Tài liệu Đánh giá tác động môi trường nhà máy đóng tàu

  • Số trang: 144 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 220 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Đánh giá tác động môi trường nhà máy đóng tàu
Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y ®ãng tµu c«ng suÊt 50.000DWT CH¦¥NG I: M¤ T¶ Dù ¸N...........................................................................6 CH¦¥NG II: §IÒU KIÖN Tù NHI£N, M¤I TR¦êNG............................28 Vµ KINH TÕ - X· HéI..................................................................................28 CH¦¥NG III: §¸NH GI¸ T¸C §éNG CñA Dù ¸N ...............................54 §ÕN M¤I TR¦êNG.......................................................................................54 CH¥NG IV: BIÖN PH¸P GI¶M THIÓU T¸C §éNG XÊU...................109 PHßNG NGõA Vµ øNG PHã Sù Cè M¤I TR¦êNG...........................109 CH¦¥NG V: CAM KÕT THùC HIÖN C¸C BIÖN PH¸P .....................126 M¤I TR¦êNG...............................................................................................126 CH¦¥NG VI: C¸C C¤NG TR×NH Xö Lý M¤I Trêng,.....................129 CH¦¥NG TR×NH QU¶N Lý Vµ GI¸M S¸T M¤I TR¦êNG..............129 CñA Dù ¸N...................................................................................................129 CH¦¥NG VII: Dù TO¸N KINH PHÝ CHO C¸C C¤NG TR×NH ........137 M¤I TR¦êNG...............................................................................................137 CH¦¥NG VIII: THAM VÊN ý KIÕN CéNG §åNG..............................139 .........................................................................................................................139 CH¦¥NG IX: CHØ DÉN NGUåN CUNG CÊP Sè LIÖU D÷ LIÖU......140 Vµ PH¦¥NG PH¸P §¸NH GI¸...............................................................140 KÕT LUËN Vµ KIÕN NGHÞ.......................................................................144 2 Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y ®ãng tµu c«ng suÊt 50.000DWT Më §ÇU 1. XuÊt xø cña Dù ¸n H¶i Phßng víi lîi thÕ lµ thµnh phè c¶ng biÓn, thuËn lîi vÒ ®êng giao th«ng ®êng biÓn, ®êng bé, hµng kh«ng, c¬ së h¹ tÇng cña thµnh phè kh«ng ngõng ®îc ®Çu t n©ng cÊp. §Æc biÖt tõ n¨m 2008, mét sè dù ¸n träng ®iÓm cÊp quèc gia sÏ ®îc khëi c«ng thùc hiÖn nh dù ¸n c¶ng níc s©u L¹ch HuyÖn, cÇu §×nh Vò- C¸t H¶i, ®êng cao tèc H¶i Phßng- Hµ Néi t¹o thªm nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ giao th«ng cho thµnh phè. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng nghiÖp c¶ níc vµ c«ng nghiÖp H¶i Phßng ph¸t triÓn víi tèc ®é kh¸ nhanh (kho¶ng 20%/n¨m) c¶ vÒ quy m«, chiÒu s©u vµ tÝnh bÒn v÷ng, æn ®Þnh. Trong ®ã ngµnh ®ãng tµu ®· trë thµnh mét trong nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp chñ lùc cña thµnh phè mang l¹i nhiÒu gi¸ trÞ gia t¨ng cho nghµnh c«ng nghiÖp nãi chung vµ cho nÒn kinh tÕ H¶i Phßng nãi riªng. §ång thêi s¶n phÈm cña ngµnh ®ãng tµu lµ mét trong nh÷ng s¶n phÈm c«ng nghiÖp ®îc u tiªn ph¸t triÓn theo ®Þnh híng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®Õn n¨m 2020 cña thµnh phè. §ã lµ nh÷ng c¬ së thuËn lîi kh¸ch quan ®Ó C«ng ty TNHH mét thµnh viªn c«ng nghiÖp tµu thñy Thµnh Long quyÕt ®Þnh ®Çu t më réng, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm nh»m n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty. HiÖn t¹i C«ng ty ®· cã c¬ së ®ãng tµu 1 thuéc ®Þa bµn huyÖn An D¬ng. Tuy nhiªn do ®iÒu kiÖn vÒ diÖn tÝch nhµ xëng, luång l¹ch ë c¬ së 1 kh«ng ®¸p øng ®îc kh¶ n¨ng ®ãng míi tµu cã c«ng suÊt 50.000DWT. Trong khi thÞ trêng cña ngµnh ®ãng tµu ngµy cµng më réng, n¨ng lùc ®ãng tµu cña c«ng ty ®îc kh¼ng ®Þnh qua tõng s¶n phÈm. C¸c hîp ®ång ®ãng tµu cña Nhµ m¸y ngµy cµng t¨ng. §Ó hoµn thµnh ®îc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®· ®Ò ra th× cÇn thiÕt ph¶i t¨ng cêng ®Çu t, më réng nhµ m¸y hiÖn cã còng nh x©y míi nhµ m¸y cã d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, cã kh¶ n¨ng ®ãng ®îc nh÷ng con tµu cã c«ng suÊt lín ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng. C«ng ty quyÕt ®Þnh më réng s¶n xuÊt trªn ®Þa bµn x· L©m §éng- huyÖn Thñy Nguyªn. Khu vùc nµy n»m trong quy ho¹ch cña côm c«ng nghiÖp ®ãng tµu cña TËp ®oµn c«ng nghiÖp VINASHIN. 3 Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y ®ãng tµu c«ng suÊt 50.000DWT Tõ nh÷ng c¨n cø ph¸p lý vµ thùc tiÔn trªn, c¨n cø kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ qu¶n lý doanh nghiÖp, C«ng ty TNHH mét thµnh viªn c«ng nghiÖp tµu thñy Thµnh Long quyÕt ®Þnh thùc hiÖn Dù ¸n: “ Dù ¸n x©y dùng Nhµ m¸y ®ãng tµu L©m §éng c«ng suÊt 50.000T”. 2. C¸c c¨n cø ph¸p luËt vµ kü thuËt cña viÖc thùc hiÖn b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng (§TM). 2.1. C¬ së ph¸p lý C¬ së ph¸p lý ®Ó thùc hiÖn b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng (§TM) lµ c¸c v¨n b¶n cña ChÝnh phñ, cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng vµ ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng nh: - HiÕn ph¸p cña níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam quy ®Þnh c¸c c¬ quan nhµ níc, c«ng ty, xÝ nghiÖp, hîp t¸c x·, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n ®Òu cã nghÜa vô thùc hiÖn chÝnh s¸ch b¶o vÖ, c¶i t¹o vµ t¸i t¹o c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn, b¶o vÖ vµ c¶i t¹o m«i trêng sèng. - LuËt B¶o vÖ M«i trêng ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 29/11/2005 vµ Chñ tÞch níc ký s¾c lÖnh ban hµnh ngµy 12/12/2005. - NghÞ ®Þnh sè 80/2006/N§- CP ngµy 09/8/2006 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt B¶o vÖ M«i trêng. - Th«ng t híng dÉn sè 08/2006/TT- BTNMT ngµy 08/9/2006 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng híng dÉn lËp B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng. - NghÞ ®Þnh sè 81/2006/N§- CP ngµy 09/8/2006 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc xö ph¹t hµnh chÝnh trong lÜnh vùc B¶o vÖ m«i trêng. - QuyÕt ®Þnh sè 22/2006/Q§- BTNMT ngµy 18/12/2006 Bé trëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng vÒ viÖc b¾t buéc ¸p dông tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ M«i trêng. - QuyÕt ®Þnh sè 23/2006/Q§- BTNMT ngµy 26/12/2006 Bé trëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng ban hµnh danh môc chÊt th¶i nguy h¹i. - NghÞ ®Þnh sè 59/2007/N§- CP ngµy 9/4/2007 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt th¶i r¾n. 4 Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y ®ãng tµu c«ng suÊt 50.000DWT 2.2. C¬ së kü thuËt §Ó ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng cña C«ng ty TNHH mét thµnh viªn c«ng nghiÖp tµu thñy Thµnh Long, B¸o c¸o sö dông c¸c tµi liÖu sau lµm c¬ së kü thuËt: - C¸c tµi liÖu thèng kª vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa lý, khÝ tîng, thuû v¨n, t×nh h×nh kinh tÕ x· héi cña khu vùc Nhµ m¸y. - QuyÕt ®Þnh sè 12/2006/Q§- BTNMT, ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 2006 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng vÒ viÖc c«ng bè danh môc Tiªu chuÈn ViÖt Nam (TCVN) vÒ m«i trêng b¾t buéc ¸p dông. - C¸c kÕt qu¶ ®o ®¹c, kh¶o s¸t, lÊy mÉu t¹i hiÖn trêng khu vùc dù ¸n do Trung t©m Khoa häc C«ng nghÖ m«i trêng thuéc ViÖn Nghiªn cøu KHKTBHL§ thùc hiÖn. - C¸c tµi liÖu vÒ ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng, c«ng nghÖ xö lý vµ gi¶m thiÓu chÊt « nhiÔm trong vµ ngoµi níc. - C¸c tµi liÖu vÒ ®Æc tÝnh kü thuËt cña c¸c lo¹i nguyªn liÖu sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty. 3. Tæ chøc thùc hiÖn lËp b¸o c¸o §TM Chñ dù ¸n: C«ng ty TNHH mét thµnh viªn c«ng nghiÖp tµu thñy Thµnh Long. §¹i diÖn : ¤ng NguyÔn Nh Hïng Chøc vô: Gi¸m ®èc §Þa chØ : §êng 208 An §ång – An D¬ng – H¶i Phßng §iÖn tho¹i : 031.3835384 C¬ quan t vÊn: Trung t©m Nghiªn cøu T vÊn Tµi nguyªn vµ M«i trêng biÓn §¹i diÖn : T.S §µo ViÕt T¸c Chøc vô: Gi¸m ®èc §Þa chØ : Sè 01 Ph¹m Ngò L·o, thµnh phè H¶i Phßng. §iÖn tho¹i : 031.3920181 Danh s¸ch nh÷ng ngêi thùc hiÖn: 1. ChÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh: «ng NguyÔn Nh Hïng C¬ quan c«ng t¸c: C«ng ty TNHH mét thµnh viªn c«ng nghiÖp tµu thñy Thµnh Long Chøc vô: Gi¸m ®èc c«ng ty. 2. Chñ biªn : T.S §µo ViÕt T¸c C¬ quan c«ng t¸c: Trung t©m Nghiªn cøu T vÊn Tµi nguyªn vµ M«i trêng biÓn 5 Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y ®ãng tµu c«ng suÊt 50.000DWT Chøc vô: Gi¸m ®èc trung t©m. 3. C¸c thµnh viªn tham gia: CH¦¥NG I: M¤ T¶ Dù ¸N 1.1. Tªn dù ¸n X©y dùng nhµ m¸y ®ãng tµu L©m §éng c«ng suÊt 50.000DWT 6 Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y ®ãng tµu c«ng suÊt 50.000DWT 1.2. VÞ trÝ ®Þa lý cña dù ¸n Dù ¸n dù kiÕn triÓn khai t¹i x· L©m §éng, huyÖn Thñy Nguyªn, thµnh phè H¶i Phßng. §Þa ®iÓm nµy thuéc khu vùc ®· ®îc quy ho¹ch thµnh khu c«ng nghiÖp dµnh riªng cho ®ãng tµu vµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp phô trî cho ®ãng tµu. VÞ trÝ triÓn khai Dù ¸n hoµn toµn phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña Thµnh phè. Khu ®Êt thùc hiÖn Dù ¸n cã tæng diÖn tÝch 73,09 ha víi c¸c híng tiÕp gi¸p nh sau: - PhÝa B¾c tiÕp gi¸p khu d©n c vµ xen kÏ ®ång ruéng cña x· L©m §éng. - PhÝa Nam tiÕp gi¸p S«ng CÊm. - PhÝa §«ng tiÕp gi¸p x· Hoa §éng. - PhÝa T©y tiÕp gi¸p Nhµ m¸y ®ãng tµu s«ng CÊm (dù kiÕn). Khu ®Êt nµy cã nguån gèc lµ ®Êt n«ng nghiÖp vµ mét phÇn lµ b·i båi ven s«ng, cã mÆt b»ng t¬ng ®èi b»ng ph¼ng, xung quanh kh«ng cã c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc kiªn cè, cã mét sè hé d©n ë phÝa B¾c dù ¸n vµ tuyÕn ®iÖn 110 kV ch¹y qua theo híng B¾c Nam. X· L©m §éng cã tuyÕn Quèc lé 10 cò, Quèc lé 10 míi vµ tuyÕn TØnh lé 351 ®i qua t¹o ®iÒu kiÖn kh¸ thuËn lîi vÒ giao th«ng ®êng bé. Quèc lé 10 lµ tuyÕn giao th«ng huyÕt m¹ch nèi c¸c tØnh ®ång b»ng duyªn h¶i B¾c Bé víi nhau (Qu¶ng Ninh, H¶i Phßng, Th¸i B×nh, Nam §Þnh, Ninh B×nh....). VÞ trÝ triÓn khai dù ¸n ngay c¹nh s«ng CÊm t¹o ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi vÒ giao th«ng ®êng thñy, nguyªn vËt liÖu ®îc vËn chuyÓn b»ng ®êng s«ng vÒ nhµ m¸y gãp phÇn gi¶m thiÓu mËt ®é giao th«ng ®êng bé còng nh « nhiÔm khãi bôi do c¸c xe chuyªn chë g©y ra. VÞ trÝ nµy c¸ch Khu c«ng nghiÖp thÐp Qu¸n Toan kho¶ng 5 km. §©y lµ mét trong nh÷ng ®Çu mèi cung cÊp nguyªn liÖu cho nhµ m¸y khi ®i vµo ho¹t ®éng. Bªn c¹nh giao th«ng ®êng bé, ®êng thuû th× H¶i Phßng cßn cã s©n bay C¸t Bi, c¸ch vÞ trÝ triÓn khai Dù ¸n kho¶ng 13km, ®¸p øng tèt nhu cÇu vÒ giao th«ng cña Dù ¸n nãi riªng vµ thµnh phè nãi chung. §ång thêi huyÖn Thñy Nguyªn cßn cã lùc lîng lao ®éng trÎ dåi dµo, ®¸p øng nhu cÇu tuyÓn dông lao ®éng cña nhµ m¸y. 7 Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y ®ãng tµu c«ng suÊt 50.000DWT Nh×n chung, Dù ¸n héi tô ®îc rÊt nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi c¶ vÒ tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi t¹o tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn cña nhµ m¸y. 1.3. Néi dung chñ yÕu cña Dù ¸n 1.3.1. Gi¶i ph¸p quy ho¹ch tæng mÆt b»ng x©y dùng 1.3.1.1. Gi¶i ph¸p quy ho¹ch mÆt b»ng C¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh ®îc bè trÝ hîp lý, theo quy t¾c thiÕt kÕ cña ViÖt Nam vµ Quèc tÕ. C¸c tiªu chuÈn quy ph¹m thiÕt kÕ x©y dùng vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña Nhµ m¸y ®îc kÕt hîp khÐo lÐo vµ phï hîp. Híng chÝnh cña Nhµ m¸y theo quy ho¹ch lµ híng T©y- §«ng. Toµn nhµ m¸y chia lµm 2 khu vùc chÝnh: Khu hµnh chÝnh vµ khu s¶n xuÊt. - Khu hµnh chÝnh n»m ë phÝa §«ng B¾c cña Nhµ m¸y. Khu vùc nµy cã kh«ng gian réng, yªn tÜnh, c¸ch xa khu vùc s¶n xuÊt. T¹i ®©y bè trÝ khu nhµ lµm viÖc dµnh cho ban l·nh ®¹o Nhµ m¸y, nhµ ¨n ca, nhµ nghØ c«ng nh©n, s©n vËn ®éng, qu¶ng trêng. - Khu vùc s¶n xuÊt ®îc bè trÝ trªn phÇn ®Êt cßn l¹i cña Dù ¸n, cã mÆt b»ng réng r·i rÊt thuËn tiÖn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. + C¸c c«ng tr×nh thñy c«ng nh ®µ tµu, bÕn hoµn thiÖn ®îc quy ho¹ch tËp trung ë phÝa bê s«ng CÊm (phÝa Nam Nhµ m¸y). + B·i gia c«ng chi tiÕt ®îc bè trÝ ®Çu b·i (phÝa T©y Nhµ m¸y). + B·i phô trî ®îc bè trÝ ë gãc T©y B¾c Nhµ m¸y. + B·i tËp kÕt trung gian ch¹y däc Nhµ m¸y theo híng tõ phÝa T©y sang phÝa §«ng. + Khu nhµ xëng chÝnh ®îc tËp trung ë gi÷a Nhµ m¸y ®Ó thuËn tiÖn cho qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, l¾p r¸p vµ t¹o ®îc liªn kÕt gi÷a c¸c khu vùc s¶n xuÊt. 1.3.1.2. Gi¶i ph¸p kü thuËt kÕt cÊu x©y dùng a. §µ b¸n ô 50.000DWT ChiÒu dµi toµn bé ®µ lµ 260 m chia lµm 6 ph©n ®o¹n, c¸c khe ph©n ®o¹n réng 30 mm. KÕt cÊu tuú thuéc vµo tõng ph©n ®o¹n cña c«ng tr×nh sÏ cã sù kh¸c nhau nhng kÕt cÊu chung lµ d¹ng b¶n BTCT M300 ®æ toµn khèi cïng víi têng ch¾n hai bªn ®Æt trªn nÒn cäc ®ãng 45 x 45 cm. b. §êng cÇn trôc 50T 8 Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y ®ãng tµu c«ng suÊt 50.000DWT ChiÒu dµi ®êng cÇn trôc 241,015 m bao gåm 2 ®êng song song, kho¶ng c¸ch tim hai ®êng lµ 10,5 m. §êng cÇn trôc ®îc chia lµm 6 ph©n ®o¹n; chiÒu dµi trung b×nh 43,0 m; khe gi÷a c¸c ph©n ®o¹n 3 cm; trªn mÆt ®êng cÇu trôc l¾p ray. Gi÷a c¸c ®êng cÇn trôc lµ b·i kÕt cÊu: Bª t«ng M250 dµy 25 cm; §¸ d¨m cÊp phèi dµy 30 cm; C¸t t«n nÒn ®Çm chÆt K= 95. c. §êng cÇn trôc 300T ChiÒu dµi ®êng cÇn trôc 445,2 m vµ ®îc chia lµm 11 ph©n ®o¹n, cã kÕt cÊu t¬ng tù ®êng cÇn trôc 50T. d. BÕn 50.000DWT ChiÒu dµi toµn bé cÇu tµu lµ 510 m chia lµm 10 ph©n ®o¹n, chiÒu réng cho toµn bé cÇu tµu lµ 20m, gi÷a c¸c ph©n ®o¹n ®µ tµu cã bè trÝ khe ph©n ®o¹n réng 2cm. KÕt cÊu chÝnh cña cÇu tµu lµ lo¹i kÕt cÊu dÇm b¶n BTCT ®æ t¹i chç M300 trªn hÖ cäc khoan nhåi M400 ®êng kÝnh 1m. B¶n mÆt ®µ BTCT M300 dµy 40cm. PhÝa trªn mÆt cÇu tµu bè trÝ ®êng ray cÇn trôc ch©n ®Õ. e. C¸c c«ng tr×nh d©n dông 1. Nhµ ®iÒu hµnh X©y dùng nhµ ®iÒu hµnh gåm 4 tÇng cã tæng diÖn tÝch sµn 870m2. Bè côc bªn trong c«ng tr×nh: chiÒu cao tÇng 1 lµ 4.2m; chiÒu cao c¸c tÇng 2, 3 lµ 3,8m; cèt nÒn cao h¬n cèt mÆt s©n lµ 0,45m. 2. Nhµ ë c¸n bé, nhµ ë c«ng nh©n X©y dùng nhµ ë c¸n bé, nhµ ë c«ng nh©n gåm 2 toµ nhµ mçi toµ cã 5 tÇng víi tæng diÖn tÝch sµn 892.2 m2. ChiÒu cao c¸c tÇng ®Òu 3,6m. KÕt cÊu chung: + PhÇn mãng cäc ®µi thÊp, mçi mãng díi cét gåm cã 4 cäc BTCT 400 x 400 dµi 24m m¸c 250, ®µi b»ng BTCT m¸c 200, gi÷a c¸c mãng cã hÖ thèng gi»ng BTCT. + PhÇn th©n sö dông kÕt cÊu khung BTCT, cét 600x600 vµ 300x600, hÖ thèng dÇm, bª t«ng #200. Têng bao che x©y g¹ch ®Æc #75 dµy 300 vµ 220 VXM75#. Sµn BTCT dµy 120 m¸c 200, l¸ng chèng thÊm. 9 Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y ®ãng tµu c«ng suÊt 50.000DWT + PhÇn m¸i cã kÕt cÊu trÇn hîp kim nh«m, khung thÐp gåm hÖ thèng v× kÌo, xµ gå h×nh C200 bíc 1.200mm, trªn cïng lîp t«n m¹ mµu dµy 0,47mm cã líp c¸ch nhiÖt. 3. Nhµ ¨n X©y nhµ ¨n 2 tÇng cã tæng diÖn tÝch sµn 2.880m2. KÕt cÊu: + PhÇn mãng chän gi¶i ph¸p cäc ®µi thÊp. + PhÇn th©n sö dông kÕt cÊu khung BTCT, cét 500x500, hÖ thèng dÇm kÝch thíc 220x450, têng bao che x©y g¹ch ®Æc m¸c 75# dµy 220 VXM75#. + PhÇn m¸i cÊu t¹o giµn thÐp vßm trªn cã lîp t«n chèng nãng. f. Khu ph©n xëng 1. Nhµ ph©n xëng vá DiÖn tÝch sµn 19.602m2. Nhµ xëng 1 tÇng kÝch thíc 99x198m chiÒu cao 26,975m. Trong nhµ xëng sö dông 3 cÇu trôc 50/15T, cao ®é mãc cÈu lµ 15m. 2. Nhµ ph©n xëng ®iÖn, méc, dìng, c¬ khÝ- m¸y vµ èng víi tæng diÖn tÝch 11.264m2. Nhµ xëng thiÕt kÕ 1 tÇng víi kÝch thíc 128x88m chiÒu cao toµn bé 18,75m. Trong nhµ xëng sö dông 4 cÇu trôc 5T, cao ®é mãc cÈu lµ 10m. 3. Nhµ ph©n xëng s¬ chÕ t«n víi tæng diÖn tÝch 864m2. Nhµ xëng ®îc thiÕt kÕ 1 tÇng víi kÝch thíc 48x18m chiÒu cao 12,5m. Trong nhµ xëng sö dông 1 cÇn trôc 5T, cao ®é cÈu lµ 7,5. 4. Xëng s¬n pha tæng ®o¹n Cã tæng diÖn tÝch 1.860m2 Nhµ xëng 1 tÇng víi kÝch thíc 60x31m chiÒu cao 19,29m. Nhµ xëng chia lµm 3 gian trong ®ã 2 gian phÝa ngoµi cã kÝch thíc 26x31m buång lµm s¹ch s¬n tæng ®o¹n vµ 1 gian kÝch thíc 8x31m lµm phßng thiÕt bÞ c«ng nghÖ. Cã sö dông 1 cÈu trôc 15T, cao ®é mãc cÈu 7,5m. KÕt cÊu chung: 10 Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y ®ãng tµu c«ng suÊt 50.000DWT + PhÇn mãng chän gi¶i ph¸p mãng ®¬n, bª t«ng mãng vµ gi»ng mãng sö dông M250#, bª t«ng cäc M300#. + PhÇn th©n kÕt cÊu khung thÐp tiÒn chÕ, têng x©y g¹ch ®Æc #75 dµy 220 VXM75# ngoµi ra ®Ó t¨ng cøng cho têng cßn sö dông hÖ thèng cét BTCT. + PhÇn m¸i lîp t«n mµu dµy 0,47mm cã sö dông tÊm lÊy s¸ng vµ hÖ thèng th«ng giã tù nhiªn. 1.3.2. Tæ chøc qu¶n lý hµnh chÝnh 1.3.2.1. Nh©n sù Trªn c¬ së lùa chän c«ng nghÖ ®ãng tµu tiªn tiÕn víi khèi lîng c«ng viÖc ®ãng tµu ®îc thùc hiÖn sau khi Dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng nhê vµo c¸c hÖ sè kinh nghiÖm cña mét sè nhµ m¸y ®ãng tµu trong níc nªn dù kiÕn nhu cÇu lao ®éng khi nhµ m¸y ®i vµo s¶n xuÊt æn ®Þnh dù kiÕn cã kho¶ng 1.740 c¸n bé, c«ng nh©n viªn. Trong ®ã bé phËn gi¸n tiÕp lµ 106 ngêi (6,5%), bé phËn trùc tiÕp tham gia vµo s¶n xuÊt lµ 1.634 ngêi (93,5%). 1.3.2.2. S¶n phÈm vµ thÞ trêng * S¶n phÈm cña Nhµ m¸y: S¶n phÈm cña Nhµ m¸y ®îc lùa chän víi n¨ng lùc thiÕt bÞ ®ång bé ®¸p øng s¶n xuÊt tµu ®Õn 50.000 DWT víi ®µ tµu 50.000 DWT. C«ng suÊt Nhµ m¸y phô thuéc vµo n¨ng lùc gia c«ng l¾p r¸p, vµo c«ng tr×nh thuû c«ng. Quy m«, sè lîng c«ng tr×nh thuû c«ng quyÕt ®Þnh phÇn lín quy m« vµ sè lîng s¶n phÈm trong mét n¨m cña Nhµ m¸y. VÊn ®Ò cßn l¹i lµ khai th¸c víi tÇn suÊt cao th× c«ng suÊt cµng cao. Sau khi hoµn thiÖn viÖc ®Çu t x©y dùng vµ ®i vµo s¶n xuÊt æn ®Þnh, c«ng suÊt cña Nhµ m¸y sÏ ®¹t ®îc theo dù kiÕn: B¶ng 1.1 . S¶n phÈm ®ãng tµu hµng n¨m dù tÝnh cña Nhµ m¸y TT 1 Lo¹i tµu 50.000 DWT §¬n vÞ Sè lîng ChiÕc 04 Lîng vËt t cho c«ng t¸c ®ãng míi ®îc tÝnh to¸n trªn c¬ së ®ãng míi toµn bé phÇn vá thÐp, l¾p ®Æt hÖ thèng m¸y, ®iÖn, nghi khÝ hµng h¶i, vµ c¸c thiÕt bÞ trªn tµu. B¶ng 1.2. Khèi lîng vËt t cña Nhµ m¸y trong n¨m Tªn s¶n phÈm Sè lîng §¬n vÞ Khèi lîng (T/n¨m) 11 Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y ®ãng tµu c«ng suÊt 50.000DWT §ãng DWT míi tµu 50.000 04 ChiÕc 37.840 Theo dù kiÕn c¬ cÊu cña ®éi tµu biÓn ViÖt Nam vµ ®éi tµu quèc tÕ ho¹t ®éng t¹i khu vùc còng nh c¸c tiªu chuÈn kü thuËt vÒ c¸c th«ng sè tæng hîp cña c¸c ®éi tµu, lùa chän lo¹i tµu tÝnh to¸n cã mét sè th«ng sè kü thuËt nh sau: B¶ng 1.3. Th«ng sè kü thuËt tµu tÝnh to¸n Lo¹i tµu Lmax (m) B (m) T (m) Po (m) H (m) 50.000 DWT 190 32 11 11.000 17 * ThÞ trêng: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, n¨ng lùc ®ãng tµu cña ViÖt Nam ngµy cµng ®îc kh¼ng ®Þnh qua tõng s¶n phÈm, s¶n phÈm cña ngµnh ®ãng tµu kh«ng chØ phôc vô cho nhu cÇu trong níc mµ ngµy cµng ®îc nhiÒu níc trªn thÕ giíi biÕt ®Õn. Hîp ®ång ®ãng tµu t¹i c¸c Nhµ m¸y ®· ®îc ký ®Õn n¨m 2007... vµ hiÖn ®ang qu¸ t¶i t¹i c¸c nhµ m¸y lín cña TËp ®oµn. §Ó hoµn thµnh ®îc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®· ®Ò ra th× cÇn thiÕt ph¶i t¨ng cêng ®Çu t, më réng c¸c nhµ m¸y hiÖn cã còng nh x©y míi c¸c nhµ m¸y cã d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, cã kh¶ n¨ng ®ãng ®îc nh÷ng con tµu cã c«ng suÊt lín ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng. 1.3.3. Nguyªn liÖu vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt 1.3.3.1. Nguyªn liÖu Dùa vµo b¶ng 1.3 th«ng sè kü thuËt tÝnh to¸n cña tµu c«ng suÊt 50.000 DWT cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc nhu cÇu vÒ nguyªn nhiªn liÖu, phô liÖu cho c«ng t¸c ®ãng míi. Nguyªn liÖu chÝnh bao gåm c¸c lo¹i vËt t cã gi¸ trÞ lín, ®îc sö dông thêng xuyªn trong s¶n xuÊt nh: thÐp tÊm cã kÝch thíc ®Õn 30 x 12.000 x 3.000 mm, c¸c lo¹i ph«i thÐp,... Khèi lîng thÐp ®ãng míi: 37.840 tÊn/n¨m • Chñng lo¹i vËt t dïng cho tµu - ThÐp tÊm: KÝch cì 2,5m x 12m ®Õn 3,5m x 18m - ThÐp trßn tr¬n vµ v»n: KÝch cì 12- 50 mm - ThÐp vu«ng: KÝch cì 12- 50 mm - ThÐp lËp lµ: KÝch cì 20 x 4 – 140 x 30 mm 12 Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y ®ãng tµu c«ng suÊt 50.000DWT - ThÐp lôc b¨ng: KÝch cì 13 – 43 mm - ThÐp gãc: KÝch cì 25 x 25 x 4 – 100 x 100 x 8 mm - ThÐp U: KÝch cì 30 x 45 – 140 x 60 mm - ThÐp dÑt cß gê dïng trong ®ãng tµu KÝch cì 180 x 4,5 x 23 – 250 x 12 x 33 - ThÐp ch÷ I: KÝch cì 30 – 80 mm - ThÐp ch÷ T - C¸c lo¹i kh¸c §èi víi chñng lo¹i vµ sè lîng s¶n phÈm môc tiªu cña Dù ¸n khi ®¹t c«ng suÊt 100% th× khèi lîng nguyªn vËt liÖu chÝnh ®îc tÝnh to¸n theo thiÕt kÕ tµu mÉu nh sau: STT Träng t¶i tµu §ãng míi 50.000 DWT 1 Sè lîng tµu (chiÕc) 04 2 Lîng thÐp cho 1 tµu (tÊn) 9.460 3 Khèi lîng thÐp sö dông (tÊn) 37.840 Tæng khèi lîng thÐp cho 1 n¨m (tÊn) 37.840 Nguyªn liÖu s¬n bao gåm: - S¬n chèng hµ: RP3 - S¬n chÞu sãng: K2 - S¬n chèng rØ: M, AKD - S¬n lãt: PRI - S¬n phñ mµu: vµng, tr¾ng, xanh,... Ngoµi ra, nguyªn liÖu kh«ng thÓ thiÕu lµ h¹t mµi kim lo¹i dïng trong c«ng nghÖ lµm s¹ch bÒ mÆt kim lo¹i trong ngµnh C«ng nghiÖp ®ãng tµu. VËt t phô bao gåm c¸c vËt t cã gi¸ trÞ nhá ®îc sö dông kh«ng thêng xuyªn nh: ®¸ c¾t, dÇu, mì,... §Ó phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt theo môc tiªu ®· ®Ò ra cña dù ¸n, C«ng ty sÏ ®Çu t d©y chuyÒn thiÕt bÞ m¸y mãc ®ång bé theo danh môc sau ®©y: TT Danh môc thiÕt bÞ Sè lîng §¬n vÞ Ký hiÖu Nguån gèc N¨m s¶n xuÊt 13 Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y ®ãng tµu c«ng suÊt 50.000DWT 1 HÖ thèng c¨n kª, m¸ng trît cho ®µ, ph©n xëng vá 1 HÖ HTCK 2 Cæng trôc 300T 100m, chiÒu cao 60m 1 C¸i 3 CÇn trôc ch©n ®Õ 50T - 40m 2 4 CÇn trôc ch©n ®Õ 30T - 40m 5 ViÖt Nam 2007 THP- 50V Trung Quèc 2006 C¸i CPK-26I Trung Quèc 2006 1 C¸i THP341500 Trung Quèc 2006 CÇu trôc trong xëng 30T - 33m 3 C¸i THP411250 Trung Quèc 2006 6 CÇu trôc trong xëng 30T - 30m 2 C¸i THP41-315 Trung Quèc 2006 7 CÇu trôc trong xëng 200615T - 30m 2 C¸i THP261105 Trung Quèc 2006 8 CÇu trôc trong xëng 10T - 30m 1 C¸i THP241125 Trung Quèc 2006 9 CÇu trôc trong xëng 15T - 18m 1 C¸i THP361108 Trung Quèc 2006 10 Cæng trôc 30T - 32m 4 C¸i PK 25 Trung Quèc 2006 11 D©y chuyÒn lµm s¹ch tæng ®o¹n 2 HÖ §øc Hµn Quèc Trung Quèc 2006 12 D©y chuyÒn lµm s¹ch t«n 50.000T/n¨m 1 HÖ LAMIVER 250 Italy 2006 13 M¸y hµn tù ®éng ®Êu tæng ®o¹n 6 C¸i MAXI 200 §µi Loan ViÖt Nam 2006 20 C¸i Model CEA 2006 14 14 Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y ®ãng tµu c«ng suÊt 50.000DWT M¸y hµn b¸n tù ®éng CO2, 400 - 500A, d©y 1,2mm MAXI 501 15 M¸y khoan khÝ nÐn Dk lç ≤40mm 10 C¸i LK- 40 16 KÝch th¸o vßng ch©n vÞt P = 100T 1 C¸i YH-200 17 M¸y khoan cÇn ®k ≤75mm, cÇn ngang ≤950mm 2 C¸i Z3040 18 M¸y khoan tõ 1.1KW 1 C¸i CSK 120 C¸i PLASMA PLUS 90 19 M¸y c¾t CNC 7 x12m 2 Italy §µi Loan §µi Loan §µi Loan §µi Loan 2006 2006 2006 2006 CEA Italy 2006 2006 20 M¸y hµn ke gãc 20 C¸i ARC-303 CEA Italy 21 M¸y c¾t con rïa 30 C¸i IK12BEETLA KOIKE NhËt B¶n 2006 22 M¸y hµn TIG 10 C¸i AC-DC260 CEA Italy 2006 23 M¸y lèc t«n 3 trôc 13m, chiÒu dµy thÐp ≤25mm 1 C¸i W11S Trung Quèc 2006 24 M¸y uèn èng CNC, ®k 60 - 280mm 1 C¸i 129110 §øc 2006 25 M¸y c¾t èng th¼ng, ®k 80 - 650mm 1 C¸i CE-3Z Trung Quèc 2006 5 C¸i 26 M¸y tiÖn, ®k 80 - CAK1635V §µi Loan 2006 15 Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y ®ãng tµu c«ng suÊt 50.000DWT 250mm 27 M¸y phun s¬n 6 C¸i BK-6T §µi Loan 2006 28 M¸y ca ®Üa 4 C¸i HB250T §øc 2006 29 M¸y ca vßng 2 C¸i HB250T §øc 2006 30 M¸y bµo gç 2 C¸i K250 §µi Loan 2006 31 M¸y phay chØ 2 C¸i PLC-250 §µi Loan 2006 32 M¸y c¾t méng, soi rµnh 2 C¸i LDF 600 §µi Loan 2006 33 M¸y Ðp thñy lùc 1.000T, 12m 1 C¸i MG625G §µi Loan 2006 34 M¸y n¾n thÐp h×nh 150T 1 C¸i §µi Loan 2006 35 M¸y mµi 2 ®¸ 1.1KW, 220/380V.50Hz, ®¸ m¸i D300x25x25mm 10 C¸i DMC300 §µi Loan 2006 36 §Ìn c¾t h¬i cÇm tay 20 C¸i CH100 §µi Loan 2006 37 §Ìn ho¶ c«ng 20 C¸i DC2H §µi Loan 2006 38 Xe n©ng hµng 10T 2 C¸i D150STD NhËt B¶n 2006 39 Xe n©ng tù hµnh 26m 2 C¸i Z34IS USA 2006 40 VËn th¨ng lång 1.000kg 3 C¸i TJ-185 USA 2006 41 HÖ giµn gi¸o phôc vô ®ãng tµu trªn ®µ 1 C¸i HGG ViÖt Nam 2006 1 C¸i TL-300E §øc 2006 42 Xe chë tæng ®o¹n 16 Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y ®ãng tµu c«ng suÊt 50.000DWT 200T 43 Xe t¶i cÈu tù hµnh søc n©ng 10T 44 M¸y lµ t«n tÊm 45 2 C¸i SB-25K NhËt B¶n 2006 1 C¸i JH2T Trung Quèc 2006 M¸y v¸t mÐp t«n tÊm 1 C¸i KH-03Z Trung Quèc 2006 46 M¸y nÐn khÝ trôc vÝt 24m3/phót 4 C¸i B200DS 200-75 §µi Loan 2006 47 PhÇn mÒm ®ãng tµu 1 HÖ CAC350 Ph¸p 2006 48 HÖ thèng m¸y cho c¸c ph©n xëng 1 HÖ HTTB §µi Loan 2006 49 M¸y hót Èm di ®éng 15.000kcal/h 1 C¸i BKZ-200 §µi Loan 2006 50 Dông cô, thiÕt bÞ v¨n phßng 1 HÖ DCVP §µi Loan 2006 51 CÇn cÈu tù hµnh 50T 1 C¸i TADANO NhËt B¶n 2006 1 C¸i TKK-15 NhËt B¶n 2006 2 C¸i RDG-450 Italy 2006 2 C¸i DOM NhËt B¶n 2006 2 C¸i PL-20I NhËt B¶n 2006 52 53 54 55 Xe xóc lËt 15T M¸y siªu ©m mèi hµn M¸y ®o chiÒu dµy s¬n M¸y ®o chiÒu dµy t«n 1.3.3. 2. C«ng nghÖ s¶n xuÊt a. S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ kÌm theo dßng th¶i * T¹i cÇu tµu: Nguyªn vËt liÖu ®îc nhËp vÒ kho b·i chøa hµng cña Nhµ m¸y b»ng c¸c xe t¶i. Qu¸ tr×nh vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu (s¾t, thÐp..) lµm ph¸t sinh bôi, khÝ th¶i cña ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn nh SO2 , CO, NOx. 17 Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y ®ãng tµu c«ng suÊt 50.000DWT Nguyªn liÖu Kho b·i Kho, b·i chøa nguyªn vËt liÖu Gia c«ng thÐp tÊm, thÐp h×nh N¾n th¼ng S¬n lãt chèng gØ S¾t, thÐp thø liÖu NhiÖt th¶i ChÕ t¹o c¸c chi tiÕt ®­êng èng C¾t Bôi s¬n H¬i s¬n H¹t kim lo¹i NhiÖt th¶i Phoi kim lo¹i XØ kim lo¹i MÈu kim lo¹i CO2 Uèn, ren * Trong ph©n xëng: Nguyªn vËt liÖu tõ kho b·i ®îc ®a vµo c¸c ph©n xëng ®Ó gia c«ng, V¹ch dÊuchÕ t¹o c¸c chi tiÕt... ThÐp thø liÖu, phoi kim lo¹i, nhiÖt th¶i, CO2 NhiÖt th¶i Phoi kim lo¹i XØ kim lo¹i C¾t Trang thiÕt bÞ m¸y mãc MÈu kim lo¹i CO2 XÕp lo¹i ph©n nhãm Gia c«ng c¸c chi tiÕt m¸y N­íc th¶i 18 DÇu mì b«i tr¬n Phoi kim lo¹i Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y ®ãng tµu c«ng suÊt 50.000DWT XÕp lo¹i ph©n nhãm Uèn, ren *T¹i b·i s¶n xuÊt: C¸c chi tiÕt sau khi gia c«ng, chÕ t¹o trong ph©n xëng Bôi ®îc chuyÓn qua b·i s¶n xuÊtChÕ ®Ó t¹o chÕ t¹o ph©n ®o¹n XØ hµnvµ chÕ t¹o tæng ®o¹n theo sè ph©n ®o¹n liÖu tõ nhµ phßng mÉu. MÈu que hµn Sau ®ã sö dông c«ng tr×nh n©ng h¹ tµu ®Ó l¾p r¸p th©n tµu råi ®a tµu xuèng níc ®Ó hoµn thiÖn c¸c c«ng ®o¹n cßn l¹i. Gia c«ng c¸c chi tiÕt m¸y Sè liÖu tõ nhµ phßng mÉu ChÕ t¹o tæng ®o¹n L¾p r¸p th©n tµu Bôi XØ hµn Que hµn Bôi ån, nhiÖt GiÎ lau XØ hµn Trang thiÕt bÞ m¸y mãc §­a tµu xuèng n­íc 19 Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y ®ãng tµu c«ng suÊt 50.000DWT * T¹i cÇu tµu: Tµu ®a xuèng níc tiÕp tôc ®îc l¾p thªm c¸c trang thiÕt bÞ m¸y mãc, hoµn chØnh hÖ thèng ®êng èng vµ ®iÖn, trang trÝ ®å méc, s¬n hoµn chØnh råi ch¹y thö ®Ó nghiÖm thu tµu. 20 Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y ®ãng tµu c«ng suÊt 50.000DWT §­a tµu xuèng n­íc Trang thiÕt bÞ m¸y mãc L¾p r¸p c¸c trang thiÕt bÞ m¸y mãc Hoµn chØnh hÖ thèng ®­êng èng vµ ®iÖn Trang trÝ ®å méc S¬n hoµn chØnh Bôi, giÎ lau Phoi kim lo¹i DÇu b«i tr¬n Uèn, ren MÈu d©y ®iÖn Vá bao b× H¬i dung m«i Phoi bµo Mïn c­a MÈu gç vôn Gia c«ng c¸c chi tiÕt m¸y H¬i s¬n Bôi s¬n Ch¹y thö, NghiÖm thu tµu b. Quy tr×nh s¶n xuÊt C«ng nghÖ ®ãng tµu dùa trªn c¬ së ®Êu l¾p trªn ®µ tõ c¸c ph©n ®o¹n, ph©n ®o¹n khèi hoÆc tæng ®o¹n. Trong tiÕn tr×nh hoµn thiÖn tµu tõ ®Êu ®µ, h¹ thuû cÇn phèi hîp c¸c phÇn viÖc kh¸c, c¸c lÜnh vùc (vá, m¸y èng, ®iÖn,...) mét c¸ch nhÞp nhµng, hîp lý, ®¶m b¶o tiÕn ®é, chÊt lîng c¸c ph©n ®o¹n, ph©n ®o¹n khèi hoÆc tæng ®o¹n. * Giai ®o¹n xö lý t«n: + Môc ®Ých cña viÖc s¬ chÕ t«n lµ nh»m lo¹i trõ líp «xit s¾t, dÇu mì vµ c¸c t¹p chÊt bÈn kh¸c trªn bÒ mÆt nguyªn liÖu. + C«ng nghÖ lµm s¹ch t¹i nhµ m¸y ®îc ¸p dông ph¬ng ph¸p phun h¹t mµi kim lo¹i chuyªn dông trong d©y chuyÒn lµm s¹ch, s¬n khÐp kÝn. 21
- Xem thêm -