________________________________________________________ Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO 4 Baùo caùo ÑTM Nhaø maùy cheá bieán muû cao su Soá 2 - Coâng ty 75 - Toång coâng ty 15 _____________________________________________________________________ - Bieân soaïn vaø baûo veä ÑTM tröôùc hoäi ñoàng xeùt duyeät baùo caùo ÑTM theo quy ñònh cuûa Boä KH-CN-MT. ______________________________________________________________ Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO 5 Baùo caùo ÑTM Nhaø maùy cheá bieán muû cao su Soá 2 - Coâng ty 75 - Toång coâng ty 15 _____________________________________________________________________ CHÖÔNG HAI: SÔ LÖÔÏC VEÀ QUAÙ TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG, COÂNG NGHEÄ VAØ HIEÄU QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA NHAØ MAÙY 2.1 Giôùi thieäu sô löôïc veà Coâng ty 75 vaø Nhaø maùy cao su soá 2 2.1.1 Quaù trình hình thaønh vaø hoaït ñoäng Coâng ty 75 Toång coâng ty 15 thuoäc Quaân khu 5 ñöôïc thaønh laäp theo Quyeát ñònh soá 75/QÑ ngaøy 3.4.1989 cuûa Boä tröôûng Boä Quoác phoøng vôùi nhieäm vuï cô baûn: xaây döïng phaùt treån kinh teá, keát hôïp cuûng coá an ninh quoác phoøng treân ñòa baøn chieán löôïc Taây Nguyeân. Toång coâng ty coù truï sôû chính taïi khu Yeân Theá - xaõ Bieån Hoà - thò xaõ Pleiku vaø hai chi nhaùnh taïi Haø Noäi vaø Saøi Goøn. Coù 13 doanh nghieäp tröïc thuoäc ñaõ ñöôïc ñaêng kyù hoaït ñoäng theo Nghò ñònh 338/HÑBT. Voán ñaàu tö 52.337.920.504 ñoàng. Coâng ty 75 tröïc thuoäc Toång coâng ty 15 ñöôïc thaønh laäp treân cô sôû saùt nhaäp hai noâng tröôøng 706 vaø 707 töø thaùng 4.1996, theo Quyeát ñònh 487/QÑ-QP ngaøy 18.4.1996 cuûa Boä tröôûng Boä Quoác phoøng. Ñöùng chaân treân ñòa baøn 5 xaõ vaø moät thò traán cuûa huyeän Ñöùc Cô (Ia Kreâ, Ia Duk, Ia Kdin, Ia krieâng, Ia Iang). Toång dieän tích troàng cao su hieän coù ñeán naêm 1997 laø 4953,6 ha. Trong ñoù dieän tích cao su kinh doanh ñaït 1.723,7 ha. Truï sôû cuûa Coâng ty 75 toïa laïc ven quoác loä 19 thuoäc ñòa phaän xaõ Ia kieâng huyeän Ñöùc Cô - tænh Gia Lai (phía Baéc ñöôøng 19). ______________________________________________________________ Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO 6 Baùo caùo ÑTM Nhaø maùy cheá bieán muû cao su Soá 2 - Coâng ty 75 - Toång coâng ty 15 _____________________________________________________________________ 2.1.2 Sô löôïc veà nhaø maùy cheá bieán cao su soá 2 Nhaø maùy cheá bieán cao su soá 2 ñöôïc thi coâng xaây döïng vaøo thaùng 8.1994, thôøi gian ñöa vaøo vaän haønh chaïy thöû töø thaùng 11.1995. Nhaø maùy chính thöùc ñöôïc baøn giao cho Coâng ty 75 quaûn lyù ñieàu haønh saûn xuaát töø thaùng 01.1996. - Teân nhaø maùy Nhaø maùy cheá bieán cao su soá 2 - Vò trí Naèm ven quoác loä 19 thuoäc xaõ Ia krieâng, huyeän Ñöùc Cô, tænh Gia Lai. - Chuûng loaïi saûn phaåm vaø naêng löïc saûn xuaát Sô cheá muû cao su khoái daïng coám töø muû nöôùc SVR3L, SVR5, SVR10, SVR20. - Coâng xuaát thieát keá - Coâng suaát hieän nay 2.500 taán/naêm 1.850 taán/naêm 2.2 Toå chöùc, löïc löôïng lao ñoäng saûn xuaát Toå chöùc Coâng ty 75 toå chöùc thaønh hai boä phaän: boä phaän quaûn lyù vaø boä phaän saûn xuaát, ñöôïc boá trí trong Hình 2.1 Nhaø maùy cheá bieán cao su soá 2 thuoäc Coâng ty 75 thöïc hieän cheá ñoä haïch toaùn phuï thuoäc. Bieân cheá toå chöùc ñöôïc thöïc hieän theo Hình 2.2 Löïc löôïng lao ñoäng Coâng ty 75 Toång soá caùn boä, coâng nhaân hieän nay cuûa Coâng ty laø: 1.050 ngöôøi. Trong ñoù coâng nhaân hôïp ñoàng daøi haïn: 629 ngöôøi, vôùi 319 hoä gia ñình. Ngoaøi ra coâng ty coøn söû duïng 1.341 hoä daân toäc chaêm soùc 1836 ha cao su cuûa Coâng ty vaø 256 ha cao su cuûa tieåu ñieàn. ______________________________________________________________ Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO 7 Baùo caùo ÑTM Nhaø maùy cheá bieán muû cao su Soá 2 - Coâng ty 75 - Toång coâng ty 15 _____________________________________________________________________ Nhaø maùy cheá bieán cao su Löïc löôïng lao ñoäng cuûa nhaø maùy cheá bieán cao su hieän nay laø 34 ngöôøi, ñaây laø soá lao ñoäng ñöôïc taùch töø lao ñoäng cuûa Coâng ty 75. Trong ñoù: - Ban giaùm ñoác : 02 ngöôøi - Toå tieáp nhaän muû : 05 ngöôøi - Toå hoùa nghieäm ñaùnh ñoâng : 05 ngöôøi - Toå caùn keo : 03 ngöôøi - Toå bôm coám : 05 ngöôøi - Toå saáy + eùp kieän : 09 ngöôøi - Toå cô ñieän : 03 ngöôøi - Toå kho + baûo veä : 01 ngöôøi Toång coäng : 34 ngöôøi ______________________________________________________________ Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO 8 Baùo caùo ÑTM Nhaø maùy cheá bieán muû cao su Soá 2 - Coâng ty 75 - Toång coâng ty 15 _____________________________________________________________________ Hình 2.1 Sô ñoà toå chöùc cuûa Coâng ty 75 Ban giaùm ñoác cuûa Coâng ty Ban Chính trò Ban Keá hoaïch vaät tö Caùc ñoä saûn xuaát Ban Kyõ thuaät Ban Taøi chính Ban Toå chöùc lao ñoäng Nhaø maùy cheá bieán muû cau su ______________________________________________________________ Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO 9 Baùo caùo ÑTM Nhaø maùy cheá bieán muû cao su Soá 2 - Coâng ty 75 - Toång coâng ty 15 _____________________________________________________________________ Hình 2.2 Sô ñoà toå chöùc cuûa nhaø maùy cheá bieán muû cao su soá 2 Ban quaûn ñoác Toå hoùa nghieäm ñaùnh ñoâng Toå cô ñieän Toå caùn keo Toå bôm coám Toå saáy eùp ñieän Toå tieáp nhaän muû ______________________________________________________________ Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Thuû kho + baûo veä 10 Baùo caùo ÑTM Nhaø maùy cheá bieán muû cao su Soá 2 - Coâng ty 75 - Toång coâng ty 15 _____________________________________________________________________ 2.3 Coâng ngheä saûn xuaát, maùy moùc thieát bò Coâng ngheä saûn xuaát Sô ñoà quy trình coâng ngheä sô cheá muû coám töø muû nöôùc vaø muû taïp taïi nhaø maùy cheá bieán muû cao su soá 2 ñöôïc trình baøy ôû Hình 2.3. Coâng ngheä saûn xuaát cuûa nhaø maùy coù theå toùm taét theo quy trình sô cheá muû cao su nhö sau: Qui trình coâng ngheä saûn xuaát töø muû nöôùc Baûo quaûn muû Muû ñöôïc vaän chuyeån töø vöôøn caây cao su veà phaûi ñöôïc giöõ ôû traïng thaùi oån ñònh hoaøn toaøn loûng. Ñeå ñaûm baûo muû khoâng bò ñoâng tröôùc khi veà ñeán khu vöïc cheá bieán, ngöôøi ta thöôøng theâm vaøo moät soá hoùa chaát choáng ñoâng NH4OH ngay trong cheùn höùng muû (vaøo muøa möa), hoaëc trong caùc boàn chöùa muû ñeå vaän chuyeån veà nhaø maùy. Muû taïp ñöôïc phaân loaïi theo phaåm chaát vaø ñöïng rieâng trong caùc bao saïch. Thoâng thöôøng ngöôøi ta phaân loaïi rieâng muû voû, muû daây vaø muû cheùn, khoâng ñeå laãn vôùi muû ñaát. Tuøy theo kích thöôùc vaø maøu saéc maø muû cheùn cuõng ñöôïc phaân thaønh nhieàu loaïi khaùc nhau, ví duï nhö muû traéng, muû bò saäm maøu (do bò oâ xy hoùa) nhaèm taùch bieät nhöõng loaïi muû cho ra cao su thaønh phaåm vôùi chaát löôïng khaùc nhau. Cao su thaønh phaåm chaát löôïng cao (tính naêng cô lyù cao) do muû ñöôïc cheá bieán caån thaän vaø saïch seõ töø khaâu thu gom, chuyeân chôû vaø toàn tröõ trong nhaø maùy tröôùc khi cheá bieán. Coâng ñoaïn 1: Xöû lyù nguyeân lieäu Muû vaän chuyeån töø vöôøn caây veà nhaø maùy baèng caùc xe boàn chuyeân duïng, ñöôïc ñöa vaøo beå khuaáy lôùn. Taïi ñaây muû ñöôïc khuaáy troän ñeå ñoàng nhaát Latex töø caùc nguoàn khaùc nhau. Coâng ñoaïn kieåm tra sô khôûi vieäc tieáp nhaän muû ñöôïc thöïc hieän ______________________________________________________________ Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO 11 Baùo caùo ÑTM Nhaø maùy cheá bieán muû cao su Soá 2 - Coâng ty 75 - Toång coâng ty 15 _____________________________________________________________________ baèng caùch ño DRC - haøm löôïng muû khoâ (Dry Rubber Content) vaø haøm löôïng NH3 coøn laïi trong muû. Muû taïp neáu ñeå ngoaøi trôøi deã bò oâ xy hoùa, ñaëc bieät neáu phaûi chòu taùc ñoäng döôùi aùnh saùng maët trôøi, laøm cho chaát löôïng muû thaønh phaåm giaûm suùt. Vì vaäy, khi veà ñeán nhaø maùy seõ ñöôïc phaân loaïi, ngaâm trong caùc hoà rieâng bieät ñeå traùnh bò oâ xy hoùa vaø röûa ñeå loaïi bôùt moät phaàn chaát baån. Tuøy theo chaát löôïng cuûa muû taïp maø coù theå ñöôïc ngaâm trong nöôùc toái thieåu laø 12 giôø vaø toái ña laø 7 ngaøy. Ngoaøi vieäc ngaâm trong nöôùc, muû taïp cuõng coù theå ngaâm trong moät soá dung dòch hoùa chaát ñeå traùnh phaù huûy cao su nhö axit Clohidric, axit oxalic, caùc chaát choáng laõo hoùa khaùc... Caùc loaïi muû daây, muû ñaát ñöôïc taùch rieâng vaø thöôøng ñöôïc röûa baèng giaøn maùy röûa chuyeân duïng coù söû duïng caùc loaïi dung dòch hoùa chaát thích hôïp ñeå taåy caùc chaát baån loaïi boû caùc taïp chaát. Muû nöôùc ñöôïc loïc qua löôùi coù kích thöôùc 40 loã/inch vaø loïc tinh 80 loã/inch nhaèm loaïi ra caùc khoái muû ñoâng trong khi chuyeân chôû vaø caùc maûnh vuïn, caønh, laù, cuøng caùc chaát laï khaùc trong muû, sau ñoù xaû vaøo beå chöùa. Taïi beå chöùa, sau khi laøm ñoàng nhaát ngöôøi ta seõ ñeå laéng khoaûng töø 0,5 - 1 giôø ñeå gaïn caùc chaát raén, caùt, sau ñoù pha loaõng ñeán DRC 25% tröôùc khi ñaùnh ñoâng. Löôïng axit acetic hay axit foocmic ñaùnh ñoâng thöôøng ñöôïc xaùc ñònh döïa treân haøm löôïng cao su khoâ, axit pha loaõng ñeán 1% ñöôïc cho chaûy qua töøng möông ñaùnh ñoâng ñeå pH muû loaõng ñaït 4,5 - 5. Muû seõ ñoâng sau 6 - 8 giôø trong möông ñaùnh ñoâng. Nöôùc ñöôïc xaû vaøo möông cho muû ñoâng noåi leân maët möông. Coâng ñoaïn 2: Gia coâng cô hoïc Sau khi ñaùnh ñoâng, muû ñöôïc ñöa qua daøn maùy caùn keùo di ñoäng treân möông daãn qua baêng taûi ñeán 3 maùy caùn ñeå caùn moûng, loaïi boû axit, serum trong muû. Do yeâu caàu vaø nhieäm vuï cuûa töøng nhaø maùy neân moãi maùy coù chieàu saâu vaø raõnh cuûa truïc caùn khaùc nhau, khe hôû truïc khaùc nhau, giaûm daàn theo thöù töï maùy caùn, maùy caùn crep, roài cuoái cuøng laø maùy caùn baêm lieân hôïp roài ñeán maùy caùn caét vaø taïo haït. ______________________________________________________________ Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO 12 Baùo caùo ÑTM Nhaø maùy cheá bieán muû cao su Soá 2 - Coâng ty 75 - Toång coâng ty 15 _____________________________________________________________________ Qua maùy caùn baêm tinh (lieân hôïp), muû ñöôïc baêm nhoû thaønh caùc haït coù ñöôøng kính khoaûng 10 mm, roài ñöa vaøo hoà nöôùc röõa. Sau ñoù coám ñöôïc bôm chuyeån leân saøng rung ñeå taùch nöôùc, roài ñöôïc ñöa vaøo thuøng saáy vaø ñaåy vaøo loø saáy. Coâng ñoaïn 3: Gia coâng nhieät Muû coám ñöôïc ñaåy vaøo loø saáy, sau 13 - 17 phuùt ôû nhieät ñoä töø 98 - 100oC (tuøy thuoäc vaøo chaát löôïng muû ñaùnh ñoâng), ñöa qua heä thoáng laøm nguoäi baèng quaït khoaûng 15 phuùt tröôùc khi ra khoûi loø saáy. Coâng ñoaïn 4: Hoaøn chænh saûn phaåm Ra khoûi loø saáy, saûn phaåm ñöôïc phaân loaïi, eùp kieän, ñoùng bao FE, ñoùng kieän, roài ñöa vaøo kho chöùa. Quy trình coâng ngheä saûn xuaát töø muû taïp - Xöû lyù nhieân lieäu: Do muû taïp coù chöùa nhieàu taïp chaát neân phaûi ñöôïc phaân loaïi theo chaát löôïng vaø ngaâm röûa nhieàu laàn tröôùc khi cheá bieán. - Gia coâng cô hoïc: Sau khi ngaâm röûa, muû ñöôïc ñöa vaøo caùc maùy caét mieáng, maùy baêm, 4 maùy caùn (tuøy theo chaát löôïng maø muû taïp seõ ñöôïc caùn 3 hoaëc 4 laàn). Giöõa caùc maùy laø caùc beå chöùa nöôùc ñeå coù theå röûa saïch taïp chaát khoûi muû taïp. Sau ñoù, muû ñöôïc chuyeån qua maùy caùn baêm lieân hôïp taïo haït vaø caùc ñoaïn tieáp theo, töø ñoù ñöôïc tieán haønh töông töï nhö saûn phaåm muû nöôùc. ______________________________________________________________ Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO 13 Baùo caùo ÑTM Nhaø maùy cheá bieán muû cao su Soá 2 - Coâng ty 75 - Toång coâng ty 15 _____________________________________________________________________ Hình 2.3 Sô ñoà quy trình coâng ngheä sô cheá muû coám töø muû nöôùc cuûa nhaø maùy Muû nöôùc Beå troän Nöôùc pha loaõng Loïc qua löôùi Axit foocmic/acetic Beå ñaùnh ñoâng Nöôùc röûa Nöôùc röûa Caùn Crep - baêm buùa Muû taïp Beå ngaâm/röûa Nöôùc röûa Caùn Crep - baùm buùa Nöôùc röûa Caùn Crep soá 1 Nöôùc röûa Caùn Crep soá 2 Nöôùc röûa Caùn caét Loø saáy Ñoùng baùnh/bao bì ______________________________________________________________ Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO 14 Baùo caùo ÑTM Nhaø maùy cheá bieán muû cao su Soá 2 - Coâng ty 75 - Toång coâng ty 15 _____________________________________________________________________ Maùy moùc thieát bò Danh muïc maùy moùc thieát bò cuûa nhaø maùy cheá bieán cao su soá 2 ñöôïc trình baøy trong Baûng 2.1 Baûng 2.1 Danh muïc maùy moùc thieát bò cuûa nhaø maùy cheá bieán cao su soá 2 Teân thieát bò, maùy moùc S.löôïng Naêm SX Heä thoáng quaäy muû Möông ñaùnh ñoâng Maùy caùn keùo di ñoäng Maùy caùn Crepper 360A Maùy caùn caét vaø taïo haït Bôm chuyeån coám Loø saáy gooøng Maùy eùp kieän Maùy caét mieáng Heä thoáng troän röõa Maùy baêm tinh Maùy caùn 360 A 2.4 02 30 01 03 01 01 01 01 01 02 01 04 Nöôùc SX 1994 Vieät Nam Tình traïng kyõ thuaät 80% 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 Vieät Nam Vieät Nam Vieät Nam Vieät Nam Vieät Nam Vieät Nam Vieät Nam Vieät Nam Vieät Nam Vieät Nam 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Maët baèng xaây döïng Khu ñaát xaây döïng nhaø maùy naèm phía sau truï sôû cuûa Noâng tröôøng 705 cuõ. Ñaát ôû ñaây chuû yeáu laø ñaát canh taùc cuûa caùc hoä daân trong vuøng phuï caän. Daân cö taäp trung chuû yeáu ôû ven ñöôøng 19 (phía Baéc nhaø maùy) vaø raûi raùc ôû phía Taây hôïp thuûy. Nhaø maùy naèm ôû phía Ñoâng hôïp thuûy, nöôùc thaûi cuûa nhaø maùy sau khi xöû lyù ñöôïc ñöa veà haï löu. Hieän nay, nhaø maùy ñaõ hoaøn thaønh xaây döïng vôùi caùc haïng muïc coâng trình ñöôïc trình baøy trong Baûng 2.2. ______________________________________________________________ Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO 15 Baùo caùo ÑTM Nhaø maùy cheá bieán muû cao su Soá 2 - Coâng ty 75 - Toång coâng ty 15 _____________________________________________________________________ Baûng 2.2 Caùc haïng muïc coâng trình xaây döïng cuûa nhaø maùy Soá TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Haïng muïc coâng trình Nhaø xöôûng chính Nhaø kho thaønh phaåm Beå chöùa, beå laéng loïc Ñaøi nöôùc Nhaø caân xe Kho hoùa chaát Phoøng kieåm phaåm Traïm haï theá Giao thoâng saân baõi Haøng raøo baûo veä Beå gaïn muû (thu saûn phaåm phuï) Möông xaû nöôùc thaûi Ñôn vò Khoái löôïng m2 m2 m3 m3 m2 m2 m2 Traïm m2 m2 m3 m2 1.224 160 300 100 50 50 100 1 1.500 340 100 1.200 Sô ñoà maët baèng xaây döïng cuûa nhaø maùy ñöôïc trình baøy trong Hình 2.4 Ngoaøi nhöõng haïng muïc khu saûn xuaát chính, nhaø maùy caàn xaây döïng caùc coâng trình khu haønh chính nhö sau: - Vaên phoøng giao dòch - Nhaø ôû cho caùn boä, coâng nhaân vieân - Nhaø aên, nhaø beáp, coâng trình phuùc lôïi coâng coäng ______________________________________________________________ Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO 16 Baùo caùo ÑTM Nhaø maùy cheá bieán muû cao su Soá 2 - Coâng ty 75 - Toång coâng ty 15 _____________________________________________________________________ Hình 2.4 Sô ñoà maët baèng xaây döïng cuûa nhaø maùy Quoác loä 19 Ghi chuù: 1. Nhaø nghæ CN 2. Nhaø nghæ CN 3. Beå nöôùc 4. Kho h.chaát vaät tö 5. Thuûy ñaøi 6. Maùy phaùt ñieän 7. Nhaø baûo veä 8. Kho xaêng daàu 9. Phaân xöôûng muû taïp 10. Phaân xöôûng muû nöôùc 11. Hoà chöùa nöôùc thaûi Hoà nöôùc töï nhieân Röøng caây cao su 1 B 2 6 3 4 7 5 8 9 150m 90m 10 11 15m 75m ______________________________________________________________ Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO 17 Baùo caùo ÑTM Nhaø maùy cheá bieán muû cao su Soá 2 - Coâng ty 75 - Toång coâng ty 15 _____________________________________________________________________ ______________________________________________________________ Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO 18 Baùo caùo ÑTM Nhaø maùy cheá bieán muû cao su Soá 2 - Coâng ty 75 - Toång coâng ty 15 _____________________________________________________________________ 2.5 Nhu caàu nguyeân lieäu, ñieän, nöôùc 2.5.1 Nhu caàu nguyeân vaät lieäu Nguyeân lieäu cuûa nhaø maùy cheá bieán cao su soá 2 laø muû nöôùc cuûa caùc ñôn vò kinh doanh caây cao su thuoäc Coâng ty 75 vaø caùc coâng ty khaùc thuoäc toång coâng ty 15 neân nhaø maùy hoaøn toaøn chuû ñoäng veà nguyeân lieäu. 2.5.2 Nhu caàu söû duïng ñieän - Ñieän saûn xuaát - Ñieän caáp nöôùc : 250.000 Kwh/naêm : 33.860 Kwh/naêm - Ñieän chieáu saùng vaø sinh hoaït : 22.550 Kwh/naêm - Söûa chöõa cô khí : 66.000 Kwh/naêm Toång coäng : 372.410 Kwh/naêm Nguoàn ñieän phuïc vuï nhaø maùy: söû duïng ñieän cuûa nhaø maùy thuûy ñieän IaKreL. Ngoaøi ra ñeå ñeà phoøng söï coá nhaø maùy coù trang bò theâm maùy phaùt coù coâng suaát 300 KVA, 250 kW. 2.5.3 Nhu caàu söû duïng nöôùc (cho coâng suaát 2.500 taán/naêm) - Nöôùc cho daây chuyeàn muû nöôùc : 55.000 m3/naêm - Nöôùc cho daây chuyeàn muû taïp : 10.000 m3/naêm - Nöôùc cho röûa xe : 1.200 m3/naêm - Nöôùc cho sinh hoaït : 1.020 m3/naêm ______________________________________________________________ Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO 19 Baùo caùo ÑTM Nhaø maùy cheá bieán muû cao su Soá 2 - Coâng ty 75 - Toång coâng ty 15 _____________________________________________________________________ - Phoøng choáng chaùy noå : 5.500 m3/naêm Toång coäng : 67.720 m3/naêm Nguoàn nöôùc söû duïng cho nhaø maùy ñöôïc laáy töø gieáng khoan (saâu 110 m). Nöôùc ñöôïc bôm leân boàn chöùa cao 12,5 m so vôùi maët baèng nhaø maùy. 2.6 Lôïi ích kinh teá - xaõ hoäi do Coâng ty mang laïi Hoaït ñoäng troàng, chaêm soùc, khai thaùc vaø cheá bieán cao su cuûa Coâng ty 75 ñaõ thöïc söï mang laïi hieäu quaû kinh teá - xaõ hoäi lôùn, theå hieän tích chaát ñieån hình trong vieäc phaùt trieån caây cao su ôû Taây Nguyeân. Coù theå noùi raèng, vieäc phaùt trieån caây cao su ñaõ goùp phaàn to lôùn trong vieäc thay ñoåi boä maët cuûa vuøng. Hieäu quaû kinh teá cuûa Coâng ty 75 trong 3 naêm (1995, 1996, 1997) ñöôïc ñaëc tröng baèng soá lieäu cuï theå sau: - Giaù trò toång saûn löôïng 3 naêm ñaït 99 tyû 512 trieäu ñoàng (taêng 210% so vôùi 3 naêm:1992-1994). Trong ñoù: Ngaønh saûn xuaát kinh doanh Ngaønh xaây döïng cô baûn Noäp ngaân saùch Lôïi nhuaän : 72.000.000.050 ñ : 246.183.000.000 ñ : 6.472.000.000 ñ : 2.064.000.000 ñ - Löông bình quaân: Naêm 1995 Naêm 1996 Naêm 1997 : 372.392 ñ/ngöôøi/thaùng : 436.000 ñ/ngöôøi/thaùng : 480.000 ñ/ngöôøi/thaùng ______________________________________________________________ Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO 20
- Xem thêm -