Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Đánh giá tác động môi trường xây dựng khách sạn...

Tài liệu Đánh giá tác động môi trường xây dựng khách sạn

.PDF
67
413
147

Mô tả:

Đánh giá tác động môi trường xây dựng Khách Sạn
§TM Dù ¸n ®Çu t “Trung t©m th¬ng m¹i kÕt hîp kh¸ch s¹n cao cÊp” – C«ng ty cæ phÇn ®Çu t Thiªn ThuËn Thµnh Më ®Çu 1. XuÊt xø cña dù ¸n Thanh Ho¸ lµ m¶nh ®Êt ®Þa linh nh©n kiÖt, n»m ë B¾c trung bé cã truyÒn thèng ®Êu tranh b¶o vÖ vµ x©y dùng tæ quèc, lµ n¬i héi tô ®Çy ®ñ c¸c lîi thÕ vÒ ®êng biÓn, ®êng bé, ®êng s¾t. C«ng cuéc x©y dùng tØnh Thanh Ho¸ kh«ng chØ mang ý nghÜa ®Þa ph¬ng mµ cßn cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c¶ níc. Díi sù l·nh ®¹o cña TØnh uû, Héi ®ång nh©n d©n vµ UBND tØnh Thanh Ho¸, ®Õn nay tØnh Thanh Ho¸ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn vµ ngµy mét giµu ®Ñp. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn phong phó, ®a d¹ng, c¸c khu kinh tÕ, khu c«ng nghiÖp tËp trung ®· thu hót nhiÒu nhµ ®Çu t trong vµ ngoµi níc, ®ång thêi mang ®Õn cho ngêi lao ®éng tØnh Thanh nãi riªng vµ toµn khu vùc B¾c trung bé nãi chung nhiÒu c¬ héi viÖc lµm. TØnh uû, Héi ®ång nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸ ®ang u tiªn ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng nh»m thóc ®Èy nhanh sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu ®Çu t, tËp trung vµo c¸c ngµnh lÜnh vùc mòi nhän, nhiÒu lîi thÕ. §Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng, ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, tÇng bíc h×nh thµnh ®ång bé c¸c yÕu tè thÞ trêng, tÝch cùc c¶i thiÖn m«i trêng ®Çu t kinh doanh nh»m huy ®éng c¸c nguån lùc cho ph¸t triÓn. Môc tiªu chØ ®¹o lµ nghiªn cøu, ban hµnh c¸c quy chÕ, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña TØnh, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp, nhµ ®Çu t ph¸t triÓn, chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ còng nh kinh tÕ trong níc, t¹o bíc tiÕn m¹nh mÏ ®Ó ph¸t huy néi lùc ®Þa ph¬ng, tõng bíc ®a Thanh Ho¸ trë thµnh trung t©m kinh tÕ ®éng lùc cho khu vùc B¾c trung bé. TÜnh Gia lµ huyÖn cùc nam cña tØnh Thanh Hãa, lµ huyÖn cã vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ vÒ mäi mÆt, hiÖn nay TÜnh Gia ®ang ph¸t triÓn c¸c c¬ së kinh tÕ ®éng lùc lín nh: Khu kinh tÕ Nghi S¬n, C¶ng biÓn níc s©u, khu nghØ m¸t H¶i Hoµ, c¸c tuyÕn ®êng kinh tÕ huyÕt m¹ch cña tØnh vµ c¶ níc ch¹y qua (®êng quèc lé 1A, ®êng cao tèc Hµ Néi - Thanh Ho¸ - Vinh trong t¬ng lai).V× thÕ TÜnh Gia ®îc ®¸nh gi¸ lµ cã nhiÒu tiÒm n¨ng, lîi thÕ vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ trªn nhiÒu lÜnh vùc c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i, dÞch vô, du lÞch, n«ng nghiÖp , thuû s¶n... N¾m b¾t ®îc c¸c lîi thÕ s½n cã cña m×nh, còng nh ph¬ng híng ph¸t triÓn cña tØnh Thanh Ho¸ trong t¬ng lai. Huþªn TÜnh Gia ®· cã híng ®i thÝch hîp ®Ó tõng bíc ph¸t triÓn trë thµnh ®Þa ph¬ng cã nhÞp ®é ph¸t triÓn nhanh. Trªn ®Þa bµn huyÖn hiÖn nay xuÊt hiÖn nhiÒu doanh nghiÖp vµo ®Çu t, ®Æc biÖt lµ khu kinh tÕ Nghi S¬n. §Õn nay khu kinh tÕ Nghi S¬n lµ khu kinh tÕ cña tØnh Thanh Ho¸ thu hót ®îc nhiÒu doanh Trung t©m Quan tr¾c vµ B¶o vÖ M«i trêng Thanh Hãa 3 §TM Dù ¸n ®Çu t “Trung t©m th¬ng m¹i kÕt hîp kh¸ch s¹n cao cÊp” – C«ng ty cæ phÇn ®Çu t Thiªn ThuËn Thµnh nghiÖp lín, nhá trong vµ ngoµi níc vµo ®Çu t, ®©y lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng nhÊt gióp cho nÒn kinh tÕ cña huyÖn TÜnh Gia ph¸t triÓn. §Ó ®ãn ®Çu thÞ trêng, C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t Thiªn ThuËn Thµnh lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng “Trung t©m Th¬ng m¹i kÕt hîp Kh¸ch s¹n cao cÊp” t¹i thÞ trÊn TÜnh Gia, huyÖn TÜnh Gia, tØnh Thanh Ho¸. 2. C¨n cø ph¸p luËt vµ kü thuËt cña viÖc thùc hiÖn ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng 2.1. C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt - LuËt b¶o vÖ m«i trêng n¨m 2005 ®· ®îc Quèc héi níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khãa XI, kú häp thø 8 th«ng qua ngµy 29/11/2005 vµ cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/7/2006 ( §iÒu 18 quy ®Þnh c¸c ®èi tîng ph¶i lËp b¸o c¸o §TM). - NghÞ ®Þnh 80/2006/N§- CP, ngµy 9/8/2006 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ "Híng dÉn thi hµnh LuËt B¶o vÖ m«i trêng". - Th«ng t 08/2006/TT-BTNMT ngµy 8/9/2006 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng híng dÉn vÒ ®¸nh gi¸ m«i trêng chiÕn lîc, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng vµ cam kÕt b¶o vÖ m«i trêng. - ChØ thÞ 01/CT-UB ngµy 27/2/2001 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ “T¨ng cêng c«ng t¸c b¶o vÖ m«i trêng”. 2.2. V¨n b¶n kü thuËt - C«ng v¨n sè 3204/UBND-NN ngµy 09/08/2007 cña UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc cho phÐp C«ng ty cæ phÇn ®Çu t Thiªn ThuËn Thµnh nghiªn cøu quy ho¹ch vµ lËp dù ¸n ®Çu x©y dùng. - Chøng chØ quy ho¹ch sè 2170/SXD-CCQH ngµy 03/10/2007 cña Së x©y dùng Thanh Ho¸. - Tê tr×nh sè 01/CV-TH ngµy 15/5/2007 cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t Thiªn ThuËn Thµnh vÒ viÖc xin thuª ®Êt ®Ó x©y dùng Trung t©m th¬ng m¹i kÕt hîp kh¸ch s¹n cao cÊp - B¸o c¸o ®Çu t dù ¸n “Trung t©m th¬ng m¹i kÕt hîp Kh¸ch s¹n cao cÊp” C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t Thiªn ThuËn Thµnh. - Quy ho¹ch chung x©y dùng khu kinh tÕ Nghi S¬n tØnh Thanh Ho¸ ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt. 3. Tæ chøc thùc hiÖn b¸o c¸o §TM C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t Thiªn ThuËn Thµnh hîp ®ång víi Trung t©m Quan tr¾c vµ B¶o vÖ m«i trêng Thanh Hãa thùc hiÖn lËp b¸o c¸o §TM cña dù ¸n “§Çu t x©y dùng Trung t©m Th¬ng m¹i kÕt hîp kh¸ch s¹n cao cÊp”. Trung t©m Quan tr¾c vµ B¶o vÖ M«i trêng Thanh Hãa 4 §TM Dù ¸n ®Çu t “Trung t©m th¬ng m¹i kÕt hîp kh¸ch s¹n cao cÊp” – C«ng ty cæ phÇn ®Çu t Thiªn ThuËn Thµnh - C¬ quan t vÊn lËp b¸o c¸o §TM: Trung t©m Quan tr¾c vµ B¶o vÖ m«i trêng Thanh Hãa. - Gi¸m ®èc: KS. TrÞnh Ngäc Th¨ng. - §Þa chØ: Sè 42, Lª Quý §«n, P. Ba §×nh, Tp Thanh Hãa, tØnh Thanh Hãa - §iÖn tho¹i: 037.3725981 Danh s¸ch tham gia lËp b¸o c¸o: + Chñ tr×: «ng TrÞnh Ngäc Th¨ng. Kü s N«ng nghiÖp + Tham gia: - ¤ng: Phan Cao Cêng. Cö nh©n CN Sinh häc. - ¤ng: NguyÔn V¨n ThiÖp. Cö nh©n CN Sinh häc. - Bµ: Ph¹m ThÞ Hång H¹nh. KS C«ng nghÖ m«i trêng. - ¤ng: H¾c B¸ Thµnh. Cö nh©n CN Sinh häc. - Bµ: Vò ThÞ Thu. Cö nh©n m«i trêng. - Bµ: Bïi ThÞ HuÖ. KS N«ng nghiÖp - Bµ: NguyÔn ThÞ Kim Thoa: Cö nh©n Ho¸. - Bµ: Lª ThÞ HuÖ. Cö nh©n Ho¸ ph©n tÝch. - ¤ng: §ç §¨ng Hïng. KS N«ng nghiÖp. - ¤ng: §ång Sü §¹t: KS Thuû s¶n. - ¤ng: Lª ThÞ Thuû. Cö nh©n Sinh häc. - ¤ng: Lª V¨n ThÕ. C§ Ho¸ ph©n tÝch . - Bµ : §ç ThÞ Lª. Cö nh©n N«ng nghiÖp. Trung t©m Quan tr¾c vµ B¶o vÖ M«i trêng Thanh Hãa 5 §TM Dù ¸n ®Çu t “Trung t©m th¬ng m¹i kÕt hîp kh¸ch s¹n cao cÊp” – C«ng ty cæ phÇn ®Çu t Thiªn ThuËn Thµnh Ch¬ng I M« t¶ tãm t¾t dù ¸n 1.1. Tªn dù ¸n: “Trung t©m th¬ng m¹i kÕt hîp kh¸ch s¹n cao cÊp”. §Þa ®iÓm thùc hiÖn dù ¸n: Khu 2, thÞ trÊn TÜnh Gia, huyÖn TÜnh Gia, tØnh Thanh Ho¸ 1.2. Chñ dù ¸n: C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t Thiªn ThuËn Thµnh. §¹i diÖn ¤ng: Ph¹m §øc ThuËn Chøc vô: Gi¸m ®èc §Þa chØ: Sè 106, ®êng TrÇn Phó, quËn Ng« QuyÒn, Tp H¶i Phßng §iÖn tho¹i: 0913.525033 Fax: GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh: sè 01203003106 do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t Thµnh phè H¶i Phßng cÊp ngµy 11 th¸ng 05 n¨m 2007. 1.3. VÞ trÝ ®Þa lý cña dù ¸n Dù ¸n Trung t©m Th¬ng m¹i kÕt hîp kh¸ch s¹n cao cÊp thÞ trÊn TÜnh Gia, ®Æt t¹i Khu phè 2 thÞ trÊn TÜnh Gia, huyÖn TÜnh Gia, tØnh Thanh Ho¸, c¸ch thµnh phè Thanh Hãa 40 km, c¸ch thñ ®« Hµ Néi 195 km vÒ phÝa §«ng B¾c DiÖn tÝch khu ®Êt thùc hiÖn dù ¸n lµ 2.805m2. - PhÝa B¾c gi¸p: Kho b¹c Nhµ Níc huyÖn TÜnh Gia. - PhÝa Nam gi¸p: Gi¸p B¶o hiÓm x· héi huyÖn TÜnh Gia. - PhÝa §«ng gi¸p: Gi¸p quèc lé 1A - PhÝa T©y gi¸p: Gi¸p khu d©n c Nh vËy, xung quanh khu vùc thùc hiÖn dù ¸n cã mËt ®é d©n c lµ kh¸ lín. Xung quanh khu vùc triÓn khai dù ¸n, ®Æc biÖt vÒ c¸c híng giã chñ ®¹o kh«ng cã c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸, di tÝch lÞch sö, t«n gi¸o. 1.4. Néi dung chñ yÕu cña dù ¸n Trung t©m th¬ng m¹i kÕt hîp Kh¸ch s¹n cao cÊp cã tæng diÖn tÝch lµ 2.805m2 . Trong ®ã phÇn dµnh cho c«ng tr×nh chÝnh lµ 1.096m 2 víi sè tÇng cao lµ 15 tÇng, c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt bè trÝ ngÇm, c¸c tiÓu c¶nh, c©y xanh t¹o c¶nh quan. C«ng tr×nh ®îc chia lµm hai phÇn. + PhÇn ®Õ tõ tÇng hÇm ®Õn tÇng 4 víi chøc n¨ng chÝnh lµ dÞch vô. + PhÇn trªn 11 tÇng ®îc thiÕt kÕ nh÷ng phßng nghØ vµ mét tÇng dÞch vô ( gåm 153 phßng tiªu chuÈn cña kh¸ch s¹n 3 – 4 sao, tÇng 14 lµ dÞch vô cafe). 1.4.1. C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh chñ yÕu * TÇng hÇm kü thuËt : - Chñ yÕu lµm gara «t«, bè trÝ ®îc 25 «t« vµ 95 xe m¸y. Trung t©m Quan tr¾c vµ B¶o vÖ M«i trêng Thanh Hãa 6 §TM Dù ¸n ®Çu t “Trung t©m th¬ng m¹i kÕt hîp kh¸ch s¹n cao cÊp” – C«ng ty cæ phÇn ®Çu t Thiªn ThuËn Thµnh - Ngoµi ra cßn cã c¸c phßng kü thuËt : phßng kü thuËt ®iÖn, phßng kü thuËt níc, phßng b¶o vÖ, tr«ng xe vµ vËn hµnh m¸y. + DiÖn tÝch sµn x©y dùng : 1.096m2 + DiÖn tÝch phßng kü thuËt, phßng trùc : 300m2 + DiÖn tÝch nhµ ®Ó xe : 650m2 + DiÖn tÝch cöa hµng lu niÖm : 96m2 Ngoµi ra tÇng hÇm cßn ®îc bè trÝ diÖn tÝch dµnh cho cÇu thang m¸y vµ cÇu thang bé * TÇng 1 Sö dông lµm s¶nh ®ãn tiÕp, cöa hµng, phßng ®îi, reception vµ giao th«ng ®øng gåm 04 thang m¸y ( 03 thang lu th«ng vµ mét thang dµnh riªng cho bé phËn phuc vô) vµ hai cÇu thang bé tho¸t hiÓm. §Æc biÖt cã mét cÇu thang lªn tÇng löng t¹o c¶m gi¸c sang träng cho kh¸ch. Ngoµi ra tÇng 1 cßn ®îc bè trÝ phßng trùc b¶o vÖ, th«ng tin, th b¸o, qu¶n lý khu nhµ, nhµ vÖ sinh… - DiÖn tÝch x©y dng tÇng 1 lµ : 1096m2 * TÇng löng : - Gåm mÆt b»ng phßng ¨n s¸ng, cafª vµ kh«ng gian ®a n¨ng bè trÝ kh«ng gian më - Khu vùc s¶nh thanh lªn c¸c tÇng. Bao gåm 04 thang m¸y cïng 02 thang bé. - Khu vùc bÕp ®îc bè trÝ võa ph¶i vµ thuËn lîi. - Phßng ®iÒu hµnh, nh©n viªn , phôc vô. - DiÖn tÝch x©y dùng tÇng löng 840m2 . * TÇng 2 : - C¶ kh«ng gian tÇng 2 ®îc bè trÝ gåm : 1 phßng ¨n lín (500 chç), 01 phßng ¨n nhá (40 chç) vµ mét phßng héi nghÞ (140 chç). - Phßng ¨n lín ®îc bè trÝ th«ng lªn 2 tÇng. - Khu vùc s¶nh thang lªn c¸c tÇng kh¸ch s¹n. Bao gåm 04 thang m¸y cïng 02 thang bé. - DiÖn tÝch x©y dùng tÇng 02 lµ : 1096m2 * TÇng 3 : - Ngoµi kh«ng gian ®îc th«ng víi tÇng 2, hai bªn toµ nhµ ®îc bè trÝ c¸c phßng Karaoke. Cã c¸ch ©m riªng biÖt. - Khu s¶nh thang lªn c¸c tÇng kh¸ch s¹n. Giao th«ng ®îc bè trÝ theo trôc ®øng bao gåm 04 thang m¸y vµ 02 thang bé - DiÖn tÝch x©y dùng cña tÇng 03 lµ : 550m2 * TÇng 04 - Toµn bé tÇng 04 ®îc giµnh cho khu Massage vµ kü thuËt phôc vô. Trung t©m Quan tr¾c vµ B¶o vÖ M«i trêng Thanh Hãa 7 §TM Dù ¸n ®Çu t “Trung t©m th¬ng m¹i kÕt hîp kh¸ch s¹n cao cÊp” – C«ng ty cæ phÇn ®Çu t Thiªn ThuËn Thµnh - DiÖn tÝch x©y dùng tÇng 04 lµ : 1096m2. * TÇng 05 ®Õn tÇng 13 - Khu vùc s¶nh thang lªn c¸c tÇng kh¸ch s¹n, hµnh lang vµo c¸c phßng. Giao th«ng theo trôc ®øng bao gåm 04 thang m¸y vµ 02 cÇu thang bé. - Mçi tÇng bao gåm 17 phßng tiªu chuÈn trong ®ã cã mét phßng ngñ dµnh riªng cho l¸i xe. - Tæng diÖn tÝch x©y dùng tõ tÇng 05 ®Õn tÇng 13 lµ 6.210m2. * TÇng 14 : TÇng 14 ®îc sö dông lµm dÞch vô cafª. DiÖn tÝch tÇng lµ 690m2 * TÇng 15 : Lµ tÇng kü thuËt, bÓ níc, kho vµ c¸c phßng kü thuËt kh¸c. DiÖn tÝch tÇng 15 lµ 690 m2 1.4.2. Gi¶i ph¸p mÆt ®øng vµ tæ hîp h×nh khèi c«ng tr×nh. VÒ mÆt h×nh khèi c«ng tr×nh ®îc chia ra lµm 2 phÇn râ rÖt: PhÇn ®Õ c«ng tr×nh gåm tÇng hÇm vµ c¸c tÇng dÞch vô, gi¶i trÝ ®îc bè trÝ tõ tÇng 01 ®Õn tÇng 04. Toµn bé phÇn c«ng tr×nh nµy ®îc thiÕt kÕ víi kh«ng gian réng vµ c¸c vËt liÖu sÉm mµu. PhÇn phÝa trªn ®îc thiÕt kÕ lµ tæ hîp khèi nhµ vu«ng v¾n, ®¬n gi¶n t¹o hiÖu qu¶ vÒ kiÕn tróc. MÆt tríc vµ mÆt sau ®îc thiÕt kÕ nhiÒu cöa, ban c«ng, l« gia ®Ó khai th¸c tèi ®a phÇn kh«ng gian ngoµi nhµ. MÆt ®øng víi ®êng nÐt kiÕn tróc hiÖn ®¹i, gän gµng thÓ hiÖn tiÕn bé vµ quan ®iÓm míi vÒ thÈm mü, võa mang ng«n ng÷ vÒ kiÕn tróc nhµ ë võa hµi hoµ víi kiÕn tróc chung cña toµn bé c«ng tr×nh. C«ng tr×nh ®îc phèi mµu mét c¸ch nhÑ nhµng, c¸c nÐt gê trªn mÆt ®øng t¹o c¶m gi¸c sinh ®éng, duyªn d¸ng. Toµn bé toµ nhµ cã kiÕn tróc hiÖn ®¹i, sang träng kÕt hîp hµi hoµ víi c¶nh quan chung, lµ ®iÓm nhÊn cña khu vùc. 1.4.3. Sö dông vËt liÖu. C«ng tr×nh ®îc sö dông vËt liÖu tèt cã chÊt lîng cao ®îc s¶n xuÊt trong níc trªn d©y truyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cña níc ngoµi, mét sè h¹ng môc quan träng ®îc sö dông vËt liÖu liªn doanh, vËt liÖu do níc ngoµi s¶n xuÊt. - VËt liÖu trang trÝ vµ kiÕn tróc. Kh¸i qu¸t chung mét sè vËt liÖu sö dông trang trÝ. + VËt liÖu hîp kim nh«m cao cÊp ®îc dõng trang trÝ mÆt ®øng. + KÝnh tr¾ng chÞu lùc m¶ng lín trang trÝ mÆt ®øng chÝnh. + TrÇn ®îc trang trÝ b»ng th¹ch cao cao cÊp kÕt hîp víi gç c«ng nghiÖp. + HÖ thèng phßng nghØ ®îc trang bÞ vËt liÖu hiÖn ®¹i, cöa ®i khèi kh¸ch s¹n ®îc lµm b»ng gç c«ng nghiÖp cao cÊp, mµnh rÌm t¹i c¸c m¶ng kÝnh. Trung t©m Quan tr¾c vµ B¶o vÖ M«i trêng Thanh Hãa 8 §TM Dù ¸n ®Çu t “Trung t©m th¬ng m¹i kÕt hîp kh¸ch s¹n cao cÊp” – C«ng ty cæ phÇn ®Çu t Thiªn ThuËn Thµnh + Khu vÖ sinh l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh cao cÊp, têng èp g¹ch men kÝnh, nÒn lãt g¹ch chèng tr¬n vµ cã mµu s¾c trang nh·. + M¸i ®îc gia cè thªm tÇng chèng nãng vµ c¸ch nhiÖt. + Trong vµ ngoµi têng ®îc b¶, s¬n silicat mµu s¾c phï hîp víi toµn c¶nh quan m«i trêng khu vùc. + Mét sè m¶ng trang trÝ mÆt chÝnh hoÆc mÆt bªn ®îc èp ®¸ mµu t¹o ®iÓm nhÊn kiÕn tróc cho c«ng tr×nh vµ khu vùc. - VËt liÖu sö dông trong x©y dùng : bao gåm c¸c chñng lo¹i vËt t sau . + S¾t thÐp trßn vµ thÐp h×nh c¸c lo¹i. + Gç nhãm 3 vµ 5. + G¹ch chØ lo¹i ®Æc vµ th«ng t©m. + §¸ c¸c lo¹i. + Xim¨ng PC30. + C¸t vµng c¸c lo¹i. + KÝnh tr¾ng vµ kÝnh mÇu. §iÖn: hÖ thèng d©y dÉn ®iÖn ch¹y trong hép kü thuËt cã ®Çu ra ë c¸c tÇng dÉn ®Õn ®ång hå ®o ®iÖn ë tõng phßng, d©y dÉn dïng s¶n phÈm cña nhµ m¸y d©y c¸p ®iÖn TrÇn Phó s¶n xuÊt. æn ¸p dïng nh·n hiÖu Lioa, c«ng t¾c, æ c¾m, ¸p t« m¸t dïng nh·n hiÖu Clipsan. CÊp tho¸t níc: bÓ níc tõ trªn m¸i dÉn xuèng theo hép kü thuËt cÊp ®Õn tõng phßng, sö dông èng thÐp m¹ kÏm hoÆc èng PVC chÞu ¸p lùc, c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh vµ phô kiÖn sÏ ®îc chñ ®Çu t chän lùa ®¸p øng tiªu chuÈn l¾p ®Æt cho nhµ cao tÇng, dù ¸n kh¸ch s¹n 3 - 4 sao. 1.4.4. Gi¶i ph¸p kÕt cÊu + T¶i träng tÝnh to¸n : C«ng tr×nh ®îc tÝnh to¸n ®Ó chÞu ®îc c¸c t¶i träng sau: TÜnh t¶i, ho¹t t¶i, t¶i träng giã, t¶i träng ®éng ®Êt ( møc ®é cÊp 7). T¶i träng ®Ó tÝnh to¸n vµ ®a ra thiÕt kÕ ph¬ng ¸n mãng lµ t¶i träng th¼ng ®øng, mét phÇn cã ¶nh hëng cña t¶i träng ngang ( t¶i träng giã vµ t¶i träng ®éng ®Êt ®îc kÓ ®Õn qua hÖ sè an toµn). Khi chuyÓn sang c¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ tiÕp theo th× nh÷ng kÕt qu¶ tÝnh to¸n t¶i träng sÏ ®îc bæ sung vµ hiÖu chØnh. + Gi¶i phãng kÕt cÊu mãng: C¨n cø theo b¸o c¸o kÕt qu¶ ®Þa chÊt c«ng tr×nh t¹i vÞ trÝ x©y dùng cña C«ng ty cæ phÇn t vÊn thiÕt kÕ vµ ®Çu t x©y dùng Lª Ch©n thùc hiÖn vµo th¸ng 5/2008 vµ quy m« cña c«ng tr×nh ®¬n vÞ thiÕt kÕ lùa chän gi¶i ph¸p thiÕt kÕ mãng cäc khoan nhåi ®êng kÝnh D800 thi c«ng b»ng ph¬ng ph¸p khoan lç trong ®Êt, gi÷ æn ®Þnh lç b»ng Trung t©m Quan tr¾c vµ B¶o vÖ M«i trêng Thanh Hãa 9 §TM Dù ¸n ®Çu t “Trung t©m th¬ng m¹i kÕt hîp kh¸ch s¹n cao cÊp” – C«ng ty cæ phÇn ®Çu t Thiªn ThuËn Thµnh dung dÞch Betonite, ( trong tÇng c¸t cã sö dông èng v¸ch). Dù kiÕn mòi cäc ®Æt s©u 28.8m so víi cèt tù nhiªn. Tríc khi thi c«ng cäc ®¹i trµ ph¶i kiÓm tra søc chÞu t¶i thùc tÕ cña cäc, nÕu søc chÞu t¶i tÝnh to¸n kh«ng phï hîp víi søc t¶i thùc tÕ, thiÕt kÕ sÏ bè trÝ l¹i mÆt b»ng cäc vµ chiÒu dµi cäc. §µi ®îc kÕt hîp hÖ thèng gi»ng nh»m gi¶m ¶nh hëng mãng cäc lÖch t©m, ®Ó chuyÓn t¶i träng xuèng líp ®Êt thÝch hîp víi d¹ng c«ng tr×nh cao tÇng t¹i ®Þa bµn vµ tr¸nh ¶nh hëng do lón c«ng tr×nh, ®¶m b¶o ®é v÷ng ch¾c vµ an toµn c«ng tr×nh. + Gi¶i ph¸p phÇn th©n: Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ sö dông hÖ kÕt cÊu khung cét, dÇm sµn toµn khèi kÕt hîp víi hÖ kÕt cÊu thang m¸y ®¶m b¶o an toµn vÒ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña c«ng tr×nh, hÖ khung bè trÝ theo líi 7,2 mx7,2 m vµ b¶n sµn dµy 22cm chung cho tÊt c¶ kÝch thíc « b¶n, kÝch thíc dÇm 45 x75. Têng x©y chÌn khung ®îc coi lµ v¸ch bao che ng¨n c¸ch kÕt hîp víi hÖ dÇm khung vµ sµn ®æ t¹i chç truyÒn t¶i lªn kÕt cÊu khung v¸ch- lâi thang m¸y BTCT kÕt hîp víi nhau cïng chÞu lùc. 1.4.5. Gi¶i ph¸p chèng thÊm: - §èi víi nÒn vµ têng hÇm dïng ph¬ng ph¸p chèng thÊm bµng c«ng nghÖ vËt liÖu Voltex, Sika. - §èi víi sµn m¸i b»ng BTCT, seno bª t«ng, bÓ níc, sµn khu vÖ sinh ®îc xö lý chèng thÊm b»ng s¶n phÈm Radcon #7. 1.4.6. Gi¶i ph¸p PCCC: Ph¬ng ¸n cøu ho¶ sÏ kÕt hîp gi÷a hÖ thèng cøu ho¶ c¬ ®éng cña khu vùc víi hÖ thèng cøu ho¶ ®Æt s½n trong c¸c tÇng vµ bÓ ngÇm cøu ho¶ cña tõng c«ng tr×nh. 1.4.7. Gi¶i ph¸p th«ng tin, liªn l¹c T¹i mçi phßng cña kh¸ch s¹n hay cña c¸c biÖt thù sinh th¸i ®Òu ®îc bè trÝ c¸c gi¾c chê ®iÖn tho¹i, d©y ®iÖn tho¹i ch¹y ngÇm têng. T¹i mçi phßng cña c¸c c¨n hé ®Òu ®îc bè trÝ c¸c gi¾c chê ¨ngten TV, d©y ¨ngten TV ®îc sö dông lµ d©y ®ång trôc ®i ngÇm têng. Dù kiÕn trong toµn khu sÏ x©y dùng tr¹m th«ng tin trung t©m vµ t¹i c¸c c«ng tr×nh sö dông truyÒn h×nh kü thuËt sè hoÆc ¨ngten vÖ tinh. 1.4.8. Nhu cÇu ®iÖn, níc + Nhu cÇu ®iÖn Nguån ®iÖn cÊp cho dù ¸n ®îc lÊy tõ nguån ®iÖn h¹ thÕ cña thÞ trÊn TÜnh Gia, hiÖn tr¹ng cã ®êng ®iÖn ®i qua tríc mÆt c«ng tr×nh rÊt thuËn tiÖn cho viÖc ®Êu nèi vµo c«ng tr×nh. Dù ¸n sÏ ®Çu t 01 æn ¸p c«ng suÊt P = 400KW, MCCB 3P-1000AM phôc vô cho c«ng tr×nh vµ chiÕu s¸ng xung quanh, ngoµi ra cßn ®Çu t 03 m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng MCCB 3P,10KV. Nguån tæng nµy sÏ cung cÊp cho hÖ thèng chiÕu s¸ng, ®iÒu hoµ trung t©m, thang m¸y, kho l¹nh, tr¹m b¬m níc ch÷a ch¸y, hÖ thèng chiÕu s¸ng vµ Trung t©m Quan tr¾c vµ B¶o vÖ M«i trêng Thanh Hãa 10 §TM Dù ¸n ®Çu t “Trung t©m th¬ng m¹i kÕt hîp kh¸ch s¹n cao cÊp” – C«ng ty cæ phÇn ®Çu t Thiªn ThuËn Thµnh chØ dÉn lèi tho¸t n¹n. §êng c¸p cÊp nguån cho toµ nhµ ®îc ch«n ngÇm trong ®Êt vµ cã èng ngÇm b¶o vÖ. ChØ tiªu cÊp ®iÖn - §iÖn cÊp cho khu dÞch vô c«ng céng : 40W/ m2 - §iÖn cÊp cho kh¸ch s¹n 3 sao : 3KW/ Giêng - §iÖn cÊp cho nhµ hµng: 70W/m2 sµn - §iÖn cÊp cho trung t©m héi nghÞ: 60W/m2 sµn + Nhu cÇu níc Toµn bé lîng níc cÊp ®îc lÊy tõ m¹ng cÊp níc. Nhu cÇu dïng níc cho Trung t©m Th¬ng m¹i kÕt hîp Kh¸ch s¹n cao cÊp (gäi chung lµ toµ nhµ ) nh sau: - §èi víi kh¸ch s¹n: + Sè phßng ngñ: Mçi tÇng cã 17 giêng ®«i. Tiªu chuÈn cÊp níc 200l/ngêi/ng.® (trong ®ã níc dïng cho bÓ tù ho¹i 20 lÝt/ngêi/ng.®). + Nh©n viªn toµn kh¸ch s¹n:70 ngêi, tiªu chuÈn cÊp níc 120l/ngêi/ng.® ( trong ®ã níc dïng cho vÖ sinh 20 lÝt/ngêi/ng.®). Nhu cÇu sö dông lµ: (17 giêng x 2 ngêi/giêng) x 200 lÝt/ngêi/ng.® x 9 tÇng + 70ngêi x 120 lÝt/ngêi/ng.® = 69.600 lÝt tøc 69,6 m3/ng.®. + Phßng kh¸ch kho¶ng 20 ngêi: tiªu chuÈn cÊp níc 45l/ngêi/ng.® Nhu cÇu sö dông lµ 45 lÝt x 20 ngêi= 900 lÝt tøc 0,9 m3/ng.® + Phßng c«ng céng kho¶ng 10 ngêi: tiªu chuÈn cÊp níc 200l/ngêi/ng.® ( trong ®ã níc dïng cho vÖ sinh 20 lÝt/ngêi/ng.®). Nhu cÇu sö dông lµ 200 lÝt x 10 ngêi = 2.000 lÝt tøc 2 m3/ng.® + GiÆt, lµ, hÊp: trung b×nh trong ngµy kh¸ch s¹n giÆt 60kg quÇn ¸o, ch¨n, kh¨n,.... §Þnh møc sö dông 60 lÝt níc/1kg. Nhu cÇu sö dông: 60 kg x 60 lÝt níc = 3.600 lÝt tøc 3,6 m3/ng.® + BÕp, ¨n: Trung b×nh trong ngµy cã kho¶ng 400 ngêi ¨n t¹i nhµ ¨n cña kh¸ch s¹n, tiªu chuÈn cÊp níc 25 lÝt/ngêi/ng.® (trong ®ã níc dïng cho chÕ biÕn thøc ¨n 15 lÝt/ngêi/ng.®, níc dïng cho vÖ sinh 10 lÝt/ngêi/ng.®). Nhu cÇu sö dông lµ 25 lÝt x 400 ngêi = 10.000lÝt tøc 10 m3/ng.® + Níc c©y xanh röa sµn: 2 m3/ng.® + Massage lu lîng 5 m3/ng.® - Khu trung t©m héi nghÞ: 10 m3/ng - DÞch vô hµng ho¸: cã 20 ngêi, tiªu chuÈn cÊp níc 15 lÝt/ngêi/ng.® (trong ®ã níc dïng cho bÓ tù ho¹i íc kho¶ng 5 lÝt/ngêi). Trung t©m Quan tr¾c vµ B¶o vÖ M«i trêng Thanh Hãa 11 §TM Dù ¸n ®Çu t “Trung t©m th¬ng m¹i kÕt hîp kh¸ch s¹n cao cÊp” – C«ng ty cæ phÇn ®Çu t Thiªn ThuËn Thµnh Nhu cÇu sö dông lµ: 20 ngêi x 15 lÝt/ngêi/ng.® = 300 lÝt tøc 0,3 m3/ng.® Khu b¶o vÖ, an ninh: tÝnh cho 6 ngêi, tiªu chuÈn cÊp níc lµ 150 l/ng.ng.® (trong ®ã níc dïng cho bÓ tù ho¹i íc kho¶ng 20 lÝt/ngêi). Nhu cÇu sö dông níc lµ: 6 ngêi x 150 lit/ngêi/ngµy = 900 lÝt tøc 0,9 m3/ng.® VËy tæng lu lîng níc sinh ho¹t cho toµn bé toµ nhµ theo tiªu chuÈn lµ: QSH = 104,3 m3. Lµm trßn sè lµ 105 m3/ng.®. Tiªu chuÈn cÊp níc tíi c©y vµ röa ®êng lµ 10% Qsh Níc cung cÊp cho dÞnh vô lµ 10% Qsh Níc thÊt tho¸t vµ dù phßng lµ 10% Qsh Níc ch÷a ch¸y Qcc=15(l/s) Nhng trªn thùc tÕ vµo mïa hÌ (cao ®iÓm cña mïa du lÞch), lîng du kh¸ch ®«ng nªn cã thÓ tÝnh lîng níc cÊp tæng thÓ cho dù ¸n gÊp 1,5 lÇn tæng lîng níc ®· tÝnh ë trªn tøc kho¶ng 156,45 m3/ng.®. + ThiÕt kÕ m¹ng líi cÊp níc. - M¹ng líi cÊp níc trong khu vùc thiÕt kÕ lµ d¹ng m¹ng líi côt. C¸c cì ®êng kÝnh èng cÊp níc n»m trong kho¶ng D = 40 -110 - T¹i c¸c ®iÓm ®Êu nèi tõ tuyÕn cÊp níc chÝnh ra c¸c nh¸nh cung cÊp bè trÝ c¸c hè van ®Ó ng¾t níc cÊp vµo nh¸nh trong trêng hîp cã sù cè háng hãc trªn tuyÕn èng nh¸nh. Toµn bé hÖ thèng ®êng èng cÊp níc trªn m¹ng líi sö dông vËt liÖu lµ èng HDPE. - §Çu tuyÕn vµo khu ®Êt (®iÓm ®Êu nèi) cã ®Æt ®ång hå ®o lu lîng vµ van ®Ó dÔ qu¶n lÝ vËn hµnh. - Khu vùc kh¸ch s¹n, nhµ hµng lÊy níc trùc tiÕp tõ c¸c èng dÞch vô vµ cã ®ång hå ®o níc cho tõng nhµ. - T¹i c¸c vÞ trÝ cót, tª trªn tuyÕn ph©n phèi, vµ c¸c vÞ trÝ ®æi híng cã ®æ bª t«ng gèi ®ì. T¹i vÞ trÝ van khëi thuû trªn tuyÕn èng ph©n phèi cã kÖ x©y miÖng kho¸ (van ngo¹i). - C¸c lo¹i van kho¸ dïng hµng cao cÊp . - §é s©u ch«n èng tèi thiÓu c¸ch mÆt ®Êt 0,5(m) èng qua ®êng xe ch¹y ®é s©u ch«n èng kh«ng nhá h¬n 0,7(m). C¸c tuyÕn èng chÝnh ph¶i tu©n thñ theo quy ho¹ch chung ®· x¸c ®Þnh. C¸c tuyÕn èng ph¶i cã ®ång hå van chÆn vµ x¶ kiÖt ®Ó tiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý. Kh«ng l¾p ®Æt van x¶ khÝ trªn m¹ng líi v× c¸c häng lÊy níc cña khu vùc tiªu thô cã chøc n¨ng thay thÕ van x¶ khÝ. + ThiÕt kÕ m¹ng líi cÊp níc trong vµ ngoµi nhµ : Dùa trªn yªu cÇu cÇn cÊp ®Çy ®ñ lu lîng vµ ¸p lùc, tíi tÊt c¶ c¸c ®èi tîng dïng níc liªn tôc, an toµn trong ngµy ®ªm nªn chän s¬ ®å cÊp níc nh sau: Trung t©m Quan tr¾c vµ B¶o vÖ M«i trêng Thanh Hãa 12 §TM Dù ¸n ®Çu t “Trung t©m th¬ng m¹i kÕt hîp kh¸ch s¹n cao cÊp” – C«ng ty cæ phÇn ®Çu t Thiªn ThuËn Thµnh Níc s¹ch tõ m¹ng ngoµi BÓ chøa ngÇm Tr¹m b¬m BÓ níc m¸i CÊp xuèng c¸c èng ®øng (sinh ho¹t + ch÷a ch¸y). Níc ®îc bè trÝ hîp khèi víi bÓ chøa, diÖn tÝch tèi thiÓu lµ 20 m 2 ( trong ®ã ®Æt c¶ m¸y b¬m sinh ho¹t vµ ch÷a ch¸y).T¹i tr¹m b¬m bè trÝ hai m¸y b¬m sinh ho¹t ch¹y b»ng ®iÖn. Nguån níc cÊp ®îc lÊy tõ m¹ng cÊp níc cña nhµ m¸y níc T©n Trêng cung cÊp cho thÞ trÊn TÜnh Gia, cÊp vµo bÓ chøa níc ngÇm ®Æt ë s©n hoÆc trong nhµ, dung tÝch bÓ chøa bao gåm c¶ lîng níc dïng cho sinh ho¹t vµ lîng níc ch÷a ch¸y (trong 3 giê). Tríc khi cÊp vµo bÓ níc ngÇm, bè trÝ hép ®ång hå ®o níc cho toµn c«ng tr×nh, môc ®Ých tiÖn qu¶n lý vµ chèng rß rØ, thÊt tho¸t. Tr¹m b¬m ho¹t ®éng ch¹y b»ng ®iÖn (trong ®ã cã mét m¸y b¬m dù phßng) b¬m níc tõ bÓ ngÇm cÊp lªn bÓ níc trªn m¸i, kÕt hîp bè trÝ hai b¬m ch÷a ch¸y (trong ®ã mét b¬m ch¹y b»ng ®iÖn, mét b¬m ch¹y b»ng diezel) cÊp cho c¸c häng ch÷a ch¸y v¸ch têng. Ngoµi ra, trong s©n c«ng tr×nh cßn bè trÝ c¸c trô bæ sung níc ®Ó lùc lîng PCCC cÊp níc bæ sung vµo hÖ thèng khi cÇn thiÕt. HÖ thèng cÊp níc ngoµi nhµ dïng èng thÐp tr¸ng kÏm cã ®êng kÝnh D50 ÷ D100mm. Níc tõ bÓ chøa ®îc m¸y b¬m sinh ho¹t cÊp lªn kÐt khèi ®Æt trªn tÇng thîng cña kh¸ch s¹n. Tõ kÐt m¸i níc cÊp xuèng cho nhu cÇu sinh ho¹t vµ cho nhu cÇu cøu ho¶ ban ®Çu khi cã ch¸y cña toµn nhµ. BÓ níc m¸i, kÐt m¸i cña c«ng tr×nh cã t¸c dông ®iÒu hoµ lu lîng vµ ¸p lùc, lu lîng níc ®îc tÝnh ®Çy ®ñ theo tiªu chuÈn quy ph¹m hiÖn hµnh trong ®ã cã c¶ lîng níc sinh ho¹t vµ dù tr÷ ch÷a ch¸y (trong 10 phót). Níc tõ bÓ trªn m¸i cÊp xuèng c¸c èng ®øng chÝnh, èng nh¸nh qua c¸c van kho¸ cung cÊp cho tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ WC cÊp níc. VËt liÖu ®êng èng cÊp níc dïng b»ng nhùa cao cÊp PPR cã ®êng kÝnh tõ D20 ®Õn D80. §êng èng cÊp ®i trong c¸c hép kü thuËt, trªn trÇn gi¶, ngÇm trong sµn hoÆc ngÇm têng. C¸c thiÕt bÞ vÖ sinh vµ phô tïng cÊp níc ph¶i ®îc s¶n xuÊt tõ c¸c vËt liÖu r¾n, bÒn cã bÒ mÆt trong nh½n vµ tr¬n, s¹ch vµ kh«ng thÊm níc. TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ®ång bé, míi 100% ®¶m b¶o chÊt lîng thiÕt kÕ yªu cÇu, phï hîp víi tiªu chuÈn hiÖn hµnh cña ViÖt Nam hoÆc c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ ®îc c¸c c¬ quan cã chñ quyÒn chÊp thuËn. 1.4.9. TiÕn ®é dù ¸n - Th¸ng 4/2008 – 8/2008: Hoµn chØnh dù ¸n vµ thñ tôc ®Êt. C¸c c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn: Trung t©m Quan tr¾c vµ B¶o vÖ M«i trêng Thanh Hãa 13 §TM Dù ¸n ®Çu t “Trung t©m th¬ng m¹i kÕt hîp kh¸ch s¹n cao cÊp” – C«ng ty cæ phÇn ®Çu t Thiªn ThuËn Thµnh + Phª duyÖt dù ¸n ®Çu t vµ hoµn thµnh thñ tôc ®Êt + ThiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng. + §Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng vµ rµ ph¸ vËt liÖu næ. - Th¸ng 8/2008: Khëi c«ng x©y dùng. - Th¸ng 8/2009 : Hoµn thiÖn vµ ®a c«ng tr×nh vµo khai th¸c. 1.4.10. Thêi gian ho¹t ®éng dù ¸n: 50 n¨m, kÓ tõ ngµy cÊp giÊy chøng nhËn ®Çu t. 1.4.11. Nguån vèn + Tæng møc ®Çu t: 102.6 tû ®ång (Mét tr¨n linh hai tû, s¸u tr¨m triÖu ®ång), trong ®ã: C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t Thiªn ThuËn Thµnh sö dông vèn tù cã vµ vèn huy ®éng tõ c¸c cæ ®«ng, vèn vay th¬ng m¹i. + Tæng møc ®Çu t ®îc ph©n chia vµo c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh nh sau: B¶ng 1 Chi phÝ ®Çu t TT I II II H¹ng môc §Òn bï GPMB vµ vËt liÖu næ Chi phÝ x©y l¾p thiÕt bÞ Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n Dù phßng Tæng céng Thµnh tiÒn ( triÖu ®ång) 720.435.000 88.630.458.000 4.431.522.900 8.863.045.800 102.645.461.700 (Mét tr¨m linh hai tû, s¸u tr¨m bèn l¨m triÖu, bèn tr¨m s¸u mèt ngh×n b¶y tr¨m ®ång) 1.4.12. Ph¬ng ¸n kinh tÕ cho dù ¸n (dù kiÕn ®Ò xuÊt) 1.4.13. Nh©n lùc Dù kiÕn toµn bé CBCNV toµn khu vùc kho¶ng 70 ngêi gåm: - Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh: 01 ngêi - Nh©n viªn qu¶n lý vµ kÕ to¸n: 03 ngêi - Nh©n viªn b¶o vÖ: 06 ngêi - Nh©n khèi th¬ng m¹i: 04 ngêi - §Çu bÕp: 02 ngêi - Nh©n viªn phôc vô nhµ hµng: 08 ngêi - Nh©n viªn phôc vô héi nghÞ: 01 ngêi - Nh©n viªn phôc vô Karaoke: 06 ngêi - Nh©n viªn phôc vô Massage: 30 ngêi - Nh©n viªn lÔ t©n vµ phôc vô phßng: 09 ngêi Trung t©m Quan tr¾c vµ B¶o vÖ M«i trêng Thanh Hãa 14 §TM Dù ¸n ®Çu t “Trung t©m th¬ng m¹i kÕt hîp kh¸ch s¹n cao cÊp” – C«ng ty cæ phÇn ®Çu t Thiªn ThuËn Thµnh Ch¬ng II ®iÒu kiÖn tù nhiªn - m«i trêng vµ kinh tÕ-x· héi 2.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ m«i trêng 2.1.1. §iÒu kiÖn vÒ ®Þa lý - ®Þa chÊt + §Þa h×nh: Khu vùc t¬ng ®èi b»ng ph¼ng, ®Þa h×nh cã xu híng dèc dÇn tõ T©y sang §«ng. Trung t©m Quan tr¾c vµ B¶o vÖ M«i trêng Thanh Hãa 15 §TM Dù ¸n ®Çu t “Trung t©m th¬ng m¹i kÕt hîp kh¸ch s¹n cao cÊp” – C«ng ty cæ phÇn ®Çu t Thiªn ThuËn Thµnh - Cèt trung b×nh: 3,4 m - Cèt thÊp nhÊt: 2,1 m - Cèt cao nhÊt: 5,2 m + CÊu t¹o ®Þa chÊt: Qua kh¶o s¸t thùc tÕ, trªn c¬ së thµnh phÇn h¹t, tr¹ng th¸i vËt lý, tÝnh chÊt c¬ lý vµ c¸c t¹p chÊt kh¸c lÉn vµo c¸c líp ®Êt, tham kh¶o c¸c tµi liÖu kh¶o s¸t ®Þa chÊt ®· cã t¹m thêi ph©n chia ®é s©u kh¶o s¸t 30.0 m lµm 7 líp chÝnh vµ ®îc ®¸nh sè theo thø tù tõ trªn xuèng díi nh sau: * Líp 1: Líp c¸t pha, c¸t pha mÇu vµng sÉm, ®Êt Èm, ®Êy líp b·o hoµ níc. BÒ dµy líp lµ 1,6m. Tr¹ng th¸i cña ®Êt : dÎo ®Õn dÎo nh·o. Khèi lîng thÓ tÝch cèt ®Êt : 1.42g/cm3 M«®un tæng biÕn d¹ng : 80.0g/cm3. Kh¶ n¨ng chÞu t¶i quy íc ( b = h = 1.0m) 1.3kg/cm2 * Líp 2: Líp c¸t h¹t nhá mÇu vµng, vµng nh¹t, gi÷a vµ ®¸y líp mÇu x¸m xanh. BÒ dµy lµ 3.9m. Tr¹ng th¸i cña ®Êt: Xèp ®Õn chÆt võa, b·o hoµ níc. C¸c chØ tiªu c¬ lý : Khèi lîng thÓ tÝch tù nhiªn : 1.68 – 1.69g/cm3 M«dun tæng biÕn d¹ng : 80.0kg/cm2. Kh¶ n¨ng chÞu t¶i quy íc : (b=h=1.0m) : 1.2-1.3kg/cm2 * Líp 3: Líp bïn sÐt pha, mÇu x¸m ®en, cã lÉn v¶y sß, hÕn, ®«i chç kÑt c¸c æ c¸t h¹t mÞn mØng mÇu n©u x¸m xanh. BÒ dÇy líp tõ 1,3 – 1,5m Tr¹ng th¸i cña ®Êt: Ch¶y, b·o hoµ níc. C¸c chØ tiªu c¬ lý: Khèi lîng thÓ tÝch tù nhiªn : 1,71g/cm3 M«®un tæng biÕn d¹ng : 25.0kg/cm2 Kh¶ n¨ng chÞu t¶i quy íc ( b=h=1.0m) : 0.4kg/cm2 * Líp 4 : Líp sÐt dÎo cøng, mÇu vµng, x¸m xanh. BÒ dµy líp tõ 5.0-7.0 m. Tr¹ng th¸i cña ®Êt : DÎo cøng C¸c chØ tiªu c¬ lý : Khèi lîng thÓ tÝch tù nhiªn : 1,83g/cm3 M«®un tæng biÕn d¹ng : 120.0kg/cm3 Kh¶ n¨ng chÞu t¶i quy íc ( b=h=1.0m) : 1.4kg/cm2 * Líp 5 : Líp sÐt cøng, mÇu vµng. M¸i líp tõ ®é s©u 12m, dÇy kho¶ng 8.7m Trung t©m Quan tr¾c vµ B¶o vÖ M«i trêng Thanh Hãa 16 §TM Dù ¸n ®Çu t “Trung t©m th¬ng m¹i kÕt hîp kh¸ch s¹n cao cÊp” – C«ng ty cæ phÇn ®Çu t Thiªn ThuËn Thµnh * Líp 6: Líp ®¸ sÐt, bét kÕt phong ho¸ hoµn toµn thµnh sÐt n©u ®á lÉn s¹n, n÷a cøng. M¸i líp tõ ®é s©u 21m, dÇy trung b×nh 4.5m tr¹ng th¸i chÆt võa, b¶o hoµ níc. *Líp 7: Líp ®¸ sÐt bét kÕt, n©u tÝm. NhËn xÐt : CÇn chó ý tíi líp ®Êt 4: Bïn sÐt pha tr¹ng th¸i ch¶y, líp ®Êt nµy cã cêng ®é chÞu t¶i nhá, tÝnh nÐn lón lín vµ líp ®Êt 2: C¸t h¹t nhá tr¹ng th¸i Èm - xèp, líp ®Êt nµy cã cêng ®é chÞu t¶i, tÝnh nÐn lón trung b×nh - yÕu. C¸c líp cßn l¹i cã cêng ®é chÞu t¶i trung b×nh ®Õn tèt, tÝnh nÐn lón nhá, khi thiÕt kÕ mãng c«ng tr×nh Chñ ®Çu t vµ c¸c ®¬n vÞ thi c«ng sÏ c©n nh¾c gi¶i ph¸p mãng cho thÝch hîp. 2.1.2. §iÒu kiÖn khÝ tîng thñy v¨n Khu vùc triÓn khai dù ¸n lµ vïng ven biÓn, cã khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa nãng vµ Èm, hµng n¨m chia lµm hai mïa râ rÖt, mïa nãng tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 9, mïa l¹nh tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 3 n¨m sau. §Æc ®iÓm khÝ hËu cña khu vùc dù ¸n ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng 6. B¶ng 2 . Tæng hîp c¸c yÕu tè khÝ tîng khu vùc TÜnh Gia n¨m 2006 YÕu tè/ th¸ng 1.NhiÖt ®é Trung b×nh Tèi cao TB Tèi thÊp TB 2.Lîng ma Tæng lîng ma TB Sè ngµy ma TB 3. §é Èm §é Èm t¬ng ®ãi TB §é Èm tuyÖt ®èi TB 4. Giã Tèc ®é giã Híng giã thÞnh hµnh § V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C C 0 C 15.8 19.8 13.8 16.8 19.7 15.2 20.1 22.2 18 23.5 26 21 27.3 30.9 24.2 28.2 32.6 25.7 30.1 33.1 26.4 28.2 31.5 25.3 27.5 30 2.41 24.8 27.9 21.8 20.2 24.4 18.5 18.5 21.7 15.7 23.4 26.6 20.8 m 40 m ng 9 µy 33 48 55 96 141 188 272 496 388 95 38 1890 11 13 10 9 10 8 14 15 12 9 6 126 % 89 90 93 91 85 81 80 85 88 85 84 86 86 M b 17.2 18.1 21.4 26.2 30.4 31.7 31.9 32 30.6 26 20.8 19 25.4 m/ s 1.9 1.8 1.6 1.8 2.1 2.1 2 1.8 2.1 2.3 2.3 2 2 §B §B §B §N §N §N §N §N §N §B §B §B 0 0 C¶ n¨m Nguån: §µi khÝ tîng- thuû v¨n Thanh Ho¸ - Híng giã thÞnh hµnh mïa hÌ lµ híng §«ng Nam, mïa ®«ng cã giã §«ng B¾c, tèc ®é dao ®éng tõ 1,6 - 2,3 m/s . - Tæng sè giê n¾ng b×nh qu©n trong n¨m tõ 1.400-1.600 giê. - Tæng bøc x¹ b×nh qu©n n¨m tõ 116,5 Kcl/cm2 -124,1 Kcl/cm2 - Hµng n¨m khu vùc TÜnh Gia cßn chÞu ¶nh hëng cña b·o ®æ bé vµo, søc giã b·o tíi cÊp 12, chñ yÕu theo híng T©y. Qua qu¸ tr×nh theo dâi, thèng kª vÒ tÇn xuÊt b·o trong 50 n¨m qua cho thÊy trung b×nh khu vùc mçi n¨m cã 3 c¬n b·o. 2.1.3. §Þa chÊt thuû v¨n. Trung t©m Quan tr¾c vµ B¶o vÖ M«i trêng Thanh Hãa 17 §TM Dù ¸n ®Çu t “Trung t©m th¬ng m¹i kÕt hîp kh¸ch s¹n cao cÊp” – C«ng ty cæ phÇn ®Çu t Thiªn ThuËn Thµnh Theo tµi liÖu th¨m dß ®Þa chÊt thuû v¨n khu vùc thÞ trÊn TÜnh Gia cho thÊy tr÷ lîng níc ngÇm t¹i khu vùc nµy lµ kh¸ dåi dµo, cã thÓ khai th¸c ®Ó lµm níc sinh ho¹t ®îc. Trung b×nh mùc níc ngÇm c¸ch bÒ mÆt ®Þa h×nh hiÖn t¹i lµ 1.2m. 2.1.4. HiÖn tr¹ng c¸c thµnh phÇn m«i trêng tù nhiªn Vµo ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2008, chñ dù ¸n lµ C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t Thiªn ThuËn Thµnh phèi hîp víi Trung t©m Quan tr¾c vµ BVMT Thanh Hãa (®¬n vÞ t vÊn lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng) vµ Trung t©m Y tÕ dù phßng Thanh Hãa, Chi côc Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng Thanh Hãa tiÕn hµnh thu thËp, lÊy vµ ph©n tÝch mÉu m«i trêng nÒn khu vùc triÓn khai x©y dùng dù ¸n ®Ó lµm c¬ së x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh hëng cña qu¸ tr×nh x©y dùng còng nh vËn hµnh cña dù ¸n tíi m«i trêng xung quanh. + M«i trêng níc: B¶ng 3. ChÊt lîng níc ngÇm ( §o ngµy 10/07/2008) T T 1 ChØ tiªu pH - 2 NO3 mg/l 3 ChÊt r¾n tæng 4 §é cøng, CaCO3, mg/l Fe 3+ mg/l 5 6 TCVN VÞ trÝ TCVN M3 M4 7,6 7,4 8,0 6-8,5 6,5-8,5 7,5 10,0 KPH 40 10 - - - - 70,8 - 750 – 1.500 215 220 180 - 300 300-500 0,5 1-5 M1 M2 7,5 0,01 KPH KPH KPH - - - - 1,0 3- NO2 (mg/l) 5502-2003 5944-1995 7 PO 4 mg/l - - - 2,5 - 0,01 8 COD, mgO2/l - - - 45,0 - - 9 BOD5, mgO2/l - - - 70,0 - - 10 Coliform, MPN/100ml 43 23 50 12.000 2,2 3 Trong ®ã: - M1: Níc giÕng khoan nhµ «ng Duyªn SN 168, TiÓu khu 6, ThÞ trÊn TÜnh gia - M2: Níc giÕng khoan nhµ «ng Ph¹m §×nh Quang SN 146, TiÓu khu 6, ThÞ trÊn TÜnh Gia - M3: Níc giÕng khoan nhµ bµ NguyÔn ThÞ Liªn, TiÓu khu 2, ThÞ trÊn TÜnh Gia - M4: Níc th¶i sinh ho¹t cèng th¶i thÞ trÊn Tiªu chuÈn so s¸nh: - TCVN 5944 - 1995: Tiªu chuÈn chÊt lîng níc ngÇm. - TCVN 5942 - 1995 ( møc A): Tiªu chuÈn chÊt lîng níc mÆt. Trung t©m Quan tr¾c vµ B¶o vÖ M«i trêng Thanh Hãa 18 §TM Dù ¸n ®Çu t “Trung t©m th¬ng m¹i kÕt hîp kh¸ch s¹n cao cÊp” – C«ng ty cæ phÇn ®Çu t Thiªn ThuËn Thµnh - TCVN 5502 - 2003: Níc cÊp sinh ho¹t - yªu cÇu chÊt lîng. Qua so s¸nh cho thÊy r»ng: - C¸c chØ tiªu nh: §é cøng CaCO3 cña c¸c mÉu níc ngÇm nhá h¬n so víi tiªu chuÈn VN 5944 – 1995 tõ 1,4 ®Õn 1,6 lÇn, +ChØ tiªu Fe3+ còng nhá h¬n so víi TCVN ®èi víi M1 nhá h¬n 50 lÇn cßn c¸c vÞ trÝ kh¸c KPH. §Æc biÖt lµ c¸c chØ tiªu Colifom lín h¬n rÊt nhiÒu lÇn so víi tiªu chuÈn nh: §èi víi vÞ trÝ M1 lµ 14,3 lÇn, M2 lµ 7,7 lÇn, M3 gÊp 16,7 vµ víi : MÉu M4 so s¸nh víi TCVN 5945 -1995 Tiªu chuÈn níc th¶i ta thÊy: Colifom gÊp 2,4 lÇn so víi giíi h¹n A vµ 1,2 lÇn so víi giíi h¹n B. Chøng tá níc ngÇm ë ®©y bÞ « nhiÔm. NÕu kh«ng cã biÖn ph¸p xö lý khi níc thÈm thÊu xuèng ®Êt sÏ g©y « nhiÔm m«i trêng ®Êt vµ ¶nh hëng ®Õn nguån níc cÊp cho sinh ho¹t. Cßn c¸c chØ tiªu kh¸c ®Òu n»m trong giíi h¹n cho phÐp. + M«i trêng kh«ng khÝ Thêi tiÕt vi khÝ hËu t¹i thêi ®iÓm lÊy mÉu kh«ng khÝ nh sau: híng giã §«ng Nam vµ giã nhÑ, trêi n¾ng kh«ng ma. B¶ng 4. Tiªu chuÈn chÊt lîng kh«ng khÝ ( ®o ngµy 10//07/2008) TT 1 2 3 4 5 6 7 8 C¸c chØ tiªu Bôi tæng, µg/m3 TiÕng ån, dBA NO2,µg/m3 SO2 ,mg/m3 CO ,mg/m3 NhiÖt ®é (0C) VËn tèc giã (m/s) §é Èm (%) M1 0,15 66-70 0,09 0,21 8,5 29,5 0,71 74 VÞ trÝ lÊy mÉu M2 0,18 75-83 0,084 0,17 9,0 30 0,62 74 M3 0,12 69-74 0,08 0,19 8,6 29,7 0,65 75 TCVN 5937:2005 5938:2005 µg/m3 300 75 200 350 30.000 Trong ®ã: C¸c vÞ trÝ lÊy mÉu nh sau: - M1: Trung t©m khu vùc dù ¸n - M2: PhÝa Nam c¸ch dù ¸n 100m - M3: Gãc phÝa T©y Nam dù ¸n Tiªu chuÈn ®é ån ®îc so s¸nh víi tiªu chuÈn 5949-1998 - ¢m häc – TiÕng ån khu vùc c«ng céng vµ d©n c – Møc ån tèi ®a cho phÐp lÊy trong kho¶ng thêi gian tõ 6h ®Õn 18h ¸p dông cho Khu d©n c xen kÏ khu vùc th¬ng m¹i, dÞch vô, s¶n xuÊt lµ 75 dBA. Trung t©m Quan tr¾c vµ B¶o vÖ M«i trêng Thanh Hãa 19 §TM Dù ¸n ®Çu t “Trung t©m th¬ng m¹i kÕt hîp kh¸ch s¹n cao cÊp” – C«ng ty cæ phÇn ®Çu t Thiªn ThuËn Thµnh NhËn xÐt: TÊt c¶ c¸c chØ tiªu ®Òu nhá h¬n giíi h¹n cho phÐp + M«i trêng ®Êt VÞ trÝ x©y dùng dù ¸n ngay trung t©m thÞ trÊn, c¸ch biÎn H¶i Hoµ kho¶ng 2km, ®Êt ë ®©y chñ yÕu lµ ®Êt c¸t pha B¶ng 5. Tiªu chuÈn chÊt lîng ®Êt (®o ngµy 10 /07/2008) TT 1 2 3 4 5 ChØ tiªu Ph¬ng ph¸p thö §¬n vÞ tÝnh Nit¬ tæng, % P2O5 tæng, % Kali tæng, % H÷u c¬, % pHKCl 10TCN 377 - 99 10TCN 373 - 99 10TCN 371 - 99 10TCN 379 - 99 TCVN 4401 - 99 % % % % pH VÞ trÝ lÊy mÉu M1 M2 M3 0,12 0,09 0,01 0,14 0,1 0,11 0,08 0,1 0,12 0,3 0,13 0,2 6,5 6,6 7,5 Trong ®ã: - M1: MÉu ®Êt trung t©m khu vùc dù ¸n - M2: MÉu ®Êt phÝa T©y Nam khu dù ¸n - M3: MÉu ®Êt phÝa §«ng B¾c khu dù ¸n NhËn xÐt: So s¸nh víi Tiªu chuÈn cña tæ chøc N«ng l¬ng thÕ giíi (FAO), cho thÊy: -VÞ trÝ mÉu M1 vµ M2 cã hµm lîng Nit¬ tæng ë møc trung b×nh, mÉu M3 cã møc Nit¬ tæng ë møc nghÌo. Cßn Photpho tæng c¶ 03 vÞ trÝ ®Òu ë møc giµu. - §èi víi Kali dÔ tiªu ë møc rÊt nghÌo, chÊt hò c¬ ®èi víi 03 vÞ trÝ ë møc nghÌo, Ýt chÊt dinh dìng. - §é pH cña c¶ 03 vÞ trÝ ®Òu > 5,5 chøng tá tÊt c¶ c¸c mÉu ®Êt ë trªn ®Òu kh«ng chua 2.2. §iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi Tãm t¾t t×nh h×nh KTXH thÞ trÊn TÜnh Gia, huyÖn TÜnh Gia (nguån b¸o c¸o KTXH 6 th¸ng ®Çu n¨m 2008 cña UBND thÞ trÊn TÜnh gia). 2.2.1. VÒ kinh tÕ Thêi gian 6 th¸ng ®Çu n¨m cã nhiÒu diÔn biÕn bÊt lîi vÒ thêi tiÕt rÐt ®Ëm kÐo dµi, gi¸ c¶ hµng ho¸ t¨ng m¹nh, x¶y ra dÞch bÖnh tai xanh ë lîn, ¶nh hëng cña cóm gia cÇm, ®iÖn s¶n xuÊt - sinh ho¹t bÞ c¾t lu©n phiªn g©y ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh s¶n xuÊt vµ t×nh h×nh ®êi sèng cña nh©n d©n. Song nh×n chung, kinh tÕ trªn ®Þa bµn thÞ trÊn vÉn cã bíc ph¸t triÓn kh¸. a. VÒ dÞch vô th¬ng m¹i. Kinh doanh dÞch vô vÉn tiÕp tôc t¨ng trëng, tuy cã ¶nh hëng cña gi¸ c¶, dÞch bÖnh song møc ®é trao ®æi, mua s¾m hµng ho¸ vÉn t¨ng m¹nh. NhiÒu c¬ së kinh Trung t©m Quan tr¾c vµ B¶o vÖ M«i trêng Thanh Hãa 20 §TM Dù ¸n ®Çu t “Trung t©m th¬ng m¹i kÕt hîp kh¸ch s¹n cao cÊp” – C«ng ty cæ phÇn ®Çu t Thiªn ThuËn Thµnh doanh – dÞch vô ®Çu t më réng quy m«, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nh c¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµng, b¸n quÇn ¸o, dµy dÐp, xe m¸y…. Gi¸ trÞ kinh doanh, dÞch vô tiªu dïng vµ s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp 6 th¸ng ®Çu n¨m íc ®¹t: 18 tû 500 triÖu ®ång = 55% kÕ ho¹ch. b. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp: BÞ ¶nh hëng cña thêi tiÕt rÐt ®Ëm kÐo dµi song nh©n d©n ®· cè g¾ng kh¾c phôc khÈn tr¬ng gieo cÊy l¹i ®¶m b¶o thêi vô vµ diÖn tÝch.ViÖc tæ chøc thùc hiÖn ®Ò ¸n chuyÓn ®æi c©y trång tõ diÖn tÝch ®Êt vên ®Ó trång hoa, c©y c¶nh bíc ®Çu ®· cã kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. c. VÒ ch¨n nu«i Do thêi tiÕt diÔn biÕn phøc t¹p nªn dÞch bÖnh tai xanh trªn lîn, bÖnh cóm gia cÇm ph¸t triÓn phøc t¹p. Nhng díi sù chØ ®¹o cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng t×nh h×nh ch¨n nu«i vÉn ®îc gi÷ v÷ng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn cô thÓ nh sau: Bß 38 con, ®µn lîn 654 con, ®µn gia cÇm: 1298 con. ViÖc phßng chèng dÞch bÖnh cho gia sóc, gia cÇm ®îc thùc hiÖn t¬ng ®èi nghiªm tóc, tiªm phßng cóm H5N1 c¶ 2 mòi ®ît 1/2008 cho ®µn gia cÇm ®îc trªn 1200 lît/con. Trªn ®Þa bµn ®· x¶y ra hiÖn tîng lîn bÞ bÖnh tai xanh, t¹i tiÓu khu 2 ®· tiªu huû 21 con lîn ( lîn n¸i 1 con, lîn thÞt 04 con, lîn con 16 con), tæ chøc tèt viÖc tiªu ®éc khö trïng. Gi¸ trÞ thu nhËp tõ lÜnh vùc trång trät, ch¨n nu«i 6 th¸ng ®Çu n¨m íc ®¹t 1 tû 400 triÖu ®ång = 58% kÕ ho¹ch n¨m. 2.2.2. §Þa chÝnh – X©y dùng c¬ b¶n: * §Þa chÝnh: §¶m b¶o c¸c c«ng t¸c quy ho¹ch, qu¶n lý sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn. Cïng víi huyÖn hoµn thµnh viÖc kiÓm kª GPMB tuyÕn ®êng ®i H¶i Hoµ. Hoµn thµnh viÖc thiÕt kÕ, lËp quy ho¹ch c¸c khu vùc sau 427 – TK7, khu ®Ëp ®¸ - TK2, khu Vµng b¹c – TK6, sau H¶i s¶n – TK3, §ång tiÕn – cån m¶ da TK1. Hoµn chØnh c¸c thñ tôc tr×nh thÈm ®Þnh phª duyÖt theo quy ®Þnh. CÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho 25 hé d©n, tiÕp tôc ®o vÏ hoµn chØnh hå s¬ cho 30 hé. Lµm thñ tôc chuyÓn nhîng, thõa kÕ quyÒn sö dông ®Êt cho 10 hé. Tæ chøc kiÓm kª ®Êt cña c¸c c¬ quan, tæ chøc trªn ®Þa bµn theo kÕ ho¹ch cña trªn. * X©y dùng c¬ b¶n: Hoµn chØnh viÖc x©y dùng r·nh tho¸t níc, më réng ®êng NguyÔn V¨n Trçi, båi tróc ®êng d©n c tiÓu khu 5. LËp thiÕt kÕ x©y dùng cÇu Gç, x©y dùng vØa hÒ hai bªn ®êng NguyÔn V¨n Trçi. Kh¶o s¸t lËp dù ¸n ®Ò nghÞ huyÖn hç trî kinh phÝ c¶i t¹o b·i r¸c vµ mua xe chë r¸c chuyªn dông. KiÖn toµn ban l·nh ®¹o, x©y dùng kÕ ho¹ch phßng chèng lôt b·o, gi¶m nhÑ thiªn tai n¨m 2008. Trung t©m Quan tr¾c vµ B¶o vÖ M«i trêng Thanh Hãa 21 §TM Dù ¸n ®Çu t “Trung t©m th¬ng m¹i kÕt hîp kh¸ch s¹n cao cÊp” – C«ng ty cæ phÇn ®Çu t Thiªn ThuËn Thµnh 2.2.3. VÒ v¨n ho¸ - x· héi - gi¸o dôc – y tÕ: * Gi¸o dôc: Tæng sè häc sinh ë 3 cÊp häc lµ 1.286 häc sinh. KÕt qu¶ gi¸o dôc n¨m häc 2007 – 2008 nh sau: + Trêng mÇm non tæng sè 29 c¸n bé c«ng nh©n viªn, trong ®ã gi¸o viªn 18, c¸n bé qu¶n lý 03, hµnh chÝnh 01, trêng cã 100% c¸n bé gi¸o viªn ®¹t tr×nh ®é chuÈn, cã 38% c¸n bé gi¸o viªn tr×nh ®é trªn chuÈn. + Trêng tiÓu häc tæng sè gi¸o viªn lµ 29 gi¸o viªn, ®¹t chiÕn sü thi ®ua cÊp huyÖn lµ 2 gi¸o viªn, ®¹t xuÊt s¾c cÊp trêng lµ 21 gi¸o viªn, gi¸o viªn tiªn tiÕn lµ 8 gi¸o viªn, trêng ®¹t tiªn tiÕn cÊp tØnh. + Trêng THCS tæng sè gi¸o viªn lµ 29 gi¸o viªn, gi¸o viªn ®¹t chiÕn sü thi ®ua cÊp tØnh lµ 02 gi¸o viªn, ®¹t cÊp huyÖn lµ 02, tæng phô tr¸ch giái cÊp huyÖn lµ 01, häc sinh giái quèc gia lµ 02, giái cÊp tØnh lµ 09, cÊp huyÖn lµ 53, giái toµn diÖn lµ 09, tiªn tiÕn lµ 127. HiÖn nay nhµ trêng ®ang lµm thñ tôc ®Ò nghÞ Thñ tíng tÆng b»ng khen trêng ®¹t tiªn tiÕn xuÊt s¾c cÊp tØnh. * V¨n ho¸. Phong trµo v¨n hãa, v¨n nghÖ, thÓ thao, tiÓu khu v¨n hãa, gia ®×nh v¨n hãa ®îc duy tr× ho¹t ®éng thêng xuyªn. §· tæ chøc lÔ ph¸t ®éng ®¨ng ký x©y dùng ThÞ trÊn v¨n hãa. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ - v¨n nghÖ - thÓ dôc thÓ thao. Tham gia ®Çy ®ñ c¸c néi dung thi ®Êu TDTT do huyÖn tæ chøc nh gi¶i bãng bµn (®¹t gi¶i nhÊt ®¬n nam), cÇu l«ng (®¹t gi¶i nhÊt ®¬n nam, ®«i nam), gi¶i bãng chuyÒn c«ng chøc toµn huyÖn. * C«ng t¸c th«ng tin – tuyªn truyÒn: Tuyªn truyÒn kÞp thêi c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ trªn ®Þa bµn. Ph¸t huy tèt hÖ thèng truyÒn thanh c¬ së, ®¶m b¶o tiÕp sãng theo quy ®Þnh vµ truyÒn t¶i kÞp thêi nh÷ng chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña ®¶ng vµ nhµ níc ®Õn ngêi d©n. * C«ng t¸c chÝnh s¸ch x· héi: Tæ chøc tèt viÖc th¨m hái ®éng viªn c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch. Hç trî c¸c gia ®×nh khã kh¨n ®ãn tÕt. Sè hé nghÌo ngµy cµng gi¶m dÇn. *C«ng t¸c y tÕ: §¶m b¶o duy tr× c¸c ho¹t ®éng thêng xuyªn t¹i tr¹m y tÕ, thùc hiÖn tèt c¸c ch¬ng tr×nh phßng dÞch, c«ng t¸c tiªm chñng ®Þnh kú, vÖ sinh an toµn thùc phÈm. TriÓn khai 2 ®ît kiÓm tra vÖ sinh an toµn thùc phÈm cho 140 lît hé, ph¸t hiÖn 43 hé sai ph¹m, nh¾c nhë c¶nh c¸o 07 trêng hîp. TriÓn khai tèt viÖc ch¨m sãc søc khoÎ cho toµn d©n, thêng xuyªn tæ chøc phun ho¸ chÊt diÖt ruåi, muçi phßng chèng dÞch bÖnh lan truyÒn trªn ®Þa bµn. ViÖc thu gom vËn chuyÓn r¸c th¶i ë khu d©n c ®îc duy tr× thêng xuyªn theo lÞch. Tæ chøc n¹o vÐt, san lÊp xö lý r¸c th¶i t¹i b·i r¸c. Trung t©m Quan tr¾c vµ B¶o vÖ M«i trêng Thanh Hãa 22
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng